Sunteți pe pagina 1din 9

Parteneriat educational

Gradinita-Familie

SUB PRIVIRI CALDE


AN ŞCOLAR 2019-2020

EDUCATOARE: OPRIAN CLAUDIA


ARGUMENT

Gradinița ṣi familia sunt doi factori primordiali ȋn educația copiilor .În gradiniță se
pun bazele unei personalități care mai tȃrziu va fi parte integrantă a unei societăți a cărei
cerințe se diversifică ȋn permanență. Gradinița trebuie să găsească o punte de legatură cu
familia, prezentȃnd părinților noi căi spre educație ȋn beneficiul copiilor.
Nivelul educaţional preşcolar pune bazele formării psihosociale a copilului. Din
micul individualist şi timid, sau invers, introvertit, preşcolarul se formează după cerinţele
societăţii, grupului din care face parte, pregătindu-se pentru viaţa „adultă”. Noi ca
educatoare avem un rol foarte important în a-l îndruma pe preşcolar în formarea propriei
personalităţi într-un mediu social corespunzător şi propice lui. Dar realizăm că nu suntem
doar noi cele care au acest rol. Familia trebuie să îl sprijine în continuare chiar dacă
petrece majoritatea timpului la grădiniţă, departe de casă. Pentru o formare cât mai
armonioasă şi benefică propriului copil părintele trebuie să-şi exercite dreptul de părinte şi
la grădiniţă. Sunt multe familii care spun că sunt mult prea ocupate pentru asemenea
lucruri, bucurându-se ştiind că, copilul lor este într-un mediu sigur, hrănit şi îngrijit. Aici
intervine educatoarea care trebuie să aducă la cunoştinţă părintelui că e mai mult de atât şi
că misiunea lui de a-l forma pe preşcolar nu s-a încheiat fiind preluată de grădiniţă. Rolul
grădiniţei este de fapt de a-i ajuta pe părinţi în formarea şi educarea propriilor copii. Rolul
principal rămânând tot familie.
Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu
implicare susținuta a familiei, iar programul educativ să fie cunoscut ṣi ȋnteles de către
parinți ṣi realizat printr-o colaborare strȃnsă ȋntre instituția familială ṣi cea preșcolară.
DESCRIEREA PROIECTULUI

SCOPUL PROIECTULUI :
 Familiarizarea părinţilor cu regimul zilnic din grădiniţă şi implicarea acestora în
activitatea de educare şi formare a propriilor copii în grădiniţă;
 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de cunoaştere a copiilor, în vederea
eficientizării relaţiei familie – grădiniţă – comunitate.
 Sprijinirea parinților pentru conștientizarea și asumarea rolului educațional și
implicarea lor ȋn formarea și dezvoltarea personalității copilului pentru integrarea
lui ȋn viața socială.
 Cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă atât a grădiniţei,
cât şi a familiei;
 Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii
copiilor, precum şi a unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale;

OBIECTIVE :
 Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă;
 Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afective;
 Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane
abilitate să desfăşoare un proces educaţional;
 Găsirea unor soluţii comune în educaţie;
 Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării unor
dezbateri pe teme date;
 Valorificarea unor experienţe personale;
 Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui
parteneriat.
GRUP TINTA :
- Părinţi; - Educatoare;
- Bunici; - Prof. psiholog;;
- Prescolari;

OBLIGAŢIILE GRUPULUI TINTA :


 Educatoare:
- au obligaţia de a participa la fiecare întâlnire pentru a direcţiona dezbaterile şi să
stimuleze prezenţa părinţilor;
- au obligaţia de a consilia problemele care se ivesc în educarea copiilor, studiind
cărţi şi articole de psihologie ;
 Părinţi :
- aceştia participă benevol, dar au obligaţia de a contribui la asigurarea bunului
mers al parteneriatului şi al materialului utilizat;
- Să se implice activ în activităţile desfăşurate

OBLIGATII COMUNE:
- pregătirea şi asigurarea materialului de lucru (fişe, chestionare, cărţi etc.) ;
- implicarea directă în cadrul activităţilor desfăşurate şi găsirea unor soluţii în scopul
rezolvării situaţiilor de natură educaţională ;

LOCUL DE DESFASURARE
- Grădinița Sf. Stelian Tg-Carbunesti

DURATA
1an școlar

RESURSE
 UMANE: - educatoare, părinții copiilor, bunicii copiilor
 MATERIALE: - cărţi, reviste, pliante, calculator, CD-uri, cameră video,
ecusoane, aparat foto;
 FINANCIARE: bugetul minim alocat derulării parteneriatului, care provine din
sponsorizările realizate de părinţii copiilor ;

MODALITATI DE REALIZARE
   Şedinţe cu părinţii ;
 Lectorate pe diverse teme;
   Activităţi desfăşurate împreună cu părinţii;
    Expoziţii cu lucrările copiilor;
    Serbările realizate în diferite momente ale anului

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI :
Cu ocazia desfăşurării şedinţei cu părinţii , am pregătit un material vizând câteva
particularităţi de varstă ale copilului de 3-5 ani. Părinţii au ascultat cu interes expunerile şi
şi-au exprimat dorinţa de a organiza întâlniri pe teme similare. Împreună am realizat o
planificare orientativă a temelor desfăşurate pe parcursul parteneriatului, mizând pe
cunoaşterea şi educarea copiilor prin influenţa pozitivă a celor doi factori educaţionali:
grădiniţa şi familia

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI :


Întâlnirile se vor desfăşura lunar, cu o durată de aproximativ o ora, timp în care se
vor transmite informaţii şi se vor impărtăşi experienţe proprii. La finele unei întâlniri se va
prezenta tematica viitoare pentru a oferi părinţilor posibilitatea de a medita şi de a aduna
informaţii din sfera cotidiană , din experienţele personale.
Se va pune accent pe o activitate iteractivă ; se vor oferi chestionare, fişe de
evaluare pentru copii şi de autoevaluare pentru părinţi; se vor pune la dispoziţie publicaţii
de specialitate etc. Totodată se vor realiza evaluări pe parcursul ȋntâlnirilor şi la finele
acestora.
DISEMINAREA REZULTATELOR :

Beneficiarii proiectului vor fi invitaţi să opteze pentru alcătuirea unui ,, jurnal al


părinţilor”. Pentru a imortaliza intâlnirile , vom realize înregistrări foto , culminând cu
realizarea unui album. Parteneriatul se va face cunoscut intregii grădiniţe , popularizând
experienţa pozitivă.
FINALIZAREA PARTENERIATULUI :
Părţile implicate în parteneriat vor concluziona întreaga activitate desfăşurată pe
parcursul anului şcolar 2019- 2020 şi se vor face cunoscute aspectele pozitive evidenţiate
în cadrul întâlnirilor.

ACTIVITĂŢI CUPRINSE ÎN PROGRAM


PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR CUPRINSE ÎN PROGRAM
Nr. ACTIVITATEA Perioada de Coordonatori Locul de
crt. desfăşurare de activitate desfăṣurare
1. „Familia la grădiniţă” – Septembrie Educatoare
masă rotundă cu membrii Părinţii sau Sala de grupă
familiei bunicii copiilor
 informarea părinţilor
asupra necesităţii derulării
acestui proiect;
 stabilirea acţiunilor şi a
modului de desfăşurare a
acestora;
2. “Îmi cunosc copilul?” Octombrie Educatoare Sala de grupă
 dezbatere Părinţii sau
 chestionare bunicii copiilor

3. “Vă invităm la grădiniță” Noiembrie Educatoare Sala de grupă


 activitate deschisă ȋn Părinţii sau
colaborare cu pă rinții bunicii copiilor

4. „Îl aṣteptăm pe Moṣ Decembrie Educatoare Sala de grupă


Crăciun” Părinţii sau
 Program artistic cu bunicii copiilor
prilejul Cră ciunului la
care participă familiile
copiilor;

5. “Părinţi şi copii” Ianuarie Educatoare Sala de grupă


 Lectorat Părinţii sau
 Dezbatere bunicii copiilor

6. Jucările şi sala noastră de Februarie Educatoare Sala de grupă


grupă – activitate cu tăticii Părinţii sau
 amenajarea sălii de bunicii copiilor
grupă cu ajutorul tăticilor
 „Joacă-te cu mine” –
jocuri cu tăticii
7. Mama mea, dragă şi bună!! Martie Educatoare Sala de grupă
– activitate cu mămicile Părinţii sau
 realizarea unei activităţi bunicii copiilor
cu copii şi mămici (pe arii de
stimulare);
 prezentarea unui mic
program artistic de către
copii, dedicat „Zilei de 8
Martie” pentru mămici;

8. Sărbători creştine alături de Aprilie Educatoare Sala de grupă


bunici – activitate cu bunicile Părinţii sau
 realizarea unor activităţi bunicii copiilor
specifice sărbătorii
„Paştelui”, după tradiţii şi
reţetele bunicii. (vopsitul
ouălor, prăjiturele, salate);

9. “Copilul hiperactiv” Mai Educatoare Sala de grupă


 Prezentrea unor referate Părinţii sau
specifice temei propuse bunicii copiilor

 Intâlnirea cu psihologul
școlii pentru mai multe
lămuriri
10. Astăzi este ziua mea!!! – Iunie Educatoare Sala de grupă
carnaval cu ocazia zilei de 1 Părinţii sau
Iunie. bunicii copiilor
 parada costumelor
realizate de familie pentru
copiii lor; (personaje din
basme)
 jocuri şi cântece pentru
copii în aer liber;

BIBLIOGRAFIE
1) ***Convenţia cu privire la Drepturile Copilului – Reprezentanţa
UNICEF în România,2004
2) Revista – Învăţământul preşcolar – nr. 3-4 / 2004, nr. 3-4 / 2005, nr.
3-4 / 2006, nr. 4 / 2007
3) Vrăsmaş, E., Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis,
Bucureşti, 2002
4) Bunescu Gheorghe, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor,
www.leducat.ro
5) A,Cosmovici, şi L,Iacob Psihologia generală, Ed.Polirom, Iaşi, 1996.

S-ar putea să vă placă și