Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

DEPARTAMENT TRANSPORT , TRAFIC ȘI LOGISTICĂ

PROIECTAREA SI MANAGEMNTUL PROGRAMELOR


EDUACȚIONALE

ORIENTARE ȘI CONSILIERE ÎN CARIERĂ

Student: Gîngu Elena - Adelina

1
CUPRINS
1. Datetele de identificare – (Titlul, motivația alegerii temei)
2. Stadiul cercetărilor în domeniu
3. Analiza de nevoi
4. Scopul cercetării
5. Obiectivele – pentru curs; pentru aplicații
6. Competențele specifice
7. Conținutul tematic- planul de activități
Tema - curs Nr. Ore/ Tema - Nr. Ore/ Evaluare
curs aplicaţii aplicaţii

8. Analiza SWOT (Puncte tari/ Puncte slabe/ Oportunități/ Amenințări)


9. Analiza PESTE (Sectorul politic, Sectorul socio-economic, Sectorul tehnologic,
Sectorul ecologic)
10.Avantaje, dezavantaje, limite
11.Bibliografie

2
1. Datetele de identificare – (Titlul, motivația alegerii temei)
Pentru prezenta lucrare, s-a ales ca temă de cercetare “Orientare și Consiliere în alegerea
unei cariere” .
Motivația temei o reprezintă întâmpinarea dificultăți cu care m-am confruntat în alegerea
unei cariere, implicit a unei facultății și teama de a nu eșua cu alegerile făcute.
Acest program pune la dispozitie tinerilor posibilitatea evaluarii aptitudinilor
individuale, identificarea profesiilor compatibile cu profilul si nevoile lor, precum si informarea
adecvata cu privire la nevoile si specificul fiecarei profesii in parte.
Activitatea de consiliere în cariera are un rol deosebit în societatea umana, iar tarile
dezvoltate din punct de vedere economic, cu un nivel de trai crescut i-au acordat importanta
cuvenita, elaborând o legislatie care sa ajute la desfasoare si dezvoltarea acesteia. Consilierea
reprezinta inima unui program de orientare a carierei; semnificatia acestui fapt este nu numai de
natura psihologica, ci si educationala (pedagogica). Elevii, tinerii, adultii trebuie formati astfel
încât sa poata lua decizii optime legate de viata lor. În acest sens, atentia acestora si, implicit, a
educatorilor trebuie sa se îndrepte spre crearea unor circumstante în cadrul carora fiecare
consiliat sa aiba libertatea luarii unor hotarâri pe care sa le duca la bun sfârsit si, în acelasi timp,
sa-si asume consecintele ce decurg din el.
O societate care tinde sa se dezvolte armonios trebuie sa ia în considerare si sa sustina activitatea
de orientare a carierei, tinând cont de necesitatea acesteia, oferind tuturor posibilitatea de a primi
servicii gratuite, consolidând baza de pregatire profesionala a celor care lucreaza în acest
domeniu, oferind posibilitati de creare a unei baze materiale fara de care activitatea nu se poate
desfasura în conditii optime.
Mulți tineri se întreabă mai degrabă ce meserii sunt de viitor în loc să își analizeze propriile
visuri, propriile aptitudini și ceea ce își doresc ei cu adevărat să facă în viață. Alegerea unei
cariere presupune, înainte de toate, un proces de introspecție. Este o decizie care va avea
repercusiuni în fiecare zi a vieții noastre, pe o perioada foarte lungă de timp.
De aceea, consider că
2.Studiul cercetărilor în domeniu
Consilierea şi orientarea în carieră au apărut ca o modalitate de a răspunde presiunilor
sociale impuse de dezvoltarea industrială a începutului de secol XX şi a implicaţiilor acestui
fenomen în planul: modificării raportului dintre cererea şi oferta locurilor de muncă, al creşterii

3
nivelului competenţelor impuse şi a nivelului de eficienţă cerut, al preocupării pentru calitatea
vieţii copiilor etc.
Cariera este influenţată de o multitudine de factori, cum ar fi „nevoi personale, context social
şi economic, interese, alte preocupări ale vieţii adulte care reflectă specificul preocupărilor
fiecăruia dintre noi ca actori pe scena vieţii” (G. Pânişoară, I.O. Pânişoară, 2007, p. 303).
Frecvent utilizată în limbajul curent, noţiunea de carieră a primit definiţii diverse. În Dicţionarul
enciclopedic de educaţie a adulţilor, cariera este prezentată drept „domeniu al afirmării
competenţelor profesionale dobândite în diverse etape de învăţare” (2012, p. 65). Pentru oamenii
obişnuiţi noţiunea de carieră este sinonimă celei de profesie sau ocupaţie. În realitate, aceasta are
înţelesuri multiple: perioada de timp în care o anumită persoană îşi desfăşoară activitatea într-un
anumit domeniu; poziţia pe care o persoană o deţine în plan social; treaptă în ierarhia socială sau
profesională.
Până nu demult, cariera era considerată ascensiunea persoanei în cadrul structurii ierarhice a
unei organizaţii, accesibilă prin urmare doar unui număr relativ restrâns de persoane şi doar după
intrarea în câmpul muncii. În prezent, ceea ce se numeşte carieră reflectă traseul de dezvoltare al
unei persoane, prin învăţare şi muncă. În această accepţiune, cariera poate deveni accesibilă
tuturor persoanelor, impunându-se ca o componentă importantă în dezvoltarea personalităţii lor.
3. Analiza de nevoi
Proeictul vine în întâmpinarea nevoii studenților de a dobândi experiență și de a acumula
abilitățile și cunoștințele necesare în găsirii unui loc de muncă în domeniul în care se pregătesc,
prin îmbunătățirea accesului pe o piață a muncii modernă și flexibilă.
Alegerea profesiei este un moment important în viaţa fiecărui individ, constituind una
dintre premisele majore ale inserţiei sociale, dar ea are loc într-un context mai larg în care sunt
implicaţi factori de natură personală, educaţională, economică, contextuală. Din acest motiv,
planificarea carierei implică demersuri ca: orientarea şcolară, orientarea profesională, consilierea
pentru carieră, fiecare cu un specific propriu.
Viaţa noastră reprezintă suma tuturor alegerilor pe care le-am făcut până în momentul de faţă şi
a celor pe care le vom face în continuare. Întrucât suntem liberi să alegem, avem controlul vieţii
noastre şi o putem proiecta aşa cum ne dorim sau visăm. Crearea carierei profesionale este un
proces care se desfăşoară de-a lungul vieţii, începând de timpuriu cu traseul educaţional şi
continuând cu cel profesional. Cariera nu înseamnă neapărat prestigiu sau câştiguri materiale

4
mari, ci înseamnă un echilibru între lucrurile care contează cel mai mult pentru tine, indiferent de
profesia pe care o ai. Profesia este unul din domeniile principale ale vieţii, alături de familie,
prietenie, etc. Oamenii petrec la muncă o mare parte din timpul lor. Nu este totuna să ai
sentimentul că ţi se potriveşte ceea ce faci, lucrezi cu plăcere, eşti bun în munca ta, eşti apreciat
de colegi, şefi, sau faci o muncă doar pentru a câştiga bani, fără plăcere, mulţumire şi bucuria
împlinirii profesionale. Satisfacţia în muncă şi satisfacţia în viaţă depind de măsura în care
persoana gaseşte modalităţi de a-şi dezvolta aptitudinile şi interesele, personalitatea şi imaginea
de sine. Prin urmare, alegerea profesiei este o decizie care merită toată atenţia. Fiecare este bun
sau cel mai bun într-un anumit domeniu. Dacă descoperi la ce te pricepi cel mai bine, deja ai
făcut primul pas spre succes. Dar nu există o singură carieră potrivită pentru o persoană. Fiecare
ocupaţie are o configuraţie flexibilă de cerinţe aptitudinale şi de personalitate, care permite o
variabilitate a persoanelor în raport cu o ocupaţie, şi în acelaşi timp o variabilitate a ocupaţiilor în
raport cu o persoană.
O decizie şi un plan bun de carieră cresc şansele de reuşită. Dar, alegerea carierei nu este un
proces ireversibil. Performanţa adevărată se naşte din pregătiri minuţioase; oamenii care au mare
succes, indiferent de domeniu, folosesc mult mai mult timp pentru pregătire şi planificare decât
cei care au mai puţin succes.
4. Scopul cercetării
Scopul înființării acestui program educațional îl reprezintă dorința de ai face pe elevi să
conștientizeze importanţa selectării unui traseu adecvat pentru alegerea profesiei, în contextul
mai larg al inserţiei socio-profesionale şi obţinerea succesului în viaţă.
Misiunea acestui program este de a forma consilieri școlari pentru învățământul preuniversitar
și universitar și consilieri în carieră pentru organizații și practică privată. Programul formează și
dezvoltă, abilitățile de suport în dezvoltarea echilibrată a personalității elevilor în pregătirea lor
pentru alegerea carierei și creșterea eficienței procesului educațional, proces care să contribuie,
în cadrul unei ecuații personale, la starea de bine și la creșterea performanței în învățare și
muncă.
Scopul cercetării urmărește să rezolve simultan, două aspecte:
• asigurarea unei egalităţi sociale prin democratizarea permanentă a accesului la educaţie şi
formare profesională şi
• optimizarea utilizării resurselor umane de care dispune societatea.

5
Şcoala, ca instituţie de educaţie, formare şi orientare trebuie să se adapteze conţinutului,
structurilor şi funcţiilor sale, să creeze premise favorabile pentru elevi care să le permită
integrarea socială rapidă, flexibilitatea, iniţiativa şi rezolvarea de probleme, diminuarea
imprevizibilului, a hazardului în alegerea carierei.
Procesul de educaţie şi formare profesională desfăşurat în şcoală constituie puntea necesară
trecerii spre lumea muncii şi viaţa socială adultă.

5. Obiective
Obiectivul principal al activitatilor de consiliere si orientare profesionala îl constituie
cresterea gradului de autocunoastere si de motivare a membrilor pentru a-si dezvolta resursele
personale in vederea integrarii pe piata muncii. Rezulta de aici ca obiective specifice dobândirea
unor cunostinte despre sine, despre domeniul profesional ales si modalități de explorare a
oportunitatilor.
Obiective operaționale:
O1: să cunsoscă proprile interese și aspirații;
Activități:
A1: Consiliere educațională și vocațională;.
O2: să identifice anumite meserii;
A1: Consilierea și evaluarea în carieră;
A3: Elaborarea de materiale destinate informării, orientării și consilierii.

Mai amplu, obiectivele, țelurile pe care trebuie sa le realizeze de-a lungul unei perioade de
timp organizatiile, angajatii individuali sau doar indivizi umani, pot fi exprimate sub forma de:
– obiective sau tinte de plan – rezultate cuantificabile care urmeaza a fi realizate si, care
pot fi masurate in termeni cum ar fi: valoarea aptitudinilor si abilitatilor, volumul vanzarilor,
nivelurile de prestatie a serviciului, reducerea costurilor, reducerea procentului de rebuturi etc.,
in functie de entitatea care isi propune aceste teluri;
– sarcini/lucrari/proiecte – de finalizat pana la un termen dinainte fixat, pentru a se realiza si
analiza rezultatele definite. In ceea ce priveste problematica obiectivelor personale, acestea pot
lua forma obiectivelor de dezvoltare sau invatare. Ele se refera la ceea ce ar trebui sa faca o

6
persoana pentru a-si perfectiona bagajul de cunostinte si aptitudini, pentru a-si spori potentialul si
a-si imbunatati performanta in domeniile specificate.
– valorile personale: principiile sau aspectele personale importante;
– scopul personal principal: acel lucru care ne implineste in momentul realizarii lui;
– pasiunea pentru un anumit domeniu;
– interesul sau nevoia de pe piata pentru profesia sau activitatea aleasa;
– codificarea genetica: talentele ce atrag in urma dezvoltarii lor, recunoasterea de a fi facut
pentru asa ceva;

6. Competente specifice
Competențele specifice cu relevanță majoră în activitățile de consiliere și orientare dezvoltate
la disciplina de Consiliere și Orientare vizează următoarele:
„Competența digitală” – implică utilizarea cu încredere, critică și responsabilă a
tehnologiilor digitale în contexte de învăţare, de muncă şi participare la activități sociale. Include
alfabetizare digitală, comunicare și colaborare, alfabetizare media, creare de conținuturi digitale
(inclusiv programare), siguranță (inclusiv stare de bine/confort în mediul online şi competențe de
securitate cibernetică), respectarea proprietății intelectuale, rezolvare de probleme și gândire
critică;
“Competența personală, socială și de a învăța să înveți” – presupune reflectarea asupra
propriei persoane, gestionarea eficientă a timpului și a informației, a lucra în mod constructiv cu
ceilalți, reziliență și managementul propriei învățări și al carierei. Totodată, se referă la a face
față incertitudinilor și complexității, a învăța să înveți, a susține propria stare de bine fizică și
emoțională, a menține sănătatea fizică și mentală, a empatiza și a gestiona conflicte într-un
context incluziv și stimulativ;
„Competența de luare a unei decizii” - formularea unor obiective şi planuri de învăţare
realiste pe baza aspiraţiilor personale, şcolare şi profesionale; analiza posibilităților de
dezvoltare;

7
7.Conținutul tematic- planul de activități

Tema-curs Nr. Ore/ curs Tema - aplicaţii Nr. Ore/ aplicaţii Evaluare

1.Noțiuni brainstorming,
fundamnetale și discuţii în grup
generale necesare despre factorii
pentru 4 4 care ne conduc la
introducerea în Cine sunt eu? factorii
“Orintarea și Autocunoașterea. descoperirii
consiliere în sinelui.
carieră”

2. Teorii si Proiecte
modele ale Procesul individuale și de
consilierii și 4 dezvoltării 4 grup
orientarii carierei carierei

3. Explorarea dezbateri elevi –


traseelor profesori cu
educaționale și 4 privire
profesionale Decizia de carieră 2 la tipurile de
carieră

4. Pași în 4 Obținerea 2 exercitiu de


planificarea succesului în imaginatie al
carierei cariera visată elevilor despre
cum ar dori să fie
cariera lor;

8
8. Analiza SWOT
❖ Puncte tari
Punctele tari sunt atributele proprii, pozitive si aptitudinile pe care le detii vizavi de cariera:
• caracteristici personale, pozitive;
• abilitati relevante, cunostinte si experienta in cariera;
• un puternic background educational;
• retea vasta de contacte;
• entuziasm si pasiune pentru domeniul de lucru.
❖ Puncte slabe
Punctele slabe se refera la atributele negative, de exemplu:
• caracteristici personale negative si obiceiuri proaste la job;
• lipsa de experienta sau de experienta relevanta;
• lipsa unei educatii solide;
• retea slaba de contacte sau chiar lipsa unei asemenea retele;
• absenta unei directii sau a unor obiective de cariera;
• aptitudini profesionale slabe.

❖ Oportunitati
Oportunitatile sunt evenimente externe incontrolabile care iti pot mari potentialul si te pot ajuta
in cariera. Acestea pot fi:
• perioada favorabila pentru domeniul in care iti dezvolti cariera;
• economie in crestere;
• deschidere specifica a jobului pe care il detii;
• un proiect neasteptat care iti permite dezvoltarea de noi abilitati sau punerea in valoare a
propriului potential neexplorat;
• cerere crescuta pe piata muncii pentru specializarea ta.

❖ Amenintari
Intamplari externe, care nu se pot controla, amenintari care pot afecta in mod negativ cariera si
necesita masuri de aparare din partea elevilor.
• restructurarea domeniului de lucru;

9
• schimbari pe piata, cu impact direct asupra jobului tau;
• necesitati mai ridicate ale profesiei, un standard pe care nu il detii in actuala cariera;
• scadere a nevoii de expertiza pe care o detii;
• aparitia unui competitor serios, fie la nivel de companie, fie la nivel personal;
• o decizie a companiei care nu vine in sprijinul tau.

9. Analiza PESTE
Un rol important în implementarea unei strategii îl are analiza factorilor mediului extern îl
reprezintă Analiza P.E.S.T.E.
Aceasta implică:
➢ Sectorul politic: colaborări cu consiliul politic, efectuarea de vizite constante în diverse
locuri pentru a le oferi elevilor posibilitatea să observe diferite medii de lucru;
➢ Sectorul socio economic: accesul tuturor elevilor la materiale și resurse , precum și la
platforma școlii, înâlniri cu psihlogi, mediatori școlari de la cabinetul școlii pentru orice
nelamurire.
➢ Sectorul tehnologic: utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare în consilierea
carierei precum:
- jocuri şi programe de simulare create pentru a fi utilizate ca „jocuri comerciale”, de
formare în şcoli profesionale, cu tematică educativă şi conexă carierei profesionale;
- programe de sprijin în elaborarea unui CV, redactarea unei scrisori de prezentare sau
completarea unor formulare tipizate;
- teste psihologir pe calculator pentru măsurarea unor aptitudini, trăsături de
personalitate etc.,
➢ Sectorul ecologic: educație ecologică prin renunțarea la folosirea hârtiei și trecerea într-o
filă pe calculator a noțiunilor învățate.

10
12.Avantaje, dezavantaje, limite
Implementarea unui astfel de program cu această tematică le oferă posibilitatea tinerilor să
își identifice motivația corespunzătoare și să își contureze un drum în conformitate cu valorile,
interesele şi obiectivele personale și profesionale, dar şi cu propriul set de abilităţi şi competenţe.
Dezavantajele pot fi legate de perisabilitatea” ridicată în timp a informaţiilor privind
orientarea și consilierea, având în vedere contextul actual, în care viitorul locurilor de muncă
migrează de la an la an, robotica luând amploare.
Limitele apar atunci elevii au mai mule înclinații spre mai multe domenii, dorind să
aprofundeze și să cunoscă cât mai multe despre fiecare.

11. Bibliografie
[1] Nicoleta Lițoiu, “Consiliere și orientare profesională”, Ghid pentru licee, București, 2010
[2] Bolboceanu A. Cunoaşterea elevului: consiliere şi orientare. Ghid metodologic pentru
formarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Chişinău: Î. E. P. Ştiinţa, 2007.
[3] Albulescu I. Pragmatica predării. Activitatea profesorului între rutină și creativitate, Ed.
Paralela 45, Pitești, 2008
[4] Mirela Florentina Isuf, Alina Marinela Stănculescu, “Orientarea și educația pentru carieră”,
Suport și scenariu de curs;

11

S-ar putea să vă placă și