Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şc. Gimnazială Nr. 2 Lugoj


DATA: 18.11.2018
CLASA: a I V- a B
PROPUNĂTOARE: prof. Sîrbu Denisa
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și Științe
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0-1000000;
SUBIECTUL LECŢIEI: Înmulțirea cu un număr de o cifră, fără trecere peste ordin;
TIPUL LECŢIEI: Însușire de noi cunoștințe
COMPETENȚE SPECIFICE:
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre şi de împărţiri la numere de o cifră sau două cifre;

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente diverse;

5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 1 000 000.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 - să efectueze exerciții de calcul mintal ;

O2 – să aplice corect algoritmul de rezolvare a înmulțirilor, efectuând exercițiile propuse;


O3 – să scrie numerele ca produse de doi factori, dintre care unul să fie scris cu o cifră;;

O4 - să utilizeze proprietățile operațiilor de înmulțire în rezolvarea exercițiilor;


O5 - să rezolve probleme folosind operațiile învățate;
STRATEGII DIDACTICE:
- METODE SI PROCEDEE: conversaţia, explicația, observația, exerciţiul, munca independentă, analiza și sinteza, jocul
didactic;
- RESURSE:
- MATERIALE DIDACTICE SI MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: fișe de lucru, cartoane pentru ,,
Domino’’, calculator, videoproiector;
- UMANE: 27 de elevi
- TEMPORALE: 50 de minute
- FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual;
- FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică, aprecieri verbale;

BIBLIOGRAFIE: Neacşu, I., Metodica predării matematicii la clasele I-IV, E.D.P., Bucureşti, 1998

Programa şcolară pentru Matematică - clasele a III-a-a IV-a, Bucureşti, 2014


NR. MOMENTELE OB. ACTIVITATEA DIDACTICĂ STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
CRT LECTIEI OP.
ACTIVITATEA PROPUNATORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR METODE MIJOACE FORME
DE
ORGANI
ZARE
1. Moment Asigur condiţiile necesare desfăşurării în bune Elevii îşi pregătesc cele conversaţia manual frontal
organizatoric condiţii a lecţiei solicitând elevilor să necesare. caiet
1’ pregătească materialele necesare, să-şi
corecteze poziţia în bancă şi să păstreze
ordinea şi disciplina.

2. Captatea Voi solicita elevilor să rezolve următoarea


atenţiei problemă:
Elevii ascultă cu atenție conversaţia frontal
1’ Trenul electric merge de la est spre vest. și vor răspunde că în nicio observația
Accelerând mersul, trenul face 60 km pe oră. direcţie, deoarece trenul
În aceeaşi direcţie, de la est spre vest, suflă electric nu scoate fum;
vântul, dar cu viteza de 50 km pe oră. În ce
direcţie va fi dus fumul trenului?

Voi lăuda elevii pentru perspicacitatea lor, iar


în caz contrar, le voi spune că au încă şanse
să-şi dovedească isteţimea prin rezolvarea
corectă a unor exerciţii.

3. Anunţarea Astăzi, la ora de matematică, vom învăța ,, conversaţia frontal


temei și Înmulțirea cu un număr de o cifră, fără trecere Elevii ascultă
enunţarea peste ordin’’. explicaţiile.
obiectivelor Se vor enunţa clar şi pe înţelesul elevilor
operaţionale obiectivele operaţionale.

1’
4. Reactualiza- O1 Voi verifica tema pentru acasă atât cantitativ
rea cât şi calitativ.
cunoştinţelor Doi, trei elevi vor citi tema, iar ceilalți își vor Elevii numiți vor citi
învăţate corecta eventualele greșeli. tema, iar celalți își vor conversaţia
anterior corecta eventualele frontal obseva-
Voi adresa elevilor câteva întrebări de greșeli. rea
3’ terminologie matematică și voi propune sistemati-
exerciții de calcul mintal. Elevii vor răspunde la exercițiul că
întrebări și vor spune
rezultatele
corespunzătoare
înmulțirilor.

5. Prezentarea Pe parcursul lecției de astăzi veți efectua mai


noului multe exerciții de înmulțire cu un număr de o Elevii ascultă. conversaţia frontal
conţinut și a cifră, veți rezolva probleme, o scurtă fișă si ne
sarcinilor de vom juca jocul ,, Domino’’.
învaţare

1’
6. Voi scrie titlul lecției pe tablă.

Dirijarea Voi reaminti elevilor algoritmul de calcul


învățării învățat în clasa a III-a, apoi voi explica Elevii sunt atenți la
O2 algoritmul de calcul pentru numerele mai mari explicații. frontal
12’ O2 decât 1000: conversația obseva-
rea
34x2= (30+4)x2= 34x manual sistemati-
exercițiul că
=30x2+4x2= sau 2

=60+8= 68

=68
132x3=(100+30+2)x3= 132x

=100x3+30x3+2x3= sau 3

=300+90+6= 396

=396

1233 X 3 = (1000+ 200+30+3)X3

= 1000x3+200x3+30x3+3x3

= 3000+600+90+9 sau 1233x

=3699 3

3699
manual frontal obseva-
rea
Voi solicita elevilor să rezolve la tablă calculul în scris
Elevii numiți vor veni la exercițiul indivi- sistemati-
tablă pentru a rezolva dual că
de la ex1/47 din manual.
exercițiile.

Voi explica modelul de calcul de la exercițiul 2/47,


apoi elevii vor veni la tablă pentru a rezolva Elevii numiți vor veni la exercițiul
exercițiile. tablă pentru a rezolva
exercițiile
7. Obtinerea Voi propune elevilor să rezolve exercițiul
performan- O3 3/47. Elevii trebuie să scrie numerele
ţelor solicitate ca produse de doi factori, dintre Elevii solicitați vor veni
O2 care unul să fie scris cu o cifră: la tablă pentru a scrie
20’ 840,4220,2840. produsele numerelor.
Exercițiul se va rezolva la tablă și în exercițiul
caiete.

Voi solicita elevilor să rezolve singuri frontal observa-


O4 exerciţiul 4, apoi se va verifica oral. Elevii rezolvă exrcițiul munca manual rea
O5 individual, apoi vor citi independen- indivi- sistemati-
rezolvarea acestuia. tă dual că

Elevii completează conversația


Voi scrie pe tablă și elevii în caiete ex 5, semnul corespunzător,
apoi elevii numiți vor completa semnul apoi justifică răspunsul explicația
corespunzător, justificând răspunsul. dat explicând modul de exercițiul
calcul.

Voi propune elevilor să rezolvăm împreună


problema 6. Elevii citesc enunţul analiza și manual frontal observa-
Voi solicita unui elev să citească enunţul problemei, apoi sinteza rea
problemei. analizează datele şi o explicația indivi- sistemati-
Voi scrie pe scurt datele problemei. rezolvă. dual că
Voi analiza împreună cu elevii datele
problemei şi le voi oferi sprijin la rezolvarea
acesteia.

8. Asigurarea Voi propune elevilor o fișă de lucru ,, Încă 5


feedback- O2 minute de ... matematică’’, în care vor avea ca Elevii rezolvă fișa, apoi frontal observa-
ului sarcină să efectueze exercițiile de înmulțire comunică rezultatele și exercițiul fișă de rea
5’ cuvântul descoperit lucru indivi- sistemati-
pentru a descoperi cuvântul ce le arată care va fi
pentru a completa fișa dual că
jocul ce urmează în finalul lecției de astăzi . proiectată pe tablă. calculator
(anexa 1) video-
proiector

9. Evaluarea Voi propune elevilor jocul ,, Domino’’.


performanţe- Fiecare elev va primi un cartonaș pe care este Elevii participă la joc, jocul
lor O2 scris atât rezultatul unei înmulțiri, cât și un rezolvând exercițiile de didactic cartoane aprecieri
5’ exercițiu de înmulțire. pe cartonaș. ,,Domino’’ individ verbale.
Voi începe eu jocul, citind de pe cartonaș ,, Eu exercițiul ual
am 63, cine are 7 X 4?’’ Elevul care are
cartonașul cu rezultatul exercițiului va trebui frontal
să continue jocul.
Jocul continuă până când se vor epuiza toate
cartonașele.
Elevii ascultă.
Voi face aprecieri generale şi individuale
asupra modului în care elevii au participat la
lecţie.

10. Intensificarea Voi recomanda elevilor să rezolve cât mai


retenţiei și multe exerciţii şi probleme, atunci când au
asigurarea timp liber, pentru a-şi consolida cunoştinţele Elevii ascultă. conversaţia frontal
tranferului Elevii vor primi ca temă pentru acasă
exercițiul 7 de la pagina 47 din manual și o
1’ fișă cu exerciții.

S-ar putea să vă placă și