Sunteți pe pagina 1din 4

Ohîi Adriana Raluca Introducere

BUGETUL DE STAT

Tema proiectului se numeşte ,,Bugetul de stat”, şi am ales această temă deoarece am


considerat ca este o temă ce necesită un studiu mai amănunţit şi astfel însuşirea mai multor
cunoştinţe în domeniul economic, în special cu privire la bugetul de stat al României, fiind o
provocare şi totodată o curiozitate personală şi o dorinţă ascunsă a satisfacerii setei de cunoastere
ce mi-a fost insuflată pe parcursul frecventării cursurilor Facultăţii de Drept.

Pornind de la aceste motivaţii descrise anterior mi-am structurat tema în patru capitole,
urmate de o parte de concluzii şi opinii personale după cum urmează:

Capitolul I, intitulat „Noţiuni introductive privind bugetul public în România”,


prezintă în cele trei subcapitole: noţiunile de buget, şi buget public de stat, cât şi natura juridică a
acestuia, precum şi sistemul bugetului public naţional.

Capitolul II, intitulat „Procesul bugetar. Noţiune şi Procedura bugetară”, prezintă


noţiunea bugetului de stat, procedura bugetului de stat, elaborarea procedurii, aprobarea, execuţia
precum şi încheierea exerciţiului bugetar.

Capitolul III, intitulat „Structura bugetului de stat” prezintă categoriile de venituri


precum şi categoriile de cheltuieli.

În fine, în ultimul capitol al acestei lucrări, am prezentat „Evoluţia veniturilor şi


cheltuielilor bugetului de Stat pe anii 2013, 2014, 2015” conform datelor din anexele legilor
bugetului de stat pe anii respectivi.

Noţiunea de buget de stat reprezintă o categorie fundamentală a ştiinţelor finanţelor si el


poate fi abordat atât din punct de vedere juridic cât şi economic.

Bugetul de stat sau bugetul public reprezintă un document, un plan sau o balanţă în care
se prevăd sumele de bani strânse la dispoziţia statului, sursele de provenienţă precum şi direcţiile
lor de utilizare. Bugetul de stat este o componentă de bază a bugetului general consolidat şi a
finanţelor publice.

Termenul de ,,buget” îşi are originea în limba latină desemnând un sac, iar în limba
franceză semnificând un cufăr în care se păstrau obiectele personale sau banii.

Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin care sunt prevăzute şi autorizate
veniturile şi cheltuielile anuale ale statului.

Ohîi Adriana Raluca Introducere

Bugetul de stat prevede şi autorizează în formă legislativă cheltuielile şi resursele


statului, având caracter obligatoriu fiind supus aprobării Parlamentului.

Reprezintă un act de previziune a resurselor publice şi a modului de utilizare a acestuia,


elaborându-se pe o perioada de un an.

Din punct de vedere legislativ Bugetul de stat este guvernat de Legea bugetului de stat ce se
actualizeaza periodic prin noi reglementari si modificari de proceduri.

Legea bugetului de stat este influenţată de concepţiile politice, economice şi sociale


specifice fiecărei perioade.

Ca document oficial, bugetul de stat evidenţiază nivelul aprobat al cheltuielilor ce se vor


efectua în viitor şi mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziţia statului.

Din punct de vedere economic, abordarea bugetului se referă la corelaţiile


macroeconomice şi în special legătura cu nivelul şi evoluţia produsului intern brut.

Bugetul de stat exprimă relaţiile economice în formă bănească ce iau naştere în procesul
repartiţiei produsului intern brut, în conformitate cu obiectivele de politică economică socială şi
financiară ale fiecărei perioade. Aceste relaţii au dublu sens: pe de o parte, ca relaţii prin care se
mobilizează resursele băneşti iar pe de lată parte ca relaţii de repartizare a acestor resurse.
Relaţiile de mobilizare a resurselor sunt relaţii de repartiţie a PIB în favoarea statului prin
intermediul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, al prelevărilor din venituri şi atragerile de
disponibilităţi temporar libere prin imprumuturilor de stat intern. Deasemenea se crează relaţii
ale statului cu străinătatea concretizate în finanţări externe.

Sistemul bugetar este cadrul organizatoric prin care se încasează veniturile bugetare, se
repartizează şi se cheltuie. Reprezintă totalitatea relaţiilor economice sub formă banească.
Principalele caracteristici ale acestor relaţii economice sunt: conţinutul economic, exprimarea
valorică, rezultatul repartiţiei valorii nou create, constituirea şi repartizarea de fonduri
centralizate, implicarea puterii de stat, satisfacerea unor nevoi publice.

Sistemul bugetar are aşadar componente distincte, pentru care se poate utiliza şi expresia
de subsisteme bugetare.

În România nevoile de resurse la nivelul societăţii şi posibilităţile de acoperire a acestora


sunt reflectate în bugetul general consolidat.

Ohîi Adriana Raluca Introducere

Procesul bugetar este procesul care începe cu elaborarea bugetului şi se termină cu


aprobarea dării de seamă despre executarea lui pentru anul bugetar respectiv. Procesul bugetar
este un proces decizional, democratic, preponderent politic, continuu, ciclic şi de larg impact
public la nivel macro şi micro-, care se manifestă atît pe plan economic cît şi social.

Procedura de elaborare a proiectului bugetului de stat revine puterii executive a


statului, reprezentată de Guvern. În cadrul Guvernului, responsabilitatea nemijlocită privind
elaborarea proiectului bugetului de stat revine Ministerului Finanţelor.

Aprobarea proiectului legii bugetare anuale este efectuată de Guvern şi Parlament.


Guvernul examinează proiectul legii bugetare anuale şi nota explicativă. La solicitarea
Guvernului, Ministerul Finanţelor prezintă informaţii sau explicaţii adiţionale referitoare la
proiectul legii bugetare anuale şi la nota explicativă.
Responsabilitatea pentru executarea bugetului de stat revine Guvernului. Execuţia
bugetului are loc pe o perioadă de un an şi constă în realizarea pe de o parte a venituirlor
prevăzute în bugetul de stat şi pe de altă parte a cheltuielilor aprobate. Executarea efectivă a
bugetului este precedată de repartizarea lunară a veniturilor şi cheltuielilor.

Întregul proces bugetar şi cu deosebire executarea bugetului implică exercitarea


controlului, Începand cu verificarea realităţii informaţiilor folosite în fundamentarea prevederilor
înscrise în proiectul de buget şi terminînd cu asigurarea veridicităţii costului de executare
bugetară.

Volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetare diferă de la stat la stat în funcţie


de nivelul de dezvotare economică a ţării, de condiţiile social-politice interne şi de conjunctura
internaţională.

Bugetul de stat trebuie să reflecte, prin intermediul indicatorilor săi, necesităţile de


resurse financiare ale statului ce decurg din înfăptuirea programului guvernamental propus
pentru perioada imediat următoare şi posibilităţile de acoperire a acestor resurse, în condiţii
considerate normale din punct de vedere economico-financiar. Se pune, astfel, problema
dimensionării corecte a nivelului veniturilor şi cheltuielilor publice, în realizarea cărora, s-au
utilizat, de-a lungul timpului atât metode clasice, cât şi moderne.

S-ar putea să vă placă și