Sunteți pe pagina 1din 2

COMISIA EXTRAORDINARA. DE SA.NATATE PUВLICA.

А MUNICIPIULUI CHI~INA.U

HOTA.RARE
nr. 58 din 15 aprilie 2022

In temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat а sanaHфi
puЫice, cu modificarile ulterioare, HG nr. 820 din 14.12.2009 "Privind Comisia
extraordinara de sanatate puЫica", а prevederilor Dispozitiilor Primarului General
а mun. Chi~inau nr. 215-d din 15.05.2020 "Си privire la aprobarea Comisiei
extraordinare de sanatate puЬlica а mun. Chi~inau ~i а Regulamentului acesteia",
nr. 404-d din 14.07.2021 "Си privire la modificarea dispozitiei nr. 215-d din
15.05.2020 ~i aprobarea unei noi componente а Comisiei extraordinare de sanatate
puЫica а municipiului Chi~inau", in temeiul Regulamentului Comisiei pentru
Situatii Excepfionale а RepuЫicii Moldova aprobat prin HG 1340/2001, in
confoпnitate си dispozitia Viceprimarului mun. Chi~inau nr. 303-d din 10.02.2022,
in contextul actualizarii datelor despre situatia epidemiologica prin infectia
COVID-19, Comisia extraordinara de sanatate puЫica а mun. Chi~inau

нотАRАR~тЕ:

1. Se ia act de Hotararea nr. 6 din 15.04.2022 а Comisiei nationale extraordinare


de sanatate puЫica privind anularea starii de urgenta in sanatatea puЫica.

2. Se ia act de incidenµi joasa а infectiei provocate de virusul SARS-CoV-2 cu


mentinerea codului verde ре teritoriul mun. Chi~inau.

3. Se recomanda portul ma~tilor de protectie in transportul puЫic, in institЩiile


medico-sanitare, in spatiile puЫice inchise, in zonele си potential de
aglomerare, in spatii de uz comun la locul de munca ~i studii, in salile de
~edinte, salile de concerte, teatre, cinematografe, la intruniri ~i evenimente
puЫice, in unitatile comerciale cu amanuntul, centrele comerciale etc.

4. Se reitereaza necesitatea vaccinarii anti-COVID cu schema completa, cu


extinderea continua а vaccinarilor in mun. Chi~inau, in scopul sporirii ratei de
vaccinare а populatiei.

5. Se atent ioneaza populatia ~i vizitatorii mun. Chi~inau asupra respectarii


masurilor de sanatate puЫica pentru controlul ~i prevenirea infectiei cu noul

Pagina 1 din 2
coronavirus: respectarea regulilor de igiena а mainilor, respectarea regulilor de
igiena respiratorie, conduita sociala responsaЬila, in cazul aparitiei simptomelor
de infectii respiratorii.

6. Activitatea institЩiilor de educatie timpurie, de invatamant primar, gimnazial,


liceal se va organiza in conformitate си prevederile legislatiei in vigoare, cu
respectarea masurilor suplimentare aprobate de catre Ministerul Educatiei ~i
Cercetarii.

7. Se solicita autoritatilor din domeniul ordinii puЬlice ~i organelor cu functii de


control asigurarea supravegherii respectarii de catre persoanele fizice ~i
juridice, ре teritoriul municipiului, а masurilor de prevenire ~i control al
infectiei COVID-19, in conformitate cu prevederile in vigoare а Hotararilor
Comisiei nationale extraordinare de sanatate puЫica ~i а Comisiei extraordinare
de sanatate puЫica а mun. Chi~inau.

8. Hotararile Comisiei extraordinare de sanatate puЬlica а mun. Chi~inau sunt


executorii pentru autoritatile administratiei puЫice locale, pentru persoanele
fizice ~i juridice din municipiu, indiferent de domeniul de activitate ~i forma
juridica de organizare.

9. Prevederile prezentei Hotarari intra in vigoare la data adoptarii ~i se puЫica ре


pagina web а Primariei mun. Chi~inau.

10.Nerespectarea masurilor expuse in prezenta Hotarare constituie pericol pentru


sanatatea puЫica ~i serve~te temei pentru sanctiuni de contraventionale ~i/sau
penale aplicate persoanelor fizice ~i juridice.

11 .Directia Relatii PuЬlice ~i Buget Civil а Primar· un. Chi~inau va asigura


informarea populatiei despre prevederile pr

Pre~edinte CESP Chi~inau,


Viceprimar Ilie CEBAN

Vicepre~edinte CESP Chi~inau, - -~ngela CUTASEVICI


Viceprimar

Secretar CESP, Boris GILCA


~efDGAMS

Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și