Sunteți pe pagina 1din 10

EVENIMENTE. ACTIVITĂ Ț I.

PROIECTE

1. De la robie la libertate

Putem și suntem datori ca împreună să facem mai mult pentru cunoașterea istoriei
rromilor, pentru combaterea ignoranței și pentru promovarea valorilor, obiceiurilor și
tradițiilor acestei etnii.
Simpozionul „De la robie la libertate”, coordonat de d-l inspector Dimitriu Lucian, a
adus în atenția noastră fapte istorice care reprezintă un prim pas spre înțelegerea
prezentului. În cadrul acestui eveniment eleva Claudița Lă că tuș a prezentat eseul Despre
robie care a surprins prin claritate și profunzime, evidențiind importanța înlă tură rii
mentalită ților și clișeelor.

2. Ion Creangă – Mărțișorul literaturii române

Primă vara a început cu povești și cu mă rțișoare - bucurii.


Ce frumos s-au împletit în sufletele copiilor firul basmelor lui Creangă și firul
dragostei pentru tradițiile româ nești! Ce actuală e bucuria și inocența copilă riei pusă în
cuvinte - mă rțișoare dă ruite de marele povestitor!
Am cules cuvinte - flori și am meșteșugit mă rțișoare pentru cei dragi. Și cu câ tă
bucurie l-am redescoperii, din nou, pe Creangă și l-am pecetluit în sufletele noastre!

3. Mă rțișorul – simbolul primă verii


An de an să rbă toarea de 1 Martie ne readuce speranţa, optimismul, credinţa în
bine şi spor la toate. Din încleştarea frigului cu razele soarelui, a întunericului cu lumina,
după ultimele zvâ rcoliri din zilele babelor, învinge viaţa, primă vara, soarele.
Proiectul propus nu a atins doar obiective care se înscriu în sfera educaţiei estetice,
ci şi a celei morale şi ecologice, dat fiind faptul că elevii au oferi mă rţisoarele realizate,
femeilor pe parcursul zilei de 1 Martie. Latura de educaţie ecologică a proiectului s-a
reflectat în realizarea unor felicită ri utilizâ nd materiale refolosibile.

4. Mama oglindită în literatura română

„Mama este numele lui Dumnezeu pe buzele şi în inimile copiilor.” (William


Makepeace Thackeray). Mama! Ce cuvâ nt fermecă tor şi înă lţă tor! Întâ iul nostru cuvâ nt! Un
sentiment de dragoste şi o imagine sfâ ntă ne apare în faţa ochilor atunci câ nd îl rostim! O
privire caldă şi ocrotitoare ne urmă reşte fiecare pas al vieţii.
Începâ nd cu poeziile populare, doinele şi baladele au câ ntat în cuvinte simple
dragostea copilului pentru Mamă şi, mai ales, dragostea Mamei pentru copil. În cuvinte
meșteșugite au descris și elevii noștri sentimentele ce le nutresc pentru cea mai scumpă
ființă – mama.
5. Poezia – freamăt de speranță

" Poezia este muzica sufletului și, mai presus de toate, a sufletelor mari și sensibile."

(Voltaire)
Evenimentul "Poezia, freamat de speranță " a unit în jurul emoțiilor suflete sensibile
și frumoase care ne-au dă ruit o seară de neuitat! La eveniment au participat 40 de elevi ai
școlii, cadrele didactice și personalită ți ale culturii sucevene, precum și reprezentanți ai
Inspectoratului Școlar Județean Suceava, d-na inspector Daniela Ceredeev și d-l inpector
Lucian Dimitriu.
Consideră m că acest proiect a avut un impact pozitiv asupra elevilor noștri din mai
multe perspective. În primul râ nd, prin modelul de autodepă șire, determinare și talent
oferit de poetul Sebi Cră ciun, un tâ nă r cu dizabilită ți. Apoi, incursiunea în lumea poeziei
care i-a încurajat să își exprime sentimentele și să -și dezvolte creativitatea.
Pe 21 martie, poezia a devenit monedă de schimb. Elevii au primit o carte cu poeziile
tâ nă rului poet recitâ nd o poezie.
6. Ziua Mondială a Apei – Fiecare strop contează!

"Apa este izvorul vieții."


Elevii Școlii Gimnaziale Berchișești au desfă șurat activită ți de conștientizare a
importanței apei pentru natură și pentru viața oamenilor în cadrul proiectului " Fiecare
strop contează !". Au realizat afișe tematice inspirate care speră m că i-au convins pe ceilalți
de necesitatea economisirii și protejă rii acestui dar al naturii.

7. Ziua Francofoniei

Proiectul și-a propus cultivarea interesului pentru limba, cultura și civilizația


franceză și cunoașterea de că tre elevi a specificului ță rilor francofone.
Copiii s-au documentat cu privire la personalită ți ale culturii franceze, monumente
reprezentative ale istoriei franceze realizâ nd prin prezentă ri interesante și atractive o
adevă rată incursiune în lumea francofonă .

8. Siguranța rutieră – prioritatea noastră

Perioada școlară este o extraordinară aventură : cunoașterea lumii, legarea unor noi
prietenii, însușirea unor abilită ți importante.
Copiii au în față tot felul de provocă ri, primele succese, primele decizii luate fă ră
ajutorul pă rinților. Lumea contemporană , în afara nenumă ratelor posibilită ți de dezvoltare,
aduce și multe pericole. Este important ca aceștia să fie în siguranță pe drumul spre școală ,
în unitatea de învă ță mâ nt, acasă sau la joacă . Desfă șurarea proiectului „Siguranța copiilor –
prioritatea noastră !” a fost necesară în contextul evenimentelor care definesc realitatea
actuală ( accidente în care sunt implicați copiii, ră tă cirea copiilor sau dispariția lor), precum
și la început de an școlar care presupune însușirea unor comportamente corecte pe traseul
stră bă tut spre școală sau casă .
Copiii ne-au uimit prin creativitate, implicare și prin modul în care și-au
însușit normele de comportament corect în calitate de pietoni.

9. Ziua Internațională a cărților pentru copii

Ziua Internațională a că rților pentru copii a fost să rbă torită la Ș coala Gimnazială
Berchișești prin premierea celor mai pasionați cititori și a celor mai implicați elevi în
activită țile de promovare a lecturii.
A dă rui că rți înseamnă a-i ajuta pe copii să mai urce o treaptă în devenirea lor.
Că rțile au fost dă ruite de că tre administrația locală . Doamna primar Violeta Ț ă ran
apreciază dragostea elevilor pentru carte și i-a recompensat oferindu-le volume din
literatura româ nă , dar și din cea universal.

10. Ziua Internațională a Romilor

Îndemn la iubire!

Cred că este o expresie care redă foarte bine evenimentul organizat de d-l inspector
Dimitriu Lucian cu prilejul Zilei Internaționale a rromilor.
Am adă ugat experienței noastre încă o activitate valoroasă . Prezența și discursurile
invitaților extraordinari ne-au convins, încă o dată , că iubirea față de semeni poate înlă tura
orice barieră .

11. Ziua Europei – Unitate în diversitate

De la 1 ianuarie 2007, Româ nia face parte din marea „familie” a Europei. Acest pas
important fă cut de ţara noastră este o deschidere că tre o nouă perspectivă politică ,
economică şi culturală . În acest context, ne revine sarcina, sa îi facem pe copii să înţeleagă
faptul că ei au o nouă cetă ţenie – aceea de „cetă ţeni europeni”. Cu prilejul să rbă torii care
marchează Ziua Europei – 9 mai, am considerat că este oportun să realiză m activită ţi prin
care să -i determină m pe elevi să înţeleagă ce înseamnă pentru ei U.E., ce oportunită ţi noi le
oferă această apartenenţă , ce valori şi capacită ţi sunt necesare vieţuirii într-o societate
democratică de acest tip.
12. Nouă ne pasă!

Grija față de mediu trebuie să fie o componentă esențială a dezvoltă rii morale, spirituale,
sociale și culturale a generațiilor actuale. Astă zi, mai mult ca oricâ nd, se impune educarea
tuturor cetă țenilor în spirit ecologic, în special a tinerei generații, deoarece aceasta va fi
beneficiarul de mâ ine câ t și factorul de decizie.
La vâ rsta școlară educația ecologică este la fel de importantă ca și educația intelectuală ,
morală , estetică deoarece le transmite copiilor cunoștințe despre mediul înconjură tor, le
formează deprinderi de a ocroti și a proteja natura, atitudini și comportamente corecte față
de mediu.
Consideră m că școala are la îndemâ nă posibilită ți de realizare a unei bune pregă tiri
ecologice a copiilor care să se materializeze apoi în formarea unui comportament și a unei
culture ecologice. Aceste obiective le-am urmă rit în cadrul activită ților desfă șurate și am
reușit să atragem un numă r mare de elevi pentru realizarea lor.

13. Creativitate. Dăruire. Inspirație.

Noul C.D.I. - Creativitate. Dă ruire. Inspirație.


Ș coala Gimnazială Berchișești a inaugurat pe 21 mai 2021, în compania unor invitați
deosebiți, noul spațiu al C.D.I. Cu creativitate, dă ruire și inspirație a fost realizat un spațiu
modern și atractiv care să susțină pasiunea elevilor pentru lectură și să ofere posibilitatea
tuturor elevilor documentarii și cercetă rii pentru realizarea proiectelor. Elevii își pot
petrece aici timpul liber sau se pot refugia între paginile unei că rți pentru relaxare.
A fost o zi încă rcată de bucurie și emoție care va ră mâ ne amintire prețioasă pentru
elevi și pentru noi.
Mulțumim invitaților pentru donațiile generoase de carte și jocuri pentru copii!

14. Ziua Internațională a Jocului

Am să rbă torit această zi, împreună cu elevii clasei a II-a, învă țâ nd prin joc la
comunicare ("Recunoaște personajul", "Cuvinte magice", "Puzzle") și jucâ nd jocurile dragi
ale copilă riei în spațiul dedicat jocurilor din curtea școlii. Copiii au fost entuziasmați să
recapituleze prin joc cunoștințele de comunicare, dar mai ales să se bucure de momente
petrecute în aer liber. Așa au mai scă pat de emoția Evaluă rii Naționale și au reușit să se
concentreze mai bine.
O zi în care au înțeles, încă o dată , că jocul este un prilej și o modalitate de a învă ța.
15. 1 Iunie – Ziua Internațională a Copilului

Ziua Internaţională a Copiilor -1 Iunie oferă an de an un prilej de bucurie, o


„întâ lnire” fericită a celor mari cu cei mici, prin participarea împreună la acţiuni şi
evenimente inedite, atractive pentru copii şi aducă toare de amintiri şi nostalgii pentru cei
mari, care mai pă strează însă un crâ mpei din sufletul lor de copil.
Proiectul a oferit o astfel de ocazie, deși în condițiile stă rii de alertă : copii și dască li,
într-o lume inocentă , hazlie, plină de neastâ mpă r şi energie: LUMEA COPIILOR. Prin
propunerile noastre, copiii ne-au purtat printr-o lume a jocurilor şi ne-au îmbogă ţit
sufleteşte prin melodii şi ritmuri vesele, pline de dragoste, dă ruindu-ne declaraţia lor de
Iubire!

16. Ziua Eroilor

Cinstirea eroilor patriei este o datorie de seamă a tuturor celor care ne bucură m de
lumina libertă ții.
Copiii trebuie să învețe să prețuiască jertfa supremă : moartea pentru binele tuturor
și să își amintească de cei care s-au sacrificat pentru ca noi să tră im intr-o Româ nie Mare și
liberă .
La Biserica "Sfinții Apostoli Petru și Pavel" Berchișești s-au unit în rugă ciune elevii
Ș colii Gimnaziale Berchișești, credincioși ai parohiei și reprezentanți ai administrației
locale. Elevii corului școlii au intonat Imnul Eroilor și Imnul Româ niei pentru a marca acest
moment important.
Nu trebuie, și nu au cum, să fie uitate vreodată numele scrise pe mormintele și
monumentele ridicate în cinstea eroilor, pentru că ei sunt pomeniți "din neam în neam",
după cum se exprimă Biserica în rugă ciunile sale.

17. Festivitatea de sfârșit de an școlar

În condiții diferite, dar cu aceeași bucurie și satisfacție, am încheiat încă un an


școlar. Ne-am dă ruit, profesori și elevi, zâ mbete și gâ nduri de recunoștință pentru toate
realiză rile noastre, pentru felul în care am reușit să parcurgem acest an deosebit. Și am
reușit, dâ nd dovadă de curaj, seriozitate și implicare!
Mulțumim administrației locale, d-nei primar Violeta Ț ă ran, pentru surprizele
oferite copiilor! Premianții școlii noastre au fost ră splă tiți pentru rezultatele deosebite!

S-ar putea să vă placă și