Sunteți pe pagina 1din 7

Concursul de chimie „Lazăr Edeleanu”

Etapa județeană / sector – 19 ianuarie 2020


Clasa a IX-a, real – varianta 2

În grila de concurs răspundeţi prin marcarea literei răspunsului pe care îl consideraţi corect. Marcarea
literei se face printr-un X. Completarea grilei se face cu pix sau cerneală albastră. Nu se admit ştersături
sau modificări în grilă. Ştersăturile sau modificările duc la anularea răspunsului la întrebarea respectivă.

NOTĂ: Timp de lucru 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu şi câte 3 puncte pentru fiecare item.

La întrebările 1 – 20 alegeti un singur răspuns corect.

1. Elementul platina prezinta 6 izotopi naturali distribuiti procentual astfel: 0,01% 190 Pt, 0,78% 192
Pt, 32,86%
194
Pt, 36,78% 195Pt, 22,21% 196 Pt s,i 7,36% 198Pt. Masa atomica a elementului va fi:
A) 196,05 u.a.m.; B) 195,09 u.a.m.; C) 194,82 u.a.m.; D) 197,16 u.a.m.; E) 195,16 u.a.m.

2. Mn3O4 , prin încalzire, se descompune în oxid de mangan (II) si oxigen. Încălzind o anumită cantitate de
Mn3O4, masa substanțelor ramase dupa ıncalzire este de 42,4 g. Cantitatile de oxid de mangan (II) obtinut si de
Mn3O4 ramas netransformat, daca prin ıncalzire s-a descompus doar 50% din cantitatea initiala sunt:
A) 22,90 g oxid de mangan (II) s,i 21,30 g Mn3O4 ;
B) 10,65 g oxid de mangan (II) s,i 11,45 g Mn3O4 ;
C) 11,45 g oxid de mangan (II) s,i 10,65 g Mn3O4;
D) 20,40 g oxid de mangan (II) și 22 g Mn3O4 ;
E) 22,10 g oxid de mangan (II) s,i 22,10 g Mn3O4
3. Se tratează cu acid clorhidric un amestec de fier și sulfură feroasă. Amestecul gazos final conține 20%
hidrogen sulfurat în procente de volum. Compoziția amestecului inițial a fost:
A) 50% fier și 50% sulfură feroasă (procente molare);
B) 20% fier și 80% sulfură feroasă (procente molare);
C) 80% fier și 20% sulfură feroasă (procente molare);
D) 28,21% fier și 71,79% sulfură feroasă (procente de masă);
E) 80% fier și 20% sulfură feroasă (procente de masă);

4. În reglarea tensiunii un rol important îl are regimul alimentar. Produsele alimentare care conțin potasiu, ca de
exemplu: portocalele, bananele și vegetalele, pot reduce presiunea sângelui. Referitor la ionul activ al acestui
metal sunt adevărate afirmațiile, cu excepția:
A) conține 19 electroni și 19 protoni; B) conține 39 de nucleoni și 19 electroni; C) conține 58 de particule
fundamentale; D) conține 18 electroni și 18 protoni; E) conține 19 protoni și 18 electroni.
5. În două baloane identice, conectate printr-un robinet, se află CO la p 1= 1 atm și O2 la p2 = 2 atm. După
deschiderea robinetului cele două gaze reacționează complet. Conținutul final al celor două baloane este:
(A) CO, O2 și CO2 ;(B) CO și CO2; (C) O2 și CO2; (D) numai CO2; (E) numai O2.

1 Concursul de chimie Lazăr Edeleanu,etapa județeană, 2020- clasa a IX-a, real, varianta 2
6. Se trec vapori de apă peste 500 g cărbune ce conține 90% C, la temperatura de 1200 oC. Volumul amestecului
gazos obținut după consumarea carbonului, măsurat la 25oC și 765 mmHg este:
(A) 150,05 L ;(B) 168,07 L ; (C) 112,0L ; (D)174,54 L; (E) 182,17 L.

7. Forțele intermoleculare cu acțiune predominantă în cazul moleculelor: (A) N2; (B) CO2; (C) H2S; (D) O3 sunt:
A) A- van der Waals; B- van der Waals; C– legătură de hidrogen; D- dipol-dipol;
B) A- van der Waals; B- van der Waals; C– dipol-dipol; D- dipol-dipol;
C) A- van der Waals; B- dipol-dipol; C– legătură de hidrogen; D- van der Waals;
D) A- dipol-dipol; B- dipol-dipol; C– legătură de hidrogen; D- dipol-dipol;
E) A- van der Waals; B- dipol-dipol; C– dipol-dipol; D- dipol-dipol;
8. Elementul chimic cu Z=50:
(A) este situate în grupa 12; (B) are numai N.O.= +2; (C) este un nemetal lichid; (D) are N.O.= +2 și +4; (E) are
numai electroni cuplați;
9. Valorile primei energii de ionizare pentru Be, Mg, Sr și Ba sunt, respectiv, 9,32 eV, 6,64 eV, 5,69 eV și 5,21
eV. Valoarea energiei de ionizare pentru Ca este:
(A) 5,28; (B) 11,26; (C) 8,3; (D) 6,11; (E) 9,81.
10. Se solubilizează în exces de NaOH, cu formarea unei combinații complexe:
(A) Cu(OH)2 ; (B) Al(OH)3; (C) KOH; (D) Fe(OH)2; (E) Fe(OH)3.
11. Este incorectă afirmația:
A. Tăria acizilor oxigenați în treaptă superioară de valență, crește în perioadă de la stânga la dreapta, cu
creșterea caracterului electronegativ;
B. Caracterul nemetalic variază în același mod cu afinitatea pentru electroni;
C. Atomii nemetalelor acceptă mai ușor electroni, dacă atracția nucleului este mai mică și dacă numărul de
electroni acceptați este mai mare;
D. Metalele cu energii de ionizare mici au caracter metalic pronunțat;
E. Pentru metalele din perioada a 3-a: Na, Mg, Al, caracterul metalic crește în ordinea Al<Mg<Na, odată cu
scăderea numărului de electroni cedați.

12. Referitor la compușii cu formulele moleculare: CO 2, NH3, CH4 , H2O, HF, CS2, NH4Cl, SO3, este corectă
afirmația:
A. Seria formată din: CO2, NH3 , CS2, CH4, SO3 conține numai molecule nepolare datorită simetriei lor;
B. O masă de 25,5g de NH3 conține 24,088 ∙ 1023 electroni neparticipanți la legătură;
C. Substanțele între moleculele cărora se stabilesc legături de hidrogen sunt: NH3, CH4 , H2O, HF.
D. Într-un mol de clorură de amoniu se găsesc 3,011∙1023 cationi și 12,044∙1023anioni;
E. În moleculele de CO2 și H2O, numărul de electroni puși în comun este egal cu numărul de electroni
neparticipanți la legătură.

2 Concursul de chimie Lazăr Edeleanu,etapa județeană, 2020- clasa a IX-a, real, varianta 2
13. Referitor la atomul de crom, 5224Cr este corectă varianta :
A. are în învelișul electronic 8 electroni s, 12 electroni p și 4 electroni d;
B. în 13 g de crom se găsesc 18,066 ∙ 1023 electroni necuplați;
C. în învelișul de electroni al atomului de crom sunt 5 orbitali monoelectronici;
D. într-un atom de crom, numărul de substraturi complet ocupate cu electroni este egal cu numărul de
electroni plasați în orbitali d;
E. are numărul de masă 24 și numărul atomic 52.

14. Se comportă ca amfoliţi acido-bazici substanţele, cu exceptia:


A) hidroxid de potasiu; B) hidroxid de aluminiu; C) hidroxid de plumb; D) apa; E) hidroxid de zinc.

15. Un amestec ce cântărește 89 g, format din sulfat de magneziu cristalizat cu șapte molecule de apă și
respectiv sulfat de sodiu, cristalizat cu zece molecule de apă, se dizolvă în 50g de apă. Știind că se obține o
soluție ce conține 20,43% sulfat de sodiu, raportul molar în care se găsesc cei doi sulfați anhidri este:
A) 1 : 3; B) 1 : 2; C) 3 : 2; D) 2 : 1; E) 1 : 1.
16. Șirul care conține numai substanțe cu legături sigma, σ, este :
A) CO2 , O2 , H2S, N2;
B) N2, H2CO3, HCl, H2O;
C) H2S, NH3, CO2, HCN;
D) CCl4, H2S, NH3, HCl;
E) NH3, CO2, CCl4, H2S.

17. Se consideră 0,75 kg soluție saturată de KClO3 la 700 C. Solubilitatea KClO3 la 700 C este de 32,4g / 100g
apă, iar la 200C, în 100g de apă se pot dizolva maxim 6,8 g KClO 3. Concentrația procentuală a soluției inițiale
de KClO3 la 700C și masa de sare depusă prin răcirea soluției date de la 700C la 200C, au valorile:
A) 6,36% și 193,35g KClO3 ;
B) 24,47% și 183,53g KClO3 ;
C) 24,47% și 145,01g KClO3 ;
D) 6,36% și 183,53g KClO3 ;
E) 20,38% și 145,02g KClO3.

18. Metalele tranziționale din perioada a 4-a sunt plasate în ordinea: 21Sc, 22Ti, 23V, 24Cr, 25Mn, 26Fe, 27Co, 28Ni,
29Cu, 30Zn. Dintre aceste elemente pot forma cationi care au configurația electronică:1s 2s 2p 3s 3p 3d :
2 2 6 2 6 5

A) Co și Mn; B) Fe și Co ; C) Zn și Cu; D) Zn și Fe; E) Fe și Mn.

19. Racheta Discovery, lansată pe 26 iulie 2005, a utilizat drept combustibil perclorat de amoniu solid și
aluminiu, conform ecuației (neegalată):
Al(s) + NH4ClO4(s)  Al2O3(s) + AlCl3(s) + H2O(l) + N2(g)
Masa minimă de perclorat de amoniu solid consumată pe kilogram de aluminiu este:
A) 2,61 Kg; B) 6,79 Kg; C) 33,06Kg; D) 4,35 Kg; E) 8,7 Kg.
20. Referitor la reacția a 0,82 moli hidrură de calciu cu 1,54 mol de apă, este adevărată afirmația, cu excepția:
A) 2,1 g hidrura de calciu sunt în exces; B) se obțin 3,28 g hidrogen; C) apa se consumă integral; D) sunt 0,05
moli de hidrură de calciu în exces; E) se degajă 1,54 moli de hidrogen.

3 Concursul de chimie Lazăr Edeleanu,etapa județeană, 2020- clasa a IX-a, real, varianta 2
La următoarele întrebări, de la 21 la 30, răspundeţi cu:
A. dacă numai răspunsurile 1,2,3 sunt corecte;
B. dacă numai răspunsurile 1,3 sunt corecte
C. dacă numai răspunsurile 2,4 sunt corecte
D. dacă numai răspunsul 4 este corect;
E. dacă toate cele 4 răspunsuri sunt corecte sau false.

21. Sunt adevărate afirmațiile:


1. combinațiile complexe sunt compuși ionici;
2. în combinația complexă [Ag(NH3)2]OH argintul are valența 2;
3. în hidroxidul de tetraaminocupru (II) numărul de coordinație este 4;
4. hidroxidul de tetraaminocupru (II) este insolubil în apă.

22. Legături  conțin moleculele din șirul:


1. CO2, H2CO3, O2, CS2;
2. CO2, NH3, H2, PCl5;
3. N2, HNO2, CS2, C2H2;
4. NH4Cl, PCl3, Cl2, CO.

23. Elementul cu configurația electronică 18Ne 3d54s2:


1. aparține blocului s;
2. aparține blocului d;
3. are caracter nemetalic;
4. aparține grupei 7.

24. Seriile ce conțin numai substanțe care conduc curentul electric în soluție apoasă sunt:
1. NH4Cl, NaOH, KNO3;
2. KOH, H2SO4, AlCl3;
3. NaCl, HCl, KCl;
4. NH3, NaNO3, KBr.

25. În 25 g de apă se introduc 20 g amalgam de sodiu. Soluția obținută reacționează cu 40 g soluție CuSO 4 40%.
Precipitatul se filtrează. Sunt adevărate afirmațiile:
1. Volumul de NH3 gazos necesar dizolvării precipitatului este 8,96L;
2. Amalgamul conține 77% Hg în procente de masă;
3. Se consumă 14,4% din masa de apă.
4. 1 mol de apă este în exces.

26. Care dintre următoarele afirmații referitoare la interacțiile intermoleculare sunt adevărate:
1. Legăturile de hidrogen sunt mai slabe decât legătura covalentă, dar mai puternice decât forțele Van der
Waals;
2. Forțele dipol-dipol și ion-dipol sunt de natură electrostatică, mai slabe decât legăturile ionice .
3. Forțele de dispersie acționează, în special, între molecule nepolare și între moleculele gazelor rare.
4. Tăria interacțiilor intermoleculare este mult mai mare decât cea a legăturilor chimice.

4 Concursul de chimie Lazăr Edeleanu,etapa județeană, 2020- clasa a IX-a, real, varianta 2
27. O probă de apă se răcește de la 4 ⁰C la 0 ⁰C până când toată cantitatea de apă s-a solidificat. (ρ apă la 4⁰C =
1g/cm3 , ρgheață = 0,917 g/cm3). Afirmațiile corecte sunt:
1. Volumul probei a crescut cu 9,05%;
2. La solidificare, volumul probei de apă crește și densitatea scade;
3. Distanțele dintre moleculele probei de apă au crescut la răcire;
4. Între moleculele de apă din proba de gheață există un număr mai mic de legături de
hidrogen decât în cazul probei de apă lichidă.

28. Referitor la solubilitatea substanțelor sunt false afirmațiile, cu excepția:


1. Carbonatul bazic de cupru este o substanță solubilă în apă;
2. Fluorura de litiu și carbonatul de calciu sunt substanțe greu solubile;
3. Azotatul de potasiu, sulfatul de cupru și clorura de sodiu sunt substanțe solubile în alcool;
4. Substanțele care absorb vapori de apă din aer și formează soluții se numesc delicvescente.
29. Care dintre următoarele reacții sunt posibile:
I. AgNO3 → Ag + NO2 + ½ O2 ;
II. PbS + 4 H2O2 → PbSO4 + 4 H2O;
III. KCl + ½ Br2 → KBr + ½ Cl2;
IV. Cu + HCl +1/2 O2 → CuCl2 + H2O;
V. 2Ag + 2HCl → 2AgCl + H2 ↑;
VI. 2 Cr + Al2O3 → 2 Al + Cr2O3.
1. I, II, VI ;
2. II, III,V;
3. I, II, V;
4. I, II, IV.

30. Analiza calitativă se realizează cu scopul de a stabili componenții unei probe de analizat.
I. Cu 2+ este cationul care se poate identifica folosind o soluție de hidroxid de sodiu. În urma identificării
apare un precipitat albastru care nu se dizolvă în exces de amoniac.
II. O soluție de analizat conține un singur cation. Acesta s-a identificat cu o soluție alcalină prin formarea
unui precipitat brun- roșcat. Cationul este Fe3+.
III. Prezența cationului Fe2+ într-o probă de analizat se realizează adăugând peste soluția acestei probe un
reactiv X, când se formează un precipitat verde. Reactivul folosit este hidroxidul de sodiu.
IV. O probă de analizat conține mai mulți cationi și un singur anion. Pentru identificarea anionului se se
folosește o soluție de azotat de plumb. Rezultatul identificării constă în apariția unui precipitat galben. Anionul
identificat este I-.
V. Hidroxizii alcalini KOH, NaOH, precipită cationul de Al 3+ sub formă de hidroxid de aluminiu, un
precipitat alb-gelatinos, parțial solubil în hidroxid de amoniu în exces.
Dintre variantele date, sunt corecte identificările:
1. I, III, IV ; 2. II, III, IV; 3. I, III, V; 4. III. IV, V.

Numere atomice: H-1; He – 2; Be – 4; C – 6; N-7; O-8; F- 9; Ne -10; Na -11; Mg -12; Al-13; P – 15; S-16;
Cl – 17; Ar-18; K- 19; Ca-20; Cr – 24; Fe – 26; Cu – 29; Zn – 30; Ga -31; Se – 34; Br—35; Kr – 36; Sn –
50; Cs-55; Ba-56; I – 53; Xe – 54; La – 57
Mase atomice: H-1; He – 4; C-12; N-14; O-16; F- 19; Na – 23; Mg-24; Al -27; P-31; S-32; Cl-35,5; K-39;
Ca – 40; Mn – 55; Fe-56; Cu-64; Zn -65; As – 75; Br-80;
Constante: R=0,082 atm∙L/mol∙K; NA= 6,022.1023 particule/mol; M aer = 28,9; 1atm = 760mmHg
5 Concursul de chimie Lazăr Edeleanu,etapa județeană, 2020- clasa a IX-a, real, varianta 2
Concursul de chimie „Lazăr Edeleanu”
Etapa județeană– 19 ianuarie 2019
VARIANTA 2
Clasa a IX-a, real - Barem de corectare

Număr A B C D E
item
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X

6 Concursul de chimie Lazăr Edeleanu,etapa județeană, 2020- clasa a IX-a, real, varianta 2
Clasa
TIP SUBIECT
Unitatea de învăţământ /sector
Punctaj obţinut
Semnătură elev evaluat
Nume + Semnătură elev observator
Nume +Semnătură profesor evaluator

Număr item a b c d e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

7 Concursul de chimie Lazăr Edeleanu,etapa județeană, 2020- clasa a IX-a, real, varianta 2

S-ar putea să vă placă și