Sunteți pe pagina 1din 4

PJ nr.

12
23 noiembrie 2021

Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Biroului Permanent
al Parlamentului Republicii Moldova

În temeiul art.73 din Constituția Republicii Moldova şi prevederile


art.47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de inițiativă
legislativă, proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.
121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de
populație.

Anexă:

· Proiectul de lege
· Nota informativă

Deputați în Parlament

Republica Moldova, MD-2073, Chişinău info@parlament.md


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 105 www.parlament.md
Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121/2001 cu


privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de
populație

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articolul I. – La articolul 2 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecţia


socială suplimentară a unor categorii de populaţie (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2001, nr. 51, art. 280), cu modificările ulterioare,
alineatul (1) se modifică după cum urmează:

la punctul 2), cifrele „950” se substituie cu cifrele „1250”;

Articolul II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie


2022.

(2) Guvernul, în termen de până la 1 ianuarie 2022, va aduce actele


sale normative în concordanță cu prevederile prezentei legi.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI
NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea


nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a
unor categorii de populație

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la


elaborarea proiectului
Fracțiunea parlamentară ”Partidul ȘOR”
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act
normativ şi finalităţile urmărite
Proiectul a fost elaborat în scopul sporirii protecției sociale a
participanţilor la cel de-al doilea război mondial în rîndul
militarilor care şi-au satisfăcut serviciul militar în componenţa
armatei de operaţii, detaşamentelor şi formaţiunilor de partizani,
din rândul membrilor organizaţiilor şi grupelor ilegale, foştilor
deţinuţi in lagărele de concentrare fasciste şi în ghetouri în alte
locuri de detenţie forţată, create de Germania fascistă şi de aliaţii
acesteia în perioada celui de-al doilea război mondial, văduvelor
Eroilor Uniunii Sovietice persoanelor care au lucrat ca angajaţi
civili în armata de operaţii în anii celui de-al doilea război mondial
persoanelor care s-au aflat în oraşul Leningrad (Sankt Petersburg)
în perioada blocadei (8 septembrie 1941 - 27 ianuarie 1944),
persoanelor antrenate de organelle puterii locale la strângerea
munițiilor și a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a
obiectelor în anii celui de-al doilea război mondial și care prevede
majorarea a cuantumului alocației lunare de stat pentru categoriile
vizate de beneficiari.
Astfel, se propune majorarea cuantumului alocației de stat
pentru participanţii la cel de-al doilea război mondial și categoriilor
menționați în art.2, alin. (1), pct.2 ) din Legea nr. 121/2001 cu
privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de
populaţie cu 350 lei din motiv că anual, cu regret, numărul
veteranilor scade.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru
proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Prezentul proiect nu contravine legislației Uniunii Europene.


4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea
elementelor noi
Proiectul dat prevede majorarea începând cu 01.01.2022 a
cuantumului alocației lunare de stat, stabilite în temeiul Legii nr.
121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor
categorii de populație, pentru:
1) participanţilor la cel de-al doilea război mondial cu 350 lei
(art. 2, alin (1), pct.2));
5. Fundamentarea economico-financiară
Cheltuielile necesare suplimentar pentru realizarea acestui
proiect de lege constituie 793800,00 lei mii. lei
1. Pentru majorarea cuantumului alocațiilor lunare de stat:
1) Pentru participanții indicație la art. 2, alin (1), pct. 2) –
(350 lei x 189 x 12 luni = 793800,00 lei/ pe 12 luni +
cheltuieli pentru distribuire.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în


vigoare
Urmare a modificărilor operate în Legea nr. 121/2001, va fi
necesar de modificat Regulamentul cu privire la modul de stabilire
și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație.,
aprobat prin HG nr. 470/2006

Deputați în Parliament: