Sunteți pe pagina 1din 5

ON nr. 09 - 01.

1103
umm
Parlamentul
20 iunie 2022
Republicii Moldova

Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Curtea Constituţ ională a Republicii Moldova


str. Alexandru Lă puşneanu nr. 28, Chişinău , MD 2004

SESIZARE
privind interpretarea dispoziţ iilor art . 2
din Constituţ ia Republicii Moldova

CURTEA CONSTITUŢ IONALĂ


A REPUBLICII MOLDOVA
Intrare Nr.
" / J. - 7
20

Republica Moldova , MD- 2004 , Chiş in ă u info@ parlament.md


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfâ nt 105 .
www.parlament md
I . OBIECTUL SESIZĂRII

ONORATĂ CURTE,

î n temeiul prevederilor
- art. 135 alin . (1) lit. b) din Constituţ ie
- art . 4 alin. (1) lit . b) şi art. 25 alin. (1) lit . g) din Legea cu privire la Curtea
Constituţ ională
- art . 4 alin . (1) lit . b) şi art. 38 alin . (1) lit. g) din Codul Jurisdicţ iei
Constituţ ionale

Solicit respectuos interpretarea noţiunii constituţionale de uzurpare a puterii de


stat din art. 2 al Constitu ţiei Republicii Moldova.

î n acest sens, solicit respectuos răspuns la întrebarea dacă entităţ ile neconstituţionale
formate î n unele localităţ i din stâ nga Nistrului şi mun. Tighina, redactâ nd şi punâ nd î n
practică un cadru legal şi instituţional alternativ, menit să eludeze supremaţ ia puterii
de stat, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova sunt culpabile ab
initio de uzurpare a puterii de stat a Republicii Moldova?

II . CADRUL NORMATIV PERTINENT

Declara ţia de suveranitate a Republicii Sovietice Socialiste Moldova

[...]
2. Purtătorul şi sursa suveranităţ ii este poporul. Suveranitatea se realizeaz ă î n
interesele î ntregului popor de către organul reprezentativ superior al puterii republicii.
Nici o parte a poporului, nici un grup de cetăţeni, nici un partid politic sau organizaţ ie
publică, nici o altă formă de organizaţ ie, nici o persoană fizică nu au dreptul să-şi
atribuie dreptul de a exercita suveranitatea.
[...]

Declara ţia de independen ţă a Republicii Moldova

[...]
REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ŞI
DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ŞI HOTĂ RASCĂ PREZENTUL ŞI VIITORUL FĂRĂ NICI
UN AMESTEC DIN AFARĂ, Î N CONFORMITATE CU IDEALURILE ŞI NĂZUINŢELE
SFINTE ALE POPORULUI Î N SPAŢIUL ISTORIC ŞI ETNIC AL DEVENIRII SALE
NAŢIONALE.

î n calitatea sa de STAT SUVERAN şi INDEPENDENT, REPUBLICA MOLDOVA:


[...]
HOTĂ RĂŞTE ca pe î ntregul său teritoriu să se aplice numai Constituţ ia, legile şi
celelalte acte normative adoptate de organele legal constituite ale Republicii Moldova ;

Constitu ţ ia Republicii Moldova

Art . l Statul Republica Moldova


( 1 ) Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil
[ • • •]

Art . 2 Suveranitatea ş i puterea de stat


(1 ) Suveranitatea na ţională apar ţine poporului Republicii Moldova, care o exercită î n
mod direct şi prin organele sale reprezentative, informele stabilite de Constitu ţie .
( 2 ) Nicio persoană particulară , nicio parte dinpopor , niciun grup social , niciunparticl
politic sau o altă forma ţ iune ob ştească nu poate exercita puterea de stat î n nume
propriu . Uzurparea puterii de stat constituie cea mai grav ă crim ă î mpoti' iva
poporului.

III . EXPUNEREA ARGUMENTELOR Î N SPRIJINUL SESIZĂRII

Noţiunea de suveranitate este definită de doctrin ă ca supremaţ ia unică, indivizibilă şi


deplin ă a puterii de stat î n limitele frontierelor recunoscute internaţ ional ale statului
(latura internă ) şi independenţa acestuia faţă de imixtiunea orică ror alte puteri din
exterior (latura externă ). Astfel, suveranitatea unui stat se exprimă prin dreptul
exclusiv şi inalienabil al statului de a-şi determina şi realiza de sine stăt ător atât politica
sa intern ă, cât şi politica sa externă. Bazele suveranităţ ii Republicii Moldova au fost
puse prin adoptarea Declaraţ iei de Suveranitate a R.S.S. Moldoveneşti din 23 iunie
1990 şi adoptarea Declaraţ iei de Independenţă a Republicii Moldova din 27 august

3
199 L Constituţ ia Republicii Moldova consfinţ ind statutul de " stat suveran şi
independent, unitar şi indivizibil” al Republicii Moldova.

î n această ordine de idei, suveranitatea internă sau supremaţia puterii de stat exprim ă
faptul că î n interiorul statului nicio altă formă de putere nu poate fi echivalentă sau
superioară puterii de stat, iar suveranitatea externă sau independenţa exprim ă
libertatea statului faţă de influenţa unor factori externi.

La râ ndul să u, suveranitatea este exercitată exclusiv de către poporul Republicii


Moldova, fie direct, fie prin organele sale reprezentative. î nsă, suveranitatea nu poate
fi exercitată î n mod arbitrar. Exercitarea suveranităţ ii, î n mod direct şi prin organe
reprezentative, este posibilă numai în formele stabilite de Constituţ ia Republicii
Moldova. Puterea de stat, exercitat ă î n mod direct şi prin organele sale reprezentative,
este unică, indivizibil ă şi deplin ă. Puterea de stat nu poate fi fragmentată şi exercitată
î n nume propriu .

Ocuparea unei pă rţ i a teritoriului naţional de către trupe străine şi crearea unor entităţ i
neconstituţionale în unele localităţ i din stâ nga Nistrului şi mun . Tighina, cu atribute
pretins statale, la î nceputul anilor '1990 , care refuză să se supună regimului
constituţional al Republicii Moldova, generează o stare de incertitudine
constitu ţională .

Autorul sesiză rii consideră că aceste entităţ i neconstituţ ionale, prin redactarea şi
punerea î n practică a unui cadru legal şi instituţ ional alternativ, menit să eludeze
supremaţ ia puterii de stat, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii
Moldova, sunt culpabile ab initio de răspunderea penală pentru uzurparea puterii de
stat .

Reieşind din cele expuse mai sus şi avâ nd î n vedere că Constituţ ia Republicii Moldova
şi legislaţ ia î n vigoare nu explică î n mod expres noţ iunea constituţional ă de uzurpare a
puterii de stat, autorul sesiz ă rii solicită clarificarea aplicabilităţ ii noţiunilor
constituţ ionale suveranitate na ţională şi uzurpare a puterii de stat din art. 2 al
Constituţiei Republicii Moldova în cazul entităţi neconstituţionale formate î n unele
localităţ i din stâ nga Nistrului şi mun. Tighina.

4
IV. CERINŢELE AUTORULUI SESIZĂRII

ONORATĂ CURTE,
î n temeiul celor expuse mai sus,
Călă uzindu -m ă de prevederile,
- art. 135 alin. (1) lit . b) din Constitu ţ ie
- art . 4 alin . (1) lit. b) şi art. 25 alin. (1) lit. g) din Legea cu privire la Curtea
Constitu ţ ional ă
- art . 4 alin . (1) lit . b) şi art. 38 alin . (1) lit . g) din Codul Jurisdicţ iei
Constitu ţ ionale

solicit Cur ţ ii Constitu ţ ionale a Republicii Moldova:

1. Acceptarea spre examinare a prezentei sesiză ri;

2. Emiterea unei hotă r â ri privind interpretarea noţ iunii constitu ţ ionale de uzurpare
a puterii de stat din art. 2 al Constitu ţ iei Republicii Moldova;

3. Elucidarea prin prisma normelor invocate dacă entităţ ile neconstitu ţ ionale formate
î n unele localităţ i din stâ nga Nistrului şi mun. Tighina , redactând şi pun â nd î n practică
un cadru legal şi instituţ ional alternativ, menit să eludeze supremaţ ia puterii de stat,
independenţ a şi integritatea teritorială a Republicii Moldova sunt culpabile ab inido de
uzurpare a puterii de stat a Republicii Moldova?

Cu respect

Deputat î n Parlamentul Oazu Nantoi


Republicii Moldova

S-ar putea să vă placă și