Sunteți pe pagina 1din 7

Limba română

Teste de tip grilă pentru admitere

1. Rădăcina unui cuvânt desemnează: 8. Au valoare peiorativă sufixele folosite în următoarea


a. partea stabilă a unui cuvânt dintr-o familie serie:
lexicală a. molâu, pârâiaș, bunicel
b. forma de singular a unui cuvânt b. lăptic, măturoi, bunic
c. în mod obligatoriu ceva diferit față de radical c. torcălău, macaronar, actoraș
d. cuvântul de bază d. doctoraș, bădăran, pietricică

2. Sunt regionalisme fonetice toate cuvintele din seria: 9. Nu se găsește o conversiune în următoarea pereche
a. călimară – calamare, după – dupe, rochița- de afirmații:
rândunicii – rochia-rândunelei a. A deschis poarta./ Mi-a vorbit deschis.
b. rupe – rumpe, semeți – sumeți, după – dupe b. Grație ploii au crescut florile./ Valsează cu
c. viclean – hitlean, fuseră – fură, voi vedea – oi grație.
véde c. Ai procedat cum e mai bine./ E o doamnă bine.
d. a fost – fostără, după – dupe, a mers – o mărs d. A venit și mi-a adus ziarul./ Andrei și Cezar
sunt prieteni.
3. Sunt regionalisme lexicale toate cuvintele din seria:
a. cucuruz, colibaș, cucoriță 10. Alfabetul actual al limbrii române are:
b. rochia-rândunelei, rânză, sumeți a. 31 de litere
c. merem, porumboi, inimă b. 30 de litere
d. fuseră, a oborî, a astruca c. 22 de litere
d. 32 de litere
4. Arhaismele pot fi definite în felul următor:
a. sunt cuvinte care au înțeles diferit deși au 11. Sunt corect despărțite în silabe următoarele
formă identică şi acelaşi corp fonetic cuvinte:
b. sunt cuvinte pe care le folosesc scriitorii de a. cov-rig, scupt-ură,
demult, cum ar fi Miron Costin b. des-fă-cut, vo-iau, i-de-al
c. sunt cuvinte foarte vechi aflate în vocabularul c. jert-fă, în-gri-jit, at-las
limbii române, pe care nu le mai folosim în mod d. cod-lean, al-bă, tă-iau
uzual
d. sunt cuvinte nou intrate în limba română 12. Semnele discritice folosite în limba română sunt
a. circumflexul, sedila, punctul
5. Nu conține doar arhaisme următoarea serie: b. căciula, virgulița, circumflexul
a. vistiernic, spătar, muscal c. căciulița, virgulița, punctul, circumflexul
b. mânuri, voroavă, serdar d. sedila, căciulița, circumflexul, punctul
c. pizmă, opaiț, mezat
d. zapciu, junime, volnic 13. Pot fi semivocale:
a. [a], [o], [u]
6. Derivarea cuvintelor poate fi: b. [i], [o], [ă]
a. progresivă c. [e], [i], [o], [u]
b. recesivă d. [î], [i], [u]
c. agresivă
d. pasivă 14. Nu este corectă afirmația:
a. În limba română accentul este liber.
7. Sunt derivate cu ajutorul unui sufix următoarele b. În limba română există cuvinte pentru care se
cuvinte: admit forme duble de accentuare.
a. râmnicean, iubăreț, desfoia c. În limba română accentul cade mereu pe prima
b. marocan, biruință, sofiot silabă a cuvântului.
c. cărămidărie, Cocoșilă, ilegal d. În limba română accentul poate să cadă pe
d. alfabetar, inestetic, colțunaș ultima silabă a cuvântului.
15. Cratima nu se folosește: 22. Masa vocabularului limbii române:
a. pentru a uni forme neaccentuate conjuncte ale a. cuprinde culori de bază: roșu, alb, negru
pronumelui personal sau reflexiv de un alt b. cuprinde imitații după cuvinte străine: locțiitor
cuvânt (aducându-mi-l) c. nu cuprinde cuvinte derivate: acar
b. pentru a uni forma neaccentuată conjunctă a d. cuprinde denumiri ale unor elemente cosmice:
verbului este – -i- de alt cuvânt (nu-i acasă) cer, lună, soare
c. pentru a uni termeni cu sens particular, diferit
de sensul lexemelor compuse (lasă-mă-să-te- 23. Sunt regionalisme următoarele cuvinte:
las) a. ai, plăji, șentru
d. pentru a scrie unități de măsură, cum ar fi kg- b. gigea, beton, barabule
corp. c. curechi, frunce, mișto
d. bujie, perje, tsunami
16. După două puncte (:) nu poate urma:
a. un citat 24. Omonimele sunt cuvinte care:
b. o explicație a. au forme diferite și sensuri apropiate
c. semnul exclamării b. au forme diferite și sensuri opuse
d. o concluzie c. au, de cele mai multe ori, origini (etimologii)
diferite
17. Parantezele drepte se folosesc: d. au aceeași formă și sensuri apropiate.
a. pentru a indica începutul și/ sau finalul unui
fragment de text 25. Paronimele nu pot fi:
b. pentru a indica, în lucrările în limba română, a. cuvinte cu forme similare, care diferă prin
pronunțarea sau fonemul ordinea sunetelor în structura cuvântului
c. pentru a oferi indicații bibliografice (numele b. cuvinte formate cu ajutorul unor prefize
autorului, anul apariției lucrării) diferite
d. pentru a oferi indicații scenice. c. cuvinte formate cu ajutorul unor sufixe diferite
d. cuvinte care au același sens.
18. Este adevărată următoarea afirmație:
a. Virgula se folosește pentru a marca finalul unei 26. Limba română este o limbă:
propoziții. a. cu structură esențial latină
b. Virgula se folosește între părțile de propoziție b. care provine din latina cultă
coordonate prin și copulativ. c. ce reprezintă grupul limbilor romanice
c. Virgula se folosește între subiect și predicat. occidentale
d. Virgula se folosește pentru a marca pauze d. care s-a format în secolul al II-lea
scurte în vorbire.
27. Limba română comună nu este:
19. Sunt cuvinte moștenite din limba latină: a. limba pe care o vorbesc românii azi, așa cum au
a. abur, abia, avea învățat acasă
b. bărbat, câine, frate b. limba română primitivă
c. aprilie, cârlan, cap c. străromâna
d. bea, pâine, ban d. protoromâna

20. Nu sunt neologisme toate cuvintele din seria 28. Teoria imigraționistă cu privire la formarea limbii
următoarele: române este infirmată de:
a. maestoso, granit, constituție a. dovezile arheologice , cum ar fi cimitirele cu
b. ikebana, briliant, maus nume dacice
c. shortcut, hidalgo, hidrant b. obiectele de cult creștin, cu inscripții în limba
d. filosofie, serdar, karate slavonă
c. persistența în limba română a unor termeni de
21. Vocabularul fundamental al limbii române: origine elenă
a. nu cuprinde părți ale corpului: cap, ochi, inimă d. persistența în limba română, în zona Moldovei,
b. cuprinde nume de plante și fructe: grâu, copac a unor termeni de origine slavă
c. cuprinde termeni științifici: hipertensiune
d. nu cuprinde prepoziții și conjuncții: fără, și, dar 29. Fondul autohton de cuvinte al limbii române
păstrează:
a. nume proprii: Traian, Cezar, Remus
b. substantive comune: barză, brad, moș
c. verbe: a agonisi, a arvuni, a zugrăvi
d. cuvinte ce aparțin domeniului culinar: acadea,
musaca, iahnie
2
30. Influența maghiară asupra vocabularului limbii 36. Este o specie literară cu caracter satiric:
române poate fi recunoscută în toate cuvintele din seria a. pamfletul
următoare: b. tragedia
a. alean, aldămaș, viclean c. haiku
b. vamă, dușman, strungă d. epopeea
c. a cruța, murdar, țarc
d. belșug, hotar, rață 37. Nu este reprezentant al umanismului:
a. Leonardo da Vinci
31. Dintre limbile moderne, asupra limbii române a b. Dimitrie Cantemir
avut cea mai mare influență în secolele al XIX-lea și al c. William Shakespeare
XX-lea: d. Carlo Goldoni
a. limba germană
b. limba rusă 38. Curentul romantic are ca semne distinctive:
c. limba spaniolă a. afirmarea preferinței pentru rațional în artă și
d. limba franceză pentru unitate stilistică.
b. construirea unor personaje animate de idealuri
32. Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung, primul eroice și desfășurarea acțiunii pe parcursul a
document ce atestă apariția culturii scrise în limba doar 24 de ore.
română a fost redactată: c. radicalismul ideologic, vizionarismul,
a. la finalul secolului al XI-lea misticismul și preferința pentru personaje de
b. la mijlocul secolului al XII-lea excepție (titani, genii, eroi revoltați, fie
c. la începutul secolului al XVIII-lea prometeici, fie luciferici).
d. la începutul secolului al al XVI-lea d. lipsa de interes pentru valorile morale, atracția
pentru spații exotice și utilizarea unor
33. Printre cronicarii moldoveni care au pus bazele simboluri orientale.
istoriografiei românești se găsește:
a. Miron Mitrea 39. În perioada pașoptistă:
b. Grigore Ureche a. se dezvoltă instituții culturale (presă, teatru,
c. Dosoftei școli) care vor trezi conștiința patriotică.
d. Antim Ivireanul b. societatea românească s-a îndepărtat de idealul
unității naționale.
34. Portretul literar este o descriere: c. cei mai mulți scriitori își fac studiile la Istanbul
a. a unui personaj, pe care o găsim într-o carte de sau la Moscova.
comentarii literare, prin care se arată care sunt d. au apărut primele trusturi de presă, printre
trăsăturile acelui personaj și se justifică apariția care și Intact Media Grup.
acestora.
b. asemănătoare cu CV-ul narativ, pe care o 40. Naratorul:
redactează un scriitor faimos pentru coperta a. nu poate fi omniscient
celui mai nou volum scris de un prieten b. nu poate fi implicat
debutant. c. este persoana sau vocea care povestește o
c. ce poate fi găsită într-o operă epică, ea întâmplare
prezentând o serie de trăsături fizice și/ sau d. este sinonim cu naratarul
morale ale unui personaj, fără a le justifica.
d. a unui pictor sau a unui sculptor, pe care o face 41. Tradiția balcanismului literar a fost începută de
la vernisajul unei expoziții un critic de artă. următorul autor:
a. Nastratin Hogea
35. Descrierea este o structură discursivă care: b. Anton Pann
a. oferă în mod obligatoriu informații conforme cu c. Dimitrie Cantemir
realitatea, fiind întotdeauna obiectivă. d. Ion Luca Caragiale
b. poate apărea în opere aparținând genului liric.
c. nu apare în textele nonliterare. 42. În operele narative de mici dimensiuni, momentele
d. oferă informații care constutuie impresii subiectului sunt:
personale ale autorului, fiind obligatoriu a. situația inițială, cauza acțiunii, transferările,
subiectivă. situația dificilă, situația finală
b. expozițiunea, intriga, desfășurarea acțiunii,
punctul culminant, deznodământul
c. situația inițială, cauza acțiunii, transformările,
rezolvarea, situația finală
d. expozițiunea, călătoria, confruntarea, punctul
culminant, deznodământul
3
43. Din societatea „Junimea” au făcut parte: 51. Cuvânt care desemnează ceva care există, dar nu se
a. Titu Maiorescu și Eugen Simion manifestă în exterior:
b. Ioan Slavici și Mihail Sadoveanu a. manifest
c. Mihai Eminescu și Ion Creangă b. latent
d. Camil Ressu și Ion Luca Caragiale c. turbulent
d. efervescent
44. Textele argumentative au următoarea structură:
a. prezentarea argumentelor și concluzie 52. Care dintrecuvintele de mai jos desemnează un
b. introducere, cuprins, încheiere poet și muzician din Evul Mediu:
c. definirea problemei și prezentarea a. lapon
argumentelor b. laur
d. prezentarea argumentelor și demontarea c. maestru
contraargumentelor d. menestrel

45. Eul liric 53. Nu reprezintă un element de prozodie:


a. este reductibil la persoana I a. rima
b. nu poate fi desemnat de persoana a II-a b. ritmul
c. poate fi desemnat și de persoana a III-a c. măsura
d. nu poate fi desemnat de persoana I d. aliterația

46. Printre figurile de stil identificăm: 54. Asonanța este o figură:


a. figuri de sunet, figuri semantice și figuri de a. sintactică
construcție b. de construcție
b. figuri de gândire, figuri de adresare și figuri de c. de sunet
receptare d. de prozodie
c. figuri de sunet, figuri de culoare, figuri de
construcție 55. Identificați care dintre seriile următoare de figuri
d. figuri semantice, figuri mentale, figuri de conține tropi (figuri semantice):
adresare a. interogație, exclamație, invocație
b. repetiție, refren, enumerație
47. Metafora este ( c. sinestezie, epitet, metaforă
a. figură de gândire d. onomatopee, eufonie, rimă
b. figură de sunet
c. figură semantică 56. Reprezintă o eroare semantică cauzată de repetarea
d. figură de adresare inutilă a aceluiași conținut prin mai multe cuvinte sau
expresii învecinate în enunț:
48. Hiperbola este a. tautologia
a. figură de gândire b. pleonasmul
b. figură de sunet c. anacolutul
c. figură semantică d. cacofonia
d. figură de adresare
57. Ce tip de eroare semantică se regăsește în enunțul
49. Interogația retorică este următor – În scurta alocuțiune rostită în fața
a. figură de gândire studenților, decanul a inclus un exemplu pilduitor de
b. figură de sunet conduită:
c. figură semantică a. paronimie
d. figură de adresare b. tautologie
c. pleonasm
50. Comparația este d. anacolut
a. figură de stil prin care sunt puse în opoziție
două idei, cuvinte, imagini, personaje, situații 58. Conform DOOM2, sunt acceptate următoarele
b. figură de stil care constă într-o înșiruire de variantele literare libere ortografice:
termeni de același fel sau cu sensuri apropiate a. filosof / filozof, Isus / Iisus, rom/rrom
c. figură de stil prin care se exprimă un raport de b. de abia / de-abia, filosof / filozof, coperți /
asemănare între două obiecte, acțiuni sau coperte
persoane c. filosof / filozof, rom/rrom, niveluri / nivele
d. figură de stil prin care se trece de la d. de abia / de-abia, filosof / filozof, niveluri /
semnificația obișnuită a unui cuvânt sau a unei nivele
expresii la o altă semnificație
4
59. Conform DOOM2, următoarele variante literare 69. Identificați cuvântul scris greșit:
libere morfologice sunt corecte: a. cal-de-mare
a. avuserăm /avuseserăm b. ochiul-boului
b. avurăm / avuserăm c. după-amiază
c. avuseserăm / avurăm d. atoate-știutor
d. avuserăm /avuseseram
70. Identificați seria de cuvinte care conține un
60. Sinonimul cuvântului „vorace” este: substantiv propriu scris greșit:
a. neastâmpărat a. Cluj-Napoca, Caraș-Severin, Rădulescu-Motru
b. lacom b. Harap-Alb, Domnești-Sat, Baia-Mare
c. profitor c. Albă-ca-Zăpada, Ana-Maria, Domnești-Târg
d. închis d. Peștera Muierii, Marea Neagră, Alexandru cel Bun

61. Denotația reprezintă: 71. Identificați varianta corectă:


a. sensul figurat al cuvintelor a. am mâncat lapte, ouă, brânză, etc.
b. ambiguizarea sensului cuvintelor b. am mâncat lapte, ouă, brânză și etc.
c. sensul propriu al cuvintelor c. am mâncat lapte, ouă, brânză etc.
d. relativizarea sensului cuvintelor d. am mâncat lapte, ouă, brânză, et.c.

62. Sinonimul cuvântului „potențat" este: 72. Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. autonom a. așază, deșartă, înșală
b. intrigat b. asează, creează, recrează
c. amplificat c. înșeală, agreează, continui
d. vorbăreț d. creem, agreăm, tăceți

63. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 73. Identificați varianta corectă:
a. despacheta, dezhuma, azvârli a. vroiam, vream, voiați
b. dezjuga, zdup, dezhuma b. vreau, voiau, vreați
c. zvânta, desfigura, deshuma c. vroiați, voiai, vrei
d. desbate, despacheta, izgoni d. vreau, vroiau, vream

64. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 74. Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. complăcea, combate, Istambul, joacă a. va cădea, va bătea, ar părea, ar tăcea
b. amplasa, respectos, cuviios, improviza b. va cade, va bate, ar părea, ar tăcea
c. rouă, indentifica, emblemă, umbla c. va cădea, va bate, ar pare, ar tăcea
d. imbatabil, Istanbul, respectuoasă, complăcea d. va cădea, va bate, ar părea, ar tăcea

65. Identificați cuvântul scris greșit: 75. Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. aisberg a. aș scădea, mi-ar plăcea, să fii, să știi
b. transversal b. aș scade, mi-ar place, să fii, să știi
c. glasvant c. aș scade, mi-ar plăcea, să fii, să ști
d. jurisdicție d. aș scădea, mi-ar place, să fii, să știi

66. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 76. Conține doar forme de imperativ corecte:
a. binecuvântare, lungmetraj, răufăcător a. Du!, Nu fă!, Nu zice!
b. deochi, daco-român, cuminte b. Fă!, Nu duce!, Nu fi!
c. locțitor, fărădelege, bunăstare c. Zii!, Nu face!, Nu zi!
d. undelemn, subsol, cehoslovac d. Nu condu!, Nu reface!, Zi!

67. Conține doar cuvinte scrise corect seria: 77. Conține doar substantive proprii scrise corect seria:
a. aero-portuar, atotputernic, atoateștiutor a. Polul Sud, Făt-Frumos, Serviciul de contabilitate
b. Eurasia, gastroenterolog, val-vârtej b. Arcul de Triumf, România Literară, Cornul-
c. Câmpulung, teleconferință, anti-Maiorescu Caprei
d. binefacere, clar-văzător, răuvoitor c. Războiul de Independență, Sfânta fecioară,
Primul Război Mondial
68. Conține doar cuvinte scrise corect seria: d. Paște, Schimbarea la față, Izvorul Minunilor
a. bună-credință, bună-creștere, binefacere
b. ochi-de-pisică, contabil șef, floarea-soarelui
c. bun-gust, coate-goale, vice-prim-ministru
d. după-masă, viță de vie, cal-putere
5
78. Identificați varianta pentru care nu se acceptă 86. Identificați varianta corectă:
ambele forme de plural: a. Nu trebuie să discutăm despre o inițiativă al
a. tunele / tuneluri cărei cost nu-l cunoaștem încă.
b. monede / monezi b. Nu putem face un împrumut al cărei dobândă
c. nivele / niveluri nu ne este clară.
d. coperte / coperți c. Nu dorim situații ale căror rezolvare este
dificilă.
79. Identificați varianta pentru care nu se acceptă d. Nu vom face un proiect al cărei premiere să
ambele forme de plural: aibă loc peste mulți ani.
a. căpsune / căpșuni
b. găluște / găluști 87. Identificați varianta greșită:
c. poieni / poiene a. soră-mii, nevesti-mii, maică-sii
d. coperte / coperți b. soră-mii, neveste-mii, maică-sii
c. frate-meu, soră-mea, maică-sii
80. Conține doar cuvinte scrise corect seria: d. nevesti-mii, maică-sii, frate-meu
a. filoloagă, salariu, serviciu, doctoriță
b. pedagogă, serviciu, cârnat, filologă 88. Identificați varianta corectă:
c. salariu, servici, doctoră, pedagoagă a. patrusprezece, optsprezece, șaptesprezece
d. cârnaț, doctoriță, salariu, serviciu b. șaizeci, șaisprezece, optsprezece
c. șasesprezece, optsprezece, șaptesprezece
81. Conține doar substantive corecte la forma de d. optsprezece, șaptesprezece, șasezeci
genitiv-dativ singular articulat:
a. casei, femeii, gramaticii, vulpii 89. Sintagma „douăsprezece flori” este:
b. casei, femeiei, gramaticii, vulpii a. corectă
c. casei, femeii, gramaticii, vulpei b. incorectă
d. casei, femeiei, gramaticii, vulpii c. parțial corectă
d. parțial incorectă
82. Conține doar adjective invariabile:
a. atroce, eficace, ambiguu, nonprofit 90. Identificați varianta corectă:
b. motrice, perspicace, kaki, tenace a. Am decât o notă de 5.
c. precoce, vivace, vernil, rapace b. L-a luat drept consilier.
d. eficace, vivace, gri, nonprofit c. A fost ales ca și consultant în firmă.
d. Mai te-am căutat în curtea școlii.
83. Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. ficși, ortodoxi, afectuoși, respectoși 91. Identificați varianta corectă:
b. ambigui, respectuoasă, echivocă, perplecși a. Suntem fermi convinși că decizia luată este cea
c. ortodocși, fixi, ambiguă, analogă corectă.
d. afectoasă, filoloagă, ficși, perplexi b. La clinică erau mai mulți noi-născuți.
c. Cele mai bine pregătite colege erau la seminar.
84. Identificați varianta corectă: d. Nu am decât o prietenă bună.
a. dragile mele fete
b. dragele mele fete 92. Identificați varianta corectă:
c. ultimile mele amintiri a. Datorită neatenției, a căzut într-o groapă
d. amintirile mele ultimi adâncă.
b. Unul dintre prietenii mei a fost la concertul de
85. Identificați varianta corectă: ieri.
a. Niciun cățel, nicio pisică nu au mâncat laptele c. Mulțumită ajutorului și a sfaturilor profesorului
copilului. am trecut examenul.
b. Nici unul, nici altul nu au nimic constructiv de d. O dată cu venirea noului an, am promovat în
spus. cadrul firmei.
c. Nu s-a prezentat nici un student la curs.
d. Nu vreau nicio portocală, nici două.

6
93. Identificați varianta greșită:
a. Am obținut nota cea mai mică, deși am copiat
din manual.
b. Am obținut nota cea mai mică, cu toate că am
copiat din manual.
c. Am obținut nota cea mai mică iar colegul meu s-
a bucurat.
d. Am obținut nota cea mai mică și colegul meu s-a
bucurat.

94. Identificați varianta greșită:


a. Vom afișa, prin urmare, toți candidații înscriși.
b. Marți, așadar, ne pregătim de mutare.
c. Va veni la ședință mama, sau tata.
d. Profesorii și studenții au divergențe de opinie.

95. Identificați varianta greșită:


a. Nu se știe cine va organiza concursul anul
acesta.
b. Am cumpărat cartea care o căutam.
c. Deciziile au fost transmise de cine era
însărcinat să facă acest demers.
d. Am vizitat muzeul pe care l-am văzut într-un
film.

96. Conține și forme greșite la indicativ prezent:


a. întârzii, creăm, continui, anticipează
b. anticipă, miros, miruiesc, cheltui
c. cheltuiesc, înfașă, închipui, transcrii
d. zacem, abandonează, învie, închipuiesc

97. Pentru care dintre cazurile de mai jos nu sunt


acceptate ambele variante:
a. cheltui / cheltuiesc
b. creăm / creem
c. biruie / biruiește
d. învie / înviază

98. Identificați varianta greșită:


a. a îngriji, a îmblânzi, a înnora, a împietri
b. a încolona, a îmbărbăta, a împodobi, a înmuguri
c. a înnopta, a înămoli, a împerechea, a înveseli
d. a însori, a îmbogăți, a învia, a înnoda

99. Identificați varianta de plural greșită:


a. prim-miniștri, liber-profesioniști, bun-platnici
b. contabil-șefi, câini-lupi, vice-președinți
c. locotenenți-colonei, cuvinte-cheie, vagoane-
restaurant
d. subofițeri, clarvăzători, răufăcători

100. Identificați varianta greșită:


a. sătmărean, lugojean, ieșean, buzoian
b. băimărean, blăjean, clujean, albaiulian
c. târgumureșan, gălățean, argeșean, băcăuan
d. londonez, berlinez, parizian, milanez

S-ar putea să vă placă și