Sunteți pe pagina 1din 9

NORME

pentru completarea şi utilizarea catalogului clasei

Catalogul este un document oficial. De completarea lui răspunde învăţătorul/


institutorul/ profesorul pentru învăţământ primar şi directorul şcolii. Catalogul clasei devine
document şcolar cu regim special, după completarea cu datele de identificare ale elevilor.
Pentru fiecare clasă se foloseşte un catalog. Acolo unde sunt clase paralele, pe
cataloagele acestor clase se adaugă o literă distinctivă (exemplu: clasa a III-a A, clasa a III-a B
etc.). În cazul claselor care funcționează în regim simultan se foloseşte un singur catalog pentru
clasele aferente.
În catalog se trec, în ordine alfabetică, la începutul anului şcolar, toţi elevii înscrişi în
clasa respectivă.
Învăţătorul/ institutorul/ profesorul pentru învăţământ primar este obligat ca în primele
zile după deschiderea anului şcolar să întocmească catalogul clasei, completându-l cu datele
cerute de formular (numele şi prenumele cadrelor didactice care predau la clasa respectivă,
numele şi prenumele elevilor şi datele personale ale acestora).
Învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ primar are obligaţia să prezinte
profesorilor care predau la clasa respectivă normele de utilizare a catalogului.
La sfârşitul anului şcolar se vor completa datele din tabelul ”Situaţia generală asupra
mişcării şi frecvenței elevilor și a rezultatelor obținute”.
' ' ' '
În cazul elevilor transferaţi sau care nu mai frecventează cursurile din diferite motive,
învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar face menţiunea respectivă în
rubrica rezervată în acest scop. Această menţiune se face şi în registrul de înscriere şi de
evidenţă a elevilor.
Învăţătorii/institutorii/profesorii pentru învăţământul primar sunt obligaţi să noteze
zilnic absenţele elevilor în rubricile rezervate la fiecare disciplină. Exemplu: IX: 15, 17, 18
etc.; XII: 4, 5, 6 etc.; II: 15, 17 etc.
Motivarea absenţelor se face de învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul
primar, prin încercuirea acestora cu cerneală albastră, pe baza documentelor prezentate de
elevi/părinţi.
Absenţele puse elevilor care au întârziat la orele de curs din motive obiective se
motivează la sfârşitul orei de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul
primar.
Calificativele obţinute pe parcursul anului școlar se trec în catalog cu cerneală
albastră, indicându-se ziua şi luna.
Toate calificativele se trec în catalog citeţ și corect.
Calificativele anuale pe discipline se trec cu cerneală roşie.
Calificativele încheiate la examenele de corigenţă constituie şi calificative anuale la
disciplinele respective, consemându-se în rubrica "Calificativ anual".
Nu se admit modificări ale calificativelor în cataloagele şcolare. Calificativele înscrise
greşit în catalog se anulează, barându-se cu o linie orizontală şi se înlocuiesc cu calificative
corespunzătoare, înscrise cu cerneală roşie, sub semnătura învăţătorului/institutorului/
profesorului pentru învăţământul primar/profesorului şi a directorului şi cu aplicarea
sigiliului.
Scoaterea catalogului din unitatea de învăţământ este interzisă.
Directorul este obligat să controleze periodic completarea la zi a cataloagelor cu datele
respective (absenţe, calificative, situaţii statistice etc.) şi să asigure, după încheierea anului
şcolar, păstrarea lor în arhiva şcolii, conform normelor în vigoare.
MINISTERUL EDUCAȚIEI *

(Unitatea de învățământ)

(Localitatea și județul)

Catalogul clasei a _____


(învățământ primar - clasele I-IV)

Anul școlar __________________

DIRECTOR, ÎNVĂȚĂTOR / INSTITUTOR /


PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR,

L.S.

PRO FE S O R I

DISCIPLINA PROFESOR DISCIPLINA PROFESOR

* denumirea curentă a ministerului


DISCIPLINELE** DE

E LEVI I

Abs. Calif. Abs. Calif. Abs. Calif. Abs. Calif. Abs. Calif. Abs. Calif. Abs. Calif. Abs. Calif.

..........................................................................

..........................................................................

.........................................................................

Nr. matricol: .....................


Trecut în registrul matricol vol. ....... p. .......

SITUAȚIA ȘCOLARĂ

La încheierea cursurilor ...............................


La finalul anului școlar ................................
Mențiuni (transferări, retrageri, amânări,
corigențe etc.)
Calificativ
Calificativ
la examenul
de corigență
Calificativ
anual

..........................................................................

..........................................................................

.........................................................................

Nr. matricol: .....................


Trecut în registrul matricol vol. ....... p. .......

SITUAȚIA ȘCOLARĂ

La încheierea cursurilor ...............................


La finalul anului școlar ................................
Mențiuni (transferări, retrageri, amânări,
corigențe etc.)

Calificativ

Calificativ
la examenul de
corigență
Calificativ
anual

..........................................................................

..........................................................................

.........................................................................

Nr. matricol: .....................


Trecut în registrul matricol vol. ....... p. .......

SITUAȚIA ȘCOLARĂ

La încheierea cursurilor ...............................


La finalul anului școlar ................................
Mențiuni (transferări, retrageri, amânări,
corigențe etc.)

Calificativ

Calificativ
la examenul
de corigență
Calificativ
anual

**) Disciplinele de învățământ vor fi înscrise în ordinea prevăzută în Planul cadru aprobat prin ordin al ministrului valabil p entru anul școlar în curs, cu denumirile complete, fără a se utiliza
prescurtări sau abrevieri.
ÎNVĂȚĂMÂNT Absențe

nemotivate
din care
Purtarea

Total
Abs. Calif. Abs. Calif. Abs. Calif. Abs. Calif. Abs. Calif. Abs. Calif. Abs. Calif. Abs. Calif. Abs. Calif. Abs. Calif. Abs. Calif.
Situaţia generală asupra mişcării şi frecvenţei elevilor
şi a rezultatelor obţinute
INDICATORI INDICATORI ANUAL

Înscrişi la începutul anului şcolar

Veniţi în timpul anului şcolar

Plecaţi în timpul anului şcolar

Promovaţi la încheierea anului şcolar


Existenţi la încheierea cursurilor

Promovaţi

o disciplină

două
Corigenţi discipline
1) din cauza situaţiei la
NUMĂRUL ELEVILOR

NUMĂRUL ELEVILOR
învăţătură
Total

Repetenţi

o disciplină
2) din cauza absenţelor
acumulate din următoarele
mai multe motive:
discipline
Repetenţi

Amânați Total din  medicale


care:

– amânați medical

 abandon şcolar
– abandon şcolar

– alte situaţii

Total 3) alte situaţii


Absenţe

din care nemotivate

Director, Învățător/Institutor/Profesor pentru învățământ primar,


DATE PERSONALE ALE ELEVILOR
Prenumele
Nr. Nr. Numele şi prenumele Data naşterii părinţilor Domiciliul Menţiuni
crt. matricol elevilor (ziua, luna, anul) şi numărul de telefon
Tata Mama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Acest catalog conţine .........................file.

Director, Învăţător/Institutor/Profesor pentru învăţământ primar,

L.S.
.....................................................................................
(unitatea de învăţământ)
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi ........................

Subsemnatul, ......................................................................................., profesor pentru învăţământul


primar/ învăţător/ institutor, menţionez că în data de ............................................., am verificat încheierea
situaţiei şcolare şi am completat statistica cu datele corespunzătoare.
Predau doamnei/domnului director prezentul catalog, care conţine ............. poziţii, din care: ........ completate, ........
necompletate, .........anulate.

Am predat, Am primit,
Învăţător/Institutor/ Profesor pentru învăţământ primar Director

Verificat şi predat spre arhivare doamnei/domnului secretar șef/secretar ....................................................................

Am predat, Am primit,
Director, Secretar şef/secretar

Următoarele cadre didactice, titulare de disciplină, sunt responsabile de corectitudinea


situaţiei şcolare a elevilor:
Nr.
Numele şi prenumele Disciplina Semnătura
crt.

ÎNVĂŢĂTOR/INSTITUTOR/PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR,

Numele şi prenumele ................................................

Semnătura .................................................................