Sunteți pe pagina 1din 12

SPECIFICATIE TEHNICA.

PRIVIND
TEHNOLOGIILE DE EXECUTIE SI
PROCEDEELE DE VERIFICARE A
INSTALATIILOR DE GAZE NATURALE CU
CONDUCTE DIN POLIETILENA

INDICATIV ST 024-2000
ClJPRINS SPECIFICATIE TEHNICA PRIVIND TEHNOLOGIILE DE I INDICATI\' ST 02-1-
pag. EXECUTIE �I PROCEDEELE DE \'ERi Fi CARE A 2000
SISTEI\IELOR DE DISTRIBUTIE ,\ GAZELOR NATllRALE
° CU CONDUCTE DIN POLIETILEN . .\
I.GENERALITA j'I ......................................... 129
1.1. Scopul Specifica1iei ................................ 1 29
1.2. Domcniul de aplicare al Specificaiiei .................. 1 29
1.3. Stabilirca functiilor principalc �i complementare ale inslalatiilor I. GEl'iERALITATI
............................................... 1 29
2. DEFINITII $1 ABREVJERI ................................. 130 1.1. Scopul specificatiei tehnice
2.1. Diamctrul nominal al conductelor �i pieselor de imbinare 130 Prezenta specificaiie tehnicii prczintii procedurilc de verificare neccsarc
2.2.Presiunea nominalii a conductelor �i picselor de imbinare .. 130 impusc tehnologiilor de imbinare prin sudarc a conductelor �i fitingurilor din
2.3.Domeniul de utilizarc acccptat la conducte din polietilenii .. 130 polietilenii utilizate la instala\iilc de gaze naturalc.
3.PROCEDURI OE VERIFICARE A TEHNOLOGIJLOR .......... 130 Specifica\ia se adreseazii institutelor autorizate de C.A.T.C.din MLPA T
3.1.Verificiiri nedistructivc ............................. 130 care elibcreazii agrcmcntc tchnice pcntru aceste tehnologii, respectiv
3.1.1.Examen vizual ......... . ....... .. ........... 130 speciali$tilor autoriza\i.
3.1.2.Examen dimensional ......................... 13 1
3.1.3.Examen cu radiatii pcnetrante .................. 133 I .2. Domeniul de aplicare al specificatiei tehnice
3.2.Verificiiri distructivc ............................... 137 Specifica\ia sc apliea numai pentru tehnologiile de imbinare a
3.2.1.Examen prin mctoda decupiirii cordonului de sudurii 137 conductelor $i fitingurilor din polietilenii, din sistemele de distribu[ie cu gaze
3.2.2.Proba de rezistenta la trac\iunc ................. 137 naturalc pentru cliidirile civile �i ancxe ale acestora �i pentru eladirilc industriale
3.2.3. Proba de rczistentii la inco,·oicre ................ 140 �i agrozootehnicc.
3.2.4. Proba de rezistenJii la �oc ... ................... 142 Specifica\ia se rcferii la unnatoarele imbiniiri la polietilenii:
3.2.5.Proba de rezisten1a la strivirc ..... .............. 144 - imbiniiri prin sudurii cap la cap, sudurii prin electrofuziune, sudurii prin
3.2.6.Proba de rezisten!ii la presiune intemii ............ 146 pol i fuziune;
3.2.7. Proba de rezistentii la presiune pcntru tranport gaz . 148 - imbiniiri cu fitinguri mccanice.
ANExA:
LISTA REGLEMENTARILOR TEHNICE iN VIGO ARE ..... 149 I .3. Stabilirea functiilor principale $i complementare ale
imbiniirilor.
Functiunilc principale ale tehnologiei de imbinare a conductclor �i
fitingurilor din polietilenii sunt realizarea unor sistemc de distribufie de gaze
naturalc funqionale, sigure,etanse, fiabile, estetice, cu costuri de montaj �i de
intrc\incrc minime.