Sunteți pe pagina 1din 1

15.

ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ


Membrii consiliului:
Președinte:
- Vicepreședinte

Nr.d/o Tematica Resurse umane Resurse materiale Responsabili Termeni Indicatori de performanță
1. Elaborarea și aprobarea Membrii Codul educației,nr 152 din Muntean Septembrie Procesul- verbal al ședinței
planului de activitate al Consiliului de 17.07.2014,art135-alin.6-8; Irina Consiliului de etică .Planul
Consiliului de Etică pentru anul etică Codul de etică al cadrului abrobat anexat.
de studii 2020-2021 didactic aprobat prin ordinul
Ministeruui Educației Culturii
și Cercetării nr 861 din
07.09.2015
2. Informarea cadrelor didactice, Membrii Registru de înregistrare a Muntean Noiembrie Cadre didactice, parinți,
părinților,elevilor cu privire la Consiliului de sesizărilor și petiților. Irina elevi informați.
procedura de depunere a etică,cadre
petiților, sesizărilor. didactice,elevi.
3. Promovarea respectării în Membrii Art.13 alin.(7) din Codul Muntean Martie Rezultatele sondajelor
activitatea cadrelor didactice a Consiliului de educației al Republicii Irina
principiului non-discriminării în etică,cadre Moldova nr.152 din 17 iulie
raport cu elevii și părinții. didactice,elevi. 2014, 
4. Organizare periodică a Membrii Aplicarea chestionarelor. Muntean Aprilie Rezultatele chestionarilor.
autoevaluării gradului de Consiliului de Irina
respectare a prevederilor etică,cadre
Codului de etică în Gimnaziul didactice,elevi
nr.93
5.. Întocmirea raportului anual al Membrii Muntean Mai Raportul anual al Consiliului
Consiliului de Etică . Consiliului de Irina de Etică întocmit.
etică