Sunteți pe pagina 1din 47

MANAGEMENTUL

EDUCAȚIEI INCLUZIVE -ANUL I (MASTERAT)

COMISIA
MULTIDISCIPLINARĂ
INTRAȘCOLARĂ – CMI
LECȚIE SEMINAR
PENTRU EFICIENȚA STUDIILOR ÎN CADRUL SEMINARULUI
SE VOR RESPETA REGULILE DE LUCRU :

1. Evitarea întîrzierilor.
2. Deconectarea telefoanelor mobile.
3. Comunicarea și respectul reciproc.

4. Îndeplinirea sistematică a sarcinilor (teme pentru


acasă).

5. Ordine la locul de lucru.


S.I Citiți textul și reflectați asupra mesajului expus:

Un tată avea mai mulți feciori. Între ei intrase o mare neînțelegere.


Ca să-i împace, tatăl a luat cîteva nuiele. Le-a legat într-un mănunchi,
pe care l-a dat fiecărui fiu pe rînd:
-Să vedem cine îl frînge acum!
Feciorii nu au putut rupe mănunchiul.
Atunci, tatăl l-a dezlegat. El a dat fiecăruia cîte o nuia. Fără nici o
greutate, feciorii au rupt nuielele.
- Să vă fie de învățătură, dragii mei! a zis tata. Cît timp sunteți
împreună, nimeni nu vă poate face nici un rău. Dacă nu veți fi uniți, veți
cădea pradă dușmanilor.
Sarcină: Priviți și comentați imaginile.
S. II. Ce tangențe stabiliți între textul
expus și imaginile prezentate?
S. III Ce tangențe stabiliți între textul expus, imaginile
prezentate și copii cu cerințe educaționale speciale?
S. IV Ce servicii de suport la nivel instituțional
cunoașteți ce vin în sprijinul copiilor cu CES?
Structuri/servicii de suport pentru copii cu CES la nivel
instituțional

Comisia
multidisciplinară
intrașcolară
CMI

Centrul de resurse Echipa PEI (plan


CR educațional
individualizat)

Cadrul didactic de sprijin


CDS
Obiectivele activității

• Să cunoască serviciile de suport la nivel instituțional pentru copiii cu CES;


• Să stabilească rolul, atribuțiile, aspectele organizatorice, documentația
CMI-ului;
• Să elaboreze Planul de activitate al CMI-ului; un PEI pentru o situație
anume;
• Să-și asume un rol într-o situație anumită, îndeplinindu-și obligațiunea ca
un membru al grupului;
• Să interpreteze unele situaţii, expunîndu-și punctul de vedere veridic;
• Să stabilească unele conexiuni între diverse situații prezentate;
• Să genereze versiuni noi ale unor idei;
• Să elaboreze judecăţi de valoare.
S. V Ce este CMI? Ce scop are,
roluri, responsabilități?
Ce reprezintă Comisia Multidisciplinară
Intraşcolară?
CMI - Comisia Multidisciplinară Intraşcolară,
(conform termenilor şi noţiunilor specifice din
“Regulamentul privind organizarea educaţiei inclizive în
instituţiile de învăţămînt general”, anexa 2 la ord.
Ministrului Educaţiei nr.739 din 15.08.2011) – reprezintă
un grup de specialişti, constituit la nivelul
instituţiei de învăţămînt preuniversitar, cu
atribuţii de evaluare a nivelului de dezvoltare a
copiilor, identificare a necesităţilor şi acordare a
asistenţei psihopedagogice copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale.
Comisia multidisciplinară intraşcolară reprezintă cadrul
instituţional de acţiune care asigură accesul la educaţie al
tuturor copiilor, precum şi la servicii educaţionale acordate
copiilor cu CES incluşi în instituţii educaţionale, dar şi sprijin
informaţional psihopedagogic personalului, cadrelor didactice,
părinţilor/tutorelui care sînt implicaţi în incluziunea
educaţională a copiilor cu CES. (E. Vrasmaş, 2005). Comisia
multidisciplinară intraşcolară este un element inovativ în
managementul educaţional al instituţiei de învăţămînt secundar
general din Republica Moldova.
Scopul CMI este de a contribui la formularea
politicilor/ dezvoltarea practicilor/formarea culturilor incluzive
în şcoală, sprijinirea incluziunii școlare a copiilor cu CES și
prevenirea instituționașlizării acestora.
S. VI
Grupul I. Cine sunt membrii CMI și
ce responsabilități au?
Grupul II. Care sunt atribuțiile CMI?
Grupul III. Care sunt aspectele
organizatorice ale CMI?
Grupul IV. Ce documentație va
deține CMI?
CMI - se constituie în scopul sprijinirii incluziunii şcolare a copiilor cu CES şi al
prevenirii instituţionalizării acestora. Este alcătuită din cel puţin 7 membri.
În componenţa comisiei intră, în calitate de membri permanenţi.
În funcţie de cazul examinat, componenţa comisiei se va suplimenta cu alţi membri:
logoped, medic, asistent social etc.
CMI se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decît o dată la trei luni.

Directorul adjunct
pentru instruire

Psihologul şcolar Cadrul didactic


de sprijin

CMI

Învăţător cu Profesor cu
grad didactic grad didactic

Dirigintele elevului Învăţătorul elevului


Componența CMI

MEMBRII CU STATUT ALȚI MEMBRI


PERMANENT
DIRECTORUL ADJUNCT LOGOPED
PENTRU INSTRUIRE MEDIC
PSIHOLOGUL ȘCOLAR
ASISTENT SOCIAL
CADRUL DIDACTIC DE ALȚI SPECIALIȘTI
SPRIJIN
RELEVANȚI
UN ÎNVĂȚĂTOR ȘI UN REPREZENTANTUL SAP,
PROFESOR, DEȚINĂTOR DE
DUPĂ CAZ
GRADE DIDACTICE
ÎNVĂȚĂTORUL SAU
DIRIGINTELE ELEVULUI
EXAMINAT ÎN COMISIE
Aspecte organizatorice ale CMI
Examinarea elevului cu CES în cadrul CMI se face în baza dosarului personal al
copilului care va conţine:
a) Referinţa (caracteristica) privind nivelul de dezvoltare şi evoluţia şcolară a
copilului, argumentarea temeiurilor înaintării cazului pentru examinare în
comisie, prezentată de către învăţător/profesor/diriginte;
b) Situaţia şcolară curentă a elevului;
c) Fişa cu rezultatele investigaţiilor medicale, după caz;
d) Ancheta socială a familiei, după caz.
Examinarea copilului se va face cu acordul şi în prezenţa obligatorie a
părinţilor/reprezentanţilor legali. Toate informaţiile ce ţin de examinarea
copilului şi rezultatele acesteia sunt confidenţiale.
În rezultatul examinării în comisie, poate fi formulată una dintre următoarele concluzii:
a) Copilul prezintă dificultăţi de învăţare care pot fi remediate/recuperate prin
acordarea suportului în instituţia de învăţămînt;
b) Copilul prezintă probleme de învăţare, instituţia dispune de resursele necesare şi
îşi asumă responsabilitatea pentru a răspunde cerinţelor speciale ale acestuia;
c) Copilul prezintă probleme grave pentru care instituţia nu îşi poate asuma
responsabilitatea şi adresează cazul Serviciului raional/municipal de Asistenţă
psihopedagogică.
Atribu ț iile CMI
Comisia multidisciplinară intraşcolară exercită următoarele atribuţii:
 Realizează evaluarea primară/iniţială a nivelului de dezvoltare a copiilor consideraţi cu CES;
 Identifică dificultăţile şi potenţialul copiilor;
 Elaborează referirea copiilor care prezintă anumite dificultăţi şi probleme de învăţare către SAP
raional/municipal pentru constatarea/confirmarea cerinţelor educaţionale speciale;
 Determină necesităţile specifice ale copiilor/elevilor cu CES şi a serviciilor de sprijin şi/sau terapiile
specifice, după caz, care pot fi acordate în instituţia de învăţămînt, în baza recomandărilor SAP;
 Identifică constrîngerile (organizatorice, didactice, bugetare etc.) care pot interveni în cazuri
concrete de incluziune a copiilor cu CES;
 Acordă asistenţă metodologică cadrelor didactice în realizarea adaptărilor curriculare, în stabilirea
celor mai adecvate tehnologii de predare-evaluare în cadrul procesului educaţional incluziv;
 Elaborează şi înaintează Consiliului profesoral pentru aprobare a planului educaţional individualizat
pentru fiecare elev cu CES;
 Examinează, determină şi înaintează Consiliului profesoral pentru aprobare a condiţiilor de
promovare a elevilor cu CES în clasa următoare şi de admitere a acestora la examenele de finalizare
a studiilor;
 Stabilesc clasa în care urmează să fie şcolarizaţi copiii dezinstituţionalizaţi din învăţămîntul
rezidenţial;
 Monitorizează crearea condiţiilor adecvate pentru încadrarea copiilor cu CES în mediul şcolar şi
cuprinderea acestora în programul educaţional;
 Informează părinţii/reprezentanţii legali privind forma, obiectivele de educaţie şi dezvoltare a
copilului lor;
 Colaborează cu instituţiile educaţionale şi structurile de suport implicate în acordarea asistenţei
psihopedagogice copiilor cu CES;
 Valorifică practicile educaţionale pozitive şi promovează tendinţele actuale în educaţie.
Prezentarea grafică a atribuțiilor CMI

Identificarea
deficiențelor, Referirea copiilor către
Evaluarea primară dificultăților și a SAP
potențialului copiilor

Identificarea Acordarea asistenței


constrîngerilor(organizatori Formularea după caz, metodologice cadrelor
ce, didactice, bugetare didactice în stabilirea celor
a propunerilor de
etc.) care pot interveni în mai adecvate tehnologii de
cazuri concrete de
elaborare a PEI predare-evaluare în cadrul
incluziune a copiilor cu pentru elevii cu CES procesului educațional
CES incluziv.

Examinarea, determinarea și
înaintarea Consiliului profesoral
pentru aprobare a condițiilor de
promovare a elevilor cu CES în
clasa următoare și de admitere
a acestora la examenele de
finalizare a studiilor.
Documentația CMI

Procese-
Planuri de verbale
Registre Rapoarte
activitate
ale ședințelor
Evaluarea inițială în cadrul CMI
Evaluarea inițială în cadrul CMI presupune realizarea unui șir de acțiuni orientate spre
identificarea punctelor forte ale copilului și a necesităților lui pentru valorificarea maximă a
potențialului.
Evaluarea inițială
Adresarea cazului de către învățător, Argumentarea temeiurilor de referire a
diriginte, alte cadre didactice cazului

Examinarea dosarului personal al copilului


Documente privind nivelul Rezultate ale
Ancheta socială, a familiei
de dezvoltare, evoluția investigațiilor medicale,
după caz
școlară după caz

Observarea spontană și planificată a copilului


În contexte informale(în pauze, în timpul
În contexte formale de învățare (la lecții)
jocului, în stradă etc.)

Interviuri, convorbiri
Cu cadrele Cu membrii Cu colegii și
Cu copilul prietenii
didactice familiei

Examinarea altor materiale


Produsele activității non-academice
Caiete, teste, fișe
(desene, aplicații)
În cazul copiilor admiși în clasa I, examinarea se face de către comisie la
cererea părinților, la sesizarea directorului, directorului adjunct sau
învățătorului la clasă.
Evaluarea inițială începe la primul contact cu copilul și continuă pînă la
punctul în care este definitivat PEI. Ulterior, evaluările se fac în cadrul
procesului PEI, cu revizuirile semestriale corespunzătoare.
În cazul în care CMI constată că elevul evaluat prezintă probleme grave
pentru care instituția nu își poate asuma responsabilitatea, aceasta
adresează cazul Serviciului de asistență psihopedagogică (SAP), structură în
subordinea Direcției Educație.
Evaluarea complexă a dezvoltării copiilor în cadrul SAP se efectuează în
baza ”Metodologiei...” respective, aprobate de Ministerul Educației.
Rezultatele evaluării dezvoltării copilului (atît inițiale, cît și complexe) stau
la baza elaborării programelor/planurilor individuale de asistență
psihopedagogică și a recomandărilor pentru părinți, cadre didactice, alți
specialiști care asistă copilul.
S. VII Care este structura Planului de
activitate al CMI?
Elaborarea Planului de activitate CMI
Plan de activitate al CMI
Obiective:
•De exemplu: Identificarea elevilor cu CES din şcoală şi comunitate în baza unor criterii stabilite, în colaborare cu
administraţia şcolii şi asistentul social

Nr. Şedinţe tematice Termene de Indicatori de realizare Responsabili Observaţii


Crt. realizare
1 De exemplu: Elaborarea planului de Se indică data Plan de activitate elaborat Se indică membrii  
activitate al CMI desfăşurării EMI responsabilii de
şedinţă

2 De exemplu: Aprobarea planurilor   PEI aprobate    


educaţionale individualizate
3 De exemplu: Repartizarea orelor   Orar întocmit pentru CDS    
cadrului didactic de sprijin şi
întocmirea orarului

etc          

Activităţi/acţiuni în şcoală/ comunitate Perioada Indicatori de realizare   Observaţii

1, De exemplu: Identificarea copiilor   Lista copiilor cu CES Se indică membrii  


cu posibile CES din CMI responsabilii
scoală/comunitate de
activitate/acţiune
Evidenţa copiilor cu CES
Comisia Multidisciplinară Intraşcolară duce
evidenţa copiilor examinaţi într-un registru
special, conform formularului aprobat de
Ministerul Educaţiei, care conţine informaţii
despre copil, familie, data
examinării/reexaminării, progresul şcolar, formele
de asistenţă acordată, starea de sănătate, etc.
Pentru fiecare copil intrat în evidenţele
comisiei se perfectează şi se completează o Fişă
de monitorizare, conform formularului aprobat de
Ministerul Educaţiei.
Probleme pentru examinare în cadrul
Consiliului Profesoral
 Comisia Multidisciplinară Intraşcolară elaborează şi înaintează
Consiliului profesoral pentru aprobare a planului educaţional
individualizat pentru fiecare elev cu CES.
 Examinează, determină şi înaintează Consiliului profesoral
pentru aprobare a condiţiilor de promovare a elevilor cu CES
în clasa următoare şi de admitere a acestora la examenele de
finalizare a studiilor.
 Comisia multidisciplinară intraşcolară prezintă Consiliului
profesoral al unităţii de învăţămînt rapoarte de activitate,
semestrial sau cu o altă periodicitate stabilită de conducerea
instituţiei. Rapoartele comisiei vor fi incluse, într-o formă
sintetică, în cadrul rapoartelor generale privind starea şi
calitatea educaţiei din instituţia de învăţămînt general cu
practici incluzive.
Elaborarea, realizarea, monitorizarea PEI
 Ce tematici/subiecte pot fi proiectate pentru şedinţele şi activităţile
CMI?
 Experienţa unor şcoli aflate în experimentul de pilotare a metodologiei de
incluziune educaţională a demonstrat că echipele multidisciplinare au pus
în discuţie la şedinţe tematici relevante şi au desfăşurat activităţi care să
încurajeze incluziunea educaţională şi socială a copiilor cu CES şi să
contribuie la crearea mediului incluziv. Prezentăm, în acest sens, unele
spicuiri din planurile şi rapoartele de activitate ale CMI, care pot fi preluate
sau adaptate.
Şedinţe:
 Elaborarea planului de activitate al CMI
 Constituirea echipelor PEI
 Rezultatele privind identificarea copiilor cu CES din comunitate şi şcoală
 Elaborarea PEI
 Rezultatele monitorizării procesului de instruire şi educaţie a copiilor cu
CES
 Cu privire la rezultatele evaluărilor semestriale ale copiilor cu CES
 Evaluarea PEI
 Etc.
Activităţi:
Identificarea copiilor cu CES din comunitate/şcoală
Aplicarea chestionarelor de evaluare a mediului
educaţional al familiei copilului cu CES (în colaborare
cu asistentul social) ;
Evaluarea complexă a copiilor cu CES;
Acordarea de asistenţă psihologică cadrelor didactice
care lucrează cu copiii cu CES;
Organizarea seminarului metodologic pentru cadrele
didactice cu tema: sensibilizarea părinţilor pentru
educaţia incluzivă;
Organizarea în comunitate a serbării,, Ziua
Internaţională a Familiei” (în colaborare cu APL).
Plan educațional individualizat
PEI

PEI – standard educațional, aprobat de


Consiliul Național pentru Curriculum la
24 noiembrie 2011,
(decizie validată prin Ordinul ME nr. 952
din 06.12.2011
Ce este un PEI
• Un instrument de planificare, predare și evaluare,
care specifică:
• Ce? trebuie predat
• Cum ? trebuie predat
• Cand , la ce moment ?

Un instrument de planificare structurata si


personalizată a unor obiective specifice de
invățare
Un document de lucru
Un document accesibil
Ce este PEI?
 PEI este:
 produs curricular, care include rezumatul punctelor forte, intereselor şi
nevoilor elevului, finalităţi, conținuturi și tehnologii educaționale conform
particularităților de dezvoltare a copilului;
 plan de acţiuni care răspund necesităților specifice ale elevului în
organizarea procesului educațional prin modificări sau adaptări curriculare;
 suport pentru personalul didactic în vederea organizării demersului
educaţional;
 document de lucru flexibil, elaborat, realizat, revizuit/actualizat de către
personalul instituţiei de învăţămînt;
 instrument de responsabilizare a elevului, părinţilor acestuia, altor
persoane care asistă copilul;
 dosar care se completează continuu și care reflectă traseul de dezvoltare a
elevului;
 Pentru copilul cu capacități deosebite (supradotat), de asemenea, poate fi
elaborat și realizat PEI.
Funcțiile PEI
 identificarea și prioritizarea necesităților de învățare și
dezvoltare a copilului;
 reglementarea procesului educațional pentru copilul cu CES,
asigurându-i acces echitabil la educație în instituția de
învățămînt general;
 stabilirea domeniilor de intervenţie individualizată cu copilul,
familia, specialiștii;
 stabilirea conexiunilor între toți specialiștii/persoanele care
asistă copilul în procesul educației incluzive;
 delegarea responsabilităţilor conform resurselor disponibile
(umane, materiale și de timp), inclusiv copilului, părințiilor;
 monitorizarea, evaluarea și reevaluarea procesului de
asistenţă psihopedagogică oferită copilului.
Procesul PEI
2. EVALUAREA 3. CONSTITUIREA
1. EVALUAREA
COMPLEXĂ, ECHIPEI DE ELABORARE
PRIMARĂ/INIȚIALĂ
MULTIDISCIPLINAR A PEI ȘI REPARTIZAREA
A DEZVOLTĂRII
Ă A DEZVOLTĂRII SARCINILOR
COPILULU
COPILULUI

6. MONITORIZAREA,
REVIZUIREA ȘI 5. REALIZAREA PEI 4. ELABORAREA PEI
ACTUALIZAREA PEI
Echipa PEI
cadrul didactic de sprijin;
dirigintele clasei;
profesorii la clasă;
psihologul;
logopedul;
alți specialiști, după caz.

Componența nominală a echipei PEI se aprobă prin ordinul


directorului instituției de învățămînt
Structura PEI
 1.Date generale despre elev și forma de incluziune;
 2.Date privind evaluarea elevului;
 3.Punctele forte și necesitățile elevului;
 4.Necesitatea serviciilor de sprijin pentru elev și identificarea acestora;
 5.Serviciile ce urmează a fi prestate copilului;
 6.Caracteristicile specifice ale copilului și intervențiile planificate în contextul
acestora;
 7.Tipul de curriculum pentru studierea disciplinelor școlare;
 8.Adaptări (de mediu, psihopedagogice, în materie de evaluare);
 9.Curriculumul individualizat la fiecare disciplină de studiu;
 10.Planificarea evaluărilor;
 11. Activități de pregătire a tranziției elevului.
 12.Surse de informare în procesul PEI
 13.Membrii echipei de elaborare PEI
 14.Consultarea PEI cu părinții/alți reprezentanți legali
 15.Plan de consultare PEI cu părinții/alți reprezentanți legali
 16.Monitorizarea progresului în dezvoltarea copilului
Caracteristici-cheie PEI

PEI

Inclusiv
Coordonat
Centrat pe
copil

Individualizat
Accesibil
Asistenţa metodologică
CMI acordă asistenţă metodologică cadrelor didactice în
realizarea adaptărilor curriculare, în stabilirea celor mai adecvate
tehnologii de predare-evaluare în cadrul procesului educaţional
incluziv.
Relaţia CMI vis-a-vis SAP

•Examinare
primară / iniţială;
•Identificare;
•Examinare. •Examinare complexă;
CMI •Încadrarea CES;
•Forma de incluziune;
•Recomandări asistenţă.
•Elaborare PEI;
•Asistenţă; SAP
•Monitorizare;
•Revizuire /
actualizare PEI.
CMI
SAP

 Examinarea  Elaborarea PEI


 Examinare complexă
prmară/inițială  Asistență
 Încadrare CES
 Identificare  Monitorizare
 Forma de incluziune
 Referire  Revizuire/
 Recomandări
actualizare PEI
asistență

CMI CMI
Lucrul cu părinţii
Colaborarea CMI cu familia se poate realiza prin efectuarea unor vizite la domiciliul elevului
şi invitarea părinţilor la şcoală, prin organizarea de consultaţii individuale şi activităţi educaţionale
pentru părinţi şi alți membri ai comunităţii. Activităţile respective pot fi desfăşurate în Centrul de
Resurse pentru Educaţie Incluzivă, la adunările cu părinţii şi pot lua forma unor sedinţe tematice,
seminare de informare şi formare, traininguri, mese rotunde, dezbateri etc. în cadrul cărora pot fi
abordate subiecte, precum: schimbările din sistemul educaţional din perspectiva incluziunii;
rolul familiei şi al comunităţii în crearea mediului incluziv; importanţa comunicării eficiente în
relaţia părinte–copil; încurajarea şi susţinerea copilului – cheia succesului; stiluri parentale
etc. Vor fi demonstrate publicaţii şi materiale video care reflectă experienţe de succes în acest
domeniu, persoane concrete care au reuşit să găsească soluţii pentru depăşirea dificultăţilor. De
asemenea, pot fi organizate întîlniri ale părinţilor şi ale altor membri ai comunităţii cu specialişti în
protecţia socială, în cultură, sănătate din comunitate. Este important ca activităţile să fie proiectate
cu multă atenţie, ţinîndu-se cont de particularităţile grupului. Participanţii (părinţii, alţi membri ai
comunităţii) trebuie anunţaţi din timp despre eveniment, iar expedierea unor scrisori de invitaţie ar
putea asigura o prezenţă mai bună. Toate aceste activități pot fi incluse în planul de activitate al
CMI.
LUCRUL CU PĂRINȚII
1. Ședința cu comitetul părintesc ”Parteneriatul Mai Membrii CMI Administrația instituției, DÎTS, Nr. cadre asistate,
școală- familie în reușita educației incluzive” SAP Registrul de evidență a
asistenței

2. Ședința cu părinții claselor primare, gimnaziale Mai Membrii CMI Administrația instituției, DÎTS, Nr. cadre asistate,
”Parteneriatul școală- familie în reușita SAP nr.probe individualizate
educației incluzive” elaborate

3. Ședințe de lucru cu părinții elevilor cu CES Octombrie Membrii CMI Administrația instituției, DÎTS, Nr. participanți
”Implicarea părinților în proceswul PEI SAP

4. Ședință de lucru cu părinții elevilor asistați în Octombrie Cadrul didactic de CMI, Administrația instituției, Nr. participanți
Centrul de Resuse ”Asistența elevului în noiembrie sprijin SAP
Centrul de Resurse”
5. Activități de pedagogizare a părinților: Octombrie- CMI Administrația instituției, SAP, Nr. participanți
Seminare aprilie Psiholog SAP
a)Părinților – e început de an școlar.
Dezvoltarea personalității elevului;
b)Copii – părinți – profesori în parteneriat
deschis;
c)Părintele – model de urmat pentru viitorul
adult;
d)Rolul părintelui în combaterea absenteismului
școlar

6. Perfectarea rapoartelor semestriale de activitate Pe parcursul Coordonator CR Psiholog SAP, CMI, SAP,CMF, Nr. participanți
a CMI anului Psiholog CASCF, specialist terapii
specifice, diriginții, părinții,
asistentul medical
7. Perfectarea raportului anual de activitate CMI Pe parcursul Coordonator CR Psiholog SAP, CMI, SAP,CMF, Agende ale
anului Psiholog CASCF, specialist terapii seminarelor, număr
specifice, diriginții, părinții, formatori, nr.
asistentul medical Participanți, material -
suport
Activitatea de raportare
Comisia multidisciplinară intraşcolară prezintă Consiliului profesoral
al unităţii de învăţămînt rapoarte de activitate, semestrial sau cu o altă
periodicitate stabilită de conducerea instituţiei. Rapoartele comisiei vor fi
incluse, într-o formă sintetică, în cadrul rapoartelor generale privind starea
şi calitatea educaţiei din instituţia de învăţămînt general cu practici
incluzive.
Comisia multidisciplinară intraşcolară prezintă Serviciului raional/
municipal de asistenţă psihopedagogică, la data şi în forma stabilite de
aserviciu informaţii statistice privind copii cu CES – la început de an
şcolar. Orice modificare survenită în statisticile respective va fi adusă la
cunoştinţă Serviciului, în scris, în termen de 10 zile şi notele informative
privind asistenţa acordată copiilor cu CES – la sfîrşit de an şcolar.
Parteneri ai CMI:
Echipa
PEI
CRAP CDS

CMI Consiliul
SAP profesoral

Alte servicii
Copilul şi
din
familia sa
comunitate
Abordarea complexă / intersectorială
P

I
EDUCAŢIE INCLUZIVĂ

I
S.VIII Citiți și reflectați asupra mesajului din textul
propus. Raportați mesajul textului la tema de azi.

Găurile
Trăia pe lume un omulean. El avea un fecior neascultător. În loc sa-l
pedepsească la fiecare faptă necuviincioasă, tatăl bătea un cui în ușă. Curînd, ea se
umplu de cuie.
Într-o zi, feciorul își ispiti părintele:
- Tată, ce-i cu ușa noastră? De ce-i numai cuie?
- Acesta sunt faptele tale, băiete. La fiecare faptă necuviincioasă, băteam un
cui în ușă.
- Am să le scot cu un clește, zise hotărît băiatul.
- Fie voia ta. Însă, la fiecare cui scos, va trebui să faci o faptă bună.
- Bine, tată, așa voi face!
În cîțiva ani ușa se curăță. Băiatul alergă într-un suflet la tatăl său.
- Tată, n-a mai rămas nici un cui în ușă!
Părintele îi zise oftînd:
- De scos le-ai scos, dragul tatei. Dar găurile?
Cum de asigurat o bună funcţionare a Comisiei
multidisciplinare intraşcolare?
Pentru ca activitatea Comisiei ei
multidisciplinare intraşcolare să fie eficientă e
bine ca membrii acesteia să ia în considerare
următoarele sugestii:
 Implicarea activă în proiectarea şi realizarea
activităţilor CMI.
 Stabilirea obiectivelor comune şi asigurarea că fiecare
membru al CMI contribuie la realizarea lor.
 Manifestarea conştiinciozităţii, punctualităţii, tactului şi
respectului.
 Negocierea soluţiilor optime, pornind de la respectarea
interesului superior al copilului.
 Luarea deciziilor clare, rapide şi neapărat în favoarea
copilului.
 Monitorizarea eficienţei deciziilor luate.
 Rezolvarea constructivă a conflictelor apărute.
 Păstrarea confidenţialitatăţii asupra informaţiei deţinute
despre copilul cu CES.
Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai
exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor.
Atunci să-i învăţăm să se adapteze.
Maria Montessori
Vă multumim pentru atenție!