Sunteți pe pagina 1din 16

 

 
ROLUL CADRULUI DIDACTIC DE SPRIJIN ÎN
EDUCAȚIA ELEVILOR
CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE
 
 
 
Cadrul didactic de sprijin CDS este o funcție didactică de asistență educațioanală individualizată a elevilor cu CES, în
vederea asigurării incluziunii educaționale și a progresului, contextual potențialului și a particularităților individuale de
dezvoltare ale acestuia.

Responsabilități CDS:
• interesului superior al elevului
• suportulul calitativ și calificat
• flexibilitatea
• cooperarea și parteneriatul.
Obiectivele generale sunt:
-Identificarea copiilor cu cerințe educaționale speciale care necesită abordare și asistență individualizată.

-Acordarea suportului educațional și facilitatea incluziunii școlare a copiilor cu cerințe educaționale


speciale în instituțiile de învățămînt general.

-Abilitarea elevilor cu dificultăți de învățare pentru realizarea achiziționarea nivelurilor adecvate de


competențe școlare.

-Colaborarea cu cadrele didactice la clasă în scopul realizării obiectivelor PEI.

-Implicarea părinților în activitățile de sprijin al copiilor lor.

-Promovarea educației incluzive și a beneficiilor acesteia pentru dezvoltarea copiilor.


Cine sunt elevii cu dificultate de învățare?:
Elevii cu deficiențe de intelect, orientați spre școli speciale,
neinplicați în învățare, incadrați în categoria eșecului sau a
insuccesului școlar.

Termenul Dificultate de învățare este o tulburare într-unu sau mai


multe procese ale sistemului nervos central implicat în
percepere/înțelegere. Aceasta tulburare se manifestă prin deficit de
atenție ,memorie, citire, scriere, calcul matematic, competență
socială.
Organizarea și proiectarea activității:
-Elaborarea planului de activitate ,
semestrial, lunar, săptămânal;
-Elaborarea listei documentației perfectate de CDS;
-Elaborarea formularelor de documente;
-Amenajarea spațiului de lucru;

Metodele :
-Elaborarea și realizarea Planului educațional individualizat;
-Realizarea adaptarilor în procesul educațional adecvat nivelului și
particularităților individuale de dezvoltare ale elevului cu CES;
-Evaluarea rezultatelor aplicării programelor curiculare modificate;
-Monitorizarea progresului în dezvoltarea elevului;
Ob iective leac tivităț CiDSsu nt:
a) acord areas uport uluiedu cațio nalșifac iltatea incluziu niieducţiaona leaele vilorcuCESînins tituțiile deînvă țămâ ntge neral;
b) abiltar eaelev ilorcuCESpen trur ealizare așiach iziționa reaniv elurilor adec vatede comp etenț eșcola re;
c) colabo rarea cucad reledid actic edeclas ă, alțis pecialiș ti, păr inții/ re prez entanț ilegaliaie levului, înscop ulstab ilrimo dalitățilo roptim edelu crucu eleviicu CES, înveder earea lizăriiob iective lorPlan uluied ucațion alindivid ualizat .
Forme și modalități de integrare:
Integrare totală – atunci când elelvul integrat participă activ la întregul proces
educativ.
Integrare parțială – participarea copiilor cu CES, doar la anumite activități,
care sunt selectate în funcție de: potențialul integrării și tipul deficienței.
Inegrarea ocazională – participarea în comun a elelvilor cu dizabilități alături
de colegii lor din școală obișnuită la diferite activități școlare și
extrașcolare(exursii, serbări, întreceri sportive, spectacole ect.)

Parteneriatul educațional al instituției:


cooperarea externă - cu Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică; -
cu prestatorii de servicii comunitare; - cu părinții/reprezentanţii legali ai copiilor
asistați; - cu organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniu.
cooperarea internă CMI: - Directorul adjunct pentru instruire-președintele CMI;
Familia elelvului, Psihologul școlar; Logopedul; Cadrul dicactic de sprijin/CDS;
Dirigintele sau învățătorul elevului examinat; Asistent medical; Asistentul social
comunitar;
Din punct de vedere metodologic activitatea CMI este coordonată de Serviciul de
Asistență Psigopedagogică/SAP.
Atribuțiile CMI sunt:
-Evaluarea primară/inițială a nivelului de dezvoltare a elelvilor
considerați cu CES;
-Identificarea dificultăților și potențialului elevilor;
-Referirea elelvilor care prezintă anumite dificultăți și probleme de
învățare către SAP pentru constatarea/confirmarea CES-ului;
-Determinarea necesităților specific ale copiilor cu CES și a serviciului de
sprigin și /sau terapiilor specifice, după caz , care pot fi acordate în
instituția de învățământ, în baza recomandărilor SAP.
Dosarul personal al elelvului înaintat la SAP:
-Referința (caracteristică) privind nivelul de dezvoltare și evoluție
școlară a copilului și argumentarea temeiurilor înaintării cazurilor
pentru examinarea în comisie, prezentată de către
învățător/profesor/diriginte;
-Situația școlară curentă a elelvulu;
-Fișa cu rezultate învestigațiiilor medicale, după caz;
-Ancheta socială a familiei.
Echipa PEI (planului educațional idividualizat)
 cadrul didactic de sprigin CDS;
 dirigintele clasei;
 profesorii de clasă;
 psihologul;
 logopedul;
 alți specialist, după caz.

Componența nominală echipei PEI se aprobă prin ordinul directorului instituției de


învățământ. Este importatant ca toți membrii echipei și fiecare în parte să cunoască foarte bine
copilul, să aibă percepție comună corectă și profundă privind punctele forte, intersele și
necesitățile acestuia; să recomande strategii educaționale adecvate; să formuleze decizii
pertinente privind integrarea serviciilor de sprijin în sala de clasă (cadrul didactic de sprijin),
la nivel de instituție (Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă) pentru a acordarea suport
elevului cu CES.
Planul ed ucațio nal ind ividualizat (PEI)este o parte componentă a pachetului de documente curriculare care asigură dezvoltarea educației incluzve a instituției de învățământ primar și secundar general.
 
PEI cuprinde 16 compartimente de bază, care trebuie să includă informații importante privind :
-Date generale despre elev;
-Puncte forte și necesități al elevului, acelea care s unt stipulate în concluziile Serviciului de Asistență Psihopedagogică;
-Prescripții/ recomandări medicale;
-Datele despre rezultatele evaluărilor;
-Caracteristici specifice ale elevului.
Scopul activității cadrului didactic de sprijin este dezvoltarea și promovarea asistenței educaționale a elevilor cu cerințe educaționale speciale asigurând progresul în dezvoltarea elevului, compensarea și remedierea dificultăților de învățare.

Şcoala Incluzivă exprimă extinderea scopului şcolii obişnuite, în mare măsură, transformarea acesteia pentru a putea răspunde unei diversităţi mai mari de copii, în special copiilor marginalizaţi, defavorizaţi sau excluşi de la educaţie.
Educaţia Incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare având ca scop exploatarea resurselor existente, pentru a menţine participarea la procesul de învăţare a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi

 
Documentația CDS:
 
MAPE -acte normative, planuri de activitate, rapoarte de activitate, materiale
didactice, materiale seminare, mape cu materiale didactice pentru copii;

REGISTRE –de evidență a copiilor asistați, registrul echipamentelor/mobilierului,


literaturii din Centrul de resurse pentru educația incluzivă.

DOSARE- dosarele elevilor asistați.

Evaluarea copiilor scoate la iveală progresul /traseul evolutiv în


concordanță cu competențele prevăzute in curicculum;
- Evaluarea și aplicarea fișei de monitorizare a evoluției copilului;
- Elaborarea și aplicarea testelor de evaluare;
Concluzii:

 Copiii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de organizarea învăţării în funcţie de cerinţele lor educative. Intervenţia educa­ţională constă în dezvoltarea unui program de intervenţie individualizat care să includă: specificarea performanţelor academice prezente ale elevului; specificarea unui scop de scurtă durată, incluzând criterii de evaluare; specificarea metodelor educa ţionale şi
administrative care vor fi aplicate în vedera atingerii scopului.
 
„Dacă un copil nu poate învăța în modul în care îi predem, trebuie să îi predăm în modul în care el poate învăța”.
  
 
Ziua CDS incepe cu: o planificare/modificare a planului de activitate individualizat pentru fiacare elev (în dependență de necesitate). Pe parcursul zilei mergem în asistență la ore, conform orarului stabilit. Se lucrează cu copii fie în grup, fie individual. Instrucțiunile elevilor cu CES sunt modificate intr-o forma mai simpla/ușoara. În unele cazuri este necesar explicarea de mai multe ori a sarcinilor, într-un limbaj mai simplu.
Elevii acceptă CDS în proximitatea lor cu mare placere. Cer ajutor atunci când au nevoie. După ore toți ne adunam in CREI, facem temele pentru acasa (elevii necesită suport obligatoriu). În CREI vin nu numai elevi cu CES, dar și colegii lor sau din alte clase. În CREI se organizeaza diferite activități de creatie, jocuri , pentru toti doritorii. În felul acesta reușim să valorizăm egalitate tuturor elelvilor și cultivarea de sustinere reciprocă.

Progresul elevului ne încurajeaza de a merge mai departe încrezuți!


Dezvoltarea profesională:

 Studierea și analiza documentelor de politici, actelor normative


 Studiul practicilor naționale și internaționale
 Participarea la activități metodico-științifice organizate la nivel instituțional,
raional și național

BIBLIOGRAFIE

-  Repere metodologice privind activitatea cadrului didactic de sprigin în instituțiile de învățământ general, MECC al RM, 2018
- Regulament de activitate a cadrului didactic de sprigin în instituția de învățământ general, MECC al RM, 2018 Rodica
Solovei ș.a.,
- Educația incluzivă, Ghid motodologic pentru instituțiile de învățare primar și secundar general, Keystone Moldova, Chișinău,
2013, 172 p.
- Evaluarea dezvoltării copilului: Ghid metodologic, Lumos Foundation Moldova, Chișinău, 2015, 216 p.Suport educațional.
Asistența copiilor cu cerințe educaționale speciale: Ghid metodologic, Lumos Foundation Moldova, Chișinău, 2015, 152 p.
- Alois Gherguț, psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale: Strategii didactice și incluzive în educație, Ed a 2-a, Iași:
Polirom, 2006, 256 p.
- Balan Vera ș.a., Educaţie incluzivă: Unitate de curs; Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Rep. Moldova. – Ed. rev. şi compl. –
Chişinău: Tipogr. «Bons Offices», 2017, 308 p.
- Galina Bulat, Rodica Solovei ș.a., Educaţia incluzivă: Suport de curs pentru formarea continuă a cadrelor didactice în
domeniul educaţiei incluzive centrate pe copil, Vol. 1; Proiectul „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”, Fondul
de Investiţii Sociale din Moldova (FISM), Protecting - Children. Providing Solutions (LUMOS). – Chişinău: Lyceum, 2016, 168 p.
- Aurelia Racu ș.a., Pedagogia special; – Chișinău: Tipografia centrală, 2011, 316p.
 
 
 

S-ar putea să vă placă și