Sunteți pe pagina 1din 54

MANAGEMENTUL

EDUCAȚIEI INCLUZIVE -ANUL I (MASTERAT)

COMISIA
MULTIDISCIPLINARĂ
INTRAȘCOLARĂ – CMI
LECȚIE SEMINAR

MODERATORI: PROASPĂT ADELA


CEBOTARI EUGENIA,

GR. ME12M (120)


PLAN
1. Roluri şi responsabilităţi ale Comisiei
Multidisciplinare Intraşcolare
2. Elaborarea planului de activitate a CMI:
- Aspecte organizatorice
- Evidenţa elevilor cu CES
- Probleme pentru examinare în cadrul consiliului
profesoral
- Elaborarea, realizarea, monitorizarea PEI
- Asistenţa metodologică
- Lucrul cu părinţii
- Activitatea de raportare
- Dezvoltarea parteneriatului
Obiectivele activității
• Să cunoască serviciile de suport la nivel instituțional pentru
copiii cu CES;
• Să stabilească rolul, atribuțiile, aspectele organizatorice,
documentația CMI-ului;
• Să elaboreze Planul de activitate al CMI-ului; un PEI pentru o
situație anume;
• Să-și asume un rol într-o situație anumită, îndeplinindu-și
obligațiunea ca un membru al grupului;
• Să interpreteze unele situaţii, expunându-și punctul de vedere
veridic;
• Să stabilească unele conexiuni între diverse situații prezentate;
• Să genereze versiuni noi ale unor idei;
• Să elaboreze judecăţi de valoare.
Citiți textul și reflectați asupra mesajului
expus:
Un tată avea mai mulți feciori. Între ei intrase o mare
neînțelegere. Ca să-i împace, tatăl a luat câteva nuiele. Le-a
legat într-un mănunchi, pe care l-a dat fiecărui fiu pe rând:
-Să vedem cine îl frânge acum!
Feciorii nu au putut rupe mănunchiul.
Atunci, tatăl l-a dezlegat. El a dat fiecăruia câte o nuia.
Fără nici o greutate, feciorii au rupt nuielele.
- Să vă fie de învățătură, dragii mei! a zis tata. Cât timp
sunteți împreună, nimeni nu vă poate face nici un rău. Dacă
nu veți fi uniți, veți cădea pradă dușmanilor.
Sarcină: Priviți și comentați imaginile.
Ce tangențe stabiliți între textul expus și
imaginile prezentate?
Ce tangențe stabiliți între textul expus,
imaginile prezentate și copii cu cerințe
educaționale speciale?
Ce servicii de suport la nivel instituțional
cunoașteți ce vin în sprijinul copiilor cu CES?
Structuri/servicii de suport pentru copii cu
CES la nivel instituțional

Comisia
multidisciplinară
intrașcolară
CMI
Centrul de
resurse Echipa PEI
CREI
Cadrul didactic de
sprijin
CDS
Explozia Stelară
Ce?

Când ? Cine ?

Cum ? Care ?

De ce ?
Ce reprezintă Comisia
Multidisciplinară Intraşcolară?
CMI- Comisia Multidisciplinară Intraşcolară,
(conform termenilor şi noţiunilor specifice din
“Regulamentul privind organizarea educaţiei
inclizive în instituţiile de învăţământ general”,
anexa 2 la ord. Ministrului Educaţiei nr.739 din
15.08.2011) – reprezintă un grup de
specialişti, constituit la nivelul instituţiei de
învăţământ preuniversitar, cu atribuţii de
evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor,
identificare a necesităţilor şi acordare a
asistenţei psihopedagogice copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale.
Comisia multidisciplinară intraşcolară reprezintă
cadrul instituţional de acţiune care asigură accesul la
educaţie al tuturor copiilor, precum şi la servicii
educaţionale acordate copiilor cu CES incluşi în instituţii
educaţionale, dar şi sprijin informaţional psihopedagogic
personalului, cadrelor didactice, părinţilor/tutorelui care
sunt implicaţi în incluziunea educaţională a copiilor cu
CES. (E. Vrasmaş, 2005). Comisia multidisciplinară
intraşcolară este un element inovativ în managementul
educaţional al instituţiei de învăţământ secundar general din
Republica Moldova.
Scopul CMI este de a contribui la formularea
politicilor/ dezvoltarea practicilor/formarea culturilor
incluzive în şcoală, sprijinirea incluziunii școlare a copiilor
cu CES și prevenirea instituționașlizării acestora.
Cine sunt membrii CMI ?
CMI - se constituie în scopul sprijinirii incluziunii
şcolare a copiilor cu CES şi al prevenirii
instituţionalizării acestora. Este alcătuită din cel puţin
7 membri.
În componenţa comisiei intră, în calitate de membri
permanenţi.
În funcţie de cazul examinat, componenţa comisiei se
va suplimenta cu alţi membri: logoped, medic, asistent
social etc.
CMI se convoacă după necesitate, dar nu mai rar
decît o dată la trei luni.
ALȚI MEMBRI

LOGOPED
MEDIC
ASISTENT SOCIAL
ALȚI SPECIALIȘTI
RELEVANȚI
REPREZENTANTUL SAP,
DUPĂ CAZ
Care sunt aspectele
organizatorice ale CMI ?
Aspecte organizatorice ale CMI
Examinarea elevului cu CES în cadrul CMI se face în baza dosarului personal
al copilului care va conţine:
a) Referinţa (caracteristica) privind nivelul de dezvoltare şi evoluţia şcolară a
copilului, argumentarea temeiurilor înaintării cazului pentru examinare în
comisie, prezentată de către învăţător/profesor/diriginte;
b) Situaţia şcolară curentă a elevului;
c) Fişa cu rezultatele investigaţiilor medicale, după caz;
d) Ancheta socială a familiei, după caz.
Examinarea copilului se va face cu acordul şi în prezenţa obligatorie a
părinţilor/reprezentanţilor legali. Toate informaţiile ce ţin de examinarea
copilului şi rezultatele acesteia sunt confidenţiale.
În rezultatul examinării în comisie, poate fi formulată una dintre următoarele
concluzii:
a) Copilul prezintă dificultăţi de învăţare care pot fi remediate/recuperate prin
acordarea suportului în instituţia de învăţămînt;
b) Copilul prezintă probleme de învăţare, instituţia dispune de resursele
necesare şi îşi asumă responsabilitatea pentru a răspunde cerinţelor speciale
ale acestuia;
c) Copilul prezintă probleme grave pentru care instituţia nu îşi poate asuma
responsabilitatea şi adresează cazul Serviciului raional/municipal de
Asistenţă psihopedagogică.
Enumerați atribuțiile CMI ?
Prezentarea grafică a atribuțiilor CMI
Identificarea
Evaluarea deficiențelor, Referirea copiilor
primară dificultăților și a către SAP
potențialului copiilor

Identificarea
Formularea după Acordarea asistenței
constrângerilor(organizato metodologice cadrelor
rice, didactice, bugetare
caz, a propunerilor
didactice în stabilirea celor
etc.) care pot interveni în de elaborare a PEI mai adecvate tehnologii de
cazuri concrete de pentru elevii cu predare-evaluare în cadrul
incluziune a copiilor cu CES procesului educațional
CES incluziv.

Examinarea, determinarea și înaintarea Consiliului


profesoral pentru aprobare a condițiilor de
promovare a elevilor cu CES în clasa următoare și de
admitere a acestora la examenele de finalizare a
studiilor.
Evaluarea inițială în cadrul CMI
Evaluarea inițială în cadrul CMI presupune realizarea unui șir de acțiuni orientate spre
identificarea punctelor forte ale copilului și a necesităților lui pentru valorificarea maximă a
potențialului.
Evaluarea inițială
Adresarea cazului de către învățător, Argumentarea temeiurilor de referire a
diriginte, alte cadre didactice cazului

Examinarea dosarului personal al copilului


Documente privind nivelul Rezultate ale
Ancheta socială, a familiei
de dezvoltare, evoluția investigațiilor medicale,
după caz
școlară după caz

Observarea spontană și planificată a copilului


În contexte informale(în pauze, în timpul
În contexte formale de învățare (la lecții)
jocului, în stradă etc.)

Interviuri, convorbiri
Cu cadrele Cu membrii Cu colegii și
Cu copilul prietenii
didactice familiei

Examinarea altor materiale


Produsele activității non-academice
Caiete, teste, fișe
(desene, aplicații)
În cazul copiilor admiși în clasa I, examinarea se face de către
comisie la cererea părinților, la sesizarea directorului, directorului
adjunct sau învățătorului la clasă.
Evaluarea inițială începe la primul contact cu copilul și continuă
până la punctul în care este definitivat PEI. Ulterior, evaluările se
fac în cadrul procesului PEI, cu revizuirile semestriale
corespunzătoare.
În cazul în care CMI constată că elevul evaluat prezintă probleme
grave pentru care instituția nu își poate asuma responsabilitatea,
aceasta adresează cazul Serviciului de asistență psihopedagogică
(SAP), structură în subordinea Direcției Educație.
Evaluarea complexă a dezvoltării copiilor în cadrul SAP se
efectuează în baza ”Metodologiei...” respective, aprobate de
Ministerul Educației.
Rezultatele evaluării dezvoltării copilului (atât inițiale, cât și
complexe) stau la baza elaborării programelor/planurilor individuale
de asistență psihopedagogică și a recomandărilor pentru părinți,
cadre didactice, alți specialiști care asistă copilul.)
Documentația CMI

Procese-
Planuri de verbale
Registre Rapoarte
activitate
ale ședințelor
Care este structura
Planului de activitate al CMI?
Elaborarea Planului de activitate CMI
Plan de activitate al CMI
Obiective:
•De exemplu: Identificarea elevilor cu CES din şcoală şi comunitate în baza unor criterii stabilite, în colaborare cu
administraţia şcolii şi asistentul social

Nr. Şedinţe tematice Termene de Indicatori de realizare Responsabili Observaţii


Crt. realizare
1 De exemplu: Elaborarea planului de Se indică data Plan de activitate elaborat Se indică membrii  
activitate al CMI desfăşurării CMI responsabilii de
şedinţă

2 De exemplu: Aprobarea planurilor   PEI aprobate    


educaţionale individualizate
3 De exemplu: Repartizarea orelor   Orar întocmit pentru CDS    
cadrului didactic de sprijin şi
întocmirea orarului

etc          

Activităţi/acţiuni în şcoală/ comunitate Perioada Indicatori de realizare   Observaţii

1, De exemplu: Identificarea copiilor   Lista copiilor cu CES Se indică membrii  


cu posibile CES din CMI responsabilii
scoală/comunitate de
activitate/acţiune
Câte compartimente sunt
propuse pentru structurarea
planului?
Evidenţa copiilor cu CES
Comisia Multidisciplinară Intraşcolară duce
evidenţa copiilor examinaţi într-un registru
special, conform formularului aprobat de
Ministerul Educaţiei, care conţine informaţii
despre copil, familie, data
examinării/reexaminării, progresul şcolar, formele
de asistenţă acordată, starea de sănătate, etc.
Pentru fiecare copil intrat în evidenţele
comisiei se perfectează şi se completează o Fişă
de monitorizare, conform formularului aprobat de
Ministerul Educaţiei.
Probleme pentru examinare în cadrul
Consiliului Profesoral
 Comisia Multidisciplinară Intraşcolară elaborează şi
înaintează Consiliului profesoral pentru aprobare a
planului educaţional individualizat pentru fiecare elev cu
CES.
 Examinează, determină şi înaintează Consiliului
profesoral pentru aprobare a condiţiilor de promovare a
elevilor cu CES în clasa următoare şi de admitere a
acestora la examenele de finalizare a studiilor.
 Comisia multidisciplinară intraşcolară prezintă
Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ rapoarte
de activitate, semestrial sau cu o altă periodicitate
stabilită de conducerea instituţiei. Rapoartele comisiei
vor fi incluse, într-o formă sintetică, în cadrul rapoartelor
generale privind starea şi calitatea educaţiei din instituţia
de învăţământ general cu practici incluzive.
Elaborarea, realizarea, monitorizarea PEI
 Ce tematici/subiecte pot fi proiectate pentru şedinţele şi activităţile CMI?
 Experienţa unor şcoli aflate în experimentul de pilotare a metodologiei de
incluziune educaţională a demonstrat că echipele multidisciplinare au pus
în discuţie la şedinţe tematici relevante şi au desfăşurat activităţi care să
încurajeze incluziunea educaţională şi socială a copiilor cu CES şi să
contribuie la crearea mediului incluziv. Prezentăm, în acest sens, unele
spicuiri din planurile şi rapoartele de activitate ale CMI, care pot fi preluate
sau adaptate.
Şedinţe:
 Elaborarea planului de activitate al CMI
 Constituirea echipelor PEI
 Rezultatele privind identificarea copiilor cu CES din comunitate
şi şcoală
 Elaborarea PEI
 Rezultatele monitorizării procesului de instruire şi educaţie a
copiilor cu CES
 Cu privire la rezultatele evaluărilor semestriale ale copiilor cu
CES
 Evaluarea PEI
Ce este un PEI?
 Un instrument de planificare, predare și evaluare,
care specifică:
• Ce? trebuie predat
• Cum ? trebuie predat
• Când , la ce moment ?

 Un instrument de planificare structurată și


personalizată a unor obiective specifice de
invățare
 Un document de lucru
 Un document accesibil
PEI este:
 produs curricular, care include rezumatul punctelor forte,
intereselor şi nevoilor elevului, finalităţi, conținuturi și
tehnologii educaționale conform particularităților de
dezvoltare a copilului;
 plan de acţiuni care răspund necesităților specifice ale elevului
în organizarea procesului educațional prin modificări sau
adaptări curriculare;
 suport pentru personalul didactic în vederea organizării
demersului educaţional;
 document de lucru flexibil, elaborat, realizat,
revizuit/actualizat de către personalul instituţiei de învăţămînt;
 instrument de responsabilizare a elevului, părinţilor acestuia,
altor persoane care asistă copilul;
 dosar care se completează continuu și care reflectă traseul de
dezvoltare a elevului;
 Pentru copilul cu capacități deosebite (supradotat), de
asemenea, poate fi elaborat și realizat PEI.
Enumerați funcțiile PEI :
Funcțiile PEI
 identificarea și prioritizarea necesităților de învățare și
dezvoltare a copilului;
 reglementarea procesului educațional pentru copilul cu CES,
asigurându-i acces echitabil la educație în instituția de
învățămînt general;
 stabilirea domeniilor de intervenţie individualizată cu
copilul, familia, specialiștii;
 stabilirea conexiunilor între toți specialiștii/persoanele care
asistă copilul în procesul educației incluzive;
 delegarea responsabilităţilor conform resurselor disponibile
(umane, materiale și de timp), inclusiv copilului, părințiilor;
 monitorizarea, evaluarea și reevaluarea procesului de
asistenţă psihopedagogică oferită copilului.
Procesul PEI
2. EVALUAREA 3. CONSTITUIREA
1. EVALUAREA
COMPLEXĂ, ECHIPEI DE ELABORARE
PRIMARĂ/INIȚIALĂ
MULTIDISCIPLINAR A PEI ȘI REPARTIZAREA
A DEZVOLTĂRII
Ă A DEZVOLTĂRII SARCINILOR
COPILULU
COPILULUI

6. MONITORIZAREA,
REVIZUIREA ȘI 5. REALIZAREA PEI 4. ELABORAREA PEI
ACTUALIZAREA PEI
Cine face parte din echipa PEI ?
Echipa PEI
cadrul didactic de sprijin;
dirigintele clasei;
profesorii la clasă;
psihologul;
logopedul;
alți specialiști, după caz.

Componența nominală a echipei PEI se


aprobă prin ordinul directorului instituției de
învățământ
Cum structurăm un plan
educațional individualizat?
În baza studiului de caz
prezentat, elaborați un PEI ?
Asistenţa metodologică

CMI acordă asistenţă metodologică cadrelor


didactice în realizarea adaptărilor curriculare, în
stabilirea celor mai adecvate tehnologii de predare-
evaluare în cadrul procesului educaţional incluziv.
SAP

 Examinarea  Elaborarea PEI


 Examinare complexă
primară/inițială  Asistență
 Încadrare CES
 Identificare  Monitorizare
 Forma de incluziune
 Referire  Revizuire/
 Recomandări
actualizare PEI
asistență

CMI CMI
Lucrul cu părinţii
Colaborarea CMI cu familia se poate realiza prin efectuarea unor vizite la
domiciliul elevului şi invitarea părinţilor la şcoală, prin organizarea de
consultaţii individuale şi activităţi educaţionale pentru părinţi şi alți membri ai
comunităţii. Activităţile respective pot fi desfăşurate în Centrul de Resurse
pentru Educaţie Incluzivă, la adunările cu părinţii şi pot lua forma unor sedinţe
tematice, seminare de informare şi formare, traininguri, mese rotunde, dezbateri
etc. în cadrul cărora pot fi abordate subiecte, precum: schimbările din sistemul
educaţional din perspectiva incluziunii; rolul familiei şi al comunităţii în
crearea mediului incluziv; importanţa comunicării eficiente în relaţia
părinte–copil; încurajarea şi susţinerea copilului – cheia succesului; stiluri
parentale etc. Vor fi demonstrate publicaţii şi materiale video care reflectă
experienţe de succes în acest domeniu, persoane concrete care au reuşit să
găsească soluţii pentru depăşirea dificultăţilor. De asemenea, pot fi organizate
întîlniri ale părinţilor şi ale altor membri ai comunităţii cu specialişti în
protecţia socială, în cultură, sănătate din comunitate. Este important ca
activităţile să fie proiectate cu multă atenţie, ţinîndu-se cont de particularităţile
grupului. Participanţii (părinţii, alţi membri ai comunităţii) trebuie anunţaţi din
timp despre eveniment, iar expedierea unor scrisori de invitaţie ar putea asigura
o prezenţă mai bună. Toate aceste activități pot fi incluse în planul de activitate
al CMI.
LUCRUL CU PĂRINȚII
1. Ședința cu comitetul părintesc ”Parteneriatul Mai Membrii CMI Administrația instituției, DÎTS, Nr. cadre asistate,
școală- familie în reușita educației incluzive” SAP Registrul de evidență a
asistenței

2. Ședința cu părinții claselor primare, gimnaziale Mai Membrii CMI Administrația instituției, DÎTS, Nr. cadre asistate,
”Parteneriatul școală- familie în reușita SAP nr.probe individualizate
educației incluzive” elaborate

3. Ședințe de lucru cu părinții elevilor cu CES Octombrie Membrii CMI Administrația instituției, DÎTS, Nr. participanți
”Implicarea părinților în proceswul PEI SAP

4. Ședință de lucru cu părinții elevilor asistați în Octombrie Cadrul didactic de CMI, Administrația instituției, Nr. participanți
Centrul de Resuse ”Asistența elevului în noiembrie sprijin SAP
Centrul de Resurse”
5. Activități de pedagogizare a părinților: Octombrie- CMI Administrația instituției, SAP, Nr. participanți
Seminare aprilie Psiholog SAP
a)Părinților – e început de an școlar.
Dezvoltarea personalității elevului;
b)Copii – părinți – profesori în parteneriat
deschis;
c)Părintele – model de urmat pentru viitorul
adult;
d)Rolul părintelui în combaterea absenteismului
școlar

6. Perfectarea rapoartelor semestriale de activitate Pe parcursul Coordonator CR Psiholog SAP, CMI, SAP,CMF, Nr. participanți
a CMI anului Psiholog CASCF, specialist terapii
specifice, diriginții, părinții,
asistentul medical
7. Perfectarea raportului anual de activitate CMI Pe parcursul Coordonator CR Psiholog SAP, CMI, SAP,CMF, Agende ale
anului Psiholog CASCF, specialist terapii seminarelor, număr
specifice, diriginții, părinții, formatori, nr.
asistentul medical Participanți, material -
suport
Activitatea de raportare
Comisia multidisciplinară intraşcolară prezintă Consiliului
profesoral al unităţii de învăţămînt rapoarte de activitate,
semestrial sau cu o altă periodicitate stabilită de conducerea
instituţiei. Rapoartele comisiei vor fi incluse, într-o formă
sintetică, în cadrul rapoartelor generale privind starea şi
calitatea educaţiei din instituţia de învăţămînt general cu
practici incluzive.
Comisia multidisciplinară intraşcolară prezintă
Serviciului raional/ municipal de asistenţă psihopedagogică, la
data şi în forma stabilite de aserviciu informaţii statistice
privind copii cu CES – la început de an şcolar. Orice
modificare survenită în statisticile respective va fi adusă la
cunoştinţă Serviciului, în scris, în termen de 10 zile şi notele
informative privind asistenţa acordată copiilor cu CES – la
sfârşit de an şcolar.
Cine pot fi parteneri ai
CMI ?
Parteneri ai CMI:
Echipa
PEI
CRAP CDS

CMI Consiliul
SAP profesoral

Alte servicii
Copilul şi
din
familia sa
comunitate
Cum asigurăm o bună
funcționare a Comisiei
multidisciplinare intraşcolare ?
Pentru ca activitatea Comisiei ei multidisciplinare
intraşcolare să fie eficientă e bine ca membrii acesteia
să ia în considerare următoarele sugestii:
 Implicarea activă în proiectarea şi realizarea
activităţilor CMI.
 Stabilirea obiectivelor comune şi asigurarea că
fiecare membru al CMI contribuie la realizarea lor.
 Manifestarea conştiinciozităţii, punctualităţii,
tactului şi respectului.
 Negocierea soluţiilor optime, pornind de la
respectarea interesului superior al copilului.
 Luarea deciziilor clare, rapide şi neapărat în
favoarea copilului.
 Monitorizarea eficienţei deciziilor luate.
 Rezolvarea constructivă a conflictelor apărute.
 Păstrarea confidenţialitatăţii asupra informaţiei
deţinute despre copilul cu CES.
Reflectați asupra filmului și raportați-l la
tema de azi.
Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea
de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea
lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.

Maria Montessori
Vă multumim pentru atenție!

S-ar putea să vă placă și