Sunteți pe pagina 1din 4

Plan de activitate al CA

pentru anul de studii 2020-2021

Perioada
Ordinea de zi a ședinței Responsabilii
realizării
August- 1. Familiarizarea participanților cu Ordinul nr. 269 din 09.03.2020 al MECC cu privire la Regulamnetul –
Septembrie cadru cu privire la funcționarea CA al instituției de învățământ general.
2. Constituirea CA conform regulamentului, stabilirea responsabilităților membrilor CA.
3. Aprobarea organigramei instituției.
4. Familiarizarea cu actele reglatorii a procesului educațional la nivel de instituție.
 Planul –cadru pentru anul de studii 2020-2021
https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii-aprobat-structura-anului-de-
studii-2020-2021;
 Ordinul nr.840 din 19.08.2020, cu privire la organizarea anului de studii 2020-2021 în învățământul Membrii administraţiei
general
https://mecc.gov.md/sites/default/files/img20200820_13425533_2.pdf
 Hotărârea nr.26 din 21.08.2020 a CNESP
https://gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.26_21.08.2020.pdf Directorii adjuncți
5. Aprobarea planului de activitate al CA.
6. Familiarizarea și aprobarea planului de acțiuni privind respectrea cerințelor sanitare pe timp de pandemie în
IPLT„M. Sadoveanu” Giurgiulești.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AI7Vd4RdPk3hUk9PVA
 Aprobarea Declarației de angajament pentru părinți/tutori legali ai elevilor;
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AI7Vd4RdPk3hUk9PVA
7. Rezultatele pregătii instituției pentru începutul anului de studii 2019-2020
8. Repartizarea orelor conform prevederilor Planului-cadru pentru anul de studii 2019-2020.
9. Optimizarea resurselor umane în vederea eficientizării procesului educaţional şi a mijloacelor bugetare:
tarifierea cadrelor didactice.
10. Completarea claselor, numărul de clase și aprobarea schemei orarului conform normelor sanitaro-igienice.
11. Aprobarea componentei școlare, a orelor opţionale, cercurilor şi secţiilor sportive, în conformitate cu
prevederile Planului-Cadru 2019-2020.
12. Asigurarea instituţiei cu documentația școlară (registre, dosare).
13. Aprobarea planului de activitate al liceului pentru anul de studii 2018-2019.
14. Validarea comisiilor de lucru la nivel de instituție;
15. Totalurile examenului medical al angajaților instituției
16. Organizarea alimentaţiei elevilor.
17. Organizarea și desfășurarea activităților de 1 septembrie.
18. Probleme curente
Octombrie 1. Aprobarea planului de demarare a procesului de atestare și formare continua a cadrelor didactice și
manageriale
2. Raport despre executarea bugetului
Contabilul-șef
3. Respectarea Regulamentului igienico-sanitar în instituţie şi organizarea măsurilor de diminuare a
Asistenta medicală
riscului răspîndirii bolilor respiratorii.
4. Asigurarea elevilor cu manuale şcolare, literatură metodică şi artistică.
Directorul adjunct
5. Monitorizarea elaborării proiectelor de lungă durată - accente pe implimentarea curricumului centrat pe
instruire
competențe, inclusiv analiză și propuneri de eficientizare.
Bibliotecarul școlar
6. Pregătirea instituției pentru sezonul rece;
7. PLanul bugetar pentru anul 2021;
8. Problem curente;
Noiembrie 1. Aspecte ale activității diriginților în contextul reformei curriculare a MECC.
2. Respectarea Regulamentului igienico-sanitar în instituţie şi organizarea măsurilor de diminuare a
riscului răspândirii bolilor respiratorii.
Directorul
3. Realizarea şi stabilirea corectă a obiectivelor în cadrul procesului de predare – învățare – evaluare în
paralela claselor a V-a.
Director adjunct
4. Reușita școlară a elevilor. Calitatea evidenţei frecvenţei elevilor la lecţii.
educație
5. Monitorizarea implementării proiectelor educaționale naționale.
6. Organizarea sarbătorilor de iarnă.
Asistenta medicală
7. Prevenirea abandonului şi eşecului şcolar.
8. Aprobarea graficului concediilor anuale ale angajaților
Membrii administrației
9. Inițierea procedurii de Achiziție Publică pentru achiziția alimentelor pentru anul 2021.
10. Probleme curente;
Decembrie 1. Admiterea la tezele semestriale. Dir.adj.instuire
2. Racordarea activității profesionale la cerințele unice de realizare a procesului educațional.
3. Parteneriatul școală - familie- comunitate în diminuarea situațiilor de conflict în mediul școlar.
4. Rigori în elaborarea schemei orare și aplicarea Instrucțiunii privind completarea catalogului școlar. Directorul
Evidenţa sistemului intern de notare. Directorii adjuncți
5. Raport despre activitatea instituției în regim de autonomie financiară.
6. Rezultatele chestionarelor elevilor, părinților privind calitatea serviciilor educaționale; Contabilul-șef
7. Proiectarea lucrărilor de reparaţii pe perioada verii - 2021
8. Probleme curente
Ianuarie 1. Analiza rezultatelor la sfârșit de semestru I: constatări, problem, soluții.
2. Totalurile susţinerii evaluărilor şi tezelor semestriale în treptele gimnaziale şi liceale.
3. Asigurarea relațiilor eficiente de parteneriat.
Dir.adj.educatie
4. Evaluarea calității activității cadrelor didactice care predau în clasele absolvente (Cl. IX, XII)
Contabilul-șef
5. Racordarea mijloacelor bugetare la necesitățile instituționale.
Directorii adjuncți
6. Totalurile susținerii evaluărilor și tezelor semestriale în treaptele de gimnaziu și liceu.
7. Problema curente
Februarie 1. Respectarea cerinţelor sanitaro-igienice în cantina şcolii. Alimentaţia elevilor;
2. Aprobarea planului bilunarului ecologic.
3. Implicarea părinţilor în procesul educaţional: constatări.
4. Aprobarea listei elevilor lotului olimpic al liceului pentru olimpiadele școlare rationale; Directorul
5. Cu privire la renovarea bazei tehnico-materiale a instituţiei în ultima perioadă. Administrația liceului
6. Planificarea lucrărilor de reparatii pentru anul 2021.
7. Implactul proiectelor educaționale implementate în liceu.
8. Impactul mijlooacelor IT asupra calității procesului educațional.
9. Probleme curente
Martie 1. Forme şi metode de lucru în prevenirea delicvenţei juvenile.
2. Respectarea normelor metodologice și curriculare în realizarea procesului educațional.
Administrația liceului
3. Respectarea codului de etică deontologie profesională. (tinerii specialiști, diriginții de clase);
Președintele Consiliului
4. Organizarea și desfășurarea bilunarului ecologic
de Eică
5. Executarea bugetului conform clasificaţiei bugetare. Achizițiile publice.
Contabil-șef
6. Organizarea zilei PC în instituție
7. Probleme curente
Aprilie 1. Eficicacitatea orei: Dezvoltarea personală. Administrația liceului
2. Organizarea programului „Școala altfel”
Președintele Consiliului
3. Analiza rezultatelor probelor de testare a candidaților la examenele de absolvire, sesiunea 2021
de Eică
4. Respectarea normelor metodologice şi curriculare, codului de etică profesională în realizarea procesului
educaţional de către cadrele didactice.
Mai 1. Raport despre activitatea realizată în anul de studii 2020-2021, în scopul eficientizării calităţii educaţiei: Președintele CEAC
Rezultatele elevilor la concursurile școlare.
2. Propuneri la Planul de activitate pentru anul de studii 2021-2022 Directorii adjuncți
3. Raport despre activitatea instituţiei în regim de autonomie financiară. Directorul
4. Pregătirea instituţiei către noul an de studii: reparaţia clădirii, încăperilor, teritoriului, acoperişului etc. Directorul
5. Problem curente

S-ar putea să vă placă și