Sunteți pe pagina 1din 2

10 lucruri pe care

nu le știai despre
Ștefan cel Mare

1. Ștefan cel Mare arata total diferit față de pozele care


ne-au fost prezentate în cărți. El era un om scund, subțire
și evlavios.
2. A avut patru soții și doua ibovnice - acest mit a Ordinul „Ș tefan cel Mare” este decorația
circulat în toata Moldova și chiar a fost consemnat în militară  supremă a Republicii Moldova, înființată
unele scrisori. la 30 iulie 1992 prin Legea nr. 1123 cu privire la
3. A avut 10 copii: șapte baieți și trei fete
distincțiile de stat ale Republicii Moldova.
4.A purtat 42 de razboaie și a pierdut numai cinci
bătălii - acest lucru este interesant pentru ca în școala te
învață că Ștefan cel Mare a învins în toate bătăliile pe
1438-1504 Ordinul „Ș tefan cel Mare” se confecționează
din argint reprezentâ nd o stea convexă , poleită
care le-a purtat.
Motto: „Cinstit şi harnic, răbdător fără să uite şi viteaz cu aur, cu opt colțuri în formă de fascicule de
5.A fost ctitor de cetăți, biserici și mănăstiri - Există 36
fără cruzime, strașnic în mânie şi senin în iertare, raze divergente. Între razele principale sunt
de lacașe de cult a caror ctitorire îi este atribuită lui.
răspicat şi cu măsură în grai,  gospodar şi iubitor al intercalate raze în relief, din argint, la capetele
6.Mănăstirea Putna n-a fost ctitorită inițial de Ștefan cel
lucrărilor frumoase, fără nici o trufie în faptele sale,
că rora sunt fixate fianite. Razele ies de sub un
Mare - Primul voievod care a pus bazele acestei mănăstiri
cerc argintat, cu marginea în relief.
este de fapt Dragoș Voda, iar apoi Bogdan I care, se pare că vin pintr-însul de aiurea şi de mai sus”.
În centrul cercului se află efigia în relief a
Întemeietorul.
Nicolae Iorga lui Ș tefan cel Mare.
7.Relațiile sale cu vărul sau, Vlad Țepeș, au fost bazate pe
Fondul cercului este acoperit cu smalț alb. Pe
interes - Cei doi au avut o prietenie nu "de sânge" ci
marginea lui este imprimată inscripția în relief,
numai din interes.
poleită cu aur, „Ș tefan cel Mare”. Portretul în
8. Lupta de la Vaslui a fost câștigată de secui și polonezi Ştefan cel Mare: Tineţi minte relief se brunează .
- celebra bătălie de la Podul Înalt - Vaslui a fost caștigată cuvintele lui Ştefan, care v-a fost Diametrul ordinului la extremită țile razelor este
numai cu ajutorul aliaților străini, altfel, oastea moldava baci până la adânci bătrâneţe... că de 45 mm. Ordinul are pe revers un știft cu filet
n-ar fi făcut față turcilor.
Moldova n-a fost a strămoşilor mei, și piuliță de strâ ngere pentru a fi prins de haină .
9.  Sabia lui Ștefan care este păstrată de turci este posibil
să nu fie cea originala - istoricul vasluian Laurențiu
n-a fost a mea şi nu este a noastră, ci
Chiriac susține această ipoteza. a urmaşilor urmaşilor noştri în
10. Ștefan cel Mare a fost apărător al Creștinătății sau un veacul vecilor!...
simplu credincios? -  Papa i-a transmis o scrisoare de
Barbu Ștefănescu Delavrancea
mulțumire în care îl numea aparator al Creștinătății.
Cui i se oferă Stejarul lui Ştefan cel Mare -
”Ordinul Ș tefan Stejarul lui cel mai bătrân din Republica
Moldova
cel Mare” Ștefan cel Mare

Stejarul uriaș din raionul Ș oldă nești i-a


urmă rit pe oștenii lui Ș tefan cel Mare câ nd se
Ordinul „Ș tefan cel Mare” se conferă în Are o înă lţime de peste 22 întorceau cu izbâ ndă din ră zboaie, a fost
urmă toarele situații: de metri, iar pentru a-i martorul multor evenimente din viața
cuprinde tulpina, este să tenilor, iar locuitorii din Cobâ lea consideră
nevoie de opt sau zece că stejarul lor este unic în lume, deosebit și
 pentru acte de eroism și conducere oameni. Legenda spune că la binecuvâ ntat, mai ales că ghindele sale nu ar
iscusită a operațiunilor militare; fi încolțit niciodată .
umbra sa s-a odihnit şi
 pentru bă rbă ție deosebită în Biserica de lâ ngă stejar a fost câ ndva club
domnitorul Ştefan cel Mare.
timpul menținerii ordinii publice, școlă resc, apoi depozit de grâ u, uscă torie de
Copacul cu vâ rsta de peste tutun, muzeu al satului. Ulterior, la insistența
apă ră rii drepturilor și libertă ților
omului; 700 de ani din Republica să tenilor, s-a reamenajat și a fost redeschis
 pentru vitejie și spirit de sacrificiu Moldova se află în satul lă cașul sfâ nt, deoarece, de la începuturi,
în asigurarea securită ții statului, în Cobâ lea, raionul Şoldă neşti. Ș tefan cel Mare a construit o bisericuță de
îndeplinirea unor misiuni speciale; lemn în acest loc.
 pentru alte merite deosebite în În anul 1986, în cinstea stejarului, a fost
apă rarea libertă ții și independenței organizată prima ediție a Festivalului „La
Republicii Moldova. umbra stejarului”, unde se prezentau
 Persoanele decorate care au ieșit la tradițiile și obiceiurile naționale. Peste doi
pensie beneficiază de un adaos la ani, festivalul a devenit de talie
pensie în valoare de 500 lei internațională . 
moldovenești.