Sunteți pe pagina 1din 38

TEMA:

Planificarea și organizarea
procesului educațional din
perspectivă incluzivă.
Procesul PEI
Proiectarea didactică, abordată drept un proces complex,
reprezintă o funcție managerială importantă la orice nivel al
sistemului educațional.

În sens tradițional (planificare): împărțirea


timpului și materiei sub forma planului
calendaristic, sistemului de lecții, planului
tematic, proiectului de lecție;

În sens modern (design instrucțional): act de


anticipare, prefigurare a demersului didactic, în
termeni care să-l facă traductibil în practică.
Proiectarea
constructivistă
• se axează pe formarea abilităților de construire
a cunoașterii de către elevii înșiși, pornind de
la ideea individualizării procesului educațional,
inclusiv a proiectării.
Principiile care stau la baza elaborării unei strategii
de proiectare individualizată sunt:
centrarea procesului educațional pe copil şi nu pe conținuturi;

adaptarea strategiilor de predare-învățare-evaluare la


comunitatea de instruire și la fiecare elev, în parte;

asigurarea caracterului flexibil al procedurilor/activităților de


predare-învățareevaluare;

asigurarea șanselor egale fiecărui copil prin adaptare la ritmul,


stilul de învățare, tipul de inteligență;

alternarea eficientă a formelor de organizare a procesului


educațional (frontal, în grup, în perechi şi individual);
utilizarea metodelor activ-participative;

implicarea elevilor în luarea deciziilor în procesul de


proiectare;

asigurarea conexiunii inter/intra/transdisciplinare;

axarea pe progresul individual în realizarea evaluării


bazate pe competențe.
Cadrul didactic realizează proiectarea individualizată
etapizat, prin parcurgerea a
cinci etape consecutive importante:
1
4
.
.
P
r
D
o
o
i
e
c
3
.P
2
.Pc
ro

u
a
e il

tctanifc
re
ra
m
a e
a
a
u
r d
n
e
ită

e
e
țilo
u
rn
g
d
ă
e

n
a îd
u
n
r
v
ă
ța
t

tl
ă
a
r.
e
.

a
e
c

e
i
e
a
i
.
.

5
.

R
e
f
l
e
c
ț
i
a
.
Planificarea asistenței copilului la lecție de către
cadrul didactic de sprijin (CDS)

Asistarea copilului cu CES la lecție


constituie una dintre atribuțiile
cadrului didactic de sprijin și este
orientată spre realizarea următoarelor
obiective:
1. motivarea 4. asigurarea
2. facilitarea 3.adecvarea
și încurajarea progresului în
încadrării demersului
copilului de a dezvoltarea
efective în educațional la
se implica în copilului
procesul potențialul
procesul (dezvoltare de
educațional; copilului;
educațional; competențe).
Pentru ca sprijinul acordat copilului de către CDS nemijlocit la lecție să fie
eficient, această activitate se va planifica, organiza și, in mod obligatoriu, se
va coordona cu cadrul didactic la clasă (Anexa 3). Astfel, se va face:

Precizarea competențelor/abilităților Cooperarea cu cadrul didactic la clasă


copilului la disciplina școlară: pentru:

rezultate monitorizare PEI; informare reciprocă;

analiza evoluției dezvoltării precizarea tipului, structurii,


copilului; temei lecției;

selectarea strategiilor
analiza rezultatelor școlare la
educaționale care vor fi
disciplina de studiu.
utilizate la lecție.
In procesul pregătirii asistenței, cadrul didactic de sprijin va
respecta cerințele și particularitățile procesului educațional
incluziv, după cum urmează:

La nivel de planificare/organizare:

axarea pe obiectivele PEI, Curriculumul


individualizat;

stabilirea obiectivelor comune prin cooperare și


parteneriat cu cadrul didactic la clasă;

selectarea și utilizarea suportului educațional


adecvat necesităților elevului cu CES;

utilizarea tehnologiilor incluzive eficiente.


De asemenea, va
observa
comportamentul
celorlalți elevi din
Astfel, atunci când grup, identificând
copilul asistat colegii cu care
participă, de copilul asistat ar fi
exemplu, în maximal compatibil
activități de grup, în și s-ar implica
procesul de eficient în realizarea
observare, CDS va sarcinilor delegate
preciza nivelul de grupului.
Asistența copilului
cu CES de către implicare a copilului
CDS la lecție îi în activitatea
oferă acestuia respectivă, limitele
posibilitatea de a de socializare,
Pentru înregistrarea
calitativă a datelor
observării, CDS poate
completa fișe de
observare/ monitorizare
(Anexa 4).

Analiza rezultatelor
observării furnizează
cadrelor didactice
informația necesară pentru
optimizarea planificării și
realizării procesului
educațional și pentru
identificarea celor mai
eficiente și relevante
strategii de asistență a
copiilor cu CES.
Procesul PEI
Constatarea CES
Constituirea echipei PEI

În componența
echipei PEI intră, de
regulă: În procesul PEI se
Componența echipei învățătorul/dirigintele relevă câteva niveluri
PEI este recomandată clasei în care este de responsabilitate,
de CMI și aprobată inclus copilul, fiecare din acestea
prin ordin de către învățătorul/profesorii având atribuții
directorul instituției la clasă, cadrul distincte în asigurarea
de învățământ. didactic de sprijin, unui proces coerent,
psihologul, logopedul, coordonat și calitativ.
alți specialiști, după
caz.
Roluri și
responsabilități
în procesul PEI
Administrația
instituției
Copilul Dirigintele clasei

Părinții/alți
reprezentanți Psihologul școlar
legali ai copilului

Învăţătorul/
Kinetoterapeutul profesorul la
clasă

Cadrul didactic
Logopedul
de sprijin
Elaborarea PEI

În acest scop, membrii


echipei PEI acționează
prin consens și:
•identifică cât mai corect/precis punctele forte, interesele şi necesitățile elevului;
• convin asupra informațiilor colectate şi a concluziilor privind tipul de curriculum pentru acesta
(general, modificat);
• stabilesc competențele pe care trebuie să le achiziționeze elevul în perioada planificată
(finalitățile educaționale);
•corelează finalitățile curriculumului general cu finalitățile individualizate stabilite în PEI;
•stabilesc modul şi nivelul de prestare a serviciilor de sprijin;
• sugerează/recomandă strategii/tehnologii educaționale adecvate necesităților elevului;
• formulează decizii privind integrarea serviciilor de sprijin în clasă, la nivel de instituție, CREI
sau alte servicii disponibile în comunitate.
 Un prim pas în elaborarea PEI îl constituie
colectarea informațiilor despre elev.
 Informația colectată trebuie să reflecte
rezultatele şcolare, competențele copilului,
asiduitatea, comportamentul, abilităţile de
comunicare, preferinţele şi non-preferinţele,
abilităţile de rezolvare a problemelor, stilul de
învăţare, particularitățile de dezvoltare,
mobilitatea şi aspecte pedagogice specifice
care caracterizează necesitățile individuale ale
acestuia.
 Informaţia trebuie să parvină din
diverse surse şi să fie accesibilă
tuturor membrilor echipei PEI,
pentru a asigura o viziune globală
asupra nivelului de dezvoltare a
copilului și pentru identificarea
formei optime de incluziune şcolară
și încadrare în procesul educațional.
Eventuale informații care pot parveni din diferite
surse ar fi următoarele:
Însuși copilul poate oferi informații
privind propria percepție asupra
Părinții pot relata despre evoluția
punctelor forte și a necesităților sale,
dezvoltării copilului, personalitatea lui,
interesele, preferințele în materie de
punctele forte și necesitățile, preferințele
studiu, stilul de învățare, factorii care îi
și non-preferințele, accesibilitatea
blochează/ perturbă procesul de învățare,
demersului educațional pentru copil etc.
modul de dezvoltare a relațiilor
interpersonale etc.

Cadrele didactice vor prezenta


informații doveditoare privind punctele Psihologul școlar va prezenta echipei
forte și necesitățile copilului, programele PEI informațiile referitoare la
de studiu în baza cărora a fost realizat particularitățile de dezvoltare a copilului,
procesul educațional la etapa anterioară, starea de spirit (generală și în situații
strategiile și tehnologiile didactice care specifice), punctele forte și necesitățile,
au condiționat rezultate bune în învățare comportamentul relațional și adaptiv al
(sau care au fost insuficient de adecvate) copilului etc.
etc.
În calitate de surse de
informare în procesul PEI
pot interveni rezultatele
evaluărilor şi recomandările
SAP,
In procesul de elaborare a PEI, se va ține cont de următoarele
precizări privind compartimentele Planului:
La compartimentul 3 – Servicii
de suport ce urmează a fi
În compartimentul 1 – Date prestate – se referă toate
generale despre elev – se La compartimentul 2 – formele de intervenții de suport
indică numele, prenumele Particularități (educaţional şi non-
copilului, clasa în care este individuale de educaţional), organizate și
înscris și forma de incluziune, realizate ca răspuns la
recomandată de SAP:
dezvoltare a elevului– necesitățile de învățare și
dezvoltare ale copilului
concret.

• se vor indica
• Incluziune totală. particularitățile pe
• La acestea se referă:
• Incluziune parțială. serviciile de asistență în
domeniile: fizic, limbaj
procesul de învățare, de
• Incluziune și comunicare, cognitiv,
consultanță/ consiliere,
socio- emoţional,
ocazională. comportament adaptiv.
toate tipurile de terapii.
În compartimentul 4 al PEI – Tip
curriculum la discipline de studiu –
se indică disciplinele de studiu, •Curriculum general – CG;
conform Planului-cadru la clasa în
care este înscris elevul și se bifează •Curriculum general cu adaptări – CGA;
tipul de curriculum, stabilit de
echipa PEI, pentru fiecare
• Curriculum modificat – CM.
disciplină școlară, respectiv:

La compartimentul 5 – Adaptări –
se va prezenta informația privind
adaptările efectuate/operate în •se va specifica, după caz, echipamentul
procesul incluziunii educaționale a
copilului, ținându-se cont de faptul specializat necesar elevului pentru
că în PEI sunt proiectate adaptări
psihopedagogice, în materie de
facilitarea incluziunii educaționale.
evaluare și ambientale.

În compartimentul 6 – Evaluări
– se includ informațiile privind •Totodată, vor fi incluse și evaluările periodice pentru
toate tipurile de evaluări, înregistrarea progresului școlar, dar și evaluările finale,
stabilite de SAP, instituția de pentru certificare.
învățământ (actuală și/sau •Planificarea evaluărilor poate fi completată/suplimentată și
precedentă), medicul de familie, în procesul de revizuire/ actualizare a PEI.
alți specialiști.
Compartimentul 7 – Activități de pregătire a tranziției copilului – are drept scop
planificarea procesului de trecere a copilului cu CES la alte niveluri de
sunt proiectate în cadrul unui proces participativ,
învățământ și la serviciile conexe, cu accent pe satisfacerea cerințelor speciale și
orientat spre rezultat, și vizează diferite posibile
pregătirea, după caz, pentru angajare și viață independentă.
trasee de mișcare a copilului: de la un nivel de
învățământ la altul, de la școală spre alte niveluri de
învățământ post-școlar (inclusiv, învățământ post-
secundar, formare vocațională, pentru angajare
asistată, instruire continuă, învățământ pentru adulți),
la servicii pentru adulți, la viață independentă și
participare comunitară;
sunt bazate pe necesitățile copiilor și iau în
considerare preferințele și interesele lor;

includ instrucțiuni, servicii conexe, experiențe


comunitare, evaluarea predispozițiilor vocaționale,
formarea de competențe vocaționale și, dacă este
indicat, formarea de abilități pentru viața de zi cu zi.
La proiectarea acestui compartiment al PEI se va ține cont de
următoarele recomandări:
2
.

p
e
n
t
r
u

c
o
p
i
i
i

c
a
r
e

s
u
n
t

p
r
e
g
ă
t
i
ț
i

p
e
n
t
r
u

p
ă
r
ă
s
i
r
e
a

i
n
s
t
i
t
u
ț
i
e
i

d
e

î
n
v
ă
ț
ă
m
â
n
t

d
e

l
a

v
â
r
s
t
a

d
e

1
4

a
n
i
.
Compartimentul 8 – Activități de consultare a părinților/altor reprezentanți
legali оn procesul PEI – se referă la implicarea și participarea
părinţilor/altor reprezentanți legali în procesul PEI.

 Laetapa de elaborare, părinții pot


prezenta echipei PEI informații relevante
privind copilul și particularitățile lui de
dezvoltare și, respectiv, învățare, ajutand,
astfel, echipa PEI să asigure consecvență
și continuitate programelor
individualizate pentru elev.
ă
asics
h
tp
u
aei Părinții sunt implicați și la etapa de realizare a PEI,
r administraţia instituţiei de învăţământ şi personalul didactic
is,
b
ă
iă sprijinind/încurajând participarea lor, prin:
lP
aa
ş
iE
c
tIic
e
eo
ş
șc
m
t
şiu
ei
i
n
a
srt
ea
cu
i
g
b
o
rn
iu
n
t
seli
e
cal
u
n
ltro
ţ
teir
i
/alto
reat
n
etă
e
acel
a
Părinții/alți reprezentanți În cazul în care părinții/alți
reprezentanți legali sau elevul
legali și elevul confirmă, refuză consultarea PEI, se va
prin semnătură, că PEI a face consemnarea respectivă,
fost consultat cu ei. urmată de semnătura acestora.

După elaborarea și aprobarea Varianta originală


PEI, CMI și echipa PEI trebuie
să se asigure că toate persoanele a PEI se păstrează
care urmează să asiste elevul
cunosc conținutul documentului în dosarul
respectiv. elevului.
natorul
echipei
Realizarea PEI
PEI,
împuter
nicit
prin Responsabili
ordinul de realizarea
de PEI sunt toți
aprobar membrii
ea echipei PEI.
compon În
enței dependență
echipei,
de poziția
se va
asigura didactică (sau
că non-
planul didactică) pe
va fi care o are,
realizat fiecare
și că specialist își
elevul va construi
va demersul
benefici
a de
didactic în
asistenț așa fel încât
a să asigure
stabilită realizarea
Tipuri de asistenţă:
 asistența elevului la clasă, realizată  re/abilitare fizică,
de invățător/profesor, în
conformitate cu finalitățile kinetoterapie;
educaționale stabilite;  terapii specifice;
 recuperare educațională;  asistență medicală;
 asistența elevului de către CDS (la  transport specializat;
clasă, în CREI, în alte spații în care
elevul este inclus în activități);
 alimentație;
 adaptarea strategiilor didactice la
 asigurare cu echipament
potențialul și necesitățile elevului; specializat.
 adaptarea materialelor didactice
etc.;
 asistența psihologică, logopedică,
în conformitate cu PEI.

Asistență educațională: Asistență non-educațională:


Monitorizarea/revizuirea/actualizarea
PEI (obiective):
stabilirea conformității
PEI cerințelor estimarea nivelului de
educaționale speciale ale relevanță a PEI;
copilului;

identificarea unor
corectitudinea
blocaje/impedimente în
distribuirii rolurilor în
realizarea PEI și a
procesul de elaborare și
soluțiilor pentru
realizare a PEI;
înlăturarea acestora;
 Toți specialiștii care asistă copilul au
responsabilități de monitorizare a PEI în
domeniul respectiv de asistență.
 În rezultatul monitorizării PEI, aceștia
urmează să facă concluzii asupra
eficienței strategiilor de intervenție în
domeniul respectiv.
 Rezultatele monitorizării PEI se
examinează periodic în cadrul ședințelor
CMI, care decide asupra modificării/
actualizării PEI.
 Rezultatele monitorizării evoluției constituie
temei pentru revizuirea și modificarea/
actualizarea PEI.
 În rezultatul revizuirii PEI, nu este necesar a
elabora un nou PEI.
 Modificările operate, aprobate de CMI, se
anexează la PEI elevului, cu indicarea datei
și a nr. procesului-verbal în care este
consemnată decizia respectivă (Anexa 6).
 Modificările sunt aduse la cunoștința tuturor
subiecților implicați în procesul PEI, inclusiv
elevului și părinților.

S-ar putea să vă placă și