Sunteți pe pagina 1din 3

Raport de evaluare a implementării Legii nr.

544/2001 în anul 2021

Subsemnatul, Doru Dragomir, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările
ulterioare, prezint actualul raport de evaluare internă pentru anul 2021, finalizat în urma aplicarii procedurilor
de acces la informații de interes public în cadrul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu
Risc Seimic, prin care apreciez că activitatea specifică a instituției a fost:
□ Foarte bună
□ X Bună
□ Satisfăcătoare
□ Nesatisfăcătoare
Îmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente și rezultate privind anul 2021:
I. Resurse și proces
1. Cum apreciați resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de interes public?
□ X Suficiente
□ Insuficiente
2. Apreciați că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizare a informatiilor de interes public
sunt:
□ X Suficiente
□ Insuficiente
3. Cum apreciați colaborarea cu direcțiile de specialitate din cadrul instituției dumneavoastră în furnizarea
accesului la informații de interes public:
□ Foarte bună
□ X Bună
□ Satisfăcătoare
□ Nesatisfăcătoare
II. Rezultate
A. Informații publicate din oficiu
1. Instituția dumneavoastră a afișat informațiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea
nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare?
□ X Pe pagina de internet
□ X La sediul instituției
□ În presă
□ În Monitorul Oficial al României
□ În altă modalitate: -
2. Apreciați că afișarea informațiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesați?
□ X Da
□ Nu
3. Care sunt soluțiile pentru creșterea vizibilității informațiilor publicate, pe care instituția dumneavoastră le-au
aplicat?
a ) actualizarea site-ului www.www.amccrs-pmb.ro .
4. A publicat instituția dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, față de cele minimale prevazute
de lege?
□ X Da, acestea fiind formulare, date statistice și informații suplimentare celor minimale
prevăzute de lege
□ Nu
5. Sunt informațiile publicate într-un format deschis?
□ Da
□ X Nu
6. Care sunt măsurile interne pe care intenționați să le aplicați pentru publicarea unui număr cât mai mare de
seturi de date în format deschis?
- reconfigurarea site-ului www.amccrs-pmb.ro
B. Informații furnizate la cerere

1. Numărul în functie de După modalitatea de adresare


total de solicitant
solicitări de de la de la persoane pe suport pe suport verbal
informații de juridice
interes public persoane hartie electronic
fizice
56 26 30 56

Departajare pe domenii de interes


a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.) 40
b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice 9
c)Acte normative, reglementări 4
d) Activitatea liderilor instituției 3
e) Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificarile și 0
completările ulterioare
f) Altele, cu menționarea acestora 0

2 Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes


Număr Redir Soluți Soluț Solic Com Comuni Comuni Utiliza Modul Acte Activ Informați Altele
total de ecțio onate ionat itări unic care în care rea de normati itatea i privind (se
solicită nate favora e pentr are format verbală banilor indeplin ve lideri modul de precize
ri către bil în favor u elect hartie publici ire reglem lor aplicare ază
soluțio alte terme abil care roni (contra a entări instit a Legii care)
nate instit n de în term că cte, atribuții uției nr. pers.
favorab uții 10 zile terme enul investi lor 544/2001 cu
il în 5 n de a tii, instituți cu dizabil
zile 30 fost cheltui ei modifică ități
zile depă eli publice rile și puse
șit etc.) completă sub
rile interdi
ulterioare cție
56 0 45 11 0 56 0 0 40 9 4 3 0 0

1. Menționați principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în


termenul legal: Nu a fost cazul
Nu a fost cazul
3. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?
Nu a fost cazul

3 Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes


Număr Except Informați Alte Utilizarea Modul de Acte Activitatea Informații Altele (se
total de ate, i motive (cu banilor îndeplinire normative, liderilor privind precizează
solicitări confor inexisten precizarea publici a reglementă instituției modul de care)
respinse m legii te acestora) (contracte, atribuțiilor ri aplicare a informații
investiții, instituției Legii nr. case de
cheltuieli publice 544/2001, cu copii
etc.) modificările înainte de
și 1989
completările
ulterioare
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Informațiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor
documentelor/informațiilor solicitate): Nu a fost cazul

6. Reclamații administrative și plângeri în instanță

6.1. Numărul de reclamații administrative la adresa 6.2. Numărul de plângeri în instanță la adresa instituției
instituției publice în baza Legii nr. 544/2001, cu în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările și
modificările și completările ulterioare completările ulterioare
Soluționate
favorabil Respinse în curs de
solutionare Total Soluționate Respinse
favorabil
În curs de
soluționare Total

0 0 0 0 0 0 0 0

7. Managementul procesului de comunicare a informațiilor de interes public


7.1. Costuri
Costuri totale de Sume încasate din Contravaloarea Care este documentul care
funcționare ale serviciul de copiere serviciului de stă la baza stabilirii
compartimentului copiere (lei/pagina) contravalorii serviciului de
copiere?
0 0 0 0

7.2. Creșterea eficienței accesului la informații de interes public


a) Instituția dumneavoastră deține un punct de informare/biblioteca virtuala în care sunt publicate seturi de
date de interes public?
□ X Da
□ Nu
b) Enumerati punctele pe care le considerati necesar a fi îmbunatatite la nivelul institutiei dumneavoastra
pentru creșterea eficienței procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:
- extindere punct de informare pentru informații de interes public
- derulare campanie de informare în mediul on-line și alte campanii de informare

c) Enumerați măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la informații de interes
public:
- actualizare informații pe site-ul instituției, conform HG 478/2016 pentru modificarea și completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001.