Sunteți pe pagina 1din 20

Şcoala Gimnazială Nr.

3 Baia Profesor Hlihor Lenuța


Nr. de înregistrare: ____ din _________

CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ


PLANIFICARE ANUALĂ ȘI CALENDARISTICĂ
CLASA a VIII-a – AN ŞCOLAR 2021-2022

DIRECTOR,
PROF. IFTIME ANGELICA CONSILIER EDUCATIV,
________________________________ PROF. BÎTLAN MIHAELA-DANIELA
__________________________________

Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3393 / 28.02.2017


Programa școlară pentru disciplina CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ, Clasa a VIII-a, București 2017

COMPETENŢE GENERALE

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat
2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare
3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare
4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații

COMPETENȚE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viață sănătos și echilibrat
1.1. Reflectarea critică asupra resurselor personale şi a modelelor de reuşită în raport cu aspiraţiile educaţionale şi de carieră
- exerciții de exprimare a unicității personale în formă creativă prin identificarea a trei puncte tari și trei puncte de îmbunătățit
- aprecierea evoluției personale: „Acum 4 ani”, „Peste 4 ani”, „Visul meu”, „Rucsacul”, „Bagajul”, liste cu obiectivele propuse și bifarea acestora în funcție de gradul
de realizare prin participarea la jocuri de rol: Întâlnire cu o personalitate de succes, Sunt unic/ Sunt diferit prin: calități personale, aspecte de îmbunătățit, aprecieri
adresate celorlalți
- prezentarea personală sub formă de afişe, postere, texte scurte, desene: „Ce mi-am propus și ce am realizat”, „Albumul personal de fotografii” cu mesaje cheie din
copilărie până în prezent, „Viziunea personală asupra vieții”

1.2. Luarea deciziilor sigure şi sănătoase pentru prevenirea situaţiilor cu potenţial de risc sau de criză
- scheme conceptuale privind procesul de luare a deciziilor prin respectarea etapelor: identificarea problemei, analiza problemei, generarea de soluţii alternative,
analiza consecinţelor, luarea deciziei
- elaborarea proiectelor individuale și de grup pentru identificarea propriului stil decizional în relație cu opțiunile educaționale, de carieră, de viaţă
- exerciții de reflecție asupra unor teme legate de modul în care elevii/ elevele se raportează la schimbare: „Îmi plac schimbările din viața mea?”, „Ce doresc să
schimb şi ce nu doresc să schimb?”, „Cum reacționez când ceilalți îmi propun/impun schimbări?”, „Cum m-am adaptat ultimei schimbări?”
- microcercetări pentru stabilirea modalităților prin care elevii/ elevele pot deveni persoane reziliente
- exerciții de identificare, în fișe de lucru, a situațiilor cu potențial de risc: relații abuzive, de exploatare, examene, migrație și/sau de criză: catastrofe naturale,
terorism, războaie

2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare


2.1. Manifestarea unor forme simple de autocontrol și autoreglare
- exerciţii de identificare a 10 activităţi preferate care pot contribui la relaxare
- completarea unui „Jurnal al emoțiilor” pentru o zi/o săptămână obişnuită din viaţa elevilor
- vizionarea unor secvențe de film pentru identificarea modalităţilor de autocontrol şi autoreglare în diferite situaţii
- punerea în scenă a unor scurte piese de teatru care prezintă situații tensionate părinte-elev-profesor despre note, teme, timp liber
- jocuri de rol pentru exersarea unor situații în care e necesară amânarea obținerii unor recompense și perseverarea în finalizarea unei sarcini mai dificile: „Nu mă duc
la film cu prietenii pentru că am de învățat pentru teză”

2.2. Negocierea conflictelor prin diferite tehnici de comunicare


- brainstorming: „Ce este un conflict?” pentru colectarea părerilor personale ale elevilor despre caracteristicile unei situaţii conflictuale
- discuţii despre situații conflictuale din filme/texte scrise pentru identificarea surselor conflictului și a tehnicilor de comunicare utilizate
- exerciţii de schimbare a finalului unei situaţii conflictuale din poveşti, filme, studii de caz prin construirea dialogului dintre personaje
- jocuri de rol, simulări pentru aplicarea tehnicilor simple de comunicare şi negociere a conflictelor: „Ce ai face tu?”

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare


3.1. Gestionarea eficientă a motivației, timpului și efortului pentru învățare în contexte variate
- simularea unor situații de stres în învățare, analiza atitudinilor și motivațiilor față de învățare și identificarea celor care conduc la gestionarea eficientă a stresului și
motivației în învățare prin joc de rol, studii de caz, teatru forum, cafenea publică
- realizarea unor planuri personale de învățare, cu respectarea unor principii specifice învățării eficiente și a optimumului motivațional
- formularea unor obiective și strategii de învățare centrate pe progres personal în învățare și pe evitarea motivației centrate exclusiv pe competiție
- realizarea unor proiecte de documentare, selecție și organizare creativă a informațiilor relevante din diverse surse, necesare pregătirii unor sarcini specifice de
învățare sau pregătirii pentru examen: site-uri web utile, bibliografie, platforme de învățare și analiza efortului și timpului investite pe parcursul realizării proiectului;
introducerea rezultatelor și a reflecțiilor privind realizarea proiectului în portofoliul personal de învățare

3.2. Manifestarea interesului pentru învățare, ca proces personal, autonom şi continuu, în contexte formale, nonformale şi informale
- realizarea unui proiect privind modele personale de viață, cu identificarea experiențelor de învățare care au condus la conturarea succesului din perspectiva elevilor,
de tipul: „Galeria eroilor din viața mea” - un personaj istoric, un personaj literar, un membru al familiei, o personalitate din viața comunității sau a societății, în
general
- realizarea unui proiect personal de construire a unei viziuni pe termen lung cu privire la învățare: „Visul meu/Povestea mea din viitor”: formularea obiectivelor de
învățare și a motivației proprii pentru învățare pe parcursul întregii vieți
- implicarea elevilor în planificarea și organizarea unui eveniment de prezentare a portofoliilor personale de învățare de tipul „Galeria portofoliilor de învățare”, la
care pot fi invitați părinți, profesori de alte discipline, reprezentați ai agenților economici, reprezentanți ai comunității locale

4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații
4.1. Argumentarea luării unei decizii personale legate de educație, carieră și stil de viață
- elaborarea unui eseu sau crearea unor materiale promoționale: afiș, poster, pliant, flyer despre luarea unei decizii personale legate de educație, carieră și stil de viață
și introducerea rezultatelor în portofoliul personal de învățare
- întocmirea unui portofoliu de marketing personal: cartea de vizită, CV-ul european, scrisoarea de intenție și introducerea rezultatelor în portofoliul personal de
învățare
- elaborarea unei liste de posibile opțiuni școlare și profesionale la finalizarea clasei a VIII-a și prezentarea acesteia, argumentând opțiunile și introducerea
rezultatelor în portofoliul personal de învățare
4.2. Construirea unui plan personal de educaţie şi carieră
- exerciții de construire a unui plan personal prin intermediul căruia să fie îndeplinite scopurile legate de educație și carieră și dezbaterea acestuia: „Ce oportunități
am?”, „Ce urmează să fac pentru dezvoltarea mea școlară/ profesională/ personală?”, „Ce strategii de realizare pot folosi?”, „Ce resurse am și ce obstacole aș putea
întâmpina?”, „Cum aș putea contracara dificultățile?” și introducerea rezultatelor obținute în portofoliul personal de învățare
- utilizarea unor chestionare de interese profesionale sau aptitudini și discutarea rezultatelor obținute
- simularea completării formularelor de opțiuni pentru clasa a VIII-a

CONȚINUTURI

DOMENII DE CONȚINUT CONȚINUTURI

Autocunoaştere şi stil de
viaţă sănătos și echilibrat  Viziune și reușită personală: aspirații, modele de gândire și acțiune
 Luarea deciziilor. Siguranță și alegeri sănătoase. Reziliența
 Sănătatea vieții de familie. Situații cu potențial de risc. Comportamente cu risc

Dezvoltare socio-emoţională
 Modalităţi simple de autocontrol și autoreglare
 Conflictele: caracteristici, surse, modalităţi de prevenire/ negociere/abordare constructivă prin aplicarea tehnicilor simple de
comunicare

Managementul învățării
 Surse de informare pentru activitatea școlară
 Rolul informației și criterii de analiză a informațiilor
 Tehnici de gestionare eficientă a timpului și efortului de a învăța
 Învățare formală, nonformală, informală

Managementul carierei
 Formularele de opțiuni pentru clasa a IX-a: caracteristici și modalități de completare
 Luarea unei decizii: conținut, proces, etape, context
 Planul personal de educaţie şi carieră: scop, obiective, strategii de realizare, termene, resurse, obstacole

*Notă: Conținuturile vor fi abordate din perspectiva competențelor specifice. Activitățile de învățare sugerate oferă o imagine
posibilă privind contextele de dobândire a acestor competențe.

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2021-2022


33 săptămâni
SEMESTRUL I – 14 săptămâni SEMESTRUL al II-lea – 19 săptămâni

Nr. Săptămâna Observație Nr. Săptămâna Observație


crt. crt.
1 S1 13.IX.2021 - 17.IX.2021 1 S 15 10.I.2022 - 14.I.2022
2 S2 20.IX.2021 - 24.IX.2021 2 S 16 17.I.2022 - 21.I.2022
3 S3 27.IX.2021 - 1.X.2021 3 S 17 24.I.2022 - 28.I.2022 24.I.2022 – zi liberă
4 S4 4.X.2021 - 8.X.2021 4 S 18 31.I.2022 - 4.II.2022
5 S5 11.X.2021 - 15.X.2021 5 S 19 7.II.2022 - 11.II.2022
6 S6 18.X.2021 - 22.X.2021 6 S 20 14.II.2022 - 18.II.2022
7 S7 25.X.2021 - 29.X.2021 7 S 21 21.II.2022 - 25.II.2022
8 S8 1.XI-2021 - 5.XI.2021 8 S 22 28.II.2022 - 4.III.2022
9 S9 8.XI.2021 - 12.XI.2021 9 S 23 7.III.2022 - 11.III.2022
10 S 10 15.XI.2021 - 19.XI.2021 10 S 24 14.III.2022 - 18.III.2022
11 S 11 22.XI.2021 - 26.XI.2021 11 S 25 21.III.2022 - 25.III.2022
12 S 12 29.XI.2021 - 3.XII.2021 30.XI. și 1.XII. 2021 – zile libere 12 S 26 28.III.2022 - 1.IV.2022
13 S 13 6.XII.2021 - 10.XII.2021 13 S 27 4.IV.2022 - 8.IV.2022
14 S 14 13.XII.2021 - 17.XII.2021 14 S 28 11.IV.2022 - 14.IV.2022 Școala altfel
15 20.XII.2021 - 22.XII.2021 15 V 15.IV.2022 - 1.V.2022 Vacanța de primăvară
16 V 23.XII.2021 - 9.I.2022 Vacanța de iarnă 16 S 29 2.V.2022 - 6.V.2022
17 S 30 9.V.2022 - 13.V.2022
18 S 31 16.V.2022 - 20.V.2022
19 S 32 23.V.2022 - 27.V.2022
20 S 33 30.V.2022 - 3.VI.2022 1.VI.2022 – zi liberă
Vacanța de vară – 3.VI.2022 – data din septembrie 2022 la care încep cursurile
anului școlar 2022-2023
OBS. Programul național „Școala altfel” se va desfășura în perioada 8-14 aprilie
2022

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2021-2022, CLASA a VIII-a


33 de săptămâni (pentru clasa aVIII-a)

SEMESTRUL I: 14 săptămâni

CURSURI: luni, 13 septembrie 2021 - miercuri, 22 decembrie 2021


Vacanţa de iarnă: joi, 23 decembrie 2021 - duminică, 9 ianuarie 2022
ORE LA DISPOZIŢIA PROFESORULUI: 1 oră
EVENIMENTE: 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei – activităţi specifice
ZILE LIBERE: marți, 30 noiembrie 2021; miercuri, 1 decembrie 2021

SEMESTRUL al II-lea: 19 săptămâni

CURSURI: luni, 10 ianuarie 2022 - joi, 14 aprilie 2022


Vacanţa de primăvară: vineri, 15 aprilie 2022 - duminică, 1 mai 2022
CURSURI: luni, 2 mai 2022 - vineri, 3 iunie 2022
Vacanța de vară: sâmbătă, 4 iunie 2022 - data din septembrie 2022 la care încep cursurile anului școlar 2022-2023
ORE LA DISPOZIŢIA PROFESORULUI: 1 oră
ZILE LIBERE: luni, 24 ianuarie 2022; miercuri, 1 iunie 2022
Școala altfel: Programul național „Școala altfel” se va desfășura în perioada 8 - 14 aprilie 2022

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr. 3 Baia – Structura


Bogata
DIRIGINTE: prof. Hlihor Lenuţa
CLASA: a VIII-a Autori: Daniela Barbu; Cristiana Ana-Maria Boca; Marcela Claudia Călineci;
ANUL ŞCOLAR: 2021-2022 Elena Ciohodaru; Luminița Doina Mitrofan; Ana-Maria Oancea
DISCIPLINA: Consiliere şi dezvoltare personală Editura: CD Press
NR. DE ORE: 1 oră pe săptămână Programa școlară: OMEN 3393/28.02.2017

Consiliere și dezvoltare personală. Manual pentru clasa a VIII-a

PLANIFICARE ANUALĂ
CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
CLASA a VIII-a – AN ŞCOLAR 2021-2022

Semestrul Competențe specifice Domenii de conținut Unitatea de învățare Nr. de Săptămâna Obs.
ore
I 1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a Autocunoaştere şi stil de viaţă 1. În direct cu Mine 4 S 1- S 4
unui stil de viață sănătos și echilibrat sănătos și echilibrat
I 2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte Dezvoltare socio-emoţională 2. Adolescență și echilibru 5 S5-S9
școlare și extrașcolare
I 2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte Dezvoltare socio-emoţională 3. Cuvinte care construiesc 5 S 10 - S 14
școlare și extrașcolare

TOTAL SEMESTRUL I 14 S 1-S 14


al II-lea 3. Reflectarea asupra motivației și eficacității Managementul învățării 4. Acum învăț cum să învăț 7 S 15 - S 21
strategiilor pentru progres în învățare
al II-lea 4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor Managementul carierei 5. Eu@Trasee-spre-succes 7 S 22-S 29
şi carieră prin valorificarea informațiilor despre
sine, educație și ocupații
al II-lea 1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a Autocunoaştere şi stil de viaţă 6. Oriunde s-ar afla viitorul, 4 S 30-S 33
unui stil de viață sănătos și echilibrat sănătos și echilibrat TU îl vei găsi
4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor Managementul carierei
şi carieră prin valorificarea informațiilor despre
sine, educație și ocupații

TOTAL SEMESTRUL al II-lea 18 S 15-S 33

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr. 3 Baia – Structura Bogata


DIRIGINTE: prof. Hlihor Lenuţa Consiliere și dezvoltare personală. Manual pentru clasa a VIII-a
CLASA: a VIII-a Autori: Daniela Barbu; Cristiana Ana-Maria Boca; Marcela Claudia Călineci;
ANUL ŞCOLAR: 2020-2021 Elena Ciohodaru; Luminița Doina Mitrofan; Ana-Maria Oancea
DISCIPLINA: Consiliere şi dezvoltare personală Editura: CD Press
NR. DE ORE: 1 oră pe săptămână Programa școlară: OMEN 3393/28.02.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
SEMESTRUL I – CLASA a VIII-a – AN ŞCOLAR 2020-2021

Unitatea de Competențe specifice Domenii de conținut Conținuturi Nr. Săptămâna Obs.


învățare de ore
1. În direct cu 1. Adoptarea atitudinilor pozitive 4 S 1-S 4
MINE faţă de sine şi a unui stil de viață Autocunoaştere şi stil ZOOM pe EU 1 13.IX-17.IX
sănătos și echilibrat de viaţă sănătos și
1.1. Reflectarea critică asupra echilibrat Alegi pentru tine 1 20.IX-24.IX
resurselor personale şi a modelelor
de reuşită în raport cu aspiraţiile Mâine este o nouă zi 1 27.IX-1.X
educaţionale şi de carieră
1.2. Luarea deciziilor sigure şi Sinteză. (Auto)Evaluare. Din jurnalul 1 4.X-8.X
sănătoase pentru prevenirea meu
situaţiilor cu potenţial de risc sau de
criză
2. Adolescență și 2. Relaţionarea armonioasă cu 5 S 5-S 9
echilibru ceilalţi în contexte școlare și Dezvoltare socio- Eu, în familie 1 11.X-15.X
extrașcolare emoţională
2.1. Manifestarea unor forme Riscul, provocarea adolescenței? 1 18.X-22.X
simple de autocontrol și autoreglare
2.2. Negocierea conflictelor prin Gândesc înainte să acționez 1 25.X-29.X
diferite tehnici de comunicare
Departe de ce îmi face rău 1 1.XI-5.XI

Sinteză. (Auto)Evaluare. Din jurnalul 1 8.XI-12.XI


meu
3. Cuvinte care 2. Relaţionarea armonioasă cu 5 S 10-S 14
construiesc ceilalţi în contexte școlare și Dezvoltare socio- Conectează-te cu emoțiile tale 1 15.XI-19.XI
extrașcolare emoţională
2.1. Manifestarea unor forme C... de la conflict 1 22.XI-26.XI
simple de autocontrol și autoreglare
2.2. Negocierea conflictelor prin Cu cărțile pe față 1 6.XII-10.XII
diferite tehnici de comunicare
Bine ai venit, comunicare! 1 13.XII-17.XII

Sinteză. (Auto)Evaluare. Din jurnalul 1 20.XII-22.XII


meu

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr. 3 Baia –


Structura Bogata
DIRIGINTE: prof. Hlihor Lenuţa Consiliere și dezvoltare personală. Manual pentru clasa a VIII-a
CLASA: a VIII-a Autori: Daniela Barbu; Cristiana Ana-Maria Boca; Marcela Claudia Călineci;
ANUL ŞCOLAR: 2020-2021 Elena Ciohodaru; Luminița Doina Mitrofan; Ana-Maria Oancea
DISCIPLINA: Consiliere şi dezvoltare personală Editura: CD Press
NR. DE ORE: 1 oră pe săptămână Programa școlară: OMEN 3393/28.02.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
SEMESTRUL al II-lea – CLASA a VIII-a – AN ŞCOLAR 2021-2022

Unitatea de Competențe specifice Domenii de conținut Conținuturi Nr. Săptămâna Obs.


învățare de ore
4. Acum învăț 3. Reflectarea asupra motivației și 7 S 15-S 21
cum să învăț eficacității strategiilor pentru Managementul Exploratori în lumea informațiilor 1 10.I-14.I
progres în învățare învățării
3.1. Gestionarea eficientă a Învăț să analizez critic 1 17.I-21.I
motivației, timpului și efortului
pentru învățare în contexte variate Transform informațiile în cunoștințe 1 24.I-28.I
3.2. Manifestarea interesului pentru durabile
învățare, ca proces personal,
autonom şi continuu, în contexte Vreau să învăț 1 31.I-4.II
formale, nonformale şi informale
Oportunități inedite de învățare 1 7.II-11.II

(Auto)Evaluare 1 14.II-18.II

Sinteză. Din jurnalul meu 1 21.II-25.II


5. Eu@Trasee- 4. Luarea deciziilor legate de 7 S 22-S 29
spre-succes continuarea studiilor şi carieră prin Managementul Mai multe rute, același succes 1 28.II-4.III
valorificarea informațiilor despre carierei
sine, educație și ocupații Viitorul... pe hârtie 1 7.III-11.III
4.1. Argumentarea luării unei
decizii personale legate de educație, Ești cine alegi să fii 1 14.III-18.III
carieră și stil de viață
4.2. Construirea unui plan personal Fiecare proiect are o poveste 1 21.III-25.III
de educaţie şi carieră
Viața mea, ca un proiect 1 28.III-1.IV

(Auto)Evaluare 1 4.IV-8.IV

Sinteză. Din jurnalul meu 1 2.V-6.V


6. Oriunde s-ar 1. Adoptarea atitudinilor pozitive Autocunoaştere şi stil 4 S 30-S 33
afla viitorul, TU faţă de sine şi a unui stil de viață de viaţă sănătos și Sinteză la final de clasa a VIII-a 1 9.V-13.V
îl vei găsi sănătos și echilibrat echilibrat
4. Luarea deciziilor legate de Managementul (Auto)Evaluare finală 1 16.V-20.V
continuarea studiilor şi carieră prin carierei
valorificarea informațiilor despre Din jurnalul meu 1 23.V-27.V
sine, educație și ocupații
Tranziția către clasa a IX-a... emoție, 1 30.V-3.VI
performanță și schimbare

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr. 3 Baia – Structura Bogata


DIRIGINTE: prof. Hlihor Lenuţa Consiliere și dezvoltare personală. Manual pentru clasa a VIII-a
CLASA: a VIII-a Autori: Daniela Barbu; Cristiana Ana-Maria Boca; Marcela Claudia Călineci;
ANUL ŞCOLAR: 2020-2021 Elena Ciohodaru; Luminița Doina Mitrofan; Ana-Maria Oancea
DISCIPLINA: Consiliere şi dezvoltare personală Editura: CD Press
NR. DE ORE: 1 oră pe săptămână Programa școlară: OMEN 3393/28.02.2017

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE


CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
SEMESTRUL I – CLASA a VIII-a – AN ŞCOLAR 2021-2022

Unitatea de Detalieri de Nr.


învățare conţinut de Competențe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
ore
Unitatea 1 ZOOM pe EU 1 1.1. Reflectarea critică asupra -exerciții de exprimare a unicității personale -manual Observarea
În direct cu Viziune și resurselor personale şi a modelelor în formă creativă prin identificarea a trei -fișe sistematică a
MINE reușită de reuşită în raport cu aspiraţiile puncte tari și trei aspecte de îmbunătățit; -exerciții din elevilor
personală: educaţionale şi de carieră -scheme conceptuale privind procesul de manual Aprecierea
aspirații, modele 1.2. Luarea deciziilor sigure şi sănă- luare a deciziilor prin respectarea etapelor, răspunsurilor
de gândire și toase pentru prevenirea situaţiilor cu identificarea problemei, analiza problemei,
acțiune potenţial de risc sau de criză luarea deciziei;
Alegi pentru 1 1.1. Reflectarea critică asupra -exerciții de identificare, în fișe de lucru, a -manual Observarea
tine resurselor personale şi a modelelor situațiilor cu potențial de risc: relații -fișe sistematică a
Luarea de reuşită în raport cu aspiraţiile abuzive, de exploatare, examene, migrație -exerciții din elevilor
deciziilor. educaţionale şi de carieră și/sau de criză; manual Aprecierea
Siguranță și 1.2. Luarea deciziilor sigure şi sănă- -exerciții de reflecție; răspunsurilor
alegeri toase pentru prevenirea situaţiilor cu
sănătoase potenţial de risc sau de criză
Mâine este o 1 1.1. Reflectarea critică asupra -exerciții de reflecție asupra unor teme -manual Observarea
nouă zi resurselor personale şi a modelelor legate de modul în care elevii/elevele se -fișe sistematică a
Reziliența de reuşită în raport cu aspiraţiile raportează la schimbare: „Îmi plac -exerciții din elevilor
educaţionale şi de carieră schimbările din viața mea?”, „Ce doresc să manual Aprecierea
1.2. Luarea deciziilor sigure şi sănă- schimb şi ce nu doresc să schimb?”, „Cum răspunsurilor
toase pentru prevenirea situaţiilor cu reacționez când ceilalți îmi propun/impun
potenţial de risc sau de criză schimbări?”, „Cum m-am adaptat ultimei
schimbări?”
Sinteză. 1 1.1. Reflectarea critică asupra -elaborarea proiectelor individuale și de -manual Observarea
(Auto)Evaluare. resurselor personale şi a modelelor grup pentru identificarea propriului stil -fișe sistematică a
Din jurnalul de reuşită în raport cu aspiraţiile decizional în relație cu opțiunile -exerciții din elevilor
meu educaţionale şi de carieră educaționale, de carieră, de viaţă; manual Aprecierea
1.2. Luarea deciziilor sigure şi sănă- -exerciții de reflecție; răspunsurilor
toase pentru prevenirea situaţiilor cu
potenţial de risc sau de criză
Unitatea 2 Eu, în familie 1 2.1. Manifestarea unor forme simple -completarea unui „Jurnal al emoțiilor” -manual Observarea
Adolescență Sănătatea vieții de autocontrol și autoreglare pentru o zi/o săptămână obişnuită din viaţa -fișe sistematică a
și echilibru de familie 2.2. Negocierea conflictelor prin elevilor; -exerciții din elevilor
diferite tehnici de comunicare manual
Riscul, 1 2.1. Manifestarea unor forme simple -punerea în scenă a unor scurte piese de -manual Observarea
provocarea de autocontrol și autoreglare teatru care prezintă situații tensionate -fișe sistematică a
adolescenței? 2.2. Negocierea conflictelor prin părinte-elev-profesor despre note, teme, -exerciții din elevilor
Situații cu diferite tehnici de comunicare timp liber; manual Aprecierea
potențial de risc răspunsurilor
Gândesc 1 2.1. Manifestarea unor forme simple -vizionarea unor secvențe de film pentru -manual Observarea
înainte să de autocontrol și autoreglare identificarea modalităților de autocontrol și -fișe sistematică a
acționez 2.2. Negocierea conflictelor prin autoreglare în diferite situații; -exerciții din elevilor
Prevenirea com- diferite tehnici de comunicare manual Aprecierea
portamentelor răspunsurilor
de risc pt. sănă-
tate: fumatul,
alcoolul
Departe de ce 1 2.1. Manifestarea unor forme simple -vizionarea unor secvențe de film pentru -manual Observarea
îmi face rău de autocontrol și autoreglare identificarea modalităților de autocontrol și -fișe sistematică a
Prevenirea com- 2.2. Negocierea conflictelor prin autoreglare în diferite situații; -exerciții din elevilor
portamentelor diferite tehnici de comunicare manual Aprecierea
de risc pt. sănă- răspunsurilor
tate: droguri, tul
burări de alimen
tație, pierderi
Sinteză. 2.1. Manifestarea unor forme simple Schema recapitulativă -manual Observarea
(Auto)Evaluare. de autocontrol și autoreglare Test de evaluare -fișe sistematică a
Din jurnalul 2.2. Negocierea conflictelor prin -exerciții din elevilor
meu diferite tehnici de comunicare manual Aprecierea
răspunsurilor
Unitatea 3 Conctează-te 1 2.1. Manifestarea unor forme simple -exerciții de identificare a 10 activităţi -manual Observarea
Cuvinte cu emoțiile tale de autocontrol și autoreglare preferate care pot contribui la relaxare -fișe sistematică a
care Modalități 2.2. Negocierea conflictelor prin -completarea unui „Jurnal al emoțiilor” -exerciții din elevilor
construiesc simple de diferite tehnici de comunicare pentru o zi/o săptămână obişnuită din viaţa manual Aprecierea
autocontrol și elevilor; răspunsurilor
autoreglare
C... de la 1 2.1. Manifestarea unor forme simple -punerea în scenă a unor scurte piese de -manual Observarea
conflict de autocontrol și autoreglare teatru care prezintă situații tensionate -fișe sistematică a
Conflictele: 2.2. Negocierea conflictelor prin părinte-elev-profesor despre note, teme, -exerciții din elevilor
caracteristici, diferite tehnici de comunicare timp liber; manual Aprecierea
surse, modalități răspunsurilor
de prevenire
Cu cărțile pe 1 2.1. Manifestarea unor forme simple -jocuri de rol, simulări pentru aplicarea -manual Observarea
față de autocontrol și autoreglare tehnicilor simple de comunicare și negociere -fișe sistematică a
Stiluri de 2.2. Negocierea conflictelor prin a conflictelor. Ce ai face tu? -exerciții din elevilor
negociere a diferite tehnici de comunicare -brainstorming: „Ce este un conflict?” manual Aprecierea
conflictelor pentru colectarea părerilor personale ale răspunsurilor
elevilor despre caracteristicile unei situaţii
conflictuale;
Bine ai venit, 1 2.1. Manifestarea unor forme simple -discuții despre situații conflictuale din viața -manual Observarea
comunicare! de autocontrol și autoreglare elevilor, filme/texte scrise pentru -fișe sistematică a
Abordarea 2.2. Negocierea conflictelor prin identificarea surselor conflictului și a -exerciții din elevilor
constructivă a diferite tehnici de comunicare tehnicilor de comunicare utilizate manual Aprecierea
conflictelor prin -exerciții de schimbare a finalului unei răspunsurilor
aplicarea situaţii conflictuale din poveşti, filme, studii
tehnicilor simple de caz prin construirea dialogului dintre
de comunicare personaje
Sinteză. 1 2.1. Manifestarea unor forme simple Schema recapitulativă -manual Observarea
(Auto)Evaluare. de autocontrol și autoreglare Test de evaluare -fișe sistematică a
Din jurnalul 2.2. Negocierea conflictelor prin -exerciții din elevilor
meu diferite tehnici de comunicare manual Aprecierea
răspunsurilor

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr. 3 Baia – DIRIGINTE: prof. Hlihor Lenuţa
Structura Bogata CLASA: a VIII-a
ANUL ŞCOLAR: 2020-2021 Autori: Daniela Barbu; Cristiana Ana-Maria Boca; Marcela Claudia Călineci;
DISCIPLINA: Consiliere şi dezvoltare personală Elena Ciohodaru; Luminița Doina Mitrofan; Ana-Maria Oancea
NR. DE ORE: 1 oră pe săptămână Editura: CD Press
Programa școlară: OMEN 3393/28.02.2017
Consiliere și dezvoltare personală. Manual pentru clasa a VIII-a

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE


CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
SEMESTRUL al II-lea – CLASA a VIII-a – AN ŞCOLAR 2021-2022

Unitatea de Detalieri de Nr.


învățare conţinut de Competențe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
ore
Unitatea 4 Exploratori în 1 3.1. Gestionarea eficientă a - analiza atitudinilor și motivațiilor față de -manual Observarea
Acum învăț lumea motivației, timpului și efortului învățare și identificarea factorilor care conduc -fișe sistematică a
cum să învăț informațiilor pentru învățare în contexte variate la gestionarea eficientă a stresului și -exerciții din elevilor
Surse de 3.2. Manifestarea interesului pentru motivației în învățare prin joc de rol, studiu de manual Aprecierea
informare pentru învățare, ca proces personal, caz, teatru-forum, cafenea publică; răspunsurilor
activitatea autonom şi continuu, în contexte
școlară formale, nonformale şi informale
Învăț să 1 3.1. Gestionarea eficientă a - realizarea unor proiecte de documentare, -manual Observarea
analizez critic motivației, timpului și efortului selecție și organizare creativă a informațiilor -fișe sistematică a
Rolul pentru învățare în contexte variate relevante din diverse surse, necesare pregătirii -exerciții din elevilor
informației și 3.2. Manifestarea interesului pentru unor sarcini specifice de învățare sau manual Aprecierea
criterii de învățare, ca proces personal, pregătirii pentru examen: site-uri web utile, răspunsurilor
analiză a autonom şi continuu, în contexte bibliografie, platforme de învățare și analiza
informațiilor formale, nonformale şi informale efortului și timpului investite pe parcursul
realizării proiectului; introducerea rezultatelor
și a reflecțiilor privind realizarea proiectului
în portofoliul personal de învățare;
Transform 1 3.1. Gestionarea eficientă a -formularea unor obiective și strategii de -manual Observarea
informațiile în motivației, timpului și efortului învățare centrate pe progres personal în -fișe sistematică a
cunoștințe pentru învățare în contexte variate învățare și pe evitarea motivației centrate -exerciții din elevilor
durabile exclusiv pe competiție manual
Strategii de în- 3.2. Manifestarea interesului pentru Aprecierea
vățare - tehnici învățare, ca proces personal, răspunsurilor
de gestionare efi autonom şi continuu, în contexte
cientă a timpului formale, nonformale şi informale
și a efortului
Vreau să învăț 1 3.1. Gestionarea eficientă a -realizarea unor planuri personale de învățare, -manual Observarea
Atitudini și motivației, timpului și efortului cu respectarea unor principii specifice -fișe sistematică a
motivații față de pentru învățare în contexte variate învățării eficiente și optime motivațional; -exerciții din elevilor
învățare. Planul 3.2. Manifestarea interesului pentru manual Aprecierea
personal de învățare, ca proces personal, răspunsurilor
învățare autonom şi continuu, în contexte
formale, nonformale şi informale
Oportunități 1 3.1. Gestionarea eficientă a -realizarea unui proiect privind modele -manual Observarea
inedite de motivației, timpului și efortului personale de viață, cu identificarea -fișe sistematică a
învățare pentru învățare în contexte variate experiențelor de învățare care au condus la -exerciții din elevilor
Învățare 3.2. Manifestarea interesului pentru conturarea succesului din perspectiva manual Aprecierea
formală, învățare, ca proces personal, elevilor, de tipul: „Galeria eroilor din viața răspunsurilor
nonformală, autonom şi continuu, în contexte mea” - un personaj istoric, un personaj literar,
informală formale, nonformale şi informale un membru al familiei, o personalitate din
viața comunității sau a societății, în general;
(Auto)Evaluare 1 3.1. Gestionarea eficientă a Test de evaluare -manual Observarea
motivației, timpului și efortului -fișe sistematică a
pentru învățare în contexte variate -exerciții din elevilor
3.2. Manifestarea interesului pentru manual Aprecierea
învățare, ca proces personal, răspunsurilor
autonom şi continuu, în contexte
formale, nonformale şi informale
Sinteză. Din 1 3.1. Gestionarea eficientă a Schema recapitulativă -manual Observarea
jurnalul meu motivației, timpului și efortului -fișe sistematică a
pentru învățare în contexte variate -exerciții din elevilor
3.2. Manifestarea interesului pentru manual Aprecierea
învățare, ca proces personal, răspunsurilor
autonom şi continuu, în contexte
formale, nonformale şi informale
Unitatea 5 Mai multe rute, 1 4.1. Argumentarea luării unei -crearea unor materiale promoționale: afiș, -manual Observarea
Eu@Trasee- același succes decizii personale legate de educație, poster, pliant, flyer despre luarea unei decizii sistematică a
spre-succes Trasee carieră și stil de viață personale legate de educație, carieră și stil de elevilor
educaționale din 4.2. Construirea unui plan personal viață și introducerea rezultatelor în portofoliul -fișe Aprecierea
perspectiva de educaţie şi carieră personal de învățare; -exerciții din răspunsurilor
alegerii carierei: manual
liceu, școală
profesională,
cerințe de
admitere, filiere,
profiluri și
specializări
Viitorul... pe 1 4.1. Argumentarea luării unei - realizarea de către elevi a unor fișe ale unor -manual Observarea
hârtie decizii personale legate de educație, licee și unități de învățământ profesional la -fișe sistematică a
Formularele de carieră și stil de viață alegere, pe baza criteriilor: cerințe de -exerciții din elevilor
opțiuni pentru 4.2. Construirea unui plan personal admitere, filiere, profiluri și specializări și manual Aprecierea
admiterea în de educaţie şi carieră introducerea rezultatelor în portofoliul răspunsurilor
clasa a IX-a: personal de învățare;
caracteristici, -elaborarea unei liste de posibile opțiuni
completare școlare și profesionale la finalizarea clasei a
VIII-a și prezentarea acesteia, argumentând
opțiunile și introducerea rezultatelor în
portofoliul personal
Ești cine alegi 1 4.1. Argumentarea luării unei - exerciții de construire a unui plan personal -manual Observarea
să fii decizii personale legate de educație, prin intermediul căruia să fie îndeplinite -fișe sistematică a
Luarea unei carieră și stil de viață scopurile legate de educație și carieră și -exerciții din elevilor
decizii: conținut, 4.2. Construirea unui plan personal dezbaterea acestuia: „Ce oportunități am?”, manual Aprecierea
proces, etape, de educaţie şi carieră „Ce urmează să fac pentru dezvoltarea mea răspunsurilor
context școlară/ profesională/ personală?”, „Ce
strategii de realizare pot folosi?”, „Ce resurse
am și ce obstacole aș putea întâmpina?”,
„Cum aș putea contracara dificultățile?” și
introducerea rezultatelor obținute în
portofoliul personal de învățare
Fiecare proiect 1 4.1. Argumentarea luării unei -crearea unor materiale promoționale: afiș, -manual Observarea
are o poveste decizii personale legate de educație, poster, pliant, flyer despre luarea unei decizii -fișe sistematică a
Planul de educa- carieră și stil de viață personale legate de educație, carieră și stil de -exerciții din elevilor
ție și carieră; 4.2. Construirea unui plan personal viață și introducerea rezultatelor în portofoliul manual Aprecierea
scop, obiective, de educaţie şi carieră personal de învățare; răspunsurilor
termene, resur-
se, obstacole
Viața mea, ca 1 4.1. Argumentarea luării unei -crearea unor materiale promoționale: afiș, -manual Observarea
un proiect decizii personale legate de educație, poster, pliant, flyer despre luarea unei decizii -fișe sistematică a
Planul de educa- carieră și stil de viață personale legate de educație, carieră și stil de -exerciții din elevilor
ție și carieră: 4.2. Construirea unui plan personal viață și introducerea rezultatelor în portofoliul manual Aprecierea
strategii de de educaţie şi carieră personal de învățare; răspunsurilor
realizare
(Auto)Evaluare 1 4.1. Argumentarea luării unei Test de evaluare -manual Observarea
decizii personale legate de educație, -fișe sistematică a
carieră și stil de viață -exerciții din elevilor
4.2. Construirea unui plan personal manual Aprecierea
de educaţie şi carieră răspunsurilor
Sinteză. Din 1 4.1. Argumentarea luării unei Portofoliul personal -manual Observarea
jurnalul meu decizii personale legate de educație, -fișe sistematică a
carieră și stil de viață -exerciții din elevilor
4.2. Construirea unui plan personal manual Aprecierea
de educaţie şi carieră răspunsurilor
Unitatea 6 Sinteză finală. 1 1. Adoptarea atitudinilor pozitive -prezentarea personală sub formă de afişe, -manual Observarea
Oriunde Oriunde faţă de sine şi a unui stil de viață postere, texte scurte, desene: „Ce mi-am -fișe sistematică a
s-ar afla s-ar afla viitorul sănătos și echilibrat propus și ce am realizat”, „Albumul personal -exerciții din elevilor
viitorul TU TU îl vei găsi 4. Luarea deciziilor legate de de fotografii” cu mesaje cheie din copilărie manual Aprecierea
îl vei găsi continuarea studiilor şi carieră prin până în prezent, „Viziunea personală asupra răspunsurilor
valorificarea informațiilor despre vieții”
sine, educație și ocupații
(Auto)Evaluare 1 1. Adoptarea atitudinilor pozitive Test de evaluare -manual Observarea
faţă de sine şi a unui stil de viață -fișe sistematică a
sănătos și echilibrat -exerciții din elevilor
4. Luarea deciziilor legate de manual Aprecierea
continuarea studiilor şi carieră prin răspunsurilor
valorificarea informațiilor despre
sine, educație și ocupații
Din jurnalul 1 1. Adoptarea atitudinilor pozitive - prezentarea personală sub formă de afişe, -manual Observarea
meu faţă de sine şi a unui stil de viață postere, texte scurte, desene: „Ce mi-am -fișe sistematică a
sănătos și echilibrat propus și ce am realizat”, „Albumul personal -exerciții din elevilor
4. Luarea deciziilor legate de de fotografii” cu mesaje cheie din copilărie manual Aprecierea
continuarea studiilor şi carieră prin până în prezent, „Viziunea personală asupra răspunsurilor
valorificarea informațiilor despre vieții”
sine, educație și ocupații
Tranziția către 1 1. Adoptarea atitudinilor pozitive - exerciții de construire a unui plan personal -manual Observarea
clasa a IX-a... faţă de sine şi a unui stil de viață prin intermediul căruia să fie îndeplinite -fișe sistematică a
emoție, sănătos și echilibrat scopurile legate de educație și carieră și -exerciții din elevilor
performanță și 4. Luarea deciziilor legate de dezbaterea acestuia: „Ce oportunități am?”, manual Aprecierea
schimbare continuarea studiilor şi carieră prin „Ce urmează să fac pentru dezvoltarea mea răspunsurilor
valorificarea informațiilor despre școlară/ profesională/ personală?”, „Ce
sine, educație și ocupații strategii de realizare pot folosi?”, „Ce resurse
am și ce obstacole aș putea întâmpina?”,
„Cum aș putea contracara dificultățile?” și
introducerea rezultatelor obținute în
portofoliul personal de învățare

TEMATICA ORELOR DE CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ


CLASA a VIII-a – AN ȘCOLAR 2021-2022

Nr. Semestrul I Săptămâna Nr. Semestrul al II-lea Săptămâna


crt. Tema crt. Tema
1 ZOOM pe EU 13.IX.-17.IX. 1 Exploratori în lumea informațiilor 10.I.-14.I.
2 Alegi pentru tine 20.IX-24.IX. 2 Învăț să analizez critic 17.I.-21.I.
3 Mâine este o nouă zi 27.IX.-1.X. 3 Transform informațiile în cunoștințe durabile 24.I.-28.I.
4 Sinteză. (Auto)Evaluare. Din jurnalul meu 4.X.-8.X. 4 Vreau să învăț 31.I.-4.II.
5 Eu, în familie 11.X.-15.X. 5 Oportunități inedite de învățare 7.II.-11.II.
6 Riscul, provocarea adolescenței? 18.X.-22.X. 6 (Auto)Evaluare 14.II.-18.II.
7 Gândesc înainte să acționez 25.X.-29.X. 7 Sinteză. Din jurnalul meu 21.II.-25.II.
8 Departe de ce îmi face rău 1.XI.-5.XI. 8 Mai multe rute, același succes 28.II.-4.III.
9 Sinteză. (Auto)Evaluare. Din jurnalul meu 8.XI.-12.XI. 9 Viitorul... pe hârtie 7.III.-11.III.
10 Conectează-te cu emoțiile tale 15.XI.-19.XI. 10 Ești cine alegi să fii 14.III.-18.III.
11 C... de la conflict 22.XI.-26.XI. 11 Fiecare proiect are o poveste 21.III.-25.III.
12 Cu cărțile pe față 6.XII.-10XII. 12 Viața mea, ca un proiect 28.III.-1.IV.
13 Bine ai venit, comunicare! 13.XII.-17.XII. 13 (Auto)Evaluare 4.IV.-8.IV.
14 Sinteză. (Auto)Evaluare. Din jurnalul meu 20.XII.-22.XII. 14 Sinteză. Din jurnalul meu 2.V.-6.V.
15 Sinteză la final de clasa a VIII-a 9.V.-13.V.
16 (Auto)Evaluare finală 16.V.-20.V.
17 Din jurnalul meu 23.V.-27.V.
18 Tranziția către clasa a IX-a... emoție, 30.V.-3.VI.
performanță și schimbare

S-ar putea să vă placă și