Sunteți pe pagina 1din 2

NUMELE ŞI PRENUMELE ....................................................

TEZĂ SCRISĂ LA ISTORIA ROMÂNILOR PE SEMESTRUL I

I. Ordonaţi cronologic următoarele evenimente istorice:


a. Împăratul Aurelian abandonează provincia Dacia
b. organizarea Daciei în provincie romană;
c. încheierea etnogenezei româneşti. 12 p.

II. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1.Unităţile administrativ-teritoriale, specifice saşilor şi secuilor din Transilvania se numeau:
a. districte; b. comitate; c. scaune; d. ţări 4 p.
2. Forma de organizare politică specifică românilor din interiorul arcului carpatic în sec. al IX-lea
a fost:
a. ţara; b. voievodatul; c. marca; d. jupanatul 4 p.
3. Primul stat dac s-a format în secolul I î.Hr. sub conducerea lui:
a. Burebista; b. Decebal; c. Comosicus; d. Deceneu 4 p.
4. Poporul român s-a constituit în uma sintezei dintre:
a. daco-romani şi migratorii romanici; b. daco-romani şi migratorii slavi;
c. daco-romani şi migratorii turanici; d. autohtoni şi elementele romane 4 p.

III. Completaţi fiecare spaţiu liber din textul de mai jos cu termenul corespunzător din lista dată:
Primii creştini au apărut în spaţiul nord-dunărean în timpul stăpânirii ......................... În anul 313,
împăratul roman .............................. a emis ............................... în urma căruia creştinismul a
devenit ......................... oficială în Imperiul Roman. Misionarii au răspândit creştinismul în
limba ......................... Practicarea creştinismului în spaţiul daco-moesian este atestată de descoperirile
ruinelor unor .................... şi obiecte de cult creştin.
Lista termenilor: Aurelian, roman, legatus Augusti, basilica, religie, Constantin cel Mare, migratori,
Edictul de la Milano, tătari, latină. 12 p.

IV. Citiţi cu atenţie textul de mai jos:


“ A existat şi o altă împărţire a teritoriului chiar din cele mai vechi timpuri, căci pe unii îi numesc
daci, şi pe alţii geţi (...) Prin ţara lor curge râul Marisos, care se varsă în Danubius. Pe acesta îşi făceau
romanii aprovizionările pentru război. Ei numeau Danubius partea superioară a fluviului şi cea dinspre
izvoare până la cataracte. Ţinuturile de aici se află, în cea mai mare parte, în stăpânirea dacilor. Partea
inferioară a fluviului, până la Pontos, de-a lungul căreia trăiesc geţii, ei o numesc Istros. Dacii au aceeaşi
limbă ca geţii. Geţii sunt mai bine cunoscuţi de greci, deoarece se mută des de o parte şi alta a Istrosului şi
totodată mulţumită faptului că s-au amestecat cu tracii şi moesii.(...)
Burebista, bărbat get, luând conducerea neamului său, a ridicat pe oamenii aceia ticăloşiţi de
nesfârşitele războaie şi i-a îndreptat prin abstinenţă, sobrietate şi ascultare de porunci, aşa încât în câţiva
ani a întemeiat o mare stăpânire şi a supus geţilor cea mai mare parte a populaţiilor vecine; ba a ajuns să
fie temut chiar şi de romani.”
(Strabon despre geto-daci)
Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Transcrieţi fragmentul care arată asemănarea dacilor cu geţii. 3 p.
2. Precizaţi, pe baza textului, un motiv pentru care geţii sunt mai bine cunoscuţi de către greci. 3 p.
3. Precizaţi, pe baza textului, mijloacele prin care Burebista i-a îndreptat pe oamenii aceia “ticăloşiţi”. 3p.
4. Menţionaţi, pe baza textului, o urmarea acţiunilorlui Burebista. 3 p.
5. Menţionaţi o acţiune de politicăexternă din timpul domnieilui Burebista. 4 p.
6. Stabiliţi două deosebiri şi o asemănare între statul dac condus de Burebista şi statul dac în timpul lui
Decebal, pe baza următoarelor evenimente şi fapte istorice:

 întinderea şi forţa statului dac;


 reşedinţa statului dac;
 refacerea statului dac;
 construirea sistemului de fortificaţii din M-ţii Orăştiei;
 politica internă a celor doi regi;
 politica faţă de Imperiul Roman (externă). 12 p.

7. Prezentaţi o cauză a războaielor daco-romane din secolul al II-lea d.Hr. 6 p.


8. Prezentaţi o consecinţă a războaielor daco-romane din secolul al II-lea d.Hr. 6 p.

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 20 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.

S-ar putea să vă placă și