Sunteți pe pagina 1din 4

Nr.............….din……………………….

SCOALA ______
JUDETUL _____

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ


EXCURSIE ȘCOLARĂ

SĂ NE CUNOAŞTEM ŢARA

VIZITĂ ÎN JUDEȚUL BACAU

ORGANIZATOR: ______

TITLUL PROIECTULUI: Să ne cunoaștem țara- Vizită în județul


BACAU
DATA ŞI DURATA EXCURSIEI : 21. 06. 2021
TIPUL EXCURSIEI: Excursie pentru cunoașterea obiectivelor
turistice din județul BACAU

ARGUMENT:

Calitatea sporită a mediului, reflectată în peisaje bine conservate şi în absenţa


poluării factorilor de mediu (aer, apă, sol, vegetaţie, faună) la care se adaugă
obiectivele turistice istorice, tradiţiile şi elementele de folclor românesc, constituie
elemente a căror atractivitate turistică a sporit considerabil în ultimele decenii.
În cadrul procesului instructiv-educativ, excursia şcolară este folosită tot mai
mult ca metodă de învăţământ.Excursia poate deveni o abordare cu caracter

1
interdisciplinar a unei tematici stabilite anterior. Are un rol deosebit de însemnat în
educarea elevilor în spiritul moralei civice, dezvoltându-le anumite deprinderi de
manifestare colectivă şi dezvoltându-le interesul pentru cunoaştere. Este o formă de
activitate cu caracter activ, atractiv şi mobilizator. Excursiile sunt întotdeauna prilej de
bucurie, de relaxare, de cunoaştere, şi de aceea elevii sunt încântaţi de organizarea lor.
De asemenea, reprezintă un prilej de a cunoaşte alte dimensiuni ale educaţiei
copilului, de manifestare psihică şi de adâncire a relaţiilor elev-elev, elev- educator,
elev- educator- părinte. Pentru cunoaşterea trecutului istoric al neamului am
organizat această excursie. Ieşirea din mediul obişnuit al sălii de clasă stimulează
curiozitatea elevilor motivându-i pentru cercetarea mediului natural, a obiectivelor
istorice, geografice şi sociale, a căror cunoaştere concură la formarea personalitaţii lor
viitoare de români integraţi în lumea europeană şi mondială.

Motivele care au determinat alegerea acestui proiect sunt:

1. nevoia informării corecte a elevilor cu privire la dezvoltarea şi promovarea


durabilă a turismului;
2. responsabilizarea elevilor privind conservarea destinaţiilor turistice;
3. conştientizarea necesităţii protejării naturii şi a mediului ambiant;
4. formarea unor capacităţi cognitive interdisciplinare prin îmbinarea noţiunilor de
istorie, literatură, religie, geografie, biologie, cu specificul cadrului natural şi cu
regiunile străbătute.

ORGANIZATOR:
ITINERAR:
GRUP ȚINTĂ :

FORME DE ORGANIZARE:
Excursie tip lecţie prin care se urmăreşte educaţia prin şi pentru cultură,
educaţia civică, educaţia pentru petrecerea timpului liber.

SCOPUL EXCURSIEI:
Organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de elevi de a călători şi
de a petrece timpul liber, desfăşurând activităţi recreative şi de divertisment.

2
Se doreşte prin această excursie a se oferi elevilor posibilitatea completării
bagajelor de cunoştinţe ce vizează dezvoltarea laturii intelectuale, a celei estetice şi
moral-civice. Spiritul ecologic din fiecare elev va fi testat, elevii având ocazia să
promoveze codul ecologic ales în şcoala lor: Să curmăm indiferenţa!

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
- familiarizarea elevilor cu comportamentul adecvat vizitării unor obiective
turistice;
- formarea deprinderilor de a comunica, de a asculta cu atenţie ghidul, de a
pune întrebări legate de subiect;
- însuşirea/îmbogăţirea cunoştinţelor legate de punctele turistice vizitate;
- petrecerea timpului liber în mod plăcut şi o manifestare descătuşată a bucuriei
copiilor
- formarea unor deprinderi specifice unui turism civilizat.
- aplicarea deprinderilor ecologice însuşite în alte activităţi formale şi
extraşcolare
-crearea unor reguli de comportament responsabil şi împărţirea echitabilă a
sarcinilor intre membrii grupului.
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII PE ETAPE:
1. Pregătirea excursiei (etapa tehnico-organizatorică)
Stabilirea (împreună cu elevii participanţi) a itinerariului excursiei, a obiectivelor
urmărite şi a datei de desfăşurare;
Colaborarea cu părinţii elevilor: acord pentru participare, pentru a semna declaratiile
pe propria raspundere și pentru a sprijini în asigurarea transportului.
Calcularea cheltuielilor de deplasare şi stabilirea costului excursiei /elev ;
comunicarea costului şi acceptarea benevol de către toţi participanţii ;
Documentarea asupra traseului, obiectivelor turistice de vizitat şi asupra tuturor
caracteristicilor locurilor ce urmează a fi străbătute
Stabilirea programului de desfăşurare a excursiei, ora şi locul de plecare/sosire,
traficul activităţilor pe intervale de timp, locul de cazare;
Întocmirea unui regulament de desfăşurare a excursiei şi prelucrarea lui elevilor
participanţi (pe bază de proces-verbal)
2 . Desfăşurarea propriu-zisă a excursiei :
Organizarea elevilor, împărtirea responsabilităţilor în grup;
3
Vizitarea obiectivelor turistice; colectarea de material didactic/informativ;
3. Organizarea de activităţi distractive
Valorificarea achiziţiilor rezultate în urma desfăşurării excursiei,
Întocmirea unui album documentar cu fotografii
Iniţierea unor discuţii, dezbateri, formularea unor impresii legate de
excursia desfăşurată, propuneri pentru excursia viitoare.

MIJLOCUL DE TRANSPORT: autocar, firmă de transport autorizat

PROGRAMUL EXCURSIEI:

EVALUAREA EXCURSIEI:
Va avea loc la întoarcere, prin compunerea „În excursie- impresii, sugestii,
comentarii”
Discuţie liberă „Final de excursie: puncte tari-puncte slabe”
Diseminarea informaţiilor în rândul altor colective de elevi şi în familie.

S-ar putea să vă placă și