Sunteți pe pagina 1din 4
Dosarul nr. 2po - 755/14 ORDO? jude 14 noiembric 2014 mun. Chisinau Judecatorul judecatoriei Bui examindnd cererea inaintat ini, mun, Chisinau — Mihail Diaconu, ,DOVASTRA CAPITAL" LP cdtre ,, RODOS OVERS: de despre incasarea datoriei, - 1 iS) 9. constat: Creditorul ,,DOVASTRA CAPITAL” LP, prin intermediul reprezentantului Vasilisa Ungureanu (care actioneaza in baza procesului-verbal al primei adunarii a partenerilor ,DOVASTRA CAPITAL” LP din 27.11.2013, £65, 66,67) la data de 12.11.2014 l-a actionat in justitie pe debitorul ,, RODOS OVEXSEAS” LP si solicita eliberarea unei ordonanje judecatoresti_ privind incasarea datoriei in suma de 5500000 (cinci milioane cinei sute mii) Euro gi taxa de stat in marime _ de 25000 (douazeci si cinci mii) lei. in motivarea cerinfelor invocate indica ci la data de 24 septembrie 2014 ,,RODOS OVERSEAS” LP si DOVASTRA CAPITAL” LP au incheiat un contract de vanzare- cumpirare a marfii, prin care creditorul a cumparat, iar debitorul a vindut material de constructie in valoare de 5 500 000 euro. Se mai indicé ca ulterior, datorité schimbarii situatiei si pierderii interesului reciproe in menfinerea valabilitatii contractului, pirtile contractante au hotrdt_rezolutiunea contractului, incheind in sensul dat Acordul aditional din 30.09.2014 cu privire la rezolufiunea contractului Se mentioneazi ca potrivit p. 3 al acestui acord, vanzitorul ,, RODOS OVERSEAS” LP s-a obligat sa-i restituie cumpéritorului suma pre{ului marfii achitat in avans in marime de 5 500 000 curo intr-un termen de 3 zile bancare de Ia data semnarii acordului de rezolutiune. insa, in pofida acestui fapt, obligatia de returnare a sumei nu a fost exccutati pénd in prezent. Mai indica ca partile contractante, au completat Contractul de livrare din 24.09.14 prin Acordul aditional din 26.09.2014, prin care au stabilit cd eventualele dispute intre ele vor fi examinate de citre Judecitoria sect. Buiucani al mun, Chisindu, Republica Moldova, cu aplicare, in calitate de drept material a Conventiei ONU privind contractele de vanzare- cumparare de marfuri (Viena, 1980). Cu referire la instrumentul international citat, se mentioneazi cA in conformitate cu prevederile art. 81 p. 2) al conventiei nominalizate, in cazul rezolutiunii ,Partea care a executat contractul total sau partial poate cere celeilalte parti restituirea a ceea ce i-a furnizat sau plitit in executarea contractului” Astfel, se invoca ca debitorul ,, RODOS OVERSEAS” LP este tinut si retumeze in favoarea creditorului si cumpiritorului ,DOVASTRA CAPITAL” LP a sumei avansului achitat, conform Acordul aditional din 30.09.2014 cu privire la rezolufiunea contractului. Totodata se mai indicd ci pentru solufionarea litigiului apdrut pe cale extrajudiciard, debitorului pe adresa juridied i-a fost expediata reclamayia din 01 octombrie 2014, la care debitorul a raspuns prin scrisoarea din 02 octombrie 2014, recunoscénd integral obligatia si explicdnd, ca va indeplini obligatia contractualé preluata. insd, péndt in prezent suma avansului in cauzd a ramas nerestituitd, Analizind si apreciind cererea inaintata si inscrisurile anexate la ea, se concluzioneaza examinarea acesteia dup’ procedura simplificatd si admiterea cererii despre incasarea date~ei de la debitorul ,, RODOS OVERS! LP in suma de 5500000 (cinci milioane cinci sute mii) Euro, echivalent in valuta national, conform cursului oficial al Bancii 000 (douizeci si cinci mii Moldovei la data executarii hotardrii $i taxa de stat in marime de 2 lei. J 10.” Vis-a-vis de instanja competenta si judece litigiul apdrut si de dreptul material si procedural aplicabil solufionarii litigiului dat, judecdtorul refine urmatoarele: 10.1, Creditorul .DOVASTRA CAPITAL” LP este rezident al Marii Britaniei, Edinburgh, EH 75 JA, Montgomery street numarul de inregistrare SL 14854, c/d MD09bs000002224703087721, BC ,,Banca Sociala” SA; (f'd.2) 10.2. Debitorul .RODOS OVERSEAS” LP este rezident Belize, Suite 102, Ground Floor, Blake Building,Comer Eyre and Hutson Streets, Nr. de inregistrare 109487, BAN MD87BS00000222: 470308748 1/482, BC ,,Banca Sociala” SA, BSOC MD 2X; (f.d.2) 10.3. Partile contractante, au completat Contractul de livrare din 24.09.14 prin Acordul aditional din 26.09.2014, prin care au stabilit ca eventualele dispute intre ele vor fi =saminate de catre Judecdtoria sect. Buiucani al mun. Chisindu, Republica Moldova, cu aplicare, in calitate de drept material a Conventiei ONU ,,privind contractele de vanzare-cumparare de marfuri” (Viena, 1980). (£d.14-15) 10.4, La fel, la solutionarea prezentului litigiu, judecdtorul aplicd, pe lang’ prevederile instrumentului inteational ales de parti si menit si guverneze litigiul aparut, si Prevederie Codului civil, procedura find reglementata de Codul de procedura civila a 11. Or, se retine cd instanta sesizati - judecatoria Buiucani, mun. Chisinau este competenta sa judece litigiul aparut dintre parti. 12. Potrivit prevederilor art. 345 Cod procedura civila. Pretentiile in_al ciror temei se emite ordonanta judecditoreased. Se emite ordonantii judecdtoreasca in cazul in care pretentia: care, ,reculté dintr-un act juridic incheiat prinir-un inscris simplu, iar legea nu dispune altfe:"- adicé dintr-un contract de imprumut care nu necesita sa fie autentificat notarial, inregistrat sau autorizat in modul stabilit de lege 13. Vis-a-vis de forma actului incheiat intre parti instanfa refine. Potrivit art. 210 al.1 Cod civil. Forma serisi_a actului juridic Trebuie sd fie incheiate in scris actele juridice dintre persoanele juridice, dintre persoanele juridice si persoanele fizice si dintre persoanele fizice dacé valoarea obiectului actului juridic depaseste 1000 de lei, iar in cazurile prevazure de lege, indiferent de valoarea obiectului. Aliniatul 2 al aceleiasi norme indic& ca fn cazul in care, conform legii sau invoielii intre parji, actul juridic trebuie incheiat in seris, el poate fi incheiat atdt prin intocmirea unui singur inscris. Prin urmare actul incheiat intre parti a imbricat forma prevazuta de lege, contractul incheiat este semnat de ambele parti, find aplicate stampilele societitilor. (f.d.4-12) 14. Copitie de pe inscrisuri, anexate la dosar sunt in limba de stat, limba rusa si certificate de cditre reprezentantul ,, DOVASTRA CAPITAL” LP - V.Ungureanu (£-d.4-21), iar copiil limba engleza sunt traduse gi autentificate de notarul public Bonarciue Olga, (£:d.22-117) 15. Astfel s-a constatat, cd debitorul la data de 24 septembrie 2014 ,, RODOS OVERSEAS” LP si DOVASTRA CAPITAL” LP aw incheiat un contract de vanzare-cumpirare a marfii, prin care creditorul a cumparat, iar debitorul a vandut material de constructie in valoare de 5 500 000 (cinci milioane cinci sute mii) Euro. (£d.4-12) 16. Potrivit ordinului de plata nr.01 din 29.09.2014, eliberat de BC Banca Social creditorul DOVASTRA CAPITAL" LP a transferat debitorului_,, RODOS OV! suma de 5 500 000 euro. (£:d.21) 17. Ulterior, datorita schimbarii situafiei si pierderii interesului reciproc in mentinerea valabilitatii contractului, parfile contractante au hotirit rezolutiunea contractului, incheind in sensul dat Aco“ul aditional din 30.09.2014 cu privire la rezolutiunea contractului. (£.d.17-18) 17.1, potrivit p. 3 al acestui acord, vinzatorul ,, RODOS OVERSEAS" LP s-a obligat sa-i restituie cumpiratorului suma prejului mérfii achitat in avans in mirime de 5 S00 000 euro intr-un termen de 3 zile bancare de la data semnarii acordului de rezolutiune. ins, in pofida acestui fapt, obligatia de returnare a sumei nu a fost executati pind in prezent 18, Potrivit prevederilor Conventiei ONU ,privind contractele de vanzare (Viena, 1980), in conformitate cu prevederile art, 81 p. 2), in cazul rezolutiunii ,, Partea care -cumparare de marfuri® | J 19, 23 24 2x) in ben Inrepisirate SL. 14884, od MD0%0s000002224703087721, BC Banca Soewala” SA) Suma datoriei in marime de 3500000 (cinci @ executat contractul total sau partial poate cere celeilalte par{i restituirea a ceea ce t-a _furnizat sau platit in executarea contractului” In acest context, se retin relevante si suficiente argumentele reclamantului prin care se invocd ca debitorul , RODOS OVERSEAS” LP este jinut si returneze in favoarea creditorului gi cumparatorului .DOVASTRA CAPITAL” LP a sumei avansului achitat, conform Acordul aditional din 30.09.2014 cu privire la rezolutiunea contractului. (£.d.17-18) . Vis-a-vis de solutionarea litigiului pe cale extrajudiciari, se refine ca pentru solufionarea litigiului aparut pe cale extrajudiciara, debitorului pe adresa juridica i-a fost expediata reclamatia din 01 octombrie 2014, la care debitorul a raspuns prin scrisoarea din 02 octombrie 2014, recunoscdnd integral obligatia si explicdnd, ca va indeplini obligatia contractuala preluata. insii, pana in prezent suma avansului in cauzd a rdmas nerestituitd (fd.19,20) Astfel prin materialele cauzei s-a demonstrat ca debitorul ,, RODOS OVERSEAS” LP nu si-a onorat obligatiunile si nu a restituit creditorului suma de bani datorata, astfel urmeaz4 sa ,, Testituie creditorului suma de bani primita - 5500000 Euro. - In acest context, judecitorul admite cerintele creditorului ,, DOVASTRA CAPITAL” LP si incaseaza de la ,, RODOS OVERSEAS” LP suma de 5500000 (cinci milioane cinci sute mii) Euro, echivalent in valuta national’, conform cursului oficial al Bancii Nationale a Moldovei la data execufarii hotarari, - Prin urmare, in baza celor enuntate, precum si faptul c& cererea creditorului ,, DOVASTRA CAPITAL” LP_ privind eliberarea ordonanjei judecatoresti corespunde exigentelor art.art.169, 170, 347 Cod procedura civiki RM, pretentiile acestuia rezulta din art.345 Cod procedura civili RM, find justificate prin documente confirmative si din materialele prezentate nu a fost constatatd existenta unui litigiu de drept care nu poate fi solutionat in temeiul documentelor depuse de citre creditor, debitorul i creditorul se afl in jurisdictia instanjei de judecati a Republicii Moldova in condifiile art.1610 Cod civil, precum si in temeiul acordului dintre creditor si debitor, de catre creditor fiind respectati procedura prealabilii ceruta de lege, se impune necesitatea eliberarii ordonantei judecdtoresti privind incasarea datoriei din contul debitorului ,,RODOS OVERSEAS" LP in beneficiul creditorului,, DOVASTRA CAPITAL" LP. . Reiesiv din stipularile art.346 CPC al RM - cererea de eliberare a ordonanfei judecaitoresti se impune cu tax de stat in proportie de 50 la suti din taxa stabilita pentru cererea de chemare in judecata in actiune civild si avand in vedere art.83, 85 alin.1, a), pet3, 87 alin.1, pet. c), 94 CPC al RM, art.3 alin.1, pet.1, lit. a) din Legea taxei de stat. 24.1 potrivit ordinului de plata nr.89770912 din 07.11.2014 de catre creditorul », DOVASTRA CAPITAL” LP a fost achitata taxa de stat in marime de 25000 lei la depunerea cererii de eliberare a ordonantei judecatoresti, in temeiul prevederilor art.344, 345, litb) CPC, art.3 alin.(1) lita) al Legii taxei de stat, art.art.83, 84, 90, 94 alin.(1), 346 alin.) CPC, judecatorul dispune incasarea fortati din contul debitorului_,, RODOS OVERSEAS” LP in beneficiul creditorului ,, DOVASTRA CAPITAL” LP a taxei de stat platita de creditor in beneficiul statului la depunerea cererii cu privire la eliberarea ordonantei judecatoresti in méirime de 25000 lei in baza ‘elor expuse si conform art, 512, 572 Cod Civil, art. 81 p. 2) al Conventici ONU »Privind contractele de vanzare-cumparare de marfuri” (Viena, 1980) si art. 344, 345 litb, 350, 351 Cod procedura al RM, judecatorul, - DISPUNE: forjat de la debitorul ,, RODOS OVERSEAS" LP (rczident Belize, Suite 102, Ground Flooe, Blake and Hutson Streets, Nr de inveisrare 109487, BAN MD871S000002224703087481/4K2, BC Banca Socials” SA, BSOC MD ASTRA CAPITAL” LP (rezident at Maris Britanict, Edinburgh, EH 75 JA, Moaig et numarul de We milioane cinci sute mii) Euro, echivalent in valuti national’, conform cursului oficial al Bancii Nationale a Moldovei la data executirii hotirarii, A incasa forjat de la debitorul ,,RODOS OVERSEAS" LP in beneficiul ,,.DOVASTRA CAPITAL” LP —taxa de stat in marime de 25000 (douazeci si cinci mii) lei. Ordonanja se aduce la cunostinja creditorului. ,,DOVASTRA CAPITAL” LP si debitorului,, RODOS OVERSEAS” LP in conformitate cu prevederile art.352 CPC. Debitorul ,, RODOS OVERSEAS” LP este in drept, in decurs a 10 (zece) zile de Ja primirea copiei de pe ordonanti, si inainteze instanfei obiectiile sale motivate impotriva pretentiilor admise, prin intermediyl oric&ror mijloace de comunicare ce asigura veridicitatea obiecfiilor si primirea lor la timp. Ordonanta judecitoreascd, dupa expirarea termenului de prezentarea a obiecjiilor urmeaza a fi executata imediat. Mihail Diaconu

S-ar putea să vă placă și