Sunteți pe pagina 1din 4
ORDONANTA 24 martie 2015 mun, Chisinau Procuror in Procuratura anticoruptie, Mihail Ivanov, examindnd materialele urmaririi penale nr.2014970506 si raportul ofiferului superior de urmarire penala P.C.E. a D.G.U.P. a C.N.A. maior Ludmila Miron cu propunerea de scoatere a persoanei de sub urmiarire penala si clasare a procesului penal,- CONSTAT: Urmirirea penal a fost inceputt de citre organul de urmarire_ per Centrului National Anticoruptic la 06.10.2014, conform elementelor infractiunii prevazute de art, 243, alin. (3) lit. b) Cod penal, pe faptul spalarii de bani savargita in proportii deosebit de mari Potrivit materialelor cauzei penale, la 29 septembrie 2014, societatea ,,BIRO MEDIA” SRL, cod fiscal 1013600020478, a primit un credit de la BC ,,Banca Social” SA (nr. 233/2014 din 29.09.2014) in valoare de 7008948 USD (102 144 900 lei). Ulterior, societatea ,BIRO MEDIA”SRL transfer’ mijloace binesti in suma de 5500000 EUR citre compania nerezidenti DOVASTRA CAPITAL LP, inregistrata in Marea Britanie, cu conturile deschise la BC ,,Banca Sociali” SA, avand ca destinatie plata in avans pentru materiale de constructie conform contractului fri numar din 24.09.2014, La randul sau, compania nerezidenti DOVASTRA CAPITAL LP transfera mijloaceie banesti in contul companiei off-shore RODOS OVERSEAS LTD, inregistrata in Belize, cu conturile de asemenea deschise la BC avand destinatia - plata in avans pentru materiale de constructie. Conform materialelor acumulate, s-a stabilit c4 societatea BIRO MEDIA”SRL a fost fondati la 17.06.2013, administrator gi fondator fiind cet. Zaraiski Vladimir. Operatiunile bancare efectuate de citre .BIRO MEDIA”SRL, DOVASTRA CAPITAL LP si RODOS OVERSEAS LTD au la bazi contracte de vanzare- cumparare a marfurilor, care au fost ridicate in cadrul urmaririi penale de la BC BANCA SOCIALA SA si examinate. Reprezentant legal al companie) RODOS OVERSEAS LTD in BC .,Banca Sociala” SA este cetajeanul Romaniei, Ciocoiu Alin Dor. La 07 octombrie 2014, in privinta reprezentantului legal al companiei RODOS OVERSEAS LTD, Cocoiu Alin Dor a fost emisi ordonanja de recunoastere in calitate de banuit, cu amanarea aducerii la cunostin{a a acesteia, precum si a fost emisi_ ordonanfa de recunoastere in calitate de banuit a persoanei juridice RODOS OVERSEAS LTD, cod fiscal 109487, inregistrati in Registrul Com, Internationale de Afaceri din Be ca reprezentant legal al banuitul desemnata Pamela Natasha Pouponneau Totodata, It 15 octombrie 2014, in baza ordonantei de punere sub sechestru si incheierii judecatorului de instructie din 09 octombrie 2014, asupr banesti in suma de 5 500000 euro, detinute ta contul curent nr, 2224703087482 a companiei RODOS OVERSEAS LTD, deschis in BC Banca Sociala” SA, a fost at sechestru, Ca rezultat, compania DOVASTRA CAPITAL LP a depus Ja Judecatoria Buiucani mun, Chisinau cerere privind anularea masurii procesuale de constrangere, aplicate prin Incheierea Judecatoriei Buiucani nr, 11-3066/14 din 09.10.2014 cu privire la autorizarea aplicarii sechestrului asupra mijloacelor banesti mentionate. La 23 decembrie 2014, prin incheierea Judecatoriei Buiucani mun. Chigindu, a fost admis cererea firmei “DOVASTRA CAPITAL LP” si a fost ridicat sechestrul aplicat asupra mijloacelor banesti in suma de 5 500 000 euro de la contul companiei RODOS OVERSEAS LTD, fiind ulterior mentinuté de céitre Curtea de Apel Chisinau, In procesul examinarii dosarelor juridice si rulajelor bancare ale companiei RODOS OVERSEAS LTD, precum si dosarele de creditare ale societitii ,,BIRO MEDIA”SRL, s-a constatat cA societatea »BIRO MEDIA”SRL, in perioada iulie 2013 - septembrie 2014 a beneficiat de la BC ,,Banca Sociala” SA de cinci credite in suma totala de 136 457 000 lei si un credit in suma de 7 010 000 dolari SUA. Conform rulajului bancar al contului valutar al societifii ,BIRO MEDIA”SRL, rulajul mijloacelor banesti pentru perioada 01.01.2013 - 10.10.2014 a constituit 16.346.641,00 euro, aceste mijloacele binesti fiind provenite din tranzactiile incheiate cu partenerii companiilor nerezidente. In ce priveste rulajul bancar al companiei RODOS OVERSEAS LTD, s-a constatat, cd pentru perioada 01.01.2014 - 15.10.2014, compania data nu are inregistraté careva miscare de mijloace binesti in cont, decat mijloacele banesti parvenite la contul acesteia la 29.09.2014 de la societatea ,,BIRO MEDIA”SRL in suma de 5 500 000 euro, contul compania fiind deschis la 23 iulie 2014. Totodata, pentru stabilirea tuturor circumstanelor, in cadrul urmaririi penale au fost intreprinse masuri intru stabilirea locul aflarii reprezentantului legal al companiei RODOS OVERSEAS LTD in BC BANCA SOCIALA, Cocoiu Alin Dor, ins pind la moment, locul acestuia nu a fost stabilit, in legdturd cu care fapt nu a fost posibila audierea acestuia. Este de mentionat, ci conform scrisorii nr.1900/406 din 17.03.2015, BC Banca Sociala” SA a informat organul de urmarire penal despre faptul c& firma “DOVASTRA CAPITAL LP”, cat si firma RODOS OVERSEAS LTD nu au beneficiat de’ careva credite de la BC ,,Banca Social” S.A. si nu au careva datorii fata de banca. € La randul sau, societatea BIRO MEDIA SRL a beneficiat de acordate de catre BC ,,Banca Sociala” SA si la momentul actual nu are careva datorii fata de banca, acestea fiind restituite integral. Nofiunea de spalare de bani prevede “sdvai atribuirea unui aspect legal sursei si provenienyei mijloacelor banesti, a bunurilor in urma savarsirti infractiunilor, fie spre tainuirea, ‘ind natura, originea, miscarea, credite ‘ea acfiunilor orientate fie spre sau a veniturilor obtinute ili deghizarea sau denaturarea informatie’ pri plasarea sau apartenenta acestor mijloace banesti, bunuri sau venituri, despre care persoana stie ca provin din activitate infractionalé; dobdndirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscand cd acestea provin din sdvarsirea unei infractiuni, participarea la orice asociere, infelegere, complicitatea prin ajutor sau sfaturi in vederea comiterii actiunilor in cauza. Din contextul notiunii de spalare a banilor si al sensului dispozitiei art. 243 din Codul penal, acestia trebuie si provina din rezultatul unei activita{i intractionale. Latura obiectiva a infractiunii prevazute la art, 243 din Codul penal consta in fapta prejudiciabila care se exprima in actiune. Latura subiectiva a infractiunii de spalare a banilor const in vinovatie sub forma intentiei directe, intrucdt subiectul infaptuieste actiuni concrete, cunoscand cA bunurile (banii) sunt un rezultat al savarsirii de infractiuni. Pentru confirmarea manifestarii intentiei de a savarsi infractiunea prevazuta la art. 243 din Codul penal, nu este suficienta identificarea doar a unei singure circumstante. In vederea aplicarii raspunderii in baza art. 243 din Codul penal, este obligatoriu si se ateste cd, la momentul savarsirii infractiunii, fptuitorul stia ori trebuia sa stie cd bunurile sau drepturile aferente, pe care le converteste, transfera, achizitioneaza etc., constituie venituri ilicite. Motivul infractiunii de spalare de bani se exprima, de cele mai dese ori, in interesul material, iar scopul special al infractiunii date este scopul introducerii in circuitul legal a bunurilor care constituie venituri ilicite. Analizand materialele acumulate in cadrul urmiririi penale se ajunge la concluzia de a clasa urmarirea penala din urmatoarele motive: In ipoteza celor relatate, in cadrul urmaririi penale nu a fost posibila identificarea cu certitudine a elementelor componentei infractiunii predicat, urmarirea penalé find pomita in lipsa acesteia, deoarece la acel moment rezonabilitatea suspiciunilor privind comiterea evaziunii fiscale, nu a putut fi echivalata cu banuiala rezonabila susceptibila de pornire a urmiririi penale pentru infractiunea predicat. Elementele componentei infractiunii predicat nu au fost determinate in contextul investigarii infractiunii de spalarea banilor, existenta careia fiind conditionata de prima. Astfel, potrivit normei legale, venituri ilicite constituie bunuri destinate, folosite sau rezultate, direct sau indirect din savarsirea unei infractiuni, orice beneficiu objinut din aceste bunuri, precum si bunuri convertite sau transformate, partial sau integral din bunuri destinate, folosite sau rezultate din sivarsirea unei infractiuni si din beneficiul obtinut din aceste bunuri. Prin urmare, norma devine aplicabilé doar atunci cand bunurile ce constituie venituri ilicite au in calitate de sursa de provenien{a savarsirea anterioara a unei alte infrdctiuni, fapt care prin probele acumulate in cadrul urmari posibil de demonstrat. De asemenea, la adoptarea acestei hotarari se ia in consideratie prevederile articolului 8 din Codul de procedura penala, prezumtia nevinovatiei, conform carora «Concluziile despre vinovatia persoanei de sdvarsirea infractiunii nu pot fi bazate pe presupuneri. Toate dubiile in probarea invinuirii care nu pot fi inldturate, in conditiile codului de procedura penald, se interpreteazé in favoarea banuitului, invinuitului, inculpatului” Urmeazai de mentionat si acel fapt c& art.14 din Codul penal prevede ci infractiunea este o fapta (acfiune sau inacfiune) prejudiciabila, previzuti de legea penala, sAvarsita cu vinovatie si pasibila de pedeapsa penala, in: stituie infractiune actiune i penale nu a fost . totodata nu sau inactiunea care, desi, formal conjine semnele unei co fapte prevazute de prezentul cod, nu prezintd gradul prejudiciabil al unei intractiuni Ca rezultat al aciunilor de urmirire penald se constata, ec’ companiile DOVASTRA CAPITAL LP”, RODOS OVERSEAS LTD si BIRO MEDIA SRL nu au cauzat careva prejudiciu, creditele fiind achitate integral, fapt ce constata lipsa laturi ve a infractiunii prevazute la art. 243 din Codul penal stfel, organul de urmarire penal a intreprins toate masurile | mite de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, obiectiva si completi a circumstanfelor cauzei, epuizdnd caile legale pentru administrarea probelor utile si pertinente ce ar demonstra vinovajia reprezentantului legal al companiei RODOS OVERSEAS LTD in BC BANCA SOCIALA, Ciocoiu Alin Dor pe cauza penal respectiva. Ca urmare, organul de urmarire penal ajuns la concluzia ca in actiunile reprezentantului legal al companiei RODOS OVERSEAS LTD, Ciocoiu Alin Dor nu sunt intrunite elementele infractiunii prevazute de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, nefiind astfel realizata, atat latura obiectiva, si cea subiectiva a acestei infractiuni. Aceste circumstante, in conformitate cu prevederile art. 275 pet. 3) din Codul de procedura penala, exclud urmarirea penal in continuare pe acest caz. ‘Apreciind materialele urmaririi penale in coraport cu normele materiale gi de procedura, conchid ca raportul ofi{erului de urmarire penali in ce priveste lipsa in actiunile reprezentantului legal al companiei RODOS OVERSEAS LTD, Ciocoiu Alin Dor a elementelor infractiunii prevazute la art.243 alin.(3) lit.b) din Cod penal, este intemeiat, iar procesul penal urmeaza a fi clasat. Reiegind din cele expuse si conducandu-ma de prevederile art.8 alin.(3) art.52, art.255, art. 275 alin. (1) pet.3) si art. 286 din Codul de procedura penala de A a moment posibile, prev procedura penala, - DISPLIN: 1. Scoaterea de sub urmarire penala a reprezentantului legal al companiei RODOS OVERSEAS LTD, Ciocoiu Alin Dor si a persoanei juridice - RODOS OVERSEAS LTD, din motivul lipsei in actiunile ultimului a elementelor infractiunii prevazute de art.243 alin.(3) lit.(b) din Codul penal. 2. Clasarea procesului penal pe motiv ci fapta nu intruneste elementele infractiunii prevazute de art.243 alin.(3) lit(b) din Codul penal. 3. Informarea persoanelor interesate despre hotirdrea adoptata. Procuror in Procuratura anticoruptis , ne ~

S-ar putea să vă placă și