Sunteți pe pagina 1din 539

1

ZBOR FRNT V. BE+LEAG

BE+LEAG{
ZBOR FR~NT. IGNAT +I ANA
Ediia a II-a

VLADIMIR

Colec\ie ini\iat[ =i coordonat[ de Anatol Vidra=cu =i Dan Vidra=cu Concep\ia grafic[ a colec\iei =i coperta: Vladimir Zmeev Ilustra\ii de Alex Ussow Fotografii din arhivele editurii, autorului =i a lui Nicolae R[ileanu REFERIN|E ISTORICO-LITERARE : Mihai Cimpoi, Vasile Coroban, Ion Ciocanu, Andrei Hropotinschi, Leo Butnaru

Editura Litera Interna\ional O. P 61; C.P 21, sector 1, Bucure=ti, Rom`nia . . tel./fax (021) 3303502; e-mail: info@litera.ro str. B.P Hasdeu, nr. 2, mun. Chi=in[u, . MD-2005, Republica Moldova tel./fax (37322) 292 932, 294 110, e-mail: litera@litera.ro Prezenta edi\ie a ap[rut ]n anul 2004 ]n versiune tip[rit[ =i electronic[ la Editura Litera Interna\ional. Toate drepturile rezervate.

Editori: Vidra=cu =i fiii Redactor: Petru Ghencea Tehnoredactare: Lorina G]ncu Tiparul executat la Tipografia Universul din Chi=in[u. Comanda nr. 2168 CZU 859.0(478.9)-38 B 50 Descrierea CI P a Camerei Na\ionale a C[r\ii Be=leag[, Vladimir Zbor fr`nt. Ignat =i Ana/ Vladimir Be=leag[; (Bibl. =colarului; serie nou[/ col. ini\. =i coord. Anatol =i Dan Vidra=cu; conc. gr. col. =i cop./ Vladimir Zmeev; nr. 522) B., Ch.: Litera Int., 2004 (Tip. Universul). 544 p. ISBN 973-675-232-1 ISBN 9975-74-839-2 859.0(478.9)-38
ISBN 973-675-232-1 ISBN 9975-74-839-2
LITERA INTERNA|IONAL, BUCURE+TI, 2004 LITERA INTERNA|IONAL, CHI+IN{U, 2004

1905
5 (18) martie Se na=te n familia lui Luca Alexei Be=leag[ =i a Nataliei n[scut[ Facru primul copil Vasile, tat[l scriitorului.

mezin de 12 ani este deportat de regimul totalitar comunist n p[durile nghe\ate

1913
Se na=te n familia lui Andrei Teodosie Ciocrlan =i a Pachi\ei n[scut[ B[lan cel de-al patrulea copil Eugenia (Fevronia), mama scriitorului.

1931
25 iulie Se na=te n familia lui Vasile Be=leag[ =i a so\iei sale Eugenia primul =i singurul lor copil c[ruia tat[l i-a dat numele de A., dar pe care preotul ortodox rus din sat, atunci cnd bunica =i mama l-au botezat ntr-ascuns, l-a preschimbat n Vladimir.
Bunica Natalia. 1948

1933
iarna Bunelul scriitorului Andrei Ciocrlan dimpreun[ cu cea de-a doua so\ie a sa Iustina =i fiul

ale Rusiei, unde la scurt[ vreme moare. Aceea=i soart[ a avut-o =i feciorul Alexandru, acas[ revenind dup[ cel de-al doilea r[zboi mondial doar bunica Iustina.

1938-1944
Vladimir Be=leag[ urmeaz[

Luca Be=leag[, subofi\er ]n armata \arist[. Iulie 1917 Cetatea Bender-Tighina

P[rin\ii scriitorului Vasile =i Eugenia-Fevronia

de administra\ia sovietic[) =i editnd o gazet[ de perete unde avea o poezie dedicat[ Anului Nou, aceasta este preluat[ de ziarul raional =i publicat[.

1949-1950
}mpreun[ cu al\i colegi fondeaz[ un cenaclu literar =colar n cadrul c[ruia se ini\iaz[ n probleme de teorie literar[: versifica\ie, no\iuni de estetic[ etc. Compune poezii, =i ncearc[ puterile n proz[, dramaturgie Scrie la publica\ia raional[, trimite versuri la ziarele =i revistele din Chi=in[u, la Uniunea scriitorilor

primele trei clase primare cu program de nv[\[mnt sovietic n =coal[ din satul M[l[ie=ti, iar o dat[ cu nceperea r[zboiului =i cu instalarea n teritoriu a administra\iei civile romne=ti (Transnistria) face n anii 1941-1944 clasa 4 primar[ =i clasele I =i II de liceu cu program de nv[\[mnt romnesc.

1948
Fiind elev n clasa 8-a (cei doi ani de liceu nu au fost lua\i n calcul

Cu tata. 1943

1950
Termin[ =coala medie cu medalie de aur =i depune actele de

Casa p[rinteasc[ dup[ r[zboi. 1946

Cu colegii de facultate V.Filip =i N.Raievschi

nscriere la facultatea istorie =i filologie, sec\ia limb[ =i literatur[ romn[ a Universit[\ii de stat din Chi=in[u. n acela=i an, toamna, tat[l Vasile Be=leag[ este judecat =i condamnat pe un termen de 20 de ani de deten\ie, mama dat[ afar[ din cas[ =i casa confiscat[ Chip[ru=. (n anii preceden\i colaborase sporadic la Tinerimea Moldovei =i Scnteia leninist[)

1959
Toamna, n urma destituirii redactorului =ef al rev. Chip[ru= pentru publicarea unor materiale

1955
Absolve=te studiile universitare =i este l[sat s[ fac[ doctorantura pe lng[ catedra de limb[ =i literatur[, avnd ca tem[ de studiu teza Liviu Rebreanu, romancier.

1958
Dup[ expirarea termenului de doctorantur[, f[r[ s[ fi putut finaliza teza (tema de studiu fusese respins[ ntre timp ca nacceptabil[ pentru ideologia oficial[) se pomene=te ntr-o situa\ie confuz[ cu familia mpr[=tiat[ =i f[r[ surse de subzisten\[. Este angajat colaborator literar la revista de satir[ =i umor
Mama scriitorului, t`n[r[

1956
Se c[s[tore=te. i apare c[r\ulia de debut Zbn\uil[ care aduna cteva povestioare pentru cei mici. Se na=te fiica Stela.

critice de nuan\[ antisovietic[ =i na\ionalist[, a=a cum au fost calificate acestea de c[tre forul de partid C.C. al P .C.M. V Be=leag[ .

Marcu Saracu\[, prototipul personajului mo= Trifan din romanul Nepotul. 1968

Cu P .C[rare, V.Teleuc[ =i A.Str`mbeanu ]n fa\a redac\iei Chip[ru=. 1959

publicate deja cteva c[r\i nu fusese primit membru n Uniunea scriitorilor din cauza blamului din 1959. Se na=te fiul Alexandru.

1964
n var[ se mboln[ve=te grav mama scriitorului, este internat[ la oncologie =i operat[, iar pe 9 martie 1965 se stinge din via\[.

1965
V Be=leag[ . abandoneaz[ proiectul unei c[r\i la care lucra =i, cople=it de durerea pierderii mamei, revine la subiectul unei povestiri mai vechi. n cursul lunilor aprilieiunie redacteaz[ romanul |ip[tul l[stunilor care n anul urm[tor (1966) apare cu titlul Zbor frnt. n acela=i an (1965) devine membru al Uniunii scriitorilor din Moldova.

mpreun[ cu al\i tineri colegi din aceea=i redac\ie, dar =i de la alte publica\ii este concediat, blamat de la diferite tribune =i n pres[ =i, f[r[ cas[ =i f[r[ mas[, r[mne pe drumuri

1963
Dup[ cteva c[r\ulii pentru copii V Be=leag[ . editeaz[ culegerea de proze pentru adul\i La fntna Leahului. n acela=i an este luat pentru trei luni la armat[ (la cursuri de reciclare de la artilerie la arma

1966-1968
Porne=te s[ lucreze asupra ctorva subiecte, printre care un roman n cinci nuvele ntitulat Moartea albinei, dar din diverse cauze, n primul rnd al bolii, le abandoneaz[. A r[mas o nuvel[: P[durea Albastr[.

rachetar[), dup[ care pleac[ de la redac\ia Cultura Moldovei unde activa, hot[rt s[ se consacre scrisului De=i avea

1969-1970
Redacteaz[ romanul Noaptea a treia, denumire ce are tangen\e secrete cu textul Zborului frnt. Propus[ revistei Nistru (un manuscris, pentru a deveni carte, era musai s[ treac[ pa la revist[, primul filtru al cenzurii totalitariste), lucrarea este respins[ conducere, n care func\ie activeaz[ timp de cinci ani, m[cinndu-=i s[n[tatea =i timpul. Dup[ primele cteva luni a ncercat s[-=i dea demisia, dar a fost obligat de colegi s[ rabde =i s[ r[mn[ pn[ la expirarea termenului.
Cu M.Cimpoi }mpreun[ cu so\ia la casa p[rinteasc[. 2003

1972-1973
Dup[ amara experien\[ cu respingerea manuscrisului Nop\ii a treia scriitorul se decide s[ lucreze la o carte pentru propriul suflet, fiind astfel scris romanul Prima ninsoare, care a r[mas s[ zac[ al[turi de cel precedent printre hrtiile autorului.

de colegiul de redac\ie condus de poetul ilegalist Em. Bucov, hot[rndu-i-se astfel destinul pentru mul\i ani

pastoral Dafnis =i Cloe de Longos.

1971
17 martie Moare tat[l scriitorului Vasile Be=leag[.

1970
Aparte n traducerea lui V Be=leag[, . care =i anterior practicase aceast[ munc[, celebrul roman antic

1971-1976
La congresul de rnd al scriitorului este ales secretar al comitetului de

1973
Nevrnd s[ se autodesfiin\eze ca autor, V Be=leag[ .

Cu profesorul, criticul =i istoricul literar V.Coroban

nemuritoarea oper[ a lui Erasm din Rotterdam Lauda Prostiei (Elogiul Nebuniei).

1978
Scrie romanul pentru adolescen\i Durere care apare n volum n anul 1979. n acela=i an (1979) este publicat =i manuscrisul Prima ninsoare cu titlul Ignat =i Ana. revine la subiectul abandonat n 1965, l completeaz[ cu un al doilea plan, prezentul, =i realizeaz[ cartea Nepotul, o cronic[ de familie care se public[ peste doi ani cu titlul schimbat de redactorii cenzori n Acas[. Scriitorul aborda n aceast[ carte unele teme tabu ale epocii totalitariste deport[rile \[r[nimii =i foametea-din care motive s-a v[zut nevoit s[ fac[ anumite concesii ideologiei oficiale, spre a n=ela vigilen\a cenzurii comuniste. Ap[rut[ n volum n 1976 cartea a fost distins[ n 1978 cu premiul de stat al R.S.S.M. Apropo, acel premiu era compromis de la bun nceput fiind acordat de regul[ dup[

prestarea de servicii fa\[ de regim (V Be=leag[ . mai fusese propus n 1968 cu romanul Zbor frnt, al[turi de poetul cu ani de deten\ie n gulagul stalinist Nicolae Costenco dar ambii respin=i prin votare =i nalta decizie a oficialit[\ilor de partid).

1979
ntreprinde, n componen\a unei delega\ii de scriitori, o c[l[torie n Romnia. (O tentativ[ similar[, dar f[r[ succes f[cuse nc[ n anii cnd lucra la teza de doctorat). De ctva timp scriitorul se documenta n vederea redact[rii unei c[r\i cu subiect din istoria |[rii Moldovei, avnd ca personaj central

1976
Apare n traducerea lui V Be=leag[ .

Cu Marcel Dinu, Excelen\a sa ambasadorul Rom`niei la Chi=in[u. 1997

Cu Pre=edintele Republicii Moldova Mircea Snegur la jubileul de 60 ani ai sciitorului. 1991

pe Miron Costin. De=i vizita nu a durat dect o s[pt[mn[ V Be=leag[ . reu=e=te s[ ia cuno=tin\[ de locuri memorabile din |ar[: m[n[stirile din nordul Moldovei, s[ vad[ Ia=ii, s[ se ntre\in[ cu savan\i vad[ la Roma, de=i n curs de restaurare, Columna lui Traian, Muzeul Vaticanului, iar n Grecia viziteaz[ Corintul, Acropole =i n Spania Muzeul Salvador Dali

1981-1983
Pe parcursul a doi ani =i jum[tate realizeaz[ o prim[ redac\ie a romanului istoric proiectat n trei p[r\i

=i speciali=ti altor republici. De=i s-au f[cut auzite medievi=ti ca Elvira =i voci de Sorohan, Dan Horia sus\inere, discu\ia, Maziliu, ct =i cu unii totu=i, n-a c[zut pe scriitori bucure=teni. Tot n 1979, activnd placul potenta\ilor zilei =i pn[ la urm[ a fost n cadrul redac\iei calificat[ drept revistei Nistru, denigratoare. ini\iaz[ n paginile acestei 1980 publica\ii o discu\ie privind situa\ia precar[ toamna a prozei din republic[ V Be=leag[ . f[cnd-o n plan ntreprinde n comparativ cu calitate de turist realiz[rile o croazier[ pe acestui Mediteran[, pe gen n perioada parcursul relativei liberaliz[ri c[reia din timpul dezghe\ului viziteaz[ mai multe ora=e hru=ciovist ct =i cu =i \[ri riverane. Are fenomenele mai elocvente din proza fericita ocazie s[

1985
Apare la Cartea moldoveneasc[ prima parte a romanului istoric Snge pe z[pad[.

1987
ianuarie Scriitorul suport[ o opera\ie pe rinichi. Pe 12 ianuarie moare (se sinucide) fiul scriitorului Alexandru. Pe 18-19 mai V Be=leag[ . particip[ la istorica adunare general[ a scriitorilor

Cu V.Vasilache la o ]nt`lnire literar[ cu elevii din Cimi=lia. 1989-1990

partea c[ruia a fost ales

1989-2003
Dup[ abolirea cenzurii =i repunerea n drepturi a alfabetului latin scriitorul revine la lucr[rile ap[rute sub regimul totalitar comunist =i, restabilind decup[rile =i modific[rile impuse de redactori, le prezint[ cititorului n din Moldova care a nsemnat un moment crucial n Mi=carea de rena=tere =i lupta de eliberare na\ional[ a romnilor de la est de Prut.

Cu V.Vasilache

1988
Dup[ 18 ani apare n volum cartea Noaptea a treia cu titlul modificat Via\a =i moartea nefericitului Filimon sau anevoioasa cale a cunoa=terii de sine.

1989
Scriitorul ntreprinde o c[l[torie de documentare n Polonia. Viziteaz[ locuri legate de numele regelui Ioan Sobieski, muzee din Cracovia, biblioteci, fonduri de c[r\i vechi

partea nti din cea de-a doua carte a romanului istoric Cumplite vremi.

1990-1993
Activeaz[ ca deputat n Parlamentul Republicii Moldova, primul legislativ ales n mod democratic. Timp de un an =i jum[tate este lider al frac\iunii parlamentare a Frontului Popular Cre=tin democrat, din

1990
Apare la editura Hyperion

varianta lor ini\ial[. Apar, mai nti, cu scris romnesc traducerile din literatura universal[: Lauda prostiei (Elogiul nebuniei) de Erasmus Roterdamus, edi\ie bilingv[ latin[ =i romn[, grafic[ =i ilustra\ie de Mihai Brunea, Literatura artistic[, 1989; Dafnis =i Cloe de Longos, prezentare grafic[ de G. Vrabie, editura Hiperion,

Cu Maria M.Vascan, profesoar[ de limb[ =i literatur[ rom`n[ ]n =coala medie. 1961

1990; urmate de c[r\ile de autor: volumul antologic Zbor frnt, cuprinznd, pe lng[ romanul titular, =i Via\a =i moartea nefericitului Filimon, nuvelele P[durea albastr[ =i Cel de-al doilea, dac[ ar fi fost acolo, editura Hiperion, 1992; acela=i titlu n seria Biblioteca =colarului, incluznd =i romanul Ignat =i Ana, editura Pe parcursul ultimului Litera, 1997; tot la deceniu V Be=leag[ . Litera, n 1998, activeaz[ att n apare cartea domeniul Nepotul, (Acas[), publicisticii cu titlul adev[rat =i viznd probleme textul restabilit dup[ originalul manuscris, politice ale momentului (de exemplu, eseurile care cuprinde un ciclu Republica de nuvele umoristice: Moldova o Must[\ile, +edin\[ absurditate?.. sau fulger, P[l[ria lui Destine transsinistriene) Sofronie, Tat[l ap[rute n Jurnal =i fiul =i Cu patul n de Chi=in[u =i drum; n fine, volumul via\a noastr[ spiritual[ Contrafort, ct =i Jurnal 19861988, sub vechiul regim: investiga\ii ale unor ed. Prut Con=tiin\a probleme complexe din Interna\ional, 2002. na\ional[ sub

Cu colegi din Parlament. 1991-1992

}n discu\ie cu A.Vidra=cu

Suceava, la Cetatea-de-Scaun. 1997

regimul comunist totalitar n R.S.S.M., 19531963; Bisericile =i m[n[stirile sub regimul comunist totalitar din R.S.S.M. (1950 1960); M[n[stirea R[ciula, 1959..., bazate pe documente =i cercet[ri arhivistice, interviuri, dialoguri cu oameni marca\i de destine grele, dar =i o serie de instantanee =i

proze autobiografice (Epistolar, Despre eu cel[lalt, Oglinda magic[, Domnul Sofian, Naufragiat 60, Bra\ul de fier, Naufragiat 50, Timpul..., Cenzura, o absen\[ omniprezent[, T[cere...), publicate n Flux, Jurnal de Chi=in[u, Destin Romnesc, Contrafort, Sud-Est,

Basarabia, Semn, Dacia literar[, Timpul =.a. n ace=ti ani ntreprinde mai multe c[l[torii vizitnd n sfr=it locurile unde se desf[=oar[ ac\iunea romanului istoric Cumplite vremi: satul Miron Costin, alt[dat[ B[rbo=i, ora=ul Roman, Cetatea Neam\ului, Suceava cu vechea Cetate de Scaun, R[chitoasa lui Ilie-frige-vac[, |u\ora, B[canii, unde avu loc n acel an tragic nunta lui Palade etc.

V. BE+LEAG

ZBOR FRNT

ZBOR FRNT
17

V. BE+LEAG

ZBOR FRNT

18

19
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

1 ar cnd se ntmpla, la mul\i ani de la p[\ania aceea, s[-l ntrebe careva: i drept ce spun unii n sat, c[ ai trecut la nem\i dincolo, n vara cnd s-a oprit frontul aici, la Nistru, de-a stat toat[ vara, =i-i drept c[ ai ucis om cu mna ta =i era ct pe ce s[ te duci =i tu pe ap[ la vale, dar te-au scos valurile la mal =i te-a g[sit nu =tiu care pe nisip de te-a dus acas[, n spinare, =i toat[ fuga numai din cauz[ c[ a vrut maic[-ta s[ te chelf[neasc[... cnd l ntreba careva a=a, Isai zmbea uneori, alteori se sup[ra =i-i ntorcea aceluia spatele =i se ducea n drumul lui. Iar dac[ vedea c[ se \ine vreunul scai de dnsul, se da aproape de tot parc-ar fi vrut s[-l mu=te de obraz, acela se ferea speriat, iar Isai i spunea rar, printre din\i: M[i! Am vrut s[ m[ duc cu nem\ii, s[ nu ajung s[ te mai v[d =i pe tine... Ori: Unde dracu erai cnd a dat ciuma-n g[ini? A=a r[spundea =i se zbrlea mai ncoace, cnd se f[cuse moroc[nos tare de nu auzeai cu lunile o vorb[ de la dnsul, iar cnd i d[deai diminea\a ori seara bine\e se f[cea a cl[tina din cap numai, de nu puteai pricepe ori c[-\i r[spunde, ori flutur[ s[ scape de gnduri. Zic, a=a r[spundea mai ncoace, dup[ ce =i n[l\ase =i el casa lui, ceva mai sus de casa b[trneasc[ a mne-sa =i se nsurase =i-l d[ruise Dumnezeu cu un b[ie\el =i o feti\[

20
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

(b[ie\elul mai mare, feti\a mai mic[). +i or fi fost toate bune, dac[ n-ar fi nceput s[ se despart[ de nevast[-sa =i ba s-o trimit[ acas[ la p[rin\i, ba s[ se duc[ el napoi la mam[-sa, n casa cea b[trneasc[ din vale, mp[r\ind, se n\elege, =i copiii cnd unul =i lua fata, iar cel[lalt b[iatul, cnd aista lua b[iatul, iar cel[lalt fata. C[ apoi se ntlneau copiii n drum ori la sc[ldat =i, uitnd care =i al cui e, se duceau amndoi s[ ntrebe de mama, iar mama i trimitea la tata s[-l ntrebe, =i ei se duceau... Pn[ la urm[ se adunau tuspatru la un loc =i tr[iau iar, pn[ la o vreme, cnd porneau din nou cu desp[r\irile. +i mai totdeauna femeia =i aducea aminte ct de cuminte a fost Isai pe cnd era b[ietan, =i zicea c[ nu degeaba a vrut s[-l gtuie mam[-sa, =i nu degeaba a fugit el peste front, c[ de ast[ parte totuna l-ar fi g[bjit, =i c[, poate, era mai bine dac[ nu-l mnau valurile la mal. Vorbele astea i le spunea mai ales atunci cnd Isai venea acas[ ori prea vesel, ori prea trziu, pentru c[ se ntlnea ba cu unul, ba cu altul, =i el, om lume\, nu putea trece pe lng[ oameni cum treci pe lng[ parii gardului =i, dac[ i le spunea, Isai nu se sup[ra, ba nc[ rdea, iar odat[ a c[tat luuung la femeie, apoi s-a ridicat de pe lai\[, a venit pn[ la dnsa, i-a pus minile pe umeri, =i cnd femeia s-a izbit \ipnd spre u=[, el a scr=nit, parc[ ar i sf[rmat n din\i m[run\el o farfurie, =i a zis: Fratele Ile r[m[sese dincolo... Pentru dnsul am trecut, proasto. Ai n\eles? Dar femeia p[rea s[ nu-l cread[ =i tot voia s[ scape din labele lui mari =i pietroase. Am vrut, fa, s[-l prind pe Hitler... S[-l leg c-o postoronc[ =i s[-l port descul\ prin tot satul =i s[-l opresc la toat[ casa unde a fost ucis cte-un om =i s[ rog pe

gospodari s[-i deie cte-o buc[\ic[ de m[lai =i un pahar de ap[... S[-l port a=a, pn[ ce-oi r[mnea cu funia n mn[ =i cu umbra lui legat[ de dnsa. Ori, dac[ vrei, jupuiam pielea de pe dnsul =i-\i f[ceam \ie ciubo\ele, c[ el a=a a f[cut cu al\ii... Ha-ha-ha!.. Ba nu, mai bine legam umbra lui =i o aruncam cu tot cu curmei n Nistru, s[ se nece, de istov... Ha-ha-ha!... Am vrut s[-l prind! =i, dac[ vrei s[ =tii, chiar l-am prins, dar i-am dat drumu... Adic[ l-am sc[pat din mini... Haha-ha!... L-am sc[pat. Tine\i-l, oameni buni! Iac[-t[-l! Tine\i-l... Trece pe la por\ile voastre nc[l\at =i dezlegat... Prinde\i-l... Femeia dac[ auzi a=a se ntoarse de la u=[ napoi, ncepu s[-l ieie cu bini=orul, s[-l mngie cu palma pe obrazul ghimpos =i, lundu-l de mn[, l duse la pat, l culc[, apoi i trase ciubotele ori bocancii cu ce era nc[l\at =i-l adormi, iar dup[ ce-l adormi, se a=ez[ la col\ul sobei, =i lipi tmpla de muchie, st[tu =i se uit[ la dnsul ceasuri ntregi, se uit[ =i-=i aduse aminte cuvintele lui, c[ cine-a murit o dat[ n via\[, nu se mai teme nici de moarte, nici de nimic. +i el a murit o dat[. +i i se f[cu mil[, tare mil[ de dnsul, c[ putea s[-l piard[ de tot. +i se duse de-i nveli mai bine picioarele. C[ r[ceala mai ales de la picioare se isc[, de la picioare te ia... Dar, a=a moroc[nos =i sup[rat =i repezit s-a f[cut ncoace, mai trziu, cnd a nceput a se sf[di cu nevast[-sa, de care sfezi cam greu era s[ spui cine din ei doi era mai vinovat. (Vezi c[ oamenii din sat l =tiau de gospodar a=ezat =i harnic de, poate olecu\[ cam z[rghit uneori, dar cu cine nu se ntmpl[ de acestea?). A=a c[ despre cele ce f[cuse =i p[\ise el demult, =i cte i se ntmplase, =i cum se ntmplase, =i de ce era s[ se pr[p[deasc[ (dac[, binen\eles, a=a a fost dup[ cum vorbeau

21
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

22
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

unii din sat, c[ adic[ s[ fi trecut dincolo, la nem\i) despre toate acestea nu vorbea =i nu povestea nim[nui mai ncoace vreme. Iar mai nainte, adic[ la vreo doi-trei ani dup[ ntmplarea aceea, ori poate chiar mai devreme, cnd lucra mpreun[ cu frate-s[u Ile la arat (dup[ ce s-a dus frontul =i s-a f[cut s[n[tos, c[ avusese de z[cut cam multi=or, cum avea numai vreo =aisprezece ani, a f[cut ni=te cursuri =i a nceput s[ lucreze tractorist; iar dup[ ce s-a f[cut tractorist =i ara pe partea asta de deal, dinspre r[s[rit, l-a luat =i pe Ile ajutor pe lng[ dnsul =i chiar s-a apucat s[-l nve\e s[ mie tractorul), zic, atunci cnd arau amndoi nop\i la rnd dealurile =ezute c\iva ani p[r[ginite, de zbrnia tractorul lor de diminea\[ pn[-n sear[ =i din apus pn[-n zori iar[, de ziceau oamenii: Ce mai lucreaz[ ai=tia, a Fr[snei!, n serile acelea i-a povestit Isai lui Ile toat[ p[t[rania din vara de atunci. I-a povestit tot ori, poate, a mai t[inuit cte ceva; oricum, dar Ile =tia mai multe dect al\ii, care auziser[ cte ceva de la Isai, cte ceva de la naiba =tie cine, de ziceau: Bre, el chiar a vrut s[ se duc[ cu nem\ii n \ara lor. Da, a vrut! =i ei au vrut s[-l ieie! Iar mai pe urm[ nici el nu vroia s[ povesteasc[ nim[nui nimic. De ce? Poate de aceea c[ ncepuse nevasta s[-i zic[ lui Isai c[ toat[ h[rm[laia din casa lor (adic[ cu desp[r\eniile) i din cauza lui frate-s[u, a lui Ile adic[, pentru c[, zicea nevast[-sa, care aflase =i ea cte ceva de la Isai, c[ Isai ar fi fost atuncea lovit de un glonte la cap =i la um[r, =i din lovitura aceea la cap i s-ar fi tulburat min\ile, de s-a apucat de b[ut =i nu se poate opri =i limpezi uneori cu s[pt[mnile. Ori poate de altceva? Poate de aceea c[ dac[ a venit vremea s[-=i fac[ Isai cas[, nu =tiu cum c[ nu s-a prea n\eles cu Ile, c[ci fiind acesta

mai mic, n-a vrut s[-i deie din gr[dina mamei sale, care dup[ lege a lui era, adic[ s[-i deie o bucat[ de loc unde s[-=i cl[deasc[ =i el casa lui, c[ Isai voia s[ se a=eze anume lng[ casa b[trneasc[, n vale, mai aproape de ap[. Dar dac[ s-a pus mpotriv[ Ile, s-a dus n deal, =i-a nsemnat loc de cas[ acolo, =i nu s-ar fi sf[dit ei, fra\ii, dar cnd a nceput Isai a c[lca pe al[turi, Ile l-a zgl\it olecu\[, adic[ a ncercat s[-l zgl\ie, =i el fiind cam nfierbntat a ridicat mna asupra fratelui =i se pare c[ chiar a dat ori a vrut s[ deie, dar Ile s-a ferit =i Iisai a lovit n mam[-sa, adic[ n mama lor, a amndurora. De aici toat[ ruptura dintre fra\i, de n-au gr[it lung[ vreme. C[ m[car c[ mam[-sa de mult l iertase, zicnd c[ n-a vrut, a=a s-a ntmplat c[ Isai, la urma urmei, pentru Ile =i-a pus atunci via\a n primejdie, =i ar trebui ca Ile s[-l ierte, dar Ile se nc[p[\na =i nu vroia s[-l ierte n ruptul capului. Dup[ aceea Isai, care sim\ea c[ parte din vin[ o poart[ el, s-a ngropat =i mai adnc ntr-nsul =i s-a nchis mai pentru to\i. Poate chiar pentru to\i =i pentru dnsul. Numai odat[, cnd sta n drum cu capul plecat =i se gndea ce tare s-a schimbat satul, =i ct de mult s-a schimbat el, =i de ce oare se schimb[ a=a de tare omul, c[ ajunge uneori s[ nu se mai recunoasc[, zic, cnd sta a=a =i se muncea s[-=i aduc[ aminte de ce s-a oprit, l-a sim\it pe un pici foindu-se lng[ dnsul, a vrut s[ porneasc[ mai departe, ncotro o fi, numai s[ nu steie pe loc (tot atunci =i-a adus aminte c[ se oprise pentru c[ nu =tia unde s[ se duc[ la casa lui ori la casa b[trneasc[, din vale), dar nu =tiu cum s-a ntors =i a v[zut c[ acela era copilul lui (cu cracii pantalonilor zdren\ui\i =i picioarele de mult nesp[-

23
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

24
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

late femeia umbla =i ea la lucru, n livezi, zi la zi), s-a aplecat, l-a luat pe b[iat n bra\e, l-a strns tare la piept =i a pornit t[cut n sus, nspre casa lui. T[cea el, t[cea =i b[iatul =i tot smiorc[ia, iar cnd i-a sim\it nu =tiu cum inima zb[tndu-se sub c[m[=uic[, Isai s-a uitat pe furi= la obr[jorul feciora=ului, la chica netuns[ c[zut[ pe urechi =i s-a gndit c[ trebuie s[ cear[ de la careva din mahal[ o ma=in[ de tuns s[-i deie pletele jos. Apoi s-a gndit c[ mititelul o mai fi fiind =i fl[mnd, =i l-or fi usturnd juliturile de la picioare, culese de prin toate gardurile, =i ar trebui s[ i le ung[ cu ceva. +i cnd se gndi a=a, s-a v[zut parc[ pe sine cnd era un titirez =i el =i umbla tot a=a, rupt, =i nu de aceea c[ nu-l crpea maic[-sa, ci pentru c[ a=a-s to\i copiii din lume s-a gndit =i a zmbit. Iar b[iatul a prins acest zmbet (pn atunci s-a temut s[ crcneasc[ o vorb[, i era fric[) =i a ntrebat tare: Tat[ h[i, i drept c[ ai fost =i tu la b[t[lie cu nem\ii? Ei! La b[t[lie n-am fost... A=a... oleac[... Dar de ce nu \i-a dat vo medalie? Medalie? Ce fel de medalie? Pentru ce? A=a cum are... +i ncepu b[iatul s[-i povesteasc[ c[ un prieten de-al lui are o medalie mare, galben[, =i zice c[-i a lui tat-s[u, dar nu-i adev[rat, pentru c[ i-a spus lui un alt b[iat, care a v[zut cum b[iatul dinti a g[sit-o undeva, n ni=te gunoaie, =i c[ nu-i medalie adev[rat[, ci a=a, ca un ban mare, =i lat =i ros de nu se cunoa=te mai nimic ce-a fost pe dnsul. Mergnd Isai cu b[iatul n bra\e =i ascultnd ce spune, =i-a adus aminte de copil[ria lui =i, f[r[ s[ bage de seam[, coti pe o ulicioar[ ncrjoiat[, strmt[ =i colboas[, =i o lu[ de vale, spre casa

b[trneasc[ a mamei sale. +i pe drum ncepu s[-i vorbeasc[ feciorului c[, poate, ntr-adev[r, ar trebui s[-i deie =i lui vreo medalie, =tiut c[ ar trebui, =i c[ poate medalia lui este pe undeva, numai c[, vezi tu, s-a r[t[cit =i nu poate ajunge la dnsul. Dar, las[, cnd o s[ aib[ vreme, are s[ porneasc[ s-o caute, =i dac[ are s-o g[seasc[, o s[ i-o deie lui, b[iatului, =i o s[ fie o medalie adev[rat[, nu ca aceea pe care a g[sit-o pu=tanul n gunoi =i nici m[car nu-i medalie, ci un fel de ban lat, turtit =i ros, de nici n-ai chip s[ te lauzi cuiva cu ce-i scris pe dnsul. +i se mai gndi Isai s[ povesteasc[ b[ie\elului cum a fost la r[zboi =i cum i r[zboiul, a=a cum l-a v[zut, dar nu =tia de unde s-o nceap[ ca s[-l n\eleag[. Iar cnd i se p[ru c[ a g[sit de unde =i cum s[ nceap[, se pomeni n fa\a por\ii mamei sale, lng[ casa b[trneasc[ (numai numele de poart[, ia, a=a, vreo cteva scnduri b[tute n cruce =i sprijinite de muchia gardului =i de un par, s[ nu deie niscai capre s[ road[ pomii din fa\a casei). Se opri Isai la poart[ nici el nu =tia cum de-a ajuns aici, c[ parc[ pornise n sus, la deal, spre casa lui =i cum st[tea a=a, cu b[ie\elul n bra\e, iat[ c[ auzi un glas strignd din ograd[: Da ce \ii copchilul cela n soare? Isai l[s[ capul n p[mnt (nu ndr[znea s[ ridice ochii s[ se uite la mam[-sa, dar o vedea cum sta cu minile vrte sub pestelca rupt[, cea de pe lng[ cas[, =i-l m[sura din cre=tet pn[-n picioare, a probozeal[); mai st[tu oleac[, apoi p[=i ncet n ograd[, cu b[iatul n bra\e (cnd a v[zut-o pe bunic[-sa, pu=tiul ncepu a se mi=ca, a da din picioare, pn[ ce lunec[ jos =i fugi spre dnsa) =i se a=ez[ pe un col\ de prisp[, tot privind n p[mnt. Iar[ nu te-ai dus la lucru?

25
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

26
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Isai f[cu din cap: Am venit. Pe azi am mntuit mai devreme. +i n-ai nimerit drumu-acas[? Ai purces prin sat... =tia c[ a=a a vrut s[ zic[ mam[-sa =i chiar de n-a zis, a auzit-o a=a a vrut s[ zic[. Ne ducem s[ ne sc[ld[m. A dat Isai s[ se ridice pe de col\ul prispei =i chiar s-a ridicat, =tergndu-=i cu palma fundul pantalonilor (din deprindere, c[ci pantalonii erau numai unsoare, numai motorin[, de luceau =i te mirai cum de nu iau foc, ca =i cl\ii, de la soare), dar cum s-a ridicat, s-a l[sat iar[, c[ mam[-sa a gr[it de acum cu alt glas, mai moale, c[ g[te=te ni=te mncare pe plit[ =i s-a pornit spre plita de sub salcmi =i degrab[ avea s[ fiarb[, a=a c[ s[ steie mai nti s[ m[nnce =i apoi s-or duce. C[, iaca, trebuie s[ soseasc[ =i Ile, a zis c[ d[ =i el o fug[ la amiaz[ acas[, c[ nu-i departe, aici, n vale car[ p[tl[gele, c[ tare s-au mai f[cut multe, car[ zi =i noapte =i nu dovedesc s[ le care =i or s[ se strice =i e p[cat. Aha, =i Ile trebuie s[ vie! Ei, Ile poate s[ vie, dar iaca el, Isai, ce caut[ aici? Adic[ dac[ a venit, nu se mai poate duce a=a: M[ duc! Trebuie s[ =ad[ m[car oleac[, are s[ se supere mama =i-i mai r[u. Parc[ o aude: M[i, dar ai s[ ascul\i tu odat[ ce-\i zic? Of, of, of! Mare ai crescut, ai copchii, m[i, da tot nebun e=ti, nebun =i gata. Cum nu n\elegi s[ m[ ascul\i ce-\i spun, c[ ce-\i spun eu ]i numai bine pentru tine! Iaca, te ascult, r[spunse n gnd Isai =i ridicndu-se de pe col\ul prispei zise: Ne ducem s[ ne sc[ld[m. Pn a fierbe mncarea om veni =i noi. +i porni cu b[iatul de mn[ de-a dreptul spre fundul gr[dinii unde era o sp[rtur[ (o =tia, sp[rtura, el s[ n-o =tie?), trecu pe sub pr[sazii care, s[rmanii, mb[-

trnesc =i ei, ie=i n drum =i de acolo se uit[ napoi la casa lor (casa noastr[) =i v[zu c[ ar mai trebui crpocit acoperi=ul pe ici-pe colo, c[ au cr[pat ni=te \igle. Apoi i s-au dus ochii n sus, la deal, peste alte case, printre copaci; v[zu drumurile fierbin\i, colboase, ncrjoiate, curgnd pe coast[, printre case, =i colbul se a=ternea alb pe copaci, pe acoperi=uri, plutea fierbinte prin aer, des, m[run\el, de-l sim\eai cum \i intr[ n n[ri. Iar dup[ ce pornir[ mai departe, la vale, se gndi Isai de ce oare s-a ntors =i s-a uitat napoi =i nu putea n\elege de ce, apoi deodat[ a n\eles, l s[lt[ iar pe fecior n bra\e =i-i ar[t[ un nuc mare, b[trn =i-l ntreb[: vede el acolo, n deal, nucul =i b[iatul zise c[-l vede (dar nu se =tie dac[-l vedea, c[ mai erau =i al\i nuci pe deal), =i mai vede printre frunzele lui o cas[, =i b[iatul zise c[ vede, dar nu se =tie dac[ o vedea, pentru c[ nici Isai n-o prea vedea, dar credea c[, poate, b[iatul o vede, c[ are ochi mai buni. Apoi uite, urm[ Isai, s[ \ii minte casa ceea, c[ am s[-\i povestesc ceva. Au pornit la vale =i numai au mers oleac[ pe sub al\i copaci (dinti au trecut prin ni=te curpeni de p[tl[gele, b[iatul lu[ una, dar era fierbinte =i o zvrli), ndat[ adie r[coare dinspre ap[, iar nu z[bav[ au ajuns la mal, s-au suit pe n[sipitura f[cut[ s[ nu nece gr[dinile (prin 47 nc[, pe cnd erau apele de prim[var[ stra=nic mari, iar dup[ aceea n-a plouat toat[ vara, defel), de acolo amndoi \inndu-se de mn[, alergar[ repede pn[ la ap[, erau amndoi descul\i =i pietri=ul de sub picioare fierbinte, frigea, aici se dezbr[car[ iute =i intrar[ n ap[. +i cum au intrat, au prins a se stropi, tat[l =i feciorul, unul pe altul, s[ se r[coreasc[, dar tat[l deodat[ s-a oprit. Auzi ceva, dincolo, se ntoarse peste ap[ cu palma pus[ strea=in[ la ochi, se

27
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

28
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

uit[ lung ntr-acolo peste apa care curgea parc[ neclintit[ abia de se vedea cum se mi=c[. Vezi malul acela drept ca un perete? }i galben, parc[-i dat cu lut... V[d, tat[ h[i. +i ce mai vezi acolo, n mal? Ni=te tufari, ni=te copaci... Asta mai sus, pe mal. Da-n mal ce vezi? Ni=te brie negre, tat[... Da mai sus de brie? Ni=te bor\i... Multe bor\i... Acelea-s cuibare. Cuibare de p[s[ri. L[stuni se cheam[ =i-=i fac cuibare n bor\i. Vezi, cnd s-a ridicat apa, mai era s[ ajung[ la cuibarele lor. Dar n-a ajuns. A ajuns numa pn unde-s briele negre. Vezi? Pn acolo a ajuns. +i ct ar cre=te apa de tare, n-are s[ ajung[ la dnsele... Nime nu poate ajunge la dnsele. Iar dac[ se bag[ cineva, s[ vezi cum mi \i-l pun pe fug[! Se adun[ toate nour =i ncep s[ zboare pe de-asupra lui =i se dau la dnsul din toate p[r\ile. +i-l ciupesc, de-i curg fulgii! Iar dac[-i m\[ ori cine, i sar flocii... Iar dac[-i b[iat, tat[? B[iat? Nu cumva a\i vrut =i voi s[ trece\i dincolo? Las[ c[ am auzit eu... Mi-a spus nu =tiu care c[ a\i vrut ntr-o zi... Nu, tat[, numai am mpro=cat cu pietre. S[ vedem ce-or face... Cine? P[s[rile ce tr[iesc n bor\ile celea. De aici de pe mal am mpro=cat. Eu am mpro=cat cel mai departe. Pietricica mea a c[zut tocmai pe malul cel[lalt... Isai i puse b[iatului mna-n cap, i zburli chica ce-i da peste urechi (dup[ ce-or trece pe la mama =i s-or

sui n deal la casa lor, trebuie s[ g[seasc[ o ma=in[ de tuns din mahala de la cineva =i s[-l tund[, c[ uite ce plete are; ori, poate, s-o cear[ pe-a lui Ile?), apoi zmbi: Ia te uit[, a ajuns pn[ sub cel[lalt mal? Tare m[ tem c[ s-a b[gat s[ noate, c[ umbl[ cu ni=te cople=i, care-l duc pe unde nici nu visezi, tocmai sus la cot, =i trec dincolo n livezi =i fur[ pere v[ratice de cele ce se coc devreme. Oare chiar s[ =tie s[ noate a=a de tare ca s[ treac[ dincolo? Ori numai st[ de ast[ parte sus pe mal, de pnde=te, =i cnd vede pe cineva, strig[ s[ fug[ ceilal\i? +i Isai iar se uit[ la b[ie\elul care sta gol-golu\ ars de soare lng[ dnsul, n ap[ (i ajungea pn[ sub genunchi apa =i v[zu c[-i vnjos b[iatul lui, pietros la trup, de ce s[ nu poat[ nota pn[ dincolo?), apoi ntoarse capul =i se uit[ spre cel[lalt mal. Acum malul era negru-ntunecat. Malul deodat[ crescu a=a de tare =i se f[cu a=a de nalt =i drept, c[ ajungea pn[-n jum[tatea cerului, iar dup[ muchia lui, a malului, se zb[tea soarele, se zb[tea s[ salte de acolo, dar nu putea, =i peste toat[ valea, peste toata apa, de sus de la cot pn[ aici unde se ntlne=te apa cu cerul, se ntunec[ =i se f[cu rece, =i apa nu mai curgea, ci ncremeni toat[, =i sem[na cu o oglind[ cenu=ie, zgrun\uroas[, =tears[, =i oglinda asta odat[ se clatin[, =i se clatin[ fundul nisipos pe care-i =edeau picioarele =i Isai nchise ochii, ca s[ nu-l apuce ame\eala. Dar p[mntul porni a se zgudui, a se hurduca, a se izbi dintr-o parte n alta, apa ncepu a clocoti, Isai f[cu un pas nainte, apoi doi, apoi trei pn[ i se sui apa deasupra genunchilor, apoi ridic[ minile n sus, =i mpreun[ palmele =i se repezi cu capul nainte, cu minile ntinse, =i numai apuc[ s[-i treac[ prin minte un gnd: trebuia s[-i spun b[iatului s[ fie cuminte, s[ nu se bage la adnc, =i unde c[zu,

29
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

30
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

apa se despic[ f[cndu-se parc[ o luntre lung[ =i sub\ire. Dup[ asta marginile luntrei se mpreunar[, apa se nchise, valurile care s-au strnit fugir[ f[r[ grab[ fiecare n partea lui tot dep[rtndu-se de locul acela =i oglinda cenu=ie se f[cu iar dreapt[, neclintit[, un pic zgrun\uroas[, cum fusese mai nainte. Iar soarele atrna nemi=cat sus, deasupra malului, malul era tot galben cu ni=te punctule\e nfipte ntr-nsul mai sus de briele negre, =i prin fa\a lui se vedeau nvrtindu-se r[zle\ cte dou[-trei, uneori =i mai multe, ni=te p[s[rele iu\i, neastmp[rate, g[l[gioase. Ta-t[-h[-[i! Ta-t[-h[-[i! Ta-t[-h[-[i! Copilul st[tea cu ochii pe ap[, se uita demult, dar nic[ieri nu se vedea nimic, apa era neted[, =i el sta =i se uita. La nceput, cnd era t[ic[-s[u al[turi, nalt, voinic, negru, de tocmai str[lucea (ce-i drept, tat[-s[u n-a stat la soare dezbr[cat atta ct a stat el =i nu se nnegrise a=a de tare, dar avea pe trup urme de unsoare de ma=in[, ca =i hainele aruncate gr[mad[ pe mal, la un pas de ap[, care erau =i ele unsuroase, =i cum =edeau pe pietri=ul fierbinte nu te-ai fi mirat dac[ porneau s[ p[l[l[iasc[ cu par[, numai c[ pe c[ldura asta nici para n-ai fi v[zut-o), cnd era tat[-s[u al[turi =i-i sim\ea la fund, n ap[, piciorul, mai era s[-i spuie c[ da, a venit odat[ cu al\i b[ie\i =i au vrut s[ treac[ dincolo, c[ =tie s[ noate, dar s-a temut s[ nu-l prasc[ cineva la tat[-s[u, =i nu s-a dus, =i nu i-a spus, c[ chiar... a trecut o dat[. Dar nu pe aici, unde-i lat, ci mai pe sus, pe la cot. Dar amu, v[znd c[ tat[-s[u, cum s-a aruncat n ap[, nu mai iese, b[iatului i venir[ deodat[ lacrimile, i se umplur[ de lacrimi ochii, d[du s[ le scuture, ca s[ se mai uite o dat[ pe ap[ s[ vad[: nu se arat[ tat[-s[u, dar nu putu s[ vad[ nimic. Ci numai =i

aduse aminte c[ tat[l i-a spus c[ p[s[rile acelea rele care se cheam[ l[stuni dac[ v[d pe cineva pe aproape, care vrea s[ le fac[ r[u, se adun[ toate nour =i pornesc asupra lui =i ncep s[ cad[ din n[l\ime =i ncep s[-l bat[ cu ciocurile =i-l bat, \ipnd tare, de-l fac g[uri, ciur. +i b[iatul =i aduse aminte c[ a mpro=cat =i el cu pietre n cuibarele lor =i pietrele au ajuns pn[ la cel[lalt mal. +i numai se gndi a=a, c[ lot atunci auzi un \ip[t =i nc[ unul, mai ascu\it, apoi alte \ipete pn[ se umplu tot cerul de \ipete ascu\ite, mnioase. +i d[du b[iatul cu pumnii s[-=i scuture lacrimile, se uit[ n sus =i numai un nour negru v[zu (l[stunii trebuie s[ fie, c[ uite ce s-au pornit =i se nvrtesc =i \ip[!), =i se uit[ iar pe ap[, =i nu v[zu nimic, pentru c[ =i apa era neagr[. D[du s[ scoat[ picioarele din ap[, s[ le mi=te, dar nu putu s[ le mi=te. D[du s[ porneasc[ din loc, s[ fug[ =i nu putu fugi. Iar nourul negru se f[cea tot mai mare =i mai mare =i venea tot mai aproape asupra lui. Iat[-le de-acuma aproape, p[s[rile rele, se vad cum taie aerul cu aripile, \ipetele i se nfig n urechi, ciocurile ascu\ite n fa\[, n ochi... B[iatul =i acoperi fa\a cu palmele =i strig[ ct putu de tare de r[spunse toat[ valea: Ta-a-t[-[!... Soldatul se preumbl[ ncet, lene=, mole=it de c[ldur[, de la u=[ pn la col\ul casei, de la col\ul casei napoi la u=[, =i iar merge pn[ la col\ul casei =i iar se ntoarce la u=[. Aici se opre=te pe cteva secunde, se uit[ n tinda r[coroas[, parc[ ar vrea s[ intre s[ se a=eze pe vreun sc[unel =i s[ se hodineasc[ un pic, dar numai ridic[ mina, =i =terge fruntea cu dosul palmei =i iar porne=te napoi, spre col\ul casei, cu pistolul-automat aninat cu o curea lat[ de gt, cu mna dreapta

31
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

32
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

proptit[ pe discul rotund, lucitor, greu (oare cte cartu=e s[ fie ]ntr-nsul? plin cu cartu=e!). Merge, calc[ peste firele ce vin trndu-se pe p[mnt din cine =tie ce dep[rt[ri, vin =erpuind =i cum ajung n dreptul casei se culc[ toate la p[mnt, se furi=eaz[ pe jos, lipindu-se de p[mnt, apoi se adun[ mai multe gr[mad[ =i se bag[ n cas[ prin ferestre unde-s f[cute ni=te bor\i, pe dedesubt, ntre lemnul vechi, negru =i putrezit al ferestrelor =i lut (de unde-or fi venind oare srmele aiestea? de acolo din vale, de la mal? ori de peste deal, dinspre trg?). Soldatul calc[ peste ele f[r[ s[ le bage n seam[ nici m[car nu trage cu urechea la vorbele =i strig[tele ce r[zbat din cas[, nu-l intereseaz[. Atta =tie: s[ umble de la u=[ pn[ la col\ul casei, uneori s[-=i mute (nici nu vezi bine cum!) pistolul-automat de la gt pe um[r (se vede c[-l taie curelu=a la grumaz) =i numai dup[ ni=te sunete pe care naiba s[ =tie cum le prinde se opre=te din mers, pune palma la marginea neagr[, lucioas[ de sudoare a pilotc[i =i se uit[ la cer. Se uit[ lung, parc[ de bun[ seam[ ar vedea ceva n dep[rt[rile de aer alb, topit la soare, se uit[, ascult[, apoi face din mn[ am[rt c[ nici de data asta nu-i (se vede c[ tare-i plac avioanele!) =i porne=te iar[=i s[ se preumble de la u=[ pn[ la col\ =i de la col\ pn[ la u=[. Iar cnd se ntoarce =i acolo la col\, =i aici la u=[, face cum face, dar nici m[car s[-=i treac[ privirea pe la tulpina nucului, a=a ntoarce capul, c[ nici o dat[ nu-=i arunc[ ochii ncoace, parc[ nici i-ar p[sa, este cineva sub copac ori poate de mult nu mai este nimeni. (De fapt, dac[ vrei s[ nu te ui\i la ceva, dar totu=i s[ vezi, po\i s[ nu te ui\i =i s[ vezi =i nc[ s[ vezi bine: te ui\i n alt[ parte la altceva, bun[oar[ la u=[ ori spre vrful nucului, dar tragi cu coada ochiului n alt[ parte,

bun[oar[ spre cele cteva r[d[cini groase, scor\oase, care curg din trupul tulpinii, merg ca vreo doi pa=i, jum[tate prin \[rn[, jum[tate afar[, =i odat[ se cufund[ n p[mntul vrtos, b[t[torit de attea picioare =i ro\i). Ori, poate, de aceea nu vrea s[ se uite ncoace, nu cumva s[-i vin[ iar poft[ de umbr[ =i s[ se a=eze =i el pe-o r[d[cin[ de asta =i taman atunci s[ ias[ acela din cas[, s[-l prind[ stnd aici =i s[-i fac[ o sc[ld[toare de s[ uite cum l cheam[; poate de aceea nici nu se uit[ ncoace, ci trece cu ochii pe deasupra, parc[ nici i-ar p[sa: este cineva aici ori, poate, de mult nu mai este nimeni. Dar las c[ m[ vede, m[ urm[re=te ce fac! Numai se preface c[ nu se uit[ la mine, dar m[ urm[re=te! Isai ntinde piciorul drept, mi=c[ degetul mare =i abia acu n\elege de ce-l ustur[ a=a. L-a usturat tot drumul cnd au venit ncoace, dar nici m[car s-a uitat s[ vad[ ce are de asta i ardea? =i apoi de s-ar fi oprit, numaidect ar fi b[gat de seam[ Timo=a =i s-ar fi apucat s[-l ntrebe =i s[-l iscodeasc[ ce =i cum =i unde a dat de =i-a dezbrnat unghia. Iar Isai nu vroia nici s[ vad[, nici s[ =tie Timo=a c[ are =i el ran[. Parc[ asta-i ran[ o julitur[ care trece n cteva zile. Dar al dracului ustur[! ncepe Isai a scormoni cu mna la r[d[cina nucului, apuc[ oleac[ de \[rn[ moale =i uscat[ =i o presoar[ pe julitur[. Apoi ridic[ iar capul. Vezi, s-a uitat ncoace! N-am zis c[ m[ urm[re=te? Numai a=a se preface... =i Timo=a! Ce naiba st[ atta n cas[ de nu iese? L-au pus la telefoane ori ce-mi st[ acolo? Din cas[ se aud strig[te, r[cnete, unele r[stite, altele mai domoale, spuse o dat[, de dou[, de trei ori, printre care r[sun[ vorbe care numai a sudalm[ aduc, sudalm[ =i gata!

33
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

34
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

St[ Isai cu ochii a\inti\i la deget, vede c[ prin \[rn[ r[zbate iar sngele, \[rna se ud[, la nceput la mijloc, apoi pata se l[\e=te, sngele-i negru, =i n sfr=it =i aduce aminte unde-a aninat de =i-a dezbrnat degetul cu unghie cu tot. n V[lcica-Mic[, acolo a prins ntr-un ciot, pe cnd fugea aplecat pe dup[ tufarii de salcmi: =tia c[ lng[ fntna cu colac de piatr[ totdeauna este un pichet =i cam greu s[ scapi =i s[ treci pe lng[ dnsul, c[ din locul acela se vede =i ntr-o parte =i n alta ca n palm[, =i c\i au ncercat s[ treac[ pe acolo i-au oprit, ori dac[ au apucat s[ treac[ te miri cum, i-au z[rit mai ncolo, i-au prins =i i-au dus pn[ ntr-un sat nu departe, i-au nchis =i i-au \inut cteva zile... El, dac[ nu alerga repede, nu se trntea la p[mnt =i nu se tria ca rma f[r[ s[ sufle =i apoi nu se repezea iar la fug[, nu mai trecea, z[u nu trecea. Dar iac[ a trecut... Ce folos c[ am venit acas[, dac[ m-au prins? Ieri am venit =i azi m-au prins?... Sudalmele din cas[ r[sun[ mai tare, nfuriat, =i Isai de acuma nu mai vede nici unghie, nici degetul care-l doare =i din care curge snge negru amestecndu-se cu \[rna nu, acuma ia aminte la u=a tinzii c[scat[ n fa\a lui, o u=[ joas[, ngust[ (se vede c[ au ales anume bojdeuca asta d[r[p[nat[ =i mititic[ de mai nici se vede din p[mnt, c[ soldatul cnd merge de la col\ la u=[, se fere=te s[ nu prind[-n strea=in[ s[ nu-i cad[ pilotca din cap). Se uit[ Isai la u=[ =i a=teapt[ s[ ias[ Timo=a, dar nu iese, =i toat[ n[dejdea-i la Timo=a. Oare nu cumva a ie=it pe alt[ parte ori chiar pe u=[, dar Isai taman se uita n p[mnt =i n-a b[gat de seam[, =i s-a dus Timo=a =i nu i-a spus c[-l leap[d[ s[ se descurce singur din ncurc[tura n care s-a b[gat...

Dintr-odat[ i se face ciud[ lui Isai =i-l cuprinde o mnie stra=nic[ pe dnsul, adic[ pe sine, =i mnia i ntoarce sufletul pe dos (tare mult a dovedit s[ steie n sat! noaptea a venit, ast[ noapte, =i a doua zi l-au prins azi l-au prins), dar pe dat[ ciuda =i mnia se ntorc asupra uzbecului cu ochi lunguie\i, care l-a nh[\at de pantaloni de era s[-i rup[ fundul, apoi l-a prins de dup[ cap (parc[ Isai ntr-adev[r ar fi vrut s[ fug[!), i-a b[gat mna n buzunar =i i-a g[sit binoclul, adic[ jum[tatea de binoclu pe care Isai o c[p[tase cu atta greu dnd pe ea ce avea mai scump, ba mai p[scu vac[ str[in[ cteva zile. Soldatul l \inea, Isai se smunci, dar asiatul l apuc[ de mn[, mai s[-i rup[ pielea... (Soldatul acela nu i-a pl[cut din capul locului, de cnd a venit =i a intrat n casa lor, dup[ aceea s-a mutat la alt[ cas[, dar tot venea pe la dn=ii, c[ era dintr-un grup cu Timo=a). +i dup[ ce i-a luat ocheana l-a nh[\at de gulerul c[m[=ii =i l-a dus pe uli\[-n sus. Unde-l ducea, Isai nu =tia, poate-l ducea s[-l... vorba ceea. Soldatul striga c[ Isai e spion de dincolo, Isai striga c[ nu-i spion, c[-i de aici din sat, a venit s[ vad[ ce face bunelul c[-i b[trn =i a r[mas singur =i d[du s[-i mu=te mna ca s[ scape, dar acela se feri =i ncepu a rde. +i cnd ncepu a r`de, Isai =i aduse aminte c[ a mai auzit rsul ista, dar nu =tia unde, apoi ndat[-i r[s[ri n fa\a ochilor pr[sadul cu pr[sade v[ratice, la care a g[sit ntr-o zi o creang[ dezbinat[ (de fapt, creanga nu era, iar mai pe urm[ l-a v[zut pe uzbec umblnd cu creanga, =i f[cuse o varg[ dintr-ns[, c[-i trebuia de mnat calul to\i din grupul lui Timo=a au cai =i se duc c[l[ri dincolo, noaptea). +i atunci Isai =i f[cu pe loc un plan: odat[ s[ \ipe, s[ sar[ cu unghiile la ochii lui, =i cnd o s[ vreie s[ se apere s[ se repead[ ntr-o parte, s[ scape

35
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

36
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

din prinsoarea lui =i s[ fug[. Cnd s-a preg[tit s[ fac[ a=a, iaca r[sare n drum Timo=a. Cnd l-a v[zut pe Isai, tare s-a bucurat (nu se v[zuser[ de vreo dou[-trei s[pt[mni de cnd fusese Isai n sat cealalt[ dat[, cnd l-a prins c[pitanul, l-a suit ntr-o m[=ina =i n cinci minute l-a desc[rcat tocmai n satul unde i-au dus pe to\i dup[ ce s-au a=ezat cu frontul aici, =i l-au dat mam[-si n primire cu vorba s[ nu-l mai lase de capul lui). S-a repezit s[-l mbr[\i=eze, iar cnd a dat cu ochii de mna cu care-l \inea afurisitul, a prins a hohoti de rs. El rdea, uzbecul clipea din ochii lui ngu=ti, iar Timo=a a dat o dat[ cu palma, cu muchia, =i i-a aruncat mna ct colo =i l-a trimis nu =tiu unde, nici prea departe, nici prea aproape, taman unde trebuia s[ se duc[, dar nu s[-l poarte pe Isai prin sat legat de gt ca pe un cine. +i au pornit amndoi n sus, ncoace, s[ vorbeasc[ Timo=a cu cine trebuie =i ce trebuie. Ajun=i aici, Isai vru s[ intre =i el cu Timo=a la c[pitan, s[-i spun[ ce =i cum s-a ntmplat, nu cumva c[pitanul s[-l cread[ pe \ip[l[ul care m[car c[ n-a venit cu dn=ii putea s[-i spuie la telefon c[ a prins un spion, adic[ pe Isai, pe care Timo=a i l-a luat =i vrea s[-i dea drumul. Da, trebuie s[ intre, s[ intre =i s[ vorbeasc[ cu c[pitanul, iar dac[ o s[-l cunoasc[ =i o s[-l ncarce ca atunci =i o s[-l trimit[ napoi, s[-i spuie iac-a=a verde-n ochi: M[car s[ m[ trimite\i de o sut[ de ori, totuna am s[ vin, am s[ r[zbat =i am s[ intru n sat =i alt[ dat[ nu m[-\i mai putea prinde! A=a ar fi vrut s[-i spun[, iar c[pitanul dac[ n-ar fi vrut s[-l asculte =i ar fi strigat la dnsul =i l-ar fi oc[rt =i l-ar fi dus iar[ cu ma=ina napoi, s[ ajung[ la polcovnicul cel b[trn care a venit ntr-o zi =i a stat mult de vorb[ cu bunelul. +i-au adus aminte pe unde au luptat ei n b[t[lia cealalt[ cu

neam\ul (bunelul zice c[ el =i polcovnicul cel cu capul alb poate chiar s-a v[zut n b[t[lia cea veche) =i i-a povestit bunelul pentru ce a primit cele dou[ cruci Sfntul Gheorghe =i le-a adus, crucile, =i le-a ar[tat din l[di\a lui pe care o p[zea de dormea cu dnsa la cap =i nu da chei\a la nimeni, c[ acolo p[stra toat[ averea r[mas[ dup[ moartea bunicii, iar polcovnicul i-a dat hrtie la mn[ s[ nu-l mai scie nimeni pe bunelul =i s[-l lase n sat. C[ bunelul a=a i-a spus: Nu m[ duc nic[ieri. Cte am v[zut la via\a mea, dac-oi vedea-o =i pe asta n-are s[-mi fie nimica. Dac[ o fi s[ mor, aici s[ mor unde m-am n[scut, dac-o fi s[ mai tr[iesc tot aici vreau s[ tr[iesc. Dar din casa asta nu ies!.... Polcovnicul a zmbit, a scos un blocnot =i i-a scris o hrtiu\[ =i i-a dat-o la mn[ bunelului. A=a c[ amu n-are cine se anina de dnsul, de bunelul. Are s[-l g[seasc[ Isai pe polcovnic =i c[pitanul dac[ are s[ mai deie din coad[ =i iar[ are s[-l expedieze din sat, are s[ cear[ de la polcovnic o hrtiu\[ ca a bunelului (are s[-i spuie c[ el i nepotul mo=neagului cu dou[ cruci Sfntul Gheorghe de la mp[ratul) =i atunci nu mai are fric[ de nimeni. Cum dracu de-a uitat, n fierbin\eal[, s[-i spuie lui Timo=a s[ cear[ napoi binoclul, adic[ jum[tatea de binoclu care-i trebuie uite-a=a, la gt!... Dar poate-i mai bine c[ a uitat, c[ dac[ i spunea, Timo=a ndat[ ar fi nceput s[-l iscodeasc[ ce-i cu binoclul? =i Isai n-ar fi putut s[-i spun[, pentru c[... Bine c[ a uitat! De fapt, vorbe=te deschis cu Timo=a, poate s[ vorbeasc[ deschis, =i chiar i-a spus, pe drum cnd veneau ncoace, de planul lui (s[ intre la c[pitan), dar Timo=a a zmbit a rde =i l-a lovit pe um[r: +ezi bini=or =i nu te strofoli. Cnd ai s[ i te ar[\i, c[pitanul are s[ vad[ ro=u naintea ochilor. Mai bine r[mi

37
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

38
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

afar[, las c[ vorbesc eu cu dnsul Ce s-a gndit Isai: a=a-i mai bine, a=a cum zice Timo=a. Amu toat[ n[dejdea-i la Timo=a... Iar se aude vorb[ mare n cas[: r[cnete, strig[te. Parc[-s sudalme, parc[ nu-s sudalme. Glasul lui Timo=a. Oare pe dnsul l suduie a=a? D[ Isai jos cu cel[lalt picior glodul cu snge de pe degetul dezbrnat. De-acu nu-i mai pas[ curge snge ori nu curge, l ustur[ ori nu, l doare ori nu... Poate s[-l usture, poarte s[-l doar[, poate s[-l frig[, dar dac[ nu iese Timo=a, pentru dnsu-i totuna. Acu strig[tele =i sudalmele! A=a-i: dac[ vrei s[ nu te ui\i la ceva, dar s[ vezi bine, uit[-te la altceva, bun[oar[ la unghia dezbrnat[, dar n aceea=i vreme trage cu coada ochiului spre soldatul cu c[ma=a ap[-n spinare =i cnd ai s[-l vezi aproape de col\ul casei, f[-te a nu mai fi aici, sub copac, iar cnd se va ntoarce =i va porni napoi cu pistolulautomat atrnat la gt =i va vedea c[ pe r[d[cina asta groas[ =i solzoas[ nu-i nimeni, are s[ se gndeasc[: poate ntr-adev[r nici n-a fost nimeni? +i dac[-i a=a, de ce s[ nu te faci a te rostogoli pe mini de dou[ ori pn[ dai dup[ tulpina groas[ a copacului, dup[ aceea te mai rostogole=ti de alte dou[ ori, te faci ghem =i te duci vreo dou[zeci de pa=i de-a dura pe coast[, acolo scape\i ntr-un =an\ proasp[t s[pat, cu \[rn[ moale, te furi=ezi de-a lungul =an\ului =i lua\i-m[ de unde nu-s, s[ m[ duce\i iar cu ma=ina napoi!... Ori m[ ridic odat[-n sus, m[ apuc de creanga de colo =i-n trei secunde m-am pr[p[dit prin frunzi=ul nucului, =i de sus aud =i v[d tot ce face c[pitanul cu Timo=a, iar dup[ aceea las[-m[ pe mine c[ =tiu ncotro, cnd =i cum s[-mi car picioarele... Da, m[ vr n frunze =i n-o s[

m[ g[seasc[ toat[ razvetca lor s[ m[ caute un an =i o var[. A mai a=teptat Isai oleac[ =i cnd a auzit l[murit c[ sudalmele-s sudalme, iar printre ele degeaba cearc[ s[ scoat[ capul un glas ceva mai slab, s-a dat iute pe-o coast[, apoi s-a r[sucit o dat[, sprijinindu-se n mini, =i cnd s-a v[zut n dosul tulpinii copacului, iar soldatul se opri la col\ul casei s[ se scarpine, =i-a adus aminte cuvintele soldatului cnd a venit =i s-a a=ezat =i el oleac[ la umbr[, pe-o r[d[cin[, lng[ dnsul: Tu cat[, m[i b[iete, nu cumva s[ fugi. Apoi a t[cut ctva =i a zis: Ei, dac[ vrei pn[ la atta, po\i s[ fugi c[ nu te \in. A zis a=a (v[ =tiu eu htriile!), ca nu cumva Isai s[ vreie s[ fug[... cu bun[ seam[. Amu s[ se fac[ ghem, s[ strng[ minile =i picioarele =i s[ se repead[ cu capul nainte de-a dura la vale pe l[s[tur[ spre tran=eele de colo... =i numai a strns minile la piept =i a ridicat capul c[ tot atunci printre vrfurile de buruieni, sub frunzele late, verzi-ntunecate de la poalele nucului s-a deschis n fa\a ochilor o sp[rtur[-n cer =i ntr-ns[ atta lumin[, c[ Isai a prins a bate din gene l dureau ochii =i chiar i-a \inut oleac[ nchi=i, apoi i-a deschis iar[ =i cnd i-a deschis =i s-a uitat iar[ n sp[rtura aceea a v[zut ceva tare departe, a=a de departe c[ mai nu pricepeai ori i o arip[ de noura= albastru, ori marginea p[mntului. Da, marginea p[mntului plutind ntr-o lumin[ alb[strie ca o cea\[ u=oar[, da, i dealul de dincolo de p[dure, =tiut c[-i dealul, =i se v[d ni=te bobi\ele albe pe coasta dealului casele, =tiut c[-s case. S-a ridicat Isai n genunchi, s-a dat mai aproape de gura sp[rturii =i s-a gndit: Uite, de aici se vede toat[ valea. Numai te ridici o =chioap[ mai sus =i vezi jum[tate din apa Nistrului, vezi plopul cel mare

39
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

40
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

=i stejarii de pe mal, vezi livezile, vezi dunga unde ncepe p[durea, ncolo mai la dreapta vezi cotul apei (nu degeaba au ales bojdeuca asta care mai nu se vede din p[mnt, aici, pe greab[nul dealului), s-a gndit =i ndat[ l-a nghimpat la inim[. Afurisitul de uzbec! Amu dac[ aveam binoclul, adic[ jum[tatea aceea de binoclu, m[ uitam printr-nsa la bobi\ele albe de pe dealul de dincolo de p[dure =i numaidect g[seam casa m[tu=ii, =i poate vedeam cine-i prin ograd[, n cas[ ori n pivni\[ dac[ s-or fi ascuns acolo cu to\ii... Dac[ nu i-or fi mnat =i pe dn=ii cine =tie pe unde!.... +i tot atunci din sp[rtur[ l privi mama ncruntat[, cu p[rul despletit, neagr[ la fa\[ =i cu ochii pln=i, l privi =i-l ntreb[: Ce faci aicea, m[i Is[ie=? De ce-ai fugit? Nu vezi cum m[ chinuiesc cu fata? Vezi c[ nu mai are multe zile de tr[it =i nu =tiu ce s[ fac? Ai fugit =i te-ai dus. Ce cau\i pe aici, Isai mamei? Isai plec[ ochii n p[mnt c[ nu se putea uita cu ochii lui n ochii ei, =i cnd se uit[ n p[mnt v[zu n buruieni, culcat[ (ce buruieni o fi fost nu =tia lobod[, mohor, amestec[tur[, erau ni=te buruieni nalte), o v[zu ntins[ n buruieni pe sor[-sa, galben[, cu gura c[scat[, parc[ \ipa, taman cum era n ziua cnd se duceau ei, mul\i oameni, care cu c[ru\ele, care mpingnd c[rucioare, cnd dintr-odat[ au venit de naiba =tie unde dou[ avioane nem\e=ti =i au nceput a trnti bombe peste dn=ii. Un om a strigat: N-ave\i voi unde zvrli bombele? =i a=a a c[zut c[ i-a retezat capul o a=chie de fier. Iar sor[-sa mai tare s-a speriat de buhnituri, c[ nu =i-a astupat urechile =i s-a rupt o bomb[ pe aproape. Zicea mama dup[ aceea: nc[ putea s[-i crape inima de spaim[, acolo, pe loc... Dar a=a, iaca, o s[ se chinuie. Isai ridic[ iar ochii spre sp[rtur[, sp[rtura se nchisese de

acum =i el numai glasul mamei l auzi: Ce stai aici, m[i Is[ie=? Nu vezi cum m[ chinuiesc cu fata asta? Apoi vrfurile buruienilor prinser[ a se leg[na plutind ca ntr-o ap[ =i Isai att putu zice: Dar Ile, mam[? Nu-i nici o veste de la Ile? i viu oare acolo? Poate-i la m[tu=a, poate nu... Cum s[-l l[s[m pe Ile, mam[? C[ =i el i al nostru, Ile!.... Mul\i ani dup[ aceea, ncoace de acum, i-a povestit Isai lui Ile despre ce i s-a ar[tat atuncea n ochi, i-a povestit cu de-am[nuntul, dar atunci ndat[, dup[ ce s-a dus frontul, peste vreun an, doi, cnd lucra Isai tractorist =i-l luase =i pe Ile pe lng[ dnsul, atunci nu i-a spus nimic i era ru=ine. +i apoi nu numai ru=ine, mai era =i alta: de cte ori =i aducea Isai aminte minutul cnd a v[zut-o pe mam[-sa aplecat[ asupra fetei totdeauna i d[deau lacrimile. Vezi c[ drept gr[ise mama atunci =i-l probozise c[ de ce a fugit =i a lep[dat-o singur[ =i ea se chinuie cu fata, c[ fata, adic[ sor[-sa, tare s-a mai chinuit. Cic[, se scula, a=a slab[ cum era, \ipa, da s[ se porneasc[, s[ fug[, se apuca cu minile de cap, \ipa =i dac[ era slab[, nu putea =i c[dea jos... =i, zic, poate chiar n ziua aceea, n minutul acela cnd a v[zut-o leg[nndu-se pe vrfurile buruienilor, sub sp[rtura din cer, ori poate a doua zi, a murit sora =i n-a mai v[zut-o, c[ era var[ =i au ngropat-o repede a murit de sp[riet. +i Isai nu putea s[ nu l[crimeze cnd =i aducea aminte, dar asta era atunci, n proasp[t, dup[ aceea a trecut vreme =i s-a mai uitat, dar tot l durea la inim[ cnd =i aducea aminte. =i aducea aminte singur, pentru dnsul, nu ca s[ povesteasc[ cuiva... Iar odat[, de acuma ncoace cnd s-a ntmplat s[ vie iar[ cu chef acas[ =i s-a nc[ierat la sfad[ cu nevast[-sa c[ aceea cum l vedea a=a ndat[ i s[rea n cap =i nu se =tie de unde a ap[rut, parc[ a

41
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

42
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

r[s[rit din p[mnt =i s-a pomenit Ile ntre dn=ii, =i cnd l-a v[zut pe Isai cu mna ridicat[ a dat Ile s[-i apuce mna s[ i-o r[suceasc[ la spinare cum a f[cut odat[ cnd a vrut s[ deie ntr-nsul =i s-a vrt mam[-sa ntre dn=ii (erau acolo, n Vale, la casa b[trneasc[ =i n-a dovedit s[-i apuce mna, a dat =i a lovit-o la obraz pe mama, mama a c[zut =i s-a izbit cu ceafa de muchia lai\ei, iar Isai cnd a v[zut ce-a f[cut a urlat la Ile, a urlat ca un taur, s-a repezit pe u=[ =i a ie=it cu u=a-n cap, s-a dus =i unii, cic[, l-au v[zut n noaptea aceea plngnd pe drum). Iar atunci cnd s-a b[gat Ile ntre dnsul =i nevast[-sa, a l[sat mna-n jos =i i-a strigat lui Ile: M[i! Pentru tine m-am b[gat n foc s[ te scot Pentru tine, mucosule. Iar Ile, care era fl[c[u =i nu mai era un mucos, ba se g[tea =i el de nsur[toare, s-a sim\it jignit, mai s[ sar[ la b[taie, dar n-a avut curaj, c[ era treaz, iar frate-s[u b[ut. De ciud[ i-a zis: Dracu te-a rugat s[ te bagi? Te-am rugat eu? Dac[ n-ai avut cap =i ai fost un prost =i jum[tate =i n-ai =ezut bini=or cum au =ezut al\ii. Ce te-ai pornit s[ m[ cau\i? M-am pornit c[ nu =tiam ce-i cu tine. M-am pornit s[ te aduc acas[, s[ nu te m[nnce cioroii ori pe=tii, m[i! He, s[ m[ m[nnce! Poate te-ai dus s[ te m[nnce pe tine? M-am pornit c[-mi era mil[ de mama c[ se usca de jalea ta! Tare \i-a mai fost jele de dnsa la via\a ta! S[ =tii c[ mi-a fost a urlat iar Isai ca atuncea =i s-a repezit cu pumnii asupra lui Ile. Ile dac[ a v[zut a=a i-a pus o piedic[, l-a dat la p[mnt, l-a legat cu o funie =i a zis c[-l duce =i-l trnte=te n Nistru. Dar nu l-a dus s[-l trnteasc[, ci a r[sturnat vreo dou[ c[ld[ri de ap[ peste dnsul =i l-a l[sat a=a n mijlocul casei. Iar cnd s[ se duc[ i-a strecurat printre din\i: Mai bine te mncau cioroii ori pe=tii pe tine! c[ Isai

apucase a-i muta din loc vreo doi din\i =i ni=te m[sele... =i cum sta Isai =i se uita n sp[rtura albastr[ ca o ap[, ca o fereastr[-n cer, i s-a p[rut c[ vede-n ea =i capul lui Ile parc[ era Ile, parc[ nu era, cum l v[zuse ultima dat[ nainte de a fugi de acas[, din sat. +i cnd deschide gura s[-l ntrebe: M[i Ile, ai g[sit calul?, se aude strigat pe nume. A ie=it Timo=a! A=a n genunchi cum st[tea Isai se ntoarce, se ridic[ repede =i se uit[ pe dup[ tulpina copacului (n-a scos capul nu cumva s[-l vad[, c[ nu =tia: s[ ias[ ori nu?). Se uit[ =i-l vede pe Timo=a n prag gr[ind ceva c[tre soldatul care oprise mai ncolo =i i tot r[spundea, dar vorbea a=a de repede c[ nu se n\elegea nimic, ci numai c[ strig[ parc[ sup[rat. A nceput =i Timo=a a striga pn[ s-au apropiat unul de altul, s[ deie piept n piept (Timo=a ro=u la fa\[, se vede scnteindu-i o ureche, =i =terge fa\a, fruntea =i gtul cu mneca ori cu pilotca, cum =i-o fi =tergnd-o). Cnd i v[zu nc[iera\i pentru cine =tie ce, Isai se gndi c[ poate pentru dnsul se sf[desc =i era s[ steie aici, n umbr[, s[ vad[ ce-or face mai departe, dar nu putu =i strig[ o dat[ ie=ind din ascunz[toarea lui: Iac[-t[-m[-s =i eu! Ce-a\i crezut, c[, vorba ceea... am cotigit-o? N-am vrut. i ta-a-are cald azi. Mai bine s[ =ezi la umbr[. +i se a=ez[ iar la locul de mai nainte, pe r[d[cina copacului, lini=tit, parc[ nu el, ci altul s-ar fi zvrcolit pn[ acuma a=teptnd. Timo=a vine, se opre=te n fa\a lui (Isai =i cur[\[ degetul de \[rn[ n cteva locuri julitura a plesnit =i muste=te iar[ =i-i vede numai ciubotele pn[ la jum[tatea turetcilor colb[ite =i nu prea mari, c[ s-ar potrivi =i lui Isai), =i-i zice s[ se scoale s[

43
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

44
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

se duc[ (unde s[ se duc[?), s[ se duc[ mai repede c[ poate s[ ias[ din cas[ =i atunci... A, se dumere=te Isai, poate s[ ias[ din cas[ c[pitanul, s[-l vad[ =i s[ se r[zgndeasc[. S[ zic[ c[ nu-l mai las[-n sat =i iar s[-l opinteasc[ cu ma=inica napoi, la mama? Sare n picioare =i o iau amndoi pe dup[ cas[, la vale. Cum n-ar fi c[pitanul de mare =i tare, dar Timo=a l-a nfrnt. Se vede c[ greu i-a fost, c[, uite, hainele-s tot o ap[ pe dnsul. Ori poate nainte de a vorbi cu c[pitanul a trebuit s[ a=tepte mult, s[ steie ntr-un col\ ori lng[ u=[ =i s[ a=tepte pn[ ce c[pitanul va mntui vorba la telefon cu vreun general. Nu, nu cu vreun general, cu altcineva, c[ dac[ se auzea strignd =i suduind nu putea s[-l suduie c[pitanul pe general, c[ generalu-i mai mare n grad... iar Timo=a st[tea la u=[ =i a=tepta, =i a=teptnd a=a au prins a-l v[rsa sudorile... Ori poate l-au pus s[ r[spund[ la telefoane, s[ deie comenzi c[-n casa asta trebuie c[ sunt vreo sut[ de telefoane, dac[ vin attea srme din toate p[r\ile. +i dup[ ce-a terminat c[pitanul vorba, l-a v[zut pe Timo=a stnd la u=[ =i l-a ntrebat cu ce-a venit =i ce vrea, =i Timo=a i-a spus c[ este-n satul ista un mo=neag pe care l cunoa=te polcovnicul cel b[trn =i i-a dat polcovnicul voie s[ r[mn[ n sat (are =i document la mn[), =i mo=neagul acela are un nepo\el, ia acolo un nepot =i... =i ar vrea s[ r[mie aici... =i atunci c[pitanul a ntrebat: Nu cumva i acela, pe care l-am trimis o dat[ cu ma=ina? Acela-i, tovar[=e c[pitan. Iar a venit? A venit, tovar[=e c[pitan. A venit =i v[ roag[... =i atunci c[pitanul a cl[tinat din cap, a zmbit =i a zis: Nu cumva i prietenul t[u de te pui a=a pentru dnsul? Da, prieten +i ce fel de prietenie-i ntre voi? Aici Timo=a

las[ ochii n jos =i ro=e=te. Nu poate s[-i spun[... Dar ca nu cumva c[pitanul s[ cread[ c[ soldatul i prieten cu un b[ie\el, ndr[zne=te s[-i m[rturiseasc[ c[-i la mijloc o fat[, una din sat, dar amu nu-i n sat, s-a dus =i ea cu ceilal\i, dar cnd era n sat... Timo=a a plecat iar ochii, =i c[pitanul a zmbit iar[ =i s-a uitat cu blnde\e la fl[c[uanul care abia a mplinit optsprezece ani =i de cum a fost eliberat satul lui a venit n unitate =i a luat parte la trecerea Niprului (acolo i-au degerat picioarele, c[ era iarn[, frig =i a c[zut n ap[ dar s-au t[m[duit), iar amu unde se duce r[zbate peste tot, afl[ tot, aude tot. S-a uitat =i l-a ntrebat: Da-i b[iat bun?... Isai?.... Da, Isai. Dup[ cum n\eleg, el \i-a dat fata? El mi-a f[cut cuno=tin\[. Am v[zut-o ntr-o zi peste gard, dar a fugit de mine, =i ne-am dus amndoi la dnsa acas[ =i am stat de vorb[... Dup[ aceea i-am pl[cut =i eu. Dac[-i a=a, a zis c[pitanul, s[ r[mie b[iatul... cum l cheam[? Isai l cheam[. S[ r[mn[ Isai... aicea-n sat =i s[ nu-l mai poarte nimeni pe drumuri ca pe un vi\el. Timo=a, un-ne ducem? Isai se uit[ din mers napoi, spre bojdeuca din deal acoperit[ cu paie =i hlujdani nnegri\i de ploi, se uit[ =i-l vede pe soldatul cu pistol-automat stnd la col\ =i, c[utnd pe sub palm[-n sus, l vede =i tot atunci aude-n ceruri un bzit gros, ntrerupt, cnd mai tare, cnd mai ncet, cnd mai aproape, cnd mai departe... (Se vede c[ vine iar vreunul ncoace la pod, dar podu-i stricat. Ei =i? Vine s[ vad[, nu cumva au f[cut altul al[turi? Ce crezi, pot s[ fac[! ntr-o noapte fac. Altfel cum au s[ treac[ dincolo? not? Dar tunurile, dar tancurile?...)

45
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

46
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Un-ne ducem, Timo=a? Timo=a merge =i tace... +i nu merge nainte c[ i-ar fi pasul mai mare, nu, pa=ii lor s cam totuna de mari (ce-s cei c\iva ani, care-i despart o nimica toat[), dar merge mai repede pentru c[-i nc[l\at =i nu se teme c[ a da cu piciorul de ceva =i =i-a anina vreun deget. Iar Isai trebuie s[ bage de seam[, =i m[car c[ se uit[ unde calc[, dar tot anin[ ni=te bulg[ri, ni=te buruieni (c[ dup[ ce au ie=it din tran=eea care ducea pe dmb de pe dmb se vede Nistrul =i cel[lalt mal =i dac-ai merge n picioare ziua-n amiaza mare, nem\ii trag o dat[ cu mitraliera =i nu-l mai vezi pe bunelul, au apucat printre casele de dincoace =i pe ni=te c[r[ri au ie=it la un drum ce trece printre ni=te vi=ini, drum nou f[cut de armat[ vara asta), a prins n buruieni, dar n-a mai sim\it durere, mai tare-l chinuia c[ de ce merge Timo=a =i tace. Ai v[zut-o? Cnd ai venit, ce f[cea? Cine? Timo=a se opri n loc =i-l privi n ochi. Ochii lui erau alba=tri, ochii lui Timo=a. Vera, zic. Ai v[zut-o? Ce f[cea? Am v[zut-o. Am umblat amndoi cteva s[pt[mni la p[scut vacile. Dinspre p[dure... Cu dnsa? V[ ducea\i la p[scut vacile? Cu Vera. +i mai erau b[ie\i acolo? B[ie\i mari erau?... Nu, ne duceam amndoi n alt[ parte. Amndoi? Timo=a parc[ se ncrunt[, parc[ zmbi. nspre p[dure v[ ducea\i? Amndoi, nspre p[dure. +i ea ce zicea?... De cine?

Ei, de mine... Nu vine-n sat? De mine ce zicea? Nu =tiu. Nu zicea nimic de tine. Adic[ zicea... Dar am uitat... Ce zicea? Timo=a se opri iar[, dar Isai merse nainte, =i Timo=a se porni n urma lui, p[=ind ncet, s[ nu trop[iasc[, s[ nu fac[ colb cu ciubotele de-amu Timo=a mergea din urm[, iar Isai nainte. +i-a adus aminte cum cntai din balalaic[. Zicea c[ tare frumos cntai (Isai ncepe s[ n[scoceasc[ =i s[-i spuie tot ce-i tr[sne=te prin cap, numai s[-l bucure), =i zicea uneori cnd ne duceam cu vacile nspre p[dure =i vacile se duceau departe nainte, iar noi r[mneam n urm[, zicea c[ dac[ merge a=a singur[ =i ascult[ aude glas de balalaic[, parc[ vine de pe vale, parc[ vine dinspre p[dure, parc[ vine dinspre sat =i-i pare c[ tu cn\i. Numai c[ nu te poate vedea, nu-\i vede fa\a, da de auzit te aude... Ce spui?! se minun[ Timo=a =i se bucur[ ca un copil. +i de bun[ seam[ p[rea un copil, nici musta\[ ca lumea nu avea, ia ni=te tuleie mai mult galbene dect negre, =i dac[ n-ar avea uniforma pe dnsul olecu\[ cam larg[ =i cureaua cu cataram[ lat[, cu stea pe dnsa, ci ni=te pantaloni de bumbac =i o c[ma=[ de foaie de cort boit[ cu coaj[ de nuc[ ca a lui Isai =i s[ fie =i el descul\, ai zice c[-s doi b[ietani care vin de la mal de la prins pe=te, merg al[turi =i povestesc unul altuia care =i cum a prins odat[ pe=te, cu ce crlig =i cu ce rm[ =i tot a=a... =i chiar m[ aude cum cnt? Nu =tiu, d[du Isai din umeri. Te aude ori nu, dar ea zice c[ te aude. Timo=a se ntoarse =i se uit[ ntr-o parte, n lungul drumului dintre vi=ini, drum plin de colb cu urme zim\ate de ro\i, se uit[-n lungul drumului, duse mna la

47
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

48
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

piept unde avea n stnga un buzun[ra= =i ntr-nsul ceva, parc[ vroia s[ caute ntr-nsul, apoi l[s[ mna-n jos, se ntoarse c[tre Isai =i-l apuc[ de dup[ umeri: M[i Isai! Dar numai voi doi v[ ducea\i nspre p[dure? Noi doi. Mergeau mai nainte =i al\i b[ie\i, da pe urm[ am nceput a ne duce numai noi. +i al\i b[ie\i nu merg cu voi? B[ie\i mari, zic... Nu merg... M[i Isai, =i zici c[ aude cntec de balalaic[? Nu =tiu: aude ori nu? A=a zice ea c[ aude... Apoi s[ =tii, m[i Isai, c[ n fiecare zi cnd am vreme cnt din balalaic[. A=a s[-i spui: n fiecare zi cnt. +i ieri am cntat. M-am dus la dn=ii la prispa lor unde =edeam amndoi seara =i am cntat... S[-i spui c[ pe prispa lor am cntat... A=a s[-i spui... Are s[ vie =i ai s[-i spui tu... A zis c[ vine? Vine-n sat? Nu =tiu: a zis ori nu, dar dac[ are s[ vreie are s[ vie... Dar[ s[-i spui s[ vie. Auzi, s[-i spui! Isai deodat[ holb[ ochii cu ciud[ =i strig[: Da de ce s[-i spun eu, m[i Timo=a? Du-te =i-i spune tu! Timo=a l apuc[ iar de dup[ umeri: +i s[-i spui, m[i Isai, c[ am visat-o. S[ zici a=a: te-a visat Timo=a. ntr-o noapte... Nu era chiar noapte, diminea\a era. Dup[ ce am venit de dincolo, c[ noaptea ceea am f[cut o treab[ ca niciodat[ (mai era s[ nu m[ mai ntorc), l-am adus pe unul cu crpa-n gur[... Diminea\a am visat c[ s-a mntuit r[zboiul (bucurie, mare bucurie!), m[ ntorc n satul meu =i cnd ajung o vad pe mama n prag ntinznd minile, eu m[ reped spre dnsa =i ea zice: Timo=a, ai venit? E=ti viu?. s

viu, mam[. +i cnd am dat s[ ne mbr[\i=[m mi-am adus aminte c[ Vera nu-i, m-am ntors =i am fugit ncoace spre Nistru, c[ a=a ne-am n\eles s[ m[ a=tepte cnd m-oi ]ntoarce =i s-a mntui r[zboiul, oi veni s-o iau la mine s[ tr[im amndoi... +i m-am pornit la fuga peste v[i, peste dealuri, peste p[duri, peste ape, =i fugeam peste sate, peste multe sate, zburam =i alergam la casa asta unde =tiam c[ st[ la col\ul prispei =i m[ a=teapt[ Vera. Cnd am ajuns, am v[zut-o pornindu-se de la col\ul prispei spre u=[, s[ intre n cas[. Am strigat: Vera! Am venit s[ te duc la mama. Cnd m-a v[zut s-a ntors, s-a uitat la mine =i nu m-a recunoscut. A dat din cap: Nu e=ti tu aista. Eu s, Vera! Uit[-te, degetele mele, minile mele cu care te-am mbr[\i=at, gura cu care te-am s[rutat. Nu e=ti tu, c[ \i-i neagr[ fa\a. Eu s, Vera!. Numai glasul e-al t[u, dar nu e=ti tu.... A intrat n cas[ =i a nchis u=a. Timo=a, povestind, zmbea uneori, alteori se ducea cu privirea departe, =i buzele i tremurau =i iar zmbea, c[ de, parc[ nici el nu crede ce spune, dar parc[ crede =i, ]ndeob=te, nu =tie ce s[ cread[. S[-i spui de visul ista, m[i Isai. Auzi? S[-i spui... Isai: Zici s[-i spun? nseamn[ c[ vrei s[ m[ trimi\i napoi? Cum a f[cut c[pitanul atunci? Pentru asta m[ duci spre marginea satului? De asta mergeai nainte =i t[ceai: nu vroiai s[-mi spui c[ vrei s[ m[ trimi\i? Timo=a, ce-a zis c[pitanul? strig[ Isai. C[pitanul? Ce-a zis c[pitanul de mine? Spune. Se oprir[ fa\[-n fa\[: Isai privindu-l t[ios pe Timo=a, Timo=a uitndu-se prin p[r\i, atingndu-l cu palma pe um[r, pe obraz, netezindu-i c[ma=a, care fo=nea de-\i lua auzul.

49
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

50
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

A zis... s[ te trimit napoi. A=a a zis c[pitanul... S[ m[ trimi\i napoi? Pe mine? Da, aici degrab[ are s[ fie pr[p[d. Mare pr[p[d... +i las s[ fie... C[ nu m[ duc. Trebuie. A=a a zis c[pitanul. De asta m[ mi la marginea satului? Ieri au mpu=cat-o nem\ii pe o femeie. Era ascuns[ ntr-o cas[ ori cine =tie pe unde... A ie=it. Au v[zut-o de dincolo =i au mpu=cat-o. Au g[sit-o ucis[-n gr[din[... Cu sapa lng[ dnsa... Nu m[ duc! Trebuie s[ te duci. E=ti tn[r. Ai a tr[i nainte. A=a a zis c[pitanul: B[iatul are toat[ via\a nainte. Pe-alde dn=ii trebuie s[-i cru\[m, s[-i ferim de moarte, c[ ei or s[ ridice \ara din scrum. S[-l trimi\i de aici n jum[tate de or[ =i s[-mi raportezi. n\eles?. A=a c[, Isai, nu-i vina mea. A=a a ordonat c[pitanul. +i ordinu-i ordin. La urma urmei, de ce te bagi? Eh, d[du Isai din mn[. Credeam c[ ai f[cut treab[. Te-am a=teptat sub nuc. Mai bine o tundeam de-acolo =i nu m[ g[seai ct lumea cnd ie=eai. Se ntoarse =i se uit[ peste vi=ini la casele mpr[=tiate pe costi=[, pustii, nec[utate, nengrijite, numai unde =i unde s[pate mprejur (au venit oamenii pe furi=, s[ sape cartofii, s[-i pr[=easc[ =i s[-i scoat[, =i unde-au g[sit, unde nu prea, c[ aveau ei grij[ =i solda\ii), se uit[ la case =i-l apuc[ o durere n piept, o durere pentru c[su\a lor care era peste dmb, dincolo, n vale =i nu se vedea, de la care se ducea, trebuia s[ se duc[. Nici m[car nu-i spusese bunelului ce-a p[\it cu uzbecul, cum s-a dus la c[pitan cu Timo=a, cum a tras n[dejde c[ are s[ fac[ Timo=a ceva pentru dnsul, dar n-a f[cut nimic =i asta numai din cauza c[pitanului care nu poate s[

n\eleag[ c[ Isai are treab[ aici =i n-a venit s[ scormoneasc[ n p[mnt cartofi. Oare dac[ i-ar spune lui Timo=a pentru ce a venit, l-ar n\elege? Dar... nu, nu-i spune. C[ =i Timo=a a=a zice: M[i Isai, uneori mi pare c[ suntem fra\i, a=a m-am mprietenit cu tine. Vezi: fra\i, dar cnd e la o adic[... Hei! Soldat! Un nour alb de colb i nv[lui =i n nourul acela se z[ri ceva mare =i negru n dreptul lor un camion. Timo=a f[cu doi pa=i =i Isai l v[zu urcnd pe scara m[=inii (era un camion mare de-acum dup[ aceea v[zu c[-i marc[ american[, din cele n care trebuie s[ te sui pe scar[), =i pn[ s[ schimbe Timo=a =i =oferul cteva vorbe, colb[raia se mai r[ri, se l[s[ la p[mnt =i Isai pricepu c[ ma=ina ie=ise dintre vi=ini, dintr-odat[, de-aceea n-o auzi cum ajunse n dreptul lor. Timo=a st[tea sus, pe scar[, =i-i turna ceva n palm[ =oferului (numai f[r[dect ni=te mahorc[ ori alt[ iarb[ a dracului), iar =oferul l ntreba ceva pe Timo=a =i, ar[tnd la Isai care st[tea descul\ pe marginea drumului, zise ceva (Isai nu putu n\elege de r[ul motorului), zmbi, deschise u=a cabinei =i-i strig[: Haide, iute! Iar Timo=a: Suie, Isai. Ai s[ te duci cu dnsul. Isai se uit[ o dat[ mprejur la vi=ini (da, r[u a nclcit-o: mai bine o cotigea de sub nuc... ori s[ fi sc[pat din minile uzbecului... =i =oferul tare-i negru la fa\[... o fi vreun gruzin ceva), se uit[ la cer, apoi jos la picioare, d[du o dat[ cu t[lpile n p[mnt, cu una apoi cu cealalt[ s[-=i scuture picioarele de colb, s[ri sprinten pe scar[ =i urc[ n cabin[. Timo=a trnti u=a:

51
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

52
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Auzi? S[-i spui ce-am vorbit. S[-i spui tot... Tot atunci n mijlocul cerului ap[rur[ trei avioane, ap[rur[ dintr-odat[, parc[ se iscaser[ din nimic. Timo=a le v[zu, v[zu camionul ie=ind la drum limpede n cmp de unde mai era mult pn[ la perdeaua de copaci, unde s-ar fi putut dosi, le v[zu =i strig[ dup[ ma=in[, dar =oferul nu auzi =i goni nainte =i un uria= nour de colb se \inea n urma ma=inii. Bunelul nu prea auzea, nu prea vedea =i nu prea putea umbla. Dac[ vroia cineva s[-i spun[ ceva =i el s[-l aud[ =i s[-l n\eleag[, trebuia s[ vin[ acela mai aproape de dnsul =i s[ gr[iasc[ mai tare, atunci l n\elegea =i-i r[spundea. Iar uneori dac[ omul era mai departe, vorbea ceva mai ncet =i vroia numaidect s[-i r[spund[, bunelul i r[spundea =i dac[ acela cam zmbea de r[spunsul lui, apoi, dup[ o vreme, dup[ ce se ducea pe unde s-o fi dus =i f[cea ce-o fi f[cut, iat[ c[ =i aducea aminte de vorba lui bunelu =i deodat[ vedea c[ bunelul i-a r[spuns =i nc[ i-a r[spuns adnc, numai c[ el n-a n\eles =i a rs, a rs ca prostul. +i dup[ aceea nu mai rdea. Dar rdea altul, rdea de alt r[spuns al bunelului, dar pe urm[ =i aistuia i pierea rsul. Se n\elege, dac[ nu era un prost. C[ pro=tii, dac[ vre\i s[ =ti\i, rd totdeauna, rd de toate, rd f[r[ pricin[. Dac[-s pro=ti, s[rmanii... Iar cnd careva din nepo\i zicea: Bunelule, de ce n-auzi bine?, ori: De ce nu vezi bine?, ori: De ce nu po\i alerga s[ te joci cu noi?, bunelul parc[ ncerca =i el s[ zmbeasc[ de atare ntrebare, dar numai a=a p[rea, c[ci fusese la vremea lui =i el copil =i =tia c[ copiii nu prea =tiu multe, =i dac[ ntreab[ ceva nu ntreab[

cu gnd r[u, pidosnic, ntreab[ c[ nu =tiu =i dac[ fac vreuna, iar n-o fac cu gnd r[u, dar mai mult din zburd[ciune. A=a le r[spundea: Apoi, dragul bunelului, nu prea aude bunelul c[ prea multe a auzit la via\a lui, ori: Apoi, dragul bunelului, nu prea vede bunelul c[ prea multe a v[zut la via\a lui, ori: Apoi, dragul bunelului, nu prea poate umbla bunelul c[ prea mult p[mnt a umblat n via\a lui.... Nu prea aude, nu prea vede =i nu prea poate umbla bunelul, dar tot aude, tot vede, tot umbl[ el. +i dac[ ar fi s[ se pomeneasc[ departe, prin str[ini (fie chiar pe locurile pe care le-a c[lcat n tinere\e cnd purta manta sold[\easc[ =i arm[ cu \epu=[ lung[ de-un cot la vrf arma mp[ratului), s-ar r[t[ci ntr-o clipit[; ori dac[ ar fi fost s[-l duc[ =i pe dnsul din sat cum i-au dus pe ceilal\i ar fi surzit de tot, ar fi chiort de tot =i i-ar fi ]n\epenit de tot picioarele. +i m[car c[ nu prea poate umbla bunelul, de =ezut nu =ade locului niciodat[ totdeauna =i g[se=te de lucru: ori cearc[ dac[ e nfipt bine parul din col\, dac[ n-a sl[bit \[rna mprejurul lui, =i dac[ a sl[bit cumva se apuc[ de o b[t[tore=te (o bate bine cu drucul f[cut anume, pentru ast[ treab[), ori o calc[ cu piciorul, o tip[re=te bine, ap[sat (dac[ e s[ vorbim la un drept, gardul omului pe parul din col\ se \ine =i dac[ se ntmpl[ s[ prind[ o roat[ =i s[-l mi=te din loc nseamn[ c[ sl[be=te tot gardul =i nu-i mai r[mne mult pn[ s[ se pr[vale, iar casa f[r[ gard e ca =i omul gol nici o ap[rare, nici o fa\[, nici o n[dejde c[ nu vine unul s-o d[rme de tot), ba mai ia o mn[ de chiroane =i ciocanul =i bate pe unde vede c[ trebuie. Apoi se duce =i caut[ la pomi s[ vad[ cum se \in =i nu cumva s-a dezbinat vreo creang[, c[ n unii ani roada se face a=a de

53
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

54
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

mare de nu pot crengile s-o \ie =i, binen\eles, nu po\i s[ rupi merele =i pr[sadele s[ le arunci (mare p[cat pe lumea asta =i la pom, =i la om s[ nu poat[ feri =i purta rodul pe care i-l d[ Dumnezeu =i anul, c[ rodul venit din soare, din p[mnt =i din v[zduhul cerului poate-i cel mai sf`nt =i mai tainic lucru pe lume =i s[ nu-l p[ze=ti, s[ nu-l fere=ti =i s[ nu-l aduci pentru bucuria oamenilor =i casei i iar[=i cel mai neiertat p[cat n via\[), dar trebuie s[ iei ni=te proptele =i s[ le pui sub copaci =i s[ sprijini crengile cu ele. Bunelul vine, ia din gr[mada de usc[turi ni=te be\e =i face proptele cu b[rdi\a =i sprijin[ crengile, le sprijin[ bine =i pomii stau mul\umi\i =i-=i poart[ roadele mai departe s[ se coac[, =i bunelu-i mul\umit =i el... St[ n fa\a lor, olecu\[ grbovit, =i se gnde=te (la ce se gnde=te, pomii =tiu, c[-s =i ei ca =i dnsul: ct s tineri =i n putere =i s[n[to=i s[ aduc[ rod bun =i dulce, dac[ mb[trnesc s[ fie m[car buni de f[cut ni=te proptele =i asta se cheam[ c[ ajut[ =i ei s[ se umple =i s[ se ndulceasc[ poamele), st[ bunelul cu capul descoperit, alb, c[ numai cu capul descoperit =tie s[ lucreze: lucrul pentru dnsul i sfnt =i dac[ te a=ezi la mas[ =i sco\i cu=ma din cap tot a=a trebuie s-o sco\i cnd te apuci de lucru =i zici Doamne ajut[, c[ se poate ntmpla s[ te apuci de lucru =i ori s[ nu-\i sporeasc[ ori s[ nu mai ajungi a sta la mas[. Totdeauna de cum se desprim[v[ra =i pn[ da n iarn[, cu capul gol lucra. Cnd abia se luaser[ cu baba lui =i erau nc[ tineri l ntreba cte odat[, cnd l vedea a=a, fie umblnd prin ograd[, fie lucrnd la vie, fie tr[gnd coasa: M[i omule, m[i, d-apoi iac[-i soare, nu te doare capul de c[ldura asta? Nu m[ doare, fa femeie, nu m[ doare, a=a m-am deprins =i cu cu=ma n cap nu pot lucra s[ m[ tai. nainte vreme,

cnd era tn[r =i avea pleat[ mare, nici nu-i trebuia cu=m[, avea ce-l ap[ra, pe atunci =i barb[ neagr[, mare avea, c[ el, de fapt, nc[ de la b[t[liile cele vechi, una cu iaponul, alta cu neam\ul, tot cu barb[ se purta. Iar mai ncoace, cnd s-a n[lbit =i p[rul n cre=tet i s-a r[rit se vedea lic[rind printre copaci, printre tufele de vie capul lui ca o lumin[ argintie, =i unii, cei b[trni, cnd l vedeau, ziceau c[ seam[n[ chipul lui cu sfin\ii de demult, a=a cum au r[mas s[ ni-i arate icoanele. De odihnit bunelul nu se prea odihnea, mai mult n picioare era, iar dac[ vroia s[ se odihneasc[ se a=eza pe prag (vremea de la urm[, ncoace de-acuma, c[ mai nainte nu \ine minte nimeni s[-l fi v[zut =eznd), se punea pe pragul casei =i =edea a=a mult, adic[ nu prea mult c[ iar se scula =i-=i g[sea vreo treab[. Pragu-i prag, trece unul, trece altul, intr[ cela-n cas[, iese cel[lalt =i s[-l vad[ =eznd? Iar dac[-l ntreba careva: De ce nu te pui mata pe un scaun ori pe altceva?, el r[spundea ]ntr-un trziu: Apoi, draga mo=ului, m[ pun =i eu pe prag c[ aici a=a-i: nici n cas[, nici afar[. Mi-a venit vremea =i mie s[ m[ duc unde s-a dus baba, dar nc[ nu m[ cheam[ =i de asta =ed gata... (Bunica murise cu vreo doi-trei ani nainte de a se ncepe b[t[lia, nu cu mult dup[ ce-l luase pe fecioru-s[u. Iar bunelul degeaba zicea c[ vrea s-o urmeze, se vedea c[ nc[-i t[ri=or =i are s-o mai duc[ a=a =uguia cu pragul). Zicea a=a, dar nimeni nu credea, poate nici el nu credea ce zice c[ era un stejar de om, nu alta, =i cnd =i aducea aminte cte unele din trecut =i le povestea nepo\ilor, iar mai nainte copiilor lui (mul\i a avut, pu\ini au tr[it, din nou[ numai patru au r[mas, iar amu nici de unul nu =tie nimica, numai fiica m[ritat[ dincolo =tie c[ era vie =i s[n[toas[ pn[ nu demult, iar dac[

55
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

56
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

a venit frontul =i i-a desp[r\it, nu mai =tie, i teaf[r[ ori i-au ridicat, ori i las[ s[-i piseze bombele); zic, povestea cum a zvrlit pu=ca mp[ratului cu \epu=[ lung[ de un cot la vrf =i a venit acas[ tocmai din Gali\ia. +i cte a tras =i a p[timit pe drum, =i cum trebuia s[ se opreasc[ din cnd n cnd =i s[ lucreze cte dou[-trei s[pt[mni la vreun gospodar, ca s[ c=tige ni=te mncare ori o nc[l\[minte ca s[ poat[ merge mai departe, =i cum erau s[-l omoare ni=te tlhari cnd trecea prin ni=te p[duri, =i cum era s[ se nece ntr-o ap[, dar a sc[pat de toate =i a venit acas[ =i numai dorul de cas[ l-a dus =i l-a ajutat dorul de cas[. Iar cnd era acolo departe, uneori prin tr[snetul mpu=c[turilor =i asurzenia tunurilor i se n[z[rea c[ aude cum curge Nistrul, cum f=ie =i gr[ie=te apa lui =i atunci dorul de cas[ l strngea mai tare de inim[ =i nu putea sta. Iar la urm[ dup[ ce mntuia de povestit ntindea picioarele nainte, se uita la dnsele =i se gndea c[, a=a slabe cum sunt, dac[ ar trebui s[ vie de la marginea p[mntului tot ar veni acas[, ar veni aicea s[ moar[, c[ prin str[ini n-ar putea s[ moar[. (De asta nici n-a vrut s[ se duc[ din sat. +i chiar de nu s-ar fi ntlnit cu polcovnicul cel b[trn care i-a dat hrtie la mn[ s[-l lase n pace, tot nu s-ar fi dus. Cine =tie de ce nu vroia s[ se duc[? Oare s[ fi simi\it c[ i se apropie ceasul? Cum era de tare, dar n-a trecut mult[ vreme dup[ ce s-a ridicat frontul =i s-a dus mai departe, dac[ au trecut vreo doi ani =i jum[tate, taman cnd cu seceta ceea =i foametea =i a murit =i el. +i nu de foame a murit, c[ se mai g[sea ceva de mncare, dar vezi c[ nu prea vroia s[ m[nnce. Ce avea d[dea la b[ie\i, lui Isai, lui Ile, c[ le r[m[sese ca =i tat[ =i trebuia s[ aib[ grij[ de ei.) Numai acas[ vroia s[ moar[. C[, zicea, n casa asta m-am

n[scut, din p[mntul ista am crescut, cu apa asta m-am ad[pat =i tot n p[mntul ista vreau s[ m[ duc =i s[ m[ fac nimic. Iar cnd ziceau b[ie\ii c[, vorba ceea, n natur[ nimic nu se pierde... c[ erau nv[\a\i =i se credeau mai de=tep\i ca dnsul, bunelul mijea ochii =i gr[ia n =ag[: Dac[-i a=a, apoi cineva, vreun str[nepot dintr-al zecelea rnd are s[ beie ori are s[ m[nnce din \[rna mea =i are s[ m[ vizeze =i dac[ are s[ se duc[ =i el pe undeva departe prin lume, prin str[ini, negre=it are s[ simt[ c[-l trage acas[ =i are s[ vie =i el ca mine, m[car =chiop, pe jos are s[ vie acas[ =i a=a nu ni s-a stinge neamul niciodat[... Nu prea aude, nu prea vede =i nu prea poate umbla bunelul, dar tot vede =i aude, mai bine zis simte, =i cum prie coaja copacilor tineri, prim[vara, cnd cresc mai tare, =i cum sparge iarba \[rna cu coltele, cnd om[tu-i ]nc[ alb pe ridic[turi, =i mai ales simte ce se face n cas[ =i pe lng[ casa lui. Adic[ nu mai este a lui, i a nurorii =i a b[ie\ilor casa, dar totu=i i =i a lui (a lui i c[soica de la vale, dinspre drum, a f[cut-o cu baba, demult, cnd nc[ se g[teau s[-l nsoare pe fecioru-s[u: Hai, fa femeie, s[ ne facem =i noi o bojdeuc[, c[ dac[ om mb[trni, unde ne-om hodini oasele? Au f[cut-o =i este =i tr[iesc ntr-ns[, adic[ tr[ie=te numai bunelul, c[ baba s-a sup[rat pe lume =i s-a mutat la marginea satului, n casa ei de veci), i a lui casa, mai ales amu cnd a r[mas singur s[-i poarte de grij[ =i casei =i gr[dinii pn[ ce trece =i prjolul ista =i s-a ntoarce nora cu b[ie\ii de acolo de unde-s du=i. Ziua ca ziua, bunelul =ede ascuns, nu prea iese la iveal[, mai mult prin c[soic[, c[ n cas[ stau solda\ii, n amndou[ od[ile =i n acea de f[cut mncare, acolo stau, care prin paturi, care pe jos, care pe lai\e, dorm pe

57
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

58
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

unde se nimere=te c[ vara chiar i mai bine de dormit pe jos. Iar aista tinerel, ucraineanul, cum l cheam[... Timo=a =i-a f[cut ntr-un copac un p[tul =i doarme acolo uneori, alteori fuge =i el n cas[ ori vine n c[soaie, la bunelul, =i ncepe s[-l ntrebe, s[-i povesteasc[ =i-i spune de satul lui din ce parte o fi fiind. Odat[ l-a v[zut bunelul descul\, degetele picioarelor i erau mai f[r[ unghii =i l-a ntrebat ce-a p[\it, dar b[ietanul n-a vrut s[-i spun[. Numai pe urm[ a aflat de la Isai c[ amndoi, Timo=a =i Isai, s-au f[cut prieteni buni c[ ucraineanului i-au degerat degetele de la picioare, cnd au trecut iarna asta Niprul. Era ger mare =i ei s-au b[gat n ap[, noaptea. Nem\ii i-au sim\it =i au nceput a-i sc[lda cu foc. Ru=ii n-au dat napoi, ci au mers tot nainte =i cnd nu r[m[sese dect vreo cincizeci de metri pn[ la mal, v[d c[ apa-i neagr[ =i dau not. Apa rece ca ghea\a =i i-au degerat picioarele... +ede bunelul n c[soic[, iar cum se face sear[ =i se las[ ntunericul iese =i porne=te \up-\up-\up mprejurul casei, cu b[\ul lui, s[ vad[ ce fac cartofii, s[ vad[ cum se coc pr[sadele =i merele trzii, s[ mai strng[ din cele c[zute pe jos =i s[ le aduc[ la b[ie\ii i=tia (a=a le zice solda\ilor), s[ m[nnce =i ei, c[, s[rmanii, nu au vreme de hodin[ tare-i poart[ =i-i mn[ cei mari ai lor. +i ie=ind ieri ziua (a dat o fug[ c[-i trebuia ni=te ap[), a ajuns pn[ la gard =i nu-= cum s-a n[l\at =i s-a uitat dincolo, =i i s-a p[rut c[ vede pe cineva stnd aplecat, de la deal de casa Motrei. Cine s[ fie, m[i? Soldat nu-i soldat, nu pare a fi mbr[cat cu... mantaua. +i apoi ce s[ fac[ soldatul acolo? A stat bunelul =i s-a uitat =i de la o vreme a b[gat de seam[ c[ m[t[hala se mi=c[, mi=c[ =i parc[ face ceva, se apleac[, d[ din mini. S-a priceput bunelul: Fa Motre, tu e=ti? Ce faci acolo, fa?

Pr[=e=ti?. Pr[=esc, i-a r[spuns Motrea. Pr[=esc cartoafele =i sfecla, c[ le n[du=[ de tot buruianul. Da cum ai r[zb[tut n sat, fa Motre? Numai Dumnezeu =tie. +i a dat din mn[ Motrea, c[ n-are vreme, se gr[be=te s[ taie ceva din buruianul ista, c[ amu= or veni =i or lua-o =i or alunga-o iar[. S-a apucat de pr[=it mai departe, bunelul s-a dus, dar nu z[bav[ dup[ aceea a venit un soldat care tr[ie=te =i el pe undeva pe la casele din mahala bunelului =i a spus c[ au g[sit-o pe bab[ moart[, n cartofi, cu sapa lng[ dnsa. O nimerise un plumb de dincolo. Se vede c[ tr[sese neam\ul de cteva ori: un glonte i-a spart coada sapei, aproape de ureche, c[ a atins =i fierul olecu\[, iar al doilea ori al treilea a nimerit-o pe bab[ n piept, n partea stng[. +i au mai g[sit acolo o tr[istu\[ cu vreo cteva chile de cartofi noi =i vreo dou[ sfecle se g[tea baba s[ le duc[ la ai ei unde erau, n sat str[in. Dac[-i femeie proast[, s-a gndit bunelul, n-a fost la b[t[lie niciodat[ =i nu =tie ce-i asta... Iaca s-a b[gat n ochii lui, iar el st[ acolo cu pu=ca cu ochean[ =i cat[ n ce-ar putea mpu=ca. +i dac[ nu vede altceva, d[ n babe c[ prin ocheana lui se vede tot ca n palm[. +i-a adus aminte bunelul c[ a v[zut mai deun[zi =i el ceva scurmndu-i p[mntul pe dinainte =i s-a aplecat s[ vad[ ce-i, nu cumva vreo crti\[ (de unde crti\[, dac[ locul era curat?), =i numai s-a aplecat, a n\eles ce-i (dup[ zbrnit), s-a ridicat =i a pornit repede, n tot statul lui, spre c[soic[. Las s[ vad[ prostul c[-s un mo=neag =i s[ nu strice gloan\ele degeaba. Iar baba =edea, se vede, mai mult cu dosu-n sus, =i ce s-o fi gndit acela: c[ face vreun blindaj ceva =i hai s-o pr[v[leasc[, =i a dobort-o... Dac[-i femeie proast[ =i n-a fost la b[t[lie =i nu =tie ce-i asta....

59
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

60
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

S-a dus bunelul =i a ngropat-o, c[ nu se putea s-o lase nepetrecut[ de nimeni la hodina de veci. Au f[cut solda\ii un sicriu, l-au boit cu ro=u =i au ngropat-o. Bunelul s-a dus =i i-a pus o cruce la cap. Au ngropat-o de la deal de cas[, tot pe ntuneric, nu departe de locul unde au g[sit-o ucis[. C[ nu erau s-o duc[ la marginea satului, n \intirim. Dac[ o duceau, ar mai fi trebuit s[ fac[ vreo cteva gropi, tot atunci, pe loc. A pus-o bunelul n groap[ =i tot el i-a dat \[rna de-asupra. A pus lng[ dnsa =i tr[istu\a cu cele cteva chile de cartofi =i ni=te sfecle, numai sapa n-a pus-o, a luat-o s[-i fac[ alt[ coad[ =i s[ pr[=easc[ =i el pe lng[ cas[, c[ tot pierise sapa lui. O luase cineva... Cnd l-a v[zut pe Isai venit =i el cine =tie cum, bunelul s-a f[cut foc: De ce nu te astmperi acolo? Ce umbli pe drumuri? Ce cau\i aicea? Am venit s[ v[d, nu-i Ile? =i pe mata s[ te v[d. Nu-i... De mine s[ n-ai grij[. Vezi ce-i aici?. +i a vrut s[-i spun[ de baba Motrea, dar nu i-a spus, ci numai l-a mpins cu b[\ul din urm[ =i a nchis u=a dup[ dnsul. L-a l[sat pe Isai s[ doarm[ =i noaptea asta avea de gnd s[-l trimit[ cu te miri ce de mncare napoi, la mam[-sa (ni=te poame, acolo). Dar cnd s-a uitat nu-i Isai. Parc[ s-a f[cut nimic... Se uit[ bunelul nspre fereastr[ a amurgit. Se scoal[, =i apuc[ pe achipuite b[\ul de la cap[tul lai\ei =i iese afar[. n prag se opre=te, dar nu se a=az[ jos, st[ oleac[, ia aminte =i simte c[ afar[ nu-i lini=te. Parc[ se aude un vuiet nfundat venind de undeva ncet, greu. Ca un cazan cnd ncepe a clocoti de la fund. ntoarce bunelul urechea care mai este de ceva =i nu-l am[ge=te ca cealalt[, ascult[, apoi ntoarce capul =i ascult[ cu n[rile dinspre miaz[-noapte nu-s apele, nc[-i devre-

me s[ vin[ apele de la Munte. Cnd vin, numaidect se simte rece toat[ valea, se aude zgomot f=it, =i cine =tie =i pricepe, ndat[ n\elege c[ vin apele din Carpa\i, de sub om[turi. Altu-i zgomotul aista. +i nu-i f[cut nici de vnt, nici de ape, nici de subp[mnt, ci-i f[cut de oameni. Mai ascult[ da, zgomot de oaste, zgomot de ro\i, zgomot de motoare, zgomot de picioare ro\i abia pornite, motoare n[bu=ite, picioare trite. Dup[ cum se vede, se ntmpl[ ceva, se gnde=te bunelul =i-=i aduce aminte c[ azi de cu zi parc[ i-a v[zut pe moscalii lui, parc[ nu i-a v[zut (moscali, a=a le zicea el solda\ilor ce poposiser[ n casa lui). Nu i-a v[zut s[ se preg[teasc[ de drum, de duc[. Din cei cinci care au cai numai pe unul l-a v[zut: se a=ezase dup[ cas[, pe o piatr[, =i-=i ascu\ea sabia cu o cute. O ascu\ea ntocmai cum ascu\i o coas[. Bunelul i-a zis: Vrei s[ te duci s[ cose=ti ni=te iarb[? Aha, am de gnd s[ m[ duc la noapte, poate mi-a pica ceva. Dar, se vede treaba, tot aveau ei a face un drum c[, dup[ ct a priceput bunelul mai pe urm[, ceilal\i intraser[ n cas[ ziua, s[ doarm[. +i pe tinerelul ucrainean l-a z[rit (bunelul era n c[soic[ =i l-a v[zut pe ferestruica mititic[ din dos), cum s-a furi=at la fug[ =i a intrat =i el n cas[, a=a c[ nu i-a spus nimic. Celelalte d[\i, cnd l ntreba, ntotdeauna i spunea bunelului cte ceva, dac[ nu chiar tot m[car i d[dea, vorba ceea, a n\elege ce au de gnd. Apoi numai c[ este ceva, numaidect c[ se ntmpl[ n seara asta ceva, de s-aud zgomote primprejur. Dac[i a=a, cum s[ stai aciuat n cas[? Bunelul taie piezi= ograda, se d[ la u=a casei, se uit[ n[untru, dar nu vede pe nimeni. (S-au dus to\i, n-a r[mas nimeni s[ p[zeasc[; mare avere n-au, ia ni=te =ei numai, dar =tiu c[ este bunelul, le-a p[zi el... =i apoi cine-o s[ ndr[zneasc[

61
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

62
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

s[ le ieie?... caii... nici caii nu-s... unii stau aici, al\ii n cealalt[ margine de sat, peste dmb, =i dac[ au a se duce undeva, de acolo se duc). Nu-i nimeni. Amu de cu sear[-i ntuneric, iar dup[ vreo dou[ ceasuri r[sare luna =i se vede tot ca n palm[ n sat... S-au gr[bit ei, b[ie\ii, s[ se duc[ unde au de dus... Face bunelul de la u=[ ntr-o parte (u=a-i bine nchis[) =i iaca trece peste prlaz, n gr[din[. P[mntu-i cald, i simte c[ldura, numai frunzele cartofilor, ale sfeclelor, ale pomilor s-au r[corit mai repede, dar unele nc[-s calde. Umbl[ bunelul prin gr[din[, pune mna pe o creang[, pe o frunz[, pe un bulg[re de jos, apoi se duce mai departe, se gnde=te la ce s-o fi gndind =i iar st[ s[ asculte zgomotul tainic ce se aude n noaptea asta. Parc[ ai zice c[-i mai lini=te ca-n alte d[\i. Rar cnd se aud mpu=c[turi pe vale, undeva mai jos latr[ din cnd n cnd o mitralier[, dar h[t mai la vale aici numai rachetele dac[ \=nesc n sus =i cnd se nimere=te s[ zboare cte una spre malul aista, se lumineaz[ ograda de se vede ca ziua. Dar bunelul nu se uit[, umbl[ f[r[ grab[ prin orgad[, =i strnge n buzunare c\iva pumni de cartofi (mai ncolo, dac[ va r[s[ri luna, are s[ aprind[ un focu=or =i are s[ le coac[ atunci fumul nu se vede). Cnd se ntoarce napoi din gr[din[ =i vrea s[ p[=easc[ peste prlaz, i se pare c[ a auzit u=a la c[soic[. Se opre=le bunelul =i se uit[ ntr-acolo, dar n-aude mai mult nimic. St[ =i se gnde=te: S[ fie cineva ori vntul? ori u=a s-a clintit singur[ din b[l[m[li... Poate a sim\it =i ea zgomotul nel[murit =i i-a r[spuns. Dar dac[-i cineva? Cine, m[ rog, poate s[ fie? Cine? =i zice bunelul n gndul lui: Dac[-i om, are s[-mi spuie, dac[-i m\[, am s-o simt. Face pe dup[ salcmul de la col\ul c[soic[i, ia br[\i=orul de g[teje

pe care l-a preg[tit de cu zi =i se duce la casa lui. Intr[, pune defocul lng[ plit[, st[ =i ascult[ mprejur nu se aude nimic. Se a=az[ iar pe lai\[ =i sprijin[ al[turi b[\ul. I se pare c[ zgomotul de afar[ r[zbate =i aici, =i l aude. Dar =tie bunelul c[ numai a=a i se pare, n-are de unde s[-l aud[. Vezi, cu vreo zece ani mai nainte auzea =i vedea mult mai bine nu vreo zece, numai vreo cinci, poate chiar =ase... Stai! C\i ani s de atunci de cnd s-a l[sat de ciob[nie? Da, =ase, c[ peste o var[ a s[rit iar neam\ul la b[taie... Acolo, n V[lcica-Mic[, unde era co=ara =i st[tea toat[ vara cu oile, noaptea dac[ se culca a=a somn avea c[ auzea tot mprejur: c[ \ipa o pas[re pe vale (d[dea bufni\a peste dnsa), c[ striga vreo vietate prins[ de vulpe ori cine =tie ce alt glas noptatic bunelul auzea tot. Dar vezi c[ n noaptea aceea n-a auzit nici el (ceilal\i ciobani ziceau de dnsul c[ n-are somn niciodat[), n noaptea aceea a dormit dus (ori unde alergase prea mult ziua dup[ turm[, ntr-un loc o luase turma repede la deal, tot la deal, pe coast[, a vrut s-o ntoarc[ =i n-o putea ajunge =i a alergat =i a strigat tare dup[ oi, ori c[ obosise mai ales cu mulsul, cine =tie!), a adormit =i a dormit de cu sear[ somn greu, zbuciumat, =i se f[cea c[ s-a b[gat un lup n \arc =i a nceput s[ rup[ oile una dup[ alta (cum de nu l-a sim\it nimeni, nici cinii? =i zicea bunelul, prin somn, desigur), =i a=a dormind s-a zbuciumat s[-l alunge, s-a repezit la dnsul s[-l sparg[ =i cnd s-au v[zut fa\[-n fa\[, =i lupul strns ntr-un col\ cl[n\[nind din din\i, =i bunelul a dat s[-l sparg[ cu furca, a b[gat de seam[ c[ n-are furc[, i cu minile goale, =i a=a cu minile goale s-a repezit, dar... s-a trezit. L-a trezit nu =tiu care dintre ciobani c[ prea strigase huo! prin somn bunelul =i acela l-a trezit. Tot atunci, n noaptea

63
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

64
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

aceea, a venit pe ntuneric la dnsul la stn[, mai dezbr[cat[, cum o g[sise din somn, nor[-sa, care-i dus[ departe n sat str[in, a venit plngnd =i i-a spus c[ l-au furat pe feciorul lui, adic[ pe b[rbatul ei. Bunelul att[ a zis: Iaca lupul... A lep[dat oile =i s-a dus n sat, din sat la trg unde =tia c[ poate s[ deie de urma lui fecioru-s[u, =i cnd a ajuns la un nacealnic, i-a zis s[-i spuie pentru ce l-au luat c[ era om cinstit =i harnic, om de omenie, iar acela, nacealnicul, s-a uitat la dnsul chior=: Mo=ule! Vrei s[ r[mi f[r[ barb[? Bunelul a ntrebat iar pentru ce l-au furat pe feciorul lui =i acela a rnjit: |i s-au urt zilele? Bunelul a zis: Lua\i-m[ pe mine =i lui da\i-i drumul. Acela a zis: Ce ne trebuie a=a rabl[ b[trn[? Pe urm[ a ad[ugat: Dar n-ar strica... c[ =tim noi pe cine ai dincolo. Mar= de aici! L-au alungat. Bunelul a plecat =i n-a n\eles pentru ce l-au furat atunci pe fecioru-s[u. Numai pe urm[ s-a zvonit n sat c[ l-au luat fiindc[ avea sor[ m[ritat[ dincolo (fiica lui bunelul) =i s-au ntlnit o dat[, fratele =i sora, =i au stat de vorb[... Cum s-au ntlnit? Au venit =i unul =i altul la mal =i au gr[it peste ap[. S-au ntrebat ce mai face unul, ce mai face cel[lalt, dar cineva din sat i-a prt c[ or fi vorbit cine =tie ce secrete, nc[ peste grani\[, =i l-au furat =i nu s-a mai ntors, =i a r[mas s[ le fie bunel =i tot el tat[ la b[ie\ii i=tia. Iar s-a auzit un zgomot. Aici, n c[soic[. Bunelul ntinde gtul, ntoarce urechea mprejur. M[i, care e=ti? R[spunde c[ te cunosc pe fos[it... Tu, m[i Ile? Eu s... O umbr[ se prelinge dinspre cuptor n mijlocul c[soaiei. Ai venit, m[i b[iete?... Dar cum, p[catu, ai r[zb[tut? C[ tare-i greu amu de umblat pe p[mnt. Pas[rea

c[ zboar[ =i aceea nc[ nu poate trece. Foc =i pr[p[d peste tot. Zici c[ ai r[zb[tut =i ai venit acas[... Am r[zb[tut, bunelule... Ai r[zb[tut. Bine c[ ai r[zb[tut s[n[to=el, c[ mam[-ta, s[rmana, =i-o fi scurs ochii de tot uitndu-se =i tot a=teptndu-te. Da tu... N-am zis c[ la al\i oameni, dac[ au copchii mai mul\i, apoi m[car c[-s fra\i, dar tot nu seam[n[ unul cu altul, da voi p[rc[ dintr-un ou a\i ie=it? Z[u c[ ia... +i cum de nu vi-i mil[ m[car oleac[ de mama ceea a voastr[? O lep[da\i, v[ lua\i lumea-n cap =i v[ duce\i tu ntr-o parte, frate-tu n alta v[ duce\i =i o l[sa\i, s[raca, cu fata bolnav[, speriat[ =i de la nime nici un ajutor. Dar... bine c[ ai r[zb[tut =i ai venit acas[. C[ toate zilele m[ gndeam: unde s-a duce, pe unde ar umbla, da tot acas[ are s[ vie... De dus s-a dus el cum s-o fi dus, dar iaca napoi cum o s[ vie?... De-amu cte s[pt[mni s de atunci? Vreo dou[sprezece s[pt[mni, mai trei luni de zile. C[ nu z[bav[ dup[ aceea au nceput a-i ridica pe oameni. S-a dus =i mam[-ta cu fata =i cu Isai =i pe drum, cic[, le-a trntit ni=te bombe n cap neam\ul. De nimerit nu i-a nimerit, numai c[ fata s-a speriat tare... Ai g[sit calul? Calul?... L-am g[sit. L-am ajuns din urm[. I-am cunoscut urmele, bunelule. I-am dus urmele. Nu =chiop[ta? +chiop[ta, bunelule. D-apoi c[ i-a scos cap[tul cela de chiron.... N-u i l-a scos, a r[mas n copit[... Cnd ai zis mata s[ i-l scot, nu l-am scos... Chiar a=a? Nu i l-ai scos? Cum nu i l-ai scos, cap[tul cela de chiron, dac[ nu =chiop[ta, cnd l-au dus aceia din ograd[?

65
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

66
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Ba =chiop[ta. Mata n-ai v[zut. Apoi d[, dac[ nu prea v[d. D-apoi dac[ era cu chironul n copit[, nici nu-l luau. A=a zic eu. Da. Nu era chiron... Dar nu l-am scos de tot. Am pus n locul lui un cui de lemn, s[ nu-l doar[ a=a tare. Vede bunelul c[ a nclcit b[iatul ceva, s-a nclcit singur. Se scoal[, a\\[ focu-n plit[, nchide u=ile (s[ se fac[ j[ratic bun, s[ arunce peste dnsul cartofii, adic[ s[-i acopere cu j[ratic =i s-or coace ni=te cartofele, cum n-ai mncat de mult, m[car c[ olecu\[ verdunci, s[-l osp[teze =i pe Ile, c[ cine =tie de cnd n-o fi mncat), apoi se a=az[ iar la locul lui =i se uit[ nu cumva bate lumini\a n fereastr[, din cr[p[tura u=i\ei, c[ fumul nu s-a vedea amu s[ ias[ pe hogeag, =i or fi avnd =i procle\ii ceia hodin[, m[car noaptea. Se a=az[ =i zice: Amu unde-i calul? Ai adus =i calul? Da, bunelule. C[lare am venit. Ai fost pe la m[tu=[-ta? Ce face? S[n[toas[? Am fost... S[n[toas[... Are ce mnca? Cu ce te-a osp[tat? Pe dn=ii nu i-au dus din sat? Nu. Am mncat ni=te fasole... Zici c[ ai venit c[lare? De asta am auzit u=a scr\ind =i trop[it de picioare? Tu veneai c[lare? Ia d[-te mai aproape cu cal cu tot! B[iatul vine la lai\[, bunelul ridic[ mna, i-o pune pe cap, o poart[ de la cre=tet spre urechea dreapt[, apoi coboar[ pe gt n jos, pn[ ajunge la mna stng[: De ce m[ am[ge=ti, m[i b[iete, m[i? Crezi c[ dac[ nu v[d =i nu prea aud, po\i s[ m[ am[ge=ti? Tu nu e=ti Ile. Tu Isai e=ti! Eu s, bunelule, eu, Isai.

+i eu, dragul bunelului, m-am bucurat la nceput c[ a venit Ile teaf[r =i s[n[tos... A r[zb[tut prin focul =i para asta, prin care pas[rea c[-i pas[re =i nu poate r[zbate, da mai degrab[-=i strnge aripile =i cade la p[mnt... Of, c[ tare mai \ipau azi diminea\[ l[stunii, a=a mai \ipau... Parc[ se nvrteau pe deasupra casei noastre... M-am uitat =i i-am v[zut deasupra casei noastre =i m-am gndit c[ nu-i a bine, ne pnde=te o primejdie, mare primejdie ne a=teapt[... S-a dus Ile =i cine =tie dac[-i viu... Tu iar[=i umbli pe drumuri, te vri n focul cel mare... La mine s[ nu te ui\i, s b[trn ce-a fost al meu mi-am luat. Unde te-ai mistuit azi? Gndeam c[ te-ai dus la mam[-ta napoi... M-am pornit, bunelule. +i de ce-ai venit iar[? Am venit s[ v[d: nu-i Ile? De unde s[ fie, m[i Isai, m[i? Apoi... gndeam c[ poate a venit. Gndeai. +i te-ai apucat s[ m[ am[ge=ti... C[-mi vine s[-\i rup urechile. nc[-\i arde a =ag[ amu cnd Ile... cine =tie ce-i cu dnsul. Poate s[ vie =i el. Ce, nu poate s[ vie? Se a=az[ Isai lng[ bunelul, =i, binen\eles, nu-i spune c[ l-a prins un soldat, l-a nh[\at de gulerul c[m[=ii =i-l ducea, =i, noroc de Timo=a, a sc[pat... Dar =i Timo=a l-a suit ntr-o ma=in[ =i l-a trimis napoi =i cum s-a suit n ma=in[ (odat[ om, =oferul! vesel =i =ugub[\, a nceput s[-l ntrebe cum l-a g[bjit sold[\elul cel tinerel =i, dac[-i prost, adic[ el, Isai, a=a-i trebuie n-a =tiut cum s-o =tearg[ =i tot f[cea din ochi, se pare c[ era gruzin ori armean =i ct au mers =oferul i-a povestit fel de fel de bazaconii pe care le f[cea acolo, n Caucazul lui). Apoi, deodat[, au auzit un tr[snet, s-au

67
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

68
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

uitat n cer =i au v[zut avioanele. Au nceput a goni spre copacii de pe vale, dar pn[ s[ ajung[ acolo un avion a cobort n picaj =i a tras o dat[ cu mitraliera n camion (parc[ alt[ treaba n-avea), dar nu i-a nimerit, =i a vrut s[ vie a doua oar[, dar ei intraser[ deacum ntre copaci, s[riser[ din ma=in[ =i se b[gaser[ n ni=te gropi. Dup[ ce s-au dus avioanele, au mers mai departe =i la vreo dou[zeci de kilometri, dincolo de trg, au v[zut n drum ni=te ma=ini (se vede c[ trecea o coloan[, avioanele au trntit cteva bombe, c[ se vedeau al[turea drumului ni=te r[t[cane proaspete ct dnsul, Isai, de adnci), =i ma=inile erau nc[rcate cu l[zi cu muni\ii, una stricat[ la bot, =i atunci gruzinul sau armeanul cel vesel =i =ugub[\ a oprit =i i-a zis lui Isai s[ coboare =i s[ se duc[ mai departe singur, c[ el are s[ ieie l[zile din ma=ina stricat[ ca s[ le duc[ unde trebuie. Isai s-a dat jos, dar nu s-a pornit mai departe, a zis c[ vrea s[ ajute la nc[rcat (cu ce-o fi fost l[zile: cu cartu=e, ori poate cu dinamit[?). A ajutat la nc[rcat, =i gruzinul a plecat, adic[ armeanul, iar o ma=in[ a mai r[mas, tot cu l[zi de acelea, Isai a stat, a stat, nu s-a pornit s[ se duc[ mai departe singur, pe jos, =i cnd s-a pornit ma=ina lui, a s[rit peste bord, s-a urcat sus pe l[zi =i a venit napoi n sat. Poate... Poate... Dar iaca nu vine... Dac-ar =ti pe unde s[ treac[. Dac-ar =ti... Este mai sus de cot o grl[ mititic[, ngust[... De partea ceea... De partea asta iar[ este o grli=oar[... Drept n drept cu cealalt[. +i cre=te acolo rogoz nalt =i des. Numai pe acolo ar putea s[ treac[ =i nu l-ar vedea nimeni. Dar el nu =tie. Ori nu! Mai bine s[ steie acolo pn[ s-a duce focul =i pr[p[denia asta mai departe. Dar crezi c[ are s[ =ad[?

Poate s[ =ad[ =i s-a=tepte, bunelule. Ce, nu poate s[ =ad[? Bunelul se sup[r[: M[i Isai, m[i! Parc[ tu =ezi s[ a=tep\i? De ce nu =ezi cu mam[-ta? Da Ile, bunelule? Dup[ c\iva ani, cnd i-a povestit odat[ Isai lui Ile cum l-a am[git pe Timo=a (pn la urm[ tot se cheam[ c[ l-a am[git, dac[ tot n ziua aceea a venit napoi n sat) =i i-a spus cum l-a luat bunelul pe Isai drept Ile =i pe urm[ s-a sup[rat, apoi iaca n seara aceea, cum =edeau al[turi pe lai\[ (n c[soic[ ntuneric, numai o dunguli\[ de lumin[ r[zb[tea din plit[ =i abia se vedea plpind pe lutul de pe jos), atuncea i-a spus bunelul povestea celor doi fra\i care s-au dus amndoi s[ se scalde =i s-au pr[p[dit amndoi. Erau fra\i n[scu\i =i crescu\i pe malul apei, ca =i dn=ii, =i =tiau s[ noate ca pe=tii, dar vezi c[ s-au necat. +i nu de alta, dar s-au zbn\uit =i s-au hrjonit, iar unul dintr-n=ii a vrut s[-l sperie pe cel[lalt =i cum s-a dus ceva mai la adnc a ]nceput s[ \ipe: M[ nec! M[ nec! S[ri\i, oameni buni! Cel[lalt care era pe mal a zis: Ia nu te f[ nebun =i ie=i. Dar cel din ap[ se vede c[ de bun[ seam[ se neca l-o fi apucat vreun crcel, =i atunci fratele istlalt se zvrle n ap[ =i d[ s[-l apuce, acela de spaim[ s-a ncle=tat de minile istuilalt =i aista nu putea s[ noate =i s-au dus amndoi la fund =i s-au necat. La urm[ bunelul a zis: Ia s[ nu p[\i\i =i voi a=a. C[ acela s-a dus dup[ cal, tu dup[ dnsul, =i s[ nu se ntmple s[ v[ duce\i to\i la fund.... +i cnd mntuia vorba a=a alte d[\i, cnd de-acuma se stricase Isai din drumul lui de se desp[r\ea de nevast[-sa, ba mai ridica =i mna la dnsa, iar Ile c[uta s[-l struneasc[, atunci i aducea

69
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

70
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

aminte c[ putea =i el s[ se nece pentru Ile, iar Ile i zicea t[ios =i avan =i veninos: c[ parc[ tot mai bine era. Atunci Isai s[rea cu pumnii la Ile, dar Ile l da la p[mnt, =i Isai numai gemea, c[ era mai tn[r Ile =i mai vnjos... Dar =i Ile \ine minte vorba bunelului (nu z[bav[ bunelul s-a petrecut dup[ ce-i v[zu pe amndoi mari, c[\[ra\i pe tractor, adic[ unul pe tractor, altul pe plug, la urm[ le-a zis: V-am v[zut mari, m[i b[ie\i, s[ fi\i cumin\i =i s[ c[uta\i de mama, iar eu m[ duc la baba mea c[ de mult m[ cheam[, dar tot nu m[ nduram a v[ l[sa. Amu de-amu m[ duc..., a mai c[scat o dat[ gura, f[r[ glas, a nchis ochii =i s-a stins, lini=tit, senin ca o lumn[ric[), \inea minte vorba bunelului cu cei doi fra\i =i f[cea ce putea, ca s[-l sprijine, s[-l \ie pe Isai n picioare... Ile, zici? Bunelul pune un pumn de cartofi m[run\ei pe j[ratic =i trage spuz[ de-asupra. S-o fi aciuat pe undeva pe acolo, c[ nu-i b[iat prost... Poate chiar la m[tu=[-sa... Numai dac[ n-ar fi b[gat capul... Dac[ a= avea picioarele celea de demult, te-a= lua de mnu\[ =i te-a= repezi la m[-ta, iar pe urm[ m-a= duce s[-l caut =i s[-l aduc =i pe dnsul. Dar cum te-ai duce, bunelule? Nu =tiu cum, dar m-a= duce =i l-a= g[si... +i l-ai aduce acas[, bunelule? L-a= aduce. Dar cum l-ai aduce? Nu =tiu cum, dar l-a= aduce... +i nu m[ iscodi atta, auzi? Ia =i m[nnc[ cartofii c[ s-or r[ci de tot. +i ia de acolo, de pe col\ul mesei, ni=te posmagi. Mi-o dat b[ie\ii o sit[ plin[... Roade, c[ ai din\i buni... Se apuc[ Isai de ros posmagi, ia cte doi-trei cartofi din poala c[m[=ii =i a=a, cu coaj[, i bag[ n gur[ f[r[

sare sarea-i pe mas[ =i n-are chef s[ se scoale. Dup[ ce simte c[ =i-a potolit olecu\[ foamea, numai ce se las[ pe lai\[ (obosit, ce vre\i?), o vreme mai aude c[ bunelul spune ceva (lumina din plit[ nu mai bate pe jos, j[raticul s-a stins de tot), glasul bunelului r[sun[ tot mai ncet, mai departe... =i vede Isai c[ parc[ vine o ap[ mare, larg[ =i luminoas[, =i apa aceea se revars[ pe toat[ valea =i-i soare frumos pe cer =i valea toat[ parc[-i nflorit[, alb[ de floare parc[-i floare, parc[-i ap[. +i nici nu bag[ de seam[ cum se face c[ se arunc[ n apa aceea, adic[ nu se arunc[, ci de mult merge a=a printr-ns[ (parc[-i ap[, parc[-s flori albe) =i nu merge, ci noat[ (noat[ prin ap[, c[ dac[ ar fi flori, cum ar nota?), =i cnd colo, l vede mai departe, la adnc, pe Ile. Ile merge =i el, ba nu, noat[ =i vrea s[-l ntrebe cum de noat[, dac[-s flori =i nu-i ap[, cnd deodat[ Ile strig[: M[ nec! S[ri\i, oameni buni, s[ri\i!. Lui Isai i vine a rde de Ile (cum po\i s[ te neci n flori?), dar pe dat[ =i aduce aminte c[ i-a spus bunelul c[ omul =i n flori se poate neca. +i odat[ strig[: |ine-te, Ile, c[ vin s[ te scot!. D[ not mai tare, dar apa cre=te, pornesc ni=te valuri (de unde, c[ nu erau?), l izbesc n piept, Isai d[ din mini, le taie =i iaca vede cum se duce Ile la fund, odat[ izbucne=te deasupra, a doua oar[ se arat[ =i-=i zice c[ o s[ mai izbucneasc[ o dat[, c[ omul cnd se neac[ izbucne=te pn[ n trei ori deasupra apei. Iaca-i aproape Isai, iaca ntinde mna s[-l apuce, Ile vine pn[ la suprafa\a apei, dar nu dovede=te s[ scoat[ capul, numai ntinde mna =i-l apuc[ pe Isai de gt, =i Isai vede c[ nu poate nota pentru c[ Ile l strnge... ncepe Isai s[ horc[iasc[, s[ strige s[-i deie drumul, c[ s-or duce amndoi la fund... =i se treze=te.

71
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

72
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Sare de pe lai\[ drept n picioare. Afar[ se aude vorb[. G[l[gie. njur[turi. Bunelul nu-i. U=a la c[soic[ deschis[. n ferestre lumin[. A r[s[rit luna. Prin ograd[ se v[d umblnd oameni. Cineva geme printre din\i, n[du=it: Nu, fra\ilor! Nu m[ duc nic[ieri. +i l[sa\i-m[ n pace! Nu m[ duc! Isai fuge pn[ la u=[. Se opre=te n prag =i se las[ n pirostrii lipindu-se de u=or. Nu m[ duc. Glas cunoscut... Da. Glasul lui Timo=a. V-am spus s[ nu ne b[g[m pe acolo... V-am spus! Nu m-a\i ascultat. Au venit de dincolo, se gnde=te Isai. +i, cum se vede treaba, r[u le-a mers. A aflat pe urm[ de la bunelul =i chiar de la Timo=a toat[ ntmplarea cum a fost. S-a dus grupul lor s[-l aduc[ pe unul cu cl\i n gur[, s-au dus de cu sear[ cnd era ntuneric, au trecut bine =i mai bine aveau un loc chitit dinainte , au pus mna pe un fri\, l-au suit pe cal =i au pornit napoi. Mergeau prin gr[dini, ba nu, nti prin p[dure, =i au ajuns la ap[. Aici, cnd s[ treac[, ce-au f[cut ce-au dres, unul dintr-n=ii a sc[pat mna pe tr[gaci, a r[sunat o mpu=c[tur[ =i postul nem\ilor din apropiere i-a sim\it =i a deschis foc asupra lor. N-au mai stat, au pornit repede not, au trecut neatin=i, numai dincoace au b[gat de seam[ c[ neam\ul =i uzbecul care-l ducea pe calul lui nu-s printre dn=ii. S-au oprit, i-au c[utat degeaba. +i au fugit mai repede, c[ r[s[rea luna de dup[ deal... Le-a mers r[u, a=a-i, =i Timo=a =chiop[teaz[. Se ridic[ de jos, d[ s[ mearg[, dar piciorul i se frnge =i se las[

iar[. Un soldat l sprijin[ de sub\ioar[, dar el l mpinge cu mna la o parte: Nu m-a lovit nici un glonte. Nu, b[ie\i. Mi l-am scrntit oleac[... Cineva l ceart[: Acolo or s[ vad[ ce-i: glonte, neglonte. Dar v-am spus c[ nu m[ duc! Nu m[ duc =i gata! +i dup[ ce mai face un pas, l vede pe bunelul care vine cu ceva n mn[ (erau ni=te scndurele pe care le scosese de pe undeva =i venea s[-i lege lui Timo=a piciorul, credea c[-i numai scrntit, ntins, dar a doua zi avea s[ se vad[ c[ de bun[ seam[ Timo=a fusese atins la genunchi de un glonte, =i el, n fierbin\eal[, nici nu sim\ise: iar pe urm[ s-a umflat, dar nu tare, att c[ nu putea c[lca pe dnsul n toat[ sila, ca mai nainte), vine bunelul, se apleac[ =i ncepe s[-i lege lui Timo=a piciorul. I-l leag[ =i-i poveste=te cum odat[ demult, la b[t[lia cealalt[ cu neam\ul, tot a=a l-a lovit =i pe dnsul ntr-un picior un fund de ghiulea =i l-a n[s[dit r[u =i... Dar Tokombaiev nu-i, bunelule? Cum crezi, s-a dus la fund? A=a poate s[ se duc[ omul dintr-odat[ la fund? Se ntmpl[ uneori de se duce =i la fund... Dac[ nu se lupt[ cu apa, se duce... Dar i b[iat voinic... A crescut pe malul unui ru de munte, =tie s[ noate. Dac[-i cum spui, poate s[ ias[, zice bunelul. Poate s[ ias[. +ede Isai =i ascult[ =i cnd aude ce-a p[\it uzbecul, ]i pare bine =i se bucur[: Mi-a luat binoclul. +i eu am muncit pentru binoclul cela... Trei zile am p[scut vac[ str[in[, numai s[-l am... Mi l-a luat. Amu de unde s[ mi-l deie napoi? Iar cnd l aude pe Timo=a ct de

73
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

74
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

mhnit =i cu ct[ durere vorbe=te de Tokombaiev, i se face ru=ine c[ s-a bucurat =i-i vine s[ fug[ n c[soic[, s[ se bage iar sub mantaua pe care i-au dat-o b[ie\ii lui bunelul din vechiturile lor (amu-i var[, cald, =i nu le trebuie m[nt[li, c[ l-or gmba pe Hitler pn[ or da brumele), mantaua cu care l-a nvelit bunelul cnd l-a l[sat dormind pe lai\[. S[ se nveleasc[ peste cap =i s[ tac[, nu cumva s[-l aud[ Timo=a c[-i aici. +i cnd vrea s[ se furi=eze n c[soic[, l strig[ bunelul: Isai, ia ad[ ghemu de pe cuptor! Iaca l aduc, bunelule! Cnd l vede lng[ dnsul, n loc s[ se mire de unde s-a luat Isai amu noaptea aici, Timo=a ncepe iar s[ njure =i s[ strige =i s[ geam[ =i s[ zic[ c[ a=a de bine ncepuse opera\ia lor =i ia-ia s[ se termine tot bine, cnd colo, s-a dus dracului. Apoi dup[ ce bunelul l-a legat bine, strns, s-a sprijinit de um[rul lui Isai =i v[znd c[ poate p[=i a mers vreo doi pa=i, a ncercat s[ se ntoarc[, dar nu =tiu cum a dat c[ s-a sucit r[u, de tocmai a scr=nit din din\i (Isai a auzit! dar ca s[ nu bage nimeni de seam[, s-a f[cut a rde). Bre Isai, bre! Ce dracu v-a\i pornit cu ma=ina dac[ a\i v[zut c[ vin avioanele peste voi? V-am strigat din urm[ c[ vin. Ori n-a\i auzit ori v-a\i f[cut surzi? Ne-am f[cut. Ce mai umbla ma=ina voastr[: cnd ntr-o parte, cnd n alta parc[ era beat[. Chiar era... Stai, bre. Dar de unde mi te-ai luat pe aicea? De unde? De acolo, arat[ Isai, din c[soaie. Bre, bre, bre! Dac[ afl[ c[pitanul? Ce-o s[-mi fac[? De acuma mi-i totuna. Numai de nu m-ar duce...

Auzi ce vor s[-mi fac[ prietenii mei? S[ m[ trimit[ la spital. s nebuni! Z[u, nebuni. Eu s[ m[ duc? Cu o zgrietur[, la spital? +i pe urm[ cnd oi veni s[ nu g[sesc pe nici unul? (Timo=a se ridic[ n tot statul, drept, parc[ ar fi teaf[r-s[n[tos). A=a prieteni mi sunte\i? Vre\i s[ sc[pa\i de mine? Unul din solda\i face din mn[: Ei da, vrem s[ sc[p[m. Nu vrem. Altul: De ce crezi a=a?... \i vrem binele. A=a-i, bunelule?. Timo=a nu se las[: Mine sear[ ne ducem iar[, fra\ilor! S[ aducem alt fri\! S[-l g[sim pe Tokombaiev, fra\ilor! Ceilal\i stau neclinti\i n jurul lui Timo=a. Nu ndr[znesc s[-l contrazic[. Am s[ vorbesc cu c[pitanul. S-a dus cineva s[-i raporteze? S[ nu se duc[ nimeni. Eu am s[-i raportez cum s-a desf[=urat opera\ia. Nu, Tokombaiev trebuie s[ vie. +i el =i neam\ul... Da, =i neam\ul viu. Cui i trebuie neam\ mort? C[ bine l-am g[bjit! A\i v[zut cum l-am g[bjit, b[ie\i? A\i v[zut cum se iau pui=orii cu mna goal[? S[ nv[\a\i de la mine. Timo=a face doi pa=i. Solda\ii se feresc, nendr[znind s[-l opreasc[, dar nici departe nu se dau. +i pentru tine am s[ vorbesc, m[i Isai. Am s[ vorbesc cu c[pitanul. Auzi? Pentru tine... +i am s[-i spun... Aici Timo=a se clatin[ ntr-o parte, n alta, se leag[n[ ca un cop[cel b[tut de vnt drept, n[ltu\, sub\irel, odat[ se cump[ne=te =i, secerat parc[ de un brici nev[zut, cade cu fa\a nainte, drept, f[r[ a ntinde minile s[ se apuce de ceva. Dar alte mini, din p[r\i, se reped speriate spre umbra lui... Crezi c[ Nistrului i vine u=or? Amu dac[-i ntre dou[ focuri, unul pe un mal, altul pe cel[lalt, =i focurile acestea se n[pustesc, se reped n

75
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

76
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

sus, luate la trnt[ nu pe via\[, ci pe moarte, =i trnta aceasta \ine o zi, o noapte, dou[ zile, dou[ nop\i, o s[pt[mn[, dou[, o lun[, dou[, trei de unde s[-i fie lui u=or, Nistrului? C[ el, oricum ar fi, i deprins s[ curg[ lini=tit pe v[ile =i printre dealurile lui, a=a i-i firea i place lini=tea, t[cerea. Cnd era tn[r-tinerel de tot, de, a mai zburdat =i el, s-a mai avntat =i el, a mai f[cut g[l[gie, dar nu mult[ atta ct[ i-a trebuit ca s[-=i croiasc[ =i el un drum pe fa\a p[mntului istuia, ca s[ se arate =i el demn de numele ce i-a fost dat s[-l poarte. +i dac[ s-a nimerit s[-=i a=tearn[ drum peste col\uri de p[duri, spin[ri de dealuri, piepturi de stnci, p[durile le-a ocolit u=or ca s[ le aib[ pe mal, dealurile le-a t[iat drept n dou[ ca s[-i vad[ lumea voinicia, iar cu stncile s-a luptat crunt o sut[, dou[, trei sute, multe sute de ani =i pn[ nu le-a dezvelit la soare h[t pn[ jos la talp[, nu s-a l[sat (s[ le vad[ lumea c[, orict de tari ar fi ele, tot pot fi m[cinate, sp[late, =i chiar urnite din loc, stncile), apoi a f[cut cu ochiul, a cotit =i s-a dus mai departe parc[ ar fi zis: Ei, am f[cut =i eu o glum[. Adic[ o glum[ c[ ar fi vrut s[ mute stnca din loc. Ce-i drept, pe unele le-a d[rmat r[u, dar mai mult dect a putut n-a f[cut, pentru c[ stncile acelea erau mult mai vechi =i deci mai tari dect dnsul (r[m[seser[ acolo stncile de demult, tare de demult, de cnd Nistrul nici nu era pe lume ori dac[ era, era un pria= ct o scurs[tur[ de la strea=ina casei, =i fuseser[ stncile acelea temelie =i talp[ de mare, marea jucase cine =tie cte mii de ani pe dnsele =i le f[cuse tari, le b[t[torise bine), =i dac[ erau tari stncile, s-a gndit Nistrul c[ tot mai bine s-o ieie aici oleac[ la dreapta, dincolo oleac[ la stnga, s[ fac[ un cot, s[ fac[ o ntors[tur[ =i s[ mearg[ mai departe n drumul lui. Iar drumul lui de

sus, h[t de la Mun\ii cei nal\i unde-=i \inea r[coarea dintotdeauna (anume o \inea, c[ci atunci cnd venea vara =i ncepeau c[ldurile cele mari, el odat[ striga s[ i se trimit[ oleac[ de r[coare =i ndat[ la porunca lui se trezeau z[pezile de pe creste, din v[g[unile b[trnilor Mun\i, =i unde venea o r[coare de se nviora tot meleagul ista) =i pn[ jos la guri, aproape de ntinsa Mare, era drumul lui =erpuit, tare =erpuit, a=a c[ cine se uita de deasupra la dnsul zicea: M[i, ce n[stru=nic[ ap[ uite-o cum zburd[ ca un berbecu\ cnd ncolo, cnd ncoace.... Dar vezi c[ acela care zicea a=a avea dreptate numai pe jum[tate. +i anume: a=a fusese Nistrul nostru mai demult, n tinere\ile lui, cnd a trebuit s[-=i taie =i el drumul lui pe fa\a p[mntului, atunci a fost zbn\uit =i neastmp[rat, iar mai trziu dup[ ce odat[ cu apele lui s-au scurs sute =i mii de ani, s-a potolit, s-a f[cut mai grav, mai re\inut. Nu, nu ca un b[trn, ci ca un om n vrst[, ca unul care a v[zut =i =tie attea cte nu =tiu tot felul de alte rule\e =i pr[ia=e care ba apar =i vin spre dnsul, g[l[gioase, ba iar dispar =i nici nu se =tie unde-or fi disp[rut =i pentru ce or fi ap[rut, n timp ce el, Nistrul, r[mne s[-=i urmeze calea pe p[mntul acesta deluros, m[nos =i darnic cum nu g[se=ti altul pe lume, r[mne s[ ocoleasc[ delicat col\uri verzi de p[duri =i livezi, s[ treac[ printre dealuri t[iate de dnsul =i s[ izbeasc[ u=or n t[lpi de stnci albe-g[lbui, s[ se duc[ spre muma lui ve=nic[ Marea. i ntunecat la chip Nistrul +i cum s[ nu fie ntunecat =i sup[rat =i s[ nu se ncre\easc[ la fa\[ dac[ h[t cine =tie de cnd, din ce vremuri ndep[rtate, pierdute n uitare (le \ine minte bine, pentru c[ attea cte le =tie el nu le =tie nimeni, attea cte a v[zut apa lui n-a v[zut nimeni, =i dac[ s-ar apu-

77
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

78
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

ca s[ povesteasc[ =i s[ spun[ m[car a mia parte din cte le-a v[zut =i le =tie, ar trebui ca s[ le ascul\i nu o via\[ de om, dar cam tot attea vie\i de om cte s-au perindat pe malurile =i peste valurile lui de la nceputul nceputurilor cnd s-a oglindit primul chip b[rbos n oglinda lui =i s-a aplecat mirat s[ vad[ cine-i acolo la fund =i a dat cu mna =i s-a scos pe sine nsu=i, dar sf[rmat, a=chii, =i pn[ la p[durile de picioare de cai iu\i, m[run\i, ce-au trecut fie not, fie n vad peste dnsul, ca o cea\[, ca o negur[, pustiind malurile; de la p[s[rile albe, care treceau de dou[ ori pe an crduri ori unghiuri sus n n[l\ime =i pn[ la ciorile acestea de fier negre care vuiesc =i uruie acum zi =i noapte c[rnd moarte, unele nspre r[s[rit, altele nspre apus), din vremurile acelea str[vechi era deprins Nistrul, dac[ ajungea la =esul acesta neted, s[ curg[ n voie, lin, nestingherit de nimeni, s[ se bucure de verdea\a p[durii, livezilor, de cele dou[ sate albe, unul pe un mal, altul pe cel[lalt mal, s[ fie martor la nun\i vesele care treceau peste apa lui, fie c[ un fl[c[u din satul din dreapta fura o fat[ din satul din stnga, ori o fat[ din satul din stnga fugea dup[ un fl[c[u din satul din dreapta, ori c[ treceau iarna ur[tori peste ghea\a lui ca s[-=i ureze neamurile din cel[lalt sat =i, cnd treceau, l urau =i pe dnsul, =i era veselie =i bucurie mare; iar dac[ venea prim[vara =i vara, r[sunau cntece de dragoste, dor =i jale, =i r[sunau rsete de fete cu ochi mari =i fa\a ascuns[ n col\uri de basmale albe. i mhnit tare Nistrul... Cum s[ nu fie mhnit dac[ mare pr[p[d =i prjol s-a l[sat asupra lui =i m[car c[ a p[timit attea, dar ca acum nu \ine minte s[ fi v[zut vreodat[. Uneori cnd cele dou[ focuri de pe cele dou[ maluri se nclea=t[ la

lupt[ =i se izbesc piept n piept, pe moarte, nu pe via\[, =i se reped n sus, focurile, apoi cad iar, atunci ia foc =i apa lui, apa Nistrului, =i ncepe s[ ard[ =i ea. +i arde cu par[, dar nu-i galben[ para, ci-i ro=ie, c[-i snge, snge de om... +i sngele acesta se ntinde pe trupul lui, al Nistrului, =i l doare, l frige tare. l mn[ Nistrul repede, sngele acela, la vale =i-l duce repede spre mare ca s[ se spele de el =i s[ se simt[ iar curat cum a fost, dar nu poate: vine altul din urm[, alt snge, snge de om... S-ar r[zvr[ti Nistrul... Ar \ipa Nistrul: ce face\i voi, oamenilor? De ce v[ c[s[pi\i unii pe al\ii? De ce v[rsa\i atta snge? De ce l[sa\i s[ bntuie focul aista, care m[ arde =i m[ prjole=te =i pe mine, =i livezile puse de mo=ii-str[mo=ii vo=tri, =i p[durile r[coroase, =i podgoriile care ar trebui s[ poarte rod de vii de ce le arde\i? Ar striga Nistrul: unde-s copila=ii mei ar=i de soare care vara ar trebui s[ vin[ droaie, g[l[gio=i, s[ se scalde, s[ se r[coreasc[ n apa mea? Unde-s copiii vo=tri, oameni? Ce-a\i f[cut cu ei? I-a\i alungat? I-a\i vrt n bor\i, n p[mnt ca pe guzgani, =i voi v[ bate\i c[ nu pute\i mp[r\i lumea? Nu pute\i mp[r\i bun[t[\ile lumii? Dar cum le ve\i mp[r\i dac[ voi le distruge\i, aceste bun[t[\i, le arde\i, le sf[rma\i n loc s[ munci\i =i s[ le aduna\i, aceste bun[t[\i. Ce face\i voi, oameni? Lua\i-v[ de seam[, oameni... A=a ar striga Nistrul. Dar tace Nistrul. Numai se ntunec[ la fa\[, se ntunec[ =i tace. +tie el, Nistrul, c[ chiar de s-ar r[zvr[ti, chiar de-ar \ipa =i ar r[cni a=a, oamenii totuna nu l-ar auzi. De aceea tace Nistrul, tace =i ofteaz[ n adncurile lui, n afundul lui...

79
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

80
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

...Deodat[ s-au mi=cat vrfurile tuf[ri=ului de rogoz din marginea grlei, s-au mi=cat date nceti=or la o parte de minile cuiva =i s-a auzit sunet de ap[, sunet u=or, strnit de picioarele cuiva. Nistrul =i-a ncetinit un pic mersul, vrnd s[ vad[ cine umbla pe colo (de mult nu v[zuse ziua n amiaza mare pe cineva a=a de aproape), s-a uitat, dar n-a putut vedea pe nimeni, c[ era rogozul verde =i des. A dat s[ se nal\e, dar n-a putut s[ vad[ nimic, s-a aplecat mai jos =i iar n-a v[zut nimic. Cnd a sim\it c[ nu mai poate de curiozitate =i mirare, iat[ c[ a v[zut repezindu-se de undeva dintr-un tufar de pe mal pe un l[stun (din cei zbur[t[ci\i de la cuiburile lor f[cute n malul nalt, mai la vale), l-a v[zut negru, lucitor, sclipind la soare =i tot atunci l-a auzit \ipnd: Un b[iat! Un b[iat!. Cnd a n\eles ce zice l[stunul, Nistrul s-a bucurat, tare s-a bucurat: A venit un b[iat!. +i tot atunci s-a ntrebat: Dar cum de a r[zb[tut aici, ziua, =i ce caut[? A venit s[ se scalde? Dup[ l[stunul dinti au mai ap[rut al\i doi (de-acuma-s trei), =i tustrei se zvrcolesc n aer strignd: Un b[iat, un b[iat, un b[iat! La nceput speria\i, apoi sup[ra\i, nfuria\i, c[ uite, dup[ ce au fost izgoni\i de pe la casele lor, nici n grla asta unde s-au retras =i s-au ascuns nu sunt l[sa\i n pace. B[iatul ntinde mna cu palma n soare s[ vad[ cine \ip[ a=a de tare de-l d[ de gol, apoi se apleac[, =i strnge mai bine sfoara pe pntecele gol (st[ pn[ sub genunchi n ap[, ncins cu o sfoar[, dar de ce-o fi fiind ]ncins?), apoi porne=te iar nainte dnd cu mna trestiile la o parte. Vrfurile se mi=c[, dar nimeni nu vede c[ ele se mi=c[, numai ct cei trei l[stuni v[d c[ rogozul se mi=c[. Dup[ c[r[ruia mi=c[toare, care trece prin vrfurile rogozului bag[ de seam[ cei trei l[stuni c[

necunoscutul a intrat n mp[r[\ia lor, merge tot mai spre adnc prin apa Nistrului, =i s[getnd aerul ncolo =i ncoace se ntreab[ n de ei, l[stunii, cine s[ fie la urma urmei =i de ce-a venit? +i cnd v[d c[ acel oaspete nepoftit se apropie de marginea trestiilor, iar ncolo =i n sus, =i n jos se ntinde apa limpede (aici grla se vars[ n Nistru), se bucur[ c[ o s[ ias[ el odat[ din tuf[ri= =i o s[-l vad[. Unul din cei trei l[stuni se repede bucuros =i g[l[gios asupra b[ietanului =i cnd au r[mas s[-l acopere numai vreo cteva trestii, i-a v[zut fa\a cu ochii mari =i limpezi ca apa, i-a v[zut sfoara legat[ la bru ceva mai sus dect apa (apa se ridicase) =i a vrut s[ vad[ oare ce s[ aib[ legat de sfoara ce-o poart[ pe trup, c[ n aceea=i clip[ un alt l[stun a \ipat: i Isai, Isai, Isai! Ceea ce nsemna c[ l-a recunoscut. Cnd a v[zut Isai c[ n[iboasele de p[s[ri se \in scai de dnsul, a aruncat o c[ut[tur[ c[tre cel[lalt mal, s-a izbit nainte cu minile ntinse, apa s-a dat n p[r\i, apoi s-a nchis de-asupra lui =i l-a nghi\it. Ct[va vreme l[stunii s-au mai nvrtit asupra locului s[getnd v[zduhul, unul zicnd c[ aici trebuie s[ fie b[ietanul, acu= trebuie s[ scoat[ capul, altul c[ s-a speriat =i a luat-o prin rogoz napoi =i trebuie s[ ias[ degrab[ la vedere, c[ uite, colo, se v[d mi=cndu-se vrfurile trestiilor, al treilea c[ toate celea li s-au n[z[rit, c[ el cum st[tea =i pirotea pe-o trestie aplecat[ pe ap[ n-a v[zut nimic, n-a auzit nimic =i degeaba \ipetele =i g[l[gia, mai bine s[ se duc[ s[ se ndoseasc[ la umbr[, pn[ ce-o trece c[ldura =i z[pu=eala, iar spre sear[, pe r[coare, or vedea ce au de f[cut... +i ntr-adev[r, de cum s-a nchis apa n locul acela =i s-au strnit ni=te v[lurele, care repede de tot s-au f[cut nimic de nu s-a mai cunoscut nici un

81
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

82
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

semn, a=a a =i r[mas limpede apa, neted[, olecu\[ ncre\it[ =i nici o urm[ pe ea... Se nfuriase Isai r[u pe afurisitele de p[s[ri. Ar mai fi mers poate n picioare, pn[ ce ajungea la adnc, dar cnd le-a auzit chi\c[ind pe deasupra =i cobornd tot mai jos, le-a ar[tat din pumn =i s-a cufundat, =i cnd s-a cufundat le-a f[g[duit c[ odat[ =i odat[ (mai pe urm[, dup[ ce s-a lini=ti vremea) are s[ le fac[ el o nunt[: are s[ se duc[ la cuibarele lor =i are s[ pun[ o matahal[ de m\[ ori de cine, are s-o lege cu o funie =i are s-o trag[ pe mal n sus ca s[ le sperie, s[ le nve\e minte... +i cum vsle=te cu minile =i mpinge apa cu picioarele, se uit[ Isai n sus s[ vad[: tot se mai \in cei trei de dnsul? Dar orict de tare deschide ochii, nu vede dect soarele privind ca dintr-o sp[rtur[, care ba se l[\e=te, ba se ngusteaz[, se clatin[, se a=chiaz[, se leag[n[ =i iar tremur[ abia vede lumina lui prin apa galben[-verzuie. Ori c[ lumina-i slab[, ori Isai s-a cufundat prea tare, ori apa e cam tulbure azi, dar parc[ s-a ntunecat soarele, Isai se ndreapt[ din trup =i iese mai la suprafa\[ (nu tare, nu cumva s[ scapete =i s[-=i arate ceafa ori spinarea la suprafa\[) =i cnd se ridic[, bag[ de seam[ c[ apa-i mai c[ldu\[. nseamn[ c[ a luat-o prea adnc de i s-a p[rut soarele obosit. Acum =i soarele-l vede bine pe Isai, vede cum lucreaz[ cu minile ncet, f[r[ grab[, cum mpinge apa cu picioarele n ap[ arat[ =i el galben-verzui =i mult mai lung, =i are ceva legat de sfoar[ pe =ale, la spinare. Cte secunde or fi trecut (ori minute), Isai nu =tie, dar la un moment dat a sim\it c[-l apuc[ o ame\eal[, i se nmoaie minile de la coate =i i sl[besc picioarele de la genunchi. Aer! O gur[ de aer s[ trag[, tot ct l-a avut l-a dat afar[, pu\in cte pu\in. Dac[ scoate capul?

Trebuie s[ fi fiind taman la mijloc... +i dac[ scoate capul ]ndat[ or s[-l vad[ i departe nc[. Nu, nu se poate... Isai =i ncordeaz[ puterile =i noat[ mai departe, caut[ s[ se ieie cu alte gnduri, caut[ s[... +i deodat[ i se n[zare c[ ei s amndoi =i c[ noat[ al[turi el, Isai, =i Ile, noat[ la ntrecere. Se duc la cel[lalt mal s[ caute raci ca atuncea, n vara aceea... =i cum s-au izbit de pe mal =i s-au cufundat n ap[, noat[ pe sub ap[ cu ochii deschi=i, Isai ia seama la dreapta =i-l vede mnnd pe Ile. Ile e naintea lui, Isai sile=te, l ajunge =i-l ntrece, dar cnd se uit[ vede c[ Ile nu-i, caut[ mprejur =i-l vede mai la vale (l-a dus =uvoiul), nu prea departe, =i Isai sile=te iar... +i nici nu iau seama cnd ajung la cel[lalt mal, a=a, pe sub ap[... Dar acum... Isai simte c[ aceea=i ame\eal[ l apuc[ =i-l mole=e=te =i se gnde=te: De ce ? N-am trecut de attea ori not pe sub ap[? +i amu s[ nu pot?... M[i Ile, unde e=ti? Ia s[ vedem cine are s[ ajung[ nti? Dar nu te uita n sus c[-i mai greu de notat.... Se vede c[-l ncurc[ hainele legate de sfoar[ la spinare, de asta i vine a=a greu. Se r[suce=te de cteva ori, merge oleac[ pe spate, apoi pe dreapta, pe stnga =i iar se las[ pe dreapta, a=a-i mai u=or... Dar iar i vine ame\eal[... +i cnd vede c[ nu mai are ncotro =i o s[ trebuiasc[ s[ scoat[ capul, ca s[ trag[ o gur[ de aer, apa deodat[ se face rece, apa deodat[ se ntunec[ =i, n aceea=i clip[, l trece un fior: Nu cumva m[ duc la fund? n sus! S[ ies mai repede la suprafa\[! Dar cnd se uit[ n sus i zvcne=te inima de bucurie nu se duce la fund, a ajuns la cel[lalt mal. Se mai izbe=te de cteva ori =i d[ cu minile de un prag de piatr[ lat, neted se apuc[ de margine, g[se=te jos alt[ muchie, calc[ =i scoate ncet capul. Malul se nal\[ drept, ca un perete.

83
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

84
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

L-a dus apa la vale... Trebuia s[ ias[ la gura celeilalte grle. L-a dus apa la vale! Oare mult l-a dus? Trage aer cu toat[ gura. Deodat[ aude, prin propriul gfit, un zgomot. Chiar lng[ ureche: Plip! =i trage capul n jos, n ap[. +i cum se repede i fuge piciorul =i se duce la fund de-i f=ie prelung apa ]n urechi: =-=-=-=!... Se munce=te mult pn[ reu=e=te s[ scape de =uvoiul care apuc[ a-l trage iar mai la vale, se izbe=te spre mal, =i g[se=te lespedea (la un moment dat era gata s[ se repead[ iar la adnc =i s[ porneasc[ napoi, spre malul celalt, cine =tie, poate l-au observat =i au tras asupra lui =i acela a fost zgomotul glontelui lovind n ap[?), calc[ pe ea =i, cnd scoate capul, vede azvrlindu-se de pe mal, de deasupra capului, ceva negru =i lunguie\ care se nfige cu zgomot scurt =i r[sun[tor n ap[: Plip! Isai a zmbit: Bulbucatul dracului!... Despre ntmplarea cu broscoiul =i toat[ frica pe care a tras-o cnd l-a v[zut repezindu-se de sus asupra lui Isai nu prea povestea la al\ii, mai pe urm[, ori dac[ povestea o ntorcea altfel dect cum fusese, o ntorcea ]n glum[. Zicea c[ dac[ l-a auzit c[znd la spatele lui, n ap[, s-a ntors =i cnd a ie=it broscoiul iar deasupra apei =i l-a privit cu ochii mari =i bulbuca\i Isai a rs =i a uitat c[ a trecut dincolo, pe cel[lalt mal, ci parc[ s-a dus =i atunci s[ caute raci pe sub pietre. A=a povestea mai pe urm[. Se n\elege, nu la to\i, numai unora pe care-i =tia de oameni... De fapt, nici lui Ile nu i-a povestit (se pare c[ nu!), iar atunci cnd st[tea cu feciorus[u la mal pn[ la genunchi n ap[ =i se uita t[cut din-

colo, la cuiburile ce se vedeau negre n malul cel[lalt =i privirea i s-a dus n sus c[utnd locul unde a ie=it el atunci (nu se vedea, era mai sus locul, mult mai sus, m[car c[ nu ie=ise chiar acolo, la grl[, dar l mnase =uvoiul mai la vale), apoi cnd s-a repezit n ap[ cu minile ntinse nainte =i s-au nchis valurile deasupra, =i-a adus aminte cum a trecut atunci dincolo, la nem\i, =i a v[zut totul dinaintea ochilor. S-a v[zut iar b[ie\el (tot ca =i atunci), apoi ct a notat pe sub ap[ (tot a=a, ca =i atunci), s-a gndit c[ de ce nu i-a spus b[iatului s[ =ad[ bini=or, nu cumva s[ se bage n ap[ (mai =tii? poate s[-i deie n cap s[ se bage), apoi c[ ar trebui s[-i povesteasc[ feciorului cum a trecut atunci... Las s[ =tie, s[ =tie tot despre tat[-s[u, c[ numai unul b[iatul trebuie s[ =tie tot!.. +i cum b[iatul st[tea =i striga a nu =tiu cta oar[: Ta-t[!, de se r[spundeau malurile unul c[tre altul peste ap[, Isai, care se ducea tot mai departe, tot mai la adnc, i poveste=te n gnd feciorului ast[ ntmplare din copil[ria lui. Are s[ n\eleag[ oare? Are s[ priceap[? Ori i mititel =i o s[ trebuiasc[ s[-i spun[ mai pe urm[, mai trziu? Dar dac[ acuma Isai o s[ se duc[ tot mai la fund, tot mai la adnc =i n-o s[ mai ias[?... Apa i vjie n urechi, i simte n spate r[ceala de ghea\[, pe umeri, pe la coaste, pe la pulpe... Apa se face tulbure, galben[. Apoi odat[ se ntunec[... +i-l apuc[ ame\eala. Isai simte cum se duce tot n jos, tot mai la fund. Aicea-i ntuneric, aicea-i rece de tot... Dar aude, ca prin vis, \ip[tul copilului de pe mal: Ta-t[! Iar atunci ntr-adev[r uitase unde-i =i de ce-i aici, i se p[rea c[ de bun[ seam[ a venit s[ scoat[ raci dintre pietre, =i cnd a v[zut c[ toat[ spaima dintr-o broasc[-i numai, s-a c[\[rat pe mal, dup[ ce a luat aminte mprejur =i a v[zut c[-i lini=te (ba nu, a mers oleac[ prin

85
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

86
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

ap[, pe sub mal, pn[ mai sus unde era loc mai ndemn[ de urcat =i unde se z[rea un vrf de tufar... ce-o fi fost tufarul acela?). +i cnd a ie=it s-a uitat spre cel[lalt mal =i n-a v[zut pe nimeni s-a uitat din fug[ , s-a repezit spre tufar =i s-a ascuns ntr-nsul (era unul ori vreo c\iva tuf[ra=i de porumbrei =i ntre dn=ii oleac[ de loc, =i s-a b[gat acolo). St[ aplecat ntr-un genunchi, se uit[ pe sub frunze nu, parc[ nu s-aude nimeni, numai c\iva bulg[ri mi=ca\i din loc se rostogolesc din urma lui =i cad n ap[: Plip! L-a adus apa mai la vale. N-a putut \ine s[ ias[ la grl[ o s[ trebuiasc[ s[ a=tepte ori s[ se furi=eze pn acolo. Ori, poate, mai bine c[ a ie=it aici? Cine poate s[ se gndeasc[ c[ trece careva ziua-n amiaza mare =i nc[ unde-i malul nalt =i drept ca peretele? mprejur pe \[rna galben[ (\[rn[ ori lut amestecat cu nisip) apa care s-a scurs a apucat a se usca, p[mntul s-a nt[rit, a f[cut coaj[ =i genunchiul =ade n p[mntul sleit. Isai se ntoarce, se a=az[, d[ cu spinarea goal[ n ni=te spini (tufarii jo=i, de=i =i ghimpo=i), se fere=te =i d[ cu pieptu-n al\i spini (darac nu alta! trebuie s[ se mbrace), =i cnd se gnde=te a=a (are =i haine! ce crede\i c[ avea legat de sfoar[ la spinare, dac[ nu hainele? +i de ce crede\i c[ l-a mnat apa mai la vale dac[ nu pentru haine?), d[ c[ hainele i-s ude. Le desface =i, cnd le desface, ajunge cu ele de p[mnt, pantalonii =i c[ma=a lui din foaie de cort boit[ cu coji de nuc[ se ]ng[lbenesc pe ici-pe colo, se mnjesc, Isai le strnge =i le a=az[ pe genunchi s[ se usuce! Iar degetul? Mi=c[ degetul de la picior: i zbrcit, l-a supt apa, nu mai curge s`nge. +i nici coaj[ n-are. Ia o mn[ de \[rn[ uscat[

=i presoar[ de-asupra s-a face mai repede coaj[, c[ are atta de mers. Se apleac[ Isai =i se uita pe sub tufari, la vale, =i deodat[ i tresare inima vede o arip[ din satul lui, cteva c[su\e =i nucul sus, pe deal, n fa\a c[su\ei unde a stat ieri =i l-a a=teptat pe Timo=a s[ ias[. Se d[ Isai mai nspre stnga, doar ar mai vedea vreo c[su\[, dar de aici nu se vede nici una, =i deodat[ simte c[ l cuprinde o fric[. Numai acum a n\eles ce-a f[cut =i unde-i. I s-a p[rut c[-i prins ntr-un sac legat la gur[ =i n-are pe unde sc[pa... +i i se arat[ n fa\a ochilor bunelul venind pe sus, peste ap[, sprijinindu-se n toiag, =i cnd d[ cu ochii de dnsul l ntreab[: De ce =ezi ascuns n tufari, m[i Isai? Isai tace. Iar bunelul unde face: D-apoi ne-am n\eles s[ te duci la mam[ta. Cum de-ai ajuns aici? Atunci aude Isai ni=te cuvinte care-s ale lui, spuse de dnsul, dar =tie c[ n-a deschis gura, atunci de unde cuvintele acelea? Dar Ile, bunicule? Cum s[-l l[s[m pe Ile? Bunelul se uit[ ntr-o parte parc[ ar zice: +tii tu unde-i Ile?. Isai d[ din umeri: Nu =tiu, dar l-oi g[si. Pentru asta am trecut dincoace s[-l caut. +i cnd vede c[ bunelul vrea s[ se duc[, Isai d[ s[ strige s[ nu se duc[, dar nu poate striga, =i bunelul p[=e=te peste ap[ sprijinindu-se n toiag, =i apa sun[ cnd o love=te cu vrful toiagului, parc-ar fi sticl[, ori ghea\[, ori o oglind[... Tot cu acel glas a gr[it bunelul =i atunci cnd a venit neam\ul (l-au v[zut c[ nu-i neam\, ci numai mbr[cat pe jum[tate nem\e=te, de fapt era un fel de rus fugit: de prin p[r\ile lui, unde a f[cut, se vede, fel de fel de pr[li la nem\i, =i cnd a v[zut c[ nem\ii fug, a fugit =i el cu dn=ii). S-a auzit atunci c[ umbl[ un neam\ din cas[ n cas[, beat, suduie =i strig[, la vreo dou[ case a

87
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

88
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

strns \oalele =i hainele cte n-au dovedit oamenii s[ le ascund[, le-a trntit gr[mad[ n mijlocul casei, le-a stropit cu gaz =i le-a dat foc. A trntit u=ile =i le-a ncuiat ca s[ se n[du=e oamenii, nc[ bine c[ aceia au spart ferestrele =i au ie=it (a=a a f[cut =i la alde Vera, c[ el pe Vera o c[uta, dar mam[-sa a ascuns-o =i el a dat foc de ciud[). Apoi a dat naval[ la Isai, mama taman era n cas[, c[ nu dovedise s[ strng[ =i mai strngea ce putea, bra\, s[ duc[-n beci. +i neam\ul acela cum a intrat a r[cnit: Fata! Unde-i fata? =i a dat cu pumnalul n u=orul u=ii (a r[mas semn adnc, de pumnal). Mama s-a speriat, s-a f[cut alb[ ca varul =i a dat s[ ias[, el a l[sat-o, dar a nceput a trnti, a f[rma, a rupe de pe pere\i tot ce era =i a c[lca cu picioarele prosoape, fotografii, icoane... Atunci a venit bunelul, s-a oprit n tind[, n u=[, =i l-a ntrebat: Ce faci aici, viteazule? Acela cnd l-a v[zut a rs: A, vrei s[-mi cerc ascu\i=ul pumnalului de gtul t[u, mo=nege? Bunelul numai a n[l\at capul =i a zis: Tu, m[i, s[ m[ tai pe mine? Dar =tii n cte b[t[lii am fost eu? +i cte semne am pe trupul meu? Soldat e=ti? Umbli =i-\i ba\i joc de oameni! |i-i fric[ pentru faptele tale? +i amu fugi? Te duci cu dn=ii? Neam\ului aceluia rusesc tocmai i-au ie=it ochii din cap. A vrut s[ se repead[ cu cu\itul la bunelul, dar ce s-o fi ntmplat cu dnsul c[ a plecat capul, parc[ s-a trezit ntr-o secund[, a ie=it =i de-acuma de departe, din ograd[, a zis: Crezi c[ m-am speriat de tine, mo=nege? Nu... Dar nu vreau s[-mi m[sc[resc minile-n sngele t[u! Bunelul a rs: E=ti un fricos. Numai cei frico=i se bat cu femeile =i copiii =i mo=negii.... Se aude h[m[it de cini! S[ =tii c[ m-au sim\it =i m[ caut[! Da, vin spre mine, ncoace, c[ s-aude mai tare h[m[itul. Ba nu, se dep[rteaz[!... Iar s-apropie....

Isai =i trage c[ma=a peste cap (de ce se mbrac[? poate mai bine s[-=i deie iar drumul n ap[ =i s[ noate napoi? dac[ l-or vedea =i or ncepe s[ trag[ asupra lui? n sus n-o s[ poat[ merge ca s[ ias[ la grl[, o s[-l duc[ =uvoiul la vale, spre sat, iar acolo a v[zut cum stau ascun=i cei cu pu=ti cu ochean[ prin copaci ndat[ l-or da la fund! nu, o s[ =ad[ aici, la urma urmei, n-a umblat pe mal, n-a l[sat urme oare pot s[-l simt[ pe miros numai?), =i trage cu greu pantalonii, ]=i prinde-n ei degetul dezbrnat, degetul l ustur[ iar =i l-a nsngerat... M[i frate Ile! Unde e=ti, m[i b[iete, c[ iaca m-am pornit s[ te caut =i am l[sat-o pe mama singur[, s[rmana. +i nici nu vrei s[ =tii m[car ct se chinuie cu sora, c[-i bolnav[, s-a rupt nu =tiu ce ntr-nsa de cnd cu bombele =i sare uneori din pat (ce pat? nici nu-i pe ce dormi acolo, dormim prin poie\ele, =oproane, dar mai mult pe afar[), mama o apuc[ =i o \ine cu minile s[ nu cad[, c[ poate s[ cad[ de slab[ ce-i, a r[mas numai umbra de dnsa, s[raca. De te-ai face s-o auzi cum ntreab[: Dar a venit Ile? L-a adus pe Suru? Mama i spune c[ de-amu vii, e=ti aproape. Ea: +i atunci, mam[, l-om nh[ma pe Suru, ne-om sui n c[ru\[ =i ne-om duce acas[? Mama d[ din cap, iar pe obraz i curg lacrimile =iroi... M[i Ile, m[i! Cum ai putut tu s[ te duci? Atta vreme de cnd te-ai dus =i nici o veste nu ne dai, nici unde e=ti, nici ce faci! Iaca m-am pornit s[ te caut, am l[sat vaca s[ ne-o pasc[ al\ii. Mama crede c-am venit numai pn acas[, la bunelul. L-ai g[sit pe Suru? Numai pe urme puteai s[-l g[se=ti. A=a l-ai g[sit? +tiam c[ pe urme ai s[-l g[se=ti. De cnd cu chironul b[tut n copit[ p[=e=te oleac[ strmb, dar nici nu cred s[ se fi dus departe neam\ul cu dnsul... Dac[ a

89
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

90
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

trecut pe la pod, tot n sus o fi luat-o, pe drumul Chi=in[ului... =i din toate urmele... o g[seai pe a lui. Zici c[ erau multe urme? =i de cai, =i de c[ru\e, =i de ma=ini? Dar cum de-ai g[sit-o pe a Surului? Ai g[sit-o? Cnd m-ai chemat dup[ col\ul casei =i mi-ai spus c[ te duci s[ aduci calul napoi (s[-l g[se=ti, s[-l furi, s[ faci tot ce-i putea, numai s[-l aduci napoi, c[ f[r[ cal ce ne facem noi cu mama?), \i-am spus, b[iete, ce s[ faci? S[ nu te bagi cumva iar[ ntre dn=ii. L-ai g[sit, sui c[lare (ori mai bine du-l de drlog), vino pn[ la m[tu=a, bag[-l n grajd, ascunde-te =i a=teapt[! A=teapt[ pn[ s-or duce nem\ii, a=teapt[, nu te porni. Cum s[ te porne=ti amu? Vezi moscalii lui bunelul ce-au p[\it? Ei, c[-s solda\i =i =tiu ce =i cum, tot i-a sim\it neam\ul =i pe Tokombaiev acela care m-a prins de gulerul c[m[=ii =i m[ tria =i zicea c[-s spion =i mi-a luat jum[tatea de binoclu, l-au l[sat n Nistru cu tot cu neam\ul prins, pe care-l ducea pe calul lui. N-a putut trece! A=a =i tu s[ =ezi pn[ s-or c[ra de aici, =i atunci... S[ =ezi la m[tu=a, c[ eu am s[ vin... . Iar[ bat ni=te cini (numai c[-s ai lor! amu cinii oamenilor nici nu ndr[znesc s[ deie glas!), h[m[iesc, vin ncoace. Sare Isai din tufi=ul lui =i, aplecat, ghebo=it, o ia de-a lungul malului n sus s[ ajung[ pn[ la grl[ (nu l-o fi dus apa chiar a=a departe la vale trebuie s[ fie aproape grla), acolo se d[ la dos sub mal, mai a=teapt[ pn[ s-a ntuneca =i, tot de-a lungul grlei, o s[ ajung[ la m[tu=a-n sat. Fuge Isai, fuge pe unde merge a=a, pe unde se mai sprijin[ pe mini fuge =i ia aminte prin p[r\i, =i de ce fuge, i se pare c[ h[m[itul cinilor r[mne-n urm[. Odat[ se opre=te dup[ al\i tufari de porumbrei, tot sus, pe mal, ascult[ napoi, ascult[ =i n-aude

nimic nici h[m[it de cini, nici glas de om, nici un zgomot. +i atunci n\elege c[ degeaba s-a speriat =i degeaba fuga lui. Apoi nu =tiu cum ntoarce capul, d[ cu ochii de cel[lalt mal, vede sclipind ceva acolo =i i fulger[ prin cap: Dac[ m-a v[zut vreunul de dincolo? M-a lua drept neam\ =i cnd m-a pocni odat[... Cum au pocnit-o nem\ii pe bab[... Ce, ei n-au pu=ti cu ochean[ deasupra?... Se tupileaz[ =i se repede piezi= ntr-acolo, unde trebuie s[ fie grla. Dup[ tufari, lng[ mal, sunt c\iva meri (nici n-a b[gat bine de seam[ cac[ merele lor sunt verzi, coapte, rotunde, lung[re\e), a c[zut Isai ntre dn=ii, a apucat unul de pe jos, l-a strns n pumn, a v[zut c[ nu-i nimeni mprejur, s-a ridicat =i a fugit nainte. Amu de dincolo nu l-or vedea... Cinii nu se aud... Nem\ii nu se v[d... Isai se ndreapt[ de spinare (iar =i-a nsngerat unghia afurisita, c[ mai bine ar c[dea cu tot cu deget!) =i porne=te omene=te mai departe. Dup[ cei c\iva meri e loc limpede. Anul trecut au fost aici, se vede, p[tl[gele, curechi anul ista n-au mai apucat oamenii s[ puie nimic. St[ p[mntul nes[pat, nearat, nepr[=it, plin de buruieni, cr[pat. Ni=te cr[p[turi s[ \i se duc[ piciorul ntr-nsele... Apoi ncep iar ni=te tufari... Dup[ tufari vin livezile, nalte, dese... Dac[ scap[t[ acolo, de acolo d[-n p[durice =i po\i s[ zici c[-i n sat... |ii minte, m[i Ile, cum am venit mai an iarn[ la m[tu=a s-o ur[m? |ii minte cum am trecut pe ghea\[, bine =i mai bine, iar cnd am dat n gr[dini era s[ ne r[t[cim? Om[tul mare, troienele nalte, dac[ d[deai n unul, numai dup[ strig[t te =tiai unde e=ti!... Cum am luat-o noi cam h[isa =i era s[ nimerim n alt sat. Eu ziceam s[ mergem drept, tu ziceai s-o lu[m la dreapta, iar cnd am ajuns la m[tu=a, Mihai, v[rul nostru, ne-a

91
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

92
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

spus c[ dac[ nimeream n cel[lalt sat tot nu gre=eam, c=tigam ceva =i de pe la oamenii de acolo... +i mai spunea Mihai c[ prin p[durile acestea n toamn[, cic[, au fost ni=te partizani. +i-au dat drumul noaptea din avioane sovietice. Dar pe urm[ nu se =tie ce s-a f[cut cu dn=ii: s-au ascuns ori s-o fi dus la Tighina =i acolo s-au ascuns... Ori poate stau ascun=i n p[mnt, n p[durice, =i oi da =i eu peste dn=ii.... Isai se mpiedic[ de ceva =i buf! cade la p[mnt. Mai ncolo naintea lui a v[zut o umbr[ trecnd printre doi tufari. +ade Isai, nici sufl[. Cine dracu s[ fie? Partizanii? Dar de ce-ar umbla ziua? +i taman pe unde-i loc curat. Nu, c[ parc[ a apucat s[ vad[ hain[ de neam\. Tunic[ de neam\. Dar partizanii nu pot s[ se mbrace nem\e=te? Neam\, partizan, drac-nac cine-o fi, dar Isai chite=te un rnd de tufari mai aproape =i mai de=i, se trie =i se bag[ n desi=. Aici o s[ steie pn[ s-a nnopta, o s[ a=tepte, =i dup[ aceea o s-o ieie pe grl[ n sus spre sat. Satul trebuie s[ fie dincolo de pomii de vrfurile c[rora s-a aninat un noura= fumuriu. Ia aminte Isai lini=te de jur mprejur. Ia, m[i Ile frate, ce spaim[ am tras. Mai s[ intru n p[mnt, cnd m-am trntit jos. Dar s[ nu m[ crezi un fricos! Tu te-ai dus cine =tie pe unde =i nu te-ai temut, s[ =tii c[ nici eu nu m[ tem. Chiar dac[ este cineva! S[ vie s[ stau de vorb[ cu dnsul! Ce caut[ pe aicea? Ce vrea de la mine? Duc[-se n drumul lui =i lase-m[ pe mine ntr-al meu. M[ duc s[-mi caut fratele... Pe tine, Ile... Iar tu, dac[ ai chef de r[zboi, du-te la r[zboi, =i pe mine las[-m[-n pace... Auzi? Las[-m[-n pace!

Despre cum a nc[put Isai n labele neam\ului, cum =i pe unde l-a dus =i toate cte i s-au ntmplat mai pe urm[, Isai i-a povestit lui Ile nu z[bav[ dup[ ce s-a dus frontul ntia dat[, ntia =i ultima. Dar de povestit a mai povestit =i altora, la c\i, cnd =i cum, nimeni nu =tie, nici chiar Isai nu \ine minte. Iar c[ Ile a mai fost o dat[ martor la cele ce-a povestit Isai se =tie bine. +i nu c[ ar fi spus ntia dat[ ntr-un fel, a doua dat[ n alt fel, vorba e c[ atunci, a doua oar[, Isai a povestit altcuiva, dar din ntmplare s-a nimerit s[ fie =i Ile la dnsul (dup[ ce se mutase Isai n casa de sus, din deal), a venit =i l-a g[sit pe Isai n cas[ (era, drag[ Doamne, prim[var[, atta de lucru pe cmp =i pe lng[ cas[, iar Isai =edea cu unul la mas[ cu o c[ldare cu vin ntre dn=ii din cele cteva barele i mai r[mase ceva n unul, cam gros ce-i drept, n cel din dreapta din fund cu ni=te ceap[ verde, ni=te pine uscat[, de cine =tie cnd), =i cnd a intrat Ile =i i-a v[zut, atta a zis: M[i, voi, cum s[ v[ zic, amu-i de =ezut n capul mesei? Cnd tot satu-i pe deal? Isai s-a repezit la Ile cu paharul =i i l-a b[gat n suflet: Be-l tot amu, c[ \i-l torn n sn!. l iau, l iau, v[d c[-i mai mult drojdie dect vin a f[cut Ile =i a vrut s[-i spuie lui Isai c[ s-a n\eles cu nacealnicii =i, de la o mine, dac[ nu-i d[ tractor ori

V. BE+LEAG

Simte Isai c[ la spatele lui st[ cineva. Uite ce i se mai n[zare, =tiut c[ nu-i nimeni. Poate s[ ntoarc[ capul =i n-o s[ fie nimeni... He! aude la spatele lui. Vntul. Se clatin[ vreo creang[. Frunzele tufarilor... Isai ntoarce ncet capul. La spatele lui, cu pistolul-automat ntins spre dnsul, st[ un neam\...

93
ZBOR FRNT

94
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

ma=in[ (Isai avusese sfad[, scandal mare pentru c[-l d[duse de la lucru, de la ma=ini cu vremea apucase a fi =i =ofer), are s[-i g[seasc[ de lucru ceva la garaj. Isai a dat cu pumnul n mas[: M[i! Eu am mers cu neam\ul cu pu=ca dup[ mine =i nu m-am temut, dar ei cred c[ de dn=ii am s[ m[ sperii? Las c[-mi fac eu dreptate. Mi-oi face! A v[zut Ile c[ Isai i cam ciocnit, dar cnd l-a auzit povestindu-i omului aceluia (se vede c[-l strigase de pe drum), c[ el, Isai, cum a v[zut neam\ul la spatele lui, a rupt-o de fug[, dar s-a mpiedicat de ceva =i a c[zut =i neam\ul a alergat, l-a prins, l-a legat cu o curelu=[ =i l-a dus cu dnsul, cnd a auzit asta, Ile a s[rit cu gura (apucase a r[sturna =i el ni=te pahare pe gt =i tot cerca s[ mu=te dintr-o coad[ de ceap[): M[i Isai, m[i, nu-i drept ce spui. Ascult[, bre omule, s[-\i spun eu cum a fost. +i c[tre om: cnd l-a v[zut pe neam\ la spatele lui, nu s[ fug[, dar nici s[ \iuie n-a \iuit. S-a trntit jos =i s-a apucat de pntece =i a nceput a plnge =i a striga c[ i-i foame. De unde =tii tu, bre Ile, de unde =tii mai bine dect mine? +tiu. Iaca =tiu. +i =tiu c[ de mpiedicat te-ai mpiedicat mai nainte de a te prinde neam\ul, mai nainte, cnd l-ai z[rit dup[ tufari, nu cnd l-ai v[zut la spinarea ta. Vrei s[-\i spun de ce te-ai mpiedicat? De o srm[ de telefon, m[i! C[ neam\ul taman o ntindea pe acolo prin iarb[, ori o controla dac[ nu-i rupt[. +i tu, prostule, ai aninat-o cu piciorul, c[ dac[ n-o aninai nu te mai sim\ea c[ era departe, dar a=a se vede c-o \inea n mn[, srma, ori o lega, ori ce i-o fi f[cut, dar tu ai prins-o cu piciorul, ai tras-o din minile lui =i ha\! te-a prins. A=a-i? Isai a dat cu pumnul n mas[: Eu te ntreb: iei paharul ori s[ \i-l torn n cap? De unde =tii, bre Ile, ce-a fost cu mine? +tii mai bine dect mine, bre? Eu =tiu

mai bine! +i dac[ vrei s[-\i spun, nu m-am repezit la fug[. Unde s[ fugi dac[ st[ cu pu=ca lng[ tine, d[ o dat[ tr-r-r-r! =i te-a culcat ca pe-o m\[ la p[mnt. (A=a-i, bre... cum te cheam[?) N-am fugit, m-am l[sat jos =i m-am apucat de picior, m[i, c[ aveam un deget nsngerat =i i l-am ar[tat. N-am zis nimica de foame. De foame am zis mai pe urm[, dup[ ce m-a luat =i m-a dus cu pu=ca din urm[, prin livezi, printre copaci, prin p[dure.... Iar[ nu spui drept, m[i Isai. Nu-i drept =i gata! Ai uitat de-atuncea. Le nclce=ti. +i Ile l-a tip[rit cu palma pe um[r. Nu te-a dus cu pu=ca din urm[, dinti te-a c[utat ce ai prin buzunare. Da, da, vezi c[ el chiar =tie. Se vede c[ eu \i-am spus. +i \ii minte, dracule! Z[u, \ii minte. D[ paharul ncoa.... +i cum plngeai tu acolo c[ te durea unghia ori degetul, \i-a zis neam\ul s[ te scoli, s[ ridici minile-n sus?. Mi-a zis.... +i te-a c[utat peste tot, dac[ n-ai nimic la tine? Da, nc[ bine c[ mi-a luat uzbecul binoclul c[ o nclceam r[u... He-he, d-apoi las c[ l ascundeam undeva. Da sfoara cu care te-ai ncins cnd ai trecut o \ineai n buzunar =i neam\ul \i-a zis s-o sco\i =i tu ai scos-o, =i cnd a v[zut a\a a=a s-a mai bucurat.... Era un neam\ sl[b[nog, de=irat, cu ochelari. Vezi c[ nu =tii cum era? Pe toate le =tii, dar pe asta n-o =tii, m[i Ile! Ia taci. +i cnd a v[zut a\a, ce-a f[cut cu dnsa? A luat-o =i \i-a legat minile.... Dinainte! ...dinainte, =i te-a mnat. Unde m-a mnat, m[i Ile?. Unde? Cu dnsul, c[ mai avea de umblat pe la srmele lui =i n-avea cum te l[sa.... Da poate m-a legat de-un copac? S-a dus =i cnd a venit..., ...nu te-a g[sit! A=a vrei s[ spui? Nu, nu zic. Chiar a=a-i, m[i om bun, z[u c[ a=a a fost cum zice Ile. Stai s[ spun eu mai departe. L-a pus s[ care valul de srm[, pe care l avea neam\ul

95
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

96
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

cu dnsul.... El credea c[-s din sat. Nu =tia c[ am trecut de dincoace. Credea c[-s de acolo, din sat... Pe urm[ au aflat ei. Eu le-am spus. M[i Isai, iar le nclce=ti. Cum s[ le spui, dac[ chiar din capul locului ai zis c[ te-ai pornit prin gr[dini s[ cau\i vaca, pe care-ai pr[p[dit-o? Drept, m[i Ile, drept. De unde, dracu, =tii a=a de bine? Cum se vede, tot eu \i-am spus. Iaca amu mi-aduc aminte c[ a=a a fost. A=a cum zici tu.... De bun[ seam[ Isai i povestise lui Ile, Ile \inea minte mai bine, iar Isai uitase cte unele, dar las[ c[ nici Isai nu le prea uitase, dar vezi c[ nici nu i le povestise pe toate. Le mai t[cuse pe unele. Ei ca ei, dar omul, al treilea care st[tea ntre dn=ii (om de sat) =i auzise vorbindu-se despre fapta lui Isai din vara cnd a stat frontul la Nistru mai patru luni, =i amu, c[-l strigase Isai de pe drum, =i era n casa lui, =i c[ ei, fra\ii, ncepuser[ vorba asta, asculta omul =i se minuna, mult se minuna de cele ce aude, =i odat[ zice: M[i Isai, m[i, dar cum de nu te-au mpu=cat nem\ii? Apoi, deodat[, dndu-=i seama c[ a gr[it =i nu s-a achipuit (mai =tii ce-i d[ n cap lui Isai, la av[nie?), a ntors-o pe loc, c[tre Ile: Zic: cum de-a sc[pat viu Isai din minile lor? Iaca asta n-o n\eleg. +i a prins a-=i freca barba, apoi fruntea, toat[ fa\a lui co=uroas[ ori stricat[ de v[rsat naiba s[-l =tie. Isai parc[-l cuno=tea, parc[ nu-l cuno=tea, i zicea cnd ntr-un fel, cnd n altul, =i dac[ vedea c[ se nclce=te de tot i mai d[dea un pahar de vin gros, acela l tr[gea =i iar c[sca gura =i se minuna: Cum de-a sc[pat cu zile, nu m[ taie mintea... Z[u c[ a... Iaca tata c[ a fost pe front.... Ce tat[-to? Eu, m[i! Eu am fost pe front! a strigat Isai. Pe dou[ fronturi am fost =i la ru=i =i la nem\i. +i am sc[pat. M[ vezi? Am sc[pat. Da amu ce-i de mine? To\i dau cu picioru-n

mine... Nu trebuiesc nim[rui. Hai, taci, taci l lua Ile cu vorba (alta i-ar fi spus: s[ zvrle c[ldarea asta n fntn[ =i s[ n-o mai scoat[, dar l-a l[sat), apoi =i-a adus aminte c[ Isai a nceput s[ povesteasc[ p[\ania =i l-a ndemnat s-o spuie mai departe. Iar n gndul lui =i-a zis s[ nu-l mai ntrerup[, c[ iar o s[-l nt[rte, =i-i mai r[u, s[ povesteasc[ ce =tie =i cum =tie treaba lui. Dar tu s[ taci! Auzi? Tac. Tac. Iaca, tac. Apoi s[ taci. +i c[tre oaspete: Pe mine s[ m[-mpu=te? Pe mine s[ m[ ucid[? Cine? Nici dracu nu m[ ucide, s[ =tii de la mine. Auzi, m[i? =i tu, Ile, auzi? Pentru tine am trecut dincolo. Pentru tine m-am b[gat n foc! Omul nu mai poate r[bda: Da ce-a f[cut neam\ul cela cu tine?. Isai rde: C[ prost mai e=ti. Da ce, eu s fat[?... Uite nici nu =tiam cu cine stric vinul. Z[u c[ a=a. S[-mi torni vinul napoi, tot amu. C[ te anin cu picioarele de grind[ =i \i-l scot pe tot. Auzi, m[i? Omul ncepe a se ruga de Ile s[-l potoleasc[ pe frate-s[u (nu-i vorb[, s-ar ridica de la mas[ =i ar ie=i, dar nu se ndur[ de c[ldare, c[ sun[ frumos cnd bag[ paharu-ntr-nsa), dar Isai lea pus cte-o mn[ n piept la amndoi: M[i, da prost mai era neam\ul care m-a prins! Iaca, au trecut c\i ani de-atuncea, dar l \in minte bine. Dac[ m[ prindea altul, z[u c[ m[-mpu=ca pe loc, trosc! =i gata. Da acela nu m-a mpu=cat, m[i! Cine =tie, poate chiar a fost prost de nu m-a mpu=cat, da eu de atuncea zic, nu de amu... =i Cnd m[ ducea din urm[ (dup[ ce-a n\eles c[ umblu prin gr[dini =i caut vaca pe tine, m[i Ile, te c[utam, pe tine, vi\elule!), =tii ce-mi f[cea el? Se f[cea a m[ mpunge cu \eava automatului, zicea mu =i rdea. De la o vreme am b[gat de seam[ c[ mergem nu departe de grl[, n sus, =i credeam c[ ne ducem spre sat, dar firul pe lng[ care mergeam a ntors la stnga

97
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

98
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

=i ne-a dus napoi, prin livezi, printre pomi, =i m-am speriat de tot. Zic: unde dracu oare m[ duce? Nu cumva vrea s[ m[... vorba ceea? C[, drept s[ v[ spun, aveam de gnd dac[ intr[m n sat s[ m[ smulg din minile lui =i s[ m[ prind[! Dup[ o cas[, dup[ alta, =i am sc[pat. Dar aici, prin gr[dini, ce-ai f[cut? A dat o dat[ prr! =i te-a culcat la p[mnt. Da, se nimerise un neam\ prost, z[u c[ ia. Se vede c[ am avut oleac[ de noroc. +i tinerel! Tare tinerel era, ia cu vreo c\iva ani mai mare dect mine... Da, da, m[i, cum te cheam[, c[ am uitat (Isai arat[ cu ochii spre omul care face o gur[ pn[ la urechi). M[i, =i s[ v[ spun ce-am v[zut... Mergem noi, mergem printre pomi, pe sub pomi, el ntinde mna, mai rupe cte-un m[r, d[ s[-l mu=te =i se uit[ la mine: }i bun ori?... =i dac[ dau din cap c[-i bun, m[nnc[, dac[ zic: Nu! l azvrle =i m[ ntreab[: Din care pom s[ iau? Se vede c[ pe la dn=ii acolo n \ara lor nu prea sunt mere, ori s toate acre c[ nu prea pricepea ce-i bun de mncat =i ce nu... Zic: M[ sui n pom =i-\i dau de cele coapte! El: Da n-ai s[ fugi?. Zic: Unde s[ fug? Tu ai pu=c[. E, pu=c[! Ce crezi c[ vreau s[ te-mpu=c? E=ti b[iat bun. Cum s[ te mpu=c? Mi-a slobozit mna (prost, prost, dar m[ \inea legat bine deo mn[), m[ sui, =i umple un sn de mere scuturate de mine =i ne ducem mai departe.... Spune, m[i Isai, de curva ceea! strig[ Ile ro=u la fa\[. Cum ai jucat cu dnsa =i ai strns-o? Du-te, m[i... c[ acu= te otnjesc! se sup[r[ Isai. N-am jucat, ei au jucat, ei to\i... Bre, sta\i s[ v[ spun unde m-a dus neam\ul. M-a dus, m-a dus pn[ am ajuns la o c[su\[ (una cu pere\ii de nuiele, lipi\i cu lut, strmb[, n care =ed vara oamenii n livezi). Credeam c[-s gata, m[ bag[ acolo =i... or zice c[-s vreun partizan ceva ori vreun spion. C[ de amu

m[ cunoscuse ce-s =i de unde-s... Ba nu! Stai s-o iau la rnd. Mergem, mergem, neam\ul roade mere =i zvrle cioturile n mine: bum! adic[ m[ mpu=ca, m[ lovea n spinare. Deodat[ auzim g[l[gie printre copaci, parc[-i o nunt[. Cnd ne d[m mai aproape, vedem ntr-un fel de poiat[ ni=te movile de \[rn[ ro=cat[, mari movilele (se vede c[ erau gropi, tran=ee ce-o fi fost), multe hrle\e nfipte n p[mnt. Mai la o parte, pe ni=te copaci verzi (meri ori ce-or fi fost), t[ia\i, pr[v[li\i, =edea un neam\ gol pn[ la bru =i bzia dintr-o armonic[ de gur[. A=a o purta de bine ncolo =i ncoace, de nu se vedeau dect ni=te scntei, a=a lucea muzicu\a... }n fa\a lui al\i vreo =ase-=apte nem\i, goi pn[ la bru, f[r[ c[m[=i, unii descul\i c[ era iarb[ =i \[rn[ proasp[t[, moale (ce-or fi s[pat, n-am putut n\elege groap[, dar pentru cine? poate pentru dn=ii?). Jucau to\i n cerc, jucau =i nici nu =tiu cum jucau, c[ dac[ am ajuns amndoi, adic[ eu =i neam\ul, acel cu muzicu\a ne-a v[zut, dar ceilal\i nu ne-au v[zut. Ne-am oprit =i cnd m-am uitat mai bine, am observat ntre dn=ii o fat[ descul\[, ntr-o rochi\[ scurt[ (neagr[, dezbrobodit[, cu pletele retezate de-i d[deau n gur[, =i a=a juca de nu i se vedea fa\a, numai uneori cnd o mboldea cte unul mai tare n sni=ori, flutura capul =i atunci p[rul i s[lta de pe fa\[, =i am dovedit o dat[ s[ iau seama c[-i frumu=ic[ (pe urm[ spunea unul c[ trebuie s[ fi fost de aici din trg =i fugea cu nem\ii, din cele cu p[cate, da-i drept, da nu-i drept, nu =tiu). Ei ce crezi c[ f[ceau? Juca unul cu dnsa, o nvrtea pn[ obosea, apoi venea altul, nu zicea nimic =i i-o lua din mini, =i fata juca cu cel[lalt, juca pn[ obosea =i cel[lalt, apoi o lua al treilea... Pn[ ce am v[zut c[ unul n-a vrut s-o deie altuia, a apucat-o de mn[ =i a trit-o

99
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

100
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

dup[ dnsul ntre copaci. Ai=tia au prins a striga, a fluiera, c[ de ce le-o ia, dar acel cu armonica a \ipat =i to\i ne-au nconjurat pe noi, adic[ pe mine... +i ce \i-au f[cut? sare iar cu ntrebarea omul de pe drum lungindu-=i gtul peste mas[ (vroia s[ vad[ ct mai este n c[ldare). Mie s[-mi fac[, m[i? a rs Isai. N-am zis c[ degeaba stric vorba cu tine? |ii una ca nebuna, ce \i-au f[cut? ce \i-au f[cut?... Fetei celeia i-au f[cut, nu mie. C[-ndat[ cum o aducea unul, o lua altul. +i o... juca, a=a-i? rnje=te omul furnd cu coada ochiului c[tre Ile, care parc[ a\ipise cu capul n piept =i cu spinarea sprijinit[ de bucata de perete dintre ferestrele astupate cu gazete. Pe mine, m[i, nu m-au jucat.... De bun[ seam[, ce-aveau s[-l joace pe Isai? L-au pus s[ joace singur. Dintru-nti i-au strigat celui cu muzicu\a s[ cnte, dar acela a ar[tat c[ =i-a rupt obrajii suflnd, a nh[\at altul muzicu\a din minile lui =i, cum Isai era mai mult negru dect alb, ce s-o fi gndit ro=ca\ii? C[-i \igan! +i hai s[ bat[ din palme =i s[-i strige s[ joace. Isai dup[ ce s-a uitat de cteva ori la neam\ul lui =i l-a v[zut c[ rde, s-a gndit de ce s[ nu joace cum a v[zut o dat[ la trg c[ juca un pui de \igan, =i ce mai \inea minte, ce mai n[scocea pe loc, b[tea talpa, lovea cu palmele peste pulpe de f[ceau hainele o g[l[gie =i un zgomot dr[cesc. S-a mai aplecat de cteva ori, s-a nvrtit ntr-un c[lci, c[-n degete nu putea (l durea), apoi odat[ s-a poticnit (pe urm[ =i-a adus aminte c[ unul dintr-n=ii i-a ntins o varg[ sub picioare anume ca s[-l mpiedice) =i a c[zut. Pn[ s[-=i deie seama ce =i cum, a v[zut c[-l plou[ de-asupra (cineva i r[sturnase n cap o c[ldare de ap[ o v[zuse mai ncolo nem\ii jucnd, se duceau cnd unul, cnd altul =i-=i b[gau capul n c[ldare ori luau cu palmele =i-=i stropeau fa\a).

S-a sculat Isai, s-a uitat mprejur, dar n-a v[zut nimic, iar dnd cu minile pe la ochi a v[zut c[ are glod pe fa\[ (era \[rn[ la fundul c[ld[rii =i a=a, cu totul, i-au turnat-o n cap). Nem\ii hohoteau, ar[tau cu degetul la dnsul =i rdeau pn[ a nceput unul a-l trage de fundul pantalonilor, Isai s-a ntors cu fa\a la dnsul, altul l-a mboldit cu varga n ceaf[, Isai s-a ntors spre acela, altul l-a nimerit cu un bulg[re n frunte. Isai a nchis ochii (nu era chiar moale bulg[rele s[ se f[rme). Dac[ a v[zut a=a, a prins Isai a rde =i el, =i mai dndu-se o dat[ peste cap, a alergat la neam\ul care-l prinsese, a luat bobina cu fir telefonic =i a zis: Hai! Neam\ul a zis: Mergem =i i-a ar[tat s[ mearg[ nainte ca s[-l poat[ vedea mai bine, c[ ncepuse copaci de=i, ni=te tufari de c[tin[, printre gr[dini, r[zoarele oamenilor... Dintr-acestea Isai, se n\elege, n-a spus nimic nim[nui, poate numai a=a pe scurt de tot lui Ile s[-i fi povestit atunci demult, lui Ile, altora n-a suflat o vorb[. Ct despre dnsul, el le \ine minte bine pe toate, =i numai pentru c[ vroia s[-l z[d[re pe Ile le mai sucea n fel =i chip. A=a c[ despre ntmplarea cu sc[ld[toarea =i cu mpuns[turile (mai p[timise acolo =i altele cu banda aceea de nem\i, dar nici el nu vroia s[-=i aduc[ aminte de toate, prea erau grele), n-a povestit, dar ct au trecut clipele acestea cu toate prin minte a stat =i s-a uitat la buza paharului. S-a uitat n t[cere =i pe frunte i s-au adncit cteva dunguli\e (auzi afar[ glasul b[iatului care parc[ striga, parc[ plngea, auzi, dar nu =tiu de ce nu putu s[ se scoale s[ se duc[ s[ vad[ ce-i, nici s[ se ntoarc[ =i s[ deie gazeta la o parte din fereastr[: S-a ogoi el singur. Mam[-sa ce-=i trie poalele de p[mnt?). M[i Isai, m[i, da cu fata ceea ce-au mai f[cut?, ntreab[ iar omul c[tnd la paharul strns n

101
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

102
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

pumnul lui Isai. Tu ntreab[-l cum a fost la ou[-n sat! sare cu gura Ile f[r[ m[car s[ deschid[ ochii. Spune-i, bre Isai, cte ou[ ai adunat de prin cuibare de pe la oameni n ziua aceea? Nu atunci, a doua zi. Ile iar[ i se pune mpotriv[: Ba tot n ziua ceea. Ai uitat, eu \i spun! De unde =tii a=a de bine? Apoi c[ ai stat, m[i Isai, vreun ceas n z[mnic, \i s-a p[rut c[ a trecut o zi =i o noapte. A=a ziceai... Cnd ziceam? |i-am spus o dat[ s[ taci, m[i Ile! Isai se sup[r[, dar pe loc i trece, =i aduce aminte cum l-au scos din groap[ =i l-au dus iar[ undeva. Credea c[-i gata cu dnsul: l mpu=c[. Cnd se uit[, vede c[-l duc n sat. M[i omule, m[i! M-am b[gat prin cote\ele =i poie\elele oamenilor =i n-attea ou[ c\i p[duchi am strns, p[duchi de g[in[.... Chiar a=a? rde cel chemat de pe drum =i iar se uit[ cu un ochi n c[ldare. P[duchi de g[in[? Mul\i? +i cnd l-a a\intit Isai cu privirea vrnd s[-=i aduc[ aminte de unde s-a luat matahala asta n fa\a lui, cine l-a chemat, a auzit iar \ip[t sub ferestre, erau glasurile b[iatului =i al femeii: femeia striga, blestema, iar b[iatul plngea. Isai a dat n[val[ pe u=[ afar[ l bate! =i cnd a ie=it n prag a v[zut cerul tot clocotind de ni=te p[s[ri m[runte, negre, care se zvrcoleau ca un nour fioros care aici se da pe-o parte, aici pe alta. +i p[s[rile acelea ba se n[l\au sus de tot c[ abia se vedeau, ba c[deau pe-o arip[, apoi se repezeau cu toatele spre o alt[ pas[re, mai mare, cu ni=te aripi late, care vroia s[ fug[ de dnsele, dar fiind mai greoaie nu putea. P[s[relele o ajungeau, o izbeau cu clan\urile =i s[reau din pas[rea cea mare fulgi =i pene. Tot atunci n ziua cnd au fug[rit l[stunii gaia, tot n ziua aceea, oleac[ mai trziu, a dat un cine la Isai n ograd[, mai nu l-a mu=cat pe b[iat. Femeia striga c[-i turbat, l afurisea

pe Isai c[ nu iese, c[ =ede n cas[ cu paharul n mn[, cu dracu =tie cine... Tot n ziua aceea Ile l-a legat cu funia, l-a trntit pe Isai n mijlocul casei =i i-a turnat cteva g[le\i de ap[ (de-acum seara, cnd s-a ntors Isai din sat mort beat, nu-i vorb[, era bine ciocnit de acas[, dar cnd a auzit de cine =i a ie=it =i a alergat, cinele nu mai era, fugise ori nici nu fusese dar cnd s-a ntors s[ se a=eze la mas[, omul chemat de pe drum disp[ruse =i el, =i nevast[-sa sp[la c[ldarea la putin[, iar mai ncolo, peste gard, g[inile se adunaser[ =i ciupeau ceva de pe p[mnt =i ncepuser[ a se face vesele =i a s[ri ele la coco=). A=a c[ n-a mai dovedit nici Isai =i nici Ile s[ povesteasc[ acelui str[in chemat de pe drum cum a fost mai departe ntmplarea, ci numai i-au pomenit despre unul Ochel[rosu, acela care-l prinsese pe Isai =i-l dusese legat, apoi despre altul care-i zicea B[rbosu =i care l-a luat pe seama lui =i l-a zgl\it bine =i de cteva ori era s[-l mpu=te, =i de ofi\erul cu capul sur care-i spunea lui Isai c[, dac[ o s[ fie b[iat de=tept =i cuminte, l ia n Germania cu dnsul =i-l face general. Dar despre asta numai a pomenit Isai, pentru c[ n-a avut cnd a se n\elege, el =i cu Ile, c[ l-a legat Ile ca pe un ho\ oarecare =i pe urm[, dup[ ce a adormit Isai, s-a a=ezat lng[ dnsul =i a plns. A plns de necaz c[ iaca ce zile au ajuns ei, fra\ii, de trebuie s[ se bat[ unul cu altul, ori, poate, =i-a adus aminte povestea bunelului cu cei doi fra\i, care s-au dus la sc[ldat, unul a vrut s[-l sperie pe cel[lalt, s-a f[cut c[ se neac[, aista a s[rit s[-l ajute =i s-au necat amndoi. +edea Ile, ]=i =tergea obrazul cu dosul palmei =i plngea (a r[mas singur cu Isai n cas[ femeia luase copiii =i se dusese iar la mam[-sa), plngea

103
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

104
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

pentru Isai c[ =tia ce om bun la suflet i =i uite ce zile negre a ajuns... Cnd a v[zut c[ se nchide capacul deasupra lui, apoi se las[ ceva greu pe dnsul (ce s[ fie? nu era nimic pe aproape ori poate l leag[, pune vreun lac[t pare-se, avea ni=te belciuge capacul, iar nainte de a-l lega ori de a-l ncuia, a c[lcat pe dnsul), Isai a vrut s[ strige: de ce l-au b[gat iar aici, c[ n-are de gnd s[ fug[, le-a spus c[ nu fuge, trebuie s[ g[seasc[ vaca mai nti, f[r[ dnsa nu se poate duce acas[. Tot drumul ct au mers spre sat =i napoi i-a spus B[rbosului c[ el caut[ vaca, vaca lor care s-a r[t[cit prin livezi, vaca o caut[, nu altceva. Dar B[rbosu se uita la dnsul de sus (era ceva mai nalt dect Ochel[rosu, dar =i mai fioros, unde s-o fi dus acela? Cu acela se n\elegea oarecum cnd mergeau amndoi printre copaci i-a scuturat mere, la urm[ chiar l-a dezlegat, aproape de c[su\[... Unde s[ fie cel cu ochelari?), se uita =i nu zicea nimic, numai cl[tina din cap =i-l mpingea cu cotul s[ mearg[ mai repede, Isai se uita la dnsul =i nu putea s[ vad[ ce are pe fa\[ (r[utate, zmbet ori n-are nimic, i-a r[mas numai cruzimea, iar ca s[ =i-o ascund[ =i-a l[sat barb[ neagr[, deas[ =i crceiat[ ca de \igan), =i iar pleca ochii =i mergea nainte =i se gndea unde-l duce =i de ce-l duce =i tot zicea c[ s-a pornit s[ caute vaca. Se uita prin p[r\i s[ vad[ nu cumva este vreo vac[, ntr-un loc a v[zut ni=te tunuri ngropate n p[mnt, numai vrfurile \evilor afar[, n alt loc ni=te ascunzi=uri de ma=ini, ori poate tancuri, nu se =tie, c[ erau ndosite ntre copaci =i acoperite cu tufari, n alt loc a auzit sfor[it de cal, a v[zut o coad[ rotindu-se =i a dat s-o ieie ntr-acolo, dar neam\ul l-a izbit de

mn[ =i l-a mpins nainte: Ce te holbezi prin p[r\i? Mergi nainte! Isai ridic[ un picior =i-l pune peste cel[lalt: p[mntu-i rece, se vede c[-i aproape apa de-i a=a rece. n groapa asta unul cu livada o fi \inut merele, la r[coare. Ori a fost vreun nevoia= care tr[ia aici =i iarna, =i groapa asta, z[mnicul, era beciul lui. =i freac[ Isai piciorul de cel[lalt ca s[-l nc[lzeasc[ olecu\[, apoi i schimb[ locul s[-l nc[lzeasc[ =i pe cel[lalt. De ce l-au dus n sat =i l-au adus napoi? Numai ca s[ le adune ni=te ou[? C[ nici n-a strns a=a de multe. De unde ou[ dac[ ei au mncat g[inile? Cum zicea femeia aceea: Mai mnca\i de vrabie =i rndunic[, c[ g[inile..., dar nu =i-a mntuit vorba c[ B[rbosu i-a ar[tat ce are n mn[, =i baba a r[mas cu gura c[scat[. Nu, nu pentru ou[ l-au dus n sat, pentru altceva l-au dus. Pentru ce adic[ s[-l fi dus? L-au dus s[-l lepede, dar pe urm[ s-au gndit c[ ar fi bine s[-l mai \ie, c[ poate s[ le prind[ bine. Dar ce vor s[ fac[ cu dnsul? De ce l-au b[gat o dat[ n groapa asta, l-au scos, l-au adus napoi =i amu l-au b[gat iar[? De ce? Se scoal[ Isai de pe piatra pe care =ade, urc[ pe dnsa, se nal\[ s[ ajung[ la capac, dar groapa-i adnc[ =i nu poate ajunge. Pune piciorul pe o sc[ri\[ s[pat[-n perete, se nal\[ =i vede pe sub marginea capacului o dunguli\[ de lumin[ =i-n dunguli\[ o raz[ de cer albastru, iar ntr-un col\ cl[tinndu-se ni=te vrfuri de crengi. Afar[-i cald s[ te tope=ti, da el =ede n groapa asta umed[, muceg[ioas[ (apa trebuie s[ fie n fa\[ aici, nu degeaba-i a=a de jilav ori poate nu s-a uscat de ast[ prim[var[, c[ aici nu r[zbate soarele niciodat[). Sare din loc =i umbl[ iar cu minile pe pere\i, pe jos,

105
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

106
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

prin col\uri, prin unghere, poate-a g[si ceva, m[car ni=te sfecl[ din an de ros, dar nu-i nimic. Numai morcovi zbrci\i, usca\i =i altceva nimic. Foamea-l ame\e=te, =i Isai g[se=te cu greu piatra =i se a=az[, =i freac[ iar picior de picior, zgribulit, cu minile adunate la piept. La ceilal\i oameni, cum intrau n ograd[, B[rbosu se uita unde-i cote\ul, poie\ica ori saraiul =i-i ar[ta cu mna: Intr[! (Isai intra, dar numai cu gndul c[ o s[ g[seasc[ o sp[rtur[ s[ ias[ pe alt[ parte =i s-o cotigeasc[, dar, ca ntr-adins, nu era =i trebuia s[ ias[ napoi cu dosul nainte, s[-i deie neam\ului prada =i tot el s[ culeag[ blestemele de la babe), iar la casa a treia din margine, pe partea dreapt[, B[rbosu i-a zis: Stai aici, i-a ar[tat locul unde s[ steie nemi=cat =i s-a dus la omul care ie=ise n ntmpinarea lor (avea =i acela barb[ tot a=a neagr[ =i crceiat[) =i au vorbit mult amndoi (cum s-o fi n\eles, dac[ lui Isai, cnd vroia s[-i spun[ ceva, i ar[ta: a=a, a=a...), =i omul cu barb[ s-a uitat la Isai, de cteva ori, apoi a dat din cap (\ine minte bine cum a cl[tinat din cap omul, a zis: nu) =i, dup[ ce-au ie=it de-acolo, nu s-au dus mai departe la deal, pe uli\ele satului, ci au cotit napoi, =i de la acela n-au luat nimic... Isai sare speriat de pe piatra lui. Se ca\[r[ cum poate pn[ sus, apucndu-se de ni=te be\e =i d[ cu capul n capac. Nici se clinte=te din loc capacul. Mai d[ o dat[ (s[ scape de aici, s[ scape pn[ nu l-a dobort foamea de tot de asear[ n-a pus nimic n gur[, ct a gustat cartofi cop\i). Dac[ mai =ede aici o s[-l m[nnce viermii, =erpii... =i cnd se gnde=te la =erpi, =i aduce aminte c[ ai=tia anume prin locuri umede se plodesc =i-l trece rece pe la pulpe. Mai love=te o dat[ cu fruntea

n scndura capacului =i \ip[ ct l \ine gura. Prin \ip[tul =i vuietul din urechi aude trop[it de cizme afar[, aude vorb[, apoi vine cineva =i ncepe s[ hodorogeasc[ cu ceva... Deschide! i deschide! O s[-i deie drumul! O s[-l lase s[ se duc[... +i Isai ncepe s[ strige iar, mai tare, c[ el caut[ vaca, vaca lor, care s-a r[t[cit prin gr[dini (de ce n-a fugit cnd o suduia neam\ul pe baba ceea? trebuia s[-=i fac[ vnt, s[ sar[ peste gard, s[ fug[ pn[ sc[p[ta n rpu=oara cotit[ =i acolo prin c[tini= nu-l mai prindea se ducea la m[tu=a, oare Ile =tie c[ el a fost n sat? i-a spus cineva? l-au v[zut oamenii putea s[-l cunoasc[ vreunul dac[ Ile-i la m[tu=a, o s[-i spun[: Uite, m[i, l-am v[zut pe frate-tu. Dar era =i un neam\... Ce, frate-tu s-a dat cu nem\ii? ce-o s[ cread[ Ile? dac[ a g[sit calul, =tiut c[ trebuie s[ fie la m[tu=a s[ scape, s[ scape din groapa asta!). Capacul se ridic[. O bulboan[ de lumin[ =i c[ldur[ se pr[bu=e=te de sus asupra lui Isai, n aceea=i clip[ simte o lovitur[ t[ioas[, repezit[, =i cade napoi pe piatr[, ame\it. Peste o vreme, cnd se dezmetice=te, duce mna la cap =i simte n cre=tet o umfl[tur[ ud[, cleioas[: i-au spart capul. Se ghemuie=te iar[ cu minile strnse la piept =i de-acuma nu mai ridic[ ochii s[ se uite n sus, doar ar prinde m[car un fir de lumin[, nu, =ede ghebo=it a=a =i ceva cald ncepe s[ cad[ de sus pe obraji, =i de acolo pe genunchii n\epeni\i. La nceput credea c[-i o glum[ (l-au v[zut nc[lzit, asudat =i ce s-o fi gndit? hai s[-l b[g[m oleac[ s[ se r[coreasc[), dar cnd l-au vrt aici a doua oar[ =i cnd a nceput s[ strige, iar ei, n loc s[-l scoat[, l-au tr[snit n cap, Isai a n\eles c[-i gata, s-a zis cu el. +i de ce r[zb[tea mai adnc n mintea lui gndul: Gata, s-a zis cu mine, tot mai tare l neca plnsul, sughi\urile i

107
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

108
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

sp[rgeau pieptul, =i l-a cuprins un tremurat de-i cl[n\[neau din\ii n gur[, =i el gemea cu capul strns n pumni. Unde s-a pornit =i unde a ajuns! Se vede c[ dracul l-a mpins de-a scos nasul din tufari, c[ nu erau nici un fel de cini a=a i s-a n[z[rit! N-a putut s[ a=tepte pn[ se ntuneca bine? Atunci ar fi r[zb[tut mai u=or! +i-ndat[ vede-n fa\a ochilor l[stunii zburnd pe deasupra =i \ipnd. Poate c[ ziceau: Nu te b[ga, b[iete, c[ mare primejdie te a=teapt[! Nu i-a ascultat... =i a trecut. Ori poate dimpotriv[, l ndemnau s[ treac[ mai repede, ct l poate g[si pe Ile, c[ dac[ mai ntrzie oleac[ l scap[ =i se duce mai departe =i nu-l mai g[se=te, nu-l mai ajunge... Dar mama, s[rmana, ce-o fi f[cnd acolo singur[, cu fata bolnav[? Poate c[ de-amu nici nu mai este surioara lui, poate s-a mntuit de necaz... Mama umbl[ prin sat, roag[ pe oameni s[-i deie ni=te scnduri, intr[ la unul, intr[ la altul (dac[-i sat str[in =i nimeni n-o =tie, n-are pe nimeni), =i to\i dau din umeri: N-avem, de unde s[ avem scnduri? Mama se uit[ la cer =i porne=te mai departe. Trebuie s-o ngroape, dar cu ce s-o ngroape? Isai plnge, plnge ntr-nsul s[ nu-l aud[ nimeni... Parc[ se vede mergnd din urma unui sicriu, =i-n sicriu sor[-sa, dar parc[ nu-i ea, ci-i chiar el, Isai, =i oamenii ntreab[: Dar ce-a p[\it de-a murit Isai? N-a murit, l-au mpu=cat nem\ii. Cum l-au mpu=cat dac[ era viu cnd s-a dus neam\ul din sat? D-apoi c[ el... ce i-o fi dat n cap... a trecut la dn=ii, dincolo, nem\ii l-au prins, au zis c[-i partizan, spion =i l-au mpu=cat! Nici la m[tu=a n-a ajuns, nici pe Ile nu l-a g[sit =i nici lui bunelu nu i-a spus ce treab[ are de gnd s[ fac[. Dac[ i-ar fi spus (poate nu l-ar fi l[sat, i-ar fi zis ceva, =i Isai l-ar fi ascultat, dar a=a... Dar a=a parc[ nu l-a ascultat? C[ doar

bunelul i-a spus pe unde se poate trece: pe la grl[ mai sus de cot. Isai pe acolo a trecut, a trecut =i nimeni nu l-a v[zut... Dar cnd a nfipt minile-n mal, pe pragul de sub ap[, a dat de ceva, credea c[-i un b[\ ceva, era o pu=c[ (ntr-adevar, d[duse de-o pu=c[ l[sat[ cine =tie de cnd de fapt, pe malul acela au fost b[t[i multe, mai nainte, se vede c[ a c[zut vreunul ucis, omul l-a dus apa, iar pu=ca s-a rostogolit =i a r[mas acolo), ce-i drept, ruginit[, dar poate c[ era bun[... Ia s[ fi avut o pu=c[ cu dnsul, l da la p[mnt pe Ochel[rosu cnd l-a z[rit ntre tufari, =i sc[pa, dar a=a... Ori m[car un pistol s[ fi avut... Putea s[ pun[ mna pe unul de la moscalii lui bunelu, c[ au. Ori s[-l roage pe Timo=a s[ i-l deie pe-al lui, c[ el totuna amu r[nit n-are unde se duce =i ce face cu dnsul... Dar a=a, s-a b[gat cu mna goal[ =i l-au g[bjit ca pe un pui, ca pe o... Sare Isai n picioare: Dac-oi sta a=a, am s[ nlemnesc aici. Porne=te cu minile ntinse s[ bjbie, pip[ind pere\ii gropii cu palmele... Oare s[ fie vreo bort[ undeva? +i-a adus aminte c[ la baba Motrea pe care au ucis-o ieri (poate alalt[ieri, nici nu mai =tie aici rostul zilelor), la bab[ n cas[ era lng[ sob[ o groap[, =i dac[ coborai n groap[, puteai s[ treci pn[-n beci, poate c[ este =i aici vreo sp[rtur[ care... Unde poate s[ duc[? Numai n c[su\[, dar acolo-s ei? Dac-ar fi! Dar nu-i nici o sp[rtur[. Merge Isai nainte, bjbie cu palmele (pere\ii s jilavi, plini de mucegai, n unele locuri ies r[d[cini de copaci, de ierburi poate este vreo r[sufl[toare?), se uit[-n sus nic[ieri nici un fir de lumin[. Se las[-n pirostrii =i porne=te-n genunchi pe jos, poate d[ de vreo bucat[ de fier: un hrle\, vreo custur[ ceva (s[ sape ntr-un col\ s[ sparg[ peretele unde-i mai u=or unde-i un lemn, o grind[, s[ aib[ mai pu\in

109
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

110
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

de lucru), d[ cu minile pe jos, dar numai o a=chie de scndur[ g[se=te =i aceea jilav[, putred[ c[ se f[rm[ n palm[... =i scutur[ minile una de alta, le =terge de =olduri =i simte c[ iar l frige-n cre=tet... Oare cu ce l-o fi p[lit? Cu patul armei, poate cu ciubota ori numai a dat drumul capacului cnd a vrut s[ scoat[ capul... Se suie cu picioarele pe piatr[ =i st[ a=a ntr-un picior, ghemuit. Gata, s-a zis cu mine, de aici nu mai ies... Nu mai ies... Nu mai ies... Cine =tie, poate s[ nceap[ chiar azi, nem\ii or uita de mine... Ori vor veni ni=te avioane, vor arunca bombe =i... Nem\ii or fugi, ru=ii s-or duce dup[ dn=ii... +i cine are s[ m[ scoat[ de aici? Cine are s[-mi deschid[? De ce m[ \in atta? Ct[ vreme a trecut? i sar[ ori diminea\[? Cnd m-au b[gat a doua oar[, soarele sc[p[tase mult dup[ amiaz[... Amu ce vreme s[ fie?... Isai schimb[ piciorul. Se vede c[ nu m-au crezut c[ umblu dup[ vac[... Dac[ m-au dus pn[-n sat, de ce nu mi-au dat drumul? De ce n-am fugit cnd o str[=nicea B[rbosu pe baba aceea? De ce n-am s[rit peste gard... Amu-i trziu... S-a zis cu mine. Auzi, s-a zis cu tine, m[i Isai! Isai odat[ scr=ne=te din din\i: Nu! Trebuie s[ ies! S[ ies de aici! S[ scap. Dar cum? Cum?!. Ia piatra de jos, o duce ntr-un col\, o sprijin[ de perete, urc[ pe ea =i ncepe s[ road[ cu unghiile-n perete. T[rna-i umed[, jilav[, i se lipe=te de degete, el roade, roade, roade, peste o vreme cearc[ s[ vad[ ct a s[pat =i vede c[ n-a s[pat mai nimic, nici ct latul unui deget, se trnte=te cu fruntea de perete, izbe=te cu capul pn[ cade neputincios jos, al[turi de piatr[, ame\it. Ile, frate, unde e=ti?... \ine-te m[car tu... Mam[, bunelule, veni\i s[ m[ scoate\i de aici... Ei, las s[ m[ omoare. Las s[ m[ mpu=te..., =i iat[-l se vede dus cu arma din urm[, l duc vreo c\iva ori

poate-i numai unul (nu =tie, c[ nu se poate uita napoi s[ vad[), merge =i-=i zice: ori a=a, ori a=a, totuna s-a mntuit cu mine s[ fug! +i d[ s[ fug[ (se face c[-i aproape de mal numai vreo c\iva pa=i sare drept n ap[ =i s[ pofteasc[ atunci s[-l g[seasc[ ori s[-l prind[ el i pe=tele care-\i trece =i un kilometru pe sub ap[, nev[zut). A=a =i face Isai. Cum merge se repede brusc ntr-o parte, neam\ul strig[, aude mpu=c[turile una, dou[, trei (ce naiba: pistol-automat, dar mpu=ca a=a rar?), dar gloan\ele trec pe al[turi (ciudat lucru: vede cum zboar[ gloan\ele pe lng[ dnsul dac[ ar vrea s[-l ating[ vreunul l-ar prinde din zbor nu, ar ntinde mna =i l-ar da ntr-o parte, s[ treac[ pe al[turi cum a ntins mna cnd s-a uitat sus c[tre soare, la l[stunul care \ipa de deasupra =i-i zicea ceva). +i el, Isai, se vede dintr-odat[ n cu totul alt[ parte, nu mergnd cu neam\ul de-a lungul malului, ci ntr-o poian[ verde, ntr-o p[dure, =i n poiana aceea ca din nimic r[sar n fa\a lui =ase b[ie\i, goi pn[ la bru, =i to\i vin spre dnsul lunecnd ca pe ghea\[, to\i drep\i parc[ ar fi ni=te statui, =i cum ajung drept dnsul, ntind cte o mn[, =i-n mn[ au cte un ou, =i parc[ vor s[ i le deie lui. Isai se uit[ mirat, le cunoa=te s ou[le pe care le-a luat de la bab[ lunguie\e, ascu\ite la un cap[t =i g[lbui, dar de ce-s a=a de mari? s mai ct capetele b[ie\ilor, dar... vezi c[ nu-s b[ie\i, ci ni=te mo=negi, au b[rbi negre, dar dac[-s mo=negi, de ce-s f[r[ c[m[=i? Mo=negii i ntind ou[le mari ct capetele lor, iar Isai nu =tie ce s[ fac[: s[ le ieie, s[ nu le ieie. Cum s[ le ieie, ce s[ fac[ cu ele? +i cnd vrea s[ clatine din cap c[ nu-i trebuie ou[ a=a de mari, n fa\a celor =ase apare o fat[ n rochie neagr[, dar f[r[ picioare =i strig[: Ucide\i-l! +i numai a strigat, ou[le toate cad

111
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

112
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

asupra lui, se sparg n capul lui, =i prind a-l neca, =i el se n[du=[, vede c[ se n[du=[, vrea s[ deie din mini =i nu poate se neac[... B[rbosu l mpinge peste prag, din urm[. Isai calc[, piciorul i se duce n jos parc[ ar c[lca ntr-o pr[pastie, =i atunci, f[r[ s[ vreie, ridic[ minile s[ se apuce de ceva, dar, iat[, simte p[mntul sub talp[. P[mnt tare, uscat, p[mnt b[t[torit, plin de urme de cizme cu g[m[lii de cuie, cu potcoave grele le simte cu talpa, cu pielea degetelor a=a multe urme, c[ totu-i parc[ pres[rat cu spini, numai bor\i, bor\i, bor\i. Iar aici, lng[ u=[ o l[s[tur[. Cum =i-a nfipt Isai privirea-n p[mnt, a=a a =i r[mas cu ochii \intui\i de urmele acestea, la bor\ile acestea. Trebuie s[-=i nfrng[ frica, s[ se nving[, s[ ridice capul s[ se uite drept nainte (unde l-a adus? pentru ce l-a adus? s[-l fi mutat aici, la cald, la uscat? dar o s[-l lase tot nchis? cnd a trecut pe lng[ c[su\a asta a v[zut c[ are ni=te ferestruici mititele), =i un gnd l fulger[ prin minte: de aici o s[ fug[, de aici! Numai dac[ iese B[rbosu =i-l las[ singur... De aici... de aici... de aici... Simte deodat[ c[ nu-i singur n c[su\a mai pe jum[tate intrat[ n p[mnt. Nu-i singur. Mai este cineva. Se aude suflnd parc[. Poate-i B[rbosu? N-a r[mas afar[, a intrat =i el, a nchis u=a pe din[untru =i st[ la spatele lui. Dar nu, este cineva n fa\[. Dintr-acolo. Respir[ greu, rar, obosit. Isai d[ minile la spate e aproape u=a? le retrage repede. B[rbosu-i la spatele lui. A sim\it r[ceala pistolului-automat. Parc[ l-a fript! Unde l-a dus? Ce vrea s[ fac[ cu dnsul? Aici... Aici? Komm!

+tie el cuvntul, =tie ce nseamn[. Face o jum[tate, o jum[tate de pas nainte =i se opre=te. Ridic[ ncet capul: o mas[ lat[ cu picioare groase de lemn cu urme de flori. Dou[ cizme nfipte n fa\a lui. Komm! Mai tare, mai r[spicat, mai aproape. Mai face o jum[tate de pas, o jum[tate de pas numai. Komm! Komm! r[sun[ deasupra lui. O mn[ grea l apuc[ de b[rbie =i-i ridic[ brusc capul de-i trosne=te osul cefei. Trei cu\ite de lumin[ l izbesc n ochi: unul negru tocul revolverului de la cing[toare; altul ro=u-sngeriu, geamul mic din fund; =i al treilea ochii care-l privesc, mari, aprin=i, sfredelitori, gata s[-l str[pung[. O frntur[ de clip[ s-a ntlnit cu ei =i a nchis ochii, nu se poate uita, l ard, l frig ochii aceia. Acum ce-o s[ fac[? O s[ scoat[ pistolul =i-o s[ trag[? Ori nti o s[-l loveasc[ n cap? +i are-n cre=tet o sp[rtur[... De nu l-ar p[li tot acolo unde l-a lovit acela cu c[lciul. +i pe urm[... Chiar o s[-l mpu=te? O s[-l mpu=te? +i n-o s[-l mai vad[ pe bunelu?.. Pe mama... N-o s[-l g[seasc[ pe Ile? Tot atunci, din adncul sufletului, al ntregii lui fiin\e, se ridic[ un val fierbinte, greu cum i smoala, de-i potope=te =i minte, =i suflare, =i inim[ tot, =i din valul acela ntunecat =i amar r[sare un r[cnet: nu! care cutremur[ p[mntul din toate m[runtaiele lui, livada asta =i p[durea cu to\i copacii =i tufarii, dealurile =i sem[n[turile, Nistrul cu apele, cerul cu soarele... Isai porne=te s[ plng[ de-l neac[ lacrimile, plnge de se cutremur[ tot ca o frunz[-n vnt, ca zghihuit de friguri. Deodat[ mna care-l \inea de b[rbie =i sl[be=te strnsoarea (ca s[ scoat[ pistolul? amu odat[ s[ se trnteasc[ la p[mnt s[ se izbeasc[ printre picioarele

113
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

114
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

B[rbosului s[ deie cu capul n u=[...), =i Isai simte c[-l tip[re=te cineva cu palma pe obraz. Deschide ochii, =i-i =terge cu pumnii. Nu l-a mpu=cat? Nu-l mpu=c[? Poate chiar n-o s[-l mpu=te. De ce s[-l mpu=te? ncepe s[ plng[ =i mai tare, cu glas. Vede printre lacrimi n fa\a lui un neam\ n vrst[, nu prea nalt, cu tunica altfel dect la ceilal\i (trebuie s[ fie un ofi\er da, i ofi\er!) =i cu capul sur. Nu-i vine a crede sur. A=a i se pare?... Dup[ ce-=i mai =terge o dat[ lacrimile se uit[ =i vede c[ da, i sur la cap, ntr-adev[r sur. l tip[re=te cu palma pe obraz =i-l ntreab[, prin semne: De ce plngi? De ce plngi a=a tare? Dar ochii lui nu-s chiar a=a de r[i cum i-au p[rut la nceput. Isai arat[ cu minile la gur[ =i la pntece: Mi-i foame... Mi-i a mnca... N-am mncat nimic... Mi-i foame foame Ofi\erul clatin[ din cap: A=a? Zici c[ \i-i foame? Parc[ vrea s[ zmbeasc[, =i atunci Isai observ[ deodat[ c[ ochii ofi\erului sunt alba=tri, obosi\i, =i c[ el, Isai, parc[ l-a v[zut undeva, degeaba s-a speriat c[ o s[-l mpu=te, degeaba a nceput s[ plng[ a=a, i-a p[rut r[u cum s-a \inut =i s-a purtat pn[ acum, s-a f[cut de ru=ine, pot s[-l cread[ un b[ie\a= prost, ne=tiutor =i... Dar peste o singur[ clip[ ofi\erul se ntunec[ la fa\[, se apleac[ iar deasupra lui (nu, ochii s aceia=i, aprin=i, sfredelitori s-a n=elat!), odat[ l apuc[ cu amndou[ minile de umeri: Partizan? Isai tace. Vorbe=te!

Isai clatin[ din cap: nu. Partizan? mai r[cne=te o dat[ ofi\erul. Se uit[ Isai \int[ la vulturul de pe tunic[ (um[rul se mi=c[ ridic[ mna vrea s[ scoat[ pistolul? um[rul se ntoarce mai tare o s[-l izbeasc[ cu pistolul n cap? numai de nu l-ar lovi la ran[), a=teapt[ lovitura, mpu=c[tura ce-o fi, numai s[ fie mai degrab[ (de asta l-au \inut cred c[-i partizan a vrut s[ rup[ srmele telefonice de asta l-au dus n sat de asta l-au nchis...), dar um[rul la care se uit[ se ntoarce, apoi l vede cum se ndep[rteaz[ de dnsul. Ofi\erul se duce, se a=az[ la mas[ ntr-un jil\ de lemn, se las[ pe speteaz[ =i tace. +ede a=a nemi=cat mult, cu capul dat pe spate. Acum, n dreptul ferestruicii capul lui e ro=u, sc[ldat parc[ n snge pe la frunte, iar n partea asta negru, umbrit, =i numai un ochi prive=te nemi=cat undeva nainte, drept nainte. Deodat[ ncepe s[ vorbeasc[. Vorbe=te f[r[ a-l privi, mult, nen\eles, =i lui Isai i pare c[ vede cuvintele umplnd masa, ridicndu-se, umplnd c[su\a toat[, umplndu-i urechile, ochii, le vede cuvintele acelea acoperindu-l, dar nu le n\elege, le ascult[, dar nu le poate pricepe, c[-s cuvinte str[ine, nep[trunse, col\uroase... Simte c[-i vorbe=te lui =i se uit[ mirat: oare chiar crede c[ el n\elege ce spune, ori nu cu dnsul, nu pentru dnsul vorbe=te? Domnul ofi\er zice c[ ar putea s[ deie ordin s[ fii mpu=cat chiar acum, dar =i-a adus aminte de b[iatul lui, de seama ta, =i i s-a f[cut mil[ de tine, da, mil[... Domnul ofi\er zice c[ dac-ai s[ r[spunzi drept la ntreb[rile lui =i n-ai s[ ascunzi nimic, dar absolut nimic, o s[ caute s[ fac[ tot ce va putea mai bine pentru tine. Iar dac[ vei ncerca s[ min\i, domnul ofi\er zice c[

115
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

116
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

va da ordin s[ fii mpu=cat imediat aici, n fa\a acestei c[su\e... Domnul ofi\er ntreab[: cine te-a trimis pe linia nti, cine =i pentru ce te-a trimis? Ce trebuia s[ faci =i s[ observi? Spune! Se uit[ Isai printre lacrimi la domnul ofi\er care st[ nemi=cat, neclintit, de parc[ nici buzele nu i se mi=c[ atunci cnd vorbe=te (nu l-au crezut? l socot partizan cred c[-i trimis de cineva nu, nu l-a trimis nimeni el singur a venit vezi, Ile, ce-ai f[cut? vezi, Ile, unde-am nc[put? zici c[ nu trebuia s[ m[ pornesc dup[ tine? dar mama, dar sora? =i bunelul a=a mi-a spus oare a =tiut c[ a=a o s[ se ntmple?... m-ai apucat, m[i Ile, }=i m[ tragi la fund, la fund... unde e=ti, Ile? ai g[sit calul? am fost n sat nu m-ai v[zut? e=ti la m[tu=a? trebuie s[-\i fi spus cineva care m-a v[zut), apoi se ntoarce c[tre B[rbosu, care st[ drep\i la spatele lui, ajungnd cu capu-n tavan (l prive=te pe Isai de sus, toat[ fa\a lui neagr[, p[roas[ parc-ar zice: Ai vrut s[ ne p[c[le=ti? Degeaba... De aici nu mai scapi), =i odat[ l str[fulger[ prin minte: =tie romne=te! De asta l-au dat pe minile lui. De asta l-au dus n sat... S[ vad[ dac[-i de aici ori nu. +tiut c[ de asta. Omul cu care a stat de vorb[ =i pe care l-a v[zut cl[tinnd din cap i-a spus c[ nu-i de la dn=ii din sat. nseamn[ c[ ei =tiu de unde-a venit, =tiu... Dar dac[ nu =tiu? Dac[ B[rbosu a vorbit altceva, n-a vorbit despre dnsul atunci? S[ se deie de gol el singur? Cine te-a trimis?! R[spunde! Nimeni... De ce ai ncercat s[ rupi linia telefonic[? Alta ce \i s-a mai poruncit s[ faci? R[spunde!

Nimic... M-am pornit dup[ calul nostru... dup[ vaca noastr[... =i am dat peste srma aceea... Dup[ ce? Cal ori vac[? Cine te-a trimis? R[spunde! Nu m-a trimis nimeni... Singur am venit. De unde? Din sat. Iaca de aici, nu-i departe... Din care sat? De aici, mai la deal... Min\i! Ai trecut de dincolo. Pentru ce-ai trecut? Cine te-a trimis? +i nu ncerca s[ ascunzi... +tim totul. De ce-\i erau hainele ude? R[spunde! Apoi am mers peste grl[ =i cnd am dat s[ trec am c[zut n ap[ =i... Isai ncepe s[ ngne iar ceva, dar vede c[ s-a nclcit. Min\i!! +i cum se uit[ n col\ul din dreapta, sus, unde se vede o pat[ neagr[, p[trat[, cu cteva bor\i negre de cuie n perete (poate-s chiar cuiele), vrnd s[-=i \ie lacrimile, s[ r[spund[ a=a cum a spus de la nceput c[ n-a trecut de nic[ieri, c[ nu l-a trimis nimeni =i c[ nimic n-a avut =i n-a vrut s[ fac[, cum st[ a=a, o lovitur[ de palm[ i umple ochii de scntei. R[spunde! Tace. R[spunde! Ori te mpu=c pe loc. R[sun[ \[c[nit de pistol. R[spunzi? Unu... Num[r pn[ la cinci. Unu? De ce num[r[? Doi... R[spunzi? Doi? a=a de repede a ajuns la doi? Trei! R[spunzi? nc[ unu =i-i cinci. Patru... R[spunzi?

117
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

118
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

+i chiar o s[ trag[? O s[-l mpu=te? Aici? Acum? Ori o s[-l scoat[ n fa\a c[su\ei... =i pe urm[ o s[-l arunce n groapa cea umed[? R[spund! V[-spun-tot-v[-spun-sta\i-nu-m[-mpu=ca\i-v[-spun-tot... Uuu! Pui de bol=evic! Vorbe=te! Isai vede crescnd deasupra-i o umbr[. Pumnul! Acu= se pr[bu=e=te asupra lui. O s[-l loveasc[ iar n locul unde l-a lovit acela (poate tot el, B[rbosu) cu ciubota. Gemule\ul din dreapta se ntunec[... Acu= cade pumnul... O s[ cad[ =i el... O s[-i ame\easc[ capul. S[ se \ie... S[ nu cad[... C[ va ncepe s[-l bat[ cu picioarele. S[ nu cad[... Isai se strnge tot ca un arc: S[ se \ie pe picioare! Stai! strig[ ofi\erul. Pumnul r[mne n aer, deasupra capului, apoi l simte cum coboar[ pe al[turi =i-l aude pe B[rbosu gfind greu. Vorbe=te, zice ofi\erul, ridicndu-se din jil\ul lui. Vine pn[ aproape, la un pas (i vede a\a groas[, verde, cu care-i cusut vulturul pe piept) =i se opre=te. Ascult. Soldat, tradu. Spun... Iaca spun... spun tot... domle ofi\er. Gndurile lui Isai s-au nv[lm[=it toate. Nu g[se=te nici un cap[t de care s[ se apuce. Dar nu =tiu cu ce s[ ncep. Cum ai trecut? De ce-ai trecut? Soldat, tradu. +i uit[-te n ochii mei cnd vorbe=ti. Unde te ui\i? }n col\ul cela nu-i nimeni s[ te ajute. Uit[-te la mine n ochi. i ridic[ iar b[rbia. Ochii domnului ofi\er sunt alb[strii. Par a fi buni. Dar de ce l-a b[tut? De ce l-a p[lmuit? Dar nu el, B[rbosu l-a p[lmuit. Zice c[ are =i el un fecior... Adic[ a avut, dar l-au ucis bombele. Tot trebuie s[ fie om bun!

Nu l-a l[sat pe B[rbosu s[-i deie cu pumnul n cap. Amu trebuie s[ vorbeasc[, s[ spun[ ceva, s[ nu tac[... Ei cred cine =tie ce: dac[-oi t[cea, chiar m-or lua de partizan =i... Iaca m[ uit... Iaca vorbesc... not am trecut. De dincolo? +tiut c[ de dincolo! Dac[ eram dincoace de ce mai trebuia s[ trec? Pentru ce-ai trecut? Cu ce \el? Cine te-a trimis? Hm, cine m-a trimis. Dracu m-a trimis! Eu singur m-am b[gat. C[ mai bine m[ necam n grla ceea... Care grl[? Ce fel de grl[? Ai trecut Nistrul. Nu f[ pe de=teptul, c[ acu=i... Apoi da, am trecut Nistrul. Dar pe unde l-am trecut? Pe la grl[. Dinti am intrat n grl[. Am mers, am mers, =i cnd m-am v[zut mai ncoace, odat[ m-am repezit (Isai arat[ cu minile) =i am fost sub ista mal. Noi cu b[ie\ii ne ntreceam vara: care ajunge mai repede. (Oare nu m[ prea ntrec cu =aga?) Dar asta am s[ v-o spun alta dat[. Amu s[ v[ spun pentru ce-am trecut (ce s[ le spun?). Aveam un cal, cal bun, voinic, s[n[tos. +i ni l-au luat. Scurt. Cine l-a luat? Ai vo=tri. Adic[ ai no=tri. Nem\ii ni l-au luat, adic[ noi singuri l-am dat. N-aveam cu ce-l hr[ni. +ti\i cum i prim[vara cu nutre\ul, greu. ntr-o zi mama zice: Ia du-te, m[i Isai, =i dezleag[ calul cela c[ a roade ieslea de tot. Las s[ se duc[ unde =tie. De ce s[ piar[ la noi n grajd? +i-a g[si ceva de ros. Mie mi s-a f[cut mil[. Cum s[-l las s[ se duc[? M[ duc, stau oleac[ n grajd =i vin napoi: I-am dat drumu, mam[. Trece o vreme, d[ mama pe la grajd =i g[se=te calul tot acolo: Tu, bre Isai, m-ai am[git, n-ai dat drumul la cal. Ba l-am de-

119
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

120
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

zlegat, mam[. Da de ce-i tot n grajd? Apoi, cum se vede, a umblat el pe unde a umblat =i s-a ntors acas[. Mai scurt! Ce-i cu calul cela? L-am dat la ai vo=tri... Bun. +i pentru ce-mi spui asta? Apoi c[ m-a\i ntrebat de ce-am trecut. De ce? S[ caut calul. Eu a=a m-am gndit: atunci era prim[var[, greu de mers pe jos, frig. Mai bine te sui pe un cal =i mergi. Amu-i var[, cald. Cred c[ pa=te bietu calu nostru pe undeva singur, uitat, lep[dat, p[r[sit, Zic: ia s[ m[ pornesc s[-l g[sesc =i s[-l aduc acas[. +i-am trecut dincoace. M-am pornit dup[ cal, dar m-am mpiedicat de afurisita de srm[ =i iaca m-a\i prins =i m[ p[lmui\i. Dar c[ am ajutat armata german[, asta nu socoti\i de fel? +i nici nu vre\i s[ \ine\i n seam[ c[ am dat calul! Iar dac[ v-a\i f[cut treaba de ce nu-l da\i napoi, de ce-l \ine\i degeaba? Ofi\erul zmbe=te pe nea=teptate (B[rbosu, pe semne, i traduce tot ce zice el), se face mai vesel (ochii iar par blnzi de ce n-a vorbit Isai a=a de la nceput? cap prost! a luat palme pe degeaba! las[ c[ una i-o d[ lui Ile, iar cu cealalt[ o s[ se mpace cumva), i spume ceva B[rbosului n limba lui (aista iese val-vrtej =i peste o bucat[ de vreme se ntoarce cu ni=te bor= cu carne s[-\i lingi coatele, Isai se a=az[ la mas[ =i horp[ie=te ca un boier ce-i drept, pinea-i cam uscat[, dar bun[, dac[-i coapt[ n cuptor de gospodar din sat!), apoi l pofte=te s[ se a=eze la mas[, de partea cealalt[, pe dou[ l[zi puse una peste alta (l[zi de cartu=e, cam unse pe la ncheieturi, dar Isai n-are fric[ prin hainele lui de foaie de cort nici focul nu r[zbate), ca s[ =ad[ mai nalt s[-l vad[ domnul ofi\er din jil\ul

lui, =i ct a osp[tat Isai, a stat =i s-a uitat s[ se conving[, ntr-adev[r i a=a de fl[mnd ori mai mult se face. +i i-a dat ap[ s[ se spele pe fa\[, pe minii, mai ales pe fa\[, iar ca s[ nu r[mn[ urme de obid[ pe ea de degete), i-a mai dat =i o bucat[ de =ervet alb curat s[ se =tearg[, =i un pieptene s[-=i a=eze p[rul cum se cuvine unui oaspete. Iar ca nu cumva Isai s[ uite c[ aici nu se joac[ nimeni de-a ceva a scos bini=or pistolul din toc =i l-a pus pe mas[ (se n\elege, cu \eava ndreptat[ cam nspre Isai, iar mnerul, binen\eles, nspre domnul ofi\er). +i acum c[ s-au n\eles a=a de bine, pot s[ continue vorba lini=tit, f[r[ strig[te =i \ipete. Anume a=a cum trebuia s[ fi fost chiar de la bun nceput. Domnul ofi\er este foarte obosit, a avut o noapte grea, n-a dormit deloc, trebuia s[ se odihneasc[, dar aflnd c[ pe sectorul lui a ap[rut nu se =tie cum un b[iat, a hot[rt c[ e cazul s[-l invite la dnsul. Pentru c[ domnul ofi\er e tat[, adic[ a fost tat[, =i cu toate c[ nu mai este, sentimentul de tat[ tr[ie=te n el. E r[zboi, =i acuma mor at\ia oameni, pe mul\i i-a ucis el, mul\i au vrut s[-l omoare pe dnsul, el singur =i-a rugat moarte de attea ori, dar moartea l ocole=te, trece pe al[turi, vrea s[-l lase s[ vad[ ct mai multe groz[vii, ct mai multe chinuri. Cea mai mare durere pentru domnul ofi\er e c[ n-a ajuns a-=i vedea fiul mare, s[-l vad[ om n vrst[, savant, precum e el, domnul ofi\er, care de altfel e profesor, adic[ nv[\[tor pre limba voastr[ cea proast[. N-a ajuns a-l vedea, pentru c[ ntr-o noapte s-a ntunecat cerul deasupra ora=ului, unde r[m[sese feciorul lui, s-a ntunecat de bombe, =i una din ele a c[zut n casa unde era feciorul domnului ofi\er. +i n-au mai putut vecinii s[ adune mimic din ce-a fost copilul lui, ca s[-l pun[ ntr-o groap[ =i s[-i scrie nu-

121
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

122
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

mele n-a r[mas nimic. +i cnd a primit domnul ofi\er aceast[ veste ntr-o singur[ or[ a nc[run\it. Un singur fecior a avut =i nu-l mai are... Trebuie s[ mul\ume=ti lui Dumnezeu, m[i b[iete, c[ ai nimerit pe minile domnului ofi\er, c[ de nimereai la altcineva, de mult te ciupeau ciorile ori te leg[nai de creanga unui copac, =i copaci aici, dup[ cum ai avut prilejul s[ vezi, sunt destui =i mai jo=i =i mai nal\i, cui de care-i place. +i nc[ domnului ofi\er i-a pl[cut c[ e=ti b[iat de isprav[, c[, trimis fiind n sat, pe la casele oamenilor, te-ai b[gat =i ai scos ou[le de sub g[ini. +i i-a mai pl[cut c[ n-ai ncercat s[ te aba\i din drum, cu alte cuvinte, s[ fugi. +i nc[ fiind nchis n groapa cu capac, ai stat lini=tit, n-ai f[cut g[l[gie, =i singurul lucru pe care ai ndr[znit a-l da de n\eles, a fost foamea. Iar ceea ce i-a pl[cut ndeosebi e c[ e=ti b[iat cu caracter, din aceia care nu se las[ nfrn\i a=a de u=or. Domnul ofi\er e pedagog de profesie =i =tie s[ pre\uiasc[ aceste calit[\i. Cnd te ntreba, l vedea n fa\[ pe fecioru-s[u, acela care nu mai este, dar ar fi putut s[ fie. Te ntreba =i n gndul lui se mira ce =i cum o s[-i r[spunzi, pentru c[ trebuie s[ =tii c[ domnul ofi\er nu te-a trimis n sat din ntmplare. A=a c[ n-ai dreptul s[-l am[ge=ti pe domnul ofi\er, ci trebuie s[-i mul\ume=ti lui Dumnezeu c[ =ezi acum la mas[, n fa\a lui, mncat, s[tul, sp[lat =i luat n seam[, ca un oaspete ce e=ti... Domnul ofi\er simte mult[ simpatie fa\[ de tine, de aceea te crede c[ ai trecut dincoace singur, c[ nu te-a trimis nimeni, c[ ntr-adev[r te-ai mpiedicat din ntmplare de firul acela telefonic =i absolut din ntmplare ai nimerit n c[su\a aceasta n care te afli. Da, =i nc[ i-a pl[cut domnului ofi\er felul cum ai povestit p[t[rania

cu calul a=a nct ascultnd, i s-a p[rut c[-l vede viu pe fecioru-s[u, =i-i venea s[ te mbr[\i=eze, s[ te strng[ la piept =i s[ te s[rute n cre=tet, a=a cum proceda de obicei cu feciorul lui cnd acela f[cea vreo tr[snaie, tat[l l certa, apoi la urm[ se mp[cau =i tat[l l s[ruta. Dar s-a re\inut, c[ci nu se cuvine unui om n vrst[, =i mai cu seam[ unui militar, s[ fie sentimental acum cnd e r[zboi... Domnul ofi\er are s[-\i dest[inuiasc[ ceva foarte nsemnat, =i de felul cum vei r[spunde la propunerea lui, cum te vei comporta va depinde ntreaga ta soart[, copile, viitorul t[u, care poate fi m[re\ =i str[lucit ori poate s[ se ncheie peste cteva ore, cel mult o zi. Deci s[ iei aminte... Cuvintele trec din gura domnului ofi\er n cea a soldatului care st[ drep\i =i, f[r[ a z[bovi o clip[ n barba lui, se revars[ asupra lui Isai. Isai le prinde, le soarbe pe toate =i, s[ vezi, de la o vreme i se pare c[ nu mai este r[zboi pe lume, n-a nc[put nici ntr-o belea, ci st[ n banc[ la =coal[ =i ascult[ ce poveste=te nv[\[torul. Domnul ofi\er e un fel de nv[\[tor, a=a s-a gndit Isai cnd i-a zis s[ se uite n ochi, cum fac nv[\[torii cnd vor s[ te afle dac[ nu min\i. Deodat[ casc[ (drace! i-a venit s[ ca=te). Ofi\erul zmbe=te n col\ul gurii =i lovind u=or cu palma n mas[ zice uitndu-se, chipurile, n alt[ parte, dar furnd cu coada ochiului spre Isai, pe sub genele l[sate. Dup[ mncare nu stric[ un somn bun. Ai s[ dormi. Dar mai nti s[-mi r[spunzi la cteva ntreb[ri. Da, domnule ofi\er. R[spund. Ce s[ r[spund? ntrebarea num[ru unu: ce fel de armat[ este n sat?

123
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

124
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Armat[? Isai d[ din umeri. Ce fel de armat[? Ruseasc[! Nem\i nu-s, nu-i nici unul. Numai ru=i sunt. Drept c[ se nimeresc =i ucraineni, chirghizi... Chiar =i un uzbec este... R[u al dracului! A vrut s[ m[ mpu=te. Da! Zicea c[-s spion. L-am mu=cat de m`n[ =i am fugit. A mpu=cat dup[ mine, dar nu m-a nimerit. Uf, dac[ mi-ar c[dea n mini. Mi-a luat binoclul. Cred c[ l-a aruncat pe undeva. Nu era mai bine s[ mi-l lase mie? Ce-i trebuie lui? Am p[scut vaca unui b[iat o s[pt[mn[ pentru binoclul cela =i nc[ am mai dat ceva =i pe deasupra. Stop! Ce fel de binoclu? Binoclu? De unde binoclu? Ia o jum[tate de binoclu. Mi l-a dat un b[iat. Ieri cnd m[ duceam s[ m[ uit, m-a ntlnit unul... acela, a v[zut c[ am ceva-n buzunar, mi-a sucit m`na, l-a g[sit, m-a arestat =i m-a dus =i striga c[-s spion. Spion? Ce fel de spion? Spion de-al nem\ilor. De-ai vo=tri... De-ai=tia... A=a? +i ce vroiai s[ faci cu binoclul? Hm, ce s[ fac? S[ m[ duc undeva pe deal =i s[ m[ uit printr-nsul... ncotro s[ te ui\i? ncoace s[ m[ uit, peste mal. Pentru ce? S[ v[d, poate l-oi vedea pe Ile... Ile? Cine-i Ile? Ile? Ile... Ile-i calul nostru! A=a-i ziceam calului nostru pe care l-am dat neam\ului celuia... +i gndeam c[ poate l-oi vedea pe Ile... p[scnd pe undeva =i dac[-i s[n[tos s[-i spun mamei =i lui bunelu c[-i s[n[tos =i c[ ia s[ mai ceea... frontul ista =i are s[ vie acas[... +i ce-ai v[zut?

N-am v[zut nimic. Cum n-ai v[zut? D-apoi c[ nici nu m-am uitat. Nu v-am spus c[ uzbecul mi-a luat binoclul?... +i a vrut s[ m[ mpu=te! S[-mi cad[ n mini, l-a= mpu=ca eu pe dnsul. L-ai mpu=ca? Dac[ a= avea pu=c[, zic... =tiu la care cas[ tr[ie=te. +tii? Eu s[ nu =tiu? +tiu tot ce-i la noi n sat. Care =i unde, n ce cas[ tr[ie=te: c\i solda\i, ce-s ei, cum s, ce fac tot de-a m[run\elul. Ofi\erul sare din jil\ul lui, vine la Isai =i-i pune minile pe umeri. l prive=te lung =i-i vorbe=te ceva n limba lui, vorbe=te mult, tare mult =i a=a de bucuros c[ parc[ acu= o s[-l s[rute. Soldat, tradu. Domnul ofi\er e foarte mul\umit de felul cum i r[spunzi =i-i foarte bucuros c[ a ntlnit aici, la marginea Rusiei, un b[iat att de de=tept =i iste\. Domnul ofi\er vorbe=te att n numele Marelui Imperiu German ct =i ]n numele s[u personal, soldat, cet[\ean =i lupt[tor pentru acest imperiu. Domnul ofi\er vrea s[-\i spun[ c[ oastea german[ nu va mai face nici un pas spre apus, de aici, de la acest ru, c[ aici s-au f[cut asemenea fortifica\ii pe care nu le va putea trece nici un fel de for\[ din lume =i de care se va sf[rma complet l[ud[roasa Armat[ Ro=ie. Aici va fi b[tut deocamdat[ acel stlp care va desp[r\i lumea civiliza\iei europene de barbaria asiatic[ =i de ciuma comunist[, aici oastea german[ se va odihni =i nt[ri, iar apoi va da ultima lovitur[, cea de moarte, bol=evismului. +i tu, care e=ti un b[iat iste\ =i pricepi ce-i =i cum stau lucrurile, trebuie s[ fii foarte recunosc[tor domnului ofi\er pentru

125
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

126
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

c[ numai soarta sau poate ntmplarea te-a adus n bra\ele lui. Domnul ofi\er te ntreab[: vrei s[ pleci cu dnsul n Germania? +i nc[ o ntrebare: vrei s[ fii feciorul lui? Isai d[ din cap: Da, dar trebuie s[ g[sesc mai nti calul, =i s[-i spun mamei... Ori m[car lui bunelul s[-i spun c[ m[ duc. Foarte bine. Ai s[ le spui =i dup[ aceea o s[ plec[m. Isai se ridic[ de pe l[zi =i vrea s[ porneasc[ spre u=[, dar domnul ofi\er i face semn s[ mai steie pu\in. Unde-i tat[l t[u? Pe front? Tata? i... nu! N-ai tat[? N-am. Cum: n-ai avut tat[? Am avut, dar amu n-am. Ce s-a ntmplat cu dnsul? Au venit noaptea =i l-au luat. Cine? Nu =tiu. Eram mititel =i nu \in minte. Aveam opt ani. Seara, cnd m-am culcat, tata era, diminea\a cnd m-am sculat, nu mai era. +i n-a venit, n-a venit nici pn[ azi. Mama zice c[ l-au furat. Cine? Aceia care furau oameni, noaptea... Domnul ofi\er se ncrunt[, apoi deodat[ buza de sus se ridic[ de la o margine, dezvelind un col\ mare, ascu\it, galben, apoi se lipe=te iar de cea de jos, la loc. Ei vezi? Eu am =tiut: tu n-ai tat[, eu n-am fecior, a=a c[ o s[ tr[im mpreun[. Termin[m ce mai avem de f[cut aici =i plec[m n Germania. Soldat, d[-i feciorului meu o ciocolat[...

Soldatul scoate de undeva din gr[mada de lucruri care st[-n col\, l`ng[ u=[, o cutie mare dreptunghiular[, o deschide =i-i pune lui Isai ceva dinainte. Isai desface foi\a lucitoare =i mu=c[ din scndurica neagr[. Iar ca s[ plec[m mai degrab[... Isai mu=c[ iar: Trebuie s[-i spun mamei =i bunelului c[ plec... Ai s[ le spui... Dar ca s[ plec[m mai degrab[, va trebui s[ ne aju\i... Cum? C\i solda\i sunt n sat? Solda\i? Uzbecul unu, la noi doi, la baba Motrea, pe care au ucis-o, doi, fac cinci. Asta n mahala noastr[. +i-n celelalte mahale Or fi vreo sut[. Pumnul domnului ofi\er cade pe mas[: Min\i! Ciocolata sare din mna lui Isai =i se rostogole=te la picioarele B[rbosului. Poate o mie... Nu i-am num[rat. Cte case sunt n sat? Tot vreo sut[. Min\i, iar min\i! Poate numai vreo optzeci. S[ le num[r? Ai s[ le numeri pe urm[. Unde-i =tabul ru=ilor? R[spunde! Domnul ofi\er s-a l[sat cu pieptul pe mas[, st[ sprijinit n coate =i se uit[ \int[ la Isai s[-l sfredeleasc[. Degetele minii drepte se las[ ncet deasupra pistolului. Ei?! La care cas[ duc multe srme de telefon? R[spunde! N-am v[zut. Ieri cnd am venit, ndat[ m-au arestat, m-au b[gat ntr-o ma=in[ =i m-au trimis din sat

127
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

128
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

(=tabul? oare casa unde m-a dus Timo=a nu poate s[ fie =tabul?). Dar =tiu unde s-ar putea s[ fie. Ori n Moara-Veche din marginea ceea de sat... (s-o d[rme, dac[ vor, de tot atta pagub[!), ori... Soldat! Harta! Soldatul desface harta n fa\a domnului ofi\er =i domnul ofi\er se apleac[ deasupra ei. Umbl[ pe ea cu un creion pn[ ce vrful se nfige ntr-un loc =i face un semn. Ori? Ori... ori pe coasta ceea de deal din partea asta nu se vede este o movil[ de \[rn[. Cred c[ acolo au s[pat o groap[ =i au f[cut =tabul... Unde? Domnul ofi\er i face semn s[ arate. Isai vine la mas[, se uit[ =i vede Nistrul t[ind harta din col\ n col\ ca o c[rare albastr[, lat[, vede satul, semne de case, de copaci (ia te uit[ =coala noast[, de unde =tiu de le-au desenat pe toate?!). Ei?! Semne mpr[=tiate pe toat[ harta albastre, ro=ii, galbene... Aici? arat[ cu degetul. Ori aici? Poate aici, face Isai din umeri. Iar min\i! Z[u, spun drept. i pe costi=[ movila... Tunuri unde ai v[zut? Pe drum cnd veneam ncoace... n ce loc? Se duceau ncolo... Tancuri? Unu am v[zut. Cnd mergeam cu ma=ina. Unde?

Nu \in minte bine, c[ taman au dat ni=te avioane peste noi... +i avioane sunt? Unde? Cnd m-au prins =i m-au suit n ma=in[ =i m-au trimis din sat, cum am ie=it n cmp au venit trei avioane =i au cobort mai jos spre noi. Pesemne vroiau s[ vad[ cine-i n cabin[, dar =oferul s-a speriat =i hai s[ mie, =i mai s[ d[m n ni=te gropi de bombe, mai s[ ne r[sturn[m, dar a=a n-am p[\it nimic. Cnd mergeam pe acolo mi pare c[ am v[zut un tanc, da iaca-n ce loc z[u, nu \in minte... Ori i prost, ori se preface. Ia-l din ochii mei! B[rbosu \[c[ne=te din c[lcie, =i =terge cu mneca fruntea =i gtul de sudoare, l apuc[ pe Isai de um[r =i-l izbe=te cu ciud[ din loc. Cnd trece pragul i mai d[ un cot =i un genunchi, s[-l r[stoarne din picioare, Isai se love=te cu um[rul de trunchiul unui copac =i se apuc[ iute cu minile s[ nu cad[... Despre cum a murit n ziua aceea (anume atunci, iar nu cnd a trecut a treia oar[ =i a fugit noaptea =i auzea cum se nfig gloan\ele n jurul lui n ap[ ca ni=te suli\e de foc), despre clipele, minutele, orele sau ve=nicia de groaz[ prin care a trecut (n-a fost dect vreun ceas, poate ceva mai mult), dup[ ce-a fost scos din c[su\[, blenduit =i dus, despre tremurul ce z[cea totdeauna la fundul sufletului =i ori de cte ori vroia s[-=i aduc[ aminte, l cuprindea =i-i nvingea toate judec[\ile (aceea a fost moartea mea dinti), despre ce s-ascundea n dosul zmbetului amar cu care privea uneori la lume cnd l vedea pe cte unul c[inndu-se de vreun necaz ori opintindu-se s[ fac[ un lucru de nimica, nu putea s[ =tie nimeni Isai nu deschisese gura niciodat[ s[ povesteasc[ cuiva. Nici chiar lui Ile, frate-

129
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

130
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

s[u, care, dac[ e s[ vorbim drept, =tia mai toate ntmpl[rile lui (din asta c[ a fost dus cu ochii lega\i, dar numai att ct i-a strecurat Isai ntr-o vorb[ nc[ atuncea, cnd, ntr-o noapte, li s-a terminat motorina, c[ru\a cu polobocul nu venea, tractorul =edea mut n brazd[, era toamn[ cald[ =i au dat o fug[ pn[ la stn[, au g[sit cte o \igar[ =i se ntorceau napoi =i era ntuneric-bezn[), nici bunelului n-a avut cnd s[-i povesteasc[, c[ degrab[ s-a dus, nemaivorbind de nevast[-sa, care nici nu vroia s[ aud[ (cnd se ntmpla s[ vorbeasc[ Isai cu cineva de vremea aceea =i era =i ea de fa\[, numaidect i striga: Dar mai taci odat[ cu nem\ii t[i, c[ mi-ai umflat capul! Crezi c[ tare le trebuie oamenilor s[ =tie? M[car dac-ai fi f[cut vreo treab[ acolo, dar a=a numai lauda de tine! =i se ducea lund copiii cu dnsa s[ nu nve\e =i ei de la tat[l lor a spune minciuni). N-a povestit Isai nim[nui pentru c[ tot ce se petrecuse atunci, ntr-o or[ sau o or[ =i jum[tate, a r[mas n amintirea lui ca un ntuneric nep[truns =i o groaz[ neomeneasc[, =i ori de cte ori se str[duia s[-=i aduc[ aminte ce-a fost? cum s-a ntmplat? nu putea. Dar sim\ea mereu c[ trebuie s[-=i aduc[ aminte, c[ poate s[-=i aduc[ aminte, odat[ =i odat[ o s[-=i aduc[ aminte (uneori lucruri pe care le socotim complet uitate deodat[ r[sar din fundurile necunoscute ale memoriei =i \i se arat[ vii =i proaspete, parc[ s-ar desf[=ura chiar acum, n clipa asta, n fa\a ochilor t[i). n cteva rnduri Isai chiar a sim\it c[-=i aduce aminte: prima dat[ cnd a avut vorba cea mare cu Ile care a venit s[-i suceasc[ minile =i s[-l lege, =i el se zb[tea =i nu se da =i striga c[ a=a l-au legat nem\ii atuncea, pentru dnsul, pentru Ilie, =i acuma fratele lui de snge =i bate joc de dnsul; a doua =i a treia oar[ tot ntr-o

zi (cnd l-a g[sit pe b[iat n drum, l-a luat n bra\e =i a b[gat de seam[ c[ p[rul se ridic[ pe urechi =i ar fi bine s[ i-l scurteze oleac[, iar cnd l-a ntrebat b[iatul: i drept, tat[, c[ ai fost =i tu la r[zboi? De ce n-ai nici o medalie?, n urechile lui Isai a r[sunat numai cuvntul r[zboi, celelalte nu le-a auzit ori poate le-a auzit, dar nu le-a prins, =i cum b[iatul l privea cu ochi mari, limpezi =i a=tepta s[-i r[spund[, el, Isai, s-a v[zut stnd undeva ntr-o livad[, dup[ un copac, lipit de trunchi, st[, se uit[ =i vede un b[ietan care merge p[=ind ncet, cu b[gare de seam[, cu minile la spate, iar neam\ul l mpunge cu \eava n spate =i-l mn[, =i s-a mirat cum de poate vedea a=a ceva, dac[ i el acela care merge cu capul ridicat ca orbii, apoi, f[r[ s[-=i deie seama, l-a v[zut n locul lui pe b[ie\el, pe fecioru-s[u, =i ochii i s-au mp[ienjenit de lacrimi); la a treia oar[ tot atunci, n ziua aceea, dup[ ce-au trecut pe la mam[-sa, pe la casa b[trneasc[, =i au stat pe prisp[, apoi a=a a zis: Pn[ una-alta ne ducem s[ ne sc[ld[m, l-a luat pe b[iat de m`n[ =i au pornit prin gr[dini =i legum[rii, au ie=it la mal, =i cnd a sim\it Isai pietri=ul sub t[lpi, fierbinte pe alocuri, pietre ascu\ite de-\i intrau n osul c[lciului, =i a mai auzit tr[snind pa=ii m[run\i ai b[iatului, i s-a ridicat un val la inim[; Lui, lui trebuie s[-i spun tot ce-a fost, am sim\it =i am gndit n ora de groaz[ =i ntuneric. Lui s[-i spun, lui. Cnd au intrat n ap[ amndoi =i apa le-a acoperit picioarele (pn[ sub genunchii tatei, pn[ la coco=elul b[iatului), s-a uitat Isai la cre=tetul lui b[lan, apoi a ntors privirea c[tre cel[lalt mal care se nal\[ drept ca un perete, cu o mul\ime de bor\i ntr-nsul, =i a v[zut o umbr[ deasupra malului, umbra lui, =i s-a ntrebat: Dar oare o s[ m[ n\eleag[? i mic nc[... Am s[-i

131
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

132
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

povestesc cnd s-a mai ridica. Atunci am s[-i povestesc s[ =tie tot ce-a fost, tot ce-am tr[it n acea or[ de groaz[ =i ntuneric. Acum Isai putea s[ povesteasc[, =i adusese aminte totul... =i-a adus aminte totul n clipa cnd a intrat cu b[iatul de mn[ n ap[, cnd a sim\it r[coarea la picioare, cnd a v[zut malul nalt din cealalt[ parte, plin de buruieni negre, =i cnd a auzit l[stunii s[getnd cerul, c[znd cu \ipete deasupra apei f[r[ s[-i vad[, n soare, apoi le-a v[zut umbrele, pe ap[ lunecnd alarmate =i dac[ ar fi fost b[iatul mai mare, m[car de vreo doisprezece-treisprezece ani s[ n\eleag[, Isai ar fi vrut s[-i povesteasc[ a=a: n prag, cnd m-a izbit n spate, era ct pe ce s[ m[ duc cu n[rile n p[mnt. De ce m-a lovit? Nu n\elegeam. Nu =tiam ce i-a spus la urm[ domnul ofi\er, ar[tase cu mna spre mine: Du-l de aici! Att am priceput n momentul acela. Amu cred, da mi-aduc aminte, i-am prins privirea mnioas[, plin[ de r[utate (altfel de unde aveau s[ mi se arate dup[ aceea de attea ori ochii lui \epo=i, sfredelitori? tot drumul ct am mers spre mal, =i mai pe urm[, =i noaptea =i ziua, cnd m[ tram pe coate =i m[ furi=am f[r[ a sufla). i vedeam ochii (nu aceia care st[teau apleca\i asupra mea cnd mi-a luat b[rbia n palm[ prima dat[ aceia erau altfel, mai buni parc[), ochii lui cnd a strigat c[tre soldat, soldatul m-a izbit de pe l[zi, apoi cnd m-am lovit de copac, mi-a apucat minile, mi le-a sucit la spate =i mi le-a legat. Nici n-am b[gat de seam[ cnd, c[ci mi-a legat =i ochii cu ceva, pesemne vreo crp[ deas[, tare, poate vreo bucat[ de manta ori altceva, c[ mirosea a cizm[ =i a sudoare =i un fel de unsoare a=a de strns m-a legat c[ s-a nfipt nodul n ceaf[, =i orict ridicam din nas, nici ntr-un chip nu puteam face s[ v[d m[car un

gr[uncior de lumin[, m[car un firi=or. S-a f[cut ntuneric, noapte, cum n-am v[zut pn[ atunci =i nici dup[ aceea, =i cum i, cred, numai n mormnt cnd \i toarn[ \[rna toat[ peste tine =i-\i mai cl[desc o movil[ de-asupra. Mi=c[! mi-a strigat B[rbosu =i m-a mpuns cu \eava-n spinare (la nceput dup[ aceea nu \in minte s[ mai fi dat poate numai o singur[ dat[ aninasem cu degetul nsngerat =i m[ oprisem n loc a dat iar n mine s[ m[ sparg[ celelalte d[\i numai m[ atingea s[-mi arate ncotro s[ merg la nceput, zic, m[ l[sa s[ dau peste copaci, s[ m[ lovesc cu fruntea de tulpini, rdea, hohotea =i se veselea grozav pe seama chior[niei mele). Am p[=it nainte, prin ntuneric. De fapt, nu era ntuneric, era ziu[, soarele r[zb[tea din stnga printre copaci n unele locuri. Sim\eam cu t[lpile, sim\eam cu obrazul unde dau prin soare =i unde trec prin umbr[, auzeam fo=netul copacilor deasupra mea (z[u, a= fi nimerit a=a, pe nev[zute, acas[, s[ nu fi fost B[rbosu n urma mea =i s[ nu fi strigat la tot pasul: Mi=c[! ncotro?... Dreapta!... nainte!... Mai repede!). D[deam s[ p[=esc larg, c[lcam peste ceva, m[ izbeam de ceva, iar cnd m-am aninat cu durerea mea de nu =tiu ce m-a fript =i am nceput a plnge. Lacrimile n-aveau unde curge, se adunau la ochi, n petic[, =i ea se f[cea puturoas[ =i gre\oas[ (la ce dracu mi-a legat ochii? unde m[ duce? n sat? dar de ce s[ mi-i lege? nu m[ duce nspre sat? cum am e=it din bojdeuc[, am luat-o drept nainte atunci am venit cam pe la spatele c[su\ei, dinspre miaz[-noapte ncotro m[ duce? ncotro?) Auzeam din urm[ trop[it de cizm[, B[rbosu mergea =i t[cea de cum pornisem, vorbise numai de vreo dou[ ori, m[ ndrepta cu \eava ncotro s[ merg. Cnd mi-a legat minile, nu m[ du-

133
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

134
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

rea, dar dup[ ce-am mai mers pu\in, f[r[ s[ vreau, ncercnd s[ dau din mini ori cnd s[ m[ pr[val ori s[ m[ feresc de ceva, c[utam s[ m[ feresc, ori s[ m[ sprijin, =i atunci m[ izbeam s[ ntind m[car o mn[ s[ m[ apuc de ceva, s[ m[ \in, =i nu puteam, ci numai sfoara mi intra mai tare n piele, m[ t[ia =i m[ ustura al dracului. ntr-un loc am ie=it la o c[rare neted[, am mers pe ea o bucat[ de vreme =i nu =tiu cum c[ n-o vedeam, dar parc[ o =tiam, c[rarea (avea coturi le sim\eam dinainte =i f[ceam dup[ ele poate c[rarea singur[ mi le ar[ta?), parc[ mai mersesem pe ea, =i mergnd m-am gndit c[ poate c[rarea duce spre sat, =i nici n-am b[gat de seam[ cum am cotit =i am apucat spre sat. Da, vor s[ m[ scoat[ din mijlocul lor, a=a cu ochii lega\i, =i s[-mi deie drumul s[ m[ duc (s[ m[ duc? unde s[ m[ duc? n sat n sat? or s[ m[ lase ei n sat? de ce s[ nu m[ lase? pentru c[ =tiu c[ nu e=ti de aici, e=ti de dincolo de dincolo? dar nu le-am spus c[-s de dincolo ba le-ai spus cnd? nu \ii minte? de ce dracu n-am putut s[ \in una pn[ la urm[ c[-s de aici =i caut vaca? acum mi-ar fi dat drumul =i...). Cum m-am gndit a=a, pe loc mi-au sclipit ca ni=te cu\ite n fa\[ ochii domnului ofi\er: Min\i! Min\i! =i ni=te degete f[cute palm[ mi-au fript obrazul... El, B[rbosu, a dat. B[rbosu m-a p[lmuit. Data cealalt[ cnd ne duceam spre sat vorbea cu mine blnd, omene=te. Mai iute, mi-a strigat taman n clipa aceea. Am p[=it repede (cred c[ m[ duce iar[ la omul cu barb[ s[ m[ vad[ mai bine =i s[ spuie cine-s =i de unde-s ori poate... dar dac[ =tiu cine-i m[tu=[ mea? au venit, l-au g[sit pe Ile =i l-au arestat?) =i ndat[ l-am v[zut pe Ile dus cu pu=ca din urm[, tot cu minile legate, numai ca el merge ncoace, iar eu ncolo. Dac[ merge

pe c[rarea asta, nseamn[ c[ o s[ ne ntlnim, o s[ ne vedem. S[ ne vedem? Cum s[ ne vedem, dac[ am ochii lega\i? M[car el pe mine o s[ m[ vad[. Da, poate s[ m[ vad[, dar s[ nu m[ recunoasc[. O s[ strige: B[di\[ Isai, tu e=ti? Am s[ zic: Eu, Ile. Te-au prins =i pe tine? Dar pe tine, b[di\[, cum de te-au arestat nem\ii? Erai cu mama acas[. +i atunci n-am mai putut r[spunde nimic, c[ lacrimile m-au necat =i numai i-am r[spuns n gnd: Iaca povestea lui bunelu cu cei doi fra\i se mpline=te. +i am gemut a=a de tare, c[ B[rbosu a strigat =i a ntrebat ce-am zis c[ n-a n\eles (n-am spus nimic am gemut numai de durere credeam c[ n-o s[ aud[ nimeni pesemne c[ s-a priceput ce-i n sufletul meu a prins a m[ gr[bi =i mai tare: Hai, hai!, mi-am zis: n-or s[ pun[ ei mna pe tine, frate Ile, nu le-am spus despre tine am zis c[ a=a-l chema pe calul nostru s[-l caute tu l-ai g[sit, calul nostru?... =tii pe unde po\i trece napoi? pe la grl[, noaptea dar s[ mergi ncet, s[ legi botul Calului s[ nu forn[ie po\i s[ treci u=or nu te-a sim\i nimeni dac[ ai dat n stuf[ri= n-ai de ce te teme d[-i drumu calului =i a veni el singur acas[). Stai! mi-a strigat B[rbosu. M-am oprit cu t[lpile pe ni=te bulg[ri ascu\i\i. Unde-i =tabul ru=ilor? Spune! Repede! Cred c[ acolo... n moar[ trebuie s[ fie... Dar nu =tiu... Dac[ m-au arestat... A=a? Nu =tii? +i spuneai c[ =tii tot? Pui de =arpe. Acu= \i f[rm capul... O s[ m[ loveasc[. Numai de n-ar da n ran[, de-ar nimeri al[turi. Poate s[ deie cu patul pistolului-automat =i-i ascu\it. (Acum cnd stau =i-mi aduc aminte de cte ori m-a oprit n drum =i m-a ntrebat, mi-aduc

135
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

136
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

bine aminte c[ m-a oprit de trei ori. +i dup[ ce m[ ntreba =i-i r[spundeam, la urm[ cnd mi zicea s[ merg mai departe, zicea parc[ ar fi scuipat printre din\ii: Ai jum[tate de cale, \i-ai adus aminte? Apoi: Ai jum[tate din jum[tate din cale. |i-ai adus aminte? Ai jum[tate din jum[tate din jum[tate de cale. |i-ai adus aminte?, =i eu sim\eam p[mntul cum se adun[, se scurteaz[ sub pa=ii mei, p[=eam mai ncet, pa=ii mai scur\i, dar m[ f[ceam c[ merg repede, =i B[rbosu d[dea cu \eava n mine, m[ izbea cu ciubota, m[ c[lca pe c[lciele goale, julite, usturnde.) Mi=c[! mi-a strigat =i am pornit mai departe. Da, m[ duce s[ m[ mpu=te. Mi-a mai r[mas jum[tate de cale. A=a de pu\in? A=a de pu\in? +i m[car nu pot vedea ncotro m[ duce. Cnd o s[ ajungem, cine =tie dac[ o s[-mi dezlege ochii. Nici n-o s[-mi spun[ are s[ trag[ pe nea=teptate o s[ aud numai mpu=c[tura ori poate nici n-am s-o aud bine =i s-a mntuit cu mine. Cei care au fost r[ni\i spun c[ n fierbin\eal[ nici nu sim\i c[ e=ti lovit de glonte, de schij[. Poate c[ nici atunci cnd te mpu=c[ nu sim\i nimic?... M[car de-a= vedea copacii, frunzele, iarba. M[car bunelul de-ar =ti unde-s. Crede c[-s pornit la mama. Dar cine dac[ nu el mi-a spus pe unde-i chip de trecut dincoace? De ce n-am a=teptat seara n tufari? Dac[ a=teptam... Oare chiar s[ fi pus mna =i pe Ile? Nu. Nu cred. Ce au cu dnsul? i mititel de tot... Mai repede! a strigat B[rbosu. ncotro? +i m-a repezit cu \eava spre dreapta. Numai Timo=a poate s[ se fi priceput. Dac-a mai auzit ceva, de durere... cnd i-am spus. Dar nu i-am spus ce am de gnd... +tiut c[ ar fi n\eles. Cum s[ nu-n\eleag[? Oare poate s[ se priceap[ c[ ai=tia m-au

prins? +i are s[ vie s[ m[ scoat[ de aici? Dar cum s[ vie =i de unde s[ =tie? N-are de unde? Ia poate numai dac[ au pe cineva, vreun om n satul ista, atunci pot s[ afle c[, uite, am v[zut un b[ietan umblnd cu un neam\ pe la case. +i cum era b[ietanul acela?. Descul\, n pantaloni =i c[ma=[ de foaie de cort. A=a? D-apoi acela Isai era, prietenul meu. +i unde-i el? L-au dus cu dn=ii. ncotro?! ntr-acolo, n gr[dini, de unde au venit. +i Timo=a i spune repede c[pitanului c[ uite-a=a, c[pitanul i d[ un grup de solda\i, cei mai buni, vin =i m[ scap[. Amu poate c[ stau pe undeva tupila\i, pe aici pe dup[ copaci, =i numai a=teapt[ s[ ajung n dreptul lor, sar asupra neam\ului, l apuc[ de gt, l leag[, ne ducem repede la ap[, acolo ne a=teapt[ o luntre... =i gem iar[ (Timo=a-i r[nit la picior n-are s[ vie cine =tie, poate-i de mult la spital, dus =i r[sdus nu c[ s[ m[ vad[, dar nici de auzit n-are s[ m[ aud[), gem iar[ =i B[rbosu r[cne=te: Stai! M-am oprit. Unde-s tunurile ru=ilor? R[spunde! Repede! Pe drum... Le-am v[zut... Se duceau. Acuma vrea s[ vad[ dac[ voi r[spunde altfel dect acolo n c[su\[ cnd m-a ntrebat ofi\erul. Doar i-am spus c[ atunci cnd am venit n sat, m-am uitat eu unde =i ce st[? Tunuri, dracu =tie ce, c[utam s[ trec mai u=or printre santinele. S[ nu m[ prind[ =i s[ m[ ntoarc[ napoi. Vre\i s[ v[ spun ceea ce nu =tiu (de unde s[ v[ spun, dac[ nu =tiu? vre\i s[ m[ mpu=ca\i? pentru ce? c[ am dat peste o srm[ de-a voastr[? tare-mi trebuia srma ceea s[ v[ spnzura\i to\i cu dnsa m-am pornit s[-l caut pe frate-meu =i voi m[ ntreba\i cte =i mai cte trebuie s[ fug, s[ fug!). Dar cum

137
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

138
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

s[ fug, dac[-mi erau ochii lega\i =i minile legate? Numai picioarele slobode, numai ele, s[rmanele, dar julite, nsngerate, pline de ghimpi =i n[s[dituri... Ce puteam s[ fac? Cum s[ scap? +i nimeni nu =tia unde-s. Aveau s[ m[ mpu=te, s[ m[ dea n groap[ =i nici s[ arunce \[rn[ deasupra, a=a s[ m[ lase. Nu =tii? Iar ascunzi? Mai ai jum[tate din jum[tate de cale. Mi=c[! Am pornit mai departe... Oare ce-ar fi s[ strig? M-ar auzi cineva? Undeva la dreapta vorbea cineva. Era vorb[ de-a lor. Se auzeau comenzi, lovituri nfundate, ca atunci cnd scap[t[ o roat[ grea ntr-o l[s[tur[, ntr-o groap[. Oare unde am ajuns? S[ fie aici pozi\iile lor? Ceva mai la vale s-a auzit \[c[nind o mitralier[ o dat[ scurt =i o dat[ mai lung. S-a r[spuns pe vale. Ce vale s[ fie aici? ncotro m[ duce? +i cnd mi-am amintit c[ sunt feciorul domnului ofi\er, c[ degrab[ aveam s[ plec n Germania, parc[ m-au trecut furnici prin spinare (a crezut c[ a=a am s[-i spun totul dar ce aveam s[-i spun dac[ nu =tiu nimic? adic[ =tiam cte ceva, v[zusem cte ceva, dar acum le uitasem pe toate =i acuma m[ duce poate c[ n Germania m[ duce? de aceea mi-a legat ochii a=a a ordonat domnul ofi\er, s[ nu nimeresc drumul napoi =tie c[ dac[ m-am unit s[ m[ duc, apoi nu chiar cu toat[ inima oricine ar pleca din \ara lui tot napoi se trage fie, m[ duc =i m[ fac general domnul ofi\er o s[ m[ deie pe la =coli mari, o s[ ajung cel mai mare general, am s[ am toat[ armata german[ sub mna mea am s-o aliniez pe un cmp mare, am s[-l scot pe B[rbosu n fa\a tuturora =i am s[-l ntreb: Pentru ce m-ai lovit atuncea-n cap? Pentru ce mi-ai dat palme? Pentru ce m-ai mpuns cu \eava n spinare? Cnd o s[ ncerce s[ se ndrept[-

\easc[, am s[ fac un semn, or s[ vie c\iva b[ie\i voinici, de aici de la noi din sat, o s[-l ieie de sub\iori =i o s[-i fac[ un vnt de n-o s[ r[mie dect loc ud n locul lui)....A=a m[ r[fuiam n gndul meu cu B[rbosu =i mergeam mai departe, =i num[ram pa=ii, =i-i f[ceam mici, cnd deodat[ am sim\it c[ am c[lcat ntr-o groap[, =i cum am c[lcat m-am dus =i am c[zut peste cineva. Am c[zut =i am dat cu piciorul n ceva fierbinte, parc[ era ap[, parc[ nu era (mai pe urm[ am priceput c[ era o tran=ee, n tran=ee ni=te solda\i care se preg[teau s[ m[nnce, ori poate era unul singur =i ducea o c[ldare cu ciorb[ la al\i c\iva =i a pus-o pe un minut jos =i eu am nimerit de-am c[lcat drept ntr-nsa). S[ vezi ce g[l[gie, ce scandal s-a iscat! Au nceput nem\ii s[ strige, s[ r[cneasc[. Nu vedeam nimic. M-am ridicat repede =i am scuturat din cap, dar crpa era strns legat[, n-am putut sc[pa de ea. Dar am n\eles c[ to\i c\i erau s-au n[pustit asupra B[rbosului, =i strig[ =i njur[. Deodat[ g[l[gia se transform[ n veselie, rsete, glume, ni=te mini m[ iau de sub\iori (ce m-a durut!) =i m[ ridic[ n sus. M[ scot din groap[ ori tran=ee, apoi aud c[ se adun[ mul\i mprejurul meu hohotind. +i-au f[cut rs de mine mi d[deau bor=ul s[-l beau din c[ldare pentru c[ am c[lcat ntr-nsul. Apoi, v[znd c[ a=a nu pot face nimic, au ncercat s[-mi lege =i picioarele ca s[ vad[ cum voi merge, m-au pus s[ sar... Mi-au r[sturnat c[ldarea n cap, cu bor=ul, au adus o c[ldare cu ap[ =i mi-au v[rsat-o n cap. Se vede c[ B[rbosu tot \inea la mine, ori poate vreunul din ei s-a priceput s[ m[ fac[ curat, c[ cine =tie ce le-o fi spus B[rbosu, c[ s feciorul domnului ofi\er, c[ plec n Germania unde am s[ ajung general...). Am mers mai departe =i am sim\it c[ aici se aud tot mai des sufl[ri =i glasuri de oameni.

139
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

140
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Uneori B[rbosu era ntrebat r[stit, el r[spundea =i treceam mai departe se vede c[ erau tot solda\i prin tran=ee. Stai! mi-a strigat B[rbosu. Tot atunci m-am gndit: iar o s[ m[ ntrebe ceva. Dar ce? Unde-s tancurile ru=ilor? R[spunde! Cte-s? Nu le-am v[zut... Cum am venit n sat, m-au arestat =i m-au dus. Nu vrei s[ spui? Taci? Ascunzi? Trei pa=i nainte. Am f[cut trei pa=i. Am sim\it prin p[r\i ni=te tufari, apoi iarb[, ni=te iarb[ moale, r[coroas[ sub t[lpi. Trebuia s[ fie troscot. Stai! mi-a strigat. +i cnd a zis a=a am auzit un \ip[t sus, sus de tot, =i nu =tiu de ce mi s-a p[rut c[-i acela=i \ip[t pe care l-am auzit atunci cnd am ajuns la grl[ =i am intrat n stuf[rii, n ap[. Un l[stun? Am ascultat: da, un l[stun era. +tiam glasul. Dup[ aceea s-a mai auzit \ipnd un altul, al treilea... Se vede c[ pe aici sunt mul\i l[stuni. Departe m-a dus... Poate mai departe dect locul pe unde am trecut... nc[ o dat[ te mai ntreb: =tabul tunurile... tancurile... R[spunzi ori nu? +i de-odat[ s-a auzit plesc[ind jos, sub mine, apa. Valul se lovea de mal, da napoi, n locul lui venea altul. Am sim\it r[coarea apei. Era Nistrul... L-am auzit r[suflnd al[turi, jos. Vas[zic[ m-a adus la mal, la mal, ca s[ m[ mpu=te =i s[ m[ arunce n ap[... R[spunzi? a strigat iar B[rbosu, apropiindu-se. Un pas nainte! Vrea s[ ajung mai aproape de margine. Cnd o s[ cad, s[ cad drept n ap[, s[ nu aib[ nevoie s[ m[ arunce.

nc[ un pas! Ce-ar fi s[ fac trei pa=i deodat[? Ori cinci? S[ m[ reped nainte, s[ cad n ap[ =i... s[ fug! Mi-am ncordat toate puterile. Numai de-a= putea s[-mi scap minile... A=a cum s[ not? Am s[ m[ duc drept la fund, ca piatra. Cu picioarele! Cu picioarele am s[ not! S[ mor necat, nu mpu=cat! Nu mpu=cat... +i m-am repezit cu capul nainte, dar B[rbosu era n fa\a mea =i m-a izbit cu amndou[ bra\ele nd[r[t. Am r[mas pironit locului. Stai c[ te mpu=c! Peste cteva secunde leg[toarea de pe ochi mi-a c[zut. Eram sus, pe mal. Nistrul curgea jos, ntunecat (se l[sa amurgul de-acum), iar dincolo, pe cel[lalt mal, luminat nc[ de cele din urm[ raze ale soarelui, ro=ietice-purpurii, se a=ternea satul nostru. Am vrut s[ m[ uit s[ v[d c[su\a noastr[, dar ochii la nceput nu vedeau mai nimic mi-i \inuse atta vreme lega\i, apoi cnd am nceput a deslu=i casele =i am g[sit locul unde trebuia s[ fie a noastr[ mi s-au umplut de lacrimi. N-am s[ te mai v[d, n-am s[ mai calc n ograda ta... Acum r[spunzi?! a strigat odat[ B[rbosu, a cl[n\[nit nchiz[torul automatului =i mi-a pus \eava n ceaf[ \inndu-m[ cu o mn[ de sfoara cu care-mi erau legate minile la spate. Unu... doi... trei... patru... R[spunzi?! +i dintr-o dat[ mi s-a l[sat ntuneric pe ochi. C[rarea lat[ =i cotit[ a Nistrului s-a ridicat cu un cap[t n sus, sus de tot deasupra mea, proptindu-se de cer, cel[lalt cap[t de la vale de mine cu tot cu sat =i cu casa noastr[ a c[zut pr[bu=indu-se ntr-un h[u adnc, picioarele mele au pornit s[ pluteasc[ n aer, mi=cndu-se

141
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

142
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

neputincioase, f[r[ sprijin n ceva tare, =i am sim\it c[ parc[ zbor, apoi deodat[ am pornit s[ cad, s[ cad, s[ cad f[r[ de sfr=it B[iatul sem[na lui tat[-s[u, era leit Isai. S[ fi fost omul din nu =tiu care margine de sat (iar satul ista-i mare, m[i: cuprinde o parte din valea Nistrului, dealul, se las[ pe cealalt[ coast[, acolo unde ncep sem[n[turile, c[-i loc drept, iar dinspre miaz[-noapte pn la Moara-cea-Veche numai numele de dnsa, c[ au pisat-o nem\ii mai s[ \=neasc[ ap[ n locul acela), dac[-l ntlnea pe b[ie\a= pe drum, a=a, cu pantalona=ii scur\i, murdari =i cam g[uri\i, prin=i ntr-o bretelu\[ pe um[r care c[dea mereu, dar b[iatul avea grij[ totdeauna s-o ridice la loc, dac[-l vedea cineva, =i, n graba lui, vroia s[ =tie al cui i =i l ntreba ori numai se gndea s[-l ntrebe: Al cui i fi tu, m[i pozderic[?, ndat[ se pricepea: D-apoi i al lui Isai fecior. Se pricepea omul =i bine f[cea, c[ci b[iatul nu le r[spundea chiar la to\i. Se uita mai nti s[ vad[ cam pentru ce-l ntreab[ (ct de mic, dar sim\ise de la o vreme c[ unii l iscodesc numai ca s[ rd[, s[-=i bat[ joc de dnsul), a=a c[, dac[ r[spundea: Al lui Isai =i omul zicea: ...Acela care... (b[iatul nu mai sta s[ asculte, =tia ce-o s[ zic[! Da unde-i tat-tu? Iar s-a dus cu nem\ii? (adic[ iar i-a lep[dat pe dn=ii =i pe mam[-sa). B[iatul se f[cea ro=u de sup[rare, lacrimile-i umpleau ochii, dar g[sea ce s[ r[spund[: Iar mata du-te dracului =i s[ vii napoi cnd te-om chema noi. Dar de multe ori nu putea ngna o vorb[ b[iatul, fugea la tat[-s[u unde-l g[sea =i se oprea ceva mai ncolo. Dac[ tat[-s[u lucra ori =edea la mas[, ca, bun[oar[, atuncea, cu c[ldarea de drojdii =i cu omul chemat de pe drum, st[tea b[iatul,

se uita pe sub gene =i t[cea, pn[ cnd tata b[ga de seam[ c[ut[turile lui =i-l chema la dnsul. B[iatul nu vroia s[ vin[, numai i ntorcea un um[r =i parc[ ncepea s[ scnceasc[. Tata se scula, venea, l apuca de umeri, de-o m`n[ =i: Te-a b[tut cineva? Nu. De ce dar[ smrce=ti? Tace... Tace... Tace... Atunci se vedea Isai pe sine n piciul ista mititel, dar tare de fire =i avan =i nc[p[\`nat, =i nu-l mai ntreba, l l[sa n ale lui ori ncepea s[-i spun[, s[-i povesteasc[ ceva, s[-i fac[ un arm[sar dintr-o varg[, cu cap de cal la cap[t. Atunci prindea la inim[ b[iatul, i se deschidea sufletul =i-i m[rturisea tatei marile lui am[r[ciuni de om mititel: Tat[, dar de ce oamenii din sat zic?.... Tu nu-i asculta. Nu-i ascult, tat[, dar ei zic. Las[-i s[ zic[. Dar tu, tat[, n-ai s[ mai r[cne=ti la mama =i n-ai s[ ne mai lepezi? Nu, n-am s[ mai r[cnesc la mam[-ta =i n-am s[ v[ lep[d. +tii ce, tat[, dac[ ai s[ ne mai lepezi, am s[ fug de acas[, =i nu-mi mai trebuie s[ tr[iesc cu voi, dac[ v[ sf[di\i =i v[ bate\i c[ m[ rd to\i b[ie\ii. B[ie\ii? ntreba mirat Isai. Apoi st[tea =i privea lung peste deal, peste vale, unde se vedea leg[nndu-se o pnz[ albastr[, u=oar[, dar nu zicea nimic, ci numai punea mna pe capul b[iatului, l mngia ndelung cu palma =i parc[ auzea cum se zbate jos inima. S[ fug[, s[ fug[ de acas[?... Poate s-o fac[ =i pe asta Poate s-o fac[... El cum a f[cut attea la vremea lui?.. M[car era ceva mai r[s[rit. Dar aista ce crezi? Iese la calea ferat[ aici se opresc uneori m[rfare se suie ntr-un vagon =i du-te de-l caut[-n lume, c[ Rusia-i f[r[ fund... S-au mai pomenit de astea... Pe urm[ \i-l d[ ntr-o cas[ de copii, cre=te =i dac[-=i mai aduce aminte \i trimite o scrisoare: V[ mul\umesc, scumpi p[rin\i, c[ m-a\i crescut =i m-a\i scos n lume. De acuma el,

143
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

144
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Isai, se ntorcea cu un um[r spre b[iat, =i cea\a alb[strie i umplea ochii, =i da din gene, des-des, apoi cnd b[iatul de colo ntreba: Tat[, ai zis c[ azi ai s[ m[ tunzi?, l apuca n bra\e =i-l strngea la piept: Tata n-are s[ te lase, n-are s[ te lase. Poate s-o fi gndit b[iatul atunci la sora, la mama =i ar fi vrut s[-l ntrebe: Dar pe dnsele n-ai s[ le la=i?, dar nu ntreba, se temea s[ nu se supere tata =i s[-l lase =i pe dnsul. Iar Isai se gndea c[ trebuie s[ fac[ ntr-un fel, s[ steie odat[ de vorb[ cu femeie-sa =i s[ se n\eleag[ ntr-un chip: ori a=a, ori a=a. De mult trebuia, dar tot n-avea cnd, se lua cu una, cu alta, griji peste griji, lucru, apoi se ducea cu s[pt[mnile pe deal, nu se vedeau =i uitau tot ce se ntmpla ntre dn=ii. O vreme bine =i iar se isca sfad[, iar trnteli, c[ ntr-un rnd l-au prins mama =i Ile n cas[ la dn=ii, acolo, la casa b[trneasc[ din vale, =i i-au zis a=a: M[i Isai, tu vezi c[ din om te faci neom? Te gr[ie=te lumea, m[i! Cine: lumea? Voi? Satul, m[i. Care-i acela, s[ dau ochii cu dnsul? gr[ia Isai dac[ era oleac[ cu chef (striga, o njura pe femeie-sa: c[ gospodin[ ca dnsa nu-i trebuie, c[ el a adunat, a muncit, a gr[m[dit la cas[, dar nimic nu se cunoa=te, c[ ea, cu neamurile ei, duce tot, =i dac[ a v[zut el a=a s-a aruncat n vin ca n bulboana Nistrului), iar dac[ era treaz, nemncat, t[cea, mai mult t[cea, numai ochii i sc[p[rau parc[ ar fi zis: +tiu ce-i trebuie ei: o b[taie bun[ s[ nu poat[ =edea o s[pt[mn[ pe ce =ed oamenii, =i atunci ndat[ s-ar alege untul de zar[: ori gospodin[ acas[, ori fat[ la mama-sa. Dar nu zicea nimic pentru c[ de b[tut nu putea s-o bat[, i era jale de copii, mai ales de b[iat, asculta, da din cap: Ei, m[ rog, v[ ascult, a=a-i, dar nu-i chiar a=a, se ridica =i se ducea n drumul lui, seara trziu venea acas[,

parc[ mai blnd, dar a doua zi iar[ ncepea de la cap[t. +i unul tare, =i altul tare, =i se apucau s[-=i mpart[ copiii, =i-l lua unul pe unul, altul pe altul, dar copiii se ntlneau n sat, se luau la joac[, apoi cnd s[ porneasc[ uitau care al cui e =i ncotro trebuie s-o apuce: la bunica ceea ori la bunica asta... Iar casa lor din deal r[mnea pustie, p[r[ginit[, uitat[ pe-o s[pt[mn[, dou[, de se ntrebau m[h[lenii =i trec[torii: Nici nu vine careva s[ pr[=easc[, s[ smulg[ buruianul c[ ia uite ce =tir bun.... El, Isai, de mult ar fi f[cut ntr-un fel, dar nu putea de b[iat. Ei, l-ar fi luat cu dnsul, dar cum s[-l creasc[? Trebuia s[ se duc[ la lucru (aici =i nepl[cerile la garaj Ile a spus c[ pune un cuvnt pentru dnsul, dar...) =i r[mne b[iatul de capul lui. Dac[-l d[ la gr[mad[, iar[ nu =tii ce se ntmpl[: ori i sparge capul cineva, ori sparge el altuia... =i cnd le-a zis mama, adic[ mama lui Isai (el =edea pe col\ul prispei): Sta\i =i-\i mnca, c[ amu= i gata mncarea, a priceput Isai c[ a=a nu se mai poate de tr[it. Bine, ct este mama =i caut[ de b[iat... Dar este Ile, dar se nsoar[ =i el, dar are =i el copii =i atunci? S[ r[mn[ b[iatul lui de-a nim[nui? Uite cum umbl[ murdar. Aceea-i mam[? A=a-s mamele?... +i sare Isai de pe col\ul prispei ca zvrlit din arc, l ia pe b[iat =i-l duce la Nistru: o s[-i spele c[m[=uica, pantalonii, pe urm[ are s[ caute o ma=in[ de tuns... Cnd s-au oprit cu picioarele goale pn[ la genunchi n ap[ =i a v[zut Isai umbrele a lui de la genunchi n sus, a b[iatului de la coco=el n sus, jucau umbrele jum[tate n ap[, jum[tate pe uscat jum[t[\ile din ap[ se cl[tinau, se ridicau, c[deau cele de pe uscat, de pe nisipul malului =edeau nemi=cate, =i umbrele lor se rupeau n dou[, Isai =i-a zis: De ce oare trebuie s[ ne rupem =i noi n dou[? De ce oare?,

145
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

146
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

a ntors capul, =i a auzit l[stunii, de dincolo, de peste ap[ \ipau l[stunii, zburau l[stunii, alergnd prin v[zduh dup[ umbrele lor pe ap[... Iar cnd s-a aruncat n ap[, =i apa s-a desf[cut =i apoi s-a nchis deasupra lui, a auzit parc[ un strig[t la spatele lui, un strig[t din afar[, din aer, de deasupra apei, l-a auzit de acolo, din ap[. Strig[tul a ajuns pn[ la dnsul: Ta-ta-t[-[! =i i-a s[getat inima, c[ era strig[tul plin de spaim[, strig[t de copil. S-a ntors Isai pe spate, s-a uitat nd[r[t spre mal =i a v[zut prin grosimea apei ca printr-o cea\[ deas[ o umbr[ scurt[, dar care se lungea peste seam[, ori numai p[rea c[ se lunge=te, =i aceea era umbra b[iatului. +i iar a auzit strig[tul de spaim[, mai tare, =i a vrut Isai s[ r[zbeasc[ la suprafa\[, dar n-a putut c[ mergea cu vitez[ la mare adncime, intrase de-acum n ni=te curen\i reci, =i se gndi c[ jos, la fund, trebuie s[ fie n locul acela gropile n care se nvrte=te apa, =i se mai zice c[ n acele locuri Nistrul are ni=te sp[rturi n p[mnt, la fund, prin care apa se duce, se vars[, cade =i curge pe dedesubtul fundului, tot de-a lungul albiei =i departe la vale, aproape de mare, iese iar n albia de deasupra p[mntului =i curge cu apele acestea luminate de soare, iar alteori se vars[ n mare a=a, pe ntuneric... +i dac[ nimere=te omul ntr-o groap[ ca aceea, =uvoiul l trage cu o putere uria=[, c[ nu mai este chip s[ lupte =i se duce, de aceea se g[sesc oameni umfla\i la mul\i kilometri, la zeci de kilometri n jos pe cursul apei... Mai d[ o dat[ din mini, lunec[ spre suprafa\[ pn[ r[mne vreo jum[tate de metru de ap[ deasupra-i, noat[ o vreme pe spate cu ochii deschi=i, apoi cnd simte la spinare gdilndu-l ceva (aici e sforul apei), las[ capul n jos, =i face vnt cu picioarele =i taie piezi= spre fund... Iar \ip[tul i tot r[sun[ n urechi, se

R[mas f[r[ nepot (Isai n-a adiat o vorb[ ce are de gnd s[ fac[, ncotro s[ apuce), a umblat toat[ noaptea bunelul din cas[ afar[, adic[ din c[soica lui pn[-n ograd[, apoi n gr[din[ =i iar napoi (astea le povesti bunelul mai pe urm[, dup[ ce s-au adunat iar[, cu to\ii acas[ mama =i b[ie\ii, iar sora n-a mai venit, au l[sat-o la margine de sat str[in, =i mama o vreme se ducea la s[pt[mn[ pe la dnsa, apoi i-a pl[tit unei b[bu\e, s[ aib[ grij[ de mormntul copilei), sta =i asculta. =i scutura urechea cu degetul, apoi pe cealalt[ n care avea n[dejde mai mult[ stnga... A f[cut c\iva pa=i =i a ntins mna aici trebuia s[ fie col\ul c[soaiei =i era col\ul c[soaiei. A mai f[cut c\iva pa=i =i iar a ntins mna, trebuia s[ fie salcmul =i era salcmul. A mai f[cut c\iva =i s-a oprit iar[, aici trebuia s[ fie porti\a =i era porti\a. A pus mna pe b[\ul de deasupra (era un fel de porti\[ joas[, s[ nu intre g[inile ori vreun vi\el, vreun purcel, dac[ scap[, n gr[din[, joas[ =i veche de s-a netezit b[\ul de cte ori a fost apucat cu mna) =i nc[ n-a deschis-o, n-a dat-o la o parte, nc[ n-a p[=it n gr[din[, dar de-acuma sim\ea suflarea merilor, nceat[, lini=tit[, somnoroas[, =i parc[ vedea frunzele

V. BE+LEAG

amestec[ cu vjitul apei, \ip[tul se face mai tare, apa-i clocote=te n urechi, =i atunci Isai =i d[ seama c[ acela nu-i alt \ip[t, nici al treilea, nici al patrulea, r[zb[tut din afara apelor, ci e \ip[tul care r[sun[ n urechile lui, care vine din adncurile fiin\ei lui, e \ip[tul vie\ii lui: Ta-a-t[!. +i cea\a de jur mprejur se ngroa=[, se face mai deas[, mai ntunecat[, ntocmai cea\a din ziua cnd la cr[patul zorilor au r[sunat mpu=c[turi deasupra, apoi a v[zut gloan\ele nfigndu-se-n ap[ mprejurul lui, fierbin\i, sfrind... =i fuga, fuga aceea prin cea\[....

147
ZBOR FRNT

148
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

stnd drepte, fragede, iar de pe jos veni o r[coare amestecat[ cu v[lurele de v[zduh cald, de pe p[mntul dintre rndurile de cartofi (de-acuma trebuie sco=i cartofii, dar unde s[-i pui, ce s[ faci cu dn=ii?). +i ndat[ =i-a adus aminte de traista cu fasole pe care a b[gat-o nici el nu =tie unde =i nu-=i poate aduce aminte (cnd le b[tea cu b[\ul n tinda c[soaiei, unele s[reau tocmai n mijlocul ogr[zii u=a era deschis[ =i un soldat, aist tinerel, =chiop, a venit, s-a oprit n u=[ =i se uita cum sar fasolele din p[st[i; fasolele s[reau, el ntindea mna s[ le prind[, apoi cnd bunelul s-a sculat s[ le dezghioace pe cele verzi tinerelul s-a a=ezat jos =i a nceput s[ dezghioace =i el; =i i-a ajutat pn[ la urm[, =i toat[ vremea ct a lucrat n-a zis nici unul, nici altul un cuvnt; iar bunelul numai se uita la fl[c[uan, l vedea ct i de crud =i tare i se f[cea mil[, c[ iaca, dac[ ar fi stat acas[ n satul lui, ar fi fost =i teaf[r =i s[n[tos, =i ar fi lucrat ca un fecior de gospodar la tata, da a=a dac[-i b[t[lie, aici l-a r[nit, iar mai ncolo cine =tie ce-l a=teapt[ =i fasolele s[reau, ei le strngeau =i le puneau la gr[mad[, apoi s-au pornit n genunchi prin ograd[ s[ le strng[); dar unde a pus-o, traista ceea, iaca nu =tie. A scos bunelul srma din b[\, a mpins porti\a =i porti\a s-a aplecat ntr-o parte. S-a l[sat bunelul n genunchi =i a nceput s[ pip[ie unde s-a dezlegat, unde-a sl[bit, =i a v[zut c[ trebuie nt[rit[. nc[ ieri ori poate alalt[ieri a b[gat de seam[ c[ nu se \ine bine, dar a gndit c[ a=a-i pare amu vede c[ trebuie legat[, trebuie nt[rit[. D[ bunelul cu mna pe jos dup[ c[pe\elul de srm[ cu care a fost legat[ n loc de balama, dar nu-l g[se=te =i-=i aduce aminte c[ are o leg[toare ntr-un buzunar, dar nu =tie n care. +i cnd s[ bage mna, jos pe vale se aud cteva buhnituri de tun,

unul dup[ altul, =i a=a de repede c[ p[rea c[ s-a nceput de-amu. (Ast[ prim[var[, ba din iarn[ chiar cnd se c[rau nem\ii =i casa era plin[ cu solda\i de dormeau =i pe jos, n paie, s-a aprins ntr-o noapte o lumin[ pe cer, tot ntr-acolo, la pod: clocotea cerul de aeroplane, s-au nvrtit mult, se vedea ca ziua-n sat, m[car c[ era departe, =i au aruncat atunci bombe aeroplanele; iar bunelul st[tea tot aici, la porti\[, =i privea, iar un neam\ a ie=it =i el s[ vad[ =i l-a ntrebat: Frumos, da?, ar[tnd la policandrul de pe cer, apoi pornind napoi n cas[ s[ se trnteasc[ n paie, a morm[it ceva de a n\eles numai: Kaput!) Apoi buhniturile au trecut pe deasupra satului, s-au dus pe vale n sus =i s-au stins. +i iar[ s-a f[cut lini=te. Dar n-a \inut mult c[ la mal s-au auzit mpu=c[turi m[runte, u=oare, dese. +i iar s-a f[cut t[cere. +i iar se auzea numai cum tresare frunza-n somn... Bunelul a pus =i cel[lalt genunchi pe p[mnt (\[rna cald[-c[ldi=oar[ oare-i cald[ =i mai n adnc? dac-ar fi cald[ =i mai jos, mai n adnc, nu \i-ar mai fi frig niciodat[), s-a aplecat =i a petrecut leg[toarea pe dup[ b[\ul porti\ei =i b[\ul gardului =i cnd c[uta cu cealalt[ mn[ cap[tul, l c[uta =i nu-l g[sea, c[ =i-a adus iar[ aminte c[ uitase ceva =i nu-=i putea aduce aminte, dar ce uitase, uitase demult =i amu =i-a adus aminte, dar nu ce uitase adineaori, parc[ era altceva, dar amu =i-a adus aminte cum a f[cut el porti\a asta (h[t-h[t, c\i ani s[ fie de atunci?). A f[cut-o din salcmul de lng[ drum (dintr-un copac mai de trei ori ct casa o porti\[ la gr[din[! tulpina a r[mas =i =ede =i ast[zi acolo, ntr-o margine), tot din crengile lui a f[cut =i cteva be\e la r=ni\[ =i unul este =i azi (bun salcm a fost, dar a trebuit s[-l taie \ipau vecinii c[ trece la dn=ii auzi? trece pe sub drum =i le

149
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

150
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

umple gr[dinile cu pui). Era voinic tare salcmul, dar nu-i, parc[ nici n-a fost. Iar porti\a cnd a f[cut-o? Nu-=i mai aduce aminte: era fl[c[u feciorul lui ori de-amu ncepuse a se nsura?... Ba pare-se c[ era fl[c[u... nu... se nsurase, da... se nsurase, =i cnd i-a zis ntr-o zi: M[i gospodare, eu, cnd mi-am adus nevast[ la cas[, pe mam[-ta asta a ta, dinti =i nti gard mi-am f[cut, da tu v[d c[ nici s[-l dregi pe cel vechi n-ai de gnd.... Iar feciorul care venise din sat ab[tut =i se oprise-n mijlocul ogr[zii =i nu =tia de ce s[ se apuce, ce s[ fac[ =i ce s[ zic[, s-a uitat la dnsul, la tat[-s[u, =i a gr[it: Tat[-h[i, dac[ m[ tem c[ =i a=a cum este, l-om strica. A=a se aude: s[ nu fie nici un gard n sat (pe urm[ curat c[ s-a apucat de stricat apoi se mb[ta, \ipa, r[cnea =i zicea ce fel de gospod[rie f[r[ gard? cnd se trezea, =i aducea aminte ori i spuneau al\ii ce-a gr[it, se nsp[imnta =i umbla a=a). Iar n ziua aceea ce i-a venit c[ zice: Hai, tat[, s[ facem m[car o porti\[ din salcmul ista. De-amu dac[ ne-au pus s[-l t[iem... +i au me=terit amndoi porti\a asta, =i tare se mai mndrea el, feciorul, cu porti\a, c[ cine venea din prietenii lui le-o ar[ta =i se l[uda. Numai ca nu le spunea despre salcmul cel mare pe care-l t[iase cu durere de inim[, =i nu le mai spunea nici de altele pe care le =tia numai el... Cu vremea s-au uitat multe, feciorul lucra cu toat[ lumea, pe deal, el, bunelul, s-a dus c\iva ani la stn[ s[ lucreze (de-amu venise pe lume b[ie\ii amndoi, Isai =i Ile, iar fata era de \\[), cnd ntr-o noapte ie=ind din bordei s[ vad[ oile, c[ i se p[ruse lui c[ nu =tiu ce cam mrie cinii, a ie=it =i cnd s-a dat la col\ul \arcului a v[zut n ntuneric ochii lupului, parc[ era unul, parc[ erau mai mul\i, c[ ba se ar[tau ntr-un loc, ba se stingeau =i iar se

aprindeau n alt loc (de-a mir[rii, cinii au h[m[it o dat[, scurt de tot, pe urm[ au mrit =i au t[cut =i s-au lipit de picioarele bunelului, =i bunelul care at\ia lupi fug[rise cu dn=ii s-a minunat =i el, c[ de data asta cinii tac, nu se reped, chiar cnd i st[pnul al[turi), iar cnd, de c[tre ziu[, a venit la fug[ nor[-sa =i trezindu-l i-a spus: L-au furat! L-au furat =i pe al nostru, tat[, a n\eles ce-au nsemnat lupii aceia =i de ce-au t[cut cinii, au b[tut o dat[ =i au t[cut =i numai scheunau jalnic... Bunelul nchide porti\a dup[ dnsul, apoi o deschide napoi las-o deschis[ =i face pe lng[ gard, p[=ind ncet, pn[ ajunge acolo unde trebuie s[ fie truchina salcmului (d[ cu mna aici trebuie s[ fie) =i bunelul se a=az[ pe dnsa. Truchina este, omul nu-i... Tot cineva de aici din sat l-a prt pe fecioru-s[u. C[ dac[ se ducea omul n livad[, la mal, nu putea merge cu ochii n p[mnt, s[ nu-i ridice =i s[i arunce dincolo. +i dac[ a v[zut-o pe sora pe cel[lalt mal, cntnd tot acel cntec ce-l cnta =i el =i dac[ solda\ii cu armele n-aveau ce le face pentru c[ nu po\i opri un cntec s[ zboare peste ap[, iar gura cu baioneta n-o nchizi, cine ce s-a gndit c[ nu era numai cntec de frate =i sor[, dar cine =tie ce, =i... truchina este, omul nu-i... Bunelul a ridicat capul iar mai-mai s[-=i aduc[ aminte unde a pus traista cu fasole =i cnd se uit[ spre r[s[rit vede pe marginea cerului o arip[ rozovie u=oar[, abia se vede. Se ridic[ n picioare =i cnd s-a ridicat, i-a venit n n[ri miros rece, n\ep[tor... Dincotro? S-a ntors spre miaz[-zi, spre apus, spre miaz[-noapte =i s-a oprit cu fa\a ntre miaz[noapte =i asfin\it dintr-acolo vine. Cea\[!... Vine cea\[ din Sus!, a zis bunelul m[car c[ afar[ de truchina culcat[ jos n-avea cine-l auzi (moscalii dormeau tun, numai unul care era de straj[ =i =edea afar[

151
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

152
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

cnd a trecut bunelul pe lng[ dnsul, a ridicat capul din piept, l-a v[zut cine-i =i iar a l[sat capul). +i nici n-a putut s[-l vad[ pe fecioru-s[u m[car o dat[ dup[ aceea, ct s-a rugat, la c\i s-a rugat, tot degeaba. Att =tia c[ i-a l[sat cuvnt femeii: S[-i spui tatei s[ ieie sama de b[ie\i. Mai mult nu l-au l[sat s[ gr[iasc[, s[ nu spuie cumva vreun secret. +i nc[ l-au mbrncit de s-a lovit de u=orul u=ii (aista n care a dat pe urm[ neam\ul cu cu\itul, de a r[mas adncitur[) =i =i-a nsngerat gura =i cnd a vrut s[ scuipe, cei care-l duceau au crezut c[ vrea s[-i scuipe pe dn=ii =i l-au izbit n cap =i a=a ame\it l-au suit n ma=in[ =i l-au dus... Dinspre r[s[rit se revars[ zorii, totdeauna dinspre r[s[rit se revars[, dar amu bunelul se uit[ cu fa\a nspre miaz[-noapte-asfin\it =i i se pare c[ dintr-acolo se lumineaz[. Poate de unde dealu-i mai nalt n partea aceea... Iaca, pn amu nu s-a gndit nici o dat[ c[ poate s[ se lumineze de zi din alt[ parte... Taman amu s-a gndit, parc[ n-ar avea alta la ce se gndi. Fasolele... unde dracu le-a mistuit? +i b[ie\ii i=tia, tare-i greu cu dn=ii, unul s-a dus cine =tie pe unde... Cal i trebuie! Parc[ are s[ mai cumpere unul =i o s[ aib[ doi... M[car dac[ l-ar fi oprit m[tu=[sa la dnsa, s[-l \ie pn a trece =i prjolul ista. Dar crezi c[ o s[ =ad[? Acela-i =i mai avan dect istlalt. Unde-i zice odat[ Isai: Bunele, i-a spus un soldat mamei, acolo, n satul acela, c[ tata poate s[ fie =i el pe front. C[, cic[, a ntlnit de ai=tia care-au fost judeca\i. Dac[ ar fi, de ce nu trece pe acas[ s[ ne vad[?. D-apoi i n alt[ parte!. M[car ar scrie. Atunci Isai unde zice iar[: Dar =tii c[ poate Ile s-a pornit s[-l caute pe tata? Poate, tata a c[zut la nem\i =i nu ne poate scrie? M[i, c[ multe ce le mai d[ dracu-n cap. Amu c[ s-o dus acela, s-o dus, dar unde-i aistlalt? S-au cul-

La marginea de sus a satului, pe un dmb, picura un soldat. Cine =tie de pe unde o fi fost, cum l-o fi chemat, tn[r ori b[trn nu se cunoa=te. Se =tie numai c[ st[tuse toat[ noaptea pe acel dmb, cu pieptul sprijinit de peretele unei tran=ee zig-zag care venea de departe =i se termina aici. St[tuse toat[ noaptea cu arma ndreptat[ spre cel[lalt mal =i asculta cum la dou[zeci de pa=i mai jos f=ie apa. St[tuse toat[ noaptea cu ochii peste ap[, privind \int[ din sus n jos =i napoi =i ascultnd: nu se aude oare nimic? lovitur[ de vsl[, suflare de om, lunecat de barc[... Nu se auzea nimic, numai apa clipocea sub mal, =i era o t[cere nfior[toare. Iar soldatul veghease toat[ noaptea, trebuia s[-i vin[ schimbul =i nu venise, =i el st[tea sprijinit cu pieptul de peretele de p[mnt, cu arma pus[ n fa\[ pe greab[nul de p[mnt, =i se uita peste ap[ spre cel[lalt mal nu se auzea nimic. Iar cnd \=nea cte o rachet[ pe aproape sfrind n aer, soldatul se prindea c[ a a\ipit un pic: ridica repede capul, f[r[ s[-=i deie seama c[ poate fi observat de dincolo, se uita la rul acesta care i se p[ruse att de lini=tit =i nep[s[tor la toate cele ce se petreceau pe malurile lui =i, cnd se lumina pe nea=teptate v[zduhul, rul tres[rea, sup[rat, odat[ azvrlea mprejur o lumin[ neagr[-lucitoare de se iscau pe toat[ ntinderea lui, din mal n mal, mul\imi de umbre, coloane de umbre, =iruri de umbre, =i toate ve-

V. BE+LEAG

ZBOR FRNT

cat cap la cap, pe laia\[, =i pe la o vreme d[ cu mna nu-i Isai. Nu-i, nu-i =i nu-i. Tare de mirare-ar fi, dac[ s-o fi dus la m[-sa napoi, numai de mirare... Bunelul urc[ pe trunchi, se uit[ pe vale, =i freac[ ochii, iar se uit[ =i peste o vreme zice: Vine, dintr-acolo vine... Am zis c[ vine... Uite-o ce alb[ =i frumoas[ vine....

153

154
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

neau n mare fug[ ncoace, spre acest mal =i d[deau s[ se ca\[re repede, s[ deie n[val[... De cum se stingea lumina lunecnd n jos, umbrele disp[reau, disp[rea str[lucirea ntunecat[ a apei, o vreme era ntunericbezn[, apoi totul se f[cea ca mai nainte, apa lic[rea cenu=ie-nchis[, se auzea clipocind ncet, iar nep[s[toare, iar lini=tit[ c[-\i venea somn =i soldatul dormita. Trebuia de-acum s[ se lumineze de zi, a=a trebuia dup[ socotelile lui, s[-l fi schimbat altul, dar schimbul nu-i venea. El picura de somn =i, prin clipocitul apei de sub mal, cine =tie ce visuri o fi visat. Poate c[ se vedea departe n satul lui a=ezat sub o poal[ de p[dure, ndemnnd caii la secer[toare (era vremea seceri=ului vai de vremea aceea), poate c[ se vedea ntins pe pat lng[ nevasta lui, el treaz, ea dormind =i el prinzndu-i suflarea (doarme, las s[ mai doarm[), poate s-o fi gndit la copiii l[sa\i singuri, mpr[=tia\i prin lume, la maica b[trn[ pe care n-are s-apuce s-o mai vad[ =i s[-l vad[... Cine =tie ce visuri o fi visat soldatul de pe dmbul de deasupra apei. Numai c[ spre ziu[, cnd s-au aprins zorile c[tre r[s[rit =i a v[zut c[ toat[ noaptea a trecut f[r[ nici o primejdie (nici m[car un foc nu s-a auzit tr[gnd de dincolo), spre ziu[ a mai a\ipit o dat[. Ochii parc[ i erau nchi=i, poate deschi=i pe jum[tate, dar urechile auzeau bine (avea ni=te urechi f[r[ seam[n, auzea totul la mare dep[rtare, prindea cel mai mic zgomot, cea mai mic[ =oapt[, a=a c[ atunci cnd trebuia s[ se duc[ cineva dintr-ai lor ntr-un raid de noapte, numaidect pica pe dnsul =i el se ducea), auzeau chiar =i atunci cnd dormita. Dar, iat[, mna lui strns[ pe fierul armei sl[bi pu\in (e ziu[ de-acum, n-o s[ se mai bage nici unul), capul i se l[s[ pe um[rul drept (greu, cu casca de o\el pe el) =i acum se v[zu, ncepu s[ se

vad[ c[ e un soldat ntre dou[ vrste (de fapt, p[rea mult mai b[trn, c[ nu era de multi=or ras), cu fa\a lunguia\[, nasul cam ridicat la vrf n sus, a=a c[ dac[ l-ai fi v[zut f[r[ casc[ =i toate cele de pe dnsul =i de lng[ dnsul, mergnd pe o uli\[ din sat, =i l-ai fi ntlnit, numaidect ar fi mers cu o varg[ n mn[ ori ar fi dus o vac[ de funie, un vi\el ori ar fi fost cu traista aruncat[ pe um[r =i, poate, chiar descul\, de nu, ar fi avut ni=te nc[l\[ri f[cute de dnsul, n picioare... De fapt, cnd l-a prins picureala n zori de zi, fa\a lui mereu ncordat[ toat[ noaptea (mai =tii, vine unul =i-\i d[ o dat[ cu cu\itul =i aici pe loc \i-i groapa, ori te mai trie de picioare =i te arunc[ n ap[ c[ s-au pomenit =i de astea la r[zboi) s-a f[cut iar blnd[ =i blajin[, olecu\[ hazlie, capul s-a l[sat mai tare pe um[r pn[ ce s-a sprijinit cu marginea c[=tii de p[mnt, iar arma s-a dat pe o parte =i s-a culcat =i ea s[ se odihneasc[. Prin boarea de somn soldatul a auzit horc[ind pe cineva, parc[ s-ar fi ridicat ni=te valuri de ap[ =i ar fi nceput a se sf[di cu pietrele =i nisipul de pe mal, a se bate ele nde ele, dar soldatul s-a priceput ndat[: Eu sfor[i =i a tu=it =i i-a trecut sfor[itul. Dar somnul nu s-a dus de la dnsul, ci mai tare-l nv[lui. +i i se f[cu a=a de bine soldatului, parc[-l nc[lzea cineva ntr-o manta cald[, moale =i vroia s[-l poarte undeva, s[-l legene, dar nu-l putea urni din loc =i soldatul se izbea s[ se mi=te din loc, s[ poarte picioarele, s[ se clinteasc[ m[car, c[ pe urm[ o s[ se duc[ el, dar nu putea. Ori =i aduse aminte c[ nu poate s[ se duc[, n-are voie, =i ofta =i gemea =i iar se vedea departe n satul lui, n casa lui, lng[ femeia lui, cu copiii lui, =i unul dintr-n=ii, cel mai mic, face ce face =i-l izbe=te cu muchia u=ii n frunte (a=a se jucau ntre ei =i cnd a dat el, tata, s[ intre, acela a

155
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

156
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

izbit u=a =i l-a lovit). Soldatul ridic[ repede capul, n urechi i mai \iuie sunetul loviturii, deschide ochii tare, se uit[ ]mprejur speriat =i ia seama c[ pe la spatele lui lunec[ o umbr[. +i ce fel de umbr[? Umbr[ de om! De unde s-a luat om pe aici? Se uit[ soldatul =i nu poate pricepe: ce-i cu dnsul? Parc[ se lumina. Trebuia s[ se vad[ bine de-acum, =i cnd colo se face iar[ sear[... +i nu sear[, dar un fel de ntuneric alb. Umbra!... A fost umbra ori i s-a p[rut? Dar asta-i cea\[, cea\[ alb[! s-a dumerit soldatul. +i n aceea=i clip[ cnd a n\eles ce-i, a auzit la c\iva metri n stnga lui pa=i, o icnitur[ de om care cade, apoi parc[ l-a v[zut cum se scoal[ =i iar o rupe de fug[. A strigat: Stai c[ trag! =i a dat s[ trag[, dar cnd s[ ntoarc[ arma ntr-acolo a sc[pat-o din mini (pe urm[ soldatul povestea c[ de mare spaim[ a uitat unde-i =i n-a mai strigat nici un stai, nimic, pur =i simplu a luat-o la fug[ dup[ umbr[). A auzit pa=i dep[rtndu-se =i atunci a s[rit din tran=eea lui =i a alergat n urma umbrei... Alerga, fugea dup[ pa=i, ncotro se auzeau pa=ii (erau buruieni pe acolo), dup[ zgomotul lor fugea... Cea\a ca ntr-adins se f[cea tot mai deas[... =i iat[ c[ a v[zut iar umbra: fuge ghebo=it[ naintea lui. Odat[ se ntoarce, vede c[ el, soldatul, vine din urm[, =i fuge =i mai tare dnd din mini. Soldatul ar trebui s[ strige, s[ \ipe, s[ deie de =tire la al\ii ca s[-i ias[ umbrei nainte, dar tace, alearg[ t[cut. Asta-i umbra lui: el a sc[pat-o, el trebuie s-o prind[. Pe lng[ dnsul a trecut a lui i. Deodat[ cea\a alb[, deas[ se termin[. Soldatul iese din ea (iaca-iaca pun mna pe dnsa!), dar umbra lui care apucase a ie=i =i ea din cea\[ se suce=te ntr-o parte =i intr[ iar n cea\[. Marginea ce\ii alb-liliachie trece de-a lungul malului pn[ departe n vale, cuprinde o parte de sat, toat[

valea, =i soldatul alearg[ cu ciubotele lui grele: dup! dup! dup!, iar umbra parc[ ar pluti nu alta cu pa=i u=ori, zbur[tori (ce dracu, nu cumva-i descul\?). +i taman cnd i se p[ru c[ ia-ia o ajunge, umbra se repezi odat[ nainte, =i iat-o s-a dus, de nu se mai vede prin blestemata asta de cea\[... Umbra fuge, soldatul dup[ dnsa =i, fugind, soldatul =i aduce aminte c[ prin somn parc[ a auzit sunet de ap[ (da, a auzit!), asta nseamn[ c[ umbra din ap[ a ie=it, =i se gnde=te soldatul: ia s[ mai strig o dat[! Dar nu strig[, ci fuge =i mai tare, iar ciubotele-s grele, iar picioarele-s grele, iar casca-i grea, =i arm[ n-are c[ a r[mas acolo... Stai c[ trag! r[cne=te soldatul =i tot atunci d[ peste un alt soldat care tocmai vroia s[ se ridice de jos. Ce-i? Cine-i? i-a strigat acela din cea\[, dar soldatul nostru a tras o njur[tur[ (to\i l ncurc[ =i-i ies n cale taman acum cnd trebuie s[ prind[ umbra). +i fuge, =i fuge, =i fuge. Iaca, face nu =tiu cum =i iese iar n marginea ce\ii. Atunci soldatul holbeaz[ mai bine ochii =i vede c[-l fug[re=te pe un b[ietan (ce-i drept, n[ltu\, dar slab, usc[\iv, descul\ =i mbr[cat n ni=te haine vechi cu pete negre pe ele), =i vrea s[ strige: Stai, b[iete! Dar b[iatul se r[suce=te la stnga =i se cufund[ ntr-o livad[. Soldatul iar nu se las[, fuge dup[ dnsul =i-n gndul lui se cruce=te: Credeam c[-i vreun neam\!... Dar de ce fuge? De ce nu se opre=te? Stai c[-l ajung! =i-=i zvrle casca din cap c[ prea-l apas[ pe frunte. Fuge pe sub copaci, crengile-l lovesc n fa\[, cea\[ aici nu-i, dar este alt[ desime. Fuge, fuge... Iaca umbra! Iaca pune mna pe dnsa. Dar umbra face la dreapta =i, cnd colo, vede soldatul c[ livada se termin[, i loc curat, dar la dreapta iar se nal\[ ca o p[dure alb[ cea\a, =i umbra taie drept n ea... +i iar ncepe fuga prin cea\[,

157
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

158
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

=i umbra fuge, parc[ ar zbura, =i soldatul se mir[ (nu cumva visez?) =i cnd face un salt mai mare d[ cu mna nainte =i-o atinge cu vrfurile degetelor. Simte c[-i ud[ umbra (din ap[ a ie=it!), ud[ =i cald[ (s-a nc[lzit de fug[) =i-i vine s[ zic[: Stai, b[iete, c[ nu-\i fac nimic. Dar umbra se repede n alt[ parte, spre stnga, se azvrle peste un gard. Din fug[ soldatul d[ cu pieptul n gard =i, pn[ s[ sar[ =i el, umbra se dep[rteaz[ mult. Cade =i el dincolo, porne=te dup[ ea, cea\a aici i deas[ =i alb[, cea\[ =i copaci, =i se aude prit de buruieni, plesnit de frunze =i crengi cl[tinate, gfitul umbrei tot mai aproape, din fug[, iaca, iaca o ajunge... Umbra odat[ se pr[bu=e=te la p[mnt, ntre ni=te curpeni de cartofi, cam ar=i de soare =i m[cina\i, cade =i c[znd strig[ ceva tare, sf=ietor ca un iepure r[nit pe care-l ajunge vn[torul =i-l calc[ pe osul zdrobit... Stnd n picioare pe trunchi bunelul a v[zut cum vine cea\a pe vale, ca o ap[ mare, cum acoper[ toat[ valea =i partea asta de sat (cea de sus n-a cuprins-o, a zis c[ n-are s-o cuprind[), a stat a=a mult =i ntr-un trziu s-a gndit c[ ar trebui s[ se duc[ napoi n c[soaie, c[-i cam rece (las[, iese soarele =i se duce cea\a), cnd deodat[ i s-a p[rut c[ aude prind ceva n fundul gr[dinii, apoi au fo=nit copacii aproape, mai aproape, apoi parc[ a auzit un \ipat: Bunelule! Bune... =i altceva nu s-a mai auzit. A dovedit numai s[ ntrebe: Care e=ti acolo, m[i? Tu, Ile? Ori tu, Isai? =i s-a stins glasul. A pornit repede mpiedicndu-se ntr-acolo unde i se n[z[rise glasul, s-a uitat, a v[zut pe jos ni=te urme, curpeni da\i la p[mnt =i alt nimic. S-a uitat bunelul, s-a aplecat n genunchi =i iar s-a uitat, apoi deodat[ a n\eles ce putea s[ fie, s-a ridicat =i a fugit repede spre

Despre cele ce s-au ntmplat cnd a trecut ntia dat[ dincolo =i a nc[put pe minile nem\ilor, iar apoi B[rbosu l-a mnat din urm[, pn[ la mal, acolo i-a dezlegat ochii ca s[ poat[ vedea satul pe cel[lalt, adic[ pe aistlalt mal (n-are a face pe care, toate acestea treceau prin mintea lui Isai cnd nota pe sub ap[, =i era groas[ deasupra =i deas[ mprejur apa ca cea\a aceea, =i m[car c[ se mi=ca spre cel[lalt mal, era, de fapt, ntre dou[ maluri =i sim\ea c[, poate, n-o s[ ajung[ la nici unul, pentru c[ =uvoiul i venea ba din stnga, ba din dreapta, l ntorcea cnd dintr-o parte n alta, cnd napoi, el se opintea s[ mie ntr-o direc\ie, dar nu putea, c[-i sl[bise puterile, obosise, sim\ea c[ se coboar[ tot mai jos, tot mai la fund, apa se f[cea mai rece, mai ntunecat[), dup[ ce-a v[zut satul =i privirea a g[sit o margine din acoperi=ul casei lor (cealalt[ era n dosul copacilor, iar c[soica nu se vedea deloc) =i numai a apucat a se gndi: Dac[ m[ vede vreun soldat de dincolo? =i acolo trebuie s[ fie de aceia care au pu=c[ cu ochean[ dac[ m[ vede =i trage? oare poate s[ cunoasc[ c[ nu-s neam\?... dar este el aici... se gndi a=a, =i tot atunci a sim\it o lovitur[ la cap =i s-a pr[bu=it ca ntr-o pr[pastie, ntr-un ntuneric f[r[ de sfr=it. Despre toate acestea Isai parc[-l auzea pe b[iat (nu era b[iatul cum i acuma, mititel, mai nici pn[ la brul lui, era mare, de vreo doisprezece-treisprezece ani), parc[-l auzea ntrebndu-l mirat: +i atunci ai c[zut n ap[, de pe mal? Isai se f[cea a da din cap: Nu, n-am c[zut atunci, apoi i-a povestit mai departe: Nu \in minte cum m-au dus, cum am ajuns... La o vreme m-am

V. BE+LEAG

ZBOR FRNT

cas[... Iar cea\a curgea, curgea la vale, ca o ap[ alb[liliachie necnd toat[ valea =i jum[tate de sat.

159

160
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

trezit, eram culcat pe ni=te paie jilave, m-am dezmeticit =i nu =tiam unde sunt. Era ntuneric, o lini=te =i o t[cere ca n mormnt. Am vrut s[ ridic capul, dar n-am putut, mi vuia ntruna, mi vuia n urechi. Mi-era greu capul, ca un cazan hodorogit, din cele n care ne f[cea de mncare la deal, un cazan de hr[nit brigada a=a mare, greu =i hodorogit =i ca nelumea era capul meu. Am pus minile =i am v[zut c[ mi-i cre=tetul jilav tot, muste=te de snge, =i cnd am dat cu degetele mai jos, am sim\it o arsur[ la tmpla st`ng[ m[ lovise cu ceva, dar cu ce =i cine =i cum nu =tiam, nu-mi aduceam aminte, cum nu-mi puteam aminti unde am fost dus =i cum am fost dus. Iar cnd am ridicat capul =i n-am putut de greu ce era, odat[ m-am cl[tinat nainte =i am dat cu fruntea de ceva umed =i rece, =i am priceput c[ trebuie s[ fie un perete. Am dat cu o mn[ era un perete nemuruit, perete de p[mnt s[pat. Mi-am zis: Trebuie s[ v[d unde-s =i am pornit de-a lungul peretelui s[ achipui cu minile. Peretele era lung =i eu m[ triam n genunchi, dam cu minile, cu obrajii =i vedeam c[ nu se mai termin[ peretele, apoi, odat[ m-am izbit de ceva cu capul era alt perete, umed, jilav, rece, ungherul m[cinat, \[rna c[zut[ =i cum am dat de ungher am n\eles c[-s nchis undeva. Dar unde? +i dac[-s nchis nseamn[ c[ trebuie s[ fie =i al\i pere\i. Am pornit de-a dreptul s[ v[d, voi g[si =i al\i doi pere\i?... M-am pornit spre cel[lalt ungher, m[ triam, sprijinindu-m[ n palme =i n genunchi, =i nu =tiu c\i pa=i oi fi f[cut c[ am nimerit cu palma pe ceva. M-am oprit s[ v[d ce-i: era... ca o coada de sfecl[, nu, de morcov... da, un morcov era, uscat, zbrcit, oleac[ putred. Vras[zic[ m-a azvrlit iar[ n z[mnic! Aista-i morcovul pe care l-am g[sit atunci =i l-am azvrlit, l

cunosc bine. +i dac[-s n groap[, n z[mnic trebuie s[ fie =i sc[ri\a s[pat[ n perete, trebuie s[ se vad[... Nu =tiu de unde s-au luat puteri n mine c[ m-am ridicat, am c[lcat pe sc[ri\[, m-am prins cu minile de be\ele de sus =i m-am ridicat pn[ unde trebuia s[ fie u=a... +i mare bucurie! prin cr[p[tura pe care abia am z[rit-o ziua am v[zut o stea sus. Cum am v[zut-o, steaua aceea mititic[ (abia de se vedea =i a=a mai tremura parc[ s-ar fi temut =i ea s[ n-o izbeasc[ cineva n cap), iar m-a dus gndul la Ile: S[ =ezi, m[i Ile, la m[tu=a c[ vin =i eu degrab[. Auzi? A=a i-am spus, c[ bunica, pe cnd era vie, ne nv[\a: M[i b[iete, m[i, s[ =tii c[ dac[ dore=ti s[-i spui cuiva ceva, apoi trebuie s[ te gnde=ti la dnsul, s[ zici o rug[ciune =i s[-i spui, numai c[ trebuie s[ vrei tare, ca s[ ajung[ cuvintele tale. Dac[ ai s[ vrei tare, o s[ ajung[. +i bunica zicea s[ fac o rug[ciune, =i am n[l\at o rug[ciune la steaua pe care o z[risem printre cele dou[ scnduri, iar dup[ ce i-am spus lui Ile s[ m-a=tepte (s[ nu scoat[ capul, Doamne fere=te, c[ ai=tia-s cini turba\i nu alta), am sim\it c[ nu m[ mai \in minile =i am c[zut jos, ca un sac cu lut. nc[ bine c[ am nimerit pe bra\ul de paie, ndat[ am =i adormit. Ct s[ fi dormit, iar nu =tiu o zi, o noapte, ori o zi =i o noapte, ori numai cteva ceasuri, ori nici atta, cteva minute c[ de la o vreme m-a izbit cineva de c[ma=[ (era B[rbosu), m-a scos de acolo =i m-a dus iar[ undeva, iar cu \eava din urm[, dar cu minile dezlegate (=tia c[ amu n-o s[ pot fugi). M-a dus era noapte nc[, ntuneric ori poate iar[ se f[cuse noapte, alt[ noapte, nu =tiam, m-a tot dus pe sub copaci, pe locuri =i c[r[ri, pe care numai el le =tia. +i iar m[ loveam de copaci, iar m[ mpungeau crengile, iar m[ mpiedicam de stible uscate de buruieni, iar m[ frigea la picior

161
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

162
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

(nu-l mai sim\eam, nu =tiam ce-i cu dnsul i carne vie ori carne moart[). Mergnd a=a am sim\it deodat[ r[coare, o boare de vnt de pe ap[. Mi-am zis: cum se vede, m[ duce iar spre mal, =i de bun[ seam[, n-am gre=it c[ am v[zut la dreapta mea ridicndu-se tulpini groase de copaci nal\i sub care nu cre=tea nimic. Era loc curat =i printre tulpini am v[zut, n dep[rtare, o bucat[ de cer (marginea parc[ se rumenise) =i ndat[ am priceput c[ ro=a\a i dincolo, pe dealul de pe cel[lalt mal, =i c[ aici, lng[ trunchiurile acestea de copaci, poate numai la c\iva pa=i, i malul, iar sub mal... sub mal curge Nistrul =i pe mine ntr-acolo m[ duce... Ori la locul unde-am fost, unde m-a dus ieri, ori poate alalt[ieri, cine =tie cnd... =i cum m[ uitam a=a am auzit undeva sus un glas (parc[ era din copac, B[rbosu meu a r[spuns ceva). ntr-adev[r, pe trunchiul acelui copac cobora cineva ca pe o scar[ am v[zut picioare de om c[lcnd parc[ pe marginea copacului, parc[ pe rumeneala cerului, iar cerul din rumen se f[cea tot mai ro=u, mai purpuriu se lumina de zi. De acolo B[rbosu m-a izbit cu \eava armei (ba nu, de data asta m[ mpingea mai mult cu mna, cu \eava numai a=a, m[ atingea din ntmplare) =i am luat-o de-a lungul malului n sus. Am mers mult, am tot mers (poate de aceea mi s-a p[rut a=a c[ eram obosit), pn[ ce am ajuns ntr-un loc unde malul venea aproape de tot de noi. B[rbosu mi-a dat a n\elege c[ trebuie s[ tai ntr-acolo. Am cobort malul =i cnd am ajuns lng[ ap[, aproape, odat[ a strigat ct a putut de tare, ntors peste ap[, apoi mi-a dat o bleand[, eu am c[zut lat, pe ap[, luat pe nea=teptate am nghi\it de cteva ori ap[, =i tot atunci au r[sunat mpu=c[turi deasupra mea. Ct mi-au fost urechile deasupra apei am auzit gloan\ele nfi-

gndu-se n ap[ ceva mai sus de mine, n stnga, =i cnd m-am uitat ntr-acolo, nainte de a lua aer ca s[ m[ cufund, am v[zut venind spre mine pe ap[ repede la vale ca un troian alb, ca un uria= sul de om[t.... Aici Isai s-ar opri =i ori ar t[cea, ori ar zice: Las[, am s[-\i mntui alt[dat[. Iar dac[ b[iatul ar ncepe s[-l roage s[-i povesteasc[, Isai ar zice: Dar las[-m[ odat[, \i-am spus! E=ti nc[ mititel =i n-ai s[ n\elegi, dar =i aduce aminte c[-i mare de-amu feciorul lui, a=a cum i s-a ar[tat adineaori, =i dac[ pn[ aici a n\eles, ncoace de ce s[ nu n\eleag[? Ar flutura din cap ori s-ar uita pe fereastr[ afar[ ori n lungul drumului ori, pur =i simplu, ar tu=i o dat[ =i ar zice: Ia du-te mai bine s[ vezi de ce cotcod[cesc g[inile acolo? N-a dat vreun dihor la dnsele? B[iatul s-ar duce, ar veni =i tot ar vrea s[ =tie ce s-a ntmplat cu tat[-s[u. Ar alerga, poate, la bunelul, adic[ la str[bunelul lui, s[-l ntrebe, =i str[bunelul i-ar r[spunde: D-apoi eu =tiu, dragul mo=ului? Cum eram lng[ truchina aceea ba, mi se pare c[ m[ suisem pe dnsa cu picioarele, ca s[ v[d cum vine cea\a, =i de-amu m[ coborsem =i m[ duceam spre c[soic[, c[ se l[sase r[coare, am auzit pe cineva strigndu-m[, dar m-am v[zut nic[.... Dar vezi c[ bunelul se dusese de mult pe lumea cealalt[ =i n-avea ce s[-i spun[, a=a c[ tot de la tat[-s[u trebuie s[ afle. Dar tat[-su nu vroia s[-i spuie. Atunci, poate, s[-l ntrebe pe Ile: Bade Ile, ce-a fost cu tata atunci dup[ ce-a trecut n zori de zi pe cea\[? Ilie dac[ ar fi singur i-ar povesti taman ceea ce auzise din gura lui Isai: A trecut, s-a dus la =tabul ru=ilor =i..., iar dac[ ar fi fost =i Isai =i nc[ cu chef, ar fi dat cu pumnul n mas[ =i ar fi strigat: N-a fost a=a, m[i! Dar tu mi-ai spus c[ a=a a fost. Nu \i-am spus niciodat[. Ba mi-ai spus. Min\i,

163
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

164
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Ile! Iar dac[ nu taci, \i dau =i \ie una la bot. Ile l-ar fi b[tut cu palma pe um[r, iar Isai ar fi strigat iar[: Las[-m[, c[ nu-s oaie s[ m[ neteze=ti... M[i b[iete, dac[ vrei s[ =tii cum a fost, ascult[... Aista care m-a prins (n gr[din[ la noi s[ fi fugit mai tare, sc[pam n ograd[, m[ c[\[ram n pod, m[ b[gam n c[soaie =i dracu m[ g[sea), aista s-a trntit peste mine, m-a nh[\at de guler, bre, ca =i Tokombaiev =i dac[ vrei s[ =tii, dup[ cum am aflat mai pe urm[, Tokombaiev nu s-a necat, s-au necat numai calul =i neam\ul, uzbecul a sc[pat. Dar tot m[ bucuram c[ a mncat frec[tur[ =i el (se necase numai neam\ul, =i neam\ul acela trebuie c[ nu era neam\ prost, era un fel de ofi\er, =i amu dute =i-l g[bje=te pe altul, mai ales n s[pt[mna de la urm[, cnd toat[ oastea adunat[ pe mal se preg[tea s[ se reverse peste ap[, dincolo, =i cnd ru=ilor le trebuia un neam\ ca acela de tocmai le cr[pau din\ii). Iar acuma aista m[ duce... Mergeam pe drumuri, pe c[r[ri, prin tufari, prin gr[dini =i cnd l ntlnea cineva =i-l ntreba pe cine-l duce, r[spundea: Un spion! Acela l ntreba: Da cum de l-ai prins? D[dea din mini: Ce =ti\i voi? Mergeam =i nu =tiam unde m[ duce, printre case, prin livezi, apoi s-a ntlnit cu unul mai mare ca dnsul (aista care m-a prins era soldat simplu, murdar =i asudat), acela i-a dat ordin =i numai ce v[d c[ m[ duce la ni=te tran=ee care intrau una n alta, \innd mai mult pe dup[ case. O vreme am mers pe loc deschis, iar dup[ ce-am ie=it din cea\[ =i ne-am urcat pe coasta satului, era primejdios s[ ne ar[t[m cefile nem\ilor eu ca eu, nu m[ temeam, c[ tot o pedeaps[ m[ a=tepta =i nu mai aveam n[dejde de sc[pare, c[ toat[ ct am avut-o n curpenii de cartofi am pierdut-o, mai tare se temea el m[ zorea din urm[, m[ mpingea pe

Merge Isai =i-=i zice n gndul lui: Dup[ col\ul cela m[ reped ntr-o parte, dau o dat[ napoi =i s[ m[ prind[, dar se uit[ iar la cel ce-l mn[, vede fa\a-i lunguia\[, ascu\it[-n jos =i face: ... Are s[ m[ prind[ iar[ calul ista, c[ fuge tare.... Soldatul gfie din urma lui, l mpinge cu mna =i numai chite=te Isai: Ia s[ ncerc m[car c[ fac peste muchia dealului, nici zece pa=i nu merg =i se pomenesc n fa\a unei c[su\e cu un nuc nalt =i rotat n b[t[tur[. Att a b[gat de seam[: vrful nucului i nu =tiu cum alb, lucitor =i s-a gndit: Se vede c[ r[sare soarele =i dac[ te-ai sui n vrf, de acolo de sus l-ai vedea, c[ ndat[ se opre=te-n loc: D-apoi asta-i bojdeuca la care m-a adus deun[zi Timo=a cnd m-a g[bjit uzbecul, =i a nghe\at inima ntr-nsul. Mi=c[! l nghionte=te soldatul. Ce te-ai oprit? Mi=c[! Da, uite =i srmele, unele vin pe copaci, altele pe p[mnt din toate p[r\ile =i intr[ pe fereastr[ n[untru. Acolo-i c[pitanul care l-a trimis de dou[ ori din sat. Dac[ mai d[ =i a treia oar[ ochii cu dnsul... Mi=c[! Pe Isai abia-l poart[ picioarele, i ud tot, c[ma=a =i pantalonii uzi, mnjit de \[rn[ (a c[zut n gr[din[, l-a t[v[lit aista) =i-l strnge frigul de spinare... Ce-am s[ zic? Am s[ spun c[ m-am dus s[ prind pe=te =i cnd veneam s-a luat aista dup[ mine, m-a prins =i m-a trt aici. Ori nu-i voie de prins pe=te? Dac[ ni-i voie n-am s[ mai prind. Numai da\i-mi drumul. Stai! ncotro?! Santinela r[s[rind la col\ul bojdeucii le-a ar[tat \eava pistolului-automat pe sub mn[.

V. BE+LEAG

ZBOR FRNT

dup[ case, dintr-o tran=ee n alta, =i tot la fuga, tot la fuga, parc[ ne ajungea cineva din urm[....

165

166
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Nu apuc[ s[ spun[ soldatul lui Isai ce =i cum, c[ pe cealalt[ coast[ de deal (nu prea departe, c[ s-a sim\it cum s-a cutremurat p[mntul) r[sun[ cteva bubuituri, la rnd, apoi peste cteva secunde vin icniturile de dincolo, de peste Nistru, de la nem\i. Santinela se ntoarce repede ntr-acolo, uitnd de ai=ti doi, iar din cas[ \=ne=te pe u=[ un soldat f[r[ =apc[ =i descul\ =i alearg[ spre nuc strignd: Tovar[=e c[pitan! Tovar[=e c[pitan! De sub nuc se scoal[ ars cineva cu mantaua-n cap, din somn, nu poate n\elege ce-i spune soldatul descul\. Acela strig[: nem\ii au aflat... nem\ii au descoperit... nem\ii au lovit drept n \int[... acuma a telefonat cineva... C[pitanul azvrle mantaua ct colo, santinela se gr[be=te s-o ridice, dar i observ[ pe cei doi soldatul =i b[iatul =i le face semn s[ se care de aici: Mai iute! Mai iute! Nu vede\i ce se face? Ce v[ mai b[ga\i =i voi? C[ra\i-v[.... C[pitanul trage o njur[tur[ =i mpiedicndu-se de ceva da n[val[ n bojdeuc[, Isai apuc[ s[-i vad[ fa\a furioas[, ochii mari, tocul revolverului s[ltndu-i greoi la bru, apoi aude r[cnetele lui din c[su\[ (vorbe=te la telefon din cnd n cnd se deslu=esc cuvintele Cine dracu v-a pus s[ v[ b[ga\i...), =i-l apuc[ un tremur n tot trupul. Soldatul lui l-a l[sat, s-a dus mai aproape de santinel[, se vede c[-i spune, i l[mure=te ceva, dar acela nu vrea s[ aud[. Cel care l-a adus arat[ cu mna spre Isai: Aista-i, l vezi?, apoi cu aceea=i mn[ se scarpin[-n cap, sub curea (a=a cu capul gol cum este, cu p[rul ro=cat =i rar, curat parc[-i v[carul din sat, cel care a sc[pat odat[ ni=te vaci =i au trecut n vad dincolo, vaci de-ale oamenilor, =i dincolo erau romnii =i a fost mare scandal iaca-i curat acela), iar santinela l d[ cu mna la o parte: D[-te, omule, de

aici, ce mi te bagi n suflet?, se uit[ n sus =i casc[ la cer (he! d-apoi aista mereu a=teapt[ avioane =i moare de urt dac[ nu-s, iar dac[ le aude se chior[=te ziua toat[-n soare). Tovar[=e c[pitan! Tovar[=e c[pitan! C[pitanul a ie=it din bojdeuc[ =i f[cnd pe dup[ col\ apuc[ ncolo la deal, de unde vin srmele cele multe. Cnd trece pe lng[ Isai, i arunc[ o c[ut[tur[, d[ s[ zic[ ceva, dar face din mn[ =i fuge repede n drumul lui. Tovar[=e c[pitan! Tovar[=e c[pitan! strig[ iar soldatul lui Isai, tare, parc[ s-ar neca. Sta\i un minut, sta\i s[ va spun... C[pitanul nu-l aude. A dat ntr-o tran=ee, de-acum se vede de la genunchi n sus, de la bru n sus, numai capul... Dac[ vede soldatul a=a, vine, mi-l nha\[ pe Isai de-o mn[ =i hai s[-l trie dup[ c[pitan. Isai merge, nu merge, acela l zgl\ie, i strig[: mai repede! =i cnd l apuc[, nimere=te taman unde-i nsngerat capul, =i Isai \ip[ de durere. Ce-i cu b[iatul, soldat? C[pitanul s-a oprit la cotul tran=eei =i uitndu-se nainte, la vale, unde la vreo sut[ de metri se vede plutind ni=te colb amestecat cu fum (acolo au lovit tunurile nem\ilor), ntreab[ iar[: Ce-i cu b[iatul cela, soldat? Soldatul l mpinge cu genunchiul spre c[pitan: L-am prins... Unde? }n livezi... Fugea... De ce fugea? Unde fugea?... Nu =tiu... dar...

167
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

168
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Ce dar? r[cne=te c[pitanul. Du-l de aici, s[ nu v[ v[d! Imediat! Tu, soldat, din ce companie e=ti? Unde \i-i locul? De ce-ai l[sat postul? Ai? Apoi eu s de acolo, de pe mal... De pe mal? s-a ntors c[pitanul cu tot trupul. +i ce cau\i aici? C[pitanul smuce=te revolverul din toc. Ai l[sat postul? Te-ascunzi? Soldatul las[ minile n jos, ncepe s[ tremure cnd vede deasupra sa pistolul jucnd, caut[ s[ se fereasc[, =i poate nu att de pistolul care, vorba ceea, poate s[ cad[ n capul lui =i tot nu l-ar durea a=a de tare, cum l r[nesc =i-l dor cuvintele c[pitanului: dezertor, te dau pe mna tribunalului, car[-te mai iute la postul t[u, ai l[sat linia nti. Soldatul se zgribule=te, ar vrea s[ zic[ ceva, s[-l contrazic[, dar numai i s-a nro=it grumazul, s-a f[cut foc tot, unde-s zbrciturile, pe muchiile lor, parc[ plpie nu alta, vrea s[ gr[iasc[, dar nu-i ies cuvintele din gt, de durere =i necaz. +i ce dac[ a picurat olecu\[, amu, n zori de zi? Olecu\[ numai l-a furat somnul. Toat[ noaptea a stat cu ochii nfip\i n ntunecimea apei, n-a pus gean[ pe gean[, n-a sc[pat un clipocit de val ct de mititel, un murmur n-a sc[pat neauzit de dnsul, toat[ noaptea a stat de straj[. Nu trebuia s[ steie, trebuia s[-l schimbe, dar n-a venit nimeni. +i dac[ pe la cr[patul zorilor i-a venit =i lui oboseala cea mare =i i s-au ngrelat genele, de- amu nu era a=a mare primejdie, c[ du=manul, dac[ are de gnd ceva, apoi numai n toiul nop\ii se bag[... Dar =i amu, m[car c[ a\ipise, z[u, numai a=a a\ipit, a auzit prin somn sunet de ap[ cum ar curge apa de pe tine cnd te scoli dintr-odat[ la mal, unde-i apa mic[ =i curg pic[turile =iroi de pe tine, a=a a auzit prin somn de-amu pe urm[ cnd alerga dup[ umbr[ =i-a adus

aminte =i a auzit pa=i, a=a de u=ori pa=ii, c[ s[ fi fost altul nu i-ar fi auzit niciodat[, el i-a auzit c[ a=a-i deprins de acas[, de mititel vaca era numai peste un perete de unde dormeau ei =i odat[ cnd au venit s[ le-o fure, n toiul nop\ii, el dormea, dar a auzit, pesemne =i vaca, sim\ind om str[in, a fluturat din cap ori s-a ferit =i a dat cu coarnele n perete a=a c[ a auzit =i l-a prins pe b[ie\a=ul ista care cine =tie ce-o fi ascunznd ntr-nsul, dar hot[rt c[ ascunde multe. Numai uit[-te la dnsul ce mutr[ are: mutr[ de ho\, ori de drac, c[t[tur[ ascuns[, pe sub sprncene l-am priceput, tot drumul ct am mers ncoace, c[ vrea s-o =tearg[, c[ se oprea =i tot fura cu coada ochiului prin p[r\i. Tare-i era necaz soldatului c[ nu-l n\elege c[pitanul. Odat[ a morm[it ceva, ni=te sunete att de stranii, c[ Isai nu le-a n\eles, pentru c[... V[zndu-i pe cei doi fa\[-n fa\[, adic[ pe c[pitan naintnd asupra soldatului, Isai se gnde=te: uite ce t[mb[l[u din cauza mea =i, dect s[-i a\\e =i mai tare, mai bine... +i nu mai st[. Prinde a p[=i rar napoi, =i, z[u, s-ar ntoarce =i ar rupe-o la fug[, dar tran=eea i adnc[ (pere\ii galbeni, sus negri, mult mai nal\i dect dnsul, chiar de-ar ntinde mna tot n-ar putea s[ ias[). Odat[ arunc[ o c[ut[tur[ napoi, vede spinarea soldatului dup[ o cotitur[, neagr[, murdar[, asudat[ spinarea, se r[suce=te ntr-un picior =i o ia la vale (amu s[-l prind[! amu s[-l g[seasc[! s[ ncerce!). Fuge =i fuge, i se pare c[ cine =tie ct a fugit, dar nu apuc[ a face nici zece-cincisprezece pa=i =i deodat[-i r[sare n fa\[ alt soldat, Isai d[ cu um[rul ntr-nsul. Soldatul luat pe nea=teptate (ducea n mini ni=te be\e, ni=te cutii =i Isai s-a lovit de una cu fluierul piciorului l-a t[iat la os), strig[ =i atunci vede Isai c[ n-are chip s[ se strecoare pe al[turi,

169
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

170
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

c[ aista cu be\ele lui a prins tot drumul, vrea s-o rup[ la fug[ napoi, acolo ntr-un loc a v[zut n fel de adncitur[ n perete, =i poate s[-=i fac[ odat[ vnt =i s[ ias[, s[ scape din tran=ee (dup[ care se face odat[ ghem, cu genunchii la gur[, se duce de-a dura pn[-n vale, =i s[-l caute, s[-l prind[, s[ ncerce s[-l ajung[! dar cnd a \ipat soldatul ista =i Isai se suce=te-n loc s-o ia napoi, aude c[ =i din cealalt[ parte strig[ cineva, soldatul lui (bine-i face c[pitanul c[-l rade de ce-a p[r[sit postul =i s-a luat dup[ dnsul?). Ajunge la cotlonul din perete, calc[, se ridic[ =i cnd s[ puie un picior pe marginea tran=eei o mn[ l nha\[ de cel[lalt picior =i-l trage napoi. D[ s[ se apuce cu minile, cu degetele toate de ceva, dar n-are de ce se apuca =i se duce pe burt[ napoi, n jos. L-am prins, tovar[=e c[pitan! L-am prins! Nu v-am spus c[-i spion? A\i v[zut c[ a vrut s[ fug[? A=a fugea =i acolo... i spion, tovar[=e c[pitan... S[ m[ bat[ Dumnezeu dac[ nu-i spion... Ei l-au trimis... L-am v[zut cnd a ie=it din ap[... Degeaba a trecut prin cea\[? Numai c[-i spion... +i soldatul l mpinge iar spre c[pitan, dar amu cu mare ciud[ (ai vrut s[ fugi? ai vrut s-o =tergi? de mine nu scapi!), degetele i se nfig lui Isai n carne, =i Isai ncepe s[ plng[ (l frige n piept, l frige =i-l arde, dar de ce, nu =tie... ba =tie, i-i groaz[ s[ gndeasc[: din minile aistuia n-are s[ scape). l \ine bine minte pe c[pitan de data cealalt[, cnd l-a trimis din sat, ce-i drept, atunci n-a fost a=a de aspru c[ era dinti, iar amu ce are s[-i fac[? Tare-i r[u c[pitanul, stra=nic! Cnd au nceput s[-i ridice pe oameni, intra pe la case, el cu unul de sat, =i n trei minute familia era nc[rcat[ cu toate celea bulendre, oale =i ulcioare nc[rcat[

=i pornit[ din loc, iar dac[ vreo femeie ndr[znea s[ se codeasc[ ori ncepea s[ boceasc[: Of! of! Unde m[ trimite\i, unde m[ duce\i, s[-mi las casa... Of, of, ne duc prin str[ini, om pr[p[di =i ce ne-a mai r[mas, =i aici ne-or arde tot, =i ne-or mnca p[duchii, =i om muri de foame... Dragii mamei copila=i.... =i aduna femeia copiii mprejurul ei, bocea =i plngea =i se \inea de u=orii casei, de stlpul prispei, de scndurica gardului =i plngea pn[ ce ie=ea din sat. +i mai ncolo, mai departe, se auzeau plnsete, c[ era cte una a=a de gl[soas[ trebuie s[ fi fost h[t cine =tie pe unde =i tot se auzea, c[ era vale =i pe vale bocetul venea ca apa spre Nistru... ori c[ Nistru-i r[spundea =i el ori c[ trimitea bocetul femeii n livezi s[ se ascund[ acolo, s[ se t[inuiasc[ n frunzele copacilor ca s[ a=tepte cine =tie pe cnd ntoarcerea acelor du=i. Iar de se g[sea cte una care, v[znd c[ n-are s[ sparg[ cu bocetul inima moscalilor, ncepea s[ strige =i s[ se jeluiasc[, nclc`nd cele cteva cuvinte ruse=ti ori ucraine=ti pe care le =tia, =i solda\ii tot ncercau s-o astupe =i nu puteau, c[ femeia mpro=ca foc mprejurul ei, =i dac[ vedea c[ n-au ce-i face o l[sau n plata Domnului =i taman cnd femeia se credea slobod[ =i sc[pat[ de toate cele, iaca auzea un glas: Vine c[pitanul! C[pitanul vine! =i pe loc se d[dea nfrnt[. Are el ce are c[pitanul, dac[-=i nfigea ochii n ochii cuiva, nu mai putea acela =i ntorcea capul, iar dac[ ntorcnd capul tot mai continua a se mpotrivi, l lua c[pitanul, mai domol, pe departe: Cum nu n\elege\i, bre oameni, bre, c[ r[zboiu-i r[zboi =i frontu-i front? Cine =tie ct o s[ st[m aici? Cine =tie ce-o s[ fie aici! C[ eu nu-s pe front de ieri, de alalt[ieri. He-he! Cte am v[zut =i cte drumuri am trecut, n cte focuri am ars. A=a-i, se poate ntmpla

171
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

172
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

s[ fim azi noi aici, mine nem\ii, apoi noi =tiut c[ venim iar[, =i se poate ntmpla s[ vie =i nem\ii napoi =i tot aici, tot n satul vostru... +i =ti\i ce poate s[ se aleag[ dintr-nsul? Scrum! Vre\i voi s[ fie scrum? Vre\i s[ fie chis[li\[? Chis[li\[ din voi =i din copiii vo=tri?... +i femeia ori cine era d[dea din cap: Nu vrem: nici scrum, nici chis[li\[. Nu vre\i, dar parc[-i cum vre\i? +i femeia iar da din cap: Ap[i nu-i cum vrem noi. Iar c[pitanul: C[ dac[ s-or d[rma casele le-\i face la loc. P[mnt este, piatr[ este. Iar dac[-\i pieri voi, cine-o s[ le fac[?. +i femeia se gndea: A=a-i, n-are s[ aib[ cine. +i c[pitanul ncheia vorba: +i amu nc[rca\i-v[ =i v[ duce\i. Se pornea domol de la casa aceea, apoi dup[ ce mergea oleac[, pn[ pe la mijlocul ogr[zii, se ntorcea =i striga r[stit: Dac[ nu goli\i locul n trei ceasuri, v[ trimit lega\i cu ce ave\i pe voi. +i se ducea. Drept, unii ziceau c[ l-au auzit njurnd, trntind, dar Isai n-a v[zut, numai amu l-a v[zut ct i de fioros. Ce spion? De unde spion? Mar= la post, dezertorule! S[-i raportezi comandantului s[ te pedepseasc[! Auzi, spion... Am mai v[zut cople=i de-ai=tia... Ia-l de aici =i-l du s[ nu-l v[d n ochi... S[ nu-l v[d n sat. In cinci minute s[-l vad m[turat de aici... Ai n\eles? Soldatul se mai blbie de cteva ori, apoi: Imediat, tovar[=e c[pitian! Iar n gndul lui: Poate c[ ntr-adev[r nu-i spion. Dac[ zice c[pitanul... +i poate de bun[ seam[ am a\ipit =i mi s-a n[z[rit c[ aud zgomot de ap[... Dar n-a fost nimica. +i tot a=a, prin somn, mi s-a ar[tat c[ v[d umbra, c[ aud pa=i, =i tot a=a, prin somn, am rupt-o de fug[ dup[ umbra aceea... +i nu mai era nici un fel de b[iat, nici un fel de umbr[, c[ odat[, acas[... Mi s-a ar[tat tot a=a... Dormeam afar[

n fn =i de la o vreme numai ce v[d c[ vine cineva, pune mna pe mine, m[ scol =i m[ pornesc... +i merg, =i merg pe drumuri, prin sat, apoi ies n cmp, m[ duc departe pe deal, unde cosisem iarb[ de cu zi, umblu, umblu pn[ ce dau de coas[ o uitasem ziua cnd am fost la cosit o iau =i o duc acas[ =i o pun n copac... Iar a doua zi diminea\[ cnd m[ trezesc, m[ uit la copac este coasa. M[ gndesc: oare cnd am pus-o acolo, c[ ieri n-am pus-o, mi se pare c[ am uitat-o la deal cnd m-am pornit cu c[ru\a. Dar coasa este, =i mi-aduc aminte de ast[ noapte: oare chiar am adus-o ori am visat, ori =i am visat, =i am adus-o?... Iaca-a=a se poate ntmpla =i amu cu umbra =i b[iatul ista. l duc, tovar[=e c[pitan! Dar unde s[-l duc? mi spui s[ m[ ntorc la postul meu, s[-l duc n sat, s[-i raportez comandantului s[ m[ pedepseasc[, s[-l m[tur de aici n cinci minute... C[ numai dracu m-a pus s[-l prind. +i nc[ am alergat dup[ dnsul, dar am alergat nu =ag[! Soldatul l ntoarce pe Isai de umeri =i-l mpinge prin tran=ee ntr-acolo de unde au venit. l mpinge =i-l njur[ =i Isai vede c[ tare mare chef ar avea soldatul, dup[ toate celea, s[-i deie un vrf de ciubot[. Mi-am pr[p[dit casca cu tine! bolmoje=te v[carul. Du-te =i \i-o caut[, i r[spunde Isai n gnd. C[ v[ bag[ dracul peste tot... Nici cnd a\ipe=ti oleac[ n-ai chip s[ scapi de voi. Dac[ adormeai mai tare... chiar mai bine era, i r[spunde Isai. Amu ce s[ fac cu tine? P[cat c[ n-am pu=ca la mine! De-amu m-a ucis o dat[ neam\ul cel b[rbos... A doua oar[ nu m[ mai tem! Eh! d[ din mn[ soldatul. Z[u c[ trebuie s[ fie spion! Da... poate, nu? Cine =tie? Pe ai=tia niciodat[ nu po\i

173
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

174
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

s[-i =tii... ce zace ntr-n=ii cu cine-s, pentru cine-s? cu noi ori cu neam\ul? cu dracul ori cu tat[-sau? Alo! Prietene! strig[ soldatul, v[zndu-l venind n ntmpinare, tot prim tran=ee, pe cel[lalt soldat cu minile nc[rcate cu be\e =i cutii. Auzi! Na-\i b[iatul ista \ie! Vrei? Acela d[ din umeri nedumerit: Da are vo sor[ mai mare? ntreab[-l. Ai, m[i? Isai tace. N-are. Nu-l iau. N-am ce face cu dnsul. +i soldatul abia trece cu calabalcurile pe al[turi, strngndu-i de perete. Hei, soldat! C[pitanul. Da, tovar[=e c[pitan! Soldatul l opre=te pe Isai de umeri. Glasul c[pitanului vine frnt n lungul tran=eei. Trimite-l pe b[iat la mine. Iute! Tu du-te n drumul t[u! Ai n\eles? n\eles, tovar[=e c[pitan! M-am dus. Soldatul ia pozi\ie de drep\i, vrea s[ duc[ palma la cozoroc, dar se r[zgnde=te (totuna c[pitanul nu-l vede bine c[ a sc[pat de blestematul ista), l suce=te pe Isai n loc =i-i face vnt de-a lungul tran=eei nspre partea de unde se auzise glasul c[pitanului =i unde mai r[sunau pa=ii soldatului cu cutia =i be\ele. Merge Isai c\iva pa=i repede cum i-a ar[tat soldatul, apoi auzind c[ acela o ia repede la vale, trage cu coada ochiului dup[ dnsul =i, v[znd c[ de bun[ seam[ se duce, =i zice: Amu-i amu! O cotigesc! De dou[ ori m-ai prins, tovar[=e c[pitan, a treia oar[ nu-\i merge, c[ nu-i n toate zilele pa=tele... Alalt[ieri cnd am venit cu

Timo=a la tine s[ te rug[m s[ m[ la=i n sat, ai r[cnit s[ m[ car mai repede, amu vrei s[ vin eu la tine? S[ m[ a=tep\i, tovar[=e c[pitan, c[ te =tiu ce blnd =i bun mi e=ti. Isai porne=te pe tran=ee la vale, tran=eea-i adnc[, pere\ii s nal\i, mult mai nal\i ca dnsul, netezi\i bine cu hrle\ul, oleac[ nclina\i n afar[ n partea de sus, cu \[rna cl[dit[ deasupra, dinspre asfin\it, sus pere\ii s negri, din p[mnt negru, a=a ca vreo dou[ rnduri de hrle\, iar mai jos lut galben. Ridic[ Isai ochii, vede cerul albastru-luminos, ntins ca o c[rare deasupra, =i se gnde=te c[ nici n-ar trebui s[ caute pe unde p[=e=te, ci s[ se uite la c[rarea de pe cer (s-a luminat bine, trebuie c[ s-a ridicat soarele, aerul str[luce=te, s-a umplut de scnteiu\e m[runte, juc[u=e, care se fug[resc, se lovesc una de alta, r[sun[tor, apoi iar pornesc s[ se fug[reasc[, ba nu, mai degrab[ plutesc, fiecare n sfera ei, mereu agitndu-se, izbindu-se fiecare ba ntr-o parte, ba n alta, ba n sus, ba n jos, se mi=c[ toate deodat[, dar nu se ciocnesc, nu se lovesc ciudat lucru, cum de nu se ciocnesc?), Isai =i freac[ ochii cu pumnii, pe urm[-i deschide =i iar se uit[, c[rarea albastr[ curge la vale, se apleac[ asupra lui ndemnndu-l: Hai, porne=te mai repede, ce mai stai? Dac[ mai z[bove=ti, cine =tie ce se poate ntmpla: vine unul, d[ peste tine, te nha\[, =i ncepe iar p[t[rania de la nceput.... Nu mai ncepe nimic. Cine s[ vin[?. C\i nu pot veni! +i c[rarea se apleac[ jos, asupra lui, =i Isai tot privind la ea simte odat[ cum picioarele se ridic[ singure, p[=esc amndou[ unul dup[ altul nainte, prin aer, iat[-l porne=te pe ast[ c[rare a cerului =i merge a=a de repede c[ nu simte nici un fel de oboseal[, nici durere, nimic... =i zboar[ Isai, zboar[, =i c[rarea e a=a de dreapt[, curat[, albastr[ c[ lunecnd

175
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

176
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

pe ea mai nu trebuie s[ mi=te picioarele, c[rarea l duce unde vrea el. i zice: |ine la dreapta, c[rare albastr[ =i c[rarea \ine la dreapta, |ine la stnga, c[rare cereasc[ =i c[rarea \ine la stnga. Iat[-l Isai pe deasupra satului: C[rare, las[-te n ograda noastr[! =i c[rarea se las[ n ograda lor. Isai lunec[ ncet n ograd[, =i cum coboar[, se repede iute spre cas[ s[ vad[ ce face mama, Ile, fata. Dar u=a-i nchis[. D[ s[ deschid[ nu poate, bate cu pumnul u=a nu se deschide =i pe loc =i aduce aminte c[ ai lui nu-s acas[, vrea s[ deie fuga la c[soaie s[ vad[ ce face bunelul, dar numai se ntoarce, l vede stnd la spatele lui: Tu e=ti, m[i Isai? +i eu m[ uitam cine oare boc[ne=te n u=[, mai s-o strice... Ai venit? Am venit, bunelule. Unde-s mama, Ile?.... Ei, unde-s? Nu-s. Ai r[mas numai tu... Credeam c[ nici tu n-ai s[ vii. Da unde-s, bunelule?. Dumnezeu =tie, m[i b[iete. Cic[ atunci cnd i-au ridicat =i i-au dus, numai au ie=it n cmp c[ au dat trei aeroplane peste dn=ii =i i-au f[cut \[rn[, n-o r[mas nic[. Nu-i drept, bunelule: nu trei, era numai un avion. Oamenii ziceau c[ trei. Acelea au venit pe urm[, cnd m[ duceam eu.... Nu apuc[ a termina vorba, se uit[ Isai =i vede c[ nu-i c[rarea albastr[ care l-a adus pn[ n ograd[ nu-i! Caut[ mprejur, vede cerul, dar c[rarea care st[tuse aplecat[ din mijlocul cerului, cu un cap[t pn[ jos n ograd[ nu-i. Se uit[ Isai =i vede c[ cerul i albastru, tot ceru-i la fel parc-ar fi f[cut din c[r[ri puse una lng[ alta, multe c[r[ri, dar printre ele (de fapt, e o ntindere albastr[, necuprins[), printre ele nu-i c[rarea lui, nu-i. +i Isai ntinde minile s[ vad[: oare chiar nu-i? dar minile nu ajung. Se uit[ bunelul nu-i, nici casa, nici ograda, nici gr[dina, nici c[soica, numai el jos, =i cerul sus,

=i nici o c[rare! Simte c[-i vin lacrimile, ncep s[-l nece, ochii i se umplu de lacrimi, lacrimile parc[ curg pe obraji, parc[ se revars[ mprejur departe, =i curnd cerul nu mai este cer ci lacrimile lui. Vrea s[ le deie cu mna la o parte, s[ le =tearg[, s[ le arunce din ochi, dar nu poate c[ ceru-i plin de lacrimi, le vede cum v[lureaz[, =i parca-s lacrimi, parc[-i aer des, curg[tor, fierbinte... Plnge Isai, plnge mult, pn[ cnd aude un glas de undeva. Se uit[ prin p[r\i =i nu-l vede pe cel de vorbe=te, nu-l vede, dar l aude. +i zice acela: De ce plngi? Isai =i =terge ochii =i abia atunci vede c[ acela-i Ile. St[ Ile de-asupra lui, parc[ nu el, Isai, ar fi mai mare, ci Ile care v[zndu-l plngnd a venit s[-l mngie, s[-l ogoiasc[. i pune Ile mna pe cap, l neteze=te =i-l ntreab[: De ce plngi, m[i Isai?. Isai dintr-odat[ se simte mititel de tot =i slab, mai mititel dect Ile, dect to\i pe lume, =i a=a plngnd zice: Apoi cum s[ nu plng, dac[ am v[zut c[rarea =i am pr[p[dit-o! Ce c[rare?. C[rarea albastr[. +i cum ai pr[p[dit-o?. Iaca a=a am pr[p[dit-o. +i amu o caut, dar nu-i =i n-o pot g[si... Cnd se uit[ Isai, nici Ile nu-i, nu-i nimic. +i strig[: Stai, Ile, unde te-ai dus? Ile nu r[spunde. Stai!... Se face t[cere =i atunci Isai ntinde mna, =i mna lui se opre=te n ceva tare, dar nu vede nimic n fa\a lui, =i iar ridic[ ochii la cer, ceru-i albastru, mare, larg, iar c[rarea nu-i, a pierdut-o... Isai flutur[ din cap, =i =terge ochii: c[rarea este sus, deasupra lui, pe cer, albastr[, dar unde o s[-l duc[ oare? Duce ntr-acolo, spre r[s[rit, =i el n-are dreptul s[ se ntoarc[ singur, nu! Isai se sprijin[ cu mna de peretele galben, zgrun\uros, s[ nu cad[, se ntoarce =i porne=te napoi, unde se auzise glasul c[pitanului.

177
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

178
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Merge a=a, merge de-a lungul tran=eei, face un cot, mai face unul (tran=eea-i frnt[ tare), dar vede c[ nu-i c[pitanul. Se opre=te: oare nu cumva a vrut s[ se duc[ ntr-o parte =i a apucat n cealalt[? Se uit[ n sus, se uit[ la vale da, ncoace trebuie s[ mearg[! +i iar merge, merge, vede pe jos, pe fundul tran=eei urme... Da, n locul ista a stat c[pitanul, dar unde-i? Porne=te mai departe. +i dac[ n-o s[-l g[seasc[? Ce-o s[ fac[ atunci? Dac[ d[ altul peste dnsul =i-l ntreab[ ce caut[ pe aici? Isai d[ la fuga. De l-ar g[si pe c[pitan! S[-i spun[... s[-l roage... s[-l lase aici... s[-l lase n sat... trebuie s[-l g[seasc[ pe Ile... pe fratele... s[-l g[seasc[... s[-i deie voie =i lui s[ r[mn[... =i pe bunelul trebuie s[-l ajute... s[-i deie =i lui o hrtie la mn[... s[ nu-l mai prind[... s[ nu-l mai fug[reasc[... s[-l ajute a g[si pe Ile... c[ iaca, nu poate ajunge la dnsul... ce-o fi f[cnd Ile... s[rmanul Ile... Ile-e-e!... C[pitanul st[ n genunchi, aplecat. Mai ncolo la c\iva metri tran=eea se termin[. n cap[t gura tran=eei e larg[ =i-n ea se vede cerul, iar h[t n dep[rtare, o zare de deal. Stai, =i d[ seama Isai, acea-i Costi=a Morii! C[pitanul se ridic[ =i se d[ la o parte. Doi solda\i, unul cu o mn[ legat[ de gt cu o crp[ murdar[, cu hainele pe dnsul pline de colb =i funingine =i cu fa\a ars[, altul ceva mai curat... dar stai, aista-i acel de-a trecut adineaori prin tran=ee cu be\ele n mn[, acela-i! l cunoa=te dup[ gura mare, din\ii ie=ind n afar[... aista a ntrebat: Dar are vreo sor[ mai mare? l ridic[ amndoi de sub\iori pe un al treilea =i pornesc ncoace prin tran=ee. C[pitanul s-a dat la o parte, s[-l poat[ duce pe al treilea care mai nici n-are fa\[, tot capul nf[=urat cu o c[ma=[ care nu se =tie de ce culoare o fi fost, dar amu-i ro=ie-ruginit[, =i cum l duc cei doi,

capul aistuia salt[ pe un um[r parc[ n-ar fi viu. Tran=eea-i ngust[, =i cnd cei trei ajung drept Isai el se lipe=te de perete. Cel r[nit abia mi=c[ picioarele, se aude gemnd =i gemetele nu =tii pe unde ies c[ gura i-i bandajat[, se aud din[untru ni=te gemete grele, de stra=nic[ durere. Trec tustrei cu greu, Isai cat[ n urma lor =i deodat[ =i aduce aminte de bubuiturile pe care le-a auzit cnd era lng[ bojdeuc[ (s[ =tii c[ obuzele au nimerit peste aista pe unul l-a d[rmat mai de tot!) =i cnd pa=ii =i gemetele nfundate se ndep[rteaz[ Isai ridic[ ochii la c[pitan. C[pitanul mai strig[ ceva peste capul lui Isai dup[ cei doi solda\i care-l duc pe al treilea r[nit. Odat[ njur[, apuc[ be\ele pe care le-a adus soldatul, le trnte=te cu un cap[t n p[mnt. Be\ele se r[stoarn[, dar nu cad, se sprijin[ de peretele tran=eei, c[pitanul le ia, le desface de la un cap[t, d[ s[ le nfig[ n p[mnt, be\ele nu se a=az[ cum vrea, c[pitanul se nciud[, izbe=te cu pumnul, se apleac[ =i deschide cutia cea mare... La nceput cnd o v[zu la soldat Isai se gndi: Oare ce-i ntr-ns[? Amu iar[: Oare chiar ce-i ntr-ns[? =i n vreme ce c[pitanul scoate din cutie dou[ tuburi lipite unul de altul, apoi le desface =i le pune n capul be\elor, Isai =i zice: Ia te uit[, vrea s[ le ncuie! =i vine mai aproape. Se uit[ la minile c[pitanului, la be\ele care seam[n[ cu ni=te pirostrii: A zis s[ vin la dnsul, =i nici nu m[ ia n seam[. A uitat de mine. Bag[ mna sub c[ma=[ =i se scarpin[ l pi=c[ ceva la pntece, d[ dintr-un um[r, din cel[lalt c[pitanul nu ntoarce capul. Atunci =i schimb[ Isai pe loc p[rerea (aista-i c[pitan? dac-ar fi mai bine mbr[cat ca solda\ii uite ce murdar! are pete albe pe spinare, la mneci, pe la sub\iori iar pantalonii =i mai ales cizmele s ca ale solda\ilor,

179
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

180
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

roase, colb[ite ia numai c[ poart[ =apc[ n loc de casc[ nu se teme de gloan\e? dar =i =apca o poart[ dat[ pe ceaf[, cu cozorocu-n sus claia asta de chic[ neagr[ cnd mi=c[ din cap salt[ pe frunte iar cnd se uit[ la tine, i str[lucesc ochii =i te umplu de fric[, s-o rupi de fug[ nu alta!). D[-te-ncoace! strig[ c[pitanul. Mai aproape, mai aproape. Mi=c[ Isai un picior ncet, l trage pe cel[lalt. Fuga! Fuga, am spus! C[pitanul trnte=te o njur[tur[ n care-i vorba de ni=te cini unul ori mai mul\i, nu se =tie =i acei cini au copii, adic[ \nci, care se bag[ pe unde nu trebuie, =i asta nseamn[ c[ =i Isai se bag[ ca =i \ncii aceia =i ar trebui mpu=cat =i azvrlit s[-l m[nnce... Ce c[uta\i? Ce v[ b[ga\i aici? De cte ori am spus s[ nu v[ v[d n ochi! Nici pe unul! C[ v[ mpu=c cu mna mea... C[pitanul duce m`na la pistol (Isai se face mititel: Dracul m-a pus s[ m[ vr n ochii lui s[-mi fi luat t[lp[=i\a cnd am r[mas singur cap prost =i gata!). De la pistol mna trece la cataram[, o deschide, =i ia centura de la bru cu tot cu pistol =i o \ine de amndou[ capetele ntr-o mn[. Ori s[ te pun cu fundul n sus =i s[-\i ard vreo dou[zeci =i cinci cum mi f[cea tata mie. Ai? Cu voi altfel nu-i chip. Ce-i aicea: nunt[, spectacol, de veni\i? =i cum naiba r[zbate\i? Cum r[zbate\i?... Ei, ce s[ fac eu amu cu tine? S[-\i ard ni=te curele =i s[-\i dau drumu... Dar s[ te v[d cum ai s[ te duci din sat, s[-mi zbori auzi? =i mai mult s[ nu te z[resc pe aici... Tovar[=e c[pitan... Ce: tovar[=e c[pitan! Taci din gur[! S[ nu-\i aud gura!

Isai se ghemuie=te iar. Din adnc se rupe un suspin n[bu=it, un suspin, mai degrab[ un geam[t =i geam[tul i r[sun[ n urechi =i-l frige la inim[. I s-a p[rut c[ nu ie=i geam[tul din pieptul lui, ci veni din tran=ee (nu cumva a c[zut soldatul? cei doi nu l-au putut sprijini cic[ omul mort i mult mai greu dect omul viu), iar dac[ veni geam[tul de la soldatul r[nit din fundul tran=eei, de ce s[-l frig[ a=a pe dnsul, pe Isai? Iar dac[ a gemut el, Isai, de ce i s-a p[rut c[ a auzit geam[tul din afara lui? Cine dracu te-a adus aici? l ntreab[ c[pitanul, zgl\indu-l de umeri =i privindu-l drept n ochi (s[ nu se sperie! dac[ se sperie, i pierdut ntr-adev[r o s[-l cread[ vinovat, c[-i spion, cum \ipa soldatul lui bine c[ s-a dus, bine c[ l-a trimis o s[ se desclceasc[ cumva =i din asta). De ce-ai venit? De o mie de ori v-am spus... Am venit s[-l v[d pe bunelu... Care bunel?! Ce fel de bunel?! Nu-mi umbla cu minciunile. V[ bag[ dracu sub ochii nem\ilor... C[ nu n\elege\i, nu asculta\i... Parc[ nu pute\i f[r[ satul ista, f[r[ p[mntul ista. Veni\i, v[ apuca\i s[-l rma\i, m[car v[ ard[, m[car v[ fac[ scrum pe to\i... Ce fel de oameni, ce fel de neam nu pot pricepe, nu pot... Tot dup[ cartofi ai venit, ca baba aceea? Nu, am venit s[-l v[d pe bunelu... C[-i =chiop, =i-i chior, =i-i surd. +i m-am dus s[ prind pentru dnsul un pe=te-doi, iar soldatul... Pe=te? c[pitanul se lumineaz[ brusc la fa\[, cozorocul i se duce-n nouri, ciuful negru se r[sfir[ acoperind jum[tate de cer rde: Ha-ha-ha-ha! S-a dus s[ prind[ pe=te! Auzi\i, tovar[=i?

181
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

182
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Da, c[ bunelul n-are ce mnca... +i dac[ are un pe=te-doi, i ajunge pe toat[ s[pt[mna... +i a=a zici: te-ai dus s[ prinzi pe=te? C[pitanul se apleac[, a\intindu-l drept n lumina ochilor! +i unde te-ai dus s[ prinzi pe=te? Unde? R[spunde! La mal. La mal? Da? +i cum ai ajuns la mal? Cum ai trecut printre posturi? La mal, la grl[. La care grl[? Ce fel de grl[? Este acolo o grl[... Stuf... +i este pe=te... A=a?! Nu, nu-l crede c[pitanul. Pricepe Isai c[ nu-l crede. Dac[ s-a apucat s[-l cerceteze cu de-a m[run\elul s[ =tii c[ nu-l crede. Amu trebuie s[ \in[ una =i bun[ la pe=te s-a dus, iar dac[ o s[-l ntrebe de ce s-a dus disde-diminea\[, s[ se fac[ a rde (cel pu\in a zmbi dac[ n-o s[ poat[ zmbi =i o s[ priceap[ c[ se preface?), nu, mai bine s[ se prefac[ mirat: Diminea\a se prinde mai bine. Iar dac[ o s[ ntrebe unde i-s sculele? (Poate s[-l trimit[ s[ le caute, s[ ntrebe la telefon: nu se v[d pe acolo ni=te undi\e? s[-i r[spund[ c[ nu-s, iar soldatul s[ zic[: V-am spus, tovar[=e c[pitan, c[-i spion trecut de dincolo. A\i uitat?) Atunci c[pitanul o s[ mi-l apuce de gt: Vas[zic[, min\i? Vas[zic[, n-ai nici un bunel! Vas[zic[, de dincolo ai trecut? Vas[zic[, e=ti spion? Ia d[ minile s[ \i le leg. +i acum spune: cine te-a trimis? Ce \i-a spus s[ faci? R[spunde!. +i odat[ o s[ fac[ jap! cu catarama... =i drept n locul unde-i rana. n cre=tet (nc[ sngereaz[ rana, numai de-o fi prins oleac[ de coaj[). +i o s[ nceap[ a-l zgl\i: R[spunde, cine te-a trimis? A=a? E=ti spionul nem\ilor? Ei te-au trimis s[ vezi ce-i aici =i s[

te duci s[ le spui? De asta umbli prin tran=ee: s[ vezi unde =i ce este, ca s[ le duci =tiri? +i mai min\i c[ te-ai dus la pescuit? S[ prinzi pe=te pentru bunelul.... L-or cerceta, i-or suci minile, l-or ntreba ce-a observat dincolo =i dup[ aceea au s[-l ntoarc[ cu fa\a la perete aici, n tran=ee, ori la vreo cas[, ori o s[-l trimit[ cu cineva la rpa cea adnc[, unde au mpu=cat mai nainte ni=te cai, i-au l[sat a=a =i dup[ ce s-a f[cut cald =i au nceput a se mpu\i, a venit unul cu hrle\ul =i a dat ni=te \[rn[ peste dn=ii, dar nu i-a acoperit bine, c[ ori cinii ori alte dih[nii au scurmat, i-au dezvelit =i pe urm[ ciorile se adunau crduri =i se a=ezau negre deasupra lor o s[-l duc[ acolo, unde-l tria atunci uzbecul. Noroc de Timo=a... Eh, Timo=a, n-ai putut s[-l ndupleci pe c[pitan... Amu iaca... De data asta... S[ \in una... Numai de-a= putea \ine una pn[ la sfr=it.... La grl[ ai fost?! Da? Da, nti pe mal... Apoi la grl[... Isai se ridic[ n vrful degetelor, arat[ peste coama tran=eei, pe vale, unde se vede plutind o albea\[ sub\ire de tot (s-a r[rit cea\a, o s[ se ridice soarele =i se tope=te de tot). La grla ceea... Min\i! strig[ c[pitanul =i ridic[ cureaua cu catarama. Soldatul te-a prins lng[ sat! N-aveai undi\[! Nici pe=te! Ce c[utai pe cea\[? R[spunde! Nu-l crede. Nu l-a crezut. Nu l-a crezut din capul locului. Adic[ s[-i fi spus soldatul cu fa\a lunguia\[ ca de cal toate celea? Mai multe dect a auzit el, Isai? S[ nu recunoasc[... S[ zic[: Am fost la pe=te! =i att. Dac[ spune altfel... R[spunde! strig[ c[pitanul. Unu... Doi... Trei... R[spunzi?

183
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

184
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Scoate pistolul din toc, ntr-o mn[ pistolul, n alta \ine cureaua de amndou[ capetele cu catarama la mijloc, cataram[ grea, sold[\easc[ (nu ca aceea de ofi\er cum avea tat[l lui Isai, cureaua pe care o adusese din armat[, demult, pe cnd Isai nici nu era pe lume, =i pe care tata n-o purta, o p[stra n lad[, =i numai uneori o scotea Isai pe furi=, se ncingea =i se fudulea cu ea prin ograd[, iar dac[-l z[rea maic[-sa l repezea de-i s[rea =i curea =i tot, iar odat[ a cules-o de pe jos =i l-a atins de cteva ori). ...patru... cinci... Oare o s[-l mpu=te? C[pitanul se apleac[, l ia n bra\e i greu Isai de fapt, nu-i el cine =tie ce greu c[-i usc[\iv mama-i zice: vrej uscat =i vnjos dar omul cnd moare se face greu se apleac[ c[pitanul, dar nu-i c[pitanul, i bunelul, =i nu poarte s[-l ridice, pn[ la urm[ l ridic[ i bunelul =i ntr-o mn[ are un b[\, dar nu acela n care se sprijin[, i hrle\ul f[r[ hrle\ n-are cum se duce l duce pe Isai n bra\e, hrle\ul ntr-o mn[ hrle\ul se trie pe jos din urm[ =i sun[ =i sunetul acela l aude bunelul, =i i se n[zare bunelului c[ trag clopotele, dar nu crede c[ pot s[ fie clopote de unde clopote pe vremea asta? apoi =i aduce aminte c[ acestea-s clopotele de demult clopotele nu-s, a r[mas numai sunetul lor =i toate clopotele trag, hrle\ul r[sun[ =i el, Isai, i n bra\ele bunelului =i bunelul l duce s[-l ngroape. Nu-l duce la cimitir ori dup[ cas[ ori undeva n alt loc, ci l duce spre Nistru =i-i alege un loc pe mal, acolo-i face groapa, l pune =i-i d[ \[rn[ deasupra. De ce pe mal? De ce anume acolo? Nici bunelul, nici Isai nu =tie, numai c[ acolo l ngroap[. Pe baba Motrea a ngropat-o bunelul n gr[din[ unde au ucis-o, iar pe dnsul la mal. Poate de

aceea c[ a fugit de-a lungul malului cnd l-a fug[rit soldatul... Pe urm[ cnd s-a ntoarce mam[-sa, Ile, cnd s-or ntoarce to\i =i or s[-l ntrebe pe bunelul: Unde-i Isai?, o s[ le arate bunelul movili\a de pe mal =i n-o s[ zic[ nimic. Dar s-or pricepe to\i c[ acolo-i Isai =i vor mai ntreba: Dar de ce-a murit Isai?. L-au mpu=cat. Cine? Nem\ii ori ru=ii? Bunelul: Nu =tiu!. +i numai are s[ clatine din cap =i n-are s[ poat[ spune nici un cuvnt de atta durere ce-i cocle=te n suflet: A avut un fecior =i nu-l are. A avut doi nepo\i =i o nepo\ic[ =i amu nu-i are.... +i Isai ncepe s[ plng[, s[ plng[ tare de se cutremur[ tot. Dac[-i s[-l mpu=te, mpu=te-l mai repede... Totuna n-a putut r[zbate la Ile... +i nici la bunelul n-a ajuns. I-i totuna: ori aceia s[-l mpu=te, ori ai=tia... R[spunzi?! Cureaua cade pe um[rul lui, lungindu-se pe spinare, piezi=, iar catarama l love=te dureros ntr-un os. (I s-a p[rut?) Soldat! strig[ c[pitanul peste capul lui. Fuga ncoace! Aude Isai pa=i apropiindu-se. Vine soldatul care a adus be\ele =i cutia, apoi s-a dus s[ ajute pe cel[lalt a duce pe r[nit. Acu=i l pune s[-l ard[, iar el, c[pitanul, o s[-l cerceteze. Isai strnge din\ii: N-am s[ spun nimic... Nimic... N-am trecut dincolo... Nici n-am vrut s[ trec... N-am trecut, n-am trecut... M-am dus s[ prind pe=te... S[ prind pe=te... Pe=te pentru bunelu.... Bunelul habar n-are unde-i el... Dac[ ar =ti, ar veni s[-l scoat[... Oare nu m-a auzit cnd am \ipat? Trebuie c[ m-a auzit. Dar de ce nu vine?... Spunea bunelul c[ tot a=a l-au prins gr[nicerii =i pe tata, la mal. L-au prins =i l-au b[tut de l-au l[sat mort acolo. L-au b[tut cu pi-

185
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

186
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

cioarele. Pentru ce? Ce-a vrut s[ fac[ tata de l-au prins la mal? A vrut s[ treac[ dincolo, la m[tu=a, ori numai a vrut s[ vorbeasc[ cu ea peste ap[? Ori dup[ ce l-au furat =i l-au dus s[-l nchid[, el, pe drum, a sc[pat =i a vrut s[ treac[ Nistrul?... S[-l ntrebe pe bunelu... Oare n-a auzit cnd a strigat el, Isai ? C[ atuncea cnd l-au b[tut gr[nicerii pe tata, bunelul a auzit =i s-a dus s[-l scoat[ din minile lor, dar n-a putut c[ ei erau mul\i, voinici, hr[ni\i =i tineri, =i cnd s-a uitat bunelul =i l-a v[zut jos, la picioarele lor, o bucat[ de carne, a strigat =i i-a blestemat: S[ deie Dumnezeu s[ ajunge\i a=a zile de s[ v[ dori\i moarte =i s[ nu vie, s[ ajunge\i s[ v[ blesteme =i mamele voastre care v-au n[scut =i v-au dat \`\[, cum v[ blestem eu c[ mi-a\i omort feciorul.... +i i-a blestemat, iar ei numai rdeau, c[ nu n\elegeau ce spune el, iar unul l-a tras de barb[, apoi l-a izbit s[ se care, s[ se duc[ de acolo... Atunci bunelul a auzit, iar amu de ce n-a auzit? C[ am strigat tare cnd am intrat n gr[din[, iar acela cu fa\[ de cal m[ ajungea. Am \ipat tare... Ori c[ buneiul era n c[soic[, ori pe undeva mai departe. Soldat! arat[ c[pitanul la Isai. Ie-l de aici s[ nu-l v[d! Du-l de-l nchide undeva. nchide-l bine s[ nu fug[! B[iatul ista =tie =i ascunde ceva... Soldatul a=az[ mai nti pirostriile, ntoarce coarnele spre cel[lalt mal, se uit[-n ele cu amndoi ochii =i-i face semn c[pitanului: Totu-i n regul[! Apoi adaug[ n =oapt[: A murit pe drum... Cnd l duceam. Da? C[pitanul pleac[ ochii: le-am spus s[ nu se bage acolo... De cte ori le-am spus... Linia?... E n regul[! Toate cuvintele lor Isai parc[ le vede, parc[ numai le pricepe din gesturi =i mi=c[ri. Du-l! Ai n\eles?...

n\eles, tovar[=e c[pitan!... Soldatul se repede spre Isai, l apuc[ de-o mn[ =i-l mpinge de-a lungul tran=eei parc[-ar fi o c[rucioar[. Cnd vede c[ merge cam ncet, i pune =i alt[ mn[ pe cel[lalt um[r. Isai l aude pe soldat gfind n urma lui, t[cut, f[r[ a spune un cuvnt, =i se gnde=te c[ pe minile multora a fost zilele de la urm[ =i to\i aveau un nume, dar aista n-are. Se uit[ peste um[r, i vede fa\a ro=ie asudat[, buzele mi=cndu-se f[r[ glas n legea lui o fi nsemnnd c[ vorbe=te, dar nu se aude nimic parc[ ar fi mut. Tran=eea face un cot, Isai se izbe=te de o muchie (at\ia au prins n muchiile acestea, a=a c[ de vrei s[ mai scuturi cteva mini de \[rn[, trebuie s[-\i faci vnt bine, dar las[ c[ mutul =tie s-o fac[ =i pe asta). Mai r[u e c[ l ajungea mereu cu vrful ciubotei. +i tot acele ntreb[ri pe care i le-a pus domnul ofi\er. Parc[ s-au vorbit unul cu altul s[ nu r[mn[ loc teaf[r pe trupul =i sufletul lui. Unu... doi... trei... r[spunzi? (Domnul ofi\er). Unul... doi... trei... R[spunzi? (Tovar[=ul c[pitan). +i unul =i cel[lalt cu pistolul!... Dac[ a= avea =i eu un pistol. Unde m[ duce? S[ m[ bage n vreo groap[? S[ m[ \ie acolo, apoi s[ m[ scoat[ =i s[ m[ cerceteze: De ce-ai trecut dincoace? Cine te-a trimis? Ce trebuia s[ faci? Ce trebuia s[ observi? Odat[ s-a fript la piciorul stng soldatul i-a julit c[lciul cu ciubota. Se apleac[ Isai, d[ cu mna: snge! +i se trnte=te la p[mnt apucndu-se cu amndou[ minile de picior =i zgrcindu-se de durere. Soldatul cum vine repezit se duce peste capul lui =i cade mai ncolo ct i de lung. ncepe s[ njure (Isai l credea mut, dar las[ c[ tot Mutu i-a r[mas numele! +i ori de cte ori povestea cuiva ce s-a ntmplat dup[ ce l-a zdrelit, Isai zicea c[ dac[ nu se oprea, l b[ga numai-

187
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

188
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

dect ntr-o groap[, ntr-un beci, iar dac[ s-a oprit a sc[pat), dar cnd se scoal[ s[-l mie mai departe, l vede plin de snge (Isai a dat cu minile =i s-a mnjit de snge =i cel[lalt picior, =i minile, fa\a, gtul), se sperie, scoate de prin buzunare ni=te petice =i se apuc[ s[-l lege bomb[nind, njurnd, dar de amu nici Isai nu pricepe pe cine njur[ Mutu pe dnsul, pe c[pitan ori toat[ lumea. Dup[ ce l-a legat i-a zis s[ mearg[ mai departe, dar Isai a sc[p[tat de picior =i a c[zut iar. Atunci Mutu i-a f[cut semn s[ se suie n spate s[-l duc[ a=a. Isai ce-=i zice? Vrei s[ m[ nchizi mai repede, =tiu! Om merge =i a=a, nceti=or... Pn[-n sear[ om ajunge. Mutu prinde a m[t[h[i din mini: Nu se poate! C[pitanul m[ mpu=c[! Te mpu=c[? S[ te mpu=te s[n[tos dac[ e=ti un dobitoc.... Dobitoc? url[ soldatul. Eu dobitoc? D-apoi cum? Numai dobitoacele calc[ a=a! Uite ce mi-ai f[cut!. Se apleac[, smulge leg[tura, dezvele=te rana =i i-o arat[. Mutu se ncre\e=te la fa\[, parc[ n-a mai v[zut carne vie =i odat[ strig[: Leag-o la loc =i hai! Ba n-am s-o leg =i n-am s[ merg cu tine!. N-ai s[ mergi? N-am s[ merg! S[ vezi cum ai s[ mergi! S[ vezi cum n-am s[ merg! Te duc pe sus! Te strng cu din\ii de gt Tu? Pe mine? Eu! Pe tine! Vas[zic[, nu te supui? |ie nu! S[ m[ duc[ c[pitanul dac[ vrea, s[ vad[ =i el ce mi-ai f[cut! Mutu mai st[ cteva clipe ncruntat, tot mi=cnd degetele minilor mari, butuc[noase, ro=ii f[cndu-le pumn, ntinzndu-le iar, apoi odat[ se repede asupra lui Isai, l nha\[ pe dedesubt s[-l duc[ pe sus mai departe (ordinu-i ordin!). Isai bate din picioare, din mini, d[ cu unghiile la fa\[, la ochii soldatului, l zgrie, pn[ la urm[ soldatul vede c[ n-are s-o scoat[ la cap[t cu fiara asta mititic[ =i rea =i veninoas[, pui de

=arpe, l trnte=te la p[mnt =i-i r[suce=te minile gfind: |i-oi ar[ta eu dobitoc! Am s[ te duc! S[ vezi cum am s[ te duc! i suce=te minile dinapoi, =i Isai, de durere, \ip[ ct l \ine gura. Cine s[-l aud[? Din tran=eea asta nici dracu nu te aude. Mutu i mai trage cteva la ceaf[, Isai simte c[-l sl[besc puterile, \ip[, dar stins de tot, abia mai d[ din picioare, din mini, ca s[ se opun[. Deodat[ prin gfitul =i bolmojeala Mutului r[sun[ deasupra lor un glas r[stit, mnios: Ce-l legi, dobitoace! Ce \i-a f[cut? D[-i drumul! Las[-l tot amu! Dar cine e=ti de-mi porunce=ti? Acu= \i-ar[t cine-s! Timo=a?! El i! Parc[ ar fi crescut din p[mnt, ntr-o clip[. Cum st[tea n genunchi, Mutu se d[ napoi, se ridic[, vrea s[ zic[ ceva, dar numai i umbl[ buzele f[r[ glas, vrea s[ ssie m[car, dar nu poate =i ce crezi? url[ odat[ =i aduce mna s[-l otnjeasc[. Timo=a se pricepe la chestii de astea: i prinde mna n zbor =i i-o r[suce=te de i se aud trosnind oasele ca surcelele. Tovar[=e c[pitan! r[cne=te Mutu. S[ri\i! Banditul ista... Banditul? S[-\i dau eu bandit... Timo=a i arde una, Mutu se duce ntr-un perete, n cel[lalt =i o rupe la fug[ prin tran=ee. V[znd c[ de fric[ a apucat la vale, se ntoarce, se uit[ la Timo=a: Las[-m[ s[ trec!. Timo=a l las[ =i el fuge strignd: Tovar[=e c[pitan, tovar[=e c[pitan! Ce-i cu tine, frate Isai? Cum de-ai ajuns aici?... Cine te-a b[tut a=a? Scoal[, hai scoal[... Aista care a fugit? Bine, bre Isai, dar cum ai nimerit n tran=eea asta? Nu cumva c[pitanul e pe aici? Ai venit la dnsul?

189
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

190
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Isai se ridic[, picioarele-i tremur[. Face semn: am venit. +i ai vorbit? Ce-a zis: te las[? =tii ceva? strig[ Timo=a. Haidem amndoi la dnsul! l apuc[ de mn[, dar numai fac c\iva pa=i, vede c[ Isai =chiop[teaz[, nu poate merge =i-l ntreab[ unde =i cum =i-a stlcit piciorul. Isai arat[ cu capul spre partea unde a disp[rut Mutu: el m-a calicit =i-i arat[ piciorul. Dobitocul! Las[ c[-i ar[t[m noi, =i porne=te =ovlc-=ovlc nainte. Isai vine din urm[: avan b[iat Timo=a! Iaca-i =chiop (de cnd a trecut grupul lor s[ aduc[ limb[), dar n-are astmp[r, erau s[-l trimit[ la spital, n-a vrut. Striga atunci, noaptea: Fra\ilor, s[ nu spune\i c[-s r[nit... Eu r[nit? A=a olecu\[ zgriat... Nu m[ duc, nu m[ duc nic[ieri. +i amu se bag[ n ochii c[pitanului. Ce bine ar fi s[ vin[ dup[ ce s-a termina r[zboiul, s[ tr[iasc[ la dn=ii n sat. +i-ar g[si o mireas[, pe Vera. Dac[ n-are s[ vreie, =i-a g[si alta, numai s[ vin[. Isai l-ar lua frate de cruce (ei =i acuma-s ca =i fra\i!). La astea se gnde=te Isai, iar Timo=a la ce oare s-o fi gndind? Poate la dnsul, la Isai. De cnd l-a cunoscut pe b[ie\a=ul ista, mereu i se ntmpl[ cte ceva, de nu-i una, i alta: cade, se jule=te, plin de cucuie. Dar are el ce are ntr-nsul nu se astmp[r[, nu! se bag[ peste tot, se vr[ pe unde nici =arpele n-ar intra. Cum naiba de-a ajuns napoi n sat, doar l-a urcat alalt[ieri n ma=in[ =i l-a trimis (pe urm[, cnd au ap[rut avioanele, i-a p[rut r[u ce-a f[cut). Amu, na! d[ peste dnsul n tran=eea asta =i, cic[, pe aici trebuie s[ fie =i c[pitanul. A r[cnit n ziua aceea c[pitanul la dnsul: se \ine cu ni=te b[ie\a=i, de a c[ror urm[ nici s[ mi-

roase prin sat, =tie el ce i s-ar cuveni tribunalul! dar norocul lui c[-i tn[r =i... Iat[-i-s, tovar[=e c[pitan! morm[ie Mutu =i mai vrea s[ zic[ ceva, dar numai buzele i se mi=c[. Aista-i! arat[ cu degetul la Timo=a =i se d[ la spatele c[pitanului. Tovar[=e c[pitan! Timo=a l mpinge pe Isai n fa\[. Dobitocul ista de soldat =i-a b[tut joc de copil. L-a pus jos =i-l b[tea cu pumnii... Dumneavoastr[ a\i dat ordin?... C[pitanul se uit[ pe sub sprncene la Timo=a: pare s[-l cunoasc[, auzi ntrebare? nti s[ mi te prezin\i! =i aduce aminte cine-i: din grupul de recunoa=tere crezi c[ dac[ nu te-am trimis la spital po\i s[-\i iei nasul la purtare? ia aminte la Isai, l vede mnjit de snge =i flutur[ din cap: Cine l-a b[tut a=a, tu? Soldatul se ghemuie=te: nu, dar n-are cum ascunde, cnd victima-i de fa\[. Nu vroia s[ mearg[... vroia s[ nu mearg[... l-am luat pe sus a vrut s[ m[ mu=te. +i pentru asta s[-l ba\i? r[cne=te Timo=a. C[pitanul: L-ai b[tut?! Soldatul: Nu l-am b[tut... Timo=a: Isai, arat[ piciorul. Isai se apleac[ =i ntinde pielea care abia se mai \ine. Mutu se blbie: Nu=-cum am dat =i l-am c[lcat... Dar n-am vrut. Z[u, n-am vrut... Dac[ el... Soldat! ordon[ c[pitanul. Bandajeaz[-l imediat!

191
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

192
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Soldatul aduce la fug[ ap[, i spal[ piciorul, i-l leag[ =i cnd i-l leag[ undeva pe aproape se aude un zbrnit. Isai se uit[ ce s[ fie? =i vede lng[ suportul cu trei picioare pe o policioar[ s[pat[ n perete o cutie de lemn telefonul. C[pitanul fuge la telefon, vorbe=te (semne, vorbe Isai nu n\elege pe front toate se spun ntr-ascuns) =i vorbind c[pitanul ia aminte la dn=ii. Atta pricepe c[ acum cteva minute a murit cineva, dar cine =i de ce-a murit =i cum s-a ntmplat nu n\elege. Poate c[ soldatul pe care l-a v[zut n tran=ee, cu capul legat =i cu bandajul negru de snge, acela a murit? =i aduce aminte de cuvintele c[pitanului care striga nfuriat: c[ de ce s-au dus acolo? de attea ori a spus s[ nu se bage acolo? =i bubuiturile pe care le-a auzit cnd ajunsese n dreptul c[su\ei, =i c[pitanul a s[rit din somn, de sub nuc, iar dup[ ce-a ie=it din cas[ a fugit pe tran=ee n sus... Simte Isai c[ i se face greu la inim[ parc[ s-ar aduna ni=te n[mol gros, n[du=itor, i se ntunec[ naintea ochilor, =i lumea ncepe s[ se nvrteasc[. Eu sunt vinovatul, eu le-am spus nem\ilor c[ =tabul e n Moara-cea-Veche... Au nimerit peste dn=ii, s[rmanii. Eu s de vin[. Dac[ afl[ c[pitanul ori Timo=a... Dar nu =tie nimeni unde am fost, nimeni. +i nici n-o s[ =tie. N-am s[ spun. Cel care m-a prins poate c[ nu mai este viu... Dar n-am vrut s[ fac, n-am vrut. Am crezut c[ n d[rm[turile de la Moar[ nu-i nimeni. Se vede c[ acela a murit pe drum. N-am s[ spun unde am fost. N-am s[ spun, n-am s[ spun, n-am s[ spun.... O mn[ i se las[ pe frunte, l mngie, apoi cineva i sufl[ n fa\[. Isai deschide ochii =i-l vede ca prin cea\[ pe Timo=a. Se sile=te s[ zmbeasc[ (a=a suflam =i eu puilor de vrabie cnd i p[leam din pra=tie =i c[deau, suflam s[ nvie).

Tovar[=e c[pitan! C[pitanul n-aude. |ine cu o mn[ receptorul la ureche, cu cealalt[ face ceva la aparatul pus pe pirostrii o lunet[ binocular[ (cele dou[ tuburi sunt mai nalte dect ghebul tran=eei cred c[ printr-nsele se vede tot ce-i n vale!). Tovar[=e c[pitan, zice iar Timo=a mai tare, dar nu prea, s[ nu-l supere. Se poate s[ v[ rog ceva? Da! face c[pitanul f[r[ a ntoarce capul. Pentru b[iatul aista... Pentru b[iat? Da... S[-l l[sa\i n sat... Cu bunelu-s[u... Vas[zic[, \i-a spus =i \ie povestea cu bunelul? Dar ntr-adev[r are un bunel. Aici, n sat. De pe=te \i-a spus? De pe=te? Nu. Cum a prins azi diminea\[ pe=te-n Nistru... Timo=a se uit[ mirat la b[iat (Isai las[ ochii vezi, n-a avut timp s[-i spuie c[ s-a dus s[ prind[ vreun pe=te-doi, dar un soldat l-a fug[rit, l-a ajuns =i l-a prins, nu aista, altul care fugea ca un cal), apoi la c[pitan: nu, nu =tie, dar pe loc =i d[ seama c[ ar trebui s[ fie vreo tr[snaie de-a lui Isai: S-a dus =i el... poate a prinde ceva... C[ bunelul nu poate... A v[zut c[-i lini=te... Soldat! strig[ c[pitanul r[sucindu-se c[tre Timo=a. Cum stai n fa\a mea? Drep\i! Crezi c[ o s[-\i treac[ =i asta? De ce nu te-ai dus la spital? Vrei s[ te expediez pe sus, arestat? Mai ndr[zne=ti =i iei ap[rarea unor b[ie\andri care fojg[ie, se bag[... Aicea-i r[zboi! Am s[ dau ordin s[-i mpu=te pe to\i care s-or b[ga n sat! Ai n\eles? Mai deun[zi m-ai rugat s[-l las pe unul... Acum iar[ vii... Ce-i asta, soldat?

193
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

194
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Timo=a nclin[ capul. Mai bine s[ tac[. l =tie pe c[pitan: o s[ \ipe ct o s[ \ipe, dar pn[ la urm[ tot o s[-l asculte. Ast[ iarn[ cnd au trecut Niprul =i au dat not prin apa ca ghea\a =i i-au degerat degetele, nici atunci n-a vrut s[ se duc[ la spital. L-a rugat pe c[pitan s[-l lase n batalion, c[pitanul s-a f[cut foc, dar fiind tn[r Timo=a, i-a fost mil[ =i de atunci l-a apropiat, parc[ i-ar fi fecior Timo=a... Tovar[=e c[pitan! Da. Aista-i tot acela, b[iatul. Care acela? Pentru care v-am rugat mai alalt[ieri. C[pitanul =i zvrle cu dosul minii claia de pe frunte, cu tot cu cozoroc. A=a? Vas[zic[, \i-am ordonat s[-l trimi\i din sat =i tu l-ai ascuns? Ai ignorat ordinul! +i acum ai neobr[zarea s[ vii iar s[ m[ rogi? =i =terge fruntea de n[du=eal[: la da\i-v[ mai aproape! Amndoi se opresc al[turi cu minile l[sate de-a lungul picioarelor. A=a s[ sta\i! C[pitanul se repede la telefon, apoi la aparat (Isai pricepe c[ prin acest binoclu mare se poate vedea totul din ascunzi=, f[r[ a scoate capul), ncepe s[-l nvrt[ s[-l ntoarc[ ncet, =i n vreme ce prive=te, vorbe=te la telefon, iar Mutu ntinde firul s[ ajung[ la aparat. Isai ia aminte la minile c[pitanului, care nvrtesc la roti\e, fur[ cu coada ochiului spre Timo=a: Uite-l, nici nu mi=c[. Stra=nic i-i fric[ de c[pitan, dac[ st[ cum l-a pus. Era n glasul c[pitanului =i un pic de blnde\e cnd a r[cnit la Timo=a. Tot uitndu-se la ceafa c[pitanului, Isai =i zice: Oare ce vede el acolo? Ia de m-a=

uita =i eu m[car cu un ochi. Dac-or ncepe s[ bat[ iar[ tunurile? Ce-ar face c[pitanul? Ar l[sa tot =i ar fugi? Ba, mi se pare c[ ne-ar alunga.... +i cnd s-a gndit a=a, numai ce-l aude pe c[pitan: La p[mnt! Jos! Timo=a l trnte=te pe Isai la p[mnt, =i tot atunci deasupra tran=eei, n aer, se aude un =uierat, un vjit. A=a de l[murit c[ lui Isai i s-a p[rut c[ de s-ar fi uitat n sus, ar fi v[zut ce putea s[ vjie =i s[ =uiere a=a. N-au apucat a trece cteva secunde =i a r[sunat o bubuitur[, la dreapta, mai la vale nem\ii tr[geau iar[ ori nu terminaser[ nc[. A ridicat Isai capul =i s-a uitat la c[pitan. C[pitanul, r[mas n picioare, s-a uitat la Isai, i-a zmbit, a vrut s[ zic[ ceva, dar a bzit un glas la telefon =i a nceput iar[ s[ strige: de ce nu astup[ odat[ tunurile nem\ilor, c[ dac[ nu-i duce capul, s[ se duc[ s[ =ad[ pe cuptor =i a azvrlit receptorul, l-a prins Mutu (mai mult alb dect ro=u Mutu urm[rea orice mi=care a c[pitanului, gata s[-i prind[ din zbor ordinul, porunca dup[ ce-a v[zut c[ Timo=a are mai mare trecere n fa\a c[pitanului, nu ndr[znea s[ se uite spre ei, iar ajungnd n dreptul lor privirea i lunec[ pe de-asupra). Timo=a, =opte=te Isai, n[l\ndu-se spre urechea lui. Roag[-l s[ m[ lase s[ m[ uit odat[ n ocheana asta. Timo=a s-a ncre\it: E=ti nebun? Isai nu se las[: Zi-i. Te rog, Timo=a. Pentru ce? Ce-i asta: juc[rie? Roag[-l, Timo=a! Ce vrei s[ vezi?... +tie el ce s[ vad[... Dar cum s[-i l[mureasc[ lui Timo=a ca s[-l n\eleag[? Oare s[-i spuie de uzbecul care

195
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

196
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

i-a luat binoclul cnd l-a prins =i l-a dus prin sat de guler? Nu poate s[-i spuie. O s[-l ntrebe: dar ce vroia s[ fac[ cu binoclul? Apoi =i c[pitanul poate s[ priceap[ =i o s[ nceap[ a-l cerceta... S[ m[ uit spre sat... Spre sat! face mirat Timo=a. S[-l vezi pe bunelu? Dar =tii, mi-a spus c[ te-a auzit azi diminea\[-n gr[din[? Zicea c[ ai \ipat, parc[ te-ar fi chelf[nat cineva. Mi-a zis s[ te caut. Ce f[ceai n gr[din[? Nimic! Am vrut s[-l sperii... Cum: s[-l sperii? Dar spunea c[pitanul c[ te-a prins un soldat la mal? Ce c[utai la mal? M-am dus s[ prind pe=te... Timo=a se face a rde: Pe=te-\i trebuie! Te bagi n foc, z[u. Roag[-l, Timo=a... Dar zi: ce vrei s[ vezi? Satul... Care sat? Cel de dincolo. De dincolo?! Pentru ce-\i trebuie? Vede Isai c[ Timo=a n-o s[-l ajute nici de data asta. Degeaba se mai cheam[ c[-s fra\i. +i nc[ i-a adus atunci, noaptea, ghemul ca s[-i lege bunelul piciorul... Mai bine nu venea amu. Ce folos c[ a venit dac[ m[car atta treab[ nu face pentru dnsul: s[-l roage pe c[pitan s[-i deie voie s[ se uite o dat[ n binoclu... Ce-ar fi s[-l roage el? Dar cum? nti va trebui s[-i povesteasc[ tot... +i dac[ o s[-i povesteasc[ gata... M[i Timo=a, zi-i c[pitanului c[ am s[-i spun ceva. C[pitanul: Ce tot bomb[ni\i acolo, ai?

Tovar[=e c[pitan, b[iatul ista vrea s[ v[ roage ceva. Ce anume? S[-i da\i voie s[ se uite o dat[ n lunet[. S[ se uite-n lunet[? La ce s[ se uite? Vrea s[ vad[ satul de dincolo... C[pitanul se uit[ nedumerit la Isai (s-a priceput poate s[ priceap[ soldatul i-a spus c[ el a ie=it din ap[ poate s[ priceap[...), =i mije=te ochii, i face semn cu mna s[ vin[ la dnsul. Isai p[=e=te ncet parc[ ar c[lca pe spini (n-a priceput nimic degeaba se teme degeaba s-a speriat), vine =i se opre=te n fa\a lunetei, luneta e mai nalt[, n-o s[ se poat[ uita n ea... C[pitanul caut[ ce-ar putea pune ca s[ urce Isai cu picioarele, apoi, cnd vede c[ b[iatul apuc[ roti\ele =i le nvrte=te cum ar face un om care cunoa=te aparatul (de unde =tie a=a de bine cum se mnuie=te luneta? nu cumva e ntr-adev[r spion, cum zicea soldatul din vale, care mi l-a adus?), se d[ mai la o parte =i se uit[... Isai suce=te =uruba=ele, luneta se ntoarce, prin fa\a ochilor lui Isai trece cerul curat, luminat (e ziua alb[, soarele s-a ridicat sus, se vede bine), apoi cerul fuge n sus, dinaintea ochilor apare o ntindere verde p[durea, apoi apar ni=te puncte albe, casele mici... Stai! un te ui\i? C[pitanul acoper[ ochii lunetei cu palmele. Ce cau\i n satul de dincolo? S[-i spun[? Ce s[-i spun[? Adev[rul. Adev[rul? Nu, nu poate s[ i-l spun[... Am, tovar[=e c[pitan, o m[tu=[-n sat acolo... Sora tatei... Vreau s[ v[d ce face... i acas[ ori... Ia uit[-te-n ochii mei, b[iete! Isai salt[ capul, se uit[-n ochii c[pitanului. Spui pove=ti! Mare grij[ ai de m[tu=[-ta!

197
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

198
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

N-are ncotro. Trebuie s[-i spun[. Dar cum? A=a cum a fost. Numai a=a. Aici n-are cum s[ mint[, pot s[-l duc[-n sat, se mai g[se=te vreun om =i dac[-l prinde cu minciuna... Iar dac[ spune o parte din adev[r, poate s[ i se cread[ =i minciuna, cealalt[ jum[tate. Am un frate... =tii, Timo=a... \i-am spus c[ am un frate. +i?! face r[stit c[pitanul. S-a dus dincolo. Cnd s-a dus?! ]ntreab[ c[pitanul. Acuma? Nu, mai demult. nc[ erau nem\ii aici. Nem\ii? +i de ce s-a dus? Mare fratele? Mai mic ca mine. Mai mic?. Da, mai mic. Aveam un cal =i ni l-au luat nem\ii. +i s-a pornit s[-l caute, calul. M[ duc, zice, pn nu-l g[sesc, nu m[ ntorc. Cum am s[-l g[sesc, l fur =i-l aduc acas[. +i l-a g[sit? De unde s[-l g[seasc[? Nu l-a g[sit. Frate-tu a venit? N-a venit. +i vrei s[-l cau\i? S[-l vezi n lunet[? D-apoi, poate-i la m[tu=a. Dac[ a g[sit calul a venit =i, neputnd trece dincoace, s-a oprit la m[tu=a s[ a=tepte. Poate-i la dnsa. Bunelul zice: Crezi c[ are s[ a=tepte? Nu-i dintr-aceia! Are s[ fac[ vreo nebunie, z[u. +i chiar ne temem s[ nu se bage-n ochii nem\ilor s[-l ucid[. De asta am vrut s[ v[d este acolo? s[ vad cu ocheana. Casa m[tu=ii i taman pe coast[ =i m[ gndeam c[ poate am s[-l vad... Uit[-te! Repede! zice c[pitanul. Apoi, c[tre Timo=a: +i s[ v[ duce\i s[ nu v[ v[d pe aici. Tu la mam[-ta,

tu la spital. A\i n\eles?... Ei, l-ai v[zut pe frate-tu? F[-i din mn[ =i spune-i c[ degrab[ trecem dincolo... Isai iar porne=te s[ nvrteasc[ roti\ele lunetei. Verdea\a trece prin fa\a ochilor lui p[durea v[lurnd n fum, apoi livezile ori, poate, ni=te sem[n[turi dar casa m[tu=ii n-o poate g[si. nvrte=te mai departe, deodat[ i str[luce=te n fa\[ Nistrul parc[-i aici, la c\iva pa=i naintea lui. Ia te uit[, =i valurile se v[d. Malul cel[lalt... Iat[ =i locul nalt ca peretele... Uite briele negre l[sate de ap[... =i bor\ile din mal cuiburile l[stunilor. Oare ai putea... s[ vezi... n[untru... Vreun l[stun ascuns?... Isai suce=te de-o roti\[ pe care nici el nu =tie cum a dibuit-o =i odat[ strig[: Tovar[=e c[pitan! Tovar[=e c[pitan! Uite copacul din care am v[zut coborndu-se un neam\. Are de partea cealalt[ cuie b[tute n tulpin[. Ce-ai spus? ]ntreab[ c[pitanul. Ce copac ai v[zut, b[iete? Sus pe mal, al treilea de la plop n sus... Uita\i-v[! Isai se fere=te la o parte, c[pitanul se uit[-n lunet[ =i ntr-adev[r vede un copac prins n crucea obiectivului. Ce-i cu copacul acela? Am v[zut... era nc[ ntuneric... cnd treceam pe acolo... Pe unde pe-acolo? Pe lng[ copacul cela... Am trecut n zori. Abia se lumina de zi... Am v[zut cum cobora cineva de sus. Ori poate se suia... Cuno=ti bine copacul? Cum s[ nu-l cunosc, tovar[=e c[pitan, aista-i!... +i zici c[ urca ori cobora cineva dintr-nsul? Da, tovar[=e c[pitanl

199
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

200
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Mai uit[-te o dat[! Isai se uit[. Da! strig[. Privi\i! Este cineva jos la tulpin[!... C[pitanul prive=te: S[ =tii c[ ai ochi buni. De bun[ seam[ se vede cineva. Apoi odat[ se ntoarce, l d[ pe Isai la o parte =i-l a\inte=te cu privirea. Acu s[-mi spui: cnd ai v[zut copacul =i din care parte? Azi diminea\[... Ce c[utai pe acolo? Cum ai ajuns? Ai fost dincolo? R[spunde! Ce-ai c[utat dincolo? Soldat! Mutu mut, dar a n\eles, =i foarte repede, c[ s-a schimbat socoteala. A ridicat capul =i mai nti s-a uitat cu un fel de ngmfare, de dispre\ la Timo=a (m-ai dat de pere\ii tran=eei! executam ordinul c[pitanului ai ndr[znit s[ pui mna pe mine!), apoi la Isai care b[tea din ochi parc[ i-ar fi dat praf ntr-n=ii, se uit[ cnd la c[pitan, cnd la lunet[, cnd la Timo=a, apoi la urm[ a v[zut c[ soldatul vine =i se opre=te ntre dnsul =i lunet[ (ce vrea s[ fac[? ce i-a zis c[pitanul s[ fac[? n-a auzit nimic dar dac[ i-a dat a n\elege numai? caut[ ceva prim buzunare se uit[ pe jos, mprejur vrea s[ m[ lege?). R[spunde! Am trecut dincolo... Ieri... Ziua? se mir[ c[pitanul. Pe la amiaz[. Pe unde? Pe la grl[. Isai arat[ cu mna. Cum ai trecut? not. M-am cufundat =i am ie=it sub cel[lalt mal.

A=a!? se bucur[ c[pitanul. Vine =i-i pune minile pe umeri, no\i a=a de bine? Bravo, b[iete! A=a-i? face c[pitanul spre Timo=a. Timo=a tace, n[ucit (nu se a=tepta la una ca asta de la Isai! s[ treac[ dincolo? nu se vede c[-i o scorneal[ de-a lui nu se poate s[ fi trecut cum s[ treac[? s[-i spun[ c[pitanului c[ Isai minte!). Foarte bine c[ =tii, b[iete! Numai c[ nu pot n\elege de ce-ai trecut? Nu te-ai temut?... Nu m-am temut, Isai se uit[ la c[pitan (de ce =i-a mblnzit a=a, deodat[, glasul de-amu n-o s[ m[ bat[! dar de ce i-a zis soldatului s[ vin[ lng[ dnsul? +i ce tot caut[ acela prin fundul buzunarelor =i nu poate g[si? aha, a g[sit ceva o hrtie! vrea s[ scrie! ce s[ scrie? ce-o s[ spun[ el, Isai, r[spunsurile lui o s[ fie scrise =i trimise cuiva... poate chiar vreunui general!) De ce s[ m[ tem dac[ =tiu tot locu=orul, toate coturile... +i cum ai trecut? M-am izbit din malul ista =i am fost n cel[lalt. Acolo am ie=it =i m-am dus... Unde? Spre satul m[tu=ii! Ai fost acolo? N-am ajuns! De ce? M-au prins... m-a prins un neam\... +i?... M-a b[tut. +i el m-a b[tut =i al\ii m-au b[tut. Uita\i-v[ ce am aici, n cap. C[pitanul pune mna, Timo=a se uit[ =i el, dar a=a de departe (cnd se convinge c[ Isai ntr-adev[r e r[nit la cap, n cre=tet, ncepe s[ cread[ c[, mai =tii, de bun[ seam[ o fi fost dincolo =i adic[ de ce nu? mare

201
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

202
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

lucru s[ treac[! aista-i drac, nu b[iat nu degeaba sau f[cut prieteni amndoi). De unde la nceput s-a cam speriat Timo=a (ce-o s[ zic[ c[pitanul de trecerea lui Isai mai bine era s[ tac[ ori s-o =tearg[ pe nesim\ite), acum Timo=a s-a ru=inat de gndul lui =i dup[ felul cum punea ntreb[rile a b[gat de seam[ c[ nu-i deloc sup[rat c[pitanul, dimpotriv[, foarte bucuros c[ i-a nc[put pe mini un pu=tan ca aista. +i o dat[ chiar a zmbit lui Timo=a i s-a p[rut c[ lui i-a zmbit. Da, r[u te-au nsngerat... Iar Isai n gndul lui: Las[ c[ =i ai=tia, ai t[i nu m-au netezit pe cap. Calul mi-a rupt oasele, Mutu mi-a dezbr[cat picioru de piele.... O s[ treac[. O s[ se vindece. O s[-\i d[m ni=te leacuri =i ntr-un minut o s[ treac[. Numai c[ o s[ trebuiasc[ tuns p[rul aici, =i c[pitanul l neteze=te cu mna pe cap. Zici c[ te-au b[tut? Dar cum ai sc[pat de la ei? Ai fugit? Am fugit, face din cap Isai. Am fugit... (S[-i spun c[ n-am fugit? Am fugit din groap[... Nu din groap[... Am fugit cnd m-au dus n sat dup[ ou[!) +i cum ai fugit? C[pitanul ntreab[, Isai r[spunde, iar soldatul scrie. St[ lng[ lunet[ =i scrie. Ce tot scrie acolo? Se face c[ se uit[ n lunet[, dar, de fapt, scrie ce spune el. Cum? Isai se face a rde =i se uit[ la Timo=a. Timo=a i face cu capul: Spune tot adev[rul. Auzi? C[ a=a-i mai bine. Isai face =i el semn: +tiut c[ a=a-i mai bine. Dar... Dac[ le-a= spune tot, crezi c[ m-ar crede? Ar zice c[-s spion. Eu spion? Adic[, de ce s[ fiu? Dar de ce mi-au dat nem\ii drumul? Cum mi-au dat?... Au mpu=cat asupra mea, dar n-au vrut s[ m[ mpu=te. S[ m[ sperie numai. Da, m-au trimis... Nu, n-am s[-i

spun c[pitanului, n-o s[ m[ cread[. Am s[-\i spun numai \ie cum a fost, am s[-\i spun, dar nu acuma... M-au b[tut, m-au cercetat, apoi m-au nchis ntr-o groap[... Adic[ nu, nti m-au dus n sat s[ le strng ou[ de pe la case. Am vrut s[ fug... +i? +i n-am putut. Dar cnd te b[teau ce te-au ntrebat? C\i ru=i sunt n sat. +i tu ce-ai zis? Nu =tiu, nu i-am num[rat. Cine te-a ntrebat? Un neam\... Un ofi\er! Era un ofi\er? Unde era? ntr-o c[su\[. +tii unde-i c[su\a? Acolo... Isai i poveste=te pe unde a trecut, cum a mers, c[pitanul ascult[, i zice soldatului s[ vad[-n lunet[ poate g[se=te c[su\a, dar nu se vede. Acolo, n gr[dini, =i arat[ cu degetul. C[pitanul zmbe=te: Gr[dinile-s ntinse! Du-te de-o caut[. Isai, t[cut: Pentru ce ave\i nevoie de c[su\[? Ne-ar trebui face c[pitanul din cap. Iar de fugit am fugit din groap[. Am g[sit o sp[rtur[, am ie=it =i am fugit, n zori de zi. Atunci am v[zut copacul din care cobora ori se suia un neam\, =i avea copacul cuie b[tute n tulpin[, a=a mi s-a p[rut... C[pitanul scoate din geant[ o hart[, se uit[ la soldat, i spune ceva =i acela face un semn pe hart[. Ce te-a mai ntrebat neam\ul? De tunuri, de tancuri... Ce-ai r[spuns? Dar s[ spui drept! Auzi? Eu s[ nu spun drept!

203
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

204
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Am zis c[ nu =tiu. N-am v[zut nimic. C[ eu am venit n sat, ndat[ am fost prins, arestat =i trimis nd[r[t... C[pitanul surde: A=a, vas[zic[, mi dai de n\eles ca eu te-am trimis? Bun. Fie precum zici. +i ce te-a mai ntrebat? De =tab m-a ntrebat. +i tu? Am zis c[... Isai =i-aduce aminte cuvintele domnului ofi\er: Unde-i casa la care duc multe fire telefonice? Cnd l-a ntrebat a v[zut naintea ochilor bojdeuca c[pitanului. Am zis c[ nu =tiu... C[pitanul se d[ mai aproape, se uit[-n ochii lui. Adu-\i aminte ce-ai spus. Nu m[ crede! A priceput c[ ascund ceva! S[ m[ fi cunoscut pe ochi? Oare chiar a priceput? A priceput! Dar ce anume? Nu, nu =tie nimic. Nu i-am spus nimic... Nu m-au trimis ei. Eu singur am venit. Singur... Am fugit! I-am am[git! I-am am[git! Am trecut napoi dincoace, iar voi... Voi m-a\i fug[rit, m-a\i prins... Nu, n-am s[ v[ spun nimica. De ce taci? Isai nu r[spunde. Ce le-ai spus? Nu ncerca s[ min\i! Le-ai spus altceva? Isai tace. Soldatul ia pozi\ia de drep\i. Acu= o s[ nceap[ a m[ croi. C[pitanul =i-a scos centironul. O s[ i-l deie soldatului, al lui are cataram[ mai grea. Iar Timo=a, Timo=a a ntors capul... nc[ nu =tiu cum de mai st[ aicea, nu =tiu cum de nu se duce. +i se mai cheam[ frate. Nu pune un cuvnt pentru mine.... Ce i-ai spus de =tab?

S[ v[ spun drept? Isai simte c[ ncep s[-i tremure buzele. Dar atunci n-am =tiut... N-am vrut... Credeam ca acolo nu-i nimeni, n d[rm[turi. Care d[rm[turi? La Moara-Veche. C[pitanul, foarte mirat: Le-ai spus c[ acolo-i =tabul? Da. +i de ce te-ai speriat a=a? S[ =tii c[ tare-i pref[cut c[pitanul ista! Cum adic[ de ce s-a speriat? D-ar n-au b[tut nem\ii cu tunurile azi diminea\[ pe Moar[? Dar nu erau acolo doi solda\i? Dar nu l-au r[nit pe unul, acela pe care l-au dus cu capul legat =i nsngerat? Dar n-a spus cineva la telefon c[ a murit? N-are de ce s[ se sperie? Eu i-am spus ofi\erului de moar[. +i-a f[cut un semn pe hart[. Hart[? Ce hart[? ]ntreab[ c[pitanul. Ai v[zut la nem\i vreo hart[? Da. Era uite-a=a mare... Pe aici se vedea Nistrul... Soldat! Soldatul sare \urc[, scoate de pe undeva o coal[ de hrtie, o desface =i cnd se uit[ Isai la coal[ taman harta domnului ofi\er. A=a era? Exact, tovar[=e c[pitan! Numai c[ avea semne multe pe dnsa. Ce fel de semne? Aici unul a=a, dincoace unul a=a, f[cute cu ro=u, albastru, verde, negru... M[i b[iete! Bravo! +i \ii minte unde =i ce fel de semne erau pe harta neam\ului?

205
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

206
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Nu, clatin[ Isai din cap. Numai vreo cteva le \in minte. Aici, aici, aici... Mai adu-\i aminte! zice c[pitanul. Isai nchide ochii: s[-mi aduc aminte s[ m[ gndesc s[-mi mai aduc aminte ce semne mai erau? s[-mi aduc aminte... dar mai erau semne acolo? cum erau? nchide ochii bine! Mutu-i pune palmele pe ochi. Gnde=te-te, repede! l apuc[ Timo=a de mini. Adu-\i aminte! strig[ c[pitanul. Auzi ce-\i spun? S[-\i aduci aminte! \i ordon s[-\i aduci aminte. Auzi? \i ordon! Cteva clipe a mai lunecat nainte, apoi cnd minile au ncetat s[ se mai mi=te =i s-au ntins de-a lungul trupului moi, neputincioase, sleite de puteri, iar picioarele s-au ndoit u=or din genunchi, atunci lui Isai i s-a p[rut c[ va r[mne a=a, locului, nemi=cat, pentru totdeauna. Nu va face nici o mi=care, dar nu pentru c[ nu vrea =i nici nu poate (a obosit s[ lupte asta o n\elesese nainte, cnd era mai aproape de suprafa\[ =i nu i-ar fi fost greu s[ scoat[ capul =i s[ trag[ aer, mult aer curat, aer n piept =tiuse ce i se poate ntmpla; chiar dac[ nu se gndise cu tot dinadinsul, totuna ntr-un col\ al min\ii lui a lic[rit acest gnd chiar dac[ s-a aprins slab de tot =i tot atunci s-a stins, dar a avut acest gnd, ns[ nu i-a dat nici o aten\ie, nu avea nevoie de el, dimpotriv[, a c[utat s[-l n[bu=e la ce bun? dac[ omul se na=te pe lume f[r[ s[-l ntrebe cineva, vrea s[ se nasc[ sau nu vrea, dac[ o via\[ tr[ie=te =i mai mult se chinuie=te dect se bucur[, atunci de ce n-ar avea m[car dreptul s[ pun[ punct la toate cnd i se pare mai potrivit? Dar... e r[s[dit[ n om

aceast[ sete de via\[, sete nestins[ pe care n-o po\i nfrnge, iar dac[ po\i, apoi numai pe-o vreme, ct \i-i tare =i treaz[ con=tiin\a, ct poate striga glasul con=tiin\ei cnd sl[be=te cap[t[ putere glasul instinctului, glasul trupului care \ip[: vreau s[ tr[iesc! =i pn[ la urm[ tot glasul trupului e mai tare da, dar numai la oamenii slabi, oamenii de nimic, oamenii lipsi\i de voin\[, tu dac[ ai voin\[... pn[ la urm[... vei putea rezista pn[ la urm[?), nu va face nici o mi=care, pentru c[ e a=a de pl[cut s[ sim\i cum te cufunzi, cum cazi tot mai jos, mai adnc, pn[ te vei opri acolo, pe fund (oare te po\i duce ct mai ai un pic de aer n tine? nu, cu aer nu te vei scufunda, vei pluti la cinci, la zece, la cincisprezece metri adncime am aer n pl[mni? dar pentru ce-l p[strez? nu m[ pot desp[r\i de el? de gndul acela m-am descotorosit, i-am strigat s[ se sting[ =i el s-a stins gndul l-am n[bu=it, iar aerul n-am s[-l pot arunca din mine? dac[ nu pot, nseamn[ c[ nici gndul nu l-am n[bu=it, numai l-am acoperit =i va izbucni cu o nou[ putere s[ scap de ultimul pic de aer). Isai se strnge spre pntece, se adun[ ghem ca s[ poat[ stoarce din propriii pl[mni aerul ce a mai r[mas, l aude cum trece pe lng[ urechi, dinti rostogolindu-se pe obraji, apoi repezindu-se n sus, afar[, unde e atta aer, curat =i proasp[t, dar nu cade, ci r[mne pe loc =i nu-i vine a crede c[ st[ pe loc. Strns ghem, cu minile prinse de genunchi, simte, n sfr=it, c[-l love=te un curent rece dintr-o coast[, curentul l ntoarce cu fa\a-n jos, apoi cu fa\a n sus, a=a de cteva ori pn[ cnd =i d[ seama c[ l-a mi=cat din loc =i-l duce undeva, de-acum nu mai trebuie s[ deie din mini, nici din picioare, o ame\eal[ i cuprinde mintea, corpul i se mole=e=te, =i prin m[dulare i se revars[

207
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

208
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

ceva nespus de pl[cut. (Cu ultimul aer care s-a ridicat bulbuci deasupra, au s[rit din gura =i nasul lui =i s-au repezit drept n sus, =i s-au repezit cu zgomot, dar zgomotul nu l-a auzit nimeni, =i pe dat[ aerul s-a amestecat cu boarea vntului care trecea pe deasupra ntinderii netede cu ultimul aer =uvoiul l-a prins n firele lui dese, tari =i voinice =i, rostogolindu-l, a pornit a-l mna la vale, n jos, a-l mpinge tot la adnc, mai la fund, =i era bucuros =uvoiul c[ =i-a g[sit de lucru n drumul lui, c[ci a=a de rar avea prilejul s[ se joace cu ceva, s[ se ieie la har\[ cu cineva, el care era dornic s[ fac[ o treab[ ct de mic[ aici, n adncurile acestea, pe undei era dat s[ mearg[, din cine =tie ce dep[rt[ri pn[ cine =tie unde, c[ de ie=it la soare nu ie=ea niciodat[, =i caldul nu-l vedea niciodat[ =i nici lumina, iar acum, pe nea=teptate, a dat peste acest ghemotoc cald =i se temea nu cumva s[-i scape, s[-l piard[ =i s[ r[mie f[r[ dnsul, =i-l rostogolea =i-l mna n jos, la fund, =i mai departe, la vale.) Ct s[ fi trecut, Isai nu =tia, ct s[ se fi l[sat rostogolit a=a, iar nu avea de unde s[ =tie, o singur[ dat[ a deschis ochii s[ vad[ lumina, dar aici lumina nu r[zb[tea, era ntuneric ca noaptea, =i atunci a nchis iar ochii =i n-a mai ncercat s[-i deschid[ a doua oar[. Minile s-au desprins de pe genunchi, s-au ntins n voie, picioarele s-au ntins =i ele =i atunci =uvoiul l-a ntors cum =tia c[-i mai bine s[-l duc[ =i s[-l cufunde cu capul l[sat n jos, =i a=a, cu capul l[sat n jos =i nainte, Isai se ducea tot mai adnc, spre fund. Dar unde-i fundul, ori nu mai este, ori n-are apa asta fund odat[? Ct o s[ cad[ a=a f[r[ s[ ajung[ undeva? Ct? Ce-i asta? I-a r[s[rit un gnd ascu\it, t[ios, revoltat. Nici nu po\i s[ te duci odat[ la fund? Nu po\i s[ faci ceea ce e=ti hot[rt =i pornit a face! Da, a=a ar fi,

poate, dac[ a= face eu, dar eu nu fac nimic, m-am l[sat n voia apei s[ m[ duc[ ea unde o vrea... Nu pot... Chiar de-a= putea tot n-a= face nimic. Fie cum o s[ vreie ea, apa... Apa? Dar de ce s[ vreie ea, dac[ aceasta-i hot[rrea mea? Pn[ la urm[ apa tot te arunc[ afar[, te arunc[, dar cnd nu mai are nevoie de tine, atunci cnd nu-i mai placi pentru c[ nu e=ti acela care ai intrat n ea, e=ti umflat, e=ti deformat, de aceea te arunc[ afar[. Pn[ atunci ns[ se joac[ cu tine, se joac[ mult, ct i place ei s[ se joace... Apa se joac[ cu mine? Dar nu vreau s[ se joace apa cu mine. Se joac[ via\a cu mine, se joac[ soarta, acum la urm[ s[ se joace =i apa? Nu, nu vreau, nu vreau s[ fac[ ce vrea ea, vreau s[ fac ce vreau eu... Isai a scr=nit din din\i =i scr=netul a r[sunat n creieri mu=cndu-i, sf=iindu-i, m[cinndu-i. +i atunci iar s-a trezit n el gndul: S[ mai trag o gur[ de aer. S[ ies! S[ iau aer =i pe urm[... fie ce-o fi! Fie ce-o fi!, s-a trezit =i deodat[ n alt[ parte a lic[rit un alt gnd, pe care Isai nici nu b[nuia c[-l are, nc[ unul, =i tot a=a, n cteva locuri ale min\ii lui cuprins[ de ntuneric =i mole=al[. Le-a strigat: Pieri\i! S[ pieri\i tot amu! Degeaba ispita voastr[. Sunt hot[rt, att mai mult nimic! Aici s[ se termine totul. A=a vreau eu. La fund! Du-m[, =uvoiule, ia-m[, ap[, c[ am intrat acuma singur, din propria mea dorin\[! Du-m[ =i f[ cu mine tot ce vrei! Po\i s[ =i m[ arunci afar[, f[ cum vrei, atunci nu voi mai =ti nimic, n-o s[ mai =tiu nimic. Gndurile s-au strns toate n unul singur, au \ipat =i ele, au \ipat la fel de tare, poate chiar mai tare, dar... Isai nu le-a auzit pentru c[ de-acum nu putea s[ le aud[ le=inase. +uvoiul l-a mai rostogolit de cteva ori =i cnd l-a v[zut moale =i sl[bit =i neputincios a rs =i s-a bucurat stra=nic. +i n bucuria lui cea mare ce s-a gndit?

209
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

210
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

ia s[-l izbesc odat[ la fund, dup[ aceea am s[ vad ce-oi face, l-a izbit la fund =i s-a nimerit taman atunci s[ fie ghemotocul de om cu capul n sus =i picioarele n jos, =i cnd au sim\it picioarele p[mntul sub ele, gdurile cele trei sau poate dou[, sau poate numai unul ori c[ din cel unul nu r[m[sese dect o f[rm[ mic[, gndul a \ipat: Voi, picioarelor!. +i picioarele au priceput, l-au n\eles, odat[ s-au strns, apoi s-au ndreptat cu toat[ puterea ce-o mai aveau n mu=chi, oasele =i sngele lor, s-au ndreptat, =i trupul moale capul l[sat pe o parte, ochii nchi=i =i minile ntinse n afund a pornit s[ urce t[ind apa drept n sus, tot a=a drept cum s-au ridicat bulbucii, doar mult mai ncet, binen\eles c[ mai ncet, dar drept n sus. Iar =uvoiul cnd a v[zut c[ i-a sc[pat din mini s-a repezit =i el n sus =i era de-acuma s[-l ajung[, s[-l nha\e iar ca s[ se joace pn[ la sfr=it, adic[ pn[ se va s[tura de joac[, dar numai de un c[lci a putut s[-l apuce, cu urme de ran[ veche, =i l-a sc[pat, l-a sc[pat pentru c[ acolo, mai la suprafa\[, unde lumina din verde se f[cea galben[, iar mai pe urm[ galben[ de tot, el, =uvoiul, n-avea trecere. +i a gemut =uvoiul =i a c[zut iar n adncuri, =i au gemut adncurile toate a=a geam[t c[ s-a auzit departe pe ap[, peste amndou[ malurile de a ajuns tocmai n sat, =i s-au oprit ni=te femei care treceau pe drum de la fntn[ ori de unde-or fi venit, de s-au uitat una la alta: Ai auzit, cum a urlat Nistrul? Am auzit, fa S[ =tii c[ vrea cap de om. D-apoi a=a-i el, f[r[ asta nu poate. Doamne sfinte, p[ze=te =i ap[r[.... +i-au f[cut cruce =i s-au dus mai departe-n drumul lor... A stat Isai mult cu obrazul culcat pe lespedea ce ie=ea de vreo dou[ degete din ap[. St[tea a=a \inndu-se cu capul, poate numai cu obrazul (nu se vedea nici

o mn[ s[ ias[ din ap[, =i nici n-ar fi putut s[ se \in[ cu mna, era obosit), =i cum st[tea cu obrazul culcat pe muchia lespezii, cu ochii nchi=i, numai gura era deschis[ tare, aerul d[dea n[val[ pe gur[, aerul curat =i proasp[t venit de pe ap[, uneori valul rostogolindu-se ncet, u=or, venea lin pn[ la gura lui deschis[ larg, se prelingea printre buze n[untru, apoi se retr[gea ca s[ se duc[ mai departe, la vale. A=a cum st[tea cu ochii nchi=i, cu obrazul pe prichiciul de piatr[ (cine =tie ct s[ fi stat pe lespedea aceea?), a sim\it Isai o boare ce l-a atins pe cel[lalt obraz, care ie=ea afar[ =i apucase a se usca, boarea i-a fluturat u=or la ureche parc-ar fi avut =i ar fi ncercat s[-i spun[ ceva. A vrut Isai s[ deschid[ ochii (poate chiar a reu=it s[-i deschid[), dar n-a v[zut nimic, l \inea ame\eala, i mai \inea mintea n strnsoarea ei (dac[ ar fi putut s[ vad[ cu ochii, mai bine zis cu un ochi, c[ci cel[lalt r[m[sese n ap[, ar fi v[zut n[l\ndu-se al[turi, deasupra lui, malul nalt =i drept ca un perete, =i era peretele, adic[ malul, galben =i umbra lui c[dea departe n ap[ =i se vedea c[ umbra cade departe, mai pn[ la jum[tatea apei de acolo, unde era el, jos, chiar la suprafa\a apei, umbra aceea a peretelui i s-ar fi p[rut c[ acoper[ apa pn[ la cel[lalt mal; =i dac[ s-ar fi uitat, ar fi putut s[ se uite n sus, ar fi v[zut c[ pe la jum[tatea peretelui, n cteva locuri, se v[d ni=te dungi negre, ni=te brie, =i dungile acelea sunt f[cute din buc[\i de p[mnt negru amestecat cu fire m[runte de iarb[ uscat[ =i paie, =i p[mntul cu firele acelea-s adncite tare parc[ cimentate n perete urmele apelor care se ridicaser[ pn[ acolo; iar dac[ s-ar fi uitat =i ar fi putut s[ vad[ ce-i mai sus de briele acelea, ar fi v[zut c[ n perete sunt o mul\ime de bor\i negre, adnci =i nguste, ct s[ bage un copil mna, =i

211
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

212
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

marginile de jos ale bor\ilor au semne de unghii m[run\ele, ascu\ite =i urme de pete albe c[zute pe fa\a peretelui galben, iar din unele se aude glas sub\ire, jalnic de pui=ori care-=i a=teapt[ p[rin\ii du=i cine =tie pe unde), n-a v[zut Isai nimic din acestea, ci numai a gemut nc[ o dat[, =i cnd a gemut, valul a venit, s-a aruncat iar spre gura lui, spre buzele lui, i-a sim\it vlaga adnc n piept =i a ncercat iar s[-=i aduc[ aminte: ce-i cu dnsul? unde-i? unde se afl[? ce i s-a ntmplat? Dar ame\eala cea neagr[ pe care crezuse c[ o s-o poat[ sparge cu toat[ puterea voin\ei s-a l[sat iar grea asupra lui cufundndu-l n uitare, n ne=tire... Vntule\ul ce se plimba pe deasupra apei a continuat s[-i =opteasc[ la ureche ceva nen\eles, ndep[rtat, ceva trist, adormitor. Cntecul vntului era ca un cntec de leag[n =i parc[-l ndemna s[ adoarm[, s[ adoarm[ mai tare, s[ nu mai ncerce a se de=tepta, s[ doarm[, s[ doarm[, c[ somnul =i uitarea sunt cele mai pl[cute lucruri pe lume =i dac[ po\i s[ dormi =i s[ ui\i, s[ ui\i de tine, s[ ui\i de lume, s[ ui\i de oameni, s[ ui\i de dureri, e=ti cel mai fericit om de pe p[mnt. +i Isai =i zice: Da, am s[ dorm, am s[ dorm a=a, leg[nat de valuri, valurile o s[ m[ poarte, o s[ m[ duc[ unde-or vrea ele =i n-am s[ =tiu nimic, n-am s[ vreau nimic =i numai atunci am s[ fiu mp[cat cu to\i cu oamenii =i cu mine. +i nimic nu voi dori, nimic nu voi n[zui, nimic numi va trebui cum nu-i trebuie nimic apei, ct numai s[ murmure, cum nu-i trebuie nimic vntului ct numai s[ bat[, cum nu-i trebuie nimic nop\ii ct numai s[ cad[, =-o s[ fie ve=nic ntuneric =i lini=te =i pace =i mp[care. ...aa-[[!!! s-a auzit prin =opotitul apei =i al vntului.

Poate c[ apa =i vntul =i schimb[ cntecul ca s[ nu-l plictiseasc[ cu acela=i vers, poate a pornit s[ sufle altfel vntul, altfel s[ curg[ apa? +i iar: ...aaaa-[[[[! A doua oar[ a r[sunat mai prelung, mai jalnic =i venind pe vnt sunetele din afar[ s-au scurs jos n ap[, ntr-acolo unde se zb[tea ncet inima, au c[utat-o, au g[sit-o =i au f[cut-o s[ se nfiorare. Inima? Ea de mult a=tepta aceast[ chemare, c[ci cum a auzit-o, a zvcnit dureros n adnc Isai s-a apucat cu minile de muchia pietrei, a ridicat capul, a deschis ochii =i a luat aminte mprejur. Dintr-o parte un perete nalt, drept n sus, n cealalt[ numai ap[, =i doar undeva departe la dreapta se vedea plutind ceva ca ntr-o cea\[ alb[struie, v[lurnd, curgnd plin[ de soare topit. ...[[[[! Da, strig[ cineva departe. Isai a fluturat din cap, apa i s-a scurs din urechi =i lumea i s-a deschis dintr-odat[, lumea cu toate sunetele ei, =i n-a trecut mult c[ a r[sunat clar (dar pe ct de tare, de clar, pe att de sf=ietor) strig[tul, acela=i strig[t: Taaa-t[[[... Striga b[iatul, b[iatul lui pe care-l l[sase la malul apei, striga feciorul, sngele, trupul lui, via\a lui, striga =i-l chema cu toat[ puterea ct[ o avea ori putea s-o aib[ n glasul lui un copil. +i ame\eala s-a l[sat iar grea peste mintea lui, dar Isai n-o mai putea purta, nu mai putea l[sa s[-l apese a=a. +i-a ncordat minile, =i-a ncordat picioarele (a dat cu ele jos n adnc, a dat mult pn s[ g[seasc[ pe ce s[ calce =i a g[sit o creang[ lunecoas[ c[zut[ dintr-un vrf de copac, o creang[ ori poate o r[d[cin[), a c[lcat, s-a prins cu minile =i s-a c[\[rat pe mal. Era drept ca un perete malul, drept =i nu

213
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

214
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

era m[car o car[ru=[ lat[ de-o =chioap[, numai ni=te a=chii mici de piatr[ moale care ie=eau de sub talpa malului, dar cum le atingeai se sf[rmau =i se cerneau n ap[. A dat Isai cu minile pn[ a g[sit n cteva locuri ni=te piatr[ mai tare, s-a apucat =i a ie=it din ap[ pn[ la jum[tate, apoi pn[ la genunchi, s-a ntors cu spatele la perete, s-a proptit cu picioarele pe a=chiile acelea =i s-a ridicat n picioare. Cnd s-a ridicat deasupra apei cu spatele lipit de perete (cum de se \inea acolo, pe dunguli\a de loc?..), cum s-a ridicat drept =i s-a uitat peste ap[, a v[zut la cel[lalt mal nvrtindu-se un nour de p[s[ri mici, negre, lucitoare, zvrcolindu-se n aer, \ipnd, r[cnind n limba lor, =i ba se l[sa nourul pe o parte c[znd n jos, ba se avnta n sus =i iar c[dea \ipnd... Ce s[ fie? De ce s-au sup[rat p[s[rile? Ce primejdie a dat peste ele? Cine le-a strnit? +i cnd s-a uitat mai jos a v[zut fugind pe mal, ncolo =i ncoace pe marginea apei, pe un omule\, =i cum fugea d[dea din mini, m[t[h[ia s[ se apere de p[s[rile ce c[deau asupra lui, se ridicau iar n sus petrecndu-l n fuga lui de-a lungul apei, ncolo =i ncoace. i b[iatul meu! El i! =i-a zis Isai. Dar de ce nu fuge? De ce nu se duce de la ap[? De ce st[ acolo? B[iatul d[dea din mini =i p[rea c[ plnge, m[car c[ p[s[rile numai se f[ceau a c[dea peste dnsul, nici de gnd n-aveau s[-l ciupeasc[. De ce st[? De ce n-o ia peste grind, prin livezi =i gr[dini spre cas[? Nu vrea s[ se duc[. Te a=teapt[ pe tine. l a=teapt[ pe tata. Ori ai uitat c[-i e=ti tat[? Am uitat? Oare am uitat? Isai a suspinat, mai degrab[ a gemut: Nu, n-am uitat! +i-a umflat pieptul =i a strigat: He-he-he-heei! +i a mai vrut s[ strige: nu te teme, b[iatul tatei, nu te teme, nu \i-or face nimic p[s[rile! dar una dintre

ele l-a v[zut ori poate mai nti l-a auzit ori l observase mai nainte, a \ipat o dat[ la celelalte, =i a \ipat tare, s-a r[sucit din zbor =i a pornit glon\ ncoace, spre malul ista. Iar dup[ ea au pornit =i celelalte, n-au trecut nici cteva clipe la mijloc =i nourul s-a nchegat din nimic, din aer n fa\a ochilor lui =i Isai a auzit o mul\ime de \ipete venind spre dnsul ca ni=te s[ge\i ascu\ite, =i nourul crescuse a=a de aproape n fa\a lui =i att de pe nea=teptate, c[ a nchis ochii =i cnd i-a nchis n aceea=i clip[ s[ge\ile i s-au nfipt n fa\[, n piept, n bra\e, n picioare n trupul lui gol f[r[ o a\[ de hain[ pe el, =i erau a=a dureroase n\ep[turile, c[ a sim\it cum din sp[rturi porne=te s[ \=neasc[ snge =i sngele-i fierbinte, sngele-i aprins =i cum curge, l arde, l arde. A=a l-au spart cu clan\urile =i pe b[iatul lui? A=a l-au spart =i l-au nsngerat?... S-a uitat peste ap[, a v[zut nourul de p[s[ri ridicndu-se iar, a auzit mul\imea de aripi plesnind n aer =i s-a gndit c[ acuma o s[ cad[ din nou asupra lui, a vrut s[ ridice minile s[ se izbeasc[ de perete =i s[ cad[ n ap[, s[ cad[ =i s[ noate napoi spre cel[lalt mal, unde era b[iatul lui, unde st[tea feciorul lui la marginea apei... Oare m-a v[zut? m[ vede? Oare m-a auzit?... Da, m-a v[zut, m-a auzit, trebuie s[ m[ fi auzit cnd am strigat. C[ s-a oprit n loc =i s-a uitat ncoace, spre mine.... Iar p[s[rile, mniate c[ omul a ndr[znit s[ calce n mp[r[\ia lor, chiar lng[ cuiburile lor, a venit s[ le d[rme c[su\ele, s[ le omoare puii, au prins a \ipa =i mai tare, a se zvrcoli =i mai tare n aer =i a c[dea din nalt asupra trupului lui gol, obosit, tremurnd, =i omul le auzea \ipetele, le auzea glasurile, le auzea plesnetul aripilor, dar st[tea nemi=cat, lipit de peretele galben al malului, =i m[car c[ avea ochii nchi=i l vedea pe b[iat =i nu-i mai p[sa

215
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

216
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

de nimic: s[-l ciupeasc[, s[-l nsngereze tare nu-i pas[, numai b[iatul s[ nu =tie durerea, s[ nu =tie ce-i sngele, s[ nu =tie ce-i nevoia, s[ nu =tie ce-i moartea a=a cum a =tiut-o el, cum a sim\it-o el zburnd pe deasupra-i, nv[luindu-l, cum i-a sim\it aripa neagr[ cuprinzndu-l n noaptea aceea... Despre acea noapte Isai nu putea s[-=i aduc[ aminte sau, cel pu\in, s[ se gndeasc[ f[r[ s[ simt[ greul, amarul umplndu-i sufletul, alteori l apuca un fel de tremur =i, de se ntmpla s[ fie cu chef =i dac[ mai era cineva pe lng[ dnsul =i, dintr-o vorb[ n alta, ajungea s[ povesteasc[, atunci flutura din cap, cum fac taurii cnd ncepi s[-i z[d[ri, urla =i da cu pumnul n mas[ de s[reau oale, pahare, solni\a cu sare =i intra piciorul mesei n p[mnt a=a da =i striga: Bre, eu am murit odat[, bre! Am v[zut moartea cu ochii... Am fost n minile ei... Se vede c[ nu i-am pl[cut =i m-a l[sat s[ v[ v[d pe voi... Uf! Moartea-i n mine, bre! Acu-i zic s[ ias[ =i s[ v[ apuce de gt, m[i! +i cnd vedea c[ cei care s-o fi ntmplat acolo, holbau ochii la dnsul: Tii, dar ce-i cu Isai aista? Oare nu cumva s-o... cela la minte? =i se fereau, atunci Isai se uita la ei printre gene a mil[, cl[tina din cap ndelung =i zicea cu glas tare, ori poate numai se gndea n mintea lui: Port n mine dou[ mor\i, a mea =i a bunelului. El m-a g[sit atunci, m-a ridicat din ap[ =i m-a adus n bra\e acas[. I-a spus bunelul nainte de a muri tot cum a fost, =i el care \inea bine minte toate pn[ a ajunge la mal (cnd s-a aruncat n ap[ a auzit mpu=c[turi =i la fulgerarea rachetelor a v[zut gloan\ele nfigndu-se mprejur b[tea o mitralier[ din dreapta parc[ bziau ni=te bondari pe ap[ mai mult nu \inea minte) =i cnd le punea cap n cap cu cele ce i le-a povestit bunelul nu cu

mult nainte de a-=i da sufletul, parc[ le vedea pe toate cu ochii: cum fuge, cum sare n ap[, cum noat[... Dar cnd l apuca mnia, din toate cele ce-ar fi putut s[ vad[, r[mnea numai vrtejul =i vjitul fugii, =uieratul gloan\elor lumea toat[ r[sturnat[, nclcit[, f[rmat[, haotic[, =i el fuge prin lumea aceea, moartea fuge dup[ dnsul, cnd al[turi, cnd nainte atta vedea, atta sim\ea. Dar furia =i tremurul care-l cuprindeau cnd =i aducea aminte nu veneau de atunci, din noaptea aceea, veneau de mai ncoace, de mai trziu, dar pentru c[ veneau tot dintr-o noapte, c[ ceea ce se ntmplase se ntmplase tot ntr-o noapte, s-au amestecat amndou[ n mintea lui =i de-acum de mul\i ani c\i au trecut s-au f[cut una nop\ile acelea dou[, =i nu-=i poate aduce aminte de una ca s[ nu-=i aminteasc[ =i de cealalt[, n noaptea aceea, ntr-a doua (a fost o noapte la fel de ntunecoas[, neagr[, nep[truns[ ca =i ntia), n noaptea aceea a doua (de-acum dup[ ce murise bunelul, nu mult dup[ aceea, n noaptea aceea a doua, au venit n toiul nop\ii doi, unul de sat =i unul str[in, l-au ridicat din pat, l-au dus la selsovet =i l-au nchis, pe atunci era n dragoste cu femeia asta a lui nc[ nu se nsurase se g[tea s[ se nsoare n noaptea aceea umblase prin sat pe la prispe, unde se adunau fete i se pare c[ chiar s-a ntlnit cu unul, cu acel de sat care a venit pe urm[, trziu, de l-a ridicat din pat). n cele cteva ceasuri ct a stat acolo nchis (nainte de a-l duce s[-l ntrebe =i s[-l cerceteze), s-a tot fr[mntat =i s-a gndit: De ce m-au nchis? De ce m-au luat? i era somn, toat[ ziua lucrase, apoi de cu sear[ bulih[rise mult prin sat, obosit vai de capul lui, =i se gndea: +tiu c[ asta n-are nimic cu fata mea! Ori poate nu =tiu eu? Ori vrea s[ aib[?. Tot ghicind a=a s-a l[sat de un

217
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

218
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

perete =i a adormit. +i pesemne a nceput s[ sfor[ie, c[ atunci cnd a sim\it ca l-a zgl\it cineva de umeri =i s-a trezit, a apucat a auzi un horc[it, =i horc[itul nu venea din alt[ parte, ci dintr-nsul, al lui era. L-au luat, l-au dus ntr-o odaie, unde erau doi unul str[in =i unul de sat, =i au nceput s[-l ntrebe. l ntrebau =i el nu n\elegea ce-l ntreab[, a=a le erau ntreb[rile, ori el obosit =i somnoros =i ne=tiindu-se vinovat cu nimic. Acel de sat s-a dat mai aproape de dnsul =i a strigat: Ce cai a\i ascuns la voi? Cai? Nu =tiu de nici un fel de cai! A, nu =tii? +i odat[ strig[ c[tre u=[: Aduce\i-l pe cel[lalt! Pe cel[lalt? s-a gndit Isai. Cine-i cel[lalt? Cnd a v[zut c[ p[=e=te peste prag nu altul dect Ile, a r[mas cu gura c[scat[, iar str[inul s-a f[cut a tu=i =i a zis: Nu?! Numai atta a zis c[ aist de sat i-a pus fa\[-n fa\a pe amndoi, pe Ile =i pe Isai, =i ntorcndu-se c[tre Ile, dar a=a ca s[ vad[ =i fa\a lui Isai a zis: Spune-i lui frate-t[u ce cai a\i ascuns la voi? El nu =tie, a uitat, =i a rnjit. Bade! a s[rit Ile. Ai uitat c[ au stat caii m[tu=ii la noi vreo cteva nop\i, la noi n grajd? Ai uitat? Atunci a strigat Isai: Dar de unde s[ =tiu, m[i, c[ eram pe deal la lucru la arat =i nu veneam cu s[pt[mnile acas[? Atunci cel str[in i-a f[cut semn celui de sat s[-l duc[ pe Ile. Acel de sat l-a luat de um[r =i l-a dat pe u=[ afar[. +i iar a r[mas Isai singur ntre cei doi. Amu s[ ne spui cum ai slujit la nem\i? a gr[it acel str[in. Spune =i nu ncerca s[ t[inuie=ti nimic. Ai n\eles? Isai a v[zut c[ i se face negru naintea ochilor... Eu? Am slujit la nem\i? Da, tu ai slujit nem\ilor n timpul r[zboiului.... D-apoi eram mic, a f[cut zmbind Isai. Cum aveam s[ le slujesc? Erau oameni mari, care au fost unii poli\ai n sat, al\ii... Dar pe aceia pe c\iva i-au arestat, cnd au venit ru=ii!.

Gura! R[spunde ce te ntreb! a dat cu pumnul n masa necunoscutul de a s[ltat pistolul pe care Isai nu-l v[zuse pn[ atunci. Cum ai slujit la nem\i? +tim c[ ai trecut la nem\i. C[ i-ai informat despre armata dislocat[ n sat! Cnd a n\eles Isai ce-l ntreab[, a sim\it cum i se fac degetele cle=te, degetele de la mini i se fac tari ca de fier, a sim\it c[ degetele lui nu-s degete, ci ni=te c[ngi de o\el, =i c[ngile acelea de o\el se ridic[, pornesc nainte spre mas[ s[ se nfig[ n gtul celui cu cravat[ care-=i b[tea joc de dnsul, dar cnd a sim\it c[ parc[ degetele ies pe cealalt[ parte str[pungnd cravata, o lovitur[ n cap, la ureche, l f[cu s[ se dezmeticeasc[. Stai drept! i-a strigat cel de sat. +i atunci Isai a n\eles c[ degeaba o s[ se opun[, mai bine s[ steie lini=tit =i s[ priveasc[ =i s[ r[spund[ la ce-l vor ntreba. Dar nu putea, c[ci minile se r[zvr[teau, minile lui tinere, voinice, minile lui muncitoare. Minile i se ncle=taser[ una n alta, c[, dup[ ce i-au dat drumul n zori de zi, le-a v[zut nsngerate (singur =i le nsngerase, el cu unghiile lui ori poate atunci cnd...). Am trecut, dar nu le-am dus nici un fel de =tiri! Dimpotriv[, am adus ru=ilor =tiri de la nem\i! Aaa, ai adus ru=ilor?! l-a ngnat veninos str[inul. +tim noi ce fel de =tiri ai adus ru=ilor! De unde ai adus =tirile? Cine \i le-a dat? +tiri false! Cum: false? Minciuni! Minciuni ai spus! Nu!... =i Isai a vrut s[ strige: ntreba\i-l pe c[pitan! ntreba\i-l pe Timo=a!, dar unde-s ei s[-i ntrebe? Nu, am adus =tiri drepte ru=ilor. +i le-am dus =tiri false nem\ilor. A=a a fost =i pute\i s[ spune\i orice vre\i. Da? Tu nc[ te nc[p[\nezi?!, a r[cnit str[inul =i a pus mina pe pistol. Po\i s[-l duci =i la ochi, tovar[=e jandarm! Am mai v[zut pistoale ndreptate asupra mea! Da! +i nu mi-e fric[ deloc. S[ =ti\i! Acela

219
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

220
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

cnd l-a auzit vorbind a=a (nici pn[ azi nu poate pricepe Isai de unde a avut atta ndr[zneal[, atta hot[rre? Pesemne l-a v[zut pe str[in c[-i un tip de cretin, mai la fiecare cuvnt punea mna pe pistol), parc[ s-a pierdut =i a zis: Tot frate-tu ne-a spus. A zis c[ ai vrut s[ te duci cu nem\ii n Germania. N-a spus asta. N-a putut Ile s[ spuie a=a! Atunci str[inul a rnjit: Da, frate-t[u te-a vndut. Te-a vndut, viteazule! =i s-a l[sat iar pe scaun, s-a a=ezat =i s-a uitat la cel de sat. Iar cnd s-a uitat i-a f[cut un semn cu un ochi, =i acela a zis: +tii c[ la voi n grajd au fost caii m[tu=[-tii? C[ n-a vrut s[-i deie n colhoz? Nu, a dat din cap Isai. Nu =tiu. Nu =tii.... Eram pe deal, la arat.... Las[ aratul! Dar =tii c[ i-am g[sit, caii ceia... =i mai =tii c[ m[tu=[-ta de dincolo a fost ridicat[ =i dus[ (cel de sat a ar[tat cu degetul mare ntr-acolo de unde nu r[sare soarele niciodat[, nici iarna, nici vara), dus[ cu b[iat cu tot =i b[iatul a fugit. A fugit Mihai? A fost dus =i a fugit? Nu =tiu.... Avem =tiri c[ se ascunde pe aici, pe undeva... Unde-i? Nu =tiu. Nu =tii?! a urlat str[inul. Dar cine =tie?! Nu =tiu cine =tie. Nu =tii?!, a r[cnit iar cel str[in =i i-a f[cut semn celui de sat s[-i deschid[ gura. Acesta a prins a-=i sufleca mnecile... Nu le-a spus nimic de Mihai, pentru c[ nu =tia nimic nici c[-i dus, nici c[-i fugit. Nici la b[taie n-a s[rit cnd a dat cel de sat a doua oar[. Cnd la urm[ au v[zut c[ nu pot scoate nimic dintr-nsul (de bun[ seam[ nu =tia nimic), cel de sat s-a dat mai aproape de urechea lui =i i-a strecurat printre din\i: Te =tim noi din ce s[mn\[ e=ti... S[ nu te trimitem dup[ tat[-t[u.... Mai mult n-au zis nimic nici aist de sat, nici acel str[in, care, ne=tiind limba, n-a n\eles ce-a spus ntiul. Dac[ ar fi ncercat s[ ponegreasc[ numele tatei care se pr[p[dise

f[r[ veste =i f[r[ nici o vin[, dac[ ar fi ncercat, Isai era gata s[ nha\e un scaun s[ li-l trnteasc[-n cap, s[ dea cu genunchiul n fereastr[ =i s[ fug[. Dar n-a dat =i cnd a ie=it de acolo, cnd i-au dat drumul, avea palmele nsngerate de propriile degete, de propriile unghii. +i cu toate c[ ntmplarea din a doua noapte a venit mai trziu (la c\i ani dup[ ntia? la vreo patrucinci era ntr-o prim[var[), acum dup[ ce au mai trecut ani, lui Isai i se pare c[ a fost una singur[. De ce i-o fi p[rnd a=a, nu-=i poate da seama, nu poate n\elege, att c[ =i una =i alta au fost pline de spaim[, de groaz[, =i-n una =i-n alta era amestecat el, Isai, =i Ile, frate-s[u, =i-n una =i-n alta s-a sim\it nedrept[\it de soart[, de vreme, lovit n ce avea mai scump =i mai drag. Poate de aceea s-au f[cut amndou[ nop\ile una singur[ c[ =i n ntia =i-n a doua a v[zut ochii mor\ii a\intindu-l, a auzit fo=netul aripilor ei negre fluturnd deasupra sa, poate =i de aceea c[ de amndou[ d[\ile, prin =i peste ochii mor\ii, prin =i peste flfirile aripilor ei a v[zut ochii lui Ile, a auzit suflarea lui Ile, a lui frate-s[u poate =i asta s[ fie un fel de leg[tur[ ntre cele dou[ nop\i. Cnd se gndea Isai mai vrtos: dar ce-i aceea vreme, ce-i aceea soart[? nu se =tie de ce n fa\a ochilor i r[s[rea Ile, frate-su, =i de-acuma nici din vreme, nici din soart[ nu mai r[mnea nimic, ci r[mnea Ile, =i Ile era vinovat de toate. Pentru dnsul a trebuit s[ treac[ prin foc, s[-=i puie via\a n primejdie =i dac[ nu s-a pr[p[dit atunci =i a r[mas viu, a r[mas numai ca s[ r[mie, doar ar face =i el umbr[ p[mntului. A=a i se p[rea, a=a se gndea Isai: pentru Ile s-a nenorocit =i atunci, =i mai pe urm[. ntia dat[ de-acum se =tie, iar a doua dat[ cnd cu caii lui v[ru-lor Mihai =i chiar cu Mihai, apoi, z[u, Isai n-a =tiut nici cu spatele.

221
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

222
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Ile a f[cut =i Ile a =tiut. (Mai trziu a aflat, parte de la mam[-sa, parte de la Ile, parte de la m[tu=a c[ Mihai, s[racul... nu se =tie ce s-a f[cut cu dnsul: de acolo a fugit =i ori c[ l-au prins pe drum =i l-au dus napoi ori, prins, iar a sc[pat =i a fugit =i l-au mpu=cat ori l-au rupt cinii... cine =tie ce s-o fi ntmplat cu dnsul?) Iar cnd l-au luat noaptea aceia doi unul de sat, unul str[in =i l-au dus ]n grab[ =i l-au cercetat, atunci de unde s-a luat Ile pe acolo? }nseamn[ c[ Ile l-a prt, c[ Isai ar =ti ceva, dar nu =tia, =tia numai Ile (nici chiar mam[-sa nu =tia). A=a c[ la nceput Isai n-a n\eles ce-l ntreab[ cei doi, iar dup[ ce-a n\eles a hot[rt s[ ieie toat[ vina asupra lui. Adic[ cum s-o ieie? S[ zic[ c[ n-au fost cai, n-au fost =i s[ \in[ tot a=a pn[ s-or l[sa =i aceia doi. A luat vina asupra lui ca fiind mai mare =i l-a acoperit pe Ile, =i tot el, Isai, a trebuit s[ isp[=easc[ pedeapsa pe care a meritat-o =i a c=tigat-o Ile. (S-a dus, =i a =ezut un an ct trebuia s[ =ad[ Ile.) Pentru c[ dac[ chiar au =i fost ascun=i caii n gospod[ria lor (Isai n-a =tiut), totuna, =i zisese atunci, asta era un fel de r[splat[, un fel de mul\umire m[tu=ii, c[ doar Ile la dnsa a stat cnd cu frontul, iar Isai l c[uta =i nu putea ajunge la dnsul, =i dac[ a stat la dn=ii, la m[tu=a, =i la v[rul Mihai, amu, cnd venise vremea s[-i ajute, cum s[ nu-i ajute? Drept c[ alde m[tu=[-sa nu puteau n\elege (ori nu vroiau s[ n\eleag[) c[ pn[ la urm[ tot n-or avea ncotro =i or da ei singuri caii la colhoz, dar vezi c[ deodat[ nu puteau s-o fac[. Au ncercat s[-i ascund[ n p[dure p[durea desfrunzit[, atunci i-au trecut dincoace =i i-au ndosit la dn=ii n grajd, acolo unde =ezuse =i calul lor (Ile a=a =i nu l-a g[sit), acolo au stat =i caii m[tu=ii. Dar Isai crede c[ atunci nu att pentru caii ceia l-au zgl\it, ct pentru ni=te vorbe cine

=tie de cine suflate =i culese de cei doi cum c[ el ar fi vrut s[ plece cu nem\ii, c[ pentru asta a trecut la dn=ii, le-a slujit, ei chiar l-au mbr[cat cu haine de-ale lor... +i tot felul de alte vorbe =i am[nunte, parte din care erau drepte (ntr-adev[r, cnd a trecut Isai a doua oar[ la nem\i, de-acuma dup[ ce fusese n sat =i nimerise la c[pitan =i c[pitanul s-a bucurat tare de ce-a auzit el, dar a zis c[ ar face bine s[ se uite mai bine pe harta ceea a neam\ului, ori dac[ ar putea s[ i-o aduc[ lui, c[pitanului, =i a f[cut din ochi c[pitanul, a rs =i a pocnit din deget: Ce bine ar fi! Te-a= propune pentru decora\ie! Z[u, \i-a= da un ordin, b[iete! atunci, zic, cnd a trecut a doua oar[ la nem\i, domnul ofi\er care era foarte mul\umit de succesul opera\iei lui, foarte ncntat de propria-i idee care a dat un rezultat excelent, a hot[rt pe loc s[-l ncadreze n marea armat[ german[, a g[sit o tunic[ veche, lung[ pn[ la genunchi, l-a mbr[cat, =i ct st[tea Isai acolo, printre nem\i, la c[su\a domnului ofi\er, umbla mbr[cat n tunic[ german[ cu vulture la piept, a=a c[ nu mai avea fric[ de nimeni numai cnd trebuia s[ treac[ iar peste Nistru, la ru=i napoi, o dezbr[ca =i r[mnea n hainele de pnz[ boit[ cu coaj[ de nuc[), iar c[ a purtat hain[ nem\easc[ =tia numai unul Ile, lui i-a spus odat[, demult, pe cnd erau mpreun[ cu tractorul pe dealul dinspre MoaraVeche... Vezi c[ s-a auzit prin sat, s-a dus zvonul, a ajuns la urechi prea... vorba ceea, =i cnd l-au dus atuncea ]n toiul nop\ii =i dup[ toat[ ntreb[ciunea =i cercet[rile l-a v[zut pe Ile, Isai s-a gndit (nu c[ s-a gndit, a n\eles!), c[ Ile l-a prt, Ile l-a dat de gol, Ile l-a vorbit, Ile l-a vndut (cum au zis cei doi: Frate-tu te-a vndut!). +i m[car c[ =tia c[ ntia dat[ a avut de suferit pentru Ile, a doua oar[ tot de la Ile i s-a tras,

223
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

224
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

se ncrunta Isai n sinea lui =i vroia s[ n\eleag[: Oare chiar poate s[ fie a=a ceva pe lumea asta de s[ se vnd[ frate pe frate? Oare poate? Se fr[mnta =i se chinuia =i gemea =i uneori cnd se ntmpla s[-i vin[ asemenea gnduri =i era =i Ile de fa\[, iar el, Isai, b[ut, cnd cri=ca o dat[, s[-i crape =i s[ i se f[rme din\ii ori s[ sar[ scntei din gur[, l apuca pe Ile de guler, mai s[-l gtuie a=a-l strngea, l strngea =i-l ntreba: Tu, tu-mi e=ti frate? Frate. Frate?! te ntreb. Dac[-mi e=ti frale, de ce m-ai vndut?.... Dar nu te-am vndut, bade, z[u... Al\ii te-au gr[it. De unde =tiu al\ii ce-a fost cu mine? Numai tu =tii, numai \ie \i-am spus. Nu, bade, n-am spus nim[nui... Poate.... Aici Ile t[cea, nu-=i termina vorba, vroia s[ zic[, c[ poate el, Isai, a spus cuiva la un pahar =i a uitat, =i atunci Isai ncepea s[-l cread[ pe frate-s[u c[ nu =tie nimic, ca nu el l-a vndut, dar n sufletul lui tot nu se putea mp[ca s[ cread[ ceea ce ar fi trebuit s[ cread[. De fiecare dat[ se ntorcea cu gndul napoi la vara cnd a trecut dincolo, ncepea s[ le depene pe toate, ncerca s[ le desclceasc[ (tare se mai nclciser[ toate n mintea lui!), dar nu putea, deacum nu =tia nici de ce trecuse, nu =tia pentru c[ de fapt nu prea =tiuse nici atunci cnd p[=i n p[l[laia focului, n bulboana cea adnc[ a apelor. Da, =i de ce se ntmplase a=a cum se ntmplase ce-a f[cut =i cea ajuns? vroia s[ se l[mureasc[ pe el nsu=i, adic[ ce ajunsese vremea de la urm[ cnd s-au pornit nen\elegerile, cine =tie cum s-or mntui, ce s-a face cu dnsul, cu copiii, cu femeia (unde-a duce-o capul ei cel prost?), =i dac[ are s[ mai treac[ vreme tot are s[ trebuiasc[ a da seama n fa\a lumii, a satului, a oamenilor pentru tot ce-a f[cut, pn[ la urm[ o s[ trebuiasc[ s[ deie seama... De lume nu-i pas[, de sat =i

oameni tot a=a, ceea ce-l nsp[imnta mai tare era, uite, baie\a=ul aista netuns, cu pantalonii zdren\ui\i la craci, cu p[rul ridicat pe urechi, b[iatul care st[ pe malul apei, =i tine cu o mn[ pantalonii de bat[, cu alta face semne (l-a v[zut? l-a v[zut stnd \intuit de peretele acesta nalt =i galben?) =i strig[, se vede c[ strig[, c[ de auzit nu se aude din cauza roiului de p[s[ri care au ntunecat cerul. Da, cel mai mult l nsp[imnt[ r[spunsul pe care va trebui s[-l deie acestui b[ie\a= sngele lui, via\a lui, suflarea lui. Ce-o s[-i r[spund[? Cum s[-i l[mureasc[, ca s[-l n\eleag[, s[ nu-l judece, el, feciorul, pe dnsul, tat[l? Cum? Spune\i-mi cum, oameni buni? Ori voi, p[s[ri, care v-a\i n[pustit asupra mea =i m[ lovi\i cu clan\urile, ori voi, valuri, care a\i vrut s[ m[ nghi\i\i. Cine-mi spune? Cine m[ ajut[? Cine?... Isai a nchis iar[ ochii =i a oftat. +i cnd s-a gndit la b[iatul care-l a=teapt[ pe cel[lalt mal, i face semne =i strig[ =i-l cheam[, iar el st[ aici obosit, cu minile =i picioarele tremurnde, st[ ca pironit de peretele nalt, drept, galben, deodat[ l-a v[zut pe fecioru-s[u mare, n[ltu\, a=a cum o fi fost el atunci (b[iatul era leit tat[-s[u, leit Isai), l-a v[zut =i l-a auzit ntrebndu-l: Cum a fost atunci, tat[? Isai a plecat capul, a t[cut mult, apoi a zis cu glas stins, ca de departe numai =i-a nchipuit c[ zice iar dac[ ar fi fost b[iatul ntr-adev[r mare cum i s-a ar[tat, a=a ar fi vrut s[-i spun[: Ascult[, fiule, ascult[ =i ia aminte... Am s[-\i spun cum am pornit s[-l caut pe frate-meu, dar m-am pomenit ntre al\i doi oameni =i n-am mai putut ajunge unde m-am pornit. Dac[ ai s[ ascul\i cu luare aminte ai s[ n\elegi cele ce am a-\i povesti, ai s[

225
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

226
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

n\elegi, poate, de ce s-a ntmplat a=a, =i ai s[ le ghice=ti, poate, =i pe cele pe care am s[ uit sau n-am s[ pot s[ \i le povestesc. Da, uneori porne=ti s[ faci una =i-\i iese alta, a=a =i tu, po\i s[ n\elegi alta dect oi vrea eu s[-\i spun, =i dac[ va fi a=a, nseamn[ c[ ceea ce-am vrut s[-\i spun a fost peste puterile mele (uneori =i gndul r[t[ce=te ca =i omul, apuc[ alt drum =i se duce ntr-acolo unde n-ar trebui s[ se duc[, se duce =i-i bucuros c[ merge prin locuri noi =i pl[cute, =i numai cnd vede deodat[ c[ a ajuns la un zid ce se nal\[ pn[ la cer =i pe care nu-l poate sparge, sau la o pr[pastie ce se deschide n fa\a-i, f[r[ zare de lumin[ acolo jos la fundul pe care nu-l are, atunci vede gndul c[ a gre=it, se nsp[imnt[ pe ce drum a apucat, ar da napoi, dar ntoarcere nu-i =i singura sc[pare crede c[ e s[ se mbete gndul, =i se mbat[). +i totu=i, dac[ are s[ gre=easc[ gndul t[u sau al meu =i are s[ apuce n alt[ parte, nc[ nu-i n[dejdea pierdut[, c[ci vor r[mne n mintea ta, vor st[rui n fa\a ochilor t[i ntmpl[rile ce le-auzi, =i ele, ntmpl[rile, te vor ndemna de multe ori s[ le dezlegi, vor chema gndul t[u dinti sau de pe urm[ s[ le p[trunzi, =i-ai s[ n\elegi de ce se ntmpl[ uneori altfel dect porne=ti =i vrei s[ faci. C[ eu a=a am p[\it-o atunci: m-am pornit dup[ frate-meu, dar am nimerit ntre cei doi domnul ofi\er =i c[pitanul, care la nceput s-au ar[tat aspri, r[i cu mine, dar cnd i-am cunoscut mai de aproape am v[zut c[ nu-i chiar a=a (r[i au fost cu mine cei care m-au prins =i m-au mnat la dn=ii =i... aici vreau s[-\i spun, b[iete, c[ de multe ori cei mici sunt mult mai spurca\i =i mai r[ut[cio=i dect cei mai mari peste dn=ii, =i asta pentru c[ eu eram mai mic ca dn=ii, mai mic =i mai neputincios), =i amndoi m[ b[teau cu palma pe um[r =i-mi

ziceau c[-s ca =i un fecior al lor domnul ofi\er zicea c[-s feciorul lui, iar tovar[=ul c[pitan zicea c[-s feciorul lui. Dar s[ nu crezi, fiule, c[ a= fi vrut s[ m[ rup n dou[, s[ fiu o jum[tate a unuia, o jum[tate a altuia, nu! vroiam s[ scap, s[-l g[sesc pe fratele meu... Iar n diminea\a aceea cu cea\[ cnd am trecut dincoace =i m-a prins soldatul cel cu fa\a lunguia\[ =i m-a adus la c[pitan, =i c[pitanul a aflat unde am fost, din diminea\a aceea, zic, am trecut din mal n mal de mai multe ori (de trei, de patru, nici nu mai \in minte de cte ori), =i mie, b[ietan tn[r =i zglobiu, mi se p[rea c[ m[ joc! Era al dracului interesant s[ vii noaptea la mal, nu singur, cu unul dintr-n=ii, cu B[rbosu dac[ eram pe malul cel[lalt, ori cu Timo=a dac[ eram pe malul ista, treceam printre posturi =i picheturi, =i cum ajungeam la ap[, trebuia s[ mai repet o dat[ ce am de f[cut dincolo, repetam n =oapt[, apoi m[ aruncam n ap[, apa cald[ peste zi, cald[ =i a=a de pl[cut[ s[ tot no\i. +i eu notam cum mi pl[cea, =i eram mndru c[ uite trec de la un mal la altul, =i nimeni nu poate s[ =tie ce fel de ve=ti duc, numai eu unul. A=a m[ gndeam, cnd m[ aruncam n ap[ =i notam, =i de acum nu m[ mai temeam c[ o s[ m[ descopere vreunul cu mitraliera de pe un mal sau de pe cel[lalt, nu m[ temeam pentru c[ =tiam c[ pe fiecare mal m[ p[ze=te cineva. Odat[ cnd am ajuns la mijlocul apei chiar mi-a venit a chiui, mncasem bine, eram odihnit notam lini=tit, de-acuma nu m[ mai cufundam s[ not pe sub ap[ una c[ n-aveam de ce m[ teme, alta c[ era noapte =i eram bine dispus, =i era o noapte cu stele, f[r[ lun[, parc[ ntunecoas[, parc[ nu prea, c[ se vedea malul nalt de colo, copacii pe el ca ni=te umbre de uria=i rndui\i al[turi, malul istlalt jos, cenu=iu, ceva mai departe dealul cuprinznd

227
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

228
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

jum[tate de cer =i pe dealul acela nev[zut satul, casele p[r[site, mute, t[cute, f[r[ nici o lumini\[ =i eu m[car c[ nu vedeam nici un mal, nici cel[lalt, dar =tiam c[ sunt =i-s a=a cum le =tiam eu (de attea ori le v[zusem noaptea cnd treceam not de trei ori, poate de patru ori am trecut, poate de mai multe ori, c[ la urm[ cnd am fugit era tot noaptea =i am pierdut cuno=tin\a =i de atunci am uitat unele lucruri =i tot de atunci, poate, am uitat de cte ori am trecut), a=a c[ acum puteam nota cu ochii nchi=i. +i, zic, mi-a venit s[ chiui odat[ acolo, la mijlocul apei, s[ chiui ca s[ aud[ =i Nistrul, =i malurile, =i livezile, =i p[durea, =i satele, c[ mai este un fl[c[u pe locurile acestea, a=a mi-a venit s[ chiui fie ce-o fi! Dac[ or ncepe s[ bat[ mitralierele, m[ duc la fund =i bat[ ct le place. +i cnd mi-am luat mai mult suflet, \in minte c[ am scos capul din ap[, m-am ridicat deasupra apei, poate chiar pn[ la bru, =i numai am deschis gura =i am ridicat mna s[ pun palma la gur[ a=a cum se cuvine s[ chiui, haiduce=te, ca s[ se aud[ pe toat[ valea pn[-n satele noastre, deodat[ am sim\it c[ parc[ m-a atins ceva la pntece. Am l[sat mna n jos, repede, cuprins de fiori, =i cnd am dat cu mna, degetele mele au nimerit n ceva tare, iar cnd m-am uitat n fa\a mea pe ap[ plutea ceva lung, lung =i umflat, =i degetele mele au sim\it o hain[ umflat[ de ap[, ud[, lucioas[ =i atunci am n\eles c[-i un om necat! Nu =tiu ce-am f[cut: am \ipat ori mi s-a p[rut c[ am \ipat, m-am repezit napoi, necatul s-a repezit =i el dup[ mine, =i atunci mi-a trecut prin gnd: Dar dac[-i viu?! =i vrea s[ m[ prind[?. +i am prins a nota, ngrozit, ntr-o parte, parc[ omul acela venea spre mine, dar deodat[ a r[mas pe loc, se vede c[ se nvrtea apa pe acolo, =i m-am dep[rtat de dnsul. Am notat oleac[

mprejur, apoi n\elegnd c[-i, totu=i, un om necat, nu =tiu de ce mi-a venit s[ m[ apropii s[-l v[d... Dar cum? C[ de v[zut nu-l puteai vedea, nu se vedea. Zic, m[car s[-l achipui cu mna c[ l-oi cunoa=te dup[ hain[, dup[ mbr[c[minte... +i cnd m-am gndit a=a, undeva mai jos a \=nit o rachet[, =i l-am v[zut, i-am v[zut pntecele umflat, mare, peste seam[ de mare de-acuma ie=ise din vrtejul care-l rotise =i-l ducea mai departe, la vale, lumina b[tea tot de la vale, a=a c[ am v[zut numai pntecele umflat, peste seam[ de umflat, poate era un rus, poate un neam\, poate vreunul de ai no=tri din satele de mai sus, ucis ori necat cu de-a sila nu =tiu. Tat[-h[i, =i zici c[ nu te temeai cnd treceai? Numai atunci te-ai speriat cnd cu omul cel necat? Isai auzea glasul b[iatului, auzea cum l ntreab[. Cnd m-a dus atunci B[rbosu cu ochii lega\i la mal =i mi-a ar[tat satul ista al nostru, de ce crezi c[ mi l-a ar[tat? Ca s[ m[ poat[ nsp[imnta mai tare. Iar pe urm[ cnd m-a trimis dincoace, n diminea\a ceea cu cea\[, ce crezi c[ a f[cut? Iar a b[gat groaza n mine. M-a dus la mal, la ap[, tot a=a cu pu=ca din urm[, =i cnd mi-a spus s[ sar n ap[, am crezut c[ vrea s[ m[ mpu=te =i nu vroiam s[ sar, vroiam s[ mai ntind vremea oleac[ (v[zusem c[ din sus vine cea\a alb[) =i l tot ntrebam nu mai \in minte ce, el mi r[spundea (trebuia s[-mi r[spund[ pentru c[ purta n fa\a ofi\erului toat[ r[spunderea pentru mine), dar cnd a v[zut =i el c[ cea\a e la vreo cinci-zece metri, mi-a dat o bleand[-n ap[ (pe urm[ m-am gndit c[ mare prost mai era ei, de ce s[ nu a=tepte s[ ne acopere cea\a? Intram n ap[ =i notam nev[zut nu, c[ el m-a izbit odat[ n ap[, dup[ care a prins a trage asupra mea; amu m[ ntorc =i zic c[ nu era chiar a=a de prost: una, c[ a vrut s[ bage =i

229
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

230
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

mai mult[ spaim[ n mine, alta s[-i fac[ a n\elege pe ru=i, dac[ m-or g[bji cumva, c[ am fugit de la dn=ii, s[ nu cread[ c[-s l[sat anume s[ trec teaf[r dincolo... adic[ dincoace). Da, era s[ uit: cnd treceam prin livezi =i nc[ abia se cr[pa de ziu[, am v[zut cum dintr-un copac, c[lcnd pe tulpina lui ca pe o scar[, se cobora cineva. B[rbosu mi-a zis: Dac[ ai s[ ncerci =i r[mi acolo, s[ =tii c[ n-ai s[ scapi: avem omul nostru n sat. Apoi, pesemne, s-a gndit c[ n-o s[-l cred de ce s[ m[ trimit[ pe mine dac[ au omul lor n sat? =i a ad[ugat: Uite-n copacul cel nalt st[ unul de-=i no=tri, vede satul vostru ca n palm[, =i cum ai s[ ncerci s[ fugi ori s[ ne min\i, te va mpu=ca.... Iac-a=a m[ str[=nicea B[rbosu cnd m[ aducea ncoace. Iar Timo=a, tat[? Ce zicea Timo=a cnd te ducea la mal ca s[ treci dincolo? Te speria =i el cu ceva, tat[? Timo=a? Nu, Timo=a nu m[ speria eram gata speriat. Timo=a t[cea. Mergea =i t[cea. +i numai o dat[ mi-a dat a n\elege de ce tace: se temea c[ m-or ucide dac[ nu nem\ii, atunci ai lor, n-or =ti, or trage =i... De asta se temea mai tare. De ce s[ m[ ucid[, m[i Timo=a? rdeam. Dac[ era s[ m[ ucid[, m[ mpu=cau demult ori unii, ori al\ii. Timo=a cl[tina din cap mhnit =i zicea: Te joci cu focul, z[u. Poate de bun[ seam[ m[ jucam, eram tn[r treisprezece ani, ce vrei? =i-mi pl[cea s[ m[ joc. Odat[ chiar i-am zis: Bre Timo=a, zi-i c[pitanului s[-mi deie m[car un pistol s[ am =i eu o arm[. Timo=a d[dea din cap: Nu se poate! Or ntreba aceia: de unde l-ai luat?... Nu se poate.... Apoi, odat[, cnd m-a condus =chiop[tnd la mal, m-a oprit, mi-a pus minile pe um[r =i mi-a zis: Mi se pare c[ tovar[=ul c[pitan nu prea crede ce spui tu.... Am sim\it c[ prinde a se-nvrti lumea cu tot cu mine. Cum: nu cre-

de?! Da, nu crede... adic[ nu crede tot ce-ai spus.... (Acuma, dup[ ce-au trecut at\ia ani, mi dau seama c[ nici nu putea altfel c[pitanul: cum s[-l cread[ pe un b[ie\a= ca mine care trece la du=man, aduce =tiri cine =tie ce fel de =tiri? or fi ele bune sau nu, dar c[-s drepte nu se =tie, c[ eu nu prea pricepeam multe, b[ietan, ce vrei? dar atuncea parc[ m-a lovit n inim[: A=a? Nu crede?! Nu crede ce-i spun eu? +i m-a prins un fel de ciud[ fa\[ de dnsul.) De ce s[ nu cread[? Nu =tiu. Timo=a a t[cut ct a t[cut, apoi a adus vorba: Gndesc c[ de la Moara-Veche-i toat[ pricina. Oricum ar fi, dar acela a murit... Tu le-ai spus nem\ilor de moar[.... Eu?! am strigat, dar Timo=a mi-a acoperit gura cu palma. Am vrut s[-i spun c[, dimpotriv[, l-am am[git pe domnul ofi\er spunnd c[ =tabul ru=ilor e acolo, =tiam c[ n locul morii nu-s dect ni=te bolovani de piatr[ =i lut, c[ nu-i nimic, c[ dac[ era s[ le spun de c[su\a din dosul nucului de pe zare atunci le spuneam adev[rul, atunci le spuneam unde-i =tabul, dar a=a... +i iar m-a fript la inim[, iar m-a apucat ciuda pe c[pitan =i n-am mai stat s[-i l[muresc lui Timo=a ce =i cum, m-am aruncat n ap[ =i m-am pornit spre cel[lalt mal. Dar tot atunci mi-am zis: dac[ nu m[ crede c[pitanul, atunci cine s[ m[ cread[?... Domnul ofi\er s[ m[ cread[? +i iar a r[sunat glasul b[iatului: Tat[-h[i, dar de ce s[ te cread[? Ce trebuia s[ faci =i nu f[ceai ca s[ te cread[? Isai auzi cuvintele, le auzi ca aievea, dar nu le-a prins, nu le-a n\eles, =i s-a mirat: vezi cum m[ ntreab[? vezi cum vorbe=te? Adic[ ce vrei s[ spui cu asta?. +i b[iatul s-ar face a zmbi, a=a cum zmbea el, Isai, uneori cnd st[tea de vorb[ cu unul din cei mari zmbea nchis, n[untrul lui. Dac[ nu credea, nseamn[ c[.... Ce nseamn[? nseamn[ c[ spuneai min-

231
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

232
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

ciuni. Cine: bade-tu Ile te-a nv[\at s[ gr[ie=ti a=a? Ori mam[-ta? Isai ar l[sa pumnii amndoi pe ce s-ar nimeri dinainte gard, mas[, fund de poloboc iaca, a ajuns s[ nve\e oul pe g[in[, nici plodul t[u nu vrea s[ te cread[, te face mincinos, =i-ar trnti capul pe pumni, =i-ar strnge tmplele, ar sta a=a pn[ i-ar trece ame\eala, apoi s-ar ridica =i ar zice: De=tep\i v-a\i mai f[cut ai=tia de azi! +ti\i s[ despica\i firul n patru, dar durerea unui om, osnda pe care =i-a luat-o el cnd nici nu =tia ce-i asta =i la ce poate s[-l aduc[ odat[ =i odat[ de s[-i caliceasc[ via\a, asta nu vre\i a o n\elege. Deodat[ =i d[ seama Isai c[ vorbe=te nu cu cineva str[in, ci cu feciorul lui numai =i-l nchipuise mare, a=a cum a fost el atunci =i ntoarce vorba: Ascult[, fiule, am s[-\i spun adev[rul, tot cum a fost =i l-am sim\it =i l-am n\eles la anii aceia. A=a ai s[ n\elegi mai bine ntmpl[rile prin care am trecut, vrtejul vremii care m-a trntit cu capul n jos n bulboana neagr[ dintre via\[ =i moarte. Ascult[ =i caut[ s[ p[trunzi adncimea lucrurilor =i s[ nu te mpiedici de un fir de colb, ca nerozii care se anin[ de un cuvnt al omului =i caut[ s[-l umfle, s[-l r[suceasc[ =i s[-l ntoarc[ n fel =i chip, cuvntul, dup[ firea lor plin[ de r[utate =i s[-l ngroape pe om l[snd uit[rii bun[tatea =i suferin\ele lui.... Am s[ ncerc, tat[.... +i nu att pe mine, ct vremea s-o n\elegi, c[ au fost grele tare vremurile, acum mi dau seama... Dar atunci, atunci multe nu le pricepeam... +i totu=i, a=a ne=tiutor, boboc cum eram, m-a dus capul s[-i fraieresc pe nem\i, adic[ pe domnul ofi\er (a=a ziceam eu c[ l-am p[c[lit, amu care pe care a p[c[lit, vezi =i tu, c[ dac[ el m-a trimis dincoace, =tiut c[ credea c[ el m-a p[c[lit pe mine). Ei, dar atunci eram grozav de mndru c[ am pe malul cela,

dincolo, un ap[r[tor a=a de tare, =i tot tr[geam n[dejde c[ am s[ scap de sub ochii lui, =i am s[ ajung n satul m[tu=ii =i am s[-l g[sesc pe frate-meu... Iar ca s[ m[ mbuneze =i mai mult, domnul ofi\er c[uta s[ arate c[-mi poart[ de grij[ =i chiar s[ m[ mbrace. Da, m-a mbr[cat. Bun[oar[, cnd am venit a doua oar[ la dnsul cu =tiri de pe malul ru=ilor, a zis c[ acuma pot fi socotit cu adev[rat soldat al marii =i nenvinsei armate germane =i c[ trebuie, ct stau aici, pe malul acesta, s[ port uniforma marii armate germane. Mi-a dat o tunic[, mi-a pus-o el ]nsu=i pe umeri, s-o port cu mndrie =i demnitate, n tunica aceea, cam lung[, veche, cu urme de noroi =i unsoare pe dnsa (avea ni=te buzunare mari s[ ncap[ vreo dou[ desetce de ou[ ntr-nsele), m[ plimbam prin fa\a c[su\ei din livad[ unde st[tea domnul ofi\er, m[ plimbam parc[ eram la mine acas[. F[ceam ce vroiam m[ duceam s[ v[d groapa cu capac unde m[ \inuse nchis prima dat[ B[rbosu =i unde tr[sesem atta fric[ =i atta frig =i tremurasem atta, m[ duceam pe la copaci =i pe la acela de care m[ lovisem atunci cu fruntea, puteam s[ umblu s[ caut mere prin pomi, dar, binen\eles, departe nu m[ puteam duce, c[ci B[rbosu st[tea mereu de straj[ n fa\a u=ii (rar cnd ap[rea un alt soldat n locul lui). Dar acum B[rbosu nu era a=a \fnos ca nainte =i nu m[ izbea, pentru c[ ncepusem s[ m[ n\eleg singur cu domnul ofi\er, prinsesem cteva cuvinte nem\e=ti, pe unele le =tiam de mai nainte =i nchegam cte o vorb[ cu domnul ofi\er. A=a c[ acuma, dac[ se ntmpla s[ am a-i spune ceva ca s[ nu =tie B[rbosu, i-o spuneam, =i el asculta =i zmbea =i m[ b[tea cu palma pe um[r, m[ netezea pe cap =i mi tot spunea c[ o s[ plec[m curnd n Germania. Zicea c[ aici, pe Nistrul ista p[c[-

233
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

234
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

tos, armata german[ va sta o lun[, dou[, trei, se va odihni, ]=i va reface puterile =i apoi la un mare semnal al Fhrerului va da lovitura de moarte Rusiei bol=evice =i va termina r[zboiul... R[zboiul, cl[tina din cap domnul ofi\er, semn c[ tare s-a s[turat de r[zboi =i tare ar vrea s[-l vad[ terminat ca s[ se duc[ acas[ =i m[ va lua =i pe mine =i m[ va nfia ca s[-i fiu mngiere =i sprijin la b[trne\e. +i eu ziceam c[ da, m[ voi duce, c[ n-am tat[ =i odat[ i-am povestit am[nun\it tot ce =tiam despre tata, cum a fost furat noaptea =i ce-a p[timit =i cum s-a pr[p[dit de n-am mai primit nici o veste de la dnsul. El m-a privit atent, mult, adnc n ochi, mi-a nfipt degetul ar[t[tor n piept (eram mbr[cat n tunic[) =i a zis: V[d c[ nu min\i. V[d c[ spui adev[rul. Nici nu =tiu cum s-a ntmplat de am adus vorba de tata, nu =tiu de ce... Pesemne de aceea ca s[-i dovedesc c[ are tot temeiul s[ cread[ ce-i spun, de asta i-am povestit... C[ci de fiecare dat[ cnd veneam de dincoace, de pe malul nostru, m[ lua n c[su\[, m[ a=eza la mas[, m[ punea s[-i n=ir tot ce-am v[zut, tot ce-am observat, iar el =edea n jil\ul lui, cu ochii ntredeschi=i numai, iar uneori nchi=i de tot, st[tea =i asculta, f[r[ a privi la mine =i numai cnd mi zicea s[-i desenez sau s[-i ar[t pe hart[, unde, n ce loc =i ce-am v[zut, numai atunci i deschidea pu\in, ochii. +i acuma tot B[rbosu m[ conducea la mal, m[ a=tepta =i m[ ntlnea cnd m[ ntorceam noaptea, era mereu al[turi, dar mai mult t[cea. Acuma mai prinsesem la inim[, a=a c[ aveam cum s[-i arunc B[rbosului =i cte o c[ut[tur[ piezi=[: Ai uitat cum \i-ai b[tut joc de mine? Stai c[-mi vine =i mie rndul s[-mi bat joc de tine. Am s[ \i-o pl[tesc. Acum, cnd aveam tunica pe mine, nu m[ mai sim\eam a=a de slab printre nem\i. mi f[cuser[ ei n tinda c[su\ei

un fel de pat, pe ni=te l[zi a=ezate al[turi ca s[ m[ odihnesc ziua. Acolo, pe pat, =edeam uneori ntins cu fa\a n tavan, auzeam cum se plimb[ dincolo domnul ofi\er, cum p[=e=te B[rbosu cu pistolul-automat n mn[ prin fa\a u=ii. Stnd a=a, m[ gndeam: Oare ntr-adev[r domnul ofi\er crede tot ce-i spun? Atunci de ce se \ine B[rbosu mereu pe urmele mele? Cnd am vrut s[ m[ ndep[rtez mai mult de c[su\[, s[ m[ duc spre mal, iar alt[dat[ spre p[dure, m-a ajuns din urm[ =i m-a ntors napoi. N-a zis: nu se poate, ci te cheam[ domnul ofi\er. Asta f[cea s[ m[ gndesc c[ domnul ofi\er e foarte atent cu mine, adic[ b[nuitor, asta am vrut s[ zic. S[ fi sim\it cumva c[ trecnd dincoace, pe malul ista, la ru=i, nu umblu fugar ascuns, ci m[ duc drept la tovar[=ul c[pitan, iar dup[ aceea m[ ntorc =i-i spun ceea ce mi zice c[pitanul s[-i spun? Pentru c[ eu, la drept vorbind, nu vedeam pe malul acesta nimic, =i nici nu puteam s[ v[d Timo=a m[ ntlnea =i m[ ducea de-a dreptul la bojdeuca de pe muchia dealului. Acas[? Nu m[ l[sau s[ m[ duc: nu m[ l[sau =i gata! Se temeau, pesemne, c[ m[ poate prinde vreun neam\ n crucea lunetei de dincolo, din copacul cel nalt. Ori, dac[ nu m-ar fi mpu=cat, ar fi aflat c[-s trimis de ru=i la ei =i s-ar fi dus de rp[ toat[ afacerea. De aceea c[pitanul s[pt[mna aceea ct am tot trecut de pe un mal pe cel[lalt, nu mi-a dat voie s[ m[ duc acas[ ]n nici un caz. Tat[, dar cum de nu te-a trimis c[pitanul napoi? napoi? Da, n satul unde erau du=i oamenii.... Ca celelalte d[\i, vrei s[ zici? Amu, vorba ceea, se schimbase socoteala... Amu, dac[ m[ ntorceam de pe malul nem\ilor, c[pitanul m[ asculta, m[ cerceta, m[ ntreba tot ce-am v[zut, ce-am auzit =i am observat, =i scria bini=or, iar dup[ aceea m[ a=eza

235
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

236
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

al[turi de dnsul, afar[, sub nuc, ori n cas[ la mas[ , mi punea mna pe um[r ori pe genunchi cum fac oamenii n vrst[ cnd vor s[ fie mai aproape =i mai sinceri unii cu al\ii, =i ncepea s[ m[ ntrebe: Nu \i-i greu? Nu te temi s[ treci?. D[deam din cap: Nu. Vezi c[ nu te-a= fi trimis, dar r[zboiu-i r[zboi. La r[zboi trebuie s[ ajute to\i, fiecare cu ce poate. Apoi t[cea =i ntr-un trziu rdea: Dar, la drept vorbind, tu singur ai b[gat capul. Te-am trimis de dou[ ori din sat, de dou[ ori ai fugit de la maic[-ta =i tot singur te-ai vrt n labele nem\ilor... Acum trebuie s[ te \ii pn[ la sfr=it, s[ aju\i. Ei, aju\i? D[deam din cap: +tiut c[ ajut. Tat[, ce fel de om era c[pitanul? Era aspru? Dar cum ai vrut s[ fie? C[ doar nu era la nunt[. Nu mai era el cum p[rea la nceput. C[ eu dac[ l-am v[zut =i l-am cunoscut mai de aproape n cele cteva zile, adic[ n s[pt[mna de la urm[, cnd s-a ridicat frontul =i s-a dus mai departe dup[ ntmplarea cu soldatul de la Moara-Veche =i mai ales dup[ ce-am aflat de ce-i a=a de ncrncenat n sufletul lui (despre asta mi-a povestit Timo=a cnd ne ntorceam ntr-un rnd de la mal c[pitanul numai mi-a ar[tat o fotografie cu case arse, f[cute una cu p[mntul, numai gr[mezi de lut negru, unde =i unde cte un horn singuratic pe cerul cenu=iu, plin de fum) cnd mi-a ar[tat fotografia, c[pitanul a zis: Vezi ce-au f[cut ei din satele =i ora=ele noastre? dar n-a ad[ugat mai mult nimic; Timo=a mi-a spus c[ printre ele era =i casa c[pitanului, c[ s[ti=orul ori trgu=orul lui a fost =ters de pe fa\a p[mntului de nem\i; zic, dup[ aceea am v[zut eu ce fel de om i c[pitanul... M[car c[ n-avea cnd sta de vorb[ cu mine, mi povestea despre Hitler, care a vrut s[ cuprind[ toat[ lumea, =i-mi spunea de ni=te cuptoare n

care hitleri=tii f[ceau focul cu oameni cum ai face cu lemne de nu r[mneau nici oasele, numai cenu=a... Uneori glumea cu mine... |in minte, odat[ m-am ntors tremurnd de frig (eram ud, noaptea s-a nimerit r[coroas[), tovar[=ul c[pitan a poruncit s[ ne aduc[ ni=te pahare =i m-a tr[snit cu ni=te spirt de mi s-au aprins obrajii =i urechile ca focul =i atunci am nceput a m[ l[uda cum i p[c[lesc pe nem\i, adic[ pe domnul ofi\er, rdeam =i-i povesteam, iar c[pitanul asculta =i rdea =i numai ce v[d c[ ia o pilotc[ de la un soldat care st[tea la telefoanele n=irate de-a lungul sobei, i-o smulge din cap =i mi-o pune mie: Uite, acum e=ti soldat! A=a s[ umbli. Faci mai mult[ treab[ dect al\ii, b[iete. Poart-o! O purtam ct st[team n c[su\a c[pitanului. +i m[ prindea bine pilotca, adic[ nu aceea, c[ i-am dat-o napoi soldatului de la telefoane (c[pitanul mi-a zis, dup[ ce =i-a venit n fire), mi-a g[sit c[pitanul alta nou[-nou\[ (asta, pe care ai luat-o mai deun[zi =i te-ai dus s[ te f[le=ti la b[ie\i cum f[ceam eu cu cureaua tatei, care a adus-o la vremea lui din armat[, c[ tata, s[rmanul...). Pn[ la urm[ am uitat, mi-a trecut mnia =i sup[rarea pe c[pitan =i de multe ori tot zicea c[ o s[-l batem pe neam\ =i iar o s[ fie pace =i eu am s[ m[ duc la =coal[, iar eu l ntrebam: Dar cnd? Cnd?. +i cnd ntrebam a=a, m[ gndeam cnd vor trece odat[ ru=ii dincolo, s[ poat[ veni Ile acas[ =i mama (c[ sora, s[rmana, n-avea s[ mai vie niciodat[), iar c[pitanul se uita printre gene la mine =i nu-mi r[spundea, iar odat[, cnd a b[gat de seam[ c[-l r[zbesc, s-a dat brusc la mine, privindu-m[ \int[: Nu cumva \i-a poruncit domnul ofi\er s[ m[ ntrebi? Ca s[-i spui lui? Am sim\it un =arpe ncol[cindu-mi inima: A=a? Vas[zic[, drept spunea Timo=a c[ nu m[ prea crede c[pi-

237
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

238
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

tanul. Nu cumva s-o fi gndit c[ vin aici s[ aflu =tiri ca s[ le duc nem\ilor? +i pe loc m-a fulgerat a groaz[ prin minte: Oare ieri cnd mi-a dat p[h[ru\ul de spirt nu cumva i-am povestit c[ vreau s[ plec n Germania? Adic[ nu cumva i-am spus c[ domnul ofi\er vrea s[ m[ ieie cu dnsul ca s[ m[ nfieze =i s[ m[ fac[ general?... Nu, nu i-am spus... Nici despre tata nu i-am spus... Neam\ului i-am spus, c[pitanului nu. Oare poate s[ fie =i tata pe front? S[-l fi scos de la nchisoare =i s[-l fi dus pe front? Ce-ar fi s[-l ntreb pe c[pitan? Dar nu... O s[ m[ ntrebe: Ce-a f[cut tat[-t[u? De ce l-au furat?. +i atunci chiar c[ n-o s[ m[ cread[ deloc, nici atta ct crede. Zici c[ tu singur ai vrut s[ =tii? Da, singur... S[ vin[ mai degrab[ mama =i fratele =i to\i ceilal\i oameni acas[, n sat. C[pitanul m-a b[tut cu palma pe um[r. Va veni vremea =i-om porni mai departe. +i tot cnd va veni vremea s-or ntoarce oamenii n sat... S-or ntoarce. De-acum l vedeam pe fratele Ile acas[ intrnd cu calul n ograd[, o vedeam pe mama ie=indu-i bucuroas[ n ntmpinare, bunelul gr[bindu-se cu picioarele \epene =i, din urm[ nc[ cineva: parc[ era sora, parc[ eram eu, Isai. S[ m[ v[d eu pe mine? nchideam ochii c[ mi se nvrtea lumea roat[ cnd m[ gndeam la cas[, la orgad[, la gr[din[, la familia noastr[. A=a umblai mbr[cat n tunic[ nem\easc[ =i cu pilotc[ n cap? =i cum \i =edea, tat[-h[i, n cele haine?, va zice b[iatul rznd cnd i va povesti aceste. Isai va zmbi =i va continua: Amu pare lucru de =ag[, dar atunci... Dac[ nu-mi puneam tunica, se desp[r\ea trupul de cap, dac[ nu-mi puneam pilotca, se desprindea capul de trup nu tot un drac era? Amu-i de rs. Dac[-i a=a cum zici, tat[, nseamn[ c[ te d[deai ba cu unul, ba cu cel[lalt, nseamn[ c[ nu mai aveai nici o

t[rie n tine, nici o statornicie. Ba aveam, fiule, aveam =i t[rie mare =i statornicie tare. Vezi c[ nu mbr[cam uniforma ntreag[: o dat[ tunica, o dat[ pilotca, pe rnd. Afar[ de asta trebuie s[ =tii c[ de nc[l\at nimeni nu mi-a dat nimic, =i de mi-ar fi dat totuna n-a= fi luat. Umblam descul\ cum venisem =i r[zb[tusem n sat, descul\ cum m[ prinsese uzbecul, B[rbosul, cel cu fa\a de cal, cum trecusem de mai multe ori de pe un mal pe cel[lalt, descul\ umblam =i s[-mi fi dat papuci de aur c[ nu-i luam. A=a descul\ cum c[lcam nimeni nu m[ auzea, nimeni nu m[ sim\ea, nimeni nici b[nuia c[ trec pe acolo. +i eu mergeam, =i eu treceam, puteam s[ trec peste tot, s[ m[ strecor ca gndul, ca o umbr[, ca o scnteie, ca o raz[, ca un fir de ap[. +i pentru c[ nu aveam nimic n picioare =i c[lcam descul\ p[mntul, p[mntul m[ sprijinea, m[ ajuta, m[ ap[ra, m[ ducea, m[ mngia, m[ ascundea =i aceea era t[ria =i statornicia mea cea mare =i tare. A=a-i, b[iete.... Iar n noaptea aceea cum a fost, tat[ h[i? n noaptea aceea, zici? Pentru ce-ai trecut n noaptea aceea? Atunci, cic[, nu te-a trimis nimeni, ai trecut singur.... Cine zice: bade-tu Ile? De unde s[ =tie el mai bine dect mine? Ascult[, b[iete, dac[ n-am s[-\i spun eu, n-are s[-\i spun[ nimeni ce-a fost =i cum a fost =i n-ai s[ =tii adev[rul niciodat[. n noaptea aceea am fugit... Adic[ cum am fugit? Am sim\it c[ nu =tiu ce umbl[ ru=ii =i se vnzolesc ca niciodat[ =i de mine au uitat. Pe la miezul nop\ii aveam a trece dincolo. Totdeauna nainte de asta c[pitanul st[tea de vorb[ cu mine, m[ nv[\a ce =i cum s[ fac, dar n noaptea aceea parc[ nici nu eram acolo n bojdeuca lui. Ba chiar m-a scos =i m-a l[sat afar[. Ce f[ceau ei acolo n[untru nu =tiu: zbrniau telefoanele, veneau

239
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

240
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

solda\i, santinela i soma, ei r[spundeau =i treceau n cas[. De vreo cteva ori c[pitanul a plecat undeva... i zic lui Timo=a: Spune-i c[pitanului c[ vreau s[ dau o fuga pn[-n vale la bunelu. Mi-a dat voie, dar numai pe un ceas =i dup[ un ceas s[ m[ ntorc la dnsul. Am pornit cu Timo=a la vale, printre case. Era ntuneric. Abia se vedeau acoperi=urile negre. Treceam dintr-o uli\[ n alta, r[spundeam la glasurile santinelelor, f[ceam iar pe dup[ case =i, cnd am cotit din drumul mare la dreapta pe ulicioara noastr[ strmt[ =i strmb[, ncrjoiat[ =i s[pat[ la mijloc de ape din ploi ori din om[turi, cnd am ajuns acolo, inima a prins a bate: Iaca am venit, iaca m-am ntors la c[su\a noastr[, acu= trebuie s[ fie poarta, am s[ trec pe-o parte printre dnsa =i gard ca s[ n-o mi=c, s[ nu fac zgomot.... Cnd m-am gndit a=a mi s-a ar[tat n ochi mama; st[tea cu ni=te leg[turi n mini n fa\a por\ii, asudat[, obosit[, nec[jit[ =i n-avea cine-i deschide s[ intre, nu s[rea nimeni s-o ajute. Te-ai ntors, mam[? Dar veni\i =i-mi ajuta\i careva! Vine cineva la fuga, i ajut[ s[ duc[ leg[turile, mama ofteaz[, intr[ n ograd[, dup[ dnsa sora, apoi vine un b[iat. M[ uit la b[iatul cela (parc[-l cunosc, parc[ nu) duce un cal de drlog. Da, i Ile! Dar de ce nu seam[n[ la fa\[ cu dnsul? Doar calul... el trebuia s[-l aduc[. Tat[! strig[ mama =i din c[soic[ iese, p[=ind cu picioarele \epene, bunelul. Face doar c`\iva pa=i, se opre=te =i zice: Hei, femeie, ai venit acas[? Am venit. Da un \i-s copiii, femeie? Copiii? mama =i =terge fruntea de n[du=al[: Copiii...? Se uit[ mprejur =i vede c[-i singur[, s-a ntors numai cu o leg[tur[ n mn[. Picioarele i se nmoaie =i cade la p[mnt. Bunelul se uit[ la ea parc[ ar zice: Ai pr[p[dit copiii, fa. I-ai pr[p[dit. D[ cu ochii de

mine care vin de pe ulicioar[, de la deal: Da tu, m[i Isai, c[ e=ti mai mare, de ce n-ai ajutat-o pe maic[-ta? Pe unde umbli, m[i b[iete? De ce-ai l[sat-o pe maic[-ta =i bulih[re=ti cine =tie pe unde? Oh, b[iete, b[iete, mare u=ernic e=ti; nu \ii la mama asta a ta, nu tragi la casa ta, nu \ii la fra\ii t[i, la neamul t[u. Am auzit cuvintele bunelului, le-am auzit r[sunnd =i m-am gndit: oare Timo=a le-a auzit =i el? M-am uitat spre dnsul, mergea t[cut, ca de obicei, =i numai ciubotele i se auzeau sunnd pe p[mntul tare, uscat. Nu, bunelule, n-am uitat. M-am pornit dup[ Ile s[-l caut.... +i l-ai g[sit? l aduci acas[? Vine =i el cu tine? Aista care-i cu tine zici c[-i Ile? Dar... cnd am trecut dincolo m-au prins nem\ii.... Te-au prins? +i m-au trimis napoi la ru=i.... Te-au trimis.... Cte am tras, bunelule! M-au b[tut, m-au p[lmuit, m-au nsngerat, am tremurat de frig, am tras atta fric[.... Dar bine c[ l-ai g[sit pe Ile.... Nu l-am g[sit, bunelule!. Nu l-ai g[sit? Dar aista care vine acas[ cu tine, cine-i?. I-am adus c[pitanului =tiri de la nem\i, dar pe Ile nu l-am putut g[si.... Bunelul pleac[ ochii, la locul unde c[zuse mama adineaori cnd a probozit-o c[ a pr[p[dit copiii. Dar am s[-l g[sesc, bunelule, am s[-l g[sesc... Pn[ amu n-am putut c[ de fiecare dat[ cnd treceam m[ conducea la mal cineva =i dincolo m[ ntlnea cineva... Iar amu am s[-l g[sesc, bunelule, =i o s[ venim amndoi acas[. +i mama are s[ vie =i o s[ fim iar cu to\ii mpreun[. Numai d[-mi, te rog, crja ta, bunelule, crja d[-mi-o.... Bunelul a ridicat ochii spre mine, erau mhni\i ochii lui, ndurera\i, a ntins mna =i mi-a dat crja. Am luat-o, am ridicat-o =i am ntins-o nainte, a=a cum faci cnd vrei s[ ar[\i la ceva. +i cum am ntins-o, crja, ulicioara pe care mergeam la vale, spre

241
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

242
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

cas[, am v[zut-o fugind repede napoi, am v[zut cum a trecut pe lng[ poarta nchis[. Casa, c[soica cu o ferestruic[ n mijlocul peretelui dinspre drum, gardul de la vale de c[soic[ s-a desf[cut n dou[ n fa\a crjei mele, adic[ a bunelului, copacii din livad[ s-au ferit n p[r\i ct am trecut printre dn=ii, apoi s-au nchis n urma mea, gardul din fundul gr[dinii a plutit pe sub mine r[mnnd napoi, =i cnd am auzit la picioarele mele apa sunnd, crja bunelului a lunecat nainte, eu culcat, cu mna ntins[, dup[ ea... Cnd m-am ridicat de jos, ncet, eram pe cel[lalt mal, se auzea =iroind apa de pe hainele mele din pnz[ de cort boite cu coaj[ de nuc[, am sim\it c[ m[ apuc[ o r[coare din toate p[r\ile =i mi se face frig, =i a=a, n patru labe, mpungndu-mi =i zgriindu-mi palmele n pietre ascu\ite, =teapuri de buruieni uscate, am pornit pe mal n sus, spre grl[.... Acum Isai uitase, mai bine zis nu vroia s[-=i aduc[ aminte de nimic pe lume nici de cel care-l a=tepta alte d[\i, noaptea, la tulpina copacului sus, pe mal, nici de cel care-l conducea tot a=a, noaptea, pn[ la ap[, iar el era un fel de minge, nu vroia s[-=i aduc[ aminte, att numai s[ ajung[ mai repede la malul grlei. Acolo s[ coboare, s[ mearg[ de-a lungul apei, prin stuf[rie, s[ mearg[ n sus pn[ ce va ajunge n sat la asta se gnde=te. +i nu c[ se gnde=te se vede ajuns de-acum... dar deocamdat[ se trie pe unde n coate =i-n genunchi pe pietri=ul ascu\it, pe unde f[cnd o fug[ bun[ (c\iva pa=i, dar se cheam[ c[-i fug[ aici malu-i nalt dac[ st[ cineva sub copaci, culcat, =i se uit[ n zare, l vede imediat), apoi iar trntindu-se la p[mnt peste stible de buruieni \epoase, peste spini. Cade, st[ =i ascult[ mprejur =i nu aude dect propria-i

inim[ zb[tndu-se dedesubt (se las[ mai tare, o apas[ s[ nu se aud[, se las[ peste spini), nu aude dect propriul gfit (strnge din\ii, strnge f[lcile, s[-l n[bu=e, dar g[l[gia-i umple urechile, g[l[gia respira\iei lui gr[bite, ostenite), nu aude nimic dect numai un vuiet continuu, un vjit continuu, parc[ s-a pornit o furtun[ stra=nic[, parc[ a nceput a clocoti cerul =i, dup[ el, a se cutremura p[mntul, a se cl[tina din adncurile lui... St[ a=a Isai o vreme una cu buruiana de sub dnsul =i socoate n mintea lui c\i pa=i i-ar mai trebui s[ fac[ s[ ajung[ la grl[ (pa=i, dac[ ar merge cum se merge, dac[ s-ar scula n picioare =i ar porni de-a dreptul), nu pa=i ct[ vreme va mai trebui s[ se trasc[ pn[ s[ ajung[ acolo, c[ de acuma trebuie s[ fie aproape de miezul nop\ii (poate a trecut? s[ fie alt[ vreme, ce cntare ar mai porni coco=ii: unii dintr-un sat, al\ii din cel[lalt sat uneori oamenii cnd se ntlneau la mal se pilduiau: Bre, da leno=i coco=i ave\i: pn[ nu-i trezesc ai no=tri, nu cnt[ ai vo=tri. Ceilal\i r[spundeau: Dac[ ai vo=tri cnt[ gre=it, ncep mai nainte, numai ca s[-i laude lumea... +i s[ nu-i taie st[pnii, poate s[ fie =i miezul nop\ii). Isai ntoarce capul, stele-s pu\ine pe cer (ori c[-s nouri pe unele locuri, ori c[-s copacii de vin[, ori c[ ochii lui plini de sudoare) ceru-i jos, posomort, ntunecat, nu ca alte d[\i cnd trecea nalt, curat, plin de stele, ce scnteiau ca ni=te ochi =i-l ndemnau s[ n-aib[ fric[, ele vegheaz[ acuma ceru-i mahmur. Isai las[ capul, ]=i nghimp[ obrazul, locul prinde a-l ustura =i n aceea=i clip[ =i aduce aminte c[ tot a=a l usturase =i degetul atunci cnd s-a ridicat de jos =i s-a repezit s[ nu-l vad[ santinelele (cnd se ntorcea a doua oar[ spre sat) =i atunci cnd l ducea cu ochii lega\i =i a aninat cu unghia ntr-o

243
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

244
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

buruian[ de a c[zut, tot a=a =i... +i o ndoial[ cumplit[ l cuprinde: dac[ nici de data asta n-o s[ ajung[ la m[tu=a n sat? Dac[ nici de data aceasta n-o s[ aib[ noroc... De ce s[ nu poat[? Ori nu =tie drumul? Nu cunoa=te locurile?... A=a se chinuie n sufletul lui =i ntreb[ri peste ntreb[ri vin s[-l macine: Crezi c[ ai s[ r[zba\i? N-ai s[ r[zba\i! Altele: +tii c[ nu \i-a mers de la nceput! De ce te-ai pornit iar[? Ori ai uitat ce-ai p[\it atunci? Isai strnge iar din\ii, se ridic[ =i fuge c\iva pa=i spre locul unde trebuie s[ fie grla, s-o ieie pe grl[ n sus ori pe mal de-a lungul apei; dac[ va vedea c[ n-are ncotro o s[ mearg[ prin ap[, prin stuf[rii pn[ va trece podul, pn[ va trece drumul, pn[ va sc[p[ta spre sat, acolo nu se mai teme de nimic, =tie bine locurile, poate s[ nimereasc[ ziua-noaptea, poate s[ nimereasc[ =i cu ochii nchi=i. +i crezi c[ ai s[ r[zba\i? Crezi? l n\eap[ veninos o ntrebare... Poate nici nu-i ntrebare, ci un spin care i-a intrat n carnea t[lpii, un hre=ti care i-a rupt pielea genunchiului... Atunci n-am putut r[zbate, era ziu[. Acuma-i noapte. De cte ori am trecut noaptea m-a prins cineva? Da, dar era cea\[, tot ca =i noaptea.... Isai flutur[ din cap =i porne=te mai departe n patru labe, se strecoar[ pe sub ni=te tufari, tufarii l las[ s[ treac[, ajunge la al\ii, ai=tia-l prind cu din\ii de haine, dau s[-l opreasc[, el se smuce=te, scap[, se duce mai departe... A= fi r[zb[tut =i atunci, dar am f[cut r[u c[ m-am pornit ziua. Nu c[ te-ai pornit ziua, ai f[cut r[u c[ n-ai a=teptat pe mal pn[ s-a nnopta. Vezi? Vezi?! strig[ Isai. }nseamn[ c[ acuma o s[ r[zbat, c[-i noapte! Vede cum ntreb[rile fug toate din fa\a lui =i se bucur[, dar simte c[ n-au fugit departe, degrab[ s-or ntoarce s[-l n\epe iar[, s[-l mpung[, s[-l opreasc[ din mers cum au

f[cut tufarii cu ghimpii lor. Isai se opre=te. Mai ncolo se vede o dung[ neagr[, cobornd din stnga, la vale. O dung[ neagr[, nalt[ nu-i nalt[, joas[ nu-i joas[, dar nici nu se poate n\elege: i aproape ori i departe dunga, pentru c[ ntre Isai =i dunga aceea se ntinde un =es deschis, ntins =i neobi=nuit de luminos... De unde s-a luat poiana aici, c[ n-a v[zut-o niciodat[ de cte ori a trecut, =i atunci ziua, =i dup[ aceea, noaptea de unde s-a luat? Ori poate a ajuns n marginea livezilor, aici se termin[ livezile =i aceea-i p[durea, dunga neagr[? Dar grla unde-i? Trebuie s[ fie nainte de a se termina livezile, c[ p[durea-i pe cel[lalt mal al grlei... S-a r[t[cit? A apucat n alt[ parte? Vezi? Vezi! Degeaba te-ai bucurat! Cum vrei s[ r[zba\i dac[ ai mers numai oleac[ de loc =i te-ai r[t[cit? A gr[it n gndul lui, cu nep[sare. Chiar de m-oi r[t[ci, m-oi dezr[t[ci singur, auzi?, att a zis. Iar pentru dnsul s-a gndit: Adic[ de ce s[ nu fi ajuns la marginea livezilor? C[ merg de mult. +i iar se ntorcea: Atunci ar fi trebuit s[ dau peste grl[. +tiu c[ n-am trecut-o f[r s-o simt! +i deodat[ a n\eles: Bre b[iete, bre, d-apoi aceea =i este grla. Grla! +i dincolo-i p[durea. +tiut c[-i p[durea! Am s[ r[zbat! Am s[ r[zbat! Acum i sigur c[ o s[ r[zbat[, altfel nu se poate: o s[ ajung[ pn[ la grl[ (ce i-a mai r[mas? o fug[ bun[), o s-o ieie pe grl[ n sus ori pe mal, ori pe lng[ ap[, ori prin stuf[ri= (da! dunga poate s[ fie chiar vrfurile stufului care se leag[n[ de-asupra malului de aceea i se pare uneori mai groas[, alteori mai sub\ire, uneori mai aproape, alteori mai departe), o s[ treac[ drumul pe sub pod (pe pod poate fi cineva, poate s[ steie vreo santinel[), o s-apuce pe din stnga pe lng[ =irul de nuci, acolo \ine oleac[ la vale =i-i casa m[tu=ii...

245
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

246
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Iac[-t[-l bate la fereastr[ (la cea din dos): cioc, cioc, cioc! Nu r[spunde nimeni. Bate iar[: cioc, cioc, cioc! Se aude cineva mi=cndu-se n cas[. Deschide\i! Nu v[ teme\i, s eu, Isai! Cine, cine? Eu, Isai! Care eu? l recunoa=te pe Mihai: Bre, vere, bre! Nu m[ cuno=ti? s eu, Isai, v[ru-t[u. Pn[ la urm[ Mihai deschide. n cas[, pe ntuneric: Tu e=ti, m[i Isai? De unde te-ai luat pe vremea asta? Am trecut amu ia.... Ai trecut not noaptea? +i nu te-ai temut c[ te-or mpu=ca? Isai numai se face a zmbi: de cte ori a trecut el a=a, noaptea! Ile-i la voi? Ile? De unde s[ fie Ile la noi? r[spunde Mihai. +i atunci se aude =i m[tu=a, se aude, dar nu se vede, =i nu-i glasul ei, ci-i glas str[in: Da de ce-l cau\i la noi? Nu-i el la noi! Cum nu-i, m[tu=[? Eu dup[ dnsul am venit.... Simte Isai c[ nu vor s[-i spuie el =tie c[ Ile-i la dn=ii. S-a ascuns cnd a auzit c[ bate cineva la u=[. A fugit prin pod, pe vreo fereastr[... Dar aista-i el, Isai. Parc[ o aude pe m[tu=[-sa, pe Mihai: Dar ce, vrei s[-l iei cu tine n Germania? Aha, vas[zic[, =tiu c[ am lucrat pentru nem\i?! De atunci cnd am fost dup[ ou[? Ori m-a v[zut careva n tunic[ nem\easc[?.. Isai se ridic[ de jos =i porne=te la fuga drept nainte, s[ ajung[ mai repede la dunga neagr[ care se clatin[, =i parc[-i aproape, parc[-i departe, se ridic[ =i strig[-n gndul lui, strig[ cu durere: Nu-i adev[rat! Pentru tine am trecut, Ile =i atunci =i amu... Atunci m-au prins. Amu... Hai acas[, frate! Mama ne a=teapt[. Numai noi am r[mas, noi doi... Sora... Ie=i, Ile! +i, cnd i s-a p[rut c[ din\ii singuri i s-au descle=tat =i chiar a strigat n gura mare: Ile, unde e=ti?!, la c\iva pa=i n fa\a lui, jos, iarba s-a aprins, de tocmai l-a orbit, s-a auzit =uiernd pe la picioarele lui =i din fug[ s-a trntit la p[mnt. O

mitralier[! L-a observat! A tras din sus, din stnga... A stat Isai f[r[ suflare n locul unde-a c[zut, apoi dup[ ce =i-a mutat mitraliera focul mai ncolo, nainte (se vede c[ toat[ poiana asta, dac[ era poian[ ct se vedea pn[ la dunga cea neagr[, adic[ pn[ la grl[, era sub focul acelei mitraliere din stnga), a n\eles c[ n-a tras anume asupra lui (dac[ era s[-l observe ar fi mutat focul ncoace, spre dnsul) =i a pornit a se trage napoi, iar dup[ ce s-a v[zut ndosit ntr-o adncitur[, =i-a zis: Gata, de aici nu mai ies. |i-am spus c[ n-ai s[ r[zba\i? Nu m-ai crezut?!, a \iuit ntrebarea cea viclean[, Isai =i duce palma la frunte: Ce s[ fac? S[ a=tept aici. Ce s[ a=tept? Pn[ se face ziu[. Pn[ or veni =i m-or prinde? Se ridic[, se uit[ ntr-acolo de unde a tras mitraliera =i chibzuie=te: S-o ocolesc! S[ trec pe deasupra ei. Crezi c[ ai s[ po\i? N-ai s[ po\i! N-ai s[ po\i! Trebuie s[ pot! Trebuie s[ pot! Trebuie s[ pot! =i Isai face pe dup[ tufarii ghimpo=i care-l aninaser[ de hain[ (or fi =tiut ei c[ pe acolo nu era chip de trecut?), =i prin dosul lor o ia n sus, la deal. Ziceai c[ n-am s[ trec? Ba am s[ trec! =i se trie mai departe, la deal, ndrjit. De ce s[ se bage peste mitralier[ dac[ poate s[ taie drept n sus =i s[ ias[ taman lng[ pod, acolo pnde=te cnd nu-i nimeni (poate s[ fie p[zit drumul n-or mai p[zi chiar toat[ palma de loc lui o =chioap[ i trebuie) =i trece drumul. Pe sub pod o s[ treac[! De acolo o ia repede n sus, spre sat, merge de-a lungul nucilor, nu... mai bine s[ \ie valea, tot pe grl[, pn[ la cap[t, acolo taie col\ul satului, urc[ oleac[ la deal =i iese taman la casa m[tu=ii. Intr[ mai repede, ntr[, Isai. S[ nu te vad[ careva c[ ai venit, Isai se d[ dup[ u=a tinzii, Mihai trnte=te z[vorul... Aude Isai c[-l ntreab[ ceva, dar nu pricepe ce-l ntrea-

247
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

248
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

b[. R[sufl[ greu, des, abia-=i trage sufletul. Trecuse drumul, era de-acum aproape, ajunsese la prima cas[, nu-i mai r[m[sese atta, deodat[ l-au v[zut, au strigat, el a rupt-o de fug[, ei au nceput s[ mpu=te, Isai fugea, se trntea la p[mnt, =edea o secund[-dou[ a=a cum l-a nv[\at bunelul s[ fac[ (i-a povestit odat[ bunelul cum a fugit cu nc[ unul pe sub gloan\e, n b[t[lia cealalt[, bunelul se trntea la p[mnt, apoi iar se scula, iar acela nu vroia s[ se trnteasc[, striga, suduia, iar bunelul i zicea: Culc[-te, omule! acela nu, ori c[-i era lene, ori c[-i era ru=ine, nu se culca; zic, cnd a ajuns bunelul la tran=ee, s-a uitat napoi, acela nu era), apoi dintr-odat[ zvcnea de jos =i o lua iar nainte. +i fuga, fuga, fuga.... Mihai =i m[tu=a l-au auzit ori l-au v[zut, i-au deschis =i el a intrat... Ile! Unde-i Ile? Ile-i la voi? ntreab[ Isai. Am venit dup[ Ile, mama a zis s[ mearg[ acas[.... Isai se opre=te: n dreapta, dincolo de tufari, s-a auzit un zgomot, parc[ s-au auzit vorbe. Se apleac[, se lipe=te de p[mnt s-a mi=cat ceva ca ni=te umbre de oameni. St[, a=teapt[... Poate acolo-i mitraliera care a tras de-a luat foc iarba la picioarele lui? Se trage nd[r[t mpingndu-se cu coatele. Deodat[ bag[ de seam[ c[ o umbr[ se scoal[ =i porne=te nspre dnsul. Isai o ia la fug[ la deal, n patru labe. M-au v[zut. Vin dup[ mine. Acu o s[ trag[! Pe nea=teptate tufarii se termin[ =i n fa\a lui e loc curat. Livezile au r[mas n stnga, dincoace de p[dure (se vede c[ p[durea-i dincolo de dunga neagr[ poate ntr-adev[r dunga ceea nu-i dect marginea p[durii, nu grla, dac[ nu-i grla atunci de ce se clatin[ a=a? numai stuful poate s[ se clatine s[ se clatine? dar nu-i pic de vnt dac[ nu-i grla nseamn[ c[ s-a r[t[cit atunci satu-n care parte s[ fie negre=it c[ grla, cum

era s-o treac[ f[r[ s[ simt[?) =i Isai uitnd c[ poate s[ fie observat porne=te s[ alerge n tot statul lui ntr-acolo unde trebuie s[ fie drumul. Dac[ ajunge la drum, g[se=te =i grla, c[ drumul peste grl[ e, peste pod, =i dac[ o s[ g[seasc[ podul acolo-i =i satul. |i-aduci aminte, m[i Ile, cum ne-am r[t[cit cnd ne-am dus cu h[itul la m[tu=a? Abia am trecut, am ie=it pe mal, cnd m[ uit nu e=ti. Te strig: Unde e=ti, Ile m[i? Aici, bade! Strigai ca de pe ceea lume din groapa cu om[t. Crezi c[ de ce ne-am r[t[cit? Tu tr[geai la stnga, eu la dreapta, tu la stnga... +i-ai v[zut unde am ie=it? De mult trebuia s[ fim n sat, iar noi tot pe deal mergeam. Cmpul alb, nici duh de om, nici h[m[it de cine... Ai nceput a scnci: De ce n-ajungem, bade, c[ mi-i frig. Eh, Ile, mi vine s[-\i rup urechile... Da, mai am =i cteva palme pentru tine. Ie-\i-le, dragul badei, c[-s ale tale. Auzi? Isai se poticne=te =i cade. +i cum cade, vede n fa\a lui crescnd ceva negru =i mare =i nalt. Uruie nfundat, tot mai aproape, mai aproape. Uruie mai tare. Isai simte cum p[mntul sub minile lui, sub picioarele lui prinde a se cutremura, a se cl[tina... Momia mare, neagr[, ct casa, vine asupra lui. Isai se trage napoi, d[ nd[r[t ntors cu fa\a spre ar[tarea ap[rut[ pe nea=teptate. Umbra se mi=c[ tot spre dnsul, mai aproape, mai repede. Iat-o la zece pa=i la cinci la doi la un pas. Isai cade pe-o parte. Cerul deasupra lui se ntunec[ tot. nchide ochii. Aude un huruit asurzitor deasupra lui... Cnd =i vine n fire... Ce-a fost tanc? camion? alt[ ma=in[? nu poate s[ n\eleag[. Dar a trecut... A trecut... Putea s[-l calce, s[-l striveasc[. Bine c[ a dovedit s[ se fereasc[! Abia atunci =i aduce aminte... Avea =i ni=te pete galbene. Erau ochii momiei. De ei s-a speriat. Ni=te ochi abia

249
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

250
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

v[zu\i. Ei l-au nsp[imntat mai tare. Ei =i cl[tinatul p[mntului. Ce-a fost? Ce-a trecut pe lng[ dnsul? Urmele, s[ vad[ urmele, de ce-s urmele... Se trie nainte. Pe aici a trecut momia. Trage cu palma pe p[mnt. Pe nea=teptate simte sub mn[ p[mnt tare, b[t[torit, neted... Nisip... Drumul! A ajuns la drum! D[ cu minile, cu palmele ntr-o parte, n alta, s[ vad[ dac[-i ntr-adev[r drumul, nu-i numai urma l[sat[ de cine =tie ce lighioan[ cu motor, cnd dintr-o parte, tot dintr-acolo de unde a venit ar[tarea, r[sare alt[ lighioan[. Vine fuga ncoace! Abia dovede=te s[ se deie de-a rostogolul n =an\, =i pe drum trec una dup[ alta alte momi. St[ Isai n =an\, le vede trecnd: patru, =apte, opt =i d[ seama ce-s: tunuri, tunuri trase de camioane treisprezece, cincisprezece... Uite ce \evi lungi au! Ce fel de tunuri s[ fie? Parc[ l aude pe c[pitan: Cum era \eava? N-am observat! Cum te-ai uitat de n-ai observat? Am v[zut, dar.... Nu se poate, b[iete! S[ nve\i a observa totul. La r[zboi dintr-un am[nunt, dintr-un fleac po\i descoperi.... Unde naiba s-o fi ducnd tunurile amu, noaptea? Nu-i chip s[ treci drumul de r[ul lor. N-au avut cnd trece ziua?! Stai c[ astea de la urm[ ncetinesc din mers. Vor s[ opreasc[! Dracu s[ v[ ieie! Dac[ opresc aici, ce-am f[cut? Isai se vede deodat[ nconjurat din toate p[r\ile de ma=ini, solda\i... Solda\ii se apuc[ s[ sape gropi... vor s[ a=eze tunurile... or s[ sape toat[ noaptea? St[, a=teapt[, pnde=te un moment s[ se ridice, s[ ias[ dintre dn=ii, dar ei s mul\i, to\i mprejurul lui, d[ ntr-o parte, n alta nu vede nici o ie=ire... Odat[ =i pierde r[bdarea, se scoal[ =i o rupe la fug[ printre solda\ii care sap[. Unul dintr-n=ii l vede... numai unu... nici m[car nu strig[ c[tre ceilal\i: Ia uita\i-v[ cine-i aista? pur =i

simplu ridic[ hrle\ul, l repede n el, i crap[ capul, Isai cade, nici nu icne=te, se ntinde la p[mnt, nici nu d[ din picioare (ca iepurele pe care l-a lovit el cu sapa la vie cnd pr[=ea nici nu l-a v[zut =edea dup[ o tuf[ de buruian[ nici n-a mec[it m[car era un puican ne=tiutor =i mititel). Nu! N-am s[ =ed! +i cnd vede c[ ntre ma=inile care merg ncet, una dup[ alta, se face o porti\[, se adun[ ghem =i ntr-o secund[-i de cealalt[ parte de drum. St[ culcat pe pntece (aici iarb[ nu-i, a cosit-o cineva ori n-a crescut deloc). M[=inile au trecut toate prin fa\a lui. De aici se vede mai bine mprejur, se vede drumul ceva mai nalt, se vede locul ntr-acolo, spre mal, departe, iar de undeva din stnga parc[ a adiat miros de ap[. Ma=inile s-au dus... vreo dou[zeci de ma=ini... unde s-o fi dus oare? Ia seama, b[iete, s[ observi =i s[ \ii minte tot ce vezi! Dr[cia dracului! se nfurie Isai, i se bag[ n cap fel de fel de gnduri, fel de fel de prostii... Fel de fel de glasuri i vuiesc n cap! ntreb[ri, glasuri, ntreb[ri! Isai flutur[ din cap (numai de nu l-ar ame\i somnul nop\ile acestea a dormit pu\in att ct a picurat sub nuc, acolo la c[pitan n c[su\a ofi\erului numai se f[cea c[ st[ cu ochii nchi=i n-a dormit o secund[ auzea pa=ii B[rbosului: trop, trop, trop! se vede c[ o dat[ tot a a\ipit, pesemne a apucat a visa ceva se f[cea c[ fuge, c[-l ajunge cineva, vroia s[-l mpu=te =i el \ip[, strig[, d[ din mini, dar acela l ajunge cnd a deschis ochii, B[rbosu st[tea deasupra lui dup[ fa\[ se vedea c-a auzit ceva din gura lui, oare n-a vorbit ceva despre c[pitan? despre c[pitan? chiar s[ fi vorbit, amu ce-i pas[? nu mai d[ ochii cu domnul ofi\er, nici cu B[rbosu, nici cu c[pitanul poate numai cu Timo=a, s[ se ntlneasc[ Timo=a? ce l-a mai p[c[lit seara asta

251
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

252
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

cum a fugit de dnsul? stai, Timo=a, m[ duc oleac[ de la vale de c[soaie =i apoi intr[m... tu nu mergi? Dute, am s[ te a=tept a=teapt[-m[, Timo=a), flutur[ s[ scape de ntreb[rile scitoare: trebuie s[ se porneasc[, s[ porneasc[ spre sat. Dar pe unde? De-a lungul drumului. Dac[ ntlne=te iar[ ni=te ma=ini? Ori poate drumu-i p[zit? Nu, o s[ taie piezi=, s[ ias[ mai sus de pod, acolo o s[ apuce pe grl[-n sus, tot n sus, pn[ lng[ sat. Ceva mai ncolo de la marginea drumului se ridic[ p[durea nalt[, dreapt[ (asta-i p[durea!), se v[d c\iva copaci din margine, iar pn[ la p[dure nu-i atta. Acolo dac[ scapi ntre copaci, te dai dup[ o tulpin[, dup[ alta =i... Da, dar n p[dure-i ntuneric, cum s[ mergi? Te r[t[ce=ti... Mai bine s[ mergi de-a lungul drumului. +i Isai porne=te de-a lungul drumului (oare bunelul =tie? de unde s[ =tie? doar de i-a spus Timo=a nc[ poate s[-l zgl\ie pe bunelul: Unde-i b[iatul?. Cine c[pitanul s[ cread[ c[ m[ ascunde iar Timo=a... bunelul poate s[ zic[: Nu l-am v[zut! o s-o p[\easc[ Timo=a dar ce, c[pitanu-i prost? cte =tiri i-am adus noaptea cnd am trecut... cu mare greu am g[sit cuiburile noi de mitralier[ erau pe mal, mult mai sus dect unde zicea c[pitanul =tia el cte-am tras? B[rbosu m[ a=tepta de mult dac[ nu intram n ap[ s[-mi ud hainele iar[ nu mai vedeam soarele a doua zi =i copacul i l-am ar[tat...). Ta-ta-ta-ta! Iu-iu-iu! Isai cade. Simte c[-l love=te ceva n cap, n tmpla stng[, n um[r. Se ntoarce pe partea dreapt[. D[ s[ ridice mina, mna nu-l ascult[. Ce-i cu dnsul? I-au spart capul, tmpla... L-au observat... Se aude vorb[, s aproape, aproape. L-au v[zut. Vin s[-l ieie. S[-l ieie? Ii ucis? Dar de ce aude vorbele? Ori i r[nit numai? }=i

adun[ toate puterile, ridic[ mna stng[, o duce la cap, simte cald ntre degete. R[nit... }i vuie=te n cap: uuu! Dac[ st[ aici, l prind! l prind!!! Se ridic[ de jos, se repede napoi, se rostogole=te peste drum, ajunge dincolo, n cel[lalt =an\, unde este iarb[ (cnd s-a ridicat, a v[zut cteva umbre venind spre dnsul, adic[ ntr-acolo unde fusese el. Cred c[ l-au mpu=cat, vin s[ vad[ ce-i. Oare au r[mas urme de snge? O s[-l g[seasc[ dup[ urme. Noaptea? Nu, ziua. Pn[ la ziu[ el o s[ fie departe). Fuge prin iarb[ de-a lungul drumului, nici el nu mai =tie ncotro fuge (n-a putut r[zbate n-a r[zb[tut prea de-a dreptul a luat-o s-a gr[bit, trebuia s-o ieie mai pe ocolite acum =tie el ce-o s[ fac[...). Halt! Un strig[t, o serie de gloan\e (deasupra, mprejur) =i-n clipa cnd r[sun[ strig[tul, o lumin[ orbitoare l love=te-n ochi. Gata... Am ajuns.... Isai se scoal[ n picioare, dar uit[ c[ trebuie s[ ridice minile, pentru care gre=eal[ ia un vrf de cizm[ n spate. Cizma nu nimere=te unde era socotit s[ nimereasc[, l love=te sub genunchiul drept, Isai scap[t[ de picior =i cade ntr-un genunchi. Auf! Se scoal[ de jos, ridic[ minile, ochiul de lumin[ sare asupra lui, fuge mprejurul lui, la capul lui, la picioarele lui, la minile lui, la fa\a lui... Te-au prins? De ce n-ai fugit, tat[? Era p[durea aproape, aproape livezile, te ascundeai =i sc[pai. Isai se a=tepta la o asemenea ntrebare, se gndea c[ b[iatul o s[ i-o pun[, desigur, nu acuma cnd va mai cre=te =i o s[ aib[ vreo doisprezece-treisprezece ani c\i avea el atunci. Ce alta putea s[ r[spund[ dect ce a fost =i

253
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

254
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

cum a fost? +i cnd se gndea n mintea lui cum s[-i r[spund[, cnd se gnde=te, stnd a=a cu spinarea lipit[ de malul drept, nalt =i galben, simte cum sub picioarele lui muchiile de piatr[ se macin[, apa le spal[ cu ncetul =i sub greutatea lui ele se sfarm[, se desfac, se scurg n ap[, =i apa acum s-a ridicat =i i-a acoperit degetele, i-a trecut mai sus de meri=oare, i linge pulpele (o simte, apa, n-o vede, \ine ochii nchi=i =i aude cum cad din n[l\ime asupra lui l[stunii, nour greu, le aude lip[itul aripilor, \ipetele, vin =uiernd ca ni=te ace lungi, sub\iri asupra lui), nici malul cel[lalt nu-l vede, numai pe b[iat l vede, dar nu cu ochii, altfel nu =tiu cum, l vede alergnd de-a lungul apei ncolo =i ncoace, apoi deodat[ se opre=te, ridic[ minile =i strig[ peste ap[, dar nu se aude ce strig[... Da, strig[ la dnsul, la tat[-s[u, l cheam[ s[ vin[. Strig[, dar Isai nu-l aude =i nici nu-l vede st[ sleit de puteri, cu spatele lipit de peretele nalt, drept =i galben, cu urme negre r[mase de la apele de demult, din an, din an\[r\ sau poate de mai mul\i ani, st[ cu ochii nchi=i =i simte cum se ridic[ apa tot mai sus, cum i se duc picioarele tot mai jos n ap[, cum cad asupra-i \ipetele lungi, ascu\ite, lucitoare, s[-l str[pung[, s[-l \intuiasc[ pentru totdeauna de acest mal nalt =i drept =i galben, cu urme negre de be\e m[run\ite impregnate n el. Nu, n-am putut s[ fug. Nu aveam unde s[ fug. M-au nconjurat nem\ii din toate p[r\ile (parc[ r[s[riser[ din p[mnt tot trndu-m[ am dat peste dn=ii erau mul\i, poate c[ mitraliera era acolo ori vreo groap[ n care dormeau), m-au mpresurat cu to\ii =i au nceput a m[ achipui, a m[ pi=ca s[ vad[ dac[-s ntr-adev[r om viu ori vreo ar[tare (de unde s-a luat om str[in pe acolo?), iar mie nu =tiu de ce mi se p[rea c[ ei s ni=te

umbre, ni=te ar[t[ri, poate de aceea c[ eram obosit, oropsit, a=a de nec[jit (amu cnd m[ gndesc ce-am sim\it atunci: fric[? spaim[? groaz[? mi se pare c[ nu m-am speriat deloc, parc[ =tiam dinainte c[ a=a o s[ se ntmple, o s[ m[ prind[ =i...). Mi-era totuna. De-acum uitasem unde m-am pornit, cine-s, ce caut... V[zusem departe spre r[s[rit un punct luminos era o lumini\[ arznd, poate o stelu\[ am prins a privi la lumini\a aceea =i nu-mi mai p[sa de nimic. Ei se nvrteau mprejurul meu, m[ nghionteau, strigau, m[ izbeau nainte mie nu-mi p[sa, eu nu eram eu, ci cu totul altul. Numai cnd am sim\it c[ unul m[ apuc[ de c[ma=[ =i-mi ridic[ poala n sus, de dinainte, iar altul apuc[ de fundul pantalonilor =i-i trage n jos, mi-am zis: vor s[ m[ dezbrace! s[-mi ieie hainele? le-au pl[cut hainele mele boite cu coaj[ de nuc[... =i mi-a venit a rde (zic, amu cnd mi-aduc aminte mi vine a rde, dar cred c[ =i atuncea tot a=a mi venise a rde, numai c[ nu =tiu: am rs ori ba, nu \in minte), =i cnd mi-a venit s[ rd, m-am gndit: poate s[ m[ dezbrac singur? adic[ cum s[ m[ dezbrac? s[-mi scot c[ma=a =i pantalonii, s[ stau n fa\a lor a=a cu pielea goal[ =i s[-i ntreb: Care din voi are nevoie de hainele mele? Tu? Tu? Tu? Poftim, ia-le c[ mie nu-mi trebuie =i s[ i le azvrl aceluia n fa\[: Ia-\i-le, s[ m[ ntorc =i s[ m[ pornesc ntr-o parte. Ei... s-or da to\i n l[turi, m-or l[sa s[ trec, =i eu m-oi duce pn[ voi ajunge la mal, la ap[, acolo oi c[lca cu un picior, cu cel[lalt n ap[, =i a=a oi merge pn[ s-a ridica apa la bru, la gt, mai sus dect capul =i m-a acoperi apa cu totul. Dar dac[ or trage? Dac[ or trage =i m-or ucide? S[ mor gol? Gol n fa\a lor? S[-=i bat[ joc de mine, de trupul meu? Cum =i-au b[tut joc de Ile, cum =i-au f[cut rs de sora

255
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

256
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

mea?.... +i n clipa aceea mi-am adus aminte de to\i ai no=tri: de mama, de frate, de sor[-mea, de bunelul =i deodat[ l-am v[zut pe tata, dar numai fa\a i-am v[zut cum l \ineam minte era neras, venise de la lucru =i m-a g[sit lng[ poart[ f[cnd ni=te gropicele, n care turnam \[rn[ =i ziceam c[-i ap[, iar gropicelele ziceam c[-s fntni =i scoteam ap[ din fntni =i d[deam la vite s[ beie, =i vitele mele erau ni=te g[vane de lingur[, de linguri de fier, de linguri de lemn, mai mult de aluminiu, lunguie\e, albe oi, vaci (cele mari erau vaci, cele mititele erau oi le p[scusem toat[ ziua, seara le adusesem acas[ =i taman cnd le ad[pam a venit tata de la lucru). Mi-am adus aminte de tata =i am strigat odat[ tare, ct am putut de tare: Ta-a-t[! Umbrele dimprejurul meu au izbucnit n rs, din vorbele lor am n\eles c[-mi zic s[ mai strig o dat[, mai tare, dar s[ strig mam[, c[ tata poate s[ n-aud[, =i iar hohote de rs. Dintr-odat[ au amu\it to\i, s-au dat ntr-o parte (chiar =i acela care se moco=ea s[-mi trag[ pantalonii n jos, eu m[ luptam cu dnsul, el m[ lovea peste mini s[ nu \in), =i n fa\a mea a ap[rut o umbr[ nalt[. M-a luminat iar din cap pn[ n picioare cu lanterna, mi-a pus mna pe um[r, mi-a sucit b[rbia ntr-o parte, n cealalt[, apoi mi-a ar[tat cu degetul s[ m[ ntorc ca s[ m[ vad[ din toate p[r\ile, m-a ntors iar cu fa\a la dnsul =i mi-a nfipt lumina lanternei drept n ochi, n-am putut =i i-am nchis. Atunci m-a cuprins deodat[ frica: am n\eles c[ de aici nu mai ies, nu mai pot s[ fug, c[ la m[tu=a n-am s[ ajung niciodat[, pe Ile n-am s[-l g[sesc, nimeni n-o s[ =tie unde-s aruncat, nimeni n-o s[ =tie unde s[ m[ caute m[car bunelului s[-i fi spus c[ trec dincoace, m[car el s[ =tie, c[ nici Timo=a nu =tie, nimeni, =i ai=tia n-o s[ se por[ie

mult cu mine una, dou[ =i au terminat... Cnd, deodat[, aud nu departe de mine, undeva n iarb[ sunet de telefon Cineva nvrtea la telefon, vorbea, striga ceva, t[cea o vreme, pesemne c[ asculta, =i iar striga, mai tare, nu trec nici cinci, cel mult zece minute, aud c[ vine mai neauzit[, de undeva dintr-o parte, f[r[ lumini =i zgomot, o motociclet[, m[ arunc[ ei ntr-nsa =i peste... cte minute or fi trecut? eram n fa\a domnului ofi\er, iar neam\ul care m[ adusese st[tea drep\i lng[ dunga u=ii =i m[ privea chior= pe sub sprncene (dup[ cum am aflat mai pe urm[, B[rbosu m[ a=tepta la mal, eu nu veneam, iat[ c[ sosisem, dar adus de altul), iar domnul ofi\er, cum am intrat, a ntors capul numai, a gr[it ceva c[tre cel ce m[ adusese, acela a salutat =i a ie=it =i am r[mas numai eu =i domnul ofi\er.... Se uit[ Isai mprejur =i se bucur[ c[ a sc[pat de acea gloat[ =i a nimerit, prin cine =tie ce minune, nu la altcineva, ci la domnul ofi\er, tat[l lui, acela care o s[-l ieie n \ara lui, s[-l deie la nv[\[turi =i o s[-l fac[ om mare, poate chiar general, numai s[ fie b[iat de treab[ =i cuminte =i ascult[tor. n primele cteva clipe, n minutul nti s-a bucurat, mai ales cnd s-a v[zut sc[pat de lunganul care tot drumul ct l-a dus, adic[ l-a adus ncoace cu motocicleta, l-a \inut cu o m`n[ de dup[ cap, nu cumva s[-l pr[p[deasc[ prin tufari =i buruieni pe ntuneric (Isai, de bun[ seam[, a vrut s[ sar[, l-a ncercat gndul de cteva ori, dar l \inea cle=tele de grumaz!) =i, mai ales, s-a bucurat cnd a r[mas n doi cu domnul ofi\er =i nu era nimeni, nici m[car B[rbosu, pe care totdeauna parc[-l \inea n spinare. La nceput s-a bucurat, n cele cteva minute de la nceput, dar dup[ ce r[mne cu domnul ofi\er, Isai ia aminte mprejur, se

257
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

258
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

uit[ =i deodat[ observ[ mirat (crezuse c[-i tot n c[su\a unde fusese de attea ori), c[ nu-i acolo, e ntr-un fel de groap[; aici, unde-i el acum, nu se v[d cele dou[ ferestruici pe care le =tie una n fund, n dreptul c[reia st[tea atunci, prima dat[, ofi\erul =i capu-i ardea ro=u-sngeriu, nici ferestruica din dreapta n care se leg[nau cele cteva dungi negre umbrele copacilor asta-i o groap[ f[r[ u=i, f[r[ ferestre, cu pere\ii de p[mnt, =i numai masa e tot aceea, lat[, masiv[, numai jil\ul e tot acela, greu, masiv, cu picioarele groase, =i picioarele mesei =i picioarele jil\ului n care =ede domnul ofi\er... Isai simte c[-l trec fiorii: oare nu cumva l-a dus n alt[ parte, la alt ofi\er, =i degeaba s-a bucurat c[ a nimerit la cel pe care-l =tia, se uit[, dar nu-l recunoa=te, nu-i acela... +i-aduce aminte cnd l-a mpins lunganul din urm[, n-a intrat pe u=a peste pragul c[reia c[lcase de attea ori, =i cnd c[lca sim\ea cum se duce n jos a cobort pe ni=te trepte de p[mnt... A n\eles i ntr-o groap[ col\ul din dreapta sus, cu cteva urme de cuie mari, nu-i... acela la care =i-a a\intit privirea cnd l-a fript la obraz... apoi pumnul s-a ridicat =i s-a oprit n aer... e ntr-o groap[, ntr-un blindaj adnc n p[mnt... poate c[ s-a mutat el n alt[ parte?... de ce s[ nu se mute? oare aista-i domnul ofi\er? Vrea Isai s[ mai ncerce o dat[, poate-l recunoa=te... vede dincolo de mas[ un rnd de aparate telefonice, unul lng[ altul... lng[ ele nimeni (la c[pitan erau c\iva solda\i vorbeau mereu aici nu se vede nimeni dovede=te domnul ofi\er s[ r[spund[ =i s[ vorbeasc[ singur la toate de-odat[?), telefoanele tac, domnul ofi\er tace n jil\ul lui, Isai a nu =tiu cta oar[ =i poart[ ochii spre dnsul... nu poate s[-l vad[... lumina care arde deasupra lui, deasupra capului, e a=a

de puternic[... parc[ nsu=i domnul ofi\er arde, e tot nv[luit n lumin[, sc[ldat n lumin[ alb[, orbitoare. Nu se poate uita Isai la dnsul, pleac[ ochii, se uit[ la picioarele sale goale, la podeaua de p[mnt, podeaua-i neagr[, rece, plin[ de urme de c[lcie de ciubot[ ca =i acolo, =i tot a=a de b[t[torit[ ca =i acolo, numai c[... nu-i n c[su\[... asta-i o groap[... N-o fi cumva groapa unde l-au aruncat cnd l-au prins prima dat[?... atunci c[su\a trebuie s[ fie al[turi... domnul ofi\er s-a mutat n groap[, ori... avea groapa o ie=ire n c[su\[ =i el n-a g[sit-o atunci... scara ntr-adev[r exist[... domnul ofi\er doar =i-a mutat masa, jil\ul, telefoanele... de ce le-a mutat? de ce s-a mutat aici? Domnul ofi\er =ede n jil\ul lui =i tace. Isai se uit[ n p[mnt =i tace oare acesta-i domnul ofi\er ori e altcineva?... De ce tace, de ce nu-l ntreab[ nimic: unde a fost, ce-a v[zut, ce ve=ti i-a adus?... imediat l n\eap[ alt gnd: =i eu... ce-am s[-i r[spund? s[ m[ gndesc ce s[ r[spund... dar domnul ofi\er nu-l ntreab[, nu zice nimic, parc[ Isai nici n-ar fi aici. Atunci n\elege Isai c[ domnul ofi\er l a=teapt[ pe B[rbosu, s[ vie de la mal, pesemne l-a trimis pe lunganul cu motocicleta dup[ B[rbosu. O s[ vin[ =i atunci o s[ nceap[ a-l cerceta cum =tiu ei... n clipa asta i cade ceva n cap acoperindu-i umerii, =i tot n clipa asta aude glasul lini=tit, dar aspru, t[ios al domnului ofi\er: mbrac[. O hain[... i-a aruncat-o domnul ofi\er... lunec[ jos, la picioarele lui... asta-i tunica pe care i-a dat-o atunci domnul ofi\er s-o poarte. A c[zut jos, privirea se opre=te asupra ei... vulturul cusut la piept n partea dreapt[... st[ cu aripile ntinse-n p[r\i, cu ghearele desf[cute, cu clan\ul strmb. Deodat[ ncepe a cre=te, se face mare vulturul, se desprinde de pe tunic[ =i se repede asupra lui Isai, tot mai mare, mai nsp[imnt[tor vulturul...

259
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

260
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

mbrac[! Se apleac[, ridic[ tunica, i caut[ mneca (s-o mbrace de ce s[ n-o mbrace? dac[ zice domnul ofi\er), dar glasul l plesne=te-n fa\[: Stai! Nu mi=ca! R[mne cu mna ntins[, cu tunica n mn[, cu vulturul aproape gata s[-i nfig[ ghearele-n obraz, s[-i deie cu clan\ul n ochi... Mna-i tremur[ (s-a speriat c[ strig[ domnul ofi\er? l-a mai auzit strignd dar nu strig[! de ce s-a speriat?), tremur[, scap[ tunica... s-o ieie? s[ se aplece?... pe nea=teptate privirea i s-a fixat asupra domnului ofi\er, vrea s[ =i-o mute n alt[ parte... n-o poate dezlipi... Domnul ofi\er s-a ntors pe jum[tate c[tre dnsul cu tot cu jil\, st[ cu capul dat pe spate =i minile puse cruci= pe piept, st[ =i-l prive=te printre genele ntredeschise. Ridic[. Nu se poate apleca s-o ridice. Simte c[-i destul s[ se aplece, numaidect o s[ se ntmple ceva o s[ cad[ =i n-o s[ se mai poat[ scula, neam\ul o s[-l izbeasc[ cu ceva n cap, cu ciubota, cu pumnul... Oare chiar poate s[-l loveasc[? Nu se apleac[, st[ drept, cu ochii \int[ la fa\a domnului ofi\er, la capul lui alb, aprins, peste care se cerne din tavan ni=te cenu=[ alb[. mbrac[! Domnul ofi\er ia tunica cu vrful cizmei =i i-o arunc[-n fa\[. Isai o prinde (s-o mbrace? s[ n-o mbrace? de ce s[ n-o mbrace, dac[ zice domnul ofi\er?) =i nclcind mnecile, o mbrac[, ncepe s-o mbrace. Domnul ofi\er vede c[ Isai tremur[, se scoal[ din jil\, l ajut[ s[ mbrace tunica, apoi i pune minile pe umeri, l prive=te n ochi, de aproape (ce reci i-s ochii ca de mort) =i zice:

Fiul meu, te-ai ntors... Atta te-am a=teptat... =i tu nu veneai, fiul meu... Credeam c[ nu mai vii... Te-a oprit cineva n drum spre mine?... Te-a re\inut cineva? Cine-a ndr[znit? Spune-mi. Isai face semn cu capul: nimeni. Atunci de ce-ai ntrziat atta? Curnd plec[m, ne ducem n cea mai puternic[ \ar[ din lume Germania, patria mea, dar care va fi =i a ta, patria ta... De ce-ai ntrziat atta, b[iete? Ori poate te-ai r[zgndit =i nu mai vrei s[ mergi cu mine, s[-mi fii fecior? Isai face cu capul: nu m-am r[zgndit. Deci mergem? Cnd? ntreab[ Isai speriat c[ o s[-l ieie chiar acum, o s[-l bage ntr-o ma=in[, o s[-l ncarce ntr-un vagon =i o s[-l duc[ departe pe alte p[mnturi, printre oameni necunoscu\i, str[ini, r[i, =i nu-=i va mai vedea niciodat[ satul, pe mama, pe bunelul... =i adic[... de ce nu s-ar duce? O s[ vad[ lumea, poate chiar ajunge general? Dup[ aceea se va ntoarce acas[... Domnul ofi\er o s[-i deie voie. De ce s[ nu-i deie voie?.. Attea servicii i-a f[cut, i-a adus =tiri de dincolo, taman ce-l interesa: =i unde-s tunurile, =i unde-s tancurile, =i unde-i =tabul. Despre =tab, bun[oar[, i-a spus c[ chiar n diminea\a cnd a trecut prin cea\[ a auzit bubuituri pe coasta dealului =i s-a dus s[ vad[ ce-i acolo, a v[zut c[ n-a r[mas dect o gr[mad[ de bolovani =i pietre din Moara-Veche =i mul\i solda\i uci=i, solda\i =i ofi\eri. i c[raser[ de-acum de acolo, el chiar a v[zut cum i c[rau =i domnul ofi\er era foarte mul\umit de ve=tile aduse de dnsul... Cnd?! a zmbit domnul ofi\er. Isai a plecat ochii =i pe sub bra\ul lui a v[zut harta. Era pe mas[ desf[cut[ n fa\a jil\ului n care =ezuse domnul ofi\er, iar pe ea

261
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

262
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

pistolul domnului ofi\er mic, negru, lucitor. Vrei s[ =tii cnd? Te gr[be=ti? Vrei s[ plec[m mai repede? Isai: vreau. De aceea ai venit... a=a trziu? M-am pornit devreme... Ce c[utai la =osea?! Domnul ofi\er l apuc[ de gulerul tunic[i. I-a spus lunganul... =tie... S-a priceput c[ am vrut s-ajung n sat. Ce c[utai pe acolo? M-am r[t[cit. Unde-i soldatul meu?! Soldatul? Care soldat? Ah, B[rbosu.... Nu l-am v[zut. De ce m[ ntreab[? De ce m[ ntreab[ pe mine? De unde s[ =tiu? O fi creznd c[.... Nu l-am v[zut, domnule ofi\er. Nu l-ai v[zut? A ie=it s[ te ntlneasc[... De ce-ai ntrziat? Ce c[utai la =osea? M-am r[t[cit... Isai nu mai poate s[ se uite n ochii domnului ofi\er i se ntunec[-n ochi. Ai vrut s[ fugi? Unde s[ fug? De ce s[ fug. Ce fac ru=ii? Ai aflat? S[ zic c[ n-am v[zut nimic, c[ n-am putut r[zbate la rpa mp[durit[ unde m-a trimis? N-o s[ m[ cread[. O s[ zic[ c[ n-am vrut, m-am temut s[ m[ duc.... Am aflat. Spune! l strnge cu amndou[ minile de guler, gulerul tunicii i ngust, i scap[ dintre degete, atunci apuc[ =i gulerul c[m[=ii din pnz[ boit[ cu coaj[ de nuc[, l strnge a=a ca s[ poat[ spune nici mai mult, nici mai pu\in dect i se cere. Spune!

Am v[zut... Au venit... tancuri... Tancuri?! l sl[be=te pu\in domnul ofi\er. Unde? Arat[! l trage la mas[ s[ g[seasc[ pe hart[ locul unde-a v[zut tancurile. Isai =i trie picioarele pentru ca nu cumva s[ se ating[ de ciubotele domnului ofi\er (simte c[ dac[ le-atinge, o s[ se ntmple ceva groaznic), s[ nu ating[ ciubotele domnului ofi\er cu picioarele sale descul\e, r[nite, julite, pline de zgrieturi, de coji negre, coji nsngerate. Aici, arat[ cu degetul... Aici... Aici... Dar dac[... ntr-adev[r sunt tancuri acolo cum s-a ntmplat cu Moara-Veche?.. Amu-i amu: s[ pun[ mna pe harta domnului ofi\er! C[pitanul l-ar pupa n frunte. Ar l[s[-o =i pe mama s[ vin[ acas[, =i pe dnsul l-ar l[sa n sat. +tii ce-ar face Isai? Ar cere la c[pitan un grup de solda\i n frunte cu Timo=a =i s-ar duce la m[tu=a, l-a g[si pe Ile... Domnul ofi\er l nghionte=te: Ei?! Dac[ spun a=a, poate s[ fie chiar a=a, =i atunci? Am sim\it amu seara c[ ru=ii preg[tesc ceva. Preg[tesc? +i dac[-i spun domnului ofi\er de tancuri =i tunuri? nseamn[ c[ iar fac una ca aceea cu Moara-Veche, dar mult mai gogonat[. De asta nu m-a l[sat c[pitanul s[ m[ duc acas[, la bunelul? Asta-i! Ru=ii vor s[-i loveasc[ noaptea asta. +i dac[-i spun domnului ofi\er, nseamn[ c[-i dau de gol pe ru=i?... Am v[zut tancurile noaptea trecut[, cnd au venit... Multe? Vreo sut[... B[iat prost! Mai mult de suta nu =tii s[ numeri? +tiu, dar nu erau. +i?... S-au dus.

263
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

264
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

ncotro s-au dus? De ce s-au dus? Isai d[ din umeri: nu =tiu. Amu seara cnd m-am dus s[ v[d: sunt acolo? nu erau. Cnd am ajuns... dac-a\i =ti ct de greu am r[zb[tut?... m-a v[zut unul cu mitraliera... a tras n mine... a luat iarba foc =i... (spune ce-a p[\it dincoace, apoi... cum erau s[-l prind[, dar i-a dat unuia cu piciorul n pntece... =i a fugit...). Ofi\erul ascult[, zmbe=te... ori numai se face c[ zmbe=te. Ei? Am v[zut... taman se duceau... ultimele... am num[rat vreo zece... celelalte nou[zeci se duseser[. ncotro? ncolo, n sus... peste deal. Ai v[zut bine? Poate erau ngropate n p[mnt? Eu s[ nu v[d? Mi-am dat drumul =i am mers prin rp[, am =uierat, nu era nimic, era pustiu... Aici? domnul ofi\er arat[ cu \eava pistolului. Da? Da! Isai se apleac[ de-asupra h[r\ii, vede fel de fel de semne pe ea. Ce-ar mai vrea s-o nha\e =i s[ fug[!... S[ i-o duc[ n dar c[pitanului... Pe hart[ sunt nsemnate tunurile lor... +i acelea care au venit amu... Le-au a=ezat cu \evile ndreptate asupra satului lui... Dac[ or ncepe a trage?... Dac[ n-or dovedi ru=ii s[ le distrug[?... Nem\ii or d[rma satul, l-or =terge de pe fa\a p[mntului. Cnd oare o s[-i loveasc[ ru=ii? Noaptea asta? Mine? Cealalt[ noapte? Cnd? Imediat cum lovesc, nem\ii =i iau bulendrele dac[ or mai avea vreme =i... Domnul ofi\er l duce =i pe dnsul! B[rci?! B[rci? N-am v[zut. M-am uitat de-a lungul malului unde =tiu c[ pot s[ fie, am umblat prin grl[ nu-s.

n sat? n sat? Nici n sat nu-s. Dincolo de sat? Unde am avut s[ v[d tancurile? Aici, domnul ofi\er arat[ cu degetul. Aici ai v[zut? +tii ce-s acelea b[rci? Da, luntre... Nu luntre! Moldovan prost. B[rci mari puse pe camioane. A! face Isai. Am v[zut. Ai v[zut? se bucur[ domnul ofi\er. Unde? Tot acolo. Unde: tot acolo? Unde erau tancurile. Aici? Da, aici. Dar s-au dus. ncotro s-au dus? La vale. Pe =osea... Cnd am ajuns, taman se duceau... Amu cnd m[ g[team s[ trec dincolo, zic: ia s[ v[d, mai sunt luntrele acolo? S[ nu-l am[gesc pe domnul ofi\er. M[ duc =i v[d c[ nu-s. Cnd m[ uit mai bine, taman se duc, vreo cteva... Se duc? Da? Se duc. +i tancurile? +i b[rcile? +i armata toat[ s-a dus? r[cne=te domnul ofi\er, sare din jil\ =i-l apuc[ cu degetele lungi, tari, de gt. S-au dus to\i? +i satu-i gol? Nu-i nimeni? Nici un soldat? Da?! l strnge tare, mai tare. Degetele domnului ofi\er i se nfig n gt, unghiile intr[ n piele, unghiile domnului ofi\er sunt ascu\ite, t[ioase. Vrea s[ m[ gtuie, s[ m[ omoare... Dac[ nu m[ gtuie, m[ mpu=c[. Isai iar d[ cu ochii de hart[... cu pistolul pe ea. N-o mai vede,

265
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

266
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

harta, vede numai pistolul, mic, negru, lucitor. De-ar pune mna pe el... are gloan\e. De-ar pune mna pe el... Apoi s[ nha\e harta. S[ fug[... N-o s[ aib[ cu ce mpu=ca n urma lui... N-o s[ aib[... =i o s[ fug[... A=a, o s[-l gtuie... De ce nu-l sl[be=te? Simte c[ ncepe s[ se n[du=e... ridic[ minile... apuc[ cu minile lui de minile domnului ofi\er... minile domnului ofi\er s reci... mini reci ca de mort... vrea s[ le desprind[ de gt... domnul ofi\er i rnje=te n fa\[... din\ii lui mari, albi... nespus de albi... parc[-s de mort. Min\i! strig[ domnul ofi\er =i-l zgl\ie a=a de tare, c[ i s-a cutremurat creierul n cap. Min\i! Te mpu=c! Te omor, pui de viper[! Bol=evicule! O bubuitur[ puternic[. Se cutremur[ p[mntul. Acoperi=ul scutur[ \[rn[ n cap. Pere\ii mproa=c[ praf. Masa se clatin[, salt[ de pe un picior pe altul... }n aceea=i clip[ zbrnie telefonul \ip[! Domnul ofi\er l izbe=te pe Isai n col\ul din dreapta, acolo unde ar fi fost locul icoanei, dac[ n-ar fi n groap[, ci-n c[su\[, se repede la telefon, din telefon se aude r[cnind un glas speriat. A=a! A=a! A=a! repet[ domnul ofi\er. Dup[ prima bubuitur[, la cteva clipe alt[ bubuitur[ r[scole=te p[mntul, =i nc[ una, imediat prind glas =i celelalte telefoane, prind a zbrni, a s[ri n sus, =i Isai deodat[ se pricepe c[ s-a nceput! Nu mai are timp s[ se gndeasc[ ce-i r[mne s[ fac[ domnul ofi\er se ntoarce spre dnsul, schimbat la fa\[, cu ochii mari, s[lb[tici\i, plini de furie, strig[ ceva c[tre dnsul, repede mna spre pistolul de pe mas[... Isai =i scoate ntr-o secund[ tunica, i-o azvrle-n cap =i ca un fulger \=ne=te pe u=[, pe sc[ri n sus, =i se arunc[ cu capul n noapte... Noaptea de mult l a=tepta s[ ias[

din groap[, din p[mnt. Cum l vede, l nv[luie =i-l duce repede, ct mai repede de la locul acela... Fuge Isai cu minile ntinse nainte, noaptea-i ntunecoas[, nu se vede nimic, copacii s nal\i, tulpinile groase, tufarii au crengile ascu\ite la vrf, copacii se apleac[ pn[ jos, el fuge cu minile ntinse, ncotro nu =tie, unde-o fi, numai s[ fug[ din locul acesta, de la groapa asta. Fuge Isai =i parc[-l vede pe domnul ofi\er, =i desf[=oar[ tunica dimprejurul capului, o trnte=te jos, o calc[ cu picioarele, alearg[ dup[ dnsul, pe scar[ se mpiedic[ =i cade, =i c[znd trage cu pistolul n urma lui. Ori poate n-a tras el? Hei, domnule ofi\er, la revedere =i drum bun! Ai s[ te duci n Germania singur, eu n-am cnd s[ merg, mai am treburi pe aici.... Poate a tras santinela care st[tea afar[ cnd l-a adus lunganul a v[zut o santinel[ ori poate taman atunci se ntorcea B[rbosu de la mal? Fuge Isai, nici el nu =tie ncotro, deodat[ aude n urma lui strig[te, mpu=c[turi, parc[ aproape de tot, parc[-s departe, Isai fuge, noaptea-i ntunecoas[, dar parc[ se vede, copacii se desprind mari, negri, mai negri dect ntunericul, tufarii r[sar din ntuneric =i-l p[lmuiesc cu crengile-n fa\[, Isai fuge cu minile ntinse =i deodat[ aude deasupra capului un zbrnit gloan\e! mpu=c[, dar nu dintr-acolo de unde fuge el din alt[ parte. Cineva strig[ cu glas ascu\it s[ steie, s[ opreasc[. Isai se trnte=te la p[mnt, din fug[ se duce de cteva ori de-a capra, d[ peste o buz[ de mal, fuge n patru labe mai departe (iar a dat peste dn=ii! amu ncotro? credea c[ a sc[pat dac[ nimere=te iar n labele lor?). Se suce=te la dreapta =i fuge iar, aici copacii s mari, mai rari =i nu-s at\ia tufari (s[ ias[ dintre dn=ii! dac[-l prind =i de data asta... dac[ ncape iar pe minile domnului ofi\er...), fuge,

267
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

268
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

gloan\ele nu se mai aud, pa=ii care se \ineau de dnsul au r[mas n urm[, s-au stins (i-a am[git s-a r[sucit n loc picioarele trebuie s[-i fie numai snge pot s[-l g[seasc[ pe urme? cu cinii? oare atunci s[ fi auzit cinii cnd a trecut prima dat[, s-a speriat, a fugit =i a dat peste cel cu srma?). Isai deodat[ vede n fa\a lui un gr[uncior de stea, o stea mic[ de tot, o vede, o pierde din ochi =i iar o vede (aceea-i pe care a v[zut-o cnd fugea spre drum, spre sat?). S[ mearg[ dup[ ea, dup[ stea, poate va ie=i undeva. Unde poate s[ ias[? Unde-o fi, numai s[ scape din foc, din oala asta clocotind[ (de ce s-a pornit? de ce n-a stat m[car acuma la mal s[ a=tepte pn se face lini=te r[zb[tea spre sat s[ fi mers mai cu b[gare de seam[...). Odat[ se ridic[ din dreapta o umbr[ de om, nu departe de un copac l vede, i om!! Isai se trnte=te la p[mnt, umbra r[cne=te parc[ mu=cat[ de cine =tie ce fiar[, =i strig[tul ei se n[bu=[ ntr-un r[p[it de focuri. Abia apuc[ Isai s[ se trnteasc[ la p[mnt, \[rna-l mproa=c[ poate nu-i \[rn[, s frunzele secerate deasupra lui... Cnd deschide ochii s[ vad[ dac[-i poate deschide, vede c[ noaptea s-a r[rit, s-a f[cut mai mult[ lumin[, =i bag[ de seam[ c[ pe cer s-au ntins dintr-o parte spre alta, dintr-o margine la alta ni=te dungi ro=ii, cerul prinde a clocoti, a vui, a fierbe, dungile au aprins cerul, l-au nro=it, l-au luminat, p[mntul de jur mprejur s-a luminat, Isai se ridic[, se izbe=te nainte, fuge pe dup[ ni=te copaci, ni=te tufari, umbra tot se mai aude mpu=cnd, dar el nu mai este de mult acolo, fuge =i deodat[ l love=te n fa\[, n obrazul drept, o suflare r[coroas[ cu miros de ap[. Nistrul! A nimerit la mal! Trebuie s[ fie malul aproape. I se ridic[ din adncul sufletului o bucurie: Nistrul! A sc[pat! Acum nu-l mai prinde, nu-l mai opre=te ni-

meni! Se uit[ =i z[re=te la numai zece-dou[zeci de pa=i nainte muchia malului. Deodat[ simte c[ se pr[bu=e=te n p[mnt, d[ cu minile haine, capete de oameni =i un gnd i fulger[ prin minte: O tran=ee! Am c[zut ntr-o tran=ee. Drept n labele lor! +i din fug[, cum cade, se r[suce=te, se ridic[ n picioare, se duce de-a rostogolul prin tran=ee la vale. mpu=c[turi... Strig[te! Iar mpu=c[turi... n urm[, n fa\[, deasupra din toate p[r\ile! M-au prins! Isai simte cum i se aprind ochii lacrimi, snge, foc ce-o fi fiind? zvcne=te o dat[ n sus Nistru-i aici la c\iva pa=i, aproape aici s[ m[ prind[? S[ m[ las iar[? S[ m[ dau pe minile lor?! +i odat[ strig[ din r[sputeri, tare, din adncul adncurilor: Ma-a-m[! +i cu strig[tul acela... strig[tul acela a acoperit r[cnetele, mpu=c[turile dimprejur din toate p[r\ile, strig[tul acela l-a ridicat din fundul tran=eei, a sim\it iarba sub picioare, iarb[ moale, troscot verde, amestecat pe dedesubt cu pietri=, =i iat[-l deschizndu-se sub dnsul priporul malului, jos apa ntunecat[, lucind abia =i din fug[ se arunc[ de acolo de sus, de pe mal cu minile nainte, zboar[ drept, apoi capul i se las[ n jos, =i cnd s[ se nfig[ n ap[ (poate a auzit poate nu), cerul odat[ se sparge, dungile ro=ii se ating de p[mnt, toate odat[, p[mntul tresalt[, scoate un geam[t de durere, Nistrul s-a cl[tinat =i el, izbindu-=i apele din mal n mal, iar pe deasupra apei din amndou[ p[r\ile pornesc a se lovi piept n piept nouri de gloan\e, =uier[ unele dup[ altele, n aer, s-aud cum se nfig n mal, n tulpinile copacilor, cum reteaz[ firele ierbii, cum zboar[ pietri=ul, cum se macin[ frunza =i se a=terne m[runt[ pe jos, cum cad plumbii lovindu-se unii de al\ii, cad sfrind n ap[ =i apa se nfierbnt[, apa Nistrului, apa Nistrului nostru...

269
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

270
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Iar bunelul n noaptea aceea n-a nchis un ochi, nu s-a l[sat nici pe o clip[ pe l[icioara lui (sim\ea c[ se g[te=te ceva, sim\ise cu cteva nop\i mai nainte =i tot umbla pe afar[: ba prin gr[din[, ba prin ograd[, se d[dea la poart[, asculta, nop\ile se nimeriser[ ntunecoase, bunelul nu vedea mai nimic, m[car c[ st[tea mult afar[, s[ zici c[ s-ar fi uitat la o zare de lumin[ s[-i ieie vederile nu se uita, n-avea unde s[ se uite, ci numai umbla prin orgad[, se da de la vale de c[soic[, se mai a=eza pe trunchiul de salcm ori trecea peste prleaz n gr[din[ =i umbla printre cartofi, printre rndurile de curechi, trecea pe sub pomi ori se oprea la cte unul =i iar st[tea a=a mult, sprijinindu-se cu mna de o creang[ neted[, de o tulpin[ scor\oas[, iar dup[ ce-l r[zb[tea r[coarea se ducea nceti=or napoi spre c[soic[, intra =i se l[sa pe lai\[ =i poate un ceas-dou[ mai picura a=a mbr[cat cum era pe lai\a goal[ =i cu b[\ul lng[ dnsul), iar n noaptea aceea bunelul, cum a ie=it din c[soic[ de cu sear[ numai a p[=it peste prag, deodat[ parc[ i s-au f[cut picioarele grele ca ni=te pietroaie de moar[, capul a prins a-i vui, a vji, bunelul s-a cl[tinat =i nc[ bine c[ nu apucase a se dep[rta, s-a prins cu minile de u=orul u=ii, s-a sprijinit, a stat a=a (o s[-mi treac[! de ce, adic[, s[ m[ fi apucat ame\eala asta? ori unde n-a prea pus la inim[ vremea de la urm[ ori poate de acum vine baba s[ m[ ieie la dnsa? Ce vrei, fa femeie, ce mi-ai venit? S[ mergi cu mine!.D-apoi vezi c[ n-am cnd? s singur aici =i dac[ m[ duc eu, cine o s[ aib[ grij[ de cas[?. D-apoi =i acolo te a=teapt[ casa. N-am eu cas[ acolo. Trebuie s[ mai stau, c[ b[ie\ii i=tia... =i dup[ aceea oi veni, c[ mult n-oi sta nici eu.... Baba a t[cut =i s-a dat dup[ col\ul c[soic[i), a stat ct a stat bunelul, apoi a ncer-

cat s[ mute un picior, pe cel[lalt, a v[zut c[ nu poate =i s-a l[sat cu minile-n jos, de-a lungul u=orului, numai minile l mai ascultau s-a a=ezat pe prag =i prin vuietul care-i vuia, prin vjitul din urechi a auzit iar un glas: +i amu ce te-ai a=ezat pe prag, ce =ezi pe prag? Ce vrei s[ fac? De-amu hai! Cnd a auzit bunelul c[ baba lui nu s-a dus, ci se tot nvrte=te pe aici, unde s-a sup[rat! Dar du-te, fa femeie, la locul t[u =i =ezi unde te-am pus! De ce n-ai astmp[r, ce cau\i pe aici? Hai, mo=nege, hai!, zice baba =i bunelul deodat[ aude c[ acesta nu-i glasul babei lui, i alt glas scr\it, r[gu=it, =i parc[ nu-i de femeie, dar dracu =tie de ce-i. Bunelul =i astup[ urechile cu palmele, dar vuietul =i vjitul tot se aude (aud[-se, numai glasul s[ nu se aud[! iar r[zbate de colo dintr-o parte, =i cnd d[ bunelul din cap s[-l alunge, fuge, dar nu z[bav[ sare din alt[ parte =i iar se repede spre dnsul, pn[ se sup[r[ de tot bunelul ce-i drept, n\elege c[ asta nu-i baba lui, s[ fie, =tie cum ar gr[i cu dnsa, numai o vorb[ i-ar spune =i ndat[ ar pune-o la loc, ndat[ i-ar t[ia pofta s[-l scie asta-i ea =i cu dnsa bunelului i-i oarecum s[ se sf[deasc[, hrca-i cu n[rav, =i m[car c[ a v[zut-o de cteva ori n via\a lui =i nu se prea teme, amu n-are chef s-o vad[ =i s-o =tie umblnd pe al[turi cu pa=i neauzi\i), d[ cu mna o dat[ napoi =i pe nea=teptate-i ajunge mna de ceva uscat, zgrun\uros, cr[p[cios, tot a=teapt[ aici? bunelul mai scutur[ o dat[ din cap, apoi ridic[ minile =i-=i freac[ fruntea cu palmele, se scoal[ =i f[r[ a se uita nd[r[t porne=te drept nainte s[ taie ograda dintr-un col\ n altul... Dup[ aceea, peste cteva luni, sau poate s[ fi trecut vreun an, povestea bunelul c[ atunci cnd s-a sculat de pe prag, parc[ l-a ridicat cineva de jos, =i cum s-a sculat a=a dintr-odat[

271
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

272
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

a sim\it c[ i s-au desprins pietroaiele de la picioare =i picioarele i s-au f[cut u=oare, =i vuiala care-i vuia n cap a r[mas n pragul c[soic[i unde =ezuse, el s-a sculat =i a mers vreo zece pa=i =i, cnd s-a uitat napoi, a v[zut-o ducndu-se printre cas[ =i c[soic[ spre poart[. Dar n-a ie=it pe poart[ s-ar fi auzit cum o deschide s-a ridicat n v[zduh, a zburat peste poart[ =i s-a dus. Dar cnd l-a ntrebat nu =tiu care: +i chiar ai auzit-o, bunelule, cum s-a dus zburnd?, bunelul a dat din cap: Am auzit-o, apoi a ad[ugat, dar nu s-a dus departe. Am v[zut-o cum s-a nvrtit =i a hohotit toat[ noaptea pe vale, cnd n sat, cnd pe un mal, cnd pe cel[lalt =i tare mai hohotea =i tare se mai bucura =i tare se mai veselea c[ o s[ aib[ ea dobnd[ noaptea asta. Nop\ile mai nainte, cnd ie=ea bunelul tot a=a pn[ la col\ul c[soic[i ori se ducea prin gr[din[, sta =i asculta, auzea nop\ile bunelul ni=te flutur[ri n aer, undeva sus numai c[ sus, s[ fi fost jos printre copaci, ar fi priceput c[ frunzele copacilor flutur[ =i ar fi =tiut ce-i, apoi auzea vuiete n adnc =i a n\eles c[ vuietele vin de sub p[mnt, numai c[ din p[mnt vin, c[ dac[ era s[ treac[ ceva pe drum s-ar fi auzit cum se apropie, cum se dep[rteaz[, att s-ar fi auzit, dar vuietul acela \inea lung, se auzea ntruna =i era greu vuietul, n[bu=it, adnc dac[ puneai palma pe fa\a p[mntului, sim\eai cum tremur[ p[mntul, =i toat[ valea parc[ se r[spundea de =oapte, de clocote surde, care se izbeau ca valurile de mal atunci cnd cresc apele, dar bunelul n\elegea c[ pn[ or veni apele de Sus, de la Munte mai este, mai sunt vreo doua s[pt[mni, =i dac[ ar veni s-ar auzi miros din sus, =i celelalte semne s-ar ar[ta, dar nu-s apele acele flutur[ri, vuietul acela, clocotele le-a auzit =i noaptea asta, dar amestecate cu glasul ei. +i ncotro se

ntorcea bunelul i auzea glasul ba din dreapta, ba din stnga ba de sus, de deasupra lui, c[ o dat[ a sim\it c[ ncepe s[-l apuce frica, s[-i tremure minile =i picioarele (de frig? ori ct a =ezut pe prag i-au amor\it picioarele?). S-a oprit n mijlocul ogr[zii departe de c[soic[, departe de poart[, departe de salcm, departe de gardul gr[dinii cu prleazul, departe de pomi, s-a oprit =i a zis: Te rog, maic[, s[ m[ mai la=i m[car pn[ se face ziu[. +i cum a zis i-a auzit iar flutur[rile sus n v[zduh, vuietele sub picioare n p[mnt, =i clocotele =i hohotele pe toat[ valea. Povestea bunelul c[ dup[ ce-a rugat-o a=a, pn[ n trei ori, n-a mai auzit nimic, parc[ toat[ lumea ar fi a\ipit, ar fi adormit ori lui i s-ar fi astupat de tot urechile; =i lini=tea =i t[cerea a \inut nu se =tie ct, =i se f[cea tot mai groas[, mai grea lini=tea, =i se rev[rsa lini=tea din toate p[r\ile: din deal, din vale, din gr[dini, din drum, de dup[ grajd, se rev[rsa n ograd[ pn peste capul lui, pn spre cerul negru, ntunecat, t[cut =i bunelului i-a trecut un fior de gnd: Se vede c[ adorm, a\ipesc... A=a, n picioare? }n mijlocul ogr[zii? Am s[ dorm oleac[, am s[ m[ odihnesc... Pe o lini=te =i o pace ca asta.... +i deodat[, n lini=tea aceea, a r[sunat un \ipat: A-a-a-ee!.... Bunelul a tres[rit, s-a ndreptat din spete: cine a strigat? ncotro s-a auzit? A stat s[ vad[ dincotro vine strig[tul, dar s-a auzit numai r[suflnd greu cineva parc[ s-ar fi n[du=it, parc[ l-ar fi n[du=it, parc[ l-ar fi trntit cineva zgomotul venea dinspre gr[din[, =i \ip[tul tot dintr-acolo a venit dar cine l-a strigat? bunelului i s-a p[rut glas cunoscut, st[ s[ asculte, dar glasul nu se mai aude. +i bunelul se repede ntr-acolo spre gr[din[ s[ vad[ ce-i cu b[iatul, cine-l trnte=te a=a, dar numai ajunge la prleaz c[ se opre=te aude pa=i n spatele lui, dinspre

273
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

274
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

poart[ se ntoarce spre poart[ =i-l vede pe b[iat fugind pe dincolo, pe drum, fuge =i bunelul nu apuc[ a lua seama ncotro fuge, la deal ori la vale, vede numai c[-i speriat, c[-i fug[rit de cineva, se r[suce=te ntr-acolo =i de acum se aude cum el singur strig[: Care-l gone=ti, m[i? Las[ b[iatul n pace!, dar lng[ poart[ d[ piept cu ucraineanul, acela l apuc[ de c[ma=[ =i-l ntreab[; Unde-i? Arat[ unde-i? Bunelul d[ din cap: Nu =tiu. Acela iar: Spune, mo=nege, unde l-ai ascuns?. Bunelul: Dar de cine m[ ntrebi? De cine? Te prefaci c[ nu =tii! Hai s[-l c[ut[m. +i-l caut[ peste tot: n c[soic[, n podul casei, n grajd, n copacii din gr[din[ nu-i. +i atunci bunelul l vede mhnit pe fl[c[uan =i zice: Da pe cine-ai pr[p[dit?. Acela numai se uit[ mirat la bunel =i ncepe s[ plng[. Las[ capul n jos =i plnge ca un copil. Bunelul se uit[ la b[ietanul ista care iaca-i soldat =i el, plecat din satul lui, de lng[ maic[-sa prin locuri dep[rtate, prin lume, cu pu=ca n mn[, =i-i a=a crud, a=a de tinerel, s[rmanul, c[ nici m[car lacrimile nu =i le poate \ine, se d[ bunelul lng[ dnsul fl[c[uanul a pus coatele pe scndura por\ii, fa\a pe mini, =ade a=a =i plnge =i poarta se clatin[, iar el se aude c[ plnge. Cnd se uit[ bunelul mai bine, la poart[ nu-i nimeni, poarta-i dat[ ntr-o parte, ncoace spre c[soic[, iar lng[ poart[ st[ el, bunelul (se mir[ cum de-a ajuns de acolo, din mijlocul ogr[zii, aici la poart[?), d[ cu mna =i simte pe mn[ ni=te pic[turi, vreo cteva pe dosul palmei rou[. Rou[? nseamn[ c[ degrab[ se face ziu[, se lumineaz[ de zi... Dar roua-i cald[ s-a nc[lzit de la minile lui? Ridic[ minile la piept, strnge palmele una n alta: Ei, =i unde-i b[iatul cela? Pe unde umbl[ el? Amu-i de umblat? =i cum zice a=a se uit[ n sus =i vede ni=te dungi

ro=ii, lungi, se v[d cum ntind dintr-o parte n alta, dintr-o margine a cerului la alta, =i dungile-s multe =i dese, una lng[ alta, bunelul =i aduce aminte c[ parc[ le-a v[zut cndva, dungile, dar nu erau attea, erau numai vreo cteva, dou[-trei. Dar unde le-a v[zut? Acolo, departe pe p[mnturi str[ine, de unde a venit pe jos acas[, le-a v[zut tot a=a ntr-o noapte cnd z[cea ntr-o margine de secar[, nalt[ secara, frumoas[, =i el s-a trit, s-a trit mult spre dnsa, dar n-a putut ajunge, a c[zut =i a r[mas a=a cu fa\a n sus la cerul ntunecat, de noapte, =i a v[zut pe cerul acela dungi ro=ii ca acestea... D[ bunelul cu minile ntr-adev[r i lng[ poart[ (cum de a ajuns el de acolo, din mijlocul ogr[zii, aici, lng[ poart[?), trece cu minile de-a lungul scndurii da, poarta-i deschis[ i s-a p[rut c[-i nchis[ poarta-i deschis[! Cine a deschis-o? De cu sear[ a c[utat s[ fie nchis[ bine, a pus srma n par, iaca =i srma este n par, dar poarta-i deschis[, deschis[ de tot. Adic[ s[ se fi dus ei iar[ la vn[toare de noapte? De ce nu i-au spus? Totdeauna-i spuneau: Ei, bunelule, s[ ne a=tep\i c[ ne ducem s[ venim! +i veneau, veneau to\i. Numai o dat[... uzbecul... dar l-au pescuit... alt[ dat[ s-a ntors ucraineanul olog... Stai, =i zice bunelul, dar ce-l ntreba ast[ noapte Timo=a? A b[tut la u=[, i-a deschis, l-a ntrebat, dar bunelul n-a n\eles ce vrea de la dnsul. A vrut s[-l ntrebe, dar acela a f[cut din mn[: Surdul tot surd... =i s-a dus val-vrtej. Adineaori cnd st[tea n mijlocul ogr[zii, apoi o dat[ a auzit glas cunoscut n fundul gr[dinii, s-a repezit ntr-acolo =i s-a pomenit la poart[ parc[ a n\eles c[ acela c[uta pe cineva, c[uta =i nu g[sea =i a nceput a plnge. Pe cine c[uta? De ce plngea? Bunelul nu putea n\elege cum nu putea pricepe n ce fel s-a

275
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

276
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

pomenit el la poart[ =i cum de aflase poarta deschis[? Bunelul vrea s-o nchid[, o ridic[ dedesubt, adic[ de scndura de deasupra, o ridic[ s-o nchid[ =i o dat[ parc[ l-a fript ceva n piept, la inim[: S-au dus =i nu mi-au spus? S-a ntors =i a fugit repede cum putea el s[ fug[ spre u=a casei, s[-i ntrebe de ce se duc =i nu-i spun, s[-l ntrebe pe mai marele lor: se poate s[ se poarte a=a cu dnsul, ei, b[ie\ii, care i-s ca ni=te feciori, iar el li-i ca =i tat[? dar cnd a ajuns la prag =i s-a sprijinit cu mna de perete a v[zut c[ u=ile-s deschise =i la tind[ =i celelalte a dat cu mna =i a v[zut ca u=a tinzii s-a cl[tinat (au sl[bit b[l[m[lile!) =i cnd a strigat tare: M[i, sunte\i careva?, i-au r[spuns od[ile pustii. Bunelul s-a ntors =i a dat s[ porneasc[ spre gr[din[, apoi s-a sucit la dreapta s[ ias[ n drum =i cnd a ajuns la poart[ =i a vrut s-o deschid[, a v[zut c[-i deschis[ (ei, cum s[ nu te minunezi, cnd nchizi poarta asta de cu sear[ =i o g[se=ti deschis[, o nchizi amu iar[ =i iar o g[se=ti deschis[?) =i bunelul a sim\it c[-i vin iar ame\elile. S-a apucat cu minile de stlpul por\ii (era mbr[cat[ pe stlp srma a r[mas srma, bine c[ m[car srma a r[mas), =i ct o fi stat a=a bunelul c[ deodat[ parul din minile lui a prins a juca, a s[lta. Juca, se cl[tina, bunelul s-a uitat la dnsul de mai aproape, de mai departe, parul juca, atunci bunelul s-a ntors s[ se uite c[tre poart[, dar poarta s-a cl[tinat nspre dnsul, nspre bunelul, =i a=a mare =i de=irat[ s-a l[\it la p[mnt, =i atunci bunelul a sim\it c[ =i locul sub picioarele lui se clatin[, =i a n\eles, c[ p[mntul se cl[tina. S-a ntors spre c[soic[ c[soica se cl[tina. S-a uitat spre vrful salcmului vrful salcmului se cl[tina, s-a uitat spre cas[ =i casa se cl[tina, bunelul a ridicat ochii =i s-a uitat n sus, spre cer, =i cnd s-a

uitat a v[zut c[ ceru-i ro=u tot, s-a f[cut ro=u cerul parc[ dungile acelea multe, ro=ii, care se ntindeau de la o margine la alta a cerului, s-au mpreunat una cu alta, =i amu ceru-i tot sc[ldat ntr-o v[paie ro=ie. Cnd a v[zut-o =i pe asta, a strigat: Dar unde-i b[iatul cela? Pe unde umbl[ el? Amu-i de umblat? =i cnd a strigat deodat[ parc[ lumea s-a umplut toat[ de zgomote ori poate bunelului i s-au destupat urechile? s-a auzit un vuiet stra=nic r[s[rind de sub p[mnt, de pe p[mnt, peste marginea p[mntului, =i vuietul acela era amestecat cu scr=net de fier, cu zng[nit de ro\i, cu uruit de motoare =i cre=tea vuietul, se f[cea mai tare =i tot p[mntul se cutremura =i s[lta, iar dup[ vuiet a prins a se r[scoli =i cerul, s-a umplut =i cerul de zgomote, de =uier[turi, de \ipete, cerul ista ro=u cuprins de v[paia asta ro=ie, v[paia care curge ntr-o parte =i n alta, de la o margine a cerului la alta, curge ca apa =i valea toat[ clocote=te, valea toat[ se leag[n[, se clatin[, valea cu apele ei parc[ ar zice: Mai ncet, p[mntule, nu te cl[tina a=a, c[-mi sco\i apele din maluri =i am s[-nec satele! Ori: Mai ncet, cerule, nu m[ mpro=ca cu foc c[ am s[-ncep a clocoti =i am s[ op[resc p[durile, livezile, copaci, oameni tot am s[ ard =i am s[ nenorocesc! Dar o ascult[ cineva? Bunelul =i strnge degetele pe par, l \ine strns, se clatin[ =i el cu parul, iar cnd a c[zut poarta =i l-a atins la picior, bunelul n-a mi=cat piciorul din loc =i iar a zis: Ei, unde-i b[iatul cela? Pe unde umbl[ el, parc[ acuma-i de umblat? =i n clipa aceea a sim\it c[ se revars[ lumea toat[ de aici, din dealul satului, se revars[ n vale, umplnd valea cu vuiete, cu zgomote, cu scr=nete de fier, cu zng[nit de ro\i, iar sus n cer v[paia se aprinde mai tare, se face ro=ie, ro=ie ca sngele, parc[ un foc mare,

277
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

278
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

uria= ar fi c[lit tot cerul =i tot focul aista se revars[ peste vale =i se face valea ro=ie toat[, =i cerul odat[ se frnge n dou[, de la mijloc, =i se las[ nspre apus, =i cel[lalt mal dinspre apus odat[ ce lumineaz[, arde, iar dup[ aceea, ori poate n aceea=i vreme, r[sun[ toata valea de glasuri omene=ti, multe glasuri, glasuri izbucnite din adncuri, de bucurie =i fric[ totodat[, glasuri mpinse de cineva din urm[, trezite dintr-un somn, dintr-o a=teptare, pentru ca s[ cad[ iar n somn, n a=teptare, dar acum trezite =i purtate nainte =i deodat[ printre glasurile acelea aude bunelul un hohot prelung, parc[ de bucurie, parc[ de plns, iar dup[ hohot se aud flutur[ri ca ni=te lip[iri de aripi, hohotul se rostogole=te de-a lungul v[ii, de-a latul v[ii, din mal n mal, se amestec[ hohotul cu z`ng[nitul ro\ilor, scr=netul fierului, trop[itul picioarelor, strig[tul mul\imii... Bunelul st[ =i ascult[ cu minile pe parul ce se clatin[, se uit[ la jocul focului =i al p[mntului, st[ =i a=teapt[ cnd se va termina acest joc, acest dans s[lbatic, dar nu se termin[, se face tot mai aprins, tot mai turbat, =i toata valea, dealul, cerul =i p[mntul s ro=ii, ro=ii-aprinse, ro=ii ca sngele, =i bunelul zice c[ aista-i ntr-adev[r snge, c[ nu degeaba se aude ea a=a de bucuroas[ hohotind =i zburnd prin v[zduh, peste livezi =i ape. Deodat[ fluturarea ei se aude pe aproape, bunelul vrea s[ se ntoarc[ s-o vad[, dar s-a \inut n loc, nu s-a uitat. Doar a rugat-o omene=te, a rugat-o de trei ori s[-l mai lase... C[ dac[ a trece focul =i s-a duce s-or ntoarce oamenii napoi n sat, s-a ntoarce =i nora cu b[ie\ii, dac-or veni =i or intra n orgad[, ndat[ or striga: Bunelule? Auzi, bunelule, unde e=ti? Ce mai faci? Ce s[ fac? P[zesc casa. Iaca =i cartofii-s ntregi, gardul, copacii din gr[din[. Amu veni\i la bunelul s[ v[ vad[... Voi

cum v-a\i chinuit acolo? +i bunelul o s[-i mngie pe cap ndelung, cu palma: Aista tu e=ti, Ile? Tu? Da asta cine-i? Tu, fa?. +i bunelul se nclce=te, i nclce=te care =i cine-i =i cnd ntinde odat[ minile vede c[ nu-i nimeni mprejurul lui =i numai undeva departe, tocmai colo pe zarea dealului se vede dep[rtndu-se chipul mamei b[ie\ilor. i plns[, despletit[, alearg[ =i strig[, =i frnge minile =i-=i smulge p[rul din cap =i nu se =tie ncotro alearg[ =i de ce strig[ =i plnge. Bunelul se uit[ dup[ dnsa, ntinde minile s-o opreasc[, dar nu se mai vede, =i atunci bunelul porne=te spre ea, nti ncet, apoi simte c[ picioarele i se dezmor\esc =i iaca alearg[, alearg[ pe drum, pe drumul ista ngust, d[ s[-i strige s[ se opreasc[, dar nu se mai vede, =i r[mne n urma ei numai plnsul, r[mne s[ pluteasc[ deasupra satului: Of, copiii mei, copila=ii mei.... Bunelul se opre=te n mijlocul drumului, ridic[ ochii, se uit[ mprejur toat[ lumea-i necat[ de v[paia cea ro=ie, se uit[ pe vale valea-i neagr[-ro=ietic[... Bunelul porne=te pe drumurile satului, alearg[ pe uli\e =i ulicioare, pe unde a umblat de attea ori, pe unde a c[lcat de attea ori n via\a lui, alearg[, se opre=te n dreptul unei case =i ntreab[: Este careva acas[, m[i?. Nu r[spunde nimeni. Trece mai departe: M[i omule, m[i, r[spunde-te! Ia aminte spre ograda ntunecat[ i pustie ograda, pustii casele. Se duce mai departe, la alt[ cas[, ajunge la casa lui cuscru-s[u =i din drum strig[: N-a fost a noastr[ acas[? N-ai v[zut-o? Casa tace tupilat[ ntre copaci. Chiar n-a\i v[zut-o? D-apoi amuia am z[rit-o trecnd pe aici. N-a intrat n cas[? Ce-i cu dnsa de se rupe plngnd a=a? Atunci casa lui cuscru-s[u parc[ ar zice: Du-te, m[i mo=nege, acas[, ce umbli pe uli\[? Amu-i de umblat, cnd arde p[mn-

279
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

280
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

tul? Dar b[trnul s-a =i pornit mai departe, nainte ori napoi, nici el nu =tie, att c[ se pomene=te n fa\a unei case din mahalaua lui (aici trebuie s[-i r[spund[ careva?) =i zice din drum: Ce-i cu lumea asta, fa Motre! Vor s[ ne ard[ de tot?, =i pn[ s[-=i aduc[ aminte c[ pe Motrea a lovit-o glontele pr[=ind =i chiar el i-a s[pat groapa, pn[ s[-=i aduc[ aminte, iaca aude glasul ei: Tu cat[ s[ dregi sapa =i s[ pr[=e=ti =i la mine n gr[din[ s[ n-o n[p[deasc[ buruienile de tot.... +i cnd a auzit-o vorbind de sap[ s-a ntors =i s-a pornit repede de la poarta ei pe marginea drumului =i a n\eles c[ tot satu-i pustiu pustii drumurile, pustii casele, pustii ogr[zile. +i satul ntr-adev[r era pustiu, por\ile deschise ori pr[v[lite pe unde erau, u=ile caselor deschise vrai=te, ferestrele iar[=i, pustiu satul, f[r[ suflet de om ntr-nsul. Iar clocotul de pe vale s-a rostogolit pe cel[lalt mal =i bunelul auzea cum r[zbat dintr-acolo scr=nete de fier m[cinat =i flutur[rile aripilor ei, hohotele ei (parc[ era aici aproape, parc[ era departe, cine =tie pe unde), =i cum mergea bunelul de la casa Motrei la vale de-a lungul gardului ei de glod, negru (a c[zut lipitura), =i s-a gndit c[-i numai el singur n tot satul =i c[ amu cnd a r[mas satul pustiu, el trebuie s[ aib[ grij[ de dnsul pn[ s-or ntoarce oamenii, =i cum mergea a=a a auzit un strig[t M[-a-m[! Bunelul s-a oprit, a ascultat (dincotro a venit strig[tul? a stat, a mai ascultat s-aude iar[? mi s-a p[rut) =i a dat s[ porneasc[ mai departe, spre cas[ c[ era obosit, tare obosit dup[ atta alerg[tur[ prin sat (atta a umblat =i n-a ntlnit suflet de om!), =i numai a f[cut un pas ori poate s-a gndit c[ a f[cut, c[ acela=i glas a strigat iar[: U-u-u-e-e-e! nici nu s-a n\eles ce s[ fi strigat, dar bunelul a priceput cine strig[, a cunoscut glasul =i

a pornit iar la fuga, alerga ntr-o parte, pe-o uli\[, pe alta, pe lng[ ni=te case, pe lng[ ni=te garduri, apoi se ntorcea napoi, intra n sat, pr[p[dea b[\ul pe care-l avea, scotea dintr-un gard alt b[\ =i, ajutndu-se cu dnsul, alerga iar[ mai departe =i de cte ori a trecut a=a satul dintr-o margine n alta nu se =tie, de cte ori a ajuns dintr-un cap[t al satului la altul iar[ nu se =tie, se =tie numai c[ n-a ntlnit pe nimeni, nu l-a oprit nimeni, nu i-a dat bun[ vremea ori bun[ diminea\a nimeni (de-amu ncepea s[ se geneasc[ de ziu[), pn[ cnd la urm[ l-au adus picioarele la ap[, la mal, picioarele =i p[mntul l-au adus =i bunelul a pornit a alerga de-a lungul malului n sus =i n jos, a se uita cnd spre sat, cnd spre cel[lalt mal, peste ap[ (dintracolo auzise strig[tul!) =i a umblat a=a pn[ s-a luminat bine de ziu[, toat[ valea s-a acoperit de lini=te, =i bunelul s-a a=ezat pe o lespede pe mal (pe care b[teau nainte femeile rufele cu maiul), =edea =i se uita la apa care curgea tulbure =i neagr[ =i prjolit[ prin fa\a lui =i-=i zicea c[ iat[, a trecut =i focul ista, s-a dus, s-a dus =i nu mai este, dar ce folos, dac[ a r[mas satul pustiu, nu-i nimeni, ce folos c[ a r[mas numai el, un mo=neag slab, cu minile =i picioarele uscate, ochii obosi\i, care simte cum l cheam[ \[rna, l cheam[ de mult =i el se tot mpotrive=te... Se mpotrivea pn[ acuma, dar acum nu mai poate, nu mai are de ce se mpotrivi, trebuie s[ se duc[. Bunelul las[ capul n piept =i n\epene=te a=a, una cu piatra de sub dnsul. Vremea trece peste dnsul, l cuprinde, l ngroap[ n nisipurile ei, bunelul se cufund[ tot mai mult n nisipul de pe mal, valul apei vine, linge locul, l neteze=te, l astup[ =i bunelul nu se mai =tie p[mntean, ci numai duh, numai suflare a lumii... Cnd deodat[ de undeva de pe vale se aud ni=-

281
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

282
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

te \ipete ascu\ite, \ipete multe, \ipete de spaim[, parc[ de jale. Bunelul repede n sus capul lui alb, descoperit, chel, l ridic[ din adncurile nisipurilor, se uit[ ntr-acolo la vale =i vede un buluc de p[s[ri care zboar[, se rotesc, se tot las[ n jos, apoi se ridic[ n sus =i tot \ip[ parc[ a spaim[, parc[ a jale... L[stunii! S-au ntors l[stunii pe la casele lor. Dar de ce nu se duc la bor\ile lor din mal? De acum a trecut focul, pot s[ se ntoarc[ =i ei la cuiburi. Bunelul se ridic[ de pe lespede, se ridic[ n picioare. Ce-au g[sit acolo, de ce \ip[ a=a? Un fior rece l trece prin inim[. Bunelul se apleac[, =i ia toiagul de jos =i porne=te nceti=or la vale. L[stunii l v[d, fac spre dnsul, zboar[ pn[ deasupra lui, apoi se duc iar[ spre locul unde se ro=eau mai nainte, se duc \ipnd =i iar se ntorc \ipnd spre dnsul. Bunelul merge, merge, vede c\iva tufari crescu\i cine =tie cum acolo pe mal, pe nisip, doi tufari de porumbrei spino=i, ajunge la tufari, calc[ ntre dn=ii =i deodat[ pa=ii lui pe nisip se opresc, se face t[cere, iar l[stunii se ridic[ sus, sus n aer, se mai rotesc ct se mai rotesc =i se las[ pe o arip[, peste ap[, =i se tot duc, se dep[rteaz[, se duc n drumul lor dac-or fi avnd =i ei un drum... i spunea bunelul dup[ aceea lui Isai: Te-am g[sit pe mal, dup[ tufarii ceia de porumbrei. +edeai cu fa\a n jos, cu minile ntinse, cu picioarele n ap[, pn[ la bru n ap[, numai jum[tate afar[. Cnd te-am v[zut, m-am gndit c[-i vreun soldat. Te-am ntors cu fa\a n sus =i atunci te-am cunoscut. Te-am luat n bra\e =i m-am pornit cu tine de-a lungul malului, pe marginea apei, spre sat. Iar l[stunii cnd au v[zut c[ te-am luat =i te duc, au pornit a se roti deasupra mea, se ridicau n v[zduh =i c[deau iar, =i \ipau, \ipau ntruna, parc[ mi te cereau napoi s[ te dau lor. Numai Nistrul mergea pe lng[ mine, mergea =i t[cea....

T[cea Nistrul, mergea =i t[cea pentru c[ numai el v[zuse =i =tia tot ce nu v[zuse =i nu =tia nimeni din cte se ntmplaser[ n ora de la rev[rsatul zorilor, cnd s-a aruncat Isai de sus, de pe malul cela nalt =i drept =i neted ca un perete, s-a aruncat n ap[, s-a dus n adnc, apoi a izbucnit la suprafa\[, departe de maluri, de un mal =i de cel[lalt, =i cnd a izbucnit s[ ieie o gur[ de aer c[ se n[du=ea dup[ o fug[ ca aceea, a v[zut o lumin[ mare deasupra, o lumin[ care l-a orbit, lumina aceea s-a spart \[nd[ri deasupra capului lui =i i s-a f[cut ntuneric-bezn[-n ochi. Abia trziu, cnd l-au mpins valurile la mal, departe, mult mai la vale de sat, apa l-a sp[lat =i l-a r[corit, dar tot nu-=i putea veni n fire, parc[ sim\ea c[ este, c[ tr[ie=te, parc[ nu sim\ea nimic =i numai i f=`ia n urechi =i-i era r[coare la picioare atunci a sim\it c[ mna dreapt[ nu-i a lui, n-o poate mi=ca =i a auzit un vuiet n cap =i o durere cumplit[ la tmpla dreapt[, dar n-a putut pricepe nici dup[ aceea cum =i dincotro, din care parte au venit gloan\ele ori schijele ori ce-o fi fost, nu-=i putea aduce aminte. Nici el nu =tia ce foc fusese acela care izbucni deasupra lui =i apoi se stinse, =i el c[zu n ntuneric. Nu =tia cum a ajuns la mal, cum a notat cu o mn[ numai, cu capul beteag, r[nit, cum s-a luptat cu apa, s-a luptat =i a nvins-o, acolo la mijloc. Att =tia c[ dup[ ce a v[zut apa c[ nu-l poate nghi\i, cnd s-a apropiat de mal, a prins a-l ajuta =i ea =i l-a mnat la mal... B[ie\a=ul a alergat mult ncolo =i ncoace de-a lungul malului, pe pietri=ul ascu\it =i t[ios, a alergat tot strignd, =i-a julit picioarele, t[lpile nsngerate l usturau =i-l frigeau, apoi au venit asupra lui p[s[rile negre \ipnd din zbor, el fugea =i striga peste ap[, dar

283
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

284
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

tata-s[u nu-i r[spundea, nu se vedea cum se aruncase n ap[ =i se cufundase, nu mai ap[ruse deasupra, nu se vedea =i b[iatul a pornit s[ plng[ =i s[ strige printre sughi\uri =i de acuma nu mai putea tot alergnd ncolo =i ncoace pe marginea apei, dar p[s[rile negre c[deau asupra lui, el d[dea din mini s[ se apere, iar o dat[ cnd s-a uitat n sus, p[s[rile nu mai erau =i a v[zut c[ degeaba tot fuge =i strig[, c[ci p[s[rile se vedeau zburnd departe dincolo, la cel[lalt mal, unde-=i aveau bor\ile lor multe =i negre n mal. B[iatul s-a uitat ntracolo, dar n-a v[zut nimic, mai bine zis nu putea vedea, pentru c[ apa n fa\a lui str[lucea, parc[ luase foc =i ardea cu par[. A pus palma la ochi =i s-a uitat pe sub palm[, dar n-a putut vedea nimic =i cnd numai a pornit s[ alerge iar[ de-a lungul apei, n sus =i-n jos, =i alergnd s-a uitat nspre cel[lalt mal, atunci le-a v[zut zburnd pe deasupra celuilalt mal, mai bine zis nu le-a v[zut, c[ taman zburau prin soare p[s[rile, le-a auzit numai cum \ipau mnioase, speriate, dar atunci l-a v[zut pe tata deasupra apei, sprijinit de mal cu spinarea, de peretele malului, sub bor\ile acelea multe =i negre, l-a v[zut =i a strigat de bucurie. A strigat tare =i i s-a p[rut c[ tata l-a auzit =i i-a f[cut semn. Dac[ l-a v[zut a pornit mai ncet b[ie\a=ul, de acum nu alerga, mergea ncet de-a lungul malului, chiar pe marginea apei, pe nisipul ud, r[coros, de-acum nu mai fugea, mergea n voie, l a=tepta pe tata care se hodinea la cel[lalt mal =i acu= avea s[ vin[, avea s[ treac[ dincoace. B[iatul s-a a=ezat pe o piatr[, o lespede pe care n-o v[zuse pn[ atunci st[tuse cndva nici n ap[, nici n nisip, de fapt st[tea mai mult n nisip lespedea aceea b[iatul s-a a=ezat c[ tare-l usturau picioarele, =i le julise fugind de-a lungul malului pe pietri=ul fierbinte. Acum

stnd cu t[lpile n nisipul ud, r[coros, a sim\it b[iatul c[ i s-a mole=it trupul, =i-a sprijinit capul pe genunchi =i tot privind peste lumina apei la taic[-s[u care st[tea sub cel[lalt mal, gol, lipit cu spinarea de peretele nalt =i drept =i galben, a b[gat de seam[ ori a=a i s-a p[rut c[ tata st[ cu minile ntinse n p[r\i, cu palmele lipite de perete, =i cum st[ a=a se las[ tot mai jos, =i b[iatul vede cum picioarele tatei se scufund[ pn[ la genunchi n ap[, pn[ sus, tata se duce pn[ la bru n ap[ =i b[iatul a vrut s[ strige: Ce faci, tat[?! Te duci la fund!, dar pe loc a n\eles c[ tata =uguie=te, vrea s[ vin[ mai repede ncoace, =i pentru ca s[ nu se arunce deodat[ de pe mal, coboar[ ncet n ap[ =i odat[ are s[ deie not =i va veni =i s-or duce amndoi... El o s[ mearg[ al[turi, o s[ caute s[ p[=easc[ mai larg, s[ fac[ pa=ii mai mari ca s[ se \in[ de tata, =i cum vor merge a=a o s[-l ntrebe: Tat[-h[i, da de ce p[s[rile care tr[iesc n mal s a=a de rele? A=a-i c[-s rele? Apoi dup[ ce-or s[ mai mearg[ oleac[ o s[ zic[: Te-am v[zut cnd st[teai cu spinarea lipit[ de mal =i ele \ipau de-asupra ta... A=a-i c[-s rele p[s[rile acelea? +i cnd o s[ zic[ a=a, o s[-=i aduc[ aminte cum au nceput s[-l rd[ ntr-o zi b[ie\ii ca-i de al nim[nui, c[ i-a lep[dat tata, unul l-a f[cut pletos =i chiar l-a tras de chic[, de la ceaf[, l-a durut tare. Tat[, tunde-m[ de tot, s[ nu m[ mai rd[ b[ie\ii =i s[ m[ porecleasc[.... +i parc[ aude glasul mamei: Zi-i s[ te tund[! Tunde-m[, tat[.... +i cnd a vrut s[ se uite b[iatul iar dincolo, a v[zut c[-i ntuneric, apa nu mai luce=te, malul cel[lalt abia se vede, nu se vede mai deloc parc[-i noapte, parc[ s-a f[cut noapte, dar i cald, parc[-i ziu[... +i apa parc[ este, p[rea nu-i, de auzit se aude, de v[zut nu se vede, =i-i cald, tare cald. +i-l frige n cap, l frige tare n cre=tet...

285
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

286
ZBOR FRNT V. BE+LEAG

Apoi se face iar ziu[, iar lumin[, iar zi cu soare, apa iar luce=te =i ncepe ba a se ntuneca, ba a se lumina =i deodat[ se aude de undeva dintr-o parte, de la vale, se aude scr\ind prundi=ul cum se aude cnd tu=e=te cineva, pa=ii vin tot mai aproape, vin, dar tare ncet vin, b[ie\a=ul vrea s[ se uite s[ vad[ cine-i, dar nu se uit[, =tie c[-i tat[-s[u. +i m[car c[ nu se uit[, l vede, vede c[-i gol, vine nu =tiu cum sup[rat, cu capul plecat, vine, dar tare ncet vine... Pietri=ul trosne=te sub picioarele lui =i cnd se apropie tata? se uit[ unde i-s hainele, ntreab[ unde i-s hainele, dar nu-l ntreab[ cu glas, l ntreab[ a=a, pe t[cute, =i b[iatul iar nu se uit[, nu-i r[spunde. Nu c[ nu vrea s[-i r[spund[ nu poate, =i atunci tata vede o gr[mad[ neagr[, hainele lui, se apleac[ s[ le ieie, dar cnd pune m`na, d[ c[-i o gr[m[joar[ de scrum, c[ci hainele lui au luat foc de la soare, =i atunci tata vine la dnsul, la b[iat, dar b[iatul nu se mi=c[, nici nu ntoarce capul, tata l apuc[ cu o mn[ pe dedesubt, pe sub picioare, cu alta mn[ pe dup[ cap, =i a=a cu dnsul n bra\e porne=te de-a lungul malului n sus. +i b[iatul se ntreab[: cum o s[ se duc[ ei acas[ dac[ tata-i gol? Cnd se uit[ tata-i ncins cu o c[ma=[. Vrea s[-l ntrebe a cui e c[ma=a, c[ a tatei nu-i, a lui a ars cnd a pus tata mna pe gr[m[joara care credea c[-s hainele lui, ale tatei, a v[zut c[-n locul lor a r[mas numai ni=te scrum =i scrumul a zburat printre degete =i s-a mpr[=tiat peste tot cerul a vrut s[-l ntrebe, dar a v[zut c[ aceea-i c[ma=a lui, a b[iatului tata s-a ncins cu c[ma=a lui, peste bru cu mnecile, =i a=a mergeau pe marginea apei... Aprilie-iunie 1965, iunie 1997

IGNAT +I ANA

V. BE+LEAG

IGNAT I ANA

288

289
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

boar[, mai bine zis sare la cotitur[ camionul care l-a adus o ia la st`nga, spre ferma de sub deal, iat[-l st`nd o bucat[ de vreme nemi=cat, de parc[ i s-ar fi ]nfipt picioarele-n locul unde-a c[zut. Vezi, Doamne, s-a gr[bit s[ vie, iar acum nu =tie ]ncotro s[ apuce: pe =osea la vale, spre casa cui ]l are, ori?... Cum st[ el a=a, m[t[h[los =i nalt, curat un st`lp de telegraf printre ceilal\i ]n=ira\i pe marginea =leahului, d[ c[ parc[-i lipse=te ceva. Traista? O are sub\ioar[, este. A smuls-o din cui c`nd s-a c[\[rat din mers ]n ZIL-ul care fuge acum pe un drum de \ar[, a urcat ne]ntrebat =i s-a ]ntins pe stiva de piatr[ din co=. Abia a apucat a-i da de ]n\eles, mu\e=te, brigadierului care \op[ia enervat pe l`ng[ motoristul care se c[znea cu ma=ina de t[iat blocuri: azi n-o mai drege\i... a=a c[ ce s[ stau aici de poman[?... Aha, a uitat plosca ]n care-=i lua r[vac din butoia=... Las[ c[ o g[se=te el motoristul, ]n cotlon a r[mas mai bine de jum[tate ]ntr-]nsa trage un g`t b[iatul =i o s[-i mai treac[ n[duhul. N-o pornesc ei azi! Iar dac[ o pornesc =i eu nu-s?... +i n-are s[ fie om la ]nc[rcat?... Eh! pufne=te pe n[ri Ignat, sim\ind cum prinde a-l suge iar golul acela de la inim[... }l suge, ]l suge... +i f[r[ s[ =tie cum, se prinde c[ ia traista de la sub\ioar[ =i o ]ntoarce pe-o fa\[, apoi pe cealalt[ era f[cut[ de d`nsul, dintr-un =tergar vechi... s-a cam g[urit... ar trebui s-o mai c`rpocesc... via\[ de v[d[oi...

5us ]n capul satului Ignat co-

290
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

Odat[ ]ntoarce brusc capul ]ntr-o parte: las c[ r[m`n luni =i lucrez p`n mai t`rziu, ]n cel[lalt schimb. }ntors ]n s`mb[ta aceea mai devreme de la munc[, habar n-avea Ignat ce-o s[ fac[ p`n[-n sear[, nici s[ =tie de oamenii ce-i vor ie=i ]n cale, cu at`t mai mult de acea suflare femeiasc[ adev[rat[ ispit[ trimis[ asupra lui care avea s[-i calce pragul, r[scolindu-i sufletul =i via\a. De-acum dac[ a cobor`t ]n marginea asta de sat, s-ar cuveni, bine]n\eles, s-o ia c[tinel la vale, spre cas[. Dar vezi c[ s-a oprit =i st[ locului. Ori, poate, de unde =tie c[ nu-i a=teptat de nimeni-nimenea? Ori alta-i carecumva pricina? Iar suce=te Ignat traista cu ce-a mai r[mas ]ntr-]nsa hm! numaidec`t s[-i pun ni=te petice =i era de-acum s[ porneasc[ la vale, c`nd i se las[ o umbr[ pe frunte. Se scarpin[ ]ndelung la ceaf[: ce mi-a strigat azi diminea\[ vecinul, peste gard, c`nd fugeam s[ prind ma=ina?... c[ m-a c[utat cineva asear[?... Face un efort s[-=i aduc[ aminte: nu cumva tata a fost?... ba parc[-mi vorbi ceva de... lot =i... cas[. Cas[? Iar: casa?! Ignat ]=i str`nge cu durere buzele negre, late: ]l ]ntreb eu desear[... casa... iar le st[ casa mea ]n curmezi=... C`nd prinde traista de b[ieri ]n degetul cel mare, ]ndoit, =i d[ s-o arunce pe spate, aburi fierbin\i de benzin[ ]l izbesc ]n n[ri un camion lunec[ pe al[turi cu vitez[ nebun[. Dup[ acesta zboar[ al doilea care-i =terge um[rul cu sc`ndura bordului, abia dovede=te s[ se fereasc[ s[rind ]ntr-o parte. Blegul! Se uit[ s[-l recunoasc[: dac[-i de-ai no=tri, de la carier[, las[ c[-l ]nv[\ eu! Ma=ina era departe trecea pe sub barier[, o pr[jin[ ridicat[ cu un cap[t ]n cer, mai la deal de casa lui r[m[sese uitat[ pe marginea =oselei din prim[var[, c`nd cu molima ]n vite... }l trece cu frig prin spinare:

unul ca aista nici nu va opri m[car s[-=i vad[... trebu=oara! Odat[ se rupe Ignat din loc, p[=e=te peste =an\ul plin cu ap[ adunat[ din ploile acestei toamne t`rzii =i o ia de-a lungul unui gard de =ipci prev[zut cu o creast[ de s`rm[ ghimpat[. C[rarea-i jilav[, cu c[lc[turi de om, urme de dobitoace. Ceru-i jos, afumat. Colo-n dep[rtare, pe dreapta, luce=te auriu spinarea unui deal s[ fie soare pe acolo? iar jos, sub mal, d[ glas, de c`teva ori scurt =i o dat[ lung, sirena unui vapora= nev[zut cobor`nd pe Nistru la vale. }n cursul s[pt[m`nii se ia cu lucrul =i mai uit[, dar cum ajunge s`mb[ta =i are o jum[tate de zi slobod[, iar dup[ aceea, c`nd se g`nde=te c[... vine o duminic[ ]ntreag[ =i, la mijloc, o noapte lung[ =i pustie, atunci ]l potope=te cu totul mahna. Mahna asta ce i s-a strecurat ]n piept ca o smoal[, cu care se lupt[ de c`teva luni de c`nd a plecat Ana =i a r[mas el singur. Uneori i se pare c[ a reu=it s[ mai scape de amar, dar pe dat[ ]=i d[ seama c[ a fost o p[rere. De la o vreme =i la lucru a prins a-l g[si. Bun[oar[, azi: trece brigadierul =i-i zice: Ce tr`nte=ti a=a piatra, bre Ignat? Ori crezi c[ ducem lips[ de rebut? El de diminea\[ a cam c[lcat cu st`ngul, d[du glas de colo motoristul, un tinerel cu basc, venit mai deun[zi ]n locul lui badea Pricop care a fost mutat la alt[ ma=in[, c[ ajunsese la cu\ite cu brigadierul. }l privi cruci= Ignat: ia seama, mucosule, s[ nu te fac pe tine... rebut! Dar se ]ntoarse =i-=i v[zu de treab[. Bra\ele lui cu palme mari, l[t[re\e, adev[rate labe de urs cum ]l alinta Ana, umblau iute, apuc`nd blocul de piatr[ pe dedesubt, ridic`ndu-l ]n cap =i pun`ndu-l u=urel fie pe platform[, fie direct ]n bena camionului. Iar c`nd i se f[cea le=ie la inim[, destupa plosca pe

291
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

292
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

care o \inea pe aproape =i tr[gea c`teva ]nghi\ituri bune, cinstindu-l, bine]n\eles, =i pe badea Pricop: aveam un suflet care m[ ]n\elegea, dar =i acela s-a dus, eh... A=a c[ sim\ind ]n\ep[tura din partea tinerelului, duse vasul la gur[, trase o du=c[ fffu! otrav[ se o\[r] =i f[cu semn brigadierului: gu=ti =i tu? Mama ei de via\[!... Nu c[ ar fi vrut s[-l ]mbl`nzeasc[, nu, a=a, de, ca ]ntre oameni, cre=tine=te, din inim[ curat[. Ei doi n-aveau nimic de ]mp[r\it, normele Ignat =i le f[cea, de era nevoie lucra =i pe deasupra, oric`nd =i ori-de-c`te-ori ]i zicea. Cu c`t urca mai mult la piatr[, cu at`ta ]=i obosea mai tare trupul =i parc[-=i adormea g`ndurile care-l rodeau zi =i noapte... La un col\ de gard Ignat se opre=te apuc`ndu-se cu m`na de un st`lp de beton. Apa din =an\ aici se l[\e=te =i-n b[ltoaca galben[ se b[l[cesc c`teva ra\e. V[z`ndu-l venind asupra lor, prind a m[c[i ca ni=te smintite... Nu-i a bine cu mine... De azi diminea\[ am sim\it... +i c`nd s[ calce dincolo, ra\ele se zbur[t[cesc speriate, iar una mai c[scat[ era s[ i se bage sub talp[ =i i se duce un picior ]n glod. Boale spurcate! Ajuns la loc curat, d[ de c`teva ori cu bocancul s[ =i-l scuture. Dac[ ar fi fost s[-l ]ntrebe careva a doua zi, duminic[, dup[ ce-a plecat femeia aceea str[in[ de la d`nsul, ]n zori de zi: de bun[ seam[, de ce n-ai \inut drept devale, acas[, ci ai luat-o la st`nga, merg`nd prin sat, pe ocolite, te-i fi mirat de-ar fi =tiut ce s[ r[spund[ Ignat... Abia c`nd a trop[it cu picioru-n p[m`nt, s[ sar[ glodul, atunci a b[gat de seam[ c[ st[ pe loc neted, uscat. Parc[ ar fi asfalt, z[u, se mir[ el. }ntr-adev[r, uli\a ce ducea spre Centru fusese ]ntre timp asfaltat[ =i

el habar n-avea de treaba asta. Ba se mai nal\[ la intrare ]n sat un cogemite arc ]njghebat din sc`nduri vopsite ]n ro=u, =i pe arc ag[\a\i frunzari usca\i... O fi fost pentru vreo delega\ie, niscai granguri de la capital[... Pe ambele p[r\i, pe st`lpii de telegraf =i cei de curent electric, fixate pancarte cu diagrame, cifre fel de fel... S-ar opri Ignat s[ se uite la toate aceste minun[\ii pe ]ndelete, tare m[iestrit zugr[vite! dar nu-i chip: ra\a pe care mai s-o l[\easc[ fuge dup[ celelalte =i \ip[ de s[-\i ia auzul. Iar[ careva-mi sperie p[s[rile! iese o gospodin[ val-v]rtej la poart[, cu poalele-n br`u =i bra\ele vinete p`n[-n coate, de tescovin[: plin satu de tot feliu de venetici, m]nca-i-ar pustia, doamne iart[-m[! Aista-i de la noi din sat, fa! o l[mure=te imediat vecina care taman v`ntura ni=te fasole t[rcate-n poarta dat[-ntr-o parte. }i feciorul lui Iosub Ciuntu, cel de l`ng[ Bahn[, mai sus de pod. Care o \ine pe Ana lui Negar[... |ii minte: a furat-o mai an\[r\ de la o nunt[, iaca am uitat a cui, =i-nc[ s-au ]nc[ierat la b[taie... C[ fata se avea ]n horb[ cu Petrea ingineriu, fa... Zic unii c[, cic[, =i dup[ aceea, dup[ ce s-au luat... Aici cum[tra gr[ie=te ceva cu glas cam ]necat, dup[ care mai tare: amu =i-o luat s[rmana lumea-n cap =i, cic[, s-o dus de-acas[... Iar el s-o b[gat[-se-n St`nc[, nu-l vezi? curat un pu=c[ria= sc[pat... Din toat[ cet[reala vecinelor la urechile lui Ignat ajunge un singur cuv`nt: venetici. M-a uitat cu totul satul, ]=i zice-n sinea lui =i lunge=te pasul. Cum s[ nu te uite dac[ de mai bine de-un an de zile n-ai c[lcat pe la Centru? Adev[rat, n-a dat prin sat Ignat din an toamn[ de c`nd s-a mutat la casa lui. De pe atunci de c`nd a sosit t`n[ra doctori\[ care-a =ezut p`n[-n var[ ]n

293
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

294
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

gazd[ la baba Ioana, peste drum de casa lor, =i a=a prieten[ s-a f[cut cu Ana de umblau hojma una la alta-n ospe\e. P`n[-ntr-o zi c`nd... Se uit[ femeile lung dup[ b[rbatul nalt, ]n straie ponosite, duplite cu praf de piatr[, care \ine tot pe margine, pe sub copaci, p[=ind peste gr[mezile de frunze jilave =i negre... C`nd socoate c[ s-a-ndep[rtat destul de ele, Ignat scoate din traist[ buc[\elele de p`ine ce i-au r[mas, le pune din mers pe muchea unui gard de zid al cuiva le-or g[si p[s[relele cerului , apoi bag[ traista goal[-n s`n =i iu\e=te =i mai mult pasul. S-o ]ntreb... S[-mi spuie... E=ti sigur c[ ai s-o g[se=ti! De ce s[ n-o g[sesc? Trebuie s[-mi spuie... S[ =tiu =i eu... Adic[ asta a fost cauza pentru care a apucat drumul satului: ca s-o vad[ pe t`n[ra doctori\[ care lucra la gr[dini\a de copii? De c`teva luni se mutase din mahalaua lor, cu toate c[-i venea mai comod s[ stea ]n gazd[ la =osea: ]n fiecare s`mb[t[ pleca la ora= =i se ]ntorcea luni diminea\[... S-o g[sesc! S[-mi spuie... S[ =tiu... Ce-i cu Ana?... Ce are?... }n c`teva r`nduri Ignat se trezea c[ merge pe chiar mijlocul str[zii =i atunci cum se dezmeticea se ferea speriat, lu`nd-o iar pe sub pomii desfrunzi\i, tot pe l`ng[ garduri. S[ fi stat careva s[-l vad[ ]n acea stare, numai c[ s-ar fi g`ndit: m[i, omul ista-i beat... uite ce umblet are... Nu era beat Ignat, n-avea de unde s[ fie. Era obosit, r[u obosit era. I se f[cuse at`t de greu trupul c[... ]l tr[gea la p[m`nt trupul, parc[ era... de piatr[... Ce-ar mai fi vrut s[ se hodineasc[, s[ se-ntind[ =i... Dar ce putea s[ fac[, dac[ ]n loc s-o ia c[tre cas[, a apucat pe aici... De-amu s[ trec... S-o v[d... S-o ]ntreb... S[-mi spuie!...

De vreun an de zile s-a ferit Ignat s[ intre-n sat. +tia el c[ or s[-l duc[ picioarele pe la medeanul unde se f[cea joc atunci c`nd a venit pe dou[ s[pt[m`ni ]n concediu, ]n uniform[ de marinar: =apc[ alb[ f[r[ cozoroc, cu panglici lungi f`lf`ind pe spate, de se \ineau copiii droaie dup[ d`nsul. Or s[-l duc[ =i va s[ retr[iasc[ iar[=i, ca aievea, momentele din ziua aceea de var[ cu soarele sc[p[tat spre chindie c`nd el, cum st[tea de vorb[ cu ni=te fl[c[i ]ntr-o margine, a auzit un \ip[t... ]nv[lm[=eal[ ]ntre fete... strig[te... r`sete... Apoi una dintr-]nsele veni la d`nsul =i, mai r`z`nd, mai pl`ng`nd, i se lipi de um[r. Dar ce-i cu tine, ce s-a-nt`mplat, Ani\o badei? o ]ntreb[ ne=tiind ce s[ cread[... Cu numai dou[ seri ]nainte avusese vorb[ mare cu tat[l fetei, care ]l goni de la poart[, amenin\`ndu-l c[ dac[ mai ]ndr[zne=te s-o anine pe fiic[-sa ]l cotonoge=te =i nici nu se uit[ la =apca lui alb[. Caut[-\i pe alta s-o sco\i din minte, marinarule! i-a strigat viitorul socru: eu am s[-mi dau fata dup[ un om a=ezat... S-a v[dit mai pe urm[ c[ omul cel a=ezat, Petrea inginerul se numea, a c[rui nevast[ se pr[p[dise de vreo jum[tate de an fiind la armat[, Ignat nu =tia ]n ce ]mprejur[ri s-a ]nt`mplat nenorocirea r[m[sese cu doi copii mici. Anume ]n ziua aceea de duminic[, ]n\eleg`ndu-se cu p[rin\ii, vru s-o urce Petrea pe fat[ ]n motociclet[ ca s-o duc[ la d`nsul acas[, de acolo de la joc, dar ea a \ipat ]ngrozit[ =i s-a rupt din m`inile lui. Era motocicleta cu care se r[sturnase inginerul =i-=i omor`se femeia ]ntr-o noapte, ]n vreme ce se-ntorceau de la o cum[trie din alt sat... Lucruri =i am[nunte pe care le-a aflat Ignat mai t`rziu, dup[ ce a adus-o a doua duminic[ pe Ana la p[rin\ii lui, iar peste c`teva zile, ]ntr-o joi, avea s-o lase ca s[ se-ntoarc[ la vapor s[-=i duc[

295
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

296
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

serviciul la cap[t. Dac[ m[ ui\i iar[, i-a dat de grij[ Ana la scara vagonului, s[ =tii c[ de mine nu te-ascunzi nici la fundul m[rii. +i-i cuprinse picioarele cu bra\ele ei mici, cu ochii plutind ]n lacrimi el st[tea sus, iar ea jos. S-a ]nt`mplat s[ nu-i scrie timp de patru luni, fiind plecat cu vaporul ]ntr-o misiune ]ndep[rtat[ de ajunse tocmai ]n Oceanul de R[s[rit. M-a uitat definitiv, =i-ar fi zis atunci Ana, =i nu at`t ea c`t p[rin\ii ei au c[utat s-o conving[ c[ a uitat-o Ignat =i Ana se =tiau de copii, iar cu anii prietenia lor copil[reasc[ s-a preschimbat, f[r[ s[ =tie cum, ]n dragoste, ceea ce nu le era pe plac b[bacilor ei, pentru c[, ziceau, prea ]i nalt =i ciol[nos b[iatul, pe c`nd fata lor e sub\iric[ =i delicat[ ca o p[pu=ic[. Pricina, de fapt, p[rea s[ fie alta: Ignat era dintr-o familie de oameni cu mul\i copii =i cu mai pu\in[ stare, pe c`nd ea era una la p[rin\i de-o c[utau ca pe-o prin\es[... Unul Dumnezeu =tie de unde acea dragoste fierbinte =i chinuit[ ce veni s[-i lege, dar dup[ re]ntoarcerea la unitatea lui, Ignat ]i scria ]n fiecare zi oriunde s-ar fi aflat, =i fiece scrisoare ]ncepea cu: frumoasa mea japonez[! +i se ]ncheia tot a=a: a mea frumoas[ japonez[! Anume din asta =i porni vorba prin sat c[ lunile acelea, patru sau cinci, Ignat nu i-a scris pentru motivul c[-=i g[sise alt[ dragoste, o japonez[. Iar dup[ ce se ]ntoarse la vatr[ =i treceau ]mpreun[ prin sat, lumea gr[ia ]n urma lor: trece ursul cu japoneza lui! Cu adev[rat, el omoi de aproape doi metri, iar Ana pe l`ng[ d`nsul mititic[, un puigan, o feti\[. Ca s[ le fac[ cheful celor buni de gur[, ]ntr-un r`nd, trec`nd pe l`ng[ joc, de-acuma fiind c[s[tori\i, o ridic[ Ignat pe Anu\a lui pe-un um[r =i a=a merse pe drum spre cas[...

V[leu! face o femeie mai s[ se ciocneasc[ de Ignat care iar ie=ise-n mijlocul str[zii. Poart[ o scurteic[ de catifea ro=ie reiat[, ]ntr-o m`n[ duce o paporni\[ nounou\[, iar ]n cealalt[ o garaf[ cu vin, legat[ cu fund[ ro=ie la g`t. Dup[ ce se ]ndep[rteaz[, uit`ndu-se-n urma lui: iar vreunul sc[pat de la ocn[, bag sama, b[rbate... Vezi s[ nu te scapi aicea-n mijlocul drumului! buhne=te sup[rat b[rbatul ei care venea mai ]n urm[ t`r`nd de m`n[ pe un b[ie\el care nicidecum nu vroia s[ mearg[ cuminte =i-l tr[gea pe taic[-s[u ]napoi. Omul ca omul: vine de la munc[, nu se duce ca tine la cum[trie... Abia acum ia aminte Ignat la hainele de pe d`nsul: parc[-s nins cu m[cin[tur[ de piatr[... Oi fi alb =i pe fa\[... ca un morar... V[z`ndu-se ajuns pe pode\ mai r[m`n de aici vreo sut[ de metri p`n[-n centru unde-i prim[ria, al[turi c`rmuirea gospod[riei agricole, peste drum =coala, mai la vale =i mai la deal magazinele, bufetul ]=i zice: ce-o s[ cread[ ea c]nd o s[ m[ vad[ ]n halul ista? Am s-o iau pe ulicioara ceea, pe din dos, mai departe de ochii lumii... Dar ca totdeauna, c`nd ]=i punea una-n g`nd, =i de data asta alta iese: zv`rluga de pu=tan se rupe pe neprins de veste din m`inile lui taic[-s[u =i Ignat se vede nevoit s[-l prind[. }l g[bje=te sub pode\, de unde-l scoate cu mare greu, =i-l d[ omului ]n primire: acela nu s-a b[gat, c[ i-a dat de grij[ nevast[-sa c[-i ]mbr[cat ]n haine curate, bune... Acum merge Ignat pe o hudi\[ l[turalnic[ pe alocurea bocancii i se afund[-n p[m`ntul r[zmuiat trece pe l`ng[ ni=te cocioabe vechi st`nd cu dosul drept ]n drum... Las c[ pe aici am s[ ocolesc medeanul, chite=te Ignat. Nu cumva ]i e team[ c[ d[ ochii cu Petrea? Tot drumul

297
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

298
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

c`t a mers ]ncoace, l-a ]mpuns g`ndul: el m-a c[utat asear[... el... iar[ nu ]ncape de casa mea... ]i st[ ca un os ]n g`t casa mea... Odat[ se ]ntoarce furios c[tre un st`lp negru: las[, bre Petre, c[ ajung eu cu crucea pe la tine!... o s[ trebuiasc[ odat[ =i odat[ s[-mi dai socoteal[!... Nu-i ajungea putere s-o fac[? Adic[: s[-i cear[ socoteal[. Nu putere curajul ]i lipsea ca s[-i vorbeasc[ direct, ]n fa\[... De aceea cote=te g`ndul pe alt fir, c[ut`nd a se convinge el ]nsu=i pe sine c[ anume de medean s-ar feri =i nu de altceva, mai bine zis, de altcineva... Habar n-avea Ignat c[ pe locul de care fugea fusese s[pat[ o enorm[ groap[ de funda\ie =i era pornit[ de-acum construc\ia Casei de cultur[ a satului... D`nd a=a dintr-o ulicioar[ ]n alta, iese Ignat la gr[dini\a de copii. Centrul r[m`ne ]n st`nga. Arunc[ o privire prin p[r\i nu se vede nimeni. Numai la poart[ st[ o c[ru\[. Caii tot flutur`nd din cap =i-au scos c[pestrele. De t`rziu nu pare s[ fie prea t`rziu... =i prive=te-n sus c[ut`nd cam pe unde-o fi soarele. Trebuie s[ fie... n-a plecat ]nc[... Ocole=te c[ru\a =i o ia pe-o c[r[ruie a=ternut[ cu prundi= care duce, prin ni=te arbu=ti desfrunzi\i, spre o u=[ cu perdele albe... Brusc se opre=te-n loc. Ce-o s[-i spun[? }n ce fel are s-o ]ntrebe pe doctori\[?... De at`ta ]ncordare ]l trec n[du=elile. Scoate din s`n traista, ]=i =terge fa\a, fruntea =i o bag[ iute la loc nu m-a v[zut nimeni? Lucru cu totul ciudat: ]n clipa asta ]=i auzi glasul. Da, glasul lui, cu toate c[ =tia, era sigur c[ n-a spus nimic, n-a deschis gura. Adic[ se ]nchipui zic`nd: doamn[ Marieta, dac[ nu v[ e cu sup[rare, ce-a\i avut ]n vedere c`nd a\i venit la noi =i eu cu Ana ridicam la pod ]n camera mare =i Dumneavoastr[ a\i spus: femeia-i f[ptur[ delicat[ =i dac[ b[rbatul nu caut[ de d`nsa, n-o cru\[... C[ adic[telea am pus-o

la urcat bo\uri de lut cu paie? Dar n-o puneam eu, singur[ se apuca de lucru de cum venea de la serviciu. Dimpotriv[, eu o opream: tu, Ano, func\ionar[, =i s[ urci bo\uri? A=a am zis atunci, iar Dumneavoastr[, doctori\[, mi-a\i dat replica: nu pe mata te-am avut ]n vedere, domnule Ignat. Am zis: ]n genere, dac[ un b[rbat nu cru\[ pe femeia lui... }n genere? Iat[ cuv`ntul pe care nu l-am putut ]n\elege. V[ rog s[ mi-l explica\i... Vas[zic[... rezult[ c[ eu nu mi-am cru\at femeia? Ori c[ m-a\i avut ]n vedere nu numai pe mine? Poate c[ era vorba de alt-ci-ne-va, de un alt b[rbat? Dumneavoastr[, doamn[ Marieta, sunte\i nou-venit[ la noi ]n sat, nu =ti\i... Dup[ ce am luat-o pe Ana =i am plecat ]nd[r[t la armat[, a stat o vreme la p[rin\ii mei =i s-a ]ntors iar la alde Negar[... Se putea ca ]n anul care-am lipsit eu s-o fi obijduit cineva... un alt b[rbat? Asta a\i avut-o ]n vedere spun`nd: nu zic numai de mata, zic: ]n genere b[rbatul... asta?... U=a cu perdele albe se deschide l[s`nd s[ ias[ o d[dac[ voinic[ =i rumen[-n obraji, ]n halat alb, care poart[ la fiecare sub\ioar[ c`te-un ghemotoc viu ce se zbate, b[l[b[ne=te din picioare, \ip`nd: Nu vreau acaaas[!... C`nd se apropie leli\a de c[ru\[ c[ru\a=ul, cu o barb[ ro=cat[, o urmeaz[ cu biciu=ca aruncat[ pe um[r =i culege ]nc[l\[mintea ce sare din picioarele picilor prinde Ignat la inim[ =i ]ntreab[: Spune mata, te rog: sora Marieta este? A, ce-ai spus? ]l prive=te muierea mirat[. Dar cine sunte\i? Ave\i cumva vreun copil la noi? Nu... dar... a= avea ceva... s[ vorbesc... cu dumneaei...

299
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

300
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

Ha-ha-ha! r`de cum[tra f[c`nd cu ochiul c[tre c[ru\a=ul cu barb[ ro=cat[, care ]i pune pe cei doi pici bucluca=i ]n co=ul c[ru\ei =i le arat[ biciu=ca s[-i potoleasc[. Auzit-ai? Dumnealui are a vorbi cu Marieta... Nu-i Marieta. A plecat. O s[ vie luni diminea\[. A=a c[ poftim, caut-o luni... Se ]ntoarce =i fuge pe c[rare spre u=a de unde o alt[ d[dac[ ]n alb scoate alte dou[ ghemotoace care b[l[ng[nesc din m`ini =i din picioare. Nu-i... a plecat... luni diminea\[, las[ Ignat capul, am[r`t. Brusc ]l cuprinde o surzenie de nu mai r[zbate la auzu-i nici un sunet, nici un zgomot din afar[. Numai c[-ndat[ s-aude un vuiet mare, parc[ undeva sus de tot, ba parc[ ]n capul lui, de-l ame\e=te =i se sprijin[ cu o m`n[ de loitrea c[ru\ei. Dar p`n[ luni? Ce m[ fac eu p`n[ luni? +i d[ s[ porneasc[, dar ceva ]l \ine locului. Poate f[r`ma de speran\[ c[ acu=i iese totu=i doctori\a, vine pe c[rare, ]l vede =i-l ]ntreab[: ce-i cu mata, domnule Ignat? Ce s-a ]nt`mplat? Oare nu =ti\i? Nu, nu =tiu, ridic[ din umeri doctori\a =i-l prive=te mirat[ cu ochii ei migdala\i, frumo=i. Atunci Ignat ]ntoarce capul ru=inat ca un pu=tan care a f[cut o pozn[ =i-i nevoit s[ recunoasc[: spune\i-mi, dar sincer: v-a vorbit Ana ceva de mine? c[ a= fi obijduit-o cumva... eu? m[ ]n\elege\i despre ce vorbesc: eu, ca b[rbat... ha-ha-ha! r`de sora Marieta, exact ca atunci r`de c`nd a venit la d`n=ii =i el cu Ana puneau bo\uri de lut la pod. Ana le c[ra, iar el, urcat pe scar[, le arunca sus. Acum c[ suntem numai noi doi... Doctori\a se apropie de-i simte suflarea parfumat[ pe obraz: mi-a spus ea ceva, dar e un secret femeiesc, auzi? se-cret!... Ignat se fere=te brusc privind-o ]n ochi: secret?!

Duce pumnul str`ns la frunte lovind ]n os =i momentan i se desfund[ urechile. Un talme=-balme= de vorbe, \ipete, strig[te, mieun[turi =i l[tr[turi ]i inund[ auzul. Se suce=te-n loc: c[ru\a-i plin[ cu pu=ti care de care mai zburlit =i mai dr[gu\, \in`nd to\i m`inile pe marginea loitrei dup[ cum le comand[ c[ru\a=ul ro=cat care st[ solemn l`ng[ transportul lui cu biciu=ca aruncat[ pe um[r. S-a ]ntors Ignat =i cu to\ii au amu\it ca =i cum nici n-ar fi fost acolo. Numai ochii, vreo dou[zeci de perechi, lucesc plini de curiozitate: oare ce-o s[ fac[ uria=ul acesta plin de praf de piatr[ care, ]i sperie nenea c[ru\a=ul, o s[-i bage-n sac =i o s[-i duc[ la lupii din p[dure? Bine]n\eles, dac[ nu-s cumin\i!... Dar uria=ul e cu g`ndurile ]n alt[ parte. Ori, poate, de bun[ seam[ nu-i vede? ori crede c[ ei nu-s dec`t ni=te p[pu=i pe care nenea c[ru\a=ul are de datoria s[ le duc[ de-a lungul uli\elor prin sat =i, oprind din poart[-n poart[, s-o ia pe c`te una de m`nu\e =i a=a, f[r[ a cobor` de pe capr[, s-o pun[ jos, =i p[pu=a s[ fug[ ]n ograd[ unde-o a=teapt[ m[mica =i t[ticu... Uria=ul se ]ntoarce, d`nd s[ porneasc[ ]n drumul lui de unde-a venit, dar... ]l izbe=te ceva cu putere ]nd[r[t. I se descheie haina ]n fa\[. }ntoarce capul, nedumerit... Atunci s[ vezi =i s[ nu crezi: perechile de punctule\e lucind ca mici diamante aranjate pe dou[ r`nduri de-a lungul loitrelor momentan se amestec[, unele av`nt`ndu-se spre cer, altele l[s`ndu-se-n jos, sub fiecare pereche apare o mic[ deschiz[tur[ roz[ ]n care sclipesc ni=te semin\e albe =i rare, dintre care \`=nesc chiuituri sub\iri... +i to\i arat[ cu degetul spre d`nsul r`z`nd de se cutremur[ c[ru\a m[run\el... R`d de straiele mele! ]=i zice uria=ul =i numai c`nd duce m`na la spate =i prinde-n ceva, atunci pricepe ce i-a ]nveselit at`t de tare pe dr[cu=orii

301
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

302
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

i=tia: l-au legat cu o bucat[ de s`rm[ un cap[t de chinga pufoaicei, altul de bra\ul c[ru\ei... Ignat z`mbe=te: c`nd era mic i-a f[cut =i el o =otie lui bunicu-su: i-a legat cu o a\[ opinca de piciorul patului =i, c`nd a vrut tata b[tr`n s[ porneasc[, a dat ]n genunchi. Pentru care trebu=oar[ a m`ncat p[par[ de la tat[-s[u... Care, m[i? tun[ Ignat mut`ndu-=i fioros ochii de la unul la altul. To\i str`mb[ din umeri: nu =tim! nu noi! Aha, nu voi? =i Ignat se apleac[ sub c[ru\[. Oare ce-o s[ fac[? O s[ ia de roat[ =i-o s[ ne r[stoarne? Ori ne ridic[-n spate cu tot cu c[ru\[ =i ne duce la lupii din p[dure? Reche-che-orc! orc! se aude de sub c[ru\[. Cele dou[zeci de perechi de ochi se apleac[ peste marginea loitrelor, dar nu v[d nimic. C`nd ridic[ iar capetele, uria=ul st[ drept, cu o m`n[ pe crupa calului, iar sus se aude, nev[zut, cucul: Cu-cu! Cu-cu! Nu mai pot de at`ta mirare =i prind a se ]nv`rti ]n toate p[r\ile. Unul din ei ]nchide pe o clip[ ochii, ]ntinde o m`nu\[ =i c`nd ]i deschide iar, vede c[ degetul lui arat[ exact spre gura uria=ului. De acolo! de acolo se aude! vrea s[ strige iste\ul, dar gura uria=ului e ]nchis[ bine =i acum se aud gui\`nd ]nsp[im`nt[tor o mul\ime de purcelu=i. Aici pu=tii nu mai pot rezista =i prind a hohoti iar[=i ]ntorc`nd c[tre nenea uria=ul gurile lor cu margini roze, ]n care se afl[ ]nfipte, rare =i ]nc`lcite, semincioare albe de m[r... Iat[-l c[ iese Ignat de la c`rmuirea gospod[riei s-a furi=at pe-o secund[-nl[untru, s[ nu-l z[reasc[ lumea, a b[gat capul printr-o u=[: este tovar[=ul inginer? Dudui\a care b[tea la ma=in[ =i concomitent vorbea la

telefon a ridicat ochii ]ncondeia\i: Petru Nicolaevici? Nu-i... Dus pe teren... Dar mata cine e=ti? Eu?... Eu sunt de colo... (nu m-a recunoscut nici domni=oara asta!) Dac[ a\i adus piatr[, ]l g[si\i la ferm[... Dac[ nu, a=tepta\i... Bine, am s[ a=tept... iese Ignat =i o ia spre cas[... N-am f[cut nici o br`nz[ azi! C`nd se strecoar[ printre cl[direa prim[riei =i cea a magazinului, aude dinspre strad[ o salv[ de urale, \ipete de bucurie amestecate cu sc`r\`it de c[ru\[. Tramvaiul copiilor urc[ la deal. Ridica\i ]n picioare picii ]i fac semn agit`ndu-=i m`inile. Bietul c[ru\a= a sfeclit-o r[u: opre=te caii, se d[ jos =i prinde a alerga alarmat ]mprejurul tr[surii ca s[-i ast`mpere. Hei! le strig[ Ignat. Trage\i la magazin... V[ cump[r un sac de bomboane!... Nu vrem bomboane!... Vrem s[ faci ca broascaaa!... Ca purceluuu=ii!... Din st`nga d[ n[val[ un tractor pe roate nalte de cauciuc, tr[g`nd dup[ el o platform[ ]nc[rcat[ cu crengi pentru de foc, din dreapta vine un autofurgon enorm, fost pe vremuri de culoare argintie iar acum stropit p`n[ sus cu noroi proasp[t peste cel uscat. Tractorul tu=e=te ca un apucat ]mpro=c`nd cu fum v`n[t spre oamenii ce trec pe al[turi, autofurgonul gr[bit peste seam[ prinde a claxona strident cer`nd liber[ trecere. At`t mai putu vedea Ignat: cum mergea pe jos, c[ru\a=ul cel ro=cat trase de h[\uri autofurgonul ]l ]mpingea-n fundac! apoi s[ri pe cracii c[ru\ei =i lovi ]n cai. C`nd, ]n sf`r=it, cele dou[ namile g[l[gioase =i ner[bd[toare se c[r[b[nir[ fiecare ]n partea ei, c[ru\a a disp[rut. Ignat ]n\epene=te-n loc.

303
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

304
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

Puzderia de lume ce fo=g[ia printre cl[dirile nalte, cu dou[ =i trei etaje c`rmuire, magazin, prim[rie, =coal[ unii gr[bi\i dup[ cump[r[turi, al\ii ie=ind de la =coal[, al\ii str`n=i, pur =i simplu, la palavre =i la ron\[it semin\e de floarea-soarelui lumea toat[ se retrage ]ntr-un mod miraculos, ca o ap[, undeva, =i el se pomene=te dintr-odat[ singur. Parc[ odat[ cu plecarea c[ru\ei cu copii satul ar fi r[mas pustiu. Pustiu =i mort... }nchide ochii Ignat, ]i deschide iar[=i pe dinainte-i joac[... un roi de sc`ntei, ba parc[ un noura= albastru iscat ca din nimic, =i unde prinde a s[lta, a juca noura=ul acesta, adic[ roiul de sc`ntei: ba se repede-n sus, ba cade la p[m`nt... Vrea s[ m[-nveseleasc[? Da, s[ te mai iei cu cele bune, c[ tare mi te v[d m`hnit, uria=ule... Dar... cine e=ti? parc[ ar ]ntreba Ignat. Cum? Nu m-ai v[zut? Dar eram =i eu ]ntre copiii din c[ru\[... Erai? Da, sigur c[ eram!... Acum uite! strig[ noura=ul de sc`ntei albastre =i face o piruet[, ]ntr-un picior, apoi se d[ peste cap =i se opre=te-n m`ini, cu picioarele ]n sus, privindu-l cu ochi lucitori =i gura deschis[ a mirare: ei, ce zici? +tiu s[ fac tumbe? Da, =tii... dar... Vrei s[-ntrebi de ce-am r[mas? De ce n-am plecat =i eu cu ceilal\i? Da, anume asta vroiam ... P[i afl[ c[ eu sunt roiul de sc`ntei... adic[ noura=ul albastru... adic[ n[lucirea din ochii t[i... visul t[u cel ghidu=... Aaa? se dumere=te Ignat. Al meu... Dac[-i a=a... +i iar ]nchide ochii: atunci haidem... S[ mergem!... +i deschide ochii. S[ vezi minune! Momentan lumina se revars[ din toate p[r\ile, inund`nd ca o ap[ clocotitoare spa\iul dintre c`rmuire, magazin, =coal[... Clipe=te Ignat din ochi: unde e=ti, noura=ule... roiule ghidu=? A disp[rut, nu-i! }l caut[ cu

privirea prin cotloanele ]ntunecoase din spatele magazinului, fuge privirea lui spre u=a deschis[ a c`rmuirii, urc[ pe acoperi=ul de \igl[ ro=ie al prim[riei, nu-i nic[ieri noura=ul cel albastru. Obosit[, privirea lunec[ de pe strea=in[ pe muchea peretelui ]n jos, =i Ignat tresare ]nfiorat: dintr-o fereastr[ i-a f[cut cineva cu m`na. Se d[ un pas ]napoi, speriat: cine?... cine oare?... m-a chemat?... Era fereastra la care, ]ntors de la munc[ cu vreun camion =i venind p`n[ aici, o vedea pe Ana. }l observa =i ea =i-i f[cea semn cu m`na: vino... mai repede... Urca fuga pragul nalt de ciment, b[tea la u=[: se poate? Intra\i! r[spundea Ana pe un ton oficial, a joac[. Intra. Ea st[tea la masa plin[ de h`rtii, masa enorm[, jil\ul ad`nc, iar Ana lui mic[-mititic[... De cum ]l vedea intr`nd nalt, de=irat, ]n hainele lui albe de f[in[ de piatr[ Ana \ipa ]ngrozit[: ai, ursul! s[lta ]n picioare pe jil\, de acolo zv`cnea pe mas[ =i se repezea, cu bra\ele desf[cute, drept la pieptul lui, ]nl[n\uindu-i g`tul cu bra\ele. Mai bine te ]nghit eu! striga =i-i mu=ca buza de jos care... ]l dezmierda ea... chiar dac[-i mare ca de... cal, dar e mai dulce ca mierea... Duce Ignat m`na la gur[: nu m-a v[zut careva? =i o ia p[=ind rar ]n sus cotesc pe dup[ magazin, ies ]n ulicioara fier[riei =i... Dar nu =tiu ce-l ]mpinge s[ mai ]ntoarc[ o dat[ capul: arunc[ o c[ut[tur[ spre fereastra de unde i s-a n[z[rit c[ i-a f[cut cineva semn cu m`na. Nimeni. +i cu toate c[-i departe, dar parc[ vede odaia goal[, masa lat[ p[r[sit[, jil\ul uitat... La col\ul alimentarei opre=te: ar trebui s[ iau ni=te p`ine bag[ m`na-n buzunar aveam ni=te bani =i iar ]i fuge privirea la vale, ]n lungul str[zii asfaltate. La intersec\ia drumurilor se v[d ni=te movile mari nisip? asfalt? scotoce=te ]n cel[lalt buzunar i-am pier-

305
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

306
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

dut pe undeva? acum ce m[ fac: s[ vin a doua oar[-n sat? De pe gr[mezile negre-cenu=ii privirea sare peste ni=te acoperi=uri de \igl[ ro=ie ori sur[ =i se ]nfige ]ntr-o creast[ de stuf, pe malul Bahnei. O fi fost b[tr`nul asear[... dup[ bani... Ah, datoria care-i st[ pe grumaz ca o piatr[ de moar[ (a ]mprumutat c`nd cu cimentul =i lemnul pentru cas[ de la mo=neag cinci sutare, de acuma-i anul =i ]nc[ nu i le-a ]ntors!). Bine c[ nu l-am ]nt`lnit cumva... Ignat cote=te pe l`ng[ col\ul magazinului =i dispare, gr[bit, ]ntr-o fund[tur[... De la o vreme ]ncoace, a=a ca de vreun an de zile, Iosub Ciuntu nu putea s[ =ad[ acas[ m[car s[-l fi legat. Muierile lui, nevasta =i fata, ]i ziceau: oaspele nostru! De, c`t se afla dus la lucru, cu caii, fie prim[var[, var[ ori toamn[, de la sine ]n\eles, dar dac[ porneau ploile ciob[ne=ti =i d[deau frigurile, s-ar fi cuvenit s[ se ast`mpere =i el, s[-=i caute de gospod[rie. At`tea de pus la cale: s[ dreag[ acoperi=ul c[ rupsese v`ntul cel mare stuful de la un col\ (s[ aduc[ de la balt[ o c[ru\[ de mald[re), s[ mai adauge o sec\ie la cu=ca de iepuri c[ s-au cam ]nmul\it, s[ caute un me=ter s[-i ]nchege fundul la polobocul cel mare (poate la anul s-a face poama =i are s[-l umple!). Nu era el omul s[-l g[seasc[ moartea =ez`nd, dar nu =tiu cum se f[cea c[ abia se apuca de-un lucru =i pe loc ]i pierea cheful, nu-l mai ducea la cap[t. Se l[sa pe col\ul prispei, chipurile s[-=i dezmor\easc[ piciorul beteag de la r[zboi, =i st[tea a=a numai el =tie de ce v`nturi furat. Amu ce stai pe g`nduri? Scoal[ =i hai! Ha? ce-ai spus? tres[rea Iosub =i cu toate c[ =tia c[ n-a fost dec`t o p[rere glasul ce i-a gr[it a=a, flutura din cap a har\ag: ce grij[ ai tu de mine? Crezi c[ nu =tiu ce pui la cale? dar las[... pe Iosub

nu-l p[c[le=ti!... Z`mbea pe sub musta\[ fl[c[ie=te, dar p`n[ la urm[ se ridica de pe muchea prispei =i o lua din loc. Unde se ducea? Unde-l duceau picioarele ori, cum ziceau muierile lui: iar a apucat razna gospodarul nostru... Pentru ]nceput se d[dea la vale de cas[, aici se oprea, st`nd lung[ vreme, cu ochii du=i peste sat. Apoi se ]ntorcea c[tre Bahna care se c[sca la c`\iva pa=i o cogeamite groap[ f[cut[ cu anii de viituri =i ape de ploi. C`nd a venit la casa asta Iosub ]i m[ritat curgea p`r`ul limpede... acum s-a m`lit... cre=te ceapa broa=tei ca p[durea, mai nici apa nu se vede... }ntr-un t`rziu, uit`ndu-se a=a, cu ochi nev[z[tori, cl[tina din cap: a trecut via\a... Mai trecea o vreme =i iar, de data asta cu glas tare: mama ei de via\[!... Dup[ care numai ce-l vedeai c[ taie drept spre poart[, parc[ nici nu l-ar fi sup[rat piciorul. Lua aminte ]n lungul drumului spre Centru, spre pod: dar vine careva ]ncoace? +i dac[ vedea pe cineva, a=tepta s[ se apropie, iar ]n sinea lui ghicea: cine-i? de-al cui ]i? ce caut[ pe aicea? +i, de departe, ]l lua la ]ntreb[ri: de unde vii? Unde-ai fost? Ce-ai f[cut? Ce ai ]n geant[? Dar mai cu seam[ vroia s[ =tie: ce nout[\i? ce s-aude-n sat?... C[ eu... cu muierile mele... aici l`ng[ Bahn[... +i arunca o c[ut[tur[ peste um[r: sunt? m[ urm[resc? Iar ele mereu cu ochii pe d`nsul, pe... u=ernicul! De-l z[rea femeia, ie=ea-n u=a tinzii =i, pun`nd palma strea=in[ la ochi, striga: da ]ncotro ai purces, m[i omule? Iosub se f[cea a c[uta ceva pe jos, prin buruienile uscate de sub gard: afurisitul de pripon ]l caut... Dar l-ai scos mai deun[zi =i l-ai b[gat ]n =opron, sub strea=in[... Z[u c-a=a!... f[cea din cap Iosub. Iar de-l z[rea Parascovia, l[sa ce-avea ]n m`n[ c[ldare, oal[, m[nunchi

307
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

308
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

de vreascuri =i plesnea din palme: v[leu, mam[, tata se duce! Uite-l iese-n drum... }n s`mb[ta asta Iosub prinse a se zv`rcoli dis-dediminea\[. A f[cut ce-a f[cut, a pus m`na pe cheie =i s-a b[gat ]n lada cu haine. A ]ntors c`rpele =i =i-a g[sit la fund ciubotele. Le-a =ters cu m`neca de colb, apoi a prins a se ]nv`rti c[ut`nd prin unghere, pe sub lai\[ cutia cu vacs. Au priceput femeile ]ncotro merge treaba el se a=ezase pe un sc[unel =i prinse a-=i lustrui ciubotele =i s-au dat ]ntr-un col\. +tia despre ce se =o=otesc ele acolo!... Venind mai deun[zi seara de la lucru, femeia l-a luat pe departe: c`nd ai de g`nd, omule, s[ ceri banii de la fecior-t[u? }\i trebuiesc? a dat Iosub glas anin`nd puha-n cui, dup[ u=[. Ne-ar cam trebui, ]=i \uguie femeia buzele =i ar[t[ cu capul c[tre fata ce se oprise, ru=inoas[ cum era, cu ochii pleca\i =i m`inile ]mpreunate dinainte. M[ rog! Mie nu-mi trebuiesc, =i-=i v[zu de-ale lui. Au explodat am`ndou[: a-ha! nu-\i trebuiesc?... mam[-m[mu\[!... Nu-\i trebuiesc pentru c[ ai zece mii la po=t[! Gr[ie=te tot satul... +tiu to\i, dar nou[ nu ne spui... oh, mam[-m[mu\[!... Dar cine te hr[ne=te?... Cine te spal[?... }n loc s[ ai grij[ de fata asta... C[... d[ Dumnezeu =i m`ine-poim`ine se m[rit[... a=a-i, mamei?... of, mam[-m[mu\[!... a=a-i, mamei?... c[ vine el unul =i-o cere p`n[ la urm[, c[ nu-i chioar[ =i... nici =chioap[ nu-i... a=a-i, mamei?... }h]-h]... Ia dac-ar avea banii ceia... S-a a=ezat Iosub pe lavi\[, s-a uitat la una, apoi la cealalt[: lasc[ fata, dar tu? b[tr`n[ e=ti, dar minte de unde?... Satu... gr[ie=te!... +tim noi, =tim, nu se l[sa femeia: ai de g`nd s[ le ]mpar\i la ceilal\i! (Iosub Ciuntu mai avea un fecior la armat[ =i dou[ fiice m[ritate-n sat, mai mici ca Parascovia, care, ciudat[ de felul ei, trecu de treizeci r[m`-

n`nd fat[ mare.) La d`n=ii \ii, iar de nenorocita asta nu-\i pas[!... Auzind atare vorbe, biata a izbucnit ]n lacrimi =i, acoperindu-=i ochii cu =or\ul, fugi la c[pi\a de f`n de dup[ cas[ unde s[ pl`ng[-n voie... V[z`ndu-le cum se =o=otesc ]n tain[, s-a priceput c[ tot despre miile lui ]i vorba. Atunci a umblat ca tr[snit de scorneala lor. Dar, pu\in c`te pu\in, s-a lini=tit. +i adic[ de ce n-a= avea acele mii? =i-a zis. De unde at`\ia bani? I-am str`ns timp de mul\i ani =i nimeni n-a =tiut. Ba nu, i-am c`=tigat la obliga\ie... La loterie! Dup[ care a prins a se purta \an\o=, de parc[ de bun[ seam[ ar fi avut la CEC suma. S-au zv`rcolit =erpoaicele s[ pun[ m`na pe carnetul de economii, au f[cut cercet[ri la oficiu, au ]ncercat s[-l descoase h`tre=te, degeaba! P`n[ la urm[ au ajuns la concluzia c[ mai secret om ca mo=neagul lor nu exist[ pe lume =i s-au pus de p`nd[ a=tept`nd s[ se dea el singur de gol. }n drum Iosub se opre=te. De data asta nu-i era team[ c[ o s[-l strige din urm[: vorba cu muierile se lungiser[ p`n[ pe sub amiaz[, a=a c[... aveau ce dezghioca am`ndou[! Se opre=te pentru c[-i glod pe drum, iar el a ie=it cu ciubotele facute lun[... C`nd i-a amintit femeia de bani, s-a g`ndit pe dat[ la cuscru-s[u Terinte, care l-a ]nt`lnit mai alalt[ieri ducea Iosub ni=te gr`u la un om, de la hambar =i-l ]ntreb[ cuscrul: de v`nzare gr`ul? Parc[ n-ar fi v[zut c[ din urm[ venea cel cu sacii... +tiut lucru: a b[tut =aua s[ se priceap[ calul! Parc[ n-ar =ti cuscrul c[ b[ie\ii, adic[ Ignat =i Ana, nu i-au ]ntors datoria din an... Banii! pufne=te Iosub, oche=te o arip[ de c[rare =i calc[. O ia spre pod: s[ v[d ce fac fetele, dup[ care trec pe la cuscrul... Dup[ c`\iva pa=i se opre=te: ar trebui ni=te bomboane. Bag[ m`na-n buzunar unde =tia c[

309
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

310
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

are ceva: au r[mas la cealalt[ hain[! La fund d[ de ni=te m[run\i=: le dau =i =i-or cump[ra ei. Ajunge la pod =i aici vede c[ trebuie s[ se ]ntoarc[: p`r`ul s-a rev[rsat dincolo =i s-a f[cut o b[ltoac[ mare, numai cu c[ru\a ori cu ma=ina s-o treci, nu cu ciubotele lustruite. St[ =i a=teapt[ Iosub vreo tr[sur[ ca-ntr-adins, nici una! =i o ia ]napoi: trec mai ]nt`i prin Centru... Acum p[=e=te a=a de u=or, a=a de sprinten, parc[ ar fi fl[c[u iar[! Bucuros =i vesel Iosub Ciuntu: se duce-n Centru! Dac[-i s[ fim sinceri, ]l tr[gea ]ntr-acolo de diminea\[. Pentru asta =i-a scos ciubotele din lad[. Acuma ]n Centru-i asfalt s[ te tot plimbi, nu s[ stai acas[, s[ te toace ele la cap. Bine c[ m[car Ignat s-a rupt de l`ng[ Bahn[ =i =i-a durat cas[ la =osea. P[cat c[ n-are noroc de femeie. Dar, clatin[ din cap Iosub dup[ ce sare =an\ul =i calc[ pe asfalt, poate c[-i mai bine a=a. La ideea asta ajungea de obicei c`nd era singur, c`nd nu trebuia s[ le contrazic[ pe muierile lui care ]l c[inau pe Ignat c[ dec`t ]=i lua a=a nevast[ mai bine r[m`nea ne]nsurat. Ha! ne]nsurat, le replica Iosub: voi de ce v[ zv`rcoli\i =i v`na\i miri? Nu pute\i =edea nem[ritate? V[ ustur[? Ia dac[ nu s-ar g[si un prost alde noi s[ v[ ieie?... +i iar se ]ntorcea cu g`ndul la Ignat: mol`u tare, mol`u =i gata. Cui dracu ]i seam[n[? Zice b[tr`na: n-a putut Ana lui Negar[ s[ ]mbrobodeasc[ pe al lui... cutare =i l-a g[sit pe prostul nostru. Te-tete!... Parc[ nu ea, de=teapta, i-ar fi binecuv`ntat atunci c`nd a adus-o Ignat pe Ana cu ma=ina ]n ograd[?... Se opre=te Iosub ]n mijlocul str[zii, ]ng`ndurat: s-a v[zut, ca atunci, ]n camera cu ferestrele perdeluite, cu iarb[ proasp[t[ a=ternut[ pe jos =i cu candela aprins[-n col\, la icoane, cum a ridicat femeia m`na asupra tinerilor

]ngenunchea\i =i a zis: primi\i binecuv`ntarea noastr[ p[rinteasc[... odat[ s-a sucit c[tre d`nsul: dar tu, omule, ce stai ca lemnul... ori nu-i copilul t[u?... =i tr[g`ndu-l de m`nec[: spune =i tu dup[ mine: fie binecuv`ntat ceasul... Na, ceasul! zbucne=te Iosub Ciuntu plin de n[duh. Ce zici, mo=ule? r[sare o voce de copil, de la spate. Se ]ntoarce: un b[ietan ]mpinge de coarne o biciclet[ cu ro\ile ]nc[rcate de glod. Ce m`nje=ti asfaltul, m[i? Dar ce: ]i strada matale? i-o ]ntoarce cople=ul t[ios, sare-n =a =i prinde a pedala de zboar[ glodu-n p[r\i. H[tu-\i buricu t[u de ari=tant! Un cogeamite bo\ i-a nimerit pe c[puta ciubotei. Chinuie=te-te =i-i cre=te c[ ei te-or m[sc[ri p`n[-n cap! Se opre=te, g[se=te ]ntr-un buzunar un c[pe\el de sfoar[, se apleac[ =i, ]ntinz`nd-o, rade cu grij[ murd[ria de pe ciubot[. Omului nostru s[-i faci drum de aur, b[tut cu pietre scumpe, c[ el... Na, dovada-i de fa\[! }ntr-adev[r, din deal coboar[ o c[ru\[, de la ro\i =i copitele cailor noroiul sare-n p[r\i. |ine, bre, pe al[turi! abia apuc[ s[-i strige, =i iat[-l trece la fuga pe l`ng[ el. Mai ]ncolo ]l recunoa=te: ]i |ugui care car[ copiii la gr[dini\[ =i pe-acas[... Dup[ ce-l proboze=te =i pe-aista, gospodarul ]=i vede de drum mai departe: p`n[-n Centru nu-i at`ta de mers. Iar plimbarea ]i face, cum se zice, o deosebit[ pl[cere =i el, ca s-o lungeasc[, p[=e=te ]ncetinel, agale. Se mai ]nt`lne=te cu unul, mai schimb[ o vorb[, dou[: ce se aude, cumetre? Mai nimica, Iosube. At`ta c`t spune la radio... Las[-l ]ncolo de radio, c[ el spune c`te-n lun[ =i-n stele! La noi ]n sat ce s-aude? Iaca, se preg[tesc s[ intre oamenii ]n iarn[. Mai moare o bab[,

311
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

312
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

se mai na=te un prunc... M[i Guli\[, m[i! Se r[ste=te Iosub Ciuntu c[tre un omulean cam pistruiat, cam stricat de v[rsat care st[ de partea cealalt[ de gard, cu palmele pe uluce =i cu b[rbia sprijinit[-n palme: te ]ntreb ce se mai aude pe aici, prin mahalaua voastr[, la =osea? Aa? vecinul lui Ignat pricepe ce are ]n vedere b[tr`nul acesta nalt, voinic, cu fa\a neobi=nuit de neted[ =i rumen[ pentru v`rsta lui: s-a mutat de aici... s-a dus de la baba Ioana. C`nd? De vreo dou[ s[pt[m`ni. Tu ia seama, sunte\i mahalagii, dac[-i ceva... ]ntre d`n=ii, nu se poate s[ nu sim\i! }mi spui mie, auzit-ai? Auzit! Auzit! face din cap omuleanul petrec`ndu-l cu ochii pe Iosub Ciuntu care se ]ndep[rteaz[ pe =osea la deal, unde st[ ridicat[ spre cer pr[jina r[mas[ de pe vremea carantinei... Vorba asta Iosub Ciuntu a avut-o de bun[ seam[ acum c`teva s[pt[m`ni cu vecinul lui Ignat (cel cu o cas[ de copii, vecinul). A fost de c`teva ori =i nici o dat[ nu-l putea prinde, ca s[ stea de vorb[ cu el, s[-l ]ntrebe: cum are de g`nd s[ tr[iasc[ mai departe? Ieri sear[, c`nd a ajuns ]n dreptul casei lui Ignat, a z[rit pe cineva la u=[, c`nd a intrat ]n curte, nu mai era nimeni. Se ascunde fecioru-s[u de d`nsul? S-a f[cut Iosub c[ se-ntoarce ]napoi, a ie=it pe porti\[, odat[ s-a sucit, a trecut pe cealalt[ parte, la gardul babei Ioana. Din mers s-a uitat la d`nsa ]n ograd[: poate-o v[d? poate este? (pe t`n[ra doctori\[, nu pe b[tr`n[, bine]n\eles!), dar nu era nimeni. Atunci a venit iar repede la porti\a lui Ignat =i a mers direct la u=[: era ]ncuiat[ cu l[cata. Nu-i venea s[ cread[ c[ i s-a p[rut c[ ar fi v[zut pe cineva, s-a dat la fereastr[, a pus palmele la ochi =i s-a uitat ]n[untru: dac[-i ]n cas[? dac[ ]ncuie u=a =i fuge c`nd vede c[ vin eu?

Mai are de trecut vreo dou[ case =i ajunge Iosub Ciuntu ]n Centru. Acolo unde n[zuise de draga diminea\[. C`nd l-a v[zut ]nc[l\`ndu-se nu s-a putut st[p`ni muierea: dar unde purcezi, omule? M[ duc. Poate m-a primi careva din copii s[ tr[iesc... C[ aici, la casa asta... Poftim, du-te la fecior-tu, la =osea... Tr[ie=te la d`nsul, c[-i singur! Du-te =i-o s[ fi\i doi moroi ]n casa aceea mare =i pustie... }ncetine=te Iosub pasul. Iat[ =i pragul nalt de ciment al prim[riei. La col\ stau gr[m[joar[ c`\iva oameni. Iosub ]=i mije=te ochii: i s-a p[rut ori chiar este ]ntre d`n=ii cuscru-s[u Negar[? Dar cel[lalt n-o fi cumva Petrea inginerul? Terinte st[ de vorb[ cu Petrea?! Picioarele-i ]n\epenesc, pe loc. Duce Iosub m`na la frunte, =i-o freac[... Dac[ ar fi s[-l vad[ cineva de aproape, ar crede c[... De fapt, s-a oprit anume =i anume a dus m`na la fa\[: nu cumva s[-l recunoasc[ vreunul =i s[ strige: ia c[uta\i cine vine! Iosub! A ie=it Iosub din bahna lui! Ce mai ciubote ]n picioare! M[ tem c[-s cele de mire... Ce mare ocazie de le-a ]nc[l\at? S-o fi duc`nd mire iar[=i! Ha-ha-ha... Hei: opre=te! strig[ ridic`nd m`na c[tre un camion. +oferul stopeaz[ =i scoate capul: Ce pofte=ti, mo= Iosube? Nu st[ s[-i explice: se d[ de cealalt[ parte =i-ntr-o clip[-i ]n cabin[. +oferul, un t`n[r negru\, cu plete lungi, ]l prive=te mirat: Dar nu m[ duc la ora=. Dar ce: eu m[ duc? Atunci unde mergi? Dar tu un-te duci? Eu? La garaj.

313
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

314
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

Mergi s[n[tos! Dar pe mine la =osea s[ m[ duci. }n dreptul celor ce stau roat[ Iosub suce=te capul =i pe la ceafa =oferului vede: unu-i cuscru-s[u, st[ cu spatele-ncoace. Crez`nd c[ vrea s[ coboare, =oferul ]ncetine=te, dar Iosub arat[: m`n[ mai departe! Vezi, dr[cie, ie=i ]n sat s[-\i mai treac[ de la inim[ =i aicea dai peste cine n-ai chef s[-l vezi. Nu, nu \ine ciud[ pe Negar[, chiar dac[ demult, ]n tinere\e, c`nd se zv`rcolea =i clocotea lumea, c`nd au ]ntors ei satul cu fundu-n sus =i el, Terinte, cu al\i c`\iva puneau la cale toate, fiind cum se zice, activist, nici atunci n-a sim\it Iosub vreo pizm[ fa\[ de d`nsul. A=a-i omul: dac[-l ]mpinge s[ fie primul, ]n frunte, de ce s[ nu fie? Noi (Iosub se avea ]n vedere pe sine =i al\ii mul\i ca d`nsul), noi o s[ mergem din urm[, cu toat[ lumea, precum ni-i fele=agul... A=a c[... ar fi putut s[ vin[ pe jos frumu=el =i s[ intre-n roat[, dar c`nd auzi ma=ina, parc[-l umfl[ un v`nt pe dedesubt =i se dezmetici-n cabin[. Acum =ede cu picioarele-ntinse, se uit[ la ciubotele f[cute lun[ =i se g`nde=te la... N-am eu nimic ]mpotriva lui cuscru, dar dac[ are el ceva ]mpotriva mea? Se ]ncrunt[ Iosub: =i-a amintit vorba muierii, spus[ a=a cum =tie ea s[ le strecoare: m-am ]nt`lnit cu cuscra la magazin. Da ce, cuscr[ drag[, ]=i sub\ie buzele cuscra: Ign[\el ]=i face cruce-n patru p[r\i c-a sc[pat de Ana? Vai de mine, cuscr[, ce gr[ie=ti mata? +tiu eu ce gr[iesc: acum c[ i-am f[cut cas[ =i-a r[mas singur st[p`n ]ntr-]nsa a pornit s[ umble iar la fete? Cum: s[ umble? vai de capul lui! Vuie=te tot satul =i neata nici cu spatele nu =tii... Iosub d[ cu pumnu-n genunchi: cum, bre, i se-ntoarce limba-n gur[ s[ spuie a=a vorbe de b[iatul meu? Molatic din fire cum este... s-o anine el pe alta? He-he-he, cui seam[n[ oare... c[

eu, s[ fiu ]n locul lui... +i g`ndurile prind a i se-nv[lm[=i, ]l hurduc[ r[u, tot prin gropi ]l duce tinerelul ista, c`nd iac[-i drum neted ca cureaua.. A=a-s ei, ai=tia de azi, gata s[ scoat[ p`n[ =i sufletul din tine! Mai s[ zic[: opre=te! =i s[ se-ntoarc[ s[ o apuce pe muiere-sa de piep\i: ce-a avut ]n vedere cuscr[-ta c`nd?... ori s[-l ieie-n gheare pe Negar[: de ce b[ga\i z`zanie-ntre copii? (Adic[: ]ntre Ignat =i Ana.) Parc[-l vede pe Terinte, c`r-m`r, nu =tiu nimic. Atunci Iosub: astup[-i fleoanca... eu, dac[ a= auzi-o pe-a mea b[lm[jind a=a, ]i dau una peste bot =i mu\e=te pe toat[ via\a... Mare viteaz Iosub Ciuntu, dar numai ]n ]nchipuirile lui. De fapt, c`nd se-ncurc[ lucrurile cum ]i mai r[u, fie acas[ ca ultima vreme, fie ]n sat, c`nd trebuie s[ fac[ fa\[ unei situa\ii complicate, el ce face? O =terge frumu=el! A=a c[... are cui ]i sem[na fecior-su Ignat? Iar dac[-i s-o lu[m de mai departe, c`nd s-a ]nsurat Iosub Ciuntu, a venit s[ tr[iasc[ la femeie ]n cas[. Asta a fost gre=eala mare a tinere\ii lui, ajung`nd s[ fie mai t`rziu mereu h[ituit. Mai ]ncoace, c`nd s-au ]nmul\it =i s-au ridicat la v`rst[ copiii, i se f[cea =i lui uneori a=a un dor de singur[tate, s[ se trag[ ]ntr-un col\ ferit ca s[-=i adune la loc a=chiile sufletului =i g`ndurile cele ad`nci, c[-l b[tea g`ndul s[ r[m`ie pe totdeauna la grajd tr[ind laolalt[ cu caii cei blajini =i cumin\i. Trebuia s[ poarte de grij[ copiilor, s[-i ]ndrumeze, s[-i struneasc[, ei de frica mamei nu =tiau, cu toat[ vorba ei r[stit[... C`nd le-a adus-o Ignat pe Ana de nor[, ]ntr-o duminic[ de var[, c`nd a v[zut-o cu ochii smerit pleca\i, dar cu at`ta aprig[ voin\[ ]n priviri, s-a priceput el Iosub care din ei doi a ales, =i nu i-a l[sat s[ se duc[ la alde Negar[. M[car c[ aveau loc mult acolo, iar la d`nsul trebuir[ s[ se-nghesuie pentru c[ ]n afar[ de Parascovia mai era

315
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

316
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

mezinul care-i acuma la armat[, =i fiica pe care-a m[ritat-o an toamn[. Vreun an =i ceva c`t =i-a f[cut Ignat serviciul, a stat Ana singur[ ce-i drept, a ]ncercat s[ se duc[ ]napoi la p[rin\i, dar Iosub a ]ntors-o. S[ vie s[ tr[iasc[ la mine, cuscre, i-a spus lui Terinte, altminteri! Ce: altminteri? a s[rit cuscra cu gura. Tinere\ea-i tinere\e... nu =tim noi? n-am fost =i noi tineri? S[-mi las fata singur[ la voi? S-a uitat Terinte la femeie-sa, dar ]n loc s-o potoleasc[, mai degrab[ o ]ncuraja. Aceea, pesemne, at`ta a=tepta ori, poate, s-o fi ]n\eles ]n de ei dinainte: s[ vorbeasc[ mai mult ea, iar el, gospodarul, s[-l fac[ pe tacu? +tiind Iosub c[ Ana avusese ce avusese cu Petrea inginerul mai ]nainte de-a merge dup[ Ignat, ce s-a g`ndit? Odat[ ce s-aud vorbe-n sat c[ i-ar a\ine iar calea, oricine poate s[ cread[ c[, de, dac[ b[rbatul nu-i acas[, ea, nevast[ tineric[... S[ ie=i din casa mea! \ip[ cuscra. N-am s[ permit la nimeni s[ spuie a=a vorbe despre fata mea!... Vezi tu, bre! pufne=te cu ciud[ Iosub. C`nd ]i de fata ei, Doamne fere=te s-o ating[ cineva cu un cuvin\el, iar despre b[iatul meu pot s[ spun[ tot ce le tr[sne=te prin cap!... Ce zici? se-ntoarce =oferul c[tre d`nsul. Te dai jos? Vede Iosub c[ au ie=it la =osea. Ori s[ te mai primblu oleac[? P`n[ s[ g[seasc[ el cuv`ntul ca s[-i r[spund[ tinerelului cu plete lungi, ma=ina apuc[ s[ vireze pe sub arcul pavoazat cu frunzari usca\i. C`nd s[ treac[ pe l`ng[ bariera r[mas[ de pe vremea carantinei, o femeie cu o po=et[ neagr[ lucitoare ]ntr-o m`n[ =i o umbrel[ ag[\at[-n cel[lalt bra\ face semne disperate s[ opreasc[, dar =oferul trece pe al[turi, parc[ nici n-ar fi observat-o. Ca peste vreun minut, cobor`nd ceva mai la

vale, s[ stopeze brusc, ]nc`t Iosub Ciuntu ]mpunge parbrizul cu nasul. Poftim! Te-am adus. Ame\it de vitez[ bietul om se cl[tin[ pe loc, nici g`nd s[ coboare. A ]nnebunit lumea asta, z[u! El, dac[-l ruga careva s[-l ieie ]n c[ru\[, vorbea cu acela, ]i povestea ce =tia mai interesant, ]i asculta necazurile, =i nu gonea a=a, ca un turbat, caii, ]i \inea la pas. Uneori se ]nt`mpla s[ se ia cu snoavele, omul trecea de casa lui =i c`nd vedea a=a, s[rea fript, dar Iosub ]l lini=tea pe loc: las[, te duc cu c[ru\a ]napoi... Iar alteori, dac[ se dovedea a fi om de condi\ie, \inea la d`nsul, la Iosub acas[ =i ]nc[ de departe: ie=i, bre muiere, c[ avem oaspe\i! Amarnic s-a schimbat lumea, ]=i maseaz[ Iosub nasul. Apas[ pe m`ner, deschide portiera =i coboar[. Good by! Privet! duce tinerelul degetele la t`mpl[. Ma=ina suce=te ]n loc =i ]mpro=c`nd cu m`zg[, o ia ]nd[r[t. O petrece cu privirea p`n[ trece pe sub bariera ridicat[, unde st[ o femeie singuratic[ (parc[ s-o cunoasc[ la chip!), =i o ia la dreapta, pe sub arcul cu frunzari usca\i... Dar unde m-a adus? Nu cumva?... Se uit[ Iosub: da, l-a l[sat la poarta lui Ignat... Taaare-s pricepu\i tinerii de ast[zi: =tiu mai bine dec`t tine unde =i ce-\i trebuie... Ignat, m[i! strig[ din =osea. Nici un r[spuns din ograd[. Se ]ntoarce Iosub ]ntr-o parte, ]n alta m-a v[zut careva dintre mahalagii? I s-a p[rut c[ a alicit dincolo de gardul Ioanei un cap ]mbrobodit ]n =al negru. Ori de c`te ori vine ]n vizit[ la fecior Iosub se opre=te-n drum la poart[ =i, ]nfig`ndu-=i m`inile-n =olduri, prive=te ]ndelung la acoperi=: nalt, de \igl[ ro=ie, frontonul cl[dit din c[r[mid[, tot ro=ie, cu dou[ r`nduri

317
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

318
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

de zim\i la baz[ (c[r[mizile puse peste una, cu col\urile ]n afar[), sus, sub creast[, dou[ mici lucarne, s[ se vad[-n pod, iar sub ele literele: C.I.I. =i anul: 1971. Mda! plesne=te cu mult[ pl[cere din limb[ Iosub: m`ndr[ cas[! E a lui fecioru-s[u, dar e =i a lui Iosub! Nu numai pentru cele trei ini\iale care coincid cu ale lui c`nd s-a n[scut primul b[iat, dup[ cele dou[ fete dint`i, Iosub a hot[r`t: s[-l cheme Ignat! ca pe tata... +i Ignat a r[mas... Frumuse\e de cas[! Da... a pus aici Iosub munca bra\elor lui, sudoare, dar =i nervi... Dac[ era s[ se ia dup[ capul muierilor, r[m`nea =i b[iatul pe malul Bahnei... Dar a=a, vezi ce palat =i-a durat? +i-nc[ la =osea... Trece Iosub vajnic mai la vale de porti\[ =i o prive=te de aici: are patru ferestre largi, italiene, c`te dou[ de fiecare parte a u=ii, o verand[ c`t jum[tate de cas[, ce-i drept ]nc[ neterminat[. Mai sunt, desigur, case la fel ]n sat, unele =i mai ar[toase, dar asta-i casa lui Ignat fecior-su, adic[... =i a lui Iosub. C`nd se ceart[ cu so\ia =i-i plesne=te r[bd[ul, strig[ c[ se duce s[ tr[iasc[ la b[iat, atunci muierea ]l afurise=te: iaca drumul! nu te \in... du-te =i o s[ fi\i doi strigoi acolo, nu unul!... Iosub, de bun[ seam[, ultima vreme se duce, dar nu la Ignat, ci la grajd =i acolo doarme... Greu i se mai face pe inim[ c`nd ]l vede, s[rmanul, cum se perpele=te, singur-cuc ]n casa asta. B[rbat ]n floarea v`rstei, taman c`nd se cuvenea s[ i se deschid[ =i lui, ]n sf`r=it, gr[dina cea vr[jit[ a vie\ii. (Anevoie ar fi a deslu=i cam ce s[ ]nsemneze acea gr[din[, =i ]nc[ vr[jit[ ]n ]nchipuirea lui Iosub. Adic[, s-o duci numai ]n petreceri de tot felul? Nu credem c[ s-o fi g`ndit ]n aist chip despre bun[starea omului Iosub. Era crescut ]n greut[\i, avu de ]nfruntat tot felul de nevoi =i necazuri... Poate c[,

ceea ce nu mai a=tepta el de la via\[, le-o dorea copiilor lui?... Amu-s alte vremuri, amu-i de trai... Numai pace de-ar fi... C[ci, pe m[sur[ ce-i cre=tea feciorul, ]=i tr[ia =i el via\a a doua oar[. Oarecum mai altfel, pe nou, =i asta era bucuria lui. Bine]n\eles, pe de-o parte. Pentru c[, pe de cealalt[ parte, ]l m`ncau muierile. +i grozav ]l mai rodeau!). Da, \inea la Ignat ca la nici unul din copii. Tocmai de aceea se ]ntrista =i suferea v[z`nd c[-i merge cam de-a-ndoaselea. +i c`nd te g`nde=ti c[ l[sase munca ]n gospod[rie de s-a b[gat ]n St`nc[ s[-=i poat[ termina casa... Aproape-i gata, dar ce folos? A r[mas singur ]ntr-]nsa... Nu! flutur[ din cap Iosub: nu m-am g`ndit niciodat[ c[ se poate ]nt`mpla una ca asta... Ori via\a lumii a luat-o razna, ori eu nu mai ]n\eleg nimica... Ana?... N-avea nimic ]mpotriva ei. Fat[ bun[. }i \inea parte c`nd o ciupeau muierile lui: ia l[sa\i nevasta-n pace, c[ nu sunte\i de-o baie cu d`nsa... O pre\uia mult cuminte, de=teapt[. Ceea ce s-a =i v[zut, c`nd, dup[ ce s-a ]ntors Ignat la vatr[, au chemat-o capii satului poftind-o s[ lucreze secretar[... Ana tot fat[ simpl[ a r[mas, nu =i-a luat nasul la purtare, ceea ce i-a venit pe plac lui Iosub, chiar mai mult dec`t faptul c[ lucra de-a valma cu Ignat, la construc\ia casei: ridica piatr[, c[lca lut, arunca la bo\uri toate celea. Numai de cuscri nu se poate lipi. +i asta mai mult din cauza muierii, care umbl[ cu vorbe, tot felul de b`z`ieli, care, de fapt, au ]nceput ]nc[ de la nunt[ c`nd i s-a p[rut c[ soacra mic[ s-a prea f[lit cu zestrea dat[ fiic[-si, cic[, ar fi zis aceea c[, dac[ era pe-a ei, de o mie de ori n-o l[sa s[ se duc[ ]ntr-o cas[ cu stuf =i-nc[ pe malul Bahnei... Muieri proaste! r[bufne=te Iosub. Parc[ avea s[ tr[iasc[ toat[ via\a acolo.

319
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

320
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

Cu pieptul roat[ de m`ndrie ia aminte de jur ]mprejur: m[ vede lumea? }=i mai nal\[ o dat[ ochii la fronton, la cele trei litere =i anul casei =i p[=e=te cu pa=i rari, m[sura\i, spre poart[. Dar nu intr[ ]n curte. Strig[ de aici, din =osea: M[i Ignat, m[i! Apoi se ]ntoarce =i o ia la deal. Unde se duce a=a gr[bit? Nici el nu =tie. Vrea s[ ajung[ din urm[ ma=ina care l-a adus? Ori, poate, a z[rit pe... cineva-n ograd[, =i i s-au adeverit b[nuielile, dar tot nu-i vine s[ cread[? Ograda-i pustie. Ori... =i-o fi amintit c[-i r`ndul lui azi s[-ngrijeasc[ de cai =i a luat-o spre cas[ pentru a-=i schimba ciubotele dup[ care s[ se duc[ la grajd? Nici asta nu-i pricina. Uite-l cum \ine tot pe st`nga =oselei =i merge drept spre bariera ridicat[, l`ng[ care st[ femeia cu po=eta neagr[ lucitoare =i cu umbrela-n bra\. Bun[ ziua la nevoastr[! o salut[ privind oarecum pe-al[turi, ru=inat de ]ndr[zneal[. A, mo= Iosub?! face cu mirare-n glas t`n[ra doctori\[ (da, pe dumneaei pornise Ignat s-o caute la gr[dini\[, dar...). Aha, nu se uit[ la mine, observ[ Iosub: ]=i fere=te ochii, carevas[zic[ este ceva la mijloc. Se uit[ el ]n susul =oselei, unde privea cu ner[bdare femeia. Pleca\i la ora=, scuza\i de ]ntrebare? Ei, plec... z`mbe=te frumos doamna Marieta =i, ]ntorc`ndu-se c[tre Iosub, pare-se a observat ciubotele. Ori numai i s-a p[rut?... A=tept vreo ma=in[... Mai bine de-o or[... N-a oprit nici una. Mata ce faci ]n mahalaua asta? Eu?... tu=e=te Iosub chibzuind din care parte s-o ia. Eu... eu, doamn[ Marieta (cu glas pl`ng[re\)... eu nu mai am trai ]n satul ista. Am ie=it din cas[ =i m-am

pornit unde m-or duce ochii. +aizeci de ani am tr[it aici, am muncit... dealurile iestea =i v[ile toate le-am c[lcat ]n lung =i-n lat, am crescut cinci copii =i la urm[... am ajuns s[-mi iau lumea-n cap... }i vine o lacrim[. Sughi\[ pe nas. Ridic[ m`na =i apas[ cu nodurile degetelor pe un ochi, pe cel[lalt. Cum vine treaba asta, mo= Iosube? se ]ntunec[ t`n[ra doctori\[. De ce vorbe=ti dumneata a=a? Poate... poate e=ti bolnav? Poate \i-i r[u? De bun[ seam[, ]=i zice Iosub: poate chiar oi fi bolnav? Dac[ spune dumneaei? N-o fi gr[ind degeaba... +i-=i fixeaz[ privirea drept ]n ochii ei frumo=i, migdala\i, =i a=a, cu ochii lui mari, rotunzi, cu spr`ncenele stufoase, albe, se d[ tot mai aproape de d`nsa: tu! tu mi l-ai tum[nit pe fecior-meu. Doctori\a-i ceva mai joas[ =i c`nd ]l vede ]naint`nd asupra-i, ]=i aminte=te, probabil, din cele citite sau auzite student[ fiind, c[... dar ]n realitate nu v[zuse niciodat[ a=a ceva... Ce-i cu mo=neagul [sta? Nu cumva s-a tulburat?... Ia aminte speriat[ prin p[r\i nici un om pe aproape! =i p[le=te la fa\[... Aha, carevas[zic[-i adev[rat? hot[r[=te Iosub =i, ]ntorc`nd capul ]ntr-o parte, face chip c[ ar vrea s[ plece. }n clipa urm[toare se r[zg`nde=te, se suce=te brusc, ]i apuc[ m`na s[rut`nd-o o dat[, de dou[, de trei ori. V[ mul\umesc... Dac[ a\i =ti c`t de mult v[ mul\umesc, doamn[ Marieta! Dar... ce-i cu mata? Pentru ce, mo= Iosube? E=ti bolnav... Da, da, bolnav sunt, cum zice\i! Dar s[ =ti\i c[ v[ mul\umesc pentru fecioru-meu. Mi l-a\i ajutat, mata l-ai sf[tuit de bine c[ el... de c`nd s-a luat cu Ana, zi bun[ n-a v[zut. Acum Ana s-a dus de-acas[, de la d`n-

321
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

322
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

sul... A r[mas =i tr[ie=te singur, ]mp[r[te=te cum s-ar zice... Bine c[ a\i sf[tuit-o pe Ana s[ plece... Eu... am sf[tuit-o? Dar ea singur[ a plecat. Eu numai i-am spus c[ ar fi bine s[ se interneze pe c`teva luni... S[ ]ncerce un tratament... +i i-am recomandat un specialist bun... Anume c[!... exclam[ Iosub bucuros foarte, iar ]n g`ndul lui, triumf[tor: vezi c[ te-ai dat de gol? ai recunoscut c[ m[t[lu\[ ai sf[tuit-o! acum s[ vedem dac[ ai s[-mi spui =i pentru ce-ai f[cut-o?... Zic: anume! Bine c[ a\i sf[tuit-o c[ eu... Se d[ la urechea doctori\ei =i-i spune ]n =oapt[, ca pe cel mai mare secret: De mult i-am spus s-o lepede. Nu se potrivesc ei unul cu altul. Nu... Fiori o trec pe doamna doctori\[: dar ce tot ]ndrug[ mo=neagul ista? Ori... poate-i beat? C`t am stat ]n mahalaua asta nu i-am auzit, nici n-am sim\it s[ se certe, s[ se du=m[neasc[... Ce gr[ie=ti, mo= Iosube? Doctori\a ridic[ po=eta, parc[ ar vrea s[ se apere cu ea. Dar am`ndoi... \in unul la altul... se iubesc... Cum, cum: se... iubesc?! Zi mai bine: s-au iubit... Din dragostea lor n-a mai r[mas nimic... Nu-l vezi mata pe Ignat? Se usuc[... pe zi ce trece... Eu s[-\i spun matale? He-he-he! Iosub z`mbe=te =iret, pe sub must[\i: crezi c[ nu =tiu? Nu pricep? +i de ici m[t[lu\[ te faci niznai?... Pe mine nu m[ duci de nas, nuuu... +i d[ din deget, a mustrare, privind-o p[rinte=te pe t`n[ra doctori\[ care... se face ro=ie foc la fa\[. Mata, mo= Iosube, umbli cu b[nuieli, cu prepusuri... Mai bine l[s[m vorbele astea... Eu ]ntr-adev[r \in la Ignat =i... O! Anume c[! sare Iosub cu gura. Asta am vrut s-o aud din gura m[t[lu\ei...

Dar stai, stai... ]ng[duie pu\in! strig[ doamna Marieta. N-am terminat... Ba ai terminat! Acu m-am l[murit. |in la Ignat =i la Ana la am`ndoi! aproape c[ strig[ t`n[ra doctori\[. La casa lor, la dragostea lor... He-he-he! tu=e=te Iosub f[c`nd iar cu degetul: am priceput eu mai demult c`nd ]nc[ abia venise=i de te a=ezase=i ]n gazd[ la Ioana =i treceai ades pe la Ignat =i st[teai mult la d`n=ii... +i-apoi dac[ st[team? Dac[ nu cuno=team pe nimeni ]n satul ista?... +ti\i ceva? Iosub o trage de m`n[ mai la o parte ca s[ nu-i aud[ careva, de=i =oseaua e pustie. Vreau s[ v[ spun ceva... Nu despre ei... Nu m[ mai intereseaz[: vor iubeasc[-se, nu vor despart[se. }s mari de-acum... Am f[cut tot ce-am putut pentru d`n=ii, i-am dat la partea lor... Acum! Acum vreau s[ tr[iesc =i eu. Auzi\i? S[ tr[iesc! +i Iosub se d[ iar la urechea doctori\ei: plec de-acas[! V[z`nd c[ de ast[ dat[ ]i ia vorbele-n serios, continu[ insinuant: da! plec... Am uite-aici arat[ la buzunarul hainei, ]n s`n , am dou[zeci de mii! Plec s[ cump[r o cas[ la ora=. Doamna Marieta ]ncearc[ s[-=i elibereze m`na din str`nsoarea degetelor lui: se aude, pare-se, o ma=in[ din deal. +ti\i ce v[ rog? zice cu glas tainic Iosub: s[ m[ ajuta\i. Eu? Cum adic[: s[ v[ ajut? Mda! S[-mi g[si\i acolo o cas[ de cump[rat. O cas[? Cum vine... asta? Nu pricep... Din deal coboar[ un camion. T`n[ra doctori\[ se repede s[ ias[-n =osea, cu m`na ridicat[. Iosub dup[ d`nsa:

323
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

324
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

Auzi\i? }mi g[si\i... o cas[... de cump[rat? Dou[zeci de mii... Eu, b[tr`n... Am... am s[ \i-o las dumitale... De ce s[ umbla\i pe drumuri... mereu, ]ncolo =i ]ncoace... L[sa\i-l pe Ignat ]n pace... Eu v[ iubesc... cu adev[rat... ca pe-o fiic[... Ha-ha-ha!... r`de doamna doctori\[ urc`nd ]n cabin[. Mata nu e=ti bolnav. Mata te prefaci... Crezi c[ nu se vede?... Vai de mine! N-am vrut s[ v[ sup[r. }mi promite\i... s[ g[si\i o cas[? Dou[zeci de mii. De ce s[ umbla\i pe drumuri?... Camionul o ia din loc. Iosub Ciuntu mai face c`\iva pa=i, cu m`inile ]ntinse, vr`nd s[ prind[ m`na ie=it[ afar[ prin geamul portierei, s-o s[rute. N-o ajunge. +i r[m`ne singur, ]n =osea. Peste vreo or[ Ignat ajunge acas[. A venit pe ulicioare str`mbe =i desfundate, mai departe de ochii lumii. C`nd s[ treac[ pe l`ng[ bojdeuca babei Ioana, o vede la col\ d[-o ]ncolo! dac[-ncepi vorba cu d`nsa n-o mai termini =i merge cu capul plecat mai departe. B[tr`na bodog[ne=te ]n urma lui, dar el nu-i r[spunde. Traverseaz[ =oseaua, calc[ peste =an\ul cu ap[ =i se opre=te-n poart[. Ridic[ m`na s[ scoat[ c`rligul din cealalt[ parte =i r[m`ne cu bra\ul proptit pe cre=tetul st`lpului: degeaba am cobor`t ]n sat. Peste o vreme: veneam drept acas[... Dar cine-l a=tepta ca s[ se gr[beasc[? C`nd uita de situa\ia lui din lunile de la urm[ de dou[ ori s-a ]nt`mplat: prima, c`nd a intrat cu badea Pricop la bufet =i s-a ]nchef[luit bine; a doua, c`nd a ]nt`lnit-o pe

doamna Marieta =i au venit p`n[ aici am`ndoi , c`nd uita de lovitura ce i-a dat-o soarta, nea=teptat[ =i crud[, atunci p[=ea pe drum vesel, mai fluier`nd. Privea ]ntr-o parte, privea ]n alta prin ogr[zile oamenilor: noroc, vere! ce mai faci? C[tre altul: merge treaba? merge? Merge, dar nu-= p`n c`nd... Ajungea ]n mahalaua lui =i o speria pe baba Ioana c[ vine buldozerul s-o d[r`me: strici fa\a satului cu bordeiul matale... B[tr`na ]l ruga s[ puie un cuv`nt pe l`ng[ cei mari s-o lase c[ nu i-a r[mas mult =i vrea s[ moar[-n cuibul ei.. Iar lui Guli\[ ]i striga peste gard: ce mai fac dancii t[i, Guli\[? Bine, mersi, b[tea din ochi omuleanul: voinici =i s[n[to=i... C`nd te v[d tat[-erou? Dar nu mai vrea femeia, cic[, destul =epte... Dac[ nu vrea... +i se ducea mai departe urm[rit printre sc`ndurile gardului de luciri de ochi=ori curio=i. Al treilea copil ]n familie, dup[ care mai urmar[ al\i doi, Ignat de mic era deprins cu droaia. C`nd se a=ezau la m[su\a rotund[, s[ vezi ce ]ntrecere la c[rat cu lingura din strachin[. C`nd se ]nt`mpla, la joac[ ori la vreo ]nc[ierare, s[-i atace careva, pe d`nsul ori pe vreo sor[, st[teau zid unul pentru cel[lalt, chiar dac[ cu pu\in ]nainte se p[ruiser[ ]ntre ei. Dup[ ce s-a c[s[torit =i s-a f[cut str`mt ]n casa de pe malul Bahnei, ba chiar dup[ ce s-a mutat la =osea, ]=i amintea Ignat adeseori anii de copil[rie petrecu\i sub acoperi=ul de stuf... Odat[, cur`nd dup[ ce s-au mutat ]n casa lor era toamn[ cald[, pusese ferestrele la o odaie pe care o =i unseser[, =i n-apucaser[ a o v[rui, dar hot[r`ser[ s[ doarm[ aici a avut ]n noaptea aceea Ana un vis r[u: se facea c[ s-a l[sat peretele din spate. Cum st[teau culca\i, luna mare =i rotund[ lucea deasupra lor, b[t`nd drept ]n cas[, zise: +tii ce m-am g`ndit, Ano? Ce, Ignate? =i-i

325
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

326
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

trecu degetele desf[cute prin p[r uite, g[tim casa... o s[ creasc[ livada frumoas[... a= vrea s-avem o cas[ de copii: cinci... =apte... zece copii! o, nu! ]i acoperi ea gura cu palma: prea mul\i! O s-avem numai unul, s[-l putem cre=te bine, s[-i d[m educa\ie ca la }nv[\[toru... Unul? numai unul s-avem? ai fost tu una la p[rin\i... ]mi spuneai totdeauna c[ tare vroiai s[ ai un frate, o sor[... Da, sigur, vroiam, dar... =i Ana r[mase pe g`nduri, r[v[=it[... Brusc se ridic[ ]ntr-un cot =i-=i lipi buzele de obrazul lui: fie, o s-avem doi: un b[iat =i o fat[... dar nu mai mul\i... b[iatul o s[ fie al meu, fata a ta... Cum, adic[? se mir[ Ignat; o s[ fie ai no=tri am`ndoi. Da, dar dac[ nu vei mai vrea s[ m[ iube=ti =i o s[ ne desp[r\im, eu o s[ iau pe b[iat, tu fata... Culcat din partea lunii Ignat se ridic[ ]ntr-un cot =i o privi ]ncruntat: de ce zice a=a? nu cumva are vreun g`nd pe care nu-l =tiu eu? Dup[ o vreme, l[s`ndu-se pe spate chipurile, vorba ei nu l-a atins, ]i gr[i cu bl`nde\e: dar n-am s[ te las niciodat[, ]\i jur! Chiar de-o fi s[ m[ la=i tu, tot n-am s[ te las... Da? m[ iube=ti at`t de mult? Mult, mult, foarte mult... +i o s[rut[ cu foc ]nc`t sim\i Ana c[ prinde a se-nv`rti lumea: =i casa, =i luna, =i v`rfurile argintate ale pomilor din fa\a ferestrelor... Apoi, apoi se topi toat[ la pieptul lui voinic =i numai buzele =opteau ]n ne=tire: dragul meu, dragul meu... Ignat ia bra\ul de pe st`lp =i se a=az[ pe banca de lemn. Nici nu =i-a aruncat privirea ]n curte. }=i aminte=te c[ a fost c[utat asear[ =i se g`nde=te c[ ar face bine s[ treac[ pe la Guli\[: zi, cine m-a c[utat? Dar nu-i mai vine s[ se scoale: trupul i s-a f[cut dintr-odat[ greu =i-l str`nge la inim[. O durere lung[,

ap[s[toare. Se mir[ ce-i cu d`nsul de nu se poate st[p`ni ca mai nainte, l[s`ndu-se tot mai des cople=it de ast[ sl[biciune. +i nu numai trupul, ci =i sufletul, iar g`ndurile o iau razna de nu se mai recunoa=te pe sine... el care... totdeauna era curat =i limpede... =i-n pornirile trupe=ti =i-n =irul g`ndurilor. Da, de la o vreme toate-i merg de-a-ndoaselea... Lehamete de toate... Iat[-l mutat ]n casa lui pe care a visat-o plin[ de lumin[ =i voie bun[ =i acum... uite-o: mare =i pustie ]n spatele lui... cum ]l apas[ cu toat[ greutatea ei... Se apleac[, apuc[ o surcic[ s[-=i cure\e ]nc[l\[mintea. Rade o bucat[ de noroi =i trece surcica pe la talpa celuilalt bocanc. De c`nd =ade aici pe banc[ au trecut pe =osea vreo c`teva ma=ini, dar nici n-a ridicat capul nu le-a auzit. Degeaba am umblat, zice tare =i tresare la auzul propriei voci. +i dac[ o g[seai? +tii exact ce-ai fi vrut s[ afli de la ea? Iat[ ]ntrebarea care-l pune pe Ignat la mare ]ncurc[tur[. Numai c`t se g`nde=te la t`n[ra doctori\[ simte... c[-l frige-n piept, parc[ ar rupe o ghear[ din el. +i asta... cum? de c`nd?... Din toamn[ c`nd a sosit aici fusese repartizat[ la dispensar, spitalul e ]n satul vecin, la vreo zece kilometri pe Nistru-n sus c`nd a cobor`t cu valijoara din autobuz, se nimeri s[ fie Ana ]n =osea, a ]ntrebat-o de dispensar =i, pe loc, i s-a pl`ns c[ nu =tie cum o s-o duc[-n fund[tura asta, ea, deprins[ cu ora=ul... Ana i-a g[sit gazd[: a zis, ar lua-o la d`nsa, dar nu-i gata casa... iat[, la b[tr`na de vizavi, o s[-i vie u=or s[ plece la ora=, oric`nd va avea nevoie. Fiind vecine boala Anei se f[cu mai sim\it[ din ast[ prim[var[ , t`n[ra doctori\[ trecea pe la d`n=ii, fie c[ se ducea la serviciu, fie c[ se-ntorcea acas[. Uneori ]nnopta la ei, a=a c[ se f[cu omul casei. S`mb[ta pleca

327
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

328
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

la ora= la p[rin\i sau la cine-o fi plecat, c[ci niciodat[ nu le-a vorbit cine-i sunt p[rin\ii, dac[ are fra\i sau surori, nici c[-i fat[ ori a fost m[ritat[... Nalt[, plinu\[, cu p[r negru m[t[sos legat ]ntr-un coc greu, ochi mari, poate prea mari, care, la oricine priveau, ]l f[ceau s[ tresar[: asta numai cu privirea te face scrum. De fapt, nu ardea ]n ei focul ce b`ntuie de obicei ]n ochii brunetelor, avea c[ut[tura potolit[, =i, deprinz`ndu-se s-o vad[ ]n casa lor, pu\in c`te pu\in Ignat ]=i ]nvinse sfiala =i-i vorbea simplu =i direct, parc[ ar fi fost sora Anei. Adeseori Ana o ruga s-o ajute la treab[ =i o f[cea alint`ndu-se la vorb[ dac[ era Ignat de fa\[ ]n\elegea c[ pentru d`nsul era! dar Marieta se scuza c[ nu pricepe o boab[ la gospod[rie vorbind la fel cu mult[ cochet[rie. Atunci Ana se lipea de t`n[ra doctori\[: ei vezi? dac[-\i luai fat[ de ora=, cum duceai casa? ele tot umbl[ s[-=i fac[ manichiura =i se feresc s[ nu =i-o strice, iar aici razi oalele!... Ignat, z`mbind: fata s[-mi plac[, iar de unde-i: c[ de la \ar[, c[ de la ora=... iar eu... eu nu-\i plac? ]l ]ncerca Marieta =i dac[ Ignat t[cea ]ncurcat, ad[uga: spuneai c[ seam[n cu Ana ta, nu-i a=a, Ano? da, parc-a\i fi surori... gemene... Ia seama, b[iete! ]l amenin\a Ana: s[ nu te ]ntreci cu =aga... Odat[, ]ntr-o zi cald[ de var[, cu z[pu=eal[, ]ntors acas[, le g[si pe am`ndou[ zbenguindu-se ca ni=te feti\e =i stropindu-se cu ap[. C`nd l-au v[zut intr`nd pe porti\[ s-au repezit asupra lui, abia a apucat s[ se fereasc[ de Ana, ]n vreme ce Marieta de la spate i-a turnat c[ldarea toat[ ]n cap. Ignat a ]nh[\at bidonul cu ap[ de ploaie din tind[ =i a fugit dup[ doctori\[ prin curte. Ana \ipa s[ nu-i iroseasc[ apa de sp[lat rufele c[ nu se =tie c`nd mai plou[, Ignat ]ns[, ]nfierb`ntat de joac[, o ajunge pe Marieta ]ntr-un col\ =i, desf[c`ndu-i

rochia la piept sub m`na lui grea =i v`njoas[ ea se f[cu mic[ =i prinse a tremura ]i toarn[ bidonul ]n s`n, pomenindu-se uzi am`ndoi ca ni=te =oricei... Au r`s =i s-au distrat mult ]n ziua aceea. Anume atunci, ]n ziua aceea, doctori\a Marieta a intrat ]n odaia care nu era gata, s[ se schimbe, =i Ignat trec`nd prin fa\a u=ii o v[zu pentru o clip[ goal[-golu\[. Avea trupul frumos, pielea u=or ars[ =i s`nii... numai s[-i visezi. Din acel moment ]ncepu Ignat s[ se uite cu al\i ochi la doctori\[ =i chiar c`nd se duceau ]n trei la Nistru s[ se scalde =i era ]n costum de baie, el tot goal[ o vedea, de unde toat[... ]ncurc[tura... Mai cu seam[ ]n ultimele luni de c`nd a plecat Ana =i a r[mas singur, a dat de c`teva ori pe la d`nsul. Venea s`mb[ta, c`nd era el acas[, dar nu st[tea mult: se uita prin cas[, se a=eza pe un scaun, sau pe lavi\[, se vedea c[ vrea s[-i spun[ ceva ca s[-i u=ureze necazul, dar g`ndurile o luau ]n alt[ parte =i vorbea despre altceva: bun[oar[, despre baba Ioana, apoi c[ s-a s[turat de satul ista... nimica interesant... =i drumurile astea... ]n fiecare s`mb[t[ trebuie s[ plece, iar de c`nd nu-i Ana o m[n`nc[ ur`tul de tot, iar el, Ignat, nu trece pe la d`nsa, m[car o dat[... seara... Ignat p[li la fa\[: Ana la spital =i eu s[ m[ duc la d`nsa? ce-or crede oamenii? ce-a zice mama Ioana? P`n[ la urm[... a trecut... Atunci c`nd a dat cu badea Pricop pe la bufet... A dat el n[val[ ]n odaia ei pe nea=teptate. Marieta st[tea culcat[ ]n pat, cu o pl[pumioar[ de copii, cu flori roze, aruncat[ pe picioare, =i cu o pern[ de catifea ro=ie sub bra\. Citea o carte. C`nd l-a v[zut, ochii ei mari s-au umplut de mirare. Parc[ ar fi zis: tu? ai venit la mine? S-a pierdut, pare-se, un pic. Ridic`ndu-se, s-a a=ezat pe pat, cu picioarele goale, d`ndu-=i seama c[-i descul\[, a ]ncercat s[ le ascund[

329
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

330
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

sub pat. S[ nu i le vad[? Ori pentru altceva? Ce mai faci? a ]ntrebat Ignat cu glas pref[cut grosolan =i a dat s[ se a=eze al[turi, pe pat. Era bine afumat =i i se p[rea c[ face lucrul cel mai firesc. Stai! Ia loc pe scaun! =i Marieta ]i ar[t[ taburetul de l`ng[ mas[. T`rziu! Ignat ajunsese la pat =i-i pusese o m`n[ pe um[r: de ce nu mai vii pe la noi?... pe la mine? e=ti sup[rat[? sunt singur acum, n-are de ce s[-\i fie team[... Eu? dar ce vorbe=ti? te-aude b[tr`na! Nu-i baba... am ]nt`lnit-o ]n drum duc`ndu-se undeva... Da? f[cu mirat[ Marieta; adineaori se auzea prin tind[... am rugat-o s[ fiarb[ ni=te p[st[i... s[ le pr[jeasc[... Ignat ]i d[du cu degetele p[rul de pe obraz: s[ te v[d cum ar[\i... +i c`nd f[cu mi=carea, Marieta observ[ c[-i b[ut. }n loc s[ se supere, s[-l resping[, r`se ascu\it =i-l p[li u=or, a joac[, cu palma-n piept: =ezi bini=or, ursule frumos... Nici nu apuc[ Ignat s[-=i deie seama ce se-nt`mpl[ c[ Marieta ]l apuc[ de dup[ cap =i-l s[rut[ orbe=te pe col\ul gurii. Parc[ l-ar fi aruncat ]ntr-un cuptor cu v[p[i. O apuc[ ]n bra\e, o aduse la piept =i-=i lipi buzele de s`nul pe jum[tate dezgolit, alb =i rotund. }n clipa urm[toare femeia ]l izbi cu putere de la d`nsa: se auzi u=a tinzii era b[tr`na! S[ri imediat ]n picioare =i, duc`ndu-se la mas[, cu pieptenele ]n m`n[, prinse a-=i aranja p[rul. Lui Ignat ]ntr-o clip[ i se limpezi mintea: se pomeni la u=[, cu m`na pe clan\[... Cum =ade pe banca jilav[ Ignat ridic[ ochii =i o vede pe muchea =an\ului cu ap[ pe baba Ioana: =i-a prins poalele ]n m`ini =i... Vrea s[ sar[ dincoace? Ha?! icne=te observ`ndu-l =i vrea s[ dea ]napoi, dar tocmai trece pe la spatele ei un camion cu l[zi goale. Se ]ntoarce =i prinde a blestema: s[ri-v-ar ro\ile... de c`nd v-a f[cut dracu =oseaua asta... =i bunghindu-=i

ochii c[tre d`nsul, de sub =al: tu e=ti? Credeam c[-i Iosub... Se-nv`rtea pe aici dinioarea... Tata?! face Ignat f[r[ s[ =tie cum, de=i se jurase s[ nu intre ]n vorb[. O =tia sup[rat[: zicea c[ din cauza lui a plecat doctori\a de la d`nsa. +i ieri a fost... A=a... =i ieri? vas[zic[, el m-a c[utat? ce mai vrea, oare, ghiujul? +tiut c[: banii.... De mult ai venit? Nu. I-ai v[zut? Nu, r[spunde mecanic Ignat, apoi lu`ndu-=i de seam[: dar de cine gr[ie=ti? De d`n=ii... St[teau de vorb[ am`ndoi... Colo, la pr[jina ceea ridicat[... }i spunea nu-=ce Iosub, vroia s-o mai \ie, dar ea a oprit o ma=in[, s-a urcat =i s-a dus. S-a dus? Ignat se ridic[ ars de pe banc[. Cine s-a dus: Ana? A fost Ana acas[? Nu, face cu m`na Ioana: doctori\a... care a stat la mine... Aaa!... Doamna Marieta? +i se las[ iar pe banc[. Vas[zic[, tata a ]nt`lnit-o aici... Dar despre ce puteau s[ vorbeasc[? Ce-avea s[-i spun[ mo=neagul?... Dac[ n-ar fi fost at`t de obosit, ar fi pornit la tat[-s[u, acas[ ]ntr-o clip[ uit[ c[ s-a ferit azi s[-l vad[!... A vorbit cu doctori\a? +i eu... care am c[utat-o... O pornire de ciud[ ori, poate, de... invidie ]i s[geteaz[ inima. Ori un fel de... gelozie? Fa\[ de tat[-s[u? Pe c`nd era un copilandru sim\i Ignat c[ Iosub Ciuntu, tat[-s[u, are trecere nu numai la v[dane, cum zicea la m`nie mama, ci =i la fete. M[i, ai copii mari, \i-ar fi ru=ine s[ te dai pe l`ng[ ni=te copile, ]l d[sc[lea mama. Eu m[ dau? z`mbea pe sub must[\i Iosub Ciuntu: ele se dau la mine, c[-s che-

331
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

332
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

zos... nu m[ =tii? Ptiu, bat[-te s[ te bat[, c`ine b[tr`n! scuipa femeia... Acum, c`nd zise Ioana c[ tata Iosub a prins-o de m`n[ pe doctori\[, Ignat ]=i aminti de-o ]nt`mplare c`nd, ]ntorc`ndu-se ]ntr-o sear[ de la munc[ ceva mai devreme, ]i g[se=te pe am`ndoi =ez`nd pe prag. De departe, din drum, Ignat crezu c[-i Ana. Dar cu cine vorbe=te? Cel[lalt era un b[rbat. Lucru de necrezut pentru unii, domni=oar[, dar cu c`t trec anii cu at`t mai t`n[r =i mai ]n putere m[ simt. B[rbatul nu-i ca femeia care se ramole=te v[z`nd cu ochii, eu, dac[ vrei s[ =tii... Aici nu se mai deslu=i ce-a spus ]n continuare b[rbatul, dar se auzi un chicotit, r`dea femeia: ai! ce faci? \ip[ ea =i se ]nec[ ]ntr-un g`lg`it. Ignat crezu c[ de bun[ seam[-i Ana, dar nu era ea. Era doctori\a Marieta. +i b[rbatul cine? Se d[du la porti\[, dar a=a ca cei doi de pe prag s[ nu-l observe, =i se uit[-ntr-acolo. Ceea ce v[zu ]l f[cu s[ se cutremure: b[rbatul odat[ se scul[ ]n picioare =i o ridic[ pe doctori\[-n bra\e. R[mase cu picioarele-n aer, neputincioas[, iar el o str`ngea la piept =i, se vede treaba, o s[ruta. Petrea! a fost primul g`nd ce i-a venit. D`nd porti\a la o parte, n[v[li-n ograd[, uit`nd c[ dac[ nu-i Ana de ce s-ar ]nfuria a=a? C`nd colo: doctori\a =i tat[-s[u Iosub. Dar nu erau ]n picioare cum i se n[z[rise din drum, ci =edeau al[turi pe prag =i tat[-s[u o \inea pe doctori\[ de m`n[ =i spunea: bine-ai f[cut c[ te-ai cerut ]n satul nostru. N-o s[-\i fie ur`t... Da, ]ntr-adev[r, cu cavaleri ca dumneata, mo= Iosube... Dar ce: vrei s[ zici c[ nu-s cavaler? Vorba c`ntecului: c`te fete-n bra\e-am str`ns, toate dup[ mine-au pl`ns. +i pe tine de te-oi str`nge, =i tu dup[ mine-i pl`nge... Oleu! \ip[ deodat[ Marieta v[z`ndu-l la spatele ei pe Ignat: m-ai speriat! iar noi,

urm[ ea f`st`cit[ =i-=i retrase m`na din palma lui Iosub Ciuntu, ne g`ndeam: de ce nu veni\i nici tu, nici Ana... Ignat se ridic[ de pe banc[, ]ntinde m`na peste porti\[, ia c`rligul =i intr[ ]n curte t`r`ndu-=i picioarele. Aude de la spate dinspre =osea, ca dintr-un h[u, glasul cepeleag al b[tr`nei: +i-=i-=i-=i-=i-=i... Ia mai d[-te-ncolo de cobe b[tr`n[, morm[ie Ignat. Cu spatele la ea, pune c`rligul la loc, d`ndu-i a ]n\elege c[ au ]ncheiat vorba. +i-=i-=i-=i-=i-=i... Casa ]l ]nt`mpin[ r[bd[toare: l-a a=teptat s[ vie, s[-i aud[ pa=ii de, se s[turase =i ea de at`ta singur[tate. }=i poart[ Ignat privirea ]n lung =i-n lat: s[ vad[ dac[ toate-s la locul lor, cum le-a l[sat diminea\[? Dac[ n-a venit vreun vecin s[ ia vreun lucru? Ori dac[ nu s-a b[gat vreun str[in, c[ aici, la =osea... A=a s-ar fi cuvenit s[ fac[, dar vezi c[-n ultimul timp... Mai ]nainte cum intra pe poart[ se uita la acoperi=ul casei: n-a c[zut, nu s-a spart vreun olan? la fronton: nu se las[ peretele de sub el? dar mai cu seam[ la pomii tineri din fa\a casei, c`\iva meri =i pr[sazi, sub\irei, cu tulpinile netede, lucioase, parc[ ar fi fost vii nu i-a atins nimeni? n-a rupt careva vreo crengu\[?... De fiece dat[ c`nd d[ cu ochii de livada t`n[r[ ]mprejmuit[ cu un g[rducean jos i se face cald la inim[ =i bucuria ]i scald[ pieptul. A pus puie\i de soi adu=i de la un mo= de pe mam[, de la vreo treizeci de kilometri. S-au prins =i cresc bine =i au avut primul rod. }ntorc`ndu-se ]ntr-o duminic[ din sat, Ignat gr[i a joac[: m[i tu, m[i! ce faci acolo? Ana venea de la cuptora= cu un clit de pl[cinte: dar cu cine vobe=ti, b[rbate? Ia cu cople=ul cela... Bag seama s[ nu rupi perele c[-s verzi. Care:

333
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

334
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

cople=? care: pere? ]l privi nedumerit[ Ana. Cum: care? B[iatul nostru. Nu vezi c[ se-ntinde la pomi ca un iedu\? Ana plec[ ochii, apoi acoperindu-=i fa\a cu bra\ul fugi ]n cas[... Ignat traverseaz[ curtea, ajunge la porti\a joas[ p`n[ la genunchi ce d[-n livad[ putea s-o p[=easc[, dar el o deschide. Trece pe c[rare printre tufele gola=e de vi\[ de vie s[dise de la vale de cas[ un petec cu vi\[ =i se opre=te pe buza malului. Jos, sub el, se deschide ad`nc[, larg[, necuprins[ valea Nistrului. C`t vezi cu ochii: ]n st`nga, la vale, ]n dreapta, ]n sus =i ]n fa\[, p`n[ departe ]n zare, acolo unde, prin cea\a u=oar[ plutind ca o p`nz[ viorie pe sub malul pe care st[, se ghicesc ni=te culmi de dealuri ]mp[durite. O nem[rginire ce-l umple pe omul acesta ab[tut =i nec[jit de un fior aparte ori de c`te ori calc[ pe aici. Ignat prive=te drept ]n fa\a lui, dar nu se =tie dac[ la petecul de p[m`nt galben o miri=te r[mas[ nearat[, pe cel[lalt mal, ori la livezile ce =i-au scuturat frunza, pe partea asta, ori la apa lucind opac a r`ului ce vine =erpuind din sus, dispare dup[ coama copacilor =i apare dincoace, aproape, ca s-o ia brusc ]n partea cealalt[ f[c`ndu-se nev[zut[ ]n spatele malului crestat de v`rfuri de copaci... Dup[ o zi de munc[ ]n galeriile lungi, cu tavanul greu ce-l ap[sa mereu =i el, instinctiv, ]=i ]ncorda spatele s[-l poat[ \ine dac[ se d[r`m[ dup[ ce ie=ea la aer, afar[, apoi ]ntors acas[, sim\ea nevoia s[ respire slobod, nestingherit. Nu poate sta ]n cas[, se ]n[bu=e. Vine aici, ]n cap[tul gr[dinii, se opre=te sus pe mal =i-=i odihne=te ochii =i sufletul sorbind din nem[rginirea lumii. Adie un v`nt u=or, ]l m`ng`ie pe fa\[ =i uit[, pu\in c`te pu\in, de sine =i de to\i acei cu care i s-a ]mpletit =i ]nc`lcit via\a. Prive=te a=a =i de-ar fi

cineva pe aproape s[-i vad[ ochii ar observa c[-s goi, pustii, =ter=i, c[ nu au nimic ]n ei, nici o p`lp`ire. Ceea ce ]nseamn[ c[ se odihnesc, se simt bine. Brusc izbucne=te o lumin[ ]n ad`ncul lor. Ignat se apleac[, se uit[ peste buza malului: ca la vreo sut[ de metri, jos sub st`nc[, se vede un b[ie\a= cu o capr[. O trage de fr`nghie pe c[rarea ce duce piezi= la dreapta. Capra flutur[ din barb[, odat[ zv`cne=te din loc coco\`ndu-se pe o piatr[. C`t pe ce s[ scape b[iatul cap[tul fr`nghiei. |ine-o bine, m[i! z`mbe=te Ignat =i-=i zice c[... de acolo a urcat piatra din care =i-a ]n[l\at casa. Se ]nnegureaz[ la fa\[, i se face greu pe suflet. Nu c[ ar fi rupt-o de acolo, de sub mal a adus-o de la carier[. Pentru asta s-a b[gat la lucru-n St`nc[. La ]nceput a dus-o la casa b[tr`neasc[, pe malul Bahnei, unde c`t pe ce era s[ =i-o ridice, casa ]l ]ndemna mama, mai ales... Vine ]ntr-o sear[ Ana de la lucru, ]l cheam[ sub =opron =i: s-a hot[r`t la prim[rie s[ se fac[ o Uli\[-a-Tinerilor-}nsur[\ei. Dintr-odat[ i s-a ar[tat ]n ochi f`=ia asta de p[m`nt: ]ntre =osea =i mal. Acolo ne facem! a strigat el: pe mal! +i eu am propus. Nu =tiu de vor accepta =efii... Aici, pe malul acesta, s-au s[rutat pentru prima dat[, elevi fiind, ]ntr-a noua. Veneau din livezi, de la o serbare cu rug, dansuri, c`ntece... Ignat se pomeni merg`nd ]n urma Anei. Urcau pe c[rare-n sus =i el ]i vedea mereu picioarele-n fa\[: pulpele zvelte, alungite, frumos bronzate. Toat[ noaptea i-au lic[rit prin fa\a ochilor... +i-a dat seama c[ dac[ n-o vede o zi, e ca =i bolnav. O c[uta la =coal[, prin sat, la club. Seara se plimba pe l`ng[ casa ei, a=tept`nd, poate iese... Apoi, la alt an, veneau tot a=a din livezi, de la cules mere era o sear[ cu lun[, se re\inuser[ cu lucrul. A ajutat-o pe Ana s[ urce c[rarea, \in`nd-o de

335
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

336
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

m`n[. Au urcat pe mal primii ceilal\i abia de se auzeau acolo, jos atunci a privit-o ]n fa\[, de aproape, =i ]n ochii ei a v[zut o v[paie tainic[. Nici el nu =tie ce-a fost: cerul s-a pr[bu=it ]n jos, luna a fugit de sub picioare, stelele s-au rotit toate ]mpreun[ de la r[s[rit spre apus, neauzite iar ei doi s-au ]n[l\at =i au zburat dincolo de mul\imea lor f[r[ de num[r. A fost primul s[rut. Exact pe locul unde le-a fost dat s[-=i dureze mai t`rziu cas[... Aici, pe acest mal nalt. Ignat arunc[ o privire jos: b[ie\a=ul cu capra a disp[rut. Se-ntoarce =i porne=te ]nd[r[t... Ceru-i cenu=iu =i jos. Aerul a ]ncremenit. Pe deasupra casei lunec[ ]ncet nori cenu=ii. Printr-o sp[rtur[ se ive=te, slab =i palid, soarele. Lumineaz[ o clip[ fa\a casei =i se ascunde iar. Ajunge la g[rduceanul cu porti\a joas[. Privirea ]i cade asupra unei c[ld[ri: veche, spart[, plin[ de lut, f[r[ toart[. O mi=c[ cu piciorul: e c[ldarea cu care aducea Ana lut =i ungea prin cas[. Mai ]ncolo, ]ntre dou[ =tachete, pus[ sc`ndurica de netezit... F[-mi te rog, b[rbate, o lop[\ic[ de netezit lutul, l-a rugat Ana: una mititic[, dup[ m`na mea. }\i fac, de ce nu? Mi-am cump[rat deun[zi un geal[u =i \i-o fac ca oglinda. Nu =tiu numai de te pricepi la treaba asta. Eu? ]l privi Ana ]n\epat[: crezi c[ dac[ am fost una la p[rin\i n-am ]nv[\at? S[ vezi ce muchii =tiu s[ trag! S[-\i tai obrazul ]n ele... S[ vedem, s[ vedem, gr[i bucuros Ignat =i se duse sub =opron unde-=i instalase masa de t`mpl[rie... Trece Ignat ]n ograd[, ]nchide porti\a la loc =i deodat[ i se pare c[ dintr-o parte ]l prive=te Ana. St[ cu poalele-n br`u =i cu bra\ele pline p`n[ la coate de lut... Vrei s[ arunci de la cas[ tot ce-au lucrat m`inile mele? Cum adic[: s[ arunc? Dar c[ldarea: n-ai mutat-o cu

piciorul? +i sc`ndurica: nu te-ai o\[r`t c`nd ai dat cu ochii de ea? Am dat-o cu piciorul pentru c[ prea era grea c[ldarea =i tu o urcai, iar amu de c`te ori o v[d mi-aduc aminte de junghiul care te-a apucat ]n prim[var[ c`nd te-am g[sit dup[ cas[ ]nchircit[, sprijinit[ de perete... Chiar ]nchircit[!... M[ l[sasem la p[m`nt c[ m[ curma r[u aicea... Tu ]nc[ ai zis: ce \i-i, An[ fa, de te str`mbi a=a? }\i vine a zburda? Nu =tiam ce ai. Credeam c[ te joci, vrei s[ m[ sperii... Dar c`nd am vrut s[ te ajut, te-ai ]ncordat din r[sputeri =i te-ai ridicat singur[... De ru=ine, b[rbate... Mi-era ru=ine de tine. Acele junghiuri le avusesem =i mai nainte. Numai c[ totdeauna c`nd sim\eam c[ vor s[ m[ apuce m[ ascundeam de tine. Nu vroiam s[ vezi cum m[ ]nc`rlig[ =i-mi str`mb[ fa\a... Data ceea eram cu c[ldarea-n m`n[, plin[ cu lut, abia am dovedit s-o las =i am fugit dup[ cas[. De ce nu mi-ai spus mai ]nainte c[ te sim\i r[u? De ce te-ai apucat s[ urci din greu? Ori nu puteam s[ tocmim o femeie... Cum, b[rbate? ]=i sub\ie ochii Ana: s[ tr[iesc eu ]n cuibul pe care s[ mi-l fac[ =i s[ mi-l ]mpodobeasc[ alt[ femeie? Acum vezi: cuibu-i gata =i tu te-ai dus. De ce m-ai l[sat, Ano? }nchide Ignat ochii str`ns, p`n[ la durere, ]i deschide =i porne=te spre cas[, cu privirea ]n p[m`nt. Din momentul c`nd a luat-o pe asfalt, spre centrul satului, s-a ferit s[-=i aminteasc[ ]nt`mpl[ri =i lucruri ce i-ar r[scoli durerile. Parc[-i un f[cut! Nu pricepe ce-i cu d`nsul ast[zi, cum nu poate s[ =tie ce are a i se-nt`mpla spre sear[, la noapte, m`ine diminea\[, dup[ ce se va duce la ora=, dup[ ce va fi fost martor la scena cu femeia str[in[ =i cu b[rbatul de dincolo de poarta de fier, dup[ ce se va porni pe jos acas[ pentru c[ nu mergea nici o

337
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

338
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

ma=in[ =i o va pofti pe drumea\a nec[jit[ ]n casa lui s[ se ]nc[lzeasc[ nu =tie... Calc[ cu ochii ]n p[m`nt, dar simte al[turi, nalt[ =i mare, casa... De ce e=ti ab[tut, st[p`ne? te-ai ]ntors =i nici te-ai uitat la mine! Ai trecut pe al[turi parc[ nici a= sta aici, ridicat[ de bra\ele tale =i ale femeii tale =i ale tuturor acelora care au s[rit s[ v[ ajute. Ori ]\i pare r[u c[-s at`t de frumoas[ =i-\i amintesc de visele ce le-a\i urzit am`ndoi cu Ana serile c`nd lucra\i p`n[ t`rziu? C[dea\i de oboseal[ =i adormea\i mor\i pe patul ]njghebat din sc`nduri, pus sub fereastr[ pe c`teva c[r[mizi s[ nu vi se bage broa=tele-n a=ternut... Se a=tepta s[ aud[ vorba asta de cum o v[zu, ca aievea, pe Ana. Odat[ flutur[ din cap: ]ncep s[ vorbesc de unul singur ca b[tr`nii, ca pustnicii. Nu-i a bine, Ignate, nu-i a bine... Se opre=te l`ng[ ligheanul de zinc, lung =i rotunjit la capete, pus sub strea=in[ s[ se adune ap[ de ploaie, de sp[lat rufe. Mai bine de jum[tate cu ap[ ligheanul, dar st[ pe o parte. G[se=te ni=te pietricele, le pune dedesubt ]ndrept`ndu-l: s[ se mai str`ng[ ap[ dac[ plou[. C`nd se-ndreapt[ de spate vede mai ]ncolo ni=te urme duc`nd de la prag spre poart[... Urmele mele? Nu, c[ sunt ]ntoarse ]ncolo, spre poart[. Atunci ale cui s[ fie? P[=e=te Ignat u=or, pe v`rfuri, p`n[ la locul unde ]ncep, se apleac[ =i... parc[-l cuprinde frigul din spate: urmele nu sunt proaspete, sunt urme de demult, uscate pe fa\a p[m`ntului... Urme mici, de pantofi de femeie... }i vine ame\eala: ]=i aminte=te ]ntr-o singur[ clip[ noaptea c`nd a venit Ana acas[... L-a g[sit dormind =i s-a culcat l`ng[ el. N-a sim\it-o. Abia c[tre ziu[ a ]ntins m`na prin somn =i a g[sit-o al[turi. Crezu c[ viseaz[. Ea era: cald[, vie. Ana lui, femeia

lui. Parc[ i-a luat cineva min\ile, de bucurie. Vru s[ sar[ din pat, s[ aprind[ lumina. Nu trebuie, dragul meu! Nu aprinde lumina. Dar vreau s[ te v[d. Nu te-am v[zut de mult. Nu trebuie. Am venit pe-o or[. Numai pe-o or[. Cum: n-ai venit cu totul? Nu. Am fugit. Ai fugit? Dar cum... Cum ai putut s[ fugi? Uite-a=a: ca o pisic[... Am ie=it pe fereastr[... Nu m-a sim\it nimeni. Mi-a dat o femeie hainele ei. Le-avea ascunse de doctori... S[rmana, nu mai are mult. +tie c[ o s[ moar[ degrab[. Ana suspin[ =i Ignat v[zu prin semi]ntunericul od[ii dou[ lacrimi lucindu-i pe obraz: s[ moar[? de ce s[ moar[? O, iubitule, de-ai =ti... Acolo at`tea auzi... +i at`tea vezi... Suferin\a altora se adaug[ la suferin\a ta =i vine ceasul c`nd nu mai ai putere... Taci, Ano, nu vorbi de suferin\[. Bine c[ ai venit... Ce bine-mi pare... Nu te mai las s[ pleci. Nu, niciodat[... Ana se ridic[ =i se a=ez[ l`ng[ el. Apoi se aplec[ asupra lui: am fugit... Am venit s[ te v[d. Miera dor, tare dor de tine... Auzi? |ie, =tiu, nu-\i era dor. E=ti bucuros c[ am plecat de acas[, a=a-i? O! Nu vorbi a=a c[ m[ love=ti ]n inim[. De ce spui asemenea vorbe, Ano?... Da, da, =tiu: \i-era =i \ie dor. Dar dorul meu e mai mare. Dac[ \i-era =i \ie dor de mine, cum mi-e mie, de ce n-ai venit s[ m[ furi de-acolo? Pe-o noapte m[car... S[ te fur? Dar cum a= fi putut? Eu cum am putut? Dar de ce nu mi-ai spus? Uite c[-\i spun. Acum du-te de caut[ o ma=in[ ca s[ m[ duci ]nd[r[t. S[ fiu acolo, ]n salonul meu, c`nd se face ziu[... Ignat se clatin[... }i fuge p[m`ntul de sub picioare... Urmele... Sunt mai bine de dou[ luni de atunci... P`n[ s[ se ]ntoarc[ el cu ma=ina a dat o bur[ de ploaie. Ana a ie=it la drum =i urmele au r[mas imprimate dup[ d`nsa iat[-le, duc de la prag spre porti\[.

339
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

340
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

Ridic[ m`na. Apas[ degetele pe ochi c`t poate de tare: de aici izvor[sc vedeniile, din fundul ochilor. }ntunericul din fa\a lui, dinl[untrul lui se face mai des, mai negru. }n clipa urm[toare se aprinde undeva departe o sc`nteie micu\[, cre=te, o dat[ se sparge ]n alte multe sc`ntei multicolore... C`nd ia m`na de la ochi lumea din afar[ se revars[ ca o ap[ tulbure, v[lur`nd[ prin fa\a lui. F[r-a o a=tepta s[ se limpezeasc[, porne=te ]nainte... Umbl[! Nu sta pe loc... S[ te mi=ti mereu. S[ mergi! a=a-i spunea badea Pricop c`nd ]l vedea ab[tut. }n orele de lucru la carier[ Ignat r[m`nea deseori cu bra\ele sp`nzurate prin p[r\i, neputincioase. Ma=ina de t[iat lucra din plin, blocurile se ad[ugau, trebuia s[ le mute, s[ le a=eze, iar el st[tea ca paralizat... Hai! Ce stai, b[iete! ]l b[tea Pricop pe um[r. Ignat tres[rea, se scutura de g`nduri =i se apuca de lucru... C`nd ie=eau la aer =i porneau am`ndoi prin c`mp, pe jos, spre cas[ badea Pricop tot din satul acesta-i, din alt[ margine, =i de la carier[ p`n[ ]n sat au vreo =ase kilometri, veneau de-a dreptul, prin sem[n[turi, prin vii, la izvor beau o gur[ de ap[ proasp[t[, c`nd ]l vedea iar t[cut, am[r`t, ]i zicea: bre Ignate, tu parc[ ai purta asupra-\i piatra toat[ c`t[ ai urcat-o azi... Chiar a=a, bade Pricop, ai ghicit, r[spundea mirat c[ i-a citit ]n suflet. +i sim\ea nevoia s[-i spun[ tot ce are la inim[, c[ci numai lui i-ar fi putut m[rturisi, dar omul ]l oprea: las[, nu trebuie... =tiu... tu mai bine cearc[ s[ ui\i... s[ alungi g`ndurile cele negre... Dar cum? Cum s[ uit? Se \in de mine... Nu m[ p[r[sesc o clip[... Umbl[... F[ ceva... G`nde=te-te la altele... Aminte=te-\i de altceva... De lucruri =i ]nt`mpl[ri frumoase... Nu l[sa s[ te cople=easc[ necazurile...

Ignat o ia repede din loc. La col\ul casei se opre=te, se uit[-n lungul =oselei. De dup[ deal apare un camion. Vine cu vitez[ spre barier[... Acu=i se izbe=te-n pr[jin[! Ce faci? |ine mai la st`nga!... Ciudat: camionul trece f[r[ s[ ating[ pr[jina. Lunec[ la vale. Iat[-l ]n dreptul lui. }l conduce cu privirea p`n[ la pod, urc[ la deal =i peste pu\ine secunde se face nev[zut dup[ dunga z[rii... Ofteaz[: la ce-am venit acas[ a=a devreme? R[m`neam, mai f[ceam un schimb. Or fi pornit ma=ina, trebuie s-o fi pornit... Ia aminte spre casa vecinului nimeni pe afar[. O mul\ime de perechi de ]nc[l\[minte ]n fa\a u=ii =i mai mari, =i mai mici. Z`mbe=te Ignat: spunea tata c[ aveau acas[ o pereche de bocanci numai, care se scula mai diminea\[ acela-i apuca, ceilal\i umblau descul\i, chiar de era om[tul la genunchi... M[[i Guli\[[[, m[[[i! Vrea s[-l ]ntrebe: dar cine m-a c[utat? Nu d[ glas vecinul. }n geam apar ca vreo duzin[ de nasuri turtite. Peste c`teva clipe dispar toate ca =terse de un burete s-o fi strop=it careva dintre p[rin\i... Mai a=teapt[ pu\in: poate iese cineva. U=a nu se deschide. Porne=te ]napoi. Urc[ pe prag, descuie lac[tul, ]l pune pe sc`ndur[ deasupra u=ii s[ m[ schimb... pe urm[ v[d ce-oi face... Vara ]=i l[sa hainele b[tute cu praf de piatr[ afar[, le arunca sub =opron... Acuma... De vreo s[pt[m`n[ n-a f[cut pic de foc ]n sob[, ]n cas[-i frig... Vrea s[ se-ntoarc[ s[ adun ni=te surcele, ni=te vreascuri dar... se r[zg`nde=te. Apas[ pe clan\[ =i ]mpinge u=a. Din mers bag[ m`na ]n s`n, scoate traista =i-o arunc[-n ungher s-a rupt, trebuie s[-i pun ni=te petice \ine spre buc[t[rie acolo m[ dezbrac... Ridic[ ochii =i-ncremene=te.

341
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

342
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

}n fa\a lui, ]n cuierul de pe perete, at`rnate hainele Anei. Rochia de catifea ro=ie ro=u dungat[, deasupra pus paltonul, astfel c[ sub el se vede ca de-o palm[ poala rochiei toate r`nduite a=a parc[-ar fi ]mbr[cate pe d`nsa. }n prima clip[ cu adev[rat i se n[zare Ana, aici, ]n tind[. }l a=tepta s[ vad[: c`nd se-ntoarce? de ce z[bove=te at`ta dac[ a plecat mai devreme de la carier[? ce face dac[ vine acas[? St[ vr[jit ]n mijlocul tinzii cu ochii la haine, apoi pleac[ ochii: s[ m[ ier\i... n-aveam putere s[ intru... =i tu... s[ nu m[ proboze=ti prea aspru... de-ai =ti c`t sunt de obosit... =i ce greu mi-i... +tiu, dragul meu, =tiu... dar rabd[... e=ti tare, e=ti voinic, e=ti b[rbat... eu, femeie, =i ]nc[ rabd =i m[ \in... nu te da... Nu m[ dau, nu, dar amarnic mi-i greu... Hai, dezbrac[-te, schimb[-\i hainele, adu ni=te smicele, a\`\[ focul =i g[te=te-\i ceva de m`ncare... De m`ncare? dar nu mi-i foame... Eeee! ]l dojene=te u=urel: asta cum se mai cheam[, b[rbate? ai vreo nepl[cere la lucru? ori, poate, e=ti ]ndr[gostit? }ndr[gostit? ce vorbe=ti, femeie? Ignat se apropie de haine =i ridic[ m`na la cuier. Nu! las[-le, nu le muta de aici... c[ldarea de lut ai l[sat-o... las[ =i hainele... o s[ te a=tepte aici, ]n cui, ]n fiecare zi... c`nd te vei ]ntoarce de la munc[ te vor ]ntreba: dar ce ai la inim[? dar cum te sim\i? dar e=ti obosit? dar e=ti fl[m`nd? Bine, am s[ le las... dar s[ =tii c[ mi-i greu, tare greu mi-i s[ le v[d... Intr[ cu ochii pleca\i ]n buc[t[rie, se a=az[ pe patul de sc`nduri din dreapta =i ]ncepe s[-=i scoat[ hainele de lucru... L[s`nd ]n urm[ planta\ia de pruni drumul desfundat, obezile ro\ilor ]ntorc lostopene de glod =areta

inginerului iese anevoie la =osea =i-i gata s-o ieie la vale, dar aici Murga opre=te g`f`ind din greu: a obosit, s[rmana, de pe crup[ se ridic[ v[lurele de aburi alburii. De-ar amor\i mai degrab[ p[m`ntul, se g`nde=te Petrea, sare jos =i s-apuc[ s[ cure\e ro\ile cu piciorul. Arunc[ la o parte un scaiete ag[\at de osie =i ia aminte ]nd[r[t: m`nzul a r[mas ]ntre copaci. Iapa ]ntoarce capul =i necheaz[ a chemare. Ne-ajunge el, u=ernicul, las[... Calc[ pe scar[ =i urc[: dii, Murga... De c`nd s-a r[sturnat cu motocicleta ]ntorc`ndu-se noaptea de la o cum[trie din alt sat nevasta =i-a rupt =ira spin[rii, l[s`ndu-l cu doi copii mici, la care p`n[ ast[zi nu le-a g[sit mam[, s-a jurat Petrea s[ nu mai urce c`te zile va avea ]n ma=in[ =i acum, iat[-l, umbl[ cu tr[sura asta de-un cal. Mergem! ridic[ biciu=ca, dar Murga pleac[ =i mai tare capul r[m`n`nd neclintit[ locului... Vine el, las[... n-ai team[. Arunc[ iar[ o c[ut[tur[ ]napoi: s-a r[t[cit ]ntre ni=te r`nduri de m[lai necules b[iatul t[u \intat ]n frunte. O fi v[zut iar[ vreun iepuroi, ca deun[zi... Cum simte c[ ne-am dep[rtat, s[-l vezi cum porne=te la fuga dup[ noi... Dar dac[ vrei s[-l mai a=tept[m, m[ rog, voia ta... +i se apuc[ s[ potriveasc[ sacul cu paie de sub d`nsul. Ia te uit[! face a mirare: de at`tea ori am mers pe aici =i... niciodat[ nu mi-am aruncat privirea de pe deal... }n=irat de sus, de la iez[tur[, p`n[ dincoace, la =osea, satul ]n care s-a n[scut =i a copil[rit, cu uli\e =i ulicioare str`mbe =i ]ntortocheate mai ]nc`lcit sat nu g[se=ti altul ]n lume, cum obi=nuia a spune ori de c]te ori venea o delega\ie =i el avea datoria de a o ]nso\i

343
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

344
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

satul lui i s-a ar[tat din cu totul alt[ parte! (Le mai spunea acelor musafiri: o fi fost pornit satul nostru de niscai t[tari r[t[ci\i, de-au ales a=a loc r`pos, de=i se =tia din b[tr`ni c[ primul care s-a a=ezat aici a fost un mocan cobor`t din Mun\i, care =i-a pus st`na la dos, mai aproape de ap[, ca atunci c`nd n[v[leau t`lharii stepelor s[-=i poat[ ]nc[rca turma ]n luntre =i, trec`nd-o dincolo, s-o ascund[ ]n p[dure, dar... trecea legenda sub t[cere, c[ci... ne cunoa=tem oare istoria?) Da, cuprinz`nd satul de aici cu ochii, vede c[... de aici, de pe deal, se vede mult mai clar a=ezarea satului dec`t pe planul dat de la raion. Pe coal[ strada central[ asfaltat[ vara asta vine ]n unghi drept fa\[ de =osea... de fapt, nu-i a=a. }n schimb de aici vezi cum de-o parte =i alta se profileaz[ dou[ uli\e aproape drepte =i exact perpendicular fa\[ de =osea (s[ vezi =i s[ nu crezi ]n toat[ ]nc`lcitura asta!). Apoi cele c`teva cl[diri administrative, =coala, magazinele nicidecum nu pot forma Centrul satului neav`nd nici pic de simetrie sunt aruncate la ]nt`mplare... }n satul nostru toate-s la ]nt`mplare! E glasul lui Maxim pre=edintele care... atunci... s-a ]ntors de la o conferin\[ republican[ cu lozinca: s[ transform[m, tovar[=i, satele ]n ora=e! Auzi: ora=e? Nici m[car or[=ele... Satele noi da. Satele mici... poate =i ele. Dar satul nostru-i sat vechi, sat mare! +i a mai zis atunci Maxim: asfalt[m strada =osea-centru (acum e asfaltat[), pornim construc\ia Casei de cultur[, Po=ta, Casa speciali=tilor, Spitalul, Casa de oaspe\i ]n c`\iva ani ne transform[m ]ntr-o a=ezare urban[! Pe dracu! face Petrea: dintr-un sat cu uli\e ]nc`lcite? Ori ]l d[r`m[m =i construim altul, ori... A=a s-a pronun\at la sesiunea convocat[ anume pentru problema perspectivei de dezvoltare a localit[\ii, lucru care... pozi\ia lui,

adic[, a st`rnit riposta =efului. Cum: s[ d[r`m[m casele? Dar oamenii unde s[ tr[iasc[? Care pe unde poate: unii la p[rin\i, al\ii pe la neamuri, a replicat Petrea cuprins de ambi\ie: s[ fim revolu\ionari, tovar[=i! Oho! Revolu\ionari, =i Maxim a nu =tiu c`ta oar[ se puse a povesti ce-a v[zut el c`nd a c[l[torit ]n Bielarus ca s[ aduc[ vaci de soi: un gospodar ]=i dura cas[ l[s`nd pe cea veche, mic[ =i str`mt[... ]n[untrul celei noi, largi =i mari ]ntreag[ cum era, ca s[ tr[iasc[ ]ntr-]nsa p`n[ va fi gata cea nou[... Ce zici: era revolu\ionar gospodarul acela?... Cine =tie ce-o fi avut Maxim ]n vedere, numai c[ Petrea a intervenit prompt cu ideea de a face o Strad[ a Tinerilor }nsur[\ei. Cine l-a ]mpins? De ce anume el =i-a amintit de acea idee care se n[scuse mai de mult? Ca s[ i-o pun[ lui Maxim ]n nas? A =i indicat locul unde s[ fie plasat[: ]ntre =osea =i Mal! Pe f`=ia de p[m`nt care... Abia acum, de aici din deal, vede c[ acela era cel mai potrivit loc pentru noul Centru al satului. Acolo trebuia pornit[ Casa de cultur[, Spitalul, Po=ta, Casa speciali=tilor, Hotelul pentru turi=ti... Ce gre=eal[ boac[n[ am f[cut! se ceart[ el pe sine, dup[ care: cele vreo opt locuri de cas[ ]mp[r\ite tot cu sprijinul meu... c`teva dintre ele sunt aproape gata... Mintea moldoveanului cea de pe urm[!... Ridic[ biciu=ca =i plesne=te sup[rat aerul. Tr[sura porne=te pe marginea =oselei, la vale. M`nzul salt[ din urm[ pe picioarele lui sub\iri, tremur[toare. La aceea=i sesiune a fost aprobat[ ideea cu Strada Tinerilor }nsur[\ei. Acum, ]n urm[, =i Maxim a ]n\eles c[... prea s-au gr[bit. Mai bine s[ fi r[bdat un an, doi. Vezi ce ]nseamn[... moda?

345
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

346
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

Pe pod Murga opre=te =i ]ntoarce capul. M`nzul! I-a auzit nechezatul =i vine la s[rita. Din fa\[ gone=te la vale un camion. M`nzul \ine pe st`nga =i nimere=te ]ntre =aret[ =i camion aburi de benzin[ ]l izbesc ]n n[ri. Petrea ]ntinde m`na, instinctiv. Are noroc m`nzul: =oferul a \inut mai pe dreapta, c`t pe ce s[ anine parapetul de beton =i se alege cu spaima. Se apropie de maic[-sa ]nv`rtind codi\a, =i bag[ botul lucios sub =oldul ei cald. Dar iapa porne=te mai departe f[c`nd a dojan[ cu capul: erai s-o p[\e=ti, b[iete! Acum b[iatul vine dup[ =aret[ \in`ndu-se aproape: se =tia vinovat... Petrea o las[ din voie: b[tr`na iap[ cunoa=te drumurile bine. Dup[ cum =i firea st[p`nului o cunoa=te. Destul s[-l aud[ tu=ind ori rostind o jum[tate de vorb[ =i pe dat[-l ]n\elege. Deap[n[ drumul pe margine. Prundi=ul sc`r\`ie sub ro\i, fo=nind sub copite ca ni=te frunze uscate. Capul omului se leag[n[ ]n ritmul ro\ilor: a=a... bine... mergem... mai departe. De fapt, prin acea cl[tinare a capului Petrea vrea s[ spun[ c[ nu-i de acord cu ceva, dar cu ce anume nimeni nu poate =ti. Vorba e, poate, de ferm[ de acolo se ]ntoarce, unde se pune la cale o construc\ie uria=[, =i iar zice c[ nu-i potrivit ales locul, trebuia pus[ pe coast[ mai sus, s[ fie scurgerea mai bun[. A v[zut ]ntr-un alt sat... unde s-a construit prima de acest fel... E plasat[ pe un teren foarte ]nclinat... Ce-i drept, la =osea, unde... trece lume, mul\i turi=ti... mirosul nepl[cut, dar ce-are a face: turi=tii cu ale lor, noi cu ale noastre. De dup[ =irul de salc`mi desfrunzi\i apare o cas[ nalt[, acoperit[ cu olane ro=ii. }n spatele ei o bojdeuc[: acoperi=ul jum[tate din stuf, jum[tate din paie ]nnegrite de ploi, cu pete de noroi pe peretele dinspre =osea. Pe vremuri ]n chichinea\a asta era dugheana

satului: ]ntr-o od[i\[ tr[ia st[p`na, ]n cealalt[ st[tea la tejghea un omulean cu ochelari. Vindea sare, bomboane, gaz, s[pun. Auzind odat[ Petric[ de la al\i cople=i c[ s-au adus baloane colorate aducea peticarul, dar p`n[ s[ ajung[ ]n mahalaua lor c[ru\a lui cu un cal chior, se terminau a \inut tot o fug[, dar dughenarul taman se dusese undeva. Nu plecase departe: lac[tul era prins ]n belciuge, ne]ncuiat. Cum a v[zut lac[tul, a dat s[ ias[, dar r[sare nu se =tie de pe unde Tic[, un pui de \igan din mahalaua lor... Hai s[ ne uit[m prin cr[p[tur[, zice, poate sunt baloane. Dac[ vine =i ne prinde? Eu am s[ p[zesc... Prostu\ cum era s-a uitat prin cr[p[tur[, dar n-a v[zut nimica. Atunci ]l ]mpinge dracul, apuc[ de marginea u=ii =i trage s[ fac[ mai mare cr[p[tura. C`nd s[ v`re nasul s[ se uite la baloane, hop! c[ apare dughenarul. Tic[ o =terge parc[ l-a suflat v`ntul, iar el fu g[bjit ]ntr-un ungher... Aaa, bosiacule! Fuliganule!... Dac[ nu ie=ea Ioana, r[m`nea f[r[ urechi. A fost demuuult... Iar dup[ ce s-a ]ntors de la studii inginer ]n sat, =i a venit vremea s[ se fac[ reconstruc\ia localit[\ii, s-a constatat c[ bojdeuca babei trebuie d[r`mat[. Intr`nd odat[ la d`nsa, Ioana i-a amintit: c[ tare r[u ]mi pare c[ nu l-am l[sat pe Iftene dughenarul s[ te str`ng[ de g`t. De ce, mam[ Ioan[? Dac[ vre\i s[-mi d[r`ma\i cuibu=orul unde-am adus pe lume =i am crescut copii =i mi-am tr[it via\a... }\i facem alt[ cas[, mam[ Ioan[... Nu-mi trebuie alta. Aici vreau s[ mor... Iar c`nd a v[zut oprindu-se ]n poart[ buldozerul, b[tr`na s-a proptit ]n fa\a lui =i, acoperind zgomotul motorului, a strigat: nici neam\ul c`nd fugea n-a putut s[ mi-o strice... (Un camion aninase de un col\ =i ea a ie=it =i a prins a blestema cum ]i venea la gur[ =i neam\ul s-a

347
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

348
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

v[zut nevoit s[ dea ]napoi.) P`n[ la urm[ au zis =i ei: l[s[m-o ]n plata Domnului... De fiece dat[ ajung`nd aici Petrea iu\e=te pasul dac[ merge pe jos, ori ]ndeamn[ calul ]nainte, cu motocicleta, ]i d[dea vitez[! ca s[ nu-l opreasc[ baba asta cepeleag[ =i gheboas[. Una ca d`nsa mai nimerit ar fi fost s[-=i aib[ l[ca=ul sub un deal, ]ntr-un fund de lutni\[, nu aici la =osea... Murga ]n clipa asta simte =i ea ceva, cote=te-n loc =i =areta o ia cu roata dreapt[ ]nainte duc`ndu-l peste asfalt. }ncotro apuci? Aaa, se dumere=te Petrea. M`nzul trecuse pe cealalt[ parte de =osea =i maic[-sa, dup[ ce-l chem[ de c`teva ori, iar el, u=ernicul, n-o ascult[, hot[r] s[ treac[ ea dincolo. B[tr`n[ iapa, era poate ultimul ei m`nz =i nu vroia s[-l vad[ strivit de vreun camion. A=a se g`ndea Petrea, =i ca omul cu durere, i se f[cea mil[ de d`nsa, de=i nu era dec`t un dobitoc. Dar parc[ dobitocul nu pricepe, nu simte =i el ca =i omul?... Petrea se uit[ ]napoi: r[mas iar ]n urm[, m`nzul vine de-a lungul gardurilor oprindu-se =i mirosind parii, por\ile. C`nd aude zorn[it de lan\, o rupe de fug[. Face c`teva salturi =i iar se opre=te. Ciule=te urechile ca un arm[sar, prive=te la dul[u printre ostre\e, se apropie cu botul plecat, parc[ ar vrea s[-l ]mpung[, apoi c`nd acela latr[ ]nfuriat, odat[ sare r[sucindu-se ]n aer, zv`rle cu copitele =i fuge mai departe. C`nd d[ cu ochii de casa lui Ignat, cea mai ar[toas[ din cele opt c`te-au fost pornite pe partea asta vreo trei, =i a lui, sunt gata ]=i aminte=te Petrea c[ a trecut deun[zi seara pe la d`nsul, dar nu l-a g[sit acas[. Amu este oare? Trage de h[\, calul opre=te, se ridic[ =i se uit[-n curte. S[ coboare? S[ se duc[ la u=[ s[ vad[?

Da, se pare c[-i pus lac[tul. Nu-i acas[. Alalt[ieri iar s-a discutat la prim[rie problema caselor de la =osea. Pe luni, cel t`rziu mar\i, are a prezenta concluziile respective: unde s[ ]nceap[ construc\ia Hotelului =i a Casei speciali=tilor. Mai potrivit loc =i mai frumos ca aici, pe Mal, nu se afl[. Mda! zice Petrea: am s[-l trimit desear[ pe omul de serviciu s[-l cheme. +i dac[ n-o s[ vin[? Cum: s[ nu vin[? De ce: s[ nu vin[? M`nzul ajunge ]n dreptul maic[-si, trece mai departe =i ]mpinge porti\a cu botul. Porti\a se deschide. Aha: este! ]=i zice Petrea, apoi strig[: M[i Ignat, m[i! O fi pe undeva: ]n cas[, sub =opron, dup[ cas[... De aceea strig[ tare, s[ se aud[, dar nu urmeaz[ nici un r[spuns. }njur[ cu jum[tate de glas, dup[ care mai strig[ o dat[. Trec`nd pe l`ng[ gard, ceva mai ]ncolo, m`nzul odat[ face o s[ritur[ ]ntr-o parte, speriat, =i atunci Petrea ]l z[re=te: Ignat st[ la gard, cu m`inile ag[\ate pe dou[ v`rfuri de =tachet[. Prive=te spre d`nsul, spre =aret[. Ce vrei? ]l ]ntreab[ Ignat din privire: te-am v[zut cobor`nd din deal... Credeam c[ ai s[ treci pe al[turea, dar te-ai oprit. Ea a apucat ]ntr-acoace, arat[ Petrea, tot mu\e=te, spre iapa care st[tea cu un picior ]ndoit pe loc repaos. +i amu ce vrei? Petrea nu mai poate continua acest dialog mut =i d[ el primul glas: Ce mai faci? Fac, z`mbe=te aproape r`njind Ignat: ]i crescuse o barb[ \epoas[, deas[, neagr[ =i din\ii albi =i mari ]i str[lucir[ ]ntr-un chip ciudat. Hm! Petrea ]=i caut[ \ig[rile, el, care de mult nu mai fumeaz[. Tot scotocind prin buzunare, arunc[ o

349
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

350
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

privire spre Ignat =i bag[ de seam[ c[ are ochii ce\o=i, tulburi. Ce-i cu d`nsul? N-au stat la taifas de c`\iva ani... De la joc, c[nd a vrut s-o urce pe Anu\a ]n ata=ul motocicletei... Se ]nvoise cu tat[l ei Terinte, care nu era dec`t cu vreo patru, cinci ani mai mare ca Petrea... O singur[ fat[ am, i-a zis, =i n-a= vrea s-o m[rit a=a... ca pe una b[tr`n[ ori ca pe-o v[dan[... El, b[t`nd palma: am s-o fur de la joc... cum fac fl[c[ii! Hai a=a! S[ fie frumos. Dar s[ gr[ie=ti cu d`nsa. Gr[iesc! Dup[ o s[pt[m`n[ gata, Anu\a era de acord... Dar c`nd a fost s[ se duc[ cu d`nsul, a fugit \ip`nd c`\iva metri p`n[ la motociclet[ =i s-a ag[\at de bra\ul lui Ignat. S-a apropiat Petrea de d`nsul =i i-a strecurat printre din\i: tu ce cau\i pe aici? erai la armat[! Am concediu. Concediu, morm[i cu n[duh Petrea, iar dup[ ce-a dus-o Ignat la casa lui l-a trimis pe v[ru-s[u s[-l scoat[ pe Ignat ]n drum. N-a ie=it. Pe urm[ a ]nt`lnit-o pe Anu\a-n sat: cum te sim\i cu marinarul? Bine! r[spunse pe-un ton glume\: n-am ce m[ pl`nge. Dar cu vorba noastr[ cum r[m`ne? Care: vorb[? S[ mergi dup[ mine. Nu \i-am dat nici o promisiune. Ba mi-ai promis... +i p[rin\ii t[i... C`nd a v[zut-o cum i se umezesc ochii, a ]n\eles c[ ]ntre Ana =i Ignat lucrurile nu prea stau bine... Ia seama, Anu\o: dac[ \i-a fost ru=ine s[ mergi de fat[ mare dup[ un v[d[oi, s[ nu dea Dumnezeu s[ te m[ri\i dup[ ce ajungi tu v[dan[. V[dan[? spuse cu glas g`tuit Ana =i se d[du c`\iva pa=i ]nd[r[t, parc[ ar fi avut ]n fa\[ un =arpe care o fixase cu privirea. De ce: v[dan[? Simt eu, fa Anu\[, c[ via\a voastr[ n-o s[ se lege... Auzise =i de la Terinte, =i de la mama Anei c[ n-au vrut s-o dea dup[ Ignat, c[ au umblat s-o ]ntoarc[ acas[ =i c[ spunea =i ea, chipurile s-ar ]ntoarce, dar i-i groaz[ de lume. De aceea a=tepta Petrea s[ vad[: ce-o

s[ urmeze? G[sise c`teva femei, una f[r[ copii, proasp[t divor\at[, care st[tu c`teva zile ]n casa lui, dar nu i-a ie=it nimic. St[tea singur v[d[oi, f[r[ suflet cald de femeie =i gospodin[ ]n cas[ =i f[r[ mam[ la copiii lui: unul ]ntr-a patra, altul la gr[dini\[. Dup[ ce-a intrat Anu\a s[ lucreze secretar[, st[tea uneori de vorb[ cu ea sediile se aflau sub acela=i acoperi= glumeau, iar odat[ se apuc[ Petre de-i telefoneaz[, o \ine o or[ de vorb[ =i-i fixeaz[ o ]nt`lnire. Lucru despre care Anu\a i-a povestit seara lui Ignat, la care Ignat s-a ]ntunecat la fa\[, dar n-a spus nimic... Ce m`nz frumos! Ignat ]ntinde m`na spre puiul iepei care privea mirat la omul b[rbos de dincolo. N-ai o \igar[? ]ndr[zne=te Petrea dup[ ce ]=i cerceteaz[ buzunarele. De la mine ceri? Aa... Drept, tu n-ai fumat niciodat[... Na, linge, Ignat ]ntinde ni=te f[r`mituri ]n palm[, adunate de pe fundul buzunarului: nu te teme... H`=! plesne=te Petrea din biciu=c[. Speriat, m`nzul sare-ntr-o parte, l[s`ndu-l pe Ignat cu m`na-ntins[. St[ Ignat c`t st[, apoi ia aminte spre Petrea, arunc[ f[r`miturile pe jos =i-=i ]nclea=t[ m`na pe o =tachet[. Dup[ ce-i trece spaima, m`nzul se duce la =an\ =i se prive=te ]n oglinda tulbure a apei. Apoi se ]ntoarce =i ia aminte la Ignat. Petrea prive=te la m`na mare a lui Ignat, cu palma lat[ =i degetele noduroase, groase: voinic b[rbat! n-ar strica s[-l am ]n brigada mea, dar nu vrea!... L-am chemat de c`teva ori prin al\ii, desigur, =i prin Anu\a a refuzat. I-ar fi convenit: ]=i construia cas[ =i, dac[ lucra aici, ]n sat, ]l ajuta cu lemn, piatr[, ciment, cu bra\e de munc[. Nu! A ]n\eles c[ nu vrea Ignat s[ se =tie ]ndatorat. Oric`t s-a ferit, tot a ajuns la

351
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

352
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

colhoz: locul pentru cas[ una la m`n[, dar =i lemnul, c[r[mida. St[ la =osea, dar tot mai aproape colhozul dec`t ora=ul... Chiar dac[ el, l[sat s[ lucreze la carier[, se socotea numai pe jum[tate colhoznic... I-a zis atunci Anei: oricum s-ar suci omul t[u, tot la noi are s[ ajung[. Ana: el =tie a lui! Nu-l clinte=ti. Dac[ =i-a pus ceva ]n g`nd... A=a-\i pare, An[. A=a ]l vrei. De fapt... dar ]i cunosc eu n[ravurile din =coal[. Ignat ia m`inile de pe gard, se ]ntoarce =i d[ s[ porneasc[. M[i Ignate? aproape c[ strig[ Petrea. De-amu te duci? Tu nu te duci? r[spunde acela f[r[ s[-l priveasc[. Stai, bre, c[ aveam a-\i spune ceva, z[u... Tu? Mie? Am trecut =i asear[ pe la tine... Nu \i-a spus vecinul... Guli\[? Aaaa?... Tu ai fost? se opre=te Ignat apucase a face c`\iva pa=i de la gard dar nu se ]ntoarce cu totul spre Petrea. St[ sucit pe jum[tate gr[ind peste um[r: ce dor, m[ rog, te-a ajuns de m[ cau\i a=a insistent? Ia auzi-l! Ce cuvinte dau dintr-]nsul. S[-i spun dintr-odat[ ori s[-l mai las? Veneam de la ferm[... +tii: construim o ferm[ foarte mare... Se vede de aici. Petrea se ]ntoarce: nu se vede... din deal se vede... Aducem piatr[ de la cariera voastr[. Ajung`nd drept casa ta, mi s-a p[rut c[ umbli prin ograd[. M[ dau la poart[ =i zic: noroc bun, m[i Ignate, m[i! C`nd m[ uit mai bine, nu-i nimeni ograda pustie. Acela pe care l-am v[zut a pierit din ochi, z[u... Ai v[zut pe careva-n ograd[ la mine asear[? ]ntreab[ Ignat mirat peste seam[.

Dup[ cum ]\i spun. C[ eu... de c`te ori merg la lucru, pe aicea trec. +i de fiecare dat[ m[ uit spre casa ta.. Frumoas[ ai n[l\at-o, bre Ignate, amarnic frumoas[. Numai c[ frontonul... Petrea face o pauz[. Ce: numai c[?... Precum ]\i spuneam: nu mi-a r[spuns nimeni. Acela a pierit =i eu m-am g`ndit: nu cumva Ignat era =i s-a ascuns de mine? Am mers =i m-am oprit ceva mai ]ncolo, la col\. +i iar mi s-a p[rut c[ z[resc pe cineva dup[ cas[... Nu mai spune?! Cine s[ fi fost? Nu l-ai cunoscut? De unde? Era ]ntr-amurgite =i nu se vedea. }nc[ am strigat: de ce fugi, bre? Ce te-ascunzi? Credeam c[ e=ti tu. Ce, sunt nebun? De ce m-a= ascunde de tine? De bun[ seam[: de ce s[ te-ascunzi? E=ti la casa ta, ]n ograda ta, numai c[... Ce tot aduci vorba =i n-o termini, m[i Petre, m[i? bufne=te Ignat sup[rat. Tace Petrea o vreme, privind la paiele de la picioarele lui, apoi prinde a r`de: A=a mi-i vorba. Tu s[ nu crezi ceva, Doamne fere=te... C[ de vreo doi ani n-am stat de vorb[... Poate chiar mai mult. Dar... \i-aduci aminte ce prieteni eram odat[? Ignat se uit[ la fa\a neted[ a lui Petrea st[ coco\at ]n =areta lui... nu coboar[... se teme c[ am s[-l fug[resc? Ori... deprins s[ se uite de sus la cel cu care vorbe=te?... ridic[ de jos un c[pe\el de sc`ndur[ f[cut[ proptea la gard =i o pune la loc. Tot pe dou[ roate umbli? |ii tradi\ia str[mo=easc[...

353
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

354
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

D-apoi c[... pe glodul ista r[zba\i cu altceva pe deal? Bun, bun! ]l laud[ Ignat. Nu =tiu cum pare: co=cogea inginer s[ umble cu bri=ca cu un cal. Nu se leag[... Cum: nu se leag[? A=a-\i pare \ie... Eu ]s mai lini=tit c`nd pornesc la drum. Nu vreau s[-mi r[m`n[ copiii =i f[r[ tat[. Petrea se-ntoarce, chipurile, dup[ m`nz =i, pe nea=teptate: dar un-\i-i gospodina? Te intereseaz[? Mai nainte de c`te ori treceam o vedeam prin ograd[, dar de la o vreme... Parc[ nu =tii?! r`nje=te iar Ignat. Eu? Dac-a= =ti, de ce-a= ]ntreba? Doamne fere=te nu =tiu, se cruce=te Petrea. Hai, las[, nu m[ mai iscodi, d[ din m`n[ Ignat: =tii prea bine c[-i la spital. La spital? Dar zicea badea Terinte c[ s-a ]ntors. S-a ]ntors? tresare Ignat. Cum adic[: s-a ]ntors? C`nd: s-a ]ntors? Petrea face din umeri: nu =tiu. Ignat ]=i las[ ochii ]n p[m`nt: asta vroia s[-mi spun[ c`nd ]ncepea vorba =i n-o termina? Ori, poate, avea alta-n g`nd? N-a venit. Nu-i acas[. N-am vrut s[ te sup[r. Crede-m[! Poate-i la tat[-s[u! Du-te de-o caut[ acolo. Aici la mine, nu-i. He! face ochi mari Petrea: mi-am aprins paie ]n cap. Dracu m-a pus s[ ]ntreb? Dar poate c[ umbra care-am v[zut-o pe amurgite ]n ograd[, ea era?... Bre Ignate, bre! zice Petrea a ]mp[c[ciune: de ce te zb`rle=ti a=a la mine?

Parc[ n-ai =ti! +tii prea bine, dar te faci mort ]n p[pu=oi. Iaca, bre! Nu cumva m[ crezi vinovat de ceva? D-apoi?! Eu?! strig[ Petrea =i se ridic[, ]n picioare, ]n =areta lui. Coboar[-te, ce stai cucu? ]i zice Ignat parc[ ar vrea s[-l ia de piept. M[ cobor. Iaca m[ scobor. Crezi c[ mi-i fric[? Nu \i-o fi, dar... de c`nd te-ai oprit, tot stai gata s-o iei din loc. Petrea sare jos, leag[ h[\ul de scara =aretei =i vine la gard. Doi ani =i mai bine n-a vorbit cu Ignat acela ]l avea de cel mai mare du=man. Se-nt[mpl[ ceva cu d`nsul: dup[ ce c[ n-a vrut s[ lucreze la colhoz =i s-a b[gat ]n St`nc[, a=a s-a retras ]n sinea lui =i acolo mocne=te, mocne=te de nu se =tie ce are s[ se aleag[ dintr-]nsul. El socoate c[ Petrea-i de vin[ c[ nu-i merge c[snicia. A auzit din gura lui Terinte c[, ar fi zis, cic[ odat[ =i odat[ are s[-i crape lui Petrea capul, are s[-i pl[teasc[ pentru toate celea. Care: toate celea? El, Petrea, nu se =tie vinovat, z[u! De la joc c`nd a vrut s-o duc[ pe Anu\a cu motocicleta la d`nsul, n-a avut de-a face cu ea. Da, s-a zvonit prin sat c[ s-ar fi ]nt`lnit am`ndoi ]n vreme ce se afla Ignat la armat[, c[ ea ar fi f[cut ]ntr-ascuns un avort ]n s[pt[m`nile c`t a stat acas[ la p[rin\i... Amintindu-=i zvonurile de alt[ dat[ =i f[c`nd leg[tur[ ]ntre unele =i altele, lui Petrea i se lumineaz[ dintr-odat[ ]n fa\[: iat[ de unde porne=te du=m[nia lui Ignat. }l ]mpunge la inim[. Apoi o am[real[ ]i umple sufletul: da, adev[rat, nu poate s-o uite pe Anu\a. Da, din cauza ei a r[mas v[d[oi =i pe ziua de azi. Dar... dar n-a f[cut nimic ca s[ le strice casa!

355
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

356
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

Se apropie Petrea de gard, pune m`inile pe v`rfurile =tachetelor =i prive=te-n sus, la cas[. De aproape ]i =i mai nalt[ =i mai frumoas[! Se pricepe Ignat la cl[dit. P[cat numai c[... }ntre timp m`nzul se apropie de porti\[, o ]mpinge cu botul =i intr[ ]n curte. Prev[zut[ cu un mic arc, porti\a se-nchide la loc. M`nzul se duce la robinetul de l`ng[ g[rdu\ =i prinde a mirosi firul de ap[ ce \`r`ie din \eav[. M[i Ignat, m[i: de ce e=ti tu a=a de... Cum ]s, bre? N-ai putea s[-mi spui s[ =tiu =i eu?... Hursuz, ]ncr`ncenat, ]nchis... +i ghimpos ca un arici... Chiar a=a?! Alta am vrut s[-\i spun: degeaba \ii m`nie pe mine. M`nie? Nu \in nici un fel de m`nie. Dar... mai la urma urmei: ce te bagi ]n sufletul meu? Eu... m[ bag ]n sufletul t[u? Dar ce am a ]mp[r\i cu tine: ]mp[r[\ia? Ce-a fost de ]mp[r\it s-a ]mp[r\it. +i s-a v[zut cum. Dar nu pricep de ce, dup[ at`\ia ani, ]mi calci pe urme? Eu? Doamne fere=te! Am ]ntrebat de Ana c[ a venit vorba. De fapt, nici prin g]nd nu mi-a trecut s[ r[scolesc trecutul. De c`te ori treceam v[ vedeam pe am`ndoi lucr`nd prin ograd[, la pere\i, ]n gr[din[. Dar de la o vreme... N-am =tiut c[ nu-i acas[. Mai deun[zi am aflat... De la tat[-s[u? De la d`nsul. Vezi: ]\i spun de la cine. +i a= mai putea s[ adaug ce mi-a spus, dar nu vreau s[ te am[r[sc. Are s[-\i spun[ el. Ori ea are s[-\i spun[. Cine: ea? Ana. Femeie-ta.

Ce are s[-mi spun[? Nu m[ amestec ]n via\a voastr[... Aici Petrea ridic[ iar capul =i se uit[ la cas[: s[-i spun c[ treaba-i ca =i hot[r`t[? Ori... s[-l mai las? Poate tot mai bine s[-l chem desear[ la prim[rie =i acolo, ]mpreun[ cu Maxim, s[-i aducem la cuno=tin\[: a=a =i a=a, s-a hot[r`t s[ demol[m casele astea, vreo c`teva... De ce n-a= avea ]ndr[zneala s[-i spun chiar acum? Ia aminte la Ignat: s-a ]nmuiat de tot. S[-l fi pus pe g`nduri cuvintele mele? Dar mare lucru nu i-am dest[inuit. Parc[ el nu cunoa=te g`ndurile Anei? La ce trebuia s[ m[ opresc =i s[ intru ]n vorb[ cu el? }i d[deam bine\e =i-mi vedeam de drum. Dar a=a... ce-am l[murit? Mai nimic. Ia ne-am ]mpuns unul pe altul cu vorbe neclare, cu toate c[... fiecare le ]n\elege prea bine. Se uit[ Petrea spre m`nzul care flutur[ din cap i-a intrat apa-n n[ri forn[ie ca un arm[sar, apoi din c`teva salturi e ]n cel[lalt cap[t de ograd[, ]ntinde botul peste gardul josu\ =i miroase florile de dincolo. Ignat ]=i freac[ fruntea cu nodurile degetelor, apoi se ]ntoarce c[tre Petrea: +i amu... ce? ce mai stai? M-ai poftit s[ intru? M[ rog: po\i s[ intri... Ai vreun pahar?... S-a g[si =i un pahar... Nu beau... Afar[ de asta nu prea am vreme: trebuie s[ m[ duc. Te-a=teapt[ treburile... Da, m[ a=teapt[... H`=! strig[ Ignat c[tre m`nzul care venise la ligheanul cu ap[ de ploaie =i se privea ]n oglinda lui. Ce m`nz neast`mp[rat ai!

357
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

358
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

Iapa de dincolo necheaz[, chem`ndu-l. }l v[zuse, pesemne, pe Ignat apropiindu-se =i-=i previne puiul s[ fug[ de omul str[in care ]i poate face vreun r[u. M`nzul n-o ascult[. Chiar s[ fi vrut, tot nu putea pentru c[ porti\a, dup[ cum am spus, se ]nchisese =i n-avea pe unde s[ ias[. Ajung`nd fuga la gard, ]n dreptul mamei sale, m`nzul vede obstacolul peste care nu poate s[ treac[, se repede ]nd[r[t, acolo d[ iar cu ochii de omul str[in =i, c`nd ]n\elege, cu groaz[, c[ \arcu-i ]nchis =i n-are pe unde ie=i, \ip[ cu glas sub\irel: Miii-ha-haa... }n aceea=i clip[ Ignat ]ntinde m`na s[-l apuce de coam[. M`nzul se smuce=te parc[-ar fi sim\it suflarea lupului pe grumaz. Ni=te fire de coam[ r[m`n ]n palma lui Ignat. M`nzul mai face c`teva salturi, calc[ cu un picior ]n ligheanul cu ap[ de ploaie, picioru-i lunec[, ligheanul se d[ pe-o parte, apa se vars[, =i c`nd cade la loc se aude un z`ng[nit ce-l a\`\[ =i mai tare. Din fug[ c`t pe ce s[ se izbeasc[ de peretele casei de sub copite sar stropi de noroi. O ia ]nd[r[t. }n c`teva clipe se face o ]nv[lm[=eal[ ]n toat[ ograda. Ignat d[ s[-l prind[. M`nzul ]i scap[! Petrea deschide porti\a =i-l cheam[. Iapa necheaz[. Se ]nfierb`nt[ cu to\ii. La un moment dat Ignat c`t pe ce s[ cad[: un picior ]i fuge pe locul unde s-a v[rsat apa de ploaie. M`nzul lunec[ pe sub bra\ul lui =i iese glon\ prin porti\a deschis[. Fuge g`f`ind p`n[ aproape de =an\ul cu ap[ tulbure. Abia reu=e=te s[ se opreasc[ ]nfig`ndu-=i copitele ]n p[m`ntul r[zmuiat. V[z`nd-o pe maic[-sa, necheaz[ sub\irel =i porne=te spre d`nsa. Ea ]ntoarce capul =i mi=c`ndu-l ritmic de sus ]n jos =i iar ]n sus =i iar ]n jos ]l ceart[ pentru n[zb`tiile f[cute. C`nd ]i simte botul cald lipindu-i-se de =old se ]ntoarce =i se uit[ spre cei doi b[rba\i.

U=a sc`r\`ie u=or. Ana simte c[ o prive=te cineva de la spate, dar nu se ]ntoarce. St[ cu pieptul pe pervazul de ciment, cu obrajii ]n palme =i prive=te prin geam la copacii din curte. Au mai r[mas sus, ]n v`rful unui ar\ar, c`teva frunze... Cum de se mai \in dac[ acolo v`ntul sufl[ cel mai tare? Vrea s[ prind[ clipa c`nd vreouna va porni lunec`nd ]n jos. Iat-o, s-a desprins: vine lin printre r[murele =i deodat[ dispare. A r[mas ]ntr-o cr[can[. Acolo se va ]nmuia =i va putrezi cicatrice pe trupul copacului. Ana coboar[ privirea: galbene-ruginii frunzele sunt pres[rate pe asfaltul cur\ii ]mprejurul tulpinilor. Nu multe adineaori femeia care ]n fiecare diminea\[ se aude h`r=`ind cu m[tura a trecut pe aici urmat[ de b[ie\elul ei care tr[gea targa. Le-au adunat, le-au tras pe targ[ =i le-au dus am`ndoi spre marginea cur\ii, la gardul lung ce ]mprejmuie=te mul\imea de cl[diri =i dependin\e ale spitalului. B[iatul mergea ]nainte, femeia din urm[, b[iatul mic, de aceea tot s[lta cap[tul t[rgii, frunzele curgeau =i mama ]i tot striga s[ \ie mai sus... Fereastra-i dubl[ =i Ana nu poate s[ aud[, dar pricepe c[ femeia se r[ste=te la b[iat. }l trezise cu noaptea-n cap ca s-o ajute. Dup[ aceea, bine]n\eles, avea s[-l conduc[ la =coal[ p[rea s[ aib[ vreo opt, nou[ ani=ori... Nu-i deschis[ fereastra? ]ntreab[ sufoc`ndu-se nevasta internat[ mai deun[zi: a c[zut ]n satul ei de pe scar[ ]n subsolul de ciment al Casei de cultur[ lucra

V. BE+LEAG

IGNAT I ANA

Se apropiaser[ am`ndoi de gard unul de partea aceea, altul dincoace =i se priveau unul pe cel[lalt ]n t[cere.

359

360
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

servitoare =i pornise pe ]ntuneric s[-=i caute sculele la vreo patru metri ]n[l\ime. Nu-i deschis[... Deschide-o c[ m[ n[du=, se roag[ femeia. Nu trebuie, Ano, gr[ie=te alt[ bolnav[ cu un piept enorm, bandajat, care doarme de obicei pe =ezutele: vine fum de-afar[... Dar azi v`ntul... Ana urm[re=te fumul vine\iu de frunze arse ce se ridic[ din fundul gr[dinii: azi v`ntul bate ]n alt[ parte... Femeile n-o mai aud: cea cu coastele rupte =i-a pierdut cuno=tin\a, cealalt[ prinde a tu=i mai s[ se ]nece. De cum s-a sculat diminea\[ Ana s-a dus la cabinetul de proceduri, pentru injec\ie. Dup[ care s-a ]ntors ]n salon, s-a a=ezat la pervaz =i de-atunci st[, nemi=cat[, U=a la spatele ei s-a deschis de c`teva ori, cineva a intrat, cineva a ie=it. A auzit-o pe infirmier[ schimb`nd oalele =i scuip[toarele, dar n-a ]ntors capul. Din c`nd ]n c`nd ridic[ m`na =i o poart[ pe geam cercuri, cercuri. Oric`t ]l =terge, nu se face curat mai bine zis la cel[lalt geam m`na ei nu ajunge, a=a c[ fereastra nu se limpeze=te, lumea din fa\[ tot tulbure r[m`ne. Duce m`na la ochi =i porne=te s[-i frece: mult, mult, p`n[ prinde a curge pe dinainte o ap[ galben[ de nu mai =tie la sigur de-i geamul a=a asudat ori c[ a=a curge amarul zilelor ei... Colegele de salon, v[z`nd-o c[ st[ ore-ntregi la fereastr[, se minuneaz[ de ea. Ar mai ie=i, ar mai umbla pe coridoare, s-ar plimba prin curte!... Alteori se ]ntinde pe pat =i-=i pirone=te privirea-n tavan. Dar ce-i cu tine, fat[-h[i! ]i zise ]ntr-un r`nd femeia cu pieptul bandajat care-i mai veche aici: ce stai ]mpietrit[ parc[ ai fi de-o sut[ de ani? Scoal[, umbl[,

ia-te cu lumea. Crezi c[ dac[-i spital, omul vine s[ moar[ aici? Eu am stat de dou[ ori: prima dat[ eram tineric[ de tot. N[ certasem cu b[rbatul =i am avut a=a ni=te nervi de credeam c[ s-a rupt ceva ]n mine. Am stat atunci ca tine vreo zece, cincisprezece zile ]ncremenit[. Pe urm[ m-am ridicat =i ]ncet, ]ncet m-am pornit. M-am uitat la unul, m-am zg`it la altul =i c`nd am ie=it odat[ afar[ vine =i se a=az[ l`ng[ mine un omulean. Parc[-l v[d: avea un semn pe obraz o t[ietur[. Se a=az[, intr[ ]n vorb[, ]mi spune o glum[. Aflu c[ el de mult pusese ochiul pe mine. }i pl[cusem a=a zb`rlit[ cum eram. Da eu pe atunci eram sub\iric[, o nuielu=[, nu umflat[ bute ca amu... Femeia ofteaz[ d`nd ochii peste cap. Ce s[-\i spun, fat[ drag[? C`t am stat la spital, ne \ineam unul de altul. +i a=a de bine ne era: ]mpreun[ m`ncam, ]mpreun[ ne primblam, numai la culcare ne duceam fiecare ]n partea lui... De-acum ce-ar fi fost s[ =i dormi\i ]mpreun[? r`se Ana. Dar ce crezi? Toat[ lumea ne socotea de so\ =i so\ie! Ori c[ avea\i de g`nd s[ fi\i? D-apoi dac[ omul meu s-a dovedit a=a porcos c[ nici o dat[ n-a venit s[ m[ vad[... Chiar n-a venit? Amintindu-=i m[rturisirea femeii acesteia greoaie care a fost c`ndva sub\ire ca o nuielu=[, Ana ]ncearc[ s[ =i-l ]nchipuie pe omul cu semn pe obraz de care se ]ndr[gostise cine =tie: poate c[ aceea fusese dragostea ei adev[rat[? =i i se face greu pe suflet. Triste\ea o cuprinde =i ]ncepe s[-i s`ngereze inima. Atunci fie c[-i zi, fie c[-i noapte, se ridic[, se duce la fereastr[, pune coatele pe pervaz =i prive=te ore-n =ir la aleile as-

361
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

362
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

faltate, pe care umbl[ pacien\i ]n halate, la copacii s[di\i la nimereal[, o adev[rat[ p[durice ]n jurul spitalului: mesteceni cu coaja alb[, pini tineri cu bra\e de ace lungi, salc`mi negri... Iar se aude u=a. De data asta sc`r\`itul se rupe brusc de parc[ cineva ar fi luat-o la fug[, speriat. Ana ]ntoarce capul: u=a-i ]nchis[. Privirea i se opre=te asupra femeii cu pieptul ]nf[=urat ]n bandaje. Are ochii deschi=i, a\inti\i la peretele din fa\[. Adineaori a vorbit, acum parc[ ar dormi... cu ochii deschi=i. }i vine un g`nd n[stru=nic Anei: ce-ar fi s[ str[nut o dat[? Ar s[ri-n sus asemeni nevestic[i sub\irele de alt[dat[, cum se laud[ c[ a fost? Se uit[ apoi la femeia de la cel[lalt perete, cu capul bandajat, asta doarme cu adev[rat. Se zbucium[ prin somn, se zv`rcole=te. De ce-au pus-o oare ]n salonul nostru? Alalt[ieri c`nd au adus-o infirmieii, a ]ncercat s[ vorbeasc[ cu ea, s[-i aline durerea, i-a explicat c[-s dintr-un sat, dar nenorocita n-a recunoscut-o. Sora =i medicul care tocmai au venit i-au f[cut semn s[ se-ndep[rteze, s-o lase c[ are nevoie de lini=te. Uuu, Mitreaaa, zbooooor!... Cine s[ fie Mitrea acela? Pe b[rbatu-s[u, pare-se, ]l cheam[ altfel! Zboar[, zboar[ mereu. S[rmana femeie: are cinci copii! Au fost mai deun[zi cele dou[ feti\e mai mari. Erau cu rochi\e la fel. Au stat la c[p[t`iul mamei, ea =i-a adunat toate puterile =i a fost vesel[ cu ele, z`mbitoare, ]nc`t Ana s-a ]ngrozit: ce va fi c`nd vor pleca ele? +i ]ntr-adev[r: ]ndat[ dup[ plecarea feti\elor, a c[zut pe pern[ =i a le=inat. A fost nevoie de c`teva injec\ii ca s[-=i revin[. Doctorul a certat-o pe sor[ =i pe infirmier[, le-a amenin\at c[ le concediaz[.

Infirmiera zise cu lacrimi ]n ochi: cum era s[ le alung, dac[ s[racele pot s[ n-o mai vad[ pe m[icu\a lor niciodat[... Zbooor, =opte=te femeia. Ana tresare, ia aminte ]mprejur. Deodat[ i se face ru=ine: dar eu de ce stau aici? Ce fac? Cum de-am ajuns aici? Mai bine s[ fi c[zut eu de pe scar[, cu capul ]n jos! s[-mi fi t[iat mie s`nii am`ndoi... dec`t s[ tr[iesc a=a... o sterp[tur[... Geamul se ]nv[luie ]n cea\[ lacrimi ]i =iroiesc pe obraji. Ce stai a=a, An[? a zis el atunci: nu cumva \i-i r[u? St[tea sprijinit[ cu spatele de sob[ =i privirea a\intit[ la fereastr[. S-o fi g`ndit c[ a avut vreo nepl[cere la serviciu, s-o fi ]ncontrat cu vreunul: satu-i mare, fiecare cu har\agul lui. At`\ia vin la pre=edinte purcelul lui cutare a intrat ]n gr[dina lui cutare =i i-a r`mat sfeclele, ni=te cople=i din vecini =i-au spart capetele, dar s[ nu-i dea la poli\ie c[ s-or ]n\elege p[rin\ii ]ntre ei; femeia lui cutare de la o vreme nu-i face omului ei de m`ncare, zice s[ se duc[ unde l-or duce ochii c[ s-a s[turat ca de mere p[dure\e... Lipse=te Maxim, j[lba=ii vin la Ana, cum s-a-nt`mplat cu b[tr`na care... Nu-mi d[ pensie, iar feciorii nu vor s[ m[ ajute. De unde pensie, c[ n-am lucrat la stat, v-am crescut pe voi! Ana a dat s[-i explice, dar b[tr`na m`nioas[: cine? fata asta a lui Terinte s[-mi fac[ dreptate? Ea singur[ nu-=i poate face regul[-n cas[... A=a li-i neamul, =i maic[-sa tot o de=[n\at[ a fost... Atunci, dup[ acel caz, Ana a venit neagr[ acas[. S-o fi r[scolit cuvintele b[tr`nei ori mai mult c[ut[tura ei? A deocheat-o? +i-a l[sat haina, a prins a se-nv`rti prin odaie, dar i-a venit ame\eala. S-a dat la sob[, s-a sprijinit cu spatele =i cu m`inile =i a

363
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

364
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

stat a=a mult[ vreme. C`nd s-a ]ntors Ignat de la munc[ a g[sit-o st`nd \eap[n[... Ai f[cut focul? a ]ntrebat-o ]n glum[ era var[... Ce m[-ntreab[? }=i bate joc de mine... Am f[cut!... Ignat, tot ]n glum[, s-a apropiat, a pus m`na pe sob[, apoi mut`nd-o d[du s-o pun[ pe um[rul ei. Ana s-a ferit brusc ca de-un =arpe: nu m-atinge! Dar... se b`lb`i Ignat: ce-i cu tine, Anu\o? Anu\o? ]l privi ea respir`nd greu, cu n[rile l[rgite: s[ nu-mi mai spui a=a... A ]n\eles Ignat c[ are un necaz, a hot[r`t s-o lase-n pace. A ie=it, a umblat prin curte, a f[cut ce-a f[cut =i c`nd s-a ]ntors peste vreo or[, a g[sit-o st`nd tot a=a, cu spatele lipit de sob[. A crezut c[ s-a potolit, i-a trecut sup[rarea, c[ gestul ei repezit a fost de moment... +i alteori o f[cea pe sup[rata, dar numai pentru cinci, zece minute, dup[ care izbucnea ]n r`s, se arunca la pieptul lui, ]i ]nl[n\uia g`tul cu bra\ele ca s[ ajung[, trebuia s[ sar[ sau s[ urce pe un scaun =i prindea a-l s[ruta... Ce facem cu cimentul? vorbi Ignat ca =i cum nimic nu s-ar fi ]nt`mplat ]nainte de asta: ]l a=ternem prin camera mare ori... Vru s[ zic[: ]l ]mprumut[m lui n[na=u? (adic[ lui Pricop care-=i f[cea o c[soaie). C[ dac[-l l[s[m pe la toamn[, se stric[... Treaba ta! Po\i s[-l dai =i lui dracu, nu m[ intereseaz[... Ignat o privi ]ncruntat, apoi se duse la mas[, ridic[ prosopul de pe strachina mare =i v[zu numai un c[lc`ie= de p`ine. Vru s-o ]ntrebe: n-ai fost azi la magazin? dar se r[zg`ndi. Privi =i el pe fereastr[ afar[: v[zu ni=te creste de fum plutind... departe, pe cealalt[ parte a v[ii Nistrului? nu, nu erau undeva departe, ci chiar ]n ograda lui, ca ni=te nori grei. Se ]ntoarse =i vru s[ ias[, dar trupul i se f[cu greu, se l[s[ pe lavi\[ =i puse m`inile pe genunchi: Ano, se ]nt`mpl[ ceva cu tine vremea de la urm[... Tare a= vrea s[ =tiu

ce anume... Hm! Dumnealui vrea s[ =tie! Dumnealui m[ ]ntreab[ pe mine! Auzit-a\i, oameni buni? De parc[ ar fi fost cineva ]n afar[ de ei =i ea se adres[ aceluia. Vorbesc serios, An[! Dar eu cum vorbesc? Eu nu vorbesc serios? Dar spune ceva. Spune! se strop=i Ignat pierz`ndu-=i cump[tul. Ne ciond[nim ca \iganii. Spune verde-n ochi ce ai. Ce s-a-nt`mplat... la urma urmei? Verde-n ochi vrei? Poftim. Spune-mi, te rog, b[rbate drag[: cum vorbe=ti cu tovar[=ii t[i despre femeia ta? Eu? Cu tovar[=ii mei? Cum gr[iesc to\i oamenii despre femeile lor... Las[, nu m[-nc`nta. Spune de-a dreptul. |i-a spus cineva ceva?... Anume c[ mi-a spus! Ceva de r[u?... Ceva... +tii prea bine.. +i dac[ vrei s-auzi ce anume ai spus acolo... la lucrul t[u, la piatra ta... \i-oi spune! Ana izbucni ]ntr-un pl`ns cu hohote, pieptul prinse a se zbate cu at`ta putere, c[ Ignat se cutremur[. Vru s[ se arunce, s-o cuprind[, s-o lini=teasc[, dar abia f[cu gestul de a se ridica de pe lavi\[, Ana ]ntinse m`na: nu te apropia! nu te atinge de mine! Ochii i-au fulgerat, =i Ignat se sperie de-a binelea: putea s[-l zg`rie? s[-i scoat[ ochii? Nu asta, se g`ndi: nu cumva i s-au tulburat min\ile? +i tot dintr-o b`rfeal[ a cuiva... De ce, de ce m-ai luat? Era schimbat[ la fa\[, se sufoca: de ce trebuia s[ m[ iei? De ce-am fost a=a proast[ =i am mers dup[ tine?... Auzind aceste cuvinte, Ignat ]nlemni: a=a ceva nu mai auzise din gura ei niciodat[ ]n ace=ti trei ani de c`nd se c[s[toriser[. }nseamn[ c[ ]ntr-adev[r s-a ]nt`mplat ceva grav, foarte grav. Anu\o, m[ auzi?! se repezi Ignat cu bra\ele desf[cute spre ea. O clip[ Ana ]l privi cu ochi mari, plini de groaz[, parc[ ar fi zis: ce-am f[cut? Doamne, ce-am f[cut? }n clipa urm[toare se desprinse de sob[ =i fugi spre u=[: nu te apropia de mine! s[ nu pui un deget pe mi-

365
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

366
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

ne!... da, sunt o sterp[tur[... ster-p[-tu-r[!... sterp[... m`inile lui Ignat c[zur[ neputincioase. R[mase ]n mijlocul casei ca un st`lp. Cuv`ntul continua s[-i sune-n urechi, lucru ciudat, ]ns[, nu-i putea desprinde sensul. Ia te uit[: ce-o mai fi =i asta? z`mbi prostit, f[r[ a putea pricepe neagra ad`ncime ce-o ascundea spusa ei. Abia peste vreun sfert de or[ ]=i reveni, se repezi pe u=[ afar[, dar Ana nu era. N-o g[si nici ]n curte, nici ]n gr[din[, nici pe Mal nic[ieri. Se g`ndi c[ s-o fi dus la mama soacr[ =i ar fi pornit dup[ ea, dar aveau ]n\elegere s[ nu se ia dup[ d`nsa, s-o a=tepte, a=a se ]n\eleseser[ ei ]ntre d`n=ii... Ana de bun[ seam[ porni spre maic[-sa, pe drum ]ns[ o ]nt`lni pe doctori\a Marieta, care tocmai venea de la lucrul ei la gr[dini\[ spre =osea, ca s[ plece la ora=. O v[zu =i dup[ ]nf[\i=are fa\a pl`ns[, buzele-i tremurau, trupul i se zg`l\`ia ]n\elese ce s-a ]nt`mplat. Arunc[ o vorb[ aspr[ la adresa lui Ignat ca =i... a tuturor b[rba\ilor, care dau mereu vina pe femeie de=i de cele mai multe ori este a lor vina... becisnicii =i neputincio=ii. }n c`teva minute o convinse s[ mearg[ cu d`nsa la ora=... Aici, imediat ce sosir[, telefon[ la acest spital unde avea un medic cunoscut, =i p`n[-n sear[ Ana fu internat[! Iar se aude u=a sc`r\`ind. Cine tot ]ncearc[ s[ intre =i nu ]ndr[zne=te? Ana tresare: n-o fi cumva tinerelul care m[ tot conduce cu privirea c`nd trec pe coridor spre cabinetul de proceduri? I-a spus odat[ medicul curant: o s[ te ]nt[re=ti la noi, ai s[ te faci =i mai dr[g[la=[ =i so\ul c`nd o s[ te vad[ n-o s[ te mai lase aici. Ia seama, avem b[ie\i simpatici ]n spital: unul cu must[cioar[ neagr[ se cam uit[ dup[ dumneata... Acela s[ fie?

Uuu, geme femeia cu capul bandajat: de ce nu vine nimeni? Se repede spre patul ei, ia cana de plastic =i o duce la deschiz[tura din dreptul gurii: Poftim, lele Marie, bea... Soarbe ]ncet, ]nghi\ind cu greu, mai mult suge cu limba dec`t cu buzele arse. Culc[-te... Acum culc[-te, o sprijin[ Ana cu o m`n[, de la spate. Nuu... nu pooot... Capul... m[ ame\e=te... }ntinde m`inile pe genunchi, drepte, =i st[ a=a, cu capul plecat u=or ]nainte... Parc[ ar fi o pas[re... o pas[re cazut[ din zbor, se g`nde=te Ana =i se uit[ iar pe geam: o frunz[ se desprinde din v`rful copacului. Era galben-aurie frunza, cea care rezistase cel mai mult. Ieri sear[ a suflat un v`nt puternic din miaz[-noapte n-a putut s-o rup[. Ana a ascultat vuietul v`ntului =i =i-a zis c[-i vremea a ninsoare. P[m`ntul amor\e=te. I-a spus maic[-sa care a vizitat-o azi diminea\[... ori ieri? Nu mai =tie exact: a pierdut rostul zilelor aici. Atunci frunza a rezistat, acum... O urm[re=te Ana cu ochii: lunec[ ro=ie ca o flac[r[, printre crengi. Se opre=te pe-o clip[ ]ntr-o crengu\[ se aude respira\ia ]ntret[iat[, grea a femeii apoi porne=te s[ lunece mai departe ]n jos. O s[ cad[ departe de tulpin[ de n-o s[ se =tie nici m[car din care copac a c[zut? Ori o s[ se a=tearn[ la tulpina copacului care a n[scut-o =i a purtat-o vara ]ntreag[? }ntoarce ochii ]ntr-o parte: o dor? nu vrea s[ vad[ cum cade... ca o pas[re... frunza... via\a?... Se duce la patul ei cu g`ndul s[-=i ]nfunde capu-n pern[, s[ nu vad[ =i s[ n-aud[ nimic, dar d[ cu ochii de boccelu\a adus[ de mama. N-a putut s[ intre din cauza carantinei =i au stat de vorb[ la fereastr[. Dezlea-

367
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

368
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

g[ basmaua, al[turi, pe pat: un borc[na= cu sm`nt`n[, legat la gur[ cu o foaie de celofan, copturi rumene cum =tie mama s[ coac[, o ciozv`rt[ de carne afumat[, br`nz[ de oi... Aparte ceva legat ]ntr-o petic[ groas[. Desface nodul =i g[se=te dou[ gheme: pe unul l`n[ albastr[, pe altul ro=ie... Nu m-a v[zut nimeni? Se apleac[ =i le bag[ ]n cutia de carton de sub pat, unde mai are c`teva. A ]ntrebat-o pe mama: ai fost pe la noi? ce face Ignat? Mama a privit-o ]ncruntat, a pus palma la ureche =i s-a n[l\at pe v`rfuri... Ignat, ]ntreb: ce face Ignat? Tat[-tu? La slujb[. La oloini\a lui zi =i noapte... A ]n\eles c[ ori n-a auzit, ori n-a fost pe la casa lor =i pe Ignat nu l-a v[zut. Au mai vorbit ]n a=a fel c[ din zece cuvinte ]n\elegea unul, p`n[ c`nd, la urm[, a ]ntrebat-o mama: c`nd vii acas[? Nu =tiu, a ridicat din umeri Ana. Vin[ c[ al t[u ]=i face de cap. Gr[ie=te satul fel de fel de vorbe... C`nd era Ana acas[, mam[-sa, care nu-l avea pe Ignat la inim[, nu ]ndr[znea s[ dea fr`u liber limbii. Acum ]ns[... Mai deun[zi, c`nd nu era carantin[ ]nc[ =i au =ezut am`ndou[ pe-o banc[ ]n gr[din[, i-a spus mai ]n glum[, mai ]n serios c[ b[rb[\elul ei s-ar avea ]n vorb[ cu doctori\a. A r`s atunci: dar suntem surori, ne-am luat de surori. }i femeie bun[, cumsecade... Dar c[ anume Marieta a adus-o ]ncoace =i a internat-o, nu i-a spus mamei. Auzind aceste vorbe de la mama, Ana, cum a plecat b[tr`na, a=a a r[mas la fereastr[... Doamne, se poate s[ fie adev[rat? S[ m[ aduc[ pe mine aici =i ea... ei am`ndoi... O, de ce-am venit? De ce trebuia s[ m[ iau dup[ cuvintele ei?... De ce l-am izbit atunci pe Ignat?... De ce m-am purtat at`t de ur`t?... Ca o feti=can[ z[p[cit[... De ce? De ce?...

Uuu... Mitreo... ce-i astaaaa?... p[m`ntul... fuge p[m`ntul, Mitreoooo!... Cu pa=i neauzi\i intr[-n salon medicul =i doi infirmieri. O pun pe suferind[ pe targ[ =i o scot. Ana o ]nso\e=te, dar la u=[ medicul o opre=te cu un gest scurt... Unde-o duc? Ce au de g`nd cu ea? Spunea cineva c[ e nevoie de ]nc[ o opera\ie ca s[ scoat[ buc[\ile de os ]nfipte-n creier. Poate fi ultima opera\ie... Ana se sprijin[ de tocul u=ii, ]nchiz`nd ochii: s[rmana lelea Maria... Feti\ele ei... ce-o s[ fac[ f[r[ mam[? }i vine ame\eal[: nu trebuie s[ m[ g`ndesc, nu trebuie... }n noaptea c`nd s-a ]mbr[cat cu hainele Mariei era o noapte cald[, cu lun[ plutind peste v`rfurile copacilor a ie=it pe fereastr[, a cobor`t ]n curte =i a trecut prin sp[rtura din gard p[r[sind teritoriul spitalului, ]n noaptea aceea Ana nu era con=tient[ de ceea ce face. Parc[-ar fi ridicat-o cineva din somn, i-ar fi ordonat s[ ]ntind[ m`inile =i s[ ia hainele femeii. S[ nu vad[ vreun doctor ori vreo sor[ straiele mele, zicea tot timpul Maria: nu stau mult aici... Degrab[ ies!... C`nd a ie=it ]n marginea ora=ului la =osea, apoi a adus-o ma=inu\a p`n[-n dreptul casei se ducea mai departe ma=inu\a c`nd a intrat pe porti\[ =i s-a oprit la fereastr[, ]i b[tea ]n piept cu at`ta putere de parc[ ar fi \inut o fug[ pe jos, p`n[ acas[. }i spunea inima c[ se ]nt`mpl[ ceva: ]n via\a ei, ]n casa ei, cu b[rbatul ei. }n cas[ ]ntuneric. Se opri pe prag: s[ intru? s[ bat la u=[? ce-o s[ cread[ c`nd o s[ m[ vad[? Dac[ nu-i singur? Dac[ are pe cineva? Numai c`t ]=i ]nchipui c[ Ignat al ei ar putea s[ doarm[ ]n acela=i a=ternut cu altcineva... cu alt[ femeie, toat[ vlaga trupului ]i pieri, picioarele ]i sl[bir[ =i se propti ]n marginea u=ii. St[tea ascult`nd ce se face dincolo de u=a tinzii. Lini=te. La un moment

369
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

370
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

dat i se p[ru c[ aude suflare omeneasc[, apoi o =oapt[... Se feri fript[: este cineva-n cas[, se aud vorbe... Iar se f[cu t[cere. Deodat[ izbucni un \ip[t de pas[re, pe vale. O buhn[ ]n livezi. Tot atunci la picioarele ei c[zu ceva. O broasc[! Se aplec[, o lu[ de dup[ cap =i o b[g[ ]n buzunarul jachetei: las-c[-l sperii... +i prinse a c[uta clan\a. Dac[ lac[tu-i la u=[ =i el nu-i acas[? Lac[tul nu era. Clan\a se ridic[ u=or, f[r[ zgomot. U=a se deschise nu era pus z[vorul pe din[untru! Ana se strecur[ ]n tind[, deschise cealalt[ u=[. Lini=te-n camer[. St[tu ca un minut: nu m-a auzit? Poate nu-i acas[?... Se auzea respira\ia dinspre patul de la perete, din dreapta. Un pat de dou[ persoane, pe care-l cump[raser[ ]nainte de a se muta la casa lor. Al[turi st[tea un p[tuc de copil. Li-l f[cuser[ cadou la cas[ nou[ prietenii... S[ fie mereu ocupat! Cum va porni cop[cel unul, altul s[-i ia locul. C`nd era acas[ =i se sup[ra pe Ignat, se muta ]n el, ]=i str`ngea picioarele =i a=a, ghemuit[, dormea. Pe la o vreme Ignat ]ntindea m`na =i o ciupea u=urel de ureche: hai, vino-napoi, ai s[-n\epene=ti acolo... }=i ]ncord[ privirea: este cineva-n pat sau nu-i? Luna b[tea-n fereastr[ lumin`nd doar pervazul =i florile-n vazoane. I se p[ru c[-s mai pu\ine s[ fi luat Paraschi\a dintr-]nsele? Se d[du l`ng[ sob[, soba rece... Nu m-a auzit? Ori m-a z[rit pe ]ntuneric =i m[ prive=te cum m[ furi=ez? B[g[ m`na repede-n buzunar =i puse broscu\a jos: are s[ r`d[ =i are s[ se dea de gol c[-i treaz. Broasca \up[i de c`teva ori =i disp[ru, sub mas[. Nu cumva o fi beat de nu m-a sim\it? Ori poate... Merse repede la pat, ]ntinse o m`n[, pe cealalt[: Ignat, e=ti aici? r[spunde: e=ti? Nu-i r[spunse. Se auzea respira\ia: ad`nc[, grea, ]ntret[iat[. C`nd v[zu c[ nici de data asta nu-i r[spunde, o p[r[sir[ dintr-odat[ pute-

rile... Tot drumul: alerg`nd p`n[ la =osea, apoi venind cu ma=inu\a aici... ]=i zicea cu sufletul la gur[: iat[-m[ vin.. vreau s[ te v[d... s[-\i cer iertare... nu sunt sup[rat[ pe tine... nu e=ti tu de vin[... eu sunt vinovat[, eu... femeia-i totdeauna cea vinovat[... iat[-m[ vin acas[... vin la tine... am fugit, dar acum m[ ]ntorc... am zis c[ pot, dar nu e adev[rat... nu pot tr[i f[r[ tine... bunul meu... scumpul meu... dulcele meu... iubitul meu... via\a mea, durerea mea... Vin ]n zbor la tine... ]ntinde bra\ele =i m[ ia... sunt a ta, numai a ta, numai a ta... Acum c`nd era aici, l`ng[ patul lui, el t[cea, nu r[spundea, dormea cu fa\a la perete. Atunci se a=ez[ pe p[tuc. O dureau picioarele, m`inile-i tremurau... Prinse a netezi marginea patului cu v`rfurile degetelor. O ]necau lacrimile, obida, ceva ca o ghear[ o str`nse de g`t =i nu mai putu s[ se st[p`neasc[: o podidi pl`nsul. }=i ]nfund[ capul ]n pern[ =i boci cu sughi\uri, zg`l\`it. }ntr-un t`rziu ]=i ridic[ fa\a, ]=i =terse obrajii, ]=i d[du p[rul peste cap =i ascult[ iar; acum nici suflarea nu i se auzea. Dac[ a murit? se g`ndi cu groaz[. S[ri de pe p[tuc, p[=i spre patul lui =i ]ntinse m`inile, pe ]ntuneric: o, Doamne, nu l[sa s[ se fac[ asemenea nenorocire, nu ]ng[dui... altfel de ce ne-ai mai adus pe lume, de ce-ai f[cut c[r[rile s[ ni se ]nt`lneasc[, inimile s[ ni se apropie =i s[ se lipeasc[ =i s[ nu mai poat[ tr[i una f[r[ cealalt[.. Lacrimi fierbin\i pornir[ s[-i curg[ pe obraji. Ana c[zu ]n genunchi, ]n fa\a patului =i ]ntinse bra\ele spre el... U=a se deschide sc`r\`ind lung =i jalnic =i-n cr[p[tur[ lucesc doi ochi=ori. }ntoarce capul: e feti\a care vine adesea ]n salonul lor cu o t[bli\[ =i un be\i=or carnetul =i creionul ei , trece pe la paturile pacien\ilor, ]i ]ntreab[: ce v[ sup[r[? noteaz[ =i prescrie

371
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

372
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

medicamente, proceduri, face observa\ii, d[ pedepse, aduce laude, f[c`nd voie bun[ printre bie\ii suferinzi. Cel mai mult se re\ine ]n salonul Anei. Odat[ v[z`nd-o ]mpletind la ni=te ciorapi, a ]ntrebat-o pentru cine-i g[te=te. Pentru un copila=. Dar cum ]l cheam[? Ana a r[spuns c[ nu are nume. Copili\a a f[cut cu capul: da, pricep, e a=a de micu\ c[ nici nume n-are. Ce-i? Ce s-a-nt`mplat? o ]ntreab[ Ana. O prive=te speriat[: Li\[ Ano... Unde-i?... Au dus-o? Pe cine... au dus-o? Copila arat[ cu ochii spre patul r[mas gol. N-are mam[, s[rm[nica, numai tat[. De c`nd e aici n-a fost vizitat[ dec`t de bunic[-sa, o b[tr`n[ ]ncruntat[ =i posac[; i-a adus ni=te mere =i un pache\el de biscui\i. Feti\a le-a luat, dar nu s-a atins de ele: dup[ cum a aflat, din cauza b[tr`nei a plecat mama copilei de acas[ =i tot din cauza ei nu vine aici s-o vad[. Mama ei, de fapt, n-a plecat nic[ieri, a murit, iar cei ai casei i-au spus c[ a plecat. Copila a pornit s-o caute, fugind de acas[ ]ntr-o noapte. A fost g[sit[ peste dou[ zile, departe de sat, ]n c`mp sub un pod ni=te b[ie\i m`nau caprele la p[scut =i au z[rit-o st`nd zgribulit[ =i pl`ng`nd: c[zuse ]n ajun o ploaie rece, cu grindin[. Au adus-o acas[, dar... s-a ales cu pneumonie =i a fost internat[ ]n spital. Au dus-o pe li\a Maria, copila trage u=a dup[ d`nsa: zicea sora noastr[ c[... nu mai are mult... c`teva ceasuri... Nu vorbi a=a, Ana ]i cuprinde capul: au luat-o medicii la opera\ie... }i simte inimioara ]n piept.

Cabinetul de opera\ii ]i ]nchis... Am v[zut... Au mutat-o ]n salonul de al[turi... +tii ceva? spune Ana pe un ton voit vesel. Hai s[-\i ar[t cior[piorii, vrei? Aproape-s gata, vrei? O duce de umeri spre patul ei. O a=az[. Se a=az[ =i ea. Scoate de sub pern[ boccelu\a cu gheme =i andrele. O desface pe genunchi. Vai, ce frumo=i, li\[ An[! Ce l`n[ simpatic[, vorbe=te copila ca o femeie ]n v`rst[. }nv[\a\i-m[ =i pe mine s[-mpletesc! O s[ am =i eu un b[ie\el =i vreau numaidec`t s[-i fac cior[piori... Ah, =treng[ri\o! o dojene=te ]n glum[ Ana. S-aude ceva! tresare copila tr[g`nd cu urechea. A r[sunat o lovitur[ ]nfundat[, ]n perete. Urmeaz[ un geam[t sf`=ietor. Copila sare ]n picioare: Ea!... Li\a Maria s-aude!... Se zbate... D[ cu m`inile-n perete!... Li\[ An[[[!... Ana o ]mbr[\i=eaz[ =i o str`nge la piept, acoperindu-i urechile cu palmele: Tu s[ nu ascul\i... Nu trebuie s[ =tii... Nu trebuie, micu\a mea drag[... Petrea d[ cu biciu=ca =i o ia pe =osea, la deal. Ignat mai st[ c`teva minute la gard, apoi se duce =i ]ndreapt[ ligheanul cu ap[ de ploaie v[rsat pe jum[tate de zburdalnicul m`nz, pune pe banca de l`ng[ robinet c[ld[rile =i... se opre=te-n mijlocul cur\ii... Auzi tu? S[-i vin la cabinet: acolo are s[-mi l[mureasc[ ce =i cum. Aici nu putea s[-mi spun[? Maaare =ef =i acesta! Face c`\iva pa=i =i iar se opre=te: auzi ca un murmur la spate. }ntoarse capul: \`r`ia din robinet pe foaia de tabl[ pus[ s[ nu se fac[ groap[... C`nd nu-i ap[ ]nchide robinetul, dar nu de tot s[ =tie c`nd vine iar[. Ar

373
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

374
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

trebui s[-l str`ng[, dar... Nu cumva crede c[ am s[ m[ duc? S[ m[ a=tepte! +tiu eu ce pun ei la cale. N-o s[ le mearg[. Trec chiar amu pe la to\i vecinii, ]l iau pe Guli\[, facem brigad[ =i ne ]nf[\i=[m la Maxim... Ce tot umbl[ Petrea cu planurile =i proiectele lui! Oamenii au muncit, =i-au ridicat case, le-au acoperit =i amu na! s[ le d[r`me. S[ fac[-n locul lor cl[diri cu etaje. S-o fi f[cut de la ]nceput! Nu s[-mpart[ locul la oameni, iar dup[ aceea s[-i m[ture cu buldozerul!... Arunc[ o c[ut[tur[ spre bojdeuca de dincolo de =osea =i z`mbe=te acru: am ajuns =i eu ]n situa\ia babei. }=i ]ntoarce privirea asupra casei: ferestrele mari, frumoase, cu flori sus sculptate la comand[ dup[ desenul lui =i al Anei; apoi la acoperi=, la fronton de aici nu se vede, dar... ]l are-ntip[rit ]n ochi, c[ l-a cl[dit singur din c[r[mid[ =i tot singur a ]njghebat cele trei litere: C.I.I. =i cele patru cifre: 1.9.7.1., anume a=a, desp[r\ite prin punct. P[cat numai c[... ]i sun[-n auz cuvintele lui Petrea... Se d[ iar la gard =i pune m`na, ca adineaori, pe v`rful unei =tachete... Trece o ma=in[ pe =osea, la vale. O urm[re=te cu privirea p`n[ sub deal... Auzi tu: p[cat! De ce, m[ rog, p[cat?... }=i aminte=te ziua c`nd ridicau pere\ii. La clac[ oameni mul\i: neamuri, vecini. Paraschi\a strig[ deodat[: vine =i badea Petrea! Nu-l poftise nimeni. Trecea pe drum. Alte strig[te: vine =i inginerul... inginerul a venit!... Ignat ]ntoarce capul c[ut`nd-o printre ceilal\i. Privirea ]i fugi peste gr[mezile de piatr[, peste sacii cu ciment, printre b[rba\i cu bra\e albe de praf de piatr[ =i femei cu poalele-n br`u. O g[si: Ana avea m`necile suflecate mai sus de cot, bra\ele ro=ii, fa\a aprins[. }i ]nt`lni privirea =i ]n\elese c[ l-a v[zut =i ea pe Petrea =i... s-a pierdut... Nu cumva ea l-a poftit la clac[? se g`ndi. Cineva strig[: ia s[ ne spun[

inginerul: am pornit drept construc\ia nu s-a pr[v[li? Altul: el f[r[ busol[ nu vede. Nu busol[ ochean[! Teodolit se zice! Cel mai exact aparat ]i ochiul, s[ =ti\i de la mine!... Spun`nd Doamne ajut[, Petrea ]=i suflec[ m`necile fl[c[ie=te, alese o piatr[, unse locul cu ceamur =i o puse-n zid. S[ \ie, m[i Ignate, o sut[ de ani! O mie! ad[ug[ de la d`nsul un b[ietan de al[turi. Dac[ a pus-o un inginer! z`mbi un mo= chefliu. Ignat urm[re=te cu privirea alt camion care lunec[ =uier`nd la vale. Un val de aer rece ]i atinge obrazul =i se duce mai departe. Dup[ ce se-ndep[rteaz[, lucru ciudat, are senza\ia c[ o parte din el, din fiin\a lui s-a dus cu ma=ina aceea... De unde asta? Nu cumva din nem[rturisita lui dorin\[ de a se smulge din loc =i a porni c`t mai repede, chiar acum, undeva... departe. Ori c[ z[ri ]n cabin[ un chip care i s-a p[rut cunoscut, ni=te ochi ce l-au privit o fr`ntur[ de secund[ pe el st`nd aici, singur, g`rbovit, \in`ndu-se cu m`inile de gard? S[-l fi v[zut cineva cu adev[rat ori numai i s-a n[z[rit? Poate c[ s-a v[zut el singur pe sine de colo, din cabin[, =i accept`nd acest joc copil[resc, ]n ]nchipuirea lui, de-acum a =i plecat cu ma=ina?... Dac[ m[ las luat de n[luciri cine =tie unde ajung!... De la piatra pus[ de Petrea g`ndul ]l poart[ la noaptea c`nd a s[rit Ana din somn, tremur`nd, mai pl`ng`nd. A avut un vis groaznic: se f[cea c[ era singur[ ]n cas[ =i peretele din spate acela ]n care a pus Petrea piatra odat[ s-a desf[cut ]n dou[ =i a prins a se surpa. O piatr[ venea asupra ei =i a dat s[ fug[, dar n-a putut: picioarele ]i erau ]ngropate ]n p[m`nt... Ignat! Ignat! a strigat =i a=a strig`nd s-a trezit. C`nd ]l v[zu al[turi, casa sc[ldat[ de lumina lunii pline, ei am`ndoi pe patul de sc`nduri a=ezat pe ni=te c[r[mizi, se ag[\[ de um[rul lui =i ]ndelung[

375
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

376
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

vreme nu se putu lini=ti... Dup[ aceea o surprindea uneori duc`ndu-se dup[ cas[ =i cercet`nd peretele, de sus ]n jos, purt`ndu-=i palma pe el, de parc[ nu =i-ar fi crezut ochilor. }n\elese: c[uta cr[p[tura ]n zid, aceea pe care o visase... Iar atunci, tot ]n acel loc o g[si ]nchircindu-se, de-acum c`nd o str`nser[ r[u de tot durerile... Bun[! face Ignat semn cu capul c[tre un om ce trece cu c[ru\a pe =osea ]n sus. C`nd s[ porneasc[ spre u=[ s[ intre-n cas[, vede ivindu-se-n deal un camion. Are, ziua-n amiaza mare, un far aprins. Dar ceea ce-l mir[ pe Ignat este mersul ma=inii: ba vine iute la vale, ba pe nea=teptate se opre=te =i chiar, lucru ciudat, se duce... ]nd[r[t. Parc[ cineva nev[zut, de dincolo de muchea dealului, l-ar trage de-o fr`nghie lung[, l[s`ndu-l s[ ]nainteze c`te pu\in =i tr[g`ndu-l ]napoi... Trebuie c[-i de gum[ funia, z`mbe=te Ignat. Ajung`nd ]n dreptul barierei r[mase de pe timpul carantinei, camionul opre=te, farul se stinge, portiera din st`nga se deschide =i sare din cabin[ =oferul cu manivela ]n m`n[ un omulean ]ntr-o pufoaic[ neagr[. Te-a g[sit? Ignat ]ntoarce capul: dincolo de gard, cu topori=ca-ntr-o m`n[, st[ Guli\[. Cine?... Da, m-a g[sit. Ce vrea? Iar cu... casa ta? Cu casele noastre, m[i Guli\[! Cum: =i-a mea?! Guli\[ uluit las[ topori=ca ]n jos. Dup[ care, aiurea: caut un b[\... S[ pun coad[ la furc[... M[ apuc de s[pat... Vrei s[ te apuci de s[pat? M`h], dar... de ce m[-ntrebi?

Vorbe=te tare Guli\[ de=i nu-i dec`t la c`\iva pa=i dep[rtare. Sunt vecini, dar te-i mira de-a c[lcat vreo dat[ ]n ograda lui Ignat... Da, a venit la clac[, dar nu z[bav[ l-a chemat careva dintre copii trimisese femeia dup[ d`nsul. Mai nalt[ ca d`nsul, voinic[, nu-l las[ s[ se amestece prin lume, mai cu seam[ dac[ sunt =i femei. Ori din gelozie, ori c[ nu vrea s[-l ia careva-n b[=c[lie. S[ fi auzit din cas[ cum porni s[-l iscodeasc[ una c`\i copii are, numindu-i la r`nd. El: Ileana, Maria, Vera, Costic[... ]nt`i Costic[ pe urm[ Vera... Vasile, Neculai... ba, Neculai =i Vasile-s gemeni... }i ]n=ira, iar oamenii r`deau cu hohote... Unde vrei s[ sapi? Dinaintea casei... Aaaa, dinaintea casei. Ar trebui s[ m[ apuc =i eu... }ncearc[ s[-=i aduc[ aminte: pe unde-o fi furca? I-a dat-o lui Guli\[ mai deun[zi. Se ducea la ]nc[rcat gunoi, la grajduri. Nu cumva i-a rupt coada =i acuma umbl[ c[ut`nd un b[\? }ntoarce Ignat capul s[-l ]ntrebe, dar Guli\[ ]i ghice=te g`ndul: |i-am adus-o. Am pus-o de la vale de cas[, l`ng[ perete. Vreau s-o dreg pe-a mea arat[ la creanga de la picioare: o s[ fie o coad[ bun[. Numai s-o netezesc bine... Ignat porne=te de la gard: mare lucru o coad[ de furc[! A=a li-i vorba mai totdeauna: o ]ncep cu una, dar ajung la cu totul altceva. Bun[oar[ azi: ]n loc s[ se clarifice cum or face cu casele... adic[ s[ se lase ei, gospodarii de pe Mal, s[ le strice casele =i s[-i mute ]n alt[ parte a satului ori... s[ se \ie dimpreun[, s[ se apere?... Lui Guli\[ poate c[-i convenea: satul avea s[-i construiasc[ o cas[ mai mare =i mai ar[toas[ dec`t a lui c`nd o pornise nu =tia c`\i puradei avea s[-i aduc[ fe-

377
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

378
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

meia! ]n care-i vine str`mt. Pentru ceilal\i, =i pentru Ignat nu-i deloc convenabil... S[ m[ spetesc iar[, s[ ridic alta? Mie satul n-o s[-mi fac[, =tiu bine. Doar n-o s[ fac[ la to\i! }\i d[ ceva bani ori te pomene=ti c[ tr`ntesc o cl[dire cu etaje =i te bag[-n cu=c[!... }n fa\a u=ii, de-acum c[lc`nd pe prag, aude z`ng[nit de tabl[ tr`ntit[, ]n drum. Se uit[-ntr-acolo: un camion oprise ]n dreptul por\ii. +oferul se zv`rcolea pe la motor, ba urc`nd pe arip[ =i b[g`ndu-se sub capota ridicat[, ba cobor`nd =i fugind spre cabin[. De-a mir[rii: cum s[rea de pe roat[, capota c[dea automat, f[c`nd un zgomot stra=nic. Pesemne, motorul nu porne=te =i =oferul, plin de n[duf, nu =tie ce s[ mai fac[. Iat[-l, ]nv`rte=te manivela, tot mai repede... Pare s[ fie camionul care venea cu un far aprins... Ai ]nc`lcit-o, m[i omule! zice-n sinea lui Ignat, deschide =i p[=e=te ]n[untru. Trece cu capul plecat ]n buc[t[rie, trage un sc[unel de sub pat, ]=i scoate-n grab[ bocancii =i r[m`ne ]n ciorapi... Are c`te doi pe fiecare picior. }s g[uri\i, ciorapii, unde-i rupt unul, ]i ]ntreg cel[lalt, a=a c[ g[urile se acoper[ unele pe altele. }i scoate =i-i arunc[!... Ar trebui s[ m[ sp[l... Trage ligheanul, se spal[ pe m`ini, pe fa\[... }=i spal[ picioarele... G[se=te sub a=ternutul din pat ciorapii de l`n[, ]ntregi, =i-i ]ncal\[. Se duce ]n camer[, ]=i ia hainele curate, se ]mbrac[ =i vine iar ]n buc[t[rie. Caut[ ciubotele, dar nu le vede. S[ ]ncal\e bocancii iar[? }s murdari, zg`ria\i de pietre... Unde, naiba, s[ fie ciubotele?... Mai iute, mai repede s[ se ]ncal\e... S[ se ]ncal\e =i s[ ias[ din cas[! Dar unde se gr[be=te a=a Ignat? Are vreo treab[ pe afar[? Vreo trebuin\[ ]n sat? Nu! Vrea s[ ias[, s[ ias[ mai degrab[ din cas[. S[ ias[ la gard.

S[ ias[ ]n =osea. Pentru c[ nu poate, i-i greu s[ stea singur, aicea, ]n cas[... Iese ]n prag. Camionul tot ]n dreptul por\ii lui st[. +oferului numai fundul de sub capot[ i se vede. Merge p`n[-n mijlocul ogr[zii s-a v[zut un fulgu=or c[z`nd. Prive=te-n sus, se uit[ spre Mal, ]n zarea fumurie de pe valea Nistrului: Mi s-a p[rut. Prive=te iar ]n jos, aplec`ndu-se la p[m`nt: Cam devreme s[ ning[... }=i poart[ privirea de la un pomu=or la altul stau drep\i, sub\irei, ]n r`nd, cu crengile gola=e =i parc[-i aude: a venit s`mb[ta, poate dai pe la noi s[ ne vezi, s[ ne ]ntrebi cum ne mai sim\im cum v[ sim\i\i? ... c[ vine iarna vine =i ar trebui s[ v[ leg cu ni=te paie la tulpin[ c[ or da ni=te iepuri... Avea sfoar[ ]n =opron, sub strea=in[, o g[sise odat[ pe drum c`nd se ]ntorcea de la lucru un ghem ]nc`lcit, c[zut pesemne din vreo ma=in[ l-a pus sub\ioar[: mi-a prinde bine... Iar se-aude sun`nd portiera ma=inii. Se uit[-ntr-acolo: din cabin[ apare un picior ]ntr-un pantof negru =i-n ciorap sub\irel, de capron. Calc[ pe scar[, z[bove=te un timp p`n[ vine =i cel[lalt. Se sf[tuie ]ntre ele o vreme, apoi primul picior coboar[ atent, ajunge cu greu la p[m`nt, ]l cheam[ =i pe cel[lalt care nu se =tie de ce z[bove=te pe sc[ri\[ =i dup[ ele, coboar[, iat[, =i st[p`na... Pe urm[, dup[ ce-a trecut ziua de s`mb[t[ =i noaptea spre duminic[, dup[ ce femeia str[in[ disp[ru din casa lui f[r[ s[-i spun[ un cuv`nt, c`nd st[tea s[-=i aminteasc[, i se p[rea c[ a lunecat din cabin[ ca un abur. De fapt, a v[zut-o cu adev[rat c`nd st[tea de-acum pe marginea =oselei, ]ntre camion =i =an\ul pe jum[tate cu ap[. St[tea ]n pantofi u=ori,

379
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

380
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

palton de plu= =i cu broboad[ galben[ pe cap. I se p[ru o r[s[rit[ ]nflorit[, ap[rut[ nu se =tie prin ce minune la vreme t`rzie de toamn[. Se cl[tin[, singuratic[, pe marginea =oselei, iar capul ei se ]ntorcea ]ncet, c[ut`nd soarele printre norii cenu=ii, apu=i. Mai g[si Ignat o explica\ie a impresiei stranii ce i-o f[cu apari\ia femeii necunoscute, din prima clip[ cum o v[zu, dar abia noaptea c`nd s-a culcat pe lavi\[ sub ferestre, =i a venit de l-a ]nv[luit somnul cu aripa lui =i l-a dus ]n lumea acelui vis zguduitor, neuitat, ]n care s-au ]mpletit laolalt[ cele tr[ite ]n ajun, durerea =i dorin\ele t[inuite, c`nd dormea cu fa\a ]n sus, ]mbr[cat cum intrase ]n cas[, iar femeia care venise cu d`nsul de la ora= ]napoi s-a culcat ]n patul lui. Avu impresia c[ o mai v[zuse, c[ o cuno=tea. Vroia s-o ]ntrebe =i nu ]ndr[znea =i, ca s[ se completeze veriga ce lipsea, s[ se ]nnoade firele, deodat[ ]=i aminti: era ]n ziua c`nd se ]ntorcea ]n concediu... a=tepta la bariera ora=ului o ma=in[ care s[-l repead[ p`n[-n sat... a=tepta acolo =i o femeie cu batic galben... sem[na cu asta... poate nu sem[na, au trecut ani de atunci!... dar \ine bine minte: era trist[, i-a spus ea ori a priceput dup[ cump[r[turile ce le f[cuse: avea o durere, o nenorocire acas[... ce s[ fi avut nu \ine minte... el era vorb[re\, bucuros c[ vine acas[, umbla de colo colo pe marginea =oselei... ridica m`na, ma=inile nu opreau... aveau locurile-n cabin[ ocupate... el glumea doar ar ]nveseli-o pe femeia c[tr[nit[, o ]ndemna s[-=i pun[ chipiul lui de soldat ]n cap =i s[ ridice ea m`na... iat[ c[ o ma=in[ opri, pentru d`nsul opri, ca militar ce se afla, dar el l-a rugat pe =ofer s-o ia pe condrumea\[, p`n[ la satul cutare, ceva mai departe de al lui... c`nd urc[ =i era s[ porneasc[, femeia ]i arunc[ o privire cald[, plin[ de recuno=tin\[, spuse

c`teva cuvinte pe care abia de le auzi, dar le pricepu... a v[zut lacrimi ]n ochii ei... mai pe urm[ ]=i aminti cuvintele =i ]n\elese c[ biata de d`nsa avea mort acas[, se pare un copil mic... Se uit[ Ignat: femeia st[ l`ng[ ma=in[. Odat[ ]=i zice: dar ce m[ holbez eu a=a? ori n-am alta ce face? de c`nd am venit, un pai n-am ridicat de pe jos... Se ]ntoarce =i prinde a c[uta... furca! Ia s[ m[ duc pe dup[ cas[ unde zicea Guli\[ c[ a pus-o. Am trecut, dar n-am z[rit-o. S-o fi luat careva din vecini? Abia face c`\iva pa=i =i simte c[... parc[ l-a chemat cineva. A=a, f[r[ glas. Se ]ntoarce brusc. Femeia cu broboad[ galben[ st[ la gard. A s[rit peste =an\? }i lat, =i ea, a=a micu\[, cum putea s[-l sar[? Ori s-a dus pe la pode\? C`nd avea s[ se duc[ dac[ acu c`teva secunde st[tea l`ng[ ma=in[? De mirare, z[u... De ce-a venit? Ce vrea?... De, i s-o fi f[cut =i ei ur`t s[ tot stea ]n cabin[... Se uit[ la femeie, acum o vede bine: are pielea fe\ei palid[, de=i n-ai spune c[-i sl[bu\[ poate din cauza galbenului ce-o ]nconjoar[? obrajii rotunzi iar c`nd se d[ mai aproape bag[ de seam[ un fel de cea\[ plutind ]n privirile ei. +i-amu de ce-a trecut dincoace? O clip[ mai nainte se mustrase Ignat el ]nsu=i: de ce stau =i casc gura, dac[ m-am pornit s[ caut grebla... adic[: furca? Dar se simte oarecum intrigat. Nu, nu-i nevasta =oferului. Dac[ ar fi, ar sta-n cabin[, n-ar cobor]. Ori ar ]ncepe s[-l cic[leasc[: dar mai ai a te moco=i mult acolo?... Se vede c[ a luat-o de pe drum... S-o fi duc`nd la ora=, dar... s-a defectat ma=ina... =i ea a=tepta... r[bd[toare... Om bun: n-ai, m[ rog, o gur[ de ap[?

381
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

382
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

}n prima clip[ Ignat nu pricepe: ce m-a ]ntrebat? O prive=te de parc[ ar fi avut o minune ]n fa\[ cu ochii m[ri\i. Olecu\[ chiar prostit. Vrea s[ deschid[ gura: ce-ai spus? dar imediat ]=i d[ seama: m-a= face de ru=ine. Ei, ce poate s[-l ]ntrebe o drumea\[ dec`t ni=te lucruri obi=nuite, ca to\i drume\ii care trec ori se opresc aici: despre vreme, despre drum, despre... Dup[ cum deschise gura, dup[ buzele albe, arse, pricepe ce vrea. Ap[?! Necunoscuta ]ncuviin\eaz[: ap[, privind spre robinetul din care cad picuri sun[tori pe tabla pus[ jos. Apa se prelinge ca la vreun metru =i se adun[ la r[d[cina unui m[r. }i pricepe g`ndul =i se gr[be=te s[-i spun[: Nu, nu... adic[: s[ nu bei din robinet c[-i rece... amiroase a fier: m[ duc s-aduc din cas[. Tot amu! Se suce=te iute ca un b[ietan, parc[ nu el ar fi lucrat la piatr[ toat[ s[pt[m`na, parc[ nu el ar fi fr[m`ntat azi glodul jum[tate de sat. Intr[-n tind[, caut[ prin unghere: unde-i cana? Trece-n buc[t[rie nu se vede. Intr[-n camer[ nu-i pe mas[. Se opre=te g`f`ind: dar unde s-a mistuit oare cana ceea? }l trec n[du=elile, fruntea i se abure=te: iaca, m[i, trebuie s[ dau omului un g`t de ap[ =i nu g[sesc un vas. Aista-i gospodar? Asta-i r`nduial[?... +i ea a=teapt[ o gur[ de ap[. Nec[jit[, poate chiar bolnav[... Gura ars[... Cine =tie unde s-o fi duc`nd? Auzi cum m-a ]ntrebat: n-ai, om bun, o gur[ de ap[?... O gur[ de ap[... O gur[ de ap[... Ignat tresare: cana st[ cuminte pe fundul de sc`ndur[ pus pe c[ldarea din col\, de pe taburet, la sob[, l`ng[ u=[. +i apa =i cana la locul lor de totdeauna =i el nu le vedea... Parc[ a orbit! Umple repede cana =i era s[ porneasc[ de-acum c`nd deodat[ i se pare c[ nu-i curat[. O pune pe mas[, se las[-n genunchi, scoate din bufetul josu\ o

cea=c[ din cele dou[ frumoase, cu flori aurii, pe care le aveau ei, o cl[te=te =i iese cu ea pe u=[. I-o d[ plin[ femeii peste gard =i, c`nd ea o duce la gur[, se uit[-ntr-o parte: las-o s[ bea ]n voie c[-i tare ]nsetat[, s[rmana... }=i coboar[ privirea =i, printre sc`nduri, ]i vede picioarele: i-o fi cam r[coare ]n capron... ]n pantofiorii i=tea u=urei... }=i aminte=te cum s-a deschis u=a cabinei =i... felul ciudat cum a cobor`t: mai ]nt`i un picior, peste o vreme cel[lalt... Z`mbe=te... la g`ndul acesta ori, poate, de propria z[p[ceal[. Cum a fugit ]n cas[ dup[ ap[ =i nu g[sea cana, =i ea st[tea cuminte la spatele lui... Ce s-a mai f`st`cit! Iar acum... acum de ce se bolde=te la picioarele ei =i ]nc[ printre sc`ndurile gardului? Ridic[ ]ncet capul. Pune palmele pe v`rfurile =tachetelor privind-o direct. Femeia continu[ s[ bea, ]ntoars[ ]ntr-o parte. De sub marginea galben[ a broboadei se vede o margine de cea=c[, degetele care-o \in cu dou[ degete o \ine, de toart[, str`ns, a=a ]nc`t s-au f[cut albe la v`rfuri =i tremur[ u=urel, degetele. Are ceva... vreo ran[ la inim[. Ori poate-i bolnav[... De ce-a pornit la drum dac[ se simte r[u? A=a! d[ glas =oferul de sub capot[. Hopa! sare jos =i fuge spre cabin[. Femeia tresare, rup`nd cea=ca de la gur[ ca s-o ]ntoarc[ st[p`nului =i s[ fug[ spre ma=in[, dar Ignat o ]ndeamn[: Bea, bea... nu te gr[bi. P`n[ drege el motorul... Dup[ ce mai ]ncearc[ o dat[, =oferul trage o ]njur[tur[, vine =i se bag[ iar sub capot[. Femeia bea ce mai r[m[sese, ]ntoarce cea=ca v[rs`nd ]ntr-o parte cele c`teva pic[turi de pe fund =i i-o ]ntinde peste gard.

383
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

384
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

Mul\umesc, om bun. Face o plec[ciune privindu-l prima dat[-n ochi, cu mirare, parc[ acum l-ar fi v[zut. Mai mul\ume=te o dat[ =i porne=te spre ma=in[. Cu cea=ca-n m`n[ Ignat o prive=te cum se ]ndep[rteaz[, cu pa=i ]nce\i, u=ori. Odat[-l trece ca un fulger: se duce! }=i crispeaz[ degetele pe muchia sc`ndurii: n-oi fi cumva eu bolnavul? Ori... femeia asta... m-a privit ]n ochi... ce ochi, ce privire avea. O ap[ sc`nteietoare prinde a-i v[lura pe dinainte, ca o perdea, =i prin perdeaua asta r[zbe=te chipul femeii necunoscute care l-a s[getat cu privirea =i acum se ]ndep[rta, l[s`ndu-l aici singur, r[v[=it, nel[murit, cu voin\a paralizat[, nefiind ]n stare nici a o striga, a o ]ntreba: cine e=ti? unde te duci? Acuma nu mai era o simpl[ drumea\[, era o femeie ]nsetat[, care o clip[ ]n urm[ ]i ceru un g`t de ap[, lui ]i ceru... O femeie ]nsetat[... ]nsetat[... o femeie str[in[ ]nsetat[... ]nsetat[... +i n-am ]ntrebat-o nimic... Ce vroiai s[ =tii? Cine-i ea. Ce rost are? Da, ce rost... ce rost are... }ntre timp femeia ajunse la =[n\ule\ul pe jum[tate cu ap[. Ignat, care privea ]ntr-o parte, ]=i mut[ privirea spre d`nsa =i v[z`nd c[ s-a oprit ]n fa\a =an\ului n-o s[-l treac[! n-o s[ poat[ trece! se bucur[ ]n sinea lui. De ce? C[ nu vroia s[ plece a=a degrab[? Spera c[ se va ]ntoarce spre d`nsul pentru a-i spune o vorb[, m[car un cuv`nt? Dar ea a p[=it dincolo u=or, parc[ ar fi zburat. Acum ridic[ m`na, deschide, urc[ pe scar[, picioarele dispar unul dup[ altul =i portiera se ]nchide. Ignat se ]ncrunt[: ce-a dat peste mine? m-am pierdut cu firea ca un b[ietan. Prive=te cea=ca de aproape, aduc`nd-o la ochi dar ]n a=a fel ca femeia de colo s[ nu observe =i i se pare cald[ de degetele ei... toarta, c[

vede pe marginea aurit[ urmele buzelor ei... Ce frumos o \inea =i bea!... Motorul ]ncepe s[ zb`rn`ie. +oferul smulge manivela de sub radiator =i fuge pe cealalt[ parte, spre cabin[. Ignat mai st[ c`teva clipe, se ]ntoarce =i o ia spre cas[ cu cea=ca ]n m`n[. }n mijlocul cur\ii se opre=te: dar ea pleac[! +i parc[-l ]ntreab[ cineva: nici drum bun nu-i urezi? Se ]ntoarce: s-a uitat =i ea ]ncoace. Ridic[ m`na cu cea=ca =i-i face semn. Drum bun! Femeia face o plec[ciune cu capul, exact cum ]i mul\umi pentru ap[. Porne=te hot[r`t spre u=a casei. Dac[ se las[ cuprins de valurile ce-i scald[ inima, valuri fierbin\i, f[r[ dec`t c[ face vreuna boac[n[. P[=e=te ap[sat, ]nfig`nd c[lc`iele bocancilor ]n p[m`nt unde c[lca, groap[ r[m`ne. Mi=c[ larg m`na cu cea=ca: ]nainte, ]napoi... ]nainte, ]napoi... Are ochii ]ngusta\i, mai ]nchi=i: se lupt[ s[-=i abat[ g`ndurile-n alt[ parte. La cel ce-a trecut mai adineaori pe la d`nsul cu m`nzul lui; la furca ce i-a dat-o lui Guli\[ =i nu se =tie de i-a adus-o... O fi uitat-o la grajduri, =i a cules-o careva ori a acoperit-o cu gunoi, =i a dus-o tractorul cu platforma ]n c`mp de-or s[ creasc[ furci la prim[var[... Oricum se suce=te, oricum se ]nv`rte=te Ignat, tot ]i st[ruie ]n ochi baticul galben al drume\ei =i... ochii. Cum erau? Ce culoare aveau?... Ajunge ]n tind[, deschide u=a la camera din st`nga aici e g[tit, dincolo, salonul, ]nc[ nu-i podit =i \ine butoaiele cu vin, cartofii, p`n[ ]=i termin[ beciul... sacii cu f[in[ =i celelalte. St[ cu cea=ca-n m`na ]ntins[, apoi... ce-i vine? o ridic[, o duce la ochi =i o prive=te: s-a nimerit cea=ca lui, din cele dou[ cu marginile aurite =i flori roz-vi=inii... C`nd se ]nt`mpla uneori s[ bea ceai, mai ales iarna, zicea Ana: hai s[

385
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

386
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

schimb[m, tu d[-mi cea=ca ta, eu \i-o dau pe-a mea... ca s[-\i aduci aminte de mine toat[ ziua c`t o s[ sapi la piatr[ nu sap, eu urc, draga mea c`t ai s[ urci acolo... =i s[ =tii c[ dac[ n-ai s[ m[ ui\i, ai s[ cape\i la puteri poate s-o iau cu mine? nu, s[ n-o strici dar pe-a mea? nici pe-a ta de ce? s[ n-o dai cumva altuia ori... alteia s[ bea... ave\i =i femei pe acolo, =i eu nu vreau s[ bea altcineva din cea=ca ta, numai eu!... Numai tu... Ignat se apleac[ =i pune cea=ca pe capacul c[ld[rii, l`ng[ u=[, ]n col\, al[turi de can[: iart[-m[ c[ i-am dat s[ bea acelei femei ]nsetate, iart[-m[... Odat[ se-ntoarce =i se uit[ peste um[r la hainele ag[\ate-n cui, hainele Anei: rochia, paltonul, peste ele aruncat =alul, jos ghetu\ele cu blan[... }=i poart[ privirea spre fundul camerei, trece peste patul cu pernele cl[dite una deasupra alteia cum obi=nuia s[-l fac[ Ana =i cum continu[ s[ le a=eze el, simte o mare sl[biciune ]n picioare =i se sprijin[ cu um[rul de tocul u=ii... G]ndurile ]l n[p[desc, multe, ]nc`lcite. Peste toate se ridic[ unul: a=a se-nt`lnesc oamenii pe lumea asta... nici se =tiu, nici s-au v[zut vreodat[, nici au vorbit... se ]nt`lnesc, ]=i vorbesc, se privesc, fie z`mbind, fie mira\i ori nedumeri\i, apoi se despart, fiecare se duce-n partea lui f[r[ s[-=i spun[ de ce-au z`mbit, de ce s-au mirat, de ce-au fost nedumeri\i... iar dup[ aceea, c`nd crezi c[ l-ai uitat pe acel om, c`nd se pare c[ s-a pierdut chipul lui ]n negura zilelor de ieri, odat[-\i r[sare ]n fa\[, fie ziua, fie ]n vis, r[sare =i te ]ntreab[: de ce-ai z`mbit atunci? de ce te-ai ]ntunecat la fa\[? de ce m-ai privit a=a mirat? ai v[zut pe fa\a mea, ]n sufletul meu, ]n mi=c[rile mele ceva de r`s? ceva de pl`ns? ceva ce nu =tiu eu despre mine? auzi: spune? Dar chipul tace, e numai aburul lui ]n fa\a ta, imaginea lui ]n ochii t[i,

el e departe, s-a dus ]n lumea larg[ =i nu se =tie de mai tr[ie=te ori de mult nu mai este... }\i vine s[ strigi atunci, s[ \ipi, s[ urli: de ce? de ce l-am l[sat s[ plece a=a? de ce nu l-am ]ntrebat de ce-a z`mbit? de ce s-a ]ncruntat? de ce s-a am[r`t v[z`ndu-m[? De ce l-am l[sat?! +oferul str`nge roti\a robinetului, ]ntorc`nd-o o dat[, de dou[ ori, dar apa continu[ s[ \`r`ie pe tabla pus[ jos s[ nu se fac[ b[ltoac[. Ia c[ldarea plin[, =i p[=ind peste g[rduceanul josu\, porne=te spre poart[. }ntoarce capul =i-l observ[ pe st[p`n ]n ograd[. S[ am iertare, ]i strig[ vesel: am luat o c[ldare de ap[! M[ rog, nici un b[nat! Acum Ignat e ]mbr[cat ]n scurteica de postav albastru cu guler de astrahan, iar ]n picioare poart[ cizme de iuft, pe care, gr[bit fiind, nu apucase a le =terge de praf. +oferul se opre=te ]n porti\[ e un b[rbat scund, ]ndesat la trup, cu umeri la\i \ine c[ldarea plin[ =i se uit[ la st[p`n. Bag[ de seam[ c[ =i-a schimbat straiele =i cum st[ ]n mijlocul cur\ii, face ceva cu m`inile: ba le bag[-n s`n, ba le scoate =i le v`r[-n buzunare, uit`ndu-se ]n acela=i timp la m`n[, iar bag[ m`na-n s`n privind dup[ m`n[, parc[ s-ar juca, z[u! }=i aminte=te de juc[ria ce-o cump[rase la pia\a din ora=: un gimnast fixat pe dou[ fire legate ]ntre dou[ be\i=oare, pe care, dac[ le str`ngi la capete, ]l fac pe gimnast s[ execute fel de fel de mi=c[ri caraghioase cu m`inile =i picioarele. Pentru b[ie\elul lui a cump[rat-o, dar a uitat s[ i-o dea o are-n cabin[, sub banchet[... Ce cap, bre, ce cap! se p[le=te tat[l uituc peste frunte, tr`nte=te porti\a, sare peste =an\ =i se apuc[ s[ toarne ]n radiator.

387
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

388
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

Motorul func\ioneaz[. Acum nu bate, nici nu se ]neac[. A ]nt`rziat, dar nu mult cu vreo or[ numai. E pornit dup[ c[rbuni pentru spitalul din satul lui, iar ca s[ nu fac[ drumul ]ncolo cu de=ertul, fabrica de conserve l-a ]nc[rcat cu borcane de suc de ro=ii, s[ le transporte la gar[... Apa se duce g`lg`ind ]n radiator: unde ]ncape at`ta? ori a atins cu cheia vreo \eav[ dedesubt =i curge?... Ridic[ ochii =i o vede prin parbriz pe pasagera lui: st[ cu capul plecat parc[ =i-ar cerceta propriile m`ini. Nici nu clipe=te din ochi, =i are ochii pu\in cam mari pentru o fe\i=oar[ ca a ei... De c`nd a urcat ]n marginea satului de fapt, a luat-o ]n c`mp, se vede c[ pornise pe jos n-a spus un cuv`nt chiar dac[ lui nu i-a t[cut gura tot drumul. }n c`teva r`nduri era s-o ]ntrebe: dar unde te duci? ce treab[ ai la ora=? v[z`nd-o ab[tut[ n-a ]ndr[znit. Colo-n deal c`nd a prins a-=i face de cap motorul, s-a ]nciudat r[u, dar nu at`t pe motor c`t pe d`nsa: cum a oprit s-o ia a sim\it c[ s-a ]nt`mplat ceva cu ma=ina lui! E supersti\ios =oferul nostru, a=a c[ ie=ind s[ vad[ ce-i cauza, bodog[ni sup[rat r[u: mai bine te-ai da jos =i te-ai duce cu altul, ce-mi stai? Dar ea st[tea nemi=cat[, r[bd[toare, parc[ ]nghe\ase pe banchet[... M[ mir cum de s-a cobor`t aici! De ce-o fi cobor`t? Pare c[ s-a dus la gard... A ]ntrebat ceva de gospodarul ista... Tr`nte=te capota =i fuge cu c[ldarea pe dup[ ma=in[. O arunc[ ]n co=, calc[ pe scar[, intr[-n cabin[ =i trage cu putere portiera. Hei, =ofer! Stai! }ng[duie pu\intel! L-a auzit prin zgomotul motorului. Se uit[ =oferul la =osea nimeni pe aproape. Se ]ntoarce c[tre pasager[: a strigat careva? Cu o mi=care a capului ea ]i arat[ spre omul ce alerga spre ei. }ntre timp Ignat apucase

a fugi s[ se conving[ c[-i u=a bine ]ncuiat[ =i acum ie=ea pe porti\[. Stai c[ merg =i eu! P`n[ s[ se g`ndeasc[ unde s[-l ia, el a =i deschis portiera. Ave\i loc aici? Suie. }n caroserie sufl[! Femeia se fere=te f[c`ndu-se =i mai mititic[. Ignat se a=az[, pu\in cam pe-o parte. Ma=ina o rupe din loc, la vale. Urc[ dealul pe unde =oseaua duce printre planta\ia de vii, cu tufe gola=e, =i livada de pruni. Apoi ]ncep sem[n[turile de toamn[. Gr`ul a avut ploi la vreme =i-i des ca peria, ]ntinz`ndu-se p`n[-n zare, ca un covor verde. Prin fa\a parbrizului lic[resc, piezi=, c`\iva fluturi albi. Vrea s[ ning[, zice =oferul f[r[ a ]ntoarce capul. Cam devreme, ]=i d[ cu p[rerea Ignat, lu`nd aminte la femeia care, de c`nd a urcat, se tot fere=te, nu cumva s-o ating[... Dar matale ce crezi? o ]ntreab[ mu\e=te. Nu zice nimic, ci se zgribule=te numai i-o fi fiind frig... Sf`r=it de noiembrie, urmeaz[ =oferul. }n al\i ani c[dea om[tul =i mai devreme... Femeia se pleac[ ]nainte privind cu ]ncordare prin parbrizul p[tat. Da, ]ng`n[ ]n sf`r=it, f[r[ s[ dea a ]n\elege ce s[ ]nsemne acest da: c[ poate s[ se a=tearn[ z[pada devreme? ori c[ =i-a r[spuns la propiile ei g`nduri =i fr[m`nt[ri... Nici o jum[tate de or[ nu trece =i, peste v`rfurile copacilor de pe marginea =oselei, se isc[ ]n zare un nour vine\iu, care cre=te mi=c`ndu-se: fumul ce se ridic[ din co=urile fabricilor. Brusc perdeaua de copaci se rupe =i apare, ]n st`nga, o =osea larg[ venind ]n unghi

389
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

390
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

drept fa\[ de aceasta. C`teva blocuri albe, unele gata, altele neterminate se mut[ aici uzina mecanic[ din centrul ora=ului. Fluier[ o locomotiv[, lung, strident, de se r[sun[ toat[ valea aici Nistrul face un mic ocol ]n jurul ora=ului. Camionul traverseaz[ calea ferat[, =oferul a ap[sat pe accelerator =i au reu=it ]nainte de a se ]nchide bariera. Pe din p[r\i se ]nal\[ mai multe blocuri cu trei =i cinci etaje blocuri de locuit recent construite. Ma=ina face la st`nga =i d[ ]ntr-o ulicioar[ ]ngust[, printre ni=te case mici =i near[toase, r[mase de pe vremuri, mai merge pu\in =i opre=te. Ignat ]i pune-n palm[ =oferului ni=te b[nu\i =i, mul\umindu-i, coboar[. Acela ]ncearc[ a zice ceva, dar el o ia ]nainte, c[lc`nd pe un fel de trotuar, de-a lungul caselor ni=te lespezi rare, f[r`mate, multe lips[, ]n locul lor s-au adunat b[ltoace murdare. Dup[ vreo sut[ de pa=i ce-i vine? se ]ntoarce =i se uit[ ]nd[r[t. Ma=ina nu mai este, a luat-o spre gar[. Dar o vede pe femeie: vine ]n urma lui... S-a cobor`t =i ea... Unde s-o fi duc`nd oare?... Taman trece strada. Iat-o, se opre=te =i-l ]ntreab[ ceva pe un trec[tor. Acela o ascult[, apoi salt[ din umeri: nu =tiu. E vreun str[in: poart[ o co=ni\[ de papur[ ]ntr-o m`n[ =i pe um[r un sul de fr`nghie... Oare ce l-o fi ]ntrebat? +i cum se g`nde=te a=a, ]l cuprinde curiozitatea pe Ignat. C`t au mers ]mpreun[, o dat[ nu s-a uitat ]n partea lui! Mereu privea ]nainte. Ori l[sa ochii ]n jos, la picioare. De c`teva ori a v[zut-o fr[m`nt`ndu-=i degetele m`inilor. Mai mult a vorbit =oferul. A spus =i el c`teva cuvinte. Ea a t[cut tot drumul. De c`teva ori, la hopuri, piciorul lui s-a atins de piciorul ei. S-a ferit imediat, parc[ ar fi fript-o...

Dar ]ncotro merge\i, dac[ nu-i cu sup[rare? o ]ntreab[ c`nd ajunge ]n dreptul lui. A!? aproape s[ \ipe femeia. Mata erai? Eu... =i se f`st`ce=te. Am v[zut c[ l-ai ]ntrebat ceva pe un om... Ai v[zut? Da... roste=te ]ncurcat[, l-am ]ntrebat... dac[ nu =tie... unde-i fabrica de mobile? De mo-bi-le? lunge=te Ignat cuv`ntul. Mata la fabrica de mo-bi-le te duci? Da, face cu glas stins femeia =i ro=e=te: trebuie s[... trec pe... acolo... s[ v[d... Nu mai aude ce spune. Ignat o prive=te drept ]n fa\[, chiar cu un fel de neobr[zare, =i pe nea=teptate ]=i d[ seama c[ ea-i... un copil, ne=tiutor, r[t[cit, neajutorat... iar sufletul ei, de=i chinuit, a r[mas neschimbat, curat, ]n ciuda negurilor vie\ii... =i sufletul acesta odat[ parc[ s-a rev[rsat f[r[ s[ =tie cum asupra lui... Dup[ col\ul ista-i fabrica... }i z`mbe=te vinovat de propriile g`nduri =i sim\[minte: faci la st`nga, mergi tot ]nainte =i dai de-o poart[ nalt[, de fier... Deasupra scrie: Fabrica de mobile. Da? se bucur[ ea =i gr[be=te ]ntr-acolo: m[ duc mai repede, c[-i sear[... Mul\umesc, om bun... Ignat o petrece cu privirea o bucat[ de loc, apoi o ia pe drumul lui, drept ]nainte, spre spital. Ana o conduce pe copil[-n salonul ei, o culc[ =i-i pune m`na pe frunte: are febr[? s-a speriat de ce-a v[zut? La ]ntoarcere se opre=te l`ng[ salonul unde zace Maria. La u=[ face de gard[ infirmiera ]n etate care ]n loc de bonet[ poart[ broboad[ neagr[. St[ cu spatele spre u=[ =i prive=te-n jos. Ana ]n\elege c[-i r[u cu

391
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

392
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

s[rmana femeie. Bietele feti\e, de-ar putea s[ le dea de =tire-n sat. }=i potrive=te halatul la piept =i se ]ndreapt[ spre m[su\a din col\, pe care st[ telefonul. }n lungul coridorului vin, ]n ]nt`mpinare, un b[iat =i o fat[: el ]n pijama v[rgat[, ea ]ntr-un halat ro=u adus de acas[, cele de spital sunt vinete, sp[l[cite. Merg privindu-se pe furi=... Se \in de m`n[, sunt ]ndr[gosti\i. L`ng[ telefon st[ medicul ei, cu spatele ]ncoace; vorbe=te cu sora-=ef[, care, aplecat[ asupra mesei, caut[ ceva cu v`rful creionului ]ntr-un registru. Ana se opre=te: iar o va dojeni la ora asta se cuvine s[ stea-n pat. E foarte atent =i binevoitor cu d`nsa: nici chiar dup[ noaptea c`nd a ie=it =i a plecat n-a certat-o =i nu =i-a schimbat purtarea fa\[ de d`nsa. B[nuie=te c[ el =tie! Cu toate c[ n-a spus nim[nui: nici femeii... La ]ntoarcere, ]n zori, a cobor`t pe pervaz ]n salon r[m[sese deschis[ fereastra toat[ noaptea a pus hainele la loc =i atunci i-a v[zut ochii str[lucind... Ai venit? at`ta a zis: bine c[ ai venit... Tot mai des ]=i aduce aminte noaptea aceea =i de fiecare dat[ i se pare c[ n-a fost dec`t un vis: prin vis s-a sculat, prin vis a scos hainele de sub patul vecinei =i s-a ]mbr[cat, prin vis a ie=it pe fereastr[... Ce faci aici? Ana tresare: doctorul cu stetoscopul ag[\at de g`t =i cu o foaie ]n m`n[. Vroiam s[ telefonez... Bolnava din camera mea... Poate-or veni copiii s-o vad[... Maria... care-a c[zut? S-a telefonat de-acum. Lu`nd-o u=urel de cot, o conduce pe coridor ]napoi. Iar nu te odihne=ti! O, dar mi se pare c[ se petrece ceva cu dumneata. E=ti... nu =tiu cum la fa\[...

Ana ]ntoarce capul ru=inat[. Glume\ om medicul ei, glume\ =i vesel... C`nd a venit ea a r[mas pe coridor, iar sora Marieta a intrat ]n cabinetul medicilor a a=teptat destul de mult, de crezu c[ a uitat de d`nsa. U=a s-a deschis =i a ap[rut un b[rbat t`n[r ]n halat orbitor de alb soarele b[tea ]n fereastr[. A venit drept la d`nsa, i-a dat m`na =i, re\in`ndu-i-o pe a ei, a zis: dumneata e=ti Ana Ciuntu? Vrei s[ g[zduie=ti la noi? Minunat! Mi-nu-nat! Totul o s[ fie bine! +i privi c[tre Marieta, care-i z`mbi ]ntr-un fel aparte. }i puse m`na pe um[r =i o conduse ]n salonul ]n care st[ de-acum a patra lun[... Da, cu o condi\ie, sublinie dumnealui atunci: ca sora dumitale Marieta o recomand[ drept sora ei! s[ urmeze strict prescrip\iile mele... S[ nu ]ncalce regimul... dat fiind c[ starea grav[ se datoreaz[ unor puternice emo\ii, =ocuri nervoase... Deci: lini=te =i iar lini=te!... A= fi putut s[ ]ndeplinesc toate cerin\ele, se g`ndi Ana, dac[ a= tr[i ]ntr-o p[dure, departe de lume. Dar aici, ]n spital... S[ intr[m ]n salon, doctorul deschide u=a. Ana merge la patul ei. +ezi. Urmeaz[ o t[cere, r[stimp ]n care medicul studiaz[ foaia ce-o are-n m`n[: cum te sim\i? Mul\umesc, doctore, mai bine. Nu mai apar junghiurile? o ]ntreab[ =i arat[ cu ochii ]nspre josul p`ntecelui. Nu, r[spunde Ana cobor`nd privirea ru=inat[: dup[ injec\iile de la urm[ n-am junghiuri. Minunat! Mi-nu-nat! exclam[ vesel doctorul =i tot atunci observ[ ]mpletitura cu andrelele ce ie=eau pu\in de sub pern[. Ana, care se a=ezase, se mut[ mai ]ncolo ca s[ acopere lucrul ei de m`n[. Medicul prinde gestul =i-=i re\ine un z`mbet: naiv[ =i ]n acela=i

393
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

394
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

timp dr[gu\[ nevestica asta! Schimb[ vorba f[c`nd o min[ grav[: Am aflat. }n sf]r=it am aflat... ? S-a obi=nuit cu felul lui de a schimba pe nea=teptate vorba, trec`nd de la lucruri serioase la glume. +i totu=i ]=i pierde cump[tul: nu =tie cum s[ se \in[, ce s[ vorbeasc[. O ia cu vorba, p`n[ se deschide ]n fa\a lui, deodat[ devine grav, chiar aspru =i iat-o ]n deplin[ st[p`nirea lui... A aflat... oare ce-a aflat?... De drumul meu? De fuga mea de noapte?... Dar cine putea s[-i spun[?... Sigur: doamna Marieta, doar sunt prieteni! Cine =tie ce... prietenie ]i leag[... Zice c[ au fost studen\i ]mpreun[, dar... mai =tii? C`nd i-a v[zut pe am`ndoi ]n coridor vorbind, a avut impresia c[-s mai mult dec`t... Marieta niciodat[ nu i-a spus de ce pleac[ fiecare s`mb[t[ la ora=, la cine pleac[... E de loc din alt raion, de prin p[r\ile Sorocii... Sigur c[ ea i-a spus. Dar... se ]ntreab[ Ana: ea de unde =tie? Ooo! o fulger[ g`ndul: Ignat i-a spus! Altul nimeni nu =tia c[ a fost acas[. De mult b[nuia inima ei c[ ]ntre so\ =i doctori\[... A prins-o de at`tea ori privindu-l pe Ignat cu ochii mari =i taman c`nd el era cu g`ndurile-n alt[ parte... Ele am`ndou[ fie c[ preg[teau bucate ori coseau la ceva... Ea se ]ntorcea pe nesim\ite c[tre Marieta, ]i urm[rea privirea, se uita la d`nsul, deodat[ se ]ntorcea iar spre Marieta, care-=i d[dea seama c[ a fost descoperit[ =i... Nu, nu se f`st`cea, g[sea pe dat[ o ie=ire: =tii la ce m[ g`ndeam? Vroiam s[ mi-l ]nchipui pe Ignat al t[u ]n uniform[ de marinar. Trebuie c[ ar[ta bine, nu-i a=a?... I se spulberau pe loc b[nuielile, s[rind ca un copil: acu=i \i-l ar[t! G[sea ]n lad[ fotografia trimis[ de pe vapor, o aducea, se a=ezau al[turi

Ana micu\[, Marieta voinic[ =i priveau c`nd la poz[, c`nd la Ignat, care-=i vedea de treburi prin curte... E adev[rat ce spune ea? Ea? Cine: ea? nu ]n\elege Ana. Marieta... C[ din ridicat \i se trage... Din ridicat? Poate c[... Eu credeam c[ din r[ceal[... Am c[lcat toamna t`rziu lut cu picioarele, era frig, =i... dup[ aceea a ]nceput s[ m[ doar[, s[ m[ junghie... +i din c[lcat, =i din ridicat... Doctorul face semn cu capul, z`mbind: acum o s[ fie bine. Culc[-te. Odihne=te-te. Am s[ trec mai t`rziu. +i nu uita: procedura la 18.00. Porne=te printre paturi. Mai arunc[ o privire spre perna sub care Ana ]ndosise lucrul ei de m`n[, la u=[ mai repet[ o dat[: odihne=te-te! =i iese. Ana fur[ cu coada ochiului spre femeia cu s`nii ]nf[=ura\i; acu=i o s[ spun[: iar cochetezi! o s[ r`d[: nu po\i s[-\i g[se=ti un bolnav ca noi, te bagi la doctori? Nu zice nimic femeia: respir[ ad`nc, rar doarme. Iat[ c[ se las[ o lini=te morm`ntal[ cuprinz`nd salonul =i pe d`nsa =i sufletul ei... O trec fiori prin tot trupul: Doamne, ce t[cere s-a f[cut ]n lume, Doamne!... }nchide ochii =i... se vede, ca aievea, st`nd ]ngenuncheat[ la patul lui. ...A pl`ns a=a, cu obrazul pe marginea patului. Iat[ c[ o lovi un g`nd: Ignat nu-i, iar eu stau =i pl`ng... }n loc s[ \ip: unde-i so\ul meu, oameni buni? Mi l-a\i luat... Ce-a\i f[cut cu d`nsul? A ]ntins ]ncet m`na dreapt[, a pip[it a=ternutul cu degetele: plapuma desf[cut[... Este... este... doarme... Dar dac[-i mort? S-a culcat =i a murit... Ori l-a g`tuit cineva... De ce era u=a descuiat[?... Aicea-i =osea, trece lume de pe lume... O, ce de-a groz[vii i-au trecut prin cap! S-a ridicat, =i-a purtat m`na ]n lungul patului: este... doarme... abia

395
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

396
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

sufl[... De necaz c[ n-a sim\it-o c`nd a intrat, s-a l[sat al[turi, pe jum[tatea de pat liber[ =i s-a ]ntins cu fa\a-n sus, cu ochii deschi=i... Sunt aici =i tu nu =tii... Am venit =i nu m-ai ]nt`lnit... Inima-n mine se zbate =i nu sim\i... Cine te-a fermecat, ce b[utur[ \i-a dat de dormi somn at`t de greu?... }n clipa asta Ignat tocmai intr[ pe poarta spitalului. Ana aude un sunet ciudat, mai drept spus simte cu ]ntreaga-i fiin\[ c[ se petrece ceva ]nfior[tor pe aproape. Sare de pe pat =i, izbind u=a, iese pe coridor. La u=a salonului de al[turi nimeni: infirmiera ]n halat alb =i broboad[ neagr[ a disp[rut. Se apropie de u=[ =i o ]ntredeschide. C`nd Ana prive=te cu un ochi ]n[untru, Ignat ajunge ]n dreptul salonului =i se opre=te la vreo zece pa=i. Fereastra-i din dou[ p[r\i, cu dou[ geamuri sus pe timp cald unu-i de obicei deschis, acum ambele-s blocate. E sus fereastra, la vreo doi metri =i jum[tate ]n[l\ime. Se uit[ Ignat ]n[untru =i vede o parte din perete, din tavan geamurile-s pr[fuite partea de sus a u=ii... Se ]ntoarce =i prinde a c[uta ]mprejur data trecut[ erau ni=te c[r[mizi pe aici, scoase de cineva dintr-un zid, pesemne c[ aveau mortar pe ele. Nu se v[d... Se d[ mai aproape =i trage cu urechea nu se aude nimeni ]n[untru. S[ cioc[neasc[-n geam? Dar poate c[ bolnavele dorm... Am s[ mai a=tept, poate vine cineva la fereastr[. De dup[ col\ul blocului r[sare o b[tr`nic[ purt`nd o co=ni\[ de papur[. }i sprinten[ de-a mir[rii =i vine bodog[nind: Ia-ca-m[i! S[ calc at`ta drum =i c`nd colo nu-i voie s[ intri! Ce mai ]nseamn[ =i asta? Ele intr[, ele ies tu =ezi afar[! Du-te la fereastr[! ]ng`n[ pe cineva.

Vrea s-o ]ntrebe pe cine are aici, dar d[ cu ochii de c[r[mizile aruncate sub o tuf[ de liliac. Se repede s[ le ia =i c`t pe ce s[ se ciocneasc[ cu b[bu\a. Acuma fuge spre cel[lalt col\ boscorodind: unde-i =eful vostru? l[sc[ vorbesc eu cu d`nsul! P`n[ s[ a=eze cele vreo =ase c[r[mizi sub fereastr[, mai apare de dup[ col\ o m[tu=ic[, tot cu paporni\[ ]n m`n[, tot \up[ind ca o vr[biu\[ =i tot bodog[nind din gur[. Comedie: azi numai b[tr`nele umbl[ pe aici! +i toate cu co=ni\e. C`nd se uit[ Ignat mai bine, ]i tot aceea. Ajung`nd la jum[tatea cl[dirii b[bu\a se opre=te la o fereastr[ =i prinde a vorbi cu cineva. Hai c[ s-a ogoit! Ignat se apleac[, pune c[r[mid[ peste c[r[mid[ =i urc[. Nimeni ]n salon. Paturile goale. Pe cel din st`nga vede un ghem de l`n[ ro=ie, ]mpletitura... Ana nu-i... S-o fi dus la injec\ii. M[i! Ia d[ c[r[mizile celea ]ncoa! Tu =i a=a e=ti cogeamite lungan. Ce s[ fac[? Cedeaz[ babei c[r[mizile, ba ]nc[ le duce singur =i le pune sub fereastra ]n care st[ o nevestic[ rujat[-n obraji =i cu ochii ]ncondeia\i. V[z`ndu-l pe Ignat adev[rat cavaler, dudui\a ]i z`mbe=te dulce, dar el o ia spre fereastra lui. Porne=te s[ umble ]ncolo =i ]ncoace prin fa\a ferestrei. De at`ta fr[m`ntare ]l apuc[ un tremur. Parc[ l-ar zg`l\`i... curentul, ca ast[ prim[var[, ]n carier[, c`nd a pus badea Pricop, pe ]ntuneric, m`na pe cablu, a \ipat, Ignat a s[rit =i l-a apucat de picior omul c[zuse a prins a-l zg[l\`i =i pe d`nsul, abia s-au desprins am`ndoi... Putea s[-i carbonizeze... Se opre=te cu capul plecat: de ce? c`nd a ]nceput s[ m[ scuture? c`nd am v[zut c[ Ana nu-i?... mai nainte?... c`nd m-am dat jos din ma=in[?... c`nd m-am urcat?... ba nu: eram ]n mij-

397
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

398
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

locul ogr[zii =i am strigat: hei, =ofer, stai c[ merg =i eu!... Atunci m-am ]nfiorat. De ce? Iar umbl[ ]ncolo =i ]ncoace, ]ncolo =i ]ncoace: auzi tu? parc[ m-ar fi deocheat cineva, z[u... Demult, ]n copil[rie, se ]ntorcea cu bunica de la biseric[. Veneau de la ]mp[rt[=anie. Era ]n s[pt[m`na mare, ajun de Pa=ti. Frumos a fost la biseric[, ardeau lum`n[ri, c`nta corul ]n stran[. Dar aerul era cam ]n[bu=itor, lume mult[... C`nd a ie=it la aer, a luat-o ]nainte pe uli\[ bunica a r[mas s[ sfatuiasc[ cu o prieten[... Merg`nd a=a, a sim\it c[ mai merge cineva pe al[turi. Era o feti\[ de seama lui... De unde vii? Dar tu? Eu... am fost cu bunica, =i nu spune unde a fost. Te-am v[zut. Ai fost la biseric[. Te \inea bunic[-ta de m`n[. M-ai v[zut? De ce te miri? Am fost =i eu... +i tot cu bunica... Cu bunica ta? Da. Dar a r[mas s[ stea de vorb[... Atunci i-a venit a r`de =i a zis: las[-le s[ sf[tuiasc[, noi hai s[ fugim! Hai s[ fugim! a fost de acord feti\a... S-au luat de m`n[ =i au fugit pe uli\[-n sus. La un col\ unde =tiau c[ iese un c`ine r[u s-au oprit: el a luat un pietroi ]n m`n[, ea a cules o v[rgu\[ de pe jos. El: dac[ vine ]i dau ]n cap =i-l c`rlig. Ea: nu m[ tem de c`ini, nici de lupi. N-au apucat a merge mult c[ le iese de dup[ alt col\, ]n fuste p`n[ la c[lc`ie, puf[ind din lulea, |iganca. Era ca de obicei, b[ut[ un pic, c[ci tot b[ga m`na-n buzunar =i nu nimerea. Ni=te copii r[i o str`mbau =i o porecleau, dar ea nu le d[dea nici o aten\ie. Cum a dat cu ochii de ei, a l[sat buzunaru-n pace: voi ai cui sunte\i? ce umbla\i cu pietre =i be\e-n m`n[? Noi... se b`lb`i Ignat: noi venim de la biseric[. Ha-ha-ha, de la biseric[. Ia da\i-v[ mai aproape. S[ v[ deie m[tu=a vou[ ceva... C[ sunte\i copii cumin\i, v[ duce\i la popa, nu ca r[ii care m[ ]mproa=c[ =i m[ poreclesc... Le d[du c`te un inelu=

din aram[ ro=ie: s-o \ine\i minte pe |iganca... o s[ cre=te\i mari... eu n-o s[ mai fiu pe lume... Se aplec[ =i-i s[rut[ pe frunte, ei, s[rmanii, o sfeclir[ apoi, d`ndu-se un pas ]napoi, plesc[i din limb[: bun[ pereche a\i fi, z[u! numai s[ cre=te\i mari =i s[ ave\i noroc... A \inut-o Ignat tot o fug[ p`n[ acas[. Tremura de nu-i nimerea dinte pe dinte. A ajuns tot o ap[. Maic[-sa nu =tia ce s[ fac[ s[-l ogoiasc[. Cic[: te-a deocheat |iganca. L-a stropit cu agheazm[. Vroia s[ ]n\eleag[: cum m-a deocheat |iganca? ce-a vrut s[ spun[ c`nd a zis: bun[ pereche a\i fi?... Iar porne=te s[ umble. B[bu\a s-a dus. Ia c[r[mizile, vine la fereastra lui =i le a=az[ una peste alta. Nici el nu =tie de ce ]=i ]ntoarce privirea spre fereastra de al[turi. Tresare ]nfiorat: doi ochi ]l urm[resc. Doi ochi fic=i. Plini de uimire? De groaz[? Dar... sunt ochii Anei!... Intrase ]n salonul muribundei. V[z`nd-o cum se chinuie, s-a retras la geam. Tocmai atunci cl[dea Ignat c[r[mizile. L-a v[zut, dar nu =i-a dat seama c[-i el. De unde? Nu, i se pare... Ignat nu i-a v[zut fa\a. I-a recunoscut ochii. +i ]ncremene=te-n loc. Ce-i cu d`nsa? S-a ]nt`mplat ceva? E ]n alt salon... Anu\o, eu sunt. Nu m[ recuno=ti? Am venit s[ te v[d... Te sim\i mai bine? Ziceai c[... Dar de ce te ui\i a=a, Anu\o? Sunt eu, eu... Ignat al t[u... Ana ridic[ bra\ele =i-=i str`nge t`mplele ]n palme a \ipat? }n clipa urm[toare dispare din geam, ca ]nh[\at[ de o m`n[ nev[zut[. El ]ntinde instinctiv m`inile: de ce fugi? sunt eu... eu... Ignat.. I se face ]ntuneric ]n fa\a ochilor: am venit, =i ea... tot sup[rat[ pe mine... sup[rarea aceea... c`nd s-a ]ntors de la lucru a g[sit-o cu spatele la sob[... a vrut s[-i pun[ m`na pe um[r, s-o

399
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

400
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

]ntoarc[ spre d`nsul, s-o priveasc[ ]n ochi: ce-i cu tine, Ano? de ce te ui\i la mine parc[ a= avea p[r de lup?... apoi cuv`ntul acela diavolesc ce s-a pus ]ntre d`n=ii... ca un zid... ca un monstru hidos... cuv`ntul acela... Naiv[ =i prostu\[ cum i-i felul, Paraschi\a a venit ]ntr-un r`nd la d`n=ii pentru ni=te ciment c[ vroiau s[ dreag[ pragul casei =i ]n loc s[-=i vad[ de drum, s-a ]ntins la sfat cu Ana. O tr`nti: ia ce gr[ie=te satul, fa An[... C[ iar[ te-ai avea ]n vorb[ cu Petrea. Eu? Cu Petrea? De ce: iar[? Ce-am avut cu d`nsul? Dar n-ai vrut s[ te duci dup[ d`nsul? El a vrut. Eu n-am vrut. Dac[ vroiam, m[ duceam. Ei vezi? z`mbi Paraschi\a, care nici nu luase seama c[ venise prin tot satul cu poalele-nfipte-n br`u de i se vedeau genunchii: ]nseamn[ c[ amu vrei? Ignat era prin ograd[ =i le auzi ]=i vorbeau deschis, vreo doi ani tr[iser[ sub acela=i acoperi=. Ana o ]n\elegea pe Paraschi\a, o comp[timea c[ n-are noroc s[ se m[rite. Dar uneori se ]ntorcea cu g`ndul: poate c[-i mai bine a=a, nem[ritat[, dec`t... ca d`nsa... o sterp[tur[! Da, al ei era cuv`ntul, al Anei, numai c[ atunci c`nd ]nc[ tr[ia cu b[tr`nii, era spus ]n glum[ cuv`ntul, nu credea c[ or s[ treac[ tot a=a luni =i ani =i spusa ei o s[ se adevereasc[. L-a spus =i l-a uitat. Dar Paraschi\a l-a \inut minte. L-a spus mamei sale, aceea la alte femei, p`n[ a ajuns la mama Anei, care a st`rnit imediat t[mb[l[u: a=a? fata mea-i sterp[tur[? las[ c[ o iau ]napoi acas[... chiar azi o iau... feciorul lor Ignat c`t ]i de mare =i gros, el nu-i de nic[... a=a s[ =ti\i! Paraschi\a a tr`ntit cuv`ntul care... numai el lipsea... ca un chibrit aprins la un butoi de benzin[... P`n[-n sear[ c`nd s-a ]ntors Ignat de la munc[ a stat Ana ca-mpietrit[, apoi c`nd a ]ncercat s[-i vorbeasc[,

i-a repezit m`na, l-a fulgerat cu ochii, a zbughit-o pe u=[ =i dus[ a fost... Ignat ]nal\[ capul: pe fereastra asta a ie=it noaptea =i a venit acas[. De cu sear[ fusese tata Iosub la d`nsul. De la poart[ a strigat: m[i Ignat, m[i, acas[ e=ti? Ignat treb[luia de la vale de cas[ cu lopata: preg[tea ]ntr-un lighean mare ni=te mortar c[ avea de a=ternut o por\iune din br`ul de protec\ie, sub perete. S-a sprijinit ]n coada lope\ii: ce l-a apucat? Iar s-a sf[dit cu muieretul lui?... Dar... tata Iosub era vesel: intr`nd pe porti\[ a f[cut un gest larg, teatral, parc[ ar fi invitat pe cineva s[ treac[ primul: pardon, scuza\i, numai dup[ Dumneavoastr[... C`nd ia un p[h[ru\, dou[, joac[ teatru tata Iosub! Dar... are Iosub momente c`nd e ame\it de altceva: fie c[ face o treab[ pe placul cuiva ori ]nt`lne=te un om cu care ]ntre\ine o vorb[ a dracului de interesant[... Iar dup[ certurile de acas[ le las[ pe muieri, strig`ndu-le din poart[: m-am dus... ]napoi nu m[ mai a=tepta\i... +i apuc[ fie spre grajdul din marginea satului, fie spre =osea, la Ignat... Ignat puse fierul lope\ii ]n lighean =i prinse a amesteca. Turn[ apa din c[ldare =i se duse spre robinetul de l`ng[ poart[ s[ mai aduc[ una... Ce faci? Lucrezi? Dup[ cum vezi... Poate pui =i mata m`na?... Eu? Ch]... ch]... Iosub ]=i netezi musta\a ar[t`nd la hainele curate =i pantofii noi: nu-s ]n form[... dac[-mi spuneai mai nainte.. +i tu... nu po\i s[ te hodine=ti m[car azi, s`mb[t[?... Toat[ s[pt[m`na urci la piatr[... A=a-l d[sc[le=te totdeauna. +i: iaca eu, am muncit o via\[ =i... cu ce m-am ales? nici loc ]n cas[ n-am... un ceas, o zi, mai mult nu pot trebuie s[ ies... m[ m[n`nc[ scorpiile... Ignat s-a uitat: ]i b[ut ori se preface?... Iosub d[-i mai departe: crezi c[ eu m[ las? Nuuu! Ies =i pornesc ]n lungul satului: mai ]nt`lnesc

401
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

402
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

un om, schimb o vorb[, mai ]nt`lnesc o cum[tr[, o pi=c de colea... ha-ha-ha!... Se d[du mai aproape: =tii pe cine avut-am onoarea s[ ]nt`lnesc venind spre tine? N-ai s[ ghice=ti o mie de ani! +i s[ vezi cum s-a-nt`mplat! Ies eu ]n centru: drum ]ncolo, drum ]ncoace, drum la dreapta, drum la st`nga. Oamenii ca oamenii, fiecare se duce unde are treab[. Eu ]ncotro s[ apuc? Asta-i problema!... +i ce-mi vine? o iau la st`nga. Spre bufet. Numai c`nd ajung ]n dreptul bufetului, v[d ]ncotro am luat-o. Nici g`nd s[-mi trag piciorul pe acolo. Eu ]s de bufet?... Dar s[ vezi: ]nt`lnesc pe drum c`\iva lea\i: pe cum[trul Calistrat, pe Iosub Monu, tot Iosub =i... Suntem noi de bufet? Mo=negi cu b[rbile p`n[ la br`u. La bufet tinerii se duc. Noi trecem mai departe, numai a=a, tr[g`nd cu coada ochiului spre bufet. Ori Iosub, ori Calistrat zice: poate intr[m pe-o clip[? am ni=te parale aici, =i arat[ buzunarul de la spate... Nu, zic, nu intr[m... dac[ ai ni=te h`rtii, s[ mergem la cum[tra Vitori\a, are-un vin cum n-a\i b[ut de c`nd sunte\i... V[leu! zic ei am`ndoi =i li se aprind ochii ca la draci. La cum[tra Vitori\a!... }ntr-o secund[ parc[ i-a schimbat cineva. S[-i fi v[zut ce \an\o=i p[=eau! Cum au intrat ]n ograd[! Alaiul lui Vod[! Iar Vod[, bine]n\eles, eram eu ]n persoan[... Cum[tra acas[. Ne-a poftit la umbr[, sub =opron. Ne-a adus un ulcior plin, ni=te ceap[, br`nz[ de cas[, nu de magazin... Ce s-o mai lungim? Golim ulciorul. Dar... nu asta vroiam s[-\i spun, m[i Ignate, alta era. Cum stau a=a cu paharu-n m[n`, numai ce v[d ie=ind din casa cum[trei... cine crezi? n-ai s[ ghice=ti!... Cum st[tea cu c[ldarea-n m`n[, Ignat o l[s[ jos c[-l t[ia toarta: dar cine iese, m[ rog? spune odat[! U=or de zis: spune! s-o fi v[zut cu ochii t[i!... Tata Iosub lu[ aminte prin p[r\i:

nu aude nimeni? se d[du mai aproape =i-i =opti la ureche... Chiar a=a? nu mai spune! dar ce c[uta pe acolo? P[i s[ vezi: parc-a= fi =tiut c[ am s-o ]nt`lnesc. Dar nu acolo, Doamne fere=te! M[ g`ndeam s[ trec pe la gr[dini\[ =i s-o v[d fie la fereastr[, fie cu copila=ii prin curte... de multe ori am g[sit-o a=a... V[leu! se lovi tata Iosub cu palma peste gur[: m-am dat de gol! =i r`se... dar s-o v[d ie=ind din casa Vitori\ei, la asta nu m[ a=teptam. Cum eram cu paharu-n m`n[, v[z`nd-o cum coboar[ u=urel pragul, mai s[-i zic un toast, pe care-l compusesem la repezeal[, ]n g`nd. Deodat[ u=a pe care o ]nchisese ]n urma ei se deschide iar[ =i... mai iese cineva... Un b[rbat... S[ mor c[ l-am v[zut! A dat s[ ias[ l-am v[zut cum te v[d! =i c`nd ne-a observat pe noi cei trei la masa de sub =opron, s-a scurs ]napoi, ]n cas[... S-a ]nfrico=at de noi, cum s-ar zice. Un b[rbat nalt, bine f[cut... mai ca tine! Pe sf`nta cruce dac[ mint! Era s[ strig: m[i Ignate, ce faci aici bei? z[u, mi s-a n[z[rit c[ tu erai acela. S[ nu m[ mi=c din locul ista dac[ mint! Amu... m[ uit la u=[, m[ uit la lea\ii mei care sf[tuiau barb[-n barb[, m[ holbez la doctori\a Marieta... c[ ea era, anume c[ ea! =i m[ g`ndesc: iaca, a pus m`na pe d`nsa... Adic[ tu!... A=a-i trebuie, bravo! Dac[ a fugit de la Ioana din gazd[... Tat[! s-a r[stit Ignat: vrei s[-\i torn c[ldarea asta-n cap? Am gr[it ceva de r[u? a r`s tata Iosub. Hai, las-o moart[! =i-l izbi um[r ]n um[r. Tata Iosub se feri r`z`nd: iac-a=a mi s-a n[z[rit mie. De aceea am venit fuga la tine. Le spun lea\ilor: sta\i aici, c[ eu peste-un sfert de ceas m[ ]ntorc. Ies pe porti\[ =i \in tot o fug[. C`nd ajung, tu scormone=ti cu lopata-n nisip. Parc[ m-a tr[snit cineva-n cre=tet: asta-i bun[! tu acolo =i tu aici! nu-n\eleg nimic... Nu pricep s[ m[ tai... Ignat s-a dus

403
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

404
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

la lighean, a de=ertat c[ldarea =i s-a apucat iar s[ amestece cu lopata. Lui tata Iosub ]i arde a prujituri! Dar s[ pun[ m`na colea, s[-l ajute, nu vede... Tata Iosub ]l privi chior`=: =tia c[ fecior-s[u cam f[cea ochi dulci doctori\ei c`nd era ]n gazd[ aici, peste =osea. Nici dudui\a nu-=i ferea ochii de ai lui. Dar... dup[ ce-a prins firul Ana, doctori\a a hot[r`t s[ se mute... Ar fi avut am`ndou[, cic[, o discu\ie =i i-ar fi zis doctori\a Anei sunt cele mai mari secrete pe care nu le =tie nimeni dec`t numai tata Iosub! i-ar fi zis a=a: ai tr[it cu b[rbatu-t[u trei ani de zile =i n-ai avut nici un copil... acum dac[ n-ai avut, se vede c[ unul din voi nu e ]n stare s[ aib[... care, nu se =tie: poate tu, poate el... +i mai departe: m[ apuc s[ v[ ajut pentru c[ ]mi sunte\i dragi am`ndoi... m-am ]ndr[gostit de voi... eu? am avut o dragoste ]n via\a mea, dar prea a fost dureroas[... nu vreau s[-mi aduc aminte... socot c[ nici n-a fost... a=adar, drag[ sor[ Ana: te ajut! numai dac[ vrei tu. +i ar fi zis Ana: vreau, sor[ Marieta, =i s-ar fi repezit =i a ]mbr[\i=at-o, =i ar fi ]nceput s[ pl`ng[. Asta a fost pe c`nd doctori\a cu ochi negri de drac, cu trup plin =i ml[diu ca de =arpe st[tea ]n gazd[ la Ioana... +i, cic[, ar fi cuprins-o doctori\a la piept pe Ana ca pe un prunc: dar jur[ s[ faci cum oi zice =i are s[ fie bine. Jur, jur, jur! a jurat Ana de trei ori, pe ce-a jurat, nu se =tie, pentru c[ ]n odaie erau numai ele dou[: de auzit se auzea, nu tot! iar de v[zut nu se vedea... vezi cum a pus-o pe biata nevast[ s[ jure? Ajuns[ la ananghie, doctori\a cic[ ar fi fost de fa\[ la una din certurile lor c`nd Ignat mai s-o loveasc[ pe Ana, =i, fiind ea de fa\[ i-a spus, dup[ aceea, ]ntre patru ochi, c[ n-or s[ aib[ zi bun[ ]n cas[ p`n[ nu vor aduce al treilea suflet ]n cas[: un prunc s-a prins Ana s[ fac[ a=a cum

a ]nv[\at-o Marieta. Nu peste mult timp dup[ ziua c`nd, ]ntors de la munc[, a g[sit-o sprijinit[ cu spatele de sob[ =i... a r[sunat acel cuv`nt blestemat doctori\a a p[r[sit gazda de la =osea. Iar ]n\elegerea a fost asta: te internez ]n spital... are s[ te trateze cel mai bun medic... cu cele mai bune medicamente, de import... =i ai s[ vezi... peste o lun[, dou[... ]n\elegi? dac[ nici atunci n-o s[ purcezi grea, atunci facem alt[ experien\[... Doctori\a ar fi r`s cine poate pune m`na-n foc c[ a=a a fost? =i ar fi zis: dac[ nici atunci... atunci las[ pe mine: ]\i controlez eu b[rb[\elul! Cum? ar fi ]ntrebat Ana speriat[. +tiu eu cum, a fost r[spunsul ]ndr[citei: a=a cum numai o femeie poate... ]mi place de b[rbatul t[u... =i el nu-i indiferent fa\[ de mine... dac[ o s[ am un copil de la el... ]n\elegi? Un copil de la Ignat al meu? ai s[ mi-l dai mie =i ai s[ spui c[-i al meu, c[-i n[scut de mine nu-i a=a? S-ar fi f[cut t[cere, o t[cere deplin[... C`nd povestea Ioana acestea, ]nchidea ochii, dup[ care ridica m`na =i-=i f[cea semnul crucii: nu! ar fi strigat doctori\a: n-am s[ \i-l dau... ]l cresc s[ fie al meu... ori, dac[ nu, am s[ fac avort... ne-am ]n\eles? Ana s-ar fi b`lb`it, ne=tiind ce s[ r[spund[, apoi, revenindu-=i, se feri: dar e=ti diavolul, diavolul ]n carne =i oase... +i doctori\a: vrei nu vrei, ai s[ faci precum zic eu... a=a va fi!... Auzi, gr[i tata Iosub c[tre fecior: da-i drept, dar nu-i drept, nu =tiu... eu am venit s[ v[d cu ochii mei... ai fost la d`nsa? dac[ nu azi, c`ndva mai ]nainte? La cine? La doctori\[. Ce s[ fac? Hm! pufni sup[rat tata Iosub: ce s[ fac[, auzi? at`tea luni f[r[ muiere, aceea frumoas[ =i gras[ ca o iap[ se pr[p[de=te dup[ d`nsul, =i el: ce s[ fac? Haha-ha! r`se Ignat: =i ce dac-am fost? ce-i mai departe?... Aici tata Iosub a p[lit, a vrut s[ spun[ ceva =i s-a

405
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

406
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

]necat: auzi tu? el a fost acela! dar c`nd a dovedit s[ vin[ acas[ =i s[ se apuce de lucru?... nu, e cu neputin\[... Auzi, b[iete, dac[ te dai ]n dragoste cu ovreicu\a asta, gata, s-a zis cu tine... nu le =tii... am avut una-n tinere\e, pe c`nd arg[\eam ]n t`rg s[-mi c`=tig parale de nunt[, c[... p[rin\ii mei... m[ cunoscusem cu una... zicea c[-i lucr[toare cu bra\ele =i ea, pe la boieri, dar... dup[ ce ne-am apropiat mai mult, a venit odat[ ]n gr[dina public[ ]mbr[cat[ ca o cucoan[... cu ea un t`n[r, zicea c[-i fratele ei, dar nu =tiu de era, poate... =i a=a m-a str[=nicit acel t`n[r: dac[ o am[ge=ti =i n-o iei, s[ =tii c[ nici urme de osi=oare de-ale tale n-o s[ r[m`n[!... ea a v[zut c[ m-am f[cut alb la fa\[ =i a r`s: Iosif mi-a dat cuv`ntul c[ m[ ia de nevast[... o s[ ne mut[m ]n sat la d`nsul... tata are s[ ne dea zestre un mic capital, deschidem dughean[... c`nd am auzit-o =i pe asta eram logodit cu maic[-ta, m[ a=tepta s[ facem nunt[! am rupt-o din loc =i ba s[ m[ mai ]nt`lnesc cu d`nsa... dar frumoas[, foc de frumoas[ era nem\oaica eu ]i ziceam nem\oaica, pe c`nd ea ]=i zicea ovreic[... nici nu mai =tiu cine era cu adev[rat... ia seama, b[iete: una ca asta dac[ te prinde ]n capcana ei, nu mai scapi... le =tiu apuc[turile... dar, a=a b[tr`n cum m[ vezi... =tii ce?... las c[ o tum[nesc eu pe doctori\a ta... +i c`nd a zis ultimul cuv`nt ca-n poveste: doctori\a =i ea l`ng[ d`n=ii... Bun[ seara, gospodari!... Iosub st[tea st`lp ]n mijlocul ogr[zii, Ignat ]nc[rca mortarul cu lopata-n c[ldare: cum a intrat? era porti\a deschis[? ori tata Iosub =tia c[ are s[ vin[ dup[ d`nsul... dup[ ce-a avut vorba aceea la cum[tra Vitori\a? Bun[, sor[ Marieta! l[s[ Ignat lopata ]n lighean: straniu, nu m[ a=teptam s-o v[d aici... mai cu seam[ c[-i =i tata Iosub! B[tr`nul f[cu un pas ]ntr-o parte ferindu-se: a auzit ce-am spus?

Se aplec[ =i-=i =terse cu m`na v`rful pantofului de praf. Prinse un z`mbet sub\ire pe fa\a doctori\ei: =tiu ce discuta\i... am auzit... =tiu totul... dar nu v[ face\i griji... Ignat se uit[ la o fereastr[, la alta nimeni. S[ m[ duc ]mprejur, s[ ]ntreb? Nu se duce. Mai a=tept. Data trecut[ mi-a ar[tat pe bra\ul st`ng ni=te v`n[t[i... c`t o palm[ de prunc... I-a f[cut injec\ie o sor[ tineric[... Se uit[ iar spre fereastr[: adev[rat ori mi se n[zare? Ana! De bucurie se clatin[ mai s[ cad[ de pe c[r[mizi. Ai venit? z`mbe=te Ana. Ce zici? Ignat se d[ mai aproape, dar fereastra-i nalt[ =i... n-o vede. Se trage iar mai ]napoi: ce zici? De mult ai venit? De vreo jum[tate de ceas. Da?... De vreun ceas? Nu se aude prin geamurile duble. Numai c`t pricepe dup[ buze. Ana deschide partea dinl[untru. O ]ncearc[ =i pe cea din afar[, dar nu poate: s-a umflat ori... }ntoarce capul =i schimb[ c`teva vorbe cu cineva din odaie. Apoi se suce=te iar c[tre Ignat: }i b[tut[ ]n cuie. Eri au b[tut-o... Amu s-aude mai bine... S[ mut c[r[mizile mai aproape... Le cl[de=te chiar sub perete. Urc[ =i se apuc[ cu m`inile de muchea pervazului de piatr[. Ana se las[ cu coatele pe pervaz, ]=i sprijin[ b[rbia pe bra\e lipindu-=i fruntea de geam. Sunt aproape. Ignat ]i vede buzele... Nu =tiu cum... cam vine\ii... Ana ]l prive=te: s-a b[rbierit?... data trecut[ a fost neb[rbierit... i-a spus: s[ nu vii a=a des... Ce faci? Ce zici? ]ntreab[ Ana, pentru c[ Ignat a vorbit ]n =oapt[ socotind c[ fiind a=a aproape are s[-l aud[. Zic: cum te sim\i? Tot te doare injec\ia?

407
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

408
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

A trecut, face Ana, trage m`neca-n sus =i-i arat[ bra\ul. Nu se cunoa=te pata. }n locul ei multe punctule\e negre: semne de ]mpuns[turi. Pielea ar[mie are o culoare pl[cut[ =i Ignat ]ntinde palma s[ m`ng`ie locul, dar degetele se izbesc ]n geam. Ana z`mbe=te. Mai \ine mult carantina? Carantina? Ana salt[ din umeri: nu =tiu. Pe acolo, Ignat arat[ spre u=[: nu se poate de intrat? Nu. Ana se ]ntunec[ la fa\[. A ]ncercat mai alalt[ieri unul =i a fost scandal mare ]n tot spitalul. Medicul=ef... Ana se ]ntoarce =i vorbe=te iar c[tre cineva din fundul salonului. Ignat ]i vede jum[tatea de fa\[ ]ntoars[ c[tre d`nsul: fruntea bombat[ =i neted[, linia dreapt[ a nasului frumos rotunjit la v`rf... Uneori c`nd Ana se =tia singur[ fie lucr`nd, fie dus[ pe g`nduri, surprindea pe chipul ei o expresie grav[, neobi=nuit de grav[, ca de femeie ]n etate care a v[zut at`tea pe lume =i a juns s[ st[p`neasc[ ]n\elepciunea vie\ii. O privea ]ndelung c[ut`nd s[-i ghiceasc[ fr[m`nt[rile, odat[ ce d[dea glas, ea tres[rea, se ]ntorcea spre el =i-i r[spundea cu glas de copil, iar nasul ]i p[rea un pic pornit la v`rf ]n sus, =treng[re=te... Oare cu cine vorbe=te? este cineva: vreo sor[, vreun medic?... acu=i o cheam[ iar undeva =i va trebui s[ a=tept... Pleac[ ochii: dac[ se uit[ ea ]n alt[ parte, am s[ m[ uit =i eu.. uite c-am venit, o a=tept =i ea... nu poate termina vorba... cu cine-o fi vorbind acolo... St`nd cu fruntea lipit[ de geam Ana n-a auzit c[ s-a deschis u=a i-a spus femeia cu pieptul bandajat. S-a ]ntors =i a v[zut-o pe copila vecin[ st`nd cu spatele proptit de u=[. Are fa\a ro=ie, respir[ des. Ce-i? Ce s-a ]nt`mplat? Feti\a tace, cu b[rbia-n piept =i cu m`inile la spate.

Ai alergat? Te-a fug[rit cineva? Nu. Atunci ce s-a ]nt`mplat? Copila ofteaz[, ]ngaim[ ni=te cuvinte Ana nu le deslu=e=te, prinde numai tonul =i o zbughe=te prin u=a ]ntredeschis[... S-a sup[rat c[... stau de vorb[ cu altcineva?... O s[-i treac[... =i se ]ntoarce c[tre Ignat. El prive=te-n jos, g`rbov, parc[ l-ar fi certat cineva. }=i fr[m`nt[ degetele ca un pu=tan venit prima dat[ la ]nt`lnire cu o domni=oar[. Brusc Ana revede momentul c`nd... s-a rupt din m`inile lui Petrea care mai ]n glum[, mai ]n serios o ]mpingea spre marginea jocului ajutat de un veri=or de-al lui, unul cu o frez[ ca o coam[ de cal... s-a rupt, a luat-o la fug[ ]n partea opus[... l-a z[rit ]ntre fl[c[i pe Ignat, nalt, voinic... s-a repezit spre d`nsul, s-a ag[\at de bra\ul lui cu lacrimi ]n ochi: nu m[ l[sa! ia-m[ cu tine... mi-i fric[... c`nd a ]n\eles Ignat ce se ]nt`mpl[ cu fata cu care se =tiuse de bine, dar cu care ]n ajun se certase =i hot[r`se c[ totul s-a terminat ]ntre ei... lumea adunat[ la joc s-a desf[cut ]n dou[ l[s`nd o trecere larg[... atunci a v[zut motocicleta cu ata= a lui Petrea... Petrea se ciond[nea cu verii lui, c[ mai ap[ruse unul, apoi a dat s[ porneasc[ iar spre Ana, dar v[z`nd-o lipit[ de Ignat, a ]nc[lecat pe motociclet[, a dat gaz =i a luat-o din loc cu o vitez[ turbat[... Acum v[z`ndu-l pe omul ei a=a ru=inos, a=a neajutorat, se mir[: cum de m-am b[gat atunci la d`nsul? Pentru c[ l-a v[zut mare, nalt, un uria= =i... =i-a ]nchipuit c[ trebuie s[ fie curajos, puternic, iar el... uite-l, ca un copil... I se face mil[, cioc[ne=te cu degetele-n geam. Ignat ]nal\[ capul.

409
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

410
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

Se privesc o vreme unul pe altul. Bag[ de seam[ c[ el =i-a luat scurteica cea nou[, cu guler de astrahan. Deun[zi a venit ]n jachet[. Era cald... Acum se las[ frig... Trebuie s[ mai cer o plapum[... Spunea la radio... te pomene=ti c[ la noapte ninge... Dar v[d c[ n-are nimic ]n m`ini... Poate are vreo leg[turic[, dar a aninat-o ]n vreo creang[... Ai adus p[pu=a? Ce?! nu ]n\elege Ignat: ce s[ fac? Vorbe=te rar, ating`nd geamul cu buzele: P[-pu-=a... Ai uitat? Ah da: p[pu=a, repet[ Ignat vinovat. N-am uitat. Am fost la magazin.. Am f[cut comand[: s[-mi aduc[ una mare, frumoas[. S[ vorbeasc[! Da, s[ zic[: ma-ma, ma-ma! Ignat z`mbe=te. Ana se ]mbujoreaz[ la fa\[. L-a rugat s[-i aduc[ o p[pu=[ pentru copila cu care s-a ]mprietenit aici, la spital... +edea odat[ Ana pe pat =i ]mpletea. Vine feti\a =i zice: ce ]mplete=ti, li\[ Ano? Ciorapi. Dar de ce-s a=a de mititei? P[i... pentru un copil mic... S-a uitat copila ]mprejur, =i-a purtat m`na pe muchea noptierei ca o b[tr`n[ care chibzuie=te cum s[ duc[ vorba mai departe =i zice: mata n-ai nici un copil mic... vrei s[ ai, dar n-ai... apoi, pe g`nduri: a=a-i de greu de tr[it c`nd n-ai nici un copil... Anei ]i d[dur[ lacrimile. O cuprinse =i-i str`nse c[p=orul la piept: las-c[-i spun lui b[rbatu-meu s[-l aduc[... copilul... ca s[-l vezi =i tu... St[tu copila c`t st[tu la pieptul ei, se desprinse =i, a=ez`ndu-se al[turi, zise dup[ o lung[ t[cere, cu ochii la geam: nu fi nec[jit[, li\[ Ano... iac[, cic[, erau odat[ un om =i o femeie =i, tot a=a, n-aveau copii... le era ur`t la am`ndoi singuri ]n casa lor, ]nc`t de la o

vreme femeia nu mai poate =i zice: m[i omule, f[ ce-i face, du-te-n lume =i s[ nu te ]ntorci acas[ f[r[ copil... s-a speriat omul: dar cum vine asta, femeie-h[i! s[ fur copilul altora? pentru asta or s[ ne sp`nzure pe am`ndoi!... dac[ mai bine a=a, zise copila =i deodat[ ]=i lu[ de seam[ =i ]ntoarse povestea pe loc: femeia n-a zis s[ aduc[ copil de furat, i-a spus c[ orice vietate ]nt`lne=te ]nt`i ]n cale, fie m`\[, c[\el, arici, purcel, coco=, vi\el s-o ieie =i s-o aduc[ acas[ =i acela s[ fie copilul lor... feti\a z`mbi: a=a vine povestea! apoi clipi =treng[re=te, slobozind sc`ntei de sub gene: a pornit omul prin lume, merge el c`t merge pe drum =i numai iaca ajunge din urm[ pe un b[ie\el de vreo =ase-=apte ani=ori... ]mbr[cat ]n pantaloni alba=tri, palton ro=u =i cu scufi\[ galben[ pe cap... b[iete, b[ie\ele, zice foarte ]mbucurat: un te duci tu oare? unde m-or duce ochii, r[spunse b[ie\elul... Cum a=a: n-ai cas[? n-ai p[rin\i? N-am pe nimeni, zice b[ie\elul, dar nu se uit[ spre om, numai trage cu coada ochiului... merg ei mai departe: b[ie\elul p[=e=te repede, omul abia se \ine de d`nsul... +i unde, m[ rog, te-ai pornit acuma dac[ nu-i secret? M[ duc pe lume, am auzit c[ sunt ni=te case unde-i bine =i vesel, sunt copii mul\i =i ai cu cine te juca, juc[rii fel de fel... Asta, a priceput Ana, era povestea ei, a copilei: mam[-sa murise, tat[l ocupat, venea la spital numai bunica =i ]nc[ rar de tot, c[ suferea de picioare... ea-=i pusese-n g`nd s[ se duc[ la orfelinat, pentru c[ auzise cine =tie cum c[ tat[-s[u vrea s[-i aduc[ alt[ mam[ =i nu vroia s[-i spun[ mam[ altei femei... v[z`nd-o pe Ana dus[ pe g`nduri, ]i vorbi la ureche, ]n =oapt[: s-a dus b[ie\elul cu omul la d`nsul acas[ =i c`nd au ajuns la femeia lui, tare s-a mai bucurat... iar c`nd s-au uitat mai bine, li\[ Ano, era o feti\[... Ana

411
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

412
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

izbucni ]ntr-un r`s nervos, cu lacrimi, o cuprinse iar la piept =i-i =opti: a=a, draga mea, a=a-i soarta noastr[, a femeilor pe lumea asta... Ce m[n`nci? Pe la mama te mai duci? Ce se nimere=te. G[tesc din c`nd ]n c`nd c`te-o fiertur[... Mai mult la cantin[ m[n`nc, la lucru... N-a auzit partea a doua a ]ntreb[rii? Ana a ]ntrebat dac[ se duce la mama ei. Ignat ]=i aduce aminte de datoria ce-aveau a o ]ntoarce lui tata Iosub... Adun[ ban la ban... R[m`ne uneori =i face c`te o jum[tate de norm[ ori chiar o norm[ ]ntreag[ pe deasupra. +i ea str`ngea banul cu =apte noduri. Dar iat[ a nimerit ]n spital, e a patra lun[... Pentru buletin nu i-au dat, nu-i clar ceva cu stagiul de munc[... A trecut tata Iosub de c`teva ori trimis de muieri ori din ini\iativa lui? ca s[-i aduc[ aminte de sum[... Ignat se f[cea a nu ]n\elege, p`n[ odat[ ]l r[zbe=te =i-i spune: v`nd vinul =i-\i ]ntorc... am f[cute vreo patruzeci de vedre... Ai mei au trecut pe la tine, mama =i cu tata? |i-au spus? Ana poart[ palma pe geamul aburit. Poate-au fost, dar nu eram acas[... S-au dus t`rziu de aici... +i mai aveau o trebuin\[ ]n ora=... I-au cerut adresa doctori\ei Marieta: aici, la ora=. Ziceau c[ au o vorb[ cu doctori\a. Adresa exact[ Ana n-o =tie, poate o v[d ]n sat... Atunci mama a zis c[ vrea s-o roage poate o scoate pe Ana mai degrab[ din spital, =i dac[ o scoate, s[ vie acas[, drept la d`n=ii nu mai are ce c[uta la casa de la =osea... Da... mi-a spus Guli\[ c[ m-a c[utat cineva. Credeam c[ a fost tata Iosub, cu datoria... }=i mu=c[ limba: na! c[ am tr`ntit-o. Ana n-a prins ultimul cuv`nt. St[ cu degetele r[sfirate pe geam. Ochii i s-au f[cut mari,

neobi=nuit de mari, =i-n ei plutesc nourii de pe cer, tremur[ copacii sub\iri, desfrunzi\i... Te-am visat ast[ noapte... Ana ]i poveste=te totdeauna visele; se uit[ peste capul lui =i-i poveste=te: se f[cea c[ veneam am`ndoi din gr[dini, pe c[rare... Eu m[ ca\[r pe mal ]n sus, apuc`ndu-m[ cu m`inile de muchiile pietrelor. M[ uit ]n urm[, te v[d g`f`ind =i r`d. Iar tu: fugi! iac-a=a mereu fugi de mine... M[ ]ntorc, te iau de m`n[ =i prindem a urca am`ndoi... Ia te uit[, zic: casa noastr[! C`\iva oameni se suiser[ pe acoperi= =i scoteau \igla. O scoteau =i ]i d[deau drumun jos pe ni=te sc`nduri puse ]nclinat la strea=in[... Ce face\i? Cine v-a dat voie? Vreau s[ m[ reped spre ei, dar m[ ]ntorc spre tine =i te ]nh[\ de m`n[: tu, omule, ce stai? ne d[r`m[ casa, nu vezi? Cum o d[r`m[? zici tu: n-o d[r`m[ nimeni... Al\i c`\iva b[teau cu r[ngile ]n perete, scoteau pietrele =i le aruncau la o parte... +i pere\ii desfac! ori nu vezi, Ignate? Te-ai uitat la mine =i ai zis: taci, An[, c[ asta nu-i casa noastr[! Cum: nu-i casa noastr[? De-amu nici casa nu \i-o cuno=ti? c[ doar am`ndoi am f[cut-o, am`ndoi am ridicat-o, cu m`nu\ele noastre... Ascult[ Ignat =i-=i aminte=te seara c`nd, ]ntors de la munc[, a g[sit-o st`nd cu spatele la sob[, a vrut s-o m`ng`ie, ea s-a ferit =i a \ipat cuv`ntul acela... }ntinde m`na spre obrazul ei, spre fruntea neted[ =i curat[ =i frumoas[ ca d[ltuit[ ]n marmor[, dar degetele se opresc... z`mbe=te =i r[m`ne cu degetele pe geam, peste degetele Anei r[=chirate din cealalt[ parte. Ea clipe=te din ochi, ca de=teptat[ din somn a v[zut chiar l`ng[ ochi degetele lui mari, groase, voinice, cu b[t[turi =i zg`rieturi b[tute cu praf de piatr[ =i unghiile cornoase, cea de la inelar cr[pat[ la v`rf =i prinde a purta palma

413
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

414
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

peste degetele lui, r[spunz`nd la chemare... Le simte parc[ asprimea, c[ldura... Z`mbe=te. Ignat z`mbe=te =i el. Faci focul seara? A=a... o dat[ la dou[, trei zile... V[z`nd c[ Ana se ]ncrunt[, adaug[: dac[ nu-i frig. M[ ]nvelesc bine =i mi-i cald... Vii t`rziu de la lucru? Dup[ cum se-nt`mpl[. Azi am venit devreme. S-a stricat ma=ina de t[iat =i... |i-am spus s[ nu vii a=a des... Vezi: din cauza carantinei nu po\i intra... Mi-a picat o ma=in[, m-am suit =i... Joi sau... miercuri i-a adus ceva de m`ncare. De data asta... C`nd a urcat ]n cabin[ s-a g`ndit: trec pe la vreun magazin, ]n ora=, dar s-a luat cu femeia aceea =i a uitat. +i-a adus iar aminte, dar era la poarta spitalului =i ghereta de aici ]nchis[. Auzi, Ignate: ai tu ceva la inim[... Ce s-a ]nt`mplat? Eu?! tresare Ignat: n-am nimica. E=ti, nu =tiu cum, ab[tut: te g`nde=ti ]n alt[ parte. Ce s-a ]nt`mplat. Dar nu s-a-nt`mplat nimic, str`nge Ignat din umeri. Ba s-a ]nt`mplat. C`nd ]\i povesteam visul, am observat c[ ai ceva. Nu m[ ascultai atent ca de obicei. Ei, nu te ascultam, vrea s[ fac[ Ignat pe =ugub[\ul. Ba te ascultam numai urechi... Dar ai =i tu ni=te vise! Altceva mai frumos nu po\i visa? Ana se ]ntunec[ la fa\[ =i atunci ]i pare r[u de ce-a zis. De fapt, visul t[u nu-i chiar a=a de aiurea cum pare. A trecut azi inginerul pe la mine nu i-a zis pe nume, Ana a priceput despre cine-i vorba. Venea din deal cu bri=ca =i m`nzul dup[ d`nsul. Mi-a intrat ]n

ograd[ =i mi-a f[cut r`s: a v[rsat ligheanul cu ap[ de ploaie de sp[lat... m`nzul... De ce-mi spune de m`nz, se g`nde=te Ana. Ce-i cu d`nsul azi? Parc[ n-ar avea =ir la vorb[. Mereu cu g`ndu-n alt[ parte... Doctori\a n-a mai fost? Ignat r[m`ne cu gura c[scat[: ]ntrebarea l-a toropit, a=a de nea=teptat[ a fost. Iat[, vas[zic[, ce avea ]n vedere c`nd zicea c[-s cu g`ndurile-n alt[ parte. N-a fost. S-a mutat mai aproape de lucrul ei... De fapt, a trecut Marieta pe la d`nsul, =i el a c[utat-o de c`teva ori, iar o dat[ a g[sit-o =i au venit ]mpreun[ acas[. De ce s[-i spun[? S[-i strice inima? Nu b[nuia Ignat c[ doctori\a ]i vorbe=te Anei totul =i c[ Ana =tie orice vorbuli\[ a lor. Atunci c`nd a intrat ]n ograd[, ]n urma lui tata Iosub, Marieta venise anume la Ignat. +tia c[-i singur. Nu se a=tepta s[-l g[seasc[ =i pe cel b[tr`n ]l z[rise la Vitori\a, ]mpreun[ cu al\i c`\iva, sub =opron, ]mprejurul polobocului pus cu fundu-n sus. Era o zi de s[rb[toare, un sf`nt cre=tinesc, i-a spus gazda... Avea nevoie s[ plece de urgen\[ la ora=, a prins un p[rinte cu ma=ina, a repezit-o la =osea, l[s`nd-o la poarta lui Ignat... Sta\i de vorb[? ]ntreb[ z`mbind sub\ire, ceea ce vroia s[ ]nsemne: =tiu ce discuta\i... am auzit... dar nu v[ face\i nici o grij[... Iaca, st[m, se b`lb`i tata Iosub =i prinse a-=i freca nasul: st[m... st[m... st[m... Ignat avu o tres[rire pl[cut[: at`ta timp n-ai c[lcat pe aici... ai venit... }=i aminti vorba lor ]n c[su\a Ioanei, c`nd s-a a=ezat pe patul ei, la picioare. De atunci n-a v[zut-o. S-a ]ndep[rtat de d`nsul. De ce? A plecat de la Ioana. De ce? Nu =tia, dar b[nuia Ignat c[ exist[ o ]n\elegere ]ntre doctori\[, Ana =i... tata Iosub! Da, da... To\i =tiu

415
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

416
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

ceva, numai el, Ignat, habar n-are. De ce, dar, tocmai acum vine tata Iosub =i-i spune c[ l-ar fi v[zut intr`nd ]n cas[, la doctori\[? C`nd o v[zu, Ignat izbucni ]ntr-un r`s scurt, ciudat, apoi se ]ncrunt[... Straniu, da? se adres[ doctori\a deodat[, =i c[tre tat[, =i c[tre fecior: a=a e c[ v[ pare straniu s[ m[ vede\i aici? Cum? De ce? ]ncerc[ Ignat s[-=i descre\easc[ fruntea: dimpotriv[, v[ a=teptam! M[ a=tepta\i? Pe mine, f[cu doctori\a plin[ de mirare: de unde putea\i =ti c[ voi trece pe aici? Ei... eu... tata Iosub se b`lb`i vr`nd s[ intre-n vorb[, dar nu reu=i. Cum, adic[? Era convins c[ i-a v[zut acum zece minute pe am`ndoi ie=ind din casa cum[trei =i vroia s[-i prind[... Ce mai =tiu bine s[ se prefac[: nici usturoi n-au m`ncat, nici din gur[ nu le miroase. P`n[ la urm[ zise: da... v[ a=teptam, adic[ el... el v[ a=tepta, c[ eu... eu v-am v[zut la Vitori\a, dar nu m[ g`ndeam c[ veni\i ]ncoace. Zic: hai s[ trec pe la Ignat, aveam o vorb[ cu d`nsul... Ignat: taman ]mi vorbea de dumneata. De mine? Zicea c[... Hai, las[, Ignate, nu m[ mai vinde =i tu... De ce, tat[? Eu te v`nd? Spun adev[rul. O a=teptam pe dumneaei de bun[ seam[. De c`nd nu-i Ana acas[, nu mi-a c[lcat picior de femeie pragul. C[tre doctori\[: ne-a\i uitat, sor[ Marieta. }mi pare r[u. Mi-a\i luat nevasta, a\i dus-o la ora= =i amu nici nu vre\i s[ m[ =ti\i?... Am trecut de c`teva ori, dar nu te-am g[sit: vii t`rziu acas[... T`rziu... L[s[ Ignat c[ldarea de=art[ jos, veni la musafir[ =i se opri ]n fa\a ei. O privi drept ]n ochii mari, negri: dar pofti\i ]n cas[. Ce st[m aici? Tata Iosub, imediat: da, da! pofti\i... ce sta\i afar[? M[ rog, f[cu doctori\a ]ngust`ndu-=i ochii: mergem! Dup[ c`\iva pa=i, v[z`nd c[ b[tr`nul nu-i urmeaz[: dar mata? Eu? se trase ]nd[r[t tata Iosub: eu m-am dus...

fug repejor la cum[tra, c[ m[ a=teapt[ amicii sub =opron... Cine =tie c`t or fi stat de vorb[ atunci. C`nd a plecat Marieta de la d`nsul, nici nu s-a sculat s-o conduc[ a=a l-a rugat ea. Dup[ aceea a adormit dus. A dormit somn greu =i ad`nc cum nu mai dormise ]n via\a lui. Peste vreun ceas =i jum[tate a venit Ana, parte pe jos, parte cu ma=ina, ]n haine str[ine, de la spital. Fugise. A intrat ]n cas[ =i n-a auzit-o era ca =i mort... Hainele mi le-ai pus ]n lad[? ]ntreab[ Ana. Hainele? Ignat bate din ochi: care haine? a, hainele... da, le-am pus! Peste c`teva clipe ]n\elege ce l-a ]ntrebat =i-=i aminte=te c[ stau ]n tind[ cum le-a prins ]n cuier c`nd le-a adus de la spital. Gherghinele n-ai uitat s[ le ]ngropi? N-am uitat: le-am ]ngropat. Adev[rat, le ]ngropase. Ia seama, or s[-nghe\e. Tii! se love=te Ignat muiere=te peste frunte: era s[ uit! |i-am adus ni=te mere. Ana nu-l aude r[sun[ un zgomot la spatele ei, la u=[. }ntoarce capul, crez`nd c[-i copila. Nu era ea. U=a ]ntredeschis[. R[zbate g[l[gia de pe coridor. Trece cineva prin fa\a u=ii, nalt, greoi, p[=ind ap[sat. Medicul-=ef? Ori paznicul de la poart[? Ce s[ caute paznicul aici? Era chemat c`nd trebuia s[ urce ceva greu, peste seam[ de greu: apuca targa de un cap[t, de cel[lalt apucau dou[, chiar trei infirmiere... Prima dat[ c`nd a venit aici cu doctori\a Marieta, l-a v[zut st`nd ]n poart[ cu picioarele desf[cute =i cu m`inile ]mpreunate la spate. P[rea un monument pus anume! A f[cut o plec[ciune d[tre doctori\[ sco\`ndu-=i c[ciula dintr-o oaie se vede c[ o cunoa=te bine! Ana i-a v[zut degetele butuc[noase cu unghii negre =i a sim\it c-o trece rece prin =ira spin[riii... Dup[ ce a fost

417
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

418
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

anun\at[ carantina, o tot b[tea g`ndul s[ fug[... de fapt, g`ndul i-a venit mai nainte, pe nea=teptate, ]n ziua c`nd a fost Marieta pe la d`nsa, au stat de vorb[ ]ndelung, la plecare doctori\a s-a uitat la mijlocelul ei =i a zis: acum sim\i ceva? e mai bine? Despre ce parte... mai bine? Despre partea asta... nu-\i vine uneori s[ fugi acas[? S[ fug? o privi Ana uluit[: cum s[ fug? Am zis =i eu! a=a, s[ ]nchizi ochii =i c`nd ]i vei deschide iar[ s[ te pomene=ti ]n pat, l`ng[ b[rb[\el... n-ai a=a dorin\[?... Ana ro=i =i ]ntoarse capul ]n alt[ parte... Dup[ ce s-a dus doctori\a, a c[zut pe g`nduri =i s-a fr[m`ntat mult timp: de ce-a zis a=a? de ce m-a ]ntrebat? nu cumva azi vrea s[ fac[ ceea ce =i-a pus ]n g`nd? anume azi, de aceea a venit s[ m[ cerceteze, spre a se asigura... Spre miezul nop\ii sim\i c[ focul din inim[ o frige at`t de tare ]nc`t nu mai putu rezista: scoase de sub patul vecinei hainele pe care le ochise de mult, se ]mbr[c[, deschise geamul nu era b[tut ]n cuie cobor], se =upuri pe sub copaci =i tufari de fric[ s[ n-o simt[ uria=ul din poart[, s[ri p`rleazul =i de acolo o \inu tot o fug[ p`n[ la =osea. Fugea =i-=i zicea: sunt am`ndoi, acuma trebuie s[ fie ]mpreun[, am`ndoi... =i-=i amintea fiece privire, fiece cuv`nt schimbat ]ntre d`nsul =i doctori\[ pe toate le prinsese, pe toate =i le ]nsemnase, pe toate =i le amintea... Ignat scoate dintr-un buzunar un m[r avea buzunare ad`nci la scurteic[! apoi ]nc[ unul =i le ridic[ spre geam. |ine, zice z`mbind. V[z`ndu-le mari =i ro=ii, Ana ]ncearc[ s[ z`mbeasc[, dar zgomotele de pe coridor, bufniturile din salonul vecin ]i fac z`mbetul silit, nefiresc. Ignat observ[ schimbarea: nu cumva se teme c[ au s-o certe c[ ia de m`n-

care de la unul de afar[, f[r[ voie? Cum ar lua dac[-i ]nchis[ fereastra? Ana, f[r[ s[-=i dea seama, ]ntinde m`na =i-mpunge cu degetele-n geam. Ce-i cu d`nsa? Unde i-s g`ndurile? De ce tot trage cu urechea spre fundul salonului? Cine-i... ce-i acolo? Ignat arat[ cu privirea. Nimeni... nimic, face Ana semn cu capul, dar... pa=ii, sunetele de pe coridor, murmurul specific de spital o fac s[ ]n\eleag[ c[ s-a ]nt`mplat... ireparabilul! Zv`cne=te de jos, urc[ pe pervaz, trage un c`rlig =i deschide gemule\ul de sus. Scoate o m`n[: Arunc[-le! O prive=te o clip[ uluit: picioarele ei ]n cipici de spital sunt acum la nivelul ochilor, aproape de tot. Stai c[ nu v[d nimic! strig[ Ana. Scoate =i capul afar[. Apoi scoate =i cealalt[ m`n[, f[c`nd palmele co=ule\. Hai, arunc[, ce stai? Surprinde privirea mirat[ a lui Ignat. El \ine merele ]n m`inile-ntinse, privind la ea, ]n sus. C`nd ]=i d[ seama unde se uit[, Ana ro=e=te =i-=i str`nge poalele halatului ]ntre genunchi. C`nd ]\i d[ drumul acas[? V[zuse pe piciorul drept, mai sus de genunchi, semnul roz ca un v`rf de secer[. Vii degrab[? Peste vreo dou[-trei s[pt[m`ni. De Anul Nou ai s[ fii acas[? Cred c[... Doctorul zice c[ da. Ignat arunc[ un m[r. C`nd ajunge la ]n`l\imea m`inilor, Ana ]nchide palmele =i-l prinde. Frumoase mere! De unde le-ai luat? Se bucur[ ca o feti\[. De la noi. Din livada noastr[.

419
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

420
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

De la noi? Din care pom? Nu \in minte s[ fac[ vreunul a=a mere rumene. Cel de pe Mal. }n col\, l`ng[ gard... Aaa, face Ana din cap =i se p[le=te cu ceafa de cercevea. R`de: arunc[-l =i pe cel[lalt! Prinde-l! Ana ]ntinde palmele, m[rul se love=te de primul, sare-ntr-o parte =i cade. |ine-l! \ip[ Ana speriat[. Ignat ]l prinde... Ce m-am speriat. Era s[ se f[r`me... P[cat! Ignat vrea s[-l mai arunce o dat[, dar Ana ]l opre=te: Stai! Bag[ m[rul ei ]n s`n: acum arunc[! }l prinde =i pe acesta =i-l bag[ ]n s`n. Mai ai? Ignat scoate din cel[lalt buzunar alte dou[ mere mari, rumene. Ana ]ntinde palmele =i-l prinde =i pe al treilea =i-n clipa aceasta r[sun[ un zgomot la spatele ei =i cineva strig`nd cu glas speriat. }=i trage capul ]n[untru, uit`ndu-se spre u=[. Ce-i cu tine? Ce s-a ]nt`mplat? Copila st[ ]n u=a deschis[ =i prive=te la Ana cu ochii dilata\i, plini de lacrimi. Vrea s[ spun[ ceva, dar nu e ]n stare i s-a pus un nod ]n g`t. Ana coboar[ de pe pervaz =i, cobor`nd, arunc[ o privire spre Ignat: acum ochii ei sunt m[ri\i, alarma\i... Da, =tie ce s-a ]nt`mplat, dar... nu vrea s[ cread[... Ignat nu-i vede dec`t m`inile ]ncle=tate: una pe muchea pervazului, alta pe col\ul patului. Prin geamul transpirat, pr[fuit deslu=e=te ]n fund o mog`ldea\[ copila... }=i \ine broboada str`ns adunat[ sub b[rbie, ca o b[tr`nic[. Pe la spatele ei, pe coridor, prin dreptul u=ii, trece un b[rbat ]n negru, un uria= care ]ntunec[ pentru o clip[ tot cadrul u=ii. Dup[ el lunec[ o targ[ lung[, peste care-i aruncat[ o

p`nz[ alb[, urm`nd c`teva infirmiere, ]n alb, care poart[ cel[lalt cap[t al t[rgii. A murit! r[sun[ un \ip[t dincolo de fereastr[. O voce at`t de stranie, p[truns[ de at`ta durere ]nc`t Ignat se clatin[ c[r[mizile lunec[ una de pe alta =i cade la p[m`nt. Ana a \ipat. Iar \ip`nd s-a repezit spre u=[. Vru s[ fug[ ]n urma celei purtate pe targ[. Ajung`nd la u=[ se opre=te, se apleac[, o cuprinde pe copil[ la piept, ]nfund`ndu-=i fa\a =i ochii ]n broboada ei... Ignat ajunge la p`rleaz observase sp[rtura ]n gard pe c`nd umbla prin fa\a ferestrelor =i se opre=te cuprins de-o tulburare dureroas[. Ceea ce-a v[zut ]n cadrul u=ii, gestul disperat al Anei l-au zguduit... Deodat[ ]l strig[ cineva: aude clar glasul l-a strigat pe nume! Vrea s[ se uite-nd[r[t, dar... se re\ine... nu! nu m-a strigat nimeni... cine avea s[ m[ strige? Nu avea dreptate: putea s[-l strige Ana. C`nd =i-a luat r[mas bun, ea n-a spus un cuv`nt parc[-i ]ncle=taser[ f[lclie. A ]ncercat s-o ia cu altele pornind a-i dep[na o p[t[ranie din sat... Ea st[tea la fereastr[ o vedea ]n profil =i privea spre col\ul salonului, \in`nd ]ntre m`inile str`nse dinainte c[p=orul copilei. Iar strig[tul. Aaaa!... Ignat calc[ pe r`ndul de pietre ce se mai \in, urc[ pe gard =i se uit[ ]napoi: i se pare c[ vede flutur`nd o m`n[ ]ntr-o fereastr[. Ni=te crengi ]i ]ncurc[ vederea. Se mut[ mai la dreapta acum se vede bine fereastra. Nimeni geamul de sus ]nchis.

421
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

422
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

Coboar[ ]n strad[ s[rind peste pietrele ]mpr[=tiate =i merge-n ne=tire ]nainte. Dup[ o bucat[ de vreme ridic[ ochii =i observ[ c[ nu cunoa=te locul. Ia aminte prin p[r\i, la case: nu pe aici am venit, am trecut prin cealalt[ parte a cartierului... Vrea s-o ia ]nd[r[t, dar gardul ce ]mprejmuie spitalul e lung spitalul ocup[ ]n marginea ora=ului mai multe hectare, are blocuri multe, plasate la distan\[ a=a c[ poarta... Poarta o fi pe acolo, Ignat arat[ cu m`na: trebuie s-o iau spre st`nga... N-are timp s[ chibzuiasc[ trebuie s[ se gr[beasc[, se face sear[. Traverseaz[ piezi= strada ]n pas alerg[tor, ajunge la col\ =i se treze=te ]n fa\a unei gr[dini publice. S-a deschis pe nea=teptate ]n fa\a lui larg[, cu arbori necunoscu\i ]n=ira\i de-a lungul aleilor ce se ]nt`lneau una cu alta ]n unghiuri bizare. Prin ramurile desfrunzite se ghice=te undeva continuarea ora=ului. De ]ndat[ ce trece prin poart[ un spa\iu gol marcat de doi mici st`lpi de piatr[, sus cu termina\ii romboidale se pomene=te ]ntr-o alt[ lume. }ncetine=te pasul. De jur ]mprejur e lini=te, o lini=te moart[. }nainteaz[ pe-o alee care ]l duce pe nesim\ite ]ntr-o parte =i abia la cap[tul ei observ[ c[ s-a ab[tut de la direc\ia ce trebuia s-o urmeze. Se ]ntoarce vr`nd s[ apuce pe alta, se r[zg`nde=te =i taie direct prin arbu=tii de=i =i \epo=i, peste gazoanele ce-au mai p[strat din verdele de var[ al ierbii. Iese ]n alt[ alee pres[rat[ cu frunze ruginite pu\ine, rare, din ce-au mai r[mas pe ramuri =i le-a rupt v`ntul de ast[ noapte. Ce pustietate, se g`nde=te Ignat =i tresare: ]n fa\a lui, mai ]ncolo, vede un b[tr`n. Parc[ ar fi r[s[rit din p[m`nt. St[ locului, nemi=cat, ]mbr[cat

]ntr-un palton negru uzat, ]n ghete cu galo=i peste ele. Se sprijin[ ]ntr-un baston lucios =i prive=te-n sus, cu capul r[sturnat ]ntr-un mod straniu... C`nd ajunge mai aproape, b[tr`nul ]i aude pa=ii =i f[r[ a se ]ntoarce zice: M[ uitam la soare... Unde s[ fie oare? De unde soare dac[-s nouri? ]i r[spunde Ignat ]n g`nd =i cu voce tare: A apus de mult... Da, da: a apus de mult... Trece pe l`ng[ el, mai departe. Peste vreo zece, dou[zeci de pa=i arunc[ o privire ]nd[r[t: b[tr`nul tot mai st[ locului, dar acum are privirea cobor`t[ ]n p[m`nt. Poate-i un orb =i s-ar fi cuvenit s[-l conduc... dar are bastonul... Orbii =tiu drumul mai bine ca noi... Nu se r[t[cesc cum ne r[t[cim noi, ace=ti cu ochii teferi... Deodat[ ]l cuprinde frigul: trebuie s[-i dau zor! Vine o pal[ de v`nt rece dintr-o coast[ =i vede zbur`nd prin fa\a ochilor ni=te fulgu=ori... M[i, c[ vine amu= ninsoare!... Dac[-i =i vremea... Se uit[-n sl[vi, ca b[tr`nul de adineaori: nourii vine\ii =i apo=i se duc pe deasupra lui gr[bi\i. De pe vale, dinspre marginea t`rgului departe o fi de aici Nistrul? se aude iar sirena unui vapora=, poate c[-i tot acela ce-a trecut pe l`ng[ satul lui... S-o fi re\inut pe undeva =i acum se gr[be=te spre rada unde are a sta\iona p`n[ la prim[var[... Gr[be=te pasul pe-o alee care trebuie s[-l scoat[ din gr[din[. Aleea ]l duce pe dup[ o gheret[ de r[coritoare =i ]nghe\at[ un lac[t mare, ]nv[l[tucit ]n h`rtie de carton =i legat cu o sfoar[ at`rn[ la u=[, ferestrele sunt acoperite pe din[untru cu l[zi goale apoi ]=i schimb[ direc\ia. }i iese-n cale un plop care prin ]n[l\ime =i grosime ]ntrece pe ceilal\i arbori a fost s[dit ]nainte de a

423
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

424
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

fi fost plantat[ gr[dina? Pe tulpin[ crestate nume, semne, inimi s[getate abia deslu=indu-se pe coaja ]ntins[ ]n decursul anilor. }n clipa urm[toare vede o scen[ care face s[-i r[sar[ un z`mbet trist, blajin pe buze: un b[iat =i o fat[ =ed pe-o banc[ str`ns lipi\i unul de altul, am`ndoi cu gulerele ridicate, cu m`inile la sub\ioara celuilalt. B[iatul l[sat u=or c[tre fat[, ea =i-a pitit capul sub um[rul lui, cu fa\a ]ntoars[. S-ar p[rea c[ stau a=a, nemi=ca\i, de c`nd lumea. C`nd ajunge ]n dreptul lor, Ignat observ[ cu coada ochiului c[ fata are buzele rotunjite, un pic ie=ite ]nainte, fa\a rotund[, mic[ o pu=toaic[! B[iatul are fa\a lunguia\[, cu tr[s[turi cabaline =i un ]nceput de musta\[ pe buza de sus. Fata chicote=te scurt. Dup[ ce trece mai departe Ignat se dumere=te: crez`nd c[ vrea s[-l s[rute, b[iatul a ]ntins buzele =i el, dar fata i-a suflat aburi calzi ]n ochi, a joac[, =i =i-a ascuns fa\a ]n fularul ce-i ]nconjura g`tul... }=i aminte=te Ignat de noaptea c`nd a venit Ana acas[... Cum de s-a pornit? Nu s-a temut? Au trecut dou[ luni =i jum[tate de atunci, a fost la d`nsa la spital de at`tea ori, dar niciodat[ n-au luat vorba despre noaptea aceea nici ea, nici el. Ceva ]i oprea, ceva nu-i l[sa... ceva frumos =i dureros ]n acela=i timp... A adormit t`rziu de tot. Doctori\a n-a stat dec`t vreo or[ dup[ plecarea lui tata Iosub. Au =ezut am`ndoi pe pragul casei, ca de at`tea ori ]n trei. A poftit-o ]n cas[, dar Marieta a refuzat. Atunci a adus un \oli=or =i l-a a=ternut. Nu-=i mai aduce aminte despre ce-au vorbit mai mult au t[cut. Au t[cut pentru c[ chiar dac[ erau numai ei doi, tot timpul li se p[rea c[ =i Ana-i cu ei. Lui Ignat i se p[rea =i... ori de c`te ori ]ncerca s[-=i ]ntoarc[ g`ndul asupra ispititoarei doctori\e, chipul Anei se pu-

nea ]ntre ei... Ea a sim\it ast[ team[ a lui venise cu g`ndul s[-i explice ce este el, ce este Ana, ce sunt ei am`ndoi ]n ast[ lume... S[-l fac[ s[ ]n\eleag[, pentru c[... avea ea fa\[ de Ignat o admira\ie aparte... Da, din clipa c`nd a dat ochii cu el, cobor`nd din camion la =osea... A fost primul om din satul unde fusese trimis[, primul pe care l-a v[zut... Se a=tepta s[ g[seasc[ cine =tie ce fiin\e... +i c`nd colo apare ]n fa\a ei acest uria= blajin, cu fa\[ luminoas[ =i de la primele cuvinte o cucere=te cu vorba-i lini=tit[, odihnitoare... Odat[ noaptea instalat[ la b[bu\a de peste =osea r`se de ea ]ns[=i: s[ =tii, feti\o, c[ te-ai amorezat de ursul acesta... te-ai ]ndr[gostit lulea... +i Ignat, cum o v[zu prima dat[, descoperi f[r[ s[ priceap[ de ce, c[ femeia aceasta face s[-i bat[ inima mai altfel dec`t a b[tut de c`nd se \ine minte... +i iat[-i ei doi, numai ei, =ez`nd pe pragul casei. Se ]ndesa ]ntunericul. Marieta nu mai spunea c[ pleac[ trebuia s[ merg la ora=, iar m`ine s[ m[ ]ntorc dis-de-diminea\[, ca s[ nu ]nt`rzii la serviciu. }i d[du a ]n\elege c[ se duce ]napoi, la gazd[, la Vitori\a, dar cum ]i vine cam departe, la un moment dat r`se: a= putea s[ dorm la mama Ioana, a=ternutul a r[mas cum era... Atunci Ignat mai ]n serios, mai ]n glum[ r`se: la urma urmei po\i dormi la mine... adic[: la noi! Daaa? lungi ea ]ntr-un mod ciudat cuv`ntul: =i nu \i-i team[ c[ afl[ cineva =i... ]i spune Anei? Team[? De ce s[-mi fie? Nu e=ti mata sora Anei? Nu v-a\i legat de surori? Surori? Doctori\a credea c[ el nu cunoa=te aceast[ ]n\elegere ]i promisese Ana c[ o s[ r[m`n[ o tain[ a lor... Dar dac[ i-a spus =i cealalt[ jum[tate a tainei? Dac[ el =tie =i de ]n\elegerea cea mare, atunci? Ignat observ[ cum ]i str[lucir[ doctori\ei ochii ]n ]ntuneric =i-l trecu o dogoare pe la inim[. Cum =edea de-a

425
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

426
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

st`nga lui, cu genunchii cuprin=i cu bra\ele, el ]ntinse m`na =i i-o puse pe um[r. Nici n-a tres[rit m[car, de parc[ de c`nd s-a a=ezat pe prag a=tepta aceast[ atingere. Ignat vru s[ se scuze: e r[coare de-acum... Ea ]i r[spunse la fel, jum[tate ]n glum[, jum[tate serios: credeam c[-i foarte grea m`na ta, dar uite ce u=oar[-i! La ]nceput nu ]n\elese ce-a avut ]n vedere, abia t`rziu, dup[ ce-a plecat, iar el s-a zv`rcolit jum[tate de noapte p`n[ s[ adoarm[, t`rziu a ]n\eles: a f[cut aluzie la palma ce i-a dat-o Anei... }n clipa aceea ]ns[ n-a priceput, ci numai a sim\it c[-l trec fiori prin trunchiul trupului, izbesc ]n inim[ fiorii, trec prin bra\e =i iat[-l tremur`nd ca un b[ie\andru... Vru s[ zic[ ceva, ca atunci c`nd st[tea pe marginea patului la Ioana, dar se sufoc[... Se aude cineva! tres[ri Marieta ]ndep[rt`ndu-i m`na =i mut`ndu-se un pic. Trecem ]n cas[, vru s[ zic[ Ignat, dar nici de ast[ dat[ nu reu=i s[ articuleze cuvintele. Cealalt[ m`n[ se ]ntinse =i ea s-o apropie, dar s-a ]nt`lnit cu m`na ei Marieta s-a ridicat brusc ]n picioare =i s-a ferit r`z`nd... Cu r`sul ei ]n urechi s-a zv`rcolit Ignat noaptea aceea... +i c`nd a adormit t`rziu dup[ miezul nop\ii, n-a sim\it cum a intrat ]n cas[ =i cum st[tea cineva ]nghenuncheat la patul lui, cu bra\ele ]ntinse spre d`nsul, iar el dormea somn ad`nc =i nu auzea... Nu era chiar a=a tare la somn Ignat, se trezea imediat dac[ se-nt`mpla s[-l cheme cineva de la poart[ ori un vecin la gard... +i nici noaptea asta n-avea cum fi altfel, mai ales c[ l[sase u=a descuiat[, =i nu c[ ar fi uitat, ci anume o l[sase a=a... Da, ]i era indiferent, absolut indiferent! Ea plecase, el, dup[ ce-a condus-o p`n[-n =osea, a venit =i s-a culcat, f[r[ s[ pun[ z[vorul... C`nd, ]n sf`r=it, adormi, ]=i aminti prin somn c[ nu ]ncuiase =i-=i zise: ar trebui s[ m[ scol,

s-o ]ncui, dar tot atunci se ]nfirip[ un g`nd: dac[ se r[zg`nde=te =i se ]ntoarce? dac[ vine... s[ poat[ intra... }ncepuse visul, era ]n vis de-acum c`nd a auzit prin somn cum se deschide u=a cu adev[rat, c`nd a venit Ana, t`rziu dup[ miezul nop\ii, =i a ]n\eles c[ totu-i vis, da, numai vis, =i auzi u=a la camer[, auzi pa=i pe podea =i se bucur[: ai venit... te-ai r[zg`ndit =i ai venit... S-ar fi cuvenit s[ se ridice, s[ ]ntind[ bra\ele am`ndou[ spre ea, a=a cum f[cuse c`nd =edeau pe prag, dar nu a fost ]n stare, parc[ ]i erau paralizate bra\ele, ci numai se g`ndi: =tiu... cunosc ]n\elegerea voastr[... vre\i s[ m[ pune\i la ]ncercare... crede\i c[ a mea este vina... eu, eu... vre\i s[ m[ ]ncerca\i... am`ndou[... =i dac[ nu e adev[rat?... dac[ ea e de vin[?... dac[ ea nu poate s[ z[misleasc[... =i vei purcede grea tu? tu?! atunci, atunci ce va fi?... Ignat repede instinctiv m`inile ]nainte s[-=i apere ochii: ni=te ramuri cu ghimpi ]l izbesc ]n fa\[ a intrat ]n ni=te tufari nal\i, \epo=i. Se retrage c`\iva pa=i, mas`ndu-=i fa\a zg`riat[ ]l ustur[ obrazul drept, un ochi prinde a-i l[crima... }l apas[ cu nodurile degetelor =i-=i vede de drum. Abia apuc[ a face c`\iva pa=i =i iat[ din cea\[ apare o poian[ verde, iar ]n mijlocul ei o femeie. Aplecat[ u=or de mijloc, \ine de m`nu\e un copil dolofan care tocmai ]ntinde picioru=ul st`ng ]ndoit din genunchi ]nainte ]nva\[ s[ p[=easc[. N-a atins ]nc[ piciorul p[m`ntul, copilul se clatin[ mai s[ cad[ =i mama ]l sprijin[ spun`ndu-i vorbe de ]ncurajare. B[ie\a=ul ]ntoarce fa\a ]n sus, c[tre maic[-sa, parc[ ar vrea s[-i spun[: las c[ am eu ambi\ia mea, nu m[ pierd! Iar mama ]i z`mbe=te fericit[ a=a ]i apare lui Ignat ]n clipa c`nd o vede printre lacrimi: z`mbind fericit[... Nu l-a surprins de-

427
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

428
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

loc c[-i poiana verde iarba tot verde r[m`ne =i sub z[pezi! nu l-a mirat nici faptul c[ mama =i copilul sunt goi, acum ie=i\i din ap[ =i porni\i spre locul unde-=i l[saser[ hainele; l-a cutremurat ]ndeosebi g`ndul (ghimpii ce l-au ]n\epat s[ fi fost un avertisment anume?) c[ a mai v[zut c`ndva aceast[ tulbur[toare scen[... Era tot o femeie purt`nd de m`ini un copil, =i tot a=a ]i z`mbea aplecat[ asupra lui... Ce import[ c[ sunt am`ndoi cenu=ii =oldurile =i s`nii femeii-mame, bra\ele lungi, sub\iri, delicate, m`inile scurte =i gr[sulii ale copilului. Da, nu-i dec`t un grup statuar turnat ]n beton, plasat aici spre a ]nviora gr[dina... A fost destul s[-i ias[ ]n fa\[ ca s[ se dezl[n\uie o furtun[ ]n sufletul lui, destul acest mic imbold ca s[ r[bufneasc[ fr[m`nt[rile =i durerile ce se adunaser[, risipind aparenta pace =i armonie ce se str[duise din r[sputeri s[ =i-o men\in[... A fost ca un =oc: un om mai slab de fire ar fi pornit s[ pl`ng[, unul ]nr[it s-ar fi r[corit printr-o ]njur[tur[. Ignat o simte ]n felul lui: ]l trec furnici prin spate =i i se ]nmoaie genunchii. St[ c`teva secunde locului, cu ochii la miraculoasa statuie (de altfel, foarte banal[: bra\ele mamei =i m`nu\ele copilului aveau cr[p[turi), apoi face un ocol mare =i o prive=te dintr-o parte. Trece dincolo =i iar o cerceteaz[ din priviri. Are certitudinea c[, dac[ se d[ s-o vad[ de mai aproape ori o atinge cu un deget, tot farmecul primei impresii o s[ se risipeasc[! P[=e=te mai departe, dar lucru straniu! privirea ]i r[m`ne fixat[ asupra sexului b[ie\a=ului... Pe c`nd g`ndurile, fiin\a lui este ]ntoars[ c[tre d`nsa, c[tre Ana: vezi? asta tu e=ti!... de at`tea ori te-am v[zut a=a ]n visele mele... credeai c[ numai tu visezi nop\ile? eu visez =i ziua... poate c[ nici nu exist[ ]n realitate ceea ce visez eu?... +i-i aude glasul: hai, acum las[,

gr[be=te-te c[-i sear[... du-te mai repede acas[ c[ te prinde noaptea pe drumuri... ce te ui\i la femeia asta ori nu vezi c[-i goal[? dar nu stau... =i nu m[ uit la d`nsa la copil m[ uitam... uite c[ m[ duc... Cu aceste cuvinte: m[ duc... m[ duc... m[ duc... se vede c[lc`nd pe pietrele caldar`mului ca s[ traverseze strada... C`nd? cum am ie=it din gr[din[?... Iat[-l de acum la mijlocul str[zii merge g`rbovit, ap[sat de g`nduri =i prin fa\a lui zboar[ cu vitez[ nebun[ un camion. C`t pe ce era s[-l ating[ =i s[-l doboare. Se duce mai departe l[s`nd ]n urm[ r`g`itura =oferului: boule! Se opre=te-n loc, ]ncremenit. C`t s[ fi stat a=a, f[r[ de sine, ]n mijlocul str[zii, nu se =tie. C`nd ]=i revine, vede din st`nga un =ir de ma=ini, alt =ir de ma=ini din dreapta toate claxoneaz[ desigur, dar el nu le aude. O umbr[ de om vine, ]l ia de m`n[ =i-l trece pe cel[lalt trotuar... Dincolo, dup[ ce-=i revine de-a binelea, se uit[ =i vede gr[dina de unde-a ie=it. Camioanele s-au dus ]n drumul lor, strada e pustie =i el, ]n sf`r=it, ]=i d[ seama c[ i s-a ]nt`mplat ceva ce nu i se mai ]nt`mplase niciodat[ ceva de ne]n\eles, de nep[truns. Ia uite, comdie... Z[u, comdie! }=i bate Ignat cu=ma de genunchi p`n[ acuma a \inut-o ]n m`n[, de ce? o pune-n cap =i se duce mai departe. Ia aminte prin p[r\i: trece printre un =ir de cop[cei =i ni=te case. I se pare c[ prea a luat-o la dreapta trebuie s[ tai direct ca s[ ies la strada care duce la =oseaua mea... Dar dac[ se r[t[ce=te iar[? Se opre=te: ]n fa\[ se ]nal\[ un bloc cu cinci etaje. }mprejur se v[d gr[mezi de moloz, resturi de materiale de construc\ie aruncate, iar la un cap[t, ]n fa\a unei u=i, c`\iva oameni

429
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

430
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

dau jos dintr-un camion mobile, bulendre fel de fel c[r`ndu-le ]n[untru. Se uit[ Ignat o vreme cum patru hamali iau pe dedesubt cu ni=te centuri anume un dulap enorm or s[-l poat[ duce? deodat[ ]=i aminte=te c[ trebuie s[ se gr[beasc[ =i o ia iute pe dup[ bloc. Mai traverseaz[ o strad[ =i c`nd socoate c[ a ajuns la cea care o s[-l scoat[ unde are nevoie, iat[ c[ se pomene=te ]ntr-o stradel[ absolut necunoscut[. Acum ]ncotro s[ apuce? Stradela ]i taie calea ]n curmezi=. }=i zice: las c[ o avea vreo ie=ire ]n cap[tul din dreapta, ]n alt[ strad[ mai mare, =i f[r[ a sta la g`nduri o ia ]ntr-acolo. Trece pe l`ng[ o cas[ joas[ acoperit[ cu olane vechi, cu ferestre av`nd obloane pe din afar[; alta tot o c[z[tur[, dar lung[, cu etaj, vreun fost atelier, magazie ori vreo moar[, cu pere\ii ie=i\i ca un burduhan. Dup[ ele se deschide ]n dreapta o fund[tur[ =i-n cap[tul ei, la vreo sut[ de pa=i o poart[ ]nalt[ de fier dat[-n verde. Din mers Ignat arunc[ o privire ]ntr-acolo =i era s[ treac[ mai departe, dar ceea ce vede ]l face s[ se opreasc[: ]n fa\a por\ii, cu o m`n[ \in`ndu-se de o varg[ de fier st[ o femeie ]n scurteic[ de catifea =i cu broboad[ galben[ pe cap. Plecat[ cum st[, pare c[ s-ar uita la propriul picior scos pu\in ]nainte, cu care se str[duie=te s[ mi=te ceva din loc, poate un lucru nev[zut de aici ori, poate, s[ ]ncresteze ceva, vreun semn, pe p[m`nt, ca s[ dovedeasc[ ceva cuiva. Da, al[turi, ]n dreapta ei, e o gheret[ cu=ca paznicului. Ziua de lucru s-a terminat =i u=a gheretei e ]nchis[ ca =i poarta. De ce st[ femeia asta? +i ce s[ fie aici: o fabric[? un atelier? Pe firma de sus e scris ceva, dar de aici nu se poate deslu=i prea e oblic[ scrisoarea. Ignat nici nu ]ncearc[ femeia i-a captivat aten\ia! N-o cunoa=te,

n-o =tie, dar atunci de ce s-a oprit? De fapt, a trecut ]n drumul lui mai departe, dar la col\ s-a oprit: l-a uimit ceva ciudat ]n felul cum st[ ea ]n fa\a por\ii. A=teapt[ s[ se deschid[? Dar de ce se \ine cu m`na de varga por\ii: de fric[ s[ nu fie alungat[ de acolo? Alungat[? Dar cine-ar putea s-o alunge?... }n clipa asta vede de partea cealalt[ un b[rbat care-i face semn cu m`na: du-te! ce stai? du-te!... Paznicul, se dumere=te Ignat. Femeia ridic[ brusc capul, se ]ntoarce din tot trupul c[tre el =i, pun`nd =i cealalt[ m`n[ pe-o varg[, ]i r[spunde ceva de aici nu se aude, dar Ignat pricepe c[ i-a vorbit cu mult foc... Nu, nu-i paznicul... Chiar acum din dreapta vine p[=ind greoi un alt b[rbat, mai ]n v`rst[, cu o barb[ ro=cat[. Deschide poarta, las[ s[ ias[ un camion, apoi o ]nchide la loc =i se retrage spre cu=c[. Cei doi r[m`n, fiecare de partea lui. Lui Ignat nu-i vine s[ cread[ cele ce-a v[zut: a fost a=a ori n-a fost? Poarta s-a deschis numai pentru c`teva clipe. Femeia s-a ferit =i ]n secundele c`t ie=ea camionul, ea s-a repezit s[ intre ]n[untru. B[rbatul cu care vorbise, ]ns[, a ]mpins-o ]nd[r[t =i, odat[ cu ea, a ]nchis poarta. Dup[ care s-a ]ndep[rtat =i el. Femeia ]l strig[: se auzi clar strig[tul ei. Abia apuc`nd a se ]ndep[rta la vreo c`\iva pa=i, b[rbatul se ]ntoarce =i face cu m`na a lehamete: ce vrei? acum ce mai vrei? Femeia bag[ m`inile printre grilajul por\ii =i-l prinde de hain[, tr[g`ndu-l spre d`nsa. Cum nu se a=tepta la un asemenea gest, b[rbatul ]i d[ m`nios peste m`ini desprinz`ndu-i-le de la piept. Femeia ]ntoarce capul printr-o zv`cnire =i acum Ignat, v[z`ndu-i fa\a, o recunoa=te: ]i aceea care a oprit la poarta lui... aceea c[reia i-a dat o cea=c[ de ap[... aceea cu care-a venit ]mpreun[, cu ma=ina, la ora=...

431
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

432
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

Dar ce-i cu d`nsa: pl`nge? Ori abia se st[p]ne=te s[ nu pl`ng[? N-a schimbat Ignat cu d`nsa dec`t vreo dou[ vorbe: acolo, ]n sat, =i aici c`nd l-a ]ntrebat... Da, asta-i fabrica de mobile... Dar b[rbatul cine-i? De ce-=i vorbesc peste poart[? Ce femeie =i asta: c`nd a luat cea=ca din m`na lui s[ bea, s-a ]ntors nu =tiu cum ]ntr-o parte... tot drumul c`t au mers ]mpreun[, a t[cut, ba se tot ferea de d`nsul... iar c`nd la o hurduc[tur[ li s-au atins =oldurile, i-a ]ntors o privire plin[ de ur[... Ia o am[r`t[-i, o ]ncr`ncenat[, Dumnezeu cu d`nsa, =i-a zis Ignat: multe i se-nt`mpl[ omului pe lume... Uneori \i se face lehamete =i de via\[ =i de toate... A cobor`t din ma=in[ =i nu s-a mai uitat ]napoi, iar c`nd l-a ajuns ea din urm[ =i l-a ]ntrebat, i-a r[spuns rece, privind ]n alt[ parte... Acum ]nt`mplarea iar i-o scoate ]n cale. Ori poate-i alta, nu-i aceea? ba pare s[ fie ea. Porne=te Ignat spre poarta ]nalt[ de fier, dar se opre=te iar: ce-i cu mine? ce amestec am eu ]n toat[ afacerea asta? =i cine mi-i ea: sor[? cum[tr[?... Ceva ]ns[ ]l ]mpinge de la spate s[ se dea mai aproape: poate aude ce vorbesc cei doi... m[car s[ se-ncredin\eze c[ anume ea este... C`nd se apropie, femeia cu batic galben odat[ se ]ntoarce cu spatele spre d`nsul: m-a v[zut c[ vin? m-a recunoscut =i ea... Acum s[ vezi, ]l cuprinde un fel de ciud[: are =i draci ]ntr-]nsa... o fi lucrat =i ea aici, s-a ajuns cu vreunul =i... amu vine iar la d`nsul, iar el nici nu vrea s-o =tie!... Mie ce-mi pas[? Ignat se ]ntoarce, cote=te dup[ col\ =i-=i vede de drum: c[ prost mai sunt, z[u! dac[ m-ar vedea Ana c[ am luat-o h[isa? Fa\a-i ia foc numai c`t se g`nde=te ce i-ar spune Ana...

Gr[be=te pasul =i peste vreo dou[zeci de minute iese la =osea. Ora=ul ]=i aprinde luminile. De aici, din deal, \i se arat[ p`n[ departe malul Nistrului. }ntr-un loc, pe chei, se vede apa str[lucind un =ir de becuri alungite, ca ni=te crest[turi luminescente, joac[ ]n oglinda r`ului. St[ c`t st[ la ie=irea din ora=, apoi o ia ]n sus, cu g`ndul s[ a=tepte la intersec\ia cu =oseaua ce vine de la Elevator: acolo urci mai repede. Se opre=te l`ng[ un st`lp telegrafic. De pe c`mp sufl[ un v`nt rece, p[trunz[tor, aduc`nd aer ]nghe\at: m[ tem c[ a nins ]n Sus... }=i aminte=te Ignat de fulgii ce-au zburat prin fa\a parbrizului c`nd venea cu femeia aceea ]ncoace... Iar mi-am amintit! se ceart[ Ignat pe sine ]nsu=i =i pe loc hot[r[=te s[ nu se mai g`ndeasc[ la d`nsa... Mai bine s[ m[ iau cu ale mele... c[ femeia aceea parc[ l-a deocheat, l-a fermecat, =i toate de la cea=c[ au ]nceput... Ei, fermecat! face el sup[rat: ce fel de farmece? ia ni=te n[luciri de om singuratic... farmece-nefarmece, dar c`nd ai v[zut-o c[ urc[-n camion =i camionul porne=te, ai ie=it pe u=[ =i ai strigat s[ te a=tepte, de ce? de ce! de ce-am zis c[ merg =i eu... tot oprise ma=ina-n poarta mea... iar =oferul... =oferul luase o c[ldare de ap[ de la tine, pentru care era obligat... nu obligat, bre... i-am pl[tit drumul, ai uitat? nu asta vroiam s[ zic! ai pornit la ora= a=a, dintr-odat[... cum: dintr-odat[? m-am pornit la femeie, s-o v[d... dar \i-a spus s[ nu vii p`n[ cealalt[ s[pt[m`n[... nu demult ai fost... =i maic[-sa a fost... n-aveai, la drept vorbind, nici o treab[! cum: nici o treab[? dar Petrea? n-a fost azi... logodnicul ei pe la mine! nu mi-a dat a ]n\elege c[ vor s[ ne d[r`me casa?

433
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

434
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

casa? ah, \i-ai amintit! acum \i-ai amintit de cas[ =i vrei s[ spui c[ pentru asta te-ai dus la ora=: ca s[-i spui Anei... da, pentru asta! =i de ce nu i-ai spus? cum: nu i-am spus? nu i-ai spus... ai uitat ce-ai vorbit? nu... n-am uitat... ai dreptate: nu i-am spus... atunci pentru ce te-ai dus? pentru ca... s[-i spun... despre cas[... pentru asta.... prea repede ui\i... adu-\i aminte: c`nd ai ie=it ]n ograd[ =i ai strigat c[tre =ofer s[ te a=tepte, nu te-ai g`ndit pentru ce te duci... n-aveai nici un plan... a=a \i-a venit... s[ pleci... ai dreptate, a=a mi-a venit: s[ plec! acum adu-\i aminte: n-a fost chiar a=a... c`nd ai dus cea=ca ]n cas[ =i ai pus-o al[turi de cea=ca cealalt[, perechea ei, deodat[ ai orbit de parc[ \i s-a v[rsat o ap[ pe dinaintea ochilor... ce-ai sim\it?... ce-ai v[zut prin cea\a aceea? dar s[ spui adev[rul! m-a apucat o durere... aici... m-a r[sucit o dat[ a=a c[... mi-am zis: dac[ nu ies imediat, atunci... dac[ nu ie=i s[ strigi s[ nu plece f[r[ tine dac[ r[m`n singur ]n cas[ atunci \i-ai aruncat haina pe umeri, ai pus din mers c`teva mere domne=ti ]n buzunare... pentru ce leai luat? ce aveai de g`nd cu ele? s[ le duc Anei Anei oare? erai sigur c[ pentru d`nsa le-ai luat? pentru cine, dar? se va vedea cum adic[: se va vedea? de acum s-a v[zut! i le-am dat Anei! ]n ultima clip[: era s[ ui\i dar n-am uitat ai dreptate, dar... numai pe jum[tate de ce? vezi ce por\i ]n buzunare... Ignat prive=te m`nios. Bag[ m`na ]ntr-un buzunar, d[ peste un m[r. Apoi ]n cel[lalt acolo sunt alte dou[. Anei i-a dat trei... Tot trei... Parte dreapt[: trei Anei, trei mie... }l scoate pe unul =i prinde a-l ron\[i privind pe dup[ st`lp la =osea. Peste vreo jum[tate de or[ trece o ma=in[. Ignat iese la marginea =oselei, ridic[ m`na, dar nici m[car

n-a ]ncetinit. Porne=te s[ umble: ]ncolo-]ncoace, ]ncolo-]ncoace... De-ar mai fi cineva, m-a= lua cu vorba =i mi-ar mai trece de ur`t... Brusc luminile unui far ]l lumineaz[ din spate arunc`ndu-i umbra de-a curmezi=ul =oselei p`n[ la perdeaua de salc`mi din cealalt[ parte. Vine un camion dinspre Elevator. Fuge la marginea celuilalt drum cu m`na ridicat[: acum am s[ am noroc... camionul ]ncetine=te vr`nd parc[ s[ opreasc[ ]n dreptul lui, dar tot atunci vireaz[ la st`nga =i o ia spre ora=. Ptiu, dr[cia dracului! Ignat bag[ m`na la loc ]n buzunar: m[ tem c[ aici am s[-nnoptez... Odat[, dup[ r[zboi, l-a luat maic[-sa la t`rg s[-i cumpere ceva ]nc[l\[minte c[ venea toamna =i n-avea cu ce merge la =coal[. S-au dus dis-de-diminea\[, pe jos. Toat[ ziua au umblat, au obosit, seara ]napoi. Au ie=it la =osea poate le pic[ o ma=in[. Mai erau oameni: din satul lor, din sate mai ]ndep[rtate. A=teptau l`ng[ c[su\a paznicului de la bariera c[ii ferate, era un bec la st`lp, b[tea lumina =i se vedea... }ncolo, la ]ntuneric, puteau s[ te cure\e de ce mai aveai se f[ceau t`lh[rii, jafuri, ba =i omoruri la drumul mare... S-au a=ezat sub salc`mi, p[m`ntul cald peste zi, ca vara... Nici n-a b[gat de seam[ cum l-a cuprins somnul. A adormit cu capul pe traista ]n care-=i avea bocancii =i ce mai cump[raser[... Deodat[ se treze=te: d[ cu m`na nu-i traista... M-au pr[dat! S[ri\i!... ceilal\i prind a r`de. El... mai s[-i crape inima-n piept... C`nd se uit[, traista ]n poal[ la mama ori el, prin somn, se mutase de pe d`nsa, ori careva vr`nd s[ fac[ o glum[ i-a scos-o de sub cap, mama a v[zut =i a luat-o... Se aude sc`r\`it de ro\i. O c[ru\[? De unde c[ru\e pe aici?

435
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

436
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

}=i ]ncordeaz[ privirea =i vede mi=c`ndu-se din vale ceva negru: sc`r\, sc`r\... Pare s[ fie o c[ru\[, dar de ce-i c`t o cas[? Ajunge-n dreptul lui =i atunci ]=i d[ seama c[ nu-i o c[ru\[, e o haraba. O haraba ]nc[rcat[ cu stuf. Cum lunec[ prin fa\a lui, mald[rii fo=nesc, v`rfurile spicelor se leag[n[ la capete, iar caii tr[g`nd la deal se ]nchin[ drumului. Dar... unde-i omul? Cum: unde? Sus pe stuf! Ignat se apleac[ nu se vede omul. Poate-i de cealalt[ parte, duce caii de fr`u... Dup[ ce trece harabaua ceva mai departe, vede venind o umbr[ din urm[: ia uite, caii merg singuri... el se \ine la dos s[ nu-l sparg[ v`ntul... fumeaz[, se vede lic[rind jeraticul... ce-ar fi s[-i cer o \igar[, m-a= mai ]nc[lzi =i eu... A=a ]=i zice Ignat, vorbind cu sine ]nsu=i, de=i nu fumeaz[: a gustat mahorc[ la armat[, dar de atunci n-a mai pus \igara-n gur[. Tot acum izbucnesc dinspre ora= dou[ lumini puternice. O ma=in[! }i departe ]nc[, dar farurile bat =oseaua p`n[ h[t ]n deal. Se uit[ Ignat dup[ harabaua cu stuf era s[ alerge s[-l ]ntrebe pe om: unde merge, poate-i din satul lui, dar se r[zg`nde=te c`nd ajung cu d`nsul?... Farurile dinspre ora= ba se apropie, ba parc[ stau pe loc. S-o fi ]nchis bariera. Ignat ascult[: nu se aude nici un tren. Ori ]i departe?... Sc`r\`itul ro\ilor e tot mai slab. Ascult[ Ignat =i are impresia c[ ar fi ]ntr-o pustietate. Numai ]n v`rfurile salc`milor sun[ v`ntul. V`ntul =i sc`r\`itul ro\ilor ce se ]ndep[rteaz[. Prinde a trop[i pe loc. Tu=e=te de c`teva ori: poate este careva pe aproape, poate vine cineva, doar n-oi fi singur... Hei, este careva pe aici? Se ]ntoarce =i porne=te spre st`lpul lui.

Lumina farurilor izbucne=te cu at`ta putere ]nc`t i se pare c[ ma=ina s-a apropiat pe nesim\ite =i-i acum la spatele lui. Se suce=te c[tre ea, dar lumina brusc dispare =i totul ]mprejur se cufund[ ]n ]ntuneric. Acuma-i pare r[u c[ n-a pornit cu omul cu stuful... Cine =tie c`t am s[ stau aici! Dar... se aude ceva. Trage cu urechea: ni=te pa=i dinspre ora=. Se z[re=te apropiindu-se cineva pe c[rarea de sub copaci. Ignat se lipe=te de st`lp. La ]nceput pare a fi un copil, dar c`nd vine mai aproape vede c[-i o feti=can[... o femeie m[run\ic[ la trup. Se opre=te mai ]ncolo, cu m`inile dinainte, v`r`te-n m`neci. O vede c[ s-a ]ntors cu fa\a spre ora= nu m-a observat! =i tu=e=te. Femeia nu-i d[ nici o aten\ie. Atunci porne=te iar s[ umble ]ncolo =i ]ncoace. Face vreo trei tururi =i se opre=te. Nici de data asta femeia nu d[ glas. Din contra: c`nd Ignat ]ncearc[ s[ lege vorb[ cu d`nsa, se mut[ ceva mai ]ncolo. Dac[-i a=a, Ignat se retrage la st`lpul lui: aici, cel pu\in, nu sufl[ v`ntul. Dup[ vreun sfert de or[ de a=teptare zadarnic[ femeia se mi=c[ din locul ei, vine =i, parc[ acum l-ar fi observat, ]i d[ bun[ vremea =i zice: De mult a=tepta\i? De multi=or, se bucur[ Ignat c[, ]n sf`r=it, a deschis =i ea gura: de vreun ceas, poate mai bine. Nu-s ma=ini? Nu-s. Dar unde merge\i? Nici n-a auzit ]ntrebarea. Se ]ntoarce c[tre ora= =i porne=te ]nd[r[t. Ajunge la locul unde st[tuse mai nainte =i se opre=te tot a=a, cu m`inile b[gate-n m`neci... Ia ce femeie =i asta! O ]ntrebi =i nu-\i r[spunde... c`nd te apropii, se fere=te... Ignat se simte ofensat! Se desprinde de st`lp =i dinadins se d[ mai departe: s[ stea sin-

437
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

438
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

gur[ dac[ a=a-i place! Femeia st[ c`t st[ pe loc, apoi se mut[ ea mai aproape de d`nsul... S[ vezi c[ nu i-i totuna!... C`nd se uit[ mai bine josu\[ de stat, ]ndesat[... pare c[... am mai v[zut-o! Da, =i glasul, anume glasul: vorbe=te ]ncet, vinovat[ parc[ de ceva... l-am mai auzit... unde? c`nd? Se apropie =i zice: Nu =tiu de ce... ori mi se pare... c[ v[ cunosc... v-am v[zut undeva... Femeia r[spicat: Am venit ]mpreun[ la ora=. }nc[ mi-ai dat o cea=c[ de ap[ c`nd s-a oprit ma=ina la poarta matale... Ignat r[m`ne tr[snit: vas[zic[, m-a recunoscut dindat[ =i... a t[cut? vas[zic[ ]i femeia aceea? ia te uit[ minune!... G`ndurile pornesc a se ]nv`rteji prin capul lui. }ntuneric, nu-i vede fa\a, dar parc[ ar fi lumin[ ca ziua, a=a de clar i se arat[ chipul ei. De ce? Pentru ce? C[ =i acum st[ tot ]ntoars[ ]ntr-o parte fa\[ de d`nsul. S[ n-o vad[? +i dac-o vede? Ce se-nt`mpl[?... Iaca m[ ]ntorc =i eu ]n alt[ parte... M[ uit ]n alt[ parte... N-are dec`t s[ tac[ dac[ nu vrea s[ r[spund[. El tot are s-o ]ntrebe: Dar unde merge\i? Eu? Acas[. +i nume=te satul care-i cu vreo dou[zeci de kilometri pe =osea mai sus dec`t satul lui Ignat. G`ndeam c[ sunte\i de aici din ora=... Hm! ]ncearc[ a r`de pe ]ntuneric femeia amuzat[ de ]ntrebarea lui copil[reasc[: ea =i din ora=! At`t =i Ignat ]n\elege c[ alte am[nunte: de ce-a venit, ce-a f[cut aici n-are s[-i dea =i ar fi bine s[ tac[, s[ n-o iscodeasc[. Peste o vreme prinde a bate din t[lpi, Ignat ]=i aminte=te de ]nc[l\[rile ei... cum a cobor`t din cabin[, ]nt`i un picior... =i se ]nvesele=te, dar tot ]i vine s-o c[ineze c[ a pornit a=a la drum. Ai s[-nghe\i ]n sandalele iestea.

Hm, s[ ]nghe\! Mare pagub[ dac[ am s[ ]nghe\. Iaca na! De ce vorbe=ti a=a? Mai bine ai umbla oleac[, p`n[ vine vreo ma=in[. Dac[ stai locului, ]n\epene=ti. S-a l[sat frig. Mi-i s[ nu ning[ noaptea asta... D-apoi de cu zi c`nd veneam a =i prins a fulgui. Da, da! Ignat ]i bucuros c[ vorba ]ncepe s[ se lege. Ori se bucur[ c[ el =i femeia asta mai mult necunoscut[ dec`t cunoscut[ au amintiri comune... C`nd mergeam ]n ma=in[ a=a-ia zburau fulgii prin fa\[. +oferul cela din satul matale era? Nu, venea de mai departe... S[ vezi cum a oprit. Eu a=teptam la =osea. Cum vedeam o ma=in[, de departe ridicam m`na. Dar nu opreau, se duceau ca v`ntul. Dac[ v[d c[ nu opre=te nici una, zic: ce s[ fac? ia s[ nu ridic m`na, s[ stau a=a pe margine. +i cum n-am ridicat m`na, ma=ina a oprit =i m-a luat. Vezi cum se-nt`mpl[ uneori? Se vede c[ tot a=a... se stricase la motor ceva... Nu, c[ am mers repede... Numai c`nd s[ ajungem la satul matale, a prins a tu=i nu =tiu ce... Pe nesim\ite Ignat se mut[ mai aproape, str[duindu-se s[-i vad[ fa\a, parc[ ar fi cu putin\[ s-o vad[ pe ]ntuneric. C`nd ]l vede a=a aproape de d`nsa, femeia, ]n g`ndul ei: uite-l, crede c[ dac[ i-am spus o vorb[, dou[, poate s[ se bage peste mine! +i se fere=te duc`ndu-se iar la locul unde st[tuse prima dat[. Asta-i culmea: Ignat nu mai poate s-o rabde. Pe loc se ]ntoarce: mie ce-mi pas[? +i apoi... mai =tii cine-o fi fost insul? Se g`ndi ]n acela=i timp: =i la =oferul care-a adus-o de peste deal, dar =i la b[rbatul ro=cat cu care s-a certat la poarta ]nalt[ de fier, ]n ora=. Cum l-a prins de hain[, printre vergi... +i el: cum i-a dat peste m`n[... Simte

439
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

440
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

sup[rare, dar... =i mil[ fa\[ de d`nsa... De ce-a venit aici? De ce nu s-a oprit la barier[? Auzi? zice ]ntr-un t`rziu f[r[ a se g`ndi dac[ o s[-l aud[ ori ba: a trecut dinioarea o c[ru\[ cu stuh pe aici. A=teapt[ c`t a=teapt[ s[ vad[: l-a auzit? Ea tace. Dac[ tace tac[! M[ g`ndesc: oare cine mai acoper[ amu casele cu stuh? Ori ce alta s[ fac[ cu d`nsul? Nici un r[spuns. }n vremea asta v`ntul aduce din deal sc`r\`it de ro\i =i forn[it de cal. Se vede c[ l-a cump[rat de la vreun om. Balta ]nc[ n-a ]nghe\at. Dar de ce-l duce noaptea? asta-i de mirare. Femeia de colo p[streaz[ t[cere. }n alte ]mprejur[ri s-ar fi sim\it jignit Ignat de atare nep[sare: el primul s-a stabilit pe acest loc, era deci mai vechi aici, un fel de st[p`n, pe c`nd ea a venit mai t`rziu, deci nu-i dec`t musafira lui. C`nd colo, s[ vezi ]n ce fel se poart[ cu d`nsul! La tat[-meu casa-i cu stuh acoperit[. Dar g`nde=te-te c`nd ]i f[cut[! Are vreo optzeci de ani, de la bunelul ]nc[. Dar s[ acoperi azi... Ignat se opre=te =i gr[ie=te cu alt glas, parc[ s-ar contrazice pe sine ]nsu=i: Poate c[ omul vrea s[ dreag[ numai vreun col\. O haraba nu ajunge pentru toat[ casa. Pe de alt[ parte, stuhul ]i mai trainic dec`t oalele albe de ciment care le pun unii... Mai cald ]n pod =i \ine mai mult... Iaca, la tata... Hot[r`t lucru: nu-l ascult[! ori... se g`nde=te la ale ei? +i-o fi adus aminte cum a venit cu ma=ina, cum a ajuns ]n satul din vale, cum a servit-o cu ap[ omul acesta, dar ]n curte n-a poftit-o, i-a vorbit peste poart[... Eu m[ duc pe jos. Am s[ ajung c[ru\a cu stuh =i... Tot nu vine nici o ma=in[!

A tr`ntit-o Ignat ca din senin. Cu o clip[ ]nainte nici prin g`nd s[-i fi trecut una ca asta. +i cum spune, o ia din loc pe marginea =oselei, pe sub copacii gola=i ce se proiecteaz[ pe cer ca ni=te schelete de cine =tie ce fiin\e bizare. Merge vreo sut[ de pa=i f[r[ s[ se uite ]nd[r[t =i c`nd opre=te s[ asculte: ]i departe harabaua cu stuh? aude pa=i ]n urm[. Se ]ntoarce =i o vede pe femeie venind dup[ d`nsul. Om bun, zice cu glas g`tuit: stai c[ merg =i eu... Aha, se teme s[ r[m`n[ singur[... D-apoi c[ eu nici nu m[ porneam unul pe jos c`t lumea... Amu dac[ merge =i ea... +i cu glas tare: Haidem c[ aicea tot degeaba st[m. Dac[ ne ajunge vreo ma=in[ =i-a vrea s[ ne ieie... Femeia se apropie, dar nu merge al[turi c[rarea de sub copaci ]i lat[, de fapt nu-i c[rare, ci un drum de var[ pe care merg =i ma=ini =i c[ru\e c`nd ]i uscat vine ]n urma lui. }i aude pa=ii, de=i m[run\ei. Dup[ o bucat[ de loc lui Ignat i se pare c[ ea abia se \ine de d`nsul =i ]ncetine=te. Hai s[ ajungem harabaua. Care: haraba? Cum: care? Dar nu \i-am spus c[ a trecut dinioarea o c[ru\[ cu stuh? Cu stuh?! Uite-o, parc[ ar auzi pentru prima dat[ =i-nc[ se face c[ nu-n\elege cuv`ntul. Da, cu stuh. Ce te miri? Am ]ntrebat =i eu, ]ngaim[, dup[ care mai adaug[ ni=te vorbe din care Ignat nu deslu=e=te dec`t una: visat. Ce-anume a avut ]n vedere: c[ a visat ea ori c[ lui i s-o fi n[z[rit c[ a v[zut o c[ru\[... haraba ce-o fi fost =i ]nc[ cu stuh, dar de fapt nu era, pentru c[... nu putea s[ fie. Doamne, am tr[nc[nit din gur[ un ceas de

441
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

442
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

vreme =i ea n-a auzit nimica. La ce s-o fi g`ndit a=a v`rtos? Dar tu mergi? se ]ntoarce Ignat de cum ]ncetinise el, ]ncetine=te =i ea, iar c`nd s-a oprit el, s-a oprit =i ea. Ori... te temi de mine? Ei da! De ce s[ m[ tem? Ce: ]s fat[ mare? Asta zic =i eu. Haidem odat[! A gr[it r[stit, ca unul care se simte ]n drept s[ porunceasc[. Mai la urma urmei, n-a chemat-o. Odat[ ce-a pornit singur[, fie bun[ s[-l asculte... Hai s[ ajungem harabaua. D-apoi c[ am =i ajuns-o. }naintea lor, la vreo dou[zeci de pa=i, se t`r[=te pe drumul de \ar[ de sub copaci harabaua ]nc[rcat[ cu stuh. Se aude nu numai sc`r\`itul ro\ilor, dar =i b[taia copitelor, fo=netul spicelor. C`nd se mai apropie, Ignat o ]ndeamn[: Pune m`na =i vezi: ]i stuh ori nu-i stuh? Femeia apuc[ un p[m[tuf, ]l rupe =i-l aduce la fa\[, parc[ s[-l miroase. +tiut c[-i stuh. Numai nu =tiu ce-i trebuie... Unde-i omul c[ nu se vede? Mergea din urm[... Cine mai acoper[ acum case cu stuh? Cred c[ s-a suit dinainte. Casa mea era ]nvelit[ cu stuh, dar am pref[cut-o =i am acoperit-o cu olane... Hei, gospodarule, unde e=ti? strig[ Ignat. Sunt, sunt! r[spunde omul dintre cai. Voi ce: vre\i s[ v[ sui\i sus? Mergem =i pe jos c[ deasupra o s[ ne sufle v`ntul. Numai s[ nu fuma\i c[-mi da\i foc la haraba. Tu fumezi? r`de Ignat c[tre femeie. Nu fum[m nici unul.

Atuncea-i bine, r[spunde omul =i ]ndeamn[ caii: dii, b[ie\i, dii!... Acum se \in am`ndoi de-a st`nga harabalei copacii de pe margine s-au terminat, ]ncepe c`mp curat, v`ntul prinde a bate cu putere, stuful sus sun[. Ignat merge ceva mai nainte, femeia p[=ind m[runt vine din urm[. Ignat schimb[ c`te-o vorb[ cu omul, femeia merge =i tace se g`nde=te la ale ei: degeaba, degeaba am pornit de-acas[... dac[ am v[zut c[ nu-mi merge de la ]nceput, mai bine m[ ]ntorceam ]napoi... tr[geam n[dejde s[ m[ ]ntorc de cu zi, dar s-a ]ntunecat... Ridic[ ochii, vede spatele lat al lui Ignat de fapt, nici numele nu-i =tie ]=i aminte=te unde-i, ce face =i deodat[ o cuprinde o spaim[: unde m-am pornit... cu omul ista pe care nici ]l cunosc, nici ]l =tiu... s[ m[ ]ntorc ]napoi c`t nu-i t`rziu!... c`t nu m-am prea dep[rtat de ora=... Se opre=te, ]ntoarce capul =i prive=te ]nd[r[t: au ajuns pe deal, de aici =oseaua merge pe loc drept, ora=ul cu luminile lui a cobor`t sub d`mb, numai zari=tea se vede deasupra lui, pe cer... Amu hai! aude glasul b[rbatului: haidem, ce-ai r[mas? Mi s-a p[rut c[ aud o ma=in[, r[spunde cu toate c[ nu auzise nimic. O ma=in[? Ignat se opre=te =i ascult[: \i s-a p[rut. Haidem c[ r[m`nem de c[ru\[. Ori nu vrei s[ mergi? Tare mai e=ti nehot[r`t[: ba mergi, ba nu mergi. A=a-s eu, ce s[ fac... Abia apuc[ Ignat s[ zic[: hai, hai c[... =i nu-=i mai termin[ vorba: de dup[ d`mb, dinspre ora= se repede spre cer un mald[r de lumin[, apoi lumina coboar[ spre ei b[t`nd ]n lungul drumului umbrele lor, am`ndou[, se a=tern lungi, peste seam[ de lungi al[-

443
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

444
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

turi de cea a c[ru\ei ]nc[rcate =i ]ntunec[ lumea din fa\[. Amu-i clar: vine ma=ina despre care-a vorbit femeia. Hei, opre=te! Ignat iese ]n mijlocul =oselei ridic`nd m`inile ]n timp ce c[ru\a=ul trage mai pe margine. Opre=te, m[i! +oferul prinde a ]ncetini, cu toate c[ ajuns la loc drept pornise s[ ia vitez[: l-a recunoscut pe cel ce i-a ie=it ]n cale. Ce-i, m[i Ignat: \i-ai cump[rat stuh? }i Vasile Lefter de la d`nsul din sat, cu o cistern[ ]n ma=in[. Pe dracu nu-i al meu!... Eu am fost la spital... Nu-i nici o ma=in[, m-am pornit pe jos... Hai, suie! Repede! Dac[ nu-s singur. Am o tovar[=[. Doi suntem. Am un loc. Sui\i unu. Ignat c[tre femeie: Suie mata... ai drum mai lung de mers... eu am s[ vin pe jos... Femeia, ]nd[r[tnic[: Nu m[ sui! Nu m[ duc singur[. Cum: singur[? se sup[r[ Ignat: cu =oferul! Ajungi la mine-n sat, opre=ti alt[ ma=in[ =i te duci mai departe. Eu am s[ vin pe jos... Hai! strig[ Vasile: ce v[ t`rgui\i? Sui\i careva ori m[ duc! +i bag[ ]n vitez[. Stai, m[! r[cne=te Ignat: nu vrea s[ mearg[ singur[. Se teme... Dar cine-i? De unde? O =tii? Da, dintr-un sat mai sus... +tiut c[ o =tiu... Vasile pierde r[bdarea. Apas[ pe pedal[, acu=i ma=ina o ia din loc. Hai! Sui\i am`ndoi. G[vozdi\i-v[ cumva... N-o s[ ne mai controleze noaptea... Femeia ]ntr-o clip[-i ]n

cabin[. Se face mic[ de tot. Ignat se a=az[ =i el, oarecum pe-o parte. Trage portiera =i ma=ina porne=te cu vitez[. Trec pe l`ng[ harabaua cu stuf =i se a=tern drumului luminat p`n[ departe de faruri... Peste vreo treizeci de minute se deschide brusc ]n fa\[ panorama satului ca o mare de lumini. }ncetinindu-=i mersul ma=ina prinde a cobor] ]n pant[, la vale. Pe pragul casei c`nd deschide u=a Ignat simte c[-l prinde frigul pe din[untru. Picioarele-i scap[t[, capul i se face greu: am obosit... am mers pe jos... at`ta am stat =i am a=teptat ]n drum... }mpinge u=a, calc[ peste prag, g[se=te comutatorul =i aprinde becul de deasupra u=ii, afar[. Mut[ m`na s[ aprind[ lumina ]n tind[, dar o las[-n jos: nimeresc u=a buc[t[riei =i a=a... Intr[ ]n buc[t[rie pe ]ntuneric, deodat[ se ]ntoarce =i iese iar ]n prag. Nimeni ]n ograd[: mi s-a p[rut c[ am auzit pa=i... De la gardul dinspre =osea b[t[tura-i luminat[ p`n[ la jum[tatea gr[dinii, spre Mal. Iar ]l str`nge frigul din[untru. Tremur[ inima... Ce-i cu mine? Ce m-a apucat?... Se ]ntoarce, intr[-n tind[, de aici ]n odaie. Aprinde lumina: =tiam c[ nu-s lemne de unde dac[ n-ai adus? nici cenu=a nu-i scoas[ d-apoi c[ nu, cine era s-o scoat[? Se las[ pe sc[unel ]n fa\a plitei: au f[cut-o la cap[tul sobei... Ana zicea: mai u=or vom ]nc[lzi odaia... Pe urm[ a vrut s-o mute ]n buc[t[rie, l`ng[ hornul cuptorului, dar n-a avut timp: s-a dus la spital. A apucat s[ scoat[ u=i\a, dar Ignat a pus-o la loc, iar c`nd l-a ]ntrebat Ana, a zis c[ a dat-o cu totul afar[ =i face focul ]n cuptor c`nd vrea s[ ]nc[lzeasc[ un pic casa. De ce s[ se g`ndeasc[ s[rmana? Il cuprinde mila pentru Ana, pentru d`nsul... Mai ales c]nd ]=i aminte=te cu ce glas l-a ]ntrebat: ce m[n`nci? ]\i faci ceva fiertur[?... +i a ]ncli-

445
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

446
IGNAT I ANA V. BE+LEAG

nat uite-a=a capul... De c`teva zile n-a sorbit o lingur[ de m`ncare cald[.. Era ni=te sup[-n oal[. Ia capacul s-a sleit, are o pieli\[ deasupra, ca de gr[sime, cu toate c[ a uitat s[ pr[jeasc[ ni=te ceap[... Ia aminte prin odaie: parc[-i schimbat ceva... patul bine a=ternut, pernele frumos cl[dite, lai\a aranjat[, farfuriile puse ]n ordine pe mas[... Z[re=te o h`rtie pe col\ o foaie de aritmetic[ ]mp[turit[ ]n dou[. O desface: Eu Paraschi\a sora ta am fost azi dup[ amiaz[ =i team c[tat... Aha. A fost... Ce-a vrut? Am v[zut c[ la tine-i