Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

Şcoala: Scoala Gimnaziala ,,Mihail Sadoveanu’’ Braila


Profesor: Urse Florena
Clasa: a VII-a A
Disciplina: Consiliere şi orientare
Data: febr. 2018
Durata: 50 minute
Modulul: Comunicare şi abilităţi sociale
Tema activităţii: “Toleranţa- intoleranță”

Obiectiv cadru: Integrarea abilităţilor de interrelaţionare, în vederea dezvoltării


personale şi profesionale

Valori şi atitudini:
- Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi;
- Recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane;
- Receptivitate la emoţiile celorlalţi;
- Valorizarea relaţiilor interpersonale.

Competenţe specifice:
- Să aplice principiile unei comunicări interpersonale pozitive;
- Să demonstreze abilităţi privind comportamentul tolerant.

Obiective operaţionale:

La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili :


O1- să definească termenul de “toleranţă”;
O2- să identifice cauzele care determină un comportament intolerant;
O3- să exemplifice situaţii de toleranţă/intoleranţă în angrenajul relaţiilor interpersonale,
în familie, clasă, societate;
O4- să discrimineze consecinţele posibile ale intoleranţei;
O5- să demonstreze comportament adecvat situaţiilor de toleranţă/intoleranţă.

Strategii de realizare:
a) Forme de organizare:frontal, individual, pe grupe.
b) Metode şi procedee: conversaţia, exemplul,descoperirea,brainstorming,studiu de caz,
problematizarea,eseul de 5 minute, joc de rol.
c) Mijloace didactice: fişe de lucru, chestionar, imagini, fişe de autoevaluare.

Bibliografie:
1. Bîrzea,C. (coord.), Dezvoltarea educaţiei permanente în România, Bucureşti,
Editura Alternative,1998
2. Ciocârlan, C.V., Raporturi interpersonale, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică,1981
Scenariu didactic:

Nr. Etapele lecţiei/ Conţinutul informaţional al lecţiei Strategia didactică


crt. dozare Activitatea Activitatea Metode şi Forme de Resurse
profesorului elevilor procedee organizare materiale
1. Moment -Se consemnează -Răspund la întrebări Conversaţia Frontal
organizatoric absenţele
( 1 minut)
-Se verifică existenţa
resurselor materiale
2. Motivarea -Propune elevilor Elevii citesc cu atenţie Conversaţia Individual Fişa de
elevilor: completarea unei fişe şi completează fişa de Eseul de 5 lucru
sensibilizarea de lucru: “Consecinţe” lucru. Problemele sunt minute Chestionar
elevilor; cele care au fost la
captarea -După ce elevii nivelul clasei.
atenţiei. finalizează sarcinile de Exerciţiul
(5 minute) lucru, se vor discuta Conversaţia
fişele de lucru, În mod selectiv, 5-6
solicitând, în mod elevi vor prezenta
selectiv, elevii pentru a fişele completate
prezenta fişele
completate

3. Anunţarea -Pornind de la Elevii ascultă cu Expunerea Individual Tabla


temei şi răspunsurile elevilor şi atenţie şi îşi notează
comunicarea de la discuţiile lansate tema în caiete
obiectivelor în orele anterioare,
(2 minute) propune ca astăzi să se
discute despre toleranţă
şi intoleranţă, ce
înseamnă să fii tolerant
cu tine şi cu ceilalţi în
cadrul temei
“Toleranţa-
intoleranta’’
4. Desfăşurarea -Pentru început, elevii Elevii asculta cu Brainstor- Frontal
activităţii vor nota în caiete tot ce atenţie şi scriu în ming Individual
(20 minute) le trece prin gând caiete
atunci când aud
cuvintele toleranţă şi
intoleranţă

-Cuvintele,ideile vor fi Elevii prezintă ceea ce Individual Tabla


scrise pe tablă au scris

-Se solicită elevilor să Elevii caută explicaţia Conversaţia Individual


caute în DEX explicaţia cuvântului toleranţă
termenului toleranţă
-Se scrie definiţia Elevii îşi notează în Frontal
termenului pe tablă caiete definiţia
termenului

-Prin comparaţie,se Elevii definesc Comparaţia Frontal


solicită elevilor să termenul intoleranţă Individual
definescă termenul
intoleranţă

-Care sunt cauzele/ Elevii se implică activ Conversaţia Frontal


factorii care duc la în descoperirea Descoperi- Individual
manifestarea cauzelor care duc la rea
intoleranţei manifestarea Problemati-
intoleranţei zarea

-Când putem vorbi de Elevii dau exemple de Problemati- Frontal


un comportament comportament zarea
tolerant sau intolerant tolerant/intolerant Jocul de rol

-În ce domenii putem Elevii prezintă Frontal


vorbi de toleranţă/ domeniile în care se
intoleranţă manifestă toleranţa/
intoleranţa

-Se solicită prezentarea Elevii dau exemple de Explicaţia Individual


unor cazuri de cazuri de toleranţă/ Exemplul
toleranţă/ intoleranţă din şcoala
intoleranţă din şi din afara şcolii
experienţa şcolară/
extraşcolară

-Se solicită elevilor Elevii se implică activ Conversaţia Frontal


găsirea unor soluţii în în găsirea unor soluţii Descoperi- Individual
scopul înlăturării pentru înlăturarea rea
intoleranţei în mediul intoleranţei
şcolar, social

5. Obţinerea -Intoleranţa poate Elevii vor fi împărţiţi Studiu de Grupe Fişe de


performanţei cauza manifestări, pe grupe, fiecare caz lucru
(10 minute) conduite agresive şi asumându-şi
violente. Se propune identitatea unei
elevilor un studiu de minorităţi naţionale.
caz intitulat Pe baza fişelor de
,,Toleranta’’ lucru, vor sesiza
cazurile de intoleranţă
din trecut şi prezent,
precizând posibilele
cauze ale acestor
conflicte

6. Evaluare -Se propune elevilor un Fiecare elev rezolvă Evaluare cu Individual Chestionar
(10 minute) chestionar cu tema: chestionarul primit şi ajutorul
“Suntem toleranti?” îşi calculează punctajul chestionaru-
obţinut lui şi a fişei
-Odată cu testul de de
evaluare, elevii primesc autoevalua-
şi o fişă de re Fişa de
autoevaluare Elevii completează fişa Individual autoevalua-
de autoevaluare re
7. Concluzii Concluzii asupra temei Elevii îşi spun Conversaţia Frontal
(1 minut) şi asupra desfăşurării propriile opinii Individual
activităţii
8. Anunţarea Anunţă tema: “Wiki, Elevii îşi notează tema Frontal
temei pentru facebook, instagram,
ora următoare google-izvor de
informaţii sau de
stres?”

Chestionar:
“Consecinţe”
Notaţi posibilele consecinţe ale următoarelor problem, petrecute in clasa:
Problema Consecinţe
1. Scrierea pe pereţi.

2. Lovirea unui coleg.

3. Dacă iei ceva ce nu-ţi aparţine.

4. Dacă arunci în coleg cu un pix.

5. Dacă falsifici notele în carnet.

6. Mă uit în geanta colegului.

7. Vreau să îi iau pixul colegului.

8. Un coleg te convinge să fumezi cu el.

9. Un coleg a spus ceva rău despre mine şi


vreau să-l bat.

10. Dacă jigneşti sau vorbeşti urât cu un coleg.