Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU MOCIONI”

Adresa : Oras Ciacova, jud. Timis


Strada Tudor Vladimirescu nr. 23
Cod Postal 307110
Tel / fax : 0256399316 (secretariat)
e-mail : mocioni@yahoo.com
Web : http://www.liceulciacova.ro
Facebook : http://www.facebook.com/liceulciacova

Nr. înreg.________din___________

CONVOCATOR

Sunteţi convocat(ă) la şedinţa consiliului clasei a ___-a_____, coordonată de prof. dirig.


___________________________________, din data____________, cu următoarea ordine de zi:
1. Stabilirea notelor la purtare pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020.
2. Analiza progresului şcolar al elevilor clasei a ___-a_____pentru semestrul I al anului şcolar
2019-2020.
3. Alte aspecte.

Nr.
Numele şi prenumele Funcţia Semnătura
crt.
1. Profesor
2. Profesor
3. Profesor
4. Profesor
5. Profesor
6. Profesor
7. Profesor
8. Profesor
9. Profesor
10. Profesor
11. Profesor
12. Profesor
13. Profesor
14. Profesor
15. Profesor
16. Profesor
17. Profesor
18. Profesor
24. Elev
25. Părinte

Data: ____________ Prof. Diriginte,


LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU MOCIONI”
Adresa : Oras Ciacova, jud. Timis
Strada Tudor Vladimirescu nr. 23
Cod Postal 307110
Tel / fax : 0256399316 (secretariat)
e-mail : mocioni@yahoo.com
Web : http://www.liceulciacova.ro
Facebook : http://www.facebook.com/liceulciacova
Nr.înreg.______din_________

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi,_________, ora___, cu prilejul întrunirii Consiliului clasei a___-
a__________, coordonată de către prof. dirig. __________________________. La şedinţă iau parte
următoarele persoane : directorul unităţii, profesorii clasei, reprezentantul
părinţilor___________________________, precum şi reprezentantul elevilor clasei,
_____________________________.
1. Preşedintele Consiliului(dirigintele clasei) anunţă şi supune spre aprobare ordinea de zi:
a) Stabilirea notelor la purtare pe semestrul I al anului şcolar 2019-2020;
b) Analiza progresului şcolar al elevilor clasei a ___-a_____pentru semestrul I al anului
şcolar 2019-2020.
2. Se aprobă ordinea de zi, după care se parcurg punctele menţionate.
3. Se trece la analiza comportamentului şi atitudinii fiecărui elev în parte. Se consemnează
intervenţiile:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____
4. Analizând situaţia şcolară a fiecărui elev aşa cum reiese din catalog, dirigintele clasei face
următoarele propuneri de note la purtare, cele sub 7 urmând a fi validate de către Consiliul
Profesoral(răspunderea pentru eventualele discordanţe dintre situaţia absenţelor şi
notele la purtare îi revine dirigintelui, conform legislaţiei în vigoare!):
Nota Numele şi prenumele elevilor:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10(zece)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9(nouă)
8(opt)
7(şapte)
6(şase)
5(cinci)
____________________________________________________________________
Sub 5

5. Dirigintele clasei prezintă progresul şcolar al clasei(pe verso). Drept pentru care s-a încheiat prezentul
proces verbal, într-un singur exemplar, semnat de cei prezenţi:
Nr. Nr.
Numele şi prenumele Semnătura Numele şi prenumele Semnătura
crt. crt.
1. Prof. 14. Prof.
2. Prof. 15. Prof.
3. Prof. 16. Prof.
4. Prof. 17. Prof.
12. Prof. Părinte
13. Prof. Elev
Data:_____________ Diriginte(semnătura),

a) Nr. de elevi la începutul sem. I:___; nr. de elevi rămaşi: ___.


b) Situaţia la învăţătură:

Promovaţi Corigenţi Sit.


sem. I sem. I neîncheiată
2 sau
5- 7- 2 sau mai 1 mai
9-10 1 ob.
6,99 8,99 multe ob. ob. multe
ob.

- Propuneri pentru premii şi burse, respectiv alte recompense, conf. R.O.F.U.I.P. şi R.I.(Nume
şi prenume, media semestrială):______________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
c) Rezultate/Premii/Aprecieri obţinute la concursuri şi activităţi şcolare/extraşcolare:
Nr.
Nume şi prenume Concursuri Rezultate
crt.

d) Evoluţia elevilor cu cerinţe educaţionale speciale(nominal):


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e) Activităţi educative organizate: __________________________________________
_______________________________________________________________________________
f) Activităţi de voluntariat_________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
g) Consilierea elevilor pentru examenele naţionale, atestatele profesionale(unde e cazul):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
h) Situaţia disciplinară:
- Absenţe: total___, din care nemotivate___. Măsuri întreprinse:_______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- Sancţiuni: total___, din care: mustrare scrisă__; retragerea bursei__; eliminare__; mutare
disciplinară__; preaviz exm.__; exm.__. Măsuri întreprinse: _______________________________
_______________________________________________________________________________
- Elevi cu abateri deosebite(absenteism, delincvenţă juvenilă etc.): Măsuri întreprinse:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
i) Alte aspecte:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Diriginte(semnătura),

S-ar putea să vă placă și