Sunteți pe pagina 1din 41

Capitolul 1: Organizare i func ionalitate la Direc ia General a Finan elor Publice

1.1. Scurt istoric al Direc iei Generale a Finan elor Publice


nfiin area, la sfr itul anului 2003, a Direc iei Generale a Finan elor Publice a fost prima etap a procesului de modernizare. Forma adoptat , aceea de direc ie , se nscrie n schemele organizatorice utilizate de obicei de obiective precise.1 Nevoia de a spori eficien a i eficacitatea colect rii veniturilor bugetare a dus la extinderea competen elor de administrare fiscal n dou etape: - n prima etap , n anul 2004 a fost preluarea n administrare a contribu iilor sociale; - n a doua etap , n 2005, a fost preluarea G rzii Financiare i a Autorit ii Na ionale a V milior. Pentru o politic mai coerent anul 2004, DGFP i-a asumat i mai ferm direc ionat spre eficien , ncepnd cu i gestionarea contribu iilor sociale, prin preluarea DGFP administreaz majoritatea veniturilor aferente rile dezvoltate, deoarece aceasta garanteaz o autonomie func ional institu iei, responsabiliznd-o totodat n leg tur cu

activit ii de administrare a contribu iilor sociale de stat, asigur ri sociale de s n tate i asigur ri pentru omaj. Astfel, bugetului general consolidat (exclusiv veniturile bugetelor locale). Volumul veniturilor administrate de DGFP ( inclusiv cotele defalcate ) a crescut substan ial i reprezint peste 95% din totalul veniturilor aferente bugetului general consolidat. DGFP dezvolt dezvoltate. Misiunea DGFP se exprim , de fapt, ntr-un mod foarte simplu: mijloacele necesare finan rii func ion rii statului. Aceast misiune trebuie realizat i trebuie s ghideze ntreaga ac iune a direc iei generale. innd cont de dou principii. Primul, egalitatea contribuabililor n fa a impozitului, este absolut fundamental treptat un mod de conducere pe obiective, adoptnd astfel n majoritatea administra iilor fiscale din rile managementul modern care exist

Istoricul Direc iei Generale a Finan elor Publice, pg.5;

Al doilea este cel al eficien ei : ca orice ac iune administrativ dintr-o ar modern , administrarea impozitelor i contribu iilor sociale trebuie f cut la costul cel mai sc zut. Pentru asigurarea acestei misiuni, DGFP i stabile te 3 orient ri prioritare: risc; cre terea eficacit ii colect rii impozitelor, taxelor i contribu iilor sociale pentru a garanta veniturile bugetare necesare. ncurajarea conform rii voluntare, prin asigurarea unei administr ri mai bune a promovarea unui control fiscal de calitate i orientat mai mult spre sectoarele cu impozitelor, taxelor i contribu iilor sociale;

1.2. Obiectul de activitate al Direc iei Generale a Finan elor Publice Obiectul de activitate al Direc iei Generale a Finan elor Publice este : a) desf oar ansamblul activit ilor de administrare fiscal a contribuabililior, respectiv: nregistrarea fiscal , declararea, stabilirea, colectarea i verificarea impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat, solu ionarea contesta iilor mpotriva actelor administrative fiscale, precum i asisten a i ndrumarea contribuabilior n aplicarea legisla iei fiscale i a prevederilor conven iilor de evitare a dublei impuneri; b) organizeaz n conformitate cu prevederile legale activitatea de trezorerie i contabilitate public la nivel teritorial asigurnd ncasarea veniturilor i efectuarea cheltuielilor pe bugete precum i exercitarea controlului prev zut de normele legale; c) administreaz contul curent al trezoreriei jude ene deschis la Sucursala jude ean a B ncii Na ionale a Romniei, urm rind n mod deosebit ncasarea veniturilor statului, efectuarea decont rii cheltuielilor institu iilor publice, existen a soldului precum i a angajamentelor acestuia; d) asigur primirea, centralizarea i verificarea potrivit normelor legale a situa iilor financiare, respectiv a d rilor de seam pe ansamblul jude ului; ntocmite i depuse de agen ii economici, respectiv de institu iile publice i organiza iile ob te ti i analizeaz rezultatele financiare

e) asigur asisten a tehnic privind elaborarea i executarea bugetelor locale, colabornd n acest scop cu autorit ile administrativ- teritoriale; f) asigur func ia de audit public intern, conform legii; g) implementeaz aplica iile informatice proiectate de Direc ia general a tehnologiei informa iei i asigur organizarea i func ionarea sistemului informa ional privind activitatea de administrarea veniturilor statului, trezoreria activit ii tuturor structurilor; h) nf ptuie te activitatea de management a personalului, de perfec ionare a preg tirii profesionale i de stimulare a acestuia; i) reprezint interesele statului n fa a instan elor de judecat n litigiile legate de activitatea pe care o desf oar , particip potrivit actelor normative n vigoare sau a mandatului primit din partea MEF i/ sau a ANAF ca reprezentant al acestuia; asigur dialogul, n cadrul Comisiei de dialog social, cu partenerii sociali, n scopul inform rii permanente asupra nevoilor acestora i facilit rii rezolv rii problemelor ridicate ce intr n sfera de activitate a ANAF i a MEF. j) ndepline te obiectivele strategice ce-i revin din Planul de performan al ANAF; k) paricip i sus ine cu speciali ti din cadrul aparatului propriu desf urarea unoe activit i legate de derularea unor proiecte de dezvoltare institu ional sau care implic cooperarea interna ional , inclusive sub forma derul rii unor proiecte pilot la nivel teritorial, n baza sarcinilor aprobate de conducerea ANAF i a MEF; l) colaboreaz cu autorit ile administra iei publice locale, cu alte institu ii publice, precum i cu persoane fizice i juridice i alte entit i, n condi iile legii; m) transpune la nivelul aparatului propriu m surile dispuse de c tre ANAF cu privire la standardele de management sau de control intern i cu privire la mbun t irea comunic rii interne i externe; n) constituie i repartizeaz fondul de stimulare a personalului din subordine conform legisla iei n domeniu; o) asigur p strarea secretului fiscal i a confiden ialit ii documentelor i informa iilor gestionate, n condi iile legii i contabilitatea public , inspec ie fiscal , n vederea conducerii unitare i cu un randament sporit a

1.3. Organizare intern

Organigram comentat ntreaga activitate a unit ilor teritoriale ale ANAF, la nivel de jude , este condus de directorul executiv. n ndeplinirea atribu iilor sale, directorul executiv emite decizii care au caracter de act administrativ de autoritate individual. Directorul executiv r spunde fa func ionare. 1. Directorul executiv are urm toarele atribu ii principale : a) organizeaz i coordoneaz activitatea ntregii direc ii generale n vederea asigur rii ndeplinirii la toate nivelele a atribu iilor ce revin din actele normative n vigoare i Regulamentul de organizare i func ionare; b) analizeaz operativ i periodic activitatea privind inspec ia fiscal , precum i activitatea privind impunerea i ncasarea veniturilor bugetare pe ansamblul direc iei generale, ct i pe activit i i unit i subordonate i ia m suri pentru elminarea abaterilor de la reglement rile n vigoare, disciplina muncii, stimulnd angaja ii care i aduc o contribu ie nsemnat la ndeplinirea programelor aprobate; c) gestioneaz imaginea institu iei la nivel local: - urm re te i asigur formularea de r spunsuri competente la solicit rile mass media adresate direc iei; - asigur aplicarea principiului vocii unite n comunicarea cu presa i publicul; - ndepline te cerin ele responsabilit ii func iei de principal purt tor de imagine al institu iei pe plan local; d) dispune angajarea, avansarea, deta area, delegarea, mutarea, sanc ionarea i desfacerea contractului de munc / ncetarea raportului de serviciu n condi iile legii a personalului contractual/ func ionarilor publici, precum i acordarea de recompense n conformitate cu legisla ia specific , cu excep ia celui care intr n sfera conducerii ANAF i MEF. n conducerea activit ii Direc iei generale a finan elor publice jude ene, directorul executiv este ajutat de patru directori executivi adjunc i i un trezorier ef. de conducerea ANAF i a MEF de aducerea la ndeplinire a atribu iilor i sarcinilor rezultate din legi, ordonan e, hot rri ale Guvernului, ordine i regulamente de

2. Directorii executivi adjunc i au urm toarele atribu ii principale i r spunderi comune: a ) organizeaz , coordoneaz , ndrum , analizeaz periodic i controleaz activitatea structurilor subordonate, dispunnd m surile legale care se impun n vederea cre terii eficien ei, eficacit ii i economicit ii pe care o coordoneaz ; b) ntocmesc sau aprob , dup caz, fi a postului i raportul de evaluare pentru fiecare persoan aflat n subordine, n func ie de obiectivele individuale ale acesteia; c) evalueaz activitatea profesional a personalului din subordine, pe baza criteriilor de performan stabilite pentru ndeplinirea obiectivelor specifice domeniului

de activitate pe care l coordoneaz ; propun stimularea celor cu activitate meritorie; d) repartizeaz structurilor din subordine sarcinile i lucr rile primite, sprijin personalul pentru elaborarea lucr rilor i r spund de solu iile date i de modul n care au fost respectate normele i procedurile de lucru; e) transmit, n termenele legale, informa iile necesare sus inerii ap r rilor direc iilor generale ale finan elor publice jude ene n fa a instan elor judec tore ti pentru domeniul lor de competen ; f) informeaz directorul executiv cu privire la sesizarea organelor de urm rire penal i transmite o copie de pe sesizarea penal la Serviciul ( biroul, compartimentul) g) particip direct sau asigur participarea personalului pe care l coordoneaz , la lucr rile unor comisii sau colective organizate de Direc ia General a Finan elor Publice jude ean sau alte organe ale adminstra iei de stat, ce au drept scop stabilirea de m suri care vizeaz inspec ia fiscal . 3. Activitatea de metodologie i administrarea veniturilor statului func ioneaz sub directa coordonare a doi directori executivi adjunc i i are urm toarele atribu ii principale: a) monitorizeaz nregistrarea fiscal a contribuabililor, gestioneaz eviden a acestora pe categorii, coordoneaz desf urarea unitar a activit ii de gestiune declara ii fiscale, stua ii financiare i de stabilire a impozitului pe veniturile persoanelor fizice; b) organizeaz , ndrum i coordoneaz activitatea de administrare TVA i accize; juridic din cadrul aparatului propriu al Direc iei Generale a Finan elor Publice jude ene;

c) analizeaz operativ i periodic modul de ncasare a veniturilor bugetare i monitorizeaz activitatea de colectare pe unit i fiscale; d) administeaz activitatea de recuperare a crean elor bugetare de la contribuabilii afla i n procedur de insolven ; e) organizeaz activitatea de eliberare i eviden a autoriza iilor reglementate de lege; f) coordoneaz i r spunde de ntocmirea periodic a rapoartelor i informa iilor solicitate de conducerea ANAF; g) coordoneaz modul de constituire a fondului de stimulente cu respectarea prevederilor legale n domeniu. contribuabili func ioneaz n

4. Biroul (compartimentul) metodologie i asisten atribu ii:

cadrul Activit ii de metodologie i administrarea veniturilor statului i are urm toarele a) ndrum n cadrul Administra iilor finan elor publice municipale, or ene ti i comunale taxelor i a Administra iilor finan elor publice pentru contribuabilii mijlocii din i contribu iilor, cre rii condi iilor necesare pentru cre terea gradului de i pentru reducerea evaziunii fiscale datorate necunoa terii de c tre de bugetul general subordine, pe linia inform rii i educ rii contribuabililior n domeniu; impozitelor, conformare fiscal consolidat; b) asigur acordarea asisten ei contribuabililor prin mijloace specifice, astfel: asisten direct , la sediul institu iei; asisten telefonic ; r spunsuri n scris sau prin e-mail la ntreb rile formulate de c tre

contribuabili a regelement rilor fiscale i a obliga iilor acestora fa

contribuabili. c) elaboreaz propuneri de m suri de mbun t ire a activit ii de ndrumare i asisten a contribuabililor i deruleaz diverse ac iuni coordonate de ANAF. n vederea implement rii programelor de educare destinate viitorilor contribuabili; d) asigur p strarea secretului fiscal i a confiden ialit ii documentelor i informa iilor gestionate, n condi iile legii.

5. Compartimentul evitarea dublei impuneri i acorduri fiscale interna ionale func ioneaz n cadrul Activit ii de metodologie i administrarea veniturilor statului i are urm toarele atribu ii: a) organizeaz primirea declara iilor anuale de ipunere de la reprezentantele firmelor str ine cu activitatea n Romnia, verific impozitului; b) asigur furnizarea de informa ii contribuabililor privind documenta ia necesar pentru eliberarea certificatelor de atestare a impozitelor pl tite n Romnia de persoanele nerezidente; c) transmite unit ilor fiecale teritoriale, declara iile depuse de agen ii economici n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finan elor publice nr. 181/2001; d) verific modul de stabilire a dreptului de impunere n Romnia a veniturilor realizate de persoanele fizice i juridice nerezidente, ca urmare a activit ilor desf urate n Romnia n baza contractelor ncheiate cu persoane juridice romne n conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal; e) ndepline te orice alte sarcini prev zute de lege sau dispuse de conducere n leg tur cu domeniul de activitate. 6. Serviciul ( biroul, compartimentul) de monitorizare a colect rii veniturilor bugetare func ioneaz n cadrul Activit ii de metodologie i administrarea veniturilor statului i are urm toarele atribu ii: a) centralizeaz solicitarea ANAF; b) nscrie n Arhiva electronic de Garan ii Reale Mobiliare att avizele emise pentru activitatea proprie ct i cele primite de la unit ile subordonate; c) asigur p strarea secretului fiscal i a confiden ialit ii documentelor i informa iilor gestionate, n condi iile legii; d) analizeaz documenta ia depus de efii administra iilor finan elor publice teritoriale privind cererile contribuabililor care solicit darea n plat a bunurilor imobile sechestrate n cadrul procedurii de executare silit conducerii direc iei generale. i propune solu ionarea acestora i asigur transmiterea raport rii datelor referitoare la colectarea crean elor bugetare pentru contribuabilii administra i la nivel de jude la datele declarate, modul de calcul al

7. Biroul ( compartimentul) de ndrumare i metodologie proceduri fiscale func ioneaz n cadrul Activit ii de metodologie i administrarea veniturilor statului i are urm toarele atribu ii : a) face propuneri privind regimul ntocmirii i depunerii declara iilor de nregistrare fiscal , a modelului, a con inutului i instruc iunilor de completare a acestora, precum i activit ile de primire a lor; b) asigur aplicarea legisla iei cu privire la gestionarea dosarelor fiscale de c tre unit ile fiscale subordonate; c) coordoneaz activitatea de administrare a impozitului pe venit desf urat de unit ile fiscale; d) coordoneaz aplicarea unitar a procedurilor de administrare a impozitului pe venit. 8. Serviciul (biroul, compartimentul) administrare TVA i accize func ioneaz n cadrul Activit ii de metodologie i administrarea veniturilor statului i are urm toarele atribu ii: a) organizeaz , ndrum i coordoneaz , n teritoriu, activitatea de solu ionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu op iune de rambursare i a cererilor de restituire a accizelor, depuse de persoanele impozabile, nregistrate n scop de TVA; b) analizeaz activitatea unt ilor subordonate, de solu ionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu op iune de rambursare i a cererilor de restituire a accizelor i ntocme te inform ri periodice pe care le transmite ANAF; c) urm re te i asigur aplicarea reglement rilor legale privind administrarea TVA i accizelor; d) organizeaz ac iuni de instruire a personalului din unit ile fiscale subordonate pe probleme din domeniul de activitate; e) asigur p strarea secretului fiscal i a confiden ialit ii documentelor i informa iilor gestionate, n condi iile legii.

10

1.4. Func ionalitate ( rela ii interne cu accent pe latura financiar ) nfiin area DGFP urm re te astfel asigurarea unei mai bune colect ri a veniturilor statului: impozite, taxe, contribu ii sociale.2 Trebuie s permit o mai bun adaptare a modurilor de func ionare a administra iei fiscale la societatea romneasc acesteia ntr-un cadru na ional comunicare intern solid i la evolu ia de i interna ional. Aceasta presupune o politic

i structurat , care s ob in adeziunea personalului.

a) Obiectivele comunic rii interne n DGFP n spiritul obiectivelor stabilite n Programul de Guvernare pe termen mediu DGFP se dore te a fi o administra ie fiscal eficient , care folose te masiv instrumente moderne de comunicare, la standarde europene; astfel DGFP are urm toarele obiective: a. promovarea strategiei DGFP- DGFP ac ioneaz pentru ca orient rile sale strategice s fie cunoscute i n elese de ntregul personal, la toate nivelurile. Astfel mobilizeaz func ionarii s i n jurul unei strategii elaborate i asigur participarea tuturor la dezvoltarea organiza iei. i responsabilizeaz pe func ionarii s i n desf urarea activit ilor zilnice, precum i n implementarea reformelor. b. promovarea imaginii DGFP-DGFP ac ioneaz ca tot personalul propriu s cunoasc u ureaz i s n eleag un set de valori comune care stau la baza imaginii DGFP. Astfel, adeziunea acestora la procesul de modernizare angajat i preg te te

evenimentele importante, cum ar fi integrarea Romniei n Uniunea European . c. eficientizarea activit ii DGFP- DGFP i informeaz permanent personalul n leg tur cu evolu iile sale, pentru a-i permite s - i realizeze mai bine sarcinile zilnice fa de contribuabili. Astfel asigur o mai bun func ionare a administra iei, prin: - o mai bun coordonare i colaborare n cadrul echipelor de lucru i ntre aceste echipe; - luarea unor decizii adecvate; - o atmosfer de lucru optim .

Carta Comunicare intern , pg.7;

11

b) Angajamentele DGFP privind comunicarea intern Succesul institu iei va fi posibil numai dac se p streaz o leg tur strns n cadrul DGFP, ntre direc iile acesteia de la nivel central i ntre acestea i direc iile generale ale finan elor publice teritoriale, i implicit ntre angaja ii acestora. Comunicarea intern are rolul de a sus ine reforma n DGFP. n scopul atingerii obiectivelor sale, DGFP i propune: s informeze func ionarii asupra misiunii i strategiei DGFP. Con inutul i obiectivele strategiei trebuie s fie bine n elese i asimilate de to i angaja ii DGFP pentru a ob ine acceptarea i adeziunea tuturor celor implica i n aceste proiecte. Pentru mbun t irea performan ei n DGFP, angaja ii trebuie s cunoasc : care este strategia DGFP, cum pot s contribuie la aceast strategie i cum va fi m surat performan a. Informarea despre evolu ia DGFP. tiri actualizate legate de func ionarea DGFP, de serviciile sale c tre contribuabili. Aceasta mbun t e te cunoa terea de c tre angaja i a condi iilor n care func ioneaz institu ia, n elegnd mai bine direc ia n care se ndreapt DGFP. Sprijinirea punerii n aplicare a planului anual de performan . Prin explicarea metodei de transpunere a strategiei DGFP care s cuprind toate obiectivele specifice prin explicarea planului de performan central ct i n teritoriu. Perfec ionarea managerilor. ndeosebi n ceea ce prive te comunicarea i mecanismele de receptare i transmitere a informa iilor n interiorul DGFP. i comunicarea obiectivelor urm rite att la nivel

c) Mijloacele de mbun t ire a comunic rii interne DGFP i dezvolt dispozitivul de comunicare intern prin desemnarea unui corespondent ns rcinat cu comunicarea intern la fiecare din unit ile sale. Elaborarea unui ghid de comunicare intern ,n care se vor detalia mijloacele i tehnicele de comunicare intern n DGFP. DGFP implementeaz instrumente de comunicare care s permit func ionarilor s primeasc informa iile necesare pentru atingerea obiectivelor:

12

  

organizarea de seminarii pentru manageri, de dou ori pe an, pentru a organizarea de ntlniri, discu ii cu func ionarii, de c tre efii de transmiterea on-line a Raportului de activitate anual, de c tre DGFP, editarea unei publica ii interne la nivel central, semestrial, ncepnd cu dezvoltarea intranetului.

face cunoscut strategia i evolu ia DGFP; servicii, de dou ori pe an, n acela i scop; n vederea cunoa terii realiz rilorDGFP; anul 2006, care va cuprinde inform ri despre DGFP i misiunile sale; Elaborarea unui catalog al tuturor angaja ilor, introdus on- line pe portalul DGFP. Fiecare unitate va elabora o versiune tip rit . To i managerii sunt preg ti i n domeniul comunic rii interne. Elaborarea unei bro uri de primire, difuzat fiec rui func ionar nou n DGFP. 1.5. Structura de personal Pentru ndeplinirea atribu iilor ce i revin, Direc ia general a finan elor publice jude ean are urm toarea structur organizatoric : director executiv; directori executivi adjunc i (4); trezorier ef (1); activitatea de trezorerie i contabilitate public ; structura de administrare fiscal care cuprinde: activitatea de metodologie i administrarea veniturilor statului; activitatea de inspec ie fiscal ; propriu; serviciul ( biroul, compartimentul) administrativ, arhiv compartimentul de achizi ii publice; i de gestionare a formularelor; serviciul ( biroul, compartimentul) de preg tire profesional ; serviciul ( biroul, compartimentul) de resurse umane i salarizare; serviciul ( biroul, compartimentul) financiar, contabilitate, investi ii i buget

13

birouri:

compartimentul de ajutor de stat, practici neloiale i pre uri reglementate; compartimentul de pres ; compartimentul de rela ii publice; serviciul ( biroul, compartimentul) juridic; serviciul ( biroul, compartimentul) solu ionare contesta ii; serviciul ( biroul, compartimentul) tehnologia informa iei, care include dou biroul ( compartimentul) administrare baze de date; biroul ( compartimentul) exploatare echipamente i comunica ii;

compartimentul de solu ionare a contesta iilor pentru inspec ii; serviciul ( biroul, compartimentul) de audit intern; compartimentul de inspec ie general ; biroul ( compartimentul) de contabilitate a crean elor bugetare; compartimentul de verificare a achizi iilor publice; administra iile finan elor publice pentru contribuabili mijlocii; administra iile finan elor publice municipale; administra iile finan elor publice or ene ti; administra iile finan elor publice comunale.

14

1.6. Relatii cu exteriorul Rela ii cu casele de asigur ri sociale pe linia verific rii resurselor financiar destinate ac iunilor de asigur ri sociale de stat i repartiz rii acestora pe destina ii. Rela ii cu Consiliul Jude ean i prim riile pe linia acord rii asisten ei tehnice de specialitate pentru 79 de unit i administrativ teritoriale. Rela ii cu Prefectura pe linia efectu rii unor ac iuni de inspec ie fiscal la solicitarea Institu iei Prefectului. Rela ii cu poli ia, poli ia de frontier i jandarmeria pe linia efectu rii unor ac iuni de inspec ie fiscal la solicitarea acestor institu ii. Cooperarea cu administra ii fiscale din alte state n decursul anului 2008, Compartimentul Teritorial de Schimb Interna ional de Informa ii a primit solicit ri de verificare a partenerilor din statele membre ale U.E. , att din partea agen ilor economici, a altor institu ii precum i din partea inspectorilor fiscali. Astfel, prin intermediul C.T.S.I.I. s-au facut verificari prin sistemul VIES, dup cum urmeaza: verificari prin sistemul VIES verificare valabilitate cod TVA verificare cod istoric TVA solicitari informatii vanzator UE cumparator roman solicitari informatii cumparator roman vanzator SM Nr cazuri 189 552 18 27.541 i financiar

n urma acestor verific ri s-au ntocmit un num r de 111 r spunsuri privind valabilitatea codurilor de TVA i 123 rapoarte generate de aplica ia VIES, n conformitate cu prevederile art.22 din Regulamentul Consiliului nr.1798/2003 privind cooperarea administrativ n domeniul TVA.

15

Capitolul 2- Fundamentarea cheltuielilor bugetare 2.1. Cadrul juridic utilizat n fundamentarea cheltuielilor bugetare

Pentru a putea vorbi despre venituri i cheltuieli publice este necesar, ca mai nti s se fac anumite preciz ri referitoare la no iunea de buget, element fundamental n ceea ce prive te veniturile i cheltuielile bugetare. Astfel, n mod general, termenul de buget este folosit pentru a prezenta previziunea pentru o anumit perioad de timp (an, semestru, trimestru) att a veniturilor, ct i a cheltuielilor unei unit i administrativ-teritoriale. n mod normal, orice buget trebuie ntocmit nainte de nceputul perioadei vizate pentru a preg ti un anume comportament viitor cu privire la ob inerea veniturilor i efectuarea cheltuielilor ns , n ara noastr , bugetele publice sunt elaborate i adoptate, de cele mai multe ori, n primele luni ale anului bugetar. Prima etap n derularea procesului bugetar este elaborarea proiectului de venituri i cheltuieli i se fundamenteaz pe analizele efectuate de Ministerul Finan elor cu privire la posibilit ile de acoperire a cheltuielilor din resurse bugetare extrabugetare. Ministerul Finan elor Publice transmite direc iilor generale ale finan elor publice, pn la data de 1 iunie a fiec rui an, scrisoarea-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza c ruia vor fi ntocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, limitele sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat i ale transferurilor consolidabile n vederea elabor rii de c tre ordonatorii de credite a proiectelor de buget. Proiectele de buget se dezbat de c tre organele locale, respectiv Consiliul Jude ean, care au competen a stabilirii i modific rii taxelor n limitele prev zute de lege3. Elaborarea proiectelor bugetelor locale este supus cerin elor de dimensionare a cheltuielilor bugetare n func ie de priorit ile i necesit ile reale, corelat cu resursele bugetare posibil de mobilizat ale tuturor autorit ilor, serviciilor i institu iilor publice din fiecare comun , ora
3

i din resurse

i jude .
i Pedagogic , Bucure ti, 1997, pag. 146.

Mo teanu, T., Buget i terezorerie public , Editura Didactic

16

Fundamentarea proiectelor de bugete publice scoate n eviden bugetar: -

ca ac iune patru

repere conjugate cu aten ionare c tre to i cei implica i n prima etap a procesului reglement rile i normele n vigoare, precum i structura organizatoric sursele de venituri i baza legal a ncas rii lor, nivelul taxelor sau tarifelor de anul de baz , pentru venituri, iar pentru cheltuieli,

existent la data ntocmirii bugetului de venituri i cheltuieli; stabilit prin legea de organizare a institu iei publice respective, frecven a prognozat a indicatorilor fizici n noul an fa de baz fa evolu ia n perspectiv a domeniului de activitate respectiv, nivelul cheltuielilor n anul de anul plan, influen at cu indicele mediu prognozat al cre terii pre urilor i nivelul pre urilor avute n vedere la stabilirea propunerilor de cheltuieli este fundamentarea cheltuielilor n anul de plan fa de anul baz se va face, la i corectarea acestora cu influen ele cunoscute care au ac ionat pn la interven ia Ministerului Finan elor, prin metodologia de fundamentare, i institu ii centrale cu r spunderi i competen e n elaborarea al infla iei i indicele de cre tere a indicatorilor fizici, etc.; cel n vigoare la data solicit rii propunerilor de cheltuieli; cheltuielile curente, pe fiecare articol de cheltuieli bugetare, pornindu-se de la prevederile anului de baz Dup data elabor rii proiectului bugetului de venituri i cheltuieli prin reglement ri legale. celelalte ministere

proiectelor de bugete publice procedeaz la sublinierea specificului activit ii pe forme organizate, pe institu ii subordonate, rezultnd astfel elaborarea unor norme de lucru ce au un caracter complementar fa de cele ale Ministerului Finan elor, ele devenind obligatorii pentru to i cei implica i n procesul bugetar. Se ajunge, n final, la o defalcare a indicatorilor specifici pe ac iuni, activit i; indicatori ce pot avea caracter orientativ la un anumit nivel sau un caracter operativ la un alt nivel. Dimensionarea judicioas a cheltuielilor publice bugetare, ca expresie a altele preocup rilor de ra ionalizare a acestora, se concretizeaz prin determinarea volumului lor, folosind diferite metode, dintre care unele sunt considerate clasice, iar moderne4.

Filip Ghe., Finan e publice, Ed. Junimea, Ia i, 2002, pag. 295

17

Este de remarcat c , mai ales, aplicarea metodelor moderne vizeaz concomitent cuantificarea, att a cheltuielilor, ct i a veniturilor generate de reducerea aceluia i obiectiv, dar dimensionarea sumelor de alocat din bugetul public pentru finan area diferitelor ac iuni sub forme ale cheltuielilor publice ocup o pozi ie prioritar sub aspectul cerin elor de ra ionalizare. n elaborarea bugetului de venituri i cheltuieli, n Romnia, sunt folosite cu preponderen metodele clasice de evaluare a veniturilor i cheltuielilor bugetare n detrimentul metodelor moderne, printre metodele clasice fiind amintite metoda automat (a penultimei), metoda major rii (diminu rii) i metoda evalu rii directe. Metodele moderne nu sunt preferate deoarece ele presupun proiectarea bugetului n mai multe variante i alegerea unei dintre acestea n func ie de rezultatele analizei realizate pe criterii diferite de optimizare a raportului costuri-beneficii. Metodele moderne folosite n elaborarea bugetului de venituri i cheltuieli sunt: Planificarea, Programarea, Bugetarea (PPBS Planning, Programming, Budgeting System); Baza bugetar zero (ZBB Zero Base Budgeting); Ra ionalizarea op iunilor bugetare (RCB Rationalisation des Choix Budgetaires).5 Metoda automat (a penultimei), poate fi considerat o metod de determinare global a prevederilor bugetare, la cheltuieli, ca i la venituri. n aplicarea ei se porne te de la cunoa terea m rimii globale a cheltuielilor (veniturilor) realizate n penultimul an bugetar (t-1) i se admite c situa ia se va prelungi i n anul viitor (t+1). Sunt avute n vedere, prin compararea celor doi ani bugetari men iona i, anumite muta ii majore n plan economic, social, legislativ care antreneaz modific ri sensibile ale prevederilor bugetare. Sintetic, dimensionarea cheltuielilor (veniturilor) bugetare prin aceast metod poate fi exprimat prin rela ia urm toare: Ct+1 = Ct-1 (C, n care: Ct-1- cheltuieli bugetare efective n penultimul an; Ct+1- cheltuieli bugetare previzionale pentru anul urm tor; (C- modificarea previzibil a cheltuielilor, n sensul cre terii sau reducerii volumului nregistrat n anul t-1, sub influen a unor factori cu ac iune specific fiec ruia dintre cei doi ani bugetari.

Filip, Gh. , Finan e publice, Ed. Junimea, Ia i, 2002, pag. 298

18

Cuantificarea prin aceast metoda are un grad foarte ridicat de aproxima ie i devine total inacceptabil n condi iile ciclici ii economiei i intensific rii fenomenelor infla ioniste. Metoda major rii sau diminu rii se bazeaz pe cunoa terea cifrelor i tendin ei (trendului) reprezentnd cheltuielile (veniturile) realizate pe o perioad de mai mul i ani bugetari anteriori, de minim 5 ani, n func ie de care se determin majorarea sau diminuarea de efectuat asupra cuantumului acestora n ultimul an al intervalului, considerat ca baz de calcul. n condi iile unei evolu ii normale, m rimea bazei de calcul este reprezentat prin cifrele bugetare aferente anului t - ca realiz ri preliminate pe anul n curs (nc nencheiat) sau anului t-1 - ca valori certe ale penultimului an ncheiat. Cea mai des folosit n Romnia este metoda evalu rii directe deoarece are direct asupra m rimi diferitelor avantajul posibilit ilor de fundamentare pe baza unor informa ii mai ample i permite luarea n calcul a unor factori specifici cu influen cuantificare exact . Metoda const n esen n determinarea m rimii cheltuielilor (veniturilor) bugetare prin calcule analitice, pe fiecare tip de cheltuial (venit) n func ie de factorii i parametrii specifici determinan i. Astfel, n cazul cheltuielilor materiale se iau n calcul parametrii cantitativi ai activit ilor de realizat, normele de consum, pre urile de achizi ie etc., iar n cel al cheltuielilor de personal sunt determinante schemele de ncadrare cu num rul de salaria i i nivelul salariilor tarifare aferente diferitelor func ii, normativele privitoare la pl ile asimilate salariilor (indemniza ii, sporuri, contribu ii etc.) suportate de institu iile publice. n final, dimensiunea cheltuielilor pe diferitele categorii i pe total rezult prin nsumarea lor la nivelul fiec rei institu ii publice, iar cifrele rezultate se cumuleaz i centralizeaz , nscriindu-se ca prevederi n proiectul de buget public. n cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice nu se folose te o metod anume din cele enumerate, ci se recurge la o mbiare a celor mai utilizate dou metode la nivel na ional, metoda evalu rii directe i metoda automat . Procesul de determinare a indicatorilor financiari este complex, astfel nct, att la fundamentarea veniturilor, ct i a cheltuielilor, trebuie s se in cont de urm toarele repere: identificarea i individualizarea indicatorilor specifici activit ii, conturarea cheltuieli (venituri) bugetare, diminund gradul de aproxima ie, dar f r s asigure o

19

situa iei anului de baz , folosirea anumitor norme i normative financiare, fixarea cadrului juridic de ac iune. Situa ia anului de baz este un reper important n elaborarea proiectelor de bugete i numai prin faptul c scoate n eviden continuitatea unor ac iuni prin diferite forme organizatorice. Ea apare prezent n fundamentare potrivit cu dou exprim ri: - execu ia cert vizeaz dimensiunile efective ale indicatorilor n anul de baz , pn la data de 30 iunie; - execu ia preliminat se realizeaz pn la sfr itul anului de baz cu date certe i aproximate (31 decembrie). Normele financiare apar folosite cu deosebire la indicatorii de cheltuieli, ele reprezentnd limitele valorice fa de care sunt determinate cheltuielile. Astfel, cu caracter aplicativ sunt folosite att normele obligatorii (unitare) - avnd dimensiunile stabilite prin lege, ct i normele indicative la care legea stabile te limitele extreme ale intervalului cu privire la ceea ce st la baza determin rii anumitor categorii de cheltuieli. Cadrul juridic de ac iune impune selectarea actelor normative care produc efecte asupra m rimii cheltuielilor de nscris n buget. Printre cele mai reprezentative n fundamentarea veniturilor i cheltuielilor amintim: Legea impozitului pe salarii, Legea impozitelor i taxelor locale,Codul fiscal. n ceea ce prive te cheltuielile bugetare se poate afirma faptul c acestea sunt reprezentate prin sumele aprobate n bugetele, precum bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetul asigurrilor de sntate, bugetele locale, etc, n limitele i potrivit destina iilor stabilite prin bugetele respective. Astfel, se poate afirma c prin cheltuieli este necesar s se n eleag modalit i de reprezentare i utilizare a fondului bnesc bugetar, n vederea satisfacerii necesit ilor generale ale societ ii. n ceea ce prive te mrimea cheltuielilor, este precizat de men ionat faptul c mrimea acestora difer de la o perioad la alta, cu att mai mult de la o ar la alta. De asemenea mai trebuie men ionat faptul c cheltuielile bugetare sunt repartizate de la bugetul de stat, scopul principal fiind n esen cel de dezvoltare. n ceea ce prive te mrimea cheltuielilor bugetare, se poate afirma c de la o perioad la alta, mrimea acestora cre te att ca expresie valoric, ct i ca expresie bneasc, att n mrime absolut, ct i n mrime relativ.

20

n ceea ce prive te categoriile de cheltuieli incluse n procesul bugetar, se poate afirma c acestea, sunt de mai multe tipuri, din perspectiva diverselor criterii. Astfel, n func ie de rolul pe care l au n procesul reproduc iei sociale, se poate afirma faptul c acestea sunt: cheltuieli publice reale(negative) cheltuieli publice economice(pozitive) cheltuieli publice neutre

Referitor la cheltuielile publice reale, se poate afirma faptul c acestea includ cheltuieli care constituie n definitiv venitul na ional, n aceast categorie fiind incluse n principiu cheltuieli militare, cheltuieli de ntre inere a aparatului adiminstrativ, i altele. n categoria cheltuielilor economice, denumite i cheltuielo pozitive, se poate spune c sunt incluse acele cheltuieli care conduc la o avansare a venitului na ional i care contribuie la cre terea avu iei na la cre terea avu iei na ionale. Printre aceste cheltuieli se pot enumera cheltuieli pentru constituirea de noi ntreprinderi, reutilarea ntreprinderilor existente, lucrri de asanri i iriga ii, constru ii de ci ferate, porturi, aerodromuri, drumuri i poduri. Nu n ultimul rnd se poate afirma faptul c n categoria cheltuielilor neutre sunt incluse acele cheltuiele care nu ar avea nici o influen asupra venitului na ional, ns , n realitate, acest tip de cheltuieli nu exist . Din perspectiva unui alt criteriu de clasificare, cheltuielile pot fi clasificate n: cheltuieli de func ionare cheltuieli de transfer cheltuieli de investi ii

Cheltuielile de func ionare, numite i cheltuieli curente, sunt acele cheltuieli necesare bunului mers al activit ii institu iilor publice, cheltuieli referitoare la salariile pltite func ionarilor publici, cheltuieli cu procurarea materialelor i serviciilor necesare activit ii curente institu iilor respective(iluminat, nclzire, cur enie, repara ii, rechizite de birou, telefon, etc). Despre aceste cheltuieli se mai poate afirma faptul c sunt bazate pe ideea contrapresta iei. n categoria chetuielilor de transfer sunt incluse sumele din fondurile publice ale diferitelor persoane fizice i juridice, cu titlu nedefinit i cu titlu nerambursabil. n

21

aceast categorie sunt incluse dobnzile aferente datoriei publice, ajutoarele de omaj, pensiile acordate veteranilor de r zboi sau altor categorii sociale. n ceea ce prive te cheltuielile de investi ii, se poate afirma faptul c acestea includ acele cheltuieli care se caracterizeaz n bunuri publice cu caracter durabil, exemplific rile fiind n aceast situa ie diverse. Printre acestea, i drenaj, construc ii de construc ia de noi ntreprinderi, lucr ri de iriga ii coli, spitale, cl diri

administrative, drumuri, str zi, procurarea de nave fluviale, maritime sau aeriene. Din punct de vedere juridic, se poate aminti faptul c n esen , cheltuielile se mpart n cheltuieli cu titlu definitiv, precum i cheltuieli cu caracter temporar. n ceea ce prive te cadrul juridic utilizat n fundamentarea cheltuielilor publice, se poate afirma c acesta este reprezentat prin legea 500/2002, lege care face referire la finan ele publice. Trebuie f cute anumite preciz ri cu privire la cheltuielile publice. Acestea revin ca responsabilit i de fundamentare i execu ie, institu iilor specializate n gestiunea balan elor financiare ale statului, sau ale unit ilor administrativ-teritoriale, pe de o parte, precum i consumatorilor de fonduri publice pe de alt parte. Localizrile de responsabilit i i competen e n materie de fundamentare a cheltuielilor bugetare, reprezint expresia diversit ii de informa ii de preluat i de prelucrat n raport cu beneficiarii banilor publici. Ca urmare, fundamentarea de cheltuieli bugetare conduce la responsabilit i ce pot fi structurate ca nivele de implementare n ac iune, potrivit cu cele men ionate i anume: institu ii publice specializate n gestiunea bugetelor publice institu ii publice din diverse domenii de activitate unit i administrativ teritoriale popula ia aflat ntr-o anumit structur socio-demografic, potrivit cu

cerin ele socio- materiale ale acesteia ce sunt considerate de ordin public i care oblig la o anumit comunicare cu institu iile publice men ionate agen ii economici, care au drepturi bne ti de solicitat din fondurile publice i clasifica iei economice, cheltuielile din bugetele locale sunt pentru care sunt necesare calcule i fundamentri riguroase ale cheltuielilor. Din persectiva segmentate n cheltuieli curente, cheltuieli de capital, precum i cheltuieli financiare.

22

n ceea ce prive te cheltuielile curente, se poate afirma c n aceast categorie se ncadreaz : cheltuielile de personal cheltuielile cu materiale i servicii subven iile transferurile dobnzile rezervele.

n ceea ce prive te cheltuielile de capital, se poate afirma faptul c acestea sunt reprezentate de resursele b ne ti destinate investi ilor colectivit ilor locale. Astfel, fiacare cheltuial din cele grupate pe destina ii principale, este alc tuit i din sume destinate cheltuielilor de capital. F cnd referire la cheltuielile financiare, se poate afirma faptul c acestea includ mprumuurile acordate i ramburs rile de credite, pl ile de dobnzi i comisioanele de credite garantate sau contractate de stat. n ceea ce prive te fundamentarea cheltuielilor, se poate afirma faptul c aceasta se realizeaz n patru etape specifice, etape care au la baz documente caracteristice. Astfel, la nivelul de baz se afl institu iile publice, agen ii economici, reprezentan i prin regii autonome i societ i comerciale, unde expresia este de ordonatori ter iari de credite, nivel la care se ntocmesc bugete proprii de venituri i cheltuieli. Un al doilea nivel la care este realizat fundamentarea cheltuielilor este reprezentat de c tre institu iile intermediare conduse de ordonatorii secundari de credite bugetare. La cel de-al treilea nivel se pot identifica ministerele i institu iile centrale conduse de ordonatori principali de credite bugetare. Nu n ultimul rnd, se poate idenfica ca ultim nivel Ministerul Finan elor, la acest nivel ntocmindu-se i avizndu-se lucr rile preg titoare privind documenta ia bugetar . n ceea ce prive te fundamentarea cheltuielilor publice, se poate afirma faptul c aceste cheltuieli au la baz o serie de indicatori, printre ace tia fiind specificate cheltuieli de personal, cheltuieli cu materiale i servicii, cheltuieli de ntre inere i gospod rie, precum i cheltuieli de capital.

23

2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare Cheltuielile din bugetele publice revin, ca responsabilitate de fundamentare i execu ie, institu iilor specializate n gestiunea balan elor financiare ale statului ori ale unit ilor administrativ- teritoriale, pe de o parte, i consumatorilor de fonduri publice ( ordonatori de credite bugetare), pe de alt parte. Institu iile publice, n cea mai mare parte, precum i unele unit i economice ( regii, societ i comerciale cu capital de stat), apar cu calitatea de consumatori de fonduri publice, respectiv de ordonatori de credite bugetare potrivit cu nscrierea de cheltuieli n bugetele publice ( pe p r i,capitole, subcapitole, titulri, articole, alineate), pe de o parte, i consemnarea de indicatori asem n tori ( la cheltuieli) nbugetele de venituri i cheltuieli ( de la to i ordonatorii de credite bugetare), pe de alt parte. n plus, la institu iile publice specializate ( n asigur ri sociale, protec ie social, asisten categorii de persoane fizice potrivit cu o anumit social etc.) precum i la socio- demografic a prim rii, apar n eviden e, cu calitatea de consumatori finali ai fondurilor publice, structur popula iei ( omeri,persoane cu venituri mici, copii f r sprijin familial, persoane cu handicap etc.). Mijloacele b ne ti din bugetele publice de atribuit categoriilor de persoane men ionate mai sus sunt prev zute potrivit cu o anumit documenta ie de ntocmit, n bugetele de venituri i cheltuieli ale institu iilor publice specificate. Localiz rile de responsabilit i i competen e n materie de fundamentare a cheltuielilor bugetare potrivit cu cele prezentate anterior sunt expresia diversit ii de informa ii de preluat i prelucrat n raport de beneficiarii banilor publici. Ca urmare, fundamentarea de cheltuieli bugetare conduce la responsabilit i ce pot fi structurate ca niveluri de implicare n ac iune potrivit cu cele men ionate i anume: institu ii publice specializate n gestiunea bugetelor publice; institu ii publice din diverse domenii de activitate; unit i administrativ- teritoriale; popula ia aflat ntr-o anumit structur socio- demografic , potrivit cu cerin e

social- material ale acesteia ce sunt considerate de ordin public i care oblig la o anumit comunicare cu institu iile publice men ionate;

24

agen ii economici, prev zu i de legea bugetar , cu drepturi b ne ti de solicitat

din fondurile publice i pentru care sunt necesare calcule i fundament ri riguroase ale cheltuielilor de aprobat. La baza calcul rii indicatorilor de cheltuieli bugetare pentru to i cei implica i n ac iune, se afl fundamentarea proiectelor de bugete publice. La interven ia Ministerului Finan elor Publice, potrivit cu normele metodologice elaborate pentru ntreg sectorul bugetar, se adaug alte prezen e procedurale, dup cum urmeaz : instruc iuni i preciz ri din partea principalilor responsabili cu gestiunea bugetelor publice n care se insist pe particularit ile cheltuielilor nscrise n respectivele balan e financiare, n sensul abord rii commune a unor indicatori reprezentativi; instruc iuni i preciz ri la nivelul ordonatorilor principali de credite bugetare (mini tri i conduc tori ai celorlalte institu ii central) din care rezult specificul ramurilor i domeniilor de activitate pe care le reprezint ( la nivel de capitole i subcapitole); cheltuieli. La baza piramidei sistemului informa ional i lucrative care are ca obiectiv proiectarea cheltuielilor n bugetele publice, se g sesc mai nti institu iile publice ale c ror conduc tori sunt ordonatori ter iari de credite bugetare. Acestora li se solicit ntocmirea bugetelor proiprii de venituri i cheltuieli prin includerea tuturor destina iilor, mai nti la nivel de alienate, apoi la nivel de articole i chiar titluri de cheltuieli. Rela ia de calcul, principal , n cuantificarea previzional cheltuiala medie pe indicator din anul de baz . Ch 1 = Is 1 x Chm 0 n materie de fundamentare a cheltuielilor bugetare, apar unele abord ri particulare, specifice, n determinarea acestora aflndu-se cele mai multe n zona specificit ii de activit i ori ac iuni prestate, cu reg sire n destina ia fondurilor publice prin prisma fiec rui buget public n parte, potrivit cu structura destina iilor i apoi pe fiecare institu ie, cu exprimare prin articole i alienate bugetare. a unei cheltuieli presupune nmul irea num rului de indicatori specifici prev zu i n anul de plan cu preciz ri ale ordonatorilor secundari de credite bugetare pentru acele destina ii ale fondurilor publice de cuprins n proiectele de bugete la nivel de articole i alineate de

25

Limbajul comun de consemnare i comunicare a informa iilor economicofinanciare n activit ile bugetare, inclusiv la nivelul institu iilor publice, este cel dat de clasifica ia indicatorilor finan elor publice, care are n componen segmente structural ori grup ri de indicator ice definesc clasifica ii separate de venituri i cheltuieli pe bugete publice, pe institu ii i n profil departamental ori de ramur . Acest instrument de grupare, ordonare, clasificare a informa iilor din sectorul public este de referin pentru prima faz a procesului bugetar, respectiv pentru ceea ce nseamn fundamentarea cheltuielilor la toate nivelurile de implicare ale institu iilor publice. Diferen ierile n calcule i fundament ri sunt generate de specificul domeniului n care se ncadreaz institu ia; particularit ile formei sau entit ii de organizare din domeniu; destina iile concrete sugerate de cheltuielile unei institu ii cu semnifica ia de locuri de consum economic sau cheltuieli efective. La bugetele publice, deosebirile ntre cheltuieli sunt date de destina iile acestora pe capitol i subcapitole. n cazul bugetului de stat i al bugetelor locale, destin iile sunt diversificate, potrivit cu diferite activit i i ac iuni de interes general, care nseamn n fond cheltuieli publice de sus inut iar, n planul fundament rii indicatorilor financiari respectivi, pe de alt parte, sunt prezente i multe elemente commune, din punct de vedere procedural Fundamentarea cheltuielilor cuprinse n bugetele publice este conceput , coordonat i avizat metodologic de Ministerul Finan elor Publice, de o manier care s conduc la o amortizare procedural pentru to i cei implica i cu responsabilit i i competen e n rela iile bugetare, att n cuantificarea previzional , ct i n efectuarea de cheltuieli. 2.2.1. Calcule de fundamentare privind cheltuielile de personal Referitor la cheltuielile de personal, se poate afirma c acestea fac parte din categoria cheltuielilor curente, al turi de alte cheltuieli, precum cheltuieli materiale i servicii, dobnzi, subven ii, precum i transferuri. Cheltuielile de personal se refer n principiu la cheltuielile efectuate pentru plata drepturilor salariale, ordonatorii principali de credite avnd obliga ia de a se ncadra n cheltuielile de personal, innd cont de num rul maxim de posturi, precum i de structura acestora.

26

De asemenea, trebuie men ionat faptul c pl ile privind cheltuielile de personal cumulate de la nceputul anului, nu trebuie s dep easc sumele repartizate pe toat perioada. Totodat , din bugetul anual aprobat, ordonatorii de credite deschid credite bugetare i stabilesc totodat ordindea priorit ilor de finan are pentru perioada urm toare. Din acest punct de vedere, trebuie f cut remarca potrivit c reia cheltuielile de personal sunt cele care au prioritate, n fa a cheltuielilor de capital sau a altor tipuri de cheltuieli. Astfel, cheltuielile de personal reprezint acel tip de cheltuieli care face referire n principiu la plata drepturilor salariale ale personalului angajat, fiind de asemenea f cute referiri la elemente caracteristice bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigur rilor sociale de stat, bugetul asigur rilor de s n tate, precum i la fondul de omaj. Salarizarea se efectueaz n func ie de anumite criterii, criterii care fac referire la performan ele profesionale ale individului. Astfel, printre aceste criterii se pot enun a gradul de ndeplinire a standardelor de performan , asumarea responsabilit ilor, aspecte legate de ini iativ i creativitate, precum i aspecte legate de adaptarea la complexitatea procedura de m surare i muncii prestate. De asemenea, trebuie precizat faptul c

evaluare a acestor performan e profesionale au la baz anumite norme de evaluate, reprezentate printr-un cumul de tehnici de m surare a performan elor profesionale individuale ntre anumite limite, potrivit legii. Totodat , aceast procedur va fi aplicat nu la nivel de colectivitate, ci pentru fiecare salariat n parte, inndu-se cont n principiu de cerin ele postului ocupat. Ca elemente definitorii n cadrul cheltuielilor privind salariile, trebuie f cute anumite preciz ri, n conformitate cu Codul Muncii. Astfel: salariul reprezint contrapresta ia muncii depuse de salariat n salariul cuprinde salariul de baz , indemniza iile, sporurile, salariile se pl tesc naintea oric ror alte obligatii b nesti ale salariile se stabilesc prin negocieri individuale sau/ i colective ntre baza contractului individual de munc . precum si alte adaosuri. angajatorilor. angajator i salaria i sau reprezentan i ai acestora.

27

salariul este confiden ial, angajatorul avnd obliga ia de a lua m surile

necesare pentru asigurarea confidentialit ii. De asemenea, n stabilirea cheltuielilor salariale trebuie s se in cont i de contribu ia pentru asigur rile sociale de stat, contribu iile la bugetul asigur rilor pentru omaj, contribu ii pentru asigur rile sociale de s n tate, cheltuieli legate de deplas ri, deta ri, transferuri.

Exemplu de calcul privind fundamentarea cheltuielilor de personal 1. Pentru a exemplifica modalitatea de fundamentare a cheltuielilor cu personalul, se poate afirma faptul c baza pentru aceast exemplificare va fi repezentat de un func ionar din cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice, acesta fiind ef de departament, n fun ia de auditor, avnd un grad de preg tire profesional superior, fiind de asemenea ncadrat n prima treapt concordan cu Ordonan a de Urgen 2. esen de salarizare. Conform acestor preciz ri, n cu hotrrea Consiliului Local privind aprobarea statului de salarii, corelat nr. 6/2007, se poate afirma c salariul de baz (Sb)acordat la

data de 1.10.2007 are valoarea de 1860 RON . innd cont de faptul c acest func ionar ocup un post de conducere, fiind n cel care coordoneaz Compartimentul de Audit al Direc iei Generale a Fina elor

Publice, se poate afirma c acesta dispune i de o indemniza ie de conducere(Ic) de 30%, calculat din salariul de baz , stabilit conform bazei legislative. Astfel, Ic=Salariul de baz * cota de indemniza ie Ic=1860 * 30%=558 Ron 3. Salariul tarifar(St), component a salariului de baz , al turi de alte sporuri, se calculeaz conform rela iei : St= [(salariu de baz+ indemniza ie de conducere)/num r zile lucr toare] * num r zile lucrate Se remarc faptul c aceast formul specifici: num rul de zile lucr toare num rul de zile lucrate de calcul face referire la doi indicatori

28

Astfel, n cadrul exemplului pe func ionarul public analizat, num rul de zile lucr toare este de 20, iar cel al zilelor lucrate tot 20. St=[(1860 + 558)/20]*20 St=2418 Ron

2.3. Flux informa ional generat de fundamentarea cheltuielilor bugetare


GUVERN

Ministerul Finan elor Publice Ordonatori principali de credite bugetare Ordonator principal de credite bugetare Jude e i Municipiul Bucure ti- Consilii locale

Ordonatorii secundari de credite bugetare din cele dou bugete

Direc ii Generale ale Finan elor Publice de la jude e i municipiului Bucure ti

Prim rii ( consilii locale)

Ordonatorii ter iari de credite bugetare din bugetul de stat

Ordonatorii ter iari de credite bugetare din bugetul asig. soc. de stat

Ordonatorii ter iari de credite bugetare agen i economici

Ordonatorii ter iari de credite bugetare din bugetele locale

Popula ia aflat ntr-o anumit structur sociodemografic

29

Procedura bugetar cu privire la elaborarea proiectelor de bugete publice implic , n principal, cu responsabilit i i competen e, consumatorii de fonduri publice ( ordonatorii de credite bugetare) care, potrivit ierarhiei lor, n cazul activit ilor proprii, produc calcule asupra cheltuielilor aferente acestora, n strns leg tur cu subdiviziunile clasifica iei economice : titluri, articole, alineate. n ce prive te activitatea centralizatoare, la ordonatorii ierarhic superiori de credite bugetare, fundamentarea se bazeaz pe compara ia cheltuielilor rezultate din calculele proprii cu cele prezentate prin propunerile de bugete ale institu iilor subordonate. Cu acest prilej, se verific mai ales ncadrarea n orient rile- limit transmise de sus n jos cu privire la disponibilitatea statului n a angaja, pentru perioada dat , finan area bugetului. Structural, fluxurile informa ionale care reflect fundamentarea cheltuielilor, pe componente ale sistemului bugetar, potrivit cu cele prezentate mai sus, cu urm toarea configura ie: - bugetul de stat; - bugetul asigur rilor sociale de stat; - bugetele locale. Institu iile implicate n procedurile de fundamentare a cheltuielilor sunt, pe de o parte, cele specializate n gestiunea bugetelor respective, iar, pe de alt parte, sunt isntitu iile publice din diverse domenii de activitate, reprezentate de structura ierarhic a ordonatorilor de credite bugetare. Capitolul 3- Finan area cheltuielilor bugetare 3.1. Surse de finan are a institu iilor publice Finan area institu iilor publice se realizeaz din veniturile bugetare constituite la nivelul bugetului de stat, bugetul local, bugetul asigur rilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale ( fondul na ional unic de asigur ri de s n tate i fondul asigur rilor pentru omaj) sau bugtele institu iilor publice. Astfel, se disting trei categorii de finan ri ale institu iilor publice: special; subven ionarea- prin virarea de subven ii de la bugetul de stat, bugetul local, autofinan area- prin acoperirea integral a cheltuielilor din venituri proprii. bugetul asigur rilor sociale de stat sau de la bugetul unui fond special; n vederea stabilirii tipului de finan are a unei institu ii publice se au n vedere resursele utilizate pentru acoperirea majorit ii cheltutielilor curente ale institu iei respective. Independent de modul de finan are stabilit prin criteriul anterior, institu iile finan area din aloca ii bugetare- presupune finan are integral de la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigur rilor sociale de stat, sau de la bugetul unui fond

30

publice pot avea acces la fonduri i din alte surse ( autofinan ri, mprumuturi interne sau externe, fonduri nerambursabile). n sectorul public se face diferen dintre venituri i finan ri. Veniturile proprii ale institu iilor publice se compun din taxe colectate pentru activitatea prestat de institu iile respective i pentru care nu exist obliga ia vir rii la bugetul local, ci se administreaz direct de institu iile publice n regim de venituri proprii. n unele cazuri, pe baza unor legi speciale, unele institu ii publice colecteaz i re in impozite la bugetul propriu. Resursele bugetare constituite din impozitele, contribu iile i taxele virate la bugetele publice sunt utilizate pentru asigurarea finan rii institu iilor publice ( institu ii publice finan ate integral de la buget i cele subven ionate). a) Finan area integral din aloca ii bugetare Finan area institu iilor publice integral de la bugetul de stat, bugetul asigur rilor sociale de stat, bugetul local sau bugetul fondurilor special se realizeaz pe baza aloca iilor bugetare. n strict corelare cu veniturile ncasate la bugetele publice ( bugetul de stat, bugetul local) se pot face deschideri de credite bugetare pe seama ordonatorilor principali de credite finan a i din respectivele bugete. b) Subven ionarea institu iilor publice Institu iile publice care ob in venituri proprii n mod curent, dar ale c ror cuantum este insuficient pentru acoperirea cheltuielilor pot beneficia de subven ii, devenind institu ii publice subven ionate. Nu orice institu ie public care ob ine venituri proprii devine automat institu ie subven ionat . n actele normative de nfiin are trebuie s se stipuleze regimul veniturilor ob inute de institu iile publice respective. La nivelul ordonatorului principal de credite, subven iile destinate ordonatorilor secundari i ter iari subven iona i sunt prev zute pe fiecare capitol n parte n cadrul unui titlu distinct. La nivelul institu iilor publice subven ionate trebuie s se ncadreze n totalul veniturilor stabilite. Structura cheltuielilor este identic cu cea a oric rei institu ii publice. Efectuarea pl ilor este condi ionat de existen a disponibilit ilor n contul deschis la Trezorerie. Disponibilit ile se constituie din ncasarea/ depunerea direct a veniturilor proprii la care se adaug viramentele periodice de subven ii efectuate de

31

ordonatorul superior de credite. La finele anului, institu iile publice subven ionate au obliga ia de a restitui ordonatorului superior de credite bugetare sumele neutilizate din contul de trezorerie. Aceast opera iune vizeaz respectarea principiului conform c reia subven ia acoper strict deficitul de finan are ob inut prin deducerea din cheltuieli a veniturilor proprii. Opera iunea de regularizare se face prin reconstituirea de credite bugetare cu suma de rambursat. Dac n cursul exerci iului bugetar veniturile proprii au fost mai mari dect cheltuielile, institu ia public returneaz ordonatorului superior de credited oar subven iile primate de la acesta, diferen a r mnd la dispozi ia institu iei, putnd fi folosit anul urm tor pentru acoperirea cheltuielilor. c) Autofinan area institu iilor publice Institu iile publice care ob in venituri proprii care pot acoperi integral cheltuielile intr n categoria institu iilor publice autofinan ate ( finan ate integral din venituri proprii). Statutul de institu ie public autofinan at se acord explicit prin actul juridic ce reglementeaz func onarea institu iei, fiind posibil organizarea acesteia i ca institu ie finan at de la buget( n acest caz veniturile virate integral la bugetul de la care se asigur finan area). Surse de finan are O institu ie public poate avea activit i diferite ce sunt finan ate din resurse diferite. Dac sursa de finan are a majorit ii activit ilor curente este cea care arat tipul de institu ie public , celelalte surse de finan are care vin s acopere anumite cheltuieli punctuale. Legea fina elor publice impune ca pentru fiecare surs de finan are n parte s se ntocmeasc file de buget distinct pentru un management eficient al fondurilor. Sursele de finan are din sectorul romnesc sunt: bugetul de stat; bugetul local; bugetul asigur rilor sociale de stat; bugetul fondului na ional unic de asigur ri sociale de s n tate;

32

bugetul asigur rilor pentru omaj; credite externe; credite interne; fonduri externe nerambursabile; bugetul trezoreriei statului; venituri proprii completate cu subven ii; venituri i cheltuieli nregistrate n afara bugetului local; venituri proprii.

Sursele de finan are ale bugetului de stat se constituie din impozite ( impozit pe profit, TVA, impozit pe venit, accize), contribu ii ( de la personalul din structurile militarizate), taxe i alte prelev ri. Aceste resurse sunt repartizate pe ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat ( aproximativ 50-60 de ministere, institu ii publice). La rndul lor, ordonatorii principali distribuie sume c tre institu ii din subordinea lor ( ordonatorilor secundari i ordonatorilor ter iari de credite bugetare). Prin legi speciale s-au prev zut situa ii n care creditele bugetare sunt deschise i pe seama unor entit i ce nu fac parte din institu ii publice subordinate ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat. Astfel, regiile autonome de interes na ional pot beneficia de fonduri pentru implementarea unor investi ii ce vizeaz proprietatea public sau colile care organizeaz examene na ionale pot beneficia de credite bugetare pentru organizarea acestor examene. ncepnd cu anul 2009, fondurile europene post- aderare atrse de institu iile publice finan ate de la bugetul de stat sunt incluse la veniturile, respectiv cheltuielile bugetului de stat. Resursele financiare ale bugetelor locale se formeaz din sume i cote defalcate din impozitul pe venit i TVA, impozitele locale ( impozit pe cl diri, terenuri, mijloace de transport), taxe ( n special pentru autoriza ii) i alte v rs minte. Utilizarea fondurilor publice locale se face de c tre singurul ordonator principal al fiec rui buget local i de ordonatorii de credite din subordine. Fondurile europene post- aderare atrase de autorit ile publice locale i institu iile finan ate de la bugetele locale sunt incluse n veniturile, respectiv cheltuielile, bugetelor locale.

33

Bugetul asigur rilor sociale de stat i constituie resursele, n principal, din contribu iile de asigur ri sociale i contribu iile pentru accidente de munc i boli profesionale. Din acest fond se finan eaz casa na onal de pensii i alte drepturi de asigur ri sociale cu toate institu iile din subordine. Destina ia majorit ii sumelor o reprezint pensile din sistemul public i presta iile medicale acordate n caz de accident de munc . Bugetele asigur rilor pentru omaj nregistreaz la venituri contribu ii pentru asigur ri de omaj, contribu ii pentru garantarea crean elor salariale, ramburs ri din creditele acordate din bugetul de omaj. Cheltuielile bugetului asigur rilor de omaj cad n sarcina Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de Munc i a institu iilor subordinate i vizeaz plata indemniza iilor de omaj, plata drepturilor salariale restante, acordarea de credite pentru cei care creeaz noi locuri de munc . Bugetul fondului unic na onal de asigur ri sociale de s n tate a fost constituit pentru colectarea contribu iilor de asigur ri sociale de s n tate i a contribu iilor pentru concedii i indemniza ii. Administrarea cheltuielilor se face de casa na onal de asigur ri de s n tate i institu ii subordinate acesteia. Cheltuielile vizeaz , n primul rnd, decontarea serviciilor medicale ale asigura ilor i plata indemniza iilor pentru incapacitate temporar de munc . Creditele externe contractate de ordonatorii de credite vin n completarea resurselor bugetare na ionale i se utilizeaz pentru proiecte de interes na ional sau local. Creditorii sunt, de regul , organisme financiare interna ionale: BERD, Banca Mondial . Aceast surs de finan are nu vizeaz acoperirea deficitului bugetar. Fila de buget aferent creditelor externe stabile te destina ia fondurilor externe. n ceea ce prive te rambursarea acestora, ratele de capital, dobnzile i comisioanele vor fi prinse n bugetul de stat sau local pe parcursul anilor financiari n care se va realize rambursarea. Cheltuielile interne reprezint sumele cu character rambursabil atrase de pe pia a intern pentru finan area unor obiective. Utilizarea creditelor interne este mai frecvent la nivel local, aceste credite mbr cnd forma creditelor bancare sau creditelor abligatare. Rambursarea creditelor interne se asigur de la bugetu local sua de stat, dup caz. n acelea i bugete sunt incluse i costurile acestor sume: dobnzi, comisioane.

34

Fila de buget aferent fondurilor externe nerambursabile se utilizeaz pentru proiectele europene finan ate din fonduri preaderare. La partea de venituri sunt trecute sumele accesate de la bugetul European, cofinan area din fonduri publice na ionale i sumele allocate acoperirii cheltuielilor neeligibile. Cheltuielile cuprin toate sumele necesare pl ilor ce se ini iaz n leg tur cu proiectul implementat. Bugetul Trezoreriei Statului este asociat activit ii de trezorerie din cadrul Ministerului Finan elor Publice. Veniturile finan eaz costurile viramentelor interbancare i dobnzile pl tite pentru resursele atrase pe termen scurt. Veniturile proprii ale institu iilor publice subven ionate se constituie din taxele colectate pentru serviciile oferite beneficiarilor. Aceste sume sunt utilizate pentru asigurarea func ion rii institu iilor respective, fiind suplimentate cu subven iile primate de la ordonatorul superior de credite. Finan area prin surse proprii are unele avantaje,dar i unele dezavantaje: economii la costurile cu dobnd . n cazul finan rii proprii, nu apar costuri p strarea flexibilit ii financiare. n cazul finan rii proprii nu exist obliga ii legate de dobnzi. Aceste economii pot fi folosite la cre terea capitalului. pe termen lung. Autoritatea local are n fiecare an mai mult flexibilitate n leg tur cu angajarea veniturilor n finan area de capital versus cheltuieli opera ionale. Acest fapt este important n cazul n care este dificil s estimezi veniturile viitoare datorit instabilit ii economice sau din alte motive. nt rirea percep iei calit ii creditului. n condi iile n care to i sunt egali, o autoritate local care nu este foarte ndatorat este privit favorabil de c tre comunitate. Ca dezavantaje, amintim: fonduri insuficiente pentru necesarul de capital ca urmare a existen ei unui num r mare de proiecte de realizat, a unor proiecte care necesit costuri ridicate sau cre terii continue a costurilor proiectelor de investi ii; prezent ; cheltuieli de capital nerepartizate integral de-a lungul anilor, crend presiune asupra bugetelor prezente. lipsa echit ii ntre genera ii: sarcina finan rii proiectelor de care vor beneficia genera ia prezent , dar mai ales cele viitoare este suportat de genera ia

35

Veniturile i cheltuielile nregistrate n afara bugetului local au fost introduce prin legea Finan elor Publice Locale. Aceste venituri se constituie din resursele prev zute expres: taxe special; fondul de rulment; fondul de risc; depozitele special constituite pentru construc ii de locuin e.

Veniturile proprii ale institu iilor publice se constituie din taxa pentru serviciile oferite beneficiarilor. Aceste sume sunt utilizate n integralitatea lor pentru asigurarea func ion rii institu iei respective.

3.2. Modalit i tehnice utilizate n finan area cheltuielilor bugetare

3.2.1. Deschiderea i repartizarea de credite bugetare- pentru bugetul de stat Deschiderea de credite bugetare este aprobarea comunicat ordonatorului principal de credite, de c tre Ministerul Finan elor Publice prin Trezoreria Statului, n limita c reia se pot efectua repartiz ri de credite bugetare i pl i. Prin legea bugetar anual se aprob creditele bugetare ca limit maxim pentru cheltuielile fiec rui exerci iu bugetar, pe ac iuni social- cultural, ap rare na ional , ordine public, autoritate public, ac iuni economice, etc. Pe baza bugetului aprobat, ordonatorii principali de credite repartizeaz institu iilor din subordine creditele bugetare necesare finan rii cheltuielilor pentru ntregul an. Creditele bugetare aprobate pe subdiviziunile clasifica iei bugetare prin bugetul fiec rei institu ii reprezint limita maxim , deci nu pot fi dep ite. Potrivit reglement rilor n vigoare, cheltuielile se pot angaja i efectua de c tre ordonatorii de credite numai pe baza creditelor deschise de c tre ordonatorul principal de credite. De asemenea, orice cheltuial din sumele alocate prin bugetul de stat se poate aproba de c tre ordonatorul de credite i efectua numai dac a fost n prealabil avizat , potrivit legii, de c tre conduc torul compartimentului financiar- contabil sau alte persoane ns rcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv.

36

Ordonatorii principali de credite solicit Ministerului Finan elor Publice- Direc ia General a Trezoreriei Publice- deschiderea de credite bugetare pentru activitatea proprie i a unit ilor subordinate pentru cheltuieli curente i cheltuieli de capital. Elementele pe baza c rora se stabile te volumul creditelor bugetare sunt: gradul de utilizare a creditelor acordate anterior; disponibilit ile r mase la finele anului la cheltuielile curente i de capital; cheltuielile necesare ce urmeaz a se efectua n perioada urm toare pentru i pentru investi ii; veniturile proprii prev zute a se realize i care potrivit legii se folosesc la

activitatea curent

acoperirea cheltuielilor aprobate ordonatorilor principali de credite stabilite pentru unit ile subordinate, termenele la care s se prezinte cererile de fonduri i modul de justificare a solicit rii creditelor bugetare, cereri care urmeaz a fi analizate de c tre ace tia. Creditele bugetare privind cheltuielile aprobate pe capitol n buget, se deschid trimsetrial n dou tran e: prima tran ntre 20-25 din ultima lun a trimestrului n curs pentru primele dou luni ale trimestrului urm tor, f r a dep i 65% din prevederea trimestrului; a doua tran , pentru diferen , ntre 20-25 din a doua lun a trimestrului n curs pentru creditele bugetare aferente ultimei luni a trimestrului. Cererile de deschidere a creditelor bugetare se ntocmesc la nivel de capitol de cheltuieli. Pe verso-ul cererii pentru deschidere de credite bugetare se men ioneaz separat suma creditelor cu defalcare pe cehltuieli curente, din care- cheltuieli de personal, cheltuieli materiale i subven ii- detaliate potrivit structurii aprobate prin buget i cheltuieli de capital. Direc ia General a Trezoreriei, dup ce analizeaz i verific documentele, aprob deschiderea creditelor bugetare, le d avizul de deschidere. n caz contrar documentele se restituie. Odat cu cererile pentru deschiderea de credite, ordonatorii principali de credite prezint Ministerului Finan elor Publice o not justificativ precum i dispozi iile bugetare pentru repartizarea creditelor pentru : cheltuieli proprii; cheltuielile ordonatorilor secundari din subordine;

37

cheltuielile institu iilor publice direct subordonate ai c ror conduc tori sunt

ordonatori ter iari. Cererile de credite se verific n vederea deschiderii creditelor avnduse n vedere principalele aspecte. Cererile de credite nentocmite corect sunt restituite. Direc ia General a Trezoreriei Statului, dup primirea i verificarea documentelor, procedeaz astfel: documentele se transmit cu un borderou ntocmit n dublu exemplar, din care exemplarul 2 se restituie Trezoreriei Centrale pentru confirmarea primirii documentelor respective. La primirea dispozi iilor bugetare Direc ia Jude ean de Trezorerie i a municipiului Bucure ti verific existen a tuturor documentelor nscrise n borderou, semneaz de primire exemplarul 2 al borderoului pe care l napoiaz Trezoreriei Centrale. n cazul n care se contat unele nereguli ntre documente i borderou se sesizeaz telefonic Trezoreriei Centrale pentru clarificare i se procedeaz potrivit celor stabilite de Trezoreria Central . n continuare, Direc ia Trezoreriei jude ene procedeaz astfel: grupeaz dispozi iile bugetare pe localit ile n care i au sediul institu iile ntocme te borderoul n dublu exemplar pentru dispozi iile bugetare aferente expediaz prin po t sau curier, dup caz, Trezoreriei municipale, or ene ti i respective ( jude , municipiu, comun ); fiec rei localit i din jude ; percep iilor comunale dispozi iile bugetare mpreun cu borderoul ntocmit pentru institu iile publice care au la acestea conturi deschise; re ine dispozi iile bugetare pentru institu iile publice care au conturi deschise la Direc ia Trezoreriei Jude ene. Trezoreriile municipale, or ene ti i percep iile verific dispozi iile bugetare transmise n baza borderoului, semneaz exemplarul 2 al borderoului dup care l transmite napoi la Direc ia Trezoreriei Jude ene i a municipiului Bucure ti pentru confirmarea dispozi iilor bugetare. n cazul n care au fost repartizate de c tre ministere credite bugetare ordonatorilor secundari de credite, ace tia au obliga ia ca, n termen de 2 zile, s prezinte dispozi iile bugetare pentru repartizarea creditelor institu iilor din subordine aflate n localitatea din jude ul respectiv ct i pentru nevoile proprii.

38

ncadrarea sumelor solicitate n volumul creditelor aprobate pentru perioada pentru care se solicit deschiderea

Completarea corect a elementelor din formular, verificarea seman turilor autorizate, codificarea corect a conturilor conform clasifica iei bugetare i a planului de conturi al trezoreriei

Verificarea notelor justificative pentru categoriile de cheltuieli din cererile de deschidere de credite

ncadrarea valorii totale a dispozi iilor bugetare n totalul creditului bugetar, ct i pe subdiviziunile acestuia

Fig.1: Aspecte ale cererii de credite verificate pentru deschiderea creditelor bugetare

39

Prime te i verific documentele privind solicitarea deschiderii creditului bugetar

Direc ia General a Trezoreriei Statului

Re ine 2 exemplare din cererea de deschidere a creditului

Expediaz un exemplar din dsipozi ia bugetar de repartizare a creditului la Direc ia de Trezorerie Jude ean i a municipiului Bucure ti

Re ine 1 exemplar din nota justificativ

Un exemplar din cererea de deschidere a creditului se napoiaz ordonatorului de credite ( pentru confirmarea deschiderii creditului bugetar)

Re ine 1 exemplar din dispozi ia bugetar de repartizare a creditului pentru nregistrarea n contabilitate

Fig.2 : Etape privind deschiderea creditelor bugetare realizate de Direc ia General a Trezoreriei Statului

40

Repartizarea de credite bugetare Ordonatorii principali, dup primirea comunica rii privind deschiderea creditelor, procedeaz la repartizarea creditelor la institu iile din subordine. Repartizarea are loc pe baza urm toarelor elemente de fundamentare: - necesarul de finan at n limita creditelor aprobate i repartizate pe trimestre; - disponibilul de credite r mas din perioadele precdente. Repartizarea se efectueaz pe baza ntocmirii documentului dispozi ie bugetar care cuprinde: - denumirea institu iei; - conturile bugetare; - trezoreria prin care i deruleaz opera iile de pl i; - creditele bugetare repartizate att n sum ct i pe subdiviziuni ale clasifica iei bugetare. Pe verso-ul dispozi iei bugetare se nscrie repartizarea creditelor bugetare pe conturi analitice care se formeaz din urm toarele: - cod 01- credite deschise i repatizate bugetului de stat; - cod capitol cheltuieli; - cod 00- cmp rezervat pentru codific ri speciale; - cod titlu cheltuieli, i anume: - 02 cheltuieli de personal; -20 cheltuieli materiale i servicii. - cod fiscal al institu iei publice. Creditele deschise se nregistreaz n contabilitatea Trezoreriei de la toate nivelele pe baza cererilor de deschidere i a dispozi iilor bugetare n contul din afara bilan ului 01 Credite bugetare deschise i repartizate din bugetul de stat. Acest cont se conduce n analitic pe trezorerii, pe capitole de cheltuieli i pe subcapitole, pe categorii de cheltuieli, fiind utilizat n execu ia bugetar pentru c reprezint limita maxim pn la care pot fi admise pl i c tre institu iile publice respective. Exemplu: - 040101- decont ri privind creditele bugetare deschise i repartizate/ sau retrase din bugetul de stat; - 040201- decont ri privind creditele bugetare deschise i repartizate sau retrase din bugetul local; - 0901- credite bugetare deschise i nerepartizate din bugetul de stat, provenite din retrageri.

41

Ordonatorul principal de credite

Cerere de deschidere de credite bugetare 3 ex + Not justificativ + Dispozi ii bugetare de repartizre 1 ex

Finan ator
1 ex

Consemnarea n eviden a deschiderii de credite bugetare

1 ex n tiin are asupra deschiderii i repartiz rii de credite bugetare

Informarea ordonatorilor subordona i asupra repartiz rii creditelor bugetare

Dispozi ii bugetare de repartizare

Trezoreria Finan elor Publice a municipiului Bucure ti

Consemnarea n eviden a deschiderii i repartiz rii de credite bugetare

Dispozi ii bugetare de repartizare 1 ex

Unit i operative ale trezoreriei din teritoriu

Informarea ordonatorilor subordona i asupra creditelor bugetare repartizate

Fig.3 : Flux informa ional privind deschiderea i repartizarea de credite bugetare

42