Sunteți pe pagina 1din 36

CUPRINS

CUPRINS....................................................................................................................................3 ARGUMENT..............................................................................................................................4 CAPITOLUL I............................................................................................................................5 1. ADUNATUL, SCOSUL SI APROPIATUL LEMNULUI.....................................................5 1.1. Structura procesului de colectare.....................................................................................5 1.2. Caracteristici, modalit i i mijloace de colectare............................................................6 1.3. For ele i factorii de influen la colectare.......................................................................8 1.4. Colectarea lemnului cu tractoare....................................................................................11 1.4.1. Clasificarea tractoarelor forestiere..........................................................................12 1.4.2. Caracteristicile traseelor de colectare cu tractorul..................................................13 1.4.3. Procedee de lucru....................................................................................................15 1.5. Productivitatea muncii la colectarea cu tractorul...........................................................18 1.6. Colectarea lemnului cu funiculare................................................................................19 1.6.1. Elemente generale...................................................................................................19 1.6.2. Alcatuirea generala a funicularelor.........................................................................20 1.6.3. Caracteristicile traseelor de colectare cu funicularul..............................................21 1.6.4. Montarea funicularului............................................................................................22 1.6.5. Tehnica opera ional de colectare...........................................................................23 1.6.6. Norme de tehnica securitatii muncii.......................................................................24 1.7. Instala iile cu pilon.........................................................................................................25 1.8. Colectarea prin eliportaj.................................................................................................25 1.9. Colectarea cu mijloace de mic capacitate.....................................................................27 1.10. Corh nirea lemnului.....................................................................................................29 1.11. Colectarea cu atelaje....................................................................................................30 1.12. Colectarea cu instala ii de alunecare............................................................................31 1.13. Adunatul manual al lemnului de mici dimensiuni.......................................................32 CAPITOLUL II.........................................................................................................................33 2. NORME DE S N TATEA I SECURITATEA MUNCII I P.S.I. LA SILVICULTURA ...................................................................................................................................................33 BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................................37

ARGUMENT

Prin interven iile care se fac n via a arboretelor, n sensul atingerii obiectivelor propuse, ncepnd cu stadiul de p ri rezult masa lemnoas care corespunde dimensional i calitativ cerin elor societ ii i care se extrage din arborete printr-un ansamblu de activit i tehnice ce definesc exploat rile forestiere ca i activitate productiv . Necesitatea extragerii masei lemnoase din p dure este impus pe de o parte de aplicarea m surilor culturale, fapt ce define te scopul cultural al exploat rilor forestiere, iar pe de alta parte de satisfacerea unor nevoi de lemn ale societ ii, fapt ce define te scopul economic al activit ii. Armonizarea celor doua interese (cultural i economic) constituie esen a activit ii silvicultorului. Ca activitate productiv exploat rile forestiere reprezint ansamblul activit tilor prin care se extrage i se pune n valoare masa lemnoas pentru atingerea celor doua scopuri

esen iale : cultural si economic. Din acest punct de vedere exploat rile forestiere pot fi definite ca fiind cel mai fin act de cultur a p durilor. Ca tiint exploatarile forestiere sunt definite prin totalitatea cuno tin elor teoretice privind principiile, metodele, procedeele i tehnicile de lucru prin care se asigur extragerea i punerea n valoare a masei lemnoase destinat exploat rilor forestiere n concordan cu cerin ele silviculturale de gospodarire a p durilor. Procesul tehnologic de colectare reprezint partea procesului de produc ie a exploat rii forestiere n care materialul lemnos dup recoltare este deplasat de la cioat pn n platforma primar , lnga o cale permanent de transport. Specificul colect rii masei lemnoase n procesul de produc ie const n faptul c aceasta este concentrat progresiv prin deplasarea pe suprafa a parchetului n etape. F iile de teren nguste mai mult sau mai pu in amenajate i dotate special destinate temporar deplas rii lemnului de la un tason la o cale permanent de transport se numesc c i de colectare. Principalele c i de colectare sunt drumurile de tractor, instala iile cu cabluri, drumurile de tras cu animalele i instala iile de alunecare. Locurile de concentrare i stocare temporar a lemnului situate ntre cioat permanent de transport se numesc tasoane. i o cale

CAPITOLUL I 1. ADUNATUL, SCOSUL SI APROPIATUL LEMNULUI

1.1. Structura procesului de colectare


Deoacere fiecare etap de deplasare a lemnului se desf oar n condi ii specifice cu mijloace adecvate se deosebesc urm toarele opera ii : - adunatul lemnului - scosul lemnului - apropiatul lemnului Adunatul lemnului este partea colect rii al c rei obiectiv de baz este concentrarea lemnului n tasoane de-a lungul unor c i de colectare n care fiecare pies i i are drumul s u, se desf oar n p dure n condi ii naturale de teren. Interac iunea dintre exploatarea i cultura

p durii ajunge n aceast etap ntr-un punct de maxim importan prin efectele tehnicoeconomice de cultur i valorificare a lemnului ce le genereaz .

Scosul lemnului este opera ia prin care se realizeaz o sporire a gradului de concentrare a masei lemnoase pe suprafa a parchetului prin deplasarea acesteia din tasoanele rezultate prin adunat pn la urm toarele confluen e de v i. Opera ia de scos nu apare ntotdeauna la colectare, aceasta fiind caracteristic n general pentru parchetele din zona de munte. Apropiatul lemnului este opera ia prin care se realizeaz deplasarea masei lemnoase din tasoanele rezultate prin adunat i scos p n n platforma primar . Se efectueaz pe c i de colectare fapt ce limiteaz influen a terenului i arboretului asupra deplas rii lemnului. Adunat apropiat. n situa iile n care condi iile de teren permite mijloacelor de apropiat s ajung pn la cioat , f r amenajari speciale, atunci procesul de colectare se realizeaz printr-o singur opera ie men ionat mai sus.

1.2. Caracteristici, modalit i i mijloace de colectare


Colectarea este partea cea mai dificil a procesului de produc ie, fapt confirmat de consumul de energie (70% energie uman , 100% energie animal , 90% din necesarul de carburan i) i de faptul c n acest proces se inregistreaz cele mai mari cheltuieli cu exploatarea masei lemnoase (60-75%). Modalit ile folosite la deplasarea lemnului individual sau n sarcini, n procesul de colectare sunt : - alunecare - trre - semitrre - suspendare Mijloacele folosite la colectarea masei lemnoase sunt : - corh nirea - atelaje - instala ii de alunecare - trolii(Figura 1)

Figura 1- Troliu forestier - tractoare - funiculare - elicoptere - baloane - baloane funicular - elicostate Modalit ile i mijloacele de colectare folosite sunt corelate cu condi iile de lucru respectiv cu opera ia ce se execut la un moment dat(Tabelul 1). n general, deplasarea lemnului la colectare se face n condi ii grele de lucru determinate de urm torii factori : - r spndirea pe suprafe e mari a pieselor dup recoltare - num r mare de piese de dimensiuni variabile care urmeaz a fi deplasate - deplasarea lemnului n condi ii de teren neamenajat sau sumar amenajat - influen a direct a factorilor climatici Ca principiu general, n proiectarea lucr rilor de colectare a masei lemnoase trebuie cunoscute foarte bine condi iile de lucru i a factorilor de influen , astfel, c solu iile alese s permit deplasarea masei lemnoase cu consumuri ct mai mici de energie, respectiv cu cheltuieli generale ct mai mici. Tabelul 1- Modalit i i mijloace de colectare Opera ia Adunat Modalit ile de deplasare Alunecare Mijlocul de colectare Corh nire Distan a caracteristic , n m

Trre

Semitrre Scos Alunecare Trre Semitrre

Suspendare Apropiat Semitrre Suspendare Suspendare

Instala ii de alunecare Atelaje Trolii Cablu de sarcin al tractoarelorsau funicularelor Atelaje Tractoare de mic putere Instala ii de alunecare Atelaje Atelaje Funiculare Tractoare Funiculare Tractoare Tractoare Funiculare Tractoare

< 200

200....500

500....2.000

n procesul exploat rilor forestiere se folosesc n mod combinat urm toarele modalit i de colectare, care reprezint din punct de vedere teoretic i obiect de studiu pentru cei care se preg tesc n domeniu.

1.3. For ele i factorii de influen la colectare


Pentru o fundamentare ct mai corect a solu iilor de proiectare i organizare a colect rii lemnului n procesul de exploatare forestier trebuiesc cunoscute for ele ce intervin n cazul deplasarii lemnului prin alunecare, trre, semitrre i suspendare. a. Alunecarea. Const n deplasarea lemnului liber pe pante sub ac iunea gravita iei. Poate avea loc pe c i neamenajate caz n care se nume te corh nire sau pe c i amenajate n cazul folosirii instala iilor de alunecare. Pentru c alunecarea s se realizeze ct mai bine n concordan cu condi iile de teren trebuie s se ndeplineasc urm toarele condi ii: - folosirea unor c i amenajate - cojirea lemnului(Figura 2)

Figura 2- Cojirea lemnului - cur irea de cr ci la fa a lemnului(Figura 3)

Figura 3- Curatirea de craci a lemnului - ol rirea lemnului Aceast modalitate de deplasare a lemnului n procesul de colectare este folosit la opera ia de adunat cnd distan a este mai mic de 200 m, pentru corh nirea masei lemnoase precum i prin folosirea instala iilor de alunecare. De asemenea, alunecarea este folosit i nc azul operatiei de scos unde distan a este

de 200-500 m i unde ca mijloc de colectare se folosesc instala iile de alunecare. b. Trrea. Const n deplasarea lemnului pe terenuri cu pante de valori ce necesit pentru a se realiza alunecarea o anumit for de trac iune.

Modalitatea de deplasare a lemnului la colectare prin trre se realizeaz la opera ia de adunat pe o distan a mai mic de 200 m cu atelaje, cu trolii i cu cablu de sarcin al tractoarelor sau funicularelor. De asemenea, trrea se folose te ca modalitate de deplasare a lemnului la opera ia de scos atunci cnd se folosesc atelaje pe o distan mai mic de 500 m.

c. Semitrrea. Este deplasarea lemnului sub ac iunea unei forte de trac iune n condi ii n care o parte din greutatea sarcinii se sprijin pe vehicol i o parte pe sol. Semitrrea implic : - for a de semisuspendare - for a de frecare a piesei semitrt pe sol - for a de trac iune Forta de trac iune se calculeaz din ecua ia de echilibru dup cum urmeaz func ie de direc ia de deplasare a vehiculului (in pant i n

i n ramp ). Semitrrea ca modalitate

de deplasare a lemnului n parchet se folose te de c tre atelaje i tractoare de mic putere pentru adunatul lemnului pe o distan a mai mic de 200 m. De asemenea, aceast modalitate se folose te i la opera ia de scos pe o distan de 200-500 m cnd din sistema de ma ini fac parte atelajele, funicularele i tractoarele. Apropiatul masei lemnoase se poate face pe o distan de pn la 2000 m prin semitrre cu tractoarele universale i cele articulate. d. Suspendarea. Se realizeaz prin deplasarea sarcinii prin suspendare pe autovehicule sau funiculare, aceasta venind n contact doar cu vehiculul(Figura 4). For ele de frecare prezente la alunecare, trre sau semitarare sunt nlocuite cu mi c ri de rostogolire a ro ilor sau a rolelor funicularului. Condi iile cele mai favorabile se nregistreaz atunci cnd : - raportul dintre masa vehiculului i masa sarcinii deplasate este ct mai mic - coeficien ii de rezisten la rostogolirea ro ilor sunt mici

10

Figura 4- Funicular pentru transportul lemnului

Suspendarea este modalitatea de deplasare a lemnului n procesul de colectare la fazele de scos i apropiat i se realizeaz cu funiculare i tractoare forwarder.

1.4. Colectarea lemnului cu tractoare


Tractoarele sunt cel mai r spndit mijloc de colectare, datorit , n special, mobilit ii i randamentelor superioare celorlalte mijloace. Colectarea lemnului cu aceste mijloace se realizeaz n principal prin urm toarele modalit i : - trre - semisuspendare - suspendare Cu aceste mijloace i prin modalit ile sus mentionate se pot executa toate opera iile procesului de colectare a lemnului : adunat, scos, apropiat. n evolu ia utilizarii tractoarelor n exploat rile forestiere la inceput s-a recurs la tractoarele agricole c rora li s-au adus modific ri specifice rezultnd pentru aceast activitate utilaje de tip tractoare agricole adaptate.

11

Mai trziu au fost construite tractoare forestiere specializate cu caracteristici constructive specifice : - gard la sol ridicata - stabilitate longitudinal i transversal m rit

- presiune pe sol n limitele portan ei admisibile - posibilitatea nscrierii pe trasee sinuoase Ast zi majoritatea tractoarelor forestiere au asiul articulat, fapt ce le permite o mobilitate mare n padure n compara ie cu gabaritul i puterea. Din aceast categorie, n ara noastr , cel mai folosit este utilajul romanesc (TAF tractor articulat forestier).

1.4.1. Clasificarea tractoarelor forestiere


Din punct de vedere al modului specific opera ional determinat de echipamentele cu care sunt dotate, tractoarele forestiere se clasific astfel: 1. Tractoare skidder(Figura 5) au n dotare : - troliu pentru adunat - dispozitiv de semisuspendare a sarcinii la apropiat

Figura 5- Tractor Skidder

Se utilizeaz la colectarea lemnului sub form de trunchiuri, catarge, arbori, n general a lemnului voluminos. 2. Tractoare forwarder echipate cu: - macara hidraulic i graifer pentru nc rcat

12

- cadru cu racoante sau semiremorc pentru apropiat Sunt specializate pentru apropiatul lemnului scurt (1-6 m) cu condi ia tason rii prealabile a acestui lemn. 3. Tractoare grapple skidder(Figura 6) dotate cu: - cle te hidraulic pentru ridicarea i sus inerea sarcinii Specializat pentru apropiatul lemnului lung, pe terenuri a ezate, cnd ma ina are acces la cioata sau cnd lemnul a fost fasonat anterior cu o ma ina de recoltat.

Figura 6- Tractor grapple skidder

4. Tractoare Bank-Jans-Skidder dotate cu: - macara hidraulica i graifer - cleste hidraulic cu falcile nsus pentru sustinerea sarcinii Sunt folosite ncombinatie cu ma inile de recoltat. Totu i au o utilizare redus n compara ie cu prima categorie.

1.4.2. Caracteristicile traseelor de colectare cu tractorul


n func ie de pant terenului colectarea cu tractoarele se organizeaz pe 3 variante de parchete : a. parchete pe terenuri cu pante mai mici de 7%, situatie ncare tractorul poate patrunde nparchet pn la cioata f r amenajarea unor c i de colectare

13

b. parchete pe terenuri cu pant ntre 7-25%, sunt accesibile tractoarelor pe drumuri amenajate pe linia de cea mai mare pant i care nu sunt supuse procesului de degradare a

solului sau pe piste. Pistele (PT) sunt fasii de teren cu desfasurarea prestabilita pusa nevidenta prin marcolare care orienteaz i limiteaz accesul tractorului nparchet.

c. parchete pe terenuri cu pant mai mare de 25%, unde colectarea lemnului cu tractorul este insotita de fenomene de degradare a solului daca s-ar realiza pe linia de cea mai mare panta, caz ncare patrunderea nparchet cu tractoare se realizeaz pe o retea de drumuri de coasta. Amenajarea drumurilor de tractor trebuie facuta cu respectarea unor cerinte tehnicoeconomice i ecologice referitoare la deplasarea nconditii de siguranta i nlimita unor cheltuieli acceptabile impunandu-se urm toarele : - l imea necesara circula iei tractorului n aliniament este de 3 m (l imea platformei), iar a culoarelor n arboret n cazul traseelor naturale se recomand a fi de 4 m la nivelul solului pentru a se evita lovirea arborilor de pe marginea culoarului i a nu fi afectate prin tasare r d cinile acestora. Dac se utilizeaz tractoare cu pneuri largi de joas presiune este necesar o l ime a platformei de cel putin 3,5 m. - traseele trebuie s fie ct mai drepte atat pentru asigurarea circula iei u oar a tractoarelor ct i pentru reducerea riscului de ranire a arborilor de pe marginea culoarelor - n curbe traseele vor fi prev zute cu supral rgiri de 1-2 m n raport cu lungimea sarcinilor i asprimea curburii - orientativ, razele minime necesare pentru nscrierea tractorului cu sarcina se poate calcula cu relatia R=L2/4l, n care R este raza minima de racordare nm ; L este lungimea sarcinii cumulat cu lungimea semi asiului posterior la tractorul articulat forestier, respectiv cu lungimea tractorului cu asiu rigid, nm, l este l imea traseului n curba n m. - panta traseului trebuie s fie corespunz toare performan elor tipului de tractor, iar pe de alt parte s fie corelat cu cerin ele ecologice de protec ie a terenurilor forestiere. Pentru tractoarele articulate forestiere se prev d nclin ri longitudinale maxime la mersul n plin n rampa 20% (110) ; la mersul n plin n panta precum i la mersul n gol n rampa sau pant 40% (220). nclin ri transversale la mersul n plin sau n gol n aliniament 24% (14 0), la virajul spre aval 21% (120), la virajul spre amonte 18% (100). La tractoarele agricole adaptate nclinarea longitudinal este limitat la maximum 25% sau 140 la uscare n gol i la coborare i de maximum 10% (60) la urcarea n plin.

14

- pe terenurile cu pant predominant sub 20-25% traseele sunt orientate pe linia de cea mai mare pant , iar pozi iile ndever se admit cu condi ia c proiec ia centrului de greutate s nu ias din poligonul de sus inere. - pe terenurile cu pant predominant ntre 20-25% i 40-45% att din punct de vedere ecologic ct i tehnic nu mai este admis ca deplasarea tractorului s se fac pe linia de cea mai mare panta, de aceea se execut drumuri prin lucr ri de terasamente folosind buldozerul. - pentru c apa din precipita ii s nu stagneze pe platforma drumului construit cu buldozerul declivitatea minim va fi de 2%, pn la cea optima 3-5%. - l imea pe care circula efectiv tractoarele trebuie s fie complet n debleu, din motive de stabilitate a terasamentului - n corpul rambleului se las cioate mai inalte la defri are pentru re inerea p mntului - nclinarea transversal este de 6-10% spre piciorul taluzului de debleu pentru men inerea sarcinii pe platforma drumului i totodat pentru colectarea apelor din precipita ii care se evacueaz la intervale de 40-100 m dup caz - taluzul de debleu are nclinarea de 1,5 :1 sau 2/1, dar n cazul debleului mic i stabil taluzarea poate fi de 5/1 - un val de p mnt cu l imea de 0,5 m pe latura dinspre aval a drumului permite o mai mare siguran a a sarcinii pe platforma drumului - pe terenurile cu pant peste 45% tractoarele nu mai sunt operante tehnic la adunatul dinspre amonte (sarcinile ajung s alunece liber), iar terasamentele devin costisitoare i pot afecta stabilitatea versantului. Aici este domeniul exclusiv al funicularelor. - traseul drumurilor de tractor n zonele admise se desf oar frecvent de-a lungul talvegurilor unde se concentreaz masa lemnoasa adunat de pe versan i - la v ile n form de U traseul se conduce paralel cu paraul, iar daca albia este accidentat sau mocirloas cu trasee pe ambele maluri - la v ile n forma de V pentru a se evita circula ia tractorului prin patul prului se construie te un drum de tractor la baza unuia dintre versan i i lemnul nu poate fi adunat cu troliul peste pru se adopt solu ia

1.4.3. Procedee de lucru


La colectarea lemnului cu tractoare se deosebesc n cadrul unui ciclu de lucru urm toarele faze : - formarea i legarea sarcinii - cursa n plin 15

- dezlegarea sarcinii - cursa n gol Formarea i legarea sarcinii. n cadrul acestei faze trebuie executate urm toarele opera ii: - pozi ionarea tractorului - desf urarea manual a cablului de sarcina - trasul mecanic al lemnului la tractor - preg tirea sarcinii n vederea leg rii - legarea sarcinii Pozitionarea tractorului are drept scop a ezarea acestuia astfel nct s poat fi tras la tractor un num r ct mai mare de piese, respectnd condi ia ca ntre direc ia de tras i axa longitudinal a tractorului s fie un unghi mai mic de 150, iar dac aceasta condi ie nu poate fi ndeplinit atunci s se foloseasc role de direc ie. Condi ii privind formarea sarcinii la colectarea cu tractorul. Desf urarea manual a cablului de sarcin . Aceast opera ie necesit un efort mare din partea muncitorului , de aceea se recomand s se fac pe distan e medii de pn la 20-40 m n func ie de panta terenului. Pentru distan e i volume mari de tras se recomand folosirea unor tractoare echipate cu trolii cu doua tambure ale caror cabluri pot fi montate astfel nct desf urarea cablului de sarcina s se fac mecanizat. Trasul mecanic al pieselor. Presupune legarea pieselor la circa 0,5 m de cap t cu cablu de sarcin sau cu ciochinare, precum i asigurarea unor m suri de diminuare a rezisten elor la naintare i reducerea prejudiciilor prin ol rirea bu tenilor sau folosirea unor conuri de protec ie. Daca condi iile de lucru sunt favorabile pentru reducerea efortului muncitorului care leag sarcina i cre terea productivit ii muncii la formareasarcinii se recomand s se fac trasul simultan a unui numar ct mai mare de piese(Figura 7).

16

Figura 7- Solutii de reducere a prejudiciilor la formarea sarcinii prin tarare

Preg tirea sarcinii n vederea legarii. Const din a ezarea pieselor de lemn cu un cap t pe sapa scut n cazul tractoarelor universale sau pe o travers la tractoarele forestiere. Pentru o echilibrare optim a sarcinilor pe pun ile tractoarelor i a solului n procesul de colectare prin semisuspendare se recomand c orientarea pieselor s fie cu cap tul sub ire n sensul de transport la tractoarele universale i cu cap tul gros n sensul de transport pentru tractoarele forestiere. Legarea sarcinii. Se realizeaz n func ie de variabilitatea dimensional a pieselor ce o compun astfel nct s se asigure o strngere bun a acestora pentru a nu se desface pe traseu. Legarea se poate face direct cu cablul troliului, trecnd crligul pe sub piesa i fixndu-l de cablu sau prin intermediul unui ciochinar introducnd crligul cablului de trac iune n ochetul ciochinarului. Ciochinarele sunt buc i de cablu de lungimi ntre 1-3 m avnd la capete diferite dispozitive de prindere. Pentru u urin a pornirii bustenaului crligul de sarcina va fi plasat mai spre sol, astfel c inceputul deplasarii s decurg printr-o rostologire a piesei.

17

Cursa n plin. Se face prin semitrrea sarcinilor pe drumurile de tractor amenajate n acest scop respectnd strict traseul de colectare urm rindu-se cu aten ie traiectoria extremit ii sarcinii. Pe contrapant , daca ro ile din fa tind s piard contactul cu terenul (cabrare) este preferabil oprirea tractorului, debreierea cablului i l sarea sarcinii la sol, deplasarea tractorului f r sarcin pe por iunea critic dup care se trage sarcina cu troliul intocmai ca la adunat. Se evita astfel suprasolicitarea ma inii i se menajeaz solul de distrugere prin patinarea rotilor. M rimea sarcinii la o curs la colectarea lemnului cu tractoarele, poate fi stabilit pornind de la condi ia de stabilitate longitudinal a utilajului i care poate avea valori de 3300 daN pentru tractoarele universale i 6000 daN pentru TAF-uri. Dezlegarea sarcinii. La sosirea pe platforma primar , n vederea dezlegarii, se pozi ioneaz inc rc tura, se lasa sarcina la sol, se debreiaz cablul, se avanseaz c iva metri pentru a se asigura c toate ciochinarele sunt accesibile i nu exista piese n pozi ie instabil . Se desface cablul i pentru c tractorul s nu ntarzie ciochinarele r mn s fie scoase de pe piese pn la cursa urm toare. Tractorul eliberat de sarcin este folosit la manipularea pe platforma primar a lemnului sec ionat de la cursa anterioar . Cursa ngol. reprezint deplasarea tractorului inapoi, gol, aducnd n pachet ciochinarele de schimb cu respectarea cu stricte e a traseelor de colectare de pe suprafa a parchetului.

1.5. Productivitatea muncii la colectarea cu tractorul


n general, productivit ile realizate la colectarea cu tractoarele sunt cuprinse ntre 10100 mc n8 ore, variind n func ie de condi iile concrete de lucru din parchet : - volumul arborelui mediu - distan a de colectare - tipul de tractor - panta traseelor de colectare - specie - componen a forma iei de lucru, care n general este format din 2 muncitori, tractorist i legator. M rirea productivit ii la colectare ntr-un caz dat se poate realiza prin :

18

- folosirea tractoarelor la capacitatea maxim de deplasare, respectiv m rirea coeficientului de utilizare a capacitatii de lucru - m rirea vitezei de deplasare a tractorului prin amenajarea corespunz toare a drumurilor de colectare i folosirea acestora n perioade favorabile - reducerea timpului de formare i legare a sarcinii prin pozi ionarea favorabil a tractorului - preg tirea pieselor i adunatul de la distan e ntre 20-30 m.

1.6. Colectarea lemnului cu funiculare


Funicularele sunt mijloace specifice folosite la colectarea lemnului ce se caracterizeaz prin faptul c materialul lemnos este transportat n pozi ie suspendat sau semisuspendat cu ajutorul unui c rucior care se deplaseaz pe o cale de rulare constituit dintr-un cablu suspendat. Domeniul de utilizare a funicularelor este : - n terenuri cu pant ntre 0-100% - obligatoriu fiind mijlocul cel mai avantajos n terenurile cu pant > 40% - n terenurile cu pant mai mic de 40% se folosesc singure sau n complementaritate cu alte mijloace de colectare, solu ii dictate de problemele economice i ecologice. Avantaje : - deplasarea lemnului se face pe trasee rectilinii (cele mai scurte) - func ioneaz independent fa de condi iile din teren - nivel sc zut al prejudiciilor -consumuri reduse de energie Dezavantaje : - mobilitate, n general, redus - num r mare de muncitori - pentru apropiat necesit n complectare alte utilaje

1.6.1. Elemente generale


n func ie de modalit ile de construc ie, instala iile cu cablu se clasific astfel: - funiculare de tip clasic gravita ionale (panta > 150) - negravita ionale (panta 0-150) - instala ii cu pilon 19

n func ie de distan a de instalarea pe distan e : - mici < 300-400m - medii 300-400m 600-800 m - mari 600-800 m 1600-2000m Capacitatea de colectare la o cursa variaza n func ie de tipul funicularului de la 20 kN 50kN (2000 kg 5000 kg). Tipuri romne ti : 1. FUC 401 (funicular universal pentru colectat) - este folosit pe distan a maxim de 400 m - deplasare prin semitrre - sarcina maxim de 1000 daN - negravita ional - pant 0-100% - u or demontabil 2. FPU 500 (funicular pasager universal) - distan a maxim 500 m - deplasare prin suspendare - sarcina maxim 2000 kg - gravita ional 3. FP2 (funicular pasager) - distan a maxim 1500 m - sarcina maxim 2000 kg - gravitational - sarcina se suspend 4. FP (funicular pendular) - se caracterizeaz prin faptul c se ridic caruciorul gol de la locul de dezlegare a sarcinii cu ajutorul celui plin ce coboar gravitational. Funicularul pendular din punct de vedere al caracteristicilor i func ion rii este dublul funicularului pasager.

1.6.2. Alcatuirea generala a funicularelor


Funicularul cuprinde urm toarele: 1. Calea de rulare a. cablu purtator 20

b. elemente de sus inere - sabo i - cablu transversal - role de sustinere - piloni naturali - trepte - arbori de ancorare a cablului transversal c. elemente de ancorare - cleme de ancorare - cabluri de ancorare a cablului purtator - arbori de ancorare 2. C rucior a. tren de rulare - role alergatoare - carcasa trenului de rulare b. partea pendular - rola de dirijare a cablului de sarcina - carcasa 3. Cabluri de ac ionare a. cablu de sarcin b. cablu tr g tor 4. Grup de ac ionare a. motor b. transmisie c. tambur d. pilon metalic e. sasiu sanie 5. Instala ie telefonic

1.6.3. Caracteristicile traseelor de colectare cu funicularul


Instalarea funicularelor se realizeaz n dou moduri: 1. pe direc ii izolate, daca acesta folose te numai opera iei de apropiat, adunatul efectundu-se cu alte mijloace

21

2. n re ea de trasee, cnd colecteaz integral lemnul dintr-o anumit suprafa . Dispunerea traseelor, n acest caz, se face: - paralel, n cazul versan ilor uniformi - n convergen pe versan ii circulari sau conici Distan a dintre trasee este dublul distan ei de colectat lateral (distan a de tras lateral poate ajunge la 40-50 m pn la 80-100 m). n general, liniile de funicular se instaleaz de-a lungul talvegurilor i pe versan i ntro anumit pozi ie fa de linia de cea mai mare pant . Panta - gravita ional > 15% - negravita ional 0-15% L imea culoarelor este limitata la 4-6 m. Condi ia de baz pe care trebuie s o satisfac proiectarea, construirea , montarea i repararea unui funicular este siguran a.

1.6.4. Montarea funicularului


Cuprinde urm toarele opera ii : - defri area culoarului liniei - verificarea materialelor - amenajarea potecii de acces la locurile de munc de-a lungul liniei - autotractarea grupului motor din aval n amonte - ancorarea grupului motor n sta ia din amonte - desf urarea cablului tr g tor din amonte spre aval - desf urarea cablului purtator din aval n amonte cu ajutorul grupului motor i a cablului tragator - ancorarea cablului purtator - transportul materialelor pentru supor ii intermediari - montarea suportilor intermediari - ntinderea i ancorarea cablului purtator - desf urarea cablului tr g tor din amonte n aval pn n sta ie - montarea c ruciorului - proba funicularului

22

1.6.5. Tehnica opera ional de colectare


Cu ajutorul funicularului se poate realiza : - adunatul lateral (pe distante de 40-50 m) - apropiatul Opera ia de marcare trebuie corelat cu tehnologia de exploatare, dar mai ales cu viitoarele metode i utilaje folosite n exploatarea lemnului. Astfel, n cazul funicularului, culoarele de adunat au l imea de 2 m la nivelul solului i sunt orientate la 450 spre amonte fa de linia de funiculare(Figura 8). La fel sunt orientate i ochiurile ce se deschid n cazul t ierilor progresive.

Figura 8- Scheme de adunat lateral cu funicularul Pentru m rirea distan ei de adunat lateral, n cazul traseelor rectilinii, se folose te metoda prelungirii cablurilor, iar n cazul traseelor sinuoase se folosesc role de direc ie care schimb direc ia f cnd posibile ocolirea ochiurilor de semin i . n principiu, cre terea distan elor de adunat, fie prin prelungirea cablului tr g tor, fie prin folosirea rolelor de direc ie duce la mic orarea productivitatii muncii. Dac se consider productivitatea muncii 100% pe distan a pn la 10 m aceasta scade la 85% pe distan a pn la 20 m i la 65% pe distan a pn la 30m. Pe de alt parte distan ele mari de adunat lateral m resc masa lemnoas colectat la o pozi ie a liniei de funicular ceea ce r sfrnge pozitiv asupra amortismentului cheltuielilor de montare demontare.

23

Prin echilibrarea celor dou tendin e contrare rezult distan a optim de adunat care se determin prin calcul economic (procedeul de calcul economic va fi expus la partea de proiectare tehnologic ). Ciclul de lucru la adunatul lateral i apropiatul cu funicularul cuprinde urm toarele faze : - preg tirea pieselor de adunat prin legarea lor cu ciochinare - trasul lateral manual al cablului tragator - legarea pieselor de adunat - adunatul mecanic sub linia de funicular Fazele mai sus men ionate se repet de atatea ori pn la formarea sarcinii de apropiat : - legarea sarcinii de apropiat i ridicarea acesteia la carucior - cursa nplin sau deplasarea c ruciorului cu sarcina pn la rampa de desc rcare - dezlegarea sarcinii - cursa ngol sau ntoarcerea c ruciorului la locul de nc rcare - coborrea crligului de sarcin la sol Forma ia de munc este compus din : - mecanic - 2 legatori la locul de nc rcare - 1 dezlegator la rampa de desc rcare Comunicarea ntre aceste locuri de munca se face prin semnalizare radio sau prin semne cnd distan a permite acest lucru.

1.6.6. Norme de tehnica securitatii muncii


Muncitorii vor sta namonte fa de direc ia de tractare i ridicare a sarcinii la o distan de minim 20 m. Dac se folosesc role de direc ie este interzis sta ionarea muncitorilor n interiorul unghiului format de cablul tragator. n timpul iernii bu tenii nghe a i n tasoane vor fi n prealabil dizloca i cu tapina. La formarea sarcinii de apropiat se va respecta nc rc tura maxim admis , evitndu-se astfel suprasolicitarea motorului cu supratensionarea cablului. Coborrea caruciorului cu sarcina se face cu o viteza care s asigure trecerea lina, f r ocuri, peste suporti (8-10 m/s). n timpul trasului lateral muncitorii legatori urm resc c sarcina s nu se blocheze n vreun obstacol, iar interven ia se realizeaz obligatoriu cu cablul sl bit. 24

Montarea i demontarea se face cu echipe specializate, dotate cu echipamentele necesare. Pentru circula ie de-a lungul instala iei i la grupul motor se construie te n mod obligatoriu o poteca de acces la o distan de cel putin 20 m de linie.

Pe timp nefavorabil (temp. -200) cu desc rc ri electrice i vnt puternic este interzis lucrul cu instala iile cu cablu. Cablul purtator va fi legat obligatoriu la p mnt. In caz de pericol iminent (avarii, ruperea cablurilor, sc parea c ruciorului cu sarcina la vale, etc.) se alarmeaz ntreg personalul de deservire a instala iei pentru a se retrage din zona acestuia.

1.7. Instala iile cu pilon


Instala iile aparute n ultimele decenii au grupuri de ac ionare mobile montate pe tractor, autocamion, platforma pe ro i sau remorc sau asiu de excavator. Au n componen un pilon rabatabil, telescopic care asigur n l area corespunz toare a cablurilor n punctul ini ial al liniei. Sistemul de cabluri propriu acestor instala ii const din : - cablul purtator ancorat la capatul opus - cablul tr g tor i cele auxiliare Sunt specializate numai la colectarea lemnului pe distan e scurte (300m) i medii, n condi iile existen ei unei re ele corespunz toare de drumuri auto i de tractor dezvoltata pe versan i. Colectarea lemnului cu asemenea instala ii se poate face n orice sens n raport cu pant terenului. Sarcina util variaz la o curs ntre 10-15 kN i este semitrta, ceea ce se poate solda cu afectarea solului, periculoas mai ales pe direc ia liniei de cea mai mare pant , precum i cu r nirea arborilor situa i de o parte i de alta a culuarului la t ierile selective.

1.8. Colectarea prin eliportaj


Colectarea prin eliportaj se realizeaz cu urm toarele : - elicoptere - baloane - elicostate - baloane funicular

25

Au o utilizare foarte restrns fiind mijloace extrem de costisitoare comparativ cu mijloacele de colectare terestre. Totu i, n anumite situatii, eliportajul poate fi justificat prin : - motive tehnice : - arborete practic inaccesibile, datorit unor pante foarte abrupte, a terenului instabil, stncos, ml tinos, etc. - motive ecologice : - afectarea mediului prin amprize foarte mari ale drumurilor - riscul alunec rilor de teren ce pot fi generate de acestea - afectarea siturilor turistice - evacuarea din aceste zone inaccesibile a produselor accidentale care reprezint un pericol fitosanitar - motive economice - frecvent arboretele de altitudine sunt r rite i de clase inferioare, crearea unei re ele rutiere nefiind rentabil nici pe termen lung, iar pentru instalarea funicularea neintrunindu-se cantitatea de lemn necesar - colectarea unor sortimente valoroase (lemn de rezonan ) dispersate n locuri greu accesibile Elicopterul. A fost folosit pentru prima dat la colectarea lemnului n SUA, ulterior procedeul a devenit opera ional i n ri precum : Canada, Suedia, Norvegia, Franta, indeosebi, n masivele forestiere de mare altitudine. n ara noastr a fost experimentat la colectarea lemnului elicopterul MI8 avnd o capacitate de ridicare de 2000 daN, realiznd o productivitate de 8 mc/h la o distan a de transport de 10 km cu un consum de carburant 800 l/h. n func ie de tipul de elicopter for a de ridicare variaz de la 10 20 kN, iar viteza n gol este de 100-300 km/h. Cablul de sarcin este suspendat sub elicopter, are o lungime 30-50 m, n func ie de n l imea arborilor. n caz de incident cablul poate fi deta at de elicopter, iar la cap tul cablului se afl un crlig cu comand electric la care se prind ciochinarele cu care se leag piesele sarcinii. Realimentarea cu carburant se face foarte des, 30-50 min, preferndu-se o umplere incomplet a rezervorului pentru a nu diminua sarcina util . Organizarea lucr rilor, n acest caz, pentru c ora de lucru este costisitoare, trebuie s fie irepro abil , iar planul de zbor riguros ntocmit, pilotul fixndu- i n teren un reperaj al postatelor. Randamentele zilnice variaza n func ie de capacitatea elicopterului, dar pot ajunge pn la 180 mc.

26

Baloanele. Au fost experimentate pentru colectarea lemnului pentru prima data n anul 1954. Au un diametru de 25-30 m, sunt umplute cu heliu i au o capacitate de ridicare de circa 5-10 kN. Au mari inconveniente legate de dimensiunile lor, mari, costul ridicat al heliului, manevrabilitate redus , i imposibilitatea folosirii acestora n perioadele cu vnt. Baloanele funicular. Sunt alc tuite din dou mari parti : - un balon care asigur sus inerea sarcinii - o instala ie cu cabluri care ghideaz balonul pe traseul de colectare i care asigur ridicarea i coborarea sarcinii n vederea deplas rii suspendate a acesteia. For a necesar pentru sus inerea sarcinii este asigurat de balon prin for a s de sustenta ie, iar deplasarea balonului i ridicarea coborrea sarcinii sunt asigurate prin grupul de ac ionare al instala iei. Cea mai important caracteristic a acestei instala ii este faptul c deplaseaz sarcina prin suspendare, n condi iile n care pentru instalare i func ionare nu necesit elemente de sus inere a cablurilor. Cel mai mare avantaj al acestei instala ii const n faptul c nu necesit elemente de sus inere a cablurilor. Elicostatele. Au rezultat din combinarea unor elemente specifice, elicopterul i balonul. Utilajul este alc tuit din dou baloane legate ntre ele printr-o grind cu zabrele pe care este montat un motor de elicopter. Baloanele asigur for a de sus inere, iar motorul de elicopter ridicarea coborrea sarcinii i deplasarea utilajului. Elicopterele, baloane, baloanele funicular i elicostatele, de i sunt mijloace ecologice de colectare a lemnului, din motive economice sunt rar folosite, justificarea lor f cndu-se numai n situa ii deosebite. i

1.9. Colectarea cu mijloace de mic capacitate


Mijloacele de mic capacitate folosite la colectarea lemnului sunt : - trolii independente - minitractoare Troliile independente denumite i mototrolii, au fost concepute ca mijloace de adunat la un drum de tractor sau linie de funicular, aria lor de utilizare restrngndu-se odat cu apari ia tractoarelor de colectare dotate cu trolii, net superioare i cu randamente mari.

27

Ast zi, se folosesc ndeosebi la adunatul lemnului subtire, n cantit i mici i dispersate, rezultate n urma t ierilor de ingrijire i de igien , acolo unde mijloacele de adunat performante nu pot fi utilizate la capacitate. Dup modul de deplasare n vederea instalarii se disting urm toarele tipuri : - trolii portabile, avnd o mas redus , astfel c pot fi purtate manual - trolii autotractabile, mai grele montate pe s nii, deplasabile prin autotractare, folosind cablul tragator propriu - trolii cu ro i, tractabile sau chiar autodeplasabile de-a lungul cailor de colectare Troliile ac ioneaz pe teren plan, n pant sau contrapant i deplaseaz lemnul prin

trre sau semitrre daca n apropiere are fixat o rol de dirijare prin care cablul tr g tor este ridicat la o n l ime oarecare. Important este c ntreg procesul de deplasare a lemnului cu troliul s fie supravegheat de un muncitor pentru a evita blocarea lemnului n arborii pe picior. Colectarea cu trolii independente se practic pe scar restrns , n ri precum Elve ia, Austria, rile Scandinave, ndeosebi de c tre proprietarii de p dure. Colectarea cu minitractoarele Domeniu de utilizare : - adunatul lemnului la prima r ritur - adunatul lemnului din doborturile de vant - adunatul lemnului din arboretele tinere (cur iri) Avantaje importante : - gabarit redus (nu este necesar deschiderea de culuare) - cheltuieli sc zute de exploatare - pre uri de achizi ie accesibile proprietarilor de padure - corespunz toare din punct de vedere ecologic (au presiune mic asupra solului) - nlatur adunatul manual sau cu animalele (acoper golul n mecanizarea lucr rilor) Clasificare - miniskiddere - vehicule orice teren (all terain) - vehicule pentru teren nz pezit (snowmobile) - miniforwardere Miniskidderele Sunt pe enile sau pe ro i, se conduc prin intermediul unei oi ti de c tre un muncitor care se deplaseaz n fa a ma inii.

28

Pot fi echipate cu trolii. Principalele caracteristici tehnici sunt : - l imea vehiculului 1-1,4 m - masa 350-540kg - puterea 3,7-5,9 KW - sarcina la o curs 0,7-0,8 mc/cursa Vehicule orice teren (all terain) Sunt de tip motocicleta cu 4 ro i motoare. - lungime 1 m - masa 345-550 kg - putere 15-25 KW - sarcina 0,7-1,5 mc /cursa - are ata at o remorc bi sau monoaxa - poate avea i un minitroliu Vehicule pentru teren inzapezit Au o enil lat sau dou inguste, schiuri pentru asigurarea direc iei i li se ata eaz o sanie pe care se ncarc lemnul. - lungime 1 m - masa 400-500 kg - putere 15-28 KW - sarcin 0,7-1,0 mc/cursa Miniforwarderele Sunt vehicule mici pe roti sau senile, echipate suplimentar cu bra hidraulic i au ata ate o remorc . - lungime 1,1-1,6 m - masa 700-2000 kg - putere 13-33 KW - sarcina 1,5-2,5 mc/cursa

1.10. Corh nirea lemnului


Reprezint o alunecare liber a lemnului pe terenul n pant pe direc ia axei piesei i a linie de cea mai mare pant , n urma unui impuls ini ial dat de muncitor prin folosirea prghiilor constituite de tapine.

29

Corh nire = corhan = coast abrupt Corh nirea este o modalitate de adunat n normele tehnice fiind numit adunat cu tapina. Cele mai bune condi ii de corh nire sunt iarna cnd terenul este acoperit de un strat gros de zapada moale care faciliteaz alunecarea i reduce v t marea semin i ului. n vederea unei alunec ri mai u oare cap tul din fa al pieselor se ol re te, evitnduse n mare parte i degradarea solului. Corh nirea se execut cu echipe de 2-3 muncitori dispuse pe aceea i curb de nivel. Lemnul ce urmeaz a fi corh nit este orientat pe direc ia liniei de cea mai mare pant , iar punerea n mi care a piesei se face numai cu ajutorul tapinei, muncitorii ac ionnd sincronizat la comanda efului de echip . Lucrul ncepe din amonte i se desf oar n mod obi nuit n mai multe etape, denumite b t i, reprezentnd por iunile de traseu pe care lemnul alunec f r ntrerupere. Limita din aval a corh nirii poate coincide sau nu cu o cale de apropiat. n primul caz lemnul este apropiat cu tractorul sau cu funicularul, iar n al doilea caz este scos cu atelaje sau alte mijloace la un drum de tractor sau la o linie de funicular pe care se face n continuare apropiatul. De i corh nirea este o modalitate care are avantajul utiliz rii ntr-un grad ridicat al for ei gravita iei cumuleaz ns numeroase impedimente : - constituie o munc grea, periculoas i de calificare inferioar

- necesit un volum ridicat de for de munc - conduce la nsemnate pierderi cantitative i declas ri ale lemnului (nu se corh nesc sortimentele de lemn superior) - aduce grave prejudicii solurilor - se aduc v t m ri arborilor r ma i pe picior n raport cu dezavantajele men ionate, corh nirea trebuie limitat la distan e scurte de 2-3 n l imi de arbore, prejudiciile n acest caz fiind tolerabile.

1.11. Colectarea cu atelaje


n exploat rile forestiere, atelajele, sunt constituite dintr-un cal sau doi boi mpreun cu dispozitivele de trac iune specifice i servesc la adunat, precum i la scosul lemnului corhanit anterior pn la un drum de tractor sau o linie de funicular.

30

Trasul cu atelaje se face prin trre pe un teren nclinat sau prin semitrre pe un teren plan cnd capatul din fa al piesei se sprijin pe un c rucior cu dou ro i i n condi ii de z pad pe o sanie scurt . For a de trac iune a animalelor la ac iunea de durat este de circa 20-25% din greutatea corporal . Echipamentul de trac iune cuprinde la c i hamuri i lan uri laterale, prinse la cap t de un distan ier transversal din lemn rezistent, iar la o pereche de boi, jugul i tnjeala (oi te confec ionat din lemn rezistent avnd o lungime de 2,5m). Legarea pieselor sarcinilor se face cu lan uri, cu pene sau cu un cioflang (3-5 lan uri unite la un cap t de un vrtej cu inel). n afara trasului lemnului, trac iunea hipo, poate fi utilizat i la desf urarea cablului

tr g tor, la tractor sau funicular, ncazul distan elor lungi de adunat, eliminnd n acest fel efortul fizic al muncitorului legator. Prejudiciile silviculturale sunt n general mult mai mici n raport cu celelalte modalit i de colectare i constau din v t m ri ale arborilor pe picior, n special, n curbele traseelor. Ast zi atelajele sunt folosite ca mijloc complementar de colectare, n special, adunatul lemnului la r rituri i t ieri dispersate n zonele neacoperite cu re ele de colectare i transport suficient de dezvoltate. n r rituri, n compara ie cu adunatul cu cablul, atelajele au avantajul unei mobilit i ridicate producnd prejudicii silviculturale minime, folosindu-se trac iunea cu un cal, sarcina maxim la o curs poate ajunge la 0,5-0,6 mc corelndu-se cu volumele reduse ale pieselor de colectat cu condi ia c distan ele de adunat s fie sub 100 m. Chiar i n rile cu nalt tehnicitate a lucr rilor de exploatare, trac iunea hipo este acceptat c mijloc de formare a sarcinilor la tractor sau funicular, n r rituri selective, pe pante sub 50% i pe distan e de pn la 60-100 m. n t ierile de produse accidentale dispersate, pentru cantit i mici de lemn n pozi ii izolate, n condi ii dificile de accesibilitate, atelajele constituie deseori singura solu ie de colectare de la cioat a lemnului respectiv. Problema utiliz rii n continuare a atelajelor este controversat , de i sunt apreciate ca mijloc ecologic, nepoluant, din punct de vedere al tehnicii de exploatare sunt un mijloc rudimentar de slab randament i costisitor. Folosirea lor este determinat de imposibilitatea cuprinderii eficient i ecologie ntreg arealul colectarii.

1.12. Colectarea cu instala ii de alunecare


n perioada artizanal a exploat rii lemnului s-au folosit :

31

- jilipurile la apropiatul lemnului rotund. Acestea aveau jgheabul realizat din pr jini de r inoase i fixat la sol printr-o infrastructur din lemn. - cu c ile la adunatul lemnului de steri care au jgheaburi portabile din scndur a ezate cap la cap direct pe sol. Ast zi relundu-se ideea tehnic se folosesc panouri din material plastic, u oare i rezistente care se monteaz pe sol pe teren n pant . Sunt utilizate la primele r rituri de r inoase pentru adunatul lemnului fasonat la cioata n lungimi scurte. n general, tronsoanele sunt n form de U cu grosimea de 9 mm, deschiderea de 35 cm, lungimea de 5 m, masa 25 kg. La montare se ancoreaz de arbori din loc n loc, se folosesc pe pant pn la 55%, iar peste 40% din loc n loc se introduc tronsoane de frnare cu plas sau alte dispozitive. Prezint inconveniente economice i se justific unde volumul exploatat la hectar este important.

1.13. Adunatul manual al lemnului de mici dimensiuni


Se adun manual lemnul sub ire i lemnul m runt de mici dimensiuni, n gr mezi, pachete, sarcini pentru a fi colectat cu tractorul, funicularul sau atelaje. n raport cu greutatea pieselor se aplica urm toarele procedee : - purtarea cu bratele, cnd piesele sunt foarte u oare - semitrrea prin ridicarea piesei la un cap t folosind un crlig sau un dispozitiv tip cle te - ridicarea-bascularea - voltarea cu tapina sau prghia cu crlig Cr cile sub 5 cm se strng n gr mezi sau n martoane n func ie de prevederile normelor tehnice sau se las mpr tiate pe toat suprafa a parchetului. Sub aspect ergonomic opera ia este solicitant pentru muncitor, de aceea trebuie s se rezume numai la piese de volum mic. La ridicarea i coborrea pieselor, coloana vertebral trebuie s fie ntotdeauna vertical .

32

CAPITOLUL II 2. NORME DE S N TATEA I SECURITATEA MUNCII I P.S.I. LA SILVICULTURA

Normele specifice de protectie a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala, in conditii de securitate si sanatate. Normele specifice de protectie a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din : - Norme generale de protectie a muncii, care cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale, general valabile pentru orice activitate. - Norme specifice de protectie a muncii, care cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale aplicabile unor activitati sau grupe de activitati; Prevederile normelor specifice de protectie a muncii se aplica cumulativ cu cele ale normelor generale de protectie a muncii si au aplicabilitate la nivel national, indiferent de modul de organizare, sau forma de proprietate asupra capitalului social. Structura sistemului national de norme specifice de protectie a muncii urmareste corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de protectie a muncii pentru activitati caracterizate prin pericole comune. Structura fiecarei norme specifice de protectie a muncii are la baza abordarea sistematica a aspectelor de protectie a muncii, practicata in cadrul normelor generale de protectie a muncii. Procesul de munca este tratat ca un sistem complex structural compus din urmatoarele elemente care interactioneaza: EXECUTANTUL: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca; SARCINA DE MUNCA : totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca; MIJLOACELE DE PRODUCTIE: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc) care se utilizeaza in procesul de munca. MEDIUL DE MUNCA : ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihosociale, in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

33

Reglementarea masurilor de protectie a muncii in cadrul normelor specifice de protectie a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor, activitati in conditii de securitate, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de protectie a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului :executant - sarcina de munca- mijloace de productie - mediu de munca. Prevederile sistemului national de norme specifice de protectie a muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari referitoare la securitate si sanatate, baza pentru: instruirea lucratorilor in domeniul protectiei muncii; cercetarea accidentelor de munca, stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor; fundamentarea programului de masuri pentru protectia muncii; controlul aplicarii masurilor de protectie a muncii. autorizarea functionarii unitatilor; activitatea de concepere a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor. Prevederi comune tuturor activitatilor : - Incadrarea si repartizarea la locurile de munca : Art 7. Incadrarea si repartizarea lucratorilor la locurile de munca trebuie realizata in functie de pregatire, starea de sanatate, aptitudinile fizice si psihice ale solicitantilor, corespunzator particularitatilor si conditiilor proceselor de munca, cu respectarea prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. - Informarea si instruirea Art. 15. Lucratorii trebuie sa fie informati asupra riscurilor profesionale specifice fiecarui tip de activitate precum si asupra masurilor de prevenire stabilite prin prezentele norme si prin instructiunile proprii. Art. 17. Lucratorii vor fi instruiti cu privire la utilizarea echipamentelor tehnice, inclusiv asupra utilizarii uneltelor cu muchii taietoare in timpul lucrului. Art. 18. (1) La executarea de lucrari in padure, lucratorii vor fi informati si avertizati asupra pericolelor potentiale existente in cadrul perimetrului de lucru cum sunt : stancarii, rape, locuri cu pericol de alunecare, animale salbatice, avalanse, precum si asupra mijloacelor de semnalizare de securitate utilizate. (2) La executarea lucrarilor pe pante accentuate, conducatorul formatiei de lucru va dispune amplasarea lucratorilor numai pe curba de nivel. Art. 19. Lucratorii vor fi informati asupra activitatilor care nu pot fi executate in conditii meteorologice nefavorabile precum si asupra modului de adapostire in cazul aparitiei averselor insotite de descarcari electrice.

34

Art. 20. Se interzice efectuarea de activitati si lucrari in padure pe timp de ploaie puternica, furtuna, polei, sau in conditii de vizibilitate redusa. Art. 21. In cazul aparitiei averselor insotite de descarcari electrice se interzice : a.) continuarea lucrului; b.) stationarea in locuri situate la ina1time (varf de munte, coama de deal), sau sub arbori izolati; c.) stationarea in zona retelelor de transport al energiei electrice precum si in apropierea gardurilor, constructiilor sau obiectelor metalice. Art. 22. In functie de posibilitati, adapostirea lucratorilor se realizeaza in locuri ferite de pericolul viiturilor si descarcarilor electrice. Art. 23. Amplasarea taberelor de corturi ale echipelor de lucru care isi desfasoara activitatea in zone izolate, se va face pe teren plan, in locuri ferite de eventuale viituri, la o distanta de cel putin 1,5 ori inaltimea arborilor din jur. Art. 24. (1) Pentru toate activitatile cu potential accidentogen si/sau care presupun desfasurarea de lucrari in conditii de izolare (de exemplu santiere de impaduriri, tratamente de combatere a daunatorilor, vanatoarea se vor asigura truse medicale de prim ajutor si instruirea corespunzatoare a lucratorilor pentru utilizarea lor si pentru evacuarea accidentatilor. (2) Unitatile silvice au obligatia de a stabili, impreuna cu personalul medical de specialitate, continutul truselor de prim ajutor, in functie de riscurile specifice activitatilor. Art. 25. (1) Activitatea de instruire se va realiza potrivit prevederilor normelor generale de protectie a muncii. (2) Persoanele responsabile cu activitatea de instruire trebuie sa asigure comunicarea continutului prevederilor normelor si instructiunilor in functie de nivelul de intelegere al lucratorilor. (3) In cadrul instructajelor, lucratorii vor fi avertizati asupra pericolelor existente in timpul deplasarii de la domiciliu la locul de munca si invers. - Dotarea cu Echipament Individual de Protectie (E.I.P) Art. 26. Acordarea, utilizarea si intretinerea echipamentului individual de protectie se va face conform prevederilor din Normele generale de protectie a muncii si din Normativul-cadru de acordare si utilizare a echipamentu!ui individual de protectie, aprobat de Ministrul Muncii si Protectiei Sociale. Art. 27. (1) Stabilirea echipamentului individual de protectie si alegerea sortimentelor adecvate se realizeaza in functie de riscurile proprii fiecarui tip de activitate, pe baza

35

cumulului de factori de risc la care este expus lucratorul in timpul indeplinirii sarcinilor de serviciu. (2) Propunerile pentru acordarea echipamentului individual de protectie in functie de analiza factorilor de risc se realizeaza de catre o comisie mixta, compusa din personal de specialitate apartinand agentului economic si un reprezentant al organizatiei sindicale si se aproba de consiliul de administratie sau comitetul director. Art. 28. Conducatorii locurilor de munca nu vor permite desfasurarea nici unei activitati inainte de a verifica dotarea cu echipament individual de protectie si insusirea cunostintelor referitoare la utilizarea corecta a acestuia. Art. 29. Lucratorii au obligatia de a purta echiparnentul individual de protectie stabilit pentru fiecare lucrare sau tip de activitate si de a comunica conducatorului locului de munca orice deteriorare a acestuia care le poate pune in pericol sanatatea sau securitatea.

36

BIBLIOGRAFIE

Arcade, Ciubotaru, Exploatarea p durilor, Editura Lux Libris, Bra ov, 1998. Arcade, Ciubotaru, Elemente de proiectare si organizare a exploat rii p durilor, Editura Lux Libris, Bra ov, 1994 Chisalita, Ion, Cursuri - Exploat ri forestiere, Facultatea de Horticultura, Sec ia Silvicultura , Timi oara, 2006 Ilie, Oprea, Sbera, Ioan, Tehnologia exploat rii lemnului, Editura Tridona, Olteni a, 2004. Rotaru, C., Tehnologia exploat rii lemnului, Editat de CDPT-MIM, Bucure ti, 1974. X X X Amenajamentul Ocolului silvic Anina. Studiul General si U.P. VI Anina , I.C.A.S. Caransebe , 1997 X X X - Norme tehnice privind alegerea si aplicarea tratamentelor, Ministerul Apelor, P durilor si Protec iei Mediului, 2000 X X X - Norme tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializ rii, Ministerul Apelor , P durilor si Protec iei Mediului, 2000 X X X Norme specifice de protec ia muncii in exploat ri forestiere, Ministerul Apelor , P durilor si Protec iei Mediului, 2000

37

GRUPUL COLAR FORESTIER CARANSEBE

DECLARA IE DE AUTENTICITATE PE PROPRIE R SPUNDERE

Subsemnatul(a),

................................................,

domiciliat( )

localitatea ...................................., str. ................................... nr. ........, bl. ......, sc. ....., ap. ....., jude ul/sectorul ..........................., legitimat( ) cu ....... seria ........ nr. ...................,

, nscris( ) la examenul 3,

pentru ob inerea certificatului de competen e profesionale nivel 2 /

profesional _________________________, prin prezenta, certific faptul c proiectul cu titlul: ___________________________________________________________________________ coordonat tiin ific de ________________________________________________, este rezultatul propriilor mele activit i de investigare teoretic personale ob inute n activitatea mea. Declar pe propria r spundere c am elaborat personal proiectul i nu am folosit alte materiale documentare n afara celor prezentate la capitolul Bibliografie, iar prelu rile din diferitele surse, inclusiv din alte lucr ri personale, au fost citate n lucrare i c documentele depuse la proiect mi apar in i c prin acestea sunt confirmate / certificate activit ile desf urate. Prezenta lucrare nu a mai fost utilizat n alte contexte evaluative examene. i aplicativ i prezint rezultatele

Data: ______________

________________________

ntocmit ntr-un exemplar, pe propria r spundere, cunoscnd c declara iile inexacte sunt pedepsite conform legii.

Semn tura:

CNP.

.................................,

absolvent

al

clasei

la

calificarea

38