Sunteți pe pagina 1din 21
 
Marketing
ş
i comunicare
 
 
1
Lec
ţ
ie demonstrativã
I
NTRODUCERE
Pleca
ţ
i de acasã grãbit
ş
i vã îndrepta
ţ
i cãtre mijlocul de transport cu care vã duce
ţ
i la serviciu. În diminea
ţ
a asta ave
ţ
i o surprizã – autobuzul este acoperit din cap pânã în picioare de o reclamã la ni
ş
te produse cosmetice. Pe drum cumpãra
ţ
i ziarele
ş
i parcurge
ţ
i pe scurt titlurile. Scoate
ţ
i din ziar talonul care vã oferã reducere la un salon de masaj
ş
i vã gândi
ţ
i deja sã profita
ţ
i cât mai curând de ocazie. În autobuz asculta
ţ
i un post de radio
ş
i tocmai prinde
ţ
i o
ş
tire în care se vorbe
ş
te despre bãnci
ş
i de apari
ţ
ia contului curent cu dobândã la fel de mare ca dobânda aferentã unui depozit. La serviciu, colegul de la marketing vã solicitã un articol despre avantajele coachingului. Articolul va fi postat pe site-ul companiei, al cãrei obiect de activitate este consultan
ţ
a în afaceri. Abia a
ţ
i ajuns acasã
ş
i verifica
ţ
i po
ş
ta. Pune
ţ
i deoparte maldãrul de reviste publicitare care vã îndeamnã sã cumpãra
ţ
i cele mai grozave produse la cele mai bune pre
ţ
uri. Deschide
ţ
i plicurile cu facturi
ş
i afla
ţ
i cu satisfac
ţ
ie cã vã pute
ţ
i plãti la benzinãrie factura de energie electricã.Am vorbit cumva în tot acest timp despre marketing? Cum sã nu. Chiar dacã nu am pronun
ţ
at cuvântul ca atare, foarte multe din ac
ţ
iunile
ş
i gândurile noastre sunt legate de marketing, pentru simplul motiv cã marketingul reprezintã, în esen
ţ
ã, informa
ţ
ie.Introducerea de fa
ţ
ã reprezintã
ş
i ea o formã de marketing.  În cele câteva rânduri pe care le con
ţ
ine î 
ş
i propune sã vã convingã sã parcurge
ţ
i cele
16 module
 ale cursului de
Marketing
ş
i comunicare
. Dacã vã afla
ţ
i printre cei care  î 
ş
i doresc sã aibã o carierã profesionalã în acest domeniu, pornesc o afacere
ş
i vor sã
ş
tie cum poate marketingul sã-i facã boga
ţ
i sau dacã pur
ş
i simplu vre
ţ
i sã
ş
ti
ţ
i de ce se vorbe
ş
te atât de mult despre asta – ei bine, acest curs este locul în care pute
ţ
i afla toate acestea.Marketingul este asemenea unui aisberg. Are o parte vizibilã, care are în vedere rela
ţ
ionarea cu mediul intern
ş
i extern al companiei. Publicitatea este un mijloc de rela
ţ
ionare, direc
ţ
ionat anume pentru a atrage interesul poten
ţ
ialilor consumatori. Partea ascunsã a marketingului este cel pu
ţ
in la fel de importantã
ş
i se referã la analiza pie
ţ
ei, a preferin
ţ
elor
ş
i comportamentelor consumatorilor, la construirea
ş
i implementarea strategiilor de marketing, organizarea
ş
i coordonarea activitã
ţ
ilor, construirea bugetelor de marketing
ş
i mãsurarea rezultatelor.Iatã cã am reu
ş
it sã spunem în doar câteva cuvinte ceea ce, de acum înainte, vom explica pe mult mai multe pagini. Nu este vorba doar de teorie, ci
ş
i de exemple
ş
i exerci
ţ
ii care vã vor ajuta sã pute
ţ
i folosi cu succes în practicã noile cuno
ş
tin
ţ
e acumulate. Domeniul marketingului este deosebit de dinamic, fiind în permanentã cãutare de noi metode
ş
i tehnici prin care sã ajungã, mai repede
ş
i mai eficient, la mintea
ş
i la inima oamenilor. Acesta este unul din motivele pentru care este atât de complex. Cursul nostru vã va ajuta sã gãsi
ţ
i mai u
ş
or ceea ce vã trebuie pentru a avea succes: ca profesioni
ş
ti  în domeniu sau ca întreprinzãtori. Vã dorim mult succes!
 
L  e  c   ţ  i   e  d   e  m  o  n  s  t  r  a  t  i   v  ă  
 
2
 
 
Marketing
ş
i comunicare
MODUL 1
 
Lec
ţ
ie demonstrativã
 
Modul de organizare a cursului
MARKETING
Ş
I COMUNICARE
Materialul cursului se compune din
16 module
 
ş
i a fost astfel conceput încât sã permitã asimilarea optimã a informa
ţ
iilor prezentate. Structura didacticã a modulelor, care se pãstreazã de-a lungul întregului curs, debuteazã cu o parte de
introducere
 
ş
i cu precizarea
obiectivelor
 pe care trebuie sã le atinge
ţ
i prin parcurgerea fiecãrui material.
Defini
ţ
iile, no
ţ
iunile noi
 
ş
i
informa
ţ
iile importante
 sunt marcate prin caractere
ş
i semne speciale, pentru a fi asimilate cu mai mare u
ş
urin
ţ
ã. Un element important pentru reu
ş
ita învã
ţ
ãrii este cel al îmbinãrii elementelor de teorie cu cele cu caracter practic. Astfel, ve
ţ
i gãsi în interiorul lec
ţ
iilor numeroase
exemple
 
ş
i
exerci
ţ
ii
, iar pentru verificare, la sfâr
ş
itul modulelor ve
ţ
i gãsi
ş
i o sec
ţ
iune de
rãspunsuri la exerci
ţ
ii
. Pentru a vã consolida cuno
ş
tin
ţ
ele, ave
ţ
i la dispozi
ţ
ie sec
ţ
iuni de
 întrebãri de verificare
 
ş
i
recapitulãri
, care prezintã succint cele mai importante aspecte prezentate în cadrul acesteia, dar
ş
i o
temã pentru acasã
, ce constituie o modalitate eficientã de verificare a gradului de însu
ş
ire a cuno
ş
tin
ţ
elor prezentate. Aceasta va fi expediatã pe adresa Institutului EUROCOR, urmând ca profesorul personal sã aprecieze corectitudinea rãspunsurilor
ş
i sã vã transmitã comentariile sale pe marginea acestora. Pentru în
ţ
elegerea termenilor noi prezenta
ţ
i  în material, vã poate fi de ajutor sec
ţ
iunea de
dic
ţ
ionar de specialitate
. Dincolo de toate aceste aspecte care
ţ
in de con
ţ
inutul propriu-zis al lec
ţ
iilor,
grafica specialã
 spore
ş
te atractivitatea cursului, prin prezen
ţ
a numeroaselor
desene
 
ş
i
imagini
.
Fiecare cursant EUROCOR are un profesor personal.
Temele propuse în fiecare modul vor fi expediate pe adresa Institutului EUROCOR sau vor fi rezolvate online, urmând ca profesorul personal sã aprecieze corectitudinea rãspunsurilor
ş
i sã vã transmitã comentariile sale pe marginea acestora, precum
ş
i sã formuleze sugestii de continuare a studiului. Vã recomandãm sã rezolva
ţ
i tema doar dupã parcurgerea integralã
ş
i atentã a materialului prezentat. Pentru ca studiul dumneavoastrã individual sã fie u
ş
or
ş
i eficient, pe marginea lec
ţ
iilor au fost introduse diferite
simboluri
:
Semnaleazã no 
ţ 
iunile noi, defini 
ţ 
iile sau informa
ţ 
iile esen
ţ 
iale 
Indicã exerci
ţ
iile pe care vi le propunem spre rezolvare
Semnaleazã exemplele care pot clarifica aspectele teoretice prezentate 
Indicã faptul cã tema respectivã a mai fost abordatã într-un modul anterior (în acest caz, tema a mai fost abordatã în modulul 2, la pagina 21)
2 (21)
Exemplu 
Lec
ţ
ia de fa
ţ
ã constituie o lec
ţ
ie demonstrativã, care dore
ş
te sã vã familiarizeze cu metoda de studiu EUROCOR. Pentru a vã forma o imagine cât mai clarã asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastrã câteva fragmente din modulele acestui curs, con
ţ
inând sec
ţ
iuni teoretice, exemple
ş
i exerci
ţ
ii, un model de rezumat
ş
i de temã pentru acasã. Acestea sunt explicate în casetele de dialog de pe margine. Din punctul de vedere al numãrului de pagini, aceasta reprezintã mai pu
ţ
in de jumãtate din con
ţ
inutul unui caiet de studiu.
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505