Sunteți pe pagina 1din 114

MB Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

iii

Prefa ta
Predica de pe Munte este binecuvntarea cerului dat a lumii, un glas de la tronul lui Dumnezeu. Ea a fost dat a omenirii spre s a-i legea datoriei, lumin a din cer, speran ta i mngiere n mijlocul greut a tilor, bucurie s i alinare n toate pribegiile s i peregrin arile tor, roste vie tii. Aici, Prin tul propov aduitorilor, Maestrul- nv a ta ste cuvintele pe care I le-a dat Tat al. Fericirile sunt salutul lui Hristos, nu numai pentru aceia care cred, ci pentru ntreaga familie omeneasc a. El pare a uitat pentru o clip a c a este n lume, s i nu n ceruri, s i folose ste salutarea care este familiar a unei lumi pline de lumin a. De pe buzele Sale se revars a mbel binecuvnt ari, ca izbucnirea unui s uvoi de via ta sugat a, de mult a vreme st avilit. Domnul nu ne las a s a ne ndoim ctu si de pu tin n ce prive ste tr as aturile de caracter pe care El le va aproba s i binecuvnta ntotdeauna. El si ntoarce privirile de la ambi tio sii favori ti ai lumii acesteia, spre aceia pe care ei i-au dezmo stenit, numindu-i ferici ti pe to ti aceia care primesc lumina s i via ta. Celor s araci cu duhul, celor blnzi, celor smeri ti, celor ntrista ti, celor dispre tui ti, celor prigoni ti, El le deschide bra tele Sale ca un refugiu, zicnd: Veni ti la Mine... s i Eu v a voi da odihn a. Domnul Hristos poate s a priveasc a asupra nenorocirii omene sti, f ar a nici o umbr a de p arere de r au c a l-a creat pe om. n inima omeneasc a, El vede mai mult dect p acat, mai mult dect nenorocire. n nem arginita Sa iubire s i n telepciune, El vede posibilit a tile omului, n al timea la care acesta poate ajunge. Isus s tie c a, de si [viii] in tele omene sti au abuzat de nsu sirile lor s i au distrus demnitatea dat a lor de Dumnezeu, totu si Creatorul trebuie s a e prosl avit prin r ascump ararea lor. Cuvintele pe care le-a rostit Domnul Hristos pe Muntele Fericirilor si vor p astra totdeauna puterea lor. Fiecare propozi tie este un giuvaer din tezaurul adev arului. Principiile enun tate n aceast a predic a sunt pentru toate veacurile s i pentru toate clasele sociale. Cu iv

putere divin a, Domnul Hristos Si-a exprimat credin ta s i n adejdea cnd a pus n rndul celor ferici ti diferite categorii de oameni, din pricin a c as i-au format caractere neprih anite. Tr aind via ta D at atorului vie tii, prin credin ta n El, oricine poate ajunge tinta nf a ti sat a n cuvintele Sale. E. G. White [1]

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv Prefa ta Capitolul 1 Pe coasta muntelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Capitolul 2 Fericirile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Capitolul 3 Spiritualitatea Legii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Capitolul 4 Adev aratul motiv n slujire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Capitolul 5 Rug aciunea Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Capitolul 6 Nu judecnd, ci lucrnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

vi

Capitolul 1 Pe coasta muntelui


Cu mai bine de paisprezece veacuri nainte de na sterea Domnului Isus n Betleem, copiii lui Israel s-au adunat n frumoasa vale a Sihemului s i, de pe o coast a a muntelui pe cealalt a, se auzeau glasurile preo tilor care vesteau binecuvnt arile s i blestemele, binecuvntarea, dac a ve ti asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru... blestemul, dac a nu ve ti asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru (Deut.11,27-28). Si astfel, muntele de pe care au fost rostite cuvintele de binecuvntare a ajuns s a e cunoscut sub numele de Muntele Binecuvnt arii. Dar cuvintele care au ajuns o binecuvntare pentru o lume p ac atoas as i trudit a n-au fost rostite pe Garizim. Curnd ns a, Israel a renun tat la idealul cel nalt, care fusese pus naintea lui. Altcineva dect Iosua trebuia s a-l conduc a pe poporul S au la adev arata odihn a a credin tei. Garizim nu mai este cunoscut ca Muntele Fericirilor, ci acel munte f ar a nume, de lng a lacul Ghenezaret, unde Isus a rostit cuvintele de binecuvntare n auzul ucenicilor S ai s i al mul timii. S a ne ntoarcem cu gndul la scena aceea s i, a sa cum st am mpre mintele s un a cu ucenicii pe costi sa muntelui, s a p atrundem n sim ta i gndurile care le-a umplut inimile. n telegnd ce nsemnau cuvintele Domnului Isus pentru aceia care le auzeau, putem s a vedem n ele o s turile lor adnci. nou a via ta i frumuse te s i s a primim s i noi nv a ta Cnd Mntuitorul Si-a nceput lucrarea de slujire, credin ta popular a despre Mesia s i lucrarea Sa era de a sa natur a, nct f acea ca poporul s a e cu totul nepreg atit s a-L primeasc a. Spiritul adev aratei devo tiuni se pierduse n tradi tii s i ceremonii, iar profe tiile fuseser a [2] tlcuite dup a dorin ta inimii trufa se s i iubitoare de lume. Iudeii a steptau venirea Cuiva, nu ca un Mntuitor din p acat, ci ca un mare prin t, care s a aduc a toate na tiunile sub st apnirea Leului din semin tia lui Ioan Botez Iuda. n zadar i chemase la poc ain ta atorul, care avea puterea cercet atoare de inim a a profe tilor de pe vremuri. n zadar Li-l ar atase el, lng a Iordan, pe Isus, ca Miel al lui Dumnezeu, care ridic a p acatele lumii. Dumnezeu c auta s a ndrepte inimile lor spre 7

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

profe tia lui Isaia, care vorbea despre suferin tele Mntuitorului, dar ei nu voiau s a asculte. torii s Dac a nv a ta i conduc atorii lui Israel ar fost gata s a primeasc a harul S au transformator, Isus ar f acut din ei trimi si ai S ai n mijlocul oamenilor. n Iudea se vestise de prima dat a venirea . Prin gestul mp ar a tiei s i acolo se adresase chemarea la poc ain ta izgonirii profanatorilor din templul din Ierusalim, Isus Se anun tase ca Mesia Acela care avea s a cure te suetul de p acat s i s a fac a din poporul S au un templu sfnt pentru Domnul. Dar conduc atorii tor iudei nu voiau s a se smereasc as i s a-L primeasc a pe umilul nv a ta din Nazaret. Cu prilejul celei de-a doua vizite a Sa la Ierusalim, El a fost trt naintea Sinedriului s i numai teama de norod i-a f acut pe ace sti demnitari s a nu ncerce s a-I ia via ta. Atunci, p ar asind Iudea. Isus Si-a nceput lucrarea n Galilea. Lucrarea Sa a continuat aici cteva luni, nainte de a se tinut Predica de pe Munte. Solia pe care El o vestise prin tar a, mp ar a tia [3] cerurilor este la u si, re tinuse aten tia tuturor categoriilor de oameni s i aprinsese s i mai mult ac ara n adejdilor lor ambi tioase. Vestea despre tor se r noul nv a ta aspndise pn a dincolo de hotarele Palestinei s i, cu mntul toat a atitudinea mai marilor, mult a lume era cuprins a de sim ta c a Acesta ar putea Eliberatorul f ag aduit. Mul timi nenum arate se mbulzeau pe urmele lui Isus s i nsue tirea poporului cre stea tot mai mult. Pentru ucenicii care fuseser a n mai strns a leg atur a cu Domnul Hristos, venise prilejul s a se alipeasc as i mai mult de lucrarea Sa, pentru ca aceste mul timi s a nu e l asate f ar a ngrijire, ca oile f ar a p astor. Unii dintre ucenici veniser a al aturi de El, la nceputul lucr arii Sale, s i aproape to ti doisprezece se legaser a ca membri ai familiei tura rabinilor, mp lui Isus. Dar chiar s i ei, am agi ti de nv a ta art as eau a steptarea general a a unui mp arat p amntesc. Ei nu puteau s a n teleag a ce f acea Isus. Fuseser a chiar ncurca ti s i tulbura ti c a El nu f acea nici un efort ca s a-Si nt areasc a lucrarea prin c stigarea sprijinului preo tilor s i rabinilor; c a El n-a f acut nimic ca s a-Si nt areasc a autoritatea, ca mp arat p amntesc. O mare lucrare trebuia s a se fac a pentru ace sti ucenici, nainte ca ei s a e preg ati ti pentru sfnta ns arcinare, care avea s a li se dea atunci cnd Isus urma s a Se nal te la cer. Totu si, ei r aspunser a la iubirea lui Isus s i, de si erau z abavnici cu inima cnd era vorba s a cread a, Isus a v azut c a pu-

Pe coasta muntelui

tea s a-i preg ateasc as i s a-i disciplineze pentru marea Sa lucrare. Si acum, dup a ce fuseser a atta vreme cu Isus, izbutind s a- si nt areasc a, ntr-o m asur a oarecare, credin ta n caracterul divin al misiunii Sale, s i dup a ce poporul primise, de asemenea, dovada puterii Lui, pe care nimeni n-o putea pune la ndoial a, calea era preg atit a pentru [4] o m arturisire a principiilor mp ar a tiei Sale, care avea s a le ajute s a priceap a adev arata Sa natur a. Singur, pe un munte aproape de Marea Galileii, Isus petrecuse toat a noaptea n rug aciune pentru ace sti ale si ai S ai. n zorii zilei, tur El i chem a la Sine s i, rostind cuvinte de rug aciune s i nv a ta a, si a sez a minile pe capetele lor spre binecuvntare, punndu-i la o parte pentru lucrarea Evangheliei. Apoi Se ar at a mpreun a cu ei rmul m pe ta arii, unde ncepuse s a se adune din zorii zilei o mare mul time. n afar a de gloata obi snuit a, venit a de prin satele Galileii, mai erau mul ti din Iudea s i chiar din Ierusalim; din Perea s i din popula tia pe jum atate p agn aa tinutului Decapole; din Idumeia, de departe rmul din sudul Iudeii, din Tir s i Sidon, cet a tile feniciene de pe ta m arii Mediterane. Cnd au auzit tot ce f acea, au venit la El ca s a-L asculte s i s a e vindeca ti de bolile lor; s i... din El ie sea o putere, care-i vindeca pe to ti (Marcu 3,8; Luca 6,17-19). rm al m Atunci, pentru c a ngustul ta arii nu era nc ap ator pentru toat a mul timea care venise s a-L asculte pe Isus, chiar dac a ar stat n picioare, Isus apuc a drumul napoi, spre coasta Muntelui. Ajungnd la un loc mai ridicat, care ng aduia un loc pl acut pentru o mare adunare, El Se a sez a pe iarb a, iar ucenicii s i mul timea f acur a la fel. mntul c Cuprin si de sim ta a se puteau a stepta la ceva neobi snuit, torul lor. Din ntmpl ucenicii se adunar a cu to tii aproape de nv a ta arile care avuseser a loc n diminea ta aceea, ei c ap ataser a asigurarea c a n curnd avea s a e anun tat ceva deosebit cu privire la mp ar a tia [5] pe care, dup a cum doreau din toat a inima, El avea s-o ntemeieze mnt de a peste pu tin timp. Un sim ta steptare str ab atea mul timea s i fe tele doritoare d adeau dovad a de un adnc interes. Si, cum s edeau pe costi sa nverzit a, a steptnd cuvintele divinului tor, inimile lor erau pline de gnduri despre slava viitoare. nv a ta c Erau de fa ta arturari s i farisei, care a steptau ziua cnd aveau s a st apneasc a peste romanii att de ur ti de ei s i peste bog a tiile s i

10

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

rani s splendoarea marelui imperiu al lumii. S armanii ta i pescari n ad ajduiau s a aud a asigurarea c a nenorocitele lor cocioabe, hrana s ar ac acioas a, via ta de munc a trudnic as i teama de lips a, aveau s a pl e nlocuite cu case mbel sugate s i zile de via ta acut a. n locul acelui ve smnt aspru, care era acoper amntul lor n timpul zilei s i a sternutul lor n timp de noapte, tr ageau n adejde c a Hristos avea s a le dea ve smintele bogate s i costisitoare ale cuceritorilor lor. n Toate inimile palpitau de trufa sa adejde c a, n curnd, Israel avea s a e onorat n fa ta na tiunilor, ca popor ales al Domnului, iar Ierusalimul urma s a e n al tat la rangul de capital a a unui imperiu [6] universal.

Capitolul 2 Fericirile
Apoi a nceput s a vorbeasc as i s a-i nve te astfel: Ferice de cei s araci n duh, c aci a lor este mp ar a tia cerurilor. Matei 5,2-3. Aceste cuvinte veneau ca ceva straniu s i nou la urechile mul timii tur uimite. O astfel de nv a ta a era cu totul deosebit a de tot ce auziser a oamenii vreodat a din gura vreunui preot sau rabin. Nu vedeau n ea nimic care s a le lingu seasc a mndria sau s a le hr aneasc a n adejdile -tor avea o putere care-i fermeca. ambi tioase. Dar acest nou nv a ta Dulcea ta iubirii se rev arsa, n prezen ta Sa, ca parfumul dintr-o oare. Cuvintele Sale c adeau ca o ploaie pe un p amnt cosit, ca o ploaie repede, care ud a cmpia (Ps.72,6). To ti sim teau n mod instinctiv c a n fa ta lor era Cineva care cuno stea tainele suetului s i care, totu si, Se apropia de ei cu o mil a plin a de duio sie. Inimile I se deschideau s i, n timp ce ascultau, Duhul Sfnt le dezv aluia ceva din n telesul turi pe care oamenii din toate timpurile au nevoie s-o acelei nv a ta nve te. n zilele lui Hristos, conduc atorii religio si ai poporului si nchipuiau c a sunt boga ti n lucrurile spirituale. Rug aciunea fariseului: Dumnezeule, ti mul tumesc c a nu sunt ca ceilal ti oameni (Luca mntul clasei sale s 18,11), exprim a sim ta i, ntr-o mare m asur a, al ntregii na tiuni, dar n gloata din jurul Domnului Isus erau unii care si d adeau seama de s ar acia lor spiritual a. Atunci cnd s-a descoperit puterea divin a a Domnului Isus, cu prilejul pescuirii minunate, Petru [7] a c azut la picioarele Mntuitorului, exclamnd: Doamne, pleac a de la mine, c aci sunt un om p ac atos. Tot a sa, n mul timea adunat a pe munte, erau mul ti care, n prezen ta cur a tiei Sale, sim teau c a sunt tic alo si, nenoroci ti, s araci, orbi s i goi (Apoc. 3,17) s i doreau din toat a inima harul lui Dumnezeu, care aduce mntuirea (Tit 2,11). n aceste suete, cuvintele de ntmpinare ale Domnului Hristos au trezit n adejde; ei au v azut c a via ta lor era sub binecuvntarea lui Dumnezeu. Isus prezentase cupa binecuvnt arii naintea acelora care si nchipuiau c a sunt boga ti s i nu duc lips a de nimic (Apoc, 3,17), 11

12

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

dar ei s-au ntors cu dispre t de la darul plin de mil a. Acela care crede c a are de toate, care gnde ste c a este destul de bun, s i este mul tumit cu starea sa, nu caut a s a devin a un p arta s al harului s i neprih anirii lui Hristos. Mndria nu simte nici o nevoie s i astfel ea nchide inima n fa ta lui Hristos s i a innitelor binecuvnt ari pe care El vine s a le dea. n inima unei asemenea persoane nu este loc pentru Isus. Aceia s care sunt boga ti s i cinsti ti n ochii lor nu cer n credin ta i nici nu primesc binecuvntarea lui Dumnezeu. Ei au impresia s a sunt plini s i, de aceea, pleac a goi. Aceia care si dau seama c a nu se pot mntui cu nici un chip prin ei n si si, sau c a nu sunt n stare s a fac a nici un lucru bun prin ei n si si, sunt cei ce pre tuiesc ajutorul pe care poate s a-l dea Hristos. Ei sunt cei s araci n duh, pe care Hristos i nume ste ferici ti. Pe cel pe care l iart a, Hristos l face mai nti s a se poc aiasc a s i Duhul Sfnt este Cel care-l convinge de p acat. Aceia ale c aror [8] inimi au fost mi scate de Duhul conving ator al lui Dumnezeu v ad c a nu este nimic bun n ei. Ei v ad c a tot ce au f acut este amestecat cu iubire de sine s i p acat. Ca s i bietul vame s, ei stau de o parte, nendr aznind s a- si ridice ochii spre ceruri, s i strig a: Dumnezeule, ai mil a de mine, p ac atosul (Luca 18,13). Si sunt binecuvnta ti. Exist a iertare pentru p ac atos, pentru c a Hristos este Mielul lui Dumnezeu, care ridic a p acatele lumii (Ioan 1,29). F ag aduin ta lui Dumnezeu este: De vor p acatele voastre cum e crmzul, se vor face albe ca z apada; de vor ro sii ca purpura, se vor face ca lna. V a voi da o inim a nou a. Voi pune Duhul Meu n voi. (Is.1,18; Ez.36,26-27). Despre cei s araci n duh, Isus zice: A lor este mp ar a tia cerurilor. mp ar a tia aceasta nu este, a sa cum sperau ascult atorii lui Hristos, o st apnire trec atoare s i p amnteasc a. Hristos le deschidea oamenilor mp ar a tia spiritual a a iubirii Sale, a harului S au, a drept a tii Sale. Semnul domniei lui Mesia se distinge prin asem anarea cu Fiul omului. Supu sii S ai sunt s araci n duh, blnzi, prigoni ti pentru , se ncepe dreptate. mp ar a tia cerurilor este a lor. De si abia n fa sa n ei o lucrare care i va face s a aib a parte de mo stenirea sn tilor n lumin a (Col.1,12). mnt al marii lor s To ti aceia care au un sim ta ar acii suete sti, care simt c a nu au nimic bun n ei n si si, pot aa neprih anire s i t arie, privind la Isus. El zice: Veni ti la Mine to ti cei trudi ti s i mpov ara ti

Fericirile

13

(Mat.11,28). El v a invit a s a schimba ti s ar acia voastr a cu bog a tiile [9] harului S au. Noi nu suntem vrednici de iubirea lui Dumnezeu, dar Hristos, siguran ta noastr a, este vrednic, este cu totul n stare s a-i mntuiasc a pe to ti aceia care vin la El. Oricare ar fost starea din trecut, orict de descurajatoare ar situa tiile tale, dac a vei veni la Isus a sa cum s e sti, slab, f ar a speran ta i descurajat, milostivul nostru Mntuitor te va ntmpina nc a de departe, te va cuprinde n bra tele Sale iubitoare s i te va mbr aca cu mantia neprih anirii Lui. El ne prezint a tat alui mbr aca ti n ve smntul alb al propriului S au caracter s i mijloce ste naintea lui Dumnezeu n favoarea noastr a, zicnd: Eu am luat locul p ac atosului. Nu privi la acest u nc ap a tnat, ci prive ste la Mine. Dac a Satana ncearc a s a vorbeasc a tare mpotriva suetelor noastre, acuzndu-ne de p acat s i pretinzndu-ne ca prad a a sa, sngele lui Hristos mijloce ste cu o s i mai mare putere. Numai n Domnul locuie ste dreptatea s i puterea... n Domnul vor f acu ti neprih ani ti s i prosl avi ti to ti urma sii lui Israel (Isaia 45,24-25). Ferice de cei ce plng, c aci ei vor mngia ti. Matei 5,4. Plngerea despre care e vorba aici este sincera ntristare a inimii din cauza p acatului. Isus zicea: Si, dup a ce voi n al tat de pe p amnt, voi atrage la Mine pe to ti oamenii (Ioan 12,32). Si cnd cineva este atras s a-L priveasc a pe Isus, n al tat pe cruce, atunci vede p ac ato senia rii omene sti. El vede c a p acatul a fost cel care L-a biciuit s i L-a r astignit pe Domnul slavei. Vede c a, n timp ce a fost iubit cu o iubire de negr ait, via ta sa a fost o continu a priveli ste de s nerecuno stin ta i r azvr atire. El a p ar asit pe cel mai bun Prieten al s au s i a abuzat de cel mai pre tios dar al cerului. L-a r astignit din nou, pentru sine pe Fiul lui Dumnezeu s i a str apuns din nou inima aceea [10] nsngerat as i lovit a. Este desp ar tit de Dumnezeu printr-un abis de p acat, larg, ntunecos s i adnc; s i plnge cu inima zdrobit a. Cel ce plnge a sa va mngiat. Dumnezeu ne descoper a vinov a tia, ca s a putem alerga la Hristos s i, prin El, s a m elibera ti din robia p acatului, s a ne bucur am de slobozenia ilor lui Dumnezeu. , putem s n sincer a poc ain ta a venim la piciorul crucii s i s a depunem poverile noastre. Cuvintele Mntuitorului au o solie de mngiere pentru aceia care trec prin dureri s i lipsuri. ntrist arile noastre nu ies din p amnt.

14

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

Dumnezeu nu nec aje ste cu pl acere, nici nu mhne ste bucuros pe ii oamenilor (Plng. 3,33). Cnd El las a s a vin a ncerc ari s i greut a ti, face aceasta pentru binele nostru, ca s a ne fac a p arta si sn teniei , ncercarea care Lui (Evrei 12,10). Dac a este primit a n credin ta pare a sa de amar as i greu de suportat se va dovedi o binecuvntare. Lovitura nemiloas a, care ve steje ste bucuriile de pe p amnt, va mijlocul de a ne ntoarce privirile spre ceruri. Ct de mul ti sunt aceia care nu L-ar cunoscut niciodat a pe Isus, dac a ntristarea nu i-ar f acut s a caute mngiere n El! ncerc arile vie tii sunt uneltele prin care Dumnezeu ndep arteaz a necur a tiile s i asperit a tile din caracterul nostru. T aierea, nivelarea s i cizelarea, arderea s i lustruirea lor, sunt o lucrare dureroas a. E greu s a i s lefuit pe tocil a. Dar piatra iese astfel preg atit a pentru a- si lua locul n templul ceresc. Maestrul nu lucreaz a cu atta aten tie s i grij a la un material f ar a valoare. Numai pietrele Sale pre tioase sunt [11] lustruite ca pentru un palat. Domnul va lucra pentru to ti aceia care si pun ncrederea n El. Vor nv a tate lec tii pre tioase. Vor f acute experien te pre tioase. Tat al nostru ceresc nu-i uit a niciodat a pe aceia care sunt lovi ti de ntristare. Cnd David a suit dealul m aslinilor plngnd s i cu capul acoperit, s i mergea cu picioarele goale (2 Sam. 15,30), Domnul a privit ndur ator asupra lui. David era mbr acat n sac s i avea mustr ari . De fapt, semnele exterioare ale umilin de con stiin ta tei lui m arturiseau despre c ain ta sa. Cu vocea inimii zdrobite s i cu lacrimi, el i prezenta cazul s au lui Dumnezeu s i, de aceea, Domnul nu l-a p ar asit pe servul S au. Niciodat a n-a fost David mai scump inimii Iubirii , fugea s innite ca atunci cnd, biciuit de con stiin ta a- si scape via ta de du smanii s ai, care fuseser a a t ta ti la r azvr atire de propriul s au u. Domnul zice: Eu mustru s i pedepsesc pe to ti aceia pe care-i iubesc. Fii plin de rvn a dar, s i poc aie ste-te. (Apoc. 3,19). Hristos ridic a suetul ntristat, pn inima zdrobit as i nal ta a cnd devine locuin ta Sa. Dar cnd vine asupra noastr a strmtoarea, c ti dintre noi nu facem ca Iacov! Noi credem c a este mna unui vr ajma ss i ne lupt am orbe ste n ntuneric, pn a ce puterile ne p ar asesc s i nu g asim nici o mngiere sau liberare. Atingerea divin a de la rev arsatul zorilor i L-a descoperit lui Iacov pe Acela cu care se luptase, ngerul leg amntului; plngnd s i ind neputincios, el a c azut pe pieptul Iubirii innite,

Fericirile

15

ca s a primeasc a binecuvntarea dup a care dorea att de mult suetul m c s au. Si noi, la rndul nostru, trebuie s a nv a ta a ncerc arile sunt m s spre bine, s a nv a ta a nu dispre tuim pedeapsa Domnului s i nici s a [12] nu sl abim cnd suntem mustra ti de El. Ferice de omul pe care-l ceart a Dumnezeu!.. El face rana s i tot El o leag a; El r ane ste s i mna Lui t am aduie ste. De s ase ori te va izb avi de necaz s i de s apte ori nu te va atinge r aul. (Iov 5,1719). Isus vine s a vindece pe oricine e lovit. Via ta de lips a, chin s i , poate luminat suferin ta a prin pre tioasele descoperiri ale prezen tei Sale. Dumnezeu nu dore ste ca noi s a r amnem ap asa ti sub povara durerii mute, cu inima r anit as i zdrobit a. El vrea ca noi s a ne uit am plin n sus s i s a privim scumpa Sa fa ta a de iubire. Mntuitorul iubit st a al aturi de mul ti oameni ai c aror ochi sunt a sa de orbi ti de lacrimi, nct nu-L pot distinge. El dore ste s a ne ia de mn a, s a privim spre El n simpl a ncredere, dndu-I voie s a ne conduc a. Inima Sa este deschis a pentru necazurile, ntrist arile s i ncerc arile noastre. El ne-a iubit cu o iubire ve snic as i ne-a nconjurat cu ndurare. Noi putem s a ne punem ncrederea n El s i s a medit am la bun atatea Lui toat a ziua. El ne va ridica suetul mai presus de ntrist arile s i fr amnt arile zilei, n mp ar a tia p acii. Gndi ti-v a la aceasta, copii ai suferin tei s i ntrist arii, s i bucura tiv a n n adejde. Ceea ce c stig a biruin ta asupra lumii este credin ta noastr a (1 Ioan 5,4). Ferici ti sunt s i aceia care, mpreun a cu Isus, plng durerile lumii s i sunt adnc mhni ti din cauza p acatelor ei. ntr-un astfel de plns, nu este amestecat nici un gnd egoist. Isus era omul durerilor, ndurnd un chin suetesc a sa de mare, nct nici o limb a omeneasc a nu l-ar putea descrie. Spiritul S au era sf siat s i zdrobit de nelegiuirile oamenilor. El muncea din r asputeri, ca s a u sureze lipsurile s i suferin tele omenirii, s i inima Sa era adnc ntristat a cnd vedea c a [13] mul ti refuz a s a vin a la El, ca s a aib a via ta. To ti urma sii lui Hristos . mp se vor mp art as i de aceast a experien ta art as indu-se de iubirea Sa, ei vor intra n lucrarea Lui pentru mntuirea celor pierdu ti. Ei iau parte la suferin tele lui Hristos s i vor lua parte s i la slava care se va descoperi. Fiind una cu El n lucrarea Sa s i bnd mpreun a cu El din cupa durerilor, ei sunt p arta si s i la bucuria Sa.

16

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

a c Prin suferin ta ap atat Isus lucrarea de mngiere. n toate durerile omenirii, El era Cel care suferea. Si prin faptul c a El nsu si a fost ispitit n ceea ce a suferit, poate s a vin a n ajutorul celor ce sunt ispiti ti (Is. 63,9; Evr.2,18). Fiecare suet care a intrat n aceast a lucrare are privilegiul de a se mp art as i de suferin tele Sale. C aci, dup a cum avem parte din bel sug de suferin tele lui Hristos, tot a sa, prin Hristos, avem parte s i de mngiere (2 Cor.1,5). Domnul are o mil a deosebit a pentru cel ce plnge s i puterea de a topi inimi, de a c stiga suete. Iubirea Sa deschide o cale c atre suetul r anit s i zdrobit s i devine un balsam vindec ator pentru cei ntrista ti. P arintele ndur arilor s i Dumnezeul oric arei mngieri... s a ne mngie n toate necazurile noastre, pentru ca, prin mngierea cu care noi n sine suntem mngia ti de Dumnezeu, s a putem mngia pe cei ce se a a n vreun necaz (2 Cor.1,3-4). Ferice de cei blnzi. Matei 5,5 cre n fericiri descoperim o cale crescnd a de experien ta stin a. Aceia care au sim tit nevoia de Hristos, aceia care au plns din cauza [14] p acatului s i au stat mpreun a cu Hristos n s coala durerii, vor nv a ta tor. blnde tea de la Divinul nv a ta R abdarea s i omenia, n caz de nedreptate, nu erau nsu siri pre tuite de p agni sau de iudei. Declara tia f acut a de Moise sub inspira tia Duhului Sfnt, c a el era cel mai blnd om de pe p amnt, n-a fost socotit a, ca ind o laud a, de c atre cei din vremea sa, ci mai degrab a a strnit mil a sau dispre t. Dar Isus pune blnde tea printre cele dinti nsu siri pentru mp ar a tia Sa. Chiar n via ta s i caracterul S au se descoper a frumuse tea dumnezeiasc a a acestei virtu ti. Isus, str alucirea slavei Tat alui, n-a crezut ca un lucru de apucat s a e deopotriv a cu Dumnezeu, ci S-a dezbr acat pe Sine nsu si s i a luat chip de rob, f acndu-se asemenea oamenilor (Filip. 2,6-7). El a consim tit s a treac a prin toate experien tele umilitoare ale vie tii, umblnd printre ii oamenilor nu ca un mp arat, ca s a cear a omagiu, ci ca Unul a c arui misiune era de a sluji altora. Nu era n purtarea Sa nici o pat a de bigotism, nici o asprime. R ascump ar atorul lumii avea o natur a mai presus dect ngereasc a; totu si blnde tea s i umilin ta care i atr ageau pe to ti la El, erau strns legate de maiestatea Sa dumnezeiasc a. Isus Se golea pe Sine s i, n tot ce f acea, eul nu se ar ata. El supunea totul voin tei Tat alui S au. Cnd misiunea Sa pe p amnt era aproape

Fericirile

17

de ncheiere, El putea s a zic a: Eu Te-am prosl avit pe p amnt, am sfr sit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac (Ioan 17,4). Si tot El ne d a ndemnul: nv a ta ti de la Mine, c aci Eu sunt blnd s i smerit cu inima. Dac a voie ste cineva s a vin a dup a Mine, s a se lepede de sine (Mat.11,29; 16,24), eul s a e detronat s i s a nu mai aib a [15] domnia n suet. Acela care prive ste la Hristos n t ag aduirea Sa de Sine, n smerenia inimii Sale, va constrns s a zic a, a sa cum zicea s i Daniel cnd L-a v azut pe Acela care era asemenea Fiului omului: Frumuse tea puterii mele se schimb a n slu tenie (Dan. 10,8). Independen ta s i domina tia sinelui, cu care ne pream arim de multe ori, sunt v azute n adev arata lor tic alo sie, ca ind semnele robiei lui Satana. Firea omeneasc a se lupt a totdeauna pentru ntietate, este totdeauna gata de ceart a, dar acela care l a a pe Isus este golit de eu, de mndrie, de iubire, de ntietate s i n suetul lui este pace. Eul este pus n slujba Duhului Sfnt. Atunci nu mai ardem de dorin ta de a avea locul cel mai de frunte. Nu mai avem ambi tia de a da buzna s i a izbi cu coatele spre a atrage aten tia, ci sim tim c a locul nostru cel mai nalt este la picioarele Mntuitorului. Privim la Isus, a steptnd ca mna Sa s a ne conduc as i glasul S au s a ne c al auzeasc a. Apostolul Pavel a sim tit aceasta s i a zis: Am fost r astignit mpreun a cu Hristos s i tr aiesc dar nu mai tr aiesc eu, ci Hristos tr aie ste n mine. Si via ta pe care o tr aiesc acum n trup, o tr aiesc n credin ta n Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit s i S-a dat pe Sine nsu si pentru mine (Gal.2,20). Cnd l primim pe Hristos ca pe un oaspete n suet, pacea lui Dumnezeu, care ntrece orice pricepere, va p azi inimile s i min tile noastre prin Hristos Isus. Via ta Mntuitorului pe p amnt, de si tr ait a de pace. n timp ce vr n mijlocul luptei, a fost o via ta ajma sii furio si l urm areau continuu, El zicea: Cel ce M-a trimis este cu Mine, Tat al nu M-a l asat singur, pentru c a totdeauna fac ce-I este pl acut (Ioan 8,29). Nici o furtun a de mnie omeneasc a sau satanic a nu era n stare s a tulbure lini stea acelei des avr site comuniuni cu Dumnezeu. Si El [16] ne spune: V a las pacea Mea, Lua ti jugul Meu asupra voastr as i nv a ta ti de la Mine, c aci Eu sunt blnd s i smerit cu inima, s i ve ti g asi odihn a pentru suetele voastre (Matei 11,29). Purta ti mpreun a cu Mine jugul servirii pentru slava lui Dumnezeu s i pentru ridicarea omenirii s i ve ti vedea c a jugul e u sor s i povara este u soar a.

18

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

Iubirea de noi ne distruge pacea. Ct a vreme mai tr aie ste eul, suntem gata s a-l ferim de morticare sau insult a; dar, dac a a murit, iar via ta noastr a este ascuns a cu Hristos n Dumnezeu, atunci nu ne va mai durea, dac a nu vom b aga ti n seam a sau vom dispre tui ti. de repro de dispre Atunci vom surzi fa ta suri s i orbi fa ta ts i insult a. Dragostea este ndelung r abd atoare, este plin a de bun atate; dragostea nu se laud a, nu se um a de mndrie, nu se poart a necuviincios, nu caut a folosul s au, nu se mnie, nu se gnde ste la r au, nu se bucur a de nelegiuire, ci se bucur a de adev ar, acoper a totul, crede totul, n ad ajduie ste totul, sufer a totul. Dragostea nu va pieri niciodat a (1 Cor.13,4-8). Fericirea izvort a din bucuriile p amnte sti este tot a sa de schimb atoare ca s i mprejur arile care i dau na stere; dar pacea lui Isus este o pace continu as i d ainuitoare. Ea nu depinde de nici una dintre mprejur arile vie tii, nici de mul timea bog a tiilor, nici de num arul prietenilor p amnte sti. Hristos este izvorul de ap a vie, s i fericirea primit a de la El nu va pieri niciodat a. Blnde tea Domnului Hristos manifestat a n c amin i va face ferici ti pe cei ce-l locuiesc; ea nu provoac a ceart a, nu d a nici un r aspuns aspru, ci lini ste ste rea aprins a, r aspndind o amabilitate care va sim tit a de to ti cei care se [17] g asesc n cercul lui ncnt ator. Dac a este nutrit a n inim a, ea face ca familiile de pe p amnt s a e o parte a marii familii de sus. E mult mai bine pentru noi s a suferim sub o nvinuire fals a, dect s a ne mpov ar am cu chinul r azbun arii mpotriva vr ajma silor no stri. Duhul de ur as i r azbunare a luat na stere n Satana s i nu poate aduce dect r au aceluia care l nutre ste. Smerenia inimii, blnde tea aceea, care este rodul r amnerii n Hristos, este adev arata tain aa binecuvnt arii. El sl ave ste pe cei blnzi, mntuindu-i (Ps.149,4). Cei blnzi vor mo steni p amntul. Prin dorin ta de n al tare de sine a intrat p acatul n lume s i primii no stri p arin ti au pierdut st apnirea asupra acestui p amnt frumos, mp ar a tia lor. Numai prin t ag aduirea de sine, Hristos r ascump ar a ce e pierdut. El spune c a noi s trebuie s a biruim a sa cum a biruit El (Apoc. 3,12). Prin umilin ta i predare de sine, putem deveni mo stenitori mpreun a cu El atunci cnd cei blnzi vor mo steni p amntul (Ps.37,11). P amntul f ag aduit celor blnzi nu va ca acesta, ntunecat de umbra mor tii s i a blestemului. Dar noi, dup a f ag aduin ta Lui, a stept am ceruri noi s i un p amnt nou, n care va locui neprih anirea. Nu

Fericirile

19

va mai nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu s i al Mielului va n ea. Robii Lui i vor sluji. (2 Petru 3,13; Apoc.22,3). Nu mai este nici dezam agire, nici ntristare, nici p acat, nimeni care s a zic a: Sunt bolnav; nu mai sunt nici cortegii de nmormntare, nici plns, nici moarte, nici desp ar tiri, nici inimi zdrobite; ci Isus va acolo, pacea va acolo. Acolo nu le va foame, nici nu le va sete; nu-i va bate ar si ta, nici soarele; c aci Cel ce are mil a de ei, i va c al auzi s i-i va duce la izvoare de ape. (Is.49,10). Ferice [18] de cei amnzi s i nseta ti dup a neprih anire, c aci ei vor s atura ti. Matei 5,6. Neprih anirea este sn tenie, asem anare cu Dumnezeu, s i Dumnezeu este iubire (1 Ioan 4,16). Ea este tr airea Legii lui Dumnezeu, pentru c a toate poruncile Tale sunt drepte (Ps. 119,172) s i iubirea este lumina s i via ta lui Dumnezeu. Neprih anirea lui Dumnezeu este ntrupat a n Hristos. Noi primim neprih anirea, primindu-L pe El. Dreptatea sau neprih anirea nu se cap at a nici prin lupte chinuitoare sau munci istovitoare, nici prin daruri sau sacricii, ci ea este dat a n dar oric arui suet care amnze ste s i nseteaz a dup a ea. Voi to ti cei nseta ti, veni ti la ape, chiar s i cel ce n-are bani! Veni ti s i cump ara ti bucate... f ar a bani s i f ar a plat a. Neprih anirea lor este de la Mine, zice Domnul, s i Iat a Numele pe care I-L vor da: Domnul, neprih anirea noastr a (Isaia 55,1; 54,17; Ier. 23,6). Nimeni de pe p amnt nu poate s a dea ceea ce va potoli foamea s i s setea suetului. Dar Isus zice: Iat a, Eu stau la u sa i bat; dac a aude cineva glasul Meu s i deschide u sa, voi intra la el, voi cina cu el s i el cu Mine. Eu sunt Pinea vie tii. Cine vine la Mine, nu va amnzi niciodat a, s i cine crede n Mine nu va nseta niciodat a (Apoc. 3,20; [19] Ioan 6,35). Dup a cum avem nevoie de hran a, pentru sus tinerea puterii noastre corporale, tot a sa avem nevoie de Hristos, pinea din ceruri, pentru a ne sus tine via ta spiritual as i a ne da putere s a facem faptele lui Dumnezeu. Dup a cum corpul prime ste continuu mncarea care sus tine via ta s i vigoarea, tot a sa s i suetul trebuie s a comunice continuu cu Hristos, supunndu-se Lui s i depinznd n totul de El. Dup a cum c al atorul obosit caut a izvorul n pustie s i, cnd l g ase ste, si potole ste setea arz atoare, tot a sa s i cre stinul, cnd nseteaz a

20

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

dup a apa curat a a vie tii, o va c ap ata de la Hristos, care este izvorul de ap a vie. Cnd recunoa stem des avr sirea caracterului Mntuitorului nostru, vom dori s a m cu totul schimba ti s i rennoi ti dup a chipul cur a tiei Sale. Cu ct l cunoa stem mai mult pe Dumnezeu, cu att mai nalt va idealul nostru n ce prive ste caracterul s i cu att mai serioas a dorin ta noastr a de a ne asem ana cu El. Cnd suetul se prinde de Dumnezeu, un element divin se une ste cu cel omenesc, s i inima doritoare poate s a zic a: Da, suete, ncrede-te n Dumnezeu, c aci de la Dumnezeu mi vine n adejdea (Ps.62,5). mnt de lips Dac a ai un sim ta a n suetul t au, dac a amnze sti s i nsetezi dup a neprih anire, aceasta este o dovad a c a Hristos a lucrat asupra inimii tale, ca s a poat a c autat spre a face pentru tine, prin darul Duhului Sfnt, ceea ce tu singur nu e sti n stare s a faci. Nu trebuie s a c aut am a ne potoli setea la ni ste pria se, pentru c a marele izvor este chiar deasupra noastr as i din apele lui mbel sugate putem s a bem dup a voie, numai dac a ne ridic am pu tin mai sus pe calea [20] credin tei. Cuvintele lui Dumnezeu sunt izvoarele vie tii. Dac a ve ti c auta aceste izvoare de ap a vie, ve ti adu si, prin Duhul Sfnt, n comuniune cu Hristos. Adev aruri foarte cunoscute vor nf a ti sate ntr-o lumin a nou a; texte din Scriptur a v a vor izbi privirile cu un nou n teles, ca un fulger de lumin a; ve ti vedea leg atura altor adev aruri ale lucr arii de mntuire s i atunci ve ti s ti c a Hristos v a conduce; un tor divin este al nv a ta aturi de voi. Isus zicea: Apa pe care i-o voi da Eu se va preface n el ntr-un izvor de ap a, care va t sni n via ta ve snic a (Ioan 4,14). Cnd Duhul Sfnt v a descoper a adev arul, ve ti strnge drept comoar a cele mai pre tioase experien te s i ve ti avea dorin ta de a vorbi s i altora despre lucrurile aduc atoare de mngiere, care v-au fost descoperite. Cnd ve ti veni n leg atur a cu ei, le ve ti mp art as i idei noi cu privire la caracterul sau lucrarea lui Hristos. Ve ti avea o nou a descoperire despre iubirea Sa milostivitoare, spre a o mp art as i s i acelora care-L iubesc s i care nu-L iubesc. Da ti s i vi se va da (Luca 6,38), deoarece Cuvntul lui Dumnezeu este o fntn a din gr adini, un izvor de ape vii, ce curge din Liban (Cnt. Cnt. 4,15). Inima care a gustat o dat a iubirea lui Hristos dore ste f ar a ncetare un torent s i mai adnc s i, dac a ve ti da, ve ti

Fericirile

21

primi ntr-o m asur a mai bogat as i mai abundent a. Orice descoperire a lui Dumnezeu pentru suet m are ste puterea de a cunoa ste s i de a iubi. Strig atul nentrerupt al inimii este: Mai mult despre Tine s i totdeauna r aspunsul Scripturii este: Cu mult mai mult (Rom. 5,9-10), pentru c a lui Dumnezeu i place s a fac a nespus mai mult [21] dect cerem sau gndim noi (Efes.3,20). Lui Isus, care S-a golit pe Sine pentru mntuirea omenirii pierdute, I S-a dat Duhul Sfnt f ar a m asur a. Tot astfel el va dat oric arui urma s al lui Hristos atunci cnd toat a inima este predat a pentru ca Isus s a locuiasc a n ea. nsu si Domnul nostru a dat porunca: Fi ti plini de Duh (Efes.5,18) s i aceast a porunc a este s i o f ag aduin ta c a ea va mplinit a. Tat al a avut buna pl acere ca n Hristos s a locuiasc a toat a plin atatea s i n El ave ti totul deplin (Col. 1,19; 2,10). Dumnezeu a rev arsat iubirea Sa f ar a m asur a, ca s i pic aturile de ploaie care r acoresc p amntul. El zice: S a picure cerurile de sus s i s a ploaie norii neprih anirea! S a se deschid a p amntul, s a dea din el mntuirea s i s a ias a totdeauna din el izb avirea. Cei nenoroci ti s i cei lipsi ti caut a ap as i nu este; li se usuc a limba de sete. Eu, Domnul, i voi asculta; Eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi p ar asi. Voi face s a izvorasc a ruri pe dealuri s i izvoare n mijlocul v ailor; voi preface pustia n iaz s i p amntul uscat n s uvoaie de ap a (Is. 45,8; 41,17-18). Si noi to ti am primit din plin atatea Lui s i har dup a har (Ioan 1,16). Ferice de cei milostivi, c aci ei vor avea parte de mil a. Matei 5,7 Inima omului este rece din re, ntunecat as i lipsit a de iubire. un spirit de mil Ori de cte ori cineva d a pe fa ta as i iertare, nu face aceasta de la sine, ci prin inuen ta Duhului lui Dumnezeu, care planeaz a asupra inimii sale. Noi l iubim, pentru c a El ne-a iubit [22] mai nti (1 Ioan 4,19). Dumnezeu este izvorul oric arei ndur ari. Numele Lui este ndu de noi dup r ator s i milostiv (Ex. 34,6). El nu Se poart a fa ta a cum merit am. Nici nu ntreab a dac a suntem vrednici de iubirea Lui, ci revars a asupra noastr a bog a tiile iubirii Sale, pentru ca s a ne fac a vrednici. El nu este r azbun ator. Nu caut a s a pedepseasc a, ci s a r ascumpere. ns as i asprimea pe care El o manifest a prin providen ta Sa este manifestat a pentru mntuirea celui ab atut. El dore ste din

22

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

toat a inima s a u sureze vaiurile oamenilor s i s a pun a balsamul S au pe r anile lor. Este adev arat c a Dumnezeu nu socote ste pe cel vinovat drept nevinovat (Ex.34,7), dar i va ndep arta vinov a tia. Cei milostivi sunt p arta si de re dumnezeiasc a s i prin ei se exprim a iubirea plin a de comp atimire a lui Dumnezeu. To ti aceia ale c aror inimi sunt unite cu inima Iubirii Nem arginite vor c auta s a ndrepte s i nu s a osndeasc a. Hristos, locuind n suet, este un izvor care nu seac a niciodat a. Oriunde locuie ste El, va bel sug de binefacere. La strig atul celor r at aci ti, la strig atul victimelor naufragiate din cauza lipsei s i p acatului, cre stinul nu ntreab a: Merit a ei oare? ci: Cum pot s a le vin n ajutor? n cei mai nr ai ti, n cei mai dec azu ti, el vede suete pentru care Hristos a murit, ca s a le mntuiasc as i pentru care Isus le-a ncredin tat copiilor S ai slujba mp ac arii. Milostivi sunt aceia care dau dovad a de mpreun a sim tire cu cei [23] s armani, suferinzi s i ap asa ti. Iov spune: C aci sc apam pe s aracul care cerea ajutor s i pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvntarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima v aduvei. M a mbr acam cu dreptate s i-i slujeam de mbr ac aminte; neprih anirea mi era manta s i turban. Orbului i eram ochi s i s chiopului picior. Celor nenoroci ti le eram tat as i cercetam pricina celui necunoscut (Iov. 29,12-16). Exist a mul ti oameni pentru care via ta este o lupt a plin a de chin. Ace stia si dau seama de lipsurile lor s i sunt nenoroci ti s i nencrez atori; ei si nchipuie c a n-au nici un motiv s a e recunosc atori. Cuvinte amabile, priviri pline de iubire, cuvinte de pre tuire ar pentru mul ti dintre ace sti lupt atori singuratici ca un pahar de ap a rece pentru un suet nsetat. Un cuvnt de simpatie, o fapt a de amabilitate ar ridica poverile care apas a greu pe umerii istovi ti. Si ecare cuvnt sau fapt a de amabilitate dezinteresat a este o expresie a iubirii lui Hristos pentru omenirea pierdut a. Cel milostiv va c ap ata ndurare, suetul binef ac ator va s aturat s i cel ce ud a pe al tii va udat s i el (Prov. 11,25). Omul milos are parte de pace dulce, iar cel ce sluje ste cu dezinteres binele . Duhul Sfnt, care altora, va avea o mul tumire binecuvntat a n via ta , va ndulci inimile aspre s r amne n suet s i este nvederat n via ta i va da na stere la simpatie s i duio sie. Ve ti secera ceea ce a ti sem anat. Ferice de cel ce ngrije ste de cel s arac... Domnul l p aze ste s i-l . El este fericit pe p tine n via ta amnt s i nu-l la si la bunul plac al

Fericirile

23

; vr ajma silor lui. Domnul l sprijine ste cnd este pe patul de suferin ta [24] i u sureaz a durerile n toate bolile lui (Ps.41,1-3). Cel ce si pred a via ta lui Dumnezeu, n servire pentru copiii S ai, este legat de Acela care are toate resursele universului, la porunca Sa. Via ta sa este legat a de via ta lui Dumnezeu prin lan tul de aur al f ag aduin telor neschimb atoare. Domnul nu-l va l asa n ceasul suferin tei s i al strmtor arii. Si Dumnezeul meu are s a ngrijeasc a de toate trebuin tele voastre, dup a bog a tia Sa, n slav a, n Isus Hristos (Filip. 4,19). Si, n ceasul strmtor arii nale, cel milostiv va aa sc aparea n harul Mntuitorului plin de ndurare s i va primit n loca surile ve snice. Ferice de cei cu inima curat a, c aci ei vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5,8. Iudeii erau a sa de grijulii n ce prive ste cur a tia ceremonial a, nct ornduirile lor erau extrem de mpov ar atoare. Mintea lor era s ocupat a cu a i restric tii s i, de teama de a nu se mnji pe dinafar a, nu observau murd aria pe care egoismul s i r autatea le-o l asau n suet. Isus nu pomene ste despre aceast a cur a tie ceremonial a ca ind una dintre condi tiile de a intra n mp ar a tia Sa, ci scoate n eviden ta nevoia de cur a tie a inimii. n telepciunea care vine de sus este mai nti curat a (Iacov 3,17). n cetatea lui Dumnezeu, nu va intra nimic care este mnjit. To ti aceia care vor locui acolo trebuie s a ajung a s a de la Domnul Isus se va aib a aici o inim a curat a. n acela care nva ta ar ata un dezgust crescnd pentru o purtare nengrijit a, pentru cuvinte [25] necuviincioase s i pentru cugete murdare. Cnd Hristos locuie ste n inim a, va cur a tie s i noble te att n cugete, ct s i n fapte. ns a cuvintele lui Isus, Ferice de cei cu inima curat a, au un n teles mai adnc, referindu-se nu numai la cur a tie n sensul n care o n telege lumea, adic a de a neatins de senzualitate sau poft a, ci s i la faptul c a trebuie s a aib a un suet curat; s a e neatins de mndrie s i egoism; umil, dezinteresat s i la fel ca un copil. Numai cei care se aseam an a se pot pre tui unii pe al tii. Dac a nu primi ti n ns as i via ta voastr a principiul iubirii pline de sacriciu de sine, care este principiul caracterului S au, nu l pute ti cunoa ste pe Dumnezeu. Inima care este am agit a de Satana l socote ste pe tiranic Dumnezeu o in ta a, nenduplecat a; nsu sirile egoiste ale rii omene sti, chiar ale lui Satana, sunt atribuite Creatorului plin de iubire. si-ai nchipuit, zice El, c a Eu sunt ca tine (Ps. 50,21).

24

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

Purtarea Sa cu oamenii este r ast alm acit a ca ind expresia unei naturi arbitrare, r azbun atoare. Tot a sa s i Biblia, tezaurul bog a tiilor harului S au. Slava adev arurilor ei, care sunt tot a sa de nalte ca s i cerul s i cuprind ve snicia, nu este n teleas a. Pentru cea mai mare parte a omenirii, Hristos nsu si este ca un l astar care iese dintr-un p amnt uscat s i nu v ad n El nici o frumuse te care s a atrag a privirile (Isaia 53,2). Cnd Isus era printre oameni, ca descoperire a lui Dum : E nezeu n re omeneasc a, fariseii s i c arturarii I-au spus n fa ta sti Samaritean s i c a ai drac (Ioan 8,48). Pn as i ucenicii erau a sa de orbi ti de egoismul inimilor lor, nct nu puteau s a-L n teleag a pe Acela care venise s a le arate iubirea Tat alui. Acesta este motivul pentru care Isus umbla n singur atate, nen teles de oameni. Numai [26] n ceruri era El n teles pe deplin. Cnd va veni Hristos n slava Sa, nelegiui tii nu vor putea s a-L pentru cei care priveasc a. Lumina prezen tei Sale, care este via ta l iubesc, este moarte pentru cei nelegiui ti. A steptarea venirii Sale este pentru ei o a steptare nfrico sat a a judec a tii s i v apaia unui foc (Evrei 10,27). Cnd se va ar ata El, ei se vor ruga s a e ascun si de la fa ta Aceluia care a venit s a-i r ascumpere. Dar pentru inimile care au ajuns s a e cur a tite prin prezen ta Duhului Sfnt, lucrurile stau cu totul altfel. Ace stia pot s a-L cunoasc a pe Dumnezeu. Moise a fost ascuns n cr ap atura stncii cnd i s-a descoperit slava lui Dumnezeu; tot a sa, numai cnd suntem ascun si n Hristos putem s a vedem iubirea lui Dumnezeu. Cine iube ste cur a tia inimii s i are bun avoin ta pe buze este prie , noi l vedem aici s ten cu mp aratul (Prov. 22,11). Prin credin ta i acum. n experien ta vie tii noastre de toate zilele, putem s a vedem bun atatea s i milostivirea Sa n manifestarea purt arii Sale de grij a. l recunoa stem n caracterul Fiului S au. Spiritul Sfnt ia adev arul cu privire la Dumnezeu s i la Acela pe care L-a trimis El s i l dezv aluie priceperii s i inimii. Cei cura ti cu inima l v ad pe Dumnezeu ntr-o nou as i duioas a leg atur a, ca R ascump ar ator al lor; s i, cnd v ad cur a tia s i frumuse tea caracterului S au, doresc s a reecte chipul S au. Ei l v ad ca Tat a, care dore ste din toat a inima s a cuprind a n bra tele Sale un u care se ntoarce, s i inima lor este plin a de o bucurie negr ait a s i de slav a. Cei cura ti cu inima l v ad pe Dumnezeu n lucr arile minilor [27] Sale, n lucrurile frumoase care se a a n universul acesta.

Fericirile

25

n Cuvntul S au, ei citesc n rnduri clare descoperirea ndur arii Sale, bun atatea Sa s i harul S au. Adev arurile care sunt ascunse de cei n telep ti s i pricepu ti sunt descoperite copiilor. Frumuse tea s i valoarea adev arurilor, care sunt ascunse de cei n telep ti n felul lumii, sunt ncrez desf as urate f ar a ncetare naintea acelora care au o dorin ta atoare, copil areasc a, de a cunoa ste s i de a face voia lui Dumnezeu. Noi n telegem adev arul atunci cnd noi n sine ajungem p arta si de re dumnezeiasc a. Cei cura ti cu inima tr aiesc ca s i cum s-ar aa chiar n prezen ta lui Dumnezeu, n timpul, pe care El li-l ng aduie n lumea aceasta n fa n via s i l vor vedea fa ta ta ta viitoare, nemuritoare, a sa cum l vedea s i Adam cnd umbla s i vorbea cu Dumnezeu n Eden. Acum vedem ca ntr-o oglind a, n chip ntunecos; dar atunci vom vedea n fa (1 Cor. 13,12). fa ta ta Ferice de cei mp aciuitori, c aci ei vor chema ti i ai lui Dumnezeu. Matei 5,9. Hristos este Prin tul p acii (Isaia 9,6), iar misiunea Lui este de a restabili pacea pe p amnt s i n ceruri, pacea pe care p acatul a , nimicit-o. Deci, indc a suntem socoti ti neprih ani ti prin credin ta avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos (Rom. 5,1). Oricine consimte s a renun te la p acat s i si deschide inima n fa ta iubirii lui Hristos, se face p arta s al acestei p aci cere sti. Nici nu exist a o alt a pace n afar a de aceasta. Harul lui Hristos primit n inim a supune vr ajm as ia; el potole ste lupta s i umple suetul [28] cu iubire. Acela care este n pace cu Dumnezeu s i cu semenii S ai nu poate s a e nenorocit. Invidia nu se va aa n inima sa; b anuielile rele nu- si vor g asi loc acolo; ura nu poate s a existe. Inima care este n la pacea cereasc armonie cu Dumnezeu este p arta sa as i va mpr as tia inuen ta ei binecuvntat a n jur. Spiritul p acii se va odihni ca s i roua pe inimile obosite s i tulburate de lupt a lumeasc a. Urma sii lui Hristos sunt trimi si n lume cu solia p acii. Acela care, prin inuen ta lini stit as i ne stiut a a unei vie ti snte, va descoperi iubirea lui Hristos, acela care, prin cuvnt s i fapt a, l va conduce pe altul s a renun te la p acat s i s a- si predea inima lui Dumnezeu este un f ac ator de pace, un mp aciuitor. Ferice de cei mp aciuitori, pentru c a ei vor chema ti i ai lui Dumnezeu. Spiritul p acii este dovada leg aturii lor cu cerul.

26

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

Atmosfera pl acut a a lui Hristos i nconjoar a. Parfumul vie tii, al frumuse tii caracterului, descoper a lumii faptul c a ei sunt copii ai lui Dumnezeu. V azndu-i, oamenii recunosc c a ei au fost cu Isus. Oricine iube ste este n ascut din Dumnezeu. Dac a n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui, dar to ti cei care sunt c al auzi ti de Duhul lui Dumnezeu sunt i ai lui Dumnezeu (1 Ioan 4,7; Rom. 8,9-14). R am as i ta lui Iacov va n mijlocul multor popoare, ca o rou a care vine de la Domnul, ca ploaia m arunt a pe iarb a, care nu se bizuie [29] pe nimeni s i nu atrn a de copiii oamenilor (Mica 5,7). Ferice de cei prigoni ti din pricina neprih anirii, c aci a lor este mp ar a tia cerurilor. Matei 5,10. Isus nu prezint a urma silor S ai speran ta de a ajunge la slav as i ferit bog a tii p amnte sti s i de a avea parte de o via ta a de ncerc ari, torul lor ci El le prezint a privilegiul de a umbla mpreun a cu nv a ta pe calea t ag aduirii de sine s i a oc arii, din pricin a c a lumea nu-i cunoa ste. El, care a venit s a r ascumpere omenirea pierdut a, a fost primit cu mpotrivire de c atre for tele unite ale vr ajma silor lui Dumnezeu s i ai omului. Uni ti ntr-o confedera tie f ar a mil a, oamenii r ai s i ngerii r ai s-au ridicat mpotriva Prin tului p acii. Cu toate c a ecare cuvnt s i fapt a a Sa respira numai mil a dumnezeiasc a, faptul c a nu se potrivea cu lumea d adea na stere la cea mai drz a mpotrivire. Din cauz a c a pasiunilor rele ale rii noastre, El a nu voia s a dea nici o ng aduin ta trezit cea mai aprig a mpotrivire s i vr ajm as ie. Tot a sa se ntmpl a cu to ti cei care tr aiesc cu evlavie n Hristos Isus. ntre neprih anire s i p acat, iubire s i minciun a, este o lupt a ce nu poate oprit a. Cnd cineva prezint a iubirea lui Hristos s i frumuse tea sn teniei, i d a la iveal a pe supu sii mp ar a tiei lui Satana, iar prin tul r aut a tii se simte provocat s a se mpotriveasc a. Prigoana s i ocara i a steapt a pe to ti aceia care sunt p atrun si de spiritul lui Hristos. Caracterul prigoanei se schimb a tot timpul; dar principiul, spiritul care st a la temelia ei, este acela si care i-a ucis ntotdeauna pe cei ale si ai [30] Domnului, nc a din zilele lui Abel. Cnd oamenii caut a s a e n armonie cu Dumnezeu, vor vedea c a ru sinea crucii n-a ncetat. Domniile, puterile s i spiritele rele din locurile cere sti se ridic a la lupt a mpotriva tuturor acelora care dau ascultare legii cerului. De aceea, departe de a le produce mhnire,

Fericirile

27

prigoana trebuie s a aduc a bucurie ucenicilor lui Hristos, pentru c a aceasta este o dovad a c a ei merg pe urmele Maestrului lor. Este adev arat c a Domnul n-a f ag aduit poporului S au scutire de ncerc ari s i greut a ti, dar El a f ag aduit ceva ce e cu mult mai de pre t. El a zis: Si puterea ta s a tin a ct zilele tale. Harul Meu ti este de ajuns; c aci puterea Mea n sl abiciune este f acut a des avr sit a. (Deut.33,25; 2 Cor.12,9). Dac a sunte ti chema ti s a trece ti prin cuptorul de foc din pricina Numelui S au, Isus va al aturi de voi, a sa cum a fost s i cu cei trei credincio si din Babilon. Aceia care l iubesc pe R ascump ar atorul lor se vor bucura de ecare ocazie de a lua de parte mpreun a cu El la umilire s i ocar a. Iubirea pe care o au fa ta Domnul lor face ca suferin ta pentru Numele Lui s a e dulce. n toate veacurile, Satana i-a prigonit pe cei ai lui Dumnezeu. El i-a chinuit s i i-a dus la moarte, dar n moarte ei au ajuns biruitori. Prin credin ta lor statornic a, ei au descoperit pe Cineva mult mai puternic dect Satana. Satana putea s a chinu-iasc as i s a ucid a trupul, dar nu se putea atinge de via ta care era ascuns a cu Hristos n Dumnezeu. El putea s a-i arunce n nchisori, dar nu putea s a nc atu seze spiritul. s Ei puteau s a priveasc a dincolo de cea ta i s a vad a slava, zicnd: Eu socotesc c a suferin tele din vremea de acum nu sunt vrednice s a e de noi. puse al aturi cu slava viitoare, care are s a e descoperit a fa ta C aci ntrist arile noastre u soare de-o clip a lucreaz a pentru noi tot [31] mai mult o greutate ve snic a de slav a. (Rom. 8,18: 2 Cor. 4,17). Prin ncerc ari s i persecu tie, slava caracterul lui Dumnezeu este descoperit a n cei ale si ai S ai. Biserica lui Dumnezeu, urt as i persecutat a de lume, este educat as i disciplinat a n s coala lui Hristos. Pe p amnt, ei umbl a pe calea cea strmt as i sunt cur a ti ti n cuptorul suferin tei. Ei l urmeaz a pe Hristos prin lupte drze, dau dovad a de t ag aduire de sine s i sufer a amarnice dezam agiri, dar experien ta lor c chinuitoare i nva ta a vina s i nenorocirile sunt aduse de p acat s i privesc la el cu groaz a. Fiind p arta si la suferin tele lui Hristos, ei sunt sorti ti s a e s i p arta si ai slavei Sale. n viziune sfnt a, profetul a v azut triumful poporului lui Dumnezeu. El zice: Si am v azut ca o mare de sticl a amestecat a cu foc; s i pe marea de sticl a, cu al autele lui Dumnezeu n mn a, st ateau biruitorii arei Ei cntau cntarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, s i cntarea Mielului s i ziceau: Mari s i minunate sunt lucr arile tale, Doamne, Dumnezeule, Atotputernice! Drepte s i adev arate sunt c aile Tale, mp arate al Neamurilor.

28

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

Ace stia vin din necazul cel mare; ei s i-au sp alat hainele s i le-au albit n sngele Mielului. Pentru aceasta stau ei naintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu s i-I slujesc zi s i noapte n templul Lui. Cel ce s ade pe scaunul de domnie si va ntinde peste ei cortul Lui (Apoc. 15,2-3; 7,14-15). Ferice va de voi cnd oamenii v a vor oc ar. Matei 5,11. nc a de la c aderea sa, Satana a lucrat prin mijloace de am agire. Dup a cum L-a prezentat n chip fals pe Dumnezeu, tot a sa, prin [32] agen tii s ai, i nf a ti seaz a fals pe copiii lui Dumnezeu. Mntuitorul zice: Oc arile celor ce Te oc ar asc pe Tine, cad asupra Mea (Ps.69,9). n acela si fel, ele cad asupra ucenicilor S ai. N-a existat niciodat a un om care s a umblat printre oameni s i s a fost oc art cu mai mare cruzime ca Fiul omului. El a fost luat n rs s i batjocorit din cauza ascult arii Sale neclintite de principiile sntei Legi a lui Dumnezeu. Ei L-au urt f ar a temei. Cu toate acestea, El a stat lini stit n fa ta vr ajma silor S ai, declarnd c a ocara este o parte din mo stenirea cre stinului, sf atuindu-i pe urma sii S ai cum s a tin a piept s age tilor r aut a tii s i ndemnndu-i s a nu sl abeasc a atunci cnd sunt prigoni ti. Chiar dac a batjocura ar putea ponegri bunul nume, ea nu poate s a p ateze caracterul. Acesta este n mna lui Dumnezeu. Atta timp ct nu consim tim s a p ac atuim, nici o putere nici omeneasc a, nici diavoleasc a nu este n stare s a aduc a o pat a asupra suetului. Un om a c arui inim a si pune ncrederea n Dumnezeu r amne acela si n ceasul celor mai dureroase ncerc ari s i celor mai descurajatoare mprejur ari, ca s i atunci cnd toate i merg bine, cnd lumina s i bun avoin ta lui Dumnezeu par a asupra lui. Cuvintele sale, motivele sale, faptele sale pot r ast alm acite s i falsicate, dar el nu ia seama la lucrul acesta, pentru c a are altceva mai bun de f acut. Ca s i Moise, el rabd a ca s i cum ar v azut pe Cel ce este nev azut (Evr.11,27), privind nu la lucrurile care se v ad, ci la cele ce nu se v ad (2 Cor. 4,18). Hristos cunoa ste de aproape tot ceea ce este r au n teles s i r ast alm acit de oameni. Copiii S ai pot s a- si ng aduie s a a stepte cu r abdare s i ncredere lini stit a, orict de def aima ti sau de dispre tui ti ar , pentru c a nu este nimic ascuns, care s a nu e descoperit, iar aceia care-L onoreaz a pe Dumnezeu vor onora ti de El naintea oamenilor s i a [33] ngerilor.

Fericirile

29

Ferice va de voi cnd oamenii v a vor oc ar, v a vor prigoni, zicea Isus. Bucura ti-v as i veseli ti-v a. Apoi, El a ndreptat aten tia ascult atorilor S ai c atre profe tii care au vorbit n Numele Domnului, s ca pild a de suferin ta i r abdare (Iacov 5,10). Abel, cel dinti cre stin dintre ii lui Adam, a murit ca martir. Enoh a umblat cu Dumnezeu s i lumea nu l-a cunoscut. Noe a fost luat n b ataie de joc, ca fanatic s i alarmist. Al tii au suferit batjocuri, b at ai, lan turi s i nchisoare. Unii, ca s a dobndeasc a o nviere mai bun a, n-au vrut s a primeasc a izb avirea care li se d adea s i au fost chinui ti (Evrei 11,35-36). n toate timpurile, solii ale si ai lui Dumnezeu au fost batjocori ti s i persecuta ti; totu si, prin suferin ta lor, cunoa sterea de Dumnezeu a fost r aspndit a pretutindeni. Fiecare urma s al lui Hristos trebuia s a ia loc n linia de lupt as i s a duc a mai departe aceea si lucrare, s tiind c a du smanii ei nu pot s a fac a nimic mpotriva adev arului. Dumnezeu vrea s a spun a prin aceasta c a adev arul va ie si la iveal as i va ajunge subiect de cercetare s i discu tie chiar prin ocara aruncat a asupra lui. Mintea oamenilor trebuie s a e pus a n mi scare. Orice lupt a, orice ocar a, orice efort de a restrnge libertatea de con stiin ta constituie mijlocul lui Dumnezeu de a trezi spiritele, care altfel ar putea adormi. Ct de adesea s-a v azut aceasta n via ta solilor lui Dumnezeu! Cnd Stefan, nobil s i iscusit n vorbire, a fost omort cu pietre din porunca Sinedriului, n-a fost nici o pierdere pentru cauza Evangheliei. Lumina din ceruri, care str alucea pe fa ta sa, s i mila dumnezeiasc a, dovedit a n ultimele sale cuvinte de rug a, au fost ca o s ageat a ascu tit a a convingerii pentru Saul, fanaticul membru al Sinedriului, care st a- [34] tea al aturi. Mai trziu, prigonitorul fariseu, a devenit un vas ales s a poarte Numele lui Hristos naintea Neamurilor, naintea mp ara tilor s i naintea ilor lui Israel. La mult a vreme dup a aceea, b atrnul Pavel a scris din nchisoarea din Roma: Unii, este adev arat, propov aduiesc pe Hristos din pizm as i din duh de ceart a... nu cu gndul curat, ci ca s a mai adauge un necaz la lan turile mele. Ce ne pas a? Oricum: e de ochii lumii, e din toat a inima, Hristos este propov aduit (Filip. 1,15-18). Prin ntemni tarea lui Pavel, Evanghelia a fost vestit a n lung s i-n lat, s i suete au fost c stigate pentru Hristos chiar n palatul cezarilor. Prin eforturile Satanei de a o nimici, s amn ta care nu putreze ste a Cuvntului care este viu s i care r amne n veac (1 Petru 1,23) este sem anat a n inimile oamenilor; prin def aimarea s i

30

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

prigonirea copiilor S ai, Numele lui Hristos este m arit s i suete sunt mntuite. Mare este r asplata n ceruri a acelora care sunt martori pentru Hristos, prin prigoane s i oc ari. n timp ce oamenii caut a bunurile p amnte sti, Isus le ndreapt a aten tia spre r asplata cereasc a. Dar El nu pune toat a r asplata aceasta asupra vie tii viitoare; ea ncepe aici. Domnul I S-a ar atat lui Avraam n vremea de demult s i i-a zis: Eu sunt scutul t au s i r asplata ta cea foarte mare (Gen. 15,1). Aceasta este r asplata tuturor acelora care l urmeaz a pe Isus Hristos. S a ajungi n armonie cu Iehova Emanuel Acela n care sunt ascunse toate comorile n telepciunii s i ale s tiin tei, n El locuie ste... toat a plin atatea dumnezeirii (Col. 2,3), s a-L cuno sti, s a-L ai n inima ta, atunci cnd ea se deschide tot mai mult, ca s a primeasc a nsu sirile Sale, s a cunoasc a iubirea s i puterea Sa, s a aib a bog a tiile de nep atruns [35] ale lui Hristos, s a n teleag a tot mai mult care este l argimea, adncimea s i n al timea s i s a cunoa ste ti dragostea lui Hristos, care ntrece , ca s orice cuno stin ta a ajunge ti plini de toat a plin atatea dumnezeirii (Efes. 3,18-19), Aceasta este mo stenirea robilor Domnului, a sa este mntuirea care vine de la Mine, zice Domnul (Isaia 54,17). Aceasta era bucuria care umplea inima lui Pavel s i a lui Sila, cnd se rugau s i i aduceau laud a lui Dumnezeu la miezul nop tii, n nchisoarea din Filipi. Hristos era al aturi de ei s i lumina fe tei Sale f acea s a se mpr as tie ntunericul, umplnd locul cu slava cur tilor cere sti. Din Roma, Pavel scria, f ar a s a se ngrijeasc a de lan turile sale, cnd vedea cum nainteaz a lucrarea Evangheliei: Eu m a bucur de lucrul acesta s i m a voi bucura (Filip. 1,18). ns as i cuvintele lui Hristos de pe Munte r asun a iar as i n solia lui Pavel c atre comunitatea din Filipi, n mijlocul persecu tiilor: Bucura ti-v a totdeauna n Domnul! Iar as i zic: Bucura ti-v a! (Filip. 4,4). Voi sunte ti sarea p amntului. Matei 5,13. Sarea este pre tuit a pentru nsu sirile ei de a conserva. Cnd Dumnezeu i nume ste pe copiii S ai sare, El vrea s a-i nve te c a scopul pentru care a f acut din ei supu si ai harului S au este ca ei s a ajung a mijloace pentru mntuirea altora. Scopul lui Dumnezeu, cnd a ales un popor n fa ta ntregii lumi, a fost nu numai ca s a-i poat a adopta ca i s i ice, ci pentru ca, prin ei, lumea s a poat a primi harul care [36] aduce mntuire (Tit 2,11). Cnd Domnul l-a ales pe Avraam, a f acut aceasta nu numai pentru ca el s a e un prieten ales al S au, ci ca s a e

Fericirile

31

s i un mijlocitor al privilegiilor deosebite, pe care Domnul dorea s a le reverse asupra na tiunilor. Isus, n acea ultim a rug aciune mpreun a cu ucenicii S ai, nainte de r astignirea Sa, zicea: Si Eu nsumi M a sn tesc pentru ei, ca s i ei s a e sn ti ti prin adev ar (Ioan 17,19). Tot a sa s i cre stinii, care sunt cur a ti ti prin adev ar, vor avea calit a tile mntuitoare, care vor feri lumea de o total a dec adere moral a. Sarea trebuie s a e amestecat a cu substan ta c areia i se adaug a; ea trebuie s a p atrund as i s a str abat a, pentru ca s a conserve. Tot a sa, prin leg aturi personale s i tov ar as ie, se ntmpl a ca oamenii s a e atin si de puterea mntuitoare a Evangheliei. Ei nu sunt mntui ti cu gr amada, ci ecare n parte. Inuen ta personal a este o putere. Noi trebuie s a ne apropiem mai mult de aceia c arora vrem s a le ajut am. a cre Gustul s arii reprezint a puterea de via ta stinului, iubirea lui Isus n inim a, neprih anirea lui Hristos, care str abate via ta. Iubirea lui Hristos este molipsitoare s i impun atoare. Dac a locuie ste n noi, ea se va rev arsa s i asupra altora. Noi ne vom apropia de ei, pn a ce inimile lor vor nc alzite de interesul s i iubirea noastr a, lipsite de orice egoism. Credincio sii sinceri mpr as tie n jurul lor energie plin a , care p de via ta atrunde s i d a puteri morale suetelor pentru care ei lucreaz a. Nu puterea omului, ci puterea Spiritului Sfnt e ceea ce s avr se ste lucrarea transformatoare. Isus a ad augat solemna avertizare: Dac a sarea si pierde gustul, prin ce si va c ap ata iar as i puterea de a s ara? Atunci nu mai este bun a la nimic, dect s a e lep adat a afar as i c alcat a n picioare de oameni (Matei 5,13). n timp ce asculta cuvintele lui Hristos, norodul putea s a vad a [37] sarea alb a, lucind pe c ar arile unde fusese aruncat a, din cauz a c a si pierduse puterea de a s ara s i, prin urmare, ajunsese nefolositoare. Ea nf a ti sa foarte bine starea fariseilor s i efectul religiei lor asupra societ a tii. Ea reprezint a via ta ec arui suet de la care s-a dep artat puterea harului lui Dumnezeu s i care a devenit rece s i lipsit de Hristos. Oare cum ar m arturisirea sa? Unul ca acesta este privit de oameni s i de ngeri ca f ar a gust s i nepl acut. Unora ca ace stia Domnul Isus le spune: O, dac a ai rece sau n clocot! Dar, indc a e sti c aldicel, nici rece, nici n clocot, am s a te v ars din gura Mea (Apoc. 3,15-16). vie n Domnul Hristos, ca Mntuitor personal, F ar a o credin ta s este cu neputin ta a facem ca inuen ta noastr a s a e sim tit a ntr-o

32

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

lume plin a de ndoial a. Noi nu putem s a d am altora ceea ce noi n sine nu avem. Numai n m asura devo tiunii s i consacr arii noastre de Hristos putem s pentru binecuvntarea fa ta a exercit am o inuen ta s i n al tarea omenirii. Dac a nu exist a nici un serviciu real, nici o trainic nu va exista nici o iubire sincer a, nici o experien ta a, n via ta putere care s a ajute, nici o leg atur a cu cerul, nici o pl acere pentru Hristos. Dac a Spiritul Sfnt nu ne poate folosi ca factori, prin care s a vesteasc a lumii adev arul a sa cum este n Isus, noi suntem ca s i sarea care s i-a pierdut gustul s i este cu totul f ar a valoare. Prin faptul c a ne lipse ste harul lui Hristos, noi spunem lumii c a adev arul n care avem preten tia de a crede, n-are nici o putere sn titoare s i astfel, pn a acolo unde merge inuen ta noastr a, facem Cuvntul lui Dumnezeu f ar a nici o putere. Chiar dac a a s vorbi n limbi omene sti s i ngere sti s i n-a s avea dragoste, sunt o aram a sun atoare [38] sau un chimval z ang anitor. Si chiar dac a a s avea darul prorociei s i a s cunoa ste toate tainele s i toat as tiin ta, chiar dac a a s avea toat a credin ta, a sa nct s a mut s i mun tii, s i n-a s avea dragoste, nu-mi folose ste la nimic. Si chiar dac a mi-a s mp ar ti toat a averea pentru hrana s aracilor, chiar dac a mi-a s da trupul s a e ars, s i n-a s avea dragoste, nu-mi folose ste la nimic (1 Cor. 13,1-3). Atunci cnd iubirea ne umple inima, ea se va rev arsa asupra altora, nu din pricina avantajelor primite de la ei, ci pentru c a iubirea este o putere lucr atoare. Iubirea schimb a caracterul, st apne ste pornirile, supune vr ajm as ia s i nnobileaz a sentimentele. Iubirea aceasta este tot a sa de ntins a ca s i universul s i este n armonie cu aceea a ngerilor slujitori. Nutrit a n inim a, ea ndulce ste ntreaga via ta s i revars a binecuvntarea ei asupra tuturor celor din jur. Aceasta s i numai aceasta poate s a fac a din noi sarea p amntului. Voi sunte ti lumina lumii. Matei 5,14 turile Sale s Cnd Isus nv a ta norodul, f acea ca nv a ta a e pline de interes s i atr agea aten tia ascult atorilor prin ilustra tii obi snuite, luate din scenele naturii din jurul lor. Norodul se adunase nc a de cu zori. Soarele maiestuos, urcnd tot mai sus pe cerul albastru, alunga umbrele care se mai ascundeau prin v ai s i prin deleele nguste ale mun tilor. Slava cerului oriental nu p alise nc a. Lumina soarelui inunda p amntul cu splendoarea ei, fa ta lini stit a a lacului reecta lumina de aur s i oglindea norii trandarii ai dimine tii. Fiecare mugur, nfrunzit [39] ecare oare s i ml adi ta a scnteiau sub picurii de rou a.

Fericirile

33

Natura zmbea sub binecuvntarea unei zile noi, iar p as arelele cntau prin frunzi s. Mntuitorul a privit la ceata din fa ta Sa s i apoi la soarele care r as area s i le-a zis ucenicilor: Voi sunte ti lumina lumii. Dup a cum soarele se avnt a n misiunea sa de iubire, mpr as tiind umbrele , tot a nop tii s i trezind lumea la via ta sa trebuie s a se avnte s i urma sii lui Hristos n misiunea lor, rev arsnd lumina cerului asupra acelora care sunt n ntunericul r at acirii s i al p acatului. n lumina str alucitoare a dimine tii, ora sele s i satele de pe colinele din mprejurimi se vedeau clar, f acnd ca scena s a e s i mai atr ag atoare. Ar atnd spre ele, Isus a zis: O cetate a sezat a pe un munte nu poate s a r amn a ascuns a. Apoi a ad augat: Si oamenii n-aprind lumina ca s-o pun a sub obroc, ci o pun n sfe snic s i lumineaz a tuturor celor din cas a. O mare parte dintre cei care ascultau rani s cuvintele lui Isus erau ta i pescari, ale c aror locuin te umile nu aveau dect o nc apere, n care o singur a lumin a, pus a n sfe snic, lumina tuturor din cas a. Tot a sa, zicea Isus, s a lumineze s i lumina voastr a naintea oamenilor, ca ei s a vad a faptele voastre bune s i s a sl aveasc a pe Tat al vostru, care este n ceruri. Nici o alt a lumin a n-a luminat vreodat as i nici nu va lumina asupra omului c azut n p acat, afar a de aceea care izvor as te de la Hristos. Isus, Mntuitorul, este singura lumin a care poate s a mpr as tie ntunericul unei lumi care zace n p acat. Despre Domnul Isus st a scris: n El era via ta s i via ta era lumina oamenilor (Ioan 1,4). Numai dac a primeau din via ta Sa, ucenicii S ai puteau s a devin a purt atori de lumin a. Via ta lui Hristos n suet, s i iubirea Sa descoperit a n [40] caracter vor face din ei lumina lumii. Omenirea nu are n sine nici o lumin a. Desp ar ti ti de Hristos, noi suntem ca o f aclie neaprins a, ca luna, atunci cnd fa ta ei este ntoars a de la soare. Noi nu avem nici o singur a raz a de str alucire, pe care s a o rev ars am n ntunericul lumii. Dar cnd ne ntoarcem spre Soarele Neprih anirii, cnd venim n atingere cu Hristos, tot suetul se lumineaz a de str alucirea fe tei Sale divine. Urma sii lui Hristos trebuie s a e mai mult dect o lumin a n mijlocul oamenilor. Ei sunt lumina lumii. Isus le spune tuturor acelora care poart a Numele S au: Voi v-a ti predat Mie s i Eu v-am dat lumii ca reprezentan ti ai Mei. Dup a cum Tat al M-a trimis pe Mine n lume, tot a sa, zice El, i-am trimis s i Eu pe ei n lume (Ioan 17,18). Dup a cum Hristos este calea prin care Se descoper a Tat al, tot a sa s i

34

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

noi trebuie s a m mijlocul prin care Se descoper a Hristos. Chiar dac a Mntuitorul nostru este marele Izvor de lumin a, s a nu ui ti, cre stin iubit, c a El este descoperit prin unelte oameni. Binecuvnt arile lui Dumnezeu sunt rev arsate prin unelte omene sti. Hristos nsu si vine n lume ca Fiu al omului. Natura omeneasc a, unit a cu natura dumnezeiasc a, trebuie s a vin a n contact cu ce e omenesc. Biserica Domnului Hristos, ecare ucenic al Mntuitorului, este mijlocul de oameni. hot art de cer pentru descoperirea lui Dumnezeu fa ta ngeri ai m aririi a steapt a s a dea prin noi, suetelor care sunt aproape s a piar a, lumina s i puterea cerului. Oare omul se va da napoi de la lucrarea care i-a fost ncredin tat a? O, atunci lumea va jefuit a n [41] aceea si m asur a de inuen ta f ag aduit a a Duhului Sfnt! Dar Isus nu-i ndeamn a pe ucenicii S ai: Sili ti-v a s a face ti lumina voastr a s a lumineze, ci El le zice: L asa ti s a lumineze. Dac a s Hristos locuie ste n inim a, este cu neputin ta a ascundem lumina prezen tei Sale. Dac a aceia care pretind a urma si ai lui Hristos nu sunt lumina lumii, aceasta se ntmpl a din cauz a c a puterea d at atoare i-a p de via ta ar asit; dac a nu au de dat lumin a, nseamn a c a nu mai au leg atur a cu Izvorul de lumin a. n toate timpurile, Duhul lui Hristos, care era n ei (1 Petru 1,11), a f acut din adev ara tii copii ai lui Dumnezeu lumina contemporanilor lor. Iosif a fost un purt ator de lumin a n Egipt. Prin cur a tia, bun atatea s i iubirea sa de u, el l repre-zint a pe Hristos n mijlocul unui neam de idolatri. n timp ce israeli tii se aau n c al atoria lor din Egipt spre tara f ag aduit a, cei credincio si, dintre ei, erau o lumin a pentru neamurile din jur. Prin ei, Dumnezeu a fost descoperit lumii. De la Daniel s i tovar as ii lui din Babilon s i de la Mardoheu din Persia, raze str alucitoare de lumin a au luminat n ntunericul de la cur tile mp ar ate sti. n acela si chip, urma sii lui Hristos sunt pu si ca purt atori de lumin a pe calea spre ceruri. Prin ei, ndurarea s i bun atatea Tat alui sunt nf a ti sate unei lumi cufundate n ntunericul unei gre site cunoa steri de Dumnezeu. V aznd faptele lor bune, s i al tii ajung s a-L m areasc a pe Tat al care este n ceruri, deoarece se vede clar c a exist a un Dumnezeu care s ade pe tronul universului, al C arui caracter este vrednic de laud a s i imitare. Iubirea divin a, care str aluce ste n inim a, s i armonia cre s n via , sunt ca o ntrez tin a, dat a pe fa ta ta arire a cerului, acordat a

Fericirile

35

oamenilor din lumea aceasta, pentru ca ei s a- si poat a da seama de [42] frumuse tea lui. n felul acesta, oamenii ajung s a cread a, dragostea pe care o are de noi (1 Ioan 4,16). n felul acesta, inimile, care Dumnezeu fa ta alt adat a erau p ac atoase s i stricate, sunt cur a tite s i schimbate, ca s a ne putem nf a ti sa f ar a prihan as i plini de bucurie naintea slavei Sale (Iuda 24). Cuvintele Mntuitorului: Voi sunte ti lumina lumii arat a c a El le-a ncredin tat urma silor S ai o misiune mondial a. n zilele Domnului Hristos, egoismul, mndria s i prejudecata n al taser a un mare s i puternic zid de desp ar tire ntre cei rndui ti s a e p azitorii descoperirilor snte s i orice alt a na tiune de pe lume. Dar Mntuitorul venise s a schimbe toate acestea. Cuvintele pe care norodul le auzea de pe buzele Sale nu sem anau cu cele auzite mereu de la preo ti sau rabini. Domnul d arma zidul de desp ar tire, iubirea de sine, prejudecata separatist a de na tionalitate s i predica iubirea pentru toat a familia pe oameni din cercul strmt de egoism, desomeneasc a. El i nal ta in teaz a orice hotar teritorial s i orice deosebire articial a de clas a social a. Nu face nici o deosebire ntre vecini s i str aini, ntre prieteni s s i du smani. El ne nva ta a privim pe oricine se a a n nevoie, ca ind aproapele nostru, iar lumea, ca ind cmpul nostru de lucru. Dup a cum razele soarelui p atrund pn a n cele mai ndep artate locuri ale p amntului, tot astfel bunul Dumnezeu urm are ste ca lumina Evangheliei s a ajung a la ecare suet de pe fa ta p amntului. Dac a biserica lui Hristos ar mplinit planul Domnului nostru, atunci lumina s-ar rev arsat asupra tuturor acelora care se a a n ntuneric s i n tinutul umbrei mor tii. n loc s a se adune laolalt as i s a fug a de r aspundere s i de purtarea crucii, membrii bisericii ar trebui s a se rile, l mpr as tie n toate ta asnd ca lumina lui Hristos s a lumineze [43] prin ei, lucrnd a sa cum a lucrat s i El pentru mntuirea suetelor, s i Evanghelia mp ar a tiei ar dus a cu repeziciune n toat a lumea. Numai astfel poate adus la ndeplinire planul lui Dumnezeu prin chemarea poporului S au, de la Avraam, pe cmpiile Mesopotamiei, s i pn a la noi, cei de azi. El zice: Te voi binecuvnta s i vei o binecuvntare (Gen. 12,2). Cuvintele Domnului Hristos, vestite prin profetul evanghelist, repetate n Predica de pe Munte, sunt pentru noi, cei care tr aim n aceast a genera tie de pe urm a: Scoal a-te, lumineaz a-te! C aci lumina ta vine s i slava Domnului r asare peste

36

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

tine (Isaia 60,1). Dac a peste duhul vostru a r as arit slava Domnului, dac a a ti privit frumuse tea Sa, nentrecut a ntre zeci s i mii, s i pe Acela care este cu totul pl acut, dac a suetul vostru a ajuns s a oglindeasc a n afar a prezen ta Sa, atunci vou a v a este trimis acest cuvnt din partea Mntuitorului. A ti stat voi mpreun a cu Domnul pe Muntele ? Jos, n cmpie, sunt suete robite de Satana; ele schimb arii la fa ta s a steapt a un avnt de credin ta i rug aciune, ca s a le elibereze. Noi nu trebuie s a ne mul tumim numai contemplnd slava Domnului Hristos, ci trebuie s as i vorbim despre m are tia Sa. Isaia nu numai c a a privit slava Domnului Hristos, dar a s i vorbit despre El. n timp ce David cugeta, focul ardea; apoi, inspirat, el l l auda pe Dumnezeu cu gura. Pe m asur a ce cugeta la iubirea cea minunat aa lui Dumnezeu, el nu putea s a fac a altceva dect s a vorbeasc a despre minunatul ce a v azut s i sim tit. Cine poate s a priveasc a prin credin ta plan de mntuire, slava Fiului lui Dumnezeu, unul n ascut, s i s a nu [44] vorbeasc a despre ea? Cine poate contempla iubirea nep atruns a, care a fost ar atat a pe crucea de pe Golgota prin moartea Domnului Hristos, pentru ca noi s a nu pierim, ci s a avem via ta ve snic a. Cine poate s a priveasc a aceasta s i s a nu aib a cuvinte prin care s a-I aduc a slav a Mntuitorului? n loca sul Lui, totul strig a, slav a! (Ps.29,9). Pl acutul cnt are t al lui Israel l laud a cu harfa sa, zicnd: Voi spune str alucirea sl avit a a m are tiei Tale s i voi cnta minunile Tale. Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea nfrico sat as i eu voi povesti m arimea Ta (Ps. 145,56). Crucea de pe Golgota trebuia s a e n al tat a sus, deasupra oamenilor, preocupnd cu totul mintea lor s i concentrnd gndurile lor. Atunci toate facult a tile spirituale vor nc arcate cu putere divin a, direct de la Dumnezeu. Atunci va avea loc o lucrare sincer a pentru Maestrul. Lucr atorii vor trimite n lume raze de lumin a, ca facle vii, care s a lumineze p amntul. O, Domnul Hristos prime ste a sa de bucuros pe orice om predat Lui! El aduce natura omeneasc a n leg atur a cu cea divin a, pentru ca s a poat a mp art as i lumii tainele iubirii ntrupate. Vorbi ti despre ea n convorbirile voastre, ruga ti-v a pentru ea, cnta ti despre ea, vesti ti peste tot solia slavei Sale s i merge ti nainte pn a la marginile p amntului!

Fericirile

37

ncerc arile suportate cu r abdare, binecuvnt arile primite cu re , ispitele biruite cu b cuno stin ta arb a tie, umilin ta, bun atatea, mila s i n chip natural, sunt luminile care str dragostea, date pe fa ta alucesc n caracter, n contrast cu ntunericul inimii egoiste, n care lumina [45] vie tii n-a luminat niciodat a.

Capitolul 3 Spiritualitatea Legii


Am venit nu s a stric, ci s a mplinesc. Matei 5,17. Domnul Hristos a fost Cel care a vestit Legea pe Muntele Sinai, n mijlocul tunetelor s i v ap ailor de foc. Slava lui Dumnezeu, asemenea unui foc mistuitor, se odihnea deasupra vrfului muntelui, s i muntele se cutremura de prezen ta Domnului. O stile lui Israel, z acnd cu fa ta la p amnt, au ascultat nm armurite cuvintele Legii. Ce contrast ntre scena aceasta s i aceea de pe Muntele Fericirilor! Sub cerul de var a, f ar a nici un sunet care s a tulbure lini stea, afar a doar de cntecul p as arelelor, Isus nf a ti sa principiile mp ar a tiei Sale. Totu si, vorbind poporului n ziua aceea, cu glasul plin de iubire, le descoperea principiile Legii vestite pe Sinai. Cnd a fost dat a Legea, Israel, dec azut din cauza ndelungatei robii n Egipt, trebuie s a fost uimit de ar atarea puterii s i maiest a tii lui Dumnezeu. Totu si, El S-a descoperit s i ca un Dumnezeu al iubirii. Domnul a venit din Sinai Si a r as arit peste ei din Seir, A str alucit din Muntele Paran, Si a ie sit din mijlocul zecilor de mii de sn ti, Avnd n dreapta Lui focul Legii. Da, El iube ste popoarele; To ti sn tii sunt n mna Ta. Ei au st atut la picioarele Tale, Au primit cuvintele Tale (Deut. 33,2-3). [46] Dumnezeu i-a descoperit Lui Moise slava Sa, n aceste cuvinte minunate, care au r amas ca o mo stenire pre tioas a tuturor timpurilor: Domnul, Dumnezeu, este un Dumnezeu plin de ndurare s i milostiv, ncet la mnie, plin de bun atate s i credincio sie, care si tine dragostea pn a la mii de neamuri de oameni; iart a f ar adelegea, r azvr atirea s i p acatul (Exod 34,6-7). 38

Spiritualitatea Legii

39

Legea dat a pe Sinai era o vestire a iubirii, o descoperire a Legii cerului pentru p amntul acesta. Ea a fost dat a prin mna unui Mijlocitor rostit a prin Acela, prin a C arui putere inimile oamenilor puteau aduse n armonie cu principiile ei. Dumnezeu a descoperit scopul Legii atunci cnd i-a spus lui Israel: S a-Mi ti ni ste oameni sn ti (Exod 22,31). Dar Israel n-a p atruns natura spiritual a a Legii s i, deseori, pretinsa lor ascultare nu era dect o n siruire de forme s i ceremonii, s i nu o predare a inimii n bra tele iubirii suverane. Cnd Isus, prin caracterul s i lucrarea Sa, le nf a ti sa oamenilor nsu sirile snte, pline de bun atate s i p arinte sti ale lui Dumnezeu s i prezenta de sert aciunea unei ascult ari ceremoniale, conduc atorii iudei nici n-au primit, nici n-au n teles cuvintele Sale. Ei si nchipuiau c a El trateaz a prea u sor cererile Legii; iar cnd El le-a nf a ti sat ns as i adev arurile care erau suetul slujbei date lor de Dumnezeu, privind numai la cele de afar a, ei, L-au acuzat c a vrea s-o strice. Cuvintele Domnului Hristos, de si erau pronun tate lini stit, erau rostite cu seriozitate s i cu o putere care r ascolea inimile oamenilor. s Ei se a steptau s a asculte repetarea tradi tiilor f ar a via ta i a preten tiilor [47] tura Lui; c rabinilor, dar a fost n zadar. Erau uimi ti de nv a ta aci El i nv a ta ca Unul care avea putere, nu cum i nv a tau c arturarii lor (Matei 7,29). Fariseii au observat marea deosebire dintre metoda lor de a-i nv a ta s i aceea a Domnului. Au v azut c a m are tia, cur a tia , punea s i frumuse tea adev arului, cu adnca s i delicata lui inuen ta st apnire pe multe suete. Iubirea dumnezeiasc a a Mntuitorului s i blnde tea Lui atr ageau inimile oamenilor la El. Rabinii au v azut c a, tura Lui, toat tura pe care o d prin nv a ta a nv a ta aduser a ei norodului era f acut a de nimic. El d arma zidul de desp ar tire care fusese a sa de m agulitor pentru mndria s i separatismul lor s i ei se temeau c a, dac a are s a e l asat a sa, are s a duc a norodul departe de ei. Din cauza aceasta, ei L-au urm arit cu o ur a nemp acat a, n ad ajduind s a g aseasc a vreun prilej oarecare pentru a-L face s a cad a n dizgra tia Sinedriului s mul timilor s i, n felul acesta, s a dea putin ta a se asigure de osndirea s i uciderea Lui. Pe Munte, Isus era pndit de aproape de iscoade s i, cnd explica principiile neprih anirii, fariseii au nceput s as opteasc a ncoace s i tura Sa era n opozi ncolo c a nv a ta tie cu preceptele pe care le d aduse Dumnezeu pe Sinai. Mntuitorul nu spusese nimic care s a zdruncine

40

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

credin ta n religie s i rnduielile care fuseser a date prin Moise, pentru c a ecare raz a de lumin a pe care marele conduc ator al lui Israel o transmisese poporului s au fusese primit a de la Domnul Hristos. n timp ce mul ti ziceau n inima lor c a El a venit s a nl ature Legea, de printr-o vorbire limpede, Isus, le-a descoperit atitudinea Sa fa ta [48] rnduielile dumnezeie sti. S a nu crede ti, zicea El, c a am venit s a stric Legea sau Proorocii. Cel care declara c a nu are de gnd s a strice preceptele ei, era Creatorul oamenilor, D at atorul Legii. Tot ce este n natur a, de la ricelul de praf, care plute ste n raza de soare, s i pn a la lumile de sus, totul este sub lege. Si de ascultarea acestor legi depinde ordinea s i armonia n lumea natural a. Tot a sa sunt s i marile principii de neprih anire, care crmuiesc via ta tuturor in telor inteligente, s i bunul mers al universului depinde de ascultarea de aceste principii. Legea lui Dumnezeu exista nainte ca p amntul acesta s a fost . ngerii se conduc dup chemat la via ta a principiile ei s i, pentru ca p amntul s a e n armonie cu cerul, s i omul trebuie s a asculte de legile dumnezeie sti. Domnul Hristos i-a f acut cunoscut omului n turile Legii, atunci cnd stelele dimine Eden nv a ta tii izbucneau n cnt ari de bucurie s i cnd to ti ii lui Dumnezeu scoteau strig ate de veselie (Iov 38,7). Misiunea Domnului Hristos pe p amnt a fost nu de a desin ta Legea, ci, prin harul S au, de a-l aduce pe om napoi, la mintele ei. ascultare de nv a ta Ucenicul iubit, care ascultase cuvintele lui Isus pe munte, scriind la mult timp dup a aceea sub inspira tia Duhului Sfnt, vorbe ste despre Lege, ca ind o ndatorire ve snic a. El spune c a p acatul este c alcarea Legii s i c a oricine face p acat, calc a Legea (1 Ioan 3,4). El spune limpede c a Legea la care se refer a este o porunc a veche, pe care a ti avut-o de la nceput (1 Ioan 2,7). El vorbe ste despre Legea care exista la crea tiune s i care a fost repetat a pe Muntele Sinai. Vorbind despre Lege, Isus zicea: Am venit nu s a stric, ci s a [49] mplinesc. El folosea aici cuvntul mplinesc cu acela si n teles ca s i atunci cnd i declara lui Ioan Botez atorul scopul S au de a mplini toat a dreptatea (Mat. 3,15), adic a de a mplini m asura cererii Legii, o pild a de deplin a ascultare de voin ta lui Dumnezeu. Misiunea Lui era s a vesteasc a o Lege mare s i minunat a (Is. 42,21). El trebuia s a arate natura spiritual a a Legii, s a prezinte principiile ei mult mai cuprinz atoare s i s a l amureasc a obliga tia ei ve snic a.

Spiritualitatea Legii

41

n compara tie cu frumuse tea divin a a caracterului Domnului Hristos, cei mai nobili s i mai buni dintre oameni sunt doar o slab a lic arire. Solomon, prin Duhul inspira tiei, scria: El este deosebit din zece mii... toat a in ta Lui este plin a de farmec (Cnt. Cnt. 5,10-16); David, cnd L-a v azut n viziune profetic a, zicea despre El: Tu e sti cel mai frumos dintre oameni (Ps. 45,2); Isus, expresia chipului Tat alui S au, str alucirea slavei Sale; Mntuitorul cel plin de jertre de Sine n tot peregrinajul S au de iubire pe p amnt, a fost o reprezentare vie a caracterului Legii lui Dumnezeu. n via ta Sa se nvedereaz a c a iubirea n ascut a din cer, principiile cre stine sti stau la temelia legilor drept a tii ve snice. Ct a vreme nu va trece cerul s i p amntul, zicea Isus, nu va trece o iot a sau o frntur a de slov a din Lege, nainte ca s a se ntmplat toate lucrurile. Prin propria Sa ascultare de Lege, Domnul Hristos a dat m arturie de caracterul ei neschimb ator s i a dovedit c a, prin harul S au, ea poate s a e mplinit a n chip des avr sit de c atre orice u sau ic a a lui Adam. Pe munte, El a declarat c a nici cea mai mic a iot a nu avea s a treac a din Lege, pn a ce se vor mplini toate lucrurile care privesc neamul omenesc, tot ce este n leg atur a c cu Planul de mntuire. El nu nva ta a Legea trebuie s a e desin tat a [50] vreodat a, ci si a tinte ste privirile asupra celei mai ndep artate margini a orizontului omului s i ne asigur a c a pn a atunci Legea si va p astra autoritatea ei, a sa c a nimeni nu poate s a cread a c a El a avut misiunea de a desin ta preceptele Legii. Att ct va d ainui cerul s i p amntul, sntele principii ale Legii lui Dumnezeu vor r amne. Dreptatea Sa, care e ca mun tii cei nal ti (Ps. 36,6), va continua s a existe s i va un izvor de binecuvntare, rev arsnd torente nvior atoare asupra p amntului. Din cauz a c a Legea Domnului este des avr sit a, s i de aceea ne ca oamenii p schimb atoare, este cu neputin ta ac ato si, prin ei n si si, m s a fac a fa ta asurii cerin telor ei. Acesta este motivul pentru care Hristos a venit ca R ascump ar ator al nostru. Misiunea Sa era ca, f acndu-i pe oameni p arta si la natura divin a, s a-i aduc a n armonie cu principiile Legii cerului. Cnd ne l as am de p acate s i l primim pe Hristos ca Mntuitor al nostru personal, Legea este n al tat a. Aposto , desin m noi Legea? Dimpotriv lul Pavel ntreab a: Prin credin ta ta a, noi nt arim Legea (Rom. 3,31).

42

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

F ag aduin ta noului leg amnt este: Voi pune legile Mele n inimile lor s i le voi scrie n mintea lor (Evrei 10,16). n timp ce sistemul jertfelor, care arat a spre Hristos ca Miel al lui Dumnezeu, care ridic a p acatele lumii, avea s a se termine cu prilejul mor tii Sale, principiile drept a tii cuprinse n Decalog sunt tot a sa de neschimb atoare ca s i tronul ve snic. Nici o singur a porunc a n-a fost desin tat a, nici o iot a sau frntur a de liter a n-a fost schimbat a. Principiile care omului, n Paradis, ca ind marea Lege i-au fost aduse la cuno stin ta [51] a vie tii, vor exista, neschimbate, n Paradisul restatornicit. Atunci cnd Edenul va nori iar as i pe p amnt, Legea iubirii lui Dumnezeu va ascultat a de to ti cei de sub soare. Cuvntul T au, Doamne, d ainuie ste n veci, n ceruri! Toate poruncile Lui sunt adev arate, nt arite pentru ve snicie, f acute cu cre turile Tale, dincio sie s i neprih anire. De mult a vreme s tiu din nv a ta c a le-ai a sezat pentru totdeauna (Ps. 119,89; 111,7-8; 119,152). A sa c a oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci s i va nv a ta pe oameni a sa, va chemat cel mai mic n mp ar a tia cerurilor. Matei 5,19. Cu alte cuvinte, nu se va g asi loc pentru el acolo. Pentru c a acela care de bun a voie calc a o porunc a, n spirit s i adev ar, nu p aze ste nici una dintre ele. Cine p aze ste toat a Legea s i gre se ste ntr-o singur a porunc a, se face vinovat de toate (Iacov 2,10). Nu m arimea faptei de neascultare este p acat, ci ns as i neascultarea de voin ta l amurit ar atat a a lui Dumnezeu n cel mai mic am anunt, pentru c a aceasta arat a c a mai este nc a leg atur a ntre suet s i p acat. Inima este mp ar tit a n slujirea ei. Este tot o t ag aduire a lui Dumnezeu, o r azvr atire mpotriva legilor guvern arii Sale. Dac a oamenii ar fost liberi s a nu mai asculte de cererile Dom de purtare, ar fost o mul , care nului s i s a- si f aureasc a ei a time de a [52] s a se potriveasc a la toate min tile, iar st apnirea ar fost luat a din minile Domnului. Voin ta omului ar ajuns suprem a, iar nalta s i de f sfnta voie a lui Dumnezeu, planul S au de iubire fa ta apturile Sale, ar fost dezonorat as i c alcat a n picioare. Ori de cte ori oamenii si aleg propria lor cale, sunt n vrajb a cu Dumnezeu. Ei nu vor avea nici un loc n mp ar a tia cerurilor, pentru c a sunt n r azboi cu ns as i principiile cerului. Nelund n seam a voia lui Dumnezeu, se dau de partea Satanei, vr ajma sul lui Dumnezeu s i al omului. Nu printr-un cuvnt, nici prin mai multe cuvinte, ci

Spiritualitatea Legii

43

prin orice cuvnt pe care l-a rostit Dumnezeu va tr ai omul. Noi nu putem s a desconsider am vreun cuvnt, orict de nensemnat ni s-ar . Nu este nici o porunc p area, s i s a mai m n siguran ta a n Lege care s a nu e pentru binele s i fericirea omului, att n via ta aceasta, ct s i n via ta viitoare. n ascultare de Legea lui Dumnezeu, omul este nconjurat ca de un zid s i este p azit de orice r au. Acela care d a la o parte ntr-un loc oarecare acest zid ridicat de Dumnezeu a nimicit puterea lui de a-l ocroti, pentru c a a deschis calea pe care vr ajma sul poate intra s a pustieasc as i s a ruineze. Cuteznd s a nesocoteasc a voia lui Dumnezeu doar ntr-un singur punct, primii no stri p arin ti au deschis z agazurile unui potop de vaiuri, care au inundat lumea. Si oricine urmeaz a pilda lor va culege acelea si roade. Iubirea lui Dumnezeu se a a la temelia oric arui precept al Legii Sale, s i acela care se dep arteaz a de porunc a si f aure ste propria sa nefericire s i ruin a. Dac a neprih anirea voastr a nu va ntrece [53] neprih anirea c arturarilor, a fariseilor, cu nici un chip nu ve ti intra n mp ar a tia cerurilor. Matei 5,20. C arturarii s i fariseii nvinuiser a nu numai pe Isus, ci s i pe ucenici, ca ind p ac ato si din cauz a c a nu tineau seama de ritualurile s i rnduielile rabinice. Adesea, ucenicii fuseser a pu si n ncurc atur as i tulbura ti de critica s i nvinuirile acelora, pe care fuseser a obi snui ti s a tori religio i respecte n calitatea lor de nv a ta si. Isus Si-a dat pe fa ta dezam agirea. El a declarat c a neprih anirea pe care fariseii puneau a sa mare pre t era cu totul de sart a. Poporul iudeu avusese preten tia c a este deosebit, poporul credincios, favorizat de Dumnezeu; dar Domnul a nf a ti sat religia lor ca ind lipsit a de credin ta mntuitoare. Toate preten tiile lor de evlavie, n ascocirile s i ceremoniile lor, s i chiar mult trmbi tata lor mplinire a preten tiilor exterioare ale Legii, nu puteau de folos spre a-i face sn ti. Ei nu aveau inimi curate, nu erau nobili s i nici asemenea lui Hristos n caracter. O religie legalist a este nendestul atoare spre a aduce suetul n armonie cu Dumnezeu. Aspra s i rigida habotnicie a fariseilor, lipsit a de zdrobirea inimii, de duio sie sau iubire, nu era dect o piatr a de poticnire pentru p ac ato si. Ei erau ca sarea care si pierde gustul, pentru c a inuen ta lor nu avea nici o putere de a feri lumea este aceea care lucreaz de stric aciune. Numai adev arata credin ta a suetul. Ea este ca un aluat care prin dragoste (Gal. 5,6) s i cur a ta transform a caracterul.

44

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

turile profe Iudeii ar trebuit s a nve te toate acestea din nv a ta tilor. Cu veacuri mai nainte, strig atul suetului dup a neprih anire de la Dumnezeu g asise expresie s i r aspuns n cuvintele profetului Mica: Cu ce voi ntmpina oare pe Domnul s i cu ce m a voi pleca naintea Dumnezeului Celui Prea nalt? l voi ntmpina oare cu arderi de tot, cu vi tei de un an? Dar prime ste oare Domnul mii de berbeci sau zeci de mii de ruri de untdelemn? ... s i s-a ar atat, omule, ce este bine s i ce alta cere Domnul de la tine, dect s a faci dreptate, s a iube sti mila s i s a umbli smerit cu Dumnezeul t au? (Mica 6,6-8). Profetul Osea ar atase care era ns as i temelia fariseismului, n cuvintele: Israel este o vie stearp a, el aduce roade pentru sine (Osea 10,1). Iudeii pretindeau c a i slujesc lui Dumnezeu, dar n realitate si slujeau lor n si si. Neprih anirea lor era roada propriilor eforturi de a p azi Legea dup a mintea lor s i spre folosul lor egoist. Din cauza aceasta, neprih anirea lor nu putea s a e mai bun a dect erau ei n si si. n rvna lor de a se face sn ti, ncercau s a scoat a un lucru curat dintr-unul necurat. Legea lui Dumnezeu este tot a sa de sfnt a, dup a cum s i El este sfnt; tot a sa de des avr sit a, dup a cum s i El este des avr sit. Ea le arat a oamenilor neprih anirea lui Dumnezeu. s Omului i este cu neputin ta a p azeasc a Legea aceasta, prin propria sa putere, deoarece rea omeneasc a este corupt a, stricat as i cu totul deosebit a de caracterul lui Dumnezeu. Faptele inimii egoiste sunt ca un lucru necurat s i toat a dreptatea noastr a, ca o hain a mnjit a (Isaia 64,6). Cu toate c a Legea este sfnt a, iudeii nu puteau s a ajung a la neprih anire prin propriile lor eforturi de a p azi Legea. Ucenicii lui [55] Hristos trebuie s a capete o neprih anire deosebit a de cea a fariseilor, dac a vor s a intre n mp ar a tia cerurilor. Dumnezeu le oferise prin Fiul S au neprih anirea des avr sit a a Legii. Dac a ei s i-ar deschis cu totul inimile, ca s a-L primeasc a pe Hristos, atunci ns as i via ta lui Dumnezeu, iubirea Sa, ar r amas n ei, f acndu-i dup a chipul S au. Si astfel, prin darul de bun a voie al lui Dumnezeu, ei ar avut neprih anirea pe care o cere Legea. Dar fariseil L-au lep adat pe Hristos; necunoscnd neprih anirea pe care o d a Dumnezeu, au c autat s a- si pun a nainte o neprih anire a lor n si si (Rom. 10,3) s i n-au vrut s a se supun a, neprih anirii pe care a dat-o Dumnezeu. Isus a continuat s a le arate ascult atorilor S ai ce nseamn a s a p azeasc a poruncile lui Dumnezeu c a aceasta este o reproducere n ei [54]

Spiritualitatea Legii

45

a caracterului lui Hristos, pentru c a, n El, Dumnezeu a fost nf a ti sat zilnic naintea lor. Ori sicine se mnie pe fratele s au va c adea sub pedeapsa judec a tii. Matei 5,22. Domnul spusese prin Moise: S a nu ur as ti pe fratele t au n inima ta... S a nu te r azbuni s i s a nu tii necaz pe copiii poporului t au. S a iube sti pe aproapele t au ca pe tine nsu ti (Lev. 19,17). Adev arurile pe care le prezenta Isus erau acelea si care fuseser a date prin profe ti, dar acestea fuseser a ntunecate prin mpietrirea inimii s i prin alipirea de p acat. Cuvintele Mntuitorului le descopereau ascult atorilor S ai faptul c a, de si i osndeau pe al tii ca ind c alc atori ai Legii, ei n si si erau [56] tot a sa de vinova ti, deoarece inimile lor erau pline de ur as i r autate. Dincolo de locul unde erau aduna ti ei, peste mare, era tinutul Basanului, o regiune pustie, ale c arei trec atori s albatice s i coline mp adurite fuseser a vreme ndelungat a locul de ascunzi s al tlharilor s i al criminalilor de toate felurile. Ve stile despre tlh ariile s i crimele s avr site acolo erau proaspete n mintea oamenilor s i mul ti ardeau de ner abdare s a-i denun te pe ace sti r auf ac atori. n acela si timp, ei n si si erau p atima si s i plini de duh de ceart a; n inimile lor nutreau cea mai aprig a ur a mpotriva asupritorilor romani s i se sim teau liberi s a i urasc as i s a dispre tuiasc a toate celelalte neamuri s i chiar pe propriii lor concet a teni, care nu se purtau n totul dup a ideile lor. n toate acestea, ei c alcau Legea care spune: S a nu ucizi. Duhul urii s i al r azbun arii a luat na stere pentru ntia oar a n Satana; aceasta l-a f acut s a-L duc a la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Oricine nutre ste r autate sau lips a de amabilitate n inima sa are acela si duh, s i rodul acestuia va spre moarte. n gndul de r azbunare . Oricine ur st a cel r au, a sa dup a cum planta se a a n s amn ta as te pe fratele s au este un uciga ss i s ti ti c a nici un uciga s n-are via ta ve snic a, r amnnd n el (1 Ioan 3,15). Oricine va zice fratelui s au Prostule! va c adea sub pedeapsa Soborului! Dndu-L pe Fiul S au pentru r ascump ararea noastr a, Dumnezeu a ar atat ct de mult pre tuie ste El ecare suet omenesc; s i El nu d a voie nim anui s a vorbeasc a cu dispre t despre un altul. Vom vedea gre seli s i sl abiciuni la cei din jurul nostru, dar Dumnezeu pretinde pe ecare suet, ca proprietate a Sa prin crea tiune s i, mai mult nc a, a Sa prin r ascump ararea cu sngele pre tios al lui Hristos. [57]

46

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

To ti au fost crea ti dup a chipul S au s i chiar cei mai dec azu ti trebuie trata ti cu respect s i iubire. Dumnezeu ne va trage la r aspundere chiar s i pentru un singur cuvnt de dispre t spus unui suet pentru care Hristos Si-a dat via ta. C aci cine te face deosebit? Ce lucru ai, pe care s a nu-l primit? Si dac a l-ai primit, de ce te lauzi ca s i cum nu l-ai primit? Cine e sti tu, care judeci pe robul altuia? Dac a st a n picioare sau cade este treaba st apnului s au (1 Cor. 4,7; Rom. 14,4). Oricine va zice: Nebunule va c adea sub pedeapsa focului gheenei. n Vechiul Testament, cuvntul nebun este folosit pentru a ar ata un apostaziat sau pe cineva care s-a dedat la r autate. Isus zice c a oricine l osnde ste pe fratele s au ca p ac atos sau ca pe unul care l necinste ste pe Dumnezeu arat a c a el nsu si este vrednic de aceea si pedeaps a. Domnul nsu si, cnd S-a certat cu Satana pentru corpul lui Moise, n-a ndr aznit s a rosteasc a mpotriva lui o judecat a (Iuda 9). Dac a ar f acut aceasta, S-ar a sezat pe terenul Satanei, deoarece nvinuirea este arma celui r au. El este numit n Scriptur a nvinuitorul fra tilor no stri (Apoc. 12,10). Isus n-ar ntrebuin tat niciodat a vreuna dintre armele Satanei. El l-a nfruntat doar prin cuvintele: Domnul s a te mustre! (Iuda 9). El ne-a dat o pild a. Cnd suntem adu si n conict cu vr ajma sii Domnului Hristos, nu trebuie s a spunem nici un cuvnt din spirit de r azbunare sau care s a aib a chiar numai aparen ta unei judec a ti [58] de ocar a. Acela care are misiunea de a port-vocea lui Dumnezeu nu trebuie s a rosteasc a cuvinte pe care nici chiar Maiestatea cerului nu le-a folosit cnd S-a nfruntat cu Satana. S a l as am pe seama lui Dumnezeu lucrarea de judecat as i osndire. mpac a-te cu fratele t au. Matei 5,24. Iubirea lui Dumnezeu este ceva cu mult mai presus dect o , simpl a nega tie; ea este un principiu pozitiv s i activ, un izvor de via ta curgnd mereu spre binecuvntarea altora. Dac a iubirea lui Hristos mnt locuie ste n noi, nu numai c a nu vom st apni ti de vreun sim ta de semenii no de ur a fa ta stri, dar vom c auta pe orice cale s a ar at am de ei. iubire fa ta Isus zicea: A sa c a, dac a ti aduci darul la altar s i acolo ti aduci aminte c a fratele t au are ceva mpotriva ta, las a- ti darul acolo, naintea altarului, s i du-te nti de mpac a-te cu fratele t au; apoi vino

Spiritualitatea Legii

47

de adu- ti darul! Darurile aduse ca jertf a exprimau credin ta c a, prin Hristos, d aruitorul se f acea p arta s al harului s i iubirii lui Dumnezeu. Dar, pentru acela care si exprim a credin ta n iubirea iert atoare a lui Dumnezeu, n timp ce se las a condus de un spirit lipsit de iubire, totul nu e dect o simpl a am agire. Atunci cnd cineva, care m arturise ste c a i serve ste lui Dumnezeu, i face r au sau l vat am a pe un frate, el reprezint a n mod de acel frate dar r fals caracterul lui Dumnezeu fa ta aul trebuie s a e m arturisit, iar el trebuie s a-l recunoasc a drept p acat, pentru ca s a e n armonie cu Dumnezeu. Poate c a fratele nostru ne-a f acut un r au mai mare dect i-am f acut noi, dar aceasta nu mic soreaz a cu nimic r aspunderea noastr a. Dac a atunci cnd venim naintea lui Dumnezeu ne aducem aminte c a cineva are ceva mpotriva noastr a, trebuie s a [59] l as am darul nostru de rug aciune, de mul tumire, darul de bun avoie, s i s a mergem la fratele cu care suntem dezbina ti, s a ne m arturisim s p acatul cu umilin ta i s a-i cerem iertare. Dac a am p agubit sau insultat pe fratele nostru, n vreun mod oarecare, trebuie s a-l desp agubim. Dac a am adus m arturie mincinoas a f ar a s as tim, dac a i-am r ast alm acit cuvintele, dac a i-am p agubit inuen ta n vreun fel, trebuie s a mergem la cel cu care am vorbit despre el s i s a ne retragem toate cuvintele injurioase. Dac a nen telegerile dintre fra ti n-ar fost descoperite naintea altora, ci ar fost rezolvate ntre ei, n spiritul iubirii cre stine, ct r au s-ar putut evita! Cte r ad acini de am ar aciune, prin care mul ti au fost p ata ti, ar fost nimicite s i ct de strnse s i duioase ar fost leg aturile dintre urma sii lui Hristos, uni ti n iubirea Sa! Oricine se uit a la o femeie, ca s-o pofteasc a, a s i preacurvit cu ea n inima lui. Matei 5,28. Iudeii se l audau cu moralitatea lor s i priveau cu groaz a la apuc aturile senzuale ale p agnilor. Prezen ta o terilor romni, pe care crmuirea imperial a i adusese n Palestina, era o continu a ofens a pentru popor, pentru c a, o dat a cu ace sti str aini, n av alise n tar a un potop de apuc aturi p agne, pl acere s i risip a. n Capernaum, slujbas ii romani, cu nso titoarele lor vesele, frecventau aleile s i locurile [60] de plimbare s i, adesea, sunetul cntecelor u suratice tulbura lini stea lacului, cnd b arcile distrac tiei lor alunecau pe luciul apei lini stite. Poporul a stepta s a aud a de la Isus o aspr a denun tare a acestei cate-

48

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

gorii de oameni; dar nu mic a le-a fost mirarea cnd au auzit cuvinte care dezv aluiau chiar r aul din propriile lor inimi! Cnd gndul cel r au este cuib arit s i nutrit n inim a, orict de ascuns, zicea Isus, aceasta arat a c a p acatul nc a st apne ste acolo. Suetul este nc a plin de ere amar as i se a a n lan turile f ar adelegii. Acela care g ase ste pl acere n a st arui s a priveasc a scene murdare, care se ded a la gnduri urte, la priviri pofticioase, poate u sor atras de p acate f a ti se, cu toat a povara lor de ru sine s i chinuri sf sietoare adev arata natur a a r aului care a fost tinut ascuns n c am aru tele inimii. Clipa n care cineva s avr se ste un p acat greu, din cauza vreunei ispite, nu d a na stere r aului care iese la iveal a, ci numai dezvolt a sau nvedereaz a ce a fost ascuns s i t ainuit n inim a. Ce cuget a un om n inima sa, aceea s i este, pentru c a din inim a ies izvoarele vie tii (Prov. 23,7; 4,23). Dac a mna ta cea dreapt a te face s a cazi n p acat, taie-o s i leap ad ao de la tine. Matei 5,30. Pentru a opri cangrena care se ntinde n tot corpul, punndu-i n primejdie via ta, omul ar gata s a se lipseasc a chiar de mna sa cea dreapt a. Cu att mai mult, ar trebui s a e gata s a arunce de la el ceea ce i pune n primejdie suetul. [61] Suetele care au fost degradate s i robite de Satana trebuie s a e r ascump arate prin Evanghelie, spre a se mp art as i de m area ta libertate a ilor lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu nu se m argine ste numai la a-l elibera pe om de suferin ta care este o urmare de nenl aturat a p acatului, ci are n vedere chiar salvarea lui din p acat. Suetul stricat s i slu tit trebuie s a e cur a tit, transformat, ca s a poat a mbr acat n frumuse tile Domnului Dumnezeului nostru, asemenea chipului Fiului S au. Lucruri pe care ochiul nu le-a v azut, urechea nu le-a auzit s i la inima omului nu s-au suit, a sa sunt lucrurile pe care le-a preg atit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc (Ps. 90,17; Rom. 8,29; 1 Cor. 2,9). Numai ve snicia va putea s a descopere destinul m are t la care poate s a ajung a omul, ref acut dup a chipul lui Dumnezeu. Pentru ca noi s a atingem acest ideal nalt, trebuie s a sacric am tot ceea ce face ca suetul s a se poticneasc a. P acatul ne poate tine n st apnire numai cu voia noastr a. Predarea voin tei este nf a ti sat a ca scoaterea ochiului sau t aierea minii. Adeseori, ni se pare c a a ne preda voin ta lui Dumnezeu nseamn a a consim ti s a trecem prin via ta

Spiritualitatea Legii

49

schilodi ti sau ciunti ti. Dar este mai de folos, zice Domnul, ca eul s a . e schilodit, r anit, ciuntit, dac a prin aceasta se poate intra n via ta Ceea ce vi se pare a un adev arat dezastru este chiar poarta spre cel mai mare c stig. Dumnezeu este Izvorul vie tii s i noi putem s a avem via ta numai dac a suntem n comuniune cu El. Se poate s a ne bucur am de exis pentru un timp, chiar desp ten ta ar ti ti de Dumnezeu, dar nu avem . Dar cea dedat via ta a la pl acere, m acar c a tr aie ste, este moart a (1 Tim. 5,6). Numai prin predarea voin tei noastre lui Dumnezeu este posibil ca El s a ne dea via ta. Numai, primind via ta Sa, prin predarea , zicea Isus, ca aceste p eului, este cu putin ta acate ascunse, pe [62] care vi le-am ar atat, s a e biruite. s Este cu putin ta a le nmormnta ti n inimile voastre s i s a le ascunde ti de ochii oamenilor, dar cum ve ti sta n fa ta lui Dumnezeu? Dac a v a lipi ti cu putere de eul personal, refuznd s a-I preda ti voin ta voastr a lui Dumnezeu, alege ti moartea. Dumnezeu este un foc mistuitor pentru p acat, oriunde s-ar g asi acesta. Dac a alege ti p acatul s i refuza ti s a v a desp ar ti ti de el, prezen ta lui Dumnezeu, care mistuie p acatul, v a va mistui s i pe voi. Va un sacriciu ca s a v a preda ti pe voi n siv a lui Dumnezeu; dar aceasta este o sacricare a celor de jos pentru cele de sus, a celor p amnte sti pentru cele ve snice. Dumnezeu nu are de gnd s a ne distrug a voin ta, deoarece numai prin lucrarea ei putem s a ndeplinim ceea ce dore ste El din partea noastr a. Voin ta noastr a trebuie s a-I e predat a Lui, ca s-o putem primi napoi, cur a tit as i nnobilat a; s i dac a este unit a prin dragoste cu Cel sfnt, El poate rev arsa prin noi torentele iubirii s i puterii Sale. Orict de amar as i chinuitoare poate p area aceast a predare pentru inima nc ap a tnat as i neprietenoas a, totu si ti este de folos. Iacov n-a cunoscut victoria credin tei biruitoare s i n-a fost numit lupt ator cu Dumnezeu, pn a cnd n-a c azut lovit s i f ar a ajutor pe pieptul ngerului Leg amntului. Numai atunci cnd el schiop ata din coaps a (Gen. 32,31), cetele narmate ale lui Esau au fost mblnzite naintea lui, iar Faraon, mndrul mo stenitor de neam mp ar atesc, s-a umilit s a cear a binecuvntarea sa. Tot astfel, C apetenia mntuirii noastre a fost f acut des avr sit prin suferin te (Evrei 2,10), iar copiii credin tei au fost puternici n sl abiciune s i au pus pe fug a o stile vr ajma se (Evrei 11,34). Astfel, ologul ia parte la prad a (Is.

50

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

[63] 33,23) s i cel slab ajunge ca David, si casa lui David, ca ngerul Domnului (Zah. 12,7). Oare este ng aduit unui b arbat s a- si lase nevasta? Matei 19,3. La iudei, unui b arbat i era ng aduit s a- si lase nevasta pentru cea mai nensemnat a nemul tumire s i femeia era atunci liber a s a se m arite din nou. Obiceiul acesta ducea la mari tic alo sii s i p acate. n predica de pe Munte, Isus a spus l amurit c a leg atura c as atoriei nu se poate desface dect n caz de c alcare a leg amntului conjugal. El a zis: Ori sicine si va l asa nevasta, afar a numai din pricin a de curvie, i d a prilej s a preacurveasc a; s i cine va lua de nevast a pe cea l asat a de b arbat, preacurve ste. Mai trziu, cnd fariseii L-au ntrebat despre legalitatea divor tului, Isus le-a atras aten tia ascult atorilor S ai, la institu tia c as atoriei, a sa cum a fost rnduit a la crea tiune. Din pricina mpietririi inimilor voastre, le-a zis El, a ng aduit Moise s a v a l asa ti nevestele; dar de la nceput n-a fost a sa (Matei 19,8). El le-a reamintit de zilele binecuvntate ale Edenului, cnd Dumnezeu a declarat c a toate lucrurile erau foarte bune. De atunci si au nceputul c as atoria s i Sabatul, cele dou a institu tii create pentru slava lui Dumnezeu s i spre binele omenirii. Atunci cnd a unit minile perechii snte prin c as atorie, zicnd: Va l asa omul pe tat al s au s i pe mama sa s i se va lipi de nevasta sa s i se vor face un singur trup (Gen. 2,24), Creatorul a [64] enun tat legea c as atoriei pentru to ti urma sii lui Adam pn a la sfr situl timpului. Ceea ce nsu si tat al cel ve snic declarase ca ind bun era legea celei mai nalte binecuvnt ari s i dezvolt ari pentru om. A sa cum s-a ntmplat cu toate darurile bune pe care le-a dat Dumnezeu oamenilor spre a p astrate, s-a ntmplat s i cu c as atoria care a fost stricat a prin p acat. Dar scopul Evangheliei este de a restatornici cur a tia s i frumuse tea ei. Att n Vechiul Testament, ct s i n Noul Testament, leg atura c as atoriei este folosit a spre a reprezenta duioasa s i sfnta unire care exista ntre Isus s i poporul S au, cei mntui ti, pe care El i-a r ascump arat cu pre tul suferin telor de pe Golgota. Nu te teme, zicea El, C aci F ac atorul t au este b arbatul t au: Domnul este Numele Lui; s i R ascump ar atorul t au este Sfntul lui Israel (Is. 54,4-5). ntoarce ti-v a, copii r azvr ati ti, zice Domnul, c aci Eu sunt c as atorit cu voi (Ier. 3,14). n Cntarea Cnt arilor, auzim vocea miresei, zicnd: Prea iubitul meu este al meu s i eu sunt a Lui. Si Cel care este al ei, deosebindu-se din zece mii, le

Spiritualitatea Legii

51

spune ale silor S ai: e sti frumoas a de tot, iubito, s i n-ai nici un cusur (Cnt. Cnt. 2,16; 5,10; 4,7). Mai trziu, apostolul Pavel, scriindu-le cre stinilor din Efes, declara c a Domnul a rnduit ca b arbatul s a e capul nevestei, s a e ocrotitorul ei, leg atura casei, legndu-i pe membrii familiei laolalt a, tot a sa cum Hristos este Capul bisericii, Mntuitorul trupului ei. De aceea El zice: Si dup a cum Biserica este supus a lui Hristos, tot a sa s i nevestele s a e supuse b arba tilor lor n toate lucrurile. B arba tilor, iubi ti-v a nevestele cum a iubit s i Hristos Biserica s i S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sn teasc a, dup a ce a cur a tit-o prin botezul cu ap a, [65] prin Cuvnt, ca s a nf a ti seze naintea Lui aceast a Biseric a sl avit a, f ar a pat a, f ar a zbrcitur a sau altceva de felul acesta, ci sfnt as i f ar a prihan a. Tot a sa trebuie s a- si iubeasc as i b arba tii nevestele, ca pe trupurile lor (Efes. 5,24-28). Harul Domnului Hristos, s i numai el, poate s a fac a din aceast a institu tie ceea ce Dumnezeu a avut de gnd s a e un factor de binecuvntare s i n al tare a omenirii. Numai astfel familiile de pe fa ta p amntului, prin unirea, pacea s i dragostea lor, pot s a reprezinte familia din ceruri. n zilele noastre, ca s i pe vremea Domnului, starea societ a tii este cu totul departe de idealul dorit de cer, n ce prive ste aceast a sacr a leg atur a. Totu si, chiar acelora care au g asit am ar aciune s i dezam agire acolo unde n ad ajduiau s a ae tov ar as ie s i bucurie, Evanghelia Domnului Hristos le ofer a o mngiere. R abdarea s i noble tea pe care Spiritul S au le poate da vor ndulci inima ndurerat a. Inima n care locuie ste Hristos va a sa de plin a, de mul tumit a, cu iubirea Sa, nct nu se va mistui de dor dup a simpatie s i aten tie. Si cnd suetul i este predat lui Dumnezeu, n telepciunea Sa poate s a s avr seasc a ceea ce n telepciunea omeneasc a nu este n stare. Prin descoperirea harului S au, inimi care odinioar a erau nep as atoare, sau nstr ainate, pot unite prin leg aturi care sunt mai tari s i mai durabile dect cele p amnte sti leg aturile de aur ale iubirii, care vor suporta proba [66] ncerc arii. S a nu jura ti nicidecum. Matei 5,34. Motivul pentru care se d a aceast a porunc a este: s a nu jur am nici pe cer, pentru c a este scaunul de domnie al lui Dumnezeu; nici pe p amnt, pentru c a este a sternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru c a este cetatea Marelui mp arat. S a nu juri nici pe capul t au, c aci nu po ti face un singur p ar alb sau negru.

52

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

Toate lucrurile vin de la Dumnezeu. Noi nu avem nimic pe care s a nu-l primit; mai mult, nu avem nimic care s a nu fost cump arat pentru noi, prin sngele Domnului Hristos. Tot ce avem ajunge la noi, purtnd pecetea crucii, s i ind cump arat cu snge mai pre tios dect orice, pentru c a este via ta lui Dumnezeu. Prin urmare, nu dispunem de nici un lucru asupra c aruia s a avem dreptul de garan tie c a ne vom tine cuvntul. Iudeii credeau c a porunca a treia opre ste folosirea n chip u suratic a numelui lui Dumnezeu, dar si nchipuiau c a sunt liberi s a foloseasc a alte jur aminte. Rostirea unui jur amnt era ceva obi snuit ntre ei. Prin Moise, li se interzisese s a jure strmb, dar ei aveau o mul time de mijloace de a sc apa de obliga tia impus a de un jur amnt. Nu se temeau s a se dedea la ceea ce de fapt nsemna profanare, nici nu se d adeau napoi de la c alcarea jur amntului, atta timp ct se putea g asi un pretext me ste sugit, care s a-i pun a la ad apost de lege. Isus a osndit practicile lor, declarnd c a obiceiul lor de a jura era o c alcare a poruncii lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Mntuitorul n-a oprit cu des avr sire folosirea jur amntului n justi tie, n care [67] Dumnezeu este luat ca martor c a ceea ce se spune este adev arul curat. Isus nsu si, cu prilejul judec arii Sale naintea Sinedriului, n-a refuzat s a dea m arturie sub jur amnt. Marele preot I-a zis: Te jur, pe Dumnezeul cel viu, s a ne spui dac a e sti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Isus a r aspuns: Tu ai zis, adic a Da, sunt! (Mat. 26,63-64). Dac a, n Predica de pe Munte, ar osndit jur amntul naintea instan telor judec atore sti, Hristos, l-ar mustrat pe marele preot cu ocazia judec arii Sale, iar n felul acesta, pentru binele urma silor S ai, tur ar nt arit propria Sa nv a ta a. Sunt foarte mul ti oameni care nu se tem s a-i n sele pe semenii lor, dar au fost nv a ta ti s i impresiona ti de Duhul lui Dumnezeu c a e ceva ngrozitor s a-L mint a pe F ac atorul lor. Atunci cnd sunt pu si s a jure, ei si dau seama c a nu dau m arturie numai naintea oamenilor, ci s i naintea lui Dumnezeu; c a, dac a dau o m arturie mincinoas a, aceasta se face naintea Aceluia care cite ste n inim as i care cunoa ste exact adev arul. Cunoa sterea judec a tilor de nfrnare ngrozitoare, care au urmat acest p acat, are o inuen ta asupra lor. Dar, dac a este cineva care poate s a m arturiseasc a cu hot arre sub jur amnt, apoi acesta este cre stinul adev arat. El tr aie ste continuu ca s i n prezen ta lui Dumnezeu, s tiind c a orice gnd este descoperit

Spiritualitatea Legii

53

naintea ochilor Aceluia cu care avem de a face; s i, cnd i se cere s a fac a aceasta naintea Legii, este drept ca el s a-L ia pe Dumnezeu ca martor c a ceea ce spune este adev arul s i numai adev arul. Isus a mers mai departe s i a statornicit o regul a care nl atur a c jur amntul. El nva ta a adev arul exact trebuie s a e legea vorbirii. Felul vostru de vorbire s a e: Da, da s i nu, nu; ce trece peste [68] aceste cuvinte, vine de la cel r au. Aceste cuvinte osndesc toate acele fraze f ar a n teles s i de umplutur a, care sunt vecine cu profanarea. Ele condamn a complimentele n sel atoare, ocolirea adev arului, frazele lingu sitoare, exager arile, falsurile n comer t, care sunt att de obi snuite n societate s i n lumea c afacerilor. Ele mai nva ta a nici un om care ncearc a s a par a ceea minte ce nu este, sau ale c arui cuvinte nu exprim a adev aratele sim ta ale inimii sale, nu poate numit sincer. Dac a aceste cuvinte ale Domnului ar luate n seam a, ele ar pune cap at b anuielilor rele s i nepl acutelor vorbiri de r au; pentru c a, vorbind despre faptele s i motivele altuia, cine poate sigur c a spune exact adev arul? Ct de deseori mndria, patima, ura personal a, coloreaz a impresia f acut a! O privire, un cuvnt, chiar un accent al vocii, pot nsue tite de neadev ar. Si faptele pot s a e n a sa fel nf a ti sate, nct s a dea o impresie gre sit a. Si ce trece peste aceste cuvinte, vine de la cel r au. Tot ce fac cre stinii trebuie s a e transparent ca lumina soarelui. Adev arul este de la Dumnezeu; n sel aciunea, n oricare din miliardele ei de forme, este de la Satana, s i oricine se ndep arteaz a n vreun fel oarecare de linia cea dreapt a a adev arului se vinde singur puterii celui r au. Totu si, nu este un lucru u sor s a spui exact adev arul. Nu putem s a spunem adev arul, dac a nu cunoa stem adev arul. Si ct de adesea se ntmpl a c a p areri preconcepute, sc ap ari din minte, o cunoa stere incomplet a, gre seli de judecat a, ne mpiedic a s a avem o dreapt a n telegere a lucrurilor cu care avem de-a face. Noi nu putem s a rostim adev arul, dac a min tile noastre nu sunt c al auzite continuu de Acela care este Adev arul. Prin sfntul apostol Pavel, Domnul Hristos ne ndeamn a: Vorbirea voastr a s a e totdeauna cu har (Col. 4,6). Nici un cuvnt stricat [69] s a nu v a ias a din gur a; ci unul bun, pentru zidire, dup a cum e nevoie, ca s a dea har celor ce-l aud (Efes. 4,29). n lumina acestor texte din Sfnta Scriptur a, se poate vedea cum cuvintele rostite de Domnul,

54

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

, u pe Munte, osndesc vorbirea glumea ta suratic as i neru sinat a. Ele cer ca vorbirea noastr a s a e nu numai sincer a, ci s i curat a. Aceia care au nv a tat de la Hristos nu vor lua deloc parte la lucr arile neroditoare ale ntunericului (Efes.5,11). n vorbire, ca , ei vor simpli, cinsti s i n via ta ti s i credincio si, c aci se preg atesc pentru societatea celor sn ti, n gura c arora nu s-a g asit minciun a (Apoc. 14,5). S a nu v a mpotrivi ti celui ce v a face r au, ci oricui te love ste peste obrazul drept, ntoarce-i s i pe cel alalt. Matei 5,39. Prilejuri de a t tare se iveau ntruna la iudei din cauza contactului lor cu oastea roman a. Deta samentele militare sta tionau n diferite puncte, pretutindeni n Iudea s i Galilea, iar prezen ta acestora aducea mereu aminte poporului despre dec aderea sa, ca na tiune. Cu mult a s am ar aciune n inim a, iudeii auzeau puternicul sunet de trmbi ta i vedeau cetele de solda ti, rnduindu-se n jurul stindardului Romei s i salutnd cu mult respect acest simbol al puterii ei. Ciocnirile ntre localnici s i osta si erau dese s i a t tau ura poporului. Adesea, cnd vreun slujba s roman, nso tit de garda sa de osta si, se gr abea ranii iudei, care [70] s a mearg a dintr-un loc n altul, el punea mna pe ta lucrau la cmp, s i i silea s a poarte poveri pe drumuri de munte sau s a fac a oricare alt serviciu de care era nevoie. Lucrul acesta era n armonie cu legea s i obiceiul roman, iar mpotrivirea la astfel de cereri d adea na stere la umilin te s i cruzimi. n ecare zi, n suetele oamenilor se adncea dorul de a scutura jugul roman. Mai cu seam a printre galileenii ndr azne ti s i brutali, spiritul revoltei era v adit. Fiind , Capernaum era sediul unei garnizoane romane un ora s de grani ta s i, chiar n timpul cnd Isus nv a ta norodul, vederea unei companii de osta si le reamintea ascult atorilor S ai gndul amar al umilirii lui Israel. Norodul privea cu ner abdare la Isus, n ad ajduind c a El era Cel care avea s a ngenunche mndria roman a. Isus privea cu triste te fe tele ntoarse spre El. El observ a spiritul de r azbunare, care- si ntip arise pecetea cea rea asupra lor s i s tia ct de erbinte dore ste poporul puterea de a-i zdrobi pe mpilatori. Plin de ntristare, El i ndemn a: Nu v a mpotrivi ti celui ce v a face r au. Ci, oricui te love ste peste obrazul drept, ntoarce-i s i pe cel alalt. turii Vechiului Aceste cuvinte nu erau dect o repetare a nv a ta Testament. E adev arat c a regula ochi pentru ochi s i dinte pentru dinte (Lev. 24,20), f acea parte din legile date prin Moise, dar aceasta

Spiritualitatea Legii

55

era o lege civil a. Nimeni nu avea dreptul s a se r azbune, pentru c a aveau cuvintele Domnului: Nu zice: i voi ntoarce eu r aul! Nu zice: Cum mi-a f acut el, a sa am s a-i fac s i eu. Nu te bucura de c aderea vr ajma sului t au. Dac a este amnd vr ajma sul t au, d a-i [71] pine s a m annce, dac a-i este sete, d a-i ap a s a bea. (Prov. 20,22; 24,17.29; 25, 21. 22). Toat a via ta p amnteasc a a Domnului Isus a fost o tr aire a acestui principiu. Mntuitorul nostru a p ar asit loca sul S au ceresc spre a le aduce vr ajma silor S ai pinea vie tii. De si calomnia s i prigoana au fost ngr am adite asupra Lui, de la leag an s i pn a la mormnt, ele n-au f acut s a ias a de la El dect expresia unei iubiri iert atoare. Iat a ce zice El prin profetul Isaia: Mi-am dat spatele naintea celor ce M a loveau s i obrajii naintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns fa ta de oc ari s i de scuip ari (Is. 50,6). Cnd a fost chinuit s i asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la m acel arie s i ca o oaie mut a naintea celor ce o tund: n-a deschis gura (Is.53,7). Iar de pe crucea de pe Golgota str abate prin veacuri rug aciunea Sa pentru uciga sii S ai s i solia plin a de n adejde pentru tlharul muribund. Prezen ta Tat alui L-a cuprins pe Hristos s i nu I s-a ntmplat nimic altceva dect ce a ng aduit iubirea nem arginit a, pentru binecuvntarea omenirii. Acesta era izvorul S au de mngiere s i este s i pentru noi. Acela care este p atruns de Spiritul Domnului Hristos r amne n Hristos. Lovitura tintit a spre el cade asupra Mntuitorului, care l nconjoar a cu prezen ta Sa. Si orice vine asupra lui, vine de la Hristos. El n-are nevoie s a se mpotriveasc a r aului, deoarece Domnul este ap ararea sa. Nimic nu-l poate atinge, dect dac a ng aduie El, s i toate lucrurile ng aduite lucreaz a mpreun a spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu (Rom. 8,28). Ori sicui vrea s a se judece cu tine s i s a- ti ia haina, las a-i s i [72] c ama sa. Dac a te sile ste cineva s a mergi cu el o mil a de loc, mergi cu el dou a. Isus i ndemna pe ucenicii S ai ca, n loc s a se mpotriveasc a cererilor acelora care aveau puterea, s a fac a chiar mai mult dect li , s se pretindea. Si, pe ct era cu putin ta a se achite de orice obliga tie, rii. Legea, a chiar dac a aceasta trecea peste prevederile legilor ta sa de cum era dat a prin Moise, recomanda o deosebit a considera tie fa ta cel s arac. Cnd un om s arac si d adea haina ca z alog sau gaj pentru

56

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

vreo datorie, creditorului nu-i era ng aduit s a p atrund a n locuin ta pn acestuia, ca s-o ia. El trebuia s a a stepte n uli ta a i se aducea z alogul. Si, oricare ar fost mprejur arile, obiectul trebuia napoiat st apnului s au pn a seara (Deut. 24,10-13). n zilele Domnului Hristos, aceste m asuri bune erau prea pu tin luate n seam a; dar Isus i-a nv a tat pe ucenicii S ai s a se supun a hot arrii judec a tii, chiar dac a aceasta ar cerut mai mult dect ng aduia legea lui Moise. Chiar dac a li s-ar cerut o parte din mbr ac amintea lor, trebuia s a o dea. Mai mult, trebuia s a-i dea creditorului dreptul s au s i, dac a era nevoie, chiar mai mult dect att. Oricui vrea s a se judece cu tine, zicea El, si s a- ti ia haina, las a-i s i c ama sa. Si dac a curierul ti cere s a de o mil mergi cu el o distan ta a, mergi dou a. Isus a ad augat: Celui ce- ti cere, d a-i; s i nu-i ntoarce spatele tur celui ce vrea s a mprumute de la tine. Aceea si nv a ta a a fost dat a prin Moise: S a nu- ti mpietre sti inima s i s a nu- ti nchizi mna na[73] intea fratelui t au celui lipsit. Ci s a- ti deschizi mna s i s a-l mprumu ti nevoilor lui (Deut. 15,7-8). cu ce-i trebuie ca s a fac a fa ta Textul acesta l amure ste n telesul cuvintelor Mntuitorului. Dom s nul nu ne nva ta a d am f ar a nici o socoteal a tuturor acelora care cer nevoilor mil a, ci zice: S a-l mprumu ti cu ce-i trebuie, ca s a fac a fa ta lui; s i acesta trebuie s a e un dar, mai degrab a dect un mprumut; noi trebuie s a d am cu mprumut, f ar a s a n ad ajduim ceva n schimb (Luca 6,35). Cine- si face mil as i ajut a, pe trei i hr ane ste bine: pe cel lipsit, pe sine s i pe Mine. Iubi ti pe vr ajma sii vo stri. Matei 5,44. tura Mntuitorului: S nv a ta a nu v a mpotrivi ti celui ce v a face r au a fost un cuvnt greu pentru iudeii r azbun atori, care au murmurat mpotriva Lui, ntre ei. Dar Isus a f acut o declara tie s i mai tare: A ti auzit c a s-a zis: S a iube sti pe aproapele t au s i s a ur as ti pe vr ajma sul t au. Dar Eu v a spun: Iubi ti pe vr ajma sii vo stri, binecuvnta ti pe cei ce blesteam a, face ti bine celor ce v a ur asc s i ruga ti-v a pentru cei ce v a asupresc s i v a prigonesc, ca s a ti i ai Tat alui vostru care este n ceruri.

Spiritualitatea Legii

57

Acesta era spiritul Legii pe care rabinii o r ast alm aciser a, f acnd din ea un s ir de ndatoriri reci s i aspre. Ei se socoteau a mai buni dect ceilal ti oameni s i avnd dreptul la deosebita favoare a lui Dumnezeu, n virtutea na sterii lor ca israeli ti; dar Isus le-a ndreptat mintea spre spiritul iubirii iert atoare, ca ind dovada evident a c a ei [74] nu erau nsue ti ti de motive mai nobile dect vame sii s i p ac ato sii pe care i dispre tuiau. El le-a ar atat apoi ascult atorilor S ai pe Conduc atorul universului, cu numele nou de Tat al nostru. Isus dorea s a-i fac a s a n teleag a cu ct a comp atimire suspin a inima lui Dumnezeu dup a ei. El i nv a ta c a Dumnezeu poart a de grij a ec arui suet pierdut; c a a sa cum se ndur a un tat a de copiii lui, a sa se ndur a Domnul de cei ce se tem de El (Ps. 103,13). O astfel de concep tie despre Dumnezeu n-a fost dat a niciodat a lumii de nici o alt a religie, n afar a de cea din pe oameni s Biblie. P agnismul i nva ta a priveasc a Fiin ta Suprem a ca ind ceva de temut, nicidecum de iubit, o zeitate du sm anoas a, care trebuie s a e mblnzit a prin sacricii, nicidecum un P arinte care revars a asupra copiilor S ai darul iubirii Sale. Chiar poporul Israel de pre tur ajunsese a sa de orb fa ta tioasa nv a ta a a profe tilor cu privire la Dumnezeu, nct aceast a descoperire a iubirii Sale p arinte sti era un subiect original, un nou dar f acut lumii. Iudeii sus tineau c a Dumnezeu i iube ste numai pe aceia care i slujesc dup a p arerea lor, pe aceia care mplinesc preten tiile rabinilor iar to ti ceilal ti oameni zac sub osnda s i sub blestemul Lui. Nu a sa, zicea Isus; ci toat a lumea att cel r au, ct s i cel bun st a n lumina str alucitoare a iubirii Sale. Voi trebuie s a nv a ta ti adev arul acesta chiar din natur a; pentru c a Dumnezeu face s a r asar a soarele S au peste cei r ai s i peste cei buni s i d a ploaie s i peste cei drep ti s i peste cei nedrep ti. P amntul produce, an dup a an, bun at a tile sale s i si continu a mi scarea de rota tie n jurul soarelui, nu pentru c a ar avea n sine o putere. Mna lui Dumnezeu c al auze ste planetele s i le poart a de grij a n mersul lor ordonat prin Cosmos. Tot prin puterea Sa, vara [75] s i iarna, timpul sem anatului s i timpul seceratului, ziua s i noaptea urmeaz a una alteia ntr-o succesiune ordonat a. Prin Cuvntul S au, cresc plantele, apar frunzele, noresc orile. Orice lucru bun, pe care l avem, ecare raz a de soare s i pic atur a de ploaie, ecare bucat a , toate sunt un dar al iubirii. de pine, ecare clip a de via ta

58

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

Tat al nostru cel ceresc a avut mil a de noi chiar atunci cnd eram lipsi ti s i aveam un caracter nepl acut, ind vrednici s a m ur ti s i urndu-ne unii pe al tii. Dar cnd s-a ar atat bun atatea lui Dumnezeu, Mntuitorul nostru, s i dragostea Lui de oameni, El ne-a mntuit nu pentru faptele f acute de noi n neprih anire, ci pentru ndurarea Lui (Tit 3,3-5). Iubirea Sa, o dat a primit a n inim a, ne va de aceia care ne plac, ci s face amabili s i iubitori nu numai fa ta i fa ta de oamenii cei mai gre si ti, cei mai dec azu ti s i cei mai p ac ato si. Numai aceia care sunt p arta si de re dumnezeiasc a sunt copii ai lui Dumnezeu. Nici clasa social a, nici na sterea, nici na tionalitatea, nici vreun privilegiu religios nu pot o dovad a c a suntem membri ai familiei lui Dumnezeu; ci adev arata dovad a este iubirea, o iubire care mbr a ti seaz a ntreaga omenire. Chiar p ac ato sii ale c aror inimi de Duhul lui Dumnezeu vor r nu sunt cu totul nchise fa ta aspunde la bun atate; a sa cum sunt gata s a arate ur a pentru ur a, vor gata s a s dea pe fa ta i iubire pentru iubire. Dar numai Duhul lui Dumnezeu de cel nemul r aspunde cu iubire la ur a. S a i amabil fa ta tumitor s i de cel r fa ta au, s a faci binele f ar a s a n ad ajduie sti c a vei r aspl atit este deviza casei regale cere sti, semnul sigur prin care copiii Celui [76] Prea nalt si descoper a pozi tia lor nalt a. Voi ti, dar, des avr si ti, dup a cum s i Tat al vostru cel ceresc este des avr sit. Matei 5,48. Cuvntul dar nseamn a o concluzie, o urmare la ceea ce s-a spus mai nainte. Isus a descris naintea ascult atorilor S ai ndurarea s i iubirea d ainuitoare a lui Dumnezeu s i, de aceea, i ndeamn a s a e des avr si ti. Pentru c a Tat al vostru cel ceresc este bun s i cu cei nemul tumitori s i cu cei r ai (Luca 6,35), pentru c a S-a plecat ca s a v a nal te, de aceea, zicea Isus, pute ti deveni ca El n caracter s i pute ti s a sta ti n picioare f ar a vin a, naintea oamenilor s i a ngerilor. Condi tiile vie tii ve snice, sub har, sunt tot cele care erau n Eden o perfect a ascultare de principiile Legii Sale. M asura de caracter prezentat a n Vechiul Testament este s i n Noul Testament. Si aceasta nu este o m asur a pe care s a n-o putem ajunge. n orice porunc a sau care, cu siguran , ndemn pe care-l d a Dumnezeu este o f ag aduin ta ta se a a la temelie. Dumnezeu a luat toate m asurile ca s a putem ajunge asemenea Lui s i El va face aceasta pentru to ti cei care nu se stricat mpotrivesc printr-o voin ta a, care s a fac a f ar a putere harul S au.

Spiritualitatea Legii

59

Dumnezeu ne-a iubit cu o iubire negr ait a, s i iubirea noastr a se de El pe m treze ste fa ta asur a ce n telegem ceva din lungimea, l argimea, adncimea s i n al timea acestei iubiri atr ag atoare a Domnului. de noi pe cnd eram nc Prin cunoa sterea iubirii Sale, dovedit a fa ta a p ac ato si, inima mpietrit a se nmoaie, se supune, iar p ac atosul este [77] transformat s i ajunge un u al cerului. Dumnezeu nu Se folose ste de m asuri constrng atoare; mijlocul pe care l ntrebuin teaz a El pentru a izgoni p acatul din inim a este iubirea. Cu ajutorul ei, El transform a , iar vr . mndria n umilin ta ajm as ia s i necredin ta n iubire s i credin ta Iudeii se chinuiser a ngrozitor ca s a ajung a la des avr sire prin propriile lor eforturi, dar d aduser a gre s. Domnul le spusese c a, avnd neprih anirea lor, cu nici un chip nu vor intra n mp ar a tia cerurilor. Acum, El le ar ata caracterul neprih anirii pe care o vor avea to ti aceia care vor intra n ceruri. n toat a Predica de pe Munte El descrie roadele ei s i acum, printr-o propozi tie, arat a izvorul s i natura ei: Fi ti des avr si ti, dup a cum s i Dumnezeu este des avr sit. Legea nu este altceva dect o copie a caracterului lui Dumnezeu. Privi ti la Tat al vostru cel ceresc s i ve ti vedea n El o dovad a des avr sit aa principiilor care stau la temelia crmuirii Sale. Dumnezeu este iubire. Ca s i razele de lumin a ce vin de la soare, iubirea, lumina s i bucuria izvor asc de la El peste toate f apturile Sale. Natura Sa este de a da. Via ta Sa ns as i este rev arsarea iubirii neegoiste. Slava Sa este binele ilor S ai, iar bucuria Sa o p arinteasc a grij a pentru ei. El ne spune s a m des avr si ti dup a cum este s i El. Noi trebuie s a m izvoare de lumin as i binecuvntare pentru cei din jurul nostru, dup a cum este El pentru tot universul. Noi nu avem nimic de la noi n sine, ci lumina iubirii Sale str aluce ste asupra noastr a, iar noi trebuie s a reect am razele ei. Cu mult a bun atate din bun atatea Sa, s i noi putem s a m des avr si ti n sfera noastr a, a sa dup a cum Dumnezeu este des avr sit n sfera Lui. Isus a spus: Fi ti des avr si ti, dup a cum s i Tat al vostru este des avr sit. Dac a sunte ti copii ai lui Dumnezeu, sunte ti p arta si ai naturii Sale s i nu pute ti altfel, dect asemenea Lui. Orice copil tr aie ste [78] prin via ta tat alui s au. Dac a sunte ti copii ai lui Dumnezeu n ascu ti

60

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

prin Duhul S au tr ai ti prin via ta lui Dumnezeu. n Hristos, locuie ste trupe ste toat a plin atatea Dumnezeirii (Col. 2,9) s i via ta lui Isus se arat a n trupul nostru muritor (2 Cor. 4,11). Avnd-o n voi, va da na acelea aceast a via ta stere la acela si caracter s i va da pe fa ta si fapte pe care le-a ar atat s i n El. n felul acesta, ve ti n armonie cu tur orice nv a ta a a Legii Sale, pentru c a Legea Domnului este des avr sit as i nvioreaz a suetul (Ps. 19,7). Prin iubire, neprih anirea Legii va mplinit a n noi, care tr aim nu dup a ndemnurile rii [79] p amnte sti, ci dup a ndemnurile Duhului (Rom. 8,4).

Capitolul 4 Adev aratul motiv n slujire


Lua ti seama s a nu v a ndeplini ti neprih anirea voastr a naintea oamenilor, ca s a ti v azu ti de ei. Matei 6,1. tuCuvintele rostite de Domnul pe Munte erau o expresie a nv a ta rii nerostite a vie tii Sale, pe care oamenii nu ajunseser a s-o priceap a. Ei nu puteau s a n teleag a cum, avnd o a sa mare putere, a neglijat s-o foloseasc a pentru a c stiga ceea ce ei socoteau ca ind lucrul cel mai bun. Spiritul, motivele s i metodele lor erau cu totul contrare celor ale Sale. Cu toate c a pretindeau a foarte plini de rvn a pentru cinstirea Legii, mndria de sart a era adev arata tint a pe care o urm areau ei, s i Domnul avea s a le arate c a iubitorul de sine este, de fapt, un c alc ator al Legii. de oamenii din Dar principiile nutrite de farisei sunt date pe fa ta toate timpurile. Spiritul fariseismului este spiritul rii omene sti. Si, cum Mntuitorul a ar atat deosebirea dintre spiritul s i metodele Sale tura Sa este tot a s i acelea ale rabinilor, nv a ta sa de potrivit a pentru oamenii tuturor timpurilor. Pe vremea Domnului Hristos, fariseii c autau s a c stige favoarea cerului, pentru ca s a- si asigure onoarea lumii s i protul personal, lucruri pe care le priveau ca o r asplat aa virtu tii. n acela si timp, ei f aceau parad a de faptele lor de milostenie naintea norodului, ca s a-i atrag a aten tia s i s a capete o faim a pentru [80] sn tenia lor. Isus le-a mustrat l aud aro senia, spunnd c a Dumnezeu nu recunoa ste o asemenea slujire s i c a lingu sirea s i admira tia poporului, pe care ei le c autau cu atta ardoare, erau singura r asplat a pe care aveau s a o primeasc a vreodat a. Tu, dar, cnd faci milostenie, zicea Domnul, s a nu s tie stnga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta s a e f acut a n ascuns; s i Tat al t au, care vede n ascuns, ti va r aspl ati. Prin aceste cuvinte, Isus n-a nv a tat c a faptele de milostenie trebuie tinute totdeauna n ascuns. Apostolul Pavel, scriind prin Duhul Sfnt, n-a ascuns generosul sacriciu al cre stinilor din Macedonia, ci a vorbit despre harul pe care Domnul l lucrase n ei s i, n felul 61

62

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

acesta, s i al tii au fost nsue ti ti de acela si duh. Tot el scria s i bisericii din Corint s i zicea: Rvna voastr a a mb arb atat pe foarte mul ti dintre ei (2 Cor. 9,2). Chiar cuvintele Domnului l amuresc ce a vrut s a spun a, anume c a faptele de milostenie nu trebuie s a aib a scopul de a c stiga l aud a s i cinste de la oameni. Adev arata evlavie nu face nimic pentru a o priveli ste. Aceia care umbl a dup a cuvintele de laud as i lingu sire s i , sunt cre se hr anesc cu ele, ca s i cu o dulcea ta stini numai cu numele. Prin faptele lor bune, urma sii lui Hristos trebuie s a aduc a slav a nu lor n sile, ci Aceluia prin al C arui har s i putere au f acut toate acestea. Orice fapt a bun a este adus a la ndeplinire numai prin Spiritul Sfnt, s i Spiritul este dat pentru prosl avirea Celui ce l-a dat, nu pentru a celui ce l-a primit. Cnd lumina lui Hristos str aluce ste n suet, gura de Dumnezeu. Rug va plin a de laud as i mul tumire fa ta aciunile voastre, mplinirea datoriei, bun atatea voastr a, t ag aduirea de sine nu [81] vor alc atui niciodat a tema gndurilor sau conversa tiilor voastre. Isus va m arit, eul va ascuns, s i Hristos Se va ar ata ca totul n toate. Noi trebuie s a d aruim n sinceritate, nu spre a face parad a de de cei aa faptele noastre bune, ci din mil as i dragoste fa ta ti n . Sinceritatea scopului, adev suferin ta arata bun atate a inimii, este motivul care are pre t n ochii cerului. Suetul sincer n iubirea sa, cu inima ntreag a n devo tiunea sa, este privit de Dumnezeu ca ind mai de pre t dect mult aur din Or. Nu trebuie s a ne gndim la r asplat a, ci la slujire; cu toate acestea, bun atatea ar atat a n acest spirit nu va r amne ner aspl atit a. Tat al . Dac t au, care vede n ascuns, ti va r aspl ati pe fa ta a este adev arat c a Dumnezeu nsu si este marea R asplat a, care le cuprinde pe toate celelalte, atunci suetul l prime ste s i se bucur a de El numai n m asura n care se face asemenea cu El n caracter. Numai cele ce sunt asemenea se pot pre tui unele pe altele. Numai cnd ne d aruim pe noi n sine lui Dumnezeu pentru binele omenirii, s i El ni Se d aruie ste nou a. , ca Nimeni nu poate s a fac a loc n propria sa inim as i via ta s uvoiul binecuvnt arii lui Dumnezeu s a curg a spre al tii, f ar a ca s a primeasc a el nsu si o bogat a r asplat a. Colinele s i cmpiile care ofer a o albie, pentru ca praiele de munte s a ajung a la mare, nu sufer a nici o pierdere prin aceasta. Ceea ce dau ele este r aspl atit nsutit, pentru c a torentul care curge, murmurnd n drumul s au, las a n

Adev aratul motiv n slujire

63

s urm a darul s au de verdea ta i rodnicie. Iarba de pe malurile sale este de un verde viu, copacii sunt plini de frunzi s verde, orile sunt mai mbel sugate. Cnd p amntul r amne sterp s i scorojit de ar si ta arat dogoritoare a soarelui de var a, un bru de verdea ta a cursul rului; iar cmpia care si deschide snul, ca s a poarte comoara [82] muntelui spre mare, este mbr acat a cu prospe time s i frumuse te o dovad a a r aspl atirii pe care harul lui Dumnezeu le-o d a tuturor celor care se predau, ca s a e mijlocitori prin care El s a- si reverse binecuvnt arile Sale asupra lumii. Aceasta este binecuvntarea de care au parte cei care arat a de nevoia mil a fa ta si. Profetul Isaia zice: mparte- ti pinea cu cel amnd s i adu n casa ta pe nenoroci tii f ar a ad apost; dac a vezi pe un om gol, acoper a-l s i nu ntoarce spatele semenului t au. Atunci lumina ta va r as ari ca zorile s i vindecarea ta va ncol ti repede Domnul te va c al auzi nencetat, ti va s atura suetul chiar n locuri f ar a ap a; Vei ca o gr adin a bine udat a, ca un izvor ale c arui ape nu seac a (Isaia 58,7-11). Lucrarea de binefacere este de dou a ori binecuvntat a. n timp ce acela care d a celui lipsit i face ferici ti pe al tii, el nsu si este binecuvntat ntr-o m asur a mult mai mare. Harul lui Hristos dezvolt a n suetul s au tr as aturi de caracter, care sunt cu totul potrivnice egoismului tr as aturi care vor cur a ti, nnobila s i mbog a ti via ta. Faptele de milostenie, s avr site n tain a, vor lega inimile laolalt as i le vor apropia tot mai mult de inima Aceluia din care izvor as te orice impuls bun. Micile aten tii, micile fapte de iubire s i sacriciul de tot a sine, care se revars a din via ta sa de t acut ca s i parfumul dintr-o oare toate acestea alc atuiesc nu o mic a parte din binecuvntarea s i fericirea vie tii. Se va vedea la urm a c a t ag aduirea de sine pentru binele s i fericirea altora, orict de umil as i nel audat a aici pe p amnt, este recunoscut a n cer ca semn al unirii noastre cu mp aratul slavei, [83] care a fost bogat s i, totu si, S-a f acut s arac pentru noi. Se poate ca faptele de binefacere s a fost s avr site n tain a, dar inuen ta celui ce le-a s avr sit nu poate ascuns a. Dac a lucr am din toat a inima ca urma si ai lui Hristos, inima va n strns a simpatie cu Dumnezeu, iar Duhul lui Dumnezeu, impresionnd spiritul nostru, va scoate la iveal a sntele armonii ale suetului, ca r aspuns la atingerea divin a.

64

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

Acela care d a talente sporite celor care au folosit cu n telepciune darurile ce le-au fost ncredin tate, are pl acere s a recunoasc a lucrarea poporului S au credincios n Cel Iubit, prin al c arui har s i putere au lucrat. Aceia care au urm arit dezvoltarea s i des avr sirea unui caracter cre stin, punndu- si puterile la lucru n fapte bune, vor culege n lumea viitoare ceea ce au sem anat. Lucrarea nceput a pe p amnt mai nalt va ajunge perfec tiunea n acea via ta as i mai sfnt a, care va dura ct ve snicia. Cnd v a ruga ti, s a nu ti ca f a tarnicii. Matei 6,5. Fariseii hot arser a anumite ore pentru rug aciune; s i, dac a se aau n alt a parte la timpul hot art, dup a cum se ntmpla adesea, , n mijlocul se opreau oriunde ar fost e n strad a, e n pia ta mul timilor de oameni ce alergau ncoace s i ncolo s i, a sa cu voce tare, si n al tau rug aciunile lor formale. O astfel de nchinare, adesea toare a lui [84] numai pentru n al tare de sine, a atras mustrarea necru ta Isus. Cu toate acestea, El n-a oprit rug aciunea public a, pentru c a El nsu si Se ruga mpreun a cu ucenicii S ai, n prezen ta mul timilor. Dar El nv a ta c a rug aciunile particulare nu trebuie s a e auzite dect de Dumnezeu. Nici o ureche curioas a nu trebuie s a primeasc a povara unor astfel de cereri. Cnd te rogi, intr a n od ai ta ta. S a avem un loc stabilit pentru rug aciunea tainic a. Isus alesese locuri anume pentru comuniunea cu Dumnezeu s i tot a sa trebuie s a facem s i noi. Adesea, se simte nevoia s a ne retragem ntr-un loc anume, orict de umil ar , unde putem s a m singuri cu Dumnezeu. Roag a-te Tat alui t au, care este n ascuns. n numele lui Isus, putem s a venim n prezen ta lui Dumnezeu cu ncrederea unui copil. Nu este nevoie de nici un om ca mijlocitor. Prin Isus, ne putem deschide inimile lui Dumnezeu, ca naintea Unuia care ne cunoa ste s i ne iube ste. n locul tainic al rug aciunii, unde nici un ochi nu ne vede, dect ochiul lui Dumnezeu, nici o ureche nu ne aude, dect urechea lui Dumnezeu, putem s a aducem cele mai tainice dorin te s i fr amnt ari ale noastre naintea Tat alui ndur arii nem arginite; s i, n t acerea s i lini stea suetului, vocea aceea care nu z above ste niciodat a s a r aspund a la strig atul unor nevoi omene sti va vorbi inimilor noastre. Domnul este plin de mil as i de ndurare (Iacov 5,11). El a steapt a cu o iubire neobosit a s a aud a m arturisirile celor ab atu ti s i s a

Adev aratul motiv n slujire

65

din partea le primeasc a poc ain ta. A steapt a un semn de recuno stin ta noastr a, cum a steapt a mama zmbetul de recunoa stere de la odrasla ei. Domnul vrea ca noi s a n telegem ct de arz ator s i duios ne dore ste inima Sa. El ne invit a s a schimb am ncerc arile noastre cu simpatia Sa, ntrist arile noastre cu iubirea Lui, r anile noastre cu vindecarea [85] Lui, sl abiciunea noastr a cu t aria Lui, goliciunea noastr a cu plin atatea Lui. Niciodat a cel care a venit la El n-a fost dezam agit. Cnd ti ntorci privirile spre El, te luminezi de bucurie s i nu ti se umple fa ta de ru sine. (Psalmul 34,5). Aceia care-L caut a pe Dumnezeu n ascuns, aducnd naintea Domnului nevoile lor s i cernd ajutor, nu vor striga n zadar. Tat al t au, care vede n ascuns, ti va r aspl ati. Dac a facem din Domnul tovar as ul nostru zilnic, vom sim ti c a puterile unei lumi nev azute sunt n jurul nostru; privind la Isus, vom deveni asemenea chipului S au. Privind, vom schimba ti. Caracterul este mblnzit, cur a tit s i nnobilat pentru mp ar a tia cereasc a. Rezultatul sigur al comuniunii s i p art as iei cu Domnul nostru va cre sterea evlaviei, cur a tiei s i ardoarei. Rug aciunea va din ce n ce mai inteligent a. Noi primim de o educa tie dumnezeiasc as i aceasta este dovedit a printr-o via ta s srguin ta i zel. Suetul care se ntoarce spre Dumnezeu dup a ajutor, sprijin s i putere, prin rug aciune zilnic as i serioas a, va avea aspira tii nobile, o n telegere l amurit a a adev arului s i datoriei, planuri mari de ac tiune s i o continu a foame s i sete dup a neprih anire. P astrnd leg atura cu Dumnezeu, vom ajunge n stare s a le d am s i altora, cu care venim n leg atur a, lumina, pacea s i senin atatea care domnesc n suetele noastre. T aria c stigat a prin rug aciune, unit a cu efortul st aruitor de a ne educa mintea pentru medita tie s i luare-aminte, ne preg ate ste pentru ndatoririle zilnice s i ne p astreaz a un duh lini stit n toate mprejur arile. Dac a ne apropiem de Dumnezeu, El va pune n gura noastr a un [86] cuvnt ca s a vorbim pentru El, chiar o laud a pentru Numele S au. Ne va da un ton din cntarea ngerilor, un imn de mul tumire pentru Tat al nostru ceresc. n ecare manifestare a vie tii, se va da lumina s pe fa ta i iubirea unui Mntuitor care locuie ste n inim a. Tulbur arile din afar a nu pot atinge via ta care este tr ait a prin credin ta n Fiul lui Dumnezeu.

66

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

Cnd v a ruga ti, s a nu bolborosi ti acelea si vorbe, ca p agnii. Matei 6,7. P agnii si nchipuiau c a rug aciunile au meritul de a face isp as ire pentru p acat. Altfel spus, cu ct rug aciunea era mai lung a, cu att meritul era mai mare. Dac a ar putut deveni sn ti prin propriile lor eforturi, p agnii ar avut n ei n si si ceva de care s a se bucure, o pricin a de laud a. Aceast a idee despre rug aciune este expresia principiului ndrept a tirii prin merite personale, care st a la temelia tuturor sistemelor falsei religii. Fariseii adoptaser a aceast a idee p agn a despre rug aciune s i nimic n-a nl aturat-o n zilele noastre, chiar printre aceia care se pretind a cre stini. Repetarea de fraze obi snuite s i tipice, cnd inima nu simte nici o nevoie de Dumnezeu, e la fel cu bolboroselile p agnilor. Rug aciunea nu este o isp as ire pentru p acat. Ea nu are nici o virtute, nici vreun merit n sine. Toate cuvintele norite, pe care le sfnt folosim, nu pot echivalente nici chiar cu o singur a dorin ta a. Rug aciunile cele mai elocvente nu sunt dect cuvinte f ar a rost, dac a nu exprim a adev aratele sentimente ale inimii. Numai rug aciunea care izvor as te dintr-o inim a dornic a, n care sunt exprimate nevo[87] ile simple ale suetului, ca s i cum am cere o favoare unui prieten p amntesc, a steptnd ca ea s a e mplinit a, doar aceasta este rug aciunea credin tei. Dumnezeu nu dore ste complimentele noastre ceremoniale, dar strig atul negr ait al unei inimi zdrobite s i st apnite mntul p de sim ta acatului s i al completei sl abiciuni si g ase ste drum la Tat al oric arei ndur ari. Cnd posti ti s a nu v a lua ti o nf a ti sare posomort a, ca f a tarnicii. Matei 6,16 Postul pe care l recomand a Cuvntul lui Dumnezeu este mult mai mult dect o form a. El nu const a numai n a l asa la o parte mn pe cap. Acela carea, n a te mbr aca n sac s i n a- ti pres ara cenu sa care poste ste, avnd adev arata p arere de r au din cauza p acatului, nu umbl a niciodat a dup a laud a. Tinta postului pe care Dumnezeu ne ndeamn a s a-l tinem nu este de a ne chinui trupul pentru p acatul suetului, ci de a ne ajuta s a ne d am seama de caracterul grav al p acatului, umilindu-ne inima naintea lui Dumnezeu s i primind harul S au iert ator. Porunca Sa c atre Israel era aceasta: Sf sia ti-v a ini-mile, nu hainele, s i ntoarce ti-v a la Domnul, Dumnezeul vostru. (Ioel 2,13).

Adev aratul motiv n slujire

67

sau a ne Postul nu ne va de nici un folos pentru a face poc ain ta m aguli c a, prin propriile noastre fapte, vom merita sau vom cump ara o mo stenire ntre cei sn ti. Cnd I s-a adresat Domnului ntrebarea: Ce s a facem, ca s a s avr sim lucr arile lui Dumnezeu?, El a r aspuns: Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: s a crede ti n Acela pe care L-a trimis El. (Ioan 6,28-29). Poc ain ta este ntoarcerea de la eul personal spre Hristos, s i, dac a l primim pe Hristos a sa nct, , El s prin credin ta a-Si poat a tr ai via ta n noi, faptele bune se vor [88] vedea. Isus zicea: Tu, cnd poste sti, unge- ti capul s i spal a- ti fa ta, ca s a ar a ti c a poste sti, nu oamenilor, ci Tat alui t au, care este n ascuns (Matei 6,17-18). Ceea ce se face pentru slava lui Dumnezeu trebuie s a se fac a cu bucurie, nu cu inima trist as i posomort a. n religia Domnului Isus nu este nimic posomort. Dac a printr-o atitudine de murmurare, cre stinii las a impresia c a au fost dezam agi ti de Domnul lor, ei dau o m arturie fals a despre caracterul S au s i pun argumente n gura vr ajma silor S ai. De si prin cuvinte au preten tia c a Dumnezeu este Tat al lor, totu si, printr-o nf a ti sare trist as i posomort a ei se prezint a lumii ca ni ste orfani. Domnul dore ste s a facem ca serviciul S au s a apar a atr ag ator, cum s i este n realitate. S a faci ca t ag aduirea de sine s i fr amnt arile ascunse ale inimii s a e descoperite numai Mntuitorului. S a faci ca poverile s a e aduse la piciorul crucii s i s a mergi nainte pe c arare, bucurndu-te n iubirea Aceluia care te-a iubit cel dinti. Poate c a oamenii nu vor cunoa ste niciodat a lucrarea care se s avr se ste n ascuns ntre un suet s i Dumnezeu, dar urmarea lucr arii Duhului asupra inimii va v azut a de to ti, pentru c a Acela care vede n ascuns, ti va r aspl ati. Nu v a strnge ti comori pe p amnt. Matei 6,19. Comoara adunat a pe p amnt nu d ainuie ste; ho tii o sap as i o fur a; moliile s i rugina o stric a; focul s i furtuna ne nimicesc averile. Si unde este comoara voastr a, acolo va s i inima voastr a. Comoara adunat a pe p amnt va acapara mintea, dnd cu totul la o parte lucrurile cere sti. Iubirea de bani era pasiunea cea mai mare pe vremea iudeilor. [89] Spiritul lumesc luase locul lui Dumnezeu s i al religiei n suet. Tot a sa stau lucrurile s i n zilele noastre. Goana dup a mbog a tire are a o inuen ta sa de seduc atoare s i fermec atoare asupra vie tii, nct no-

68

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

ble tea s i omenia sunt pervertite, pn a cnd se pierd. Slujirea Satanei este plin a de grij a, fr amntare s i munc a istovitoare, iar bog a tia pe care oamenii se str aduiesc s-o adune pe p amnt, nu e dect pentru scurt a vreme. Domnul zicea: Strnge ti-v a comori n ceruri unde nu le m annc a moliile s i rugina s i unde ho tii nu le sap a, nici nu le fur a. Pentru c a unde este comoara voastr a, acolo va s i inima voastr a. Sfatul este: S a v a strnge ti comori n cer. Este n interesul vostru personal s a v a asigura ti bog a tiile cere sti. Numai acestea sunt cu adev arat ale voastre, din tot ce ave ti. Comoara adunat a n cer este nepieritoare. Nici focul sau apele n-o pot nimici, nici ho tii n-o pot jefui, nici moliile sau rugina n-o pot strica, pentru c a Dumnezeu este Cel care o p astreaz a. Aceast a comoar a, pe care Domnul o socote ste mai de pre t dect tot ce are pre t, este bog a tia slavei mo stenirii Lui ntre sn ti (Efes. 1,18). Ucenicii Domnului Hristos sunt numi ti giuvaierurile Sale, comoara Sa pre tioas as i deosebit a. El zice: Ei sunt pietrele cununii mp ar ate sti (Zah. 9,16). Voi face pe oameni mai pre tio si dect aurul curat, mai scump dect aurul din Or (Is.13,12). Domnul Hristos prive ste la poporul S au, n cur a tia s i des avr sirea sa, ca la r asplata suferin telor Sale, a umilin tei s i iubirii Sale, completarea str alucirii Sale ind Hristos, marele Centru, de la care radiaz a toat a str alucirea. [90] Nou a ne este dat s a ne unim cu El n marea lucrare de r ascump arare s i s a ne mp art as im cu El de bog a tiile c stigate prin moartea s i suferin tele Sale. Sfntul apostol Pavel le scria cre stinilor din Tesalonic: C aci cine este n adev ar n adejdea sau bucuria, sau cununa noastr a de slav a? Nu sunte ti voi, naintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui? Da, voi sunte ti slava s i bucuria noastr a (1 Tes. 2,19-20). Aceasta este comoara n vederea c areia ne ndeamn a Domnul s a lucr am. Caracterul este marele seceri s al vie tii. Fiecare cuvnt sau fapt a care, prin harul lui Hristos, va da na stere, ntr-un suet, la un impuls ndrum ator spre cer, ecare efort care tinde spre formarea unui caracter cre stin, nseamn a adunarea unei comori n cer. Unde este comoara, acolo va s i inima. Prin ecare efort s avr sit n folosul altora, noi n sine avem un mare folos. Acela care sacric a bani sau timp pentru r aspndirea Evangheliei se nscrie, cu propriul

Adev aratul motiv n slujire

69

s au interes s i cu rug aciuni, pentru lucrare s i pentru suetele care trebuie s a e mi scate prin ea, cu sentimentele sale de iubire care se revars a asupra altora, iar el este ndemnat la o mai mare devo tiune pentru Dumnezeu, ca s a poat a ajunge n stare s a le fac as i mai bine. Iar n ziua cea din urm a, cnd bog a tiile p amntului vor pieri, acela care s i-a adunat o comoar a n cer, va privi ce a c stigat via ta sa. Dac a am ascultat de cuvintele Domnului Hristos, atunci cnd ne vom aduna n jurul marelui tron alb, vom vedea suete care au fost mntuite prin lucrarea noastr as i vom s ti c a unul i-a c stigat pe al tii, iar ace stia pe al tii o mare ceat a adus a n cerul p acii, ca rezultat al str adaniilor noastre; acolo ne vom depune coroanele la picioarele lui Isus s i-L vom l auda de-a lungul veacurilor nesfr site ale ve sniciei. Cu ce bucurie i va privi atunci lucr atorul lui Hristos pe [91] ace sti r ascump ara ti, care se mp art as esc de slava Mntuitorului! Ct de pre tios va cerul pentru aceia care au fost credincio si n lucrarea de c stigare de suete! Dac a deci, a ti nviat mpreun a cu Hristos, s a umbla ti dup a lucrurile de sus, unde Hristos s ade la dreapta lui Dumnezeu (Coloseni 3,1). Dac a ochiul t au este s an atos, tot trupul t au va plin de lumin a Matei 6,22. de DumneSinceritate inten tiei, consacrarea din toat a inima fa ta zeu, sunt condi tia despre care vorbe ste Mntuitorul n cuvintele Sale. F a ca inten tia s a e sincer as i ne sov aielnic a, deosebe ste adev arul s i ascult a de el, orict ar costa aceasta s i vei primi atunci lumina divin a. Adev arata evlavie ncepe atunci cnd s-a pus cap at oric arui compromis cu p acatul. Atunci limbajul inimii va acela al apostolului Pavel: Fac un singur lucru: uitnd ce este n urma mea s i aruncndu-m a spre ce este nainte, alerg spre tint a, pentru premiul chem arii cere sti a lui Dumnezeu, n Hristos Isus. Ba nc as i acum de pre privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, fa ta tul nespus de mare al cunoa sterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate s i le socotesc ca un gunoi, ca s a c stig pe Hristos (Filip. 3,13-14,8). Dar, dac a ochiul este orbit de iubirea de sine, atunci nu e dect ntuneric. Dac a ochiul t au este r au, tot trupul t au va plin de ntuneric. ntunericul acesta ngrozitor i-a nv aluit pe iudei ntr-o nc necredin ta ap a tnat a, f acndu-i nenstare s a pre tuiasc a misiunea [92]

70

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

s i caracterul Aceluia care venise s a-i salveze din p acate. Cedarea n fa ta ispitei ncepe prin a-i ng adui min tii s as ov aie, prin a nestatornic n ncrederea ta n Dumnezeu. Dac a nu alegem s a ne pred am pe deplin lui Dumnezeu, atunci suntem n ntuneric. deschis Dac a p astr am vreo rezerv a oarecare, atunci l as am o u sa a, prin care Satana poate s a intre s a ne r at aceasc a prin ispitele sale. El s tie c a, dac a poate s a ne ntunece viziunea, a sa nct ochiul credin tei s a nu-L mai poat a vedea pe Dumnezeu, nu va mai nici o piedic a mpotriva p acatului. p Preferin ta pentru vreo dorin ta ac atoas a dovede ste r at acirea su fa de acea dorin nt etului. Fiecare ng aduin ta ta ta are ste a-versiunea de Dumnezeu. Mergnd pe calea dorit suetului fa ta a de Satana, suntem mpresura ti de umbrele r aului s i ecare pas duce la ntuneric din ce n ce mai des, f acnd s a creasc a tot mai mult orbirea inimii. Aceea si lege conduce att lumea spiritual a, ct s i lumea natural a. Cel care locuie ste n ntuneric va ajunge n cele din urm a s a- si piard a puterea de a vedea. El este acoperit de un ntuneric mai des dect acela de la miezul nop tii; razele str alucitoare de la miezul zilei nu-i pot aduce unuia ca acesta, nici o lumin a. El umbl a n ntuneric s i nu s tie ncotro merge, pentru c a ntunericul i-a orbit ochii (Ioan 2,11). Nutrind mereu p acatul n inim a, desconsidernd n chip voit apelurile iubirii divine, p ac atosul pierde pl acerea de a face binele, dorul dup a Dumnezeu, ns as i putin ta de a primi lumina cerului. Invita tia harului este nc a plin a de iubire, lumina str aluce ste tot a sa de puternic ca s i atunci cnd s-a rev arsat pentru prima dat a asupra suetului s au, dar [93] glasul ntmpin a urechi surde, lumina cade pe ni ste ochi orbi ti. Nici un suet nu este pn a n cele din urm a p ar asit de Dumnezeu, pentru l asat n propriile sale c ai, atta timp ct mai este o speran ta mntuirea lui. Omul se ndep arteaz a de Dumnezeu, nu Dumnezeu de om. Tat al nostru ceresc ne urm are ste cu apeluri, avertiz ari s i asigur ari de iubire, pline de comp atimire, pn a cnd alte ocazii s i privilegii vor cu totul n zadar. R aspunderea r amne asupra p ac atosului. mpotrivindu-se ast azi Duhului lui Dumnezeu, el preg ate ste calea pentru o alt a mpotrivire, cnd lumina va veni cu o putere s i mai mare. n felul acesta, pornirea lui spre mpotrivire ajunge din ce n ce mai puternic a, pn a cnd, n cele din urm a, lumina nu-l va mai putea impresiona s i el va nceta s a r aspund a n vreun fel chem arii Duhului lui Dumnezeu. Atunci chiar lumina care este n tine, s-a

Adev aratul motiv n slujire

71

f acut ntuneric. nsu si adev arul pe care l cunoa stem a ajuns a sa de pervertit, nct face s a creasc as i mai mult orbirea suetului. Nimeni nu poate sluji la doi st apni. Matei 6,24. Domnul Hristos nu zice c a omul va sluji sau nu va sluji la doi st apni, ci c a nu poate s a fac a aceasta. ntre interesele lui Dumnezeu s i interesele lui Mamona nu exist a nici o leg atur a sau atrac tie. Chiar acolo unde con stiin ta i avertizeaz a pe cre stini s a se fereasc a, s a se lepede de sine, s a se opreasc a, acolo, cel lumesc trece hotarul, spre a- si satisface pornirile sale egoiste. De o parte a hotarului este umilul urma s al lui Hristos; de cealalt a parte este u suraticul iubitor de lume, [94] sclavul modei, dedat la frivolitate, r asf a tndu-se n pl aceri oprite. Nimeni nu poate s a ia o pozi tie neutr a; nu exist a nici o clas a de mijloc, care s a nu-L iubeasc a pe Dumnezeu s i nici s a slujeasc a vr ajma sului drept a tii. Hristos trebuie s a locuiasc a n agen tii S ai omene sti, s a lucreze prin aptitudinile lor s i s a ac tioneze prin capacit a tile lor. Voin ta lor trebuie s a e supus a voin tei Lui; ei trebuie s a lucreze dup a ndemnurile Duhului S au. Atunci nu mai tr aiesc ei, ci Hristos tr aie ste n ei. Acela care nu se pred a cu totul lui Dumnezeu se a a sub controlul unei alte puteri, ascultnd de un alt glas, ale c arui s oapte au un caracter cu totul diferit. Serviciul pe jum atate l a seaz a pe om de partea vr ajma sului, ca aliat plin de succes al o stilor ntunericului. Cnd cei ce pretind a osta si ai lui Hristos se angajeaz a n confedera tia Satanei s i-i dau ajutor, ei dau dovad a c a sunt vr ajma si ai lui Hristos. Ei si calc a jur amntul cel sfnt s i formeaz a o leg atur a ntre Satana s i adev ara tii osta si, astfel c a, prin ace sti agen ti, vr ajma sul lucreaz a mereu, ca s a r at aceasc a inimile osta silor lui Hristos. a viciului n lumea aceasta nu este Cea mai puternic a fort area ta via ta nelegiuit a a p ac atosului nvederat sau a omului dec azut s i lep adat de lume, ci via ta aceea care, altfel, pare virtuoas a, onorabil a s i nobil a, dar n care este nutrit un p acat, este ng aduit un viciu. Pentru suetul care se lupt a n tain a mpotriva unei ispite uria se, tremurnd chiar pe pragul pr apastiei, un astfel de exemplu este unul dintre cele mai puternice ndemnuri spre p acat. Acela care, ind , adev nzestrat cu nalte concep tii despre via ta ar s i onoare, calc a o regul totu si cu bun as tiin ta a a sntei Legi a lui Dumnezeu, a stricat darurile sale nobile, pref acndu-se ntr-o momeal a pentru p acat. Geniul, talentul, iubirea, chiar faptele generoase s i pline de simpatie [95]

72

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

pot deveni momeli ale Satanei, ca s a atrag a suetele n pr apastia ruinei, att pentru via ta aceasta, ct s i pentru via ta viitoare. Nu iubi ti lumea, nici lucrurile din lume. Dac a iube ste cineva lumea, dragostea Tat alui nu este n el. C aci tot ce este n lume: pofta rii p amnte sti, pofta ochilor s i l aud aro senia vie tii, nu sunt de la Tat al, ci din lume (1 Ioan 2,15-16). Nu v a ngrijora ti. Matei 6,25. Acela care v-a dat via ta cunoa ste nevoia voastr a de hran as i de o mpline ste. Acela care a creat corpul nu este nep as ator fa ta nevoile voastre de mbr ac aminte. Cel ce a dat un dar mare nu va da s i tot ce mai trebuie, ca s a-l fac a deplin? Isus a ndreptat gndul ascult atorilor S ai la p as arile cerului, care si ciripesc imnurile lor de laud a, f ar a s a e stnjenite de ngrijor ari; ele nici nu seam an a, nici nu secer a, s i totu si P arintele cel ve snic Se ngrije ste de nevoile lor. Si Isus ntreab a: Oare nu sunte ti voi cu mult mai de pre t dect ele? Nu te uita la tine c a e sti att de slab, Nici la du smanul care te-ar nimici de grab; Nici un p ar nu- ti cade s i nici o clip a nu-i Si nu-i nici o-ncercare dect cu voia Lui. Colinele s i cmpiile str aluceau de mul timea orilor s i, atr agnd [96] aten tia spre ele, n r acoarea dimine tii, Isus a zis: Uita ti-v a cu b agare de seam a cum cresc crinii de pe cmp. Formele pline de gra tie s i culorile pl acute ale pomilor s i orilor pot copiate de iscusin ta s oamenilor, dar ce mn a poate s a dea via ta i unei ori sau unui ricel de iarb a? Fiecare oare de pe marginea drumului si datoreaz a existen ta aceleia si puteri care a ntocmit lumile nstelate din n al timi. din inima mult Prin toate lucrurile create, vibreaz a un puls de via ta cuprinz atoare a lui Dumnezeu. Florile de pe cmp sunt nve smntate de mna Sa n haine mai bogate dect au avut vreodat a cei mai boga ti regi de pe p amnt. Si dac a astfel mbrac a Dumnezeu iarba de pe cmp, care ast azi este, iar mine va aruncat a n cuptor, nu v a va mbr aca El, cu mult mai mult, pe voi, pu tin credincio silor? Cel ce a f acut orile s i i-a dat p as arelei ciripitul, zice: Uita ti-v a cu b agare de seam a cum cresc crinii. Uita ti-v a la p as arile cerului. Privind la minun a tia lucrurilor naturii, pute ti s a nv a ta ti mai mult din

Adev aratul motiv n slujire

73

n telepciunea lui Dumnezeu dect s tiu nv a ta tii cei mari. Pe petalele crinului, Dumnezeu a scris o solie pentru voi o solie scris a ntrun limbaj pe care inimile voastre l pot citi numai dac a nl atur a nencrederea, egoismul s i grijile chinuitoare. De ce v-a d aruit El p as arele cnt atoare s i ori ginga se? Oare nu ca o rev arsare a iubirii din inima unui P arinte, care s a lumineze s i s a nveseleasc a drumul , v-ar putut vie tii voastre? Tot ce v a era necesar pentru existen ta d aruit, f ar a ori s i p as ari, dar Dumnezeu nu era mul tumit doar s a v a asigure ceea ce ar fost ndeajuns pentru ntre tinerea vie tii. El a umplut p amntul, v azduhul s i cerul cu frumuse ti care s a v a vorbeasc a despre inten tia Lui plin a de iubire pentru voi. Frumuse tea tuturor lucrurilor create nu este dect o raz a din str alucirea slavei att de nem Sale. Dac a a folosit o iscusin ta arginit a pentru lucrurile naturii s i pentru fericirea s i bucuria voastr a, v a mai pute ti ndoi c a [97] va da ec aruia orice binecuvntare de care are nevoie? Uita ti-v a cu b agare de seam a la crinii de pe cmp. Fiecare oare, care- si deschide petalele la lumina soarelui, ascult a de aceea si mare lege, care c al auze ste stelele. Si ct de simpl as i frumoas a, ct de pl acut a este via ta ei! Prin ori, Dumnezeu ne atrage aten tia la frumuse tea caracterului ce seam an a cu cel al lui Hristos. El, care a dat a sa frumuse te orilor, dore ste cu att mai mult ca suetul s a e mbr acat cu frumuse tea caracterului lui Hristos. Privi ti, a zis Isus, cum cresc crinii; cum r asar din p amntul rece s i negru sau din noroiul din albia rului s i si revars a frumuse tea s i parfumul lor pl acut. Cine s-ar gndi la o asemenea frumuse te, dac a ar privi bulbul gloduros s i cenu siu al crinului? ns a, cnd via ta ascuns a de Dumnezeu n aceast a plant a se dezvolt a, la porunca Lui, sub inuen ta ploii s i a luminii soarelui, oamenii r amn uimi ti, privindu-i gra tia s i frumuse tea. Tot astfel se va dezvolta s i via ta lui Dumnezeu n ecare suet omenesc, care se va supune lucr arii harului S au, care vine cu binecuvnt arile ei la to ti, asemenea ploii s i luminii soarelui n natur a. Prin Cuvntul lui Dumnezeu au fost create orile, s i acela si Cuvnt va produce n voi frumuse tea Spiritului S au. Legea lui Dumnezeu este legea iubirii. El v-a nconjurat cu frumuse te, ca s a v a nve te c a nu sunte ti adu si pe lume doar ca s a munci ti pentru voi n siv a, s a s apa ti s i s a zidi ti, s a v a obosi ti s i s a pl anui ti, ci s a face ti ca via ta voastr a s a e str alucitoare, vesel as i

74

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

frumoas a, prin iubirea lui Hristos, ca s i orile, pentru a face fericite s i alte vie ti, prin lucrarea iubirii. Ta ti s i mame, ndemna ti-i pe copiii vo stri s a nve te de la ori. [98] Lua ti-i mpreun a cu voi n gr adin as i pe cmp, sub pomii nverzi ti s i deprinde ti-i s a citeasc a n natur a solia iubirii lui Dumnezeu. Face ti ca gndul despre El s a e legat de p as ari, ori s i copaci, ndruma tii pe copii s a vad a n ecare lucru pl acut s i frumos, un cuvnt al iubirii lui Dumnezeu pentru ei. Recomanda ti-le religia voastr a, prin nsu sirile ei pl acute. Face ti ca legea bun at a tii s a e scris a pe buzele voastre. nv a ta ti-i pe copii c a, prin iubirea cea mare a lui Dumnezeu, rea lor poate schimbat as i adus a n armonie cu El. Spune ti-le c a El dore ste ca via ta s a le e frumoas a ca orile. Cnd culeg orile delicate, nv a ta ti-i c a Cel care a f acut orile este mult mai frumos dect ele. n felul acesta, vrejul inimii lor se va nf as ura n jurul Lui, va ajunge ca vi ta n jurul unui arac. Cel care e cu totul pl acut va ajunge pentru ei un tovar as de ecare zi s i un prieten intim, iar via ta lor va schimbat a dup a chipul cur a tiei Sale. C auta ti mai nti mp ar a tia lui Dumnezeu. Matei 6,33. Norodul care asculta Cuvintele Domnului Hristos a stepta cu mare ner abdare proclamarea mp ar a tiei p amnte sti. n timp ce Isus le descoperea comorile cerului, ntrebarea care se ridica din multe inimi era: Cum am putea s a ajungem la cele urm arite de noi n lumea aceasta, folosindu-ne de El? Isus le-a ar atat c a, dac a fac din cele lume sti grija lor cea mai de seam a, atunci ei seam an a cu neamurile [99] p agne din jurul lor, tr aind ca s i cnd n-ar exista un Dumnezeu a C arui grij a iubitoare este ndreptat a spre f apturile Sale. Toate aceste lucruri, zicea Domnul, neamurile lumii le caut a. de ele. C Tat al vostru cel ceresc s tie c a ave ti trebuin ta auta ti mai nti mp ar a tia lui Dumnezeu s i neprih anirea Lui; s i toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra (Luca 12,30; Matei 6,33). Eu am venit s a v a nf a ti sez mp ar a tia dragostei, a neprih anirii s i a p acii. Deschide ti-v a inimile ca s a primi ti aceast a mp ar a tie s i s a-i sluji ti din toat a inima. Cu toate c a este o mp ar a tie spiritual a, s a nu v a ngrijora ti, creznd c a nevoile voastre vremelnice nu vor mai luate n seam a, dac a v a preda ti n slujba lui Dumnezeu. Acela care are toat a puterea n cer s i pe p amnt, va purta de grij a nevoilor voastre.

Adev aratul motiv n slujire

75

Isus nu ne scute ste de obliga tia de a munci, dar ne sf atuie ste s a-L facem pe El Cel dinti, Cel din urm as i Cel mai bun n orice. S a nu ntreprindem nici o lucrare, s a nu urm arim nici un plan, s a nu c aut am nici o pl acere, care ar mpiedica lucrarea neprih anirii Sale n caracterul s i via ta noastr a. Tot ce facem s a e f acut din toat a inima, ca pentru Domnul. n timpul lucr arii Sale pe p amnt, Domnul Isus a dat demnitate vie tii n toate am anuntele ei, nf a ti sndu-le oamenilor slava lui Dumnezeu s i supunnd totul voin tei Tat alui S au. Dac a urm am pilda Sa, avem asigurarea c a toate lucrurile de care avem nevoie n via ta aceasta ni se vor da pe deasupra. S ar acia sau bog a tia, boala sau s an atatea, naivitatea sau n telepciunea toate sunt prev azute n f ag aduin tele harului S au. Bra tul cel ve snic al lui Dumnezeu cuprinde suetul care vine la [100] El dup a ajutor, orict de slab ar acel suet. Cele pre tioase de pe p amnt vor pieri; dar suetul care tr aie ste pentru Dumnezeu va d ainui mpreun a cu El. Lumea s i pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu r amne n veac (1 Ioan 2,17). Cetatea lui Dumnezeu si va deschide por tile de m arg aritar ca s a-L primeasc a pe acela care, n timpul vie tuirii sale pe p amnt, a nv a tat s a se ncread a n Dumnezeu pentru c al auzire s i n telepciune, pentru mngiere s i n adejde, chiar n mijlocul lipsurilor s i necazurilor. El va primit acolo cu cnt ari ngere sti s i va mnca din pomul vie tii. Pot s a se mute mun tii, pot s a se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine s i leg amntul Meu de pace nu se va cl atina, zice Domnul, care are mil a de tine (Isaia 54,10). Nu v a ngrijora ti de ziua de mine... Ajunge zilei necazul ei. Matei 6,34. Dac a te-ai predat lui Dumnezeu, ca s a faci lucrarea Lui, nu trebuie s a te ngrijorezi de ziua de mine. Acela, al c arui slujitor e sti, cunoa ste sfr situl de la nceput. ntmpl arile zilei de mine, care sunt ascunse de ochii t ai, sunt descoperite ochilor Aceluia care este Atotputernic. Dac a lu am noi conducerea lucrurilor pe care trebuie s a le facem s i ne bizuim pe priceperea noastr a ca s a izbutim, ne lu am o sarcin a pe care Domnul nu ne-a dat-o s i ncerc am s-o purt am f ar a ajutorul S au. Noi lu am asupra noastr a o responsabilitate care i apar tine lui Dumnezeu, a sezndu-ne n felul acesta n locul S au. Se poate s a ne [101]

76

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

ngrijor am s i s a b anuim primejdia s i pierderea care vor veni asupra noastr a. Dar, dac a credem ntr-adev ar c a Domnul ne iube ste s i vrea s a ne fac a bine, vom nceta s a ne mai fr amnt am n ce prive ste viitorul. Ne vom ncrede n Dumnezeu, a sa cum se ncrede un copil ntr-un p arinte iubitor. Atunci fr amnt arile s i chinurile noastre vor pieri, pentru c a voin ta noastr a este cuprins a n voin ta lui Dumnezeu. Domnul Hristos nu ne-a f ag aduit ajutor ca s a purt am azi poverile de mine. El a zis: Harul Meu ti este de ajuns (2 Cor. 12,9). Dar, ca s i mana dat a n pustie, harul S au este d aruit zilnic, ca s a facem fa ta nevoilor acelei zile. Ca s i o stile lui Israel n peregrinajul vie tii lor, s i de diminea pinea din ceruri, att noi putem s a g asim, diminea ta ta ct trebuie pentru ecare zi. Numai o zi este a noastr a, s i n timpul acestei zile trebuie s a tr aim pentru Domnul. Pentru aceast a singur a zi, trebuie s a punem n minile lui Isus, ntr-o servire solemn a, toate inten tiile s i planurile noastre, aruncnd toate ngrijor arile noastre asupra Lui, pentru c a El ne poart a de grij a. C aci s tiu gndurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gnduri de pace s i nu de nenorocire, ca s a v a dau un viitor s i o n adejde (Ier. 29.11). n lini ste s i odihn a va mntuirea voastr a, n senin atate s i ncredere va t aria voastr a (Isaia 30,15). Dac a vei c auta pe Domnul s i te vei ntoarce spre El n ecare zi, dac a prin propria ta alegere spiritual a, vei slobod s i plin de bucurie n Domnul, dac a vei veni, cu bucuroas a consim tire a inimii, la chemarea sa plin a de iubire, ca s a por ti jugul lui Hristos jugul ascult arii s i servirii toate murmur arile tale vor potolite, toate greut a tile tale vor ndep artate, toate problemele grele cu care te [102] confrun ti vor dezlegate.

Capitolul 5 Rug aciunea Domnului


Iat a cum trebuie s a v a ruga ti. Matei 6,9. Rug aciunea domneasc a a fost dat a de dou a ori de Mntuitorul, prima dat a mul timii, n Predica de pe Munte, s i a doua oar a, la cteva luni dup a aceea, numai ucenicilor. Ucenicii plecaser a pentru scurt a vreme de lng a Domnul, iar la ntoarcere L-au g asit cufundat n comuniune cu Dumnezeu. F ar a s a tin a seama de prezen ta lor, El continua s a Se roage cu voce tare. Fa ta Mntuitorului era luminat a de o str alucire cereasc a. El p area a chiar n prezen ta Celui nev azut, iar n cuvintele Sale era o putere vie, deoarece vorbea cu Dumnezeu. Inimile ucenicilor care ascultau erau adnc mi scate. Ei au observat ct de des petrecea El ore lungi n singur atate, n comuniune cu Tat al S au. El si petrecea zilele, slujind mul timilor care se ngr am adeau n jurul Lui s i dezv aluind gndurile perde ale rabinilor. Munca aceast a nencetat a l istovea adesea a sa de mult, nct mama s i fra tii S ai, s i chiar ucenicii S ai, se temeau c a-Si va primejdui via ta. Dar, cnd Se ntorcea de la orele de rug aciune, care ncheiau obositoarea zi, ei vedeau c a fa ta Sa era plin a de pace s i un suu de renviorare p area c a str abate in ta Sa. El venea zi dup a zi, de la orele petrecute cu Dumnezeu, ca s a le aduc a oamenilor lumina din ceruri. Ucenicii ajunseser a s a fac a o leg atur a ntre orele Sale de rug aciune s i puterea [103] cuvintelor Sale. Acum, cnd ascultau rug aciunea Sa erbinte, inimile lor erau pline de respect s i smerenie. Cnd El a ncetat s a Se mai roage, p atrun si de marea lor lips a, ucenicii I-au zis: Doamne, -ne s nva ta a ne rug am (Luca 11,1). Isus nu le-a dat un nou model de rug aciune, ci o repet a pe aceea pe care le-o spusese mai nainte: Trebuie s a pricepe ti ce v-am dat mai nainte. Rug aciunea aceea are un n teles adnc, pe care nc a nu l-a ti p atruns. Totu si, Mntuitorul nu ne m argine ste numai la folosirea acestor cuvinte. Ca Unul care este strns legat de omenirea aceasta, El prezint a rug aciunea Sa ideal a cuvinte a sa de simple, c a pot folosite s i pricepute chiar de un copila s, s i totu si att de cuprinz atoare, 77

78

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

nct nsemn atatea lor nu poate niciodat a cuprins a, nici chiar de min tile cele mai agere. Suntem ndemna ti s a venim naintea Tat alui cu prinosul nostru de mul tumire, s a i facem cunoscute dorin tele noastre, s a ne m arturisim p acatele s i s a cerem harul S au, potrivit cu f ag aduin ta Sa. Cnd v a ruga ti, s a zice ti: Tat al nostru. Luca 11,2. s Isus ne nva ta a-L numim pe Tat al S au, Tat al nostru. Lui nu-I este ru sine s a ne numeasc a fra ti. (Evrei 2,11). Att de voioas a, att de dornic a este inima Mntuitorului s a ne spun a bun venit, ca membri ai familiei lui Dumnezeu, nct, din primele cuvinte pe care trebuie s a le folosim cnd ne apropiem de Domnul, El pune asigurarea rudeniei [104] noastre divine: Tat al nostru. Aici se dezv aluie minunatul adev ar, plin de ncurajare s i mngiere, c a Dumnezeu ne iube ste ca pe Fiul S au. Aceasta s i spunea Domnul Isus n ultima Sa rug aciune pentru ucenicii S ai: Tu i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine (Ioan 17,23). Lumea aceasta, despre care Satana zisese c a este a lui s i pe care o st apnise cu aspr a tiranie, era acum nconjurat a de iubirea Fiului lui Dumnezeu s i, printr-o mare nf aptuire, legat a iar as i de tronul lui Dumnezeu. Heruvimii s i Seramii, precum s i o stile nenum arate ale tuturor lumilor nec azute au cntat imnuri de laud a la adresa lui Dumnezeu s i a Mielului, n clipa cnd a fost asigurat a biruin ta aceasta. Ei s-au bucurat c a s-a deschis o cale de sc apare pentru neamul omenesc dec azut s i c a p amntul are s a e r ascump arat de sub blestemul p acatului. Dar ct de mult se vor bucura aceia care sunt obiectul unei a sa iubiri de nenchipuit! , Cum am putea s a ne ndoim vreodat as i s a m n nesiguran ta cum am putea s a ne sim tim orfani? Isus a luat asupra Sa natura omeneasc a, tocmai pentru a veni n ajutorul acelora care au c alcat Legea. El S-a f acut asemenea nou a, ca s a putem avea pacea s i siguran ta ve snic a. Avem n ceruri un Ap ar ator s i oricine l prime ste ca Mntuitor personal nu este l asat orfan, ca s a poarte povara propriilor sale p acate. Prea iubi tilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Si, dac a suntem copii, suntem s i mo stenitori: mo stenitori ai lui Dumnezeu s i mpreun a mo stenitori cu Hristos, dac a suferim cu adev arat mpreun a cu El ca s a m s i prosl avi ti mpreun a cu El. Si ce vom nu s-a

Rug aciunea Domnului

79

ar atat nc a. Dar s tim c a atunci cnd Se va ar ata El vom ca El, pentru c a l vom vedea a sa cum este (1 Ioan 3,2; Rom. 8,17). Cel dinti pas pe care-l facem pentru a ne apropia de Dumnezeu de noi [105] este acela de a cunoa ste s i crede iubirea pe care El o are fa ta (1 Ioan 4,16), deoarece suntem ndemna ti s a venim la El, constrn si de iubirea Sa. n telegerea iubirii lui Dumnezeu aduce dup a sine renun tarea la iubirea de sine. Dndu-I lui Dumnezeu numele de Tat al nostru, i recunoa stem pe to ti copiii S ai ca ind fra tii no stri. Suntem to ti o parte din marea tes atur a a omenirii, to ti suntem membri ai unei singure familii. n rug aciunile noastre, trebuie s a-i cuprindem pe to ti semenii no stri, ca pe noi n sine. Acela care caut a binecuvnt ari numai pentru sine nu se roag a cum trebuie. Dumnezeul nem arginit, zicea Isus, ti d a privilegiul de a te apropia de El, numindu-L Tat a. Trebuie s a n telegem tot ce se cuprinde n aceasta. Nici un p arinte p amntesc n-a lucrat vreodat a att de st aruitor pentru un copil r at acit, cum lucreaz a F ac atorul t au pentru c alc atorul de Lege. Nici un interes omenesc, plin de iubire, n-a urm arit vreodat a pe cel nepoc ait cu a sa duioase chem ari. Dumnezeu locuie ste n orice cas a; El aude orice cuvnt care se roste ste, spre El, ia parte la ntrist ascult a orice rug aciune care se nal ta arile s i dezam agirile ec arui suet, vede ngrijirile care se dau tat alui, mamei, sorei, prietenului s i aproapelui. El are grij a de trebuin tele noastre, iar iubirea, ndurarea s i harul S au se revars a necontenit, ca s a mplineasc a nevoile noastre. Dac a te adresezi lui Dumnezeu cu numele de Tat a al t au, te recuno sti ca ind copilul S au, spre a condus la n telepciunea Sa s i a ascult ator n toate lucrurile, s tiind c a iubirea Sa nu se schimb a. Vei accepta s i planul S au pentru via ta ta. Ca u al lui Dumnezeu, vei socoti onoarea, caracterul, familia s i lucrarea Sa, ca ind de cea mai mare nsemn atate pentru tine. Va o mare bucurie pentru tine s a recuno sti s i s a cinste sti leg atura ta cu Tat al t au s i cu ecare membru al familiei Sale. Te vei bucura c a po ti face un lucru orict de simplu, [106] dar care s a tind a la prosl avirea Sa, sau a semenilor t ai. Care e sti n ceruri. Acela spre care Domnul Isus ne ndeamn a s a privim ca spre Tat al nostru este n cer; El face tot ce vrea (Ps. 115,3). Putem s a ne punem toat a ncrederea n El, zicnd: Ori de cte ori m a tem, eu m a ncred n Tine (Psalm 56,3).

80

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

Sn teasc a-se Numele T au. Matei 6,9. A sn ti Numele Domnului nseamn a ca toate cuvintele pe care le spunem despre Fiin ta Suprem a s a e rostite cu respect. Numele Lui este sfnt s i nfrico sat (Ps. 111,9). Nu trebuie ca n vreun chip titlurile sau denumirile Divinit oarecare s a trat am cu u surin ta a tii. a Celui Prea nalt; de Prin rug aciune, intr am n camera de audien ta aceea, trebuie s a venim naintea Lui plini de o team a sfnt a. ngerii si acoper a fa ta cnd stau naintea Sa. Heruvimii s i seramii sn ti s i str alucitori se apropie de tronul S au plini de un respect solemn. Cu ct mai mult noi, ni ste in te m arginite s i p ac atoase, ar trebui s a venim ntr-un mod respectuos naintea Domnului, Creatorul nostru! Dar a sn ti Numele Domnului nseamn as i mai mult. Se poate ca s i noi, asemenea iudeilor de pe vremea Domnului, s a d am dovad a de cel mai mare respect pentru Dumnezeu, att ct pot vedea al tii, s i totu si s a profan am continuu Numele S au. Numele Domnului este plin de ndurare s i milostiv, ncet la mnie, plin de bun atate s i credincio sie, care iart a f ar adelegea, r azvr atirea s i p acatul (Ex. 34,5-7). Despre Biserica Domnului Hristos st a scris: Si iat a cum l [107] vor numi: Domnul, Neprih anirea noastr a (Ier. 33,16). Numele acesta este dat ec arui urma s al Domnului Hristos. Este mo stenirea copilului lui Dumnezeu. Membrii familiei sunt numi ti cu numele Tat alui lor. Profetul Ieremia, n timpul strmtor arii s i dureroasei ap as ari a lui Israel, se ruga astfel: Numele T au este chemat peste noi. De aceea nu ne p ar asi (Ieremia 14,9). Acest Nume este sn tit de ngerii din ceruri, de locuitorii lumilor nec azute. Cnd te rogi: Sn teasc a-se Numele T au, tu ceri ca El s a poat a sn tit n lumea aceasta, sn tit n tine nsu ti. Dumnezeu te-a recunoscut naintea oamenilor s i naintea ngerilor, ca ind un copil al S au. Roag a-te s a nu aduci nici o dezonoare frumosului nume pe care-L por ti. (Iac. 2,7). Dumnezeu te trimite n lume ca reprezentant al S au. n ecare fapt a a vie tii tale, trebuie s a se dea pe Numele lui Dumnezeu. Aceast fa ta a cerere te oblig a s a ai caracterul Lui. Nu po ti s a sn te sti Numele Lui, nu po ti s a-L reprezin ti n fa ta lumii, dect dac a, prin via ta s i caracterul t au, reprezin ti ns as i via ta s i caracterul lui Dumnezeu. Po ti face aceasta numai dac a prime sti harul s i neprih anirea Domnului Hristos. Vie mp ar a tia Ta. Matei 6,10.

Rug aciunea Domnului

81

Dumnezeu este Tat al nostru, care ne iube ste s i ne ngrije ste ca pe copiii S ai; dar El mai este s i Marele mp arat al universului. Interesele mp ar a tiei Sale sunt interesele noastre s i noi trebuie s a lucr am pentru prop as irea ei. Ucenicii Domnului a steptau grabnica venire a mp ar a tiei slavei Sale; dar, dndu-le aceast a rug aciune, Isus le ar ata c a mp ar a tia aceasta nu avea s a e ntemeiat a atunci. Ucenicii aveau datoria s a [108] se roage pentru venirea ei, ca pentru un eveniment care urma s a aib a loc n viitor. ns a aceast a rug aciune era s i o asigurare pentru ei. De si nu trebuia s a a stepte atunci venirea mp ar a tiei, faptul c a Isus i ndemna s a se roage pentru ea, era o dovad a c a ea avea s a vin a la timpul hot art de Dumnezeu. mp ar a tia harului lui Dumnezeu se statornice ste acum, cnd, zi dup a zi, inimi care au fost pline de p acat s i r azvr atire, se predau atotputerniciei iubirii Sale. Dar deplina statornicie a mp ar a tiei slavei Sale nu va avea loc pn a la a doua venirea a Domnului Hristos n aceast a lume. Domnia, st apnirea s i puterea tuturor mp ar a tiilor care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sn tilor Celui Prea nalt (Dan 7,27). Ei vor mo steni mp ar a tia care le-a fost preg atit a de la ntemeierea lumii (Matei 25,34). Si Domnul va lua asupra Sa puterea cea mare s i va domni. Por tile cerului se vor ridica din nou s i, cu de zece mii de ori zece mii s i mii de mii de sn ti, Mntuitorul nostru va veni ca mp arat s i Domn de domni. Iehova Emanuel va mp arat peste tot p amntul. n ziua aceea, Domnul va singurul Domn s i Numele Lui va singurul Nume. (Zah. 14,9). Cortul lui Dumnezeu va cu oamenii, si El va locui cu ei s i ei vor poporul Lui s i Dumnezeu nsu si va cu ei. El va Dumnezeul lor (Apoc. 21,3). Dar Isus a spus c a, nainte de venirea Sa, Aceast a Evanghelie a mp ar a tiei va propov aduit a n toat a lumea, ca s a slujeasc a de m arturie tuturor neamurilor (Mat. 24,14). mp ar a tia Sa nu va veni pn a cnd vestea cea bun a a harului S au nu va dus a peste tot [109] p amntul. A sadar, dac a ne pred am lui Dumnezeu s i c stig am suete pentru El, gr abim venirea mp ar a tiei Sale. Numai aceia care se consacr a n slujba Sa, zicnd: Iat a-m a, trimite-m a, ca s a deschid a ochii orbilor, s a-i ntoarc a pe oameni de la ntuneric la lumin as i de sub puterea Satanei la Dumnezeu, Ca s a primeasc a, prin credin ta n

82

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

Mine, iertarea de p acate s i mo stenirea mpreun a cu cei sn ti (Fapte 26,18), numai ei se vor ruga n sinceritate Vie mp ar a tia Ta. Fac a-se voia Ta, precum n cer, s i pe p amnt. Matei 6,10. Voia lui Dumnezeu este rostit a prin preceptele sntei Sale Legi, iau principiile acestei Legi sunt principiile cerului. ngerii din ceruri mai nalt nu ajung la o s tiin ta a dect cunoa sterea voin tei lui Dumnezeu; iar ndeplinirea voin tei Sale este cel mai nalt serviciu la care pot angajate puterile lor. Dar, n ceruri, serviciul nu este f acut din spirit de legalism. Atunci cnd Satana s-a r azvr atit mpotriva Legii lui Iehova, ideea c a exist a o Lege a ap arut naintea ngerilor ca ceva la care aproape nu se gndiser a. n lucrarea lor, ngerii nu se purtau ca servi, ci ca i. ntre ei s i Creatorul lor este o unire des avr sit a. Ascultarea nu este o de Dumnezeu face din serviciul munc a grea pentru ei. Iubirea fa ta lor o bucurie. Tot a sa, n ecare suet n care locuie ste Hristos, n adejdea m aririi, cuvintele Lui r asun a mereu, mereu: mi place s a fac voia Ta, Dumnezeule, s i Legea Ta este n adncul inimii mele [110] (Ps. 40,8). Cererea Fac a-se voia Ta, precum n cer, a sa s i pe p amnt este o rug aciunea ca domnia r aului pe p amntul acesta s a se sfr seasc a, p acatul s a e nimicit pentru totdeauna s i mp ar tia drept a tii s a e statornicit a. Atunci, p amntul s i cerul vor pline cu toat a pl acerea bun at a tii Sale (2 Tes. 1,11). Pinea noastr a cea de toate zilele, d a-ne-o nou a ast azi. Matei 6,11. Prima jum atate a rug aciunii pe care am nv a tat-o de la Isus, se refer a la Numele, mp ar a tia s i voia lui Dumnezeu Numele S au s a e onorat, mp ar a tia Sa s a e ntemeiat as i voia Sa s a e mplinit a. Dac a n felul acesta ai pus pe primul loc slujirea lui Dumnezeu, po ti s a ceri cu ncredere s a e mplinite s i propriile tale nevoi. Dac a ai renun tat la eul personal s i te-ai predat lui Hristos, e sti un membru al familiei lui Dumnezeu s i tot ce este n casa Tat alui este pentru tine. Toate comorile lui Dumnezeu ti sunt deschise, att n lumea aceasta, ct s i n lumea viitoare. Lucrarea ngerilor, darul Spiritului Sfnt, lucrarea slujitorilor S ai, toate sunt pentru tine. Lumea, cu tot ce este n ea, este a ta, n m asura n care poate s a- ti fac a bine. Chiar vr ajm as ia celui r au va o binecuvntare, preg atindu-te pentru ceruri.

Rug aciunea Domnului

83

Dac a sunte ti ai lui Hristos, toate lucrurile sunt ale voastre (1 Cor. 3,23.21). Acum tu e sti ca un copil c aruia nu i s-a dat nc a mo stenirea, dar Dumnezeu nu- ti ncredin teaz a pre tioasa ta avere, ca nu cumva s a te am ageasc a Satana prin s iretlicurile sale me ste sugite, a sa cum a f acut [111] cu prima pereche n Eden. Hristos o p astreaz a pentru tine ntr-un loc unde uzurpatorul nu poate pune mna pe ea. Asemenea unui copil, vei primi s i tu zi de zi tot ce- ti trebuie pentru nevoia zilei. n ecare zi, trebuie s a te rogi: Pinea noastr a cea de toate zilele, d a-ne-o nou a ast azi. S a nu te descurajezi dac a nu ai de ajuns pentru ziua de mine. Ai asigurarea f ag aduin tei Sale: Am fost tn ar s i am mb atrnit, dar n-am v azut pe cel neprih anit p ar asit, nici pe urma sii lui cer sindu- si pinea (Psalm 37,25). Dumnezeu, care a trimis corbii s a-l hr aneasc a pe Ilie lng a prul Cherit, nu va trece cu vederea pe nici unul dintre credincio sii s i umilii S ai copii. Despre acela care umbl a n neprih anire st a scris: I se va da pine s i apa nu-i va lipsi (Is. 33,16). Ei nu r amn de ru sine n ziua nenorocirii, ci au de ajuns n zilele de foamete (Ps. 37,19). El, care n-a cru tat nici chiar pe Fiul S au, ci L-a dat pentru noi to ti, cum nu ne va da, f ar a plat a, mpreun a cu El, toate lucrurile? (Rom. 8,32). El, care a u surat grijile s i necazurile mamei Sale v aduve, s i a ajutat-o ca s a ngrijeasc a de gospod aria din Nazaret, simpatizeaz a cu ecare mam a, n str adania ei de a face rost de hran a copiilor s ai. El, care avea mil a de gloate, pentru c a erau nec ajite s i risipite (Mat. 9,36), nc a mai are mil a de s armanii suferinzi. Mna Sa este ntins a spre ei, binecuvntndu-i; s i chiar n rug aciunea pe s care a dat-o ucenicilor S ai, El ne nva ta a ne aducem totdeauna aminte de cei s araci. Cnd ne rug am: Pinea noastr a cea de toate zilele, d a-ne-o nou a ast azi, cerem s i pentru al tii s i pentru noi. Si recunoa stem c a ceea ce ne d a Dumnezeu nu este numai pentru noi. Dumnezeu pune [112] asupra noastr a grija de a-l hr ani pe cel amnd. n bun atatea Sa, El a preg atit hran a pentru cei s armani. (Ps. 68,10). Si mai departe zice: Cnd dai un prnz sau o cin a, s a nu chemi pe prietenii t ai, nici pe fra tii t ai, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii boga ti. Ci, cnd dai o mas a, cheam a pe s araci, pe schilozi, pe s chiopi, pe orbi. Si va ferice de tine, pentru c a ei n-au cu ce s a- ti r aspl ateasc a; dar ti se va r aspl ati la nvierea celor neprih ani ti (Luca 14,12-14).

84

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

Si Dumnezeu poate s a v a umple cu orice har, pentru ca, avnd totdeauna, n toate lucrurile din destul, s a prisosi ti n orice fapt a bun a. S as ti ti: cine seam an a pu tin, pu tin va secera; iar cine seam an a mult, mult va secera (2 Cor. 9,8.6). Rug aciunea pentru pinea cea de toate zilele cuprinde nu numai hrana pentru ntre tinerea trupului, ci s i pinea spiritual a, care va hr ani suetul pentru via ta ve snic a. Isus ne ndeamn a: Lucra ti nu pentru mncarea pieritoare, ci pentru mncarea care r amne pentru via ta ve snic a (Ioan 6,27). El mai zice: Eu sunt Pinea vie, care S-a pogort din cer. Dac a m annc a cineva din pinea aceasta, va tr ai n veac (vers. 51). Mntuitorul nostru este pinea vie tii s i, numai contemplnd iubirea Sa, primind-o n inim a, ne hr anim cu pinea care se coboar a din cer. Noi l primim pe Domnul prin Cuvntul S au, iar Duhul Sfnt ne este dat ca s a descopere acest Cuvnt priceperii noastre s i s a s adeasc a adev arurile Lui n inimile noastre. Trebuie s a ne rug am zi de zi, ca, atunci cnd citim Cuvntul S au, Dumnezeu s a trimit a Duhul S au, [113] spre a ne descoperi adev arul care va nt ari suetele noastre pentru lupta ec arei zile. nv a tndu-ne s a cerem n ecare zi ce ne trebuie, att binecuvnt arile materiale, ct s i cele spirituale, Dumnezeu are de adus la ndeplinire un scop spre binele nostru. El dore ste s a ajungem s a ne d am seama de faptul c a depindem de necontenita Sa purtare de grij a, deoarece El caut a s a ne atrag a n comuniune cu Sine. n aceast a comuniune cu Hristos, prin rug aciune s i studierea marilor s i pre tioaselor adev aruri ale Cuvntului S au, vom hr ani ti ca unii care suntem amnzi ca unii care suntem nseta ti, vom renviora ti la Izvorul vie tii. Si ne iart a nou a gre selile noastre, precum s i noi iert am gre si tilor no stri. Luca 11,4. c Isus ne nva ta a putem primi iertare de la Dumnezeu numai dac a i iert am s i noi pe al tii. Iubirea lui Dumnezeu ne atrage spre El s i aceast a iubire nu poate atinge inimile noastre f ar a s a dea na stere la iubire pentru fra tii no stri. Dup a ce ncheie rug aciunea domneasc a, Isus adaug a: Dac a ierta ti oamenilor gre selile lor s i Tat al vostru cel ceresc v a va ierta gre selile voastre. Dar, dac a nu ierta ti oamenilor gre selile lor, nici Tat al vostru nu v a va ierta gre selile voastre. Acela care are un spirit

Rug aciunea Domnului

85

neiert ator, se desparte chiar de izvorul prin care poate primi harul lui Dumnezeu. Nu trebuie s a credem c a, dac a aceia care ne-au v at amat nu vin s a- si m arturiseasc a r aul, noi suntem ndrept a ti ti s a nu-i iert am. s E datoria lor, f ar a ndoial a, s a- si umileasc a inima prin poc ain ta i de cei care [114] m arturisire; dar noi trebuie s a avem comp atimire fa ta ne-au r anit s i nu trebuie s a tinem necaz pe ei s i s a ne tot gndim la ce ni s-a f acut. Dimpotriv a, cnd sper am s a m ierta ti de gre selile de Dumnezeu s noastre fa ta i noi trebuie s a iert am tuturor acelora care ne-au gre sit. Dar iertarea are un n teles mai cuprinz ator dect si nchipuie mul ti. Atunci cnd Dumnezeu f ag aduie ste c a nu obose ste iertnd, ca s i cnd n telesul acelei f ag aduin te ar ntrece tot ce putem noi pricepe, adaug a: C aci gndurile Mele nu sunt gndurile voastre s i c aile voastre nu sunt c aile Mele, zice Domnul. Ci, ct sunt de sus de p de c cerurile fa ta amnt, att sunt de sus c aile Mele fa ta aile de gndurile voastre (Isaia 55,7-9). voastre s i gndurile Mele fa ta Iertarea lui Dumnezeu nu este un simplu act juridic, prin care ne scap a de osnd a. Nu este numai iertare de p acat, ci smulgere din p acat. Este rev arsarea iubirii r ascump ar atoare, care transform a inima. David avea adev arata idee despre iertare, cnd se ruga: Zide ste n mine o inim a curat a, Dumnezeule, pune n mine un duh nou s i statornic (Ps. 51,10). Si iar as i zice: Ct este de departe r as aritul de apus, att de mult ndep arteaz a El f ar adelegile noastre de la noi (Ps. 103,12). Prin Domnul Hristos, Dumnezeu S-a jertt pentru p acatele noastre. El a suferit moartea cea mai grozav a pe cruce, a purtat pentru noi povara vinov a tiei, Cel drept pentru nedrep ti, ca s a ne poat a descoperi iubirea Sa s i s a ne atrag a la Sine. El zice: Fi ti buni unii cu al tii, milo si, s i ierta ti-v a unul pe altul, cum v-a iertat s i Dumnezeu [115] pe voi, n Hristos (Efes. 4,32). Face ti ca Hristos, Via ta cea divin a, s a locuiasc a n voi s i, prin voi, s a se descopere iubirea aceea divin a, care va aduce n adejde s i pacea cerului n inima zdrobit a de p acat. Cnd venim la Dumnezeu, condi tia care ne ntmpin a n prag este aceea c a, dup a ce am primit harul S au, trebuie s a ne consacr am spre a le descoperi s i altora harul S au. Singurul lucru esen tial pentru noi, spre a putea primi s i mp art as i s i altora iubirea iert atoare a lui Dumnezeu, este s a cunoa stem s i s a

86

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

de noi. (1 Ioan 4,16). Satana credem iubirea pe care o are El fa ta lucreaz a prin orice am agire pe care o poate dirija, ca s a nu putem vedea aceast a iubire. El ne va face s a credem c a gre selile s i p acatele noastre au fost a sa de grele, nct Domnul nu va da nici o aten tie rug aciunilor noastre, nici nu ne va binecuvnta s i nici nu ne va mntui. n noi n sine, nu putem vedea altceva dect sl abiciune, nici un merit care s a ne recomande lui Dumnezeu, s i Satana ne spune c a aceasta nu e de nici un folos; nu ne putem remedia nedes avr sirile noastre de caracter. Cnd ncerc am s a venim la Dumnezeu, vr ajma sul ne s opte ste: Nu e de nici un folos pentru tine c a te rogi; n-ai f acut tu cutare lucru r au? N-ai p ac atuit tu mpotriva lui Dumnezeu s i nu ti-ai ? Atunci ns c alcat tu propria con stiin ta a i putem spune vr ajma sului de orice p c a sngele lui Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, ne cur a ta acat (1 Ioan 1,7). Cnd ne d am seama c a am p ac atuit s i nu putem s a ne rug am, atunci e timpul s a ne rug am. Orict de ru sina ti s i de adnc umili ti am , trebuie s a ne rug am s i s a credem. O, adev arat s i cu totul vrednic de primit este cuvntul care zice: Hristos Isus a venit n lume ca s a mntuiasc a pe cei p ac ato si, dintre care cel dinti sunt eu (1 Tim. 1,15). Iertarea, mp acarea cu Dumnezeu, vine asupra [116] noastr a nu ca o r asplat a pentru faptele noastre; ea nu este dat a pentru vreun merit al oamenilor p ac ato si, ci este un dar f acut nou a, avnd temelia d aruirii n neprih anirea lui Hristos. Nu trebuie s a c aut am s a ne mic sor am vinov a tia, scuznd p acatul. Trebuie s a vedem p acatul a sa cum l vede Dumnezeu, cu adev arat oribil. Numai Golgota poate s a descopere marea groz avie a p acatului. Dac a ar s a ne purt am propria vinov a tie, ne-ar zdrobi. Dar Cel f ar a p acat a luat locul nostru; de si nu merita aceasta, El a purtat f ar adelegile noastre. Dac a ne m arturisim p acatele, Dumnezeu este credincios s i drept ca s a ne ierte p acatele s i s a ne cur a teasc a de de propria Sa orice nelegiuire (1 Ioan 1,9). M are t adev ar! Drept fa ta Lege s i totu si ndrept a titorul tuturor acelora care cred n Isus. Care Dumnezeu este ca Tine, care ier ti nelegiuirea s i treci cu vederea p acatele r am as i tei mo stenirii Tale? El nu-Si tine mnia pe vecie, ci i place ndurarea (Mica 7,18). Si nu ne duce n ispit a, ci izb ave ste-ne de cel r au. Matei 6,13. Ispita este ademenirea spre p acat s i aceasta nu vine de la Dumnezeu, ci de la Satana s i din r aul care se a a n propriile noastre

Rug aciunea Domnului

87

inimi. Dumnezeu nu poate ispitit ca s a fac a r au s i El nsu si nu ispite ste pe nimeni (Iacov 1,13). Satana caut a s a ne duc a n ispit a, pentru ca r aul din caracterele noastre s a poat a descoperit naintea oamenilor s i a ngerilor s i apoi tot el s a ne pretind a ca proprietate a sa. n profe tia simbolic aa lui Zaharia, Satana este v azut stnd la dreapta ngerului Domnului, [117] nvinuindu-l pe Iosua, marele preot, care este mbr acat n ve sminte murdare, s i mpotrivindu-se lucr arii pe care ngerul dorea s-o fac a de ecare pentru Iosua. Aceasta reprezint a atitudinea Satanei fa ta suet pe care Domnul caut a s a-l atrag a la Sine. Vr ajma sul ne duce n p acat s i apoi ne nvinuie ste naintea ntregului univers, ca ind nevrednici de iubirea lui Dumnezeu. Dar Domnul a zis Satanei: Domnul s a te mustre Satano! Domnul s a te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un t aciune scos din foc? Si lui Iosua i-a zis: Iat a c a ndep artez de la tine nelegiuirea s i te mbrac cu haine de s arb atoare (Zaharia 3,1-4). Dumnezeu, n marea Sa iubire, caut a s a dezvolte n noi pre tioasele daruri ale Duhului S au. Dumnezeu ng aduie s a ntmpin am piedici, persecu tii s i greut a ti, nu ca un blestem, ci ca cea mai mare binecuvntare a vie tii noastre. Fiecare ispit a nvins a, ecare ncercare s suportat a cu b arb a tie ne d a o nou a experien ta i ne face s a progres am n lucrarea de formare a caracterului. Suetul, care prin puterea lui Dumnezeu rezist a n fa ta ispitei, descoper a lumii s i universului ntreg puterea harului lui Hristos. Dar, de si nu trebuie s a ne descuraj am din cauza ncerc arii, orict de amar a ar ea, noi trebuie s a ne rug am ca Dumnezeu s a nu ne lase s a m du si acolo unde am tr ti departe de El, din cauza dorin telor propriilor noastre inimi rele. n al tnd rug aciunea pe care ne-a dato Domnul, ne pred am inimile spre a c al auzite de Dumnezeu, cerndu-I s a ne conduc a pe c ai sigure. Nu putem n al ta aceast a rug aciune dintr-o inim a sincer as i totu si s a ne hot arm s a umbl am [118] pe o cale aleas a dup a pl acerea noastr a. Trebuie s a a stept am s a m condu si de mna Sa, s i s a ascult am de glasul S au, care zice: Iat a drumul, merge ti pe el (Is. 30,21). Nu este deloc s an atos pentru noi s a st am s a ne gndim la foloasele pe care le-am putea avea, dac a am ceda s oaptelor Satanei. P acatul nseamn a ru sine s i nimicire pentru orice suet care are pl acere de el; dar el este orbitor s i am agitor prin natura sa s i ne va

88

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

ri lingu atrage prin nf a ti sa sitoare. Dac a ne aventur am pe terenul Satanei, n-avem siguran ta ocrotirii n fa ta puterii sale. Att ct ne st a n puteri, trebuie s a nchidem orice cale prin care ispititorul ar putea g asi intrare la noi. . Rug aciunea Nu ne duce n ispit a este ea ns as i o f ag aduin ta m n bra Dac a ne ncredin ta tul lui Dumnezeu, avem asigurarea: El, care este credincios, nu va ng adui s a ti ispiti ti peste puterile voastre; ci, mpreun a cu ispita, a preg atit s i mijlocul s a ie si ti din ea, ca s-o pute ti r abda (1 Cor. 10,13). Singura ap arare mpotriva r aului este locuirea lui Hristos n inim a, prin credin ta n dreptatea Sa. Ispita are putere asupra noastr a, pentru c a n inimile noastre este egoism. Dar, dac a contempl am marea iubire a lui Dumnezeu, egoismul ni se nf a ti seaz a n caracterul lui hidos s i resping ator s i dorim s a e ndep artat din suet. Cnd Duhul Sfnt l prosl ave ste pe Hristos, inimile noastre sunt mblnzite s i supuse, ispita si pierde puterea, iar harul lui Hristos ne transform a caracterul. Hristos nu va p ar asi suetul pentru care Si-a dat via ta. Suetul poate s a-L p ar aseasc as i s a e cople sit de ispit a, dar Hristos nu poate s a Se ntoarc a niciodat a de la cineva pentru care a dat ca pre t de . [119] r ascump arate propria Sa via ta Dac a viziunea noastr a spiritual a ar mai clar a, am vedea suete ncovoiate sub ap asare s i mhnire de durere, mpov arate ca o c aru ta sub greutatea snopilor s i aproape s a moar a din cauza descuraj arii. Am vedea ngeri zburnd iute, ca s a vin a n ajutorul celor ispiti ti, care se a a pe marginea pr apastiei. ngerii din ceruri resping o stile celui r au, care mpresoar a aceste suete, s i tot ei c al auzesc aceste suete, ca s a le nt areasc a picioarele pe temelia cea sigur a. Luptele care se dau ntre cele dou a o stiri, sunt tot a sa de reale ca s i acelea care se dau de c atre o stirile lumii acesteia, iar de rezultatul acestui conict spiritual depinde soarta ve snic a a tuturor. Nou a, ca s i lui Petru, ne este dat acest cuvnt: Satana v-a cerut s a v a cearn a ca grul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca s a nu se piard a credin ta ta (Luca 22,31-32). Mul tumiri e aduse lui Dumnezeu c a nu suntem l asa ti singuri. Acela, care att de mult a iubit lumea, c a a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede n El s a nu piar a, ci s a aib a via ta ve snic a (Ioan 3,16), nu ne va l asa singuri n lupta cu vr ajma sul lui Dumnezeu s i al omului. Iat a, zice el, v-am dat

Rug aciunea Domnului

89

putere s a c alca ti peste s erpi s i peste scorpii s i peste toat a puterea vr ajma sului s i nimic nu v a va v at ama (Luca 10,19). Tr ai ti n leg atur a cu Hristos cel viu s i El v a va tine tare cu o mn a care nu v a va l asa. S a cunoa stem s i s a credem iubirea pe care de noi s . Iubirea o are Dumnezeu fa ta i atunci vom n siguran ta de nenvins mpotriva tuturor n aceasta este o fort area ta sel aciunilor s i asalturilor Satanei. Numele Domnului este un turn tare, cel neprih anit fuge n El s i st a la ad apost (Prov. 18,10). C aci a Ta este [120] mp ar a tia s i puterea s i slava. Matei 6,13. Ultima, ca s i prima propozi tie din rug aciunea Domnului, l arat a pe Tat al nostru ca ind mai presus de orice putere s i autoritate s i orice nume cu care este numit. Mntuitorul vedea anii care urmau s a vin a peste ucenici, nu ind sc alda ti n lumina str alucitoare a bel sugului s i onoarei lume sti, a sa cum visaser a ei, ci ntuneca ti de furtunile urii omene sti s i furiei satanice. n mijlocul luptelor s i pr abu sirii na tiunilor, pa sii ucenicilor aveau s a e pndi ti de primejdii s i adesea inimile lor aveau s a e cuprinse de team a. Urma ca ei s a vad a Ierusalimul pustiit, templul d armat pn a n temelii, cultul lui ncheiat pentru totdeauna s i pe Israel mpr as tiat n toat a lumea, ca sf arm a rm pustiu. Isus zicea: Ve turile unui vas naufragiat pe un ta ti auzi de r azboaie s i ve sti de r azboaie. Un neam se va scula mpotriva altui neam s i o mp ar a tie mpotriva altei mp ar a tii; s i pe alocurea vor cutremure de p amnt, foamete s i ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor dect nceputul durerilor (Mat. 24,6-8). Totu si, urma sii lui Hristos nu aveau motiv s a se team a c a n adejdea lor avea s a e n selat a sau c a Dumnezeu i va p ar asit pe p amnt. Puterea s i slava apar tin Aceluia, ale c arui planuri merg drept nainte spre mplinirea lor. n rug aciunea care exprim a dorin tele lor zilnice, ucenicii lui Hristos erau ndemna ti s a priveasc a dincolo de orice putere s i st apnire a r aului, la Domnul Dumnezeul lor, a c arui mp ar a tie crmuie ste peste tot s i care este Tat al s i Prietenul lor ve snic. D armarea Ierusalimului era un simbol al ruinei nale, care va cuprinde lumea ntreag a. Profe tiile care s-au mplinit n parte la d armarea Ierusalimului se potrivesc mai bine pentru zilele din urm a. [121] Acum ne a am chiar n pragul unor evenimente mari s i solemne. n fa ta noastr a st a o criz a a sa cum nu s-a mai v azut. Ca s i primii ucenici, avem s i noi pl acuta asigurare c a mp ar a tia lui Dumnezeu crmuie ste peste tot. Programul derul arii evenimentelor este n mi-

90

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

nile Creatorului nostru. Maiestatea Cerului are n grija Sa soarta tor i na tiunilor, precum s i interesele Bisericii Sale. Divinul nv a ta zice ec arui sol, angajat n mplinirea planurilor Sale, a sa cum i zicea lui Cir: Eu te-am ncins nainte ca tu s a M a cuno sti (Is. 45,5). n viziunea profetului Ezechiel, era nf a ti sarea unei mini sub aripile heruvimului. De aici, servii lui Dumnezeu pot nv a ta c a puterea divin a este aceea care le asigur a succesul. Aceia pe care Dumnezeu i folose ste ca soli ai S ai nu trebuie s a- si nchipuie c a lucrarea Lui depinde de ei. Fiin tele m arginite nu sunt l asate s a poarte aceast a povar a a r aspunderii. Acela care nu doarme, care este continuu la lucru pentru nf aptuirea planurilor Sale, si va duce lucrarea mai departe. El va dejuca uneltirile oamenilor nelegiui ti s i va strica planurile acelora care unelteau lucruri rele mpotriva poporului S au. Cel care este mp aratul, Domnul o stirilor, troneaz a ntre heruvimi s i, n mijlocul luptei s i nv alm as elii neamurilor, El i p aze ste nc a pe copiii S ai. Acela care domne ste n ceruri este Mntuitorul nostru. El cnt are ste ecare ncercare s i este atent la cuptorul de foc care trebuie s a ncerce ecare suet. Cnd nt ariturile mp ara tilor vor nimicite, cnd s age tile mniei vor str apunge inimile n minile Sale. [122] vr ajma silor S ai, poporul S au va n siguran ta A Ta este, Doamne, m arirea, puterea s i m are tia, ve snicia s i slava, c aci tot ce este n cer s i pe p amnt este al T au... n mna Ta este t aria s i puterea, s i mna Ta poate s a m areasc as i s a nt areasc a [123] toate lucrurile (1 Cronici 29,11-12).

Capitolul 6 Nu judecnd, ci lucrnd


Nu judeca ti, ca s a nu ti judeca ti. Matei 7,1. Str aduin ta de a c stiga mntuirea prin fapte proprii, i face negre sit pe oameni s a ngr am adeasc a datini omene sti, ca baricad a mpotriva p acatului. V aznd c a nu sunt n stare s a tin a Legea, ei vor s n ascoci a i rnduieli care s a-i sileasc a la ascultare. Toate acestea abat mintea de la Dumnezeu la eul personal. Iubirea Sa din inima de aproapele. omului se stinge s i, o dat a cu ea, piere s i iubirea fa ta Un sistem n ascocit de mintea omeneasc a, cu nenum aratele sale preten tii, i va face pe cei care-l sus tin s a-i judece pe to ti aceia care nu mplinesc m asura prescris a. Atmosfera criticii egoiste s i strmte sentimentele nobile s n abu sa i generoase s i i face pe oameni s a devin a ni ste judec atori egoi sti s i iscoditori josnici. Fariseii f aceau parte din aceast a categorie de oameni. Ei nu mnt de umilin , din ie seau de la serviciile religioase cu un sim ta ta cauza propriei lor sl abiciuni, s i nici recunosc atori pentru marile privilegii primite de la Dumnezeu. Ie seau ns a de acolo plini de mndrie spiritual a iar subiectul lor de conversa tie era: Eu nsumi, sentimentele mele, cuno stin ta mea, c aile mele. Faptele lor erau rii m asura dup a care i judecau pe al tii. mbr acnd ve smintele n al ta de sine, urcau pe scaunul de judec ator, ca s a critice s i s a osndeasc a. Poporul se mp art as ea n mare m asur a de acela si spirit, s amestecndu-se n probleme de con stiin ta i judecndu-se unii pe [124] al tii n lucrurile care privesc doar pe om s i pe Dumnezeu. Tocmai despre spiritul s i obiceiul acesta Isus zicea: Nu judeca ti, ca s a nu ti judeca ti. Adic a s a nu v a socoti ti voi n siv a ca o unitate de m asur a. Nu face ti din p arerile voastre, din vederile voastre asupra datoriei, din felul vostru de a interpreta Scriptura, o trestie de m asurat pentru al tii s i nu-i osndi ti n inima voastr a, dac a nu ajung la n al timea voastr a. Nu-i critica ti pe al tii, r ast alm acindu-le motivele s i dnd sentin te. De aceea, s a nu judeca ti nimic nainte de vreme, pn a va veni Domnul, care va scoate la lumin a lucrurile ascunse n ntuneric s i 91

92

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

va descoperi gndurile inimilor (1 Cor. 4,5). Noi nu putem citi inima. Fiind noi n sine plini de gre seli, nici nu suntem n m asur a s a-i judec am pe al tii. Omul m arginit poate judeca numai dup a cele de afar a. Numai Acela care cunoa ste motivele ascunse ale faptelor, Se poart a cu duio sie s i comp atimire, poate s a decid a asupra cazului ec arui suet. A sadar, omule, oricine ai tu, care judeci pe altul, nu te po ti dezvinov a ti; c aci, prin faptul c a judeci pe altul, te osnde sti singur; indc a tu, care judeci pe altul, faci acelea si lucruri (Rom. 2,1). Astfel, aceia care i osndesc sau i critic a pe al tii, se declar a ei nsu si vinova ti, pentru c a s avr sesc acelea si lucruri. Osndindu-i pe s al tii, ei si dau propria lor sentin ta i Dumnezeu declar a c a aceast a este dreapt sentin ta a. El prime ste propriul lor verdict mpotriva lor [125] n si si. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui t au? Matei 7,3. ns as i fraza: Tu care judeci pe altul, faci acelea si lucruri, ne red a ntocmai m arimea p acatului aceluia care se ncumet a s a-l vorbeasc a de r au s i s a-l osndeasc a pe fratele s au. Isus zicea: De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui t au s i nu te ui ti cu b agare de seam a la brna din ochiul t au? Cuvintele Sale l descriu pe acela care este gata n orice moment s a vad a defecte la al tii. Si atunci cnd crede c a a descoperit o pat a n caracterul sau via ta unui om, este foarte zelos s a o trmbi teze s i altora; dar Isus spune c a aceast a tr as atur a de caracter, dezvoltat a prin s avr sirea acestei lucr ari necre stine sti, este, n compara tie cu fapta de un pai. Numai lipsa spiritului ng criticat a, ca o brn a fa ta aduin tei s i iubirii l poate mpinge pe om s a fac a dintr-un tn tar arm asar. Aceia care n-au sim tit niciodat a poc ain ta deplinei pred ari pe altarul , n via a iubirii lui Hristos nu dau pe fa ta ta lor, blnda inuen ta Mntuitorului. Ei nf a ti seaz a fals spiritul delicat s i curtenitor al Evangheliei s i r anesc suetele pre tioase, pentru care a murit Hristos. Potrivit cu ilustra tia pe care o folose ste Domnul, acela care se las a st apnit de un spirit de critic a se face vinovat de un p acat mai mare dect cel pe care-l nvinuie ste, pentru c a nu numai c a face acela si p acat, dar mai adaug a pe deasupra b anuial as i spirit de critic a. Domnul Hristos este singura m asur a adev arat a a caracterului, s i acela care se a seaz a ca m asur a pentru al tii ia locul lui Hristos. Si, cum Tat al a ncredin tat toat a judecata Fiului (Ioan 5,22), oricine se ncumet a s a judece motivele altora uzurp a dreptul Fiului lui [126] Dumnezeu.

Nu judecnd, ci lucrnd

93

Ace sti a sa-zi si judec atori s i critici se a seaz a de partea lui an mai presus de tot ce se nume ticrist, potrivnicul care se nal ta ste Dumnezeu sau de ce este vrednic de nchinare. A sa c a se va a seza n templul lui Dumnezeu, dndu-se drept Dumnezeu (2 Tes. 2,4). Un spirit rece, dedat la critic as i neiert ator, care caracterizeaz a fariseismul, este p acatul care aduce cele mai nefericite urm ari. Atunci cnd via ta religioas a a cuiva este lipsit a de iubire, Isus nu este n ea; lumina prezen tei Sale nu este acolo. Nici activitatea deosebit de mare sau zelul lipsit de spiritul lui Hristos nu pot s a umple golul. Poate c a cineva, nzestrat cu o uimitoare ascu time de minte, descoper a defectele altora, dar tuturor acelora care se las a tr ti de acest spirit, Isus le zice: f a tarnicule, scoate nti brna din ochiul t au, s i atunci vei vedea deslu sit s a sco ti paiul din ochiul fratelui t au. Cel care se face vinovat de fapte reale este cel dinti care b anuie ste fapta rea. Osndind pe altul, el ncearc a s a ascund as i s a dezvinov a teasc a r aul din propria sa inim a. Prin p acat oamenii au c ap atat cuno stin ta r aului. Prima pereche de oameni n-a nceput s a se nvinov a teasc a reciproc nainte de a p ac atuit. Si rea omeneasc a va face aceasta n mod inevitabil atunci cnd nu este st apnit a de harul lui Hristos. Atunci cnd ng aduie acest spirit de nvinuire, oamenii nu se mul tumesc numai cu trmbi tarea a ceea ce si nchipuie c a este o sl abiciune n fratele lor. Dac a mijloace mai blnde nu reu sesc s a-l fac a a s avr si ce cred ei c a trebuia s a se fac a, vor recurge la constrngere. Pe ct le st a n putere, i vor sili pe oameni s a se conformeze felului lor de a aprecia ceea ce este drept. A sa se purtau iudeii n zilele lui Hristos s i a sa s-a purtat ntotdeauna biserica, ori [127] de cte ori a pierdut harul lui Hristos. V azndu-se lipsit a de puterea iubirii, ea s-a ag a tat de bra tul cel tare al statului, ca s a- si nt areasc a dogmele s i s a- si pun a n aplicare decretele. Aici este taina tuturor legiuirilor religioase, care au fost decretate cndva, s i taina tuturor persecu tiilor, din zilele lui Abel pn a ast azi. Hristos nu-i constrnge, ci i atrage pe oameni la Sine. Singura pe care o exercit for ta a El este iubirea constrng atoare. Cnd Biserica ncepe s a caute sprijinul puterii lume sti, este v adit c a a pierdut puterea lui Hristos constrngerea iubirii divine. Dar problema este legat a de ecare membru al bisericii s i aici trebuie s a se produc a vindecarea. Isus l ndeamn a pe vorbitorul de r au s a- si scoat a mai nti brna din ochiul s au, adic a s a renun te

94

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

la spiritul de critic a, s a m arturiseasc as i s a lepede propriul p acat, nainte de a ncerca s a-i ndrepte pe al tii. Pentru c a nu este nici un pom bun, care s a fac a road a rea; s i nici un pom r au, care s a fac a road a bun a (Luca 6,43). Acest spirit de nvinuire, pe care l ng aduie inima ta, este o road a rea s i dovede ste c a pomul este r au. Nu- ti folose ste la nimic s a cl ade sti pe ndrept a tirea de sine; ceea ce- ti trebuie este o schimbarea a inimii. nainte de a preg atit s a-i , ndrep ti pe al tii, trebuie s a ajungi tu nsu ti la aceast a experien ta pentru c a din prisosul inimii vorbe ste gura (Matei 12,34). Cnd vine o criz a n via ta unui suet oarecare s i ncerci s a dai un sfat sau o avertizare, cuvintele tale vor avea numai atta greutate de inuen tat spre bine, ct propriul t au exemplu s i spirit au c stigat [128] pentru tine. Trebuie s a i bun, mai nainte de a n stare s a faci binele. Nu care s po ti avea o inuen ta a-i schimbe pe al tii, pn a ce propria ta inim a n-a fost umilit a, cur a tit as i mblnzit a prin harul lui Hristos. Dac a s-a s avr sit n inima ta aceast a schimbare, va tot a sa de natural pentru tine s a tr aie sti spre binecuvntarea altora, cum este s i pentru trandar s a r aspndeasc a parfumul s au mirositor sau pentru vi ta de vie s a rodeasc a ciorchinele purpuriu. Dac a Hristos este n tine n adejdea m aririi, nu vei g asi pl acerea s a-i pnde sti pe al tii, spre a le trmbi ta gre selile. n loc s a cau ti s a nvinuie sti s i s a osnde sti, tinta va s a aju ti, s a binecuvntezi s i s a salvezi. Lucrnd cu aceia care sunt n r at acire, vei asculta de ndemnul: Ia seama la tine, ca s a nu i ispitit s i tu (Gal. 6,1). ti vei aduce aminte de cte ori te-ai r at acit tu nsu ti s i ct de greu ti-a fost s a g ase sti drumul cel bun, dup a ce-l pierduse si cndva. N-ai s a-l mpingi pe fratele t au ntr-un ntuneric mai mare, ci, cu o inim a plin a de mil a, i vei atrage aten tia asupra primejdiei care l pnde ste. Acela care prive ste adesea la crucea de pe Calvar, amintindus i c a p acatele sale L-au dus acolo pe Mntuitorul, nu va ncerca niciodat a s a compare m asura vinei sale cu a altora. El nu se va urca pe scaunul de judecat a spre a aduce nvinuire mpotriva altora. n inima aceluia care umbl a n umbra crucii de pe Calvar, nu poate avea loc spiritul de critic a sau de n al tare de sine. Abia cnd sim ti c a ti-ai putea jert demnitatea ta proprie, ba chiar via ta ta, spre a-l salva pe un frate r at acit, abia atunci ai scos

Nu judecnd, ci lucrnd

95

brna din propriul t au ochi s i e sti n stare s a-l aju ti pe fratele t au. [129] Atunci vei putea s a te apropii de el s i s a-i mi sti inima. Niciodat a n-a fost cineva ntors din calea sa gre sit a prin mustr ari s i repro suri; dar, n felul acesta, mul ti au fost ndep arta ti de Hristos s i s i-au nchis inimile n fa ta convingerii. Un spirit de iubire, o purtare amabil as i atr ag atoare poate s a-i salveze pe cei r at aci ti s i s a acopere o mul time de p acate. Descoperirea lui Hristos n propriul t au caracter va avea o putere transformatoare asupra tuturor acelora cu care vii n contact. Fie ca Hristos s a Se manifeste zilnic n tine s i El va descoperi prin tine energia creatoare a Cuvntului S au o blnd inuen ta a, conving atoare s i totodat a puternic a, pentru a crea din nou alte suete dup a frumuse tea Domnului Dumnezeului nostru. S a nu arunca ti cinilor lucrurile snte. Matei 7,6. Domnul Isus aminte ste aici de anumi ti oameni care n-au dorin ta s a scape de sclavia p acatului. Fiind n nentrerupt a leg atur a cu r aul de s i viciile, natura lor a fost att de mult degradat a, nct se aga ta r au s i nu vor s a e desp ar ti ti de el. Slujitorii Domnului Hristos n-ar trebui s a se lase mpiedica ti de cei care dispre tuiesc s i batjocoresc Evanghelia. Mntuitorul ns a n-ar trecut niciodat a pe lng a un suet, orict de cufundat n p acate ar fost el, dac a era gata s a primeasc a adev arurile pre tioase ale cerului. Cuvintele Sale erau nceputul unei vie ti noi pentru vame si s i desfrna ti. Maria Magdalena, din care El a scos s apte demoni, a r amas cea din urm a la mormntul Mntuitorului s i a fost cea dinti pe care Domnul Isus a salutat-o n diminea ta nvierii Sale. Saul din Tars, unul dintre cei mai aprigi du smani ai Evangheliei, a devenit Pavel, slujitorul devotat al Domnului Hristos. [130] Sub nf a ti sarea urii s i a dispre tului, chiar sub aceea a crimei s i a degrad arii, poate ascuns un suet pe care harul Domnului Hristos s a-l salveze, ca s a str aluceasc a ntocmai ca o piatr a scump a n coroana Mntuitorului. Cere ti s i vi se va da; c auta ti s i ve ti g asi; bate ti s i vi se va deschide. Matei 7,7. Pentru a nu da prilej nencrederii, nen telegerii sau unor interpre. t ari gre site ale Cuvntului S au, Domnul repet a o ntreit a f ag aduin ta El dore ste ca aceia care l caut a pe Dumnezeu s a cread a n El, care este n stare s a le dea toate cele necesare. De aceea, adaug a: C aci

96

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

ori sicine cere cap at a; cine caut a g ase ste s i celui ce bate i se deschide. Domnul nu pune nici o alt a condi tie dect aceea de a amnzi dup a harul S au s i iubirea Sa. Cere ti. Cererea arat a c a ti dai seama , vei primi. Domnul a dat de nevoia ta; s i, dac a ceri n credin ta asigur ari cu privire la Cuvntul S au s i deci acesta nu poate da gre s. , nu ar trebui s mntul c Dac a vii cu adev arat a poc ain ta a ai sim ta a ar o ndr azneal a din partea ta s a ceri ceea ce a f ag aduit Domnul. Atunci cnd ceri binecuvnt arile de care ai nevoie pentru des avr sirea unui caracter dup a voia lui Hristos, Domnul te asigur a c a ceri conform unei promisiuni care este aprobat a. Dac a sim ti s i s tii c a e sti p ac atos, [131] este destul de justicat s a ceri iertarea s i mila Sa. Condi tia n baza c areia po ti veni la Dumnezeu nu este aceea de a sfnt, ci aceea de a-L ruga pe El s a te cure te de orice p acat s i ntin aciune. Argumentul pe care-l putem invoca acum s i oricnd este marea noastr a nevoie, starea noastr a cu totul lipsit a de ajutor, care face din El s i din puterea Sa mntuitoare o necesitate pentru noi. C auta ti. S a nu dorim numai binecuvnt arile Sale, ci pe El, personal. mprietene ste-te dar cu Dumnezeu s i vei avea pace (Iov pe care 22,21). Caut as i vei g asi. Dumnezeu te caut as i orice dorin ta o sim ti de a veni la El se datore ste Spiritului S au, care te ndeamn a. Ascult a de acest ndemn. Hristos mijloce ste pentru cel ispitit, r at acit . El caut s i lipsit de credin ta a s a te aduc a n tov ar as ia Sa. Dac a l vei c auta, l vei g asi (1 Cron. 28,9). Bate ti. Noi venim la Dumnezeu printr-o invita tie special as i . Primii El a steapt a s a ne ureze bun venit n camera Sa de audien ta ucenici care L-au urmat pe Domnul nu erau mul tumi ti cu o convorbire gr abit a n timp ce mergeau; ei L-au ntrebat: Rabi, unde locuie sti? ... S-au dus s i au v azut unde locuia s i n ziua aceea au r amas la El (Ioan 1,38-39). Tot a sa putem s i noi s a m admi si n cea mai strns a intimitate s i leg atur a cu Dumnezeu. Cel ce st a sub ocrotirea Celui Prea nalt se odihne ste la umbra Celui Atotputernic (Ps. 91,1). Fie ca aceia care doresc binecuvntarea lui Dumnezeu s a bat as i s a a stepte la u sa harului cu deplin a asigurare, zicnd: Pentru c a Tu, o, Doamne! ai zis: Cine cere, cap at a, cine caut a, g ase ste; celui ce bate, i se va deschide. Isus privea la cei aduna ti s a asculte cuvintele Sale s i dorea din [132] toat a inima ca mul timea aceea numeroas a s a pre tuiasc a harul s i

Nu judecnd, ci lucrnd

97

bun atatea lui Dumnezeu. Ca s a ilustreze nevoia lor s i bun avoin ta lui Dumnezeu de a d arui, El le nf a ti seaz a un copil nfometat, care cere pine de la tat al s au p amntesc. Cine este tat al acela dintre voi, zice El, care, dac a-i cere ul s au o pine, s a-i dea o piatr a? El face de copilul s apel la iubirea duioas as i reasc a a p arintelui fa ta au s i adaug a: Deci, dac a voi, care sunte ti r ai, s ti ti s a da ti daruri bune copiilor vo stri, cu ct mai mult Tat al vostru, care este n ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer. Nici un om cu inim a de tat a nu i va ntoarce spatele ului s au amnd, care cere pine. Oare l-ar crede cineva n stare s a glumeasc a cu copilul s au, s a-i trezeasc a dorin tele numai cu scopul de a-l dezam agi? S a-i promit a c a i d a mncare bun as i hr anitoare s i apoi s a-i dea o piatr a? Si ar ndr azni oare cineva s a-L dezonoreze pe Dumnezeu, nchipuindu- si c a El n-ar r aspunde la apelurile copiilor S ai? Deci, dac a voi, care sunte ti r ai, s ti ti s a da ti daruri bune copiilor vo stri, cu ct mai mult Tat al vostru cel din ceruri va da Duhul Sfnt celor ce I-L cer (Luca 11,13). Duhul Sfnt, loc tiitorul S au, este cel mai mare dintre toate darurile. Toate lucrurile bune sunt cuprinse n acest dar. Nici Creatorul nu ne poate da altceva mai mare sau mai bun. Cnd l rug am erbinte pe Domnul s a aib a mil a de noi n strmtorare s i s a ne c al auzeasc a prin Duhul S au cel Sfnt, El nu ne ca un p va l asa niciodat a f ar a r aspuns. Este cu putin ta arinte s a se ntoarc a de la copilul s au amnd, dar Dumnezeu nu poate lep ada niciodat a strig atul unei inimi lipsite, care tnje ste dup a El. Cu ce [133] duio sie minunat a Si-a descris El iubirea! Iat a solia izvort a din inima Tat alui pentru aceia care, n zilele de ntuneric, cred c a Dumnezeu nu ia seama la ei: Sionul zicea: M-a p ar asit Domnul s i m-a uitat Domnul! Poate o femeie s a uite copilul pe care-l al apteaz as i s a n-aib a mil a de rodul pntecelui ei? Dar chiar dac a l-ar uita, Eu nu te voi uita cu nici un chip. Iat a c a te-am s apat pe minile mele (Isaia 49,14-16). din Cuvntul lui Dumnezeu ne ofer Fiecare f ag aduin ta a un subiect de rug aciune, prezentnd garan tia lui Iehova ca asigurare pentru noi. Este privilegiul nostru s a-I cerem, prin Isus, orice binecuvntare de care avem nevoie. Putem s a-I spunem Domnului, cu simplitatea unui copil, chiar lucrul de care avem nevoie. Putem s a-I aducem la toate nevoile noastre vremelnice, cerndu-I att pine s cuno stin ta i mbr ac aminte, ct s i pinea vie tii s i haina neprih anirii lui Hristos.

98

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

Tat al t au ceresc s tie c a ai nevoie de toate lucrurile acestea s i e sti invitat s a I le ceri. n numele Domnului Isus, poate primit orice dar bun. Dumnezeu va onora acest Nume s i va mplini trebuin tele tale din bog a tiile d arniciei Sale. Dar s a nu ui ti c a, dac a vii naintea lui Dumnezeu ca naintea unui Tat a, recuno sti c a e sti un u al S au. Nu trebuie numai s a te ncrezi n bun atatea Sa, dar s i s a te supui voin tei Sale n toate, s tiind c a iubirea Sa este neschimb atoare. Tu trebuie s a te consacri lucr arii Sale. Isus a dat f ag aduin ta: Cere ti s i ve ti c ap ata (Ioan 16,24) numai acelora pe care El i-a ndemnat s a caute mai nti mp ar a tia cerurilor s i neprih anirea Lui. Darurile Aceluia care are toat a puterea n cer s i pe p amnt sunt [134] puse la ndemna copiilor lui Dumnezeu. Daruri att de pre tioase, deoarece ne vin prin jertfa nespus de mare a sngelui Mntuitorului; daruri care vor satisface dorul cel mai profund al inimii omene sti; daruri care d ainuiesc ve snic vor primite s i gustate cu bucurie de to ti aceia care vin la Dumnezeu ca ni ste copila si. nsu se ste- ti f ag aduin tele lui Dumnezeu, pune-le naintea Lui ca ind propriul S au cuvnt s i atunci vei avea o bucurie deplin a. Tot ce voi ti s a v a fac a vou a oamenii, face ti-le s i voi la fel. Matei 7,12. de noi, Isus adaug La asigurarea iubirii lui Dumnezeu fa ta a de altul, ntr-un principiu larg, care cuprinde toate iubirea unul fa ta leg aturile societ a tii omene sti. Iudeii erau preocupa ti de ceea ce aveau s a primeasc a; problema cu care si b ateau capul era cum s a- si asigure puterea, respectul s i serviciul care credeau c a li se cuvine. Dar Domnul Hristos ne nva ta c a preocuparea noastr a nu trebuie s a e: ct de mult vom primi, ci de al ct de mult putem s a d am. M asura datoriei noastre fa ta tii se de noi. g ase ste n ceea ce noi n sine am socotit ca datorie a lor fa ta n prietenia ta cu al tii, a seaz a-te n locul lor. P atrunde n sim mintele lor, n greut ta a tile lor, n dezam agirile lor, n bucuriile s i ntrist arile lor. Identic a-te cu ei, apoi poart a-te cu ei a sa cum ai dori s a se poarte ei cu tine, dac a ar s a schimbi locul cu ei. Aceasta este [135] adev arata regul a de sinceritate. Este o alt a expresie a Legii. S a iube sti pe aproapele t au ca pe tine nsu ti (Matei 22,39). Si turii profe acesta este s i miezul nv a ta tilor. Este principiul cerului s i va mplinit n to ti cei ce sunt preg ati ti pentru societatea lui sfnt a.

Nu judecnd, ci lucrnd

99

Regula de aur este principiul adev aratei curtenii, s i ilustrarea ei cea mai adev arat a se vede n via ta s i caracterul lui Isus. O, ce raze de blnde te s i frumuse te str aluceau n via ta zilnic a a Mntuitorului nostru! Ct a noble te se rev arsa din ns as i prezen ta Sa! Acela si spirit va descoperit s i n copiii S ai. Aceia n care locuie ste Hristos vor nconjura ti de o atmosfer a divin a. Ve smintele lor albe de cur a tie vor mbibate cu un parfum din gr adinile Domnului. Fe tele lor vor str aluci de lumina Sa, luminnd calea pentru picioarele care s ov aie s i care obosesc. Nici un om care are adev aratul ideal, cu privire la un caracter des avr sit, nu va da gre s n a dovedi simpatia s i iubirea lui Hristos. Inuen ta harului trebuie s a nmoaie inima, s a nnobileze s i s a cure te . sentimentele, dnd o delicate te de sus s i un sim t de bun acuviin ta Dar aceast a regul a de aur are o semnica tie s i mai adnc a. Oricine a devenit ispravnic al feluritelor daruri ale lui Dumnezeu este s chemat s a le mp art as easc a suetelor care zac n necuno stin ta i ntuneric, tot a sa cum ar dori s a i se mp art as easc as i lui, dac a ar n locul lor. Apostolul Pavel zicea: Eu sunt dator s i grecilor, s i barbarilor, s i celor nenv a ta ti s i celor nv a ta ti (Romani 1,14). Prin faptul c a ai s tiut mai mult despre iubirea lui Dumnezeu, prin faptul c a ai primit mai mult din darurile bogate ale harului S au dect suetul cel mai ntunecat s i mai dec azut de pe fa ta p amntului, e sti dator fa ta [136] de el s a-i faci parte de aceste daruri. Tot a sa stau lucrurile s i cu bunurile s i binecuvnt arile vremelnice: de cei tot ce ai mai mult dect semenii t ai, te face la fel de dator fa ta mai pu tini favoriza ti. Dac a suntem nst ari ti sau chiar dac a via ta ne e ceva mai nlesnit a, avem cea mai solemn a ndatorire s a ngrijim de s arac, de bolnav, de v aduv as i orfan, a sa cum am dori s a se ngrijeasc as i ei de noi, dac a am unii n locul celorlal ti. Regula de aur cuprinde acela si adev ar pe care l sus tine Predica de pe Munte: Cu ce m asur a ve ti m asura, cu aceea vi se va m asura. Ce le facem altora, e bine, e r au, se ntoarce sigur la noi, ca binecuvntare sau ca blestem. Tot ce d am, primim iar as i. Binecuvnt arile p amnte sti din care le facem parte s i altora, pot , s i adesea chiar sunt, r aspl atite n aceea si m asur a. Ceea ce d am n vreme de nevoie ne este napoiat, adesea mp atrit, mp ar ate ste. Dar, n afar a de aceasta, darurile sunt r aspl atite chiar n via ta aceasta s i printr-o rev arsare mai deplin a a iubirii Sale, care cuprinde toat a slava

100

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

cerului s i comoara Lui. Chiar s i r aul se ntoarce la cel ce l-a s avr sit. Oricine a fost gata s a condamne sau s a descurajeze va ajunge s a prin acelea treac a n via ta si mprejur ari prin care i-a f acut pe al tii s a treac a; el va sim ti ce au suferit ei din cauza lipsei sale de simpatie s i de amabilitate. de noi a hot Iubirea lui Dumnezeu fa ta art astfel: El vrea s a ne aduc a n situa tia de a ne sil a de asprimea propriilor noastre inimi s i de a le deschide pentru a-L l asa pe Isus s a locu-iasc a n ele. Astfel, dintr-un r au iese binele s i ceea ce p area blestem ajunge binecuvntare. [137] M asura regulii de aur este adev arata m asur a a cre stinismului. Tot ce este mai pu tin nseamn a dezam agire. O religie care i face pe oameni s a pun a un pre t mai mic pe in tele omene sti pe care Hristos le-a pre tuit att de mult, nct Si-a dat via ta pentru ele, o de nevoile, suferin religie care ne face s a m nep as atori fa ta tele sau drepturile omului este o religie gre sit a, fals a. Dispre tuind cerin tele celui s arman, suferind s i plin de p acate, ne dovedim tr ad atori fa ta de Hristos. Cre stinismul are o putere att de mic a n lume pentru c a oamenii se f alesc cu numele lui Hristos, dar via ta lor i t ag aduie ste caracterul. Numele Domnului este dezonorat din aceast a cauz a. Despre biserica apostolic a din zilele acelea pline de str alucire, cnd slava Mntuitorului nviat lumina asupra lor, st a scris c a nimeni nu zicea c a averile sunt ale lui. Nu era nici unul printre ei care s a duc a lips a. Apostolii m arturiseau cu mult a putere despre nvierea Domnului Isus. Si un mare har era peste to ti. To ti mpreun a erau nelipsi ti de la templu n ecare zi, frngeau pinea acas as i luau hrana cu bucurie s i cur a tie din inim a. Ei l audau pe Dumnezeu s i erau pl acu ti naintea ntregului norod. Si Domnul ad auga n ecare zi la num arul lor pe cei ce erau mntui ti (Fapte 4,32.34.33; 2,46-47). Po ti s a r ascole sti cerul s i p amntul s i nu vei g asi un adev ar descoperit mai puternic dect acela care se dovede ste prin faptele de de cei care au nevoie de simpatia s milostenie fa ta i ajutorul nostru. Acesta este adev arul a sa cum este n Isus. Cnd cei care m arturisesc Numele lui Hristos vor tr ai n via ta lor principiile regulii de aur, lucrarea Evangheliei va nso tit a de aceea si putere ca pe vremea [138] apostolilor. Strmt a este poarta, ngust a este calea care duce la via ta . Matei 7,14.

Nu judecnd, ci lucrnd

101

Pe vremea Domnului, locuitorii Palestinei tr aiau n cet a ti nconjurate de ziduri s i cele mai multe erau a sezate pe dealuri s i mun ti. Ca s a ajung a cineva la por ti, care se nchideau la apusul soarelui, trebuia s a mearg a pe potecu te pr ap astioase s i stncoase. C al atorul care venea spre cas a la sfr situl zilei trebuia adesea s a str abat a urcus ul cel greu n cea mai mare grab a, spre a ajunge la poart a nainte de c aderea nop tii. Cel care ntrzia r amnea afar a. Calea cea ngust a, care ducea n sus, spre cas as i odihn a, I-a prilejuit Domnului Isus o ilustrare impresionant a a drumului pe care trebuie s a mearg a cre stinul. Calea pe care ti-o ar at Eu, zicea El, este ngust a; poarta este greu de trecut, pentru c a regula de aur exclude orice mndrie s i egoism. Este adev arat c a exist a o cale mai larg a, dar sfr situl ei nseamn a nimicire. Dac a urci pe calea vie tii spirituale, trebuie s a urci f ar a ncetare, pentru c a este o cale care urc a. Trebuie s a mergi cu cei pu tini, deoarece mul timea va alege calea care duce n jos. Pe drumul mor tii poate s a mearg a omenirea ntreag a, cu tot spiritul ei lumesc, cu tot egoismul, cu toat a mndria, necinstea s i turile ec dec aderea ei. Aici este loc pentru p arerile s i nv a ta aruia. Fiecare are ocazia de a urma s i de a face orice i-ar spune iubirea de sine. Pentru a merge pe calea ce duce la pierzare, nu este nevoie s a cau ti drumul, indc a poarta este larg as i calea este lat a, a sa c a pa sii se ndreapt a f ar a mult a greutate spre c ararea care se termin a cu moartea. este ngust, iar poarta este strmt ns a drumul care duce la via ta a. [139] Dac a mai tii la vreun p acat favorit, vei vedea c a drumul este prea ngust, ca s a-l po ti p astra. C aile tale proprii, voin ta, obiceiurile s i faptele tale rele trebuie p ar asite, dac a dore sti s a umbli pe calea Domnului. Acela care vrea s a-I slujeasc a Domnului Hristos, nu poate s a se ia dup a p arerile lumii, sau s a aib a acelea si standarde ca ea. C ararea care duce spre cer este prea ngust a, ca s a ncap a pe ea ranguri sau bog a tii, este prea ngust a pentru ambi tii egoiste, este prea gloduroas as i stncoas a, ca s a urce pe ea aceia care iubesc o u via ta soar a. Truda, r abdarea, sacriciul de sine, mustrarea, s ar acia, mpotrivirea din partea p ac ato silor au fost partea Domnului Hristos s i trebuie s a e s i partea noastr a, dac a vrem s a intr am odat a n Paradisul lui Dumnezeu.

102

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

Totu si nu trebuie s a tragem concluzia c a drumul care duce n sus este greu, iar acela care duce n jos este u sor. De-a lungul drumului care duce la moarte sunt chinuri s i pedepse, sunt dureri s i dezam agiri avertiz ari de a nu merge pe el. Iubirea lui Dumnezeu a f acut s a e a sa de greu pentru cei nesocoti ti s i nc ap a tna ti, ca s a nu-i nimiceasc a. Este adev arat c a drumul Satanei este f acut s a par a foarte atr ag ator, dar nu este dect o am agire. Pe calea celui r au nu sunt dect remu sc ari amare s i griji chinuitoare. Am putea crede c a este un lucru pl acut s a ne purt am cu mndrie s i s a alerg am dup a ambi tii; dar sfr situl nu este dect chin s i mhnire. Planurile egoiste pot s a dea f ag aduin te m agulitoare s i s a ofere n adejdea bucuriei, dar curnd vom descoperi c a fericirea noastr a este otr avit as i via ta noastr a este am art a de n adejdi, care au ca singur a preocupare eul personal. Pe calea care duce la pierzare, poarta poate s a e mpodobit a frumos cu ori, dar de-a lungul ei nu sunt dect spini. Lumina speran tei, care lumineaz a la intrare, dispare n ntunericul dezn adejdii; iar suetul [140] care urmeaz a calea aceasta coboar a n umbrele unei nop ti f ar a sfr sit. Calea celor strica ti este pietroas a, dar c aile n telepciunii sunt ni ste c ai pl acute s i toate c ar arile ei sunt ni ste c ar ari pa snice (Proverbe 13,15; 3,17). Fiecare fapt a a ascult arii de Hristos, ecare fapt a de t ag aduire de sine, din pricina Numelui S au, ecare ncercare su c portat a cum trebuie, ecare biruin ta stigat a asupra ispitei este nc a un pas pe drumul spre biruin ta nal a. Dac a l lu am pe Domnul ca . Nici cel mai slab ndrum ator al nostru, El ne va conduce n siguran ta p ac atos s a nu regrete drumul pe care merge. Nici un c aut ator sos nu trebuie s a nceteze a umbla n lumina cea curat as i sfnt a. De si calea este a sa de strmt a, nct p acatul nu poate ng aduit pe ea, totu si tuturor le-a fost asigurat a primirea s i nici un suet ndoielnic sau sos nu trebuie s a zic a: Dumnezeu nu-mi poart a de grij a. Drumul poate aspru s i urcu sul stncos; pot pr ap astii n dreapta s i n stnga; putem avea parte de mult a trud a pe drumul nostru; cnd suntem istovi ti, cnd tnjim dup a odihn a, trebuie s a muncim mai departe; cnd suntem sl abi ti, trebuie s a lupt am; cnd suntem descuraja ti, nc a trebuie s a n ad ajduim; cu Hristos, ca ndrum ator al nostru, vom ajunge n cele din urm a n cerul att de mult dorit. Hristos nsu si a mers pe drumul cel aspru, care st a naintea noastr a, s i a netezit calea pentru picioarele noastre. Pe tot parcursul drumului pr ap astios, care duce spre via ta ve snic a, sunt izvoare

Nu judecnd, ci lucrnd

103

de bucurie, care s a-l nvioreze pe cel istovit. Aceia care umbl a n c aile n telepciunii, chiar n vremuri de strmtorare, se bucur a peste m asur a, pentru c a Cel pe care l iube ste suetul lor merge, nev azut, al aturi de ei. Pe m asur a ce nainteaz a, ei v ad s i mai l amurit atingerea minii Sale; la ecare pas, raze s i mai str alucitoare, de slav a, de la Cel nev azut le lumineaz a calea, iar cnt arile lor de laud a, din ce spre a se al n ce mai puternice, se nal ta atura melodiilor ngerilor [141] dinaintea tronului. C ararea celor neprih ani ti este ca lumina str alucitoare, a c arei str alucire merge mereu crescnd pn a la miezul zilei (Prov. 4,18). Nevoi ti-v a s a intra ti pe poarta cea strmt a. Luca 13,24. Drume tul ntrziat, care se gr abea s a ajung a la poarta cet a tii, la apusul soarelui, nu putea s a se opreasc a n drum pentru vreun lucru care l-ar putut atrage. Mintea lui era st apnit a de un singur gnd s a intre pe poarta cet a tii. Acela si gnd puternic, zicea Isus, se cere s i de la un cre stin. Eu v-am descoperit str alucirea caracterului, care este adev arata str alucire a mp ar a tiei Mele. Ea nu v a ofer a nici o de st f ag aduin ta apnire p amnteasc a; totu si merit a cea mai mare s . Eu nu v dorin ta i str aduin ta a chem s a lupta ti pentru st apnirea marilor mp ar a tii ale lumii acesteia; cu toate acestea nu trebuie s a de c crede ti c a nu este nici o lupt a de dat sau nici o biruin ta stigat. V a ndemn s a v a str adui ti, s a v a lupta ti cu disperare, ca s a intra ti n mp ar a tia Mea spiritual a. Via ta cre stinului este o b at alie s i o alergare. Dar biruin ta despre care e vorba aici nu poate c stigat a de puterea omeneasc a. Cmpul de b ataie este inima omeneasc a. B at alia pe care trebuie s-o d am cea mai mare b at alie care a fost dat a vreodat a de om este predarea eului personal n fa ta voin tei lui Dumnezeu, predarea inimii n fa ta iubirii suverane. Omul cel vechi, n ascut din snge s i prin voin ta rii p amnte sti, nu poate s a mo steneasc a mp ar a tia lui Dumnezeu. nclina tiile mo steni-te, obiceiurile vechi trebuie s a e lep adate. Acela care se hot ar as te s a intre n mp ar a tia spiritual a va constata [142] c a toate puterile unei ri neren ascute, sprijinite de for tele mp ar a tiei ntunericului, se ridic a mpotriva lui. Egoismul s i mndria vor lua pozi tie mpotriva oric arei ncerc ari de a le ar ata c a sunt p ac atoase. Prin noi n sine, nu suntem n stare s a ne nfrngem dorin tele s i obiceiurile rele, care se lupt a pentru suprema tie. Nu putem avea asupra puternicului du biruin ta sman care ne tine n sclavia sa. Numai

104

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

. El dore Dumnezeu poate s a ne dea aceast a biruin ta ste s a avem st apnire asupra noastr a n sine, asupra voin tei s i c ailor noastre. Dar mntul s nu poate lucra n noi, f ar a consim ta i conlucrarea noastr a. Duhul Sfnt lucreaz a prin facult a tile s i puterile date omului. Puterile noastre trebuie s a lucreze mpreun a cu Dumnezeu. Biruin ta nu este c stigat a f ar a mult a rug aciune st aruitoare, f ar a ngenuncherea eului la ecare pas. Voin ta noastr a nu trebuie s a e silit a s a conlucreze cu uneltele divine, ci trebuie s a se supun a de ca inuen bun a voie. Dac a ar cu putin ta ta Duhului lui Dumnezeu s a v a for teze cu o putere de o sut a de ori mai mare, aceasta n-ar face din voi adev ara ti cre stini, ni ste buni cet a teni ai cerului. Reduta Satanei n-ar sf armat a n felul acesta. Voin ta noastr a trebuie s a e a sezat a de partea voin tei lui Dumnezeu. Prin voi n siv a nu sunte ti n stare s a v a aduce ti planurile, dorin tele s i nclina tiile n ascultare de , Dumnezeu va voin ta lui Dumnezeu; dar, dac a vre ti s a ave ti voin ta lucra pentru voi r asturnnd izvodirile min tii s i orice n al time, care se ridic a mpotriva cuno stin tei lui Dumnezeu; s i orice gnd l face rob ascult arii de Hristos (2 Cor. 10,5). Atunci ve ti duce pn a la cap at mntuirea voastr a, cu fric as i cutremur. C aci Dumnezeu este [143] Acela care lucreaz a n voi s i v a d a, dup a pl acerea Lui, s i voin ta s i nf aptuirea (Fil. 2,12-13). Mul ti sunt atra si de frumuse tea lui Hristos s i de str alucirea cerului, dar dau napoi cnd este vorba de condi tiile prin care pot s a s i le nsu seasc a. Sunt mul ti oameni pe calea cea larg a, nemul tumi ti de drumul pe care merg. Ei doresc s a se smulg a din sclavia p acatului s i caut a, n propria lor putere, s a se mpotriveasc a obiceiurilor p ac atoase. Privesc spre calea cea strmt as i spre poarta cea ngust a, dar pl acerile egoiste, iubirea de lume, mndria s i ambi tia nesn tit a pun un zid de desp ar tire ntre ei s i Mntuitorul. Dac a ar s a renun te , la pasiunile sau la idealurile lor, li s-ar cere la propria lor voin ta un sacriciu n fa ta c aruia ei s ov aie, se clatin as i dau napoi. Mul ti vor c auta s a intre s i nu vor putea (Luca 13,24). Ei doresc binele s i se ostenesc s a-l fac a; dar nu se lipesc de el cu toat a inima; nu sunt hot ar ti s as i-l asigure cu orice pre t. Dac a dorim s a biruim, singura n adejde pentru noi este s a unim voin ta noastr a cu voin ta lui Dumnezeu s i s a lucr am mpreun a cu El, or a de or as i zi de zi. Nu putem s a p astr am eul personal s i totu si s a n ad ajduim a intra n mp ar a tia lui Dumnezeu. Dac a vom ajunge

Nu judecnd, ci lucrnd

105

numai prin renun vreodat a la sn tenie, aceasta va cu putin ta tarea la eul personal s i prin primirea gndului lui Hristos. Mndria s i ngmfarea trebuie s a e r astignite. Suntem noi gata s a pl atim pre tul care ni se cere? Suntem noi gata s a aducem voin ta noastr a n perfect a armonie cu Dumnezeu? Pn a cnd nu vom dispu si la aceasta, harul transformator al lui Dumnezeu nu va putea face nici o schimbare n noi. Lupta pe care trebuie s-o purt am este lupta cea bun a a credin tei. [144] Iat a la ce lucrez eu, zicea sfntul apostol Pavel, si m a lupt dup a lucrarea puterii Lui, care lucreaz a cu t arie n mine (Col. 1,29). Iacov, n timpul marii strmtor ari a vie tii sale, s-a ndreptat spre rug aciune. El avea o tint a covr sitoare s a ajung a la transformarea caracterului. Dar, n timp ce se ruga st aruitor lui Dumnezeu, un vr ajma s, cum si nchipuia el, a pus mna pe el s i, toat a noaptea, Iacov s-a luptat s a- si scape via ta. Dar nici chiar primejdia carei amenin ta via ta nu l-a f acut s a se abat a de la tinta pe care s i-o pusese n suetul lui. Cnd puterea i era pe sfr site, ngerul s-a folosit de puterea Sa divin as i, printr-o singur a atingere, Iacov s ia dat seama cu cine se luptase. R anit s i f ar a ajutor, el a c azut pe pieptul Mntuitorului s i I-a cerut binecuvntarea. El nu voia s a-L lase s a plece, nici s a nceteze cu ruga sa s i Domnul a mplinit cererea acestui suet poc ait s i f ar a ajutor, potrivit cu f ag aduin ta Sa: S a caute ocrotirea Mea s i s a fac a pace cu Mine; da, s a fac a pace cu Mine (Isaia 27,5). Iacov s-a rugat cu o inim a hot art a: Nu te voi l asa, pn a nu m a vei binecuvnta (Gen. 32,26). Duhul st aruin tei fusese inspirat de Acela care Se luptase cu patriarhul. El a fost Cel care i-a dat biruin ta s i i-a schimbat numele din Iacov n Israel, zicnd: Ai luptat cu Dumnezeu s i cu oamenii s i ai fost biruitor (Gen. 32,28). Lucrul pentru care Iacov se luptase n zadar, prin propriile sale puteri, st a fost c stigat prin predarea eului s i prin credin ta aruitoare. Si ceea ce c stig a biruin ta asupra lumii este credin ta noastr a (1 Ioan [145] 5,4). P azi ti-v a de prooroci mincino si. Matei 7,15. tori mincino Se vor ivi nv a ta si, ca s a v a abat a de la calea cea ngust as i de la poarta cea strmt a. Feri ti-v a de ei; de si sunt mbr aca ti cu piei de oaie, pe din auntru sunt lupi r apitori. Isus ne arat a cum pot torii mincino deosebi ti nv a ta si de cei adev ara ti. i ve ti cunoa ste dup a roadele lor. Apoi adaug a: Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din m ar acini?

106

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

Nu suntem sf atui ti s a-i apreciem dup a vorbirile lor frumoase sau m arturisirile lor l aud aroase. Ei urmeaz a s a e judeca ti dup a Cuvntul lui Dumnezeu. La Lege s i la m arturie! C aci dac a nu vor vorbi a sa, este pentru c a n-au nici o lumin a n ei (Is. 8,20 ed. engl.). tura, dac nceteaz a, ule, s a mai ascul ti nv a ta a ea te dep arteaz a turile n de nv a ta telepte (Prov. 19,27). Ce fel de solie aduc ace sti tori? V ea s nv a ta a nva ta a-L onora ti pe Dumnezeu s i s a v a teme ti de El, prin de Numele Lui? V a ndeamn a ea s a v a ar ata ti iubirea fa ta de poruncile Sale? Dac credincio sie fa ta a oamenii nu v ad nsem turile lui n atatea Legii morale, dac a privesc cu neseriozitate nv a ta Dumnezeu; dac a desin teaz a una dintre cele mai mici din porun pe oameni astfel, ei vor f cile Sale s i i nva ta ar a valoare naintea cerului. Putem s a ne d am seama c a sus tinerile lor sunt f ar a temei. Ei s avr sesc lucrarea care- si are originea n prin tul ntunericului, vr ajma sul lui Dumnezeu. Nu to ti cei care m arturisesc Numele S au sau poart a semnul S au, sunt ai lui Hristos. Mul ti dintre aceia care au nv a tat n Numele Meu, zicea Isus, la sfr sit vor g asi ti prea u sori. Mul ti mi vor zice n ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am proorocit noi n Numele T au? N-am scos noi demoni n Numele T au? Atunci le voi spune curat: Niciodat a nu v-am cunoscut; [146] dep arta ti-v a de la Mine, voi to ti cei care lucra ti f ar adelegea. Exist a oameni care cred c a sunt drep ti, cnd de fapt ei sunt porni ti s spre r au. De si sus tin c a Hristos e Domnul lor s i pe fa ta avr sesc lucr ari mari n Numele S au, de fapt, sunt lucr atori ai f ar adelegii. Cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umbl a tot dup a poftele lor. Acela care veste ste Cuvntul lui Dumnezeu este pentru ei ca un cnt are t pl acut, cu un glas frumos s i iscusit la cntare pe coarde. Ei ti ascult a cuvintele, dar nu le mplinesc deloc. (Ez. 33,31-32). Numai preten tia de ucenicie n-are nici o valoare. Credin ta n care mntuie Hristos, acea credin ta ste suetul, nu este a sa cum o prezint a mul ti. Crede, crede, zic ei, si n-ai nevoie s a tii Legea. care nu duce la ascultare nu este dect ncumetare. Dar o credin ta Apostolul Ioan zice: Cine zice: l cunosc s i nu p aze ste poruncile Lui este un mincinos s i adev arul nu este n el. (1 Ioan 2,4). Nimeni s a nu aib a impresia c a interven tii speciale sau manifesta tii miraculoase trebuie s a constituie dovada c a lucrarea lor sau ideile pe care le sus tin sunt adev arate. Cnd i vom auzi pe unii vorbind despre Cuvntul lui Dumnezeu s cu u surin ta i-i vom vedea c a pun

Nu judecnd, ci lucrnd

107

impresiile, sentimentele s i faptele lor mai presus de m asura dumnezeiasc a, putem siguri c a unii ca ace stia nu au nici o lumin a n ei n si si. Ascultarea este dovada uceniciei. P azirea poruncilor dovede ste sinceritatea m arturisirilor noastre de iubire. Cnd doctrina pe care o suetul de orice necur primim ucide p acatul din inim a, cur a ta a tie s i aduce road a pentru sn tire, putem s ti c a acesta este adev arul lui Dumnezeu. Cnd bun avoin ta, amabilitatea, comp atimirea, s i simpa- [147] tia se dovedesc n via ta noastr a, cnd bucuria de a face binele este n m pe Hristos s inimile noastre, cnd l n al ta i nu eul personal, putem siguri c a avem credin ta cea adev arat a. Prin aceasta s tim c a l cunoa stem, dac a p azim poruncile Lui (1 Ioan 2,3). Ea nu s-a pr abu sit pentru c a avea temelia zidit a pe stnc a. Matei 7,25. Norodul fusese adnc mi scat de cuvintele Domnului. Frumuse tea dumnezeiasc a a principiilor adev arului i atr asese pe to ti, iar solemnele avertiz ari ale Domnului Hristos veniser a la ei ca vocea cercet atoare de inimi a lui Dumnezeu. Cuvintele Sale izbiser a la tura r ad acin a ideile s i p arerile lor vechi. Ca s a asculte de nv a ta Sa, se cerea o schimbare n toate deprinderile lor de a gndi s i lu torii lor religio cra. Aceasta avea s a i aduc a n conict cu nv a ta si, deoarece nsemna r asturnarea ntregului sistem pe care rabinii l n al taser a timp de veacuri. De aceea, cu toate c a inimile ascult atoare fuseser a mi scate de cuvintele Sale, pu tini erau gata s a le accepte ca . ndrumare n via ta tura de pe Munte cu o ilustra Isus a sfr sit nv a ta tie care prezenta uimitor de riguros nsemn atatea faptului de a pune n practic a cuvintele pe care El le rostise. n mijlocul mul timilor care se mbulzeau n jurul Mntuitorului, erau mul ti care si petrecuser a via ta pe lng a Marea Galileii. n timp ce s edeau pe coasta muntelui, ascultnd cuvintele Domnului Hristos, ei puteau s a vad a v aile s i rpele prin care s uvoaiele de munte si g aseau drum spre mare. n timpul verii, aceste s uvoaie disp areau adesea cu totul, l asnd n urma lor numai [148] un vad uscat s i plin de nisip. Dar cnd vntul iernii b atea peste co toare s line, rurile deveneau torente amenin ta i turbate, ie sind uneori din matc as i m aturnd totul n calea lor. Atunci, colibele n al tate de rani n poienile nverzite, n aparen ferite de orice primejdie, erau ta ta trte la vale. Dar sus, pe coline, se vedeau case cl adite n ntregime

108

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

din piatr as i multe din ele rezistaser a sute de ani furtunilor. Casele acestea fuseser a ridicate cu trud as i greutate. Nu era u sor s a ajungi pn a la ele s i a sezarea lor ap area mai pu tin atr ag atoare dect cmpia nverzit a. Dar ele aveau temelia pus a pe stnc a, iar vntul, valurile s i furtuna izbeau n ele n zadar. Ca s i ziditorii acestor case de pe stnc a, zicea Isus, este s i acela care va primi cuvintele Sale s i si va face din ele temelia caracterului s i a vie tii. Cu veacuri mai nainte, profetul Isaia scrisese: Cuvntul Dumnezeului nostru r amne n veac (Isaia 40,8). Si Petru, la mult a vreme dup a rostirea Predicii de pe Munte, citnd aceste cuvinte ale profetului Isaia, zicea: Acesta este Cuvntul care v-a fost propov aduit prin Evanghelie (1 Petru 1,25). Cuvntul lui Dumnezeu este singurul lucru d ainuitor, pe care-l cunoa ste lumea aceasta. El este temelia cea sigur a. Cerurile s i p amntul vor trece, zicea Domnul, dar cuvintele Mele nu vor trece (Matei 24,35). Marile principii ale Legii, izvorte din ns as i natura lui Dumnezeu, sunt cuprinse n cuvintele Domnului Hristos de pe Munte. [149] Oricine cl ade ste pe ele, cl ade ste pe Hristos, Stnca veacurilor. Primind Cuvntul, l primim pe Hristos. Si numai aceia care primesc astfel cuvintele Sale, cl adesc pe El. C aci nimeni nu poate pune o alt a temelie dect cea care a fost pus as i care este n Isus Hristos (1 Cor. 3,11). Nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor n care trebuie s a m mntui ti (Fapte 4,12). Hristos, Cuvntul, descoperirea lui Dumnezeu manifestarea caracterului S au, a Legii Sale, a iubirii Sale, a vie tii Sale este singura temelie pe care putem cl adi un caracter durabil. Noi cl adim pe Hristos, dac a ascult am de Cuvntul S au. Nu este neprih anit cel care are doar pl acere de neprih anire, ci acela care mpline ste neprih anirea. Sn tenia nu este numai de Dumo r apire sueteasc a; ea este rezultatul supunerii noastre fa ta nezeu; ea nseamn a a face voia Tat alui nostru ceresc. Cnd copiii rii f lui Israel au t ab art la hotarele ta ag aduite, nu era deajuns din partea lor s a aib a o cunoa stere oarecare despre Canaan sau s a cnte cnt arile Canaanului. Numai lucrul acesta n-avea s a le dea dreptul s a st apneasc a viile s i livezile de m aslini din tara cea minunat a. Ei puteau s a pun a st apnire pe ea numai prin ocupa tie, conformndu-se vie n Dumnezeu, nsu condi tiilor, dnd dovad a de credin ta sindu- si f ag aduin tele Sale, n timp ce trebuia s a asculte de ndrum arile Sale.

Nu judecnd, ci lucrnd

109

Religia nseamn a a mplini cuvintele lui Hristos nu pentru a c stiga favoarea lui Dumnezeu, ci din cauz a c a, de si cu totul nevrednici, am primit darul iubirii Sale. Hristos ntemeiaz a mntuirea omului nu pe simpla m arturisire, ci pe credin ta care se dovede ste prin faptele de neprih anire. Ce se a steapt a din partea urma silor lui Hristos este s as i fac a, nu numai s a zic a. Caracterul se formeaz a prin ac tiune. C aci to ti cei ce sunt c al auzi ti de Duhul lui Dumnezeu sunt [150] i ai lui Dumnezeu (Romani 8,14). Nu sunt i ai lui Dumnezeu aceia ale c aror inimi sunt atinse de Spiritul lui Dumnezeu, nici aceia care se predau cnd s i cnd puterii Sale, ci aceia care sunt c al auzi ti de El. Vre ti s a ti urma si ai lui Hristos s i nu s ti ti cum s a ncepe ti? V a aa ti n ntuneric s i nu s ti ti cum s a g asi ti lumina? Umbla ti potrivit cu lumina pe care o ave ti. Hot ar ti-v a s a mplini ti ce cunoa ste ti , acesta v din Cuvntul S au. Cnd primi ti Cuvntul n credin ta a va da putere s a asculta ti. Dac a lua ti aminte la lumina pe care o ave ti, o lumin as i mai mare se va rev arsa asupra voastr a. Voi cl adi ti pe Cuvntul lui Dumnezeu s i caracterul vostru va format dup a chipul caracterului lui Hristos. Hristos, adev arata temelie, este o piatr a vie; via ta Sa este mp art as it a tuturor acelora care cl adesc pe El. Si voi, ca ni ste pietre vii, sunte ti zidi ti ca s a ti o cas a duhovniceasc a (1 Petru 2,5). n El, toat a cl adirea bine nchegat a cre ste ca s a e un templu sfnt n Domnul (Efeseni 2,21). Pietrele ajung s a e una cu temelia, pentru locuie c a aceea si via ta ste n toate. Nici o furtun a nu poate d arma cl adirea aceasta, c aci cine mp art as e ste via ta lui Dumnezeu, va trece prin toate cu El. Dar orice zidire n al tat a pe o alt a temelia dect aceea a Cuvntului lui Dumnezeu se va pr abu si. Cel care, asemenea iudeilor din zilele Domnului Hristos, cl ade ste pe temelia ideilor s i p arerilor omene sti, pe formele s i ceremoniile n ascocite de mintea omeneasc a sau pe alte lucr ari, pe care le poate face f ar a s a aib a nevoie de harul casa caracterului s lui Hristos, nal ta au pe nisip nesigur. Furtunile grozave ale ispitelor vor m atura s i ndep arta temelia de nisip s i vor [151] rmurile vremii. l asa casa lui ca o epav a pe ta

110

Cuget ari de pe Muntele Fericirilor

De aceea, a sa vorbe ste Domnul Dumnezeu... Voi face din neprih anire o lege s i din dreptate o cump an as i grindina va surpa locul de sc apare al neadev arului s i apele vor neca ad apostul minciunii. (Isaia 28,16-17). Dar ast azi harul este pus n slujba celui p ac atos. Pe via ta Mea, zice Domnul, Dumnezeu, c a nu doresc moartea p ac atosului, ci s a se ntoarc a de la calea lui s i s a tr aiasc a. ntoarce ti-v a, ntoarce ti-v a de la calea voastr a cea rea! Pentru ce vre ti s a muri ti, voi, casa lui Israel? (Ez. 33,11). Glasul care vorbe ste celui nepoc ait din zilele noastre este glasul Aceluia care, cu inima plin a de durere, v aznd cetatea pe care o iubea, a exclamat: Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci s i ucizi cu pietre pe cei trimi si la tine; de cte ori am vrut s a strng pe ii t ai cum si strnge g aina puii sub aripi s i n-a ti vrut! Iat a c a vi se las a casa pustie (Luca 13,34-35). n Ierusalim, Isus vedea un simbol al lumii care lep adase s i dispre tuise harul S au. El plngea, o, inim a mpietrit a, pentru tine! Chiar atunci cnd lacrimile lui Isus curgeau, cu ocazia Predicii de pe Munte, Ierusalimul ar putut s a se ntoarc as i s a scape de o a sa soart a. nc a pu tin a vreme, Darul cerului a stepta ca aceast a cetate s aL primeasc a. Tot a sa, iubite suet, Isus nc a ti vorbe ste, cu accente s pline de iubire. Iat a, Eu stau la u sa i bat. Dac a aude cineva glasul Meu s i deschide u sa, voi intra la el, voi cina cu el s i el cu Mine (Apoc. 3,20). Iat a c a acum este vremea potrivit a; iat a c a acum este [152] ziua mntuirii (2 Cor. 6,2). Voi, care v a pune ti n adejdea n voi n siv a, cl adi ti pe nisip. Dar . nc a nu este prea trziu ca s a sc apa ti de ruina care v a amenin ta nainte de a izbucni furtuna, alerga ti la temelia cea sigur a. De aceea a sa vorbe ste Domnul Dumnezeu: Iat a pun ca temelie n Sion o piatr a, o piatr a ncercat a, o piatr a de pre t, piatra din capul unghiului cl adirii, temelie puternic a; cel ce o va lua ca sprijin nu se va gr abi. (Isaia 28,16). ntoarce ti-v a la Mine, s i ve ti mntui ti, to ti cei ce sunte ti la marginile p amntului! C aci Eu sunt Dumnezeu s i nu este altul (Isaia 45,22). Nu te teme, c aci Eu sunt cu tine; nu te uita cu ngrijorare, c aci Eu sunt Dumnezeul t au; Eu te nt aresc, tot Eu ti vin n ajutor, Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare (Isaia 41,10). Voi nu ve ti nici ru sina ti, nici nfrunta ti, n veci de veci. (Isaia 45,17).