Sunteți pe pagina 1din 4

Gr

Grăăunte
NUMĂRUL

145
REVI STĂ EDIT ATĂ
DE BISER IC A NEEMI A

IAŞI
12 DE CEMB R IE
2010

Î mpă ră ţi a ce ru ri l o r s e asea mă nă c u un gr ăun te de muş ta r, pe


c are l -a l ua t u n o m şi l - a s emă na t î n ţ ar i na sa . Gră un tel e
a cest a, în tr -ad evă r, es te c ea mai mi c ă di n tre to ate se mi n ţel e,
d ar , d up ă ce a cr escu t, est e m ai ma re dec ât za r za vat uri l e şi
s e f ace un co pac, aş a c ă p ăsă ri l e ce ru l ui vi n şi îşi fac cu i bu ri
de mu
muşştar
î n ram uri l e l ui . [ M a te i 1 3 . 31 , 3 2 ]
IN MEMORIAM — Gânduri de încurajare Sebastian Ghica
vorbit prima dată de Isus? Cine mi-a citit prima dată din
Biblia pentru ochișori micuți? Cine s-a rugat pentru
mine înca inainte de a mă naște?
Toate aceste întrebări au un singur răspuns: mama
mea. Aș putea să vorbesc enorm despre influența ei în
viața mea, despre dragoste și răbdare, despre blândețe
și model, despre pasiune și sfințenie. Va trebui să-i fiu
mereu recunoscător. Cred că sunt în asentimentul celor
mai mulți din biserică atunci când afirm că a fost un
model de iubire de Dumnezeu, de credință curată și
rugăciune fierbinte.
Mă gândesc la versetul din Evrei și la îndemnul autoru-
lui. Am avut șansa să privesc cu atenție sfârșitul
călătoriei mamei mele pe această câmpie. Pot afirma cu
încredere că a fost un model și pentru ultimul salt. Ce
trebuie să fac? Să-i urmez credința!
Ulterior adormirii ei, Oti i-a găsit în casă ultima agendă.
Am citit și am plâns așa cum doar un fiu întâi născut
poate plânge. Împreună cu restul familiei am selectat
“Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au vestit câteva pasaje din această agendă cu gândul de a
Cuvântul lui Dumnezeu; uitați-vă cu băgare de seamă la încuraja pe toți cei care au iubit-o și admirat-o pe
sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le doamna Doina Ghica.
credința!” (Evrei 13.7) Mă rog, înaintea Cerului, ca aceste cuvinte, scrise în
Cine m-a învățat să mă rog, în genunchi, la marginea suferință, să fie o mângâiere și o puternică încurajare
patului? Cine m-a învățat primele versete? Cine mi-a pentru toți cei ce-și continuă Călătoria Credinței. Amin!

Călătorie spre îmbrățișarea cerească—ultimii pași pe câmpie


26 aprilie
O stare de confuzie totală... dar tare liniștită, plină de (Ce am văzut și simțit nu poate fi scris în cuvinte,
(zâmbet). Greu... nu-mi pot ține capul… dar mulțumesc Domnul mi-a pregătit sufletul pentru cer!)
că mă ascunzi sub ,,manșonul dragostei Tale”, cea mai 3. Azi am făcut baie, baie adevărată, în cadă… chiar și la
sfântă, mai delicată și mai scumpă de sub ceruri! păr. Incredibilă, mare, foarte mare minune!
Îngenunchiez cu plecăciune și Îți mulțumesc! Nu sunt Îngenunchiez cu mulțumiri.
vrednică de atâta bunătate, îndurare... am vrut să mă
pierd în valurile mele, nu am avut deplină încredere în
iubirea Ta de foc, unică și irepetabilă pentru orice suflet
dăltuit de palma Dragostei Tale pe un cer de stele, fără
nori. Mulțumiri, Mulțumiri!
Semnificativ… am deschis în timpul zilei la Amos 3:7; la
Psalmul 139:23, 24 și Psalmul 138:8.

30 aprilie
Azi suntem în 30 aprilie, cred că am mai început o zi...
Mulțumiri îngenunchiate, pentru o adevărată înviere
din moarte...
1. Toată ziua, vă închipuiți, toată ziulica... nici o secundă
nu am mai dormit azi... foarte, foarte mare MIRACOL!
Mulțumiri cu plecăciuni!
2. Azi am primit vizite... pe Lavi, Lilișor și Ligia, am vorbit
cu băieții. Cu Alinuca. Doamne, e un
MIRACOL. Incredibil, nici în visele cele mai
înalte nu aș fi gândit că e vorba de așa
ceva!
2 mai închinați-vă Lui pe vecie!
Duminică am ascultat programul de la biserică, cânte- Mulțumesc pentru o masă binecuvântată în familie,
cele, predicile... corul... totul… Am plâns fericită în pentru un somn adânc, apoi pentru întâlnirea cu Teo,
Brațele Tale. Ce mare ești! Oh, Ție mă închin, Cel prea bubu, Gloria, cu toții...
minunat, Cel prea Bun! Cel prea Sfânt, dulce și drag
4 mai
sufletului meu… Cel ce ai învins moartea pentru iubita
Mulțumesc de un somn așa dulce sub ocrotirea Ta așa
Ta Doina... prințesa inimii Tale, înviată din moarte și
de tainică, fină, atotputernică, desăvârșită care lucrează
luată sub sfânta-Ți ocrotire pentru eternitate! Sunt
ultimile taine de iubire în viața mea pe acest pământ.
fericită că nimeni si nimic nu mă poate smulge din
Mi-e dor, nespus de dor de Tine... Când vei veni la mine?
Brațele Tale, oh, Tu, Cel care mă iubești cu atâta
Când mă vei lua mai curând? Pregătește inima soțului
neînțeleasă nebunie… cât de mult mă iubești! Îți
meu bob cu bob, fir cu fir. Tu știi și inima celorlalți ai
mulțumesc, Îți mulțumesc!
casei, pentru a fi mai tari, mai viteji, nebunii Tăi în
Doamne drag, mulțumesc pentru tot ce ai dăruit în viața
luptele finale ale planetei! Mulțumesc, știu că vei fi mai
mea, ființei mele... trup, suflet, frumuseți, bogății, da-
mult decât Învingător, Rege al Iubirii, Rege al regilor!
ruri... copilărie, familie, protecție... belșug peste
Iov 34: ,,Dacă El dă pace, cine poate să o tulbure?”
belșug... calea mântuirii, întâlnirea cu Tine, cea mai
Nimeni și nimic. Probat timp de 2 ani de zile: miere și
fericită zi și apoi, Rodicuța, prietene creștine, creștere
pace, har 100%. Fii binecuvântat în veci!
spirituală... un soț minunat,
ziua nunții noastre… cea mai
fericită zi! 5 mai
Mulțumesc de fiecare Mulțumesc de
copilaș... Sebi, Iuli, Oti și odihnă, har, putere
Lavi… de școli, servicii, casă, de a trece această
mașini, averi așa de mari… noapte. M-am
concedii... bucurii nespuse în chinuit un pic de
Duhul Sfânt, comori de întâl- durere de cap. Am
niri... pentru toată fericirea gemut, dar Tu m-ai
fiecărei zile care s-a țesut din păzit, m-ai întărit și
iubirea Crucii, din preaplinul am ajuns cu bine.
Inimii tale îmbătate de iubire Slavă Ție! Apoi,
pentru mine... o prosti- împreună cu Costel,
tuată... mulțumesc pentru am băut cafeaua (la
rugăciuni și slujirea fraților ora 5), am vorbit
mei! frumos și am
Doamne, Tu ai țesut fericirea adormit din nou,
mea zi de zi, nespus, nespus mai mult decât am visat. învăluită în farmecul protecției Tale slăvite! Thank you
Mă proștern cu mări de recunoștință în suflet! Lord!
La prânz, s-au întors de la biserică încărcați de buchete Mulțumesc pentru pace, putere, că Tu ești stânca mea
de flori și coșuri de fructe pentru sufletul meu. M-a că ești Cel prea bun, copleșitor cu har. Mulțumiri!
emoționat foarte, foarte tare. Doamne, e prea mult, eu
nu merit nimic... fără Tine aș fi pierdută pe vecie! Tu ești 6 mai
neprihănirea mea, bucuria mea și comoara mea. Te Marcu 6:7-13 – conferința Venirea Domnului! Doamne,
iubesc atât de mult! fie Victoria Ta peste fiecare inimă din Neemia, biserica
Pun acest coș cu amintiri în palmele Tale, fie ca ele să ne Ta, spre TREZIRE la lupta ultimă!
lege din punct de vedere spiritual, în lupta iubirii și mân- ”Scoteau mulți draci și ungeau cu untedelemn pe mulți
tuirii din Iași! Fă o oștire din acea inimă vie, care s-a bolnavi și-i vindecau!” (Marcu 6:13)
țesut în focul iubirii împreună în tabăra cu prezbiterii și Doamne, mă minunez... de ce acest text? Tu îți chemi
diaconii... vitejii la luptă? Da! Fie să te audă toți: Costeluș, preiubi-
Mulțumesc pentru că mă înfășori în jurul Tău, că mă tul și dulcele meu soț, Iuli, Sebi și Alina, Clau si Oti, Lavi
ascunzi sub conul Crucii Tale, undeva sus, între pământ și Ben, Mihai și Lili, Bubu, Marius și Moni, Marius și Dani,
și cer și nu lași să ajungă la mine, nimic din tirul întuneri- Ramona și Vali, Lili și Ioan, Cristina și Nicu,
cului, din războiul spiritual care este la maxim pretutin- Elena și Radu, Dani și Ligia, Cristi și
deni în jur. Mă simt așa iubită și așa de alintată. Tu ai Mirela, Estera și Adi B., Lăcry și Emil,
luat toate grijile mele asupra Ta... Tu te ocupi de totul Anca și Ștefan, Cătă și Marius, Simona
pentru mine, Tu Regele Universului... Sunt înmărmurită! și Dani, Carmen și Radu, Emilian,
E prea mult, prea sublim, prea extraordinar! Acesta este Cătălin Budeanu, Adina și Ionuț, Gabi
Regele meu! Nu e nimeni, nimeni ca El! Slăviți-L și și Petrică, Eugen și Elena... Doamne,
aprinde focul Tău în fiecare din vitejii Tăi... vecie… Salvarea mea, puterea mea, tărie, har – totul! Ai
Curăță, protejează, învie, arată-Ți slava Ta! milă de mine, păcătoasa!
Pregătește fiecare inimă! Doamne, Tu știi 19 mai
atacurile zilei de azi... Fii scut pentru Iuli, fii Cu ajutorul lui Costeluș… foarte foarte greu reușesc să
totul pentru el. Spintecă întunericul prin taina fac baie, să mă spăl pe cap… Mii de multumiri, Domnul
strălucirii Slavei Cuvântului Sfânt, străpunge Tu cu meu, dulcele meu Domn!
săgeata Ta de iubire inimă după inimă, cucerește bob Apoi, stau în pat să mă încălzesc învelită bine. Vine
cu bob, pe toți din Scumpa mea biserică Neemia! Anuța, îmi reîncepe seria de injecții… slavă Ție! Acesta e
Doamne, mă rog pentru o bună sonorizare, pentru cursul tău și călăuzirea Ta. Mulțumiri sfinte! Deși am
transmiterea live, muzică, închinare etc. tensiunea 9,7 totuși nu mă doare capul... încep să mă
Doamne, spală cu sângele Tău orice colț al acelui simt din ce în ce mai bine. E incredibil… mii și mii de
spațiu... Iartă fiecare neiertare, orice răutate, orice multumiri!
atingere a luminii fraților noștri. Curăță Tu cu Duhul Mulțumesc pentru o zi senină, cu pace… adorm
Sfânt, cu îngeri și plinătatea din Tine totul! Pașii Tăi să liniștită... e așa bine! Thank you Lord!
aducă zorii Învierii, gloria nădejdii biruinței peste Mulțumesc că am terminat 1 Ioan și am citit Iacov...
moarte! apoi, ultimul capitol din Osea. Să fie adevărat? Tu știi…
Doamne, pune o strajă „gurilor rele”… fă să tacă Tu îmi vei confirma. Nu cum voiesc eu, ci cum voiești
întunericul, înțepăturile etc. Tu!
Adu credință, smerenie, lacrimi, frângere, Cruce, ceea Au fost 2 zile tare grele.. eram la limită... mi-a fost greu
ce-i ceresc… adică avem să mai lupt... mulțumesc,
nevoie de Tine! mulțumesc pentru tot, doar Tu
Următoarele zile: 10, și HARUL Tău m-au ajutat!
11, 12 și 13 mai m-am Pe 28 mai revin iar injecțiile,
simțit mai slăbită… unele spre după-amiază… încep alte
nopți grele… obosesc să simptoame… nu mai îndrăznesc
stau pe spate, capul mă să am nădejde…
deranjează… tensiunea este Vis: pe Șipoțel, coboram la vale
mică... 9,5 sau 10,7. din curte, Rodica Bulgariu îmi
Iartă-mă, iartă-mă… vino în indica o altă cale... pe lângă
ajutorul roabei Tale. traseu… deodată apare zâm-
Doamne, întărește credința betul ei ceresc.. iată o cale cu 4
mea, nădejdea mea... dă un opțiuni… e tare fericită… eu
sens roabei Tale. Să am un rămân singură! Să fie o nouă
minim de program, să nu oportunitate? Doar Tu știi, Domnul meu cel mai drag!
mă las... simt că mă scufund în gol! Mulțumiri! Mulțumiri!
Te chem din toată inima mea! TE IMPLOR, ajută-mă,
ajută-mă, ajută-mă! Pe 29 mai iată că este o nouă zi luminoasă, senină,
Azi m-am speriat că-mi paralizează piciorul stâng… slavă, slavă Ție!
Doamne, iartă-mă! Oricât de înfricoșătoare ar fi Concurs cu echipele de închinare… Shekinah ia premiul
valurile, totul este în Mâna Ta plină, plină de nespusă întâi… slavă, slavă Ție!
iubire și închinare! Iuli a stat cu mine, cu atâta drag, cu atâta grijă, m-a
Am deschis în Psalmul 30:12 - „Doamne, ridică-mă Tu impresionat! Atâta milă și îndurare! Mulțumiri,
din adâncurile acestea, în Numele Fiului Tău, alungă mulțumiri!
întunericul, pe vrăjmașul sufletului meu!” 30 mai
16 mai BOTEZURI – Doamne, mulțumiri… Te rog pentru inima
Duminică. Mulțumesc de odihnă, de protecție în lupta mea, pentru protecție, sănătate, har și pentru a putea
cu vrăjmașul… mulțumiri! Am pus rufe la spălat, am recepționa predica, totul, cântecele…
șters un pic praful în living, pe hol, la Iuli. Am coborât de Doamne, ai Tu grijă de roaba Ta, de robii tăi, după Harul
5 ori scările jos, am făcut ceva mișcare. Incredibil... mii Tău nemărginit de mare!
de mulțumiri! Apoi am ascultat ultima predică din 11 Așa cum se încheie și cartea Isaia...
aprilie, a lui Iuli din Isaia 54 – aplicație: Venirea Domnu-
Ultimele cuvinte scrise pe
lui, teologia suferinței. Am plâns mult. Doamne, nu sunt
vrednică de o suferință așa de mare, ca să mă salvezi de pământ ale Doinei Ghica,
iad... Doamne, iartă-mă, iartă-mă… eu fug de suferință, roaba lui Isus Hristos!
de Cruce, dar privesc spre Tine... ești tot ce am, pe

S-ar putea să vă placă și