Sunteți pe pagina 1din 32

Păzitorul

A devărului Ediție Specială

ÎN PRAGUL VEȘNICIEI

Săptămâna de rugăciune, 6-15 decembrie 2019

Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019 1


Săptămâna de rugăciune
CUPRINS Într-o călătorie lungă este ușor să obosim în dorința
noastră pentru destinația finală. Uneori, destinația pare
Editorial să fie atât de departe încât noi avem tendința să ne gân-
În pragul veșniciei 3 dim doar la alte lucruri. Totuși, pe măsură ce ne apro-
piem de țintă, există o nouă hotărâre și un mai puternic
Vineri, 6 decembrie 2019 sentiment de grabă – și de speranță.
Pregătirea pentru ultima criză 4 Poporul lui Dumnezeu este astăzi într-o călătorie
spirituală de o importanță mult mai mare decât orice
călătorie de pe pământ. Noi suntem de fapt în pragul
Sâmbătă, 7 decembrie 2019 veșniciei. Semnele timpului se împlinesc rapid în jurul
Criza iminentă a secolelor 8 nostru și în curând Domnul va coborî cu un strigăt, cu
glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu.
Duminică, 8 decembrie 2019 Îndurătorul nostru Domn și Mântuitor a considerat
Ultima solie de îndurare 12 potrivit să ne mai susțină încă un an ca să participăm
la această săptămână de rugăciune. Va avea aceasta un
Miercuri, 11 decembrie 2019 impact asupra noastră? „Căci El zice: La vremea potri-
vită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată
O profeție și o promisiune 16 că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua
mântuirii.” (2 Corinteni 6:2).
Vineri, 13 decembrie 2019 Învățăturile din acest an „În pragul veșniciei”, vor să
Ultimul act al dramei 20 ne inspire și să ne amintească de privilegiul extraordi-
nar pe care îl avem de a merge cu Creatorul pământu-
Sâmbătă, 14 decembrie 2019 lui, al mării și al cerului înainte ca perioada de probă să
Când Hristos părăsește 24 se încheie pentru planeta noastră decăzută.
Sanctuarul Fie ca fiecare dintre noi să luăm în considerare, cu
rugăciune, aceste învățături, împărtășindu-le și cu cei
care poate sunt izolați sau imobilizați acasă, și să ne
Duminică, 15 decembrie 2019
amintim următoarele date:
Fericita nădejde 28
Post cu rugăciune: Sâmbătă, 14 decembrie
Poem Daruri pentru misiune: Duminică, 15 decembrie
Semnele timpului 32 Este rugăciunea noastră ca Duhul lui Dumnezeu
să ne înzestreze cu o nouă vitalitate în așteptarea cu
nerăbdare a întoarcerii Domnului nostru – și să ne
întărească inimile ca în curând să putem fi în stare să Îl
întâmpinăm și să spunem din toată inima: „Iată, acesta
Adevărului
Păzitorul
Ediție Specială
este Dumnezeul nostru, pe care L-am așteptat, în care
aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul,
în care ne încredeam, acum să ne veselim, și să ne bucu-
răm de mântuirea Lui!” (Isaia 25:9, trad. engl.). Amin!
Traducere a revistei
Reformation Herald, Vol. 60, Nr. 6,
Publicație oficială a Bisericii Adventiste de Ziua a
Șaptea - Mișcarea de Reformă
web http://www.sdarm.org / email: info@sdarm.org

Editura Păzitorul Adevărului Revista „Păzitorul Adevărului” este o publicație


trimestrială editată de Asociația Religioasă a
Str. Morii, nr. 27 505200, Făgăraș - Jud. Brașov
Adventiștilor de Ziua a Șaptea - Mișcarea de Reformă,
Tel. 0268 213714 Fax 0268 214111
care prezintă articole pe teme de doctrină biblică,
E-mail: info@farulsperantei.ro
cu scopul de a îmbogăți viața spirituală a acelora
www.farulsperantei.ro
care caută să cunoască mai mult despre Dumnezeu.
E-mail: info@azsmr.ro
ISSN: 1584-269x www.azsmr.ro
EDITORIAL

În pragul
VEȘNICIEI
Israeliții se apropiau de Țara Pro- sculat să joace.” Să nu curvim, cum Prin prietenii lumești, prin expune-
misă – destinația lor finală, ultima au făcut unii din ei... Aceste lucruri rea frumuseții, prin ispita căutării
lor țintă. Patruzeci de ani de călăto- li s-au întâmplat ca să ne slujească plăcerii, prin dezmăț, petreceri sau
rie prin pustie erau acum în urma drept pilde, și au fost scrise pentru un pahar cu vin, el îi duce pe oameni
lor. Din cauza atitudinii lor mereu învățătura noastră, peste care au la călcarea poruncii a șaptea…
nemulțumitoare, majoritatea dintre venit sfârșiturile veacurilor.” Israeliții au fost ispitiți să păcătu-
ei fuseseră lăsați în urmă, morți în (1 Corinteni 10:6-8, 11). iască într-un moment când se aflau
deșert. Trăim în pragul veșniciei. Acesta într-o stare de tihnă și siguranță. Au
Satan nu era fericit. Ar fi făcut este un timp solemn și foarte peri- pierdut din vedere să caute fără în-
orice să împiedice poporul lui culos când ne așteptăm să-L vedem cetare fața lui Dumnezeu, au neglijat
Dumnezeu să intre în Canaan. Acum pe Domnul foarte curând, iar Satan rugăciunea și s-au lăsat în voia unei
s-a folosit de un profet apostat ca va folosi cele mai puternice arme deosebite încrederi în sine. Comodi-
să cauzeze vătămare serioasă acelei ale sale să împiedice pe poporul lui tatea și îngăduința de sine au lăsat
mulțimi, pentru a-L face pe Dumne- Dumnezeu să intre în Țară Promisă nesupravegheată citadela sufletu-
zeu să nu găsească plăcere în ei și ca din cer. lui și gândurile josnice și-au făcut
ei să fie distruși. „Satan cunoaște bine materia- intrare. Trădătorii de dincoace de
În trecut Balaam fusese un lul cu care are de-a face în inima ziduri au fost aceia care au dărâmat
profet al lui Dumnezeu, dar apoi el omului. El cunoaște acele trăsături întăriturile principiilor și l-au trădat
a apostaziat. Acum fostul profet al din fiecare caracter, care pot fi mai pe Israel, încredințându-l puterii lui
lui Dumnezeu îi prezenta lui Balac ușor atacate, deoarece le-a studiat Satan. În felul acesta caută Satan și
un plan diavolesc despre cum să dis- mii de ani cu o râvnă demonică și, în zilele noastre să nimicească sufle-
trugă poporul lui Dumnezeu, chiar în generațiile care au urmat una tele. Un lung proces pregătitor, necu-
când erau la granițele Canaanului. după alta, s-a străduit să-i răstoar- noscut lumii, se desfășoară în inimă
În planul său el a inclus prietenia cu ne pe cei mai tari bărbați, prinți din înainte ca un creștin să săvârșească
păgânii, muzică senzuală, dans, fe- Israel, prin aceleași ispite care au păcatul de față. Mintea nu coboară
mei senzuale și vin, ca să le întunece izbutit atât de teribil la Baal-Peor. deodată de la curăție și sfințenie, la
simțurile și să îi atragă într-o dez- În toate veacurile se găsesc epave decădere, la patimi și fărădelege. E
gustătoare și înjositoare idolatrie. de caracter, care au naufragiat la nevoie de timp pentru ca acei care
Biblia rezumă totul spunând că stâncile poftelor firii pământești. sunt făcuți după chipul și asemă-
„Israel locuia în Sitim; și poporul a Pe măsură ce ne apropiem de narea lui Dumnezeu să ajungă la
început să se dea la curvie cu fetele încheierea timpului, iar poporul nivelul brutelor sau al demonicului.
lui Moab. Ele au poftit poporul la lui Dumnezeu se află la granițele Noi suntem schimbați prin privire.
jertfele dumnezeilor lor; și poporul Canaanului, Satan, ca mai înain- Omul care nutrește în inimă cugete
a mâncat, și s-a închinat până la te, își va dubla eforturile, ca să-i necurate ajunge în cele din urmă
pământ înaintea dumnezeilor lor.” împiedice să intre în Țara promi- să aibă plăcere de păcatele pe care
(Numeri 25:1, 2). să. El întinde curse pentru fiecare altădată la privea cu scârbă.” 1
Dumnezeu a trimis o plagă seve- suflet. Nu numai cei neștiutori și „Astfel dar, cine crede că stă în
ră care a distrus 24 000 de israeliți. needucați trebuie să fie cu luare picioare, să ia seama să nu cadă.”
Analizând acest teribil dezastru mo- aminte. El va pregăti ispite și pen- (1 Corinteni 10:12).
ral și consecințele lui imediate, Pavel tru acei care se găsesc în locurile Fie ca Domnul să fie îndurător și
a scris: „Și aceste lucruri s-au întâm- cele mai de cinste și în slujbele cele milostiv cu poporul Său, pe măsură
plat ca să ne slujească nouă drept mai sfinte; dacă poate să-i ade- ce noi ne apropiem de Canaanul
pilde, pentru ca să nu poftim după menească să-și întineze sufletul, ceresc!
lucruri rele, cum au poftit ei. Să nu atunci, prin ei, e în stare să-i ducă
fiți închinători la idoli, ca unii dintre pe mulți la pieire. Și pentru aceasta
Referințe:
ei, după cum este scris: „Poporul a se slujește de aceleași mijloace și 1
Patriarhi și profeți, pp. 457, 458 (sublinieri
șezut să mănânce și să bea; și s-au astăzi, ca și acum trei mii de ani. adăugate).

Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019 3


Pregătirea
Vineri, 6 decembrie 2019

pentru
ultima criză

Compilații din scrierile


E. G. White

O viziune care inspiră ta priveliștea îngrozitoare a celor în picioare Sabatul Său sfânt, când
seriozitate șapte plăgi, mânia lui Dumnezeu. împotriva lor stăteau asemenea
Am văzut că mânia Sa era teribilă avertizări și amenințări.” 1
Într-o viziune primită la 27 iunie și înspăimântătoare și că, dacă El
1850, îngerul care mă însoțea a și-ar întinde mâna sau ar ridica-o în O pregătire mai amănunțită
spus: „Timpul este aproape sfârșit. mânie, locuitorii lumii ar ajunge ca …Mi-a fost arătată rămășița de
Reflectați voi chipul minunat al și cum n-ar fi existat vreodată sau ar pe pământ. Îngerul li s-a adresat:
lui Isus așa cum ar trebui?” Apoi suferi de boli incurabile și molime „Veți evita voi ultimele șapte plăgi?
atenția mi-a fost îndreptată către ucigătoare care ar veni asupra lor, Veți merge voi în slavă și vă veți bu-
pământ și am văzut că va trebui să și nu ar găsi nicăieri izbăvire, ci ar cura de tot ce a pregătit Dumnezeu
aibă loc o pregătire între cei care au fi nimiciți de acestea. M-a cuprins pentru cei ce-L iubesc și sunt gata
îmbrățișat în ultima vreme solia ce- groaza și am căzut cu fața în jos să sufere de dragul Lui? Dacă este
lui de-al treilea înger. Îngerul a spus: înaintea îngerului și l-am implorat așa, trebuie să muriți pentru a putea
„Pregătiți-vă, pregătiți-vă, pregătiți- să îndepărteze priveliștea aceea, să trăi... Jertfiți totul pentru Dumnezeu.
vă. Va trebui să muriți față de lume, o ascundă privirilor mele, căci era Puneți totul pe altarul Lui — eul,
cum nu ați mai murit vreodată.” Am prea îngrozitoare. Atunci mi-am averea, totul ca o jertfă vie. Va fi
văzut că era o mare lucrare de făcut dat seama, ca niciodată înainte, de nevoie de tot ce aveți pentru a intra
pentru ei și numai o scurtă vreme în importanța faptului de a cerceta cu în slavă. Strângeți-vă o comoară în
care să se înfăptuiască aceasta. grijă Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ceruri, o comoară pe care hoții nu
Apoi, am văzut că cele șapte a ști cum se poate scăpa de plăgile pot s-o fure și nici rugina s-o strice.
plăgi de pe urmă aveau să fie curând despre care Cuvântul declară că vor Trebuie să fiți părtași cu Hristos la
revărsate peste cei care nu aveau cădea asupra tuturor celor nesfinți, suferințele Lui aici, dacă vreți să fiți
adăpost; cu toate acestea, lumea nu care se vor închina fiarei și chipului părtași cu El la slava Sa în lumea cea
le lua în considerare mai mult decât ei și vor primi semnul ei pe frunte nouă.”
ar fi luat în considerare picăturile de sau pe mână. Era un lucru uluitor Cerul va fi nespus de ieftin, dacă-l
ploaie care erau pe punctul să cadă. pentru mine, că oamenii puteau vom obține prin suferință. Trebuie să
Am fost apoi întărită să pot supor- călca Legea lui Dumnezeu și călcau ne tăgăduim eul în tot drumul nostru,

4 Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019


să murim zilnic față de el, să lăsăm ca să-i mustre pe cei care au stat ani din pricina orelor care au fost pe-
să iasă la iveală numai Isus și să ținem de-a rândul neclintiți în favoarea trecute pentru îndreptățirea eului.
necurmat slava Sa înaintea ochilor. Am adevărului, arată, fără îndoială, că nu Am văzut că Dumnezeu nu Se va
văzut că acei care au îmbrățișat recent au o cunoaștere a adevărului și nu-i pleca să asculte justificări lungi și nu
adevărul va trebui să știe ce înseamnă cunosc nici efectele; căci, dacă i-ar dorește nici ca slujitorii Săi să facă
să suferi de dragul lui Hristos, că vor cunoaște puterea sfințitoare, chiar acest lucru, irosindu-se astfel timpul
avea de trecut prin încercări care vor și în cea mai mică măsură, ar aduce prețios, care ar trebui să fie folosit
fi dureroase și tăioase, pentru ca ei roada dătătoare de pace a neprihă- arătându-le călcătorilor Legii că este
să poată fi curățiți și învredniciți, prin nirii și ar fi smeriți sub influența ei greșită calea pe care au apucat și
suferință, să primească sigiliul viului dulce, puternică. Ei ar aduce roadă scoțând suflete din foc.
Dumnezeu, să treacă prin timpul spre slava lui Dumnezeu, ar înțelege Am văzut că poporul lui Dum-
necazului celui mare, să-L vadă pe ce a făcut adevărul pentru ei și i-ar nezeu se află pe un teren vrăjit și
Împărat în frumusețea Sa și să stea în stima pe alții mai mult decât s-ar că unii au pierdut aproape cu totul
prezența lui Dumnezeu și a îngerilor stima pe ei înșiși. sentimentul scurtimii timpului și
curați, sfinți. Am văzut că acei care făceau al valorii sufletului. Mândria s-a
Când am văzut ce trebuie să fim parte din rămășiță nu erau pregătiți strecurat printre păzitorii Sabatu-
pentru a moșteni slava și am văzut pentru ceea ce va veni peste pământ. lui — mândria îmbrăcămintei și
apoi cât de mult suferise Isus pentru Toropeala, ca o stare letargică, părea înfățișării. Îngerul a spus: „Va trebui
a dobândi pentru noi o moștenire să se țină lipită de mintea celor ca păzitorii Sabatului să moară față
atât de bogată, m-am rugat să putem mai mulți dintre cei ce mărturisesc de eu, să moară față de trufie și față
fi botezați în suferințele lui Hristos, credința că noi avem ultima solie. de dragostea de a fi aprobați”. 3
ca să nu dăm înapoi în fața încercă- Îngerul meu însoțitor a strigat cu o
rilor, ci să le suportăm cu răbdare și voce extrem de solemnă: „Pregătiți-
Punându-ne în ordine prioritățile
bucurie, știind ce a suferit Isus… 2 vă! Pregătiți-vă! Pregătiți-vă! Pentru Adevărul, adevărul mântuitor
Am văzut că unii nu-și dau seama că mânia aprinsă a Domnului va veni trebuie să fie dat oamenilor care
de importanța adevărului sau de curând. Mânia Sa va fi turnată nea- flămânzesc în întuneric. Am văzut că
efectul lui și, acționând sub presiu- mestecată cu milă, iar voi nu sunteți mulți S-au rugat lui Dumnezeu să-i
nea momentului sau din entuziasm gata. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele. smerească; dacă însă Dumnezeu ar
necontrolat, își urmează adesea O mare lucrare trebuie înfăptuită răspunde rugăciunilor lor, aceasta
propriile sentimente și nesocotesc pentru rămășiță. Mulți dintre ei își s-ar face prin lucruri teribile în drep-
ordinea bisericii. Asemenea persoa- concentrează atenția asupra încer- tate. Era datoria lor să se smerească
ne par să creadă că religia constă cărilor mărunte.” Apoi îngerul a mai singuri. Am văzut că, dacă s-ar îngă-
în principal din a face zgomot. Unii spus: „În jurul vostru se află legiuni dui înălțării de sine să fie prezentă,
care abia au primit adevărul soliei de îngeri răi care încearcă să îm- acest lucru ar duce cu siguranță la
celui de-al treilea înger sunt gata să pingă în mijlocul vostru întunericul rătăcirea sufletelor și, dacă nu va fi
critice și să le dea învățătură celor lor înspăimântător, pentru ca voi să biruită, aceasta se va dovedi spre
care au fost zidiți în adevăr de ani puteți fi prinși în capcană și luați în ruina lor. Când o persoană începe să
de zile și care au suferit pentru el și robie. Voi îngăduiți minților voas- se înalțe în propriii săi ochi și crede
i-au simțit puterea sfințitoare. Cei pe tre să fie deturnate cu prea multă că poate face ceva, Duhul lui Dum-
care vrăjmașul a reușit să-i facă să se ușurință de la lucrarea de pregătire nezeu este retras și aceasta continuă
umfle de mândrie într-o asemenea și de la adevărurile extrem de im- în puterea proprie până când este
măsură va trebui să simtă influența portante ale acestor zile de pe urmă. biruită. Am văzut că un singur sfânt,
sfințitoare a adevărului și să vadă Și vă ocupați de încercări neînsem- dacă este drept, ar putea mișca
cum i-a găsit acesta — „ticăloși, nate și desfaceți firul în patru când brațul lui Dumnezeu; dar o mulțime
nenorociți, săraci, orbi și goi”. Când examinați dificultăți mărunte pentru de oameni, laolaltă, dacă nu ar fi pe
adevărul începe să-i curețe și să a le explica spre satisfacția unuia sau calea cea dreaptă, ar fi slabi și nu ar
îndepărteze deșeurile și impuritățile a altuia.” Discuția a fost prelungită putea înfăptui nimic.
de la ei, după cum sigur o va face ore în șir între părțile implicate, și Mulți au inimi nesupuse, care nu
când va fi primit cu dragoste, cel nu doar că timpul lor a fost irosit, ci știu ce este umilința și se gândesc
pentru care se înfăptuiește această slujitorii lui Dumnezeu sunt reținuți mai mult la nemulțumirile lor mă-
lucrare nu va simți că este bogat, să-i asculte, în timp ce inimile am- runte, decât la sufletele păcătoșilor.
că s-a îmbogățit și nu duce lipsă de belor părți sunt nesupuse prin har. Dacă ar avea în vedere slava lui
nimic. Dacă mândria și egoismul ar fi lăsate Dumnezeu, ei ar avea compasiune
Cei care mărturisesc adevărul deoparte, cinci minute ar fi suficien- pentru sufletele care pier în ju-
și cred că știu totul înainte de a fi te pentru îndepărtarea majorității rul lor; și, când și-ar da seama de
învățat primele sale principii, și care dificultăților. Îngerii au fost situația primejdioasă în care se află,
sunt gata să ia locul de învățători și îndurerați și Dumnezeu nemulțumit ei s-ar prinde cu putere și ar sprijini

Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019 5


mâinile slujitorilor lui Dumnezeu, că au nevoie să fie ciopliți și finisați clasele, de sus și de jos, bogați și
exercitându-și credința în Dumne- pentru zidire. Dar atunci nu va mai fi săraci, negri și albi, vor fi aruncați
zeu, pentru a putea, cu îndrăzneală, timp pentru a face aceasta și nici un în robia cea mai nedreaptă și mai
dar în iubire, să declare adevărul și Mijlocitor care să le pledeze cauza crudă. Cei iubiți ai lui Dumnezeu vor
să avertizeze sufletele să se prindă înaintea Tatălui. trece prin zile grele, legați în lanțuri,
de el, înainte ca vocea dulce a îndu- …Am văzut că nimeni nu putea închiși după gratiile închisorilor,
rării să se stingă. Îngerul a spus: „Cei avea parte de „înviorare”, dacă nu condamnați la moarte, iar alții, în
care revendică numele Lui nu sunt obținea biruința asupra oricărui mod vădit, vor fi lăsați să moară de
gata”. Am văzut că ultimele șapte păcat, asupra mândriei, egoismului, foame, în temnițele întunecoase și
plăgi veneau asupra capetelor neo- iubirii de lume și oricărui cuvânt și dezgustătoare. Nicio ureche ome-
crotite ale celor răi; iar apoi cei care acțiune greșite. Ar trebui, de aceea, nească nu este deschisă să audă
le-au stat în cale vor auzi acuzațiile să ne apropiem din ce în ce mai gemetele lor; nicio mână omenească
amarnice ale păcătoșilor și inimile li mult de Domnul și să căutăm cu nu este gata să le dea ajutor.
se vor descuraja. sinceritate acea pregătire necesară Îl va uita oare Dumnezeu pe
Îngerul a spus: „V-ați ocupat pentru a ne face în stare să rămâ- poporul Său în acest ceas al încer-
de nimicuri — concentrându-vă nem neclintiți în bătălie în ziua cării? L-a uitat El pe Noe cel cre-
asupra încercărilor mărunte — și Domnului. Toți să-și aducă aminte că dincios, atunci când judecățile lui
consecința va fi că unii păcătoși Dumnezeu este sfânt și că nimeni nu Dumnezeu au fost dezlănțuite peste
trebuie să fie pierduți”. Dumnezeu poate sta vreodată în prezența Sa în lumea antediluviană? L-a uitat El pe
dorește să lucreze pentru noi în afară de făpturile sfinte. 5 Lot, atunci când a căzut foc din cer
adunările noastre, și este plăcerea pentru a nimici cetățile câmpiei?
Sa să lucreze. Dar Satan spune: „Voi Timpul de probă L-a uitat El pe Iosif, înconjurat de
împiedica lucrarea”. Agenții lui spun Timpul de probă va veni peste idolatri în Egipt? L-a uitat El pe Ilie
„Amin”. Cei ce mărturisesc credința toți. Prin cernerea pe care o realizea- când jurământul Izabelei îl amenința
în adevăr se ocupă cu încercările și ză ispita, se vor descoperi creștinii cu aceeași soartă ca a preoților
dificultățile lor meschine, pe care adevărați. Sunt copiii lui Dumnezeu lui Baal? L-a uitat El pe Ieremia în
Satan le-a făcut să pară enorme îna- atât de solid întemeiați pe Cuvântul groapa întunecoasă și dezgustătoare
intea lor. Este irosit un timp care nu Său, încât să nu cedeze în fața do- a închisorii? I-a uitat El pe cei trei
va mai putea fi niciodată refolosit. 4 vezilor date de simțurile lor? Se vor demnitari în cuptorul de foc? Sau pe
Mulți nu își dau seama cum ar prinde ei de Biblie și numai de Biblie Daniel în groapa leilor?
trebui să fie pentru a trăi înaintea într-o astfel de criză? Dacă va putea, Cu toate că vrăjmașii îi pot arun-
Domnului fără un Mare Preot în Satan îi va împiedica să-și asigure ca în închisoare, pereții celulei nu
Sanctuar, în timpul necazului celui pregătirea de a rezista în ziua aceea. pot întrerupe legătura dintre sufle-
mare. Cei care primesc sigiliul viului El va pregăti lucrurile în așa fel, încât tele lor și Hristos. Acela care vede fi-
Dumnezeu și sunt protejați în vre- să le îngrădească drumul, să-i atragă ecare slăbiciune a lor, care cunoaște
mea strâmtorării trebuie să reflecte cu bogății pământești, să-i facă să toate încercările, este mai presus
pe deplin chipul lui Isus. ducă poveri grele și apăsătoare, pen- de puterile pământului; și îngerii
Am văzut că mulți neglijau pregă- tru ca inimile să le fie supraîncărcate vor veni la ei, în celulele singuratice,
tirea atât de necesară și așteptau de grijile vieții acesteia, iar ziua aducându-le lumină și pace din cer.
timpul de „înviorare” și pe cel al încercării să vină peste ei ca un hoț. Temnița va fi ca un palat, căci acolo
„ploii târzii” care să-i facă în stare să Când decretul dat de diferiți locuiesc cei bogați în credință, iar
stea în picioare în ziua Domnului și conducători ai creștinătății împo- zidurile întunecate vor fi luminate
să trăiască înaintea Sa. O, pe cât de triva păzitorilor poruncii va retrage de lumina cerească, la fel ca atunci
mulți i-am văzut în timpul strâm- ocrotirea conducerii și-i va lăsa la când Pavel și Sila se rugau și cântau
torării fără adăpost! Ei neglijaseră dispoziția acelora care le doresc laude la miezul nopții, în temnița din
pregătirea necesară; din această distrugerea, copiii lui Dumnezeu Filipi. 6
pricină, ei nu au putut primi învio- vor fugi din orașe și sate, se vor
rarea pe care toți trebuie s-o aibă întovărăși în grupe, locuind în Esența religiei noastre
ca să poată fi pregătiți să trăiască în cele mai pustii și mai singuratice Dragostea față de Dumnezeu și
fața unui Dumnezeu sfânt. Cei care locuri. Mulți își vor găsi scăparea față de semeni este esența religiei
refuză să fie ciopliți de către profeți în întăriturile munților. Asemenea noastre. Nimeni nu poate să-L iu-
și nu reușesc să-și curețe sufletele, creștinilor din văile Piemontului, bească pe Hristos și să nu-i iubească
ascultând de tot adevărul, și care ei vor face din înălțimile pământu- pe copiii Săi. Când suntem uniți cu
sunt dispuși să creadă că starea lor lui sanctuarele lor și vor mulțumi Hristos, avem gândul lui Hristos.
este cu mult mai bună decât este lui Dumnezeu pentru „întăriturile Curăția și dragostea strălucesc în
în realitate, vor ajunge în timpul stâncilor.” (Isaia 33:16). Dar mulți caracter, iar blândețea și adevă-
căderii plăgilor și vor vedea atunci din toate popoarele și din toate rul conduc viața. Însăși expresia
feței este schimbată. Hristos, care
locuiește în suflet, exercită o putere
de schimbare, iar aspectul exterior
dovedește
că în interior
domnesc
pacea și bucuria. 7
Trebuie să trăim în Hristos și El perioada în care tră-
în noi; atunci defectele vor dispărea im... membrii laici ai
din caracterele noastre. Cu cât trăim bisericii în special nu
mai aproape de Isus, cu atât vom fac nici măcar a cincea
reflecta mai mult imaginea Sa în parte din ce ar putea
cuvintele și caracterele noastre. Și cu Toți avem defecte de caracter de și ar trebui să facă...
cât ne depărtăm mai mult de Dum- biruit, și de aceea nici un om nu poa- Satan va lucra să
nezeu, ne depărtăm tot mai mult și te să fie modelul tău. Nu ar trebui să dezbine și să separe
de lumina vieții și, cu siguranță, vom te mulțumești să faci ce fac și alții. poporul lui Dumnezeu
deveni pervertiți, dictatoriali, cu o Dacă ei nu trăiesc în adevăr, vei fi unul de altul. Și
inimă împietrită. Ar trebui să facem tu scuzat pentru neascultare? Nu ar în timp ce el face
drept misiune a noastră aceea de a trebui să le imiți exemplul, ar trebui aceasta, fiți atenți
strânge razele divine ale luminii care să încerci să îi ajuți printr-o trăire ca niciunul din voi
vin de la tronul lui Dumnezeu și de a dreaptă înaintea lor. În mod indi- să nu îl ajute în
le împrăștia pe căile altora... vidual, tu stai în fața lui Dumnezeu lucrarea sa. Vrem
ca și cum Hristos ar fi murit doar să punem deopar-
Aducând rod pentru tine; și tu trebuie să Îi dai te inimile reci și să
În acest timp de probă noi socoteală pentru tine însuți. Dar tu lăsăm dragostea,
trebuie să ne pregătim fie pentru nu ești responsabil doar pentru tine, compasiunea
viața veșnică în slavă, fie pentru ci și pentru acel suflet peste care tu tandră, adevărata
moarte veșnică. Aici suntem noi ai o anumită influență, și pentru care curtoazie și spiri-
angajați în lucrarea de construire a Dumnezeu a plătit un preț atât de tul de gingășie să
caracterelor noastre; și dacă reușim, mare. Dacă tu îți neglijezi datoria în vină în mijlocul
vom merita de la Stăpânul nostru această privință, care va fi partea ta nostru. Iată-ne aici
salutul: „Bine, rob bun și credin- în ziua Domnului? Cum crezi că se în timpul de așteptare, în ziua lăsată
cios.” Hristos a plecat să facă cel vor simți cei necredincioși să vadă de Dumnezeu pentru pregătire. Aici,
mai sfânt serviciu, și ne-a spus să națiunile salvate, pășind pe porțile în această lume, trebuie să ne pregă-
veghem și să ne rugăm, ca nu cumva cetății lui Dumnezeu, și ei să fie tim să rezistăm marilor ispite care
să Se întoarcă pe neașteptate și să respinși? Dar cum ne vom simți noi, vor veni în curând asupra noastră. Și
ne găsească dormind. Caracterul la când ne vom uita în jur și vom vedea totuși unii dintre noi se comportă ca
care noi lucrăm acum va fi analizat câți oameni sunt în cetate datorită și cum am avea un mileniu înaintea
în fața lui Dumnezeu, înainte ca nouă? Vom putea să izbucnim în noastră în care să ne facem lucrarea.
Hristos să părăsească sanctuarul. cântări de laudă, spunând: „Vrednic, Dar, versetul spune: „Vegheați și
Acolo Dumnezeu va vedea ce fel de vrednic este Mielul care a fost junghi- rugați-vă, căci nu știți când va veni
caractere am construit pentru acum at, și a înviat.” Nimeni nu va intra în vremea aceea.” Și ce a spus Hristos
și pentru eternitate. Oare cum vom cetate decât dacă are o inimă curată... ucenicilor Săi, vă spun și eu vouă:
sta în fața Dumnezeului veșnic? Câți Cea mai mare victorie pentru „Luați seama, vegheați și rugați-vă”,
snopi adunați prin eforturile noastre fiecare dintre noi va fi să biruim eul, ca atunci când Stăpânul va veni să
serioase vom aduce Stăpânului? să facem eul ascultător de legea lui Se socotească cu servii Săi, voi să
Căci fiecărui om îi este dată Dumnezeu. Aceasta este lucrarea primiți de la El coroana vieții pusă
misiunea sa, și aceasta nu este de noastră; facem noi această lucrare? deoparte pentru cei biruitori și
a se uita la defectele altora, nici Lucrăm noi pentru salvarea altora să vă bucurați împreună cu El în
de a căuta să imite lumea. Apos- prin influența noastră?... Adevărul Împărăția Sa. 8
tolul spune: „Voi ați murit, și viața va arde în inimile voastre așa încât
Referințe:
voastră este ascunsă cu Hristos în nu veți putea sta nepăsători, veți fi
Dumnezeu.” Aceasta înseamnă mai obligați să îl exprimați; va trebui să 1
Scrieri Timpurii, pp. 64, 65;
mult decât ne imaginăm noi; morți îl răspândiți la toți cei care vor să vă 2
Idem, pp. 66, 67; 3 Idem, pp. 118-120;
4
Idem, pp. 120, 121; 5 Idem, p. 71;
pentru interese lumești, morți pen- asculte. 6
Marea Luptă, pp. 625-627;
tru ambiții lumești. Ce poziție este Nu a existat niciodată un timp 7
Selected Messages, bk. 1, p. 337;
aceasta!... mai solemn și mai important ca 8
The Review and Herald, 18 august, 1885.

Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019 7


Criza
Sabat, 7 decembrie 2019

iminentă
a secolelor

de Edgar Ramos - Bolivia

„Vai! Ce zi!” Da, ziua Domnului Petru, Ioan, Iacov și Andrei au venit la evenimentele ce vor preceda veni-
este aproape, vine ca o pustiire de la la El, pe când stătea pe Muntele rea Sa: „Veți auzi de războaie și vești
Cel Atotputernic.” (Ioel 1:15). Măslinilor, și au zis: „Spune-ne, când de războaie... Un neam se va scula
„Proorociile pe care Marele EU se vor întâmpla aceste lucruri? Și împotriva altui neam și o împărăție
SUNT le-a dat în Cuvântul Său, unind care va fi semnul venirii Tale și al împotriva altei împărății, și pe alo-
o verigă cu alta în lanțul evenimen- sfârșitului veacului acestuia?” Isus curea vor fi cutremure de pământ,
telor, din veșnicia din trecut până nu le-a răspuns ucenicilor, făcând foamete și ciumă”. (Matei 24:6, 7).
în veșnicia viitoare, ne spun unde deosebire între distrugerea Ierusali- Timpul prezent este de un interes
ne găsim astăzi în desfășurarea mului și ziua cea mare a venirii Sale. copleșitor pentru toți cei vii. 3
veacurilor și ce se poate aștepta în El a amestecat descrierea acestor
timpul care vine. Tot ce proorocia două evenimente. Dacă le-ar fi Profeți mincinoși
a prevestit că se va împlini, până în descoperit ucenicilor evenimentele Unul din semnele distrugerii
vremea de astăzi, a fost înregistrat viitoare, așa cum le vedea El, ei n-ar Ierusalimului, pe care Hristos l-a
pe paginile istoriei și putem fi siguri fi putut suporta priveliștea. Din milă făcut cunoscut, a fost: „Se vor scula
că tot ce trebuie să vină se va împlini pentru ei, El a amestecat descrierea mulți proroci mincinoși și vor înșela
la rândul său.” 1 celor două mari crize, lăsându-i pe mulți.” (Matei 24:11).
pe ucenici să cerceteze ei înșiși „Prooroci mincinoși s-au ridicat
Ucenicii Îl întreabă pe Hristos înțelesul.” 2 și au înșelat pe oameni, ducând un
despre întoarcerea Sa
mare număr în deșert. Magicieni și
Referindu-se la minunatul tem- Profețiile lui Isus se împlinesc vrăjitori, susținând că au puteri mi-
plu din Ierusalim, Isus a declarat Astăzi semnele vremurilor raculoase, au atras pe oameni după
că va veni ziua când „nu va rămâne declară că ne găsim în pragul unor ei prin singurătățile munților. Dar
aici piatră pe piatră care să nu fie evenimente mari și solemne. Totul profeția aceasta a fost dată și pentru
dărâmată.” (Matei 24:2). în lumea noastră este în mișcare. zilele din urmă. Semnul acesta este
„Hristos vorbise unei mulțimi de Înaintea ochilor noștri se împlinește dat ca o dovadă a celei de a doua
oameni; dar, când a rămas singur, proorocia Mântuitorului cu privire veniri.” 4

8 Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019


„Dar Duhul spune lămurit că, în Ce se înțelege prin: „zilele ace- căreia nu îndrăznim să zăbovim nici
vremile din urmă, unii se vor lepăda lea”? Profeția celor 1260 de ani ai măcar cu gândul. Dacă am vedea-o
de credință, ca să se alipească de perioadei supremației papale a du- așa cum este, povara ne-ar fi prea
duhuri înșelătoare și de învățăturile rat din anul 538 î. Hr. până în 1798 îngrozitoare. Cu toate acestea, Dum-
dracilor.” (1 Timotei 4:1). î. Hr. Nenorocirea s-a sfârșit cu cel nezeu simte totul. Pentru a distruge
În fiecare zi se înmulțesc dovezile puțin 25 de ani înainte de anul 1798. păcatul și rezultatele lui, El L-a dat
întristătoare că încrederea în cuvân- În acel timp, următoarele semne au pe Preaiubitul Său și a făcut accesibil
tul sigur al profeției se diminuează avut loc ca împlinire a profeției: 6 puterii noastre, ca, prin cooperarea
și că în locul acesteia superstiția și w Marele cutremur de pământ, la 1 cu El, să punem capăt acestei scene
vrăjile satanice captivează intelectul noiembrie 1755. a nenorocirii. „Evanghelia aceasta a
multora, inclusiv, în mod ironic, a w Semne în soare și lună, la 19 Mai Împărăției va fi propovăduită în toa-
unei părți din liderii religioși. Alții 1780. tă lumea, ca să slujească de mărturie
sunt înșelați de misticismul teozo- w Semne în stele, la 13 Noiembrie tuturor neamurilor. Atunci va veni
fiei și de alte religii estice bazate pe 1833. sfârșitul.” (Matei 24:14). 11
spiritualism. „Învățătura cu privire „Tot așa și voi, când veți vedea „Lumea creștină a dovedit
la conștiența omului în moarte, toate acestea, să știți că este aproa- dispreț față de Legea lui lehova;
îndeosebi credința că duhurile pe, chiar la uși.” (Matei 24:33 BTF). Domnul însă va face exact ce a spus
morților se întorc să slujească celor — își va retrage binecuvântările
vii, a pregătit calea pentru spiritis- Apropiindu-ne de o criză de pe pământ și Își va îndepărta
mul modern.” 5 și mai mare
grija Sa protectoare de la acei care
Astăzi spiritismul se contopește „Timpul prezent este de un se răscoală împotriva Legii Sale, și
cu creștinismul nominal, făcând interes copleșitor pentru toți cei care îi învăță și obligă și pe alții să
miracole și minuni mincinoase. Prin vii. Conducătorii și oamenii de stat, facă la fel. Satan are control asupra
spiritism, bolnavii par a fi vindecați bărbați care ocupă poziții de încre- tuturor acelora pe care Dumnezeu
pentru că Satan contraface binecu- dere și autoritate, bărbați și femei nu îi păzește în mod deosebit. El va
vântările Duhului Sfânt. care gândesc, din toate clasele, au favoriza și va face pe unii să prospe-
În acest fel spiritismul, catoli- atenția îndreptată asupra eveni- re pentru ca să-și aducă la îndepli-
cismul, și protestantismul apostat mentelor care au loc în jurul nostru. nire planurile; el va aduce necazuri
lucrează tot mai mult împreună, Ei sunt atenți la relațiile care există asupra altora și îi va face pe oameni
după cum descrie și Ioan că a „văzut între popoare. Ei observă intensi- să creadă că Dumnezeu este Acela
ieșind din gura balaurului și din tatea care pune stăpânire pe orice care îi chinuie.
gura fiarei și din gura proorocului element al naturii și recunosc că În timp ce apare înaintea copiilor
mincinos trei duhuri necurate, care ceva mare și hotărâtor este gata să oamenilor ca un medic care le poate
semănau cu niște broaște.” (Apo- aibă loc — că lumea este pe pragul vindeca bolile, el va aduce boală și
calipsa 16:13). Cuvântul profețit unei crize uluitoare.” 7 dezastru, până acolo încât orașele
se împlinește astfel în fața ochilor „În curând se vor ridica necazuri aglomerate să fie aduse în stare de
noștri. grele peste națiuni – necazuri care ruină și părăsire. Chiar acum, el este
„Și nu este de mirare, căci chiar nu vor înceta până nu va veni Isus.” 8 la lucru. În accidente și calamități
Satan se preface într-un înger de pe mare și pe uscat, în marile
lumină.” (2 Corinteni 11:14). Mortalitate și foamete
conflagrații, în furtuni grozave și în
„Ne așteaptă timpuri periculoa- uragane pustiitoare, inundații, ci-
Semne în ceruri și pe pământ se. Întreaga lume va fi implicată în cloane, valuri uriașe și în cutremure,
Isus a prevestit că „vor fi semne în nedumerire și suferință, boală de în toate locurile și în mii de forme,
soare, în lună și în stele. Și pe pământ orice fel va veni asupra familiei uma- Satan își exercită puterea. El distru-
va fi strâmtorare printre neamuri, ne, și o asemenea ignoranță ca cea ge recolta gata de recoltat și apoi
cari nu vor ști ce să facă la auzul care există acum cu privire la legile urmează foametea și suferința. El
urletului mării și al valurilor.” (Luca sănătății va avea ca rezultat o mare face ca aerul să fie poluat de moar-
21:25) Vezi și Matei 24:29; Marcu suferință și pierderea multor vieți te și mii de oameni mor din cauza
13:24-26 și Apocalipsa 6:12-17. care ar fi putut fi salvate.” 9 stricăciunii lui. Aceste calamități vor
„...și, pe alocurea, vor fi cutre- „Vor fi mulți suferinzi care vor deveni din ce în ce mai frecvente și
mure de pământ, foamete și ciumă.” avea nevoie de ajutor, nu doar între mai dezastruoase. Distrugerea va fi
(Matei 24:7). cei din credința noastră, ci și în mare și asupra omului și asupra vitelor…
„Dar, în zilele acelea, după neca- parte între mulți dintre acei care nu „Unii vor fi ispitiți să primească
zul acesta, soarele se va întuneca, cunosc adevărul.” 10 aceste minuni ca fiind ale lui Dum-
luna nu-și va mai da lumina ei...” „Lumea noastră este o imensă le- nezeu. Bolnavii vor fi vindecați în
(Marcu 13:24). prozerie, scena unei mizerii asupra fața noastră. Vor fi făcute minuni sub

Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019 9


ochii noștri. Suntem noi pregătiți rilor răului sub strategia lui Satan. lui Dumnezeu cad peste pământ, dar
pentru încercarea care ne așteaptă, În fiecare grup îngerii răi lucrează, ele sunt doar niște reprezentări vagi
când minunile înșelătoare ale lui îndemnându-i pe oameni să comită ale lucrurilor care vor avea loc în
Satan se vor manifesta și mai mult? acte de violență.” 15 viitorul apropiat.” 20
Oare nu vor fi ademenite și prinse „Sindicatele vor fi unul dintre O plagă morală
în capcană multe suflete? Îndepăr- agenții care vor aduce asupra acestui
tându-se de preceptele clare și de pământ un timp de necaz cum nu s-a La momentul scrierii acestui
poruncile lui Dumnezeu și dând mai văzut de la începutul lumii.” 16 material, conform cu Centrul de Cer-
atenție unor basme, mințile multora cetare Pew, există 30 de națiuni care
sunt pregătite să primească aceste Cutremure și inundații efectuează căsătorii între persoane
minuni mincinoase. Noi toți trebu- „Prin incendii, inundații, cutre- de același sex, iar alte 4 țări recu-
ie să căutăm să ne înarmăm acum mure, prin furia marelui adânc, prin nosc astfel de căsătorii. Amintiți-vă
pentru lupta în care ne vom angaja calamități pe mare și pe uscat, se dă de rugăciunea stăruitoare a lui
în curând. Credința în Cuvântul lui avertismentul că Duhul lui Dumne- Avraam, din Geneza capitolul 18, ca
Dumnezeu, studiat cu rugăciune și zeu nu se va lupta întotdeauna cu Dumnezeu să-i cruțe pe locuitorii
pus în practică, va constitui scutul și oamenii.” 17 cetăților nelegiuite din vremea lui.
apărarea noastră împotriva puterii Cutremure extrem de catastrofale „Există o stranie abandonare a
lui Satan și ne va face biruitori prin au marcat secolul XXI. Peste 806.000 principiului; o coborâre a standar-
sângele lui Hristos.” 12 de oameni și-au pierdut viețile în dului moralității; păcatele care au
cutremure, începând cu anul 2000. făcut ca judecățile lui Dumnezeu să
O vreme a violenței fie revărsate asupra pământului la
Într-adevăr, Spiritul profetic explică:
„Pământul era stricat înaintea „A sosit timpul când, pentru o clipă potop și în nimicirea prin foc a So-
lui Dumnezeu, pământul era plin de putem să stăm pe un teren sigur, domei se înmulțesc cu repeziciune.
silnicie (engl.KJV: violență). Dum- iar în clipa următoare, să simțim că Ne apropiem de sfârșit. Dumnezeu
nezeu S-a uitat spre pământ, și iată ne fuge pământul de sub picioare. a suportat mult timp perversitatea
că pământul era stricat; căci orice Cutremurele vor avea loc acolo unde omenirii, dar pedepsirea lor nu
făptură își stricase calea pe pământ.” ne așteptăm mai puțin.” 18 este nicidecum nesigură. Cei care
(Geneza 6:11, 12). mărturisesc a fi lumina lumii să se
Semne în natură depărteze de orice nelegiuire.” 21
„În zilele lui Noe o majoritate
copleșitoare se opunea adevărului, „Pământul jelește și se veștejește,
Ultimul semn care va anunța
și era fermecată de o împletitură de lumea tânjește și se veștejește, trufa-
sfârșitul harului lui Dumnezeu
minciuni. Țara era plină de violență. șii pământului tânjesc.Pământul este
Război, crime, ucideri, erau la ordi- de asemenea întinat sub locuitorii „[Celei de-a doua fiare] i s-a dat
nea zilei. La fel va fi și înainte de a acestuia, fiindcă au încălcat legile, au putere să dea suflare icoanei fiarei,
doua venire a lui Hristos.” 13 schimbat rânduiala, au rupt legămân- ca icoana fiarei să vorbească, și să
„Teribilele rapoarte pe care tul veșnic. (Isaia 24:4, 5, trad. BTF). facă să fie omorâți toți cei ce nu se
le auzim despre crime și tâlhării, „Satan acționează în atmosferă, el vor închina icoanei fiarei.” (Apoca-
despre accidente de cale ferată și otrăvește aerul, iar în privința acesta lipsa 13:15).
fapte de violență, ne dau de știre noi depindem de Dumnezeu pentru „Cu o precizie fără greș, Cel Infi-
că sfârșitul tuturor lucrurilor este viața noastră — atât cea prezentă, nit încă are o judecată cu popoarele.
aproape. Acum, chiar acum, trebuie cât și cea veșnică. Pentru că ne aflăm În timp ce mila Lui este oferită cu
să ne pregătim pentru revenirea în situația aceasta, trebuie să fim chemări la pocăință, această judeca-
Domnului.” 14 foarte atenți, întru totul consacrați, tă rămâne deschisă; dar atunci când
întru totul convertiți, întru totul oamenii ating un nivel stabilit de
Acțiuni ale sindicatelor Dumnezeu, începe lucrarea mâniei
dedicați lui Dumnezeu. Totuși noi
Profetul Ioel a prevăzut o atitu- parcă stăm ca și cum am fi paralizați. Sale. Conturile se închid. Răbdarea
dine predominantă a ultimelor zile: Fie ca Dumnezeul cerurilor să ne divină ajunge la capăt. Mila nu mai
„Fiarele plugurilor voastre prefaceți- trezească!” 19 mijlocește în favoarea lor.” 22
le în săbii, și cosoarele în sulițe! Cel „Dumnezeu nu a împiedicat „Pentru că păcatele ei s-au
slab să zică: „Sunt tare!”” (Ioel 3:10). puterile întunericului să își ducă mai îngrămădit, și au ajuns până în cer;
„Sindicatele sunt imediat agitate departe lucrarea lor de a polua cu și Dumnezeu Și-a adus aminte de
către violență dacă nu sunt respec- miasme mortale aerul, care este una nelegiuirile ei.” (Apocalipsa 18: 5).
tate cererile lor. Devine din ce în ce dintre sursele vieții și hranei. Nu Când va fi acest timp?
mai clar că locuitorii acestei lumi nu numai vegetația este afectată, ci și „Dumnezeu ține o socoteală cu
sunt în armonie cu Dumnezeu. oamenii suferă de epidemii… națiunile: cifrele cresc împotriva lor
Nicio teorie științifică nu poate Aceste lucruri sunt urmarea în cărțile cerului; și când se va da o
explica marșul continuu al lucrăto- faptului că stropi din cupa mâniei lege că încălcarea primei zile a săp-

10 Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019


tămânii va fi pedepsită, atunci cupa
lor va fi plină.” (23) Care sunt câteva semne actuale ale timpurilor?
Evenimentele care vor urma se află 1. Un semn că Isus va veni din nou în curând este alegerea oamenilor
în mâna lui Dumnezeu lumii să caute mai degrabă plăceri decât pe Dumnezeu.
„Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iu-
„Lumea nu este fără conducător. bitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de
Programul evenimentelor care vor părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați,
veni se află în mâinile Domnului. clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraz-
Maiestatea cerului are în sarcina Sa nici, îngâmfați; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu;
destinul națiunilor, dar și preocupa- având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te
rea față de biserica Sa.” 24 de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii, care se vâră prin case, și momesc
pe femeile ușuratice îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte,
Concluzie
care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință
Iubiții mei frați, prin împlini- a adevărului.” (2 Timotei 3:1-7). Acest pasaj descrie lumea din timpul
rea semnelor, Dumnezeu are un nostru și problemele ei. Oamenii în mod voit pun plăcerea mai presus de
scop când permite apariția acestor Dumnezeu și cererile Sale. Ei sunt mereu în căutarea „adevărului”. Dar
calamități. Ele sunt unul din mijloa- când adevărul cere umilință, recunoașterea lui Dumnezeu, o dragoste
cele Sale de a chema pe bărbați și plină de compasiune pentru „semenii” noștri, respect pentru autoritate, și
femei la reflecție și pocăință. recunoștință, atunci adevărul este ignorat. Lumea noastră sacrifică foarte
Pe măsură ce un alt an se apro- ușor adevărul pentru ceea ce ei experimentează ca fiind plăcere. Într-o
pie de final, nu ar trebui ca aceste presupusă căutare a adevărului, ei nu vor putea niciodată să îl găsească.
judecăți să ne determine pe noi,
poporul lui Dumnezeu, să reflectăm 2. Un semn că Isus va veni în curând este oportunitatea pe care o
la căile noastre? avem să răspândim evanghelia în toată lumea, ca niciodată până
„Sfârșitul este aproape, timpul de acum.
probă se încheie. O, să căutăm dar „Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea,
pe Dumnezeu cât timp El poate să ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.”
fie găsit, să Îl chemăm, câtă vre- (Matei 24:14).
me este aproape! Profetul spune: Schimbările recente în călătorie și comunicație asigură oportuni-
„Căutați pe Domnul, toți cei smeriți tatea răspândirii evangheliei în mai multe părți ale lumii decât până
din țară, care împliniți poruncile Lui! acum. Acum este timpul când resursele stau la dispoziție să împlinească
Căutați dreptatea, căutați smerenia! profeția. Cine va accepta această provocarea de a coopera cu Dumnezeu,
Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei pentru a face ceea ce Dumnezeu a spus că se va face?
Domnului.” (Țefania 2:3). 25 3. Un semn că Isus va veni în curând este opoziția față de mesajul
Rugăciunea noastră este să avem evangheliei veșnice așa cum este dat de cei trei îngeri în Apocalipsa.
o experiență sinceră de pocăință și Mesajul primului înger: „Temeți-vă de Dumnezeu, și dați-I slavă, căci
mărturisire în fața Mântuitorului a venit ceasul judecății Lui; și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pămân-
nostru Isus Hristos. Amin. tul, marea și izvoarele apelor!” (Apocalipsa 14:7).
Referințe: Minciună folosită împotriva acestui mesaj: Dumnezeu nu a creat
1
Profeți și regi, p. 536;
această lume și, prin urmare, închinarea ar trebui să se dea omenirii și
2
Hristos, lumina lumii, p. 628;
3
Profeți și regi, pp. 536, 537; gloria trebuie dată mai degrabă creaturii decât Creatorului.
4
Hristos, lumina lumii, p. 631; Mesajul celui de-al doilea înger: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea
5
Marea luptă, p. 551;
6
(Vezi Marea Luptă, p. 304-308, 333, 334); mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” (Apocalip-
7
Profeți și regi, p. 537; sa 14:8).
8
. Maranata, p. 174; Minciună folosită împotriva acestui mesaj: Lumea nu este căzută, de
9
Idem;
11
Educația, p. 264; fapt ea progresează către cele mai înalte realizări și percepții ale adevărului.
12
Sfaturi pentru Sănătate, pp. 460, 461 Mesajul celui de-al treilea înger: „Dacă se închină cineva fiarei și
13
Comentarii Biblice, vol. 1, p. 1090;
14
Evenimentele ultimelor zile, p. 23;
icoanei ei, și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vi-
15
The Upward Look, p. 334; nul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; și va
16
Maranata, p. 182; fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului.”
17
The Upward Look, p. 340;
18
Testimonies to Ministers, p. 421; (Apocalipsa 14:9, 10).
19
Selected Messages, bk. 2, p. 52; Minciună folosită împotriva acestui mesaj: Dumnezeu este atât de
20
Idem, bk. 3, p. 391;
21
Testimonies, vol. 5, p. 601;
iubitor încât El nu ne-ar pedepsi sau distruge.
22
Profeți și Regi, p. 364;
23
Comentarii Biblice, vol. 7, p. 910;
Acestea sunt într-adevăr câteva dintre dovezile actuale ale reîntoarce-
24
Testimonies, vol. 5, p. 753; rii curânde a Domnului!
25
Maranata, p. 37.

Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019 11


Ultima solie
Duminică, 8 decembrie 2019

de îndurare

de Alonso Amaya – Honduras

Introducere este cu nimic mai puțin importantă „Marea luptă dintre Hristos și
decât în trecut. Noi suntem vestitorii Satan, care a fost dusă aproape șase
Solia de îndurare a lui Dumne-
cetății din ultima generație, pentru mii de ani, se va încheia în curând.”1
zeu către omenirea căzută a fost
că nouă ni s-a descoperit ultimul „Timp de șase mii de ani, credința
oferită fiecărei generații. Suveranul
ceas în care se manifestă îndurarea s-a zidit pe Hristos. Timp de șase mii
universului a înălțat bărbați și femei
lui Dumnezeu. de ani, torentele și furtunile mâniei
altruiști care să stăruie în „legăturile
Programul de 6000 de ani satanice au lovit în Stânca mântuirii
dragostei” (Osea 11:4), folosindu-i noastre, dar ea stă neclintită.” 2
pe ei ca o binecuvântare în fiecare Marea luptă dintre Hristos și Sa- Inspirația divină ne dezvăluie
generație. În marea Sa îndurare, El a tan, care se află acum în desfășurare astfel că perioada de timp pentru
trimis îngeri într-o misiune specială de aproape 6.000 de ani, este gata planeta noastră și faptele care se
de a salva trei suflete cu acest simplu să se încheie. Satan își dublează desfășoară în această dramă – fie în
mesaj: „Scapă-ți viața” (Geneza eforturile sale de a sabota lucrarea favoarea ei, fie pentru distrugerea ei
19:17). Iar iubitul nostru Mântuitor a lui Hristos în folosul omenirii și – durează aproximativ 6.000 de ani.
venit, de asemenea, să salveze un om de a prinde sufletele în lațurile lui. Având aceste dovezi clare cu pri-
extraordinar și totuși valoros, cu un Scopul lui este să îi aibă pe oameni vire la timp, anumite evenimente au
apel uimitor: „De ce mă prigonești?” cufundați în întuneric și nepocăință fost hotărâte în marea luptă. Zidirea
(Faptele Apostolilor 9:4). până când se va termina lucrarea de credinței în Hristos, Stânca veșnică
În mod asemănător, în generația mijlocire a Mântuitorului și nu vor de neclintit, a rămas singura sursă
noastră, această solie de îndurare nu mai exista jertfe pentru păcat. de salvare în fața fiecărei furtuni.

12 Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019


Har pentru antediluvieni a lui Dumnezeu era în așteptare, în avertizați, „Scapă-ți viața; să nu te
zilele lui Noe, când se făcea corabia, uiți înapoi, și să nu te oprești în vre-
1. Un timp de probă. În perioada
în care au fost scăpate prin apă un un loc din Câmpie: scapă la munte,
de început a istoriei acestui pământ,
mic număr de suflete, și anume opt.” ca să nu pieri.” (Versetul 17).
când omenirea era încă tânără,
(1 Petru 3:20). Dumnezeu a fost răb- Dumnezeu nu neglijează nicioda-
„Domnul a văzut că răutatea omu-
dător cât timp se construia corabia tă să spună în cuvântul Său tot ce este
lui era mare pe pământ, și că toate
– și oricine era liber să intre. Dar, din esențial de realizat. El a avut un scop
întocmirile gândurilor din inima lui
nefericire, majoritatea au respins specific în flăcările care au căzut din
erau îndreptate în fiecare zi numai
ultima invitație pentru că ei nu cer. La cerința lui Lot, Dumnezeu nu a
spre rău.” (Geneza 6:5).
aveau credință, și astfel propria lor îndreptat pedeapsa Lui și peste Țoar,
Cel Veșnic a declarat: „Duhul Meu nu
neascultare le-a pecetluit destinul. care era tot în câmpie. În această sce-
se va lupta pururea cu omul, căci și
nă vedem iubirea supremă și mila lui
omul nu este decât carne păcătoasă: Ultima noapte pentru Sodoma și Dumnezeu în salvarea acelui mic oraș
totuși zilele lui vor fi de o sută două- Gomora Țoar – odată cu Lot și fiicele lui.
zeci de ani.” (Versetul 3 KJV.).
1. Timpul de probă. Oamenii Ilustrațiile de mai sus din cartea
2. Ordinul de distrugere. Cel Atot-
stabiliți în orașele din câmpie Genezei s-au întâmplat în trecut. Noi
puternic a avertizat despre distru-
prosperaseră din abundență. Din trebuie să ne implicăm acum în a ana-
gerea omului, animalelor, reptilelor
nefericire, un belșug de pâine a adus liza propriul nostru prezent și viitor:
și păsărilor. „Și Domnul a zis: „Am să
totodată și o trândăvie egoistă și
șterg de pe fața pământului pe omul
păcat, în ciuda faptului că Dumne- Oportunitatea noastră în aceste
pe care l-am făcut, de la om până ultime zile
zeu a trimis mesagerii săi cu scopul
la vite, până la târâtoare, și până la
de a-i salva și nu de a-i distruge. 1. Timpul de probă. Timpul alocat
păsările cerului; căci Îmi pare rău că
Acești mesageri au stăruit cu râvnă pentru această planetă este limitat.
i-am făcut.” (Versetul 7).
în acea noapte. Ei au explicat foarte Domnul Isus Hristos va proclama în
3. Instrumentul distrugerii.
clar scopul lor divin căci „Domnul curând solemnele cuvinte: „Cine este
Instrumentul distrugerii urma să fie a zis: „Strigătul împotriva Sodomei nedrept, să fie nedrept și mai depar-
o inundație răspândită în întreaga și Gomorei s-a mărit, și păcatul lor te; cine este întinat, să se întineze și
lume: „Și, iată că Eu, chiar Eu, am să într-adevăr este nespus de greu.” mai departe; cine este fără prihană să
aduc un potop de ape pe pământ, ca (Geneza 18:20). Acest păcat cumplit trăiască și mai departe fără prihană.
să nimicească orice făptură de sub avea să fie cauza distrugerii lor. Și cine este sfânt, să se sfințească și
cer, care are suflare de viață; tot ce „Cei doi îngeri au ajuns la So- mai departe! Iată, Eu vin curând; și
este pe pământ va pieri.” (Versetul doma seara; și Lot ședea la poarta răsplata Mea este cu Mine, ca să dau
17 engl.KJV). Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a fiecăruia după fapta lui.” (Apocalipsa
4. Soluția. Soluția era de a intra în sculat, le-a ieșit înainte, și s-a plecat 22:11, 12). În acest caz, într-o oare-
corabie: „Domnul a zis lui Noe: „In- până la pământ. Apoi a zis: „Domnii care măsură, timpul specificat este
tră în corabie, tu și toată casa ta; căci mei, intrați, vă rog, în casa robului parțial determinat de propriul nostru
te-am văzut fără prihană înaintea vostru, ca să rămâneți peste noapte comportament:
Mea în neamul acesta de oameni.” în ea și spălați-vă picioarele; mâine „Nu a fost voia lui Dumnezeu ca
(Geneza 7:1). vă veți scula de dimineață, și vă veți venirea lui Hristos să fie întârziată
Observați că pentru această vedea de drum.” „Nu”, au răspuns atât de mult. Dumnezeu nu a plănuit
generație de dinaintea potopului, ul- ei, „ci vom petrece noaptea în uliță” ca poporul Israel să rătăcească timp
tima solie de îndurare specifica peri- (Geneza 19:1, 2). Aceea a fost ultima de patruzeci de ani în pustie. El a
oada de timp rămasă; de asemenea, noapte pentru acel oraș. făgăduit să-l conducă direct în țara
ea preciza ce creaturi vor fi distruse, 2. Ordinul de distrugere. Îngerii au Canaanului și să întemeieze acolo un
instrumentul distrugerii care va fi avertizat: „tot ce ai în cetate: scoate-i popor sănătos, fericit și sfânt. Totuși,
folosit – și, în final, modul în care oa- din locul acesta. Căci avem să nimi- cei cărora li s-a predicat la început
menii puteau fi salvați. Prin urmare, cim locul acesta, pentru că a ajuns nu au ajuns în Canaan „din cauza
este clar că generația antediluviană mare plângere înaintea Domnului necredinței” (Evrei 3:19). Inima lor a
a pierit nu din cauza unei neglijen- împotriva locuitorilor lui. De aceea fost plină de murmurare, răzvrătire și
țe din partea lui Dumnezeu de a-i ne-a trimis Domnul, ca să -l nimi- ură și nu au putut împlini legământul
informa și a le oferi harul Său. Nu, cim.” (Versetul 12, 13). pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei.” 3
Dumnezeu în mila Sa a pus întreaga 3. Instrumentul distrugerii. „Atunci „Poate că, asemenea copiilor lui
lor mântuire la îndemână. Dar ei Domnul a făcut să ploaie peste Sodo- Israel, va mai trebui să rămânem încă
au refuzat-o. De aceea cuvântul lui ma și peste Gomora pucioasă și foc mulți ani aici, în lumea aceasta, din
Dumnezeu se refera la antediluvieni de la Domnul din cer.” (Versetul 24). cauza nesupunerii. Totuși, pentru
ca fiind acei „care fuseseră răzvrătiți 4. Soluția. Când familia lui Lot a fost numele lui Hristos, cei din poporul
odinioară, când îndelunga răbdare condusă afară de către îngeri, au fost Său nu trebuie să adauge păcat peste

Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019 13


păcat, considerându-L pe Dumnezeu pentru Miel. Și în gura lor nu s-a găsit Cu toate acestea, ea a relatat și o
responsabil pentru consecințele minciună, căci sunt fără vină înaintea experiență ulterioară mai pozitivă:
comportamentului lor greșit.” 4 scaunului de domnie al lui Dumne- „Nu am mai văzut o lucrare de învio-
„Din milă față de lume, Hristos Își zeu. Aici este răbdarea sfinților, care rare care să înainteze cu atâta profun-
amână venirea, pentru ca păcătoșii păzesc poruncile lui Dumnezeu și zime și care totuși să rămână atât de
să aibă ocazia să audă avertizarea și credința lui Isus.” (Apocalipsa 14: 4, neatinsă de excitări nepotrivite...
să găsească în El un adăpost îna- 5,12). Au fost mulți cei care au măr-
inte ca mânia lui Dumnezeu să fie turisit că, pe măsură ce fuseseră
revărsată.” 5 1888, pe pragul Împărăției prezentate adevărurile cercetătoare,
2. Ordinul de distrugere. În ulti- La Conferința Generală a Adven- ei fuseseră convinși în lumina legii
mele zile, criza spirituală în cauză tiștilor de Ziua a Șaptea din 1888, că sunt călcători ai acesteia. Ei se
este închinarea la fiară și la chipul ei. „în marea Sa milă, Domnul Hristos încrezuseră în propria lor neprihă-
Cel de-al treilea înger din Apocalip- a trimis o solie foarte prețioasă prin nire. Acum vedeau această neprihă-
sa 14 avertizează, „Dacă se închină frații Waggoner și Jones. Această solie nire a lor ca pe niște haine murdare,
cineva fiarei și icoanei ei, și primește a avut scopul de a-L aduce în atenția în comparație cu neprihănirea lui
semnul ei pe frunte sau pe mână, va oamenilor pe Mântuitorul înălțat ca Hristos, care este singura acceptabi-
bea și el din vinul mâniei lui Dumne- jertfă pentru păcatele întregii lumi. lă în fața lui Dumnezeu. Chiar dacă
zeu, turnat neamestecat în paharul Ea a prezentat îndreptățirea prin nu erau călcători pe față ai legii, s-au
mâniei Lui; și va fi chinuit în foc și în credința în Garantul divin, a invitat văzut pe ei înșiși depravați și cu o
pucioasă, înaintea sfinților îngeri și oamenii să primească neprihănirea inimă degradată. S-au văzut că-și
înaintea Mielului. Și fumul chinului lui Hristos, care se manifestă prin puseseră alți dumnezei în locul Ta-
lor se suie în sus în vecii vecilor. Și ascultarea de toate poruncile lui tălui lor ceresc. Se străduiseră să se
nici ziua, nici noaptea n-au odihnă Dumnezeu. Mulți L-au pierdut din abțină de la păcat, dar se încrezuse-
cei ce se închină fiarei și icoanei ei, vedere pe Domnul Isus. Ei aveau ră în propria lor putere. Noi trebuie
și oricine primește semnul numelui nevoie să li se îndrepte privirile spre să mergem la Isus exact așa cum
ei!” (Apocalipsa 14:9-11). Persoana Sa divină, spre meritele Sale suntem, să ne mărturisim păcatele și
3. Instrumentul distrugerii. Ioan, și spre iubirea Sa neschimbătoare față să ne aruncăm sufletele neajutorate
căruia i-au fost arătate în viziune de familia omenească.” 6 în brațele Răscumpărătorului nostru
scenele finale ale istoriei acestui Care au fost consecințele ultimei plin de compasiune.” 8
pământ, scrie: „Și am auzit un glas solii de îndurare asupra îngerului
tare, care venea din Templu, și care Reconvertirea și rebotezarea, un
bisericii din Laodiceea? Reacțiile au
zicea celor șapte îngeri: „Duceți- privilegiu pentru oricine
fost diferite. O puternică opoziție s-a
vă, și vărsați pe pământ cele șapte dezvoltat în Battle Creek, iar mesa- „Domnul cheamă la o reformă ho-
potire ale mâniei lui Dumnezeu!” gerul Domnului i-a susținut pe frații tărâtă. Când un suflet este reconvertit
(Apocalipsa 16:1). Ca rezultat al Jones și Waggoner să ducă solia cu adevărat, să fie rebotezat. Să își re-
ultimelor șapte plăgi care vor urma, bisericilor. înnoiască legământul cu Dumnezeu,
Cel Veșnic declară: „Toată țara va fi Sora Ellen G. White a declarat: iar Dumnezeu își va înnoi legământul
pustiită; dar nu o voi nimici de tot” „Eu am ajuns subiectul comentari- cu el... În mijlocul membrilor trebuie
(Ieremia 4:27). În cele din urmă, în ilor și criticilor, dar niciunul dintre să aibă loc reconvertiri, așa încât, în
ceea ce privește vrăjmașii lui Dum- frații noștri nu a venit la mine să-mi calitate de martori ai lui Dumnezeu,
nezeu, lui Ioan i-a fost dată o vizi- pună întrebări sau să-mi ceară vreo să depună mărturie despre puterea
une profetică „din cer s-a pogorât explicație. Noi am încercat cât se plină de autoritate a adevărului care
un foc care i-a mistuit. Și diavolul, poate de serios să-i adunăm într-o sfințește sufletul.” 9
care-i înșela, a fost aruncat în iazul încăpere neocupată pe toți frații
de foc și de pucioasă, unde este O redeșteptare printre lucrători
noștri din lucrarea pastorală, care
fiara și proorocul mincinos. Și vor fi locuiau în acea clădire, pentru a ne „... cei care lucrează pentru
munciți zi și noapte în vecii vecilor” ruga împreună, dar nu am reușit această cauză trebuie să fie cu ochii
(Apocalipsa 20: 9, 10) până când, în să facem acest lucru decât de două larg deschiși. Mulți trebuie să fie
final „Iată-i, au ajuns ca miriștea, pe sau de trei ori. Ei au ales să meargă convertiți din nou și rebotezați. Când
care o arde focul, și nu-și vor scăpa în camerele lor, să discute și să se vor învăța să bea din Stânca Duhovni-
viața din flăcări...” (Isaia 47:14). roage singuri. Acolo se părea că nu cească, care a urmat armata lui Israel
4. Soluția. Urmați pe Miel oriun- este nicio ocazie de a pune capăt prin pustie, când vor participa zilnic
de merge El. „Ei nu s-au întinat cu prejudecăților, care erau atât de la mana cerească, cum se va schimba
femei, căci sunt verguri și urmează hotărâte și de neclintite, nicio șansă experiența lor! Ceea ce este pen-
pe Miel oriunde merge El. Au fost de a înlătura înțelegerile greșite cu tru nevoile noastre fizice hrana pe
răscumpărați dintre oameni, ca privire la mine, la fiul meu, la E. J. care o mâncăm, este Hristos pentru
cel dintâi rod pentru Dumnezeu și Waggoner și la A. T. Jones.” 7 necesitățile noastre spirituale.” 10

14 Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019


Cei care însetează după unii apreciază lipsa religiozității și urgentă. Cu tot ce știm și iubim,
supremație trebuie să fie înfumurarea și am auzit rostindu-se trebuie să acționăm chiar acum la
reconvertiți cuvintele „dacă nu vă pocăiți și nu vă toate nivelele lucrării lui Dumnezeu,
„Vorbesc pentru frații noștri transformați, nu veți vedea niciodată și totodată ca membri și adepți ai
lideri, pentru predicatorii noștri, împărăția cerurilor”. Sunt mulți care acestei ultime și mărețe solii – cu
și în special pentru doctorii noștri. vor avea nevoie de o rebotezare, dar acțiuni desfășurate continuu prin
Atâta timp cât permiteți mândriei să nu se cufunde în apă până când nu canalul Divin. Urmându-L pe Miel
să locuiască în inimile voastre, tot sunt morți pentru păcat, vindecați de oriunde merge, nu voi ezita să Îi
atât de mult veți fi lipsiți de putere egoism și slăvire de sine, până când sar în brațele iubitoare ca un copil,
în munca voastră. Ani de zile a fost nu vor putea să iasă din apă ca să tră- ascultând de fiecare cuvânt al Său,
prețuit un spirit greșit, un spirit de iască o nouă viață cu Dumnezeu.” 13 la fel cum un copil ascultă de tatăl
mândrie, o dorință pentru întâie- său care îl iubește. A-L urma pe Miel
Ne pregătim noi oriunde merge nu înseamnă să te
tate. Prin aceasta, Satan este slujit, pentru evenimentul global
iar Dumnezeu dezonorat. Domnul plimbi pasiv an după an pe aceeași
ce va avea loc în curând? cale, pentru că „Multe căi pot părea
ne cheamă la o reformă hotărâtă. Și
când un suflet este cu totul conver- Nu ar trebui să disperăm când bune omului, dar la urmă se văd că
tit, să fie rebotezat. Să îl lăsăm să își avem în vedere teritoriile vaste din duc la moarte.” (Proverbe 14:12).
reînnoiască legământul cu Dum- întreaga lume, unde nu suntem încă Să Îl urmezi pe Miel oriunde merge
nezeu, și Dumnezeu Își va reînnoi reprezentați de o biserică. Dumneze- înseamnă să te deplasezi în sus (ver-
legământul cu el.” 11 ul nostru este pe deplin conștient de tical) pentru că „Pentru cel înțelept
această realitate și El dorește ca noi cărarea vieții duce în sus, ca să-l
Pocăindu-ne și înfăptuind faptele să avem o experiență creștină victori- abată de la locuința morților, care
noastre dintâi oasă în viețile noastre și astfel să fim este jos.” (Proverbe 15:24). Această
pregătiți pentru ploaia târzie. Doar ultimă solie de îndurare pe care
„Nu au văzut, oare, destui din
atunci vom fi cu adevărat pregătiți Dumnezeu ne-a acordat-o nu ne per-
această școală pastorală greșeala lor
să mergem în toată lumea, așa cum mite să stăm și să ne mișcăm într-un
de a nu rămâne în Hristos? Nu pot ei
a fost promis în Cuvântul Sfânt al plan orizontal – nu, în fiecare zi El ne
să aibă privilegiul de a se pocăi și a
lui Dumnezeu în Biblie și în Spiritul înalță așa cum a făcut și cu Enoh și
face faptele lor dintâi? Cine va con-
Profeției. (Vezi Isaia 66:18-21). în curând vom fi mai aproape de cer
damna această lucrare de pocăință,
„Îmbrăcată în armura neprihă- și mai depărtați de această lume.
mărturisire și de botez? Dacă unii în
nirii lui Hristos, biserica va intra în
mod conștient consideră că prima
lupta ei finală. „Frumoasă ca luna, Referințe:
lor datorie este să se pocăiască de
curată ca soarele, și cumplită ca o
păcatele lor, să le mărturisească și 1
Marea Luptă, p. 518; 2 Hristos, lumina lumii, p. 413;
să fie botezați, nu este aceasta prima oștire sub steagurile ei” (Cântarea 3
Evanghelizare, p. 696; 4 Idem; 5 Marea luptă, p. 458;
cântărilor 6:10), ea trebuie să mear- 6
Testimonies to Ministers, pp. 91, 92; 7 Selected
lucrare pe care trebuie să o facă?” 12 Messages, bk. 3, p. 173; 8 The Review and Herald, 5
gă în toată lumea, biruitoare și ca să martie 1889; 9 Evanghelism, p. 375; 10 Manuscript
Slujitorii aspri și bisericile aposta- biruiască. Releases, vol. 7, p. 273; 11 Idem, p. 262; 12 Idem, p. 261;
Idem, pp. 266, 267; 14 Profeți și regi, p. 725.
ziate au nevoie de rebotezare
13
Ceasul cel mai întunecat al luptei
bisericii cu puterile răului este acela
„Atâta asprime, o așa de mare lipsă
care precede imediat ziua eliberării
de politețe creștină a intrat în viețile
ei finale. Dar nici unul dintre acei
oamenilor care ocupă poziții oficiale,
care se încred în Dumnezeu nu
că inima mea este bolnavă și îndure-
trebuie să se teamă, căci atunci când
rată și nu pot decât să plâng când văd
„suflarea asupritorului este ca vijelia
cât de puțin din tandrețea lui Hristos
care izbește în zid”, Dumnezeu va
oferă ei în comportamentul lor cu
fi pentru biserica Sa „un adăpost
copiii lui Dumnezeu, cumpărați cu
împotriva furtunii”. (Isaia 25:4).” 14
sângele singurului Său Fiu născut...
Bisericile au nevoie astăzi de bo- Concluzie
tezul cu Duhul Sfânt. Există membri
decăzuți în biserică și predicatori Stimați și iubiți frați în Domnul,
decăzuți, care au nevoie de recon- care sunteți împrăștiați în multe
vertire, care au nevoie de influența părți ale planetei: Perioada de îndu-
de înmuiere și supunere a botezului rare divină este aproape pe sfârșite
în Duh, ca ei să se poată ridica într-o pentru noi, și ca popor al lui Dumne-
nouă viață și să facă lucrări temei- zeu, timpul nostru de pregătire este
nice pentru veșnicie. Am văzut că aproape gata. Problema este foarte

Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019 15


O profeție
Miercuri, 11 decembrie 2019

și o promisiune
de Alwin Vedhasingh – India

Duhul Sfânt cel veșnic, S-a adus pe Sine Însuși pe care ochiul nu le-a văzut, urechea
Duhul Sfânt este cea de-a treia jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă nu le-a auzit, și la inima omului nu
persoană a Dumnezeirii. În Faptele va curăți cugetul vostru de faptele s-au suit, așa sunt lucrurile, pe care
Apostolilor 5:3, 4, citim că apostolul moarte, ca să slujiți Dumnezeului le-a pregătit Dumnezeu pentru cei
Petru a zis: „Anania, pentru ce ți-a celui viu!” (Evrei 9:13, 14, subliniere ce-L iubesc.” Nouă însă Dumnezeu
umplut Satan inima ca să minți pe adăugată). ni le-a descoperit prin Duhul Său.
Duhul Sfânt, și să ascunzi o parte din Căci Duhul cercetează totul, chiar
Duhul Sfânt este omniprezent. și lucrurile adânci ale lui Dumne-
prețul moșioarei? Dacă n-o vindeai, În Psalmii 139:7-10, regele David
nu rămânea ea a ta? Și, după ce ai zeu. În adevăr, cine dintre oameni
indică faptul că Duhul lui Dumnezeu cunoaște lucrurile omului, afară de
vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu este pretutindeni. „Unde mă voi
prețul ei? Cum s-a putut naște un ast- duhul omului, care este în el? Tot
duce departe de Duhul Tău, și unde așa: nimeni nu cunoaște lucrurile lui
fel de gând în inima ta? N-ai mințit pe voi fugi departe de Fața Ta? Dacă mă
oameni, ci pe Dumnezeu.” Aici Duhul Dumnezeu afară de Duhul lui Dum-
voi sui în cer, Tu ești acolo; dacă mă nezeu.” (1 Corinteni 2:9-11).
Sfânt, către care a mințit Anania, este voi culca în locuința morților, iată-Te
menționat ca Dumnezeu. și acolo; dacă voi lua aripile zorilor, Duhul Sfânt este omnipotent.
Duhul Sfânt este veșnic. „Căci și mă voi duce să locuiesc la margi- „Îngerul i-a răspuns [Mariei]: „Duhul
dacă sângele taurilor și al țapilor nea mării, și acolo mâna Ta mă va Sfânt Se va pogorî peste tine, și
și cenușa unei vaci, stropite peste călăuzi, și dreapta Ta mă va apuca.” puterea Celui Prea Înalt te va umbri.
cei întinați, îi sfințesc și le aduc De aceea Sfântul care Se va naște din
curățirea trupului, cu cât mai mult Duhul Sfânt este omniscient. tine, va fi chemat Fiul lui Dumne-
sângele lui Hristos, care, prin Duhul „Dar, după cum este scris: „Lucruri, zeu.” (Luca 1:35).

16 Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019


Profeția și făgăduința Duhului Nebucadnețar, regele a spus că știe Duhul Sfânt l-a condus pe
Sfânt în timpul Vechiului Testament că Daniel are în el duhul sfinților profetul Neemia să plângă, să se
dumnezei (Daniel 4:9). Iosif și Dani- roage și să postească pentru ne-
În timpul Vechiului Testament,
el au prosperat în țări străine după voile poporului său (Neemia 1:4).
Duhul Sfânt era activ în persoane
ce au interpretat visele conducători- Duhul Sfânt l-a condus pe Neemia
individuale alese de Dumnezeu cu
lor lor și amândoi au fost ridicați în să Îl preamărească pe Dumnezeu în
anumite scopuri precise. Duhul
grad înalt, ca urmare a credinței lor mijlocul încercărilor grele (Versetul
Sfânt se revărsa peste oameni pen-
tru a le permite acestora să îndepli- în Dumnezeu. 5). Duhul Sfânt l-a condus să mărtu-
nească sarcinile date de Dumnezeu. În Psalmii 51:11, regele David se risească păcatele lui personale și pe
De aceea profeții foloseau cuvin- roagă lui Dumnezeu: „nu lua de la cele ale națiunii sale (Versetele 6, 7).
tele: „Așa vorbește Domnul”, ca să mine Duhul Tău cel Sfânt”, denotând Duhul Sfânt l-a condus să îi reamin-
că și el avea Duhul Sfânt. În 1 Samuel tească lui Dumnezeu și poporului
întărească gândurile divine pe care
16:13, Duhul Domnului a venit peste Său de făgăduințele Domnului, de
se baza proclamarea lor, atât de
David, când profetul Samuel l-a uns posibilitățile și planurile Sale (Verse-
judecată, cât și de mântuire.
în mijlocul fraților săi. Aceasta nu tele 10, 11).
În Geneza 20:7, Moise a dezvăluit
era doar o ungere cu putere, ci și cu Profeția dată de profetul Ioel
că Avraam era un profet. Profeții
erau oameni ai Duhului. Ei erau pur- înțelepciune și har, făcându-l în stare (Ioel 2:28, 29) despre Duhul Sfânt
tătorii de cuvânt, căci „oameni sfinți să trăiască o viață onestă. s-a împlinit în ziua Cincizecimii. În
ai lui Dumnezeu vorbeau după cum Regele Saul a fost uns ca împărat Isaia 44:3-5, Dumnezeu a promis să
erau mânați de Duhul Sfânt.” de profetul Samuel. În 1 Samuel toarne Duhul Sfânt peste urmașii
10:11, când el era în compania lui Israel. Promisiunea Duhului va
(2 Petru 1:21 engl.KJV).
fiilor profeților, spiritul profeției fi revărsată asupra celui însetat. În
Este evident că Duhul Sfânt a
s-a revărsat peste Saul, practic fără Isaia 32:15-17, rezultatul revărsării
lucrat de-a lungul istoriei omenirii
voie și aparent fără vreo pregătire Duhului este dreptatea, neprihăni-
și totodată a răscumpărării aceste-
spirituală. I-a fost dat Duhul Dom- rea și pacea.
ia. Duhul Sfânt este activ implicat
nului pentru slujire, putere pentru În Ezechiel 36: 26, 27, Dumnezeu
în fiecare manifestare din lumea
a profeți, pentru a cuceri și pentru a promite să pună Duhul Său „înă-
creată, după cum este subliniat și
guverna. untrul vostru.” Acesta îi va face pe
în Psalmii 104:30: „Îți trimiți Tu
Samson a fost un om plin de Du- oameni să umble în hotărârile Lui și
suflarea: ele sunt zidite, și înnoiești
hul Sfânt, din pântecul mamei sale. să păzească judecățile Lui.
astfel fața pământului.” (Când Îți
Dumnezeu avea un scop cu viața lui În Ezechiel 39:29, Domnul Dum-
trimiți Duhul, ele sunt create, înno-
– să folosească acest om ca să aducă nezeu promite că nu-și va mai as-
ind astfel fața pământului. – Noua eliberare pentru poporul Israel. În cunde fața Sa de Israel, căci a turnat
Traducere Românească). În Geneza
Judecători 13:25 citim că Duhul Duhul Său peste Casa lui Israel.
1:2 se afirmă că Duhul lui Dumne- Domnului a început să îl miște pe În Zaharia 12:10, Duhul de har și
zeu s-a mișcat pe deasupra apelor Samson. Cheia victoriei lui asupra de rugăciune urma să fie turnat pes-
în timpul creațiunii. filistenilor poate fi găsită într-o sin- te locuitorii Ierusalimului, determi-
Când omenirea a păcătuit, rasa gură frază: „Duhul Domnului a venit nându-i pe oameni să se uite la Isus
umană a fost deconectată de la peste el.” pe care L-au străpuns, și să jelească
părtășia cu Dumnezeu. Dar în mila Succesul slujirii profetului Ilie nu din cauza Lui.
Sa, Duhul lui Dumnezeu a continuat se datora niciunei calități moștenite
să se ocupe de omenire după cădere. pe care o deținea, ci supunerii lui Profeția și făgăduința Duhului
Acest lucru este clarificat în Geneza fată de Duhul Sfânt, care i-a fost dat Sfânt în timpul Noului Testament
6:3 (engl.KJV) unde „Domnul a zis: la fel cum va fi dat tuturor celor care Noul Testament, ca și Vechiul
„Duhul Meu nu se va lupta pururea exercită o credință vie în Dumnezeu. Testament, a fost scris sub influența
cu omul, căci și omul nu este decât Profetul Elisei a primit o porție du- Duhului Sfânt.
carne păcătoasă: totuși zilele lui vor blă din Duhul Sfânt care se revărsa- Ioan Botezătorul boteza oamenii
fi de o sută douăzeci de ani.” se peste Ilie. În el, puterea duhului cufundându-i în râul Iordan, ca să
Iosif și Daniel erau oameni ai lui Ilie era unită cu bunătatea, mila simbolizeze căința lor față de păcat.
rugăciunii și credinței. Ei și-au con- și compasiunea tandră a Duhului lui El le spunea să Isus îi va boteza cu
sacrat viețile lor lui Dumnezeu. Când Hristos (2 Regi 2:9). Duhul Sfânt și cu foc (Matei 3:11).
Iosif i-a interpretat lui Faraon visul, În Judecători 6:33, 34 aflăm că Isus le-a spus ucenicilor: „Mângâ-
în Geneza 41:37-40, monarhul a ob- Ghedeon fusese rânduit de Dumne- ietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L
servat limpede că Iosif are Duhul lui zeu ca judecător care să elibereze va trimite Tatăl în Numele Meu, vă
Dumnezeu și că nu este nimeni la fel pe Israel. El a fost împuternicit de va învăța toate lucrurile, și vă va
de priceput și înțelept ca Iosif. Când Duhul Sfânt pentru misiunea de a-i aduce aminte de tot ce v-am spus
Daniel a putut să descopere visul lui alunga pe madianiți. Eu” (Ioan 14:26). Duhul era dat ca

Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019 17


„apă vie” tuturor celor care însetau mai presus de el însuși, când s-a Apostolul Pavel a vorbit de
și veneau la El în credință (Ioan ridicat și și-a înălțat vocea, adre- binecuvântările Duhului Sfânt: „să
7:37-39). Isus le-a promis discipo- sându-se mulțimii în ziua Cincizeci- vină peste Neamuri, în Hristos Isus,
lilor Săi „Duhul adevărului”, care să mii, explicând că ei nu erau beți, ci așa ca, prin credință, noi să primim
fie un ajutor și care să rămână cu ei experimentau o împlinire a ceea ce Duhul făgăduit” (Galateni 3:14).
(Ioan 14:16, 17). Domnul le-a spus fusese profețit de profetul Ioel (Fap- Apostolul Iacov l-a îndemnat
apostolilor Săi să stea în Ierusalim tele Apostolilor 2:14-17). În timpul pe tovarășul său credincios să fie
și să aștepte până când vor primi predicii sale, Petru a vorbit despre răbdător până când primește ploaia
„promisiunea Tatălui” (Luca 24:49, revărsarea Duhului ca o promisiune timpurie și ploaia târzie. (Iacov 5:7).
Faptele Apostolilor 1:4). El leagă în pe care a primit-o Isus de la Tatăl Apostolul Iuda îl îndemna pe cre-
mod clar aceasta cu botezul Duhului, (Faptele Apostolilor 2:33). Darul dincios să aibă o credință preasfântă și
despre care vorbește Ioan Botezăto- Duhului este pentru toți acei care să se roage prin Duhul Sfânt (Iuda 20).
rul, prin care ei urma să primească se pocăiesc și sunt botezați (Faptele Ioan, scriitorul Apocalipsei,
putere și să fie martori (Faptele Apostolilor 2:38). Promisiunea a continuă relația sa cu Isus și Duhul
Apostolilor 1:5, 8). Duhul Sfânt fost primită de Hristos și era acum Sfânt. Citim despre el: „în ziua Dom-
pogorât peste Isus ca un porumbel revărsată de Hristos. (Fapte 2:33). nului era(m) în Duhul.” (Apocalipsa
este un simbol al ungerii Sale divine Apostolul Ștefan le-a reproșat 1:9-10).
(Matei 3:16, 17). Coborârea vizibilă autorităților iudaice că erau
a Duhului peste Isus a servit ca un încăpățânați și cu inimile și ure- Rolul Duhului Sfânt
semn dat de Dumnezeu, prin care chile necircumcise, pentru că ei se Duhul Sfânt joacă un rol vital
Botezătorul urma să știe că acesta împotriveau mereu Duhului Sfânt, în planul lui Dumnezeu de răs-
era Cel mult așteptat, care venea la fel ca și strămoșii lor (Faptele cumpărare, de la creațiune până în
(Ioan 1:32-34). Apostolilor 7:51). Observăm că ei nu veșnicie. După cum este menționat
Apostolul Petru, botezat de Du- s-au opus numai lui Isus când a fost în Geneza 1:2, Duhul lui Dumne-
hul Sfânt, a primit deodată o îndrăz- pe pământ, ci ei s-au împotrivit și zeu, care este Duhul Sfânt, se mișca
neală supranaturală și autoritate Duhului Sfânt. deasupra apelor, când pământul era
fără formă și gol. În ultimul capitol
din Apocalipsa, Duhul Sfânt invită
omenirea să participe la planul
de răscumpărare al lui Dumnezeu
(Apocalipsa 22:17).
În Matei 1:20 un înger al Dom-
nului i s-a arătat lui Iosif să îi explice
că logodnica lui a rămas însărcinată
prin Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt locuiește în cel cre-
dincios și face ca trupurile noastre
să devină Templul lui Dumnezeu
(1 Corinteni 3:16). Duhul Sfânt se
întristează de faptele noastre și de
vorbirea noastră (Efeseni 4:30). El
mijlocește pentru noi cu suspine
negrăite, îndemnându-ne să ne
rugăm (Romani 8:26). Ne cercetează
inimile (Versetul 27) și ne vorbește
(Faptele Apostolilor 13:2, 16:6,7;
Apocalipsa 2:7). El ne învață toa-
te lucrurile și ne aduce aminte de
scripturi (Ioan 14:26).
Dumnezeu ni S-a arătat nouă
prin Duhul Sfânt, care a vorbit prin
profeți. Duhul Sfânt ne dezvăluie
lumina și ne călăuzește să putem
înțelege Cuvântul.
Duhul Sfânt are un rol dublu în
răscumpărare, întâi ne convinge de
păcat, apoi ne conduce să ne pocăim

18 Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019


de păcat. De aceea, noi ne bazăm pe „În preajma încheierii secerișului tuturor celor din jurul nostru, dar
dreptatea și îndurarea lui Dumnezeu pământului este făgăduită o revăr- noi nu o vom discerne și nici nu o
și suntem conduși la răscumpărare. sare deosebită a Duhului Sfânt, care vom primi.” 5
Putem avea victoria asupra cărnii va pregăti biserica pentru venirea Primirea Duhului este un indiciu
datorită Duhului Sfânt. Fiului omului. Această revărsare a că suntem copii ai lui Dumnezeu,
Duhul Sfânt ne dă puterea să îm- Duhului este comparată cu revărsa- împreună moștenitori cu Hristos
plinim lucrarea lui Dumnezeu din- rea ploii târzii.” 2 (Romani 8:14-17). Prin ascultare de
colo de abilitățile noastre, dacă ne Fără Duhul lui Dumnezeu noi Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciu-
supunem puterii Sale. Duhul Sfânt suntem orbi față de Isus. Mândria ne credincioasă vom fi călăuziți de
ne dă, de asemenea, fiecăruia dintre și gloria personală îl împiedică pe Duhul să producem roadele Lui în
noi, darurile (talentele) noastre căutător să Îl găsească pe Hristos. viețile noastre. Ca să creștem spiri-
(1 Corinteni 12:3-5). El ne dă Dar prin Duhul Său cel Sfânt, noi tual, trebuie să ne supunem viețile
putere să împlinim voia Sa (Fap- putem dobândi putere asupra cărnii noastre cuvintelor Duhului care este
tele Apostolilor 1:8). Duhul Sfânt noastre, dacă ne pocăim și suntem Cuvântul lui Dumnezeu.
este Învățătorul nostru, care ne botezați. Când primim și prețuim Trebuie să jucăm un rol activ
călăuzește în tot adevărul (Ioan Cuvântul lui Dumnezeu în inimile pentru a vedea cuvântul profetic al
14:26). Ne dă bucurie și pace (Gala- noastre, acest Duh Sfânt acționează lui Dumnezeu manifestat în viețile
teni 5:22,23). Ne dă putere (Efeseni ca oaspete al bisericii, locuind în noastre. În timp ce credem că se va
3:16), inclusiv puterea de a trăi vieți suflet, și vom avea parte de o viață împlini în viețile noastre cuvântul
duhovnicești (Ezechiel 36:27). El creștină. lui Dumnezeu, trebuie să permi-
ne ajută să ne rugăm (Efeseni 6:18). „Când încercările umbresc tem promisiunilor lui Dumnezeu
Ne dă înțelepciune și descoperire sufletul, adu-ți aminte de cuvintele să ne ofere speranță și stabilitate.
(Efeseni 1:17, 18). Ne dă îndrăznea- lui Hristos, adu-ți aminte că El este Nu permiteți inamicului să semene
lă să mărturisim (1 Timotei 3:13). o prezență nevăzută în persoa- semințe de descurajare în timp ce
Dumnezeu Tatăl ne vorbește prin na Duhului Sfânt.” 3 „Făgăduința așteptați împlinirea. Același Isus
Duhul (Matei 10:20). Duhului Sfânt nu este mărginită la care ne promite plinătatea Duhului
vreun anume veac sau la vreo rasă Sfânt este capabil să ne mențină tot
Duhul Sfânt în ultimele zile de oameni. Hristos a declarat că duhul, sufletul și trupul nostru fără
„Urechile tale vor auzi după tine influența divină a Duhului SĂU avea pată, până la venirea Lui. „Isus vine
glasul care va zice: ,Iată drumul, să fie cu urmașii Săi până la sfârșit. la voi ca Duhul adevărului; studiați
mergeți pe el!` când veți voi să vă Din Ziua Cincizecimii și până acum, mintea Duhului, sfătuiți-vă cu Dom-
mai abateți la dreapta sau la stânga.” Mângâietorul a fost trimis la toți acei nul, urmați-I calea.” 6
(Isaia 30:21). care s-au predat pe ei înșiși în totul
„Prin mărturisirea și părăsirea lui Hristos și slujirii Lui.” 4 Referințe:
păcatului, prin rugăciunea stăru- „Dacă nu progresăm zilnic în
1
The Review and Herald, 2 martie, 1897;
itoare și consacrarea lor înșiși lui exemplificarea virtuților creștine, 2
Istoria Faptelor Apostolilor, p. 55;
Dumnezeu s-au pregătit primii nu vom recunoaște manifestarea 3
Fiice ale lui Dumnezeu, p. 185;
apostoli pentru revărsarea Duhului Duhului Sfânt în ploaia târzie. Este 4
Istoria Faptelor Aspotolilor, p. 49;
5
Testimonies to Ministers, p. 507;
Sfânt în ziua Cincizecimii. Aceeași lu- posibil ca aceasta să vină în inima 6
Manuscript Releasess, vol. 2, p. 337.
crare, numai că la un grad mai înalt,
trebuie făcută și acum. Apoi, agentul
uman trebuie doar să ceară binecu-
vântarea și să aștepte ca Domnul să
desăvârșească lucrarea pentru el.
Dumnezeu a început lucrarea și El
Își va termina lucrarea, făcându-l pe
om desăvârșit în Isus Hristos. Dar nu
trebuie să neglijeze harul reprezen-
tat de ploaia timpurie. Numai acei
care trăiesc lumina pe care o au, vor
primi o lumină mai mare.” 1
Promisiunea lui Dumnezeu este
asigurată. El va turna Duhul Sfânt
peste orice făptură care va împrăștia
lumină și va câștiga multe suflete.
(Ioel 2:28).

Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019 19


Vineri, 13 decembrie 2019

Ultimul act
al dramei
de Marian Sârbu - Romania
(în prezent în Canada)

Cu referire la timpul prezent, – pentru a ne pregăti pentru vocația lume păcătoasă, în care se fac alegeri
apostolul Pavel ne îndeamnă: noastră spirituală. păcătoase în fiecare zi, și fiecare din-
„răscumpărați vremea, căci zilele A clădi un caracter sfânt și tre aceste alegeri profanează darul
sunt rele.” (Efeseni 5:16). integru devine din ce în ce mai greu, minunat de la Dumnezeu, care este
Cuvântul „răscumpărați” în pe măsură ce ne apropiem de zilele timpul. Pentru că zilele sunt rele,
limba greacă înseamnă „a cumpă- finale. Multe căi ale fărădelegii și Dumnezeu te îndeamnă să fii atent
ra tot, recompensă sau salvare de gânduri greșite ne pot determina cum îți trăiești viața.
la pieire”. Trebuie să salvăm de la să pierdem din vedere modul de Un poet și biograf american, Carl
pierdere timpul care ne-a mai rămas viețuire dorit de Dumnezeu. Sandburg, a remarcat că: „Timpul
în viața noastră. Putem răscumpăra Majoritatea oamenilor nu este moneda vieții tale. Este singura
doar ziua de astăzi și să plănuim să meditează la starea temporală a ta monedă și tu ești singurul care
răscumpărăm ziua de mâine, pentru existenței umane sau la faptul că decizi cum să fie cheltuită. Ai grijă
că ieri a trecut! Noi singuri suntem zilele noastre sunt numărate. ca nu cumva să lași alți oameni să o
responsabili pentru modul cum folo- Zilele sunt rele. Acest lucru în- cheltuie pentru tine.”
sim ceea ce ne dă Dumnezeu – timp seamnă pur și simplu că trăim într-o

20 Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019


Deci cum îți răscumperi timpul? Sfârșitul va fi brusc și neașteptat întrebării o altă afirmație, ei ajung
Cum te asiguri că îți cheltui moneda și mulți oameni vor fi nepregătiți. La adesea să considere judecata lor su-
vieții în mod înțelept? fel ca în zilele potopului lui Noe, o perioară Cuvântului lui Dumnezeu.
Fiecare zi, fiecare oră și fiecare nenorocire va pune brusc stăpânire În acest caz, autoritatea Scripturii
moment ar trebui să fie folosit pentru peste pământ și atunci va fi prea este distrusă.
a sluji lui Dumnezeu. Cât mai mult târziu pentru pocăință și întoarcere Ne amintim noi, oare, cine a fost
timp posibil ar trebui folosit să ne la Dumnezeu. primul care a pus la îndoială Cu-
îmbunătățim pe noi înșine învățând Să contemplăm acest gând uimitor: vântul lui Dumnezeu? Care au fost
din Cuvântul lui Dumnezeu, iar acest „Lumea este ca un teatru; actorii, rezultatele?
lucru, la rândul său, ne va aduce locuitorii ei, se pregătesc să joace
beneficii prin faptul că ne va face să partea ce le revine în ultima mare Recunoscând tactica inamicului
știm cum să Îi slujim. Dacă nu facem dramă.” 2 Satan a fost cel care a început
din aceasta o prioritate, mare parte Având în vedere semnificația marea controversă în ceruri, pentru
din timpul nostru va fi irosit. acestei afirmații, se naște o întreba- că ura legea lui Dumnezeu.
După cum am amintit, aposto- re: Știu oamenii care este rolul lor? Știm că rebeliunea lui împotriva
lul Pavel prezintă necesitatea de Sunt ei conștienți că acest lucru nu Creatorului a determinat izgonirea
a profita la maximum de timpul este ficțiune, ci realitate? lui din ceruri. Dar el a continuat
nostru. Însă, procesul depinde în În prezent, pentru societatea planul său diabolic de a distruge
primul rând de noi și de perspectiva modernă, media a devenit parte legea lui Dumnezeu de pe pământ.
noastră asupra problemei. Să luăm din viața zilnică. Statisticile arată că Pentru a înșela oamenii și a-i deter-
în considerare cuvintele regelui chiar dacă oamenii sunt conștienți mina să încalce legea lui Dumnezeu,
Solomon: „Toate își au vremea lor că televiziunea și filmele nu sunt el nu pierde nicio oportunitate.
și fiecare lucru de sub ceruri își are reale, o mulțime de eroi și eroine Modalitățile lui Satan de a-și aduce
ceasul lui.” (Eclesiastul 3:1). Prin din filme sau televiziune au devenit planul la îndeplinire sunt prin anula-
urmare, ar trebui să ne examinăm majoritatea modelelor lor de urmat. rea cu totul a legii sau prin respinge-
viețile și, în urma unei inspecții Pe de altă parte, Biblia ne învață rea unuia dintre preceptele sale.
amănunțite, să vedem dacă aplicăm că noi avem un model de urmat, „Modul de procedare al lui Sa-
sau nu cu adevărat acest principiu. Domnul Isus Hristos ca Autor și tan în această luptă finală cu po-
Lumea în care trăim a văzut mult Desăvârșitor al credinței noastre – și porul lui Dumnezeu este același
mai multe schimbări într-o perioadă să urmăm exemplul Lui este cel mai pe care l-a folosit la începutul
foarte scurtă de timp decât în se- important lucru. Așadar, ar trebui să marii controverse din ceruri. El
colele trecute. Este o mare greșeală fim mai atenți să știm cu siguranță pretindea că vrea să promoveze sta-
să credem că noi vom sta doar pe cine este creatorul modelului nostru bilitatea cârmuirii divine, în timp ce
margine și vom privi evenimentele și cine ne este exemplu. Inamicul lui în ascuns depunea toate eforturile
ultimelor zile desfășurându-se îna- Dumnezeu se pregătește de peste pentru a asigura răsturnarea ei.” 3
intea noastră. 6.000 de ani, în special pentru aces- Este un concept universal că
„Ne aflăm în pragul unor eveni- te ultime momente din istorie. Dumnezeu nu forțează niciodată
mente mari și solemne. Profețiile se Cum este pregătirea noastră pen- voința sau conștiința; dar efortul
împlinesc. Ultimul mare conflict va tru aceste ultime evenimente? neobosit al lui Satan este să obțină
fi scurt, dar îngrozitor. Vechi con- controlul asupra celor pe care altfel
troverse vor fi reînviate. Vor apărea Fapte care ne atrag atenția
nu-i poate înșela.
controverse nemaiîntâlnite.” 1 „Luați seama ca nimeni să nu „Pentru împlinirea acestui
vă fure cu filozofia și cu o amăgire țel, [Satan] lucrează atât prin
Care sunt așteptările noastre?
deșartă după datina oamenilor, după autoritățile religioase cât și prin cele
Biblia ne învață că marea lup- învățăturile începătoare ale lumii, și seculare, mobilizându-le să impună
tă dintre bine și rău va continua nu după Hristos” (Coloseni 2:8). legi omenești care sfidează Legea lui
până la sfârșit, după care împărăția În standardele actuale, adevăru- Dumnezeu.” 4
cerurilor va fi stabilită. Bazându-se rile vitale ale cuvântului lui Dum-
pe aceasta, mulți creștini și-au creat nezeu sunt date la o parte pentru
Vor veni vremuri periculoase
propriile idei despre cum se va sfârși teoriile, speculațiile și tradițiile uma- Noi trăim împlinirea vremurilor
această lume. ne. Este remarcabil faptul că mulți periculoase despre care este scris
Nu putem să pretindem că știm oameni ai bisericii și mulți slujitori în 2 Timotei 3:1-5. Mai mult decât
când se va sfârși lumea și cum pretinși ai Evangheliei nu recunosc atât, apostolul Pavel a declarat că
va acționa Dumnezeu în ultime- întreaga Biblie ca fiind Cuvântul mulți oameni nu vor avea nicio
le zile. Trebuie să ne bazăm pe inspirat al lui Dumnezeu. Pornind plăcere sau dispoziție să audă
înțelepciunea Lui și să ne încredem dintr-un punct de vedere ce res- despre o doctrină sănătoasă: „Căci
în mâna Sa conducătoare. pinge o parte sau pune sub semnul va veni vremea când oamenii nu vor

Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019 21


putea să sufere învățătura (engl.KJV. fost scrisă atunci, ci le-a fost repeta- tot așa de imutabile ca și tronul lui
doctrina) sănătoasă, ci îi vor gâdila tă de Iehova. Dumnezeu.” 8
urechile să audă lucruri plăcute și își Sabatul poruncii a patra a fost
vor da învățători după poftele lor. Își instituit în Eden. După ce a făcut Istoria se va repeta
vor întoarce urechea de la adevăr și lumea și l-a creat pe om pe pământ, Daniel și prietenii lui Îl iubeau pe
se vor îndrepta spre istorisiri închi- Dumnezeu a făcut Sabatul pentru Dumnezeu cu toată inima lor și ei ar
puite.” (2 Timotei 4:3, 4). om. După păcatul și căderea lui fi preferat chiar să moară decât să
Într-o zi țineam un studiu Biblic Adam, nu a fost nimic scos din Legea comită vreo ofensă față de Dumne-
cu un bărbat de altă denominație lui Dumnezeu. Principiile celor Zece zeu. Dar acest tip de devoțiune nu
religioasă - și la acel studiu Biblic Porunci existau înainte de cădere și se păstrează fără luptă. Cunoaștem
el a fost de acord cu învățăturile aveau un caracter potrivit condiției faptul că cei trei prieteni ai lui Daniel
Bibliei despre ziua de Sabat. Nu unei categorii de ființe sfinte. După au fost supuși unui test, când li s-a
mult după aceea, a venit înapoi și cădere, principiile nu au fost schim- cerut să se închine chipului măreț,
mi-a zis: „Dacă ceea ce zici tu despre bate, ci au fost date în plus și alte ridicat de regele Nebucadnețar în
Sabat este adevărat, atunci de ce nu precepte, pentru a veni în întâmpi- câmpia Dura! Ei știau din scripturi
am auzit aceste lucruri de la unul narea omului în starea lui căzută.” 6 că doar Dumnezeu este vrednic de
dintre liderii mei până acum? Și de „Dacă Sabatul ar fi fost întotdeau- adorație și închinare. Credința lor și
ce sunt atât de mulți creștini care na păstrat cu sfințenie, n-ar fi existat încrederea lor în Dumnezeu era atât
nu pot să le înțeleagă?” A conclu- niciodată vreun ateu sau idolatru. de puternică încât au dat o lecție
zionat spunând: „Mă gândesc că, Instituția Sabatului, care își are ori- importantă tuturor locuitorilor
dacă majoritatea oamenilor cred că ginea în Eden, este la fel de veche ca și împărăției Babiloniene.
nu Sâmbăta este ziua de închinare, lumea. El a fost păzit de toți patriarhii, Daniel și prietenii săi au per-
atunci probabil că au dreptate.” de la creațiune încoace. În timpul robi- mis cuvântului lui Dumnezeu să le
Cum ar trebui să numim asta: sin- ei din Egipt, izraeliții au fost forțați de dezvolte încrederea în Dumnezeu.
ceritate sau ignoranță? (Sau niciuna?) supraveghetorii lor să calce Sabatul și, Nebucadnețar auzise înainte cuvân-
Oameni cu poziții de răspundere în mare măsură, au pierdut conștiența tul lui Dumnezeu în explicația ima-
nu numai că vor ignora și disprețui sfințeniei lui. Când Legea a fost pro- ginii din visul său. Cât de diferită ar
Sabatul, dar de la amvoanele lor clamată pe Sinai, primele cuvinte ale fi istoria lumii dacă Nebucadnețar,
vor impune oamenilor respectarea poruncii a patra au fost: „Adu-ți amin- sub instrucțiunile divine, și-ar fi
primei zile a săptămânii, pledând te de ziua de odihnă, ca s-o sfințești”, înțeles rolul în planul lui Dumnezeu!
pentru tradiție și obicei, în favoarea arătând că Sabatul nu a fost instituit Din nefericire însă, Nebucadnețar a
acestei instituții create de om. atunci, ci suntem îndrumați înapoi, întors planul divin de la scopul lui,
„Substituirea legilor omenești Le- la originea lui, la creațiune. Pentru lăsând cunoștința sa să-i hrănească
gii lui Dumnezeu, înălțarea prin sim- a-L șterge pe Dumnezeu din mintea mândria și vanitatea, în loc să învețe
plă autoritate omenească a duminicii oamenilor, Satan tinde să nimicească lecțiile adevărului.
în locul Sabatului biblic, reprezintă acest mare monument de aducere „Prin înălțimea și frumusețea
ultimul act din dramă. Atunci când aminte. Dacă oamenii pot fi făcuți să-L chipului său, prin materialul din care
substituirea aceasta devine universa- uite pe Creatorul lor, atunci nu vor mai a fost format, regele a căutat să facă
lă, Dumnezeu Se va descoperi.” 5 face niciun efort pentru a rezista puterii eroarea și falsa doctrină măreață și
răului și Satan va fi sigur de prada sa.” 7 atrăgătoare, mai puternică, aparent,
Legea eternă a lui Dumnezeu „Câtă vreme nu va trece cerul și decât orice a dat Dumnezeu.” 9
Se spune adeseori că dacă vrei pământul”, a zis Isus, „nu va trece o Toată religia falsă își are originea
să afli adevărul, trebuie să-i cauți iotă sau o frântură de slovă din Lege, într-o corupere a adevărului
originile. Cum a fost el la început? înainte ca să se fi întâmplat toate Este ușor să observăm asemănă-
Unde putem găsi răspunsul? lucrurile.” Soarele care strălucește rile dintre cum lucra Satan în trecut
John Wycliffe a declarat: „Sfânta în ceruri, pământul pe care locuim, și cum lucrează ca să înșele oamenii
Scriptură este cea mai înaltă autorita- sunt martori din partea lui Dumne- în același fel și în prezent. Satan a ur-
te pentru orice credincios, standardul zeu că Legea Lui este neschimbată și mărit să facă lumina dată de Dumne-
credinței și fundamentul reformei în veșnică. Deși acestea ar putea trece, zeu să servească propriului său scop,
viața religioasă, politică și socială." preceptele divine vor rămâne. „Este conducându-l pe împărat să lucreze
„Legea lui Dumnezeu exista mai lesne să treacă cerul și pămân- pentru propria sa glorie, în loc să
înainte ca omul să fi fost creat. tul, decât să cadă o singură frântură lucreze pentru gloria lui Dumnezeu.
Îngerii erau conduși de ea. Satan a de slovă din Lege.” (Luca 16:17). „Istoria se va repeta. În aceas-
căzut pentru că a încălcat principiile Sistemul simbolurilor care arătau tă epocă, marea încercare va fi cu
guvernării lui Dumnezeu. După ce către Isus ca Miel al lui Dumnezeu, privire la respectarea Sabatului.
i-a creat pe Adam și Eva, Dumnezeu avea să fie desființat la moartea Lui; ... Un sabat rival este înălțat, așa
le-a făcut cunoscut Legea Sa. Nu a dar preceptele Decalogului sunt cum a fost marele chip de aur din

22 Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019


câmpia Dura. Liderii care pretind a fi religios. Mânia oamenilor va fi trezită Dar atunci când cerințele ei sunt în
creștini vor chema lumea să respec- mai ales împotriva celor care sfințesc conflict cu cerințele lui Dumnezeu,
te sabatul fals pe care l-au făcut. Toți Sabatul celei de-a patra porunci și, în Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie
cei care refuză, vor fi supuși legilor cele din urmă, un decret universal îi recunoscut mai pe sus de legislația
opresive. Acesta este misterul nele- va denunța ca meritând moartea. omenească. „Așa zice Domnul” nu
giuirii (taina fărădelegii), născocirea trebuie să fie dat la o parte pentru
agenților satanici pusă în aplicare de Trebuie să ne supunem lui Dumne- un: „Așa zice biserica sau statul”.
omul păcatului.” 10 zeu mai degrabă decât oamenilor Coroana lui Hristos trebuie să fie
Este un principiu universal făcut În secolul XX, ca parte a educației înălțată mai pe sus de diademele
cunoscut că Dumnezeu va onora pe ateiste, statele comuniste au publi- potentaților pământești.” 11
cei care Îl onorează. Prin modul în cat și răspândit pe larg literatură
care Dumnezeu și-a eliberat slujitorii contra creștinismului. Acest lucru se
Timpul de probă
credincioși în trecut, El demonstrea- întâmpla în special în România, chiar „Nu este departe vremea când
ză cum se va întâmpla cu tot poporul și înainte de dictatura lui Nicolae încercarea va veni pentru orice ființă.
Său în încercările pe care le au ei Ceaușescu. Curând, după ce sistemul Păzirea sabatului fals ne va fi impusă.
pentru gloria Sa - și mustră toate pu- comunist a căzut, îmi amintesc că în Lupta va fi între poruncile lui Dum-
terile pământești care se răzvrătesc București am avut ocazia să întâlnesc nezeu și poruncile oamenilor. Acei
împotriva autorității Cerului. un frate foarte credincios din biserica care se supun pas cu pas cerințelor
noastră. Numele lui era Ștefan Un- lumii și se conformează obiceiurilor
Exemple pentru învățătura noastră gureanu. A fost un privilegiu să aud ei, se vor supune puterilor existente
„Aceste lucruri li s-au întâmplat experiențele reale de viață prin care decât să se expună batjocurii, insul-
ca să ne slujească drept pilde și au au trecut credincioșii în perioada tei, amenințărilor cu închisoarea și
fost scrise pentru învățătura noas- comunistă. Ca președinte al Uniunii moartea. În vremea aceea aurul va fi
tră, peste care au venit sfârșiturile bisericii, într-o zi acest frate a fost despărțit de zgură. Evlavia cea adevă-
veacurilor.” (1 Corinteni 10:11). chemat de către autorități și intero- rată va fi deosebită clar de cea aparentă
Nu există nicio modalitate de a gat de ce cărțile religioase folosite de și superficială. Multe stele pe care
supraestima importanța învățării biserica noastră nu aveau un portret le-am admirat pentru strălucirea lor se
de la oamenii din jurul nostru. al conducătorului țării. Era obligato- vor stinge în întuneric. Acei care și-au
Învățarea de la alții nu este un pro- riu ca toate cărțile să aibă o fotografie asumat podoabele sanctuarului, dar
ces pasiv, ci unul care necesită mun- cu el pe prima pagină. Atunci răs- care nu sunt îmbrăcați cu neprihănirea
că și angajament din partea noastră. punsul fratelui nostru a fost: „Vă rog Domnului Hristos, se vor arăta atunci
Observarea experiențelor de viață să nu înțelegeți greșit; noi respec- în rușinea propriei lor goliciuni.” 12
ale altora și înțelegerea căilor lui tăm guvernul și îl recunoaștem ca „Fiecare suflet trebuie să înfrunte
Dumnezeu din Sfânta Scriptură ne o ordonanță rânduită de divinitate, puterile întunericului. Tinerii, pre-
vor fi de mare folos. dar să arătăm reverență și adorație cum și bătrânii, vor fi asaltați și toți
Lecțiile pe care le avem de învățat față de o ființă umană nu ar fi corect ar trebui să înțeleagă natura marii
din experiența tinerilor evrei din în fața lui Dumnezeu. Noi nu ne controverse dintre Hristos și Satan, și
câmpia Dura sunt foarte importante. schimbăm principiile în funcție de un ar trebui să realizeze că acest lucru îi
În viitor, mulți dintre slujitorii lui anumit partid guvernamental, ci mai privește și pe ei înșiși. Toți sunt actori
Dumnezeu, deși sunt nevinovați de degrabă ne-am rugat pentru toate. în scenă, părtași ai conflictului.” 13
infracțiuni, vor fi întăriți pentru a Noi am fost aceiași în trecut cum Iubite cititor, Dumnezeu dorește
putea suporta umilința și abuzul din suntem și acum și cum vom fi și în să te folosească în slujba sa. Există
mâna celor care, inspirați de Satan, viitor. Noi Îl iubim pe Dumnezeu și îi un loc pentru tine în această lume
sunt plini de invidie și fanatism iubim pe semenii noștri.” După mulți pe care să îl ocupi. Fiecare din noi
ani, s-a dovedit că avem un rol de jucat în ultimul act
poporul lui Dumne- al dramei. Dacă ești credincios în
zeu a respectat aceste ocuparea locului pe care Domnul
principii. dorește ca tu să îl ocupi, El va lucra
„Poporul lui în ajutorul tău și tu vei vedea mântu-
Dumnezeu va recu- irea lui Dumnezeu.
noaște cârmuirea
Referințe:
omenească drept o 1
Selected Messager, bk. 3, p. 419; 2 Testimonies, vol. 8,
orânduire de obârșie p. 27; 3 Marea Luptă, p. 591; 4 Idem (Sublinieri adă-
dumnezeiască și va ugate); 5 7 T., p. 141; 6 Spiritul Profeției, vol. 1, p. 26; 7
Patriarhi și profeți, p. 336; 8 Hristos, lumina lujmii, p.
învăța ascultarea de 308; 9 The Signs of the Times, 29 aprilie, 1897; 10 Christ
ea ca o datorie sfântă Triumphant, p. 178; 11 6 T., p. 402; 12 Profeți și Regi, p.
în sfera ei legitimă. 188; 13 The Review and Herald, 25 septembrie, 1883.

Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019 23


Sabat, 14 decembrie 2019

Când Hristos
părăsește
Sanctuarul

de Peter Cay-ohen – Filipine


(Sublinierile autorului în text)

Trăim în ultima perioadă a erei lui Dumnezeu, și mijlocește pentru îndurare și să găsim har, pentru ca
creștine, cunoscută ca perioada noi!” (Romani 8:34). să fim ajutați la vreme de nevoie.”
Laodiceea. Această perioadă, care Are această mijlocire a lui Hristos (Evrei 4:15, 16)
a început în 1844 este, de aseme- ceva de a face cu salvarea noastră? „Hristos este acum în sanctuarul
nea, denumită și Ziua antitipică a Cu siguranță! ceresc. Și ce face El? Face ispășire
Ispășirii. Hristos, Marele nostru „Mijlocirea lui Hristos în Sanctua- pentru noi, curățind sanctuarul
Preot, slujește acum în locul prea rul de sus în favoarea omului este tot de păcatele oamenilor. Așadar noi
sfânt al sanctuarului ceresc, ple- atât de importantă, pentru planul de trebuie să intrăm în sanctuar cu El
dând sângele Său înaintea Tatălui, mântuire, ca moartea Sa pe cruce,”1 prin credință, trebuie să începem
în numele nostru și făcând ispășire pentru că „El poate să mântuiască în lucrarea în sanctuarul sufletelor
pentru fărădelegile noastre. Aceasta chip desăvârșit pe cei ce se apropie noastre. Trebuie să ne curățim de
este cea de-a doua parte a lucrării de Dumnezeu prin El, pentru că El orice întinăciune. Trebuie să „ne
Sale ca „Mare Preot, care S-a așezat trăiește pururea ca să mijlocească curățim de orice întinăciune a cărnii
la dreapta scaunului de domnie al pentru ei.” (Evrei 7:25). și a duhului și să ne ducem sfințirea
măririi, în ceruri, ca slujitor al Locu- Noi avem un astfel Mare Preot, până la capăt, în frica de Dumnezeu”
lui prea sfânt și al adevăratului cort, care „poate să mântuiască în chip (2 Corinteni 7:1)... Deci, veniți și
care a fost ridicat nu de un om, ci de desăvârșit pe cei ce se apropie de umiliți-vă inimile în mărturisire și
Domnul.” (Evrei 8:1,2). Dumnezeu prin El”. Ce încurajare prin credință apucați brațul lui Hris-
Ce face Hristos în sanctuarul ar trebui să ne ofere acest adevăr? tos spre sanctuarul ceresc. Credeți
ceresc? Pavel ne spune că Hristos a „Căci n-avem un Mare Preot, care să că Hristos vă va lua mărturisirile și
intrat „chiar în cer, ca să Se înfățișeze n-aibă milă de slăbiciunile noastre; Își va ține mâinile înaintea Tată-
acum, pentru noi, înaintea lui Dum- ci unul care în toate lucrurile a fost lui – mâini care au fost zdrobite și
nezeu” (Evrei 9:24), să mijlocească ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne rănite în favoarea noastră– și va face
pentru noi. „Hristos a murit! Ba mai apropiem dar cu deplină încredere ispășire pentru toți cei care vor veni
mult, El a și înviat, stă la dreapta de scaunul harului, ca să căpătăm să mărturisească.” 2

24 Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019


Ar trebui să luăm în serios acest Am văzut că cei patru îngeri care se închinau icoanei ei.” (Apoca-
apel de a ne „curăți de orice întină- vor ține în frâu cele patru vânturi lipsa 16:2).” 4
ciune”, în timp ce „Hristos este în până când lucrarea lui Isus se va
sanctuarul ceresc... făcând ispășire isprăvi în Sanctuar și atunci vor Soarta tuturor
pentru noi”, pentru că va veni timpul veni cele șapte plăgi. Aceste plăgi este pecetluită pentru totdeauna
când Hristos va părăsi sanctuarul și i-au înfuriat pe cei răi împotriva Când Hristos va părăsi sanctua-
nu va mai exista nimeni care să facă celor neprihăniți; ei credeau că noi rul și mânia lui Dumnezeu se va re-
ispășire pentru păcatele noastre. am adus judecățile lui Dumnezeu vărsa peste cei care au respins ade-
Așteptând cu nerăbdare acea oră, asupra lor și că, dacă ne-ar șterge de vărul, vor mai fi oare oameni care să
profetul Daniel scrie: „În vremea ace- pe fața pământului, atunci plăgile ar înceapă să simtă o adevărată tristețe
ea Se va scula marele voivod Mihail, înceta. S-a dat un decret pentru a-i pentru păcat și, prin credință, să
ocrotitorul copiilor poporului tău; ucide pe sfinți, decret care i-a făcut se întoarcă la Dumnezeu pentru
căci aceasta va fi o vreme de strâm- pe aceștia să strige zi și noapte după milă și salvare? Putem fi tentați să
torare, cum n-a mai fost de când sunt izbăvire. Acesta era timpul strâmto- credem că vor fi unii răi care se vor
neamurile și până la vremea aceasta. rării lui Iacov.” 3 căi când vor suferi judecata aspră,
Dar în vremea aceea, poporul tău va Se spune că Dumnezeu va așa cum s-a întâmplat uneori de-a
fi mântuit, și anume oricine va fi găsit vărsa mânia Sa asupra celor care lungul istoriei. Dar Biblia ne spune
scris în carte.” (Daniel 12:1). au respins adevărul Său. Ce indică că nici chiar cei răi care vor suferi cu
faptul că au respins adevărul? Este „răni rele și dureroase” și care sunt
Va fi un timp de necaz semnul fiarei pe care ei îl vor primi „dogoriți de o arșiță mare”, cauzate
Comparând Daniel 12:1 cu Iuda pe frunțile lor sau pe mâinile lor. În de prima până la a patra plagă, „nu
și Apocalipsa 12:7; 1 Tesaloniceni timp ce Isus este încă în sanctuar, s-au pocăit ca să-i dea [lui Dumne-
4:16 cu Ioan 5:25, înțelegem că avertismentul celui de-al treilea zeu] slavă.” (Apocalipsa 16:2, 9).
Mihail nu este altul decât Hristos. înger urmează să fie dat locuitorilor Cei răi nu pot experimenta o
Vremea în care El Se va scula pentru pământului. (Vezi Apocalipsa 14:9- pocăință adevărată în vremea strâm-
poporul Său va veni după ce El își 11). torării, pentru că timpul de probă se
va termina lucrarea Sa în sanctuar, Acei care resping mesajul ade- va fi încheiat deja și toți vor fi luat
Apocalipsa 22:11, 12. El Se va ridica, vărului celui de-al treilea înger vor
deja decizia irevocabilă, fie pentru
Își va pune haina răzbunării și apoi, primi semnul fiarei pe frunțile lor
viața veșnică, fie pentru moarte
mânia lui Dumnezeu, cele șapte sau pe mâinile lor, ca dovadă a neac-
veșnică. De atunci înainte nu va mai
plăgi descrise în Apocalipsa capi- ceptării lui Dumnezeu și a deciziei
exista nicio trecere dintr-o parte în
tolul 16, se va revărsa în timpul de lor de a se închina fiarei în locul Cre-
alta sau schimbare de tabere între
strâmtorare. atorului lor, așa cum a cerut primul
cei buni și cei răi. Nu va mai fi posibil
Ellen White a primit o viziune înger. Pentru că el zice „cu glas tare:
pentru cel rău să fie convertit pentru
asupra acestui timp de strâmtorare. „Temeți-vă de Dumnezeu, și dați-i
a deveni neprihănit. Cei răi vor ră-
Ea a scris: „Am fost luată în viziune slavă, căci a venit ceasul judecății
mâne nelegiuiți și cei neprihăniți și
în Sfânta Sfintelor, unde L-am văzut Lui; și închinați-vă Celui ce a făcut
sfinți vor rămâne neprihăniți și sfinți
pe Isus mijlocind încă pentru Isra- cerul și pământul, marea și izvoarele
pentru totdeauna. (Vezi Apocalipsa
el… Apoi am văzut că Isus nu avea apelor!” (Apocalipsa 14:7).
De aceea „când Hristos Își înce- 22:11).
să părăsească Locul Preasfânt până
tează mijlocirea în Sanctuar, mânia Când se va încheia timpul de
când nu avea să fie hotărât fiecare
Sa neamestecată cu milă va fi probă pentru omenire? Acest
caz, fie pentru mântuire, fie pentru
dezlănțuită împotriva tuturor acelo- eveniment va avea loc chiar înainte
nimicire, și că mânia lui Dumnezeu
ra care se închină fiarei și icoanei ei de venirea lui Isus pe norii cerului.
nu putea veni până când Isus nu-Și
și primesc semnul ei (Apocalipsa 14, Acest lucru este evident prin faptul
terminase lucrarea în Sfânta Sfinte-
lor, până nu-Și scosese veșmintele de 9, 10). Plăgile care au căzut asupra că vestea solemnă că cei neprihăniți
preot și nu Își pusese hainele răzbu- Egiptului, atunci când Dumnezeu și cei răi vor rămâne așa cum sunt va
nării. Atunci Isus nu va mai sta între era pe punctul de a-l elibera pe Is- fi urmată imediat de declarația lui
Tatăl și om, iar Dumnezeu nu va rael, erau asemănătoare în caracter Isus: „Iată, Eu vin curând; și răsplata
mai păstra tăcerea, ci Își va revărsa cu acele judecăți mai teribile și mai Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia
mânia asupra celor care au respins întinse, care urmează să cadă peste după fapta lui.” (Apocalipsa 22:12).
adevărul Său. Am văzut... [că atunci] lume chiar înainte de eliberarea „Când lucrarea judecății de cer-
când Marele nostru Preot Își va fi finală a poporului lui Dumnezeu. cetare se încheie, soarta tuturor va
sfârșit lucrarea din Sanctuar, Se va Descriind aceste calamități îngrozi- fi hotărâtă pentru viață sau pentru
ridica, Își va pune hainele răzbunării toare, scriitorul Apocalipsei spune: moarte. Timpul de har se încheie
și apoi vor fi revărsate ultimele „O rană rea și dureroasă i-a lovit pe cu puțin înainte de venirea Dom-
șapte plăgi. oamenii care aveau semnul fiarei și nului pe norii cerului.” 5

Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019 25


Data exactă când se va încheia tim- oameni vor vedea și vor înțelege Dar sfinții nu aveau nimic pentru
pul de probă nu este descoperită adevărul.” 7 ei. Fusese vărsată ultima lacrimă
Domnul ne-a descoperit că timpul „Timpul judecăților distructive pentru păcătoși, fusese înălțată
nostru de probă se va încheia când ale lui Dumnezeu este un timp de în- ultima rugăciune agonizantă, fusese
Hristos va părăsi sanctuarul, înainte durare pentru cei care nu au ocazia purtată ultima povară, fusese dată
ca Hristos să vină pe norii cerului. să învețe ce este adevărul. Domnul ultima avertizare. Dulcele glas al
Dar data exactă când se va încheia îi va privi cu tandrețe. Inima Lui de îndurării nu avea să-i mai îmbie
timpul de probă nu ne este relatată. milă este atinsă; Mâna Lui este încă vreodată. Când sfinții și tot cerul
„Dumnezeu nu ne-a descoperit întinsă pentru a salva, în timp ce au fost interesați de mântuirea lor,
data când se va încheia… timpul de ușa este închisă pentru cei care nu ei nu au avut niciun interes față de
probă. Lucrurile descoperite sunt doresc să intre. Unui număr mare propriile lor persoane. Le-a fost
cele pe care trebuie să le primim de oameni, care în aceste ultime zile pusă înainte viața și moartea. Mulți
pentru noi și pentru copiii noștri, aud pentru prima dată adevărul, le au dorit viața, dar nu au făcut niciun
dar să nu căutăm să cunoaștem lu- va fi îngăduit să intre.” 8 efort pentru a o obține. Ei nu au ales
crurile care au fost păstrate în taină viața, și acum nu mai exista niciun
Timpul de probă se va sfârși deo- strop de sânge ispășitor pentru a-i
în consiliile Celui Atotputernic. dată, pe neașteptate
Am primit scrisori în care sunt curăți pe cei vinovați, nici un Mân-
întrebată dacă am vreo lumină „Pe tăcute și pe neobservate, tuitor plin de compasiune, care să
deosebită cu privire la data când la fel ca hoțul în miez de noapte, pledeze în favoarea lor și să strige:
se va încheia timpul de probă, iar va veni ora hotărâtoare, care va „Cruță-l, cruță-l pe păcătos încă
eu răspund că am de vestit numai stabili soarta fiecărui om, retragerea puțină vreme”. Tot cerul se unise cu
solia aceasta, și anume că acum este finală a darului milei de la oame- Isus în timp ce auziseră cuvintele
timpul să lucrăm, câtă vreme este zi, nii vinovați... În timp ce omul de înfricoșătoare: „S-a împlinit! S-a
pentru că vine noaptea, când nimeni afaceri este captivat de urmărirea sfârșit!”. Planul de mântuire fusese
nu poate să lucreze. Acum, chiar câștigului, în timp ce iubitorul de împlinit, dar puțini aleseseră să-l ac-
acum, este timpul să veghem, să plăceri caută satisfacerea poftelor, în cepte. Și, în timp ce glasul cel dulce
lucrăm, să așteptăm... Totuși nu există timp ce fiica modei își aranjează po- al îndurării se stingea, frica și groaza
nicio poruncă dată cuiva de a cerceta doabele, s-ar putea ca în ceasul acela îi cuprindea pe cei răi. Cu o îngrozi-
Scriptura cu scopul de a stabili, dacă Judecătorul întregului pământ să toare claritate, ei au auzit cuvintele:
este posibil, când se va încheia timpul rostească sentința: „Ai fost cântărit „Prea târziu! Prea târziu!”
de probă. Dumnezeu nu are nicio în cumpănă și ai fost găsit prea ușor.” Cei care nu prețuiseră Cuvântul
astfel de solie pentru buzele muritoa- (Daniel 5:27).” 9 lui Dumnezeu se grăbeau încoace și
re. El nu a desemnat niciun muritor „Locuitorii pământului nu vor ști încolo, rătăcind de pe o mare pe alta și
care să spună lucrurile pe care El le-a când hotărârea irevocabilă a Sanctua- de la miază-noapte la răsărit pen-
ascuns în consiliile Sale tainice.” 6 rului a fost pronunțată și soarta lumii tru a căuta Cuvântul lui Dumnezeu.
Aceasta se referă, desigur, la a fost stabilită pentru totdeauna.” 10 Îngerul lui Dumnezeu a spus: „Nu-l
încheierea generală a timpului de vor găsi. Este foamete în țară; nu o
probă pentru omenire. Totuși trebuie
Un timp de foamete după Cuvântul foamete de pâine, nici sete de apă, ci
lui Dumnezeu de a auzi cuvintele Domnului. Ce n-ar
să avem în minte faptul că „judecata
începe chiar de la casa lui Dumne- Biblia profetizează despre o foa- da ei pentru un cuvânt de aprobare
zeu” (1 Petru 4:17 – NTR) și încheie- mete după Cuvântul lui Dumnezeu din partea lui Dumnezeu! Dar nu, ei
rea timpului de probă pentru fiecare care urmează să vină. (Vezi Amos trebuie să flămânzească și să înseteze
individual nu coincide neapărat cu 8:11, 12). mai departe. Zi după zi au disprețuit
momentul când Hristos părăsește Când va fi această foamete după mântuirea, prețuind comorile și plăce-
sanctuarul. Timpul de probă se va auzirea Cuvântului Domnului? Spiri- rea pământească mai mult decât orice
încheia, pentru cei care au cunoscut tul profetic ne spune că va veni după comoară și perspectivă cerească. Ei
adevărul prezent, înainte de a se ce Hristos părăsește sanctuarul, L-au respins pe Isus și i-au disprețuit
încheia pentru cei care nu au auzit după ce timpul de probă va fi deja pe sfinții Lui. Cei necurați trebuie să
niciodată de adevărurile acestui timp. încheiat și în timp ce plăgile sunt rămână necurați pentru totdeauna.” 11
Mesagerul Domnului explică: „eu revărsate peste pământ. În viziune a
nu rostesc propriile cuvinte când Nu mai este un alt timp de probă
fost arătat:
spun că Duhul lui Dumnezeu îi va „Plăgile cădeau asupra locui- Noi trebuie să facem tot ce
ocoli pe acei care au trecut prin ziua torilor pământului. Unii Îl acuzau putem mai bine în ocaziile pe care le
încercării și a ocaziei lor, dar nu au pe Dumnezeu și Îl blestemau. Alții avem acum. Un alt timp de încerca-
deosebit vocea lui Dumnezeu și nici se grăbeau la cei din poporul lui re, în care să ne pregătim pentru cer,
nu au prețuit îndemnurile Duhului. Dumnezeu și îi implorau să-i învețe nu ni se va mai acorda. Acesta este
În ceasul al unsprezecelea, mii de cum să scape de judecățile Lui. singurul și ultimul nostru prilej de

26 Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019


a ne forma caracterul care ne va ca- vremea strâmtorării, ca ei să nu fie afară de păcătos” (Romani 7:13)
lifica pentru căminul viitor, pe care atinși de plăgi. Ellen G. White a spus: în percepția noastră, ca să putem
Domnul l-a pregătit pentru toți cei „Am văzut o apărătoare pe care o să îl evităm. Nu mai trebuie să fim
care ascultă poruncile Lui… trăgea Dumnezeu asupra poporu- indiferenți față de păcat. (Vezi Ezechi-
Fiecare va fi verificat și încercat lui Său pentru a-i proteja în timpul el 9:4).
potrivit cu lumina pe care a avut-o. strâmtorării; și fiecare suflet care „Acum, când Marele nostru Preot
Cei care se întorc de la adevăr spre era hotărât pentru adevăr și care era face ispășire pentru noi, trebuie să
teorii omenești nu vor mai avea un curat la inimă, avea să fie acoperit cu căutăm să devenim desăvârșiți în
alt timp de încercare. Nu va fi un apărătoarea Celui Atotputernic.” 14 Hristos. Nici măcar printr-un gând
mileniu pământesc. Dacă, după ce „Am văzut că Satan lucra în Mântuitorul nostru n-a putut fi adus
Duhul Sfânt a adus convingerea în aceste moduri pentru a-i distrage, să Se supună puterii ispitei. Satan
inima lor, s-au împotrivit adevărului amăgi și îndepărta pe cei din po- găsește în inimile omenești un loc
și și-au folosit influența pentru a porul lui Dumnezeu, chiar acum, unde-și poate câștiga un punct de
închide calea, astfel încât nici alții în acest timp al sigilării... Satan își sprijin; o dorință păcătoasă este
să nu-l primească, nu vor mai fi încerca toate tertipurile pentru a-i nutrită, prin care ispitele lui își mani-
niciodată convinși. Ei nu au căutat ține acolo unde erau, până avea să festă puterea. Dar Hristos a declarat
să-și transforme caracterul în timpul treacă vremea sigilării, până când despre Sine: „Vine stăpânitorul lumii
de probă acordat lor, și Hristos nu le apărătoarea avea să fie trasă peste acesteia. El n-are nimic în Mine”
va mai da prilejul s-o ia iarăși de la poporul lui Dumnezeu, iar ei să fie (Ioan 14:30). Satan n-a putut găsi
început. Hotărârea va fi definitivă.” 12 lăsați fără un loc în care să se adăpos- nimic în Fiul lui Dumnezeu care
tească de mânia arzătoare a lui Dum- să-i fi oferit posibilitatea biruinței.
Protecția noastră în timpul de probă nezeu, din ultimele șapte plăgi.” 15 El păzise poruncile Tatălui Său și
Am văzut că atunci când Hristos Aceasta înseamnă că propria în El nu era niciun păcat pe care
va părăsi sanctuarul și timpul de pro- noastră protecție în vremea de Satan să-l poată exploata spre
bă se va încheia, cei nedrepți și mur- strâmtorare este să avem sigiliul folosul lui. Aceasta este starea în
dari vor primi pe frunte sau pe mână Dumnezeului celui viu pe frunțile care trebuie să fie găsiți acei care
semnul fiarei și vor bea din vinul noastre, ca să putem fi protejați de vor sta în timpul strâmtorării.”17
mâniei lui Dumnezeu, ultimele șapte urgia plăgilor. A fi sigilat înseamnă a „Niciunul dintre noi nu va primi
plăgi se vor revărsa fără milă; și vor fi fi întemeiat în adevăr, „ca să nu mai sigiliul lui Dumnezeu, atâta timp cât
chinuiți cu foc și pucioasă în prezența fim copii, plutind încoace și încolo, caracterele noastre au o zbârcitură
sfinților îngeri și în prezența Mielului. purtați de orice vânt de învățătură, sau o pată pe ele. Nouă ne este lăsa-
Dar ce se va întâmpla cu cei prin viclenia oamenilor și prin tă remedierea caracterelor noastre,
neprihăniți și sfinți? Vor fi ei osândiți șiretenia lor în mijloacele de amăgi- curățirea templului sufletului de
de plăgi împreună cu cei răi? Cu re” (Efeseni 4:14). orice întinăciune. Atunci, ploaia
siguranță nu! Înainte să se încheie „De îndată ce poporul lui Dum- târzie va cădea asupra noastră, așa
timpul de probă care vestește timpul nezeu este pecetluit fiecare pe cum ploaia timpurie a căzut asupra
de strâmtorare ei vor fi sigilați cu frunțile lor – nu este ca orice sigiliu ucenicilor în Ziua Cincizecimii.” 18
sigiliul viului Dumnezeu. sau semn care poate fi văzut, ci o Remarcați că pentru sigilare și
Mesagerul Domnului descrie: „Am întemeiere în adevăr, atât din punct pentru ploaia târzie sunt aceleași
văzut timpul de strâmtorare, cum nu de vedere intelectual cât și spiritual, condiții. Ioan ne spune că cei care
a mai fost niciodată până acum – Isus așa încât nu poate fi mutat.” 16 primesc sigiliul lui Dumnezeu sunt
mi-a spus că este vremea strâmtoră- Mai mult, pentru a fi pecetluiți, sfinți: „Și în gura lor nu s-a găsit
rii lui Iacov și că noi vom fi izbăviți trebuie să ne îndepărtăm de nele- minciună, căci sunt fără vină înain-
din ea de glasul lui Dumnezeu. Chiar giuire. Este scris, „Oricine rostește tea scaunului de domnie al lui Dum-
înainte de a intra [în timpul de strâm- Numele Domnului, să se depărteze nezeu.” (Apocalipsa 14:5). Pentru a
torare], noi toți am primit sigiliul de fărădelege!” (2 Timotei 2:19). fi sigilați, prin harul lui Dumnezeu,
viului Dumnezeu. Apoi am văzut cei Ca noi să putem fi sigilați, păcatul trebuie să biruim păcatul înainte ca
patru îngeri care încetează să mai nostru trebuie „să se arate din cale Isus să părăsească locul preasfânt
țină cele patru vânturi. Și am văzut din sanctuarul ceresc.
foamete, ciumă și sabie, națiune Referințe:
ridicându-se împotriva altei națiuni, 1
Marea luptă, p. 489; 2 The Ellen G. White 1888
Materials, p. 127; 3 Early Writings, pp. 36, 37; 4 Marea
și întreaga lume era în confuzie.” 13 luptă, pp. 627, 628; 5 Idem, p. 490; 6 The Review and
Herald, 9 oct. 1894; 7 Selected Messages, bk. 2, p. 16;
Singura noastră siguranță 8 Comentarii Biblice, vol. 7, p. 979, 9 Marea luptă, p.
491; 10 Idem, p. 615; 11 Scrieri Timpurii, pp. 281, 282;
Sigiliul Dumnezeului cel viu este o 12
Evenimentele ultimelor zile, pp. 236, 237; 13 Day-
Star, 14 martie, 1846; 14 Scrieri timpurii, p. 43;
protecție a celui Atotputernic asupra 15
Idem, p. 44; 16 Comentarii Biblice, vol. 4., p. 1161;
poporului Său pentru a-i proteja în 17
Marea luptă, p. 623; 18 Testimonies, vol. 5, p. 214.

Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019 27


Duminică, 15 decembrie 2019

Fe r i c i t a
nădejde

de Abel Morales – Argentina

Sunt interesante de vizitat rele și luna, adică echilibrul spiritual indu-te să obții putere și tinerețe
renumitele Morminte Regale ale perfect între întuneric și lumină, pe veșnică, constituie cea mai zadarni-
Muzeului Sipán din orașul Lamba- care voia el să îl atingă. că speranță. Dar ceea ce este și mai
yeque, Peru, unde este expus trusoul • Câteva piese pe fața lui, care regretabil este cazul celor care, fiind
domnitorului Sipánului, un vechi prezintă forme anatomice: nas, ochi, conștienți de Evanghelia veșnică,
conducător al culturii Moche. Acest dinți și acoperitoare de urechi, toate suferă o astfel de nebunie:
conducător a domnit în partea de forjate din aur curat, evidențiind „Solomon ședea pe un tron de
nord a actualului teritoriu al acestei dorința de a i se imortaliza fața. fildeș, treptele erau de aur curat,
țări, în secolul al treilea d. Hr. • Pictura procesiunii funerare cu având de o parte și de alta șase lei de
În 1987 o echipă de specialiști au ceea ce se înțelege a fi soția sa, două aur. Ochii lui se aținteau asupra celor
făcut săpături în această zonă arheo- concubine, liderul militar, un om de mai frumoase grădini cultivate cu cea
logică, recunoscută drept principala veghe, un soldat, precum și un copil, mai înaltă îngrijire. Acestea ofereau
descoperire pre-incașă a secolului un câine și două lame (un animal in- priveliști încântătoare, aranjate să se
XX în America de Sud. digen din regiunea andină, sacrificat asemene, pe cât posibil cu grădina
Împreună cu trupul mumificat al în favoarea lui). Eden. Arbori și arbuști aleși și flori
domnitorului Sipánului, se mai pot Toate acestea indică nucleul spe- de toate soiurile fuseseră aduse din
descoperi câteva idei despre viața ranțelor sale spirituale, și anume: diferite țări străine pentru a împodo-
lui personală și dorințele sale: a trăi veșnic cu obiectele sale și cu bi grădinile palatului. Păsărele de tot
• Îmbrăcămintea lui regală, dezvălu- oamenii cei mai prețioși pentru el. soiul cu penele lor colorate în tot felul
ind dorința lui arogantă de a-și per- de culori strălucitoare, zburau din
petua stăpânirea dincolo de moarte. O speranță zadarnică copac în copac, umplând văzduhul
• Diferite înfățișări ale zeului Al „Cei ce se lipesc de idoli deșerți cu răsunetul cântărilor lor plăcute.
Paec, divinitatea supremă pe care el îndepărtează îndurarea de la ei.” Mulțime de slujitori tineri, îmbrăcați
o venera. (Iona 2:8). și decorați splendid, așteptau să-i
• Un colier de aur și argint făcut din Să trăiești în această lume cum a împlinească și cea mai neînsemnată
douăzeci de alune, simbolizând soa- trăit domnitorul Sipánului, strădu- dorință. Scene de veselie, de muzică,

28 Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019


de sport și de jocuri erau aranjate camera cu expresii de bucurie și Acesta era un oraș frumos, dar
astfel să distreze pe împărat. Toate speranță. Atitudinea lui a exercitat din acel moment a început să se
acestea necesitau cheltuieli de sume o putere vindecătoare în toată ființa deterioreze. Oamenii nu își mai
mari de bani. sa, precum și în cei care îl ajutau. reparau casele și nu mai aveau grijă
Dar toată această desfășurare Îți poți imagina finalul? Într-o de grădinile lor – și ceea ce fusese
de mijloace distractive nu făceau pe zi am intrat în camera sa după cum odată un orășel frumos a devenit un
Solomon să se simtă fericit. El ședea era rutina noastră și am observat o cartier mizerabil. De ce s-a întâm-
pe tronul său magnific cu privirea situație neobișnuită. Pacientul era în plat o astfel de schimbare? Ei își
încruntată și întunecată de descura- baie, dar noi nu înțelegeam tăcerea pierduseră speranța.
jare. Această risipă extravagantă de persistentă. Într-un final am intrat să Mulți creștini care au încetat
bani lăsase urme adânci pe fața sa vedem ce se întâmplase cu el. Am des- să mai studieze profeția nu mai au
frumoasă și inteligentă de altădată. coperit că avea ceva în cavitatea buca- o speranță autentică pentru viito-
O schimbare tristă se petrecuse în lă, care îl împiedica să vorbească. Era rul glorios al bisericii. Pierderea
tânărul Solomon. Fața sa era brăz- o tumoare de mărimea unei portocale speranței lor are ca rezultat o viață
dată de trăsături de îngrijorare și de medii. Urmând indicația personalului inactivă și mizerabilă.
nefericire și purta semnele expre- de serviciu, a fost dus imediat la labo- „Revenirea Domnului a fost în
sive ale abuzurilor lui senzuale. Bu- ratorul Policlinicii din centrul orașului toate veacurile nădejdea urmașilor
zele lui stau gata să izbucnească în Curitiba, unde s-a constatat că era o Săi adevărați. Făgăduința Mântuito-
reproșuri la cea mai ușoară abatere masă tumorală canceroasă, desprinsă rului la despărțirea de pe Muntele
de la voința lui.” întreagă, în mod natural și miraculos Măslinilor, că va reveni, a luminat
Nervii lui zdruncinați și cor- de la rădăcină. viitorul ucenicilor Săi, umplându-
pul lui slăbit dădeau pe față re- În ziua în care i s-a dat vestea, noi le inimile de bucurie și nădejde pe
zultatul violării legilor naturii. eram lângă el și l-am văzut tresăl- care suferința și încercările nu le
El mărturisește despre viața lui tând de bucurie. Ne-a îmbrățișat pot întuneca. În mijlocul suferinței
risipită, despre goana lui zadarnică și a folosit o expresie care nu se va și a persecuției, „arătarea marelui
după fericire. El exclamă îndurerat: șterge niciodată din mintea mea. nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus
„Totul este deșertăciune și goană El a exclamat: „Încă din prima zi, Hristos” a fost „fericita nădejde”...”
după vânt”. 1 am avut speranță în aceste metode „Din temniță, de la rug, de pe
naturiste!” eșafod, unde sfinții și martirii au
Trăiește plin de speranță! Nu l-am mai văzut pe acel tânăr mărturisit despre adevăr, vine
La Școala Misionară Ebenezer după aceea, dar putem fi siguri că de-a lungul veacurilor exprimarea
din Brazilia, studenții dau o mână nădejdea a mișcat brațul divin și a credinței și a nădejdii lor. Fiind „si-
de ajutor la Spitalul Naturist Oasis declanșat un răspuns fiziologic care guri de învierea Sa și, în consecință,
Paranaense. Cu o anumită ocazie, i-a inundat organismul cu sănătate – și de învierea lor la revenirea Sa,
doi pacienți au fost internați cu deci cu siguranță, tumoarea nu mai pentru motivul acesta”, spune unul
cancer în stadiu terminal. Unul din- avea un mediu în care să se dezvolte. dintre acești creștini, „ei nu se
tre ei primea vizite periodice de la Dacă învățăm să trăim în nădej- temeau de moarte și se constata că
soția și copiii săi. În conversațiile lor, de, vom umple aerul cu expresii de erau mai presus de ea”. 2
pacientul impregna aerul cu lamen- victorie, care îi vor contamina chiar „Grăbește, o, Doamne, această zi
tări și expresii negative. Observând și pe cei mai deznădăjduiți. binecuvântată!” Aceasta era nădej-
fața soției sale de fiecare dată când dea bisericii apostolice, a „bisericii
O nădejde activă din pustie” și a reformatorilor.” 3
el exprima neîncredere în trata-
mentele naturale simple, atitudinea În regiunea New England din Din timpurile străvechi Scripturi-
lui negativă era evidentă. Ea ne-a Statele Unite, oamenii aveau nevo- le au declarat certitudinea revenirii
întrebat: „Cum îl pot încuraja pe ie să construiască un baraj foarte lui Hristos, încurajând biserica să
acest om care este pierdut datorită important pentru a genera energie. rămână activă. Mai mult decât atât,
propriei lui negativități?“ Câteva luni Pe terenul pe care era făcut proiec- profețiile descriu semnele astfel în-
mai târziu, acest pacient a murit în tul se afla un sat cu case frumoase. cât toată lumea să știe timpul în care
împrejurări nefericite. Guvernul a comunicat locuitorilor: trăiește și să se pregătească.
În capătul celălalt al aceleiași „Executarea acestui proiect va dura
Semne ale speranței
camere, se desfășura o imagine dia- mulți ani, deși am semnat deja con-
metral opusă. Un pacient cu condiții tractul, iar casele voastre sunt acum „Descoperitorul descrie astfel
de sănătate similare – un om care proprietatea Statelor Unite, deci primul dintre semnele care preced a
nu avea nici măcar binecuvântarea veți avea voie să locuiți în ele pentru doua venire: „S-a făcut un mare cu-
unor vizitatori – se comporta foarte încă o perioadă scurtă de timp, până tremur de pământ, soarele s-a făcut
diferit. De fiecare dată când intram într-o zi când va trebui să părăsiți negru ca un sac de păr, și luna s-a
să aplicăm un tratament, el umplea definitiv zona.” făcut ca sângele” (Apocalipsa 6:12).”

Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019 29


„Aceste semne au fost văzute Principii de interpretare care au al unei vieți fără speranță – o viață
înainte de începutul secolului al confirmat speranța care inevitabil devine neglijentă
XIX-lea. Și ca o împlinire a acestei și indiferentă. Aș dori să analizăm
„În anul 1840, o altă împlinire
proorocii, în anul 1755 a avut loc rezultatele contradictorii pe care
remarcabilă a profeției a stârnit un
cel mai groaznic cutremur care a adevărata „Nădejde Binecuvântată”
interes larg răspândit. Cu doi ani mai
fost înregistrat vreodată. Deși este le va avea asupra vieții mele și a
înainte, Josiah Litch, unul dintre pas-
cunoscut în general sub numele dumneavoastră:
torii conducători ai predicării celei de
de cutremurul din Lisabona, el s-a a doua veniri, a publicat o expunere
întins pe o mare parte din Europa,
Efectele adevăratei nădejdi
cu privire la Apocalipsa capitolul 9,
Africa și America. A fost simțit în prezicând căderea Imperiului Oto- „Atunci când Se va arăta El, vom
Groenlanda, în Indiile de Vest, în man. După calculele sale, această fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa
insulele Madeira, în Norvegia și Sue- putere urma să fie zdrobită... ea se cum este. Oricine are nădejdea
dia, Marea Britanie și Irlanda. El s-a va termina la 11 August 1840, când aceasta în El, se curățește, după cum
extins pe o suprafață de 4 milioane puterea otomană din Constantinopol El este curat.” (1 Ioan 3:2, 3).
de mile pătrate. În Africa, șocul a se aștepta ca să cadă. Și lucrul acesta „Dumnezeul păcii să vă
fost aproape tot atât de puternic ca cred că se va produce.” - Josiah Litch, sfințească El Însuși pe deplin și
și în Europa.” 4 în Signs of the Times, și Expositor of duhul vostru, sufletul vostru și tru-
„Douăzeci și cinci de ani mai Prophecy, 1 august 1840. pul vostru să fie păzite întregi, fără
târziu, a apărut al doilea semn „Chiar la data fixată, Turcia, prihană la venirea Domnului nostru
menționat în profeție - întunecarea prin ambasadorii ei, a acceptat Isus Hristos.” (1 Tesaloniceni 5:23).
soarelui și a lunii... La 19 mai 1780, protecția puterilor aliate ale Eu- Oriunde cuvântul lui Dumnezeu
această profeție s-a împlinit... ropei, așezându-se în felul acesta a fost predicat în mod credincios,
Păsările s-au retras în cotețe sub controlul popoarelor creștine. acei care au fost convertiți au adus
și s-au dus la culcare, vitele s-au Evenimentul a împlinit profeția cu roade vrednice de pocăință. „Ei au
înapoiat în staul ca pentru noapte exactitate. Când s-a aflat, mulțimile crezut și au fost botezați și apoi s-au
și rumegau. Broaștele orăcăiau, s-au convins de corectitudinea ridicat să meargă într-o viață nouă,
păsările cântau cântece de seară, iar principiilor de interpretare profetică făpturi noi în Hristos Isus; nu pentru
liliecii zburau. Însă oamenii știau că adoptate de Miller și colaboratorii a se modela după poftele de mai
nu venise noaptea...” 5 săi și un impuls minunat a fost dat înainte, ci prin credința în Fiul lui
„După miezul nopții întunericul a mișcării advente.” 8 Dumnezeu, să calce pe urmele Sale,
dispărut, iar luna, când a fost văzută să reflecte caracterul Său și să se
imediat după aceea, avea culoarea Dar de ce atât de mulți sunt curățească, după cum El Însuși este
sângelui. indiferenți? curat. Lucrurile pe care odinioară le
Ziua de 19 mai 1780 a rămas „Când Mântuitorul a arătat urau, acum le iubeau, iar lucrurile
în istorie ca „Ziua întunecoasă”. urmașilor Săi semnele revenirii Sale, pe care odată le iubeau, acum le
Din vremea lui Moise n-a mai fost El a profetizat starea de păcătoșenie urau. Cel mândru și încrezut în sine
o întunecime de aceeași densitate, care va exista chiar înainte de a a devenit blând și umil cu inima. Cel
întindere și durată, care să fi fost doua Sa venire. Ca și în zilele lui Noe, arogant și înfumurat a devenit serios
înregistrată vreodată.” 6 urma să fie o activitate și o alergare și modest. Cel profan a devenit res-
„În anul 1833, la doi ani după ce după afaceri lumești și după căuta- pectuos, bețivul a devenit sobru și
Miller începuse să prezinte în public rea de plăceri —oamenii urma să desfrânatul a devenit curat. Modele
dovezile cu privire la apropiata cumpere, să vândă, să planteze, să deșarte ale lumii au fost părăsite.” 10
venire a lui Hristos, a apărut ultimul construiască, să ceară și să dea în Preaiubiților, dacă nădejdea
din semnele care fuseseră prezise de căsătorie — împreună cu uitarea lui noastră este autentică, nu numai că
Mântuitorul ca semn al venirii Sale Dumnezeu și a vieții viitoare. Pentru vom tânji ca Hristos să Se întoarcă
pentru a doua oară. Căci Însuși Isus acei care vor trăi în vremea aceasta, pe pământ a doua oară, dar scopul
spusese: „Stelele vor cădea din cer” sfatul lui Hristos este: „Luați seama nostru principal va fi ca El să Se
(Matei 24:29)... la voi înșivă, ca nu cumva să vi se întoarcă definitiv în viețile noastre
Această profeție și-a găsit o îngreuneze inimile cu îmbuibare de și, ca urmare, în biserică. Dorința
împlinire impresionantă și izbitoare mâncare și băutură, și cu îngrijorări- noastră ar trebui să fie să alungăm
în marea ploaie meteorică din 13 le vieții acesteia, și astfel ziua aceea dușmanul sufletelor din mijlocul
noiembrie 1833. să vină fără veste asupra voastră.” nostru, împreună cu distragerile
Aceasta a fost manifestarea (Luca 21:34).” 9 lumii care ne îndepărtează de Isus
cea mai întinsă și magnifică a unei Orbirea spirituală, lăcomia, în viața noastră de zi cu zi. Satan
căderi de stele care a fost raportată apostazia, îmbuibarea și senzualita- pune stăpânire pe inimă, trimițând
vreodată.” 7 tea nelegiuită sunt rezultatul sigur demoni cu misiuni specifice de a

30 Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019


declanșa diferite tendințe spre rău, trebui să ne descurajăm, pentru că socotiți neprihăniți prin harul Lui, să
care să ne separe de Domnul nostru. Spiritul Profetic spune că: „Nimeni ne facem în nădejde moștenitori ai
altul în afară de Hristos nu poate vieții veșnice.” (Tit 3:3-7).
Demoni concreți? remodela caracterul care a fost
ruinat de păcat. El a venit să alunge Ce fel de speranță am eu?
Să luăm în considerare câteva
pasaje din Spiritul Profetic cu privire demonii care puseseră stăpânire pe Observând pe majoritatea din
la demonii care atacă în mod specific voința omului.” 14 biserică astăzi, se naște o întrebare:
punctele noastre slabe. Chiar și în cazul lui Iuda Iscario- Va fi speranța noastră una frivolă,
„Spiritele rele, la început create teanul: „Dacă ar fi vrut să își deschi- ca cea a domnitorului din Sipán?
fără păcat, erau egale în natură, dă inima față de Hristos, harul dum- Irosesc eu bunăvoința lui Dumnezeu
putere și slavă cu ființele sfinte, nezeiesc ar fi îndepărtat demonul așa cum a făcut Regele Solomon?
care acum sunt solii lui Dumnezeu. egoismului”. 15 S-a stins în noi speranța activă și
Dar, căzute prin păcat, ele s-au unit În cele din urmă, Maria, „care fu- arzătoare a bisericii apostolice și a
pentru dezonorarea lui Dumnezeu și sese decăzută și a cărei minte fusese reformatorilor?
pentru distrugerea oamenilor. Unite o locuință a demonilor, ajunsese Ce se întâmplă în viețile noas-
cu Satan în răzvrătirea sa și aruncate foarte aproape de Mântuitorul prin tre – ne-am răcit? Devotamentul
din ceruri odată cu el, au colaborat comuniune și slujire.” 16 crescând pentru câștigul de bani
cu el de-a lungul veacurilor în lupta „Domnul Hristos poate ajun- înlocuiește oare devotamentul meu
împotriva autorității divine. În Scrip- ge la cele mai mari adâncimi ale personal? Ne-a făcut cumva dorința
tură se spune despre confederația și suferinței și degradării omenești. El de a fi o biserică populară să plasăm
despre conducerea lor, despre diferi- ne poate da ajutor să biruim chiar și acea zi solemnă în viitor, când se va
tele lor categorii, despre inteligența acest demon al necumpătării.” 17 încheia ordinea actuală a lucrurilor?
și despre viclenia lor și despre În 1927 submarinul S-4 s-a scu- Să exclamăm și noi cu profetul
fundat în Golful Mexic. Multe nave mesianic: „o, de ai despica cerurile și
planurile lor răutăcioase împotriva
au venit repede în ajutorul echipaju- de Te-ai coborî, să se topească munții
păcii și fericirii oamenilor.” 11
lui. În timpul manevrelor de salvare, înaintea Ta” (Isaia 64:1 engl.KJV).
„Demonul geloziei s-a furișat în
un scafandru abil a auzit un sunet în Fraților, fie ca această dorință
inima împăratului [Saul]. El s-a mâ-
pereții metalici ai navei; era un me- puternică să ne conducă individual
niat pentru că David a fost pus mai
saj în codul Morse. A descifrat codul și ca popor să trăim ca adevărați
presus de el.” 12
și a transmis mesajul imediat: „Echi- creștini!
Când Isus a venit pe pământ „tru-
pajul submarinului pune o întreba- „Primii creștini au fost cu ade-
pul ființelor omenești, făcut pentru a fi
re, vor să știe: „Este vreo speranță? vărat un popor deosebit. Compor-
un locaș al lui Dumnezeu, devenise un
Este vreo speranță?” Aceasta este tamentul fără reproș și credința lor
locaș al demonilor. Simțurile, nervii,
ceea ce lumea vrea să știe și este neclintită erau o mustrare continuă,
pasiunile, mădularele oamenilor erau
rândul nostru să le reamintim căci care tulbura pacea păcătoșilor. Deși
influențate de agenți supranaturali, noi trăim în același fel: puțini la număr, fără avere, poziție
prin satisfacerea celor mai josnice În vremea aceea „erați fără Hris- sau titluri, ei produceau teamă făcă-
plăceri. Pe chipurile oamenilor era tos, fără drept de cetățenie în Israel, torilor de rele, când erau cunoscute
imprimată chiar pecetea demonilor.” 13 străini de legămintele făgăduinței, învățăturile și caracterul lor.” 18
Pasajele care au fost citate mai fără nădejde și fără Dumnezeu în Atunci lumea nu va mai putea
sus sunt foarte clare. Satan își aran- lume.” (Efeseni 2:12). nega că Mișcarea de Reformă sunt
jează agenții să lovească în punctele „Căci și noi eram altădată fără acei oameni care așteaptă „fericita
noastre slabe, ca să ne conformăm minte, neascultători, rătăciți, robiți nădejde și arătarea plină de slavă a
la indolență. Dacă eu sunt lacom, de tot felul de pofte și de plăceri, marelui nostru Dumnezeu și Mântu-
bârfitor, necinstit, egoist, necumpă- trăind în răutate și în pizmă, vred- itor, Isus Hristos” (Tit 2:13 engl.KJV).
tat, desfrânat, nerăbdător, mincinos, nici să fim urâți și urându-ne unii pe Amin și amin!
leneș, superficial, încrezut etc., cu alții. Dar, când s-a arătat bunătatea
siguranță unii dintre agenții lui sunt lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
însărcinați să exploateze din plin și dragostea Lui de oameni, El ne-a
unele din deficiențele mele. O veche mântuit nu pentru faptele făcute Referințe:
vorbă spune: „Ceea ce nu biruiești de noi în neprihănire, ci pentru
tu, te va birui pe tine.” îndurarea Lui, prin spălarea nașterii
1
Comentarii Biblice, vol. 3, p. 1165; 2 Marea luptă,
p. 302; 3 Idem, p. 304; 4 Idem; 5 Idem, pp. 306, 307;
din nou și prin înnoirea făcută de
Există vreo speranță? Idem, p. 308; 7 Idem, p. 333; 8 Idem, pp. 334, 335; 9
6

Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din Idem, p. 309; 10 Idem, pp. 461, 462; 11 Idem, p. 513; 12
Dacă avem câteva din aceste Patriarhi și profeți, p. 650; 13 Hristos ,lumina lumii,
belșug peste noi prin Isus Hristos, p. 36; 14 Idem, p. 38; 15 Idem, p. 294; 16 Idem p. 568; 17
trăsături de caracter nedorite, nu ar Mântuitorul nostru; pentru ca, odată Îndrumarea Copilului, p. 401; 18 Marea luptă, p. 46.

Săptămâna de rugăciune, 6 - 15 decembrie 2019 31


Editura Păzitorul Adevărului
Str. Morii, nr. 27
505200, Făgăraș - Jud. Brașov
Tel. 0268 213714 Fax 0268 214111
E-mail: info@farulsperantei.ro
www.farulsperantei.ro ISSN: 1584-269x

Semnele timpului
„Fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți s-o deosebiți, vremea aceasta cum de n-o deosebiți?”
(Luca 12:56).
Frunzele agitate cădeau Priviți! El vine curând!
În jurul meu unde stăteam; Iată, Mirele Se apropie!
Zilele însorite se scurgeau Semnele sunt toate în jurul nostru,
Și scădeau mereu – ce se întâmplă oare? Pe pământ, pe mare și în cer.
Vara, cu lumina soarelui
Și florile parfumate, este moartă; Ești pregătit pentru cină,
Iar toamna, în bunătatea ei, Pentru nunta Mielului?
A presărat acum pământul cu roșu. Sau este totul pentru tine o glumă,
O teorie sau o înșelătorie?
Nu este nevoie de un văzător să ne spună Tu spui: „Am auzit această poveste,
Când vara se sfârșește; O, de atât de multe ori până acum!”
Nu este nevoie de vreun profet Și așa tu nu realizezi
Să ne spună că iarna se apropie. Că Mirele este la ușă.
Cunoaștem semnele verii
Și ale toamnei, iernii și primăverii; Ziua Sa de pregătire
Dar știm noi semnele care ne spun Și ziua Lui de nori și tristețe,
Despre venirea Regelui? Ziua Lui de întuneric teribil
Și ziua Lui de osândă groaznică,
Semnele sunt scrise deslușit Ziua de groaznică pierzanie se grăbește
Dacă noi doar ne uităm A tuturor oamenilor păcătoși,
În paginile binecuvântate Care vor căuta adăpost în peșteri
Ale măreței Cărți învechite. Sau vreun refugiu, atunci.
Ziua venirii Lui
Se apropie acum cu siguranță... O, vino curând, Doamne Isuse!
Semnele sunt toate în jurul nostru Căci noi așteptăm din zi în zi.
Pe pământ, pe mare și în cer. „Iată! El vine curând”,
Acum aud Duhul spunând.
Mireasa Lui se pregătește Noi nu vom mai zăbovi;
Își pune hainele de har; Pe pământ și mare sau în cer
Ea așteaptă să vadă gloria Semnele spun hotărât
Și fața Lui zâmbitoare. Împărăția Lui este aproape.

Adaptare după o sursă anonimă