Sunteți pe pagina 1din 286

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

Prefa ta
Dorin ta de a pune n minile tuturor lucr atorilor cre stini nv a ta turile care au o leg atur a special a cu nevoia, importan ta, metodele s i r asplata unei lucr ari misionare consacrate a condus la o parcurgere cuprinz atoare a literaturii inspirate, al c arei rezultat este colec tionarea, ntr-o form a accesibil a, a citatelor ce alc atuiesc aceast a carte care ar putea numit a, pe bun a dreptate, o enciclopedie a slujirii cre stine. n nici un caz, nu exist a preten tia c a paginile urm atoare pun la dispozi tie o compila tie complet a din scrierile Spiritului Profe tiei cu privire la subiectul vast al slujirii cre stine, ci doar c a ele ofer a o cale sigur a n cercetarea minelor bogate s i cuprinz atoare ale cunoa sterii, prin care lucr atorul cre stin poate s a ajung a mai adnc la lonul adev arului legat de s tiin ta salv arii de suete. n selectarea din diferite surse de informare, s-a exercitat o grij a con stiincioas a n vederea p astr arii contextului corespunz ator al ideilor exprimate de autor. Sper am c a selec tiile vor considerate o lucrare pre tioas a pentru pastorii s i conduc atorii din toate domeniile activit a tii bisericii s i vor apreciate de to ti cei ale c aror inimi au fost atinse de Duhul Marelui Misionar s i care au o n telegere a timpului s i s tiu ce ar trebui s a fac a Israel. contribu Pe aceast a cale, apreciem cu recuno stin ta tia secretariatului Departamentului pentru Misiunea Familiei, din cadrul Conferin tei Generale, s i a altor lucr atori cre stini, care au oferit un ajutor valoros n ce prive ste citirea s i nsemnarea diferitelor c ar ti n vederea realiz arii acestei compila tii s i ale c aror sugestii s i aprob ari sincere au nsemnat mult n ce prive ste caracterul complet s i cuprinz ator al lucr arii. Departamentul pentru Misiunea Familiei, Conferin ta General a

iii

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii Prefa ta Capitolul 1 Chemarea lui Dumnezeu la slujire . . . . . . . . . . . . 13 Dependen ta de slujitorii omene sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 O chemare adresat a ec arei persoane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Unirea eforturilor cre stine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Martorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Purt atori de lumin as i binecuvntare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Misiunea divin a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Chema ti de la ocupa tiile obi snuite ale vie tii . . . . . . . . . . . . . . . 29 Via ta care cucere ste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Femeile ca misionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Capitolul 2 Un apel catre tineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Rnduiala divin a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Tinerii n lucrarea bisericii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Din fraged a copil arie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Viitorul care i a steapt a pe tineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Alegerea lui Timotei pentru slujire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Rezerve pentru completarea rndurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Pionieri n ce prive ste munca s i sacriciul . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Domenii de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Secretul succesului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Organizarea pentru slujire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Capitolul 3 Situatii din poporul lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . 40 Lipsa spiritului misionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Categoria celor mul tumi ti de ei n si si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Amor teal a satanic a, aduc atoare de moarte . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Sl abirea discern amntului spiritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Starea de sl abiciune spiritual a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Nevoia de alie cereasc a pentru ochi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Fanatismul s i formalismul rece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 M argini ti de egoism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Zgrcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Nici unul din dou azeci nu este preg atit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 iv

Cuprins

Nevoia de reform as i de nviorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 ntrzierea este fatal a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Nu produc atori, ci consumatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 P azirea poruncilor, o mantie pentru p acat . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Mor ti n gre seli s i n p acate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Doar sus tin atori ai moralei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Un raport p atat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Purt atorii de poveri sunt istovi ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . 51 Incapabili s a prezinte un motiv inteligent pentru credin ta Rapida desf as urare a mplinirii profe tiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Un vis impresionant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ncercarea prin care va trebui s a treac a ecare . . . . . . . . . . . . . 54 Capitolul 4 Starea lumii cu care se confrunt a lucr atorul cre stin56 Drama lumii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Ultimul act al dramei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Criza veacurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Spiritul atotst apnitor al lui Dumnezeu se retrage . . . . . . . . . . 58 Lumea, un spital de boli contagioase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 O epidemie a infrac tiunilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Arhiam agitorul este la lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Lumea agitat a de duhul r azboiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ntunericul spiritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Separarea grului de neghin a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 turi din experien nv a ta ta lui Ilie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Capitolul 5 Biserica un centru de instruire . . . . . . . . . . . . . 64 Nevoia actual a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 mnt misionar al bisericii . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Planul de nv a ta Instruirea special a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Adaptarea educa tiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Responsabilitatea pentru educare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Alegerea unor slujba si capabili s a-i nve te pe al tii . . . . . . . . . . 67 Membrii bisericii s a se instruiasc a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Standardul divin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Ilustra tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Capitolul 6 Lucrarea misionara ndeplinita de studenti n timpul pregatirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Scopul educa tiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 nv a tarea prin lucrarea practic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

vi

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

ncurajarea spiritului misionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ncheierea anului s colar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Lucrarea prin cnt ari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Capitolul 7 Cooperarea dintre pastori s i laici . . . . . . . . . . . . . 73 Unitatea n slujire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 O asociere conving atoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 O gre seal a fatal a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Datoria pastorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Un exemplu bun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Capitolul 8 Organizarea lucratorilor cre stini . . . . . . . . . . . . . . 78 Organizarea este esen tial a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Lec tii cu privire la organizarea des avr sit a . . . . . . . . . . . . . . . 79 Primul pas n organizarea bisericii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Modelul de organizare a bisericii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Fiecare, potrivit pentru locul s au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Secretul succesului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 O avertizare oportun a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Capitolul 9 Chemarea la rede steptare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 ndemnuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Ordinele de lupt a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Nu este timp pentru a ntrzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ntreb ari importante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Chemarea la rede steptare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Ac tiunea este necesar a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 M asura divin a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Ce am putut s a m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 C ar tile cerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 De la noi se cere mai mult dect de la p arin tii no stri . . . . . . . . 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Un apel c atre o biseric a lene sa Ilustra tii impresionante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 M arturisirea s i faptele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Pericolele care nso tesc activitatea misionar a . . . . . . . . . . . . 104 ncuraj ari pentru cei care ncep slujirea cre stin a . . . . . . . . . . 105 Tabloul vie tii cre stine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Deviza cre stinului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Paralizia spiritual a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Remediul sigur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Scuze nentemeiate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Cuprins

vii

A tinti spre o coroan a plin a de stele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O slujire pentru care s-a pl atit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merge ti nainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O scen a impresionant a ............................... Capitolul 10 Metodele de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea din cas a n cas a ............................. Lucrarea personal a .................................. Leg atura personal a apropiat a .......................... Asocierea nvior arii spirituale cu lucrarea personal a....... A merge la oameni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Invita ti-i acas a pentru studii biblice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sociabilitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manifestarea unui interes plin de simpatie . . . . . . . . . . . . . . . Prezentarea experien tei personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilustra tiile eciente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prezentarea principiilor fundamentale practice . . . . . . . . . . . R amne ti la adev arul pozitiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reprezentan te n centrele turistice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trimi si doi cte doi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turnee de evanghelizare medical a...................... Misionarii medicali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nv a tarea meseriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Invita ti-i la adun arile de evanghelizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adunarea n Scoala de Sabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prin scris s i prin vorbire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 11 Lucrarea misionar a medical a .............. ......................... O lucrare de prim a importan ta Exemplul divin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asocierea cu lucrarea Evangheliei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bra tul drept al soliei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cooperarea divin a ................................... Lucrarea ec arei biserici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planul de extindere a lucr arii medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea prin institu tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scolile de g atit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O solie actual a...................................... Capitolul 12 Evanghelizarea biblic a ................... O idee cereasc a .....................................

114 114 115 117 119 119 122 123 126 127 127 128 129 129 130 131 132 132 133 133 134 134 135 136 136 138 138 139 139 140 141 141 143 143 145 145 147 147

viii

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

O chemare precis a................................... Scene impresionante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preg atirea pentru lucrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secretul succesului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O lucrare plin a de bucurie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 13 Lucrarea prin intermediul publica tiilor . . . . . . ......................... O lucrare de prim a importan ta Casele de editur a institu tii de mare nsemn atate . . . . . . . . Dezvoltarea lucr arii de publica tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocazii pentru distribuirea literaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ob tinerea de abonamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vnzarea de c ar ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea n ora se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Literatura despre s an atate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R aspndirea f ar a prejudec a ti a literaturii . . . . . . . . . . . . . . . . S a pre tuim ecare fragment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nin tarea de depozite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ngerii preg atesc calea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 14 Libertatea religioas a ..................... O rug aciune potrivit a ................................ Evenimentele viitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Necesitatea persecu tiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De ce scade persecu tia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ntreita uniune persecutoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ultimul act al dramei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mul ti care sunt orbi ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Responsabilit a tile s i ndatoririle poporului lui Dumnezeu . . Un comportament n telept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triumful adev arului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lumin a n ntuneric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protec tia divin a ..................................... Capitolul 15 Colectele seceri sului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problema dicil a .................................... Un plan plin de succes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mustr arile adresate lucr atorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Condi tiile pentru succes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Misiunea intern as i misiunea din str ain atate . . . . . . . . . . . . . . Un exemplu vrednic de urmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147 148 149 150 150 151 151 153 154 156 157 157 158 158 159 159 160 160 161 161 161 165 165 165 166 167 167 169 170 171 171 173 173 173 175 175 176 177

Cuprins

ix

Nevoia de Neemia moderni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Capitolul 16 Mi scarea de extindere a bisericii . . . . . . . . . . . 184 Planul divin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Exemplul lui Avraam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Ce faci tu aici? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Chemarea adresat a familiilor cre stine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Nevoia de gr adinari pricepu ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Asigurarea rezultatelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 tur O nv a ta a din gre seala Israelului din vechime . . . . . . . . . . 190 Capitolul 17 Lucrarea de ajutorare cre stin a . . . . . . . . . . . . . . 192 A merge pe urmele lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Garan tia primit a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 S a ne amintim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 A ntinde o mn a de ajutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Ospitalitatea este o datorie cre stin a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Punerea la prob a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Aplica tia unei parabole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Capitolul 18 Adun arile de tab ar a n sprijinul slujirii cre stine200 Importan ta adun arilor de tab ar a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Scopul adun arilor de tab ar a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Demonstrarea practic a a metodelor de lucrare misionar a . . . 201 Un aspect deosebit cu privire la adun arile de tab ar a n apropierea sfr sitului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Pierderea serioas a prin absen ta de la adun arile de tab ar a . . . 203 Capitolul 19 Lucrarea de acasa s i din strainatate . . . . . . . . . 205 O lucrare la fel de important a ca aceea din str ain atate . . . . . 205 Ocazia trimis a de Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Neglijen ta nep as atoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 nt ari ti minile lucr atorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Capitolul 20 Lucrarea pentru cei boga ti s i inuen ti . . . . . . . 208 Cei boga ti s a nu e neglija ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Calic ari speciale ale lucr atorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Rezultatele sunt garantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Oamenii boga ti din timpurile biblice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Capitolul 21 C aminul, un centru de preg atire misionar a . . . 212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 O lucrare de prim a importan ta Raportul ngerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Copiii s a ia parte la r aspunderile spirituale s i zice . . . . . . . 213

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Inuen ta vast a a c aminului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alegerea stindardului familiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importan ta altarului familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................. Capitolul 22 Rug aciunea n cadrul adun arilor misionare . . . Secretul rug aciunii eciente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Practicile devo tionale sunt cnt arite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A face ntrunirile s a e interesante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M arturia experien tei personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laudele s i mul tumirile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O pl anuire periculoas a ............................... plin O f ag aduin ta a de mngiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 23 Diferite domenii ale lucr arii misionare . . . . . . de cei orbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aten tia fa ta de orfani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grija fa ta Popula tia de culoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reforma n ce prive ste cump atarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importan ta culegerii rezultatelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administrarea banilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sistemul de raportare al cerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 24 Calic ari pentru o slujire cre stin a plin a de succes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ecien ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vorbirea cultivat a ................................... Cultura intelectual a.................................. Demnitatea s i polite tea cre stin a........................ Onestitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entuziasmul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hot arrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zelul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R abdarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tactul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consecven ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simpatia s i sociabilitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simplitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Credin ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curajul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consacrarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214 215 215 215 217 217 217 217 218 219 220 220 221 221 221 223 224 225 226 227 229 229 229 230 232 233 234 235 235 236 237 238 239 239 240 241 241

Cuprins

xi

Dedicarea total a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loialitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abilitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Men tinerea naltelor standarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pruden ta s i spiritul de prevedere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum s a nvingem descurajarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blnde tea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nep artinirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cinstea, credincio sia, h arnicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altruismul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A nceta s a ne ngrijor am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acreditarea divin a................................... Promptitudinea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curajul s i loialitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grija unui p astor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umilin ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cump atarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odihna s i medita tia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 25 Duhul Sfnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F ag aduin ta rev ars arii Duhului Sfnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bun avoin ta lui Dumnezeu de a rev arsa Duhul Sfnt . . . . . . . Condi tiile primirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Condi tia esen tial a pentru succes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . neapreciat O f ag aduin ta a ............................. Unii a steapt a inactivi un timp de nviorare . . . . . . . . . . . . . . . Succesorul lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duhul Sfnt la lucru nc a de la nceput . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 26 Asigurarea succesului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garan tia divin a ..................................... Cooperarea ngerilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu ar trebui s a ne gndim la nereu sit a .................. Un succes pe m asur a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Motiva tia unei slujiri pline de succes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L asa ti rezultatele n grija lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 27 R asplata slujirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O r asplat a pre tioas a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temeiul evalu arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O r asplat a sigur a ....................................

242 243 243 244 246 246 247 248 248 249 249 250 250 251 252 253 254 255 257 257 258 259 260 262 262 262 263 264 264 265 268 269 269 271 273 273 273 274

xii

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

O r asplat a corect a ................................... R asplata prezent a ................................... R asplata viitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A steptarea r abd atoare a r aspl atirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

275 276 278 281

Capitolul 1 Chemarea lui Dumnezeu la slujire


Dependen ta de slujitorii omene sti Ca reprezentan ti ai S ai printre oameni, Dumnezeu nu alege ngeri care nu au c azut niciodat a, ci in te omene sti, oameni avnd acelea si patimi ca s i cei pe care doresc s a-i salveze. Hristos a luat trup omenesc pentru a putea veni n contact cu oamenii. Era nevoie de un Mntuitor divin-omenesc pentru a aduce lumii mntuirea. Si b arba tilor, s i femeilor le-a fost ncredin tat a ns arcinarea sacr a de a face cunoscut despre bog a tiile nep atrunse ale lui Hristos. Faptele Apostolilor 134. Privi ti aceast a scen a mi sc atoare. Privi ti Maiestatea cerului nconjurat a de cei doisprezece pe care i-a ales. Este gata s a-i pun a deoparte pentru lucrarea lor. Prin aceste unelte slabe, prin Cuvntul s i Spiritul S au, El pl anuia s a a seze mntuirea la ndemna tuturor. Cu bucurie s i fericire, Dumnezeu s i ngerii priveau aceast a scen a. Tat al s tia c a, de la ace sti oameni, lumina cerului va str aluci n lume, c a acele cuvinte rostite de ei, n timp ce d adeau m arturie despre Fiul S au, aveau s a r asune din genera tie n genera tie, pn a la ncheierea timpului. Idem, 19. Trimite acum ni ste oameni la Iope s i cheam a-l pe Simon. n modul n care prive felul acesta, Dumnezeu a scos n eviden ta ste El lucrarea Evangheliei s i biserica Sa organizat a. ngerul nu a fost ns arcinat s a-i spun a lui Corneliu istoria crucii. Un om, supus, ca s i suta sul, sl abiciunilor s i ispitelor, trebuia s a e acela care s a-i spun a despre Mntuitorul Cel r astignit s i nviat. Faptele Apostolilor 134. ngerul trimis la Filip ar putut face singur lucrarea pentru etiopian, dar nu acesta este modul lui Dumnezeu de a lucra. Planul S au este acela ca oamenii s a lucreze pentru semenii lor. Idem, 109. Comoara aceasta a continuat apostolul o purt am n ni ste vase de lut, pentru ca aceast a putere nemaipomenit a s a e de la Dumnezeu s i nu de la noi. Dumnezeu ar putut vesti adev arul S au prin ngeri f ar a p acat, dar nu acesta este planul S au. El a ales in te 13

14

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

omene sti, oameni supu si sl abiciunilor, ca unelte pentru nf aptuirea planurilor Sale. Comoara aceasta de mare pre t este a sezat a n vase de lut. Binecuvnt arile Sale trebuie s a e duse lumii prin oameni. Prin ei, slava Lui urmeaz a s a str aluceasc a n ntunericul p acatului. ntr-o slujire plin a de iubire, ei trebuie s a-i ntmpine pe cei p ac ato si [8] s i nevoia si s i s a-i conduc a la cruce. Si, n toat a lucrarea lor, ei trebuie s a-I atribuie slava, cinstea s i lauda Aceluia care este mai presus de to ti s i deasupra tuturor. Idem, 330. Hristos a venit pe p amnt s a sufere s i s a moar a, pentru ca, prin exercitarea credin tei n El s i prin nsu sirea meritelor Lui, s a putem ajunge mpreun a-lucr atori cu Dumnezeu. Inten tia Mntuitorului era ca, dup a ce El avea s a se nal te la cer pentru a deveni Mijlocitorul omului, urma sii Lui s a duc a mai departe lucrarea pe care El o ncepuse. N-ar trebui ca unealta omeneasc a s a dovedeasc a un interes special n a duce lumina soliei Evangheliei celor care stau n ntuneric? Sunt unii care sunt gata s a mearg a pn a la cap atul p amntului pentru a duce oamenilor lumina adev arului, dar Dumnezeu cere ca ecare suet care cunoa ste adev arul s a caute s a-i c stige pe al tii, s a iubeasc a adev arul. Dac a nu suntem dispu si s a facem sacricii pentru a salva suetele care sunt gata s a piar a, cum putem socoti ti vrednici de a intra n cetatea lui Dumnezeu? Idem, 103. n n telepciunea Sa, Domnul i aduce pe aceia care caut a adev arul s i-i pune n leg atur a cu semeni de-ai lor care cunosc adev arul. Este planul cerului ca aceia care au primit lumina s a o mp art as easc a celor ce se a a n ntuneric. Omul, primindu- si destoinicia din marele Izvor al n telepciunii, este f acut instrumentul, unealta lucr atoare, prin care Evanghelia si exercit a puterea ei transformatoare asupra min tii s i inimii. Faptele Apostolilor 134. Dumnezeu putea s a aduc a la ndeplinire lucrarea de salvare a p ac ato silor s i f ar a ajutorul nostru; dar, pentru ca s a ne form am un caracter ca al lui Hristos, noi trebuie s a m p arta si la lucrarea Lui. Pentru a putea intra n bucuria Lui, bucuria de a vedea in te r ascump arate prin jertfa Sa, trebuie s a lu am parte la eforturile Lui pentru r ascump ararea lor. Hristos, Lumina lumii, 142. Ca reprezentan ti ai Lui ntre oameni, Hristos nu alege ngeri care n-au c azut niciodat a, ci in te omene sti, oameni cu acelea si patimi ca aceia pe care caut a s a-i salveze. Hristos S-a mbr acat cu natura omeneasc a pentru a putea ajunge la oameni. Dumnezeirea avea nevoie

Chemarea lui Dumnezeu la slujire

15

de natura omeneasc a, deoarece trebuia s a se mpleteasc a divinul cu umanul pentru a aduce lumii mntuirea. Dumnezeu avea nevoie de natura omeneasc a, pentru ca s a ofere un mijloc de comuniune ntre [9] Dumnezeu s i om. Idem, 296. Cu o ardoare aproape ner abd atoare, ngerii ne a steapt a s a conlucr am cu ei, deoarece omul trebuie s a e mijlocul prin care s a se comunice cu omul. Si, atunci cnd ne pred am lui Hristos cu devotament, din toat a inima, ngerii se bucur a c a pot s a vorbeasc a prin glasul nostru, pentru a descoperi iubirea lui Dumnezeu. Idem, 297. Noi trebuie s a m mpreun a-lucr atori cu Dumnezeu, deoarece Dumnezeu nu-Si va ncheia lucrarea f ar a slujitorii omene sti. The Review and Herald, 1 martie 1887. O chemare adresat a ec arei persoane Fiec arui cre stin i este desemnat a o lucrare distinct a. The Southern Watchman, 2 August 1904. Dumnezeu i cere ec aruia s a e un lucr ator n via Sa. Trebuie s a v a asuma ti lucrarea care v-a fost ncredin tat as i s a o face ti cu credincio sie. The Bible Echo, 10 iunie 1901. Dac a ecare dintre voi ar un misionar activ, solia pentru timpul rile, la ecare popor, na prezent ar grabnic vestit a n toate ta tiune s i limb a. Testimonies for the Church 6, 438. Fiecare ucenic adev arat este n ascut n mp ar a tia lui Dumnezeu . ca misionar. Acela care bea din apa vie devine un izvor de via ta Primitorul devine un d at ator. Harul lui Hristos n suet este ca un izvor n pustie, curgnd pentru a-i r acori pe to ti s i f acndu-i pe cei care sunt gata s a piar a doritori s a bea din apa vie tii. Hristos, Lumina lumii, 196. Dumnezeu a steapt a serviciu personal de la ecare dintre aceia c arora El le-a ncredin tat o cunoa stere a adev arului pentru acest timp. ri str Nu to ti pot merge ca misionari n ta aine, dar to ti pot misionari n patrie, n familiile lor s i n vecin at a tile lor. Testimonies for the Church 9, 30. Cnd le-a ncredin tat ucenicilor misiunea Sa, Domnul Hristos se aa doar la c tiva pa si de tronul ceresc. Incluzndu-i n rndul misionarilor pe to ti cei ce vor crede n Numele S au, El a spus: Merge ti n toat a lumea s i predica ti Evanghelia la orice f aptur a.

16

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Puterea lui Dumnezeu urma s a e cu ei. The Southern Watchman, [10] 20 septembrie 1904. ntreag Salvarea de suete ar trebui s a e lucrarea de-o via ta aa de ec aruia care-L m arturise ste pe Hristos. Noi suntem datori fa ta lume pentru harul dat de Dumnezeu, pentru lumina care a str alucit asupra noastr as i pentru frumuse tea s i puterea adev arului. Testimonies for the Church 4, 53. ca lucrarea organiza Exist a pretutindeni o tendin ta tiilor s a nlocuiasc a efortul individual. n telepciunea omeneasc a tinde spre concentrare, centralizare, spre construirea unor mari biserici s i institu tii. Mul timile las a lucrarea de binefacere n grija institu tiilor s i a organiza tiilor, si scuz a prin acest lucru lipsa de leg atur a cu lumea, iar inimile lor se r acesc. Devin preocupa ti de ei n si si s i ajung nep as atori. Iubirea de Dumnezeu s i de oameni moare n suet. Hristos le ncredin teaz a urma silor S ai o lucrare individual a o lucrare care nu poate nf aptuit a prin procur a. Slujirea celor bolnavi s i a celor s araci, vestirea Evangheliei celor pierdu ti nu trebuie l asate n seama comitetelor sau organiza tiilor de binefacere. R aspunderea individual a, efortul individual, sacriciul personal, aceasta este cerin ta Evangheliei. Divina vindecare, 147. To ti aceia care au primit lumina dumnezeiasc a trebuie s a lumineze c ararea acelora care nu cunosc Lumina vie tii. Hristos, Lumina lumii, 152. Fiec arei persoane i-a fost rnduit a o lucrare s i nimeni nu poate s a e nlocuitorul altuia. Fiecare are o misiune important a, pe care nu o poate neglija sau ignora, deoarece ndeplinirea ei implic a binele unui suet, iar neglijarea ei nseamn a nenorocirea unuia pentru care a murit Domnul Hristos. The Review and Herald, 12 decembrie 1893. Noi to ti trebuie s a m mpreun a-lucr atori cu Dumnezeu. Nici o nu este recunoscut persoan a lene sa a ca slujitor al S au. Fiecare membru al bisericii trebuie s a n teleag a faptul c a via ta s i prosperitatea bisericii sunt afectate de conduita s i faptele lui. Idem, 15 februarie 1887. Fiecare suet pe care l-a salvat Domnul Hristos este chemat s a lucreze n Numele S au pentru salvarea celor pierdu ti. Aceast a lucrare fusese neglijat a n poporul Israel. Dar oare nu este ea neglijat as i ast azi de aceia care pretind a urma sii lui Hristos? Parabolele Domnului Hristos, 191.

Chemarea lui Dumnezeu la slujire

17

Exist a cte ceva de lucru pentru ecare. Fiecare suet care aude adev arul trebuie s a stea la locul rnduit lui, zicnd: Iat a-m a, trimite- [11] m a (Isaia 6, 8). Testimonies for the Church 6, 49. Este privilegiul ec arui cre stin, nu numai s a a stepte, ci s i s a gr abeasc a venirea Domnului Isus Hristos (2 Petru 3, 12). Parabolele Domnului Hristos, 69. Cel care devine copil al lui Dumnezeu ar trebui ca de atunci nainte s a se priveasc a pe sine ca o verig a n lan tul cobort pentru a mntui lumea, una cu Hristos n planul S au plin de ndurare, naintnd cu El pentru a-i c auta s i salva pe cei pierdu ti. Divina vindecare, 105. To ti pot g asi ceva de f acut. Nimeni nu trebuie s a simt a c a nu exist a nici un loc n care s a poat a lucra pentru Hristos. Divina vindecare, 104. Aceia care s-au unit cu Domnul prin leg amnt de slujire sunt datori s a se asocieze cu El n marea s i grandioasa lucrare de salvare a suetelor. Testimonies for the Church 7, 19. Att de vast este cmpul, att de cuprinz ator este planul, nct ecare inim a sn tit a va recrutat as i pus a la lucru ca un instrument al puterii divine. Idem, 9, 47. Oamenii sunt instrumente n mna lui Dumnezeu, folosi ti de El pentru mplinirea planurilor Sale de har s i de mil a. Fiecare are o parte de ndeplinit; ec aruia i este acordat a o m asur a de lumin a, adaptat a la nevoile timpului s au s i ndestul atoare spre a-l face n stare s a mplineasc a lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat s-o fac a. Tragedia veacurilor, 343. Dumnezeu a a steptat mult a vreme ca spiritul de slujire s a pun a st apnire pe ntreaga biseric a, astfel nct ecare om s a lucreze pentru El potrivit destoiniciei sale. Faptele Apostolilor 111. Cnd i-a trimis pe cei doisprezece s i, mai trziu, pe cei s aptezeci s a vesteasc a mp ar a tia lui Dumnezeu, El i-a nv a tat datoria pe care o aveau s a le mp art as easc as i altora ce le f acuse El cunoscut. n toat a lucrarea Sa, El i instruia pentru o lucrare individual a, s i aceasta urma s a se ntind a pe m asur a ce num arul membrilor cre stea, ajungnd pn a la cele mai ndep artate col turi ale p amntului. Idem, 32. Nu numai asupra predicatorilor consacra ti st a r aspunderea de a merge s i a mplini aceast a ns arcinare. Oricine L-a primit pe Hristos [12]

18

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

este chemat s a lucreze pentru mntuirea semenilor s ai. ns arcinarea de a da glas acestei invita tii cuprinde ntreaga biseric a. Idem, 110. Adev aratul caracter al bisericii este m asurat nu dup a naltele declara tii pe care le face, nu dup a numele nscrise n registrele ei, ci dup a lucrarea pe care o ndepline ste n realitate pentru Domnul,dup a num arul lucr atorilor ei perseveren ti s i credincio si. Preocuparea personal as i vigilent as i efortul individual vor realiza mai mult pentru cauza lui Hristos, dect se poate realiza prin predici sau m arturisiri . The Review and Herald, 6 septembrie 1881. de credin ta Oriunde se nin teaz a o comunitate, to ti membrii ar trebui s a se angajeze activ n lucrarea misionar a. Ei ar trebui s a viziteze ecare familie din vecin atate s i s a le cunoasc a situa tia lor spiritual a. Testimonies for the Church 6, 296. ri str Nu to ti membrii bisericii sunt chema ti s a lucreze n ta aine, dar to ti au o parte de ndeplinit n marea lucrare de r aspndire a luminii n lume. Evanghelia lui Hristos este vie s i lucr atoare. Ea este puternic as i p atrunz atoare. n Ziua lui Dumnezeu, nimeni nu va scuzat pentru c a s-a ocupat doar de propriile interese egoiste. Pentru ecare minte s i pentru ecare mn a exist a o lucrare de f acut. Exist a o varietate de activit a ti, adaptate pentru min ti s i aptitudini diferite. Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 290, 291. El [Dumnezeu] v-a ncredin tat adev arul sfnt. Locuind n inima ec arui membru al bisericii, Domnul Hristos este un izvor de ap a, care va t sni n via ta ve snic a. Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 291. n calitate de cre stini, noi nu facem nici a dou azecea parte din lucrarea pe care am putea s a o facem n ce prive ste c stigarea suetelor pentru Domnul Hristos. ntreaga lume trebuie s a e avertizat a s i ecare cre stin va un ndrum ator s i un exemplu pentru ceilal ti n ce prive ste credincio sia, purtarea crucii, ac tiunea prompt as i ener de cauza adev gic a, loialitatea ne sov aitoare fa ta arului s i sacriciile s i munca pentru naintarea lucr arii lui Dumnezeu. The Review and Herald, 23 August 1881. n m asura n care se extind ocaziile sale, ecare om care a primit lumina adev arului este sub aceea si r aspundere ca s i profetul lui Israel [13] c aruia i s-a adresat cuvntul: Fiul omului, te-am pus str ajer peste casa lui Israel. Tu trebuie s a ascul ti Cuvntul care iese din gura Mea

Chemarea lui Dumnezeu la slujire

19

s i s a-i n stiin tezi din partea Mea. Cnd zic celui R au: R aule, vei muri negre sit! s i tu nu-i spui, ca s a-l ntorci de la calea lui cea rea, r aul acela va muri n nelegiuirea lui, dar sngele l voi cere din mna ta. Dar dac a vei n stiin ta pe cel r au, ca s a se ntoarc a de la calea lui, s i el nu se va ntoarce, va muri n nelegiuirea lui, dar tu ti vei mntui suetul (Ezechiel 33, 7-9). Testimonies for the Church 9, 19, 20. Fiec arui om care devine p arta s al harului, Domnul i ncredin teaz a o lucrare pentru al tii. Trebuie s a st am ecare n locul nostru, cu sarcina ce ne revine, zicnd: Iat a-m a, trimite-m a (Isaia 6, 8). R aspunderea st a asupra tuturor asupra slujitorului Cuvntului, inrmierei misionare, medicului cre stin, cre stinului de rnd, e el comerciant sau fermier, jurist sau mecanic. Este lucrarea noastr a aceea de a le descoperi oamenilor Evanghelia mntuirii lor. Orice ntreprindem ar trebui s a serveasc a drept mijloc pentru atingerea acestui scop. Divina vindecare, 148. Cnd s i-a chemat robii, st apnul casei i-a dat ec aruia lucrarea lui. ntreaga familie a lui Dumnezeu este inclus a n responsabilitatea de a folosi bunurile pe care le-a primit de la Domnul. Fiecare persoan a, de la cea mai umil as i nensemnat a pn a la cea mai important as i mai distins a, este un agent moral nzestrat cu abilit a ti pentru de Dumnezeu. The Bible Echo, 10 iunie care este r aspunz atoare fa ta 1901. Unirea eforturilor cre stine , se ive Fra ti s i surori n credin ta ste n inima voastr a ntrebarea: Sunt eu p azitorul fratelui meu? Dac a pretinde ti c a sunte ti copiii lui Dumnezeu, atunci sunte ti p azitorii fra tilor vo stri. Domnul consider a biserica r aspunz atoare pentru suetele celor pentru care trebuie s a e un mijloc al mntuirii. Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 291. pentru a ntemeia o biMntuitorul Si-a dat pre tioasa Sa via ta seric a n stare s a le slujeasc a celor suferinzi, celor ntrista ti s i celor ispiti ti. Unii credincio si pot s araci, needuca ti s i necunosc atori; cu toate acestea, ei pot face o lucrare, n c amin, n comunitate s i chiar ri, ale c n alte ta arei rezultate se vor m asura cu etalonul ve sniciei. Divina vindecare, 106.

20

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Slab as i cu defecte, dup a cum ar p area, biserica este singurul obiect asupra c aruia Dumnezeu si ndreapt a aten tia, ntr-un chip [14] deosebit. Ea este locul descoperirii harului S au, n care g ase ste puterea Sa de a transforma inimi. Faptele pl acere s a dea pe fa ta Apostolilor 12. Cineva trebuie s a ndeplineasc a ns arcinarea dat a de Hristos, cineva trebuie s a aduc a la ndeplinire lucrarea pe care El a nceput-o pe p amnt; iar bisericii i s-a dat privilegiul acesta. Pentru scopul acesta a fost ea organizat a. Atunci, pentru ce nu au acceptat membrii bisericii r aspunderea aceasta? Testimonies for the Church 6, 295. Dumnezeu cheam a biserica s a ia asupra ei lucrarea ce i-a fost ncredin tat a, tinnd sus stindardul adev aratei reforme n cmpul s lor, l asndu-i pe lucr atorii forma ti s i cu experien ta a nainteze n cmpuri noi. Idem, 6, 292. Credincio sii tesaloniceni erau adev ara ti misionari Inimi erau c stigate prin adev arurile prezentate s i suete se ad augau la num arul credincio silor. Faptele Apostolilor 256. Cu ocazia binecuvnt arii celor doisprezece, s-a f acut primul pas pentru organizarea bisericii, care, dup a n al tarea lui Hristos, avea s a duc a mai departe lucrarea Sa pe p amnt. Idem, 18. Biserica lui Dumnezeu este locul tr airii unei vie ti snte, pline de diferite daruri s i nzestrat a cu Spiritul Sfnt. Membrii ei trebuie s a- si g aseasc a fericirea n fericirea acelora pe care i ajut as i i binecuvnteaz a. Minunat a este lucrarea pe care Domnul dore ste s a o aduc a la ndeplinire prin biserica Sa, pentru ca Numele S au s a e prosl avit. Idem, 12, 13. Lucrarea noastr a este prezentat a clar n Cuvntul lui Dumnezeu. Cre stinii trebuie s a e uni ti ntre ei, bisericile trebuie s a e unite, mijloacele omene sti s a coopereze cu cele divine, ecare slujitor s a e subordonat Duhului Sfnt s i to ti s a e uni ti n lucrarea de a-i duce lumii ve stile bune ale harului lui Dumnezeu. The General Conference Bulletin, 28 februarie 1893, 421. Comunit a tile noastre trebuie s a conlucreze n lucrarea de cultivare spiritual a, n speran ta unei apropiate recolte Terenul este b at atorit, dar p amntul n telenit trebuie s a e arat, semin tele neprih anirii tori iubi trebuie s a e sem anate. Nu v a opri ti, nv a ta ti ai lui Dumne[15] zeu, ca s i cum v-a ti ndoi s a aduce ti la ndeplinire o lucrare care va cre ste pe m asur a ce o s avr si ti. Testimonies for the Church 6, 420.

Chemarea lui Dumnezeu la slujire

21

Biserica este instrumentul ales de Dumnezeu pentru mntuirea oamenilor. Ea a fost organizat a pentru slujire, iar misiunea ei este aceea de a duce lumii Evanghelia. De la nceput, planul lui Dumnezeu a fost acela ca, prin biserica Sa, s a descopere lumii plin atatea s i des avr sirea Lui. Membrii bisericii, aceia pe care i-a chemat din ntuneric la lumina Sa minunat a, au datoria s a vesteasc a lauda Sa. Faptele Apostolilor, 9. Nici o biseric a s a nu cread a c a este prea mic a pentru a exercita s o inuen ta i pentru a ndeplini un serviciu n marea lucrare din timpul acesta. Merge ti la lucru, fra tilor! Nu numai adun arile de tab ar a mari sau conven tiile s i consiliile vor avea favoarea special aa lui Dumnezeu, ci efortul cel mai umil, care arat a iubirea neegoist a, va ncununat cu binecuvnt arile Sale s i si va primi r asplata. Face ti ce pute ti, iar Dumnezeu va m ari capacitatea voastr a. The Review and Herald, 13 martie 1888. Martorii Noi suntem martorii lui Hristos s i nu trebuie s a ng aduim ca interese s i planuri lume sti s a ne absoarb a timpul s i aten tia. Testimonies for the Church 9, 53, 54. Voi sunte ti martorii Mei, zice Domnul, voi s i Robul Meu pe care L-am ales, ca s as ti ti, ca s a M a crede ti s i s a n telege ti c a Eu sunt; nainte de Mine n-a fost f acut nici un Dumnezeu, s i dup a Mine nu va . Eu, Eu sunt Domnul, s i afar a de Mine nu este nici un Mntuitor! Eu am vestit, am mntuit, am proorocit, nu sunt str ain ntre voi; voi mi sunte ti martori, zice Domnul, c a Eu sunt Dumnezeu. Eu, Domnul, Te-am chemat ca s a dai mntuire s i Te voi lua de mn a, Te voi p azi s i Te voi pune ca leg amnt al poporului, ca s a i Lumina pe cei neamurilor, s a deschizi ochii orbilor, s a sco ti din temni ta lega ti. Faptele Apostolilor, 10. Tot a sa trebuie s a se ntmple s i n zilele noastre. Popoarele lumii se nchin a unor dumnezei fal si. Ele trebuie ntoarse de la nchinarea lor fals a, nu prin condamnarea idolatriei lor, ci prin prezentarea unei nchin ari mai bune. Ele trebuie ajutate s a cunoasc a bun atatea lui Dumnezeu. Voi mi sunte ti martori, zice Domnul, c a Eu sunt Dumnezeu (Isaia 43, 12). Parabolele Domnului Hristos, 299.

22

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

To ti cei care vor s a intre n cetatea lui Dumnezeu trebuie ca, n cursul vie tii lor p amnte sti, s a-L prezinte pe Hristos n comportarea [16] lor. Tocmai aceasta i face soli ai lui Hristos, martorii Lui. Ei trebuie s a aduc a o m arturie clar a, hot art a, tuturor practicilor rele, ndreptnd aten tia p ac ato silor la Mielul lui Dumnezeu, care ndep arteaz a p acatele lumii. Testimonies for the Church 9, 23. Trebuia ca ucenicii s a mearg a ca martori ai lui Hristos, spre a vesti lumii ceea ce au v azut s i au auzit de la El. Slujba lor era cea mai important a slujb a ce le-a fost ncredin tat a vreodat a in telor omene sti, dup a aceea a lui Hristos. Ei aveau s a e lucr atori mpreun a cu Dumnezeu pentru mntuirea oamenilor. Faptele Apostolilor 19. torul divin zice: Numai Duhul Meu este competent s nv a ta a nve te s i s a conving a de p acat. Cele exterioare fac numai o impresie , iar trec atoare asupra min tii. Eu voi a seza adev arul n con stiin ta oamenii trebuie s a e martorii Mei, sus tinnd n toat a lumea cerin tele Mele asupra timpului, banilor s i intelectului omului. Testimonies for the Church 7, 159. M arturia noastr a despre credincio sia Sa e mijlocul pe care Cerul l-a ales pentru a-L descoperi lumii pe Hristos. Noi trebuie s a recunoa stem harul S au, a sa cum este f acut cunoscut prin sn tii din vechime; dar ceea ce are ntr-adev ar efect este m arturia propriei experien te. Suntem martori pentru Dumnezeu atunci cnd descope rim n noi lucrarea unei puteri dumnezeie sti. Fiecare om are o via ta cu totul deosebit deosebit a de a tuturor celorlal ti s i o experien ta a de a lor. Dumnezeu dore ste ca laudele noastre s a se nal te c atre El, purtnd amprenta individualit a tii noastre. Toate aceste recunoa steri pre tioase pentru lauda slavei harului S au, cnd sunt sus tinute de curat o via ta a, cre stineasc a, au o putere de nenvins, care lucreaz a pentru salvarea oamenilor. Hristos, Lumina lumii, 347. Dumnezeu nu poate prezenta voin ta Sa s i minunile harului S au n lumea necredincioas a, dac a nu are martori r aspndi ti peste tot p amntul. Este planul Lui ca aceia care sunt p arta si la aceast a mare mntuire prin Isus Hristos s a e misionarii S ai, oameni ai luminii peste tot n lume, ca s a e ca semne pentru popor, epistole vii, cunoscute s i citite de to ti oamenii, credin ta s i faptele lor m arturisind despre apropiata venire a Mntuitorului s i ar atnd c a ei n-au primit n zadar harul lui Dumnezeu. Oamenii trebuie s a e avertiza ti s a se

Chemarea lui Dumnezeu la slujire

23

preg ateasc a pentru judecata care vine. Testimonies for the Church 2, [17] 631, 632. Meditnd la via ta Lui curat as i sfnt a, ei au sim tit c a nici o str adanie nu va prea grea, nici un sacriciu, prea mare, ca s a poat a da m arturie n via ta lor despre caracterul plin de iubire al lui Hristos. s O, gndeau ei, dac a le-ar fost cu putin ta a mai tr aiasc a din nou torul, cu ct zel s-ar str cei trei ani petrecu ti cu nv a ta aduit s a-I dovedeasc a ct de mult l iubeau s i ct de sinceri erau n mhnirea lor c a L-au ntristat cndva, printr-un cuvnt sau printr-o fapt a de ! Dar se mngiau la gndul c necredin ta a fuseser a ierta ti. Si s-au , s hot art ca, pe ct le era cu putin ta a- si isp as easc a necredin ta printro curajoas a m arturie despre El naintea lumii. Faptele Apostolilor 36. Cei doi demoniza ti vindeca ti au fost cei dinti misionari pe care i-a trimis Hristos s a predice Evanghelia n regiunea Decapole. Oame turile lui Hristos numai nii ace stia avuseser a prilejul s a asculte nv a ta cteva clipe. Nu avuseser a niciodat a ocazia s a asculte o predic aa Lui. Ei nu puteau s a-i nve te pe oameni ca ucenicii care fuseser a zilnic cu Hristos. Dar purtau n propria persoan a dovada c a Isus era Mesia. Ei puteau spune ceea ce s tiau, ce v azuser a, ce auziser as i ce sim tiser a din puterea lui Hristos. Lucrul acesta l poate face oricine a fost atins n inima lui de harul lui Dumnezeu. Ioan, ucenicul iubit, scria: Ce era de la nceput, ce am auzit, ce am v azut cu ochii no stri, ce am privit s i ce am pip ait cu minile noastre, cu privire la Cuvntul vie tii.... Ca martori ai lui Hristos, trebuie s a spunem ce s tim, ce am v azut, ce am auzit s i am sim tit. Dac a L-am urmat pe Isus pas cu pas, vom avea ceva foarte precis de spus cu privire la felul n care El ne-a condus. Putem spune cum am pus la prob a f ag aduin ta Lui s i am v azut c a este adev arat a. Putem m arturisi ceea ce s tim despre harul lui Hristos. Aceasta e m arturisirea pe care o cere Domnul s i [18] din lipsa c areia lumea piere. Hristos, Lumina lumii, 340. Purt atori de lumin as i binecuvntare Noi trebuie s a m oameni consacra ti, prin care via ta cereasc a s a se reverse asupra altora. Duhul Sfnt trebuie s a nsue teasc as i s a umple ntreaga biseric a, cur a tind s i legnd laolalt a inimi. Testimonies for the Church 9, 20.

24

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Fiecare urma s al lui Hristos are o lucrare de f acut ca misionar pentru Hristos n familie, n localitatea sau n ora sul n care locuie ste. de Dumnezeu sunt canale de lumin To ti cei care sunt consacra ti fa ta a. Dumnezeu i face unelte ale neprih anirii pentru a comunica altora lumina adev arului. Idem 2, 632. Rezultatul lucr arii lui Isus, n timp ce st atea obosit s i nsetat la fntn a, a fost o binecuvntare larg r aspndit a. Acel unic suet pe care a c autat s a-l ajute a devenit mijlocul de a ajunge la altele s i de a le aduce la Mntuitorul. Aceasta a fost ntotdeauna calea prin care lucrarea lui Dumnezeu a progresat pe p amnt. L asa ti ca lumina voastr a s a str aluceasc a, s i astfel se vor aprinde s i alte lumini. Slujitorii evangheliei, 195. Mul ti nutresc ideea c a ei i datoreaz a numai lui Hristos lumina s i experien ta pe care le au, independent de urma sii S ai recunoscu ti de pe p amnt. Isus este Prietenul p ac ato silor s i inima Lui este mi scat a de durerile lor. El are toat a puterea att n cer, ct s i pe p amnt; ns a El i ndrum a pe p ac ato si la biseric a, pe care El a f acut-o purt atoare de lumin a pentru lume. Faptele Apostolilor 122. Primei biserici i se ncredin tase o lucrare de continu a cre stere aceea de a ntemeia centre de lumin as i de binecuvntare oriunde erau suete sincere ce doreau s a se predea slujirii lui Hristos. Faptele Apostolilor 90. A sa cum razele soarelui str abat pn a n cele mai ndep artate col turi ale lumii, tot astfel Dumnezeu pl anuie ste ca lumina Evangheliei s a ajung a la ecare locuitor al p amntului. Cuget ari de pe Muntele [19] Fericirilor, 43. Fiecare suet are privilegiul de a un canal viu, prin care Dumnezeu s a-i poat a transmite lumii comorile harului S au, bog a tiile de nep atruns ale Domnului Hristos. Nimic nu dore ste Domnul Hristos mai mult dect s a aib a slujitori care s a reprezinte spiritul s i caracterul S au n lume. De nimic nu are nevoie lumea mai mult dect de manifestarea iubirii Mntuitorului prin oameni. Tot cerul a steapt a s a existe unelte omene sti prin care uleiul sfnt s a poat a rev arsat spre a o bucurie s i o binecuvntare pentru inima oamenilor. Parabolele Domnului Hristos, 419. Slava bisericii lui Dumnezeu este evlavia membrilor ei, deoarece n ea se ascunde puterea lui Hristos. Inuen ta copiilor sinceri ai lui Dumnezeu poate estimat a ca ind de mic a valoare, dar ea va

Chemarea lui Dumnezeu la slujire

25

sim tit a de-a lungul timpului s i va descoperit a corect n ziua r aspl atirii. Lumina unui cre stin adev arat, care str aluce ste pn a departe, ne printr-o evlavie statornic as i o credin ta sov aitoare, i va dovedi lumii puterea unui Mntuitor viu. n urma sii S ai, Domnul Hristos Se va descoperi ca un izvor de ap a, care t sne ste n via ta ve snic a. De si abia dac a sunt cunoscu ti de lume, ei sunt recunoscu ti de Dumnezeu ca ind poporul S au deosebit, vasele Sale alese pentru mntuire, mijloacele Sale prin care lumina trebuie s a vin a n lume. The Review and Herald, 24 martie 1891. Membri ai bisericii, l asa ti lumina voastr a s a str aluceasc a. L asa ti glasul vostru s a e auzit n rug aciune umil a, n m arturie, mpotriva necump at arii, a nebuniei s i a distrac tiilor acestei lumi s i n procla . Vocea voastr marea adev arului pentru timpul de fa ta a, inuen ta voastr a, timpul vostru toate aceste daruri sunt de la Dumnezeu s i trebuie s a e folosite la c stigarea de suete la Hristos. Testimonies for the Church 9, 38. Mi-a fost ar atat c a ucenicii lui Hristos sunt reprezentan tii S ai pe p amnt, s i Dumnezeu inten tioneaz a ca ei s a e lumini n ntunericul moral al acestei lumi, r aspndi ti peste tot n tar a, n ora se, sate s i metropole, o priveli ste pentru lume, ngeri s i oameni. Idem 2, 631. Urma sii lui Hristos trebuie s a e lumina lumii, dar Dumnezeu nu-i ndeamn a s a fac a un efort de a str aluci. El nu aprob a nici o a mul str aduin ta tumirii de sine de a etala o bun atate infatuat a. El dore ste ca suetele lor s a e umplute cu principiile cerului; atunci, lumina care este n ei. [20] venind n contact cu lumea, ei vor da pe fa ta Fidelitatea lor statornic a n ecare fapt a a vie tii va un mijloc de iluminare. Divina vindecare, 36. Cnd, n mijlocul oarbei lui r at aciri s i prejudec a ti, Saul a primit o descoperire a lui Hristos, pe care l prigonea, el a fost adus n direct a leg atur a cu biserica, care este lumina lumii. n cazul acesta, Anania l reprezenta pe Hristos s i, de asemenea, i reprezenta pe slujitorii lui Hristos de pe p amnt, care sunt ale si s a lucreze pentru El. n locul lui Hristos, Anania a atins ochii lui Saul, pentru ca el s a primeasc a vederea. n locul lui Hristos, el s i-a a sezat minile asupra lui s i, rugndu-se n numele lui Hristos, Saul a primit Duhul Sfnt. Toate acestea sunt f acute n numele s i prin autoritatea lui Hristos. Hristos este izvorul, iar biserica este mijlocul de comunicare. Faptele Apostolilor 122.

26

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

tura fals nv a ta a predomin a pretutindeni. Marele vr ajma s al suetelor si adun a armatele. El pune n mi scare toate strategiile posibile cu scopul de a aduce confuzie n mintea oamenilor prin teorii am agitoare, nimicind n felul acesta suetele. Cei c arora Dumnezeu le-a ncredin tat comorile adev arului S au trebuie s a lase ca lumina s a str aluceasc a n mijlocul ntunericului moral. Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 290. Dumnezeu i cere poporului S au s a lumineze ca lumini n lume. Nu li se cere numai pastorilor s a fac a acest lucru, ci ec arui ucenic al lui Hristos. Conversa tia lor trebuie s a e cereasc a. Si, n timp ce se bucur a de p art as ie cu Dumnezeu, ei vor dori s a aib a leg aturi cu semenii lor, cu scopul de a exprima, prin cuvintele s i faptele lor, iubirea lui Dumnezeu, care le nsue te ste inimile. n felul acesta, ei vor lumini n lume, s i lumina transmis a prin ei nu se va stinge sau nu va ndep artat a. Testimonies for the Church 2, 122, 123. Urma sii lui Hristos trebuie s a e unelte ale drept a tii, lucr atori, tori de lumin pietre vii, transmi ta a, ca s a poat a ncuraja prezen ta ngerilor cere sti. Lor li se cere s a e ni ste mijloace, prin care s a se [21] reverse spiritul adev arului s i al drept a tii. Idem 2, 126, 127. Domnul a f acut biserica Sa de tin atoarea puterii divine. Universul a steapt a ca membrii bisericii s a devin a ni ste canale prin care torentul s de via ta a se reverse n lume, a sa nct mul ti oameni s a poat a converti ti s i s a devin a, la rndul lor, ni ste mijloace prin care harul lui Hristos s a se reverse n zonele pustii ale viei Domnului. The Bible Echo, 12 August 1901. To ti cei care sunt lega ti de Dumnezeu le vor d arui lumina s i altora. Dac a exist a cineva care nu are nici o lumin a de oferit, aceasta este din cauza faptului c a nu are nici o leg atur a cu Izvorul luminii. Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 291. Dumnezeu a rnduit ca aceia care sunt copiii S ai s a le dea lumin a s i altora s i, dac a dau gre s n a face acest lucru, iar oamenii sunt l asa ti n ntuneric din cauza faptului c a ei nu au reu sit s a fac a lucrarea pe care ar putut s a o fac a, dac a ar fost nt ari ti de Duhul Sfnt, copiii S ai vor r aspunz atori naintea lui Dumnezeu. Am fost chema ti s a ie sim din ntuneric la lumina Sa minunat a, ca s a putem vesti m arirea lui Hristos. The Review and Herald, 12 decembrie 1893.

Chemarea lui Dumnezeu la slujire

27

To ti cei consacra ti lui Dumnezeu vor canale de lumin a. Dumnezeu face din ei mijloacele Sale, prin care s a dea s i altora din bog a tiile harului S au Inuen ta noastr a asupra altora nu depinde att de mult de ceea ce spunem, ct de ceea ce suntem. Oamenii pot s a combat as i s a desconsidere logica noastr a, se pot mpotrivi s i plin apelurilor noastre, dar o via ta a de iubire dezinteresat a este un n care faptele se argument c aruia nu i se pot mpotrivi. O via ta potrivesc cu vorbele, caracterizat a prin umilin ta lui Hristos, este o putere n lumea aceasta. Hristos, Lumina lumii, 141, 142. Cei care ar trebuit s a e lumina lumii au r aspndit doar ni ste raze rave s i neputincioase. Ce este lumina? Ea este evlavia, bun atatea, adev arul, mila, iubirea; este descoperirea adev arului n caracter . Evanghelia este dependent s i n via ta a de evlavia personal a a celor ce cred n ea pe temeiul puterii ei vii s i lucr atoare, iar Dumnezeu a prev azut ca, prin moartea iubitului S au Fiu, ec arui suet s a i se poat a asigura toat a puterea pentru orice lucrare bun a. Fiecare suet trebuie s a e o lumin a str alucitoare, care s a transmit a mai departe laudele Aceluia care ne-a chemat din ntuneric la lumina Sa minunat a. Noi suntem mpreun a-lucr atori cu Dumnezeu. Da, lucr atori, acest lucru nseamn a a ndeplini o slujire srguincioas a n via Domnului. Exist a oameni care trebuie s a e mntui ti n bisericile noastre, [22] n s colile noastre de Sabat, printre vecinii no stri. The Review and Herald, 24 martie 1891. Lucrarea pentru al tii este mijlocul prin care [credincio sii] si vor p astra suetul viu. Dac a vor dori s a devin a colaboratori cu Domnul Isus, vom vedea c a, n bisericile noastre, lumina va str aluci mai tare s i tot mai tare, r aspndindu- si razele pn a departe, pentru a str apunge ntunericul care se a a dincolo de grani tele lor. Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 291. Voi sunte ti lumina lumii. Iudeii limitau binecuvnt arile mntuirii la na tiunea lor; dar Hristos le-a ar atat c a mntuirea este ca lumina soarelui. Ea apar tine ntregii lumi. Hristos, Lumina lumii, 306. Inimile care r aspund inuen tei Duhului Sfnt sunt canalele prin care se revars a binecuvnt arile lui Dumnezeu. Dac a aceia care l slujesc pe Dumnezeu ar lua ti de pe p amnt s i dac a Duhul Lui ar retras de la oameni, lumea aceasta ar l asat a prad a pustiirii s i nimicirii, care sunt rodul st apnirii lui Satana. De si cei nelegiui ti nu

28

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

recunosc, ei datoreaz a chiar s i binecuvnt arile vremelnice prezen tei poporului lui Dumnezeu n lume, pe care ei l dispre tuiesc s i l apas a. Dar, dac a sunt cre stini doar cu numele, ei sunt ca sarea care s i-a spre bine n lume. Pentru c pierdut gustul. Ei n-au nici o inuen ta a l reprezint a gre sit pe Dumnezeu, ei sunt mai r ai dect necredincio sii. Hristos, Lumina lumii, 306. Misiunea divin a Lucrarea pe care au f acut-o ucenicii trebuie s-o facem s i noi. Fiecare cre stin trebuie s a e un misionar. Trebuie s a le slujim cu simpatie s i compasiune celor ce au nevoie de ajutor, c autnd cu o seriozitate lipsit a de egoism s a u sur am necazurile omenirii suferinde. Divina vindecare, 104. nainte de n al tarea Sa la cer, Domnul Hristos le-a dat ucenicilor S ai o ns arcinare, spunndu-le c a ei aveau s a e executorii testamentari prin care El l asa lumii comorile vie tii ve snice. Faptele Apostolilor 27. De ns arcinarea dat a primilor ucenici s-au mp art as it credincio sii din toate veacurile. Oricui a primit Evanghelia i s-a ncredin tat s i adev arul sacru spre a-l r aspndi n lume. Cei ce formeaz a popo[23] rul credincios al lui Dumnezeu au fost totdeauna misionari plini de rvn a, consacrndu- si for tele pentru onoarea Numelui S au s i folosindu- si n telep te ste talentele n slujba Lui. Idem, 109. ns arcinarea Evangheliei este marea cart a misionar a a mp ar a tiei pentru suete, lui Hristos. Ucenicii urmau s a lucreze cu srguin ta adresndu-le invita tia harului. Nu trebuiau s a a stepte ca oamenii s a vin a la ei, ci ei trebuiau s a mearg a la oameni cu solia lor. Idem, 28. Solii lui Dumnezeu sunt ns arcina ti s a ia asupra lor chiar lucrarea pe care a f acut-o Hristos pe cnd era pe acest p amnt. Ei trebuie s a se consacre oric arui fel de lucrare pe care El a ndeplinit-o. Cu zel s i sinceritate, ei trebuie s a le vorbeasc a oamenilor despre bog a tiile insondabile s i despre comoara nepieritoare a cerului. Testimonies for the Church 9, 130. Misiunea ncredin tat a ucenicilor ne este ncredin tat as i nou a. Si ast azi, ca s i atunci, Mntuitorul crucicat s i nviat trebuie s a e n al tat naintea tuturor celor care sunt f ar a Dumnezeu s i f ar a n lume. Dumnezeu are nevoie de p tori s speran ta astori, de nv a ta i

Chemarea lui Dumnezeu la slujire

29

de evangheli sti. Slujitorii S ai trebuie s a proclame solia mntuirii, la u . Vestea iert mergnd de la u sa sa arii prin Hristos trebuie s a e dus a la ecare neam, la ecare semin tie, la ecare limb as i la ecare popor. Solia aceasta nu trebuie s a e vestit a n cuvinte timide s i , ci ntr-o manier lipsite de via ta a clar a, hot art as i r ascolitoare. Sute de oameni a steapt a s a e avertiza ti s a- si salveze via ta. Lumea are nevoie s a vad a n cre stini o dovad a a puterii religiei lor. Soliile milei nu sunt necesare doar n cteva locuri, ci n ntreaga lume. Gospel Workers, 29. Cnd S-a n al tat la ceruri, Domnul Isus le-a ncredin tat lucrarea Sa pe p amnt tuturor celor care primiser a lumina Evangheliei. Ei trebuiau s a duc a lucrarea mai departe, pn a la realizarea ei deplin a. Domnul nu a preg atit nici un alt mijloc pentru propov aduirea adev arului S au. Merge ti n toat a lumea s i propov adui ti Evanghelia la orice f aptur a. Si, iat a c a Eu sunt cu voi ntotdeauna, pn a la sfr situl veacurilor. Aceast a ns arcinare solemn a ajunge pn a la noi, cei din veacul prezent. Dumnezeu i las a bisericii Sale responsabilitatea de a o accepta sau de a o respinge. Historical Sketches of the Foreign [24] Missions of the Seventh-day Adventists, 288. Asupra noastr a a fost pus a o sarcin a sfnt a. Ne-a fost dat a ns arcinarea: Duce ti-v as i face ti ucenici din toate neamurile, botezndu-i n Numele Tat alui, al Fiului s i al Sfntului Duh. Si nv a ta ti-i s a p azeasc a tot ce v-am poruncit. Si iat a c a Eu sunt cu voi n toate zilele, pn a la sfr situl veacului (Matei 28, 19.20). Voi sunte ti consacra ti lucr arii de a face cunoscut a Evanghelia mntuirii. Des avr sirea cerului urmeaz a s a e puterea voastr a. Testimonies for the Church 9, 20, 12. Chema ti de la ocupa tiile obi snuite ale vie tii Oamenii simpli trebuie s a- si ocupe locul lor ca slujitori ai lui Dumnezeu. mp art as ind necazurile semenilor lor, a sa cum a mp ar , ei l vor vedea t as it Mntuitorul necazurile omenirii, prin credin ta pe Domnul lucrnd al aturi de ei. Slujitorii evangheliei, 38. n toate cmpurile, n apropiere s i n dep artare, oamenii vor chema ti de la plug s i de la ocupa tiile lor comerciale mai obi snuite, care, n mare m asur a, ocup a mintea, s i vor educa ti de c atre oameni . Cnd vor nv cu experien ta a ta s a lucreze ecient, vor proclama

30

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

adev arul cu putere. Prin cele mai minunate lucr ari ale Providen tei, mun ti de dicult a ti vor nl atura ti s i arunca ti n mare. Solia care nseamn a att de mult pentru locuitorii de pe p amnt va auzit a s i n teleas a. Oamenii vor s ti ce este adev arul. nainte s i tot nainte, lucrarea va nainta, pn a cnd ntregul p amnt va avertizat; s i atunci va veni sfr situl. Testimonies for the Church 9, 96. Dumnezeu poate s i i va folosi pe cei care nu au beneciat de o educa tie cuprinz atoare n s colile omene sti. O ndoial a cu privire la evident puterea Sa de a face aceasta este o necredin ta as i limiteaz a lucrarea atotputerniciei lui Dumnezeu, pentru care nimic nu este imposibil. Fi ti aten ti la aceast a precau tie necuvenit as i lipsit a de ncredere! Ea las a nefolosite multe puteri nev azute ale bisericii s i nchide calea Duhului Sfnt, a sa nct s a nu-i poat a folosi pe oameni. Ea i las a n inactivitate pe cei care sunt doritori s i ner abd atori s a lucreze pentru Domnul Hristos s i descurajeaz a implicarea n lucrare a multora care, dac a li s-ar acorda o s ans a corect a, ar ni ste colaboratori ecien ti ai lui Dumnezeu. Slujitorii evangheliei, 488, [25] 489. Este privilegiul ec arui suet de a progresa. Aceia care sunt n leg atur a cu Hristos vor cre ste n har s i n cunoa sterea Fiului lui Dumnezeu, pn a la statura deplin a de b arba ti s i de femei. Dac a to ti aceia care pretind a crede adev arul ar ntrebuin tat n modul cel mai ecient capacit a tile s i ocaziile lor pentru a nv a ta s i lucra, ei ar devenit puternici n Hristos. Oricare le-ar fost ocupa tia e tori sau pastori , dac c a ar fost fermieri, mecanici, nv a ta a s-ar consacrat pe deplin lui Dumnezeu, ei ar devenit lucr atori cu succes torul ceresc. Testimonies for the Church 6, 423. pentru nv a ta Cei care se a a n biseric as i au sucient talent pentru a se angaja mntul, construcn oricare dintre ocupa tiile vie tii, cum ar : nv a ta tiile, manufactura, cre sterea animalelor, trebuie s a e preg ati ti s a lucreze pentru consolidarea bisericii, slujind n comitete, sau ca instructori la Scoala de Sabat, angajndu-se n lucrarea misionar a, sau ocupnd diferite pozi tii n cadrul bisericii. The Review and Herald, 15 februarie 1887. Pentru a duce mai departe lucrarea Sa, Hristos nu i-a ales pe nv a ta tii s i elocven tii membri ai Sinedriului iudaic s i nici puterea torii iudei, care aveau o mare doz roman a. Trecnd pe lng a nv a ta a de ndrept a tire de sine, Maestrul a ales oameni umili s i nenv a ta ti, ca

Chemarea lui Dumnezeu la slujire

31

s a vesteasc a adev arurile care aveau s a mi ste lumea. Pe ace sti oameni Si-a propus El s a-i instruiasc as i s a-i educe spre a conduc atorii bisericii Sale. La rndul lor, ei aveau s a-i nve te pe al tii s i s a-i trimit a cu solia Evangheliei. Pentru a avea succes n lucrarea lor, urma s a le e dat a puterea Duhului Sfnt. Nu prin putere sau n telepciune omeneasc a avea s a e vestit a Evanghelia, ci prin puterea lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor 17. Printre cei c arora Mntuitorul le-a dat ns arcinarea: Duce ti-v a s i face ti ucenici din toate neamurile (Matei 28, 19), mul ti erau n pozi tii sociale umile b arba ti s i femei care au nv a tat s a-L iubeasc a pe Domnul lor s i care erau hot ar ti s a urmeze exemplul S au de slujire neegoist a. Acestor oameni simpli, ct s i ucenicilor care fuseser a cu Mntuitorul n timpul lucr arii Sale p amnte sti, le fusese ncredin tat un lucru pre tios. Ei trebuia s a duc a lumii vestea cea bun a a mntuirii [26] prin Hristos. Idem, 105,106. Via ta care cucere ste Nu numai prin predicarea adev arului, nu numai prin distribuirea de literatur a trebuie s a m martori pentru Dumnezeu. S a ne aducem cre aminte c a o via ta stin a este argumentul cel mai puternic ce poate adus n favoarea cre stinismului s i c a un caracter cre stin de mic a valoare face mai mult r au n lume dect caracterul omului din lume. Testimonies for the Church 9, 21. Nici toate c ar tile scrise nu pot r aspunde scopului unei vie ti snte. Oamenii nu vor crede ce predic a pastorul, ci vor crede ce tr aie ste biserica. Prea adesea, inuen ta predicii tinute de la amvon este comb atut a de predica tinut a n via ta celor care pretind a adep ti ai adev arului. Ibidem nem Via ta Domnului Hristos a fost o inuen ta arginit a, mereu crescnd a, care l lega de Dumnezeu s i de ntreaga familie omeneasc a. Prin Domnul Hristos, Dumnezeu a nzestrat omul cu o inu care face s en ta a-i e imposibil s a tr aiasc a pentru sine. Fiecare dintre noi este n leg atur a cu semenii lui, ca o parte a unui mare ntreg care i apar tine lui Dumnezeu, s i cu to tii avem obliga tii reciproce. Nici un om nu poate tr ai independent de semenii lui, deoarece bun astarea ec aruia i afecteaz a pe ceilal ti. Planul lui Dumnezeu este ca

32

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

ecare s a se simt a important pentru bun astarea altora s i s a caute s a contribuie la fericirea lor. Parabolele Domnului Hristos, 339. Religia Bibliei nu trebuie s a e m arginit a ntre coper tile unei c ar ti, nici ntre zidurile unei biserici. Ea nu trebuie s a e scoas a la iveal a cu anumite ocazii pentru folosul nostru s i apoi s a e pus a cu grij a napoi. Ea trebuie s a sn teasc a via ta de toate zilele s i s a se dea n toate tranzac pe fa ta tiile de afaceri s i n toate leg aturile noastre sociale. Faptele Apostolilor 306, 307. Scopul lui Dumnezeu este acela de a Se prosl avi n poporul S au n fa ta lumii. El a steapt a ca aceia care poart a Numele lui Hristos s a-L reprezinte n gndire, n cuvnt s i n fapt a. Gndurile lor trebuie toare, atr s a e curate s i cuvintele lor, nobile s i n al ta agndu-i pe cei din jur tot mai aproape de Mntuitorul. Religia lui Hristos trebuie s a e ntre tesut a cu tot ceea ce ei fac s i spun. Fiecare tranzac tie de afaceri a lor trebuie s a e nmiresmat a de prezen ta lui Dumnezeu. [27] Testimonies for the Church 9, 21. Omul de afaceri s a- si ndeplineasc a activitatea ntr-o manier a care i va aduce slav a Domnului s au, datorit a credincio siei lui. S a- si tr aiasc a religia n tot ce face s i s a le descopere oamenilor Spiritul lui Hristos. Mecanicul s a e un reprezentant srguincios s i credincios al Aceluia care a trudit n ocupa tiile umile ale vie tii, n cet a tile din Iudeea. Fiecare persoan a care poart a Numele lui Hristos s a lucreze n a sa fel nct, v aznd faptele ei bune, oamenii s a e ndemna ti s a-L laude pe Creatorul s i R ascump ar atorul ei. The Bible Echo, 10 iunie 1901. Femeile ca misionare Femeile, ca s i b arba tii, pot s a se angajeze ntr-o lucrare de a . Ele pune adev arul acolo unde poate s a lucreze s i s a se dea pe fa ta si pot ocupa locul n lucrare n timp de criz a, s i Domnul va lucra prin ele. Dac a sunt p atrunse de un sim t al datoriei s i lucreaz a sub inuen ta Spiritului lui Dumnezeu, ele vor avea exact st apnirea de sine care se cere pentru acest timp. Mntuitorul va reecta lumina fe tei Sale asupra acestor femei jerttoare de sine, s i aceasta le va da o putere care o va ntrece pe aceea a b arba tilor. Ele pot face n familii o lucrare pe care b arba tii nu o pot face, o lucrare care inuen teaz a via ta l auntric a. Ele se pot apropia de inima acelora pe care b arba tii

Chemarea lui Dumnezeu la slujire

33

nu-i pot inuen ta. Lucrarea lor este trebuincioas a. Femei pline de pot face o lucrare bun tact s i umilin ta a prin explicarea adev arului la oameni, n casele lor. Cuvntul lui Dumnezeu, explicat n felul acesta, si va face lucrare de transformare s i, prin inuen ta lui, familii ntregi vor convertite. Testimonies for the Church 9, 128, 129. To ti aceia care lucreaz a pentru Dumnezeu ar trebui s a aib a nsu sirile combinate ale Martei s i ale Mariei, bun avoin ta de a servi s i iubirea sincer a pentru adev ar. Eul s i egoismul trebuie date la o parte. Dumnezeu cheam a femei lucr atoare, srguincioase, prudente, de principii. El cheam cu inima cald a, duioas as i credincioas a fa ta a femei care st aruie, care vor dep arta gndul de la eu s i de la o via ta personal a comod as i l vor ndrepta spre Hristos, rostind cuvintele adev arului, rugndu-se cu persoanele la care pot avea acces, lucrnd [28] pentru convertirea suetelor. Idem, 6, 118. Surorile pot lucra ecient n ob tinerea de abonamente pentru publica tiile noastre periodice, aducnd n acest fel lumina n aten tia multor min ti. The Review and Herald, 10 iunie 1880. Sunt femei nobile care au avut curajul moral de a hot ar n favoarea adev arului pe temeiul dovezilor. Ele au acceptat adev arul n mod con stient. Aceste femei au tact, n telegere s i abilitate s i vor ni ste lucr atoare pline de succes pentru Domnul lor. Femeile cre stine sunt chemate n lucrare. Idem, 19 decembrie, 1878. Surorile noastre pot sluji ca ni ste lucr atoare prev az atoare n minte domeniul scrierilor s i pot s a scoat a la lumin a adev aratele sim ta ale prietenilor care au primit bro surile s i tratatele noastre Este nevoie de femei cu principii ferme s i cu un caracter hot art, care cred c a tr aim cu adev arat n zilele din urm as i c a avem ultima solie de avertizare, care trebuie s a-i e vestit a lumii Acestea sunt femeile pe care Dumnezeu le poate folosi n lucrarea misionar as i de publica tii Ele pot face o lucrare pre tioas a pentru Dumnezeu n multe feluri, r aspndind bro surile s i mp ar tind cu n telepciune Semnele Timpului The Review and Herald, 19 decembrie 1878. Nu recomand ca o femeie s a caute s a devin a un membru al comitetului de conducere sau un func tionar administrativ, dar ea poate s a fac a foarte mult ca misionar a, prezentnd adev arul prin corespon , distribuind tratate s den ta i solicitnd nscrieri pentru abonamente la publica tiile care con tin adev arul solemn pentru acest timp. Ibidem.

34

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Dac a acolo unde acum este doar una, ar fost dou azeci de femei care ar f acut din aceast a misiune sfnt a activitatea lor ndr agit a, am v azut mult mai mul ti oameni converti ti la adev ar. Idem, 2 ianuarie 1879. Acum este nevoie de femei care pot s a lucreze, care nu sunt pline de spiritul propriei importan te, ci sunt blnde s i smerite cu inima, femei care vor lucra cu blnde tea lui Hristos oriunde pot g asi o lucrare de f acut pentru salvarea de suete. Ibidem. Sute dintre surorile noastre ar putut s a e n lucrare ast azi, dac a ar dorit. Ele ar trebui s a se mbrace pe ele s i pe copiii lor cu [29] haine curate s i rezistente, f ar a podoabe, s i s a dedice pentru lucrarea misionar a timpul pe care l-au irosit n scopul unei parade inutile. El . Surorile noastre se pot pot s a le scrie prietenilor aa ti la distan ta aduna pentru a se consulta cu privire la modalitatea de lucru cea mai ecient a. Banii pot s a e economisi ti spre a-I adu si lui Dumnezeu n dar, ca s a e investi ti n scrieri s i tratate, care s a le e trimise prietenilor lor. Cele care nu fac nimic ar trebui s a nceap a s a lucreze. Fiecare sor a care pretinde c a este o copil a a lui Dumnezeu trebuie s a simt a cu adev arat responsabilitatea de a-i ajuta pe cei din apropierea ei. The Review and Herald, 12 decembrie 1878. Surorile noastre au fost prea doritoare s a se scuze de ndeplinirea responsabilit a tilor care cer gndire s i o exercitare atent a a min tii, totu si tocmai aceasta este disciplina de care au nevoie pentru a- si des avr si experien ta cre stin a. Ele pot s a e lucr atoare n cmpul misionar, manifestnd un interes personal n ce prive ste distribuirea scrierilor s i a tratatelor, care reprezint a corect credin ta noastr a. Ibidem Surorilor, nu obosi ti n ce prive ste lucrarea misionar a vigilent a. Aceasta este o lucrare n care toate v a pute ti angaja cu succes, dac a ve ti n leg atur a cu Dumnezeu. nainte de a scrie scrisori n care pune ti ntreb ari, n al ta ti-v a ntotdeauna inima n rug aciune spre Dumnezeu, ca s a pute ti avea succes n a aduna cteva ml adi te s s albatice, care pot altoite n adev arata vi ta i pot aduce roade pentru slava lui Dumnezeu. To ti cei care vor lucra cu inima umil a n acest domeniu se vor educa f ar a ncetare n calitate de lucr atori n [30] via Domnului. Idem, 10 iunie 1880.

Capitolul 2 Un apel catre tineri


Rnduiala divin a Domnul a rnduit ca tineretul s a-I e de ajutor. Testimonies for the Church 7, 64. Cu o asemenea armat a de lucr atori, care ar putea format a din tinerii no stri, preg ati ti cum se cuvine, ct de curnd ar putea dus a ntregii lumi solia despre un Mntuitor r astignit, nviat s i care va reveni n curnd! Educa tie, 271. Noi avem ast azi o armat a de tineri care pot face mult, dac a sunt ncuraja ti s i ndruma ti corespunz ator. Vrem ca aceia care sunt copiii no stri s a cread a adev arul. Vrem ca ei s a e binecuvnta ti de Dumnezeu. Vrem ca ei s a ndeplineasc a o parte n planurile bine organizate de a-i ajuta pe al ti tineri. To ti tinerii trebuie s a e educa ti n a sa fel nct s a poat a reprezenta corect adev arul, dnd m arturie pentru speran ta care este n ei s i onorndu-L pe Dumnezeu n orice ramur a de activitate n care sunt calica ti s a lucreze. The General Conference Bulletin 5, nr. 2, 24 (29, 30 ianuarie 1893). Tinerii n lucrarea bisericii n bisericile noastre este nevoie de talentul tineresc, bine organizat s i bine educat. ntr-un fel sau altul, tinerii si vor folosi energiile lor supraabundente. Dac a nu sunt orientate ntr-o direc tie bun a, aceste energii vor folosite de tineri n a sa fel nct le vor afecta propria spiritualitate s i se vor dovedi un prejudiciu pentru aceia cu care se asociaz a. Slujitorii evangheliei, 211. Dup a ce tinerii si d aruiesc inima lui Dumnezeu, responsabilitatea noastr a pentru ei nu nceteaz a. Ei trebuie s a e implica ti n lucrarea Domnului s i ajuta ti s a n teleag a c a El a steapt a de la ei s a contribuie la progresul cauzei Sale. Nu este sucient s a le ar at am tinerilor ct de mult este nevoie s a e f acut, s i apoi doar s a-i ndemn am s a participe. Ci ei trebuie s a e nv a ta ti cum s a lucreze pentru Domnul. S a e instrui ti, disciplina ti s i antrena ti n cunoa sterea celor 35

36

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

mai bune metode de c stigare a suetelor pentru Hristos. nv a ta ti-i s a ncerce s a-i ajute pe tovar as ii lor tineri. Explica ti-le sistematic [31] diferitele ramuri ale lucr arii misionare, la care ei ar putea s a ia parte s i acorda ti-le instruc tiuni s i ajutor. n felul acesta, ei vor nv a ta cum s a lucreze pentru Dumnezeu. Slujitorii evangheliei, 210. Din fraged a copil arie Amabilitatea s i bun avoin ta pastorului s a e vizibile n modul n care i trateaz a pe copii. El totdeauna trebuie s a- si aduc a aminte c a ei sunt b arba ti s i femei n miniatur a, membri mai tineri ai familiei Domnului. Ace stia pot foarte apropia ti s i scumpi Domnului, iar dac a sunt educa ti s i instrui ti cum trebuie, vor face lucrare pentru El chiar n tinere tea lor. Testimonies for the Church 4, 397, 398. Tinerii s a nu e trecu ti cu vederea; ei s a participe la lucru s i s a aib a r aspunderi. Ei s a n teleag a c a au o parte de ndeplinit n ajutorarea s i fericirea altora. Chiar s i copiii ar trebui s a e nv a ta ti s a fac a mici fapte de iubire s i mil a pentru cei mai pu tin ferici ti ca ei. Idem, 6, 435. P arin tii ar trebui s a-i nve te pe copii care este valoarea timpului s i cum s a-l foloseasc a ntr-o manier a corect a. nv a ta ti-i pe copii c a merit a s a depun a toate eforturile pentru a ndeplini o lucrare care i aduce onoare lui Dumnezeu s i binecuvntare pentru omenire. Ei pot ni ste misionari pentru Dumnezeu, chiar din fraged a copil arie. Parabolele Domnului Hristos, 345. Viitorul care i a steapt a pe tineri Mul ti dintre tinerii de ast azi, crescnd asemenea lui Daniel n c aminul s au din Iudeea, studiind Cuvntul lui Dumnezeu s i lucr arile Sale s i deprinzndu-se lec tiile slujirii pline de credincio sie, se vor mai ridica nc a n adun arile legislative, n s alile de judecat a sau n cur tile regale ca martori ai mp aratului mp ara tilor. Educa tie, 262. Alegerea lui Timotei pentru slujire Pavel a v azut c a Timotei era credincios, statornic s i sincer s i l-a ales ca tovar as de lucru s i de c al atorie. Acelea [mama s i bunica] care l-au nv a tat pe Timotei n copil aria lui erau acum r aspl atite

Un apel catre tineri

37

prin aceea c a l vedeau pe ul lor ntr-o strns a p art as ie cu marele tor, Timotei era apostol. Atunci cnd Dumnezeu l-a ales s a e nv a ta un simplu tn ar, ns a principiile lui fuseser a att de bine ntemeiate prin educa tia primit a din fraged a copil arie, nct era preg atit s a- [32] s i ocupe locul de ajutor al lui Pavel. Si, de si tn ar, el s i-a purtat r aspunderile ca un cre stin smerit. Faptele Apostolilor 204, 205. Rezerve pentru completarea rndurilor n poporul nostru, cei care poart a poverile trec la odihn a. Mul ti dintre cei mai de seam a n aducerea la ndeplinire a reformelor instituite de noi, ca popor, au trecut deja dincolo de pragul vrstei a treia s i puterea lor zic as i intelectual a este n sc adere. Cu ngrijorarea cea mai profund a, se poate pune ntrebarea: Cine va ocupa locul lor? Cui trebuie s a-i e ncredin tate responsabilit a tile vitale ale bisericii, cnd actualii purt atori ai stindardului vor c adea la datorie? Nu putem dect s a privim cu ner abdare la tinerii de azi, ca la unii care trebuie s a ia asupra lor aceste poveri s i c arora trebuie s a le e ncredin tate aceste r aspunderi. Ei trebuie s a preia lucrarea de acolo de unde o las a ceilal ti, iar calea pe care o vor urma va decide dac a moralitatea, religia s i adev arata evlavie vor nvinge sau dac a imoralitatea s i necredin ta vor corupe s i vor anula tot ce este de valoare. Slujitorii evangheliei, 68. Pionieri n ce prive ste munca s i sacriciul Trebuie s a manifest am ncredere n tinerii no stri. Ei trebuie s a e pionieri n orice ntreprindere care implic a munc as i sacriciu, n vreme ce servii mai n vrst a ai lui Hristos vor p astra ti ca sf atuitori, care s a-i ncurajeze s i s a-i binecuvnteze pe aceia care se str aduiesc din r asputeri pentru Dumnezeu. Sfaturi pentru p arin ti, profesori s i elevi, 516, 517. Este nevoie de tineri. Dumnezeu i cheam a n cmpuri misionare. Fiind, n compara tie cu al tii, liberi de griji s i de alte r aspunderi, ei sunt mai disponibili pentru a se angaja n lucrare dect cei care trebuie s a asigure ndrumarea s i ntre tinerea unei familii. Pe lng a aceasta, tinerii se pot adapta mai u sor schimb arii de clim as i societate

38

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

, pot intra s i pot rezista mai bine la greut a ti. Prin tact s i perseveren ta n leg atur a cu oamenii acolo unde se a a ei. Ibidem. Mul ti tineri care au primit o educa tie cuvenit a acas a trebuie s a e preg ati ti pentru slujire s i s a e ncuraja ti ca s a nal te stindardul [33] adev arului n locuri noi, printr-o lucrare bine pl anuit as i credincioas a. n Prin asocierea cu pastorii s i cu lucr atorii no stri care au experien ta lucrarea n ora se, ei vor ob tine preg atirea cea mai bun a. Lucrnd sub c al auzirea divin as i ind sus tinu ti de rug aciunile colegilor lor, lucr a , ei pot face o lucrare bun tori mai cu experien ta as i binevenit a. Cnd si unesc eforturile cu acelea ale lucr atorilor mai b atrni, folosind energiile lor tinere sti spre cea mai bun a ntrebuin tare a lor, ei vor avea nso tirea ngerilor cere sti; s i, ca mpreun a-lucr atori cu Dumnezeu, privilegiul lor este acela de a cnta, de a se ruga s i a crede, de a lucra cu curaj s i f ar a stnjenire. ncrederea s i asigurarea pe care le-o vor aduce prezen ta trimi silor cere sti, lor s i conlucr atorilor lor, vor conduce la rug aciune, laud as i la simplitatea credin tei adev arate. Testimonies for the Church 9, 119. Domenii de activitate Sunt multe domenii n care tinerii pot de folos prin efortul lor. Se pot organiza s i preg ati atent asocia tii de cadre medicale, de vizitatori evangheli sti, de lecturi biblice, de vestitori s i de misionari medicali. n vacan te, mul ti elevi au ocazia s a ias a n cmp s i s a lucreze ca evangheli sti. Sfaturi pentru p arin ti, profesori s i elevi, 546. Ar trebui s a-i educ am pe tineri ca, la rndul lor, s a-i ajute pe al ti tineri, c aci atunci cnd vor c auta s a fac a lucrul acesta, vor c stiga care i va calica s o experien ta a devin a lucr atori consacra ti ntr-o sfer a mai cuprinz atoare. Testimonies for the Church 6, 115. Tineri s i tinere s a e educa ti spre a deveni lucr atori n vecin at a tile lor, cum s i n alte locuri. To ti s a- si pun a inima s i mintea spre a deveni , calicndu-se pricepu ti cu privire la lucrarea pentru timpul de fa ta pentru a face lucrul acela pentru care sunt cel mai bine preg ati ti. Idem, 9, 118,119.

Un apel catre tineri

39

Secretul succesului Tinerilor, st arui ti n a-L cunoa ste pe Domnul s i ve ti s ti c a El Se ive ste ca zorile dimine tii (Osea 6, 3). C auta ti f ar a ncetare s a v a dezvolta ti. Str adui ti-v a srguincios s a ajunge ti asemenea R ascump ar atorului. Tr ai ti prin credin ta n Hristos. Face ti lucrarea pe [34] care a f acut-o El. Tr ai ti pentru salvarea suetelor pentru care El Si-a dat via ta. Str adui ti-v a pe orice cale s a ajuta ti acelora cu care veni ti n leg atur a Vorbi ti cu Fratele vostru mai mare, care v a va ntregi tur tur educa tia nv a ta a peste nv a ta a, pu tin cte pu tin. O strns a leg atur a cu Acela care S-a dat pe Sine ca jertf a pentru a mntui o lume muribund a va face din voi lucr atori buni. Idem, 6, 416. Organizarea pentru slujire Tineri s i tinere, nu pute ti voi s a forma ti grupe s i, ca ni ste solda ti ai lui Hristos, s a v a nrola ti n lucrare, punnd tot talentul, tactul s i ndemnarea voastr a n slujba Domnului, ca s a pute ti salva suete de la ruin a? n ecare biseric a s a e organizate grupe care s a ndeplineasc a aceast a lucrare Doresc tinerii s i tinerele, care l iubesc cu adev arat pe Domnul Isus, s a se organizeze spre a lucra nu numai pentru cei care m arturisesc a p azitori ai Sabatului, ci s i pentru cei care nu sunt de credin ta noastr a? Signs of the Times, 29 mai 1893. Tinerii, tinerele s i copiii s a nceap a lucarea n Numele lui Isus. S a se asocieze n vederea ndeplinirii unui plan. Nu pute ti voi s a forma ti o grup a de lucr atori, s a v a stabili ti ocazii n care s a v a ruga ti mpreun a pentru a-I cere Domnului s a v a dea harul S au s i s a ac tiona ti [35] n unitate? Youths Instructor, 9 august 1894.

Capitolul 3 Situatii din poporul lui Dumnezeu


Lipsa spiritului misionar ntre adventi stii p azitori ai Sabatului, a existat n mic a m asur a spiritul misionar. Dac a pastorii s i membrii bisericii ar ndeajuns de con stien ti de acest lucru, nu ar mai sta a sa de indiferen ti, n timp ce Dumnezeu i-a onorat, f acndu-i depozitarii Legii Sale, ntip arind-o n mintea lor s i scriind-o n inima lor. Testimonies for the Church 3, 202. Adev aratul spirit misionar a p ar asit comunit a tile care fac o m ar att de nalt turisire de credin ta a. Inima lor nu mai arde de iubire pentru suete s i de dorin ta de a le conduce n staulul lui Hristos. Avem nevoie de lucr atori zelo si. Nu exist a nimeni care s a r aspund a din ecare parte: Treci s strig atului care se nal ta i ajut a-ne? Idem, 4, 156. Mi s-a ar atat c a noi, ca popor, suntem decitari. Cuvintele noastre nu sunt n armonie cu credin ta noastr a. Credin ta noastr a m arturise ste c a tr aim sub inuen ta vestirii celei mai solemne solii, care a fost dat a vreodat a muritorilor. Totu si, cu toate c a acest fapt este evident, eforturile noastre, zelul nostru, spiritul nostru de sacriciu de sine nu se compar a cu caracterul lucr arii. Trebuie s a nviem din mor ti s i . Idem, 2, 114. Hristos ne va da via ta Inima mea este plin a de durere cnd m a gndesc ct de pu tin si de Dumnezeu. Nu este simt bisericile noastre responsabilit a tile fa ta vorba numai de misionarii care sunt ni ste solda ti, ci de ecare b arbat s i femeie care sunt nrola ti n armata lui Hristos. Oare, doresc ei s a accepte via ta de soldat, dup a exemplul pe care li l-a dat Domnul Hristos n via ta Sa de renun tare la sine s i sacriciu? Ce renun tare de sine au manifestat bisericile voastre, ca ntreg? Poate c a au oferit dona tii n bani, dar s-au cru tat pe ele nsele. The General Conference Daily Bulletin, 4 februarie 1893, 131. Mul ti dintre pretin sii urma si ai lui Hristos nu simt responsabilitatea pentru suete mai mult dect o simte lumea. Pofta ochilor, 40

Situatii din poporul lui Dumnezeu

41

mndria vie tii, pl acerea de a face parad a, iubirea de comoditate i despart pe cre stini de Dumnezeu, iar spiritul misionar adev arat exist a [36] doar la c tiva. Ce se poate face pentru a le deschide ochii acestor p ac ato si din Sion s i pentru a-i face pe ipocri ti s a tremure? Idem, 132. Exist a o categorie de cre stini reprezentat a de Meroz. Spiritul misionar nu a pus niciodat a st apnire pe suetul lor. Solicit arile centrelor misionare din str ain atate nu i-au ndemnat la ac tiune. Cum vor da socoteal a nainte lui Dumnezeu aceia care nu fac nimic pentru lucrarea Sa nimic pentru a c stiga suete la Hristos? Cu privire la ace sti oameni, se va rosti acuza tia rob viclean s i lene s Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 290. Ca o ilustrare a nereu sitei voastre n a v a ridica la n al timea cerin telor lucr arii lui Dumnezeu, a sa cum avea ti privilegiul, mi s-a f acut referire la aceste cuvinte: Blestema ti pe Meroza, a zis ngerul Domnului. Blestema ti, blestema ti pe locuitorii lui; c aci n-au venit n ajutorul Domnului. n ajutorul Domnului printre oamenii viteji (Judec atori 5,23). Testimonies for the Church 2, 247. Categoria celor mul tumi ti de ei n si si Mi-a fost prezentat a o clas a care era con stient a de faptul c a minte devo membrii ei aveau ndemnuri generoase, sim ta tionale s i o pl acere de a face binele; totu si ei nu f aceau nimic. Ei aveau un mnt de mul sim ta tumire de sine, m agulindu-se c a, dac a ar avea o ocazie sau ar ntr-o situa tie mai favorabil a, ar putea s i ar gata s a fac a o lucrare mare s i bun a; dar ei a steapt a ocazia. Dispre tuiesc judecata strmb a a s armanului zgrcit, care d a cu greu mica buc a tic a celor nevoia si. Ei v ad c a el tr aie ste pentru sine, c a nu exist a n el pornirea s a fac a bine altora, s a-i binecuvnteze cu talentele, inuen ta s i mijloacele care i-au fost ncredin tate spre folosire, s i nu s a abuzeze de ele, nici s a le lase s a rugineasc a sau s a le ngroape n p amnt. Cei care se predau n fa ta zgrceniei s i a egoismului lor au de dat socoteal a pentru faptele lor zgrcite s i sunt r aspunz atori pentru talentele pe care le folosesc n mod abuziv. Dar s i mai r aspunz atori sunt cei care, de si au impulsuri generoase s i sunt ageri ca s a discearn a lucrurile spirituale, r amn inactivi, a steptnd o ocazie care presupun

42

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

c a n-a venit, punnd n contrast dispozi tia lor de a gata s a fac a a celui zgrcit, s [37] binele cu lipsa de bun avoin ta i care chibzuiesc c a situa tia lor este mai favorabil a dect aceea avecinilor lor, mici la suet. Unii ca ace stia se n sal a. A avea calit a ti care nu sunt folosite nu face dect s a le m areasc a responsabilitatea; s i, dac a ei p astreaz a nefolosite talentele date de Domnul, sau le acumuleaz a, situa tia lor nu este mai bun a dect aceea a vecinilor, pentru care suetele lor simt un astfel de dispre t. Lor li se va spune: Voi a ti cunoscut voia Domnului, s i totu si n-a ti f acut-o. Testimonies for the Church 2, 250, 251. Amor teal a satanic a, aduc atoare de moarte Poporul lui Dumnezeu trebuie s a primeasc a aceast a avertizare s i s a deosebeasc a semnele timpului. Semnele venirii lui Isus sunt prea evidente pentru a puse la ndoial as i, n vederea acestor lucruri, to ti aceia care sus tin c a sunt de partea adev arului trebuie s a e implica ti n mod activ n predicare. Dumnezeu i cheam a pe to ti, att pe predicatori, ct s i poporul, s a se trezeasc a. Tot cerul este n mi scare. Scenele istoriei P amntului se vor ncheia n curnd. Tr aim primejdiile timpului sfr sitului acestui p amnt. n fa ta noastr a sunt necazuri s i mai mari s i, cu toate acestea, noi nu ne-am trezit. Aceast a lips a de activitate s i de seriozitate n lucrarea lui Dumnezeu este nsp aimnt atoare. Aceast a amor teal a de moarte este de la Satana. Idem, 1, 260,261. Necredin ta nv aluie bisericile noastre asemenea unui giulgiu al mor tii, pentru c a ele nu folosesc talentele pe care li le-a dat Dumnezeu, oferindu-le lumin a acelora care nu cunosc adev arul pre tios. Domnul cheam a suetele iertate, pe acelea care se bucur a de lumin a, s a le descopere s i altora adev arului. The General Conference Daily Bulletin, 1893, 133. Satana caut a acum s a tin a poporul lui Dumnezeu n stare de inactivitate, s a-l re tin a s a- si fac a partea n r aspndirea adev arului, pentru ca, la sfr sit, cnd vor cnt ari ti, s a e g asi ti necorespunz atori. Testimonies for the Church 1, 260. Oamenii sunt n pericol. Mul timile pier. Dar, ct de pu tini a sazi si urma si ai Domnului Hristos simt o povar a pentru aceste suete! Destinul unei lumi atrn a n cump an a, dar acest fapt i mobilizeaz a

Situatii din poporul lui Dumnezeu

43

cu mare greutate pe cei care pretind a crede adev arul cel mai vast, care le-a fost dat vreodat a muritorilor. Se manifest a o lips a a acelei iubiri care L-a determinat pe Domnul Hristos s a-Si lase c aminul ceresc s i s a ia asupra Sa natura omului, pentru ca omenescul s a poat a veni n contact cu omenescul, atragndui pe oameni la Dumnezeu. [38] n poporul lui Dumnezeu exist a o stare de paralizie, de letargie, care i mpiedic a s a- si n teleag a datoria prezent a. Parabolele Domnului Hristos, 303. Satana se folose ste de nep asarea s i de starea de adormire a a sa-zi silor cre stini pentru a- si nt ari eforturile s i pentru a c stiga suete de partea lui. Mul ti dintre cei care cred c a, de si nu fac nici o lucrare concret a pentru Domnul Hristos, totu si sunt de partea Sa, l mputernicesc pe vr ajma s s a ocupe teren s i s a c stige avantaje. Prin faptul c a au dat gre s n a ni ste lucr atori srguincio si pentru Domnul, nendeplinindu- si datoriile s i nerostind soliile care trebuiau vestite, ei i-au permis lui Satana s a ob tin a st apnirea asupra unor suete care ar putut c stigate pentru Domnul Hristos. Idem, 280. Cnd studiez Scripturile, sunt alarmat a pentru starea Israelului lui Dumnezeu din aceste timpuri din urm a. Ei sunt ndemna ti s a fug a de idolatrie. M a tem c a sunt adormi ti s i se conformeaz a att de mult lumii, nct le va greu s a discearn a cine i sluje ste lui Dumnezeu s i cine nu i sluje ste. Distan ta dintre Domnul Hristos s i poporul S au se m are ste, dar se mic soreaz a ntre acesta s i lume. Semnele de distinc tie ntre pretinsul popor al lui Dumnezeu s i lume aproape c a au disp arut. Ca s i Israelul din vechime, ei urmeaz a urciunile popoarelor din jurul lor. Testimonies for the Church 1, 277. Sl abirea discern amntului spiritual Nu numai n lume vedem rezultatele neglijen tei de a lucra pe c aile lui Hristos din partea comunit a tii. Prin neglijen ta aceasta, n comunitate s-a introdus o stare de lucruri ce a eclipsat naltele s i sntele interese ale lucr arii lui Dumnezeu. Un spirit de critic as i de am ar aciune s-a furi sat n biseric a, s i discern amntul spiritual al multora a sl abit. Din cauza aceasta, lucrarea lui Hristos a suferit o pierdere foarte mare. Idem, 6, 297. Sunt plin a de triste te cnd m a gndesc la starea noastr a, ca popor. Domnul n-a nchis cerul pentru noi, dar via ta noastr a de continu a

44

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

[39] apostazie ne-a desp ar tit de El. Mndria, l acomia s i iubirea de lume au fost vii n inim a, f ar a teama de a lep ada ti sau condamna ti. P acate grele s i ndr azne te s-au cuib arit printre noi. Cu toate acestea, p arerea general a este aceea c a biserica nore ste s i c a pacea s i prosperitatea spiritual a se a a n mijlocul ei. Biserica s i-a ntors spatele s i nu L-a mai urmat pe Domnul Hristos, Conduc atorul ei, s i se retrage n mod sigur spre Egipt. Cu toate acestea, pu tini sunt alarma ti sau surprin si de lipsa lor de putere spiritual a. ndoiala s i chiar necredin ta n M arturiile Duhului lui Dumnezeu se ridic a n comunit a tile noastre de pretutindeni. Satana dore ste ca lucrurile s a e astfel. Idem, 5, 217. Starea de sl abiciune spiritual a Asupra poporului lui Dumnezeu a str alucit lumin a acumulat a; dar mul ti au neglijat s a urmeze lumina, s i din aceast a cauz a sunt ntr-o stare de mare sl abiciune spiritual a. Poporul lui Dumnezeu nu . Ei nu vor condamna piere acum din lips a de cuno stin ta ti pentru c a n-au cunoscut calea, adev arul s i via ta. Adev arul pe care au ajuns s a-l n teleag as i lumina care a str alucit asupra suetului lor, dar care a fost neglijat a sau refuzat a, i vor condamna. Aceia care niciodat a n-au avut lumin a spre a o respinge nu se vor aa sub condamnare. Ce s-ar putut face mai mult pentru via lui Dumnezeu dect a fost f acut? Lumin a, lumin a pre tioas a str aluce ste asupra poporului lui Dumnezeu; dar ea nu-i va mntui, dect dac a consimt s a e mntui ti prin ea, s-o tr aiasc a pe deplin s i s-o transmis a altora din ntuneric. Testimonies for the Church 2, 123. Nevoia de alie cereasc a pentru ochi Comunit a tile au nevoie s a aib a ochii un si cu alia cereasc a, ca s a poat a vedea multele ocazii din jurul lor pentru a-I sluji lui Dumnezeu. De repetate ori, Domnul a chemat poporul S au s a mearg a la drumuri s i la garduri s i s a-i conving a pe oameni s a intre, pentru a-I casa plin a; dar chiar s i n umbra propriilor noastre por ti sunt de care noi nu am ar familii fa ta atat destul interes pentru a-i face s a n teleag a faptul c a pe noi ne preocup a persoana lor. Lucrarea aceasta, care este cea mai aproape de noi, e ceea ce Domnul cere

Situatii din poporul lui Dumnezeu

45

de la biseric a s a ntreprind a. Noi nu trebuie s a st am s i s a zicem: Cine este aproapele meu? Noi trebuie s a ne reamintim c a aproapele nostru este acela care are cel mai mult nevoie de simpatia s i [40] ajutorul nostru; aproapele nostru este ecare suet care este r anit s i zdrobit de adversar. Aproapele nostru este oricine este proprietatea lui Dumnezeu. n Hristos, deosebirile f acute de c atre iudei, cu privire la cine era aproapele lor, sunt date la o parte. Nu exist a desp ar tiri teritoriale, nu exist a distinc tii articiale, nici caste, nici aristocra tie. Idem, 6, 294. Fanatismul s i formalismul rece Satana lucreaz a acum cu toate puterile lui subtile s i am agitoare pentru a-i ndep arta pe oameni de la lucrarea soliei ngerului al treilea, care trebuie s a e vestit a cu o mare putere. Cnd va vedea c a Domnul si binecuvnteaz a poporul s i l preg ate ste pentru a discerne am agirile lui, vr ajma sul va lucra cu puterea lui iscusit a, ca s a aduc a fanatismul pe de o parte s i formalismul rece pe de alt a parte, a sa nct s a poat a c stiga multe suete. Acum este timpul s a veghem f ar a ncetare. Fi ti aten ti, ca s a sesiza ti primul pas pe care Satana l-ar putea face n mijlocul nostru. The Review and Herald, 24 ianuarie 1893. n bisericile noastre exist a oameni reci ca un aisberg. Sunt o impun mul time de formali sti care pot crea o aparen ta atoare, dar care nu pot str aluci ca ni ste lumini n lume. Idem, 24 martie 1891. M argini ti de egoism Mi s-a ar atat c a motivul pentru care cei din poporul lui Dum mai mare este din nezeu nu sunt mai spirituali s i n-au o credin ta cauza egoismului de care sunt m argini ti Nu mul timea adun arilor voastre este lucrul pe care l accept a Dumnezeu. Nu rug aciunile numeroase, ci pe cei ce fac dreptate, care fac lucrul bun la timp potrivit. Testimonies for the Church 2, 36. Zgrcenia Dar unii refuzau s a e converti ti. Ei nu era dispu si s a umble pe calea lui Dumnezeu, s i cnd se f aceau apeluri pentru daruri de

46

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

bun avoie pentru ca lucrarea lui Dumnezeu s a poat a dus a mai departe, unii se ag a tau n chip egoist de averile lor p amnte sti. Ace sti oameni zgrci ti au ajuns s a e separa ti de ceata celor credincio si. [41] Idem 9, 126. Nici unul din dou azeci nu este preg atit Aceasta este o declara tie solemn a, pe care o fac pentru biseric a, s i anume c a nici unul din dou azeci de membri, ale c aror nume sunt scrise n registrul bisericii, nu este preg atit pentru a- si ncheia istoria n lui pe p amnt s i va tot a sa de lipsit de Dumnezeu s i de speran ta lume, ca p ac atosul de rnd. Ei pretind c a i slujesc lui Dumnezeu, dar sunt mai dornici s a-i slujeasc a lui mamona. Aceast a lucrare f acut a cu o jum atate de inim a este mai degrab a o negare continu a a lui Hristos, dect o m arturisire pentru El. Sunt a sa de mul ti care au adus n biseric a propriul spirit josnic s i nesupus. Sim tul lor spiritual este pervertit de propriile dec aderi morale degradatoare. Ei reprezint a lumea n spiritul, n inima s i voin ta lor, se adncesc n practicile lor cre senzuale, iar a sa-zisa lor via ta stin a este plin a de am agire sub nenum arate aspecte. Ei tr aiesc ca ni ste p ac ato si, n timp ce pretind c a sunt cre stini! Cei care se consider a cre stini s i l m arturisesc pe Hristos ar trebui s a ias a din mijlocul lor, s a nu se ating a de nici un lucru necurat s i s a e separa ti mi las pana de scris jos s i mi nal t suetul n rug aciune, ca Domnul s a sue asupra poporului S au c azut, care este asemenea . Sfr unor oase uscate, s i s a-l aduc a la via ta situl este aproape s i vine peste noi, strecurndu-se a sa de neobservat, a sa de imperceptibil, de t acut, asemenea pa silor neauzi ti ai ho tului din noapte, pentru a-i surprinde pe cei care dorm nepreg ati ti s i f ar a paz a. Fie ca Domnul s a ng aduie ca Duhul S au Sfnt s a e adus n inima noastr a, care acum este cuprins a de comoditate, ca s a nu mai dormim, a sa cum fac ceilal ti, ci s a veghem s i s a m trezi. The General Conference Bulletin, 1893, 132, 133. Nevoia de reform as i de nviorare Cre stinii trebuie s a se preg ateasc a pentru lucrurile care, n curnd, vor invada lumea ca o surpriz a cople sitoare, s i aceast a preg atire s a

Situatii din poporul lui Dumnezeu

47

o fac a prin studierea cu seriozitate a Cuvntului lui Dumnezeu s i prin str aduin ta de a- si conforma via ta cu preceptele lui. Problemele capitale ale ve sniciei ne cer ceva n afar a de o religie imaginar a, o religie a cuvintelor s i a formelor, unde adev arul este tinut n curtea de afar a. Dumnezeu cheam a la rede steptare s i la reform a. Profe ti s i regi, 626. O nviorare a adev aratei evlavii n mijlocul nostru este cea mai mare s i mai urgent a nevoie. C autarea ei ar trebui s a e prima noastr a [42] lucrare. The Review and Herald, 22 martie 1887. A venit timpul s a aib a loc o deplin a reform a. Cnd va ncepe reforma aceasta, spiritul rug aciunii l va inuen ta pe ecare credincios s i va izgoni din biseric a spiritul nen telegerii s i al certei. Testimonies for the Church 8, 251. Trebuie s a aib a loc o reform as i o renviorare, sub c al auzirea Duhului Sfnt. Renviorarea s i reforma sunt dou a lucruri diferite. Renviorarea semnic a o nnoire a vie tii spirituale, o readucere la a puterilor min via ta tii s i ale inimii, o nviere din moartea spiritual a. Reforma semnic a o reorganizare, o schimbare a ideilor s i a teoriilor, a obiceiurilor s i a practicilor. Reforma nu va aduce roadele bune ale neprih anirii, dac a nu este asociat a cu renviorarea spiritual a. Renviorarea s i reforma trebuie s a- si aduc a la ndeplinire lucrarea lor s i s a e combinate n aceast a lucrare. The Review and Herald, 25 februarie 1902. Oare nu cheam a Scripturile la o lucrare mai curat as i mai sfnt a dect am v azut pn a acum?... Dumnezeu i cheam a pe aceia care sunt dispu si s a e condu si de Duhul Sfnt s a nceap a o lucrare de reform a cuprinz atoare. V ad n fa ta noastr a o criz a, iar Domnul le cere lucr atorilor S ai s a intre n rnduri. Fiecare suet ar trebui s a se ae acum ntr-o stare de consacrare real as i mai profund a dect n anii care au trecut Am fost adnc impresionat a de scenele care mi-au fost ar atate ntr-o viziune de noapte. Se p area c a are loc o mare mi scare o lucrare de nviorare care nainta n multe locuri. Poporul nostru se mobiliza, r aspunznd la chemarea lui Dumnezeu. The General Conference Bulletin, 29 mai 1913, 34. ntr-o viziune de noapte, mi-au trecut pe dinainte reprezent ari ale unei mari mi sc ari de reform a n mijlocul poporului lui Dumnezeu. Mul ti l l audau pe Dumnezeu. Bolnavii erau vindeca ti s i alte minuni erau s avr site Sute s i mii erau v azu ti vizitnd familii

48

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

s i explicndu-le Cuvntul lui Dumnezeu. Inimi erau convinse prin puterea Duhului Sfnt s i un spirit de adev arat a convertire se d adea . n toate p pe fa ta ar tile, u sile erau larg deschise pentru proclamarea adev arului. Lumea p area s a e luminat a de inuen ta cereasc a. Mari binecuvnt ari erau primite de sincerul s i smeritul popor al lui [43] Dumnezeu. Testimonies for the Church 9, 126. Se face sim tit a marea nevoie a unei reforme printre cei din poporul lui Dumnezeu. Starea actual a a bisericii na ste ntrebarea: Este aceasta o reprezentare corect a a Celui ce Si-a dat via ta pentru noi? Idem, 3, 474. s Cnd repro sul de indolen ta i lenevie va s ters de deasupra bisericii, Spiritul Domnului Se va manifesta n chip milostiv. Puterea . Biserica va vedea lucrarea providumnezeiasc a se va da pe fa ta den tial a a Domnului o stirilor. Lumina adev arului va str aluci n raze clare s i puternice s i, ca pe vremea apostolilor, multe suete se vor ntoarce de la r at acire la adev ar. P amntul va luminat de slava Domnului. Idem, 9, 46. ntrzierea este fatal a Mi-a fost ar atat c a poporul lui Dumnezeu a steapt a s a aib a loc unele schimb ari, s a e luat n st apnire de o putere irezistibil a. ns a vor dezam agi ti, pentru c a sunt pe o cale gre sit a. Ei trebuie s a ac tioneze, s a se implice ei n si si n lucrare s i s a strige cu st aruin ta c atre Dumnezeu pentru a dobndi o cunoa stere real a a propriei st ari. Scenele care trec prin fa ta noastr a sunt de o amploare sucient a pentru a ne determina s a ne trezim s i s a vestim adev arul inimilor acelora care vor asculta. Seceri sul p amntului este aproape copt. Testimonies for the Church 1, 261. Pe de alt a parte, sunt unii dintre cei care, n loc s a dezvolte cu n telepciune ocaziile prezente, a steapt a n lenevie vreun timp special de nviorare spiritual a, n care capacitatea lor de a-i lumina pe al tii s a creasc a mult mai mult. Ei neglijeaz a astfel datoriile s i privilegiile prezente s i ng aduie ca lumina lor s a ard a slab, n timp ce privesc nainte spre un timp cnd, f ar a nici un efort din partea lor, ei vor ajunge s a primeasc a o binecuvntare deosebit a, prin care vor transforma ti s i f acu ti destoinici pentru slujire. Faptele Apostolilor 54.

Situatii din poporul lui Dumnezeu

49

Nu produc atori, ci consumatori Cei care se declar a urma si ai Domnului Hristos sunt judeca ti naintea universului, dar lipsa lor de zel s i eforturile lor slabe n slujba lui Dumnezeu i arat a ca ind necredincio si. Dac a ar f acut tot ce ar putut mai bine, nu ar fost condamna ti, dar ei nu au putut face [44] mai mult, pentru c a inima lor nu a fost dedicat a lucr arii. Att lumea, ct s i ei s tiu c as i-au pierdut ntr-o mare m asur a spiritul de renun tare la sine s i dispozi tia de a purta crucea. n c ar tile cerului, n dreptul numelor multora, se va g asi scris c a nu au fost ni ste produc atori, ci ni ste consumatori. Mul ti dintre cei care poart a Numele lui Hristos umbresc slava Sa, ascund frumuse tea Sa s i nu-I acord a cinstea care I se cuvine. Mul ti oameni si au numele scrise n registrele bisericii, dar nu se a a sub conducerea Domnului Hristos. Ei nu respect a ndrumarea Sa s i nici nu ndeplinesc lucrarea Sa. Prin urmare, ei se a a sub conducerea vr ajma sului. Asemenea cre stini nu fac nici un bine real, s i, ca urmare, aduc un prejudiciu incalculabil. Pentru c a spre via , ea este o miasm inuen ta lor nu este o mireasm a de via ta ta a de moarte spre moarte. Parabolele Domnului Hristos, 303, 304. P azirea poruncilor, o mantie pentru p acat Acela si pericol exist as i ast azi n mijlocul poporului, al celor care m arturisesc c a sunt depozitarii Legii lui Dumnezeu. Ei sunt prea nclina ti s a se ateze c a, n m asura n care p azesc poruncile, vor ap ara ti de puterea judec a tii divine. Ei refuz a s a e mustra ti pentru cele rele s i i nvinuiesc pe slujitorii lui Dumnezeu c a sunt prea zelo si s a ndep arteze p acatul din tab ar a. Dumnezeu, care ur as te p acatul, i cheam a pe cei care m arturisesc a p azi Legea Sa s a se despart a de orice nelegiuire. Neglijen ta de a se poc ai s i aceea de a asculta de Cuvntul Lui vor avea urm ari asupra poporului lui Dumnezeu de ast azi cum a avut acela si p acat asupra vechiului Israel. Exist ao limit a peste care El nu va mai amna judec a tile Sale. Testimonies for the Church 4, 166, 167. Mor ti n gre seli s i n p acate Ast azi, mul ti dintre aceia care alc atuiesc adun arile noastre sunt mor ti n gre seli s i p acate. Ei vin s i pleac a asemenea u sii care se

50

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

mi sc a n balamale. Timp de ani de zile, ei au ascultat satisf acu ti adev arurile cele mai solemne s i cele mai mi sc atoare, dar nu le-au pus n practic a. Din pricina aceasta, ei sunt din ce n ce tot mai de faptul c pu tin sensibili fa ta a adev arul este a sa de pre tios De si se declar a a credincio si, ei t ag aduiesc puterea evlaviei. Dac a vor [45] continua n starea aceasta, Dumnezeu i va lep ada. Ei se fac singuri necorespunz atori pentru a membri ai familiei Lui. Testimonies for the Church 4, 426, 427. Doar sus tin atori ai moralei Mul ti dintre cei care se autointituleaz a cre stini sunt doar ni ste sus tin atori ai moralei. Ei au refuzat acel unic dar care i-ar putut face n stare s a-L onoreze pe Domnul Hristos, reprezentndu-L n lume. Pentru ei, lucrarea Duhului Sfnt este o lucrare ciudat a. Ei nu sunt ni ste mplinitori ai Cuvntului. Principiile cere sti, care i deosebesc pe aceia care sunt una cu Hristos de aceia care sunt una cu lumea, au devenit aproape neobservabile. A sa-zi sii urma si ai lui Hristos au ncetat s a e un popor deosebit s i separat. Linia de demarca tie dintre ei s i lume este invizibil a. Ei se subordoneaz a lumii, practicilor, obiceiurilor s i egoismului ei. Biserica a nceput s a urmeze exemplul lumii n ce prive ste nc alcarea Legii, de si ar trebuit ca lumea s a vin a n biseric as i s a respecte Legea. Biserica se transform a zi de zi, devenind tot mai mult asemenea lumii. Parabolele Domnului Hristos, 315, 316. Un raport p atat Mul ti au doar o form a de evlavie, numele lor se a a n registrul comunit a tii, dar n cer au un raport p atat. ngerul raportor a nregistrat cu credincio sie faptele lor. Fiecare fapt a egoist a, ecare cuvnt urt, ecare datorie nemplinit as i ecare p acat ascuns, mpreun a cu orice pref ac atorie abil a, toate sunt nregistrate n cartea de aducere-aminte, tinut a de ngerul raportor. Testimonies for the Church 4, 422. Purt atorii de poveri sunt istovi ti Pentru c a unii nu vor s a ridice poverile pe care le-ar putea ridica, sau s a fac a lucrarea pe care ar putea s a o fac a, lucrarea este prea grea

Situatii din poporul lui Dumnezeu

51

pentru cei c tiva care s-au angajat n ea. Ei v ad c a este att de mult de f acut, nct suprasolicit a puterea lor s i sunt repede istovi ti. Idem, 2, 645. Incapabili s a prezinte un motiv inteligent pentru credin ta Mul ti dintre cei care m arturisesc a crede adev arul pentru aceste zile de pe urm a vor g asi ti u sori. Ei au neglijat subiectele mai importante. Conversa tia lor este supercial a, nu adnc a, serioas as i profund a. Ei nu s tiu pentru ce cred adev arul numai pentru c a al tii [46] au crezut n el s i l iau de la sine n teles ca ind adev ar. Ei nu pot prezenta nici un motiv inteligent pentru credin ta lor Al tii nu sunt ilumina ti sau edica ti prin experien ta lor sau prin cuno stin ta care era privilegiul s i datoria lor s a o ob tin a. Puterea s i stabilitatea sunt cu cei sincer cunosc atori. Testimonies for the Church 2, 634. Rapida desf as urare a mplinirii profe tiei s Dumnezeu are pe p amnt un popor care, cu credin ta i o n adejde sfnt a, urm are ste rapida desf as urare a mplinirii profe tiei s i caut a s a- si cur a teasc a suetul prin ascultare de adev ar, ca s a nu e g asi ti f ar a hain a de nunt a cnd Se va ar ata Hristos. Idem, 4, 307. Un vis impresionant ntr-un vis care mi-a fost dat pe data de 29 septembrie 1886, mergeam mpreun a cu un grup mare de oameni care c autau ane. n grup erau mul ti tineri s i tinere gata s a ajute la culegerea fructelor. Se p area c a ne aam ntr-un ora s, deoarece era un teren necultivat foarte mic, dar, n jurul ora sului, se aau cmpii, dumbr avi frumoase s i gr adini cultivate. n fa ta noastr a, mergea un car mare, plin cu provizii pentru grupul nostru. n curnd, carul s-a oprit s i grupul s-a r aspndit n toate direc tiile, n c autarea fructelor. Pretutindeni n jurul carului erau tufe nalte s i joase, n care se aau ane frumoase s i mari, dar grupul c auta prea departe ca s a le vad a. Eu am nceput s a culeg fructele din apropiere, ind foarte atent a ca nu cumva s a culeg anele verzi, care erau a sa de amestecate cu fructele coapte, nct puteam s a culeg doar cte una sau dou a ane de pe un ciorchine.

52

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Unele dintre anele frumoase s i mari c azuser a pe p amnt s i erau pe jum atate consumate de viermi s i de insecte. Oh, m-am gndit eu, dac a am venit n acest loc mai nainte, toate aceste fructe pre tioase ar putut salvate! Dar acum este prea trziu. Cu toate acestea, eu voi culege aceste ane de pe jos s i voi vedea dac a mai este ceva bun n ele. Chiar dac a ana este distrus a n ntregime, cel pu tin pot s a le ar at fra tilor ce ar putut g asi, dac a nu ar ajuns prea [47] trziu. Tocmai atunci, dou a sau trei persoane din grup au venit n apropiere, plimbndu-se n locul n care m a aam. Ele discutau s i p areau foarte preocupate de conversa tia lor. V azndu-m a, au spus: Am c autat pretutindeni s i nu am putut g asi nici un fruct. Au privit cu uimire la cantitatea pe care o aveam eu. Le-am spus: Mai este mult de cules din aceste tufe. Ele au nceput s a culeag a, dar s-au oprit ndat a, spunnd: Nu este corect s a culegem noi aici; tu ai g asit locul acesta s i fructele ti apar tin. Dar eu am r aspuns: Nu conteaz a. Aduna ti oriunde pute ti g asi ceva. Acesta este terenul lui Dumnezeu s i acestea sunt anele Sale, a sa c a este privilegiul vostru s a le culege ti. Dar, curnd, se pare c a am r amas din nou singur a. Am auzit toate lucrurile despre care vorbeau s i rdeau lng a car. I-am strigat pe cei care erau acolo s i i-am ntrebat: Ce face ti? Ei au r aspuns: Nu am putut s a g asim nici o an a, am obosit s i ne este foame, am crezut c a putem veni la car pentru a mnca. Dup a ce ne vom odihni pu tin, vom merge din nou. Dar, am spus eu, nu a ti adus nimic pn a acum. Voi mnca ti proviziile, f ar a s a ne adus nimic. Eu nu pot s a m annc acum, pentru c a sunt prea multe fructe de cules. Voi nu le-a ti g asit, deoarece nu a ti c autat sucient de atent. Anele nu se a a la suprafa ta tufelor, trebuie s a le c auta ti. Este adev arat c a nu le pute ti culege n cantit a ti mari, dar, dac a ve ti c auta cu aten tie printre anele verzi, ve ti g asi fructe foarte frumoase. Vadra mea mic a s-a umplut curnd de ane s i le-am dus la car. Am spus: Acestea sunt cele mai frumoase fructe pe care le-am cules vreodat as i le-am strns n apropiere, n timp ce voi a ti obosit, c autndu-le departe s i f ar a succes. Apoi au venit to ti s a vad a fructele. Ei au spus: Acestea sunt ni ste tufe nalte, puternice s i mature. N-am crezut c a putem g asi

Situatii din poporul lui Dumnezeu

53

ceva n tufele nalte, a sa c a am c autat doar tufele mici, dar am g asit numai cteva. Apoi am spus: Vre ti s a depozita ti aceste ane s i, dup a aceea, s a merge ti cu mine, s a c aut am mai multe fructe n aceste tufe nalte? Dar ei nu se preg atiser a deloc s a depoziteze fructele. Erau vase , dar fuseser s i saci din abunden ta a folosite pentru mncare. Eu am obosit a steptnd s i, n cele din urm a, am ntrebat: Nu a ti venit s a culege ti fructe? Atunci de ce nu sunte ti preg ati ti s a ave ti grij a de [48] ele? Cineva a r aspuns: Sor a White, noi nu ne-am a steptat cu adev arat s a g asim nici un fruct ntr-un loc n care se a a a sa de multe case s i agita tie, dar, pentru c a pari a sa de ner abd atoare s a culegi fructe, am hot art s a venim cu tine. Noi am crezut c a vom aduce sucient ca s a mnc am s i, dac a nu vom aduna nici un fruct, ne vom bucura de recrea tie. Eu am r aspuns: Nu pot s a n teleg acest fel de munc a. Voi merge din nou s a culeg. Ziua deja a trecut, n curnd se va nnopta s i nu mai putem culege nici un fruct. Unii au mers cu mine, dar al tii au r amas la car, ca s a m annce. O mic a grup a a cules ntr-un loc s i oamenii erau preocupa ti, discutnd despre ceva care p area s a-i intereseze mult. Eu m-am apropiat s i am v azut c a aten tia lor era atras a de un copila s aat n bra tele unei femei. Am spus: Mai ave ti doar pu tin timp s i ar mai bine s a lucra ti ct mai pute ti. Aten tia celor mai mul ti era atras a de un tn ar s i o tn ar a care alergau spre car. Cnd au ajuns la car, erau a sa de obosi ti, nct au fost nevoi ti s a stea jos s i s a se odihneasc a. Si al tii se a sezaser a pe iarb a, ca s a se odihneasc a. n felul acesta, ziua a trecut s i s-a realizat foarte pu tin. n cele din urm a, eu am spus: Fra tilor, voi numi ti aceasta o expedi tie reu sit a. Dac a acesta este modul n care lucra ti, nu m a mir de lipsa voastr a de succes. Succesul sau nereu sita voastr a depinde de modul n care lucra ti. Aici sunt ane, pentru c a eu le-am g asit. Unii dintre voi au c autat zadarnic n tufele mici, al tii au g asit cteva ane, dar tufele nalte au fost trecute cu vederea pentru c a pur s i simplu nu v-a ti a steptat s a g asi ti fructe n ele. Vede ti c a fructele pe care le-am cules eu sunt mari s i coapte. n scurt timp se vor coace s i alte fructe s i putem merge din nou la cules. Acesta este modul n care am fost

54

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

nv a tat a s a culeg fructe. Dac a a ti c autat lng a car, a ti putut g asi ane la fel de bine ca mine. Cei care abia ncep s a nve te s a ndeplineasc a o astfel de munc a vor repeta lec tia pe care le-a ti dat-o ast azi. Domnul a a sezat aceste tufe cu fructe chiar n mijlocul acestor locuri aglomerate s i Se a s[49] teapt a ca voi s a le g asi ti. Dar voi a ti fost mult prea preocupa ti s a mnca ti s i s a v a amuza ti. Nu a ti venit aici cu o hot arre serioas a de a g asi fructe. Alt a dat a va trebui s a lucra ti cu mai mult zel s i mai mult a seriozitate s i cu un scop cu totul diferit, altfel munca voastr a nu va avea niciodat a succes. Dac a lucra ti corect, i ve ti nv a ta pe lucr atorii mai tineri c a unele lucruri, cum ar hrana s i recrea tia, sunt de o minor importan ta a. A fost nevoie de un efort mare s a aducem carul cu provizii n acest loc, dar voi v-a ti gndit mai mult la provizii dect la fructele pe care ar trebuit s a le duce ti acas a, ca rezultat al muncii voastre. Dac a a ti fost aten ti s a culege ti mai nti anele din apropierea voastr as i dup a aceea s a le c auta ti pe cele care sunt mai departe, pentru ca apoi s a v a pute ti ntoarce s a lucra ti din nou n apropiere, a ti avut succes. Slujitorii evangheliei, 136-139. ncercarea prin care va trebui s a treac a ecare Pu tini oameni mari vor angaja ti n lucrarea nal as i solemn a. Ei sunt mul tumi ti de ei n si si, independen ti de Dumnezeu s i El nu-i poate folosi. Dumnezeu are slujitori credincio si care, n timpul zguduirii, n timpul de prob a, vor sco si la iveal a. Acum sunt ascunse suete pre tioase, care nu s i-au plecat genunchii naintea lui Baal. Ei n-au avut lumina care a str alucit asupra ta att de puternic. Dar, sub un exterior neatr ag ator s i necioplit, poate descoperit a cea mai curat a str alucire a unui caracter cre stin. n timpul zilei, privim spre ceruri, dar nu vedem stelele. Ele sunt acolo, pe rmament, dar ochiul nu le poate distinge. Dar noaptea putem vedea str alucirea lor adev arat a. Nu este prea departe timpul cnd ncercarea va veni pentru ecare suet.... n acest timp, aurul va separat de zgura din biseric a. Adev arata sn tenie va n mod clar deosebit a de aparen tele n sel atoare ale ei. Multe stele, pe care le-am admirat pentru str alucirea lor, se vor pierde n ntuneric. Pleava, asemenea unui nor, va spulbe-

Situatii din poporul lui Dumnezeu

55

rat a de vnt chiar din locuri unde vedem numai arii bogate de gru. To ti aceia care iau asupra lor podoabele sanctuarului, dar nu sunt mbr aca ti cu neprih anirea Domnului Hristos, vor ap area n ru sinea [50] propriei goliciuni. Testimonies for the Church 5, 80, 81.

Capitolul 4 Starea lumii cu care se confrunt a lucr atorul cre stin


Drama lumii Lumea este ca un teatru; actorii, locuitorii ei, se preg atesc s a joace partea ce le revine n ultima mare dram a. Masele largi ale omenirii nu pot unite dect atunci cnd se aliaz a pentru realizarea scopurilor lor egoiste. Dumnezeu prive ste. Planurile Sale cu privire la supu sii S ai r azvr ati ti vor mplinite. Lumea n-a fost dat a n minile oamenilor, de si Dumnezeu ng aduie elementelor turbulente s i dezordonate s a st apneasc a pentru un timp. O putere de jos lucreaz a la realizarea ultimelor scene din dram a Satana venind ca Hristos s i lucrnd cu toat a n sel aciunea s i nelegiuirea n aceia care se leag a n societ a ti secrete. Aceia care cedeaz a pasiunii de complotare aduc la ndeplinire planurile vr ajma sului. Cauza va urmat a de efect. Testimonies for the Church 8, 27, 28. Ultimul act al dramei Niciodat a solia aceasta nu s-a aplicat cu o mai mare putere ca ast azi. Tot mai mult, lumea dispre tuie ste cerin tele lui Dumnezeu. Oamenii au devenit ndr azne ti n p acatele lor. Nelegiuirea locuitorilor lumii aproape c a a umplut m asura nedrept a tii lor. P amntul acesta a ajuns aproape de punctul cnd Dumnezeu va ng adui pierz atorului s a- si ndeplineasc a lucrarea asupra lui. nlocuirea Legii lui Dumnezeu cu legile omene sti, n al tarea duminicii n locul Sabatului biblic prin simpla autoritate omeneasc a, este ultimul act din dram a. Atunci cnd substituirea aceasta devine universal a, Dumnezeu Se va descoperi. El Se va ridica n maiestatea Sa pentru a zgudui teribil p amntul acesta. El Se va ridica din locul S au pentru a-i pedepsi pe locuitorii lumii pentru nedreptatea lor, iar p amntul va da pe fa ta sngele lui s i nu va mai acoperi pe uci sii s ai. Testimonies for the [51] Church 7, 141. 56

Starea lumii cu care se confrunt a lucr atorul cre stin

57

Criza veacurilor Ne g asim n pragul crizei veacurilor. ntr-o rapid a succesiune, judec a tile lui Dumnezeu vor urma una dup a alta: foc s i inunda tii, cutremure s i r azboaie cu v ars ari de snge. Nu trebuie s a m surprin si n vremea aceasta de evenimente att de mari s i hot artoare; c aci ngerul milei nu mai poate r amne mult a vreme s a-i ocroteasc a pe cei nepoc ai ti. Profe ti s i regi, 278. Criza se strecoar a treptat asupra noastr a. Soarele str aluce ste pe cer, f acnd nconjurul lui obi snuit, iar cerurile nc a mai spun slava lui Dumnezeu. Oamenii nc a m annc as i beau, seam an as i construiesc, se nsoar as i se m arit a. Comercian tii vnd s i cump ar a. Oamenii se nghiontesc unul pe altul, luptnd pentru locul cel mai nalt. Iubitorii de pl aceri nc a se aglomereaz a n teatre, la cursele de cai s i la jocurile de noroc. Agita tia cea mai mare predomin a, s i totu si ceasul de prob a se ncheie repede, iar ecare caz este pe punctul de a hot art pentru ve snicie. Satana vede c a timpul lui este scurt. El s i-a pus la lucru to ti slujitorii, pentru ca oamenii s a poat a am agi ti, dezorienta ti, ocupa ti s i prin si n capcan a, pn a cnd timpul de prob a se va ncheia, iar u sa harului se va nchide pentru totdeauna. The Southern Watchman, 3 octombrie 1905. Neascultarea aproape a ajuns la limit a. Confuzia predomin a n lume s i, n curnd, o mare groaz a se va abate asupra in telor omene sti. Sfr situl este foarte aproape. Noi, cei care cunoa stem adev arul, ar trebui s a ne preg atim pentru ceea ce urmeaz a s a se abat a asupra lumii ca o surpriz a cople sitoare. Testimonies for the Church 8, 28. n acest timp, cnd nelegiuirea predomin a, putem s ti c a ultima . Cnd dispre mare criz a este la u sa tuirea Legii lui Dumnezeu va aproape general a, cnd poporul lui Dumnezeu va oprimat s i lovit de ceilal ti oameni, Dumnezeu va interveni. Parabolele Domnului Hristos, 178. St am la pragul unor mari s i solemne evenimente. Profe tiile se mplinesc. n c ar tile din ceruri se scrie o istorie stranie s i plin a de evenimente. Totul n lumea noastr a este n fr amntare. Sunt r azboaie s i ve sti de r azboaie. Neamurile s-au mniat s i a venit vremea ca mor tii s a e judeca ti. Evenimentele sunt n schimbare, ca s a aduc a [52] Ziua lui Dumnezeu, care se gr abe ste foarte mult. Nu mai r amne, ca

58

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

s a zicem a sa, dect o clip a. Dar, cu toate c a acum un neam se ridic a deja mpotriva altui neam s i o mp ar a tie mpotriva altei mp ar a tii, nc a nu are loc confruntarea general a. Cele patru vnturi nc a mai sunt tinute, pn a ce servii lui Dumnezeu vor sigila ti pe frun ti. Apoi, puterile p amntului si vor pune n mi scare for tele pentru marea b at alie de pe urm a. Testimonies for the Church 6, 14. Spiritul atotst apnitor al lui Dumnezeu se retrage Spiritul atotst apnitor al lui Dumnezeu este chiar acum n curs de a se retrage de pe p amnt. Uragane, furtuni s i vijelii, incendii s i inunda tii, dezastre pe mare s i pe uscat vin unele dup a altele ntr-o succesiune rapid a. Stiin ta caut a s a explice toate acestea. Semnele care se ngr am adesc n jurul nostru s i care vorbesc despre apropierea Fiului lui Dumnezeu sunt atribuite oric aror cauze, n afara celor adev arate. Oamenii nu pot ntrez ari ngerii veghetori, care tin n fru cele patru vnturi, ca ele s a nu bat a pn a ce nu sunt sigila ti slujitorii lui Dumnezeu; dar, cnd Dumnezeu va porunci ngerilor S ai s a dea drumul vnturilor, va o a sa priveli ste, scene de nen telegeri s i lupte pe care condeiul nu le poate descrie. Idem, 6, 408. Zilele n care tr aim sunt solemne s i importante. Spiritul lui Dumnezeu este retras treptat, dar sigur, de pe p amnt. Pl agi s i judec a ti cad deja peste dispre tuitorii harului lui Dumnezeu. Nenorocirile de pe uscat s i de pe ape, starea agitat a a societ a tii, alarmele de r azboi sunt de r au augur. Ele prezic evenimente n curs de apropiere de cea mai mare nsemn atate. Instrumentele r aului si unesc for tele s i se consolideaz a. Ele se fortic a pentru ultima s i marea criz a. n curnd, urmeaz a s a aib a loc mari schimb ari n lumea noastr a, iar mi sc arile nale vor repezi. Testimonies for the Church 9, 11. pe care nici un balsam Timpul cnd va n lume o suferin ta omenesc nu o va putea vindeca este aproape. Duhul lui Dumnezeu Se retrage. Dezastre pe mare s i pe uscat urmeaz a unul dup a altul ntr-o succesiune rapid a. Ct de des auzim de cutremure, de furtuni s i de distrugeri prin foc s i prin ap a, cu pierderi mari de vie ti s i , aceste calamit de averi! n aparen ta a ti sunt izbucniri capricioase ale for telor naturii dezorganizate s i nest apnite, cu totul n afara [53] controlului omenesc, dar, n toate acestea, se poate vedea planul lui Dumnezeu. Ele sunt unele dintre mijloacele prin care El caut a s a

Starea lumii cu care se confrunt a lucr atorul cre stin

59

trezeasc a omenirea ca s a- si dea seama de primejdie. Profe ti s i regi, 277. Lumea, un spital de boli contagioase Oamenii, n oarba lor mndrie, se laud a cu progresul minunat s i cultura lor, dar veghetorii cere sti v ad p amntul plin de corup tie . Din cauza p s i de violen ta acatului, atmosfera lumii noastre a ajuns ca atmosfera unui spital de boli contagioase. Testimonies for the Church 6, 10, 11. O epidemie a infrac tiunilor Tr aim n mijlocul unei epidemii infrac tionale, care i uluie ste pe oamenii n telep ti, tem atori de Dumnezeu, oriunde s-ar aa. Stric aciunea general a este prea mare pentru ca pana omeneasc a s ao poat a descrie. Fiecare zi aduce s tiri noi cu privire la dispute politice, mit as i n sel aciune. Fiecare zi si desf as oar a bilan tul sf sietor al de suferin violen tei s i nelegiuirii, al indiferen tei fa ta ta uman a, al distrugerii brutale s i pline de cruzime a vie tii omene sti. Fiecare zi este o nou a m arturie despre cre sterea nebuniei, nmul tirea crimelor s i sinuciderilor. Cine se poate ndoi c a agen tii satanici se a a la lucru printre oameni, extinzndu- si activitatea de distrugere s i de corupere a min tii, de ntinare s i distrugere a corpului? Divina vindecare, 142, 143. Spiritul anarhiei p atrunde n toate popoarele s i izbucniri care, din timp n timp, constituie groaza lumii nu sunt dect indicii ale faptului c a dedesubt arde focul pasiunilor s i al nelegiuirilor care, o dat a sc apat de sub control, va umple p amntul cu vaiet s i mizerie. Tabloul pe care inspira tia ni l-a nf a ti sat cu privire la lumea dinainte de potop reprezint a prea del starea de lucruri c atre care societatea modern a alearg a foarte repede. Chiar acum, n veacul acesta s i n rile pretins cre ta stine, se s avr sesc zilnic crime tot a sa de negre s i de nor atoare ca acelea din pricina c arora au fost nimici ti p ac ato sii lumii de atunci. Mai nainte de potop, Dumnezeu l-a trimis pe Noe s a s avertizeze lumea, ca oamenii s a e adu si la poc ain ta i s a scape astfel de amenin tarea distrugerii. Pe m asur a ce timpul revenirii lui Hristos se apropie, Domnul i trimite pe slujitorii S ai spre a avertiza lumea [54]

60

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

cum s a se preg ateasc a pentru evenimentul cel mare. Oamenii au fost neascultarea fa de Legea lui Dumnezeu, iar acum, n ntr-o f a ti sa ta mila Sa, El i cheam a la ascultare de preceptele ei snte. Tuturor fa acelora care vor ndep arta p acatele din via ta lor prin poc ain ta ta de Dumnezeu s i credin ta n Hristos, li se va oferi iertare. Patriarhi s i profe ti, 102. Starea de lucruri din lume arat a c a naintea noastr a sunt vremuri tulburi. Ziarele sunt pline de semne cu privire la un conict teribil n viitorul apropiat. Jafuri ndr azne te sunt ceva frecvent. Grevele sunt un fapt obi snuit. Ho tii s i omoruri sunt comise pretutindeni. Oameni poseda ti de demoni iau via ta b arba tilor, a femeilor s i copiilor micu ti. Oamenii au ajuns s a e sco si din min ti de viciu s i predomin a tot felul de rele. Testimonies for the Church 9, 11. Arhiam agitorul este la lucru n vremea de acum, cnd sfr situl tuturor lucrurilor p amnte sti se apropie cu pa si iu ti, Satana depune eforturi disperate s a prind a lumea n capcan a. El n ascoce ste multe planuri pentru a ocupa min tile s i a abate aten tia de la adev arurile absolut trebuincioase mntuirii. n al ecare loc, uneltele lui se grupeaz a cu srguin ta aturi de aceia care sunt potrivnici Legii lui Dumnezeu. Arhiam agitorul este la lucru spre a introduce elemente de confuzie s i r ascoal a, s i oamenii sunt plini de un zel care nu este n armonie cu cuno stin ta ce o au. Faptele Apostolilor 219. Satana e un cercet ator srguincios al Bibliei. El s tie c a timpul lui este scurt s i caut a ca, la orice pas, s a combat a lucrarea Domnului pe acest p amnt. Testimonies for the Church 9, 16. Satana caut a acum s a tin a poporul lui Dumnezeu n stare de inactivitate, s a-l re tin a s a- si fac a partea n r aspndirea adev arului, pentru ca, la sfr sit, cnd vor cnt ari ti, s a e g asi ti necorespunz atori. Idem, 1,160. Lumea agitat a de duhul r azboiului Lumea este agitat a de duhul r azboiului. Profe tia din Daniel 11 aproape a ajuns la completa mplinire. n curnd, vor avea loc scenele [55] de necaz despre care se vorbe ste n profe tie. Idem, 9, 14.

Starea lumii cu care se confrunt a lucr atorul cre stin

61

Mi-au fost ar ata ti locuitorii p amntului aa ti n cea mai mare confuzie. R azboi, v arsare de snge, lipsuri, nevoi, foamete s i molime erau pretutindeni n tar a Aten tia mi-a fost ndreptat a apoi spre o alt a scen a. Se p area c a va mai doar pu tin timp de pace. nc a o dat a mi-au fost prezenta ti locuitorii p amntului; s i, din nou, totul se aa n cea mai mare confuzie. Lupt a, r azboi, v arsare de snge, foamete s i molime, bntuiau pretutindeni. Si alte na tiuni au fost implicate n acest r azboi s i n aceast a ncurc atur a. R azboiul a dus la foamete. Lipsurile s i v arsarea de snge au generat molime. Si apoi, oamenii si d adeau suetul de groaz a n a steptarea lucrurilor care aveau s a se ntmple pe p amnt. Idem, 1, 268. ntunericul spiritual Acesta este un timp de ntuneric spiritual n bisericile din lume. Necunoa sterea lucrurilor dumnezeie sti L-a ascuns pe Dumnezeu s i adev arul. For tele r aului sporesc n putere. Satana i ateaz a pe conlucr atorii s ai cum c a el va face o lucrare care va captiva lumea. n timp ce inactivitatea par tial a s-a ab atut asupra bisericii, Satana s i o stile lui sunt intens active. A sa-numitele biserici cre stine nu convertesc lumea, deoarece ele nsele sunt stricate prin egoism s i mndrie s i, nainte de a-i conduce pe al tii la un standard mai curat s i mai nalt, ele au nevoie s a simt a puterea conving atoare a lui Dumnezeu n interiorul lor. Testimonies for the Church 9, 65. n zilele noastre, ca s i n vechime, adev arurile Cuvntului lui Dumnezeu sunt ignorate n favoarea teoriilor s i ra tionamentelor omene sti. Mul ti pretin si slujitori ai Evangheliei nu accept a ntreaga Biblie ca ind Cuvntul inspirat. Un a sa-zis n telept respinge o parte, altul pune la ndoial a o alt a parte. Ei consider a c a judecata lor este superioar a Cuvntului, asumndu- si autoritatea de a selecta pasajele pe care doresc s a le accepte s i s a le prezinte. Autenticitatea divin a a Biblie este desin tat a. n felul acesta, semin tele necredin tei sunt sem anate pn a departe, pentru c a oamenii sunt deruta ti s i nu mai s tiu ce s a cread a. Exist a multe concep tii religioase pe care mintea nu ar avea nici un drept s a le sus tin a. Parabolele Domnului Hristos, 39. Nelegiuirea atinge o culme nemaiatins a vreodat a mai nainte, s i . Dar [56] totu si mul ti slujitori ai Evangheliei strig a: Pace s i siguran ta solii cei credincio si ai lui Dumnezeu trebuie s a mearg a nainte cu

62

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

lucrarea lor. mbr aca ti cu ntreaga armur a a cerului, ei trebuie s a nainteze f ar a team as i biruitori, nencetnd niciodat a lupta lor, pn a cnd solia adev arului pentru timpul acesta n-a ajuns pn a la ultimul suet la care se putea ajunge. Faptele Apostolilor 220. Este motiv de ngrijorare n starea lumii religioase de ast azi. Harul lui Dumnezeu este tratat cu u sur atate. Mul timea nl atur a Legea turi ni lui Iehova, nv a tnd ca nv a ta ste porunci omene sti (Matei 15, 9). Necredin ta predomin a n multe dintre bisericile de ast azi, nu necredin ta n sensul ei cel mai larg, o negare deschis a a Bibliei, ce este mbr ci o necredin ta acat a n haina cre stinismului, n timp ce submineaz a credin ta n Biblie, ca o descoperire de la Dumnezeu. Consacrarea profund a a fost nlocuit a cu un formalism sec. Ca rezultat, apostazia s i senzualitatea predomin a. Hristos declar a: Cum s-a ntmplat n zilele lui Lot tot a sa se va ntmpla s i n ziua cnd Se va ar ata Fiul omului (Luca 17, 28.30). Raportul zilnic al evenimentelor care au loc d a m arturie despre mplinirea cuvintelor Sale. Lumea p acatului se ndreapt a cu pa si repezi spre nimicire. n curnd, judec a tile lui Dumnezeu urmeaz a a rev arsate, iar p acatul s i p ac ato sii, s a e nimici ti. Patriarhi s i profe ti, 166. Separarea grului de neghin a Timpul judec a tilor nimicitoare ale lui Dumnezeu este timpul harului pentru cei care nu au avut prilejul s a ae ce este adev arul. Domnul va privi cu duio sie asupra lor. Inima Lui plin a de ndurare e mi scat a, mna Lui este nc a ntins a pentru a mntui, n timp ce u sa e nchis a pentru cei care nu vor s a intre. Testimonies for the Church 9, 97. n curnd, b at alia va dat a cu furie ntre cei care i servesc lui Dumnezeu s i cei care nu i servesc. n curnd, tot ce poate zguduit va zguduit, pentru ca lucrurile care nu pot zguduite s a stea. Idem, 9, 15,16. a popoarelor, vor mul n timpul de necaz s i suferin ta ti care nu se vor supune inuen telor ntinate ale lumii s i slujirii lui Satana, [57] care se vor umili naintea lui Dumnezeu s i se vor ndrepta spre El cu toat a inima lor s i vor g asi acceptare s i iertare. Idem, 1, 269. Sunt mul ti care, citind Scripturile, nu pot n telege adev arata lor nsemn atate. Pretutindeni n lume, b arba ti s i femei privesc cu n-

Starea lumii cu care se confrunt a lucr atorul cre stin

63

cordare spre cer. Rug aciuni, lacrimi s i cereri se ridic a din suetele doritoare de lumin a, har s i Duhul Sfnt. Mul ti se g asesc pe pragul mp ar a tiei, a steptnd doar s a e lua ti n auntru. Faptele Apostolilor 109. turi din experien nv a ta ta lui Ilie Din experien ta lui Ilie n acele zile de descurajare s i aparent a nfrngere, se pot nv a ta multe lec tii lec tii deosebit de valoroase pentru slujitorii lui Dumnezeu din acest veac, caracterizat printr-o dep artare general a de dreptate. Apostazia care predomin a ast azi se aseam an a cu aceea care n zilele proorocului cuprinsese ntregul Israel. Prin n al tarea celor omene sti mai presus de cele dumnezeie sti, prin pream arirea conduc atorilor omene sti, prin nchinarea la Ma turilor s mona s i prin a sezarea nv a ta tiin tei mai presus de adev arurile revela tiei, mul timi de oameni din zilele noastre urmeaz a lui Baal. ndoiala s i necredin ta si r aspndesc inuen tele d aun atoare asupra min tii s i inimii, s i mul ti nlocuiesc Cuvntul lui Dumnezeu cu teoriile oamenilor. Se sus tine public c a am ajuns vremea cnd ra tiunea turile Cuvntului. omeneasc a trebuie ridicat a mai presus de nv a ta Legea lui Dumnezeu, standardul divin al neprih anirii, este declarat a a nu mai n vigoare. Vr ajma sul oric arui adev ar lucreaz a cu putere am agitoare ca s a-i determine pe b arba ti s i pe femei s a a seze datinile omene sti acolo unde ar trebui s a e Dumnezeu s i s a uite cele rnduite pentru fericirea s i mntuirea omenirii. Totu si apostazia aceasta, ajuns a att de r aspndit a, nu este general a. Nu to ti din lume sunt nelegiui ti s i corup ti; nu to ti au trecut de partea vr ajma sului. Dumnezeu are multe mii care nu s i-au plecat genunchiul n fa ta lui Baal, mul ti care doresc din toat a inima s a aib a o n telegere deplin a cu privire la Hristos s i la Lege, mul ti care n ad ajduiesc mpotriva oric arei n adejdi c a Isus va veni curnd pentru a pune cap at domniei p acatului s i a , dar cu mor tii. Si sunt mul ti care se nchin a lui Baal din ne stiin ta [58] care Duhul lui Dumnezeu Se lupt a nc a. Profe ti s i regi, 170, 171.

Capitolul 5 Biserica un centru de instruire


Nevoia actual a Ceea ce este necesar acum pentru zidirea comunit a tilor noastre este lucrarea atent a a lucr atorilor n telep ti pentru a descoperi s i dezvolta talentele din biseric a, talente care pot educate spre a folosite de Domnul. Ar trebui s a existe un plan bine organizat pentru folosirea de lucr atori care s a mearg a n toate comunit a tile noastre, mari s i mici, pentru a-i instrui pe membri cum s a lucreze pentru zidirea bisericii, dar s i pentru cei necredincio si. Este nevoie tur de preg atire, de nv a ta a. Cei care lucreaz a, vizitnd comunit a tile, ar trebui s a dea fra tilor s i surorilor instruc tiuni cu privire la metodele practice de a face lucrare misionar a. Testimonies for the Church 9, 117. Dumnezeu a steapt a ca biserica Sa s a-i nve te s i s a-i preg ateasc a pe membrii ei pentru lucrarea de a lumina lumea. Trebuie s a se dea o astfel de educa tie, nct s a aib a drept rezultat existen ta a sute de oameni care s a pun a la schimb ator talan ti pre tio si. Prin folosirea acestor talan ti, se vor ridica oameni care vor preg ati ti s a ocupe s locuri de ncredere s i inuen ta i s a men tin a principiile curate s i necorupte. n felul acesta, se va face o mare lucrare pentru Domnul. Idem, 6, 431, 432. N-ar trebui s a e nici o ntrziere n acest efort bine pl anuit de a-i instrui pe membrii bisericii. Idem, 9, 119. Cel mai mare ajutor ce poate dat poporului nostru este acela de a-l nv a ta s a lucreze pentru Dumnezeu s i s a depind a de El, s i nu de slujitorii Lui. Idem, 7, 19. Este evident faptul c a toate predicile care au fost rostite nu au dezvoltat o mare clas a de lucr atori plini de lep adare de sine. Subiectul acesta trebuie s a e socotit ca aducnd cu sine cele mai serioase rezultate. Viitorul nostru ve snic este pus n pericol. Comunit a tile se ve stejesc s i mor din cauz a c a nu au folosit talan tii lor pentru tur [59] r aspndirea luminii. Trebuie s a se dea o nv a ta a atent a, care s a 64

Biserica un centru de instruire

65

e ca ni ste lec tii date de Domnul, pentru ca to ti s a pun a n practic a lumina lor. Testimonies for the Church 6, 431. Oamenilor li s-a predicat prea mult. Dar au fost ei nv a ta ti cum s a lucreze pentru aceia pentru care a murit Hristos? S-a trasat un plan de lucru s i a fost el pus n fa ta lor n a sa fel nct ecare s a v azut necesitatea de a lua parte la lucrare? Ibidem, 431. tur Prin nv a ta as i practic a, acele persoane trebuie s a poat a face oric fa ta arui caz care s-ar ivi; s i este nevoie de pl anuire n teleapt a pentru a pune pe ecare om n propria sfer a, ca s a poat a ob tine o care-l va preg experien ta ati s a poarte o r aspundere. Idem, 9, 221. mnt misionar al bisericii Planul de nv a ta Mul ti ar dori s a lucreze, dac a ar nv a ta ti cum s a nceap a. Ei trebuie s a e instrui ti s i ncuraja ti. Fiecare biseric a ar trebui s a e o s coal a de preg atire a lucr atorilor cre stini. Membrii ei ar trebui s a e nv a ta ti cum s a prezinte lecturi biblice, cum s a conduc as i s a predea la Scoala de Sabat, cum s a-i ajute cel mai bine pe cei s araci s i s a ngrijeasc a de cei bolnavi, cum s a lucreze pentru cei neconverti ti. Ar trebui s a existe s coli sanitare, s coli de g atit s i cursuri n diverse domenii ale lucr arii de ajutorare cre stin a. N-ar trebui doar s a se predea, ci s a se lucreze efectiv sub supravegherea unor instructori torii s experimenta ti. nv a ta a deschid a calea, lucrnd n mijlocul poporului, iar ceilal ti, al aturndu-li-se, vor nv a ta din exemplul dat de ace stia. Exemplul este mai valoros dect multe precepte. Divina vindecare, 149. Instruirea special a Trebuie s a se depun a eforturi mai mari pentru a-i educa pe oameni n ce prive ste principiile reformei sanitare. Va trebui s a se tur nin teze s coli de g atit s i s a se dea nv a ta a din cas a n cas a cu privire la arta de a preg ati o hran a s an atoas a. B atrni s i tineri ar trebui s a nve te cum s a g ateasc a mai simplu. Oriunde e prezentat adev arul, oamenii trebuie s a e nv a ta ti cum s a preg ateasc a hrana ntr-un mod simplu, s i totu si apetisant. Ar trebui s a li se arate c ao diet a hr anitoare poate preg atit as i f ar a folosirea c arnii. Testimonies [60] for the Church 9, 161.

66

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

n ecare loc n care exist a o biseric a, trebuie s a e prezentate turi cu privire la preg nv a ta atirea unor alimente simple s i s an atoase, pe care s a le poat a aplica to ti cei ce doresc s a tr aiasc a n conformitate cu principiile s an at a tii. Membrii bisericii s a le mp art as easc a vecinilor lor lumina pe care o primesc n leg atur a cu acest subiect. Slujitorii evangheliei, 362. Adaptarea educa tiei Mul ti lucr atori folositori s i onora ti ai lui Dumnezeu au fost preg ati ti prin ndeplinirea unor ndatoriri nensemnate, n cele mai umile pozi tii ale vie tii! Moise era un viitor conduc ator al Egiptului, dar Dumnezeu nu-l putea lua din curtea mp ar ateasc a pentru a ndeplini lucrarea pe care o prev azuse pentru el. Moise a fost trimis s a e eliberatorul poporului lui numai dup a ce fusese un p astor con stiincios timp de patruzeci de ani. Ghedeon a fost luat de la aria de treierat spre a un instrument n mna lui Dumnezeu pentru eliberarea o stirilor lui Israel. Elisei a fost chemat s a lase plugul s i s a urmeze ndrum arile lui Dumnezeu. Cnd Dumnezeu i-a ncredin tat solia pe care urma s a o vesteasc a, Amos era un gospodar, un muncitor al p amntului. To ti cei care devin conlucr atori cu Hristos vor avea de ndeplinit o lucrare grea s i nepl acut a, iar lec tiile pentru educarea lor vor alese cu n telepciune s i adaptate la tr as aturile lor specice de caracter s i la lucrarea pe care vor trebui s a o realizeze. Slujitorii evangheliei, 332, 333. Responsabilitatea pentru educare tori s Cnd b arba ti promi ta i capabili erau converti ti, ca n cazul lui Timotei, Pavel s i Barnaba, si d adeau toat a silin ta ca s a le arate nevoia de a lucra n via Domnului. Si cnd apostolii plecau spre a merge n alt loc, credin ta acestor oameni nu sc adea, ci, dimpotriv a, cre stea. Ei fuseser a nv a ta ti n mod credincios cu privire la calea Domnului s i li se ar atase cum s a lucreze neegoist, zelos s i st aruitor pentru salvarea semenilor lor. Aceast a atent a instruire a noilor converti ti era un important factor n remarcabilul succes care-l nso tea pe Pavel rile s i Barnaba n lucrarea lor de propov aduire a Evangheliei n ta [61] p agne. Faptele Apostolilor 186, 187.

Biserica un centru de instruire

67

Cnd se formeaz a comunit a ti, trebuie s a li se spun a c a, din mijlocul lor, trebuie s a e lua ti oameni care s a le vesteasc a altora adev arul s i s a ridice noi comunit a ti. Prin urmare, to ti trebuie s a lucreze, s a cultive la maximum talan tii care le-au fost ncredin ta ti de Dumnezeu s i s a- si educe mintea pentru a intra n slujba St apnului lor. Testimonies for the Church 3, 205. Activit a tile misionare sufer a permanent din lips a de lucr atori devota ti s i pio si, care s a ne reprezinte n mod corect credin ta. Sunt mul ti care ar trebui s a devin a misionari, dar care nu intr a n lucrare, pentru c a aceia care se ocup a de ei n biseric a sau n colegiile noastre nu- si fac datoria de a lucra cu ei, de a le prezenta ceea ce a steapt a Dumnezeu de la ei s i nu se roag a cu s i pentru ei. Sfaturi pentru p arin ti, profesori s i elevi, 500, 501. Aceia care sunt responsabili cu supravegherea spiritual a a bisericii ar trebui s a pl anuiasc a mijloace s i c ai prin care s a-i dea ec arui membru al bisericii ocazia s a fac a ceva n cadrul lucr arii lui Dumnezeu. Prea adesea, n trecut, aceasta nu s-a f acut. Nu s-au f acut s i nu au fost pe deplin puse n aplicare planuri clare, prin care talentele tuturor s a poat a folosite n serviciu activ. Numai pu tini sunt cei care si dau seama ct de mult s-a pierdut din cauza aceasta. Testimonies for the Church 9, 116. n ecare comunitate, membrii ar trebui s a e n a sa fel educa ti, nct ei s a consacre timp pentru c stigarea de suete pentru Hristos. Cum se poate spune despre biseric a: Voi sunte ti lumina lumii, dac a membrii ei nu r aspndesc cu adev arat lumin a? Aceia care poart a r aspunderea turmei lui Hristos s a se trezeasc a la datoria lor s i s a pun a multe suete la lucru. Testimonies for the Church 6, 436. Alegerea unor slujba si capabili s a-i nve te pe al tii Trebuie s a se exercite mult a grij a n alegerea slujba silor pentru comunit a tile noi. Ace stia s a e b arba ti s i femei temeinic converti ti. S a e ale si aceia care sunt cel mai bine calica ti pentru a da nv a tur ta a, care pot servi att n cuvnt, ct s i n fapt a. Este o nevoie [62] profund a de a se lucra n toate ramurile. Idem, 85. Prezbiterii s i cei care se a a n pozi tii de conducere n biseric a ar trebui s a acorde mai mult a aten tie planurilor de coordonare a lucr arii. Ei ar trebui s a organizeze lucrurile n a sa fel nct ecare membru

68

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

al bisericii s a aib a o parte de ndeplinit s i nimeni s a nu tr aiasc ao lipsit via ta a de sens, ci to ti s a aib a posibilitatea de a face tot ce pot, n conformitate cu diferitele lor abilit a ti Este esen tial ca membrilor bisericii s a le e dat a o asemenea educa tie, astfel nct s a devin a lucr atori neegoi sti, devota ti s i ecien ti pentru Dumnezeu. Numai pe aceast a cale biserica poate mpiedicat a s a ajung a lipsit a de roade s i moart a.... Fiecare membru al bisericii trebuie s a devin a un lucr ator activ o piatr a vie, care lumineaz a n templul lui Dumnezeu. The Review and Herald, 2 septembrie 1890. Membrii bisericii s a se instruiasc a Membrii bisericii trebuie s a lucreze. Ei trebuie s a se educe, str aduindu-se s a ajung a la nivelul nalt pus naintea lor. Domnul i va ajuta s a ajung a la acest nivel, dac a vor conlucra cu El. Testimonies for the Church 9, 140. Nu trebuie s a l as am s a ne scape nici m acar o ocazie de a ne instrui din punct de vedere intelectual, n vederea ndeplinirii lucr arii lui Dumnezeu. Parabolele Domnului Hristos, 334. Standardul divin Domnul Hristos dore ste s a ob tinem o educa tie intelectual a ct mai bun a, cu scopul de a le mp art as i altora cuno stin tele noastre. Nimeni nu poate s ti unde sau cum poate chemat s a lucreze sau s a vorbeasc a pentru Dumnezeu. Numai Tat al nostru ceresc s tie ce poate face El din oameni. n fa ta noastr a exist a posibilit a ti pe care credin ta noastr a slab a nu le discerne. Mintea noastr a ar trebui s a e educat a n a sa fel nct, dac a va necesar, s a putem prezenta adev arurile Cuvntului S au n prezen ta celor mai nalte autorit a ti de pe p amnt, n a sa fel nct Numele S au s a e sl avit. Parabolele Domnului Hristos, 333, 334. Cine s-a preg atit s a mearg as i s a lucreze n via Sa? Dumnezeu nu se mul tume ste cu ncep atori. El vrea ca noi s a facem tot ce putem mai bine cu talentele pe care ni le-a dat s i s a le folosim n cel mai [63] nalt grad. The Review and Herald, 2 aprilie 1889.

Biserica un centru de instruire

69

Ilustra tie Am visat c a o persoan a mi-a adus un val de pnz a alb as i mi-a spus s a croiesc haine pentru persoane de toate m arimile s i de toate . Mi s-a categoriile de oameni s i pentru toate mprejur arile de via ta spus s a le croiesc s i s a le atrn pe toate, s a e gata pentru cnd vor cerute. Am avut impresia c a mul ti dintre cei pentru care mi s-a cerut s a croiesc mbr ac aminte erau nevrednici. Am ntrebat dac a aceasta era ultima bucat a de material pe care trebuia s-o croiesc s i mi s-a spus c a nu era; c a, de ndat a ce-o terminam pe aceea, mai erau s i altele de care trebuia s a m a ocup. M a sim team descurajat a de cantitatea de lucru din fa ta mea s i am spus c a am fost angajat a s a croiesc haine pentru al tii timp de peste dou azeci de ani, s i lucr arile mele n-au fost pre tuite s i nici n-am v azut c a lucrarea mea ar f acut mult bine. Persoanei care mi-a adus materialul, i-am vorbit mai ales despre o femeie pentru care mi-a spus s a croiesc o hain a. Am ar atat c a ea nu avea s a pre tuiasc a mbr ac amintea s i c a avea s a e o pierdere de timp s i de material s spre a i-o d arui. Ea era foarte s arac a, inferioar a ca inteligen ta i dezordonat a n obiceiurile ei, a sa c a n curnd o va murd ari. Persoana a r aspuns: Croie ste hainele. Aceasta-i sarcina ta. Pierderea nu este a ta, ci a mea. Dumnezeu nu vede cum vede omul. El pl anuie ste lucrarea care urmeaz a s a e f acut a de El, s i tu nu po ti s ti care va prospera: aceasta sau aceea. Se va constata c a multe astfel de suete s arace vor intra n mp ar a tie, n timp ce al tii, care sunt favoriza ti cu toate binecuvnt arile vie tii, care dispun de intelect bun s i de mediu pl acut, care le acord a toate avantajele de dezvoltare, vor l asa ti pe dinafar a. Testimonies for the Church 2, 10, 11. Ore ntregi, solda tii sunt antrena ti s a- si desfac a rani tele s i s a le a seze repede n pozi tie, lng a o persoan a. Ei sunt nv a ta ti cum s a- si pun a armele la un loc s i cum s a le ia napoi repede. Sunt antrena ti s a atace inamicul s i sunt instrui ti s a execute tot felul de manevre. A sa se desf as oar a antrenamentul militar, preg atindu-i pe solda ti pentru . Oare aceia care lupt orice situa tie de urgen ta a n b at alia pentru Prin tul Emanuel ar trebui s a e mai pu tin st aruitori s i srguincio si n preg atirea lor pentru r azboiul spiritual? Slujitorii evangheliei, 75. [64]

Capitolul 6 Lucrarea misionara ndeplinita de studenti n timpul pregatirii


Scopul educa tiei Adev arata educa tie este o preg atire misionar a. Fiecare u s i ic a a lui Dumnezeu este chemat s a e misionar; suntem chema ti n slujba lui Dumnezeu s i a semenilor no stri; iar scopul educa tiei noastre ar trebui s a e preg atirea pentru aceast a slujire. Divina vindecare, 395. Tocmai pentru a-i fortica pe tineri mpotriva ispitelor vr ajma sului am nin tat s coli n care ei s a poat a preg ati ti pentru a s folositori n aceast a via ta i pentru slujirea lui Dumnezeu de-a lungul ve sniciei. Sfaturi pentru p arin ti, profesori s i elevi, 495. ca s Cel care se str aduie ste s a ob tin a cuno stin ta a poat a lucra pentru cei ne stiutori s i aa ti pe calea pierz arii si face partea n mplinirea marelui plan al lui Dumnezeu cu oamenii. n slujirea neegoist a pentru binecuvntarea altora, el atinge naltul ideal al educa tiei cre stine. Idem, 545. Dumnezeu cheam a tineri puternici, devota ti, cu spirit de sacris ciu, care s a ias a n fa ta i care, dup a un scurt timp de s coal a, s a porneasc a bine preg ati ti spre a-i vesti lumii solia. Idem, 549. nv a tarea prin lucrarea practic a Pentru des avr sita lor educa tie, este necesar ca studen tilor s a li se asigure timp pentru a face lucrare misionar a timp n care s a cunoasc a nevoile spirituale ale familiilor din comunitatea de pe lng as coal a. Ei nu trebuie s a e a sa de mpov ara ti de studii, nct s a nu aib a timp pentru a- si folosi cuno stin tele dobndite, ci s a e ncuraja ti s a depun a un efort misionar sus tinut pentru cei aa ti n cu ei s r at acire, f acnd cuno stin ta i ar atndu-le adev arul. Lucrnd cu modestie, c autnd n telepciunea la Hristos, rugndu-se s i veghind, ei pot aduce altora cunoa sterea care a mbog a tit vie tile lor. Sfaturi [65] pentru p arin ti, profesori s i elevi, 545, 546. 70

Lucrarea misionara ndeplinita de studenti n timpul pregatirii

71

Oriunde este posibil, elevii trebuie ca, n timpul anului s colar, s a se angajeze n lucrarea misiunii locale. Ei trebuie s a fac a lucrare misionar a n ora sele s i satele din mprejurimi, putnd s a alc atuiasc a echipe care s a fac a lucrarea de ajutorare cre stin a. Elevii trebuie s a de Dumnezeu. aib a o larg a perspectiv a a obliga tiilor lor prezente fa ta Ei nu trebuie s a a stepte un timp, dup a terminarea studiilor, cnd s a nceap a s a lucreze intens pentru Dumnezeu, ci s a vad a cum pot, din timpul s colii, s a se njuge cu Hristos n slujire neegoist a pentru al tii. Idem, 547. Nu este destul s a umplem mintea tinerilor no stri cu lec tii de o . Ei trebuie nv tura mare importan ta a ta ti s i s a mp art as easc a nv a ta primit a. Idem, 545. Din colegiile s i s colile noastre de preg atire trebuie trimi si misio ri ndep nari s i n ta artate. n timpul ct sunt la s coal a, elevii trebuie s a valorice orice ocazie pentru a se preg ati n vederea acestei lucr ari. Aici, ei trebuie testa ti pentru a se putea vedea aptitudinea lor s i dac a au o bun a sus tinere din cer. Idem, 549. ncurajarea spiritului misionar Profesorii s i elevii din s colile noastre au nevoie de o atingere divin a. Dumnezeu poate face pentru ei mai mult dect pn a acum. Dac a este ncurajat un spirit misionar, chiar dac a aceasta ia ceva din timpul afectat n mod normal studiului, va mult a binecuvntare s a din cer s i mai mult a credin ta i zel spiritual, mai mult a con stiin ta ceea ce Dumnezeu dore ste s a fac a. Sfaturi pentru p arin ti, profesori s i elevi, 546. ncheierea anului s colar n vacan te, mul ti elevi au ocazia s a lucreze ca evangheli sti. Colportorul con stiincios si g ase ste calea de a ajunge n multe c amine, l asnd acolo literatur a ce con tine adev arul prezent. Elevii trebuie s a nve te cum s a vnd a c ar tile noastre. Este nevoie de b arba ti cu o cre adnc a experien ta stin a, b arba ti cu mintea echilibrat a, puternici, nv a ta ti, care s a se angajeze n aceast a ramur a a lucr arii. Unii oameni au talentul, educa tia s i experien ta care-i fac n stare s a-i preg ateasc a [66]

72

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

pe tineri pentru lucrarea de convingere a altora. Ei au o datorie special a de ndeplinit n nv a tarea altora. Idem, 546, 547. Lucrarea prin cnt ari Elevii care au nv a tat s a cnte, clar s i melodios, pl acutele cnt ari ale Evangheliei pot face mult ca evangheli sti prin cntec. Ei vor g asi multe ocazii pentru a- si folosi talentul dat de Dumnezeu, ducnd muzic as i lumin a n multe locuri singuratice, ntunecate de necazuri, cntnd acelora care rar au privilegiul de a participa la adunare. Elevilor, ie si ti la drumuri s i la garduri, ncercnd s a ajunge ti s i la oamenii din clasele de sus, s i la cei din clasele de jos. Intra ti att n casele celor boga ti, ct s i n casele celor s araci s i, ndat a ce se ive ste ocazia, ntreba ti-i: V-ar pl acea s a v a cnt am ni ste cnt ari ale Evangheliei? Apoi, dup a ce inimile vor nmuiate, se poate ivi ocazia pentru a n al ta cteva cuvinte de rug a, cerndu-i binecuvntarea lui Dumnezeu. Nu v a vor refuza mul ti. O astfel de slujire nseamn a [67] curat a lucrare misionar a. Idem, 547, 548.

Capitolul 7 Cooperarea dintre pastori s i laici


Unitatea n slujire Pastorii s i membrii laici s a mearg a n cmpul care este gata pentru seceri s. Ei vor g asi roade n ecare loc unde vor proclama adev arurile uitate ale Bibliei. i vor g asi pe aceia care vor accepta adev arul s i care si vor consacra via ta n vederea c stig arii de suete pentru Domnul Hristos. Australian Signs of the Times, 3 august 1903. Nu e planul lui Dumnezeu ca pastorii s a e l asa ti s a ndeplineasc a singuri partea cea mai mare a lucr arii de a sem ana semin tele adev arului. Cei care nu sunt chema ti la lucrarea de predicare trebuie s a e ncuraja ti s a lucreze pentru Dumnezeu potrivit cu feluritele lor nsu siri. Sute de b arba ti s i de femei, care acum stau f ar a lucru, ar putea face o lucrare bine primit a. Ducnd adev arul n familiile prietenilor s i ale vecinilor lor, ei ar putea s a fac a o mare lucrare pentru Domnul. Testimonies for the Church 7, 21. Dumnezeu le-a dat slujitorilor S ai solia adev arului ca s a o proclame. Pe aceasta trebuie s a o primeasc as i comunit a tile s i s ao , prinznd primele raze de lumin vesteasc a pe orice cale cu putin ta a s i r aspndindu-le mai departe. Idem, 6, 425. Membrii bisericii trebuie s a colaboreze cu pastorul, nso tindul n felul acesta n eforturile lui s i ajutndu-l s a- si ndeplineasc a responsabilit a tile, iar dac a se va proceda astfel, pastorul nu va suprasolicitat s i nici nu va ajunge descurajat. Dac a cei din poporul nostru nu vor ac tiona inteligent, n conformitate cu principiile, ca s a fac a tot ce pot pentru naintarea lucr arii, nici o putere care ar putea dat a spre a inuen ta o biseric a nu va durabil a. The Review and Herald, 23 August 1881. O asociere conving atoare de la amvon, ci prin Lumea va convins a nu prin ce se nva ta teoria ce tr aiesc membrii bisericii. Predicatorul de la amvon enun ta 73

74

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Evangheliei; evlavia practic a a bisericii demonstreaz a puterea ei. [68] Testimonies for the Church 7, 16. Lucrarea lui Dumnezeu pe acest p amnt nu va ncheiat a pn a cnd b arba tii s i femeile care fac parte din biserica noastr a nu se vor implica n lucrare s i pn a cnd eforturile lor nu se vor uni cu eforturile pastorilor s i ale conduc atorilor bisericii. Slujitorii evangheliei, 352. Predicarea este o mic a parte din lucrarea care trebuie f acut a pentru salvarea de suete. Duhul lui Dumnezeu i convinge pe p ac ato si de adev ar s i i pune n bra tele bisericii. Pastorii pot s a- si fac a partea, dar nu pot s a ndeplineasc a niciodat a lucrarea pe care trebuie s-o fac a biserica. Testimonies for the Church 4, 69. Lucrarea de r aspndire a adev arului lui Dumnezeu nu le revine doar ctorva pastori hirotoni ti. Adev arul trebuie s a e r aspndit de to ti cei ce pretind a ucenicii lui Hristos. El trebuie s a e sem anat de-a lungul tuturor apelor. The Review and Herald, 22 August 1899. Pastorii pot s a tin a cuvnt ari pl acute s i puternice s i mult a munc a poate depus a spre a face comunitatea prosper a;dar, dac a membrii nu- si fac partea ca slujitori ai lui Isus Hristos, comunitatea va totdeauna n ntuneric s i f ar a putere. Orict de dicil as i de ntunecoas a este lumea, inuen ta unui exemplu cu adev arat constant va o putere spre bine. Testimonies for the Church 4, 285, 286. O gre seal a fatal a Este o gre seal a fatal a s a- si nchipuie cineva c a lucrarea de salvare a suetelor depinde numai de predicatori. Credinciosul umil s i consacrat, asupra c aruia St apnul viei a pus o sarcin a pentru suete, trebuie s a e ncurajat de aceia c arora Domnul le-a ncredin tat r aspunderi mai mari. Cei care sunt conduc atori n biserica lui Dumnezeu trebuie s a- si dea seama c a ns arcinarea Mntuitorului este dat a tuturor celor care cred n Numele S au. Dumnezeu va trimite n via Sa pe mul ti care nu au fost consacra ti n lucrare prin punerea minilor. Faptele Apostolilor 110. Ideea c a pastorul trebuie s a duc a toate poverile s i s a fac a toat a lucrarea este o mare gre seal a. Istovit s i zdrobit, s-ar putea ca el s a mearg a n mormnt, pe cnd, dac a poverile ar fost mp ar tite, a sa cum inten tiona Domnul, el ar putut tr ai. Pentru ca povara s a poat a

Cooperarea dintre pastori s i laici

75

mp ar tit a, comunit a tile trebuie s a e educate de aceia care pot s a-i nve te pe lucr atori s a-L urmeze pe Hristos s i s a lucreze a sa cum a [69] lucrat El. Testimonies for the Church 6, 435. Pastorul nu trebuie s a considere c a este de datoria lui s a ndeplineasc a toate activit a tile legate de predicare, de rug aciune s i toate celelalte lucr ari. El ar trebui s a educe colaboratori n ecare biseric a. Adun arile s a e conduse de persoane diferite, care s a prezinte lecturi biblice cu rndul. Procednd astfel, ele si vor folosi talentele pe care li le-a dat Dumnezeu s i, n acela si timp, vor benecia de preg atirea necesar a spre a lucr atori. Slujitorii evangheliei, 197. Pastorii nu ar trebui s a fac a lucrarea care i revine bisericii, mpov arndu-se n acest fel s i mpiedicndu-i pe al tii s a- si ndeplineasc a datoria. Ei ar trebui s a-i nve te pe membrii cum s a lucreze n biseric as i n societate. Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 291. Prea adesea, dup a ce s-a f acut un efort de a le prezenta celor tura noastr necredincio si nv a ta a, membrii bisericii r amn inactivi, ca s i cnd nu ar o parte interesant a, s i las a ca toat a povara s a apese asupra pastorului. Din acest motiv, uneori, lucrarea celor mai capabili pastori a fost de pu tin folos. Slujitorii evangheliei, 196. Datoria pastorului Cel mai bun ajutor pe care pastorii l pot da membrilor comunit a tilor noastre nu este acela de a le predica, ci de a face planuri de lucru pentru ei. Da ti-i ec aruia ceva de f acut pentru al tii. Ajuta ti-i pe to ti s a vad a c a, n calitate de primitori ai harului lui Hristos, ei au obliga tia de a lucra pentru El. To ti s a e nv a ta ti cum s a lucreze. s ndeosebi aceia care sunt de curnd veni ti la credin ta a e educa ti s a devin a mpreun a-lucr atori cu Dumnezeu. Testimonies for the Church 9, 82. Slujitori ai lui Dumnezeu, predica ti adev arurile care vor conduce la lucrarea personal a pentru cei care sunt f ar a Hristos. ncuraja ti . Idem, 9, 124. lucrarea personal a pe orice cale cu putin ta Pastorii s a-i nve te pe membrii bisericii c a, pentru a cre ste din punct de vedere spiritual, ei trebuie s a- si aduc a la ndeplinire responsabilitatea pe care le-a ncredin tat-o Dumnezeu de a-i conduce pe oameni la adev ar. Cei care nu- si mplinesc responsabilitatea ar

76

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

trebui s a e vizita ti, iar cei ce i viziteaz a s a se roage mpreun a cu ei s i s a lucreze pentru ei. Nu-i face ti pe oameni s a depind a de voi, [70] n calitate de pastori, ci nv a ta ti-i mai degrab a c a ei trebuie s a- si foloseasc a talentele spre a le prezenta celor din jur adev arul. Lucrnd n felul acesta, ei vor coopera cu ngerii cerului s i vor dobndi o ex care le va m perien ta ari credin ta s i i va lega cu putere de Dumnezeu. Slujitorii evangheliei, 200. Cnd se lucreaz a acolo unde deja exist a c tiva credincio si, la nceput, pastorul nu ar trebui s a caute a sa de mult s a-i converteasc a pe cei necredincio si, ci s a-i instruiasc a pe membrii bisericii n vederea unei bune colabor ari. S a lucreze pentru ei n mod individual, de c str aduindu-se s a le strneasc a interesul fa ta autarea unei expe de lucrarea pentru al rien te personale mai profunde s i fa ta tii. Dup a ce sunt preg ati ti s a-l sus tin a, prin rug aciunile s i prin activitatea lor, eforturile pastorului vor nso tite de un succes mai mare. Idem, 196. n unele privin te, pastorul ocup a o pozi tie similar a cu pozi tia maistrului unei echipe de muncitori sau a c apitanului unui echipaj de vas. De la ace stia se a steapt a s a verice dac a oamenii pe care i conduc si ndeplinesc corect s i cu promptitudine lucrarea desemnat a, iar ei trebuie s a se implice n executarea propriu-zis a a lucr arii numai . n situa tii de urgen ta Odat a, proprietarul unei mari mori s i-a g asit maistrul f acnd ni ste repara tii simple la o roat a, n timp ce s ase muncitori de pe acea linie st ateau lng a el, privindu-l, f ar a s a fac a nimic. Dup a ce a examinat faptele, ca s a se asigure c a nu s-a f acut nici o nedreptate, proprietarul l-a chemat pe maistru, i-a nmnat salariul pe ntreaga lun as i l-a concediat. Surprins, maistrul a cerut o explica tie. Aceasta i-a fost dat a n urm atoarele cuvinte: Eu te-am angajat s a pui s ase oameni la lucru. Am g asit s ase oameni stnd degeaba, n timp ce tu f aceai lucrarea unuia singur. Oricare dintre cei s ase ar putut face tot a sa de bine lucrarea pe care ai f acut-o tu. Eu nu-mi permit s a pl atesc salarii la s apte oameni, pentru ca tu s a-i nve ti pe ceilal ti s ase cum s a stea degeaba. Acest incident ar putea aplicabil n unele cazuri, iar n altele nu. Dar mul ti pastori dau gre s prin faptul c a nu s tiu cum, sau nu ncearc a, s a-i implice pe to ti membrii ntr-o lucrare activ a n diferitele departamente ale activit a tii bisericii. Dac a ar acorda mai

Cooperarea dintre pastori s i laici

77

mult a aten tie implic arii s i men tinerii turmei lor ntr-o lucrare activ a, pastorii ar realiza mai mult bine, ar avea mai mult timp pentru studiu s i pentru vizitele religioase s i, de asemenea, ar evita multe cauze ale [71] nen telegerilor. Slujitorii evangheliei, 197, 198. Un exemplu bun Apostolul [Pavel] sim tea c a, ntr-o mare m asur a, asupra lui c adea r aspunderea n ce prive ste buna stare spiritual a a celor ntor si la prin lucrarea sa. Dorin de ei era aceea ca ei s credin ta ta lui fa ta a creasc a n cuno stin ta singurului Dumnezeu adev arat s i a lui Isus Hristos, pe care l trimisese El. Deseori, n lucrarea sa, cnd se ntlnea cu grupe mici de b arba ti s i femei care l iubeau pe Isus, se pleca mpreun a cu ei n rug aciune, cerndu-I lui Dumnezeu s a-i nve te cum s a men tin a o leg atur a vie cu El. Deseori, el se sf atuia cu ei cu privire la cele mai bune metode de a le vesti s i altora lumina adev arului Evangheliei. Si adesea, cnd era desp ar tit de aceia pentru care lucrase n felul acesta, el i cerea n mod st aruitor lui Dumnezeu s s a-i fereasc a de r au s i s a-i ajute s a e misionari plini de srguin ta i [72] activi. Faptele Apostolilor 262.

Capitolul 8 Organizarea lucratorilor cre stini


Organizarea este esen tial a Timpul e scurt s i for tele noastre trebuie s a e organizate pentru a face o lucrare mai mare. Testimonies for the Church 9, 27. Formarea de grupe mici, ca baz a a efortului cre stin, mi-a fost prezentat a de Cineva care nu poate gre si. Idem, 7, 21, 22. n ecare biseric a s a e grupe de lucr atori, bine organizate, care s a lucreze n vecin atatea bisericii respective. The Review and Herald, 29 septembrie 1891. n ecare ora s, ar trebui s a existe grupe organizate de lucr atori bine disciplina ti. Nu doar unul sau doi, ci zeci de membri trebuie s a e pu si s a lucreze. The General Conference Bulletin, 1893, 37. n comunit a tile noastre s a se formeze grupe pentru slujire. Diferi ti credincio si s a se uneasc as i s a lucreze ca pescari de oameni. S a se str aduiasc a s a adune suete din stric aciunea lumii s i s a le aduc a la cur a tia mntuitoare a iubirii lui Hristos. Testimonies for the Church 7, 21. Biserica lui Hristos de pe p amnt a fost organizat a n scopuri misionare, s i Domnul dore ste s a vad a c a ntreaga biseric a alc atuie ste planuri s i g ase ste mijloace prin care oameni de sus s i de jos, boga ti s i s araci s a poat a auzi solia adev arului. Idem, 6, 29. Dac a sunt mul ti n comunitate, membrii s a e organiza ti n grupe mici spre a lucra nu numai pentru membrii bisericii, ci pentru necredincio si. Dac a ntr-un loc sunt numai doi sau trei care cunosc adev arul, ei s a se organizeze ca o grup a de lucr atori. Testimonies for the Church 7, 22 Dac a pentru ac tiuni ncununate de succes pe cmpul de lupt a este nevoie de disciplin as i ordine, aceste lucruri sunt cu att mai necesare n lupta n care suntem implica ti noi, deoarece obiectivul care se are n vedere este mult mai nalt s i de o valoare mai mare dect cel al armatelor du smane care lupt a pe cmpul de [73] b at alie. n conictul n care suntem angaja ti, sunt n joc interese ve snice. Idem, 1, 649. 78

Organizarea lucratorilor cre stini

79

Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Tot ce este n leg atur a cu cerul este ntr-o perfect a ordine; mi scarea o stilor ngere sti este caracterizat a de supunere s i de o des avr sit a disciplin a. Succesul poate ob tinut numai printr-o ordine s i o lucrare armonioas a. Dumnezeu cere ordine s i sistem n lucrarea Sa de ast azi, tot a sa cum a cerut s i n zilele poporului Israel. To ti aceia care lucreaz a pentru El trebuie s a lucreze n mod inteligent, nu n chip nep as ator s i la s voia ntmpl arii. El vrea ca lucrarea Lui s a e f acut a cu credin ta i exactitate, pentru ca s a-Si poat a pune sigiliul aprob arii Sale asupra ei. Profe ti s i regi, 376. n comunitate trebuie s a se fac a o lucrare bine organizat a, pentru ca membrii ei s a n teleag a cum s a le mp art as easc as i altora lumina s i s astfel s a- si nt areasc a propria credin ta i s a- si sporeasc a cuno stin tele. Atunci cnd le mp art as esc s i altora din ce au primit de la Dumnezeu, . O comunitate activ ei vor nt ari ti n credin ta a e o comunitate vie. Noi suntem zidi ti ca pietre vii, s i ecare piatr a trebuie s a emit a lumin a. Fiecare cre stin e asem anat cu o piatr a pre tioas a, care prinde slava lui Dumnezeu s i apoi o reect a. Testimonies for the Church 6, 435. Lec tii cu privire la organizarea des avr sit a m din ordinea deEl [Dumnezeu] are n plan ca noi s a nv a ta s avr sit a instituit a n zilele lui Moise, n folosul copiilor lui Israel, cteva lec tii cu privire la ordine s i organizare. Idem, 1, 653. Primul pas n organizarea bisericii Cu ocazia binecuvnt arii celor doisprezece, s-a f acut primul pas pentru organizarea bisericii, care, dup a n al tarea lui Hristos, avea s a duc a mai departe lucrarea Sa pe p amnt. Faptele Apostolilor 18. Modelul de organizare a bisericii Organiza tia bisericii din Ierusalim trebuia s a slujeasc a drept model pentru organizarea bisericilor n oricare alt loc unde solii adev arului aveau s a c stige converti ti ai Evangheliei Mai trziu, n istoria primei biserici, cnd, n diferitele p ar ti ale lumii, multe grupe de credincio si au alc atuit biserici, organiza tia bisericii s-a mai des a- [74]

80

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

vr sit, pentru ca ordinea s i lucrarea armonioas a s a poat a men tinute. Fiecare membru era sf atuit s a- si ndeplineasc a bine partea. Fiecare trebuia s a foloseasc a n chip n telept talentele ncredin tate lui. Idem, 91, 92. Fiecare, potrivit pentru locul s au Si ec aruia dintre aceia care se adaug a acestei armate prin po , trebuie s c ain ta a i se stabileasc a postul datoriei lui. Fiecare trebuie s a e dispus s a e sau s a fac a ceva n lupta aceasta. Testimonies for the Church 7, 30. Dumnezeu nu cere institu tii numeroase, cl adiri mari sau o mare parad a, ci o ac tiune armonioas a a unui popor aparte, un popor ales de Dumnezeu s i scump. Fiecare om urmeaz a s a stea n locul s i n partea sa, gndind, vorbind s i ac tionnd n armonie cu Duhul lui Dumnezeu. Atunci, s i numai atunci, lucrarea va un tot unitar s i simetric. Idem 6, 293. T aria unei armate este m asurat a mai ales prin ecien ta oamenilor din rnduri, a osta silor. Un general n telept si educ a o terii s a instruiasc a ecare soldat pentru serviciul activ. El caut a s a dezvolte din partea tuturor. Dac cea mai mare ecien ta a ar s a depind a numai de o terii s ai, el nu s-ar putea a stepta s a fac a vreodat a o campanie izbutit a. El se bizuie pe serviciul credincios s i neobosit din partea ec arui om din o stirea lui. R aspunderea se a a mai ales asupra osta silor din rnduri. Testimonies for the Church 9, 116. Domnul cheam a slujitori ai Evangheliei. Cine va r aspunde? Nu to ti cei ce se nroleaz a n armat a trebuie s a e generali, c apitani, sergen ti sau chiar caporali. Nu to ti au acelea si griji s i r aspunderi pe care le au conduc atorii. Exist as i alte feluri de munci grele care trebuie f acute. Unii trebuie s a sape tran see s i s a zideasc a fortica tii, al tii s a stea ca santinele s i al tii s a duc a solii. De si sunt doar c tiva o teri, este nevoie de mul ti solda ti pentru a forma o companie s i pentru a constitui o armat a, s i totu si succesul ei depinde de con stiinciozitatea ec arui soldat. La sitatea sau tr adarea unui singur om poate aduce [75] dezastrul asupra unei armate ntregi. Slujitorii evangheliei, 84, 85.

Organizarea lucratorilor cre stini

81

Secretul succesului Secretul succesului n lucrarea lui Dumnezeu se va g asi n activitatea armonioas a a poporului nostru. Trebuie s a aib a loc ac tiuni concentrate. Fiecare membru al trupului lui Hristos s a- si ndeplineasc a partea n lucrarea lui Dumnezeu, n conformitate cu capacitatea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Trebuie s a lupt am mpreun a mpotriva piedicilor s i a dicult a tilor, um ar la um ar s i inim a lng a inim a. The Review and Herald, 2 decembrie 1890. Dac a cre stinii ar lucra n bun a n telegere, naintnd ca unul singur, sub ndrumarea unei singure Puteri, pentru aducerea la ndeplinire a unui singur scop, ei ar mi sca lumea. Testimonies for the Church 9, 221. ngerii lucreaz a n armonie. Ordinea des avr sit a caracterizeaz a toate ac tiunile lor. Cu ct imit am mai ndeaproape armonia s i ordinea o stirii ngere sti, cu att mai pline de succes vor eforturile noastre. Dac a noi nu consider am c a este necesar a ac tiunea armonioas a s i suntem dezordona ti, indisciplina ti s i dezorganiza ti n ac tiunile noastre, ngerii, care sunt perfect organiza ti s i se mi sc a n perfect a ordine, nu pot lucra pentru noi cu succes. Ei pleac a de la noi ntrista ti, pentru c a nu sunt mputernici ti s a binecuvnteze confuzia, z ap aceala, dezordinea s i lipsa de organizare. To ti cei care doresc s a coopereze cu solii cere sti trebuie s a lucreze n armonie cu ei. To ti cei care au ungerea de sus vor ncuraja, cu toat a puterea lor, ordinea, disciplina s i unitatea n ac tiune s i atunci ngerii lui Dumnezeu pot coopera cu ei. ns a niciodat a, niciodat a, ace sti mesageri ai cerului nu- si vor pune aprobarea asupra dezordinii, a indisciplinei s i lipsei de organizare. Testimonies for the Church 1, 649, 650. O avertizare oportun a Munca sistematic a este necesar a, dar acolo unde unii dintre voi gndesc, pl anuiesc s i se preg atesc pentru lucrare a sa de mult a vreme, Satana ocup a naintea lor locul, folosindu-se de pove sti captivante, iar aten tia oamenilor este absorbit a de am agirile maestrului n sel aciunii The Review and Herald, 13 martie 1888. Oh, ct de mult s-ar bucura Satana, dac a ar putea s a aib a succes n eforturile lui de a se inltra n mijlocul acestui popor s i de a

82

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

[76] dezorganiza lucrarea, ntr-un timp cnd o organizare deplin a este esen tial as i constituie puterea cea mai mare pentru a mpiedica rede stept arile false s i pentru a respinge declara tiile care nu sunt sus tinute de Cuvntul lui Dumnezeu! Noi vrem s a p astr am unitatea, ca s a nu aib a loc nici o d armare a sistemului de organizare s i a ordinii care au fost ntemeiate printr-o munc a atent as i n teleapt a. S a nu li se acorde nici o acreditare acelor elemente ale dezordinii, care doresc s a preia controlul asupra lucr arii din acest timp. Slujitorii [77] evangheliei, 487.

Capitolul 9 Chemarea la rede steptare


ndemnuri Fie ca solia Evangheliei s a r asune prin comunit a tile noastre, chemndu-le la o ac tiune general a. Membrii bisericii s a aib ao crescnd credin ta a, c ap atnd rvn a de la nev azu tii lor alia ti cere sti, de la cunoa sterea resurselor lor inepuizabile, de la m are tia lucr arii n care sunt angaja ti s i de la puterea Conduc atorului lor. Aceia care se a saz a sub controlul lui Dumnezeu, pentru a ndruma ti s i c al auzi ti de El, vor n telege desf as urarea sigur a a evenimentelor rnduite de El s a aib a loc. Inspira ti de Duhul Lui, al Aceluia care Si-a dat via ta , ar pentru via ta lumii, ei nu vor mai sta lini sti ti n neputin ta atnd c atre ceea ce nu pot face. mbr acnd armura cereasc a, ei vor porni la lupt a, gata s a lucreze s i s a ndr azneasc a pentru Dumnezeu, s tiind c a atotputernicia Lui va acoperi lipsurile lor. Testimonies for the Church 7, 14. S a ne ridic am! Lupta este n toi. Adev arul s i minciuna se apropie luim sub steagul nsngerat al Prinde nalul conictului. S a m ar sa tului Emanuel, s a ducem lupta cea bun a a credin tei s i s a c stig am onorurile ve snice, pentru c a adev arul va triumfa, iar noi vom mai mult dect biruitori prin Acela care ne-a iubit. Timpul pre tios de prob a se ncheie. S a ndeplinim o lucrare sigur a pentru via ta ve snic a, a sa nct s a-i putem aduce slav a Tat alui nostru ceresc s i s a m un mijloc de salvare a suetelor pentru care a murit Domnul Hristos. The Review and Herald, 13 martie 1888. Ordinele de lupt a Odat a, Ducele de Wellington era prezent n mijlocul unei grupe de cre stini care discutau despre posibilitatea de a avea succes n lucrarea misionar a pentru p agni. Ei l-au rugat pe duce s a le spun a dac a, dup a p arerea lui, asemenea eforturi aveau s ansa de a se dovedi un succes pe m asura cheltuielilor. B atrnul soldat a r aspuns: Domnilor, care sunt ordinele dumneavoastr a de lupt a? Succesul nu 83

84

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

este o problem a pe care trebuie s a o discuta ti dumneavoastr a. Dac a [78] eu am citit corect ordinele, ele sun a astfel: Duce ti-v a n toat a lumea s i propov adui ti Evanghelia la orice f aptur a. Domnilor, respecta ti-v a ordinele de lupt a. Slujitorii evangheliei, 115. Nu este timp pentru a ntrzia Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape s i vine n m cu rvna Evangheliei, graba mare! (Tefania 1, 14). S a ne nc al ta gata de a porni n clipa n care suntem n stiin ta ti. Testimonies for the Church 9, 48. Membrii bisericii trebuie s a e totdeauna gata s a intre n ac tiune n ascultare de poruncile Domnului. Oriunde vedem un lucru care a steapt a s a e f acut, trebuie s a ne apuc am de el s i s a-l facem, privind f ar a ncetare la Isus Dac a ecare membru al bisericii ar un rile, la misionar viu, Evanghelia ar repede proclamat a n toate ta toate popoarele, na tiunile s i limbile. Idem, 9, 32. Ne apropiem de ncheierea istoriei acestui p amnt. Avem n fa ta noastr a o mare lucrare lucrarea de ncheiere a vestirii ultimei solii de avertizare pentru o lume p ac atoas a. Exist a oameni care vor lua ti de la plug, de la vie, de la diferite alte ramuri de activitate s i vor trimi si de Domnul s a prezinte lumii aceast a solie. Idem, 7, 270. Suna ti alarma de-a lungul s i de-a latul p amntului. Spune tile oamenilor c a ziua Domnului este aproape s i se gr abe ste foarte mult. Nimeni s a nu e l asat neavertizat. Puteam chiar noi n locul s armanelor suete care sunt n r at acire. Am putut s a ne g asim printre barbari. Potrivit cu adev arul pe care l-am primit n plus de al . fa ta tii, suntem datori s a le aducem acest adev ar la cuno stin ta Testimonies for the Church 6, 22. Fra tilor s i surorilor, este prea trziu pentru a devota timpul s i t aria voastr a la servirea de sine. Nu l asa ti ca ziua din urm a s a v a g aseasc a lipsi ti de comoara cereasc a. C auta ti s a mpinge ti nainte triumful crucii, c auta ti s a lumina ti suete, lucra ti pentru mntuirea semenilor vo stri s i osteneala voastr a va rezista la ncercarea examinatoare a [79] focului. Idem, 9, 56. tur Noi trebuie s a vestim solia aceasta repede, nv a ta a dup a nv a tur ta a. Oamenii vor sili ti s a ia hot arri mari, s i este datoria noastr a

Chemarea la rede steptare

85

s a ne ngrijim ca s a li se dea o ocazia de a n telege adev arul, ca s a poat a lua pozi tie n chip inteligent de partea cea bun a. Domnul l cheam a pe poporul S au s a lucreze zelos s i n telep te ste ct a vreme mai dureaz a timpul de prob a. Idem, 9, 126, 127. Nu avem timp de pierdut. Sfr situl este aproape. Mersul de la un loc la altul pentru a r aspndi adev arul va n curnd ngr adit prin primejdii dintr-o parte sau alta. Totul va pus nainte pentru a nchide drumul naintea solilor lui Dumnezeu, a sa nct ei s a nu mai s poat a face ce este cu putin ta a fac a acum. Trebuie s a privim n fa ta lucrarea ce o avem de f acut s i s a naint am ct mai repede cu putin ta ntr-o activitate plin a de zel. Din lumina dat a mie de Dumnezeu, s tiu c a puterile ntunericului lucreaz a cu o intens a energie n ascuns s i Satana nainteaz a pe nesim tite pentru a-i prinde pe cei ce dorm prada. Acum avem avertiz acum, asemenea unui lup care- si nha ta ari pe care le putem da, acum avem de f acut o lucrare; dar n curnd va mult mai dicil dect ne putem nchipui. Dumnezeu s a ne ajute s a ne p astr am pe drumul luminii, s a lucr am cu privirea a tintit a la , s Isus, Conduc atorul nostru, s i, cu r abdare s i perseveren ta a mergem nainte pentru a c stiga biruin ta. Idem, 6, 22. Amnarea este primejdioas a. Suetul pe care l-ai putut g asi s i c aruia i-ai putut face cunoscute Scripturile nu va mai putea ntlnit de tine. Satana a preg atit o curs a pentru picioarele lui s i s-ar putea ca mine el s a aduc a la ndeplinire planurile vr ajma sului lui Dumnezeu. De ce s a amni o zi? De ce s a nu mergi imediat la lucru? Testimonies for the Church 6, 433. s Vigilen ta i credincio sie au fost cerute urma silor Domnului Hristos n ecare veac; dar acum, pentru c a st am chiar n pragul ve sniciei, p astrnd adev arurile, avnd o lumin a a sa de mare, o lucrare a sa de important a, noi trebuie s a ne dubl am silin tele. Fiecare trebuie s a fac a tot ce poate, cu toate capacit a tile sale. Fratele meu, ti primejduie sti propria mntuire, dac a dai acum napoi. Dumnezeu te va chema s a dai socoteal a, dac a acum dai gre s n lucrarea pe care El ti-a dat-o s-o faci. Cuno sti adev arul? Atunci transmite-l s i altora. Idem, 5, 460, [80] 461.

86

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

ntreb ari importante Ve snicia se ntinde naintea noastr a. Perdeaua e gata s a se ridice. m de egoista noastr La ce ne gndim noi cnd ne ag a ta a pl acere de tihnit via ta a, n timp ce pretutindeni n jurul nostru pier suete? Au devenit inimile noastre cu totul mpietrite? Nu putem noi vedea s i n telege c a avem o lucrare de f acut n folosul altora? Fra tilor s i surorilor, sunte ti voi printre aceia care, de si au ochi, nu v ad s i, de si au urechi, nu aud? Este oare n zadar c a Dumnezeu v-a dat o cunoa stere a voin tei Sale? E n zadar c a El v-a trimis avertizare dup a avertizare cu privire la apropierea sfr sitului? Crede ti voi declara tiile Cuvntului S au cu privire la ceea ce st a s a vin a asupra lumii? Crede ti voi c a judec a tile lui Dumnezeu atrn a asupra locuitorilor p amntului? Atunci, cum pute ti sta comozi, f ar a grij as i indiferen ti? Idem, 9, 26, 27. Chemarea la rede steptare Lucrarea se ncheie repede, iar nelegiuirea spore ste n toate p ar tile. Avem doar un timp scurt n care s a lucr am. S a ne trezim din somnolen ta spiritual as i s a-I consacr am Domnului tot ce avem s i tot ce suntem. Duhul S au va al aturi de adev ara tii misionari, asigurndu-le puterea pentru slujire. The Southern Watchman, 9 aprilie 1903. Trezi ti-v a, fra ti s i surori, trezi ti-v a. Nu mai dormi ti. De ce sta ti s i nu face ti nimic toat a ziua? Isus v a cheam a, spunnd: Mergi s i lucreaz a ast azi n via Mea. Oricine a primit Duhul Sfnt va da pe acest fapt, deoarece toate puterile lui vor angajate n slujirea fa ta cea mai activ a. To ti cei care L-au primit cu adev arat pe Hristos, , lucreaz prin credin ta a. Ei simt r aspunderea pentru suete. Acum, Dumnezeu i cheam a pe to ti cei care au o cunoa stere a adev arului, pe to ti cei care sunt de tin atorii adev arului sfnt, s a se ridice s i s a le

Chemarea la rede steptare

87

ofere s i altora lumina cerului. The Review and Herald, 6 decembrie 1893. Trezi ti-v a, fra tilor. Pentru binele suetului vostru, trezi ti-v a! F ar a harul lui Hristos nu pute ti face nimic. Lucra ti atta vreme ct pute ti. [81] The Southern Watchman, 17 iulie 1906. Dac a ochii no stri ar putea deschi si pentru a-i vedea pe ngerii , nu r ai la lucru cu aceia care stau lini sti ti s i se consider a n siguran ta . ngerii r ne-am mai sim ti n siguran ta ai sunt pe urmele noastre n ecare clip a. Testimonies for the Church 1, 302. Dumnezeu i cheam a pe to ti, att predicatorii, ct s i poporul, s a se trezeasc a. Tot cerul este n mi scare. Scenele istoriei p amntului se vor ncheia n curnd. Tr aim primejdiile timpului sfr sitului acestui p amnt. n fa ta noastr a sunt necazuri s i mai mari s i, cu toate acestea, noi nu ne-am trezit. Aceast a lips a de activitate s i de seriozitate n lucrarea lui Dumnezeu este nsp aimnt atoare. Aceast a toropeal a de moarte este de la Satana. Idem, 260, 261. Ce a s putea spune pentru a trezi r am as i ta poporului lui Dumnezeu? Mi-a fost ar atat c a, n fa ta noastr a, sunt scene nsp aimnt atoare; Satana s i ngerii lui si adun a toate puterile mpotriva poporului lui Dumnezeu. El s tie c a, dac a ei dorm pu tin mai mult, este sigur de ei, c aci nimicirea lor este sigur a. Idem, 263. n aceste ore de ncheiere a harului pentru ii oamenilor, cnd soarta ec arui suet trebuie s a se hot arasc a pentru totdeauna, Domnul cerului s i al p amntului a steapt a ca biserica Sa s a se trezeasc a la ac tiune ca niciodat a mai nainte. Aceia care au fost f acu ti liberi n Hristos, printr-o cunoa stere a adev arului pre tios, sunt privi ti de Domnul Isus ca ale si ai S ai, favoriza ti mai presus de to ti ceilal ti oameni de pe fa ta p amntului, s i El conteaz a pe ei, ca s a nal te laude Aceluia care i-a chemat din ntuneric la lumina Sa minunat a. Binecuvnt arile, care sunt rev arsate cu atta d arnicie, trebuie transmise altora. Vestea cea bun a a mntuirii trebuie s a ajung a la orice na tiune, neam, limb as i popor. Profe ti s i regi, 716, 717. ntre noi, nici unul dintr-o sut a nu face altceva dect s a se angajeze n lucruri obi snuite, lume sti. Noi nu suntem nici pe jum atate con stien ti de valoarea suetelor pentru care a murit Hristos. Testimonies for the Church 8, 148. Dac a urma sii Domnului Hristos ar fost con stien ti de datoria lor, ar fost mii acolo unde ast azi este numai un vestitor al Evangheliei

88

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

rile lumii. To n ta ti cei care nu se pot angaja personal n aceast a lucrare o pot sus tine totu si prin mijloace nanciare, prin simpatia s i [82] rug aciunile lor. Si ar mai nc a mult mai mult a nevoie de eforturi rile considerate cre serioase pentru suetele din ta stine. Calea c atre Hristos, 81. Mii de oameni se bucur a de o mare lumin as i de ocazii pre tioase, dar nu fac nimic cu inuen ta sau cu banii lor pentru a-i lumina pe al tii. Ei nu- si asum a nici m acar responsabilitatea de a- si p astra propriul suet n dragoste de Dumnezeu, ca s a nu devin a o povar a pentru biseric a. Asemenea oameni ar o povar as i o piedic a n ceruri. Pentru cauza lui Hristos, pentru cauza adev arului, pentru propriul bine, ace sti oameni ar trebui s a se trezeasc as i s a ndeplineasc ao lucrare srguincioas a pentru ve snicie. The Review and Herald, 1 martie 1887. Ce s-ar ntmpla dac a jum atate dintre osta sii unei armate ar lenevi sau ar dormi atunci cnd li se porunce ste s a e de gard a, s a e la datorie? Rezultatul ar nfrngerea, captivitatea sau moartea. Dac a unii ar sc apa din minile vr ajma sului, ei ar considera ti vrednici de r asplat a? Nu! Ei vor imediat condamna ti la moarte. Si dac a biserica lui Hristos este neglijent a sau necredincioas a, aceasta va atrage dup a sine consecin te mult mai importante. O armat a de cre stini doarme ce poate mai teribil dect lucrul acesta? Ce succes ar putea s a aib a ea n lupta cu lumea, care este sub controlul prin tului ntunericului? Aceia care n ziua b at aliei stau n spate n mod indiferent, ca s i cnd n-ar avea nici un interes s i n-ar sim ti nici o r aspundere n leg atur a cu ceea ce constituie obiectul luptei, ar face mai bine sau s a- si schimbe felul de purtare, sau s a p ar aseasc a imediat rndurile. Testimonies for the Church 5, 394. Ac tiunea este necesar a Mi-a fost ar atat c a poporul lui Dumnezeu a steapt a s a aib a loc unele schimb ari, s a e luat n st apnire de o putere de nenfrnt. ns a vor dezam agi ti, pentru c a sunt pe o cale gre sit a. Ei trebuie s a ac tioneze, s a se implice ei n si si n lucrare s i s a strige cu st aruin ta [83] c atre Dumnezeu pentru a dobndi o cunoa stere real a a lucr arii. Scenele care trec prin fa ta noastr a sunt de o amploare sucient a pentru a ne determina s a ne trezim s i s a vestim adev arul inimilor

Chemarea la rede steptare

89

acelora care vor asculta. Seceri sul p amntului este aproape copt. Idem, 1, 261. Totul n Univers i cheam a pe aceia care cunosc adev arul s a se consacre f ar a rezerv a proclam arii lui, a sa cum le-a fost f acut cunoscut n solia ngerului al treilea. Ceea ce vedem s i auzim ne cheam a la datoria noastr a. Lucrarea agen tilor lui Satana l cheam a pe ecare cre stin s a- si fac a datoria. Idem, 9, 25,26. Solia venirii lui Hristos trebuie s a le e vestit a tuturor popoarelor p amntului. Pentru a birui armatele vr ajma sului este nevoie de un efort vigilent s i neobosit. Partea noastr a nu este s a st am pe loc, s a plngem s i s a ne frngem minile, ci s a ne ridic am s i s a lucr am pentru prezent s i pentru ve snicie. The Southern Watchman, 29 mai 1902. F a ceva, f a acum, cu toat a puterea ta; Pn as i aripa unui nger va ajunge nefolositoare, Dac a se va odihni mult timp; Si chiar Dumnezeu, de-ar inactiv, N-ar mai o binecuvntare. Testimonies for the Church 5, 308. Nimeni s a nu cread a c a are dreptul s a- si mpreuneze minile s i s a nu fac a nimic. Este absolut imposibil ca o persoan a s a e mntuit a n s indolen ta i inactivitate. Gndi ti-v a ce a realizat Domnul Hristos n timpul slujirii Sale pe p amnt. Ct de st aruitoare, ct de neobosite, au fost eforturile Sale! El nu a ng aduit nici unui lucru s a-L ndep arteze de la lucrarea care I-a fost ncredin tat a. Oare c alc am noi pe urmele Sale? The Colporteur Evangelist, 38. Slujitorii divini s i cei omene sti sunt asocia ti n lucrarea de salvare a suetelor. Dumnezeu Si-a f acut partea, iar acum este nevoie de activitatea cre stinilor. Dumnezeu ne cheam a la aceast a lucrare. El a steapt a ca poporul S au s a ndeplineasc a o parte n a le prezenta tuturor popoarelor lumina adev arului. Cine vrea s a intre n parteneriat cu Domnul Isus Hristos? The Review and Herald, 1 martie 1887. Dac a vrea s a e o biseric a vie, ea trebuie s a e o biseric a lucr atoare. S a nu se mul tumeasc a doar s a- si apere pozi tia mpotriva puterilor p acatului s i ale erorii, s a nu se mul tumeasc a doar s a nainteze cu pa si len ti, ci s a poarte jugul lui Hristos s i s a tin a pasul cu [84]

90

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Conduc atorul, c stignd noi membri pe parcursul naint arii. Idem, 4 august 1891. Noi avem doar pu tin timp pentru a duce lupta, apoi, Domnul Hristos va veni, iar aceast a scen a a r azvr atirii se va ncheia. Atunci, ultimele noastre eforturi vor pentru a lucra mpreun a cu Domnul Hristos s i pentru naintarea mp ar a tiei Sale. Unii dintre cei care au stat n prima linie a b at aliei, mpotrivindu-se cu zel r aului care venea, au c azut la datorie. Al tii au privit cu triste te la eroii c azu ti, dar nu au avut timp s a- si nceteze lucrarea. Ei trebuiau s a strng a rndurile, s a ia steagul din mna cuprins a de moarte s i, cu o putere nnoit a, s a apere adev arul s i onoarea lui Hristos. Trebuie s a ne mpotrivim p acatului s i puterilor ntunericului ca niciodat a mai nainte. Timpul cere din partea celor ce cred adev arul prezent o activitate energic a turi, ct s s i hot art a. Ei trebuie s a prezinte adev arul att prin nv a ta i prin exemplu. The Review and Herald, 25 octombrie 1881. Domnul i cheam a acum pe adventi stii de ziua a s aptea din orice localitate s a I Se consacre s i s a fac a tot ce pot mai bine, potrivit cu mprejur arile, pentru a ajuta n lucrarea Lui. Testimonies for the Church 9, 132. Inactivitatea nep as atoare s i religia nu merg mn a n mn a, iar s cauza marii noastre lipse n via ta de credin ta i n experien ta noastr a spiritual a este inactivitatea n lucrarea lui Dumnezeu. Dac a nu sunt folosi ti s i dac a nu sunt pu si mereu n mi scare, mu schii trupului nostru sl abesc. Tot a sa este s i cu natura spiritual a. Dac a vre ti s a ti puternici, trebuie s a v a exercita ti capacit a tile. The Review and Herald, 13 martie 1888. Trebuie s a m ni ste lucr atori srguincio si. Un om lene s este o nenorocit in ta a. Dar ce scuz a poate adus a pentru inactivitatea n marea lucrare pentru ndeplinirea c areia Domnul Hristos Si-a dat via ta? Dac a nu sunt exercitate, nsu sirile spirituale nceteaz a s a existe, iar planul lui Satana este ca ele s a moar a. ntregul cer este angajat n mod activ n lucrarea de preg atire a unui popor pentru a doua venire a Domnului Hristos n lumea noastr a, iar noi suntem mpreun a-lucr atori cu Dumnezeu. Sfr situl tuturor lucrurilor este aproape. Acum este ocazia noastr a de a lucra. Idem, 24 ianuarie [85] 1893.

Chemarea la rede steptare

91

Ne trebuie misionari din inim a. Eforturi spasmodice vor face pu tin bine. Trebuie s a c stig am aten tia. Trebuie s a m profund zelo si. Testimonies for the Church 9, 45. Sunt printre noi persoane care, dac as i-ar lua timp s a judece, ar privi pozi tia lor de a nu face nimic drept neglijare p ac atoas aa talentelor date lor de Dumnezeu. Idem, 6, 425. Care este pozi tia noastr a n lumea aceasta? Noi suntem n timpul a stept arii. Dar perioada aceasta nu trebuie cheltuit a ntr-o nchinare abstract a. A steptnd, veghind s i lucrnd n mod vigilent, toate acestea trebuie s a e continuate. Via ta noastr a nu trebuie s a e numai agita tie, alergare s i ntocmire de planuri n leg atur a cu lucrurile acestei lumi, cu pre tul neglij arii evlaviei personale s i a slujirii pe care Dumnezeu o cere. n timp ce nu trebuie s a m lene si n lucr arile sau afacerile noastre, trebuie s a m erbin ti n spiritul nostru, slujindu-I Domnului. Lampa suetului trebuie s a e preg atit as i trebuie s a avem uleiul harului n vase mpreun a cu l ampile noastre. Trebuie s a se dea precau pe fa ta tie pentru a preveni declinul spiritual, ca nu cumva ziua Domnului s a ne surprind a asemenea unui ho t. Testimonies for the Church 5, 276. Tr aim ntr-o vreme cnd nu trebuie s a e lenevie spiritual a. Fiecare suet trebuie s a e plin de curentul vie tii cere sti. Idem, 8, 488. . Face ti toate faptele bune pe care le pute ti face n aceast a via ta Idem, 5, 488. Domnul dore ste ca to ti aceia care m arturisesc Numele Lui s a devin a lucr atori zelo si pentru El. Este necesar ca ecare membru al bisericii, n mod individual, s a zideasc a pe Stnc a, pe Isus Hristos. O furtun a se ridic a la orizont, care va zdruncina s i va pune la prob a pn a la extrem temelia spiritual a a ec aruia. De aceea, evita ti s a construi ti pe nisip; c auta ti stnca. S apa ti adnc; pune ti-v a o temelie sigur a. Zidi ti, o, zidi ti pentru ve snicie! Zidi ti cu lacrimi, cu rug aciuni din inim a. De aici nainte, ecare dintre voi s a- si fac a via ta frumoas a prin fapte bune. Oamenii de care este cea mai mare nevoie ast azi sunt cei asemenea lui Caleb. Idem, 5, 129,130.

92

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

M asura divin a . ngerii lui DumneCaracterul nostru este m asurat n permanen ta [86] zeu evalueaz a valoarea voastr a moral as i identic a nevoile voastre, aducnd cazul vostru naintea lui Dumnezeu. The Review and Herald, 2 aprilie 1889. Fiecare dintre noi va considerat r aspunz ator, chiar s i pentru c a a f acut cu o iot a mai pu tin dect a avut capacitatea s a fac a. Domnul evalueaz a cu exactitate ecare posibilitate de slujire. Capacit a tile nefolosite sunt luate n considerare tot att de mult ca acelea care sunt folosite s i dezvoltate. Dumnezeu ne consider a responsabili pentru tot ce am putut deveni printr-o folosire corect a a talentelor noastre. Noi vom judeca ti n conformitate cu lucrarea pe care am putut s a o facem, dar nu am f acut-o, deoarece nu ne-am folosit puterile spre slava lui Dumnezeu. Chiar dac a nu ne vom pierde mntuirea, de-a lungul ve sniciei ne vom da seama care ar fost rezultatul talentelor sau aptitudine pe care am putut noastre nefolosite. Orice cuno stin ta s a o dobndim, dar nu am f acut-o, va avea ca rezultat o pierdere ve snic a. Parabolele Domnului Hristos, 363. Ce am putut s a m Dac a ecare osta s al lui Hristos s i-ar f acut datoria, dac a ecare un semnal clar, str ajer de pe zidurile Sionului ar sunat din trmbi ta lumea ar putut s a aud a cu mult a vreme nainte solia de avertizare. Dar lucrarea noastr a este cu ani n urm a. n timp ce oamenii dormeau, Satana a f acut pe furi s un mar s asupra noastr a. Testimonies for the Church 9, 29. S a ne asum am lucrarea ce ne-a fost rnduit as i s a proclam am solia care trebuie s a trezeasc a b arba ti s i femei la un sim t al primejdiei n care se a a. Dac a ecare adventist de ziua a s aptea ar f acut lucrarea pus a n sarcina lui, num arul credincio silor ar acum mult mai mare dect este. n toate ora sele Americii, ar persoane care s a luat aminte la solia de a asculta de Legea lui Dumnezeu. Idem, 9, 25. Dac a planul lui Dumnezeu ar fost realizat de poporul S au n ce prive ste transmiterea c atre lume a soliei de har nainte de data

Chemarea la rede steptare

93

aceasta, Hristos ar venit pe p amnt, iar sn tii ar primit salutul de bun venit n cetatea lui Dumnezeu. Idem, 6, 450. C ar tile cerului Lumea are nevoie de misionari consacra ti care s a lucreze n familii, s i nimeni nu va e nscris n c ar tile cerului ca ind un [87] cre stin, dac a nu are un spirit misionar. The Review and Herald, 23 August 1892. Dac a membrii bisericii nu- si asum a n mod individual aceast a lucrare, ei arat a prin aceasta c a nu au o leg atur a vie cu Dumnezeu. Numele lor sunt nregistrate ca ind ni ste slujitori lene si. Testimonies for the Church 5, 462, 463. n ecare mi scare religioas a sunt unii care, de si nu pot nega c a lucrarea este a lui Dumnezeu, totu si se tin departe, refuznd s a fac a vreun efort pentru a ajuta. Ar bine pentru unii ca ace stia s a- si aduc a aminte de raportul p astrat sus, cartea aceea n care nu sunt omisiuni, nici gre seli, s i dup a care vom judeca ti. Acolo este raportat a orice ocazie neglijat a de a-I face un serviciu lui Dumnezeu; s i tot acolo s este tinut a spre ve snic a amintire orice fapt a de credin ta i de iubire. Profe ti s i regi, 639. n diminea ta zilei de 23 octombrie 1879, cam pe la orele dou a, Duhul Domnului a cobort asupra mea s i am v azut scene din judecata viitoare De zece mii de ori zece mii erau aduna ti naintea unui mare tron, pe care s edea o persoan a cu o nf a ti sare maiestuoas a. n fa ta Lui, se aau mai multe c ar ti, s i, pe ecare copert a, era scris cu litere de aur, care p areau ca ni ste ac ari de foc arz atoare: Registrul cerului. Una dintre aceste c ar ti, care con tinea numele celor care sus tineau c a ei cred adev arul, a fost apoi deschis a. De ndat a am pierdut din vedere milioanele nenum arate din jurul tronului s i aten tia mea a fost atras a numai de cei care erau presupu sii copii ai luminii s i adev arului A fost deschis a o alt a carte, unde erau nregistrate p acatele celor care m arturiseau adev arul. Sub titlul general al egoismului, venea oricare alt p acat O grup a era nregistrat a ca f acnd umbr a p amntului. Cnd privirea p atrunz atoare a Judec atorului s-a oprit asupra acestora, p acatele neglijen tei lor au fost clar descoperite. Cu buze palide s i tremurnde, ei au recunoscut c a au tr adat adev arul sfnt. Ei avuseser a

94

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

avertiz ari s i privilegii, dar n-au tinut seama de ele, nici nu le-au folosit. Acum puteau s a vad a c a au abuzat prea mult de ndurarea lui Dumnezeu. Este adev arat c a ei nu aveau de f acut astfel de m arturisiri ca cei josnici s i netrebnici, ca strica tii, dar, ca s i smochinul, ei au [88] fost blestema ti pentru c a n-au adus rod, pentru c a n-au folosit talan tii care le-au fost ncredin ta ti. Aceast a grup a a f acut din eul lor punctul suprem, lucrnd numai pentru interese egoiste. Ei nu erau boga ti de Dumnezeu, ner fa ta aspunznd preten tiilor Lui asupra lor. De si m arturiseau c a sunt slujitori ai lui Hristos, ei n-au adus suete la El. Dac a ar depins de eforturile lor, lucrarea lui Dumnezeu ar lncezit, pentru c a ei n-au re tinut numai mijloacele mprumutate de Dumnezeu, ci s-au re tinut pe ei n si si Ei au l asat ca al tii s a fac a lucrarea din via Domnului s i s a poarte r aspunderile cele mai grele, n timp ce ei serveau n mod egoist propriilor interese vremelnice. Judec atorul a spus: To ti vor ndrept a ti ti prin credin ta lor s i judeca ti dup a faptele lor. Ct de evident a a ap arut atunci neglijen ta lor s i ct de n telept este planul lui Dumnezeu de a da ec aruia o lucrare de f acut spre a promova cauza s i a-i salva pe semenii lui! n familia sa s Fiecare trebuia s a demonstreze credin ta i n vecin atate, de s , ar atndu-se amabil fa ta araci, simpatiznd cu cei n suferin ta angajndu-se n lucrarea misionar as i ajutnd cauza lui Dumnezeu prin mijloacele sale. Dar, ca s i Meroza, blestemul lui Dumnezeu r amne asupra lor pentru ceea ce n-au f acut. Ei au iubit acea lucrare s care avea s a aduc a cel mai mare prot n aceast a via ta i, n partea opus a numelui lor din registru, destinat a faptelor bune, era un gol ntrist ator. Testimonies for the Church 4, 384-386. De la noi se cere mai mult dect de la p arin tii no stri Asupra noastr a str aluce ste o lumin a mai mare dect a str alucit asupra p arin tilor no stri. Noi nu putem accepta ti sau onora ti de Dumnezeu prin aceea si slujire sau prin acelea si fapte pe care leau f acut nainta sii no stri. Putem accepta ti s i binecuvnta ti de Dumnezeu a sa cum au fost ei. Noi trebuie s a imit am credincio sia s i zelul lor, s a mbun at a tim lumina pe care o avem, a sa cum ei au mbun at a tit-o pe a lor, s i s a lucr am a sa cum ar lucrat ei dac a ar tr ait n zilele noastre. Noi trebuie s a umbl am n lumina care

Chemarea la rede steptare

95

str aluce ste asupra noastr a, c aci, dac a nu, aceast a lumin a va deveni ntuneric. Idem, 1, 262. Un apel c atre o biseric a lene sa E un mister c a nu sunt sute la lucru acolo unde acum nu e dect unul. Universul ceresc este uimit de apatia, r aceala s i nep asarea celor [89] care m arturisesc a i s i ice ale lui Dumnezeu. ntr-adev ar, e o s putere vie. Merge ti prin credin ta a proclama ti adev arul a sa cum l-a ti crezut. L asa ti ca aceia pentru care lucra ti s a vad a c a, pentru voi, El este o realitate vie. Testimonies for the Church 9, 42. Noi nu vom putea mntui ti niciodat a ntr-o stare de indolen ta s i inactivitate. Nu exist a nici o persoan a cu adev arat convertit a, care nefolositoare s s a tr aiasc a o via ta i neputincioas a. Nu este posibil s a m du si de val n ceruri. Nici un lene s nu va intra acolo Aceia care refuz a s a coopereze cu Dumnezeu pe p amnt nu vor coopera cu El nici n ceruri. Primirea lor n ceruri ar constitui un pericol. Parabolele Domnului Hristos, 280. ntregul cer prive ste cu un interes sus tinut asupra bisericii spre a vedea ce fac membrii ei pentru a-i lumina pe cei care se a a n ntuneric. The Review and Herald, 27 februarie 1894. Ar trebui s a meditezi solemn c a ai de-a face cu Dumnezeul cel mare s i s a- ti aduci mereu aminte c a El nu este un copil cu care s a glume sti. Tu nu te po ti angaja n serviciul Lui dup a voie s i s a-l la si dup a pl acere. Testimonies for the Church 2, 297. Fiin tele cere sti au a steptat s a conlucreze cu uneltele omene sti, dar noi n-am observat prezen ta lor. Idem, 6, 297. ngerii cere sti au tot a steptat de mult a vreme dup a instrumente omene sti membrii bisericii ca s a conlucreze cu ei n marea lucrare care trebuie s a e f acut a. Ei v a a steapt a. Att de vast este cmpul, att de cuprinz ator este planul, nct ecare inim a sn tit a va recrutat as i pus a la lucru ca un instrument al puterii divine. Idem, 9, 46,47. Mul ti se apropie de ziua lui Dumnezeu f ar a s a fac a nimic, evitnd responsabilit a tile s i, ca rezultat, sunt ni ste pipernici ti spiritual. n ce prive ste lucrarea pentru Dumnezeu, paginile istoriei vie tii lor prezint a o lips a dureroas a. Ei sunt pomi n gr adina lui Dumnezeu, dar ni ste pomi care numai umbresc p amntul cu ramurile lor nepro-

96

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

ductive, n locuri care ar putut s a e ocupate de pomi roditori. The Review and Herald, 22 mai 1888. Cei care fac doar pu tin sau nu fac nimic pentru Hristos sunt n pericol. Harul lui Dumnezeu nu va mai locui mult a vreme n suetul celui care, de si are privilegii s i ocazii, r amne t acut. Idem, 22 august [90] 1899. Acum nu este timp de dormit nu este timp s a ne permitem regrete inutile. Cei care ndr aznesc s a doarm a acum vor pierde ocaziile pre tioase de a face binele. Nou a ne-a fost acordat privilegiul binecuvntat de a aduna snopii n marele seceri s, s i ecare suet salvat va nc a o stea n coroana Domnului Isus, iubitul nostru R ascump ar ator. Cine este dornic s a dezbrace armura, cnd, dac a ar continua lupta nc a pu tin, ar realiza noi biruin te s i ar aduna noi trofee pentru ve snicie? Idem, 25 octombrie 1881. Solii cere sti si ndeplinesc lucrarea, dar noi ce facem? Fra ti s i surori, Dumnezeu v a cheam a s a r ascump ara ti timpul. Apropia ti-v a de Dumnezeu. n ac ara ti darul lui Dumnezeu care este n voi. To ti cei care au avut ocazia de a se familiariza cu dovezile credin tei noastre s a- si foloseasc a aceast a cunoa stere cu un scop bine determinat. Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 288. Cum pute ti voi s a repeta ti rug aciunea Domnului: Vie mp ar a tia Ta, fac a-se voia Ta precum n cer a sa s i pe p amnt, n timp ce sta ti comod n casele voastre, f ar a a-i ajuta pe cei care le duc altora tor ta adev arului? Cum pute ti voi s a v a ridica ti minile naintea lui Dumnezeu s i s a-I cere ti binecuvntarea asupra voastr as i a familiilor voastre, n timp ce face ti a sa de pu tin pentru a-i ajuta pe al tii? Ibidem, 288 Sunt printre noi persoane care, dac as i-ar lua timp s a judece, ar privi pozi tia lor de a nu face nimic drept neglijare p ac atoas aa talentelor date lor de Dumnezeu. Fra tilor s i surorilor, Mntuitorul nostru s i to ti ngerii sn ti sunt ntrista ti din cauza mpietririi inimilor voastre. Hristos Si-a dat via ta pentru ca s a salveze suete s i, cu toate acestea, voi, care a ti cunoscut iubirea lui Dumnezeu, face ti eforturi att de slabe pentru a mp art as i binecuvnt arile harului S au cu aceia pentru care El a murit. O astfel de nep asare s i neglijare a datoriei este o uimire pentru ngeri. La judecat a, trebuie s a v a ntlni ti cu suetele pe care le-a ti neglijat. n acea mare zi, voi n siv a v a ve ti

Chemarea la rede steptare

97

. S nvinui s i osndi. Domnul s a v a conduc a acum la poc ain ta a ierte El pe poporul S au, pentru c a a neglijat lucrul n via Sa, pe care i-a dat-o ca s-o lucreze. Testimonies for the Church 6, 295, 296. Ce putem spune membrului lene s al bisericii pentru a-l face s a- si dea seama de nevoia de a- si dezgropa talantul s i de a-l pune [91] la schimb ator? n mp ar a tia cerurilor nu va nici un lene ss i nici unul care ntrzie. O, de ar prezenta Dumnezeu lucrul acesta n toat a importan ta lui naintea comunit a tilor adormite! O, de s-ar trezi Sionul s i s-ar mbr aca cu ve smintele lui frumoase! O, de ar ncepe s a lumineze! Idem, 6, 434. Pentru cei care nu cunosc adev arul trebuie s a e f acut a o lucrare, exact aceea si lucrare care a fost f acut a pentru voi, cnd a ti fost n ntuneric. Este prea trziu s a dormi ti, prea trziu s a ti nep as atori s i s a nu face ti nimic. Fiec arui slujitor din casa St apnului i s-a ncredin tat o lucrare. S a mergem nainte, s i nu napoi. Noi vrem o nou a convertire n ecare zi. Vrem ca iubirea lui Isus s a tresalte n inima noastr a, ca s a putem un mijloc de salvare a multor suete. The Review and Herald, 10 iunie 1880. Fiec arui suet care pretinde a un u sau o ic a a lui Dumnezeu, Domnul Isus i cere nu numai s a se ndep arteze de orice nelegiuire, . ci s i s a e bogat n fapte de mil a, de renun tare la sine s i umilin ta Domnul ne-a ar atat modul n care func tioneaz a o anumit a lege a min tii s i a ac tiunii, iar aceasta ar trebui s a ne avertizeze cu privire la lucrarea noastr a. El spune: De la cel ce n-are, se va lua chiar s i ce are. Cei care nu- si folosesc ocaziile s i nu exercit a harul pe care l primesc de la Dumnezeu vor avea o nclina tie din ce n ce mai mic a de a face acest lucru, iar n cele din urm a, vor c adea ntr-o stare de s somnolen ta i vor pierde ce au avut la nceput. Ei nu- si adun a nici o rezerv a pentru vremea de nevoie din viitor, c stignd o experien ta vast as i ob tinnd o cunoa stere tot mai mare a lucrurilor divine, a sa nct s a e capabili de a rezista cnd ispita s i ncercarea vor veni asupra lor. Cnd vor veni persecu tiile s i ispita, ace sti oameni si vor pierde curajul s i credin ta, iar temelia lor va spulberat a, pentru c a nu au n teles nevoia de a pune o temelie sigur a. Ei nu s i-au nt arit suetul pe Stnca ve snic a. The Review and Herald, 27 martie 1894. Ct de teribil va n marea zi de pe urm a, cnd vom descoperi c a aceia cu care am fost asocia ti s i familiariza ti sunt desp ar ti ti de noi pentru totdeauna. Cnd vom vedea c a membrii familiilor noastre,

98

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

poate proprii copii, sunt nemntui ti. Cnd vom aa c a aceia care au vizitat c aminele noastre s i au mncat la masa noastr a sunt printre cei [92] pierdu ti. Atunci, ne vom ntreba: Oare religia lui Hristos a ajuns a sa de nepl acut a pentru ei din cauza ner abd arii mele, din cauza atitudinii mele necre stine sti, din cauza faptului c a eul nu a fost sub control? Lumea trebuie s a e avertizat a cu privire la apropiata venire a Domnului. Noi avem doar pu tin timp n care s a lucr am. Au trecut n ve snicie ani care ar putut s a e folosi ti pentru a c auta mai nti mp ar a tia lui Dumnezeu s i neprih anirea Sa s i pentru a r aspndi lumina s i asupra altora. Acum, Dumnezeu i cheam a pe cei din poporul S au, care au o mare lumin as i sunt ntemeia ti n adev ar s i pentru care El a trudit a sa de mult, s a lucreze pentru ei n si si s i pentru al tii a sa cum nu au mai f acut-o niciodat a mai nainte. Folosi ti ecare aptitudine; pune ti n mi scare ecare capacitate, ecare talent cu care a ti fost nzestra ti; folosi ti toat a lumina pe care v-a dato Dumnezeu spre a le face bine altora. Nu ncerca ti s a deveni ti ni ste predicatori, ci ni ste slujitori pentru Dumnezeu. The Southern Watchman, 20 iunie 1905. Ilustra tii impresionante Iubirea dumnezeiasc a a fost mi scat a pn a n adncul ei de nep atruns pentru binele oamenilor, s i ngerii se mir a cnd i v ad pe sucei care au primit o iubire a sa de mare cum au o recuno stin ta percial a. ngerii se mir a ct de pu tin apreciaz a oamenii iubirea de lui Dumnezeu. Cerul este indignat de neglijen ta dovedit a fa ta oameni. Am vrea ca noi s as tim cum o prive ste Hristos? Ce ar sim ti o mam as i un tat a, dac a ar s ti c a ul lor, pierdut n z apad as i frig, a fost trecut cu vederea s i l asat s a piar a de aceia care ar putut s a-l salveze? N-ar ntrista ti ngrozitor s i peste m asur a de indigna ti? Nu i-ar denun ta ei pe uciga sii aceia cu o mnie aprins a ca lacrimile lor s i erbinte ca iubirea lor? Suferin tele oric arui om sunt suferin tele copilului lui Dumnezeu s i aceia care nu ntind o mn a de ajutor semenilor lor gata s a piar a provoac a mnia Lui ndrept a tit a. Hristos, Lumina lumii, 825. Am citit despre un om care c al atorea ntr-o zi de iarn a prin z apada troienit as i a amor tit de frig, fapt care, aproape pe nesim tite, . Si i-a luat puterea de via ta cnd a fost aproape s a moar a de frig, n

Chemarea la rede steptare

99

, el a auzit gerul n apraznic, s i aproape s a renun te la lupta pentru via ta gemetele unui tovar as de drum care pierea de frig, dup a cum era gata s a piar as i el. Omenia lui a fost trezit a s a-l salveze. I-a frecat [93] ale nefericitului om s membrele acoperite cu ghea ta i, dup a un efort considerabil, l-a ridicat n picioare. Deoarece nu putea s a stea n picioare, l-a purtat n bra tele lui comp atimitoare tocmai prin troienele pe care el nu crezuse c a le va putea trece singur. Si, dup a ce l-a dus pe tovar as ul lui de c al atorie la un loc sigur, s i-a dat seama c a, salvndu-l pe semenul s au, se salvase pe sine. Eforturile lui serioase de a salva pe altul a nviorat sngele care-i nghe ta n vene s i a dat na stere la o c aldur a s an atoas a la extremit a tile corpului. Lec tiile acestea trebuie n mod continuu, nu numai aduse naintea celor tineri n credin ta tur prin nv a ta a, ci s i prin exemplu, ca, n experien ta lor cre stin a, s a poat a realiza rezultate asem an atoare. Testimonies for the Church 4, 319, 32. Nu trebuie s a v a nchide ti n voi n siv as i s a ti mul tumi ti, pentru c a a ti fost binecuvnta ti cu o cunoa stere a adev arului. Cine v-a adus adev arul? Cine v-a ar atat lumina Cuvntului lui Dumnezeu? Dumnezeu nu v-a dat lumina Sa, ca s a e pus a sub un obroc. Am citit despre o expedi tie f acut a n c autarea lui Sir John Franklin. Oameni curajo si au p ar asit c aminul lor s i au r at acit prin M arile Nordului, suferind lipsuri, foame, frig s i oboseal a. Si pentru ce au suferit toate acestea?... Doar pentru onoarea de a descoperi trupurile moarte ale exploratorilor, sau, dac a era posibil, de a salva pe c tiva din grup de la o moarte ngrozitoare, pe care aveau s a o sufere n mod sigur, dac a ajutorul nu ar ajuns la ei la timp. Dac a ar putut s a salveze m acar un singur om de la moarte, ei ar considerat c a toat a suferin ta le va r aspl atit a. Tot ce au f acut a fost cu sacriciul confortului s i al fericirii lor. Gndi ti-v a la acest lucru, apoi ntreba ti-v a ct suntem noi dispu si s a sacric am pentru salvarea suetelor pre tioase din jurul nostru. Nu suntem obliga ti s a mergem departe de cas a, ntr-o c al atorie lung a s i anevoioas a, pentru a salva via ta unui om care piere. Chiar la u sa noastr as i pretutindeni n jurul nostru, exist a suete care trebuie s a e , salvate, suete care pier b arba ti s i femei care mor f ar a speran ta f ar a Dumnezeu s i totu si noi suntem dezinteresa ti, spunnd, dac a nu prin cuvinte, prin faptele noastre: Sunt eu p azitorul fratelui meu? Ace sti oameni care s i-au pierdut via ta n ncercarea de a-i

100

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

[94] salva pe al tii sunt elogia ti de lume, ca ni ste eroi s i ni ste martiri. Cum ar trebui s a ne sim tim noi, care avem perspectiva vie tii ve snice, dac a nu facem micile sacricii pe care Dumnezeu ni le cere pentru salvarea oamenilor? The Review and Herald, 14 August 1888. ntr-un or as el din New England, a fost s apat a o fntn a. Cnd lucrarea era aproape ncheiat a, p amntul s-a surpat, acoperind un om care se aa nc a pe fundul fntnii. Imediat au fost chemate ajutoare, iar mecanicii, fermierii, comercian tii s i juri stii din apropiere s-au gr abit s a-l salveze f ar a ntrziere. Mini binevoitoare au adus ndat a frnghii, sc ari, cazmale s i lope ti. To ti strigau: Salva ti-l!, Oh, salva til! Oamenii au lucrat cu disperare, pn a cnd fruntea li s-a acoperit de sudoare s i bra tele au nceput s a le tremure din cauza efortului. n adncul fntnii a fost introdus ao teav a lung a prin care l-au strigat pe . Atunci omul ngropat, cerndu-i s a r aspund a, dac a mai este n via ta , dar gr s-a auzit r aspunsul: Sunt n via ta abi ti-v a. Este ngrozitor aici n auntru. Ei s i-au nnoit eforturile cu un strig at de bucurie. n cele din urm a, omul a fost g asit s i salvat, iar bucuria tuturor p area s a ajung a pn a la ceruri. Vestea: Este salvat! a r asunat pe toate str azile ora sului. Oare a fost un zel, un interes s i un entuziasm prea mare pentru c a salva doar un singur om? Cu siguran ta a nu, dar ce este pierderea vie tii trec atoare, n compara tie cu pierderea mntuirii? Dac a mnt a pericolul pierderii unei vie ti strne ste un sim ta sa de puternic n inimile omene sti, nu ar trebui ca pierderea unui suet s a strneasc a un interes mult mai profund n inima celor care pretind c a n teleg pericolul n care se a a cei ce sunt desp ar ti ti de Hristos? Oare, n lucrarea de salvare a suetelor, slujitorii lui Dumnezeu nu vor manifesta un zel tot a sa de mare cum a fost zelul manifestat pentru salvarea vie tii acelui om ngropat ntr-o fntn a? Slujitorii evangheliei, 31, 32. M arturisirea s i faptele Fiecare adev ar important, primit n inim a, trebuie s a- si g aseasc a . Oamenii simt dorin expresia n via ta ta de a le propov adui altora puterea iubirii lui Hristos, numai n m asura n care au primit-o, s i

Chemarea la rede steptare

101

nsu si actul de a o propov adui intensic as i adnce ste valoarea ei n propriul suet. The Review and Herald, 19 februarie 1889. Credin ta noastr a s a e bogat a n fapte bune, deoarece credin ta [95] f ar a fapte este moart a. Testimonies for the Church 4, 145. To ti cei care primesc n inim a solia Evangheliei vor sim ti dorin ta puternic a de a o vesti. Iubirea cereasc a a Domnului Hristos trebuie s a le e prezentat as i altora. Parabolele Domnului Hristos, 125. Noi trebuie s a-L l aud am pe Dumnezeu printr-o slujire care s a poat a observat a de to ti, f acnd tot ce ne st a n putere pentru a contribui la slava Numelui S au. Idem, 300. nu trebuie s Credin ta noastr a n timpul de fa ta a se m argineasc a numai la a de acord, a consim ti s a crezi n teoria soliei ngerului al treilea. Noi trebuie s a avem uleiul harului lui Hristos, care va alimenta candela s i va face ca lumina vie tii s a str aluceasc a, ar atnd calea celor care sunt n ntuneric. Testimonies for the Church 9, 155. T aria voastr a spiritual as i binecuvntarea vor propor tionale cu lucrarea iubirii s i cu faptele bune pe care le face ti. Idem, 3, 526. Mult mai mult s-ar putea face pentru Hristos, dac a to ti cei care au lumina adev arului ar practica adev arul. Testimonies for the Church 9, 40. Mi s-a ar atat c a noi, ca popor, suntem decitari. Cuvintele noastre nu sunt n acord cu credin ta noastr a. Credin ta noastr a m arturise ste c a tr aim sub inuen ta vestirii celei mai solemne solii, care a fost dat a vreodat a muritorilor. Totu si, cu toate c a acest fapt este evident, eforturile noastre, zelul nostru, spiritul nostru de sacriciu de sine nu se compar a cu caracterul lucr arii. Trebuie s a ne trezim din mor ti . Idem, 2, 114. s i Hristos ne va da via ta s Merge ti n credin ta a proclama ti adev arul a sa cum l-a ti crezut. L asa ti ca aceia pentru care lucra ti s a vad a c a, pentru voi, El este o realitate vie. Idem, 9, 42. cre O via ta stin a e argumentul cel mai puternic ce poate adus n favoarea cre stinismului. Idem, 9, 21. Mul ti m arturisesc Numele lui Hristos, dar inima lor nu este angajat a n slujba Sa. Ei pretind pur s i simplu c a sunt evlavio si s i, tocmai prin acest fapt, se fac vrednici de o condamnare mai mare s i devin ni ste slujitori ai lui Satana, mai n sel atori s i mai plini de succes pentru ruina suetelor. The Review and Herald, 27 martie [96] 1888.

102

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

suAceia care vegheaz a n vederea venirii Domnului si cur a ta etele prin ascultare de adev ar. Si cu vegherea atent a ei combin ao , zelul activitate plin a de zel. Pentru c as tiu c a Domnul este la u sa lor este nviorat s i colaboreaz a cu in tele cere sti n lucrarea pentru salvarea suetelor. Ace stia sunt slujitorii credincio si s i n telep ti, care dau celor din casa Domnului partea lor de hran a la timpul cuvenit (Luca 12, 42). Ei vestesc adev arul care este de folos n vremea aceasta. Dup a cum Enoh, Noe, Avraam s i Moise au vestit adev arul, ecare pentru vremea lui, tot astfel s i slujitorii lui Hristos dau acum o avertizare deosebit a pentru genera tia lor. Hristos, Lumina lumii, 634. Starea noastr a naintea lui Dumnezeu nu depinde de m arimea luminii pe care am primit-o, ci de felul n care ne folosim de ea. De aceea, pn as i p agnii, care aleg s a fac a binele n m asura n care l cunosc, sunt ntr-o stare mai favorabil a dect aceia care au avut o lumin a mai mare s i care pretind c a slujesc lui Dumnezeu, dar care de fapt dispre tuiesc lumina s i, prin via ta lor de toate zilele, contrazic m arturisirea lor. Hristos, Lumina lumii, 239. Este privilegiul ec arui cre stin, nu numai s a a stepte, ci s i s a gr abeasc a venirea Domnului Isus Hristos. Dac a to ti cei care pretind c a poart a Numele S au ar aduce roade spre slava Lui, ct de rapid ar sem anat a s amn ta Evangheliei n ntreaga lume. Ultimul mare seceri s ar avea loc repede, iar Hristos ar veni pentru a aduna grul pre tios. Parabolele Domnului Hristos, 69. Cre stinii trebuie s a se ridice s i s a- si asume ndatoririle neglijate, pentru c a propria mntuire depinde de efortul individual. The Review and Herald, 23 August 1881. Adev arata nchinare const a n a lucra mpreun a cu Hristos. Rug aciunile, ndemnurile s i vorbirea sunt ni ste roade ieftine, adesea de cei nevoia de legate ntre ele, dar faptele bune, grija fa ta si, fa ta orfani s i de v aduve constituie roadele adev arate, care cresc natural ntr-un pom bun. Idem, 16 august 1881. Fiecare membru al bisericii s a- si asume lucrarea care i-a fost [97] rnduit a de a r aspndi s i, n acela si timp, de a primi lumina. Nimeni nu este scuzat pentru faptul c a este inactiv n via Domnului. Idem, 19 februarie 1889. Principiul mplinirii n fapt a este rodul pe care Domnul Hristos ne cere s a-l aducem s a ndeplinim fapte de bun atate, s a rostim

Chemarea la rede steptare

103

de s cuvinte amabile s i s a manifest am o aten tie duioas a fa ta araci, nevoia si s i suferinzi. Idem, 16 august 1881. Femeia din Samaria care a vorbit cu Isus la fntna lui Iacov abia-L g asise pe Mntuitorul, c aas i adus pe al tii la El. Ea s-a dovedit o misionar a mai ecient a dect propriii S ai ucenici. Ace stia n-au v azut nimic n Samaria care s a e un semn c a aici se deschidea un tor. Gndurile lor erau xate asupra unei mari lucr cmp promi ta ari, care avea s a e nf aptuit a n viitor. Ei n-au v azut c a tocmai n jurul lor era o recolt a de cules. ns a, prin femeia pe care ei au dispre tuit-o, o cetate ntreag a a fost adus a n ascultare de Isus. Ea a dus de ndat a lumina concet a tenilor ei. Aceast a femeie reprezint a lucrarea unei credin te practice n Hristos. Divina vindecare, 102. Adventi stii de ziua a s aptea fac un progres, dublndu- si num arul, nin tnd centre misionare s i uturnd steagul adev arului n locurile ntunecate ale p amntului, s i totu si lucrarea nainteaz a cu mult mai ncet dect ar dori Dumnezeu. De ce? Pentru c a membrii bisericii nu sunt interesa ti n mod individual s a depun a efortul st aruitor pe care sunt capabili s a-l fac as i, de aceea, ecare ramur a a lucr arii este prejudiciat a de lipsa lucr atorilor devota ti, umili, tem atori de Dumnezeu s i cu evlavie erbinte. Unde sunt solda tii crucii lui Hristos? To ti cei tem atori de Dumnezeu, sinceri s i devota ti cu toat a inima, care caut a cu fermitate slava lui Dumnezeu, s a se preg ateasc a pentru b at alia mpotriva erorii. n acest ceas al conictului spiritual, exist a prea mul ti care cad, prea mul ti cuprin si de la sitate. Oh, dac a, n loc s a e slabi, ei ar putea s a e f acu ti puternici, s i s a devin a ni ste viteji n lupt a, punnd pe fug a o stirile vr ajma silor! Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 290. Este un principiu universal acela c a, ori de cte ori cineva refuz a s a foloseasc a puterile date lui de Dumnezeu, aceste puteri sl abesc s i dispar. Adev arul care nu este tr ait, care nu este mp art as it s i altora s si pierde puterea lui d at atoare de via ta i nsu sirea lui vindec atoare. [98] Faptele Apostolilor 206. Cei care se str aduiesc s a men tin a vie tuirea cre stin a prin primirea pasiv a a binecuvnt arilor ce vin prin mijloacele harului, f ar a a face nimic pentru Hristos, pur s i simplu ncearc a s a tr aiasc a mncnd, f ar a s a munceasc a. Si n domeniul spiritual, ca n cel zic, acest fapt are ntotdeauna ca rezultat degenerarea s i dec aderea. Calea c atre Hristos, 85.

104

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Pericolele care nso tesc activitatea misionar a S a nu uit am c a, pe m asur a ce activitatea spore ste s i pe m asur a ce avem succes n ndeplinirea lucr arii care trebuie s a e f acut a, exist a pericolul de a ne ncrede n planurile s i n metodele omene sti. Se va de a ne ruga mai pu manifesta o tendin ta tin s i de a avea mai pu tin a . Vom n pericolul de a ne pierde sim mntul dependen credin ta ta tei de Dumnezeu, singurul care poate face lucrarea noastr a s a reu seasc a, dar, de si aceasta este tendin ta, nimeni s a nu cread a c a slujitorul omenesc trebuie s a fac a mai pu tin. Nu, el nu trebuie s a fac a mai pu tin, ci mai mult, primind darul ceresc, Duhul Sfnt. The Review and Herald, 4 iulie 1893. Vor veni timpuri cnd biserica va mi scat a de puterea divin a, iar rezultatul va o activitate st aruitoare, deoarece puterea vie a Duhului Sfnt i va inspira pe membri s a mearg as i s a aduc a suete la Hristos. Totu si, cnd se va manifesta aceast a activitate, lucr atorii cei mai , numai dac zelo si vor n siguran ta a vor depinde de Dumnezeu, printr-o rug aciune continu as i st aruitoare. Ei vor trebui s a nal te rug aciuni erbin ti ca, prin harul lui Hristos, s a poat a salva ti de a deveni mndri de lucrarea lor sau de a face din activitatea lor un mijloc de mntuire. Ei trebuie s a priveasc a la Domnul Isus f ar a ncetare, ca s a poat a n telege c a puterea Sa este cea care ndepline ste lucrarea s i, n felul acesta, s a e n stare s a-I atribuie lui Dumnezeu toat a slava. Vom chema ti s a facem eforturile cele mai hot arte pentru a extinde lucrarea lui Dumnezeu, iar rug aciunea n al tat a spre Tat al nostru ceresc va absolut esen tial a. Va necesar s a ne rug am , n familie s n c am aru ta i n biseric a. Ibidem. Dup a aprecierea rabinilor, esen ta religiei consta n a totdeauna [99] ntr-o activitate intens a. Ei se legau de unele fapte exterioare pentru as i ar ata nalta lor evlavie. n felul acesta se desp ar teau de Dumnezeu s i se zideau n mul tumirea de sine. Primejdia aceasta exist as i ast azi. Pe m asur a ce activitatea cre ste s i avem succes ntr-o ramur a oarecare a lucr arii pentru Dumnezeu, apare primejdia de a ne ncrede n planurile s i metodele omene sti. Exist a tendin ta de a ne ruga mai pu pu tin s i de a avea credin ta tin a. Ca s i ucenicii, suntem n primejdia de a pierde din vedere dependen ta noastr a de Dumnezeu s i de a c auta s a facem un mntuitor din activitatea noastr a. Trebuie s a privim f ar a ncetare la Isus s i s a ne d am seama c a puterea Lui este aceea care

Chemarea la rede steptare

105

s avr se ste lucrarea. De si trebuie s a lucr am cu rvn a pentru mntuirea celor pierdu ti, trebuie s a ne lu am timp s i pentru medita tie, pentru rug aciune s i pentru studierea Cuvntului lui Dumnezeu. Numai lucrul s avr sit cu mult a rug aciune s i sn tit prin meritele lui Hristos se va dovedi n cele din urm a a folositor spre bine. Hristos, Lumina lumii, 362. ncuraj ari pentru cei care ncep slujirea cre stin a Lucr atorii cei mai de succes sunt aceia care, plini de voie bun a, s avr sesc lucrarea de a-I sluji lui Dumnezeu n lucruri mici. Fiecare omeneasc in ta a trebuie s a lucreze cu rul vie tii sale, tesndu-l n pnz a pentru a ajuta s a se completeze modelul. Testimonies for the Church 6, 115. Noi trebuie s a facem din datoriile de toate zilele acte de devo tiune, sporind continuu n capacitatea de a de folos, deoarece noi ne vedem lucrarea n lumina ve sniciei. Idem, 9, 150. Domnul are un loc pentru ecare n marele S au plan. Talente care nu sunt necesare nu sunt date. Idem, 9, 37. Fiecare si are locul n planul ve snic al cerului. Fiecare trebuie s a lucreze n cooperare cu Domnul Hristos pentru mntuirea oamenilor. Dup a cum este sigur c a n loca surile cere sti a fost preg atit un loc pentru noi, tot att de sigur este faptul c a pe p amnt ne-a fost desemnat un loc special, n care trebuie s a lucr am pentru Dumnezeu. Parabolele Domnului Hristos, 326, 327. Domnul are privirea ndreptat a asupra oric arui membru din poporul S au; El are planuri pentru ecare dintre ei. Testimonies for the [100] Church 6, 12. To ti pot face ceva n aceast a lucrare. Nimeni nu va considerat nevinovat naintea lui Dumnezeu, dac a nu a lucrat cu zel s i neegoist pentru salvarea suetelor. Idem, 5, 395. Datoria voastr a nu poate s a e trecut a asupra altuia. Nimeni altul, ci numai voi pute ti s a v a face ti lucrarea. Dac a voi re tine ti lumina, cineva trebuie s a e l asat n ntuneric, prin neglijen ta voastr a. Idem, 5, 464. Lucr atorul umil, care r aspunde cu un spirit de supunere la chemarea lui Dumnezeu, poate sigur c a va primi ajutorul divin. nsu si faptul de a accepta o responsabilitate a sa de mare s i de sfnt a n-

106

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

nobileaz a caracterul. El pune n mi scare cele mai nalte capacit a ti intelectuale s i spirituale, nt are ste s i puric a mintea s i inima. Este minunat s a vezi ct de puternic poate deveni un om slab, prin credin ta n puterea lui Dumnezeu, ct de hot arte devin eforturile lui s i ct de abundente sunt rezultatele bune pe care le produce. Acela care ncepe cu pu tina cunoa stere pe care o are, ntr-o manier a umil a, mp art as indu-le altora ceea ce s tie s i c autnd n acela si timp s a cunoasc a mai mult, va descoperi c a toate comorile cerului a steapt a s a e puse la dispozi tia lui. Cu ct se va str adui mai mult s a r aspndeasc a lumin a, cu att va primi mai mult a lumin a. Cu ct ncearc a de oas a le explice altora Cuvntul lui Dumnezeu, cu dragoste fa ta meni, cu att va n telege el nsu si mai clar acest Cuvnt. Cu ct vom folosi mai mult cuno stin tele pe care le de tinem s i ne vom exercita capacit a tile, cu att vom avea mai multe cuno stin te s i o putere mai mare. Parabolele Domnului Hristos, 354. Fiecare s a lucreze pentru Dumnezeu s i pentru semeni. Fiecare s a dovedeasc a n telepciune s i s a nu e niciodat a g asit inactiv, a steptnd s a e pus la treab a de altcineva. Acel cineva, care l-ar putea trimite la lucru, este supraaglomerat cu responsabilit a ti s i se pierde timp n a steptarea indica tiilor lui. Domnul ti va da n telepciune pe loc. nc a este adresat a chemarea: Fiule, du-te s i lucreaz a n via Mea. Ast azi, dac a auzi ti glasul Lui, nu v a mpietri ti inimile (Evrei 3, 7.8). Domnul si ncepe chemarea cu apelativul Fiule. Ct de blnd s i afectuos s i, n acela si timp, ct de urgent! Aceast a invita tie este s i ea o porunc a. Sfaturi pentru p arin ti, profesori s i elevi, 419. Puterea de a rezista r aului este mai bine dobndit a printr-o lucrare energic a Faptele Apostolilor 105. , face s [101] Fiecare fapt a, ecare act de dreptate, mil as i bun avoin ta a e bucurie n ceruri. The Review and Herald, 16 August 1881. a unei Duhul lui Hristos este un duh misionar. Prima dorin ta inimi ren ascute este s a-i aduc as i pe al tii la Mntuitorul. Tragedia veacurilor, 70. Singura cale de a cre ste n har este aceea de a ndeplini cu cons tiinciozitate tocmai lucrarea pe care ne-a poruncit Domnul Hristos s a o facem. The Review and Herald, 7 iunie 1887. Nu trebuie s a a step ti ocazii mari, speciale, sau talente extraordinare, pentru ca numai dup a aceea s a lucrezi pentru Dumnezeu. Calea c atre Hristos, 83.

Chemarea la rede steptare

107

Omul care este o binecuvntare pentru societate s i care are succes este cel care, indiferent dac n via ta a este educat sau nu, si folose ste toate puterile n slujba lui Dumnezeu s i a semenilor lui. The Southern Watchman, 2 aprilie 1903. Mul ti dintre cei pe care Dumnezeu i-a nzestrat cu capacitatea de a ndeplini o lucrare excelent a, realizeaz a foarte pu tin, pentru c a ncearc a pu tin. Parabolele Domnului Hristos, 331. Dac a dai gre s n nou azeci s i nou a de ori dintr-o sut a, dar reu se sti s a salvezi un singur suet de la ruin a, ai f acut o fapt a nobil a pentru cauza Domnului. Testimonies for the Church 4, 132. Leg aturile dintre Dumnezeu s i ecare suet sunt a sa de intime s i profunde, ca s i cnd n-ar mai pe p amnt nici un alt om de care s a Se ngrijeasc as i pentru care s a-L dat pe Fiul S au mult iubit. Calea c atre Hristos, 100. Domnul vede s i n telege s i v a va folosi, n ciuda sl abiciunii voastre, dac a oferi ti talentul vostru ca un dar consacrat n slujba Lui, deoarece, n slujire activ a, dezinteresat a, cel slab ajunge tare s i se bucur a de pre tioasa Lui apreciere. Bucuria Domnului este un element de putere. Dac a sunte ti credincio si, pacea care ntrece orice pricepere va r asplata voastr a n via ta aceasta, iar n via ta viitoare ve ti intra n bucuria Domnului nostru. Testimonies for the Church 8, 34. Persoanele care au pu tine talente, dac a sunt credincioase n a de Dumnezeu, pot s s i p astra inimile n iubire fa ta a c stige multe suete la Hristos. Harlan Page era un biet mecanic, cu o iscusin ta obi snuit as i o educa tie limitat a, dar el a f acut din naintarea cauzei lui Dumnezeu preocuparea sa principal as i eforturile sale au fost ncununate cu un deosebit succes. El a lucrat pentru salvarea se- [102] menilor lui prin convorbiri personale s i prin rug aciuni st aruitoare. El a nin tat adun ari de rug aciune, a organizat s coli de duminic as i a distribuit bro suri s i alte materiale religioase. Pe patul de moarte, cu umbra ve sniciei pe fa ta sa, a putut s a spun a: Stiu c a totul se datoreaz a harului lui Dumnezeu, s i nu vreunui merit a ceea ce am f acut eu; dar consider c a am dovada faptului c a mai bine de o sut a de suete au fost convertite la Dumnezeu prin lucrarea mea personal a. Testimonies for the Church 5, 307, 308.

108

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Lumea aceasta nu este cerul cre stinului, ci numai atelierul lui Dumnezeu, unde urmeaz a s a m ajusta ti spre a ne uni cu ngerii f ar a p acat din cerul cel sfnt. Idem, 2, 187. Cel mai umil s i mai s arac dintre ucenicii Domnului Hristos poate o binecuvntare pentru al tii. Poate c a nu- si dau seama c a fac vreun bine deosebit, dar, prin inuen ta lor t acut a, ei pot pune n mi scare valuri de binecuvntare care vor deveni tot mai adnci s i mai vaste, ale c aror rezultate binecuvntate poate c a nu le vor cunoa ste pn a n ziua r aspl atirii nale. Ei nu simt s i nici nu sunt con stien ti de faptul c a ndeplinesc o lucrare nsemnat a. Ei nu sunt chema ti s a se mpov areze singuri cu grija privitoare la reu sit a. Tot ce au de f acut este s a mearg a nainte n lini ste, ndeplinind cu credincio sie lucrarea pe care le-o ncredin teaz a providen ta lui Dumnezeu, s i via ta lor nu va tr ait a zadarnic. Caracterul lor se va dezvolta devenind tot mai mult asemenea lui Hristos; ei sunt lucr atori mpreun a cu Dumnezeu n via ta aceasta s i se preg atesc pentru o lucrare mai nalt as i pentru bucuria neumbrit a a vie tii ve snice. Calea c atre Hristos, 83. Exist a mul ti oameni care s-au consacrat Domnului Hristos, s i totu si nu v ad nici o ocazie de a ndeplini o lucrare mare sau de a face sacricii mari n slujba Sa. Ei pot g asi mngiere, gndinduse c a nu este necesar a acea renun tare la sine a martirilor, care i este cea mai pl acut a lui Dumnezeu. Este posibil ca misionarul care nfrunt a zi de zi pericolul s i moartea s a nu se ae n pozi tia cea mai nalt a n rapoartele cerului. Un om care este cre stin n via ta sa la sine zi de zi, este sincer n scopurile sale particular a, care renun ta s i nutre ste gnduri curate, este credincios s i evlavios, se comport a cu blnde te atunci cnd este provocat, este con stiincios n lucrurile mici s i reprezint a caracterul Domnului Hristos n via ta de c amin [103] poate n ochii lui Dumnezeu chiar mai pre tios dect un misionar renumit n ntreaga lume sau dect un martir. Parabolele Domnului Hristos, 403. Nu cantitatea muncii sau rezultatele ei vizibile o fac s a e valoroas a n ochii lui Dumnezeu, ci spiritul n care este ndeplinit a. Idem, 397. Aprobarea St apnului nu este dat a pentru m arimea lucr arii ndeplinite, pentru c a au fost c stigate multe lucruri, ci din cauza credincio siei chiar n pu tine lucruri. Nu rezultatele mari pe care le ob tinem, ci motivele din care ac tion am au valoare naintea lui

Chemarea la rede steptare

109

Dumnezeu. El pre tuie ste bun atatea s i credincio sia mai mult dect m arimea lucr arii ndeplinite. Testimonies for the Church 2, 510, 511. Nu trece ti pe lng a lucrurile mici, n a steptarea unei lucr ari mari. Voi ve ti putea face cu succes o lucrare m arunt a, dar a ti putea s a da ti gre s cu totul n ncercarea de a face o lucrare mare s i s a c ade ti n descurajare. Apuca ti-v a de lucru oriunde vede ti c a este ceva de f acut. Fie c a sunte ti boga ti sau s araci, mari sau smeri ti, Dumnezeu v a cheam a la serviciu activ pentru El. Tocmai f acnd cu toat a puterea voastr a ce g asesc minile voastre de f acut, ve ti dezvolta talentul s i aptitudinea voastr a pentru lucrare. Si tocmai prin neglijarea ocaziilor voastre zilnice, deveni ti neroditori s i ve steji ti. De aceea sunt att de mul ti pomi neroditori n gr adina Domnului. Idem, 9, 129. Domnul dore ste s a folosim toate darurile pe care le avem s i, dac a vom face aceasta, vom primi daruri s i mai mari. El nu ne nzestreaz a n mod supranatural cu aptitudini care ne lipsesc, ci, pe m asur a ce le folosim pe acelea pe care le avem, va conlucra cu noi pentru a dezvolta s i pentru a nt ari ecare capacitate a noastr a. Prin ecare sacriciu f acut cu seriozitate s i cu toat a inima n slujba Domnului, puterile noastre se vor m ari. Parabolele Domnului Hristos, 353, 354. Inima Domnului Hristos este nviorat a cnd i vede pe cei care sunt s araci din toate punctele de vedere. Inima Sa este nviorat a, deoarece El i prive ste altfel pe cei blnzi s i mpov ara ti; ea este nviorat a, deoarece El vede foamea aparent neastmp arat a dup a neprih anire s i incapacitatea multora de a ncepe s a lucreze pentru El. El spune bun venit tocmai acestei st ari de lucruri, care i-ar descuraja pe mul ti pastori. Slujitorii evangheliei, 37. rile Dac a ndatoririle ne re tin aici, nu este nevoie s a mergem n ta p agne ca s a lucr am pentru Hristos, nici chiar s a p ar asim cercul restrns al familiei. Noi putem face acest lucru n cercul familiei, n [104] biseric a, printre cei cu care suntem asocia ti s i n mijlocul c arora ne desf as ur am activitatea profesional a. Calea c atre Hristos, 86. turile lui Hristos studiul nostru, Dac a facem din via ta s i din nv a ta ecare eveniment care va avea loc ne va furniza un text pentru o cuvntare impresionant a. Testimonies for the Church 9, 63. Via ta de pe p amnt este nceputul vie tii din cer; educa tia de pe p amnt reprezint a o ini tiere n principiile cerului; lucrarea vie tii de aici este o preg atire pentru lucrarea vie tii de acolo. Ceea ce suntem

110

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

acum n caracter s i slujire sfnt a este reec tia sigur a a ceea ce vom . Educa tie, 307. Cei care resping privilegiul tov ar as iei cu Hristos n lucrare resping singura preg atire care i face vrednici s a aib a p art as ie cu El la slava Sa. Ei resping preg atirea care ofer a putere s i noble te de . Idem, 264. caracter n aceast a via ta egoist Nimeni s a nu presupun a c a poate tr ai o via ta a, iar, apoi, dup a ce a slujit intereselor proprii, s a intre n bucuria Domnului s au. Acest fel de oameni nu pot lua parte la bucuria unei iubiri neegoiste. Ei nu ar potrivi ti pentru a tr ai n cur tile cere sti. Ei nu ar putea pre tui atmosfera curat a a iubirii care cuprinde ntreg cerul. Pentru mintea lor, s tiin ta cerurilor ar o enigm a. Parabolele Domnului Hristos, 364, 365. pentru miile Hristos ne invit a s a lucr am cu r abdare s i st aruin ta rile, ca de oameni care mor n p acatele lor, mpr as tia ti prin toate ta rm pustiu. Aceia care se mp ni ste epave pe un ta art as esc de slava lui Hristos, trebuie s a se mp art as easc as i de lucrarea Lui, ajutndu-i pe cei slabi, pe cei nenoroci ti s i pe cei descuraja ti. Testimonies for the Church 9, 31. Oameni obi snui ti trebuie s a- si ia locul ca lucr atori. mp art as ind ntrist arile semenilor lor, a sa cum Mntuitorul a mp art as it ntrist arile cum lucreaz omenirii, ei l vor vedea prin credin ta a mpreun a cu ei. Idem, 7, 272. Hristos st a pentru a I se reproduce portretul n ecare cre stin. Dumnezeu a predestinat pe oricine s a e asemenea chipului Fiului de lume S au (Romani 8, 29). n ecare trebuie s a se manifeste fa ta iubirea cea ndelung r abd atoare a lui Hristos, sn tenia, blnde tea, [105] ndurarea s i adev arul Lui. Hristos, Lumina lumii, 827. Chemarea de a a seza totul pe altarul slujirii este adresat a ec aruia. Nu ni se cere s a slujim cum a slujit Elisei, nici nu ni se porunce ste tuturor s a vindem tot ce avem; ci Dumnezeu ne cere s a d am slujirii Sale primul loc n via ta noastr a, s a nu l as am nici o zi s a treac a f ar a s a facem ceva pentru naintarea lucr arii Sale pe p amnt. El nu a steapt a de la to ti acela si fel de slujire. Unul poate chemat s a slujeasc a ntr-o tar a str ain a, altuia i se poate cere s a ofere bunurile lui pentru a sus tine lucrarea Evangheliei. Dumnezeu prime ste darurile ec aruia. Este nevoie de consacrarea vie tii s i a tuturor intereselor

Chemarea la rede steptare

111

ei. Aceia care se consacr a astfel vor auzi s i vor asculta chemarea Cerului. Profe ti s i regi, 221. n teleptul n felul lumii, care mediteaz as i pl anuie ste s i care are pururea n minte afacerile sale, ar trebui s a caute s a devin a n telept n probleme de interes ve snic. Dac a ar depune tot atta energie pentru a- si asigura comoara cereasc as i via ta aceea care se m asoar a cu via ta lui Dumnezeu, a sa cum face pentru asigurarea c stigurilor lume sti, cte nu s-ar putea realiza? Testimonies for the Church 6, 297. Dumnezeu va inuen ta oameni umili s a vesteasc a solia adev arului prezent. Mul ti dintre ace stia vor v azu ti alergnd ncoace s i ncolo, constrn si de Duhul lui Dumnezeu s a transmit a lumina acelora care sunt n ntuneric. Adev arul este ca un foc n oasele lor, arz umplndu-i cu o dorin ta atoare de a-i lumina pe aceia care stau n ntuneric. Mul ti, chiar s i printre cei needuca ti, vor proclama Cuvntul lui Dumnezeu. Copii vor determina ti de Duhul lui Dumnezeu s a porneasc as i s a vesteasc a solia cereasc a. Duhul va turnat asupra acelora care se supun ndemnurilor Lui. Lep adnd regulile obligatorii ale oamenilor s i mi sc arile prudente, ei se vor al atura o stirii lui Dumnezeu. Testimonies for the Church 7, 26, 27. Tabloul vie tii cre stine Inima care prime ste Cuvntul lui Dumnezeu nu este ca o ap a care se evapor a, s i nici ca o fntn a cr apat a care si pierde comoara. Ea este ca un torent de munte hr anit de izvoare ce nu seac a, ale c arui ape reci s i sclipitoare sar din stnc a n stnc a, nviorndu-i pe cei obosi ti, pe cei nseta ti, pe cei mpov ara ti. Ea este ca un ru ce [106] curge mereu s i, pe m asur a ce nainteaz a, devine tot mai adnc s i se r mai larg, pn a cnd apele lui d at atoare de via ta aspndesc peste tot p amntul. Torentul care curge pe calea lui cntnd, las a n urm a s darul lui de verdea ta i de rodnicie. Iarba de pe malurile lui este de un verde viu, copacii au un frunzi s mai bogat, orile sunt din bel sug. Cnd p amntul este uscat s i prjolit de c aldura sufocant a a verii, un arat contur de verdea ta a cursul rului. A sa stau lucrurile s i cu adev aratul copil al lui Dumnezeu. Religia ca un principiu nsue lui Hristos se d a pe fa ta titor s i p atrunz ator, ca o putere spiritual a vie, lucr atoare. Cnd inima se deschide inuen tei cere sti a adev arului s i a dragostei, aceste principii se vor rev arsa ca

112

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

ni ste izvoare din pustie, f acnd s a apar a rodnicie acolo unde acum este usc aciune s i s ar acie. Profe ti s i regi, 233, 234. Deviza cre stinului n via ta cre stin a sunt trei devize, de care trebuie s a tinem seam a, dac a vrem ca Satana s a nu ne atace pe furi s, s i anume: Vegheaz a, roag a-te s i lucreaz a. Testimonies for the Church 2, 283. Paralizia spiritual a Puterea vine prin exerci tiu. To ti aceia care folosesc capacit a tile pe care Dumnezeu li le-a dat vor dezvolta capacitatea de a se consacra n slujba Sa. Aceia care nu fac nimic pentru cauza lui Dumnezeu vor da gre s n a cre ste n harul s i n cuno stin ta adev arului. Un om care va sta s i va refuza s a- si foloseasc a membrele n curnd va pierde puterea de a le mai folosi. Tot astfel, cre stinul care nu va folosi puterile date lui de Dumnezeu nu numai c a nu va cre ste n Hristos, dar va pierde s i puterea pe care o are deja; el va deveni un paralitic spiritual. Cei care, din iubire pentru Dumnezeu s i pentru concet a tenii lor, se str aduiesc s a-i ajute pe al tii vor bine xa ti, [107] nt ari ti s i ntemeia ti n adev ar. Adev aratul cre stin lucreaz a pentru Dumnezeu nu din impuls, ci din principiu; nu pentru o zi sau pentru o lun a, ci pentru toat a via ta lui. Testimonies for the Church 5, 393. Remediul sigur , rug Pentru cel descurajat, exist a un remediu sigur credin ta aciune, lucrare. Credin ta s i activitatea vor aduce asigurare s i satisfac mintelor de tii care vor cre ste zi de zi. E sti ispitit s a faci loc sim ta presim tiri sumbre sau de descurajare profund a? n zilele cele mai toare, nu te teme. ntunecoase, cnd aparen tele se arat a mai amenin ta n Dumnezeu. El cunoa Ai credin ta ste nevoile tale. El are toat a puterea. Dragostea s i mila Lui nem arginit a nu obosesc niciodat a. Nu te teme c a El nu-Si va ndeplini f ag aduin ta. El este Adev arul cel ve snic. Niciodat a nu-Si va schimba leg amntul pe care L-a f acut cu aceia care-L iubesc. Si El va rev arsa asupra slujitorilor S ai credincio si m asura priceperii pe care nevoia lor o cere. Profe ti s i regi, 164, 165.

Chemarea la rede steptare

113

Pentru lenevia spiritual a, nu exist a dect un singur leac adev arat, s i acesta este lucrul lucrarea pentru suetele care au nevoie de ajutorul vostru. Testimonies for the Church 6, 236. Aceasta este re teta pe care a prescris-o Hristos pentru suetul slab, ndoielnic s i tremurnd. Cei ntrista ti, care umbl a plngnd naintea Domnului, s a se ridice s i s a ajute pe cineva care are nevoie de ajutor. Testimonies for the Church 6, 266. Cre stinii care cresc f ar a ncetare n ce prive ste zelul, seriozitatea s i iubirea nu vor aluneca niciodat a. The Review and Herald, 7 iunie 1887. Cei care nu sunt angaja ti n aceast a lucrare neegoist as i care bolnav au o experien ta a, ajung s a e epuiza ti de lupt a, de ndoial a, , pn murmur ari, p acat s i c ain ta a cnd si pierd orice n telegere cu privire la ce anume constituie religia adev arat a. Ei simt c a nu se pot ntoarce n lume s i, ca urmare, umbl a prin periferiile Sionului, nutrind gelozii m arunte, invidii, dezam agiri s i remu sc ari. Ei sunt ni ste c aut atori de gre seli s i se hr anesc cu gre selile s i erorile fra tilor lor. n trist s via ta religioas a, ei au doar o experien ta a, lipsit a de speran ta i [108] . Idem, 2 septembrie 1890. de credin ta Scuze nentemeiate Cnd a plecat, Domnul Isus i-a l asat ec arui om o lucrare personal a, iar a nu avea nimic de f acut constituie o scuz a nejusticat a. A nu avea nimic de f acut este cauza nen telegerilor dintre fra ti, deoarece Satana va umple mintea celor inactivi cu planurile lui s i i va pune la lucru A nu avea nimic de f acut aduce o m arturie rea mpotriva fra tilor s i dezbinare n biserica lui Hristos. Domnul Isus spune: Cine nu strnge cu Mine risipe ste. Idem, 13 martie 1888. Fra ti s i surori, mul ti dintre voi se scuz a cnd este vorba de lucru, invocnd neputin ta de a lucra pentru al tii. Dar v-a f acut oare Dum produs nezeu a sa de incapabili? N-a fost oare aceast a neputin ta a de inactivitatea voastr as i continuat a de alegerea voastr a liber consim tit a? Nu ti-a dat oare Dumnezeu m acar un singur talant pe care s a-l pui la schimb ator, nu pentru propria voastr a comoditate s i satisfac tie, ci pentru El? A ti n teles care v a sunt obliga tiile, ca slujitori angaja ti ai Lui, ca s a-I aduce ti un c stig printr-o n teleapt as i iscusit a folosire a acestui capital ce v-a fost ncredin tat? N-a ti neglijat oare ocaziile

114

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

de a dezvolta puterile pn a la cap at? Este prea adev arat c a pu tini mnt al responsabilit de Dumnezeu. au avut un real sim ta a tii lor fa ta Testimonies for the Church 5, 457. Mul ti sunt de p arere c a, dac a via ta lor este ocupat a cu munca s i afacerile, ei nu pot face nimic pentru c stigarea de suete, nimic pentru naintarea cauzei R ascump ar atorului lor. Ei zic c a nu pot face lucrurile pe jum atate, s i de aceea si p ar asesc ndatoririle s i exerci tiile religioase s i se ngroap a n lume. Ei si fac mai nti afacerile lor, s i l uit a pe Dumnezeu, iar El n-are pl acere de ei. Dac a sunt angaja ti n afaceri n care nu pot s a nainteze n via ta spiritual as i n sn tenie des avr sit a, n temere de Dumnezeu, ei ar trebui s a schimbe afacerea cu una n care s a-L poat a avea pe Isus cu ei n ecare ceas. Idem, 2, 233. A tinti spre o coroan a plin a de stele Nu trebuie s a obosim sau s a ne descuraj am. Ar o pierdere teribil a s a schimb am o slav a nepieritoare cu comoditatea, cu confortul sau distrac tia sau cu satisfac tiile poftelor re sti. Pe cel biruitor l a steapt a un dar pe care l va primi din mna lui Dumnezeu. Nici unul [109] dintre noi nu l merit a, este un dar f ar a plat a de la El. Ce minunat s i ce glorios va acest dar, totu si s a ne aducem aminte c a slava ec arei stele va diferit a. Pentru c a suntem ndemna ti s a lupt am pentru a deveni biruitori, s a ne punem ca tint a, prin puterea lui Isus, o coroan a plin a de stele. Cei n telep ti vor str aluci ca str alucirea cerului, s i cei ce vor nv a ta pe mul ti s a umble n neprih anire vor str aluci ca stelele n veac s i n veci de veci. The Review and Herald, 25 octombrie 1881. O slujire pentru care s-a pl atit La venirea Sa, Domnul va cerceta de aproape ecare talent; El va cere dobnd a la capitalul pe care l-a ncredin tat. Prin propria umilire s i agonie, prin via ta Sa de trud as i prin moartea Sa de ocar a, Hristos a pl atit pentru serviciul tuturor celor care au luat Numele S au s i se declar a c a sunt slujitorii Lui. Testimonies for the Church 9, 104. To ti se g asesc sub obliga tia cea mai profund a de a- si dezvolta ecare capacitatea pentru lucrarea de c stigare de suete pentru

Chemarea la rede steptare

115

El. Voi nu sunte ti ai vo stri, zice El. C aci a ti fost cump ara ti cu de slujire un pre t; de aceea prosl avi ti pe Dumnezeu printr-o via ta care va c stiga b arba ti s i femei de la p acat la neprih anire. Suntem cump ara ti cu pre tul vie tii lui Hristos cump ara ti pentru ca s a-I putem napoia lui Dumnezeu ce este al S au, n slujire credincioas a. Testimonies for the Church 9, 104. Dumnezeu mi-a dat o solie pentru poporul S au. El trebuie s a se trezeasc a, s a- si ntind a corturile s i s a- si l argeasc a hotarele. Fra tii mei s i surorile mele, voi a ti fost cump ara ti cu un pre ts i tot ce ave ti s i tot ce sunte ti trebuie s a e folosit spre slava lui Dumnezeu s i spre binele semenilor vo stri. Domnul Hristos a murit pe cruce pentru a salva lumea de la pieirea n p acat. El cere conlucrarea voastr a n lucrarea aceasta. Voi trebuie s a ti mna care-I d a ajutor. Cu o str aduin ta ce nu cunoa ste oboseal a, plin a de rvn a, voi trebuie s a c auta ti s a-i salva ti pe cei pierdu ti. Aduce ti-v a aminte c a p acatele voastre au f acut necesar a crucea. Idem, 7, 9. Urma sii Domnului Hristos au fost r ascump ara ti pentru a-I sluji. c Domnul nostru ne nva ta a adev aratul scop al vie tii este slujirea. El nsu si a fost un slujitor s i tuturor urma silor S ai le cere s a respecte de Dumnezeu s legea slujirii a slujirii fa ta i a slujirii semenilor lor. n parabola aceasta, Domnul Hristos le-a prezentat oamenilor o mai nalt concep tie de via ta a dect au cunoscut ei vreodat a. Printr tr o via ta ait a n slujba altora, omul este adus n leg atur a direct a cu Domnul Hristos. Legea slujirii devine elementul de leg atur a cu Dumnezeu s i cu semenii no stri. Parabolele Domnului Hristos, 326. [110] Merge ti nainte Adesea, via ta cre stinului este plin a de pericole, iar datoria i se , pare greu de ndeplinit. El si imagineaz a o ruin a iminent a n fa ta s i sclavie s i moarte napoi. Totu si vocea lui Dumnezeu i spune cu claritate: Merge ti nainte. S a ne supunem poruncii, chiar dac a privirile noastre nu pot p atrunde ntunericul. Obstacolele care mpiedic a progresul nu vor disp area niciodat a din fa ta unei persoane care st a pe loc, plin a de ndoial a. Cei care amn a ascultarea, pn a cnd toate incertitudinile vor disp area s i pn a cnd nu va mai nici un risc de a da gre s sau de a birui ti, nu vor asculta niciodat a. Credin ta prive ste dincolo de dicult a ti s i se bazeaz a pe ceea ce nu se vede,

116

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

chiar pe Cel ce este Atotputernic, prin urmare ea nu poate nfrnt a. Credin ta se prinde de mna lui Hristos n ecare situa tie de criz a. Slujitorii evangheliei, 262. Ideile noastre sunt ntru totul nguste. Dumnezeu cere un progres continuu n lucrarea de r aspndire a luminii. Trebuie s a c aut am c ai s i mijloace mai bune pentru a ajunge la inima oamenilor. Trebuie s a-L auzim, cu urechile credin te, pe Acela care este C apetenia o stirii Domnului, spunndu-ne: Merge ti nainte. S a ac tion am, iar Dumnezeu nu ne va p ar asi. El si va face partea Sa, dac a noi o vom face . Fra pe a noastr a, prin credin ta ti s i surori care cunoa ste ti adev arul de mult a vreme, voi nu a ti ndeplinit lucrarea pe care Dumnezeu de suete? v a cheam a s a o face ti. Unde este dragostea voastr a fa ta Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 289, 290. Bucuria Domnului Hristos a fost aceea de a-i salva pe oameni. Aceasta s a e lucrarea voastr as i bucuria voastr a. Aduce ti la ndeplinire toate ndatoririle s i face ti toate sacriciile pentru cauza lui Hristos, iar El va ajutorul vostru nencetat. Merge ti nainte, acolo unde v a cheam a vocea datoriei, s i nu l asa ti nici o dicultate aparent a s a v a mpiedice. Asuma ti-v a responsabilit a tile pe care vi le-a ncredin tat Dumnezeu s i, dac a uneori ve ti purta poveri grele, nu ntreba ti: De ce fratele meu st a degeaba, f ar a s a e nici un jug asupra lui? Aduce ti la ndeplinire datoria care se a a cel mai aproape de voi s i face ti-o pe deplin s i bine, f ar a s a a stepta ti laude, ci lucrnd pentru Domnul, pentru c a voi sunte ti ai S ai. The Southern Watchman, 2 aprilie 1903. Calea poporului lui Dumnezeu trebuie s a e n sus s i nainte spre . Unul mai mare dect Iosua conduce o biruin ta stile lui Israel. Cineva este n mijlocul nostru. Este chiar C apetenia mntuirii noastre, care, spre ncurajarea noastr a, a spus: Si, iat a c a Eu sunt cu voi n toate [111] zilele, pn a la sfr situl veacului (Matei 28, 20). Dar ndr azni ti, eu sigur am biruit lumea (Ioan 16, 33). El ne va conduce la biruin ta a. Ceea ce f ag aduie ste, Dumnezeu este n stare s a aduc a la ndeplinire n orice timp. Lucrarea pe care o d a poporului S au s a o fac a, El este de perfect n m asur a s aos i mplineasc a prin ei. Dac a tr aim o via ta a de noi. Testimonies for ascultare, f ag aduin tele vor mplinite fa ta the Church 2, 122.

Chemarea la rede steptare

117

De ce nu ne entuziasm am cu Spiritul lui Hristos? Pentru ce suntem noi att de pu tin mi sca ti de strig atele jalnice ale unei lumi suferinde? Apreciem noi naltul nostru privilegiu de a ad auga o stea la coroana lui Hristos un suet liberat din lan turile cu care l-a legat Satana, un suet salvat pentru mp ar a tia lui Dumnezeu? Biserica trebuie s a- si dea seama de obliga tia ei de a duce Evanghelia adev arului prezent la orice f aptur a. V a ndemn s a citi ti capitolele trei s i patru din Zaharia. Dac a capitolele acestea sunt n telese, dac a sunt primite, se va face o lucrare pentru aceia care amnzesc s i nseteaz a dup a neprih anire, o lucrare care pentru biseric a nseamn a: Merge ti nainte s i n sus. Idem, 6, 296. Marea majoritate a locuitorilor acestui p amnt a ales s a i se supun a vr ajma sului. Dar noi nu am fost am agi ti. F ar a a lua n considerare triumful aparent al lui Satana, Domnul Hristos si continu a lucrarea n Sanctuarul ceresc s i pe p amnt. Cuvntul lui Dumnezeu descrie nelegiuirea s i dec aderea moral a, care exist a n zilele noastre, n lume. Cnd vedem mplinirea profe tiei, credin ta noastr a n triumful nal al mp ar a tiei lui Hristos ar trebui s a e nt arit as i ar trebui s a mergem mai departe cu un curaj nnoit n ndeplinirea lucr arii care ne-a fost rnduit a. Slujitorii evangheliei, 26, 27. O scen a impresionant a n viziunile de noapte mi-a trecut pe dinainte o scen a foarte impresionant a. Am v azut un imens glob de foc c aznd peste unele cl adiri frumoase, pricinuind nimicirea lor instantanee. Am auzit pe cineva spunnd: Noi s tiam c a judec a tile lui Dumnezeu vin asupra p amntului, dar n-am s tiut c a vor veni att de curnd. Al tii, cu glasuri jalnice, spuneau: A ti s tiut! Atunci de ce nu ne-a ti spus? Noi n-am s tiut. De ecare parte, auzeam rostite cuvinte asem an atoare de repro s. M-am trezit ntr-o mare mhnire. Din nou am adormit s i se p area c a sunt ntr-o mare adunare. Cineva cu autoritate vorbea adun arii, [112] naintea c areia era ntins a o hart a a lumii. El spunea c a harta descria via lui Dumnezeu, care trebuia s a e cultivat a. Cnd lumina din cer str alucea asupra cuiva, acela trebuia s a reecte lumina s i asupra altora. Lumini urmau s a e aprinse n multe locuri s i, de la luminile acestea, alte lumini urmau s a e aprinse.

118

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Se repetau cuvintele: Voi sunte ti sarea p amntului. Dar dac a sarea si pierde gustul, prin ce si va c ap ata iar as i puterea de a s ara? Atunci nu mai este bun a la nimic, dect s a e lep adat a afar as i c alcat a n picioare de oameni. Voi sunte ti lumina lumii. O cetate a sezat a pe un munte nu poate s a r amn a ascuns a. Si oamenii n-aprind lumina ca s a o pun a sub obroc, ci o pun n sfe snic s i lumineaz a celor din cas a. Tot a sa s a lumineze s i lumina voastr a naintea oamenilor, ca ei s a vad a faptele voastre bune s i s a sl aveasc a pe Tat al vostru care este n ceruri (Matei 5, 13-16). Am v azut raze de lumin a str alucind din ora se s i sate s i din locurile de sus s i cele de jos ale p amntului. Cuvntul lui Dumnezeu a fost ascultat, s i drept urmare, erau monumente pentru El n ecare ora ss i sat. Adev arul Lui era proclamat pretutindeni n lume. [113] Testimonies for the Church 9, 28, 29.

Capitolul 10 Metodele de lucru


Lucrarea din cas a n cas a cu eforturile speciale publice, este lucrarea De egal a importan ta din cas a n cas a. n ora sele mari, sunt anumite categorii de oameni la care nu se poate ajunge prin adun ari publice. Ace stia trebuie s a e c auta ti cum caut a p astorul oaia pierdut a. n favoarea lor ar trebui s a e f acute eforturi srguincioase, personale. Cnd se neglijeaz a lucrarea personal a, se pierd multe ocazii pre tioase, care, dac a ar bine folosite, ar face ca lucrarea s a nainteze n mod hot art. Testimonies for the Church 9, 111. Sunt necesare fapte s i cuvinte de simpatie. Domnul a preferat ca solia Sa s a e dus a prin fapte de iubire s i de bun atate. Lucr atorii ace stia s a mearg a din cas a n cas a, ajutnd acolo unde este necesar, iar cnd se ofer a prilejul, s a vorbeasc a despre istoria crucii. Hristos trebuie s a e textul lor. Nu e nevoie s a st aruiasc a asupra subiectelor doctrinare, ci s a vorbeasc a despre lucrarea s i jertfa Domnului Hristos. cur S a nal te neprih anirea Lui n via ta lor, dnd pe fa ta a tia Lui. Idem, 7, 228. Dumnezeu nu caut a la fa ta omului. El va folosi cre stini smeri ti s i devota ti, chiar dac a nu au o educa tie att de des avr sit a ca al tii. Unii ca ace stia s a se angajeze n slujba Lui, f acnd lucrare din cas a n cas a. Seznd la gura sobei, dac a sunt umili, curtenitori s i evlavio si, ei pot face mult mai mult pentru a satisface nevoile reale ale familiilor, dect ar putea face un predicator consacrat. Idem, 7, 21. Printre membrii comunit a tilor noastre, ar trebui s a se desf as oare mai mult a lucrare din cas a n cas a, n prezentarea de lecturi biblice s i distribuirea de literatur a. Testimonies for the Church 9, 127. Cei care se angajeaz a n lucrarea din cas a n cas a vor g asi prilej de a sluji n multe feluri. Ei ar trebui s a se roage pentru bolnavi s i s a fac a tot ce pot pentru a-i sc apa de suferin tele lor. S a lucreze printre cei umili, s araci s i ap asa ti. Noi ar trebui s a ne rug am cu cei s i pentru cei neajutora ti, care n-au t aria s i voin ta de a- si st apni poftele pe care [114] 119

120

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

patima le-a degradat. Trebuie s a se fac a eforturi serioase, st aruitoare, pentru mntuirea celor n a c aror inim a s-a trezit un interes. La mul ti se poate ajunge numai prin fapte de bun atate dezinteresat a. Mai nti, trebuie s a li se dea un ajutor n nevoile lor trupe sti. Atunci cnd au dovezi ale unei iubiri neegoiste din partea noastr a, va mai u sor pentru ei s a cread a n iubirea lui Hristos. Idem, 6, 83, 84. Lucr atorii s a mearg a din cas a n cas a, explicndu-le oamenilor Biblia, r aspndind publica tii, vorbindu-le altora despre lumina care le-a binecuvntat propriul suet. Idem, 9, 123. Mntuitorul nostru a mers din cas a n cas a, vindecndu-i pe cei bolnavi, mngindu-i pe cei ce plngeau, lini stindu-i pe cei tulbura ti s i aducndu-le pace acelora care erau nemngia ti. El a luat copila sii n bra tele Sale, i-a binecuvntat s i le-a adresat mamelor s istovite cuvinte de speran ta i mngiere. Cu o duio sie s i o delicate te neobosit a, El a r aspuns la toate necazurile s i suferin tele omene sti. El nu a trudit pentru Sine, ci pentru al tii. Domnul Isus a fost un slujitor s al tuturor. Mncarea s i b autura Sa au fost s a le aduc a speran ta i putere tuturor celor pe care i ntlnea. Slujitorii evangheliei, 188. Prezentarea adev arului, n iubire s i simplitate, din cas a n cas a, este n armonie cu instruc tiunile pe care Hristos le-a dat ucenicilor S ai, cnd i-a trimis n primul lor turneu misionar. Prin cnt ari de laud a, prin rug aciuni umile, sincere, mul ti vor inuen ta ti. Lucr atorul pentru a transmite convingere inimilor. Eu sunt divin va de fa ta cu voi n toate zilele e f ag aduin ta Sa. Cu asigurarea prezen tei sta , n tornice a unui astfel de ajutor, noi putem lucra cu credin ta adejde s i curaj. Testimonies for the Church 9, 34. Este nevoie de lucr atori din cas a n cas a. Dumnezeu face apel pentru eforturi hot arte n locuri n care oamenii nu s tiu nimic despre adev arul Bibliei. n casele oamenilor, este nevoie de cntare, rug aciune s i lecturi biblice. Acum, chiar acum, este timpul s a r aspundem ns arcin arii: nv a ta ti-i s a p azeasc a tot ce v-am poruncit. Aceia care [115] fac aceast a lucrare trebuie s a aib a o cunoa stere exact a a Scripturilor. St a scris trebuie s a e arma lor de ap arare. Sfaturi pentru p arin ti, profesori s i elevi, 540. Fra tilor s i surorilor, vizita ti-i pe aceia care locuiesc n apropiere de voi s i, prin simpatie s i amabilitate, c auta ti s a le inuen ta ti inimile. Asigura ti-v a c a lucra ti ntr-un chip care va nl atura prejudecata, n loc de a o crea. Si aduce ti-v a aminte c a aceia care cunosc adev arul

Metodele de lucru

121

pentru acest timp, s i totu si si restrng eforturile la propriile biserici, refuznd de a lucra pentru vecinii lor neconverti ti, vor tra si la r aspundere pentru datorii nemplinite. Testimonies for the Church 9, 34. n aceast a prim a c al atorie, ucenicii urmau s a mearg a numai acolo unde Isus fusese mai nainte s i c stigase prieteni. Preg atirea lor pentru c al atorie avea s a e ct se poate de simpl a. Nimic nu trebuia s a le abat a mintea de la marea lor lucrare sau s a trezeasc a n vreun fel opozi tia s i s a nchid a poarta pentru lucrarea lor viitoare. Nu torilor religio trebuia ca ei s a adopte mbr ac amintea nv a ta si, nici s a foloseasc a ceva n nf a ti sarea lor pentru a se deosebi de s atenii umili. Nu trebuia s a intre n sinagogi s i s a-i invite pe oameni la slujbe publice; st aruin ta lor trebuia s a e depus a n lucrarea din cas a n cas a. Ei nu trebuiau s a piard a timpul cu saluturi nefolositoare sau s a mearg a din cas a n cas a pentru pl acerea lor. Dar n ecare loc aveau s a primeasc a ospitalitatea celor ce erau vrednici, aceia care aveau s a-i primeasc a din toat a inima, ca pe Hristos nsu si. Ei trebuiau s a intre n cas a cu frumoasa salutare: Pacea s a e peste aceast a cas a. Casa aceasta urma s a e binecuvntat a prin rug aciunile lor, prin cnt arile lor de laud as i prin desf as urarea Scripturilor n cercul familiei. Hristos, Lumina lumii, 351, 352. Vizita ti-i pe vecinii vo stri ntr-o manier a prietenoas a s i cunoa ste ti-i ndeaproape Cei care nu- si asum a aceast a lucrare s i care se comport a cu indiferen ta pe care unii au manifestat-o si vor pierde curnd dragostea dinti s i vor ncepe s a-i critice s i s a-i condamne pe fra tii lor. The Review and Herald, 13 mai 1902. Eforturile apostolului nu s-au m arginit numai la vorbirea n public; erau mul ti la care nu s-ar putut ajunge n felul acesta. El a folosit mult timp pentru lucrarea din cas a n cas a, n felul acesta ajutndu-se de leg aturile de nrudire ale cercului familiei. El i-a [116] vizitat pe bolnavi s i pe cei nec aji ti, i-a mb arb atat pe cei ndurera ti s i i-a mngiat pe cei obidi ti. Si, n tot ceea ce a spus s i a f acut, el a pream arit numele lui Isus. Astfel, el a lucrat n sl abiciune, n fric a tura lui s i cutremur. El se cutremura la gndul ca nu cumva nv a ta s a descopere mai mult chipul omenescului dect al Dumnezeirii. Faptele Apostolilor 250. Merge ti la to ti vecinii vo stri, unul dup a altul, s i apropia ti-v a de ei, pn a cnd inima lor va nc alzit a de interesul vostru neegoist s i de

122

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

iubirea voastr a. Ar ata ti-le simpatie, ruga ti-v a cu ei, a stepta ti ocazia de a le face bine s i, dac a pute ti, aduna ti c tiva s i deschide ti Cuvntul lui Dumnezeu pentru mintea lor ntunecat a. Continua ti s a veghea ti, ca unii care vor trebui s a dea socoteal a pentru suetul oamenilor, s i folosi ti ct mai bine privilegiile pe care vi le d a Dumnezeu de a lucra mpreun a cu El n via Sa spiritual a. Nu neglija ti s a le vorbi ti vecinilor vo stri s i s a v a purta ti cu ei cu toat a bun atatea pe care pute ti s a o manifesta ti, ca s a mntui ti pe unii cu orice chip. Trebuie s a c aut am spiritul care l-a determinat pe apostolul Pavel s a mearg a din cas a n cas as i s a-i implore pe oameni cu lacrimi, nv a tndu-i s a se ntoarc a la Dumnezeu s i s a cread a n Domnul Isus Hristos. The Review and Herald, 13 martie 1888. Domnul mi-a prezentat lucrarea care urmeaz a s a e f acut a n ora sele noastre. Credincio sii din aceste ora se urmeaz a s a lucreze pentru Dumnezeu n vecin atatea c aminelor lor. Ei trebuie s a lucreze n lini ste s i n smerenie, ducnd cu ei atmosfera cerului, oriunde merg. Testimonies for the Church 9, 128. Lucrarea personal a Lucrarea lui Hristos era n mare m asur a alc atuit a din ntrevederi personale. El pre tuia mult auditoriul alc atuit dintr-o singur a persoan a. De la acel singur suet, cuno stin ta primit a era dus a la mul ti al tii. Testimonies for the Church 6, 115. Domnul era obosit s i amnd, cu toate acestea, nu a neglijat ocazia de a vorbi unei singure femei, de si era str ain a, f ar a leg aturi de p cu Israel, s i ducea o via ta acat f a ti s. Hristos, Lumina lumii, 194. Mntuitorul nu a a steptat s a se adune lume mult a. Adesea, n tur numai c [117] cepea s a dea nv a ta a ind de fa ta tiva, dar, unul cte unul, trec atorii se opreau s a asculte, pn a cnd o mul time de oameni ascultau cu uimire s i temere cuvintele lui Dumnezeu vorbite torul trimis de sus. Cel care lucreaz de nv a ta a pentru Hristos nu trebuie s a se lase dus de ideea c a n-ar putea vorbi cu aceea si rvn a la c tiva ascult atori, ca s i la o mare adunare. S-ar putea ntmpla s a e un singur ascult ator al soliei; dar cine poate spune ct de mare va inuen ta acestuia? Pare un lucru mic chiar s i pentru ucenici ca Mntuitorul s a-Si petreac a vremea cu o femeie din Samaria. Dar El a discutat mai serios s i mai elocvent cu ea dect cu mp ara tii,

Metodele de lucru

123

turile pe care i le-a spus acelei femei sfetnicii sau marii preo ti. nv a ta au fost repetate pn a n cele mai ndep artate p ar ti ale p amntului. Ibidem Leg atura personal a apropiat a Este nevoie s a ne apropiem de oameni prin eforturi personale. Dac a am petrece mai pu tin timp predicnd s i mai mult timp n lucrare personal a de slujire, s-ar vedea rezultate mai mari. Divina vindecare, 143. Domnul dore ste ca solia harului S au s a ajung a la ecare suet. ntr-o mare m asur a, aceast a misiune trebuie ndeplinit a printr-o lucrare personal a. Aceasta a fost metoda de lucru a Domnului Hristos. Parabolele Domnului Hristos, 229. Lucr atorii care au avut cel mai mare succes n c stigarea de suete au fost b arba tii s i femeile care nu s-au mndrit cu propria s , s abilitate, ci au c autat, cu umilin ta i credin ta a-i ajute pe cei din jurul lor. Domnul Isus a f acut tocmai aceast a lucrare. El s-a apropiat de cei cu care a dorit s a intre n leg atur a. Slujitorii evangheliei, 194. Trebuie s a ne apropiem de ecare persoan a, ntr-un spirit de simpatie s i iubire cre stineasc a, s i s a ne str aduim s a-i trezim interesul pentru marile adev aruri privitoare la via ta ve snic a. Chiar dac a inima oamenilor poate tot att de tare precum este p amntul b at atorit de lng a drum s i chiar dac a ni se pare c a a le vorbi despre Mntuitorul ar nsemna un efort inutil, totu si, acolo unde ra tionamentele logice nu reu sesc s a impresioneze, iar argumentele nu au nici o putere de a convinge, iubirea lui Hristos, dezv aluit a printr-o lucrare de slujire personal a, este capabil a s a nmoaie inima de piatr a, a sa nct semin tele adev arului s a poat a prinde r ad acini n ea. Parabolele Domnului Hristos, 57. Prin lucrare personal a, c auta ti s a-i inuen ta ti pe cei din jurul cu ei. Predicarea nu va face lucrarea care vostru. Face ti cuno stin ta necesit a s a e f acut a. ngeri de la Dumnezeu v a nso tesc n locuin tele [118] celor pe care i vizita ti. Lucrarea aceasta nu se poate face prin delega tie dat a altuia. Banii mprumuta ti sau da ti nu o pot s avr si. Predicile nu o vor face. Prin vizitarea oamenilor, prin vorbirea, rug aciunea s i simpatizarea cu ei, ve ti c stiga inimi. Aceasta este lucrarea misionar a de cel mai nalt grad pe care o pute ti face. Pentru

124

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

hot a o face, ave ti nevoie de credin ta art as i st aruitoare, de r abdare neobosit as i de o adnc a iubire pentru suete. Testimonies for the Church 9, 41. Prin chemarea lui Ioan, a lui Andrei s i a lui Simon, a lui Filip s i a lui Natanael, a nceput ntemeierea bisericii cre stine. Ioan a ndrumat la Hristos pe doi dintre ucenicii S ai. Apoi, unul dintre ace stia, Andrei, l-a g asit pe fratele lui s i l-a chemat la Mntuitorul. Dup a aceea a fost chemat Filip, s i acesta s-a dus s a-l caute pe Natanael. Exemplele au eforturile personale de acestea trebuie s a ne arate ce importan ta a face un apel la rudele noastre, la prietenii s i vecinii no stri. Sunt oameni care toat a via ta L-au cunoscut pe Hristos, dar n-au f acut niciodat a vreun efort personal s a aduc a m acar un singur suet la Mntuitorul. Ei las a toat a lucrarea pe seama slujitorului Evangheliei. Se poate ca acesta s a e bine nzestrat, dar nu poate face ceea ce Dumnezeu a l asat n seama membrilor bisericii. Sunt mul ti oameni care au nevoie de lucrarea unor inimi iubitoare de cre stini. Mul ti oameni ruina ti ar putut totu si s a e salva ti, dac a vecinii lor, oameni obi snui ti, ar f acut un efort personal pentru ei. Mul ti a steapt a ca cineva s a li se adreseze direct. Chiar n familie, ntre vecini, n ora sul n care tr aim, este de lucru pentru noi ca misionari ai lui Hristos. Dac a suntem cre stini, lucrul acesta va pl acerea noastr a. Un om nu este cu adev arat convertit ct a vreme n inima lui nu s-a n ascut dorin ta de a face cunoscut s i altora ce prieten scump a g asit el n Isus. Adev arul care mntuie ste s i sn te ste nu poate ascuns n inim a. Hristos, Lumina lumii, 141. Unul dintre mijloacele cele mai de succes n a transmite lumina este efortul particular s i personal. n cercul familiei, la gura sobei vecinului, la patul celui bolnav, n lini ste, pute ti citi Scripturile s i rosti un cuvnt despre Isus s i adev ar. n felul acesta, pute ti sem ana semin te pre tioase, care vor r as ari s i vor aduce road a. Testimonies [119] for the Church 6, 428, 429. Pentru a conserva, sarea trebuie s a se amestece cu substan ta la care este ad augat a, s a p atrund as i s a o impregneze. Tot astfel, prin asocierea cu al tii s i prin rela tiile personale, oamenii vin n leg atur a cu puterea mntuitoare a Evangheliei. Ei nu sunt mntui ti n mas a, ci ca indivizi. Inuen ta personal a este o putere, de aceea trebuie s a ne apropiem de cei pe care dorim s a-I binecuvnt am. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 59.

Metodele de lucru

125

Isus vedea n orice persoan a un om c aruia trebuia s a-i e prezentat a chemarea la mp ar a tia Lui. El c stiga inima oamenilor, tr aind ntre ei ca Unul care le dorea binele. El i c auta pe str azi, prin case, rmurile lacului s pe cor abii, n sinagog a, pe ta i la osp a tul de nunt a. St atea de vorb a cu ei la ocupa tiile lor zilnice s i Se interesa de nevoile tura Lui n familii, f lor p amnte sti. El aducea nv a ta acnd ca n casa lor s a simt a inuen ta prezen tei Lui dumnezeie sti. Iubirea puternic a de ecare om ajuta la c pe care o ar ata fa ta stigarea inimilor. Hristos, Lumina lumii, 151. Numai metoda lui Hristos va aduce un succes real n ncercarea de a ajunge la inima oamenilor. Mntuitorul S-a unit cu oamenii de ei, a ca unul care le dorea binele. El Si-a ar atat simpatia fa ta ngrijit de nevoile lor s i le-a c stigat ncrederea. Apoi le-a spus: Urma ti-M a! Divina vindecare, 143. S a facem aceast a lucrare a sa cum a f acut-o Domnul Hristos. Oriunde Se aa, n sinagog a, pe drum, n corabia pe care uceni rm, la osp cii au ndep artat-o pu tin de ta a tul fariseului sau la masa vame sului, El le vorbea oamenilor despre lucruri care apar tineau unei vie ti mai nalte. El lega cuvintele adev arului de lucrurile din natur a sau de evenimentele vie tii de zi cu zi. Inima ascult atorilor era atras a spre Domnul Hristos, deoarece El i vindecase pe bolnavii lor, i mngiase pe cei nec aji ti s i luase copiii lor n bra tele Sale, binecuvntndu-i. Cnd ncepea s a vorbeasc a, aten tia lor era ndrep tat a spre El, s i ecare cuvnt era pentru ei ca o mireasm a de via ta . spre via ta Tot a sa ar trebui s a proced am s i noi. Oriunde suntem, trebuie s a c aut am ocazii de a le vorbi altora despre Mntuitorul. Dac a urm am exemplul Domnului Hristos n ce prive ste facerea de bine, inimile se de noi, a de El. Adresnduvor deschide fa ta sa cum s-au deschis fa ta ne cu un tact izvort din iubirea divin as i f ar a a-i brusca, noi le putem [120] vorbi oamenilor despre Acela care este Cel dinti ntre zecile de mii s i plin de farmec. Aceasta este cea mai nalt a lucrare n care putem folosi talentul vorbirii. El ne-a fost dat c a s a-L putem prezenta pe Domnul Hristos ca ind Mntuitorul care iart a p acatele. Parabolele Domnului Hristos, 338, 339. Prezen ta Lui aducea o atmosfer a mai curat a n familie s i via ta Lui era ca un aluat care lucra ntre elementele societ a tii. Blnd s i nep atat, umbla printre oamenii nep as atori, neciopli ti s i necuviincio si, printre

126

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

vame si nedrep ti, printre risipitori nesocoti ti, samariteni p ac ato si, rani brutali, prin gloata aceea a solda ti p agni s i ta sa de amestecat a. El spunea ici s i colo cuvinte de mngiere cnd i vedea pe oameni obosi ti s i cu toate acestea sili ti s a- si poarte poverile. El mp art as ea greut a tile lor s i le repeta lec tiile pe care le nv a tase din natur a despre iubirea, mila s i bun atatea lui Dumnezeu. El i nv a ta pe to ti s a se socoteasc a nzestra ti cu talente pre tioase, care, dac a erau bine folosite, aveau s a le asigure comori ve snice. El a cur a tat via ta de de sert aciuni s i, prin exemplul S au, i-a nv a tat pe oameni c a ecare clip a aduce dup a sine urm ari ve snice, c a ecare clip a trebuie pre tuit a ca o comoar as i folosit a pentru scopuri snte. El uman n-a trecut pe lng a nici o in ta a ca s i cum ar fost f ar a valoare, ci a c autat s a dea ec areia leacul mntuitor. Oriunde Se g asea, El tur s tia s a dea o nv a ta a potrivit a cu locul s i mprejur arile. C auta s a inspire n adejde celui mai dec azut s i celui lipsit de perspective, asigurndu-i c a pot ajunge s i ei copii neprih ani ti s i nevinova ti ai lui Dumnezeu. Adesea, i ntlnea pe aceia care se aruncaser a n st apnirea lui Satana s i care nu aveau putere s a se desfac a din mrejele lui. Unora ca acestora, descuraja ti, bolnavi, ispiti ti s i dec azu ti, Isus le spunea cuvinte de cea mai duioas a mil a, cuvinte de care ei aveau nevoie s i pe care le puteau n telege. Pe al tii i g asea n lupt a pe via ta s i pe moarte cu vr ajma sul suetelor. Pe ace stia i ncuraja s a st aruie, asigurndu-i c a vor birui, pentru c a ngerii lui Dumnezeu erau de [121] partea lor s i aveau s a le dea biruin ta. Hristos, Lumina lumii, 90-92. Asocierea nvior arii spirituale cu lucrarea personal a Cnd n biserici are loc o nviorare, aceasta se datoreaz a faptului c a unii membri caut a st aruitor binecuvntarea lui Dumnezeu. Ei s amnzesc s i nseteaz a dup a Dumnezeu, cer cu credin ta i primesc. de Ei merg s a lucreze cu seriozitate, sim tindu- si marea dependen ta Domnul, oamenii sunt determina ti s a caute o binecuvntare asem an atoare, iar asupra inimii lor vine o perioad a de nviorare. Lucrarea de extindere nu va neglijat a. La timpul potrivit, se vor alc atui planuri mai vaste, dar efortul s i interesul individual pentru prietenii s i vecinii vo stri vor realiza mai mult dect poate estimat. Suetele pentru care Domnul Hristos a murit pier tocmai din lipsa unui asemenea fel de lucr atori.

Metodele de lucru

127

Un singur suet este de o valoare innit a, deoarece Golgota ne spune care este valoarea lui. Un singur suet c stigat pentru adev ar va mijlocul de c stigare a altora, iar rezultatul n ce prive ste binecuvntarea s i mntuirea va mereu cresc ator. Lucrarea voastr a poate s a realizeze mai mult bine dect cele mai mari adun ari publice, lipsite de un efort personal. Cnd cele dou a sunt asociate, cu binecuvntarea lui Dumnezeu, se poate nf aptui o lucrare deplin as i cuprinz atoare. Dar, dac a nu putem ndeplini dect una dintre cele dou a lucr ari, aceasta s a e lucrarea individual a de prezentare a Sntelor Scripturi n c amin, adresnd apeluri personale s i vorbind ntr-o manier a apropiat a cu membrii unei familii, nu despre lucruri de mic a , ci despre marile subiecte ale mntuirii. Face importan ta ti-i s a vad a c a inima voastr a este profund interesat a de mntuirea oamenilor. The Review and Herald, 13 martie 1888. A merge la oameni Nu trebuie s a a stept am ca oamenii s a vin a la noi, ci s a-i c aut am acolo unde se a a. Predicarea Cuvntului la amvon este doar nceputul lucr arii. Exist a o mul time de oameni la care Evanghelia nu va ajunge niciodat a, dac a nu le este dus a. Parabolele Domnului Hristos, 229. ns arcinarea Evangheliei este marea cart a misionar a a mp ar a tiei pentru suete, lui Hristos. Ucenicii urmau s a lucreze cu srguin ta adresnd invita tia harului. Nu trebuiau s a a stepte ca oamenii s a vin a [122] la ei, ci s a mearg a la oameni cu solia lor. Faptele Apostolilor 28. Invita ti-i acas a pentru studii biblice Invita ti-v a vecinii acas as i citi ti mpreun a cu ei din pre tioasa Biblie s i din c ar ti care i explic a adev arurile. Invita ti-i s a vi se al ature n cntare s i rug aciune. nsu si Hristos va prezent la aceste mici adun ari, dup a cum a f ag aduit, iar inimile vor atinse de harul S au. Divina vindecare, 152. n timp ce se aa n Efes, Apolo a nceput s a vorbeasc a cu ndr azneal a n sinagog a. Printre ascult atorii s ai erau Acuila s i Priscila, care, n telegnd c a nc a nu primise deplina lumin a a Evangheliei, lau luat la ei s i i-au ar atat mai cu de-am anuntul calea lui Dumnezeu.

128

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Fiind nv a tat de ei, el a dobndit o mai clar a n telegere a Scripturilor s i a ajuns unul dintre cei mai puternici ap ar atori ai credin tei cre stine. Faptele Apostolilor 270. Sociabilitatea Tuturor celor care lucreaz a pentru Hristos, a s dori s a le spun: Ori de cte ori pute ti c stiga interesul oamenilor, vorbind cu ei la gura sobei, folosi ti ocazia. Lua ti Biblia s i descoperi ti-le marile ei adev aruri. Succesul vostru nu va depinde a sa de mult de cuno stin tele s i de realiz arile voastre, ci de abilitatea voastr a de a g asi calea spre inimi. Fiind sociabili s i, apropiindu-v a de oameni, pute ti orienta cursul gndurilor lor mai repede dect prin discursul cel mai abil. Prezentarea lui Hristos n familie, la gura sobei, s i n micile adun ari din case particulare, este adesea mai plin a de succes n ce prive ste c stigarea de suete pentru Isus, dect sunt predicile tinute n aer liber, n fa ta unei mari mul timi de ascult atori, sau chiar n s ali publice s i n biserici. Slujitorii evangheliei, 193. Pilda lui Hristos, care era preocupat de ceea ce i interesa pe oameni, ar trebui s a e urmat a de to ti aceia care vestesc Cuvntul Lui s i de to ti aceia care primesc Evanghelia harului S au. Noi nu m la leg trebuie s a renun ta atura cu societatea. Nu trebuie s a ne separ am de ceilal ti oameni. Pentru a lucra cu toate clasele, trebuie [123] s a-i g asim pe oameni acolo unde sunt. Rareori ne vor c auta din proprie ini tiativ a. Nu numai de la amvon e atins a inima oamenilor de adev arul dumnezeiesc. Mai este un alt cmp de lucru, poate mai umil, dar mbel sugat s i roditor, s i anume n c asu ta celor umili s i n palatul celor mari; acolo ni se d a ospitalitate s i n adun arile pentru bucurii sociale nevinovate. Hristos, Lumina lumii, 152. Domnul Hristos nu era exclusivist, s i, n privin ta aceasta, iar as i i sup arase pe farisei, pentru c a Se dep artase de regulile lor aspre. El a g asit domeniul religiei nchis cu ziduri de desp ar tire, ca pe ceva prea sfnt spre a pus n via ta de toate zilele. El a d armat aceste ziduri de desp ar tire. n leg aturile Lui cu oamenii, nu ntreba: Care este crezul t au? Din ce biseric a faci parte? El si folosea puterea de a-i ajuta pe to ti aceia care aveau nevoie de ajutor. n loc s a Se nchid a ntr-o chilie de monah, ca astfel s a arate ce caracter sfnt are, El a lucrat plin de rvn a pentru binele omenirii. El a statornicit

Metodele de lucru

129

principiul c a religia Bibliei nu const a n morticarea corpului. I-a nv a tat pe al tii c a religia curat as i nentinat a nu este f acut a numai pentru anumite zile sau pentru ocazii speciale. n orice timp s i n orice loc, El Se interesa cu iubire de oameni s i r aspndea n jurul S au lumina unei evlavii fericite. Hristos, Lumina lumii, 86. n ciuda prejudec a tilor lor, El a primit ospitalitatea acestui popor dispre tuit. A dormit sub acoperi sul lor, a mncat cu ei la mesele lor gustnd din hrana preg atit as i servit a de minile lor a nv a tat pe str azile lor s i i-a tratat cu cea mai mare amabilitate s i curtenie. Hristos, Lumina lumii, 193. Manifestarea unui interes plin de simpatie Aceia care duc lupta vie tii din greu pot nviora ti s i nt ari ti prin mici aten tii care nu cost a nimic. Cuvinte amabile spuse simplu, mici aten tii oferite vor alunga norii ispitei s i ai ndoielii, care se adun a asupra suetului. Adev arata simpatie cre stin a, exprimat a din inim a, f acut a cu simplitate, are putere s a deschid a inimile care au nevoie de atingerea simpl a, delicat a, a spiritului lui Hristos. Testimonies for [124] the Church 9, 30. Mii de inimi pot atinse n modul cel mai simplu s i umil. Persoanele cele mai instruite, aceia care sunt privi ti s i aprecia ti, ca ind b arba tii s i femeile cele mai dotate din lume, sunt adesea nviora ti de cuvintele simple care se revars a din inima cuiva care-L iube ste pe Dumnezeu s i care poate vorbi despre aceast a iubire tot att de resc dup a cum cel din lume vorbe ste despre lucrurile pe care mintea lui le contempl as i cu care ea se hr ane ste. Adesea, cuvintele bine preg atite . Dar cuvintele sincere s s i studiate au o mic a inuen ta i cinstite ale unui u sau ale unei ice a lui Dumnezeu, rostite cu o simplitate natural a, vor deschide u sa inimii lor, care mult a vreme a fost nchis a. Testimonies for the Church 6, 115. Prezentarea experien tei personale Cei care L-au primit pe Hristos si vor relata experien ta, descriind pas cu pas modul n care au fost condu si de Duhul Sfnt, foamea s i setea lor dup a cunoa sterea lui Dumnezeu s i a lui Isus Hristos pe care L-a trimis El, rezultatele studiului lor asupra Sntelor Scripturi,

130

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

rug aciunile, agonia suetului lor s i cuvintele pe care li le-a adresat Domnul Hristos: P acatele ti sunt iertate. Nu este ceva normal ca o persoan a s a p astreze n tain a toate aceste lucruri, iar cei care sunt plini de iubirea lui Hristos nu vor proceda astfel. n m asura n care Domnul i-a f acut de tin atorii adev arului sfnt, ei vor dori tot att de mult ca s i al tii s a primeasc a aceea si binecuvntare. Iar, n timp ce le prezint a altora comorile bogate ale harului lui Dumnezeu, acest har le va oferit ntr-o m asur a din ce n ce mai mare. Parabolele Domnului Hristos, 125. Str adui ti-v a s a-i trezi ti pe b arba ti s i pe femei din insensibilitatea lor spiritual a. Spune ti-le cum L-a ti g asit voi pe Isus s i ct de ferici ti n serviciul Lui. Spune sunte ti de cnd a ti c ap atat o experien ta ti-le ce binecuvntare primi ti cnd s ede ti la picioarele lui Isus s i nv a ta ti lucruri pre tioase din Cuvntul Lui. Spune ti-le despre bucuria s i fericirea care exist a n via ta de cre stin. Cuvintele voastre calde s i erbin ti i vor convinge c a a ti g asit m arg aritarul de mare pre t. Cuvintele voastre vesele, ncurajatoare, arat a c a voi a ti aat f ar a [125] ndoial a calea mai nalt a. Aceasta este adev arata lucrare misionar a, s i, cnd e f acut a, mul ti se vor trezi ca dintr-un vis. Testimonies for the Church 9, 38. Aceia pe care Dumnezeu i ntrebuin teaz a ca unelte ale Sale ar putea privi ti de unii ca ind neroditori dar, dac a se pot ruga, dac a n simplitate pot rosti adev arul pentru c a au pl acere de el, ei pot avea acces la inima oamenilor prin puterea Duhului Sfnt. Atunci cnd prezint a adev arul n simplitate, citind din Cuvnt sau poves , Duhul Sfnt le va impresiona mintea tind lucruri din experien ta s i caracterul. Voin ta lor ajunge subordonat a voin tei lui Dumnezeu; adev arul, care pn a aici nu era n teles, p atrunde n inim a cu putere de convingere s i devine o realitate spiritual a. Testimonies for the Church 6, 444. Ilustra tiile eciente Soliile pline de har erau f acute s a se potriveasc a ascult atorilor Lui. Stia s a nvioreze cu vorba pe cel dobort de ntristare, c aci harul era turnat pe buzele Lui, ca s a poat a transmite oamenilor n chipul cel mai atr ag ator comorile adev arului. El avea tact ca s a ntmpine mintea plin a de prejudec a ti s i i surprindea cu ilustra tii prin

Metodele de lucru

131

care le c stiga aten tia. Prin imagina tie ajungea la inim a. Ilustra tiile Lui erau luate din lucrurile vie tii zilnice s i, cu toate c a erau simple, aveau n ele un n teles minunat de adnc. P as arile cerului, crinii de pe cmp, s amn ta, p astorul s i oile cu aceste exemple a ilustrat Hristos adev aruri nemuritoare; iar dup a aceea, ori de cte ori aveau s a vad a aceste lucruri ale naturii, ascult atorii Lui si reaminteau de turile cuvintele Sale. Ilustra tiile lui Hristos repetau nencetat nv a ta Lui. Hristos, Lumina lumii, 254. Apostolii s-au str aduit s a le mp art as easc a acestor idolatri cuno stin ta despre Dumnezeul Creator s i despre Fiul S au, Mntuitorul neamului omenesc. Mai nti, ei le-au ndreptat aten tia c atre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu Soarele, Luna s i stelele, frumoasa rnduial a n care se succed anotimpurile, mun tii cu crestele nz apezite, pomii cei mndri s i nal ti, cum s i alte felurite minuni ale naturii care arat a o n telepciune mai presus de a cuprins a de mintea omeneasc a. Prin aceste lucr ari ale Atotputernicului, apostolii au condus mintea p agnilor la meditare asupra marelui Conduc ator [126] al universului. Faptele Apostolilor 180. Prezentarea principiilor fundamentale practice Pavel era un orator iscusit. nainte de convertirea sa, deseori c autase s a-i impresioneze pe ascult atorii s ai prin avnturi oratorice. Acum, ns a, el a pus la o parte toate acestea. n loc s a se lase prins n descrieri s i reprezent ari poetice, care poate ar fost pl acute sim turilor s i ar hr anit imagina tia, dar care nu ar avut nici o leg atur a cu experien ta zilnic a, Pavel a c autat ca, prin folosirea unei vorbiri simple, s a fac a sim tite n inim a adev arurile care sunt de o importan ta vital a. Prezentarea artistic a a adev arului poate da loc la un extaz al sim turilor, dar, de cele mai multe ori, adev arurile prezentate n felul acesta nu aduc hrana necesar a nt aririi s i fortic arii credinciosului pentru luptele vie tii. Nevoile imediate, ncerc arile prezente ale suetelor ce se lupt a, acestea trebuie ntmpinate cu instruiri trainice s i practice, ntemeiate pe principiile fundamentale ale cre stinismului. Faptele Apostolilor 251, 252.

132

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

R amne ti la adev arul pozitiv Adesea, cnd c auta ti s a prezenta ti adev arul, se va isca opozi tie, dar, dac a ncerca ti s a ntmpina ti opozi tia cu discu tie, doar o ve ti spori, s i lucrul acesta nu v a pute ti ng adui s a-l face ti. R amne ti de partea armativ a. ngeri de la Dumnezeu vegheaz a asupra voastr a, s i ei se pricep cum s a-i impresioneze pe aceia a c aror opozi tie voi refuza ti s-o ntmpina ti cu discu tie. Nu st arui ti asupra p ar tilor negative ale problemelor care s-ar ivi s i aduna ti n mintea voastr a adev aruri pozitive s i xa ti-le acolo prin mult studiu, mult a rug aciune zeloas as i consacrare a inimii. Testimonies for the Church 9, 147, 148. Reprezentan te n centrele turistice Aceia care, ca r aspuns la chemarea timpului, au intrat n slujba Marelui Maestru lucr ator pot studia cu bun folos metodele Lui de lucru. n cursul lucr arii Sale pe p amnt, Mntuitorul S-a folosit de ocaziile care se puteau g asi pe marile c ai de comunica tie. Isus locuia la Capernaum n intervalele dintre c al atoriile Sale ntr-o parte sau alta, s i el a ajuns s a e cunoscut ca cetatea Lui. Cetatea aceasta era bine adaptat a pentru a centrul lucr arii Mntuitorului. Fiind pe s oseaua principal a de la Damasc la Ierusalim s i Egipt s i la Marea ri Mediteran a, era o mare arter a de c al atorie. Oameni din multe ta [127] treceau prin cetate sau z aboveau pentru odihn a n c al atoriile lor ntro parte sau alta. Aici, Isus putea s a ntlneasc a toate na tiunile s i toate straturile sociale, pe cei boga ti s i cei mari, ca s i pe s araci s i smeri ti, turile Lui urmau s ri s s i nv a ta a e duse n alte ta i n multe familii. n felul acesta, urma s a e strnit interesul pentru cercetarea profe tiilor, aten tia urma s a e ndreptat a c atre Mntuitorul, s i misiunea Lui urma s a e adus a naintea lumii. Testimonies for the Church 9, 121. n sta tiunile climaterice s i balneare cu renume mondial s i n centrele de trac turistic, aglomerate de mii de oameni care caut a s an atate s i pl acere, ar trebui s a e plasa ti predicatori s i colportori n stare s a atrag a aten tia mul timilor. Lucr atorii ace stia trebuie s a vegheze asupra ocaziei pe care o au de a prezenta solia pentru timpul s de fa ta i s a tin a adun ari cnd au ocazie. Ei s a e ageri pentru a prinde ocazia de a le vorbi poporului. nso ti ti de puterea Duhului Sfnt, s a

Metodele de lucru

133

ntmpine poporul cu solia dus a de Ioan Botez atorul: Poc ai ti-v a, c aci mp ar a tia cerurilor este aproape (Matei 3, 2). Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a e prezentat cu claritate s i putere, pentru ca aceia care au urechi de auzit s a poat a auzi adev arul. n felul acesta, Evanghelia adev arului prezent va a sezat a n calea celor care nu o cunosc, s i nu pu tini vor aceia care o vor accepta s i o vor duce n propria patrie din toate p ar tile lumii. Idem, 9, 122. C ar tile Divina vindecare s i Parabolele Domnului Hristos sunt n chip deosebit adaptate pentru a folosite n centrele de turism, s i ar trebui s a se fac a tot ce se poate pentru a pune exemplare din aceste lucr ari n minile celor care au timp liber s i nclina tie spre citit. Idem, 9, 85. Ar trebui s a se nin teze restaurante igienice s i s ali de tratament. Eforturile noastre n direc tia aceasta ar trebui s a includ as i marile sta tiuni de pe litoral. Preg ati ti calea Domnului, a sa ar trebui s a se aud a glasul solilor lui Dumnezeu n marile sta tiuni turistice s i n cele de pe litoral. Idem, 7, 55, 56. Trimi si doi cte doi Chemndu-i pe cei doisprezece n jurul S au, i-a trimis s a mearg a doi cte doi prin ora se s i prin sate. Nici unul nu a fost trimis singur, [128] ci frate a fost asociat cu frate s i prieten, cu prieten. n felul acesta, se puteau ajuta s i ncuraja unul pe altul, se puteau sf atui s i ruga mpreun a, t aria unuia venea n ajutorul sl abiciunii celuilalt. n acela si fel i-a trimis mai trziu pe cei s aptezeci. Tinta Mntuitorului a fost ca solii Evangheliei s a e asocia ti n felul acesta. Chiar n zilele noastre, lucrarea de evanghelizare ar avea mult mai mare succes, dac a acest exemplu ar urmat mai de aproape. Hristos, Lumina lumii, 350. Turnee de evanghelizare medical a Din instruc tiunea pe care mi-a dat-o Domnul din timp n timp, s tiu c a ar trebui s a e lucr atori care fac turnee de evanghelizare medical a prin ora se s i sate. Cei care fac lucrul acesta vor aduna o recolt a bogat a de suete, att din clasele de sus, ct s i din cele de jos.

134

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Drumul pentru lucrarea aceasta e cel mai bine preg atit de eforturile colportorului credincios. Testimonies for the Church 9, 172. Misionarii medicali Sunt necesari acum lucr atori-misionari medicali. Nu v a pute ti permite s a cheltui ti mul ti ani n preg atire. n curnd, u si care acum sunt deschise pentru adev ar vor nchise pentru totdeauna. Vesti ti solia acum. Nu a stepta ti, ng aduindu-i vr ajma sului s a pun a st apnire pe teritorii care acum v a sunt deschise. Grupele mici s a fac a lucrarea la care Hristos i-a rnduit pe ucenicii S ai. S a lucreze ca evangheli sti, r aspndind publica tiile noastre s i vorbind despre adev ar cu aceia pe care i ntlnesc. S a se roage pentru bolnavi, slujind nevoilor lor, nu cu medicamente, ci prin remedii naturale, s i nv a tndu-i cum s a- si rec stige s an atatea s i s a se fereasc a de boli. Ibidem. Fra tilor s i surorilor, consacra ti-v a Domnului pentru lucrare. Nu l asa ti nici o ocazie s a treac a nefolosit a. Vizita ti-i pe bolnavi s i pe de ei. Dac , suferinzi s i ar ata ti un interes amabil fa ta a e cu putin ta face ti ceva ca ei s a se simt a mai bine. Prin mijloacele acestea, pute ti s a le inuen ta ti inima s i s a le rosti ti un cuvnt pentru Hristos. Numai ve snicia va da la iveal a ct de cuprinz ator poate un astfel de mod [129] de lucrare. Alte c ai de a se face de folos se vor deschide naintea celor ce sunt dispu si s a mplineasc a datoria care este cea mai aproape de ei. Testimonies for the Church 9, 36. nv a tarea meseriilor Exist a o mul time de familii s arace pentru care nici o lucrare misionar a n-ar mai bun a dect aceea de a-i ajuta s a se instaleze la tar as i s a nve te cum s a lucreze p amntul, ca s a- si scoat a cele necesare traiului de pe urma sa. Necesitatea unui asemenea ajutor nu se restrnge numai la cei care vin de la ora s. Chiar s i la tar a, cu toate posibilit a tile unei vie ti mai bune care exist a acolo, mul ti dintre cei s araci sunt n mare ncurc atur a. Comunit a ti ntregi sunt lipsite de educa tie pe linia s an at a tii s i a lucr arii practice. Sunt familii care tr aiesc n cocioabe, cu mobilier s i mbr ac aminte s arace, f ar a unelte, f ar a c ar ti, lipsite att de confort s i bunuri utilitare, ct s i de mijloace culturale. Suete abrutizate, trupuri slabe s i deformate

Metodele de lucru

135

arat a rezultatele unei eredit a ti s arace s i ale unor obiceiuri gre site. Ace sti oameni trebuie educa ti pornind de la zero. Ei au dus o via ta de lenevie, lipsit a de energie, stricat a, s i au nevoie s a e nv a ta ti s a- si schimbe obiceiurile. Divina vindecare, 192. Ar trebui s a se dea aten tie cre arii unor locuri de munc a diferite, astfel nct familiile s arace s a g aseasc a de lucru. Dulgherii, erarii s i practic oricine cunoa ste o anumit a meserie ar trebui s a simt a r aspunderea de a-i nv a ta s i ajuta pe cei necunosc atori s i lipsi ti de ocupa tie. Idem, 194. Fermierii cre stini pot face o real a lucrare misionar a, ajutndu-i pe cei s araci s a- si g aseasc a ni ste c amine la tar as i s a-i nve te cum s a lucreze p amntul s i s a-l fac a productiv. nv a ta ti-i cum s a foloseasc a uneltele agricole, cum s a cultive diferitele soiuri de plante, cum s a s adeasc as i s a ngrijeasc a livezile. Idem, 193. n lucrarea pentru cei s araci, exist a un cmp larg de slujire, att pentru femei, ct s i pentru b arba ti. Buc at areasa ecient a, gospodina, croitoreasa, sora medical a este nevoie de ajutorul tuturor. Membrii unor gospod arii s arace s a e nv a ta ti cum s a g ateasc a, s a- si confec tioneze s i s a- si repare propria mbr ac aminte, cum s a ngrijeasc a de cei bolnavi, cum s a aib a grij a de c amin n mod corespunz ator. B aie tii s i fetele s a e nv a ta ti foarte bine o meserie sau s a [130] e forma ti ntr-o ocupa tie util a. Divina vindecare, 194. Invita ti-i la adun arile de evanghelizare Exist a multe lucruri pe care oamenii pot s a le fac a, dar nu au dorin ta s a lucreze. Sunt mul ti care nu vor merge la biseric a pentru a asculta adev arul predicat. Printr-un efort personal, f acut cu simplitate s i cu n telepciune, ei ar putea s a e convin si s a- si ntoarc a pa sii spre casa lui Dumnezeu. Prima dat a cnd vor auzi o cuvntare cu privire la adev arul prezent, convingerea poate s a se ntip areasc a n mintea lor. Chiar dac a invita tiile voastre vor refuzate, nu v a descuraja ti. Persevera ti, pn a cnd eforturile voastre vor ncoronate de succes. The Review and Herald, 10 iunie 1880.

136

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Adunarea n Scoala de Sabat O alt a lucrare n care to ti se pot implica este s a-i adune pe copii s i pe tineri n Scoala de Sabat. n felul acesta, tinerii pot s a lucreze ecient pentru Mntuitorul lor drag. Ei pot ndruma destinul suetelor. Ei pot s a fac a o lucrare pentru biseric as i pentru lume, a c arei extindere s i m are tie nu vor cunoscute niciodat a, pn a n ziua judec a tii nale, cnd celor buni s i credincio si li se va spune Bine. Ibidem Prin scris s i prin vorbire Att prin scris, ct s i prin viu grai, proclama ti c a Isus tr aie ste, ca s a mijloceasc a pentru noi. Uni ti-v a cu Marele Me ster Lucr ator, urma ti-L n peregrinajul iubirii Sale pe p amnt pe R ascump ar atorul care Se jertfe ste. Idem, 24 ianuarie 1893. Unii vor lucra ntr-un fel, al tii, n altul, a sa cum i va chema s i i va conduce Domnul. Dar to ti trebuie s a depun a eforturi comune, c autnd s a fac a lucrarea un tot des avr sit. Ei trebuie s a lucreze pentru Domnul, prin scris s i prin vorbire. Testimonies for the Church 9, 26. Hristos, s i El r astignit vorbi ti despre acest subiect, aminti ti-l n rug aciunile voastre, cnta ti despre el s i ve ti zdrobi s i c stiga inimi. Testimonies for the Church 6, 67. n mna celui care simte c a adev arul arde pe altarul inimii sale s i care are un zel n telept pentru Dumnezeu s i o gndire echilibrat a s i ra tional a, instrumentul de scris este o adev arat a putere. Pana nmuiat a n izvorul curat al adev arului poate transmite razele luminii pn a n cele mai ntunecate col turi ale p amntului, de unde se vor reecta napoi, ad augnd o nou a putere s i r aspndind o lumin a mai [131] mare, care se va r aspndi pretutindeni. Schi te din via ta mea, 214. Pastorii no stri nu ar trebui s a- si dedice toate energiile n scopul predic arii, s i cu aceasta s a- si ncheie lucrarea. Ei trebuie s a-i nve te pe membrii bisericii s a- si asume s i s a aduc a la ndeplinire cu succes aceast a ramur a de activitate [coresponden ta misionar a], care este ca o roat a n auntrul altei ro ti pentru societatea noastr a misionar a s ide tratate. Mi scarea acestei ro ti din auntru men tine s an atoas as i puternic a ac tiunea ro tii dinafar a. Dac a aceast a roat a din auntru si va nceta activitatea, rezultatul va v azut prin mic sorarea activit a tii s i

Metodele de lucru

137

a vie tii societ a tii misionare s i de tratate. The Review and Herald, 10 iunie 1880. Nu obosi ti n ndeplinirea unei lucr ari misionare atente. Aceasta este o lucrare n care to ti v a pute ti angaja cu succes, dac a ve ti n leg atur a cu Dumnezeu. nainte de a scrie scrisori cu ntreb ari, n al ta ti-v a ntotdeauna inima spre Dumnezeu n rug aciune, ca s a pute ti avea succes n a aduna cteva ramuri s albatice pentru a , ca s altoite n adev arata vi ta a aduc a roade spre slava lui Dumnezeu. la aceast To ti cei care iau parte cu umilin ta a lucrare se vor educa [132] nencetat n calitate de lucr atori n via Domnului. Ibidem.

Capitolul 11 Lucrarea misionar a medical a


O lucrare de prim a importan ta n timpul lucr arii Sale, Isus a petrecut mai mult timp vindecnd bolnavii dect predicnd. Divina vindecare, 19. naintea adev aratului reformator, lucrarea medical a misionar a va deschide multe u si. Testimonies for the Church 7, 62. Adev arata lucrare misionar a medical a este Evanghelia pus a n practic a. Idem, 8, 168. Lucrarea misionarului medical este lucrarea de pionierat a Evangheliei. n lucrarea de propov aduire a Cuvntului s i n cea misionar a medical a, Evanghelia trebuie s a e predicat as i tr ait a. Divina vindecare, 144. Mntuitorul lumii a devotat mai mult timp s i mai mult a munc a pentru a-i vindeca pe cei suferinzi de bolile lor, dect pentru predicare. Ultima Lui porunc a dat a apostolilor S ai, reprezentan tii Lui pe p amnt, a fost s a- si pun a minile peste bolnavi, ca ace stia s a se poat a ns an ato si. Cnd va veni St apnul, El i va binecuvnta pe cei care i-au vizitat pe bolnavi s i au u surat nevoile celor suferinzi. Testimonies for the Church 4, 225. El inten tioneaz a ca lucrarea misionar a medical a s a preg ateasc a drumul pentru prezentarea adev arului prezent proclamarea soliei ngerului al treilea. Dac a scopul acesta este realizat, solia nu va eclipsat as i nici naintarea ei, mpiedicat a. Ibidem. Mai nti, s a vii n ntmpinarea nevoilor temporare ale celor nevoia si s i s a alini lipsurile s i suferin tele lor zice, s i apoi vei g asi deschis a calea spre inim a, unde vei putea sem ana s amn ta cea bun a a virtu tii s i a religiei. Testimonies for the Church 4, 227. Nimic nu ne va da o mai mare putere spiritual as i o mai mare cre stere a zelului s i a st arii de spirit, dect vizitndu-i s i slujindui pe cei bolnavi s i descuraja ti, ajutndu-i s a vad a lumina s i s a- si [133] nt areasc a credin ta n Isus. Idem, 4, 75, 76.

138

Lucrarea misionar a medical a

139

Exemplul divin Hristos, marele Misionar Medical, este exemplul nostru El i vindeca pe bolnavi s i predica Evanghelia. n serviciul S au, vindecarea s i nv a tarea erau strns legate ntre ele. Ast azi, ele nu trebuie s a e separate. Idem, 9, 170, 171. Slujitorii Domnului Hristos trebuie s a urmeze exemplul S au. Mergnd din loc n loc, El i mngia pe cei suferinzi s i i vindeca pe bolnavi. Dup a aceea, le prezenta marile adev aruri privitoare la mp ar a tia Sa. Aceasta este lucrarea urma silor S ai. Parabolele Domnului Hristos, 233. Exemplul lui Hristos trebuie s a e urmat de aceia care pretind c a sunt copiii Lui. Alina ti nevoile zice ale semenilor vo stri, s i recuno stin ta lor va d arma barierele s i v a va face n stare s a ajunge ti la inimile lor. Cugeta ti la lucrul acesta serios. Testimonies for the Church 9, 127. ndeosebi aceia care sunt misionari medicali ar trebui s a dovedeasc a prin spiritul, cuvntul s i caracterul lor c a l urmeaz a pe Isus Hristos, Modelul divin al lucr arii misionare medicale. Idem, 7, 127. Asocierea cu lucrarea Evangheliei Lucrarea de evanghelizare s i lucrarea misionar a medical a trebuie s a mearg a mpreun a. Evanghelia trebuie s a e legat a de principiile reformei sanitare. Cre stinismul trebuie s a e adus n via ta practic a. Trebuie s a se fac a o lucrare de reform a srguincioas as i deplin a Noi avem de prezentat oamenilor principiile reformei sanitare, f acnd tot ce ne st a n putere pentru a-i conduce pe b arba ti s i pe femei s a vad a necesitatea acestor principii s i s a le practice. Testimonies for the Church 6, 379. Planul divin este ca s i noi s a lucr am cum au lucrat ucenicii. Vindecarea zic a este legat a de ns arcinarea evanghelic a. n lucrarea Evangheliei, predicarea s i vindecarea nu trebuie separate niciodat a. Divina vindecare, 141. Lucrarea misionar a medical as i vestirea Evangheliei sunt mijloacele prin care Dumnezeu caut a s a reverse f ar a ncetare dovezile pentru irigarea [134] bun at a tii Sale. Ele trebuie s a e ca un ru de via ta bisericii Sale. The Bible Echo, 12 august 1901.

140

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

n predicarea CuPastorii no stri, care au c stigat experien ta vntului, s a nve te s a fac a tratamente simple s i apoi s a lucreze cu ca evangheli chibzuin ta sti misionari medicali. Testimonies for the Church 9, 172. Cnd merge din loc n loc, colportorul va g asi mul ti bolnavi. El trebuie s a aib a o cunoa stere practic a a cauzelor bolii s i s a n teleag a cum s a acorde tratamente simple, ca s a-i poat a ajuta pe cei suferinzi. Mai mult dect att, el trebuie s a se roage pentru bolnavi, cu cres din ta i simplitate, ndrumndu-i spre marele Medic. n felul acesta, colportorul umbl as i lucreaz a cu Dumnezeu, iar ngerii slujitori sunt al aturi de el, deschizndu-i calea spre inimi. Ce cmp vast pentru lucrarea misionar a se a a n fa ta colportorului credincios s i consacrat; ce binecuvntare va primi el n ndeplinirea srguincioas a a lucr arii sale! The Southern Watchman, 20 noiembrie 1902. Fiecare lucr ator al Evangheliei ar trebui s a simt a c a a-i instrui pe oameni n principiile vie tuirii s an atoase este o parte din lucrarea ce i s-a ncredin tat. Este mare nevoie de aceast a lucrare, iar lumea este deschis a pentru ea. Divina vindecare, 147. Bra tul drept al soliei De repetate ori am fost instruit a c a lucrarea misionar a medical a urmeaz a s a aib a aceea si leg atur a cu lucrarea soliei ngerului al treilea pe care bra tul s i mna le au cu corpul. Sub crmuirea Capului divin, ele trebuie s a lucreze n mod unit la preg atirea c aii pentru venirea Domnului Hristos. Bra tul cel drept al corpului adev arului trebuie s a e f ar a ncetare activ, f ar a ncetare la lucru, s i Dumnezeu l va nt ari. Dar el nu trebuie s a devin a corpul. n acela si timp, corpul nu trebuie s a spun a bra tului: Nu am nevoie de tine. Corpul are nevoie de bra t . Si pentru a face o lucrare activ a, plin a de for ta unul, s i cel alalt au lucrarea lor ce le-a fost rnduit a, s i ecare va suferi o mare pagub a, dac a lucreaz a independent de cel alalt. Testimonies for the Church 6, 288. Lucrarea medical a misionar a trebuie s a se fac a Ea trebuie s a e pentru lucrarea lui Dumnezeu a sa cum e mna pentru corp. Idem, 8, [135] 160.

Lucrarea misionar a medical a

141

Cooperarea divin a Hristos simte durerile ec arui suferind. Cnd duhuri rele sf sie trupul omenesc, Hristos simte nenorocirea. Cnd febra usuc a izvorul vie tii, El simte agonia. Si ast azi este tot att de dispus s a-i vindece pe bolnavi cum a fost pe vremea cnd era El nsu si pe p amnt. Servii lui Hristos sunt reprezentan tii Lui, uneltele prin care lucreaz a. El dore ste ca prin ei s a-Si exercite puterea vindec atoare. Hristos, Lumina lumii, 823, 824. Prin slujitorii S ai, Dumnezeu inten tioneaz a ca bolnavii, cei nenoroci ti s i cei poseda ti de spirite rele s a aud a glasul S au. Prin agen tii S ai umani, El dore ste s a e un Mngietor cum n-a mai cunoscut lumea. Divina vindecare, 106. Domnul Hristos conlucreaz a cu aceia care se angajeaz a n lucrarea medical a misionar a. Testimonies for the Church 7, 51. Domnul a lucrat prin ei. Oriunde mergeau, mul ti bolnavi erau vindeca ti, iar s aracilor li se predica Evanghelia. Faptele Apostolilor 106. Hristos nu mai este n lumea aceasta n persoan a, pentru a merge prin ora sele, trgurile s i satele noastre, vindecndu-i pe bolnavi; dar El ne-a ns arcinat pe noi s a ducem mai departe lucrarea misionar a medical a, pe care El a nceput-o. Testimonies for the Church 9, 168. Lucrarea ec arei biserici Exist a o solie cu privire la reforma sanitar a care urmeaz a s a e dus a n ecare comunitate. Idem, 6, 370. Lucrarea misionar a medical a ar trebui s a e o parte a lucr arii ec arei comunit a ti din tara noastr a. Idem, 6, 289. Am ajuns ntr-un timp cnd ecare membru al bisericii ar trebui s a se ocupe de lucrarea medical a misionar a. Idem, 7, 62. Lucrarea reformei sanitare este mijlocul lui Dumnezeu pentru a reduce suferin ta n lumea noastr as i pentru cur a tirea bisericii Sale. nv a ta ti-i pe oameni c a ei pot ac tiona ca ajutoare ale lui Dumnezeu, conlucrnd cu Maestrul lucr ator la refacerea s an at a tii zice s i spirituale. Lucrarea aceasta poart a semn atura cerului s i va deschide u si s i pentru intrarea altor adev aruri pre tioase. Este loc pentru to ti cei care vor dori s a lucreze n mod inteligent n aceast a lucrare. Idem, 9, [136]

142

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

112, 113. n fa ta noastr a, se a a vremuri furtunoase, dar s a nu rostim nici sau descurajare. S un cuvnt de necredin ta a ne aducem aminte c a noi vestim o solie de vindecare pentru o lume plin a de suete bolnave de p acat. Special Testimonies, Series B:8, 24. Lucrarea aceasta bine condus a va salva multe suete care au fost neglijate de c atre biserici. Mul ti care nu sunt de credin ta noastr a tnjesc dup a ajutorul acela pe care cre stinii sunt datori s a-l dea. Dac a de semenii poporul lui Dumnezeu ar dovedi un adev arat interes fa ta lor, mul ti ar inuen ta ti de adev arurile speciale pentru acest timp. Nimic altceva nu poate da prestigiu lucr arii ca ajutorarea oamenilor chiar n situa tia n care se g asesc. Mii de suete s-ar putea bucura ast azi de solie, dac a aceia care pretind c a-L iubesc pe Dumnezeu s i tin poruncile Lui ar lucra a sa cum a lucrat Hristos. Atunci cnd lucrarea misionar a medical a c stig a n felul acesta b arba ti s i femei la o cunoa stere salvatoare a lui Hristos s i a adev arului Lui, atunci, n bani s i o munc a plin a de zel pot investite n deplin a siguran ta ea, pentru c a acolo este o lucrare care va d ainui. Testimonies for the Church 6, 280. de lucrarea Poporul nostru s a arate c a are un interes viu fa ta misionar a medical a. S a se preg ateasc a pentru a de folos, studiind tura noastr c ar tile care au fost scrise spre nv a ta a n direc tia aceasta. Aceste c ar ti merit a mult mai mult a aten tie s i apreciere dect au primit pn a acum. Multe lucruri care sunt de folos pentru to ti ca tur s a le n teleag a au fost scrise cu scopul special de a da nv a ta a despre principiile s an at a tii. Aceia care studiaz as i practic a aceste principii vor foarte mult binecuvnta ti, att zic, ct s i spiritual. O de multe rele care n telegere a lozoei s an at a tii va o pav az a fa ta sporesc f ar a ncetare. Idem, 7, 63. Mi-au fost date instruc tiuni c a lucrarea misionar a medical a va descoperi, chiar n adncurile tic alo siei, oameni care, de si s-au dedat la obiceiuri de necump atare s i desfrnare, vor r aspunde la un mod corect de lucrare. Dar ei trebuie s a e recunoscu ti s i ncuraja ti. Se vor cere eforturi puternice, pline de r abdare s i st aruitoare pentru a-i [137] ridica. Ei nu se pot reface singuri. S-ar putea ca ei s a aud a chemarea lui Hristos, dar urechile lor sunt prea slabe pentru a prinde n telesul ei; ochii le sunt prea orbi ti ca s a mai vad a c a ceva bun este p astrat

Lucrarea misionar a medical a

143

s i pentru ei. Ei sunt mor ti n nelegiuirea s i n p acatele lor. Dar nici ace stia nu trebuie s a e exclu si de la osp a tul Evangheliei. Lor trebuie s a li se adreseze invita tia: Veni ti. Chiar dac a sunt netrebnici, Domnul spune: Sile ste-i s a intre. Nu asculta ti la nici un fel de scuze. Prin iubire s i bun atate, insista ti s i nu renun ta ti la ei. Idem, 6, 279, 280. Aceia care si asum a acest fel de lucrare [r aspndirea publica tiilor] trebuie s a e preg ati ti s a fac a lucrarea misionar a medical a. Bolnavii s i suferinzii trebuie s a e ajuta ti. Mul ti dintre aceia pentru care se face aceast a lucrare de ndurare vor asculta s i accepta cuvintele vie tii. Idem, 9, 34. Cine se preg ate ste s a porneasc a cu pricepere la lucrarea medical a misionar a? Fiecare lucr ator ar trebui s a aib a pricepere ecient a. Atunci, ntr-un sens nalt s i larg, poate prezenta adev arul a sa cum este n Isus. Testimonies for the Church 7, 70. Planul de extindere a lucr arii medicale Domnul le va da sanatoriilor noastre, care sunt deja organizate, prilejul s a conlucreze cu El la sprijinirea ntreprinderilor nou nin tate. Fiecare nou a institu tie trebuie s a e privit a ca o sor a ajut atoare n marea lucrare de vestire a soliei ngerului al treilea. Dumnezeu lea dat sanatoriilor noastre prilejul de a pune n mi scare o lucrare care [138] va ca o piatr a vie s i care cre ste pe m asur a ce este rostogolit a de o mn a nev azut a. S a e pus a deci n mi scare aceast a piatr a tainic a. Idem, 7, 59. Lucrarea prin institu tii Ar trebui s a se nin teze restaurante igienice s i s ali de tratament. Eforturile noastre n direc tia aceasta ar trebui s a includ as i marile sta tiuni de pe litoral. A sa cum s-a auzit vocea lui Ioan Botez atorul n pustie, Preg ati ti calea Domnului, tot astfel ar trebui s a se aud a glasul solilor lui Dumnezeu n marile sta tiuni turistice s i pe litoral. Idem, 7, 55,56. Mi-a fost dat a lumina c a este recomandat ca, n multe ora se, un restaurant s a e legat de s alile de tratamente. Cele dou a pot conlucra la men tinerea unor principii bune. n leg atur a cu aceasta,

144

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

uneori este recomandabil s a existe camere care s a serveasc a drept pentru bolnavi. Aceste institu locuin ta tii vor servi ca furnizoare pentru sanatoriile a sezate la tar a. Idem, 7, 60. Domnul are o solie pentru ora sele noastre, solie pe care noi trebuie s a o vestim n adun arile de tab ar as i prin alte eforturi publice, precum s i prin publica tiile noastre. Pe lng a aceasta, trebuie s a se nin teze n ora se restaurante igienice s i prin ele trebuie s a se proclame solia cump at arii. Trebuie s a se fac a aranjamente pentru a tine adun ari n leg atur a cu restaurantele noastre. Oriunde lucrul , s acesta este cu putin ta a e amenajat a o camer a unde clien tii pot invita ti s a asculte conferin te cu privire la s tiin ta s an at a tii s i a cump at arii cre stine, unde ei pot s a primeasc a instruc tiuni cu privire la preg atirea alimentelor d at atoare de s an atate s i asupra altor subiecte importante. Testimonies for the Church 7, 115. Acelora care vin la restaurantele noastre, ar trebui s a li se pun a la ndemn a material de citit. Aten tia lor ar trebui s a e atras a spre literatura noastr a cu privire la cump atare s i la reform a alimentar as i turi ar trebui, de asemenea, s a li se dea s i bro suri cuprinznd nv a ta despre Domnul Hristos. Povara procur arii acestui material de citit ar trebui s a e suportat a de ntregul nostru popor. Tuturor acelora care vin trebuie s a li se dea ceva de citit. S-ar putea ca mul ti s a lase [139] bro sura necitit a, dar unii dintre aceia n mna c arora o pune ti s-ar putea s a caute adev arul. Ei vor citi s i vor studia ceea ce le da ti s i le vor da mai departe la al tii. Idem, 7, 116. Am fost instruit a c a unul dintre principalele motive pentru care trebuie nin tate restaurante igienice s i s ali de tratament n centrele marilor ora se este ca, prin mijlocul acesta, s a e atras a aten tia oamenilor de frunte la solia ngerului al treilea. Observnd c a aceste restaurante sunt conduse ntr-un mod cu totul deosebit de felul n care sunt conduse restaurantele obi snuite, oamenii inteligen ti vor ncepe s a ntrebe care sunt motivele pentru care exist a o deosebire ntre metodele de afaceri s i vor cerceta principiile care ne determin a s a consum am o hran a mai bun a. n felul acesta vor c al auzi ti s a ia de solia pentru acest timp. Idem, 7, 122,123. cuno stin ta

Lucrarea misionar a medical a

145

Scolile de g atit Am fost instruit a s a ncurajez organizarea de s coli de g atit n toate locurile n care se desf as oar a o lucrare misionar a medical a. Oamenilor s a li se prezinte toate motivele care i conduc la reform a. . Ei trebuie s a benecieze de ct mai mult a lumin a n aceast a privin ta nv a ta ti-i s a fac a tot ce pot pentru a- si mbun at a ti modul de preg atire a hranei s i ncuraja ti-i s a le mp art as easc as i altora ce au nv a tat. Slujitorii evangheliei, 362, 363. Trebuie s a se organizeze s coli de g atit. Oamenii s a e nv a ta ti cum s a preg ateasc a alimente s an atoase. S a li se arate nevoia de a renun ta la alimente nes an atoase. Dar niciodat a n-ar trebui s a re s comand am o diet a de nfometare. Este cu putin ta a aib a o diet a s an atoas a, hr anitoare, f ar a a se folosi ceai, cafea sau carne. Lucrarea de a-i nv a ta pe oameni s a preg ateasc a o hran a care, n acela si timp, s a e s i s an atoas a, s i apetisant a este de cea mai mare nsemn atate. Testimonies for the Church 9, 112. O solie actual a Nu pot s a st aruiesc destul de puternic pe lng a to ti membrii comunit a tilor noastre, to ti cei care sunt adev ara ti misionari, care cred solia ngerului al treilea, care- si opresc piciorul n ziua Sabatului, s a [140] cerceteze solia din capitolul cincizeci s i opt din Isaia. Lucrarea de binefacere, poruncit a n acest capitol, este lucrarea pe care Dumnezeu dore ste ca poporul S au s a o fac a n timpul acesta. Ea este o lucrare rnduit a de El. Noi nu suntem l asa ti s a ne ndoim cu privire la locul unde se aplic a solia s i timpul realiz arii ei precise, deoarece citim: Ai t ai vor zidi iar as i pe d arm aturile de mai nainte, vei ridica din nou temeliile str abune; vei numit Dreg ator de de locuit. sp arturi, Cel ce drege drumurile s i face tara cu putin ta Monumentul de aducere-aminte al lui Dumnezeu, Sabatul zilei a s aptea, semnul lucr arii Lui de creare a lumii, a fost nlocuit de omul f ar adelegii. Poporul lui Dumnezeu are o lucrare special a de f acut, aceea de a repara sp artura ce s-a f acut n Legea Sa; s i, cu ct ne apropiem mai mult de sfr sit, cu att lucrarea aceasta devine mai urgent a. To ti aceia care l iubesc pe Dumnezeu vor dovedi c a ei poart a semnul Lui, tinnd poruncile Sale. Ei sunt dreg atori de drumuri,

146

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

pentru a se putea locui acolo Adev arata lucrare medical a misionar a este legat a inseparabil de tinerea poruncilor lui Dumnezeu, dintre care Sabatul este n mod deosebit men tionat, ntruct este marele monument de aducere-aminte a lucr arii de crea tie a lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea pe care poporul lui Dumnezeu trebuie s-o fac a acum. Lucrarea aceasta, dac a este bine s avr sit a, va aduce bisericii [141] binecuvnt ari bogate. Idem, 6, 265,266.

Capitolul 12 Evanghelizarea biblic a


O idee cereasc a Planul de a prezenta studii biblice a fost o idee cereasc a. Exist a multe persoane, att b arba ti, ct s i femei, care se pot angaja n aceast a ramur a a lucr arii misionare. n felul acesta, se pot forma lucr atori care vor deveni oameni puternici ai lui Dumnezeu. Cuvntul lui Dumnezeu a fost prezentat pentru mii de oameni pe aceast a cale, iar lucr atorii ajung n leg atur a direct a cu oameni de toate na tionalit a tile. Biblia este adus a n familii, iar adev arurile ei snte si fac loc n con stiin ta lor. Oamenii sunt ndemna ti s a citeasc a, s a examineze s i s a gndeasc a pentru ei n si si, iar ei trebuie s a- si asume responsabilitatea de a primi sau de a respinge iluminarea divin a. Dumnezeu nu va ng adui ca aceast a pre tioas a lucrare f acut a pentru El s a r amn a ner aspl atit a. El va ncorona cu succes ecare efort umil f acut n Numele S au. Slujitorii evangheliei, 192. Lucrarea noastr a ne-a fost trasat a de P arintele nostru ceresc. Noi trebuie s a ne lu am Bibliile s i s a mergem s a avertiz am lumea. Trebuie s a m minile ajut atoare ale lui Dumnezeu n lucrarea de salvare de suete, canale prin care, zi de zi, iubirea Lui se revars a c atre o lume ce piere. Testimonies for the Church 9, 150. O chemare precis a Mul ti vor chema ti n cmp s a lucreze din cas a n cas a, tinnd lecturi biblice s i rugndu-se cu cei interesa ti. Idem, 9, 172. Mul ti lucr atori trebuie s a- si fac a partea, lucrnd din cas a n cas a s i prezentnd lecturi biblice n familii. Testimonies for the Church 9, 141. Femeile consacrate ar trebui s a se angajeze n lucrarea biblic a din cas a n cas a. Idem, 9, 120,121. Dac a mergem pe urmele Domnului Hristos, trebuie s a ne apropiem de cei care au nevoie de slujirea noastr a. S a le explic am cuvintele Bibliei, s a le prezent am cerin tele Legii lui Dumnezeu, s a 147

148

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

le citim f ag aduin tele Sale celor care ezit a, s a-i aten tion am pe cei [142] neglijen ti s i s a-i nt arim pe cei slabi. Slujitorii evangheliei, 336. n experien ta lui Filip s i a etiopianului, este prezentat a lucrarea la care Domnul l cheam a pe poporul S au. Etiopianul reprezint a o mare categorie de oameni care au nevoie de misionari ca Filip, misionari care vor auzi glasul lui Dumnezeu s i vor merge acolo unde i trimite El. Sunt n lume oameni care citesc Scripturile, dar care nu pot n telege nsemn atatea lor. Este nevoie de b arba ti s i femei care l cunosc pe Dumnezeu, pentru a le explica acestor suete Cuvntul. Testimonies for the Church 8, 58, 59. Printre membrii comunit a tilor noastre, ar trebui s a se desf as oare mai mult a lucrare din cas a n cas a, prin prezentarea de lecturi biblice. Idem, 9, 127. Lucr atorii s a mearg a din cas a n cas a, explicndu-le oamenilor Biblia. Idem, 9, 123. n multe state sunt a sez ari de fermieri harnici s i nst ari ti, care . Astfel de locuri ar n-au avut nc a adev arul pentru timpul de fa ta trebui s a e lucrate. Membrii laici s a nceap a acest fel de slujire. mprumutnd sau vnznd c ar ti, distribuind reviste s i tinnd lecturi biblice, membrii no stri laici ar putea face mult n vecin at a tile lor. Plini de iubire pentru suete, ei ar putea s a proclame solia cu o a sa putere, nct mul ti s a e converti ti. Idem, 9, 3. Scene impresionante Sute s i mii erau v azu ti vizitnd familii s i explicndu-le Cuvntul lui Dumnezeu. Inimi erau convinse prin puterea Duhului Sfnt s i . Testimonies for the un spirit de adev arat a convertire se da pe fa ta Church 9, 126. Doi lucr atori biblici st ateau pe scaune ntr-o familie. Cu Biblia deschis a n fa ta lor, ei prezentau pe Domnul Isus Hristos ca Mntuitorul care iart a p acatele. Rug aciuni zeloase erau n al tate c atre Dumnezeu s i inimi erau nduio sate s i supuse prin inuen ta Duhului lui Dumnezeu. Rug aciunile lor erau rostite cu prospe time s i putere. n timp ce Cuvntul lui Dumnezeu era explicat, am v azut c a o lumin a blnd a, iradiant a, lumina Scripturile, s i am zis ncet: Ie si la drumuri s i la garduri, s i pe cei ce-i vei g asi, sile ste-i s a intre, ca s a [143] mi se umple casa Idem, 9, 35.

Evanghelizarea biblic a

149

Sunt mul ti aceia care, citind Scripturile, nu pot n telege adev arata lor nsemn atate. Pretutindeni n lume, b arba ti s i femei privesc cu dor spre cer. Rug aciuni, lacrimi s i cereri se ridic a din suetele doritoare dup a lumin a, har s i Duhul Sfnt. Mul ti se g asesc pe pragul mp ar a tiei, a steptnd doar s a e lua ti n auntru. Faptele Apostolilor 109. Preg atirea pentru lucrare Urma sii lui Hristos nu vin n ntmpinarea gndului s i a voin tei lui Dumnezeu, dac a se mul tumesc s a r amn a n necunoa sterea Cuvntului S au. To ti trebuie s a devin a cercet atori ai Bibliei. Hristos le-a poruncit urma silor S ai: Cerceta ti Scripturile, pentru c a soco ve ti ti c a n ele ave ti via ta snic a, dar tocmai ele m arturisesc despre Mine. Petru ne ndeamn a: Ci sn ti ti n inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fi ti totdeauna gata s a r aspunde ti oricui v a cere socoteal a de n adejdea care st a n voi; dar cu blnde te s i team a. Testimonies for the Church 2:633,634. Aceia care sunt cu adev arat converti ti ar trebui s a devin a din ce n ce mai inteligen ti n n telegerea Scripturilor, pentru ca s a poat a n stare s a le adreseze cuvinte de lumin as i mntuire celor care sunt n ntuneric s i care pier n p acatele lor. Idem, 9, 121. Noi trebuie s a le vestim oamenilor ultima avertizare a lui Dumnezeu. De aceea, ct de mare ar trebui s a e seriozitatea noastr a n studierea Bibliei s i zelul nostru n r aspndirea luminii! Fiecare suet care a primit lumina divin a s a se str aduiasc a s a o transmit a mai departe. Lucr atorii s a mearg a din cas a n cas a, s a le explice oamenilor Biblia s i s a mpart a publica tii, mp art as indu-le lumina care le-a binecuvntat propriul suet. Slujitorii evangheliei, 353. O lucrare bine echilibrat a poate s avr sit a cel mai bine cnd func tioneaz a un curs pentru preg atirea de lucr atori. n timp ce se tin adun arile publice, legate de acest curs de instruire sau misiune , cu profund or as eneasc a, ar trebui s a e lucr atori cu experien ta a pricepere spiritual a, care pot da lucr atorilor biblici instruire zilnic a s i care, de asemenea, se pot uni cu toat a inima la efortul public ce se [144] depune. Testimonies for the Church 9:111.

150

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Secretul succesului n rug aciunile voastre, n lecturile biblice s i n predicile voastre, manifesta ti seriozitate s i zel, ca s a pute ti l asa impresia c a adev arurile snte pe care le prezenta ti altora sunt o realitate vie pentru voi. Orice lucru face ti pentru Isus, c auta ti cu toate puterile voastre s a-l face ti cu seriozitate. S a nu crede ti niciodat a c a a ti atins punctul cel mai nalt s i c a nu v a pute ti ridica mai sus Pune ti-v a mintea la lucru, ca s a pute ti prezenta adev arul ntr-o manier a care s a-i intereseze pe ascult atori. C auta ti p ar tile cele mai interesante din Scriptur a, pe care le pute ti aduce naintea lor, trece ti direct la subiect s i str adui ti-v a s a le captiva ti aten tia s i s a-i nv a ta ti c aile Domnului. The Review and Herald, 26 iulie 1887. O mare lucrare se poate face prezentndu-le oamenilor Biblia exact a sa cum citim n ea. Duce ti Cuvntul lui Dumnezeu la u sa ec arui om, imprima ti declara tiile ei clare n con stiin ta ec arui om, repeta ti-le tuturor porunca Mntuitorului: Cerceta ti Scripturile. Sf atui ti-i s a primeasc a Biblia a sa cum este, s a implore iluminarea divin as i apoi, cnd lumina str aluce ste, s a accepte cu bucurie pre tioasele ei raze s i s a a stepte consecin tele f ar a team a. Testimonies for the Church 5, 388. O lucrare plin a de bucurie E o lucrare plin a de bucurie aceea de a explica altora Scripturile. Testimonies for the Church 9, 118. Explica ti-i Scripturile unuia care se a a n ntuneric s i nu v a de cauza adev ve ti plnge de oboseal as i lips a de interes fa ta arului. de oameni, iar Inima voastr a va sensibilizat as i plin a de grij a fa ta bucuria s i dovezile credin tei v a vor umple suetul s i ve ti s ti c a acela care ud a pe al tii va udat s i el. The Review and Herald, 23 martie [145] 1888.

Capitolul 13 Lucrarea prin intermediul publica tiilor


O lucrare de prim a importan ta Dac a exist a o activitate mai important a dect alta, atunci, aceasta este prezentarea publica tiilor noastre, prin care oamenii sunt ndruma ti s a cerceteze Scripturile. Lucrarea misionar a prezentarea publica tiilor noastre n familii, conversa tia s i rug aciunea mpreun a cu membrii familiei s i pentru ei este o lucrare bun a. The Colporteur Evangelist, 80. Fiecare adventist de ziua a s aptea s a se ntrebe: Ce pot s a fac pentru a proclama solia ngerului al treilea? Domnul Hristos a venit n lume pentru a-i ncredin ta slujitorului S au aceast a solie spre a o vesti bisericilor. Ea trebuie s a e proclamat a n ecare neam, semin tie, limb as i popor. Cum trebuie s a o vestim noi? Distribuirea literaturii noastre este unul dintre mijloacele prin care solia poate s a e proclamat a. Fiecare credincios s a r aspndeasc a tratate, bro suri s i c ar ti care con tin solia pentru timpul acesta. Este nevoie de colportori care s a distribuie publica tiile noastre pretutindeni. The Southern Watchman, 4 ianuarie 1904. Revistele s i c ar tile sunt mijloace ale Domnului pentru a p astra solia continuu prezent a naintea oamenilor. n ce prive ste iluminarea s i nt arirea suetelor n adev ar, publica tiile vor face o lucrare mult mai mare dect aceea pe care ar putea-o face singuri slujitorii Cuvntului. Mesagerii t acu ti, care sunt a seza ti n casele oamenilor prin lucrarea colportorului, vor nt ari lucrarea Evangheliei din toate punctele de vedere, deoarece Duhul Sfnt va impresiona min tile atunci cnd citesc c ar tile, a sa cum impresioneaz a min tile acelora care ascult a predicarea Cuvntului. Aceea si slujire din partea ngerilor va nso ti c ar tile care con tin adev arul, ca s i aceea care nso te ste lucrarea predicatorului. Testimonies for the Church 6, 315, 316. Lucrarea de colportaj s a nu e l asat a s a stagneze. C ar tile care con tin lumina cu privire la adev arul prezent s a le e prezentate ct 151

152

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

. Pre mai multor oameni cu putin ta sedin tii din conferin tele noastre s i al tii care se a a n pozi tii de r aspundere au o datorie n aceast a . The Southern Watchman, 25 aprilie 1905. [146] privin ta Lumea trebuie s a primeasc a lumina adev arului printr-o lucrare de evanghelizare ce folose ste c ar tile s i revistele noastre. Publica tiile noastre trebuie s a arate c a sfr situl tuturor lucrurilor este aproape. The Colporteur Evangelist, 100. Dumnezeu i cheam a pe cei din poporul S au s a se comporte ca ni ste oameni activi, s a nu e del as atori, lene si s i indiferen ti. Trebuie s a le ducem oamenilor publica tiile noastre s i s a-i ndemn am s a le accepte. The Southern Watchman, 25 aprilie 1905. Publica tiile noastre seam an a acum s amn ta Evangheliei s i sunt mijlocul de a aduce la Domnul Hristos tot a sa de multe suete ca s i cuvntul predicat. Ca rezultat al distribuirii lor, au fost ridicate biserici ntregi. Fiecare ucenic al lui Hristos poate lua parte la aceast a lucrare. The Review and Herald, 10 iunie 1880. Un sol din cer a stat n picioare n mijlocul nostru s i a rostit cuvinte de avertizare s i de instruc tiune. El ne-a f acut s a n telegem clar c a Evanghelia mp ar a tiei e solia din lipsa c areia piere lumea s i c a solia aceasta, a sa cum e cuprins a n publica tiile noastre deja tip arite s i n cele care urmeaz a s a e produse, trebuie s a e r aspndit a printre oamenii din apropiere s i din dep artare. Testimonies for the Church 9, 67. Lucrarea cu c ar ti ar trebui s a e mijlocul de a duce repede lumii lumina sacr a a adev arului prezent. Ibidem. Satana este ocupat n acest domeniu al activit a tii lui, r aspndind o literatur a care degradeaz a moral s i otr ave ste mintea tinerilor. Publica tiile necredincioase sunt r aspndite pretutindeni n tar a. De ce nu ar to ti membrii bisericii tot a sa de profund interesa ti de r aspndirea unor publica tii care vor nnobila mintea oamenilor, aducnd adev arul chiar n fa ta lor? Aceste bro suri s i tratate au scopul de a lumina lumea s i, adesea, au constituit mijlocul prin care oamenii au fost converti ti. The Review and Herald, 10 iunie 1880. Noi am dormit n ce prive ste lucrarea care ar putut s a e realizat a prin r aspndirea unei literaturi bine preg atite. Dar acum, s a predic am Cuvntul cu o energie hot art a, prin folosirea n teleapt aa revistelor s i a c ar tilor, pentru ca lumea s a poat a n telege solia pe care [147] Domnul Hristos i-a dat-o lui Ioan pe insula Patmos. The Colporteur

Lucrarea prin intermediul publica tiilor

153

Evangelist, 101. Membri ai bisericii, ti con stien ti de importan ta r aspndirii literaturii noastre s i dedica ti mai mult timp pentru lucrarea aceasta. Pune ti n casele oamenilor bro suri, tratate s i c ar ti care vor predica Evanghelia n diferitele ei sensuri. Nu este timp de pierdut. Este nevoie de multe persoane care s a se dedice de bun avoie s i dezinteresate lucr arii de colportaj, contribuind n felul acesta la vestirea avertiz arii care este foarte necesar a. Dac a ncepe s a ndeplineasc a lucrarea care i-a fost rnduit a, biserica va merge nainte frumoas a ca luna, curat a ca soarele, dar cumplit a ca ni ste o sti supt steagurile lor? The Southern Watchman, 20 noiembrie 1902 Lumina adev arului si revars a razele ei str alucitoare asupra lumii prin eforturile misionare. Presa este un instrument prin care se ajunge la mul ti oameni la care altfel ar imposibil s a se ajung a prin efortul pastoral. Testimonies for the Church 5, 388. Noaptea ncerc arii aproape a trecut. Satana si folose ste toat a puterea lui iscusit a, deoarece s tie c a timpul lui este scurt. Mustrarea lui Dumnezeu este asupra lumii pentru a-i chema pe to ti aceia care cunosc adev arul s a se ascund a n cr ap atura Stncii s i s a priveasc a slava lui Dumnezeu. Adev arul nu trebuie s a e ascuns acum. S a e f acute declara tii clare. Adev arul nempodobit trebuie s a e rostit, prezentat n foi volante s i bro suri, s i acestea trebuie s a e r aspndite ca frunzele toamna. Idem, 9, 231. Este nevoie de colportori care s a preia lucrarea de a le duce oamenilor ace sti soli t acu ti ai adev arului colportori care simt o responsabilitate pentru suete s i care pot s a le adreseze cuvinte potrivite celor ce sunt n c autarea luminii. Unii pot s a spun a: Eu nu sunt pastor, eu nu pot s a le predic oamenilor. Poate c a nu sunte ti n stare s a predica ti, dar pute ti ni ste evangheli sti, slujind nevoilor celor cu care veni ti n leg atur a. Voi pute ti s a ti mna ajut atoare a lui Dumnezeu, lucrnd a sa cum au lucrat ucenicii. Voi pute ti s a-i ntreba ti pe cei pe care i ntlni ti dac a l iubesc pe Domnul Isus. The Southern Watchman, 20 noiembrie 1902. Casele de editur a institu tii de mare nsemn atate Adventi stii de ziua a s aptea au fost ale si de Dumnezeu ca un popor aparte, desp ar tit de lume. Prin marea pan a ce despic a ade- [148]

154

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

v arul, El i-a scos din cariera lumii, t aindu-i de acolo, s i i-a adus n leg atur a cu Sine. A f acut din ei reprezentan tii S ai s i i-a chemat s a e ambasadorii S ai n ultima etap a a lucr arii de mntuire. Cel mai mare bel sug de adev ar care a fost vreodat a ncredin tat celor muritori, avertismentele cele mai solemne s i cele mai nsp aimnt atoare ce au fost vreodat a trimise omului de c atre Dumnezeu le-au fost ncredin tate lor pentru a date lumii; iar, la realizarea acestei lucr ari, casele noastre de editur a sunt printre cele mai eciente mijloace. Testimonies for the Church 7, 138. Lucrarea noastr a de publica tii a fost nin tat a prin ndrumarea lui Dumnezeu s i sub speciala Lui supraveghere. Ibidem ntr-o mare m asur a, prin casele noastre de editur a, urmeaz a s a se realizeze lucrarea celuilalt nger care se coboar a din cer cu o putere mare s i care lumineaz a p amntul cu slava lui. Idem, 7, 140. Sunt ndemnat a s a le spun caselor noastre de editur a: n al ta ti stindardul, n al ta ti-l mai sus! Proclama ti solia ngerului al treilea, ca s a poate auzit a de lumea ntreag a. Face ti s a se vad a c a: aici este r abdarea sn tilor, care p azesc poruncile lui Dumnezeu s i credin ta lui Isus (Apocalipsa 14, 12). Face ti ca literatura s a vesteasc a solia ca o m arturie pentru toat a lumea. Testimonies for the Church 9, 61. Dezvoltarea lucr arii de publica tii Voi, care crede ti adev arul pentru timpul acesta, de stepta ti-v a. E datoria voastr a acum s a investi ti toate mijloacele posibile pentru a-i ajuta pe aceia care n teleg adev arul s a-l proclame. O parte din banii care provin din vnzarea publica tiilor noastre ar trebui s a e folosi ti pentru a spori capacit a tile noastre de a produce mai mult a literatur a care va deschide ochii orbi s i va des teleni p amntul n telenit al inimii. Idem, 9, 62. Cu ani n urm a, Domnul mi-a dat ndrum ari ca s a se construiasc a ri, pentru cl adiri n diferite locuri n America, Europa s i n alte ta publicarea de literatur a, care s a cuprind a lumina adev arului prezent. El a dat ndrumarea ca s a se fac a orice efort pentru a se trimite lumii, [149] prin pres a, soliile de invita tie s i avertizare. La unii la care nu s-ar putea ajunge pe nici o alt a cale, se va putea ajunge prin literatura noastr a. Din c ar tile s i revistele noastre, trebuie s a t sneasc a raze

Lucrarea prin intermediul publica tiilor

155

puternice de lumin a pentru luminarea lumii cu privire la adev arul prezent. Idem, 8, 87. Mi-a fost ar atat c a publica tiile noastre trebuie s a e tip arite n diferite limbi s i trimise n ecare tar a civilizat a, indiferent de costuri. Care este valoarea banilor n acest timp, n compara tie cu valoarea suetelor? Fiecare dolar din rezervele noastre trebuie s a e considerat ca apar tinndu-I Domnului, nu nou as i, ind o nzestrare pre tioas a ncredin tat a de Dumnezeu, nu trebuie risipit pentru pl aceri inutile, ci folosit cu aten tie pentru cauza lui Dumnezeu s i n lucrarea de salvare a oamenilor de la pierzare. Schi te din via ta mea, 214. Cuvntul tip arit al adev arului trebuie s a e tradus n diferite limbi s i s a e dus pn a la marginile p amntului. Testimonies for the Church 9, 26. Publica tiile acestea trebuie s a e traduse n toate limbile, deoarece Evanghelia trebuie s a e predicat a la to ti. Fiec arui lucr ator, Hristos i f ag aduie ste ecien ta divin a, care va face din osteneala lui un succes. Testimonies for the Church 9, 34. Publica tiile noastre trebuie s a mearg a pretutindeni. S a e tip arite n multe limbi. Solia ngerului al treilea trebuie s a e vestit a prin tori. Voi, cei care crede acest mijloc s i prin nv a ta ti adev arul pentru acest timp, trezi ti-v a. The Colporteur Evangelist, 101. Mul ti din poporul lui Dumnezeu trebuie s a mearg a cu publica tiile noastre n locuri unde solia ngerului al treilea nu a p atruns nc a. C ar tile noastre trebuie s a e publicate n limbi diferite. Cu aceste c ar ti, oamenii smeri ti s i credincio si urmeaz a s a mearg a n calitate de colportori-evangheli sti, ducnd adev arul celor care altminteri nu ar lumina ti. Testimonies for the Church 9, 33, 34. Din ora s n ora s, din tar a n tar a, ei urmeaz a s a duc a publica tiile care con tin f ag aduin ta apropiatei veniri a Mntuitorului. Idem, 9, 34. Mi-a fost ar atat c a publica tiile existente au realizat deja o lucrare ri, sf n mintea unor oameni care tr aiesc n alte ta armnd zidurile prejudec a tii s i ale supersti tiei. Mi-au fost ar ata ti b arba ti s i femei [150] care studiau cu interes profund reviste s i bro suri despre adev arul prezent. Ei erau interesa ti s a citeasc a dovezile att de uimitoare s i de noi pentru ei s i deschideau Bibliile cu un interes profund, ca s i cnd subiectele adev arului ar fost complet ascunse pn a atunci s i deveneau dintr-o dat a clare, n special lumina privitoare la Sabatul

156

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

poruncii a patra. n timp ce studiau Scripturile, pentru a n telege toate aceste lucruri, o lumin a nou a str alucea n mintea lor, deoarece ngerii se aau lng a ei, convingndu-i cu privire la adev arurile con tinute n publica tiile pe care le citeau. I-am v azut tinnd revistele s i bro surile ntr-o mn as i Biblia n cealalt a, n timp ce obrajii le erau umezi de lacrimi, apoi i-am v azut ngenunchind naintea lui Dumnezeu n rug aciune umil as i st aruitoare pentru a c al auzi ti n tot adev arul lucru pe care Dumnezeu tocmai l ndeplinea pentru ei, chiar dinainte de a-l cere. Cnd primeau adev arul n inim as i n telegeau lan tul armonios al adev arului, Biblia devenea pentru ei o carte nou a. Ei o strngeau la piept cu o bucurie negr ait a, n timp ce chipul lor str alucea de o fericire s i o voio sie sfnt a. Ace sti oameni nu se mul tumeau s a se bucure doar ei de lumin a, ci ncepeau s a lucreze pentru al tii. Unii f aceau sacricii mari pentru cauza adev arului s i pentru a-i ajuta pe fra tii lor, care se aau n ntuneric. n felul acesta, prin distribuirea revistelor s i a bro surilor publicate n alte limbi, se preg atea calea pentru o mare lucrare. Schi te din via ta mea, 214, 215. Ocazii pentru distribuirea literaturii Literatura s a e distribuit a n mod chibzuit, n trenuri, pe str azi, pe marile vapoare, care str abat marea, s i prin po st a. Slujitorii evangheliei, 353. n aceste zile, cnd se c al atore ste mult, ocaziile de a intra n leg atur a cu persoane din toate categoriile sociale s i din numeroase na tionalit a ti sunt mult mai multe dect n zilele poporului Israel. Traseele de c al atorie s-au nmul tit de mii de ori. Dumnezeu a preg atit calea ntr-un mod minunat. Mijloacele oferite de posibilitatea de a tip ari literatur a, cu multiplele ei facilit a ti, sunt la dispozi tia noastr a. Bibliile s i publica tiile n multe limbi, care prezint a adev arul pentru [151] acest timp, sunt la ndemna noastr as i pot transportate cu rapiditate n toate p ar tile lumii. Idem, 352. Bro surile s i tratatele, publica tiile s i c ar tile trebuie s a mearg a n toate direc tiile. Oriunde c al atori ti, lua ti cu voi un pachet cu tratate alese, pe care s a le pute ti oferi, cnd ave ti ocazia. Vinde ti ce pute ti s i mprumuta ti sau d arui ti, atunci cnd situa tia pare s a necesite acest

Lucrarea prin intermediul publica tiilor

157

lucru. Ve ti avea rezultate importante. The Review and Herald, 10 iunie 1880. Mi-a fost ar atat c a noi nu ne facem datoria n ce prive ste circula tia gratuit a a publica tiilor mici. Exist a multe suete sincere care ar putea mbr a ti sa adev arul doar prin intermediul acestor mijloace Aceste bro suri mici, de patru, opt sau s aisprezece pagini, pot oferite contra unei sume foarte mici, ce poate compensat a dintr-un fond adunat din dona tiile celor care au lucrarea pe inim a. Cnd i scrie ti unui prieten, pute ti pune n plic s i o bro sur a sau dou a, f ar a s a e nevoie s a pune ti mai multe timbre. Cnd ntlni ti oameni n tren, n vapor, care par a avea urechi de auzit, le pute ti oferi o bro sur a. Testimonies for the Church 1, 551, 552. Ob tinerea de abonamente Surorile pot s a lucreze ecient n ob tinerea de abonamente pentru publica tiile noastre periodice, aducnd n felul acesta lumina nainte multor min ti. The Review and Herald, 10 iunie 1880. Noi avem acum condi tii foarte favorabile s a r aspndim adev arul, dar poporul nostru nu se ridic a la n al timea privilegiilor date. Ei nu v ad s i nu simt n ecare comunitate nevoia de a- si folosi capacit a tile spre a c stiga suete. Ei nu- si dau seama de datoria lor de a ob tine abonamente pentru revistele noastre, inclusiv revista noastr a de s an atate, s i de a prezenta c ar tile s i bro surile noastre. Testimonies for the Church 4, 391. Vnzarea de c ar ti . To Mul ti sunt tri sti, descuraja ti s i slabi n credin ta ti ace stia s a ajute pe cineva care este mai nevoia s dect ei, s i vor deveni puternici prin ajutorul lui Dumnezeu. S a se angajeze n lucrarea de vnzare a c ar tilor noastre. n acest fel, ei i vor ajuta pe al tii, iar experien ta pe care o vor c stiga le va da asigurarea c a sunt folositori pentru [152] Dumnezeu. Dac a l vor ruga pe Domnul s a-i ajute, El i va conduce la aceia care sunt n c autarea luminii. Domnul Hristos va foarte aproape de ei, nv a tndu-i ce s a spun as i ce s a fac a. Mngindu-i pe al tii, ei n si si vor mngia ti. The Colporteur Evangelist, 40.

158

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Lucrarea n ora se Tr aim ntr-un timp n care o mare lucrare trebuie s a e adus a la ndeplinire. n tar a este foamete dup a Evanghelia curat a, s i pinea vie tii trebuie s a le e dat a suetelor amnde. Cea mai bun a posibilitate de a face aceast a lucrare este aceea care i-a fost oferit a colportorului consacrat. n casele oamenilor din marile noastre ora se trebuie s a e r aspndite mii de c ar ti care con tin lumina pre tioas a a adev arului prezent. The Southern Watchman, 20 noiembrie 1902 n revistele noastre, sunt publicate adev aruri fericite, salvatoare de suete. Mul ti sunt aceia care pot da ajutor n lucrarea de vnzare a revistelor noastre. Domnul ne cheam a pe to ti s a c aut am s a salv am suetele care pier. Satana e la lucru pentru a-i n sela chiar s i pe cei ale si, s i acum e timpul nostru s a lucr am neobosi ti. C ar tile s i revistele noastre trebuie s a e aduse la cuno stin ta oamenilor; Evanghelia adev arului prezent trebuie s a e vestit a ora selor noastre f ar a ntrziere. S a nu ne trezim noi la mplinirea datoriei noastre? Testimonies for the Church 9, 63. Literatura despre s an atate Colportorii trebuie s a le atrag a aten tia acelora pe care i viziteaz a asupra c ar tilor noastre despre s an atate, spunndu-le care sunt turile valoroase din aceste publica nv a ta tii, cu privire la ngrijirea bolnavilor s i la tratarea bolilor. Spune ti-le c a, dac a vor studia s i vor turi vor aduce s pune n practic a, aceste nv a ta an atatea n familia lor. Explica ti-le ct de important este pentru ecare familie s a n teleag a s tiin ta vie tii. ndrepta ti-le mintea spre Acela care a f acut s i p astreaz a n mi scare ma sin aria minunat a a trupului. Spune ti-le c a partea noastr a este s a cooper am cu Dumnezeu, ngrijind cu n telepciune de nsu sirile s i de corpul nostru. ngrijirea corespunz atoare a trupului este o mare responsabilitate s i necesit a o cunoa stere inteligent a a structurii lui. Spune ti-le c a [153] Dumnezeu este dezonorat atunci cnd, pentru a- si satisface pofta s i pasiunea, omul si trateaz a gre sit ma sin aria trupului, a sa nct aceasta func tioneaz a slab s i cu dicultate. Spune ti-le c a, n c ar tile pe turi valoroase cu privire care le ave ti de vnzare, se a a multe nv a ta s la s an atate s i c a, prin aplicarea lor, vor scuti ti de mult a suferin ta i,

Lucrarea prin intermediul publica tiilor

159

de asemenea, vor economisi mul ti bani pe care i cheltuiesc pentru a pl ati doctorii. Spune ti-le c a, n aceste c ar ti, se a a sfaturi pe care nu le pot primi de la medicul lor, n vizitele scurte pe care le face. The Southern Watchman, 20 noiembrie 1902 Cnd vor ncepe lucrarea de colportaj, plini de dorin ta arz atoare de a-i salva pe semenii lor, tinerii vor vedea multe suete convertite. n urma lucr arii lor, va cules un seceri s pentru Domnul. A sadar, s a mearg a n calitate de misionari pentru a r aspndi adev arul prezent, rugndu-se f ar a ncetare pentru o lumin as i o cunoa stere mai mare, a sa nct s a poat as ti cum s a le adreseze cuvinte potrivite acelora care sunt istovi ti. Ei trebuie s a foloseasc a ecare ocazie de a face fapte de bun atate, aducndu- si aminte c a mplinesc o slujb a pentru Domnul ntotdeauna, n lucrarea lor, trebuie s a ia cu ei cteva c ar ti despre s an atate, deoarece reforma s an at a tii este mna dreapt a a soliei. The Southern Watchman, 15 ianuarie 1903. R aspndirea f ar a prejudec a ti a literaturii Sunt multe locuri unde vocea pastorului nu poate auzit a, locuri n care se poate ajunge numai prin publica tii c ar ti, bro suri s i tratate pline de adev arul biblic de care oamenii au nevoie. Literatura noastr a trebuie s a e r aspndit a pretutindeni. Adev arul trebuie s a e sem anat de-a lungul tuturor apelor, pentru c a nu s tim care dintre lucr ari va prospera, aceasta sau aceea. Dup a judecata noastr a gre sit a, noi putem crede c a nu este n telept s a le d am literatur a tocmai acelor oameni care ar accepta adev arul cel mai repede. Noi nu s tim care ar putea rezultatele bune ale d aruirii unei bro suri care con tine adev arul prezent. Idem, 5 ianuarie 1904. S a pre tuim ecare fragment n minunea prin care mul timea a fost hr anit a cu c tiva pe sti s i cteva pini, hrana a fost nmul tit a pe m asur a ce le era nmnat a de Domnul Hristos acelora care o primeau. Tot a sa va s i cu r aspndirea literaturii noastre. Pe m asur a ce va transmis mai departe, [154] adev arul lui Dumnezeu se va nmul ti ntr-o mare m asur a. Si, a sa cum ucenicii, sub ndrumarea lui Hristos, au adunat r am as i tele, ca s a nu se piard a nimic, tot astfel s i noi trebuie s a pre tuim ecare fragment

160

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

de literatur a n care se a a adev arul pentru timpul acesta. Nimeni nu poate estima inuen ta pe care o poate avea asupra inimii unui turile c aut ator al adev arului chiar s i l a de carte n care se a a nv a ta soliei ngerului al treilea. The Southern Watchman, 5 ianuarie 1904 nin tarea de depozite n ecare loc important trebuie s a existe un spa tiu de depozitare pentru publica tii. Iar cineva care pre tuie ste n mod real adev arul s a se preocupe s a pun a aceste c ar ti n minile celor care le vor citi. Testimonies for the Church 1, 473. ngerii preg atesc calea Am v azut c a lucrarea adev arului prezent trebuie s a trezeasc a interesul tuturor. Publicarea adev arului constituie planul rnduit de Dumnezeu ca un mijloc de avertizare, mngiere, mustrare, ndemnare sau convingere a tuturor acelora la care pot ajunge solii t acu ti, f ar a glas. ngerii lui Dumnezeu au o parte de f acut n preg atirea inimilor care s a e sn tite prin adev arurile publicate, pentru ca oamenii s a poat a preg ati ti pentru evenimentele solemne care le stau nainte. [155] Idem, 1, 590.

Capitolul 14 Libertatea religioas a


O rug aciune potrivit a David s-a rugat: Este vremea ca Domnul s a lucreze: c aci ei calc a Legea Ta. Aceast a rug aciune nu este mai pu tin potrivit a n prezent. Lumea s-a r at acit departe de Dumnezeu, iar starea ei nelegiuit a ar trebui s a strneasc a groaza n inim as i s a-i determine pe to ti cei de Marele mp loiali fa ta arat la o lucrare de reform a. Puterea papal a s-a gndit s a schimbe Legea lui Dumnezeu, nlocuind Sabatul lui Iehova cu un sabat fals, iar acest sabat fals este respectat n ntreaga lume religioas a, n timp ce Sabatul adev arat este c alcat de picioare nesnte Ultima mare lupt a dintre Hristos s i ngerii S ai pe de o parte s i Satana s i ngerii lui de cealalt a parte se va da cu privire la Legea lui Dumnezeu s i va decisiv a pentru ntreaga lume Oameni aa ti n pozi tii de r aspundere nu numai c a vor ignora s i vor dispre tui ei n si si Sabatul, dar i vor ndemna pe oameni, vorbind de la amvonul sfnt, s a respecte prima zi a s apt amnii, invocnd tradi tia s i obiceiurile n sus tinerea acestei institu tii inventate de om. Ei vor ar ata spre calamit a tile de pe p amnt s i de pe mare spre furtuni, inunda tii, cutremure, incendii ca ind judec a tile care indic a nepl acerea lui Dumnezeu din cauz a c a duminica nu este respectat a cu sn tenie. Aceste calamit a ti se vor nmul ti, dezastrele vor urma unul dup a altul, iar cei care anuleaz a Legea lui Dumnezeu vor ar ata spre pu tinii care respect a Sabatul poruncii a patra ca ind cei care aduc mnia asupra lumii. Aceast a minciun a este planul lui Satana pentru a-i prinde n capcan a pe cei ne stiutori. The Southern Watchman, 28 iunie 1904. Evenimentele viitoare Poporul nostru a fost considerat ca ind prea nensemnat pentru a vrednic de luat n seam a, dar o schimbare trebuie s a aib a loc. Lumea cre stin a ac tioneaz a astfel nct, n mod necesar, va aduce n aten tie poporul care respect a poruncile lui Dumnezeu. Exist a 161

162

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

[156] o continu a subminare a adev arurilor lui Dumnezeu prin teorii s i turi false de origine omeneasc nv a ta a. Se fac mi sc ari pentru a nrobi con stiin ta acelora care vor credincio si lui Dumnezeu. Puterile celor ce fac legi vor mpotriva poporului lui Dumnezeu. Fiecare suet va probat. Testimonies for the Church 5, 546. Oamenii vor n al ta s i vor impune cu rigiditate legi care sunt n direct a opozi tie cu Legea lui Dumnezeu. De si zelo si n a impune propriile porunci, ei se vor abate de la un l amurit A sa zice Domnul. n al tnd o zi de odihn a fals a, ei vor c auta s a-i constrng a pe oameni s a dezonoreze Legea lui Iehova, transcrierea caracterului S au. De si nevinova ti de vreo fapt a rea, slujitorii lui Dumnezeu vor da ti s a s sufere umilin ta i abuz din partea acelora care, inspira ti de Satana, sunt plini de invidie s i de bigotism religios. Idem, 9, 229. Puteri religioase, aliate cu cerul prin m arturisirea de credin ta s i pretinznd c a au caracteristicile unui miel, vor ar ata prin faptele lor c a au inima unui balaur s i c a sunt a t tate s i st apnite de Satana. Vine timpul cnd poporul lui Dumnezeu va sim ti mna persecu tiei, deoarece sn te ste ziua a s aptea.... Dar poporul lui Dumnezeu trebuie s a stea tare pentru El. Domnul va lucra n favoarea lor, ar atnd l amurit c a El este Dumnezeul dumnezeilor. Idem, 9, 229, 230. Orice ocar a, orice batjocur as i cruzime, pe care Satana a putut ndemna inima omeneasc a s a o n ascoceasc a a fost adus a asupra urma silor lui Isus. Si ea se va mai mplini n mod cu totul deosebit; c aci inima de carne este s i acum potrivnic a Legii lui Dumnezeu s i nu vrea s a se supun a poruncilor ei. Lumea nu este ast azi n mai mult a armonie cu principiile lui Hristos dect a fost n zilele apostolilor. Aceea si ur a care a f acut s a izbucneasc a strig atul: R astigne ste-L! R astigne ste-L!, aceea si ur a care a dus la prigonirea ucenicilor, lucreaz as i ast azi n ii neascult arii. Acela si spirit, care n evul mediu a aruncat b arba ti s i femei n nchisoare, n exil s i la moarte, care a n ascocit tortura cea ranat a a Inchizi tiei, care a pl anuit s i a executat masacrul din noaptea Sf. Bartolomeu s i care a aprins [157] focurile din Smitheld, este nc a la lucru n inimile neren ascute, cu o energie plin a de r autate. Istoria adev arului a fost totdeauna o cronic a a luptei ntre bine s i r au. Vestirea Evangheliei a fost totdeauna dus a nainte n lumea aceasta, nfruntnd mpotrivire, primejdie, pierdere . Faptele Apostolilor 84, 85. s i suferin ta

Libertatea religioas a

163

Biserica r am as i tei va pus a la grea ncercare s i la greu necaz. Aceia care respect a poruncile lui Dumnezeu s i credin ta lui Isus vor sim ti mnia balaurului s i a o stirilor lui. Satana socote ste lumea, oamenii, ca ind supu si ai s ai s i el a pus st apnire pe bisericile apostate; dar aici este o mic a grup a care rezist a suprema tiei lui. Dac a ar putea s a-i s tearg a de pe p amnt, atunci biruin ta lui ar deplin a. A sa cum a inuen tat na tiunile p agne s a-l distrug a pe Israel, tot a sa, n viitorul apropiat, el va strni puterile nelegiuite ale lumii s a-l distrug a pe poporul lui Dumnezeu. Tuturor li se cere s a dea ascultare edictelor omene sti prin c alcarea Legii divine. Aceia care vor credincio si fa ta de datorie vor amenin de Dumnezeu s i fa ta ta ti, denun ta ti s i proscri si. Ei vor vndu ti de p arin ti, fra ti, rude s i prieteni. Testimonies for the Church 9, 231. Nu este departe vremea cnd ncercarea va veni pentru orice . P in ta azirea sabatului fals ne va impus a. Lupta va ntre poruncile lui Dumnezeu s i poruncile oamenilor. Aceia care s-au supus pas cu pas cerin telor lumii s i s-au conformat obiceiurilor ei se vor supune atunci puterilor existente, mai degrab a dect s a se expun a batjocurii, rilor cu nchisoarea s insultei, amenin ta i moartea. n vremea aceea, aurul va desp ar tit de zgur a Multe stele, pe care le-am admirat pentru str alucirea lor, se vor pr abu si n ntuneric. Aceia care s i-au asumat podoabele sanctuarului, dar care nu sunt mbr aca ti cu neprih anirea Domnului Hristos, se vor ar ata atunci n ru sinea propriei goliciuni. Profe ti s i regi, 188. Exist a naintea noastr a perspectiva unei lupte continue cu riscul rii, pierderii propriet ntemni ta a tii s i chiar a vie tii, pentru a ap ara Legea lui Dumnezeu, care este desin tat a de legile oamenilor. Testimonies for the Church 5, 712. Se apropie repede timpul cnd cei care stau n ap ararea adev aru ce nseamn lui vor s ti din experien ta a a p arta s al suferin telor lui Hristos. Marele asupritor vede c a are doar un timp scurt n care poate [158] s a lucreze, c a n curnd si va pierde inuen ta asupra oamenilor s i puterea i va luat a, s i de aceea lucreaz a cu toat a capacitatea de am agire a nelegiuirii asupra celor ce pier. Supersti tia s i eroarea calc a n picioare adev arul s i dreptatea. Toate puterile opuse adev arului se nt aresc. The Southern Watchman, 31 octombrie 1905. Lucrarea pe care biserica nu a f acut-o ntr-un timp de pace s i prosperitate va trebui s a e f acut a n timpul unei crize teribile, n

164

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

mprejur arile cele mai descurajatoare s i mai neprielnice. Avertiz arile de cele lume pe care conformarea fa ta sti le-a adus la t acere trebuie s a e transmise sub cea mai crud a opozi tie din partea vr ajma silor credin tei. Si n timpul acela, clasa supercial a, conservatoare, a c arei a dat napoi programul lucr s inuen ta arii, va renun ta la credin ta i se va al atura vr ajma silor ei recunoscu ti, c atre care s-a ndreptat de mult cea mai nver timp simpatia lor. Ace sti aposta ti vor da pe fa ta sunat a vr ajm as ie, f acnd tot ce le st a n putere pentru a oprima s i a face r au fo stilor lor fra ti s i a trezi indignare mpotriva lor. Ziua aceasta este chiar naintea noastr a. Membrii bisericii vor pu si n mod individual la prob as i ncerca ti. Ei vor pu si n mprejur ari n care vor for ta ti s a dea m arturie despre adev ar. Mul ti vor chema ti s a vorbeasc a naintea consiliilor s i cur tilor de judecat a, probabil n mod separat s i singuri. Ei au refuzat s a treac a prin experien ta care putea s a-i ajute n aceast a situa tie de criz as i suetele lor sunt mpov arate de remu sc ari pentru pierderea ocaziilor s i neglijarea privilegiilor. Testimonies for the Church 5, 463. Lumea protestant a de ast azi vede n mica grup a a p azitorilor Sabatului un Mardoheu la poart a. Caracterul s i comportarea sa, de Legea lui Dumnezeu, sunt o continu care exprim a respect fa ta a mustrare pentru cei care au dat la o parte temerea de Dumnezeu s i calc a n picioare Sabatul S au. Acest intrus nepoftit trebuie prin unele mijloace s a e nl aturat din cale. Idem, 5, 450. Satana va strni indignare mpotriva umilei minorit a ti care, n mod con stient, refuz a s a accepte obiceiurile populare s i tradi tiile. Oameni n pozi tii nalte s i cu reputa tie se vor uni cu cei nelegiu[159] i ti s i strica ti, pentru a se sf atui mpotriva poporului lui Dumnezeu. Bog a tia, geniul, educa tia se vor asocia pentru a-i acoperi cu dispre t. Conduc atori, persecutori, slujitori ai altarelor s i membri ai bisericii vor conspira mpotriva lor. Prin cuvnt s i prin scris, prin , amenin ri s arogan ta ta i batjocur a, ei vor c auta s a le nimiceasc a credin ta. Printr-o fals a reprezentare s i apeluri mnioase, ei vor strni mnia poporului. Neavnd un a sa zice Scriptura pentru a-l aduce ca argument mpotriva ap ar atorilor Sabatului biblic, ei vor recurge la ac tiuni opresive pentru a suplini aceast a lips a. Pentru a- si asigura popularitate s i sprijin, legislatorii se vor supune cerin tei pentru o lege duminical a Pe acest cmp de lupt a se va da ultima mare b at alie dintre adev ar s i minciun a. Idem, 5, 450, 451.

Libertatea religioas a

165

Necesitatea persecu tiei Cnd au fost mpr as tia ti de persecu tie, ei au pornit plini de zel misionar. Ei erau con stien ti de r aspunderea misiunii lor. Ei s tiau c a tin n minile lor pinea vie tii pentru o lume amnd a; s i iubirea lui Hristos i constrngea s a mpart a aceast a pine la to ti cei care aveau nevoie. Domnul a lucrat prin ei. Oriunde mergeau, mul ti bolnavi erau vindeca ti, iar s aracilor li se predica Evanghelia. Faptele Apostolilor 106. Dumnezeu are n vedere ca adev arul crucial s a e adus n aten tie s i s a devin a un subiect de cercetare s i discu tie, chiar dac a lucrul acesta se face prin dispre tul aruncat asupra lui. Mintea, gndurile oamenilor trebuie s a e trezite. Fiecare controvers a, ecare repro s, ecare calomnie, toate vor mijloacele lui Dumnezeu de a provoca cercetarea s i trezirea min tii, care altfel ar r amne dormind. Testimonies for the Church 5, 453. De ce scade persecu tia? Apostolul Pavel spune c a to ti cei care vor s a tr aiasc a cu evlavie n Isus Hristos vor prigoni ti. Atunci de ce persecu tia pare c a a sl abit ntr-o mare m asur a? Singurul motiv este c a biserica s-a conformat cerin telor lumii s i nu mai strne ste nici o mpotrivire. Religia care este la mod a n zilele noastre nu are caracterul curat s i sfnt pe care l-a avut credin ta cre stin a n zilele lui Hristos s i ale apostolilor S ai. Din cauza spiritului de compromis cu p acatul, din cauz a c a marile adev aruri ale Cuvntului lui Dumnezeu sunt , pentru c privite cu indiferen ta a este att de pu tin a evlavie n biseric a, [160] att de popular n lume. S cre stinismul este n aparen ta a se produc ao renviorare a credin tei s i puterii din prima biseric a, s i atunci spiritul persecu tiei va renviat, iar ac arile persecu tiei vor iar as i aprinse. Tragedia veacurilor, 48. ntreita uniune persecutoare Prin cele dou a r at aciri mari, nemurirea suetului s i sn tirea duminicii, Satana i va aduce pe oameni n robia am agirilor sale. n timp ce prima pune temelia pentru spiritism, ultima creeaz ao leg atur a de simpatie cu Roma. Protestan tii din Statele Unite se vor

166

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

aa n primele rnduri pentru a ntinde mna peste abis s i a prinde mna spiritismului. Ele vor trece peste abis pentru a da mna cu puterea roman a; s i sub inuen ta acestei uniri ntreite, aceast a tar a va merge pe urmele Romei, pentru a c alca n picioare drepturile con stiin tei. Idem, 588. Ultimul act al dramei nlocuirea Legii lui Dumnezeu cu legile omene sti, n al tarea prin simpl a autoritate omeneasc a a duminicii n locul Sabatului biblic este ultimul act din dram a. Atunci cnd substituirea aceasta devine universal a, Dumnezeu Se va descoperi. El Se va ridica n maiestatea Sa pentru a zgudui teribil p amntul acesta. El Se va ridica din locul S au pentru a-i pedepsi pe locuitorii lumii pentru nedreptatea lor, iar sngele lui s p amntul va da pe fa ta i nu va mai acoperi pe uci sii s ai. Testimonies for the Church 7, 141. Cnd na tiunea noastr a va renun ta la principiile guvern arii sale, astfel nct s a promulg a o lege duminical a, prin acest act, protestantismul va da mna cu papalitatea; acest act nu va altceva dect de tiraniei care a a da via ta steapt a de mult s i cu ner abdare ocazia s a izbucneasc a din nou ntr-un despotism activ. Idem, 5, 712. Prin decretul ce impune institu tia papalit a tii care ncalc a Legea lui Dumnezeu, na tiunea noastr a se va rupe cu totul de neprih anire. Cnd protestantismul va ntinde mna peste abis pentru a prinde mna puterii romane, cnd ea va ntinde mna peste abis pentru a da [161] mna cu spiritismul, cnd, sub inuen ta acestor ntreite uniri, tara noastr a va respinge orice principiu al Constitu tiei, ca ind o guvernare protestant as i republican a, s i va face legi pentru propagarea falsurilor s i a n sel aciunilor papale, putem cunoa ste c a a venit timpul pentru lucrarea prin minuni a lui Satana s i c a sfr situl este aproape. Idem, 5, 451. Timpul nu este prea departe, cnd, asemenea primilor ucenici, vom obliga ti s a ne refugiem n locuri pustii s i izolate. Dup a cum asediul Ierusalimului de c atre armatele romane a fost un semnal pentru iudeii cre stini s a fug a, tot astfel asumarea puterii de c atre na tiunea noastr a prin constrngerea cu privire la decretul de impunere a sabatului papal va o avertizare pentru noi. Atunci va timpul s a p ar asim marile ora se, s a ne preg atim s a le p ar asim s i pe cele mici

Libertatea religioas a

167

pentru locuin te retrase, n locuri izolate, printre mun ti. Idem, 5, 464, 465. Mul ti care sunt orbi ti Sunt mul ti, chiar dintre cei angaja ti n aceast a mi scare pentru de rezultatele care vor urma impunerea duminicii, care sunt orbi fa ta acestei ac tiuni. Ei nu v ad c a, de fapt, lovesc direct mpotriva libert a tii religioase. Sunt mul ti cei care n-au n teles niciodat a cerin tele Sabatului biblic s i temelia fals a pe care st a institu tia duminicii. Testimonies for the Church 5, 711. Responsabilit a tile s i ndatoririle poporului lui Dumnezeu Stindardul adev arului s i al libert a tii religioase, tinut sus de ntemeietorii bisericii Evangheliei s i de martorii lui Dumnezeu n decursul secolelor care s-au scurs de atunci ncoace, n aceast a ultim a b at alie, a fost a sezat n minile noastre. R aspunderea pentru acest mare dar st a asupra acelora pe care Dumnezeu i-a binecuvntat cu o cunoa stere a Cuvntului S au. Noi trebuie s a primim acest cuvnt ca pe o autoritate suprem a. Noi trebuie s a recunoa stem autoritatea omeneasc a ca o ornduire stabilit a de Dumnezeu m c s i s a nv a ta a ascultarea de ea este, n cadrul sferei ei legale, o datorie sacr a. Dar, cnd cerin tele ei vin n conict cu cerin tele lui Dumnezeu, atunci trebuie s a ascult am mai mult de Dumnezeu dect de oameni. Cuvntul lui Dumnezeu trebuie recunoscut mai presus de toate legiuirile omene sti. Un a sa zice Domnul nu trebuie dat [162] la o parte pentru un a sa zice biserica sau un a sa zice statul. Cununa lui Hristos trebuie s a e n al tat a mai presus de diademele potenta tilor p amntului. Faptele Apostolilor 68, 69. Noi, ca popor, n-am adus la ndeplinire lucrarea pe care Dumnezeu ne-a ncredin tat-o. Noi nu suntem gata pentru problema pe care impunerea legii duminicale o va aduce asupra noastr a. Aceasta este datoria noastr a: cnd vedem semnele apropierii primejdiei, trebuie s a ne trezim la ac tiune. Nimeni s a nu stea calm n a steptarea r aului, mngindu-se singuri cu credin ta c a aceast a lucrare trebuie s a mearg a nainte, pentru c a profe tia a ar atat acest lucru s i c a Domnul va un scut s i un ad apost pentru poporul S au. Noi nu mplinim voia

168

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

lui Dumnezeu dac a st am lini sti ti, nef acnd nimic pentru a p astra libertatea con stiin tei. Rug aciunea arz atoare, ecient a, ar trebui s a se nal te la cer pentru ca aceast a calamitate s a poat a evitat a, pn a cnd putem s a mplinim lucrarea care a fost att de mult timp neglijat a. S a se nal te cele mai sincere rug aciuni s i apoi s a lucr am n armonie cu rug aciunile noastre. Testimonies for the Church 5, 713, 714. Avem datoria s a facem tot ce ne st a n putere pentru a evita . Trebuie s primejdia ce amenin ta a ne str aduim s a dezarm am prejudec a tile, a sezndu-ne ntr-o lumin a cuvenit a naintea oamenilor. Trebuie s a discut am cu ei adev arata problem a, n felul acesta ridicnd cel mai ecient protest mpotriva m asurilor de restrngere a . Idem, 5, 712. libert a tii de con stiin ta Cnd Dumnezeu ne-a dat lumin a, ar atnd primejdiile care ne a steapt a, cum vom sta noi nevinova ti naintea Sa, dac a neglij am s a depunem orice efort posibil pentru a o aduce naintea oamenilor? Putem noi mul tumi ti s a-i l as am s a se confrunte cu aceast a important a problem a neavertiza ti? Ibidem. Cnd Mi scarea pentru Reform a Na tional a va ncepe s a cear a s a se ia m asuri pentru restrngerea libert a tii religioase, b arba tii no stri de frunte ar trebuie s a e la curent cu situa tia creat as i s a lucreze cu seriozitate s i zel pentru a contracara aceste eforturi. Nu este n planul lui Dumnezeu ca lumina s a nu e dat a poporului nostru chiar adev arul prezent de care avem nevoie pentru timpul acesta. Nu to ti pastorii no stri care vestesc ntreita solie ngereasc a n teleg n mod real ce constituie acest mesaj: Unii au considerat c a Mi scarea de a [163] Reform a Na tional a are o importan ta sa de mic a, nct n-au crezut c a este necesar s a-i acorde o aten tie sporit as i chiar au avut sentimentul c a, procednd astfel, vor oferi timp pentru problemele deosebite pe care le ridic a ntreita solie ngereasc a. Domnul s a-i ierte pe fra tii no stri c a au interpretat astfel mesajul special pentru timpul acesta. Idem, 5, 715. Am a steptat ani de zile ca o lege duminical a s a e promulgat a n tara noastr a, iar acum, cnd mi scarea este chiar asupra noastr a, ntreb am: si va face poporul nostru datoria n aceast a problem a? Oare s a nu asist am noi nc a la n al tarea standardului s i s a nu-i chem am n rnduri pe cei care au respect s i pre tuiesc libertatea lor religioas as i privilegiile lor? Se apropie foarte repede timpul cnd cei care aleg

Libertatea religioas a

169

s a asculte mai degrab a de Dumnezeu dect de oameni vor f acu ti s a simt a mna asupritorului. S a-L dezaprob am atunci pe Dumnezeu, t acnd, n timp ce Legea Sa cea sfnt a este c alcat a n picioare? n timp ce lumea protestant a, prin atitudinea ei, i face concesii Romei, s a ne trezim ca s a n telegem situa tia s i s a vedem confruntarea dina . Veghetorii s intea noastr a n adev arata ei importan ta a ridice acum vocea s i s a transmit a solia care este adev arul prezent pentru timpul acesta. S a le ar at am oamenilor unde ne a am n prezent n istoria profe tiei s i s a c aut am s a trezim lumea la con stientizarea valorii s i a privilegiilor libert a tii religioase de care ne-am bucurat atta timp. Testimonies for the Church 5, 716. Poporul din tara noastr a trebuie s a e sensibilizat pentru a se opune naint arii acestui vr ajma s foarte periculos al libert a tii civile s i religioase. The Spirit of Prophecy 4, 382. Oare trebuie s a st am cu minile mpreunate s i s a nu facem nimic n aceast a criz a?... Dumnezeu s a ne ajute s a ne trezim din amor teala care a pus st apnire pe noi de ani de zile. The Review and Herald, 18 decembrie 1888. Un comportament n telept Sdarea legilor duminicale nu va face altceva dect i va nt ari n persecu tia lor pe fanaticii religio si, care caut a s a le impun a. Nu le da ti prilej s a v a numeasc a ni ste c alc atori de lege. Dac a sunt l asa ti s a tin a n fru oameni care nu se tem nici de Dumnezeu, nici de om, tinerea aceasta n fru si va pierde curnd noutatea pentru ei s i [164] vor vedea c a nu e potrivit s i nici convenabil pentru ei de a stric ti cu privire la tinerea duminicii. Tine ti-v a bine de lucrarea voastr a misionar a, cu Bibliile n mini, s i vr ajma sul va vedea c a a f acut mai r au pentru propria cauz a. Nimeni nu prime ste semnul arei pentru c a si d a seama c a este n telept s a p astreze pacea, s i se re tine duminica de la o munc a ce produce ofens a, dar face n acela si timp o lucrare de cea mai mare nsemn atate. Testimonies for the Church 9, 232. Cnd devot am duminica lucr arii misionare, biciul va luat de minile fanaticilor arbitrari, c arora le-ar face pl acere s a-i umileasc a pe adventi stii de ziua a s aptea. Cnd ei v ad c a ne ocup am duminica cu vizitarea oamenilor, explicndu-le Scripturile, vor cunoa ste c a nu

170

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

e de nici un folos pentru ei s a ncerce s a mpiedice lucrarea noastr a prin legile duminicale. Testimonies for the Church 9, 232, 233. Duminica poate folosit a pentru ndeplinirea unor activit a ti diverse care vor face mult pentru Domnul. n aceast a zi, pot tinute adun ari n aer liber s i n familii. Se poate face lucrare din cas a n cas a. Cei care scriu pot devota ziua aceasta scrierii articolelor lor. , s Ori de cte ori este cu putin ta a se tin a duminica servicii religioase. Face ti adun arile acestea extrem de interesante. Cnta ti adev arate cnt ari de rede steptare s i vorbi ti cu putere s i cu convingere despre iubirea Mntuitorului. Vorbi ti despre cump atare s i despre adev arata religioas experien ta a. Idem, 9, 233. Profesorii din s colile noastre s a foloseasc a duminica pentru lucrare misionar a. Am fost instruit a c a, n felul acesta, ei vor n stare s a dejoace inten tiile vr ajma sului. Profesorii s a-i ia pe elevi cu ei pentru a tine adun ari pentru aceia care nu cunosc adev arul. n felul acesta, ei vor realiza mult mai mult dect ar putea ob tine pe oricare alt a cale. Ibidem. Triumful adev arului Scepticismul poate lua n b ataie de joc cererile Legii lui Dumnezeu. Spiritul lumesc poate s a-i contamineze pe mul ti s i s a pun a st apnire pe cei pu tini, s i cauza lui Dumnezeu si poate men tine [165] terenul numai printr-un efort mare s i prin jertf a continu a; cu toate acestea, pn a la urm a, adev arul va triumfa glorios. Profe ti s i regi, 186. n lucrarea de ncheiere a lui Dumnezeu pe p amnt, standardul Legii va din nou n al tat. Religia fals a poate predomina, nelegiuirea poate abunda, dragostea multora se poate r aci, crucea Calvarului poate pierdut a din vedere, ntunericul, asemenea unui v al de moarte, se poate ntinde peste lumea ntreag a, toat a puterea opiniilor populare se poate ntoarce mpotriva adev arului. Uneltire dup a uneltire se pot forma pentru a distruge poporul lui Dumnezeu, dar, n ceasul celei mai mari primejdii, Dumnezeul lui Ilie va ridica unelte omene sti care s a vesteasc a o solie ce nu poate adus a la t acere. n ora sele populate de pe p amnt s i n locurile unde oamenii au mers prea departe vorbind mpotriva Celui Preanalt, se va auzi glasul unei mustr ari aspre. Oameni ndruma ti de Dumnezeu vor denun ta curajos

Libertatea religioas a

171

, ei vor chema pe b unirea bisericii cu lumea. Cu st aruin ta arba ti s i femei s a se ntoarc a de la p azirea unei s arb atori ntocmite de om la p azirea Sabatului adev arat. Profe ti s i regi, 186, 187. Lumin a n ntuneric Printre locuitorii p amntului, r aspndi ti pe tot p amntul, sunt cei care nu s i-au plecat genunchiul lui Baal. Asemenea stelelor cerului, care se v ad numai noaptea, ace sti credincio si vor str aluci atunci cnd ntunericul acoper a p amntul s i negur a mare, popoarele. n rile catolice ale Europei s Africa cea p agn a, n ta i Americii de Sud, n China, n Italia, n India, pe insulele m arii, n cele mai ntunecate col turi ale p amntului, Dumnezeu are n rezerv a o constela tie a celor ale si, care va str aluci n mijlocul ntunericului, f acnd cunoscut l amurit unei lumi dec azute puterea transformatoare a ascult arii de Legea Sa. Chiar s i acum ei se arat a n ecare popor, n ecare limb a s i n ecare na tiune, s i n ceasul celei mai cumplite apostazii, cnd Satana depune efortul suprem de a face ca to ti, mici s i mari, boga ti s i s araci, slobozi s i robi s a primeasc a, sub pedeapsa cu moartea, semnul de supunere pentru o zi fals a de odihn a, ace sti credincio si f ar a prihan as i cura ti, copii ai lui Dumnezeu f ar a vin a vor str aluci [166] ca ni ste lumini n lume. Cu ct noaptea este mai ntunecat a, cu att vor str aluci mai puternic Idem, 188, 189. Cnd furtuna persecu tiei va izbucni asupra noastr a, adev arata oaie va auzi vocea P astorului celui bun. Atunci, se vor face eforturi pline de renun tare la sine pentru a-i salva pe cei pierdu ti, s i mul ti dintre cei care au r at acit departe de turm a se vor ntoarce spre a-L urma pe Marele P astor. Australian Signs of the Times, Supliment, 26 ianuarie 1903 Protec tia divin a Cu toate c a lupta este nentrerupt a, nimeni nu este l asat s a lupte singur. ngerii i ajut as i i ocrotesc pe cei care umbl a smeri ti naintea lui Dumnezeu. Niciodat a, Domnul nostru nu-i va tr ada pe aceia care se ncred n El. Atunci cnd copiii S ai se apropie de El pentru a n ajutorul lor, cu mil ocroti ti de cel r au, Domnul nal ta as i dragoste,

172

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

un steag mpotriva vr ajma sului. Nu v a atinge ti de ei, zice El, c aci sunt ai Mei. I-am s apat pe palmele Mele. Profe ti s i regi, 571. Cerul este foarte aproape de aceia care sufer a din pricina neprih anirii. Hristos si identic a interesele cu interesele poporului S au credincios. El sufer a n persoana sn tilor S ai, s i tot ce i atinge pe ale sii S ai l atinge s i pe El. Puterea care este gata s a elibereze din v at amare zic a sau necaz este aproape pentru a salva de un r au s i mai mare, f acnd posibil ca slujitorul lui Dumnezeu s a- si p astreze integritatea n toate mprejur arile s i s a biruiasc a prin har divin. Idem, 545. Uneori, se pare c a Domnul a uitat primejdiile bisericii Sale s i insultele aduse de vr ajma si. Dar Dumnezeu nu a uitat. Nimic n lume nu este att de scump inimii Sale ca biserica Sa. Nu este voia Lui ca procedeele omene sti s a-i denatureze m arturia. El nu las a poporul S au s a e biruit de ispitele lui Satana. El i va pedepsi pe aceia care l reprezint a gre sit, dar va ndur ator cu to ti aceia care se poc aiesc [167] sincer. Idem, 590.

Capitolul 15 Colectele seceri sului


Problema dicil a De ani de zile st a n fa ta noastr a o problem a dicil a: Cum putem aduna fonduri corespunz atoare pentru sus tinerea misiunilor pe care Domnul a mers naintea noastr a s a le deschid a? Citim n mod l amurit porunca Evangheliei, iar centrele misionare att n teritoriile din patrie, ct s i din str ain atate, si prezint a nevoile. Instruc tiunile, da chiar descoperirile directe ale Providen tei, se unesc pentru a ne ndemna s a facem repede lucrarea care a steapt a s a e f acut a. Testimonies for the Church 9, 114. Un plan plin de succes Unul dintre planurile noi de a ajunge la cei necredincio si este campania colectelor seceri sului pentru sus tinerea centrelor misionare. n ultimii c tiva ani, n multe locuri, acest plan s-a dovedit a avea succes, aducndu-le binecuvntare multora s i sporind intr arile de mijloace nanciare n trezoreria centrelor misionare. Pe m asur a rile ce s-au familiarizat cu progresul soliei ngerului al treilea n ta p agne, simpatia celor ce nu sunt de credin ta noastr a a fost strnit a, iar unii au c autat s a nve te mai mult din adev arul care are o asemenea putere de a schimba inimile s i vie tile. B arba ti s i femei din toate categoriile sociale au fost sensibiliza ti, s i Numele lui Dumnezeu a fost sl avit. MS., Consecrated Efforts to Reach Unbelievers, 5 iunie, 1914 Unii se pot ntreba dac a este corect s a e primite daruri de la necredincio si. Ace sti oameni s a se ntrebe: Cine este adev aratul proprietar al lumii noastre? Cui i apar tin casele s i p amnturile s i comorile de aur s i de argint? Dumnezeu are bog a tii mbel sugate n lumea noastr as i El s i-a pus bunurile n minile tuturor, att ale celor ascult atori, ct s i ale celor neascult atori. El este gata s a impresioneze inima unor oameni lume sti, s i chiar idolatri, pentru a d arui din bel sugul lor n scopul sus tinerii lucr arii Sale, s i Dumnezeu va face acest 173

174

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

lucru, ndat a ce poporul S au va s ti cum s a-i abordeze cu n telepciune pe astfel de oameni s i cum s a le atrag a aten tia spre privilegiul pe care l au. Dac a nevoile lucr arii Domnului le-ar fost prezentate ntr-o lumin a corespunz atoare acelora care de tin mijloace nanciare , ace [168] s i inuen ta sti oameni ar putut s a fac a mult pentru naintarea cauzei adev arului prezent. Poporul lui Dumnezeu a pierdut multe privilegii de care ar putut benecia, dac a nu ar ales s a stea pe de lume. The Southern Watchman, 15 o pozi tie independent a fa ta martie 1904 Domnul nc a mai impresioneaz a inima regilor s i a conduc atorilor spre a n favoarea poporului S au. Cei care lucreaz a pentru El trebuie s a se foloseasc a de ajutorul pe care Dumnezeu i ndeamn a pe oameni s a-l acorde pentru naintarea cauzei Sale. Persoanele prin intermediul c arora vin aceste daruri pot s a deschid a c ai prin care ri ntunecate. Poate c lumina adev arului s a le e vestit a multor ta a de lucrarea lui Dumnezeu, ace sti oameni nu au nici o simpatie fa ta n Domnul Hristos, nici o cunoa nici o credin ta stere a Cuvntului S au, dar darurile lor nu trebuie s a e refuzate din acest motiv. Ibidem Domnul a pus bunurile Sale att n minile celor necredincio si, ct s i n minile celor credincio si, s i to ti i pot napoia ce i apar tine Lui, n scopul ndeplinirii lucr arii care trebuie s a e f acut a pentru lumea c azut a. Atta vreme ct ne a am n lumea aceasta, atta vreme ct Duhul lui Dumnezeu lupt a cu inima oamenilor, trebuie s a primim s i s a oferim favoruri. Noi trebuie s a-i vestim lumii lumina adev arului, a sa cum este ea descoperit a n Sntele Scripturi, s i s a primim de la cei din lume lucrurile pe care, impresiona ti de Dumnezeu, le ofer a pentru cauza Sa. The Southern Watchman, 15 martie 1904 De si acum aproape totul se a a n proprietatea oamenilor nelegiui ti, totu si ntreaga lume cu bog a tiile s i comorile ei i apar tinelui Dumnezeu. Al Meu este p amntul cu tot ce este pe el. Al Meu este argintul s i al Meu este aurul, zice Domnul o stirilor. C aci ale Mele sunt toate dobitoacele p adurilor, toate arele mun tilor cu miile lor. Eu cunosc toate p as arile de pe mun ti s i tot ce se mi sc a pe cmp este al Meu. Dac a Mi-ar foame, nu ti-a s spune tie, c aci a Mea este lumea s i tot ce cuprinde ea. Oh, dac a cre stinii ar putea n telege ct mai deplin c a, de si cultiv a principii corecte, este privilegiul s i datoria lor s a benecieze de ecare ocazie trimis a de Cer pentru naintarea [169] mp ar a tiei lui Dumnezeu n lumea aceasta. Ibidem

Colectele seceri sului

175

Mustr arile adresate lucr atorilor Tuturor celor care sunt pe punctul de a ncepe o lucrare misionar a special a, avnd cererea preg atit a spre a o nainta n campania colectelor pentru seceri s, a s dori s a le spun: Fi ti srguincio si n eforturile voastre. Tr ai ti sub c al auzirea Duhului Sfnt. Ad auga ti zi de zi la experien ta voastr a cre stin a. Cei ce au o aptitudine deosebit a s a lucreze pentru cei necredincio si, care se a a att n locurile nalte, suetele care pier. ct s i n cele umile ale vie tii. C auta ti cu st aruin ta Oh, gndi ti-v a la dorin ta nespus a a lui Hristos de a-i readuce n staulul S au pe cei care s-au r at acit! Veghea ti asupra suetelor, ca unii care trebuie s a dea o socoteal a. n lucrarea voastr a misionar a din biseric as i din vecin atate, face ti ca lumina voastr a s a str aluceasc a prin raze a sa de limpezi s i de puternice, nct nimeni s a nu se poat a ridica s a v a judece s i s a zic a: De ce nu mi-ai vorbit despre adev arul acesta? De ce nu te-a interesat de suetul meu? Prin urmare, s a m srguincio si n ce prive ste r aspndirea literaturii care a fost preg atit a cu aten tie pentru a folosit a n mijlocul celor ce nu mp art as esc credin ta noastr a. S a folosim la maximum ecare ocazie de a atrage aten tia celor necredincio si. S a punem literatura n ecare mn a care dore ste s a o primeasc a. S a ne consacr am pentru vestirea soliei: Preg ati ti n pustie calea Domnului, netezi ti n locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru! MS., Consecrated Efforts to Reach Unbelievers, 5 iunie 1914 Condi tiile pentru succes n aplicarea oric arui plan care poate adus la ndeplinire pentru a le prezenta altora o cunoa stere a adev arului prezent s i a lucr arilor Providen tiale, minunate, legate de naintarea cauzei lui Dumnezeu, mai nti trebuie s a ne consacr am pe noi n sine pe deplin Aceluia al m. De asemenea, s c arui Nume dorim s a-L n al ta a ne rug am st aruitor pentru cei pe care ne gndim s a-i vizit am, aducndu-i naintea lui vie. Domnul s Dumnezeu, unul cte unul, cu o credin ta tie gndurile s i planurile omului s i ct de u sor ne poate modela! El s tie cum poate supune Duhului S au, asemenea unui foc, inima aspr a! Cum poate El s a umple suetul cu iubire s i duio sie! Cum poate El s a ne dea darurile Duhului S au Sfnt s i s a ne preg ateasc a s a mergem s a lucr am

176

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

pentru suete! MS., Consecrated Efforts to Reach Unbelievers, [170] 5 iunie 1914 Lucrarea Domnului ar putea s a benecieze de favoruri mult mai mari dect o face n prezent, dac a i-am aborda pe oameni cu n telepciune, f acndu-le cunoscut a lucrarea s i oferindu-le posibilitatea de a face acele lucruri pe care avem privilegiul de a-i convinge s a le fac a pentru naintarea ei. Dac a noi, n calitate de slujitori ai lui Dumnezeu, am urma o cale n teleapt as i prev az atoare, mna Sa binevoitoare ne-ar face s a prosper am n toate eforturile noastre. The Southern Watchman, 15 martie 1904 Dac a to ti cei care sunt angaja ti n lucrarea Domnului ar n telege ct de multe lucruri depind de credincio sia lor s i de spiritul lor n telept de prevedere, eforturile lor ar nso tite de o prosperitate cu mult mai mare. Din cauza re tinerii s i a selii, adesea nu am reu sit s a ob tinem ce am avut dreptul s a primim de la cei care de tin autoritatea. Cnd vom gata s a facem tot ce putem s i ne vom aduce la ndeplinire partea noastr a, Dumnezeu va lucra pentru noi. Ibidem Misiunea intern as i misiunea din str ain atate Lucrarea misionar a intern a va mult mai dezvoltat a n toate un spirit mai darnic, mai plin privin tele, atunci cnd se d a pe fa ta de lep adare de sine s i mai plin de jertre de sine pentru prosperitatea misiunilor externe, deoarece prosperitatea lucr arii din patrie depinde n mare m asur a, sub binecuvntarea lui Dumnezeu, de re rile ndep zultatul inuen tei lucr arii evanghelice s avr site n ta artate. Numai cnd lucr am activ la mplinirea nevoilor cauzei lui Dumnezeu aducem suetele noastre n leg atur a cu Izvorul a toat a puterea. Testimonies for the Church 6, 27. Un om de afaceri american, care era un cre stin zelos, ntr-o conversa tie avut a cu un conlucr ator, spunea c a el lucreaz a pentru Hristos dou azeci s i patru de ore pe zi. n toate leg aturile mele de afaceri, spunea el, m a str aduiesc s a-L reprezint pe Domnul meu. Cnd am prilejul, caut s a-i c stig pe al tii la El. Toat a ziua lucrez pentru Hristos. Iar noaptea, n timp ce dorm, am pe cineva care lucreaz a pentru El n China. Pentru a da l amuriri, a ad augat: n tinere te, m a hot arsem s a merg ca misionar printre p agni. Dar, la moartea tat alui meu, a

Colectele seceri sului

177

trebuit s a preiau afacerile lui, pentru ca s a ntre tin familia. Acum, n loc s a merg eu nsumi, ntre tin un misionar. n ora sul cutare, n provincia cutare a Chinei, se g ase ste lucr atorul meu. A sa c a, s i atunci [171] cnd dorm, prin reprezentantul meu, nc a lucrez pentru Hristos. Oare nu exist a adventi sti de ziua a s aptea care s a fac a la fel? n loc s a tin a predicatorii la lucru pentru comunit a tile care cunosc deja adev arul, membrii bisericilor ar trebui s a spun a acestor lucr atori: Duce ti-v as i lucra ti pentru suetele care pier n ntuneric. Noi singuri ne vom ngriji de ndeplinirea slujbelor n comunitate. Noi vom tine adun arile s i, r amnnd n Hristos, vom men tine via ta spiritual a. Noi vom lucra pentru suetele care sunt n jurul nostru, vom n al ta rug aciuni s i vom transmite darurile noastre pentru a-i sus tine pe lucr atori n cmpurile mai nevoia se s i mai lipsite. Idem, 6, 29,30. Un exemplu vrednic de urmat Cnd a pus cele dou a parale n tezaurul Domnului, v aduva s arac a s tia pu tin cu privire la fapta sa. ns a exemplul ei de sacriciu de sine a ac tionat asupra a mii de inimi n ecare tar as i n ecare veac. El a adus n tezaurul lui Dumnezeu daruri de la cei de sus s i de la cei de jos, de la boga ti s i de la s araci, a ajutat la sus tinerea de misiuni, la nin tarea de spitale, la hr anirea celor amnzi, la mbr acarea celor goi, la vindecarea celor bolnavi s i la predicarea Evangheliei celor s araci. Mul ti oameni au fost binecuvnta ti prin fapta ei neegoist a, s i n ziua cea mare a lui Dumnezeu, i se va ng adui s a vad a rezultatele multiple ale inuen tei gestului ei. Testimonies for the Church 6, 310. turi din via nv a ta ta lui Neemia n anii trecu ti, am vorbit n favoarea planului de a le prezenta prietenilor s i vecinilor no stri lucrarea misionar a pe care o ndeplinim s i dezvoltarea ei s i am f acut referire la exemplul lui Neemia. Iar acum, doresc s a-i ndemn pe fra tii s i surorile noastre s a studieze din nou experien ta acestui om al rug aciunii, al credin tei s i al unei gndiri s an atoase, care a ndr aznit s a-i cear a prietenului s au, mp aratul Artaxerxe, ajutorul pentru progresul intereselor cauzei lui Dumnezeu. MS., Consecrated Efforts to Reach Unbelievers, 5 iunie 1914 Bani solicita ti de la cei care sunt n stare s a ofere Oamenii rug aciunii trebuie s a e ni ste oameni de ac tiune. Cei care sunt gata s a ac tioneze vor g asi c aile s i mijloacele de lucru. Neemia nu s-a

178

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

bazat pe incertitudini. El a cerut banii de care avea nevoie de la cei care erau n stare s a-i ofere. The Southern Watchman, 15 martie [172] 1904 Curajul pentru misiune vine prin putere divin a Neemia s i n fa primul era un slujitor dintr-un neam Artaxerxe au stat fa ta ta asuprit, cel alalt era monarhul unui imperiu mondial. Dar, distan ta moral a care i separa era innit mai mare dect deosebirea de rang. Neemia se conformase invita tiei mp aratului mp ara tilor: Dac a vor c auta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine. Rug aciunea t acut a pe care o n al tase spre ceruri era aceea si pe care o adresase de multe s apt amni, ca Dumnezeu s a fac a n a sa fel nct cererea lui s a primeasc a r aspuns favorabil. Iar acum, ncurajndu-se cu gndul c a avea un Prieten atot stiutor s i atotputernic, care lucra pentru el, omul lui Dumnezeu i-a f acut cunoscut a mp aratului dorin ta de a eliberat pentru un timp din postul s au de la curte, precum s i de a primi autoriza tia s a construiasc a d arm aturile Ierusalimul s i s a-l fac a din nou o cetate puternic as i bine ap arat a. De aceast a cerere depindeau rezultate cruciale pentru cetatea iudaic as i pentru na tiune. Si mp aratul mia dat aceste scrisori, c aci mna cea bun a a Dumnezeului meu era peste mine. The Southern Watchman, 8 martie 1904. Ob tinerea aprob arilor ociale Deoarece solicitarea [lui Neemia] fusese tratat a a sa de favorabil de mp arat, el a fost ncurajat s a cear a ajutorul de care avea nevoie spre a- si aduce la ndeplinire planurile. Pentru a-i conferi misiunii sale demnitate s i autoritate, precum s i pentru a- si asigura protec tia n timpul c al atoriei, el a cerut o escort a militar a. El a ob tinut scrisori mp ar ate sti, adresate guvernatorilor provinciilor de dincolo de Eufrat, teritoriul prin care trebuia s a treac a n drum spre Iudeea, s i, de asemenea, a ob tinut o scrisoare adresat a supraveghetorului p adurilor regale din mun tii Libanului, n care i se poruncea s a asigure tot lemnul necesar pentru zidul Ierusalimului s i pentru cl adirile pe care Neemia s i-a propus s a le construiasc a. Ca s a nu poat a nici un prilej de nemul tumire cu privire la faptul c as i-ar dep as it mputernicirea, Neemia a avut grij a ca autoriza tiile s i privilegiile care i-au fost acordate s a e denite cu claritate. Idem, 15 martie 1904. Scrisorile mp ar ate sti, adresate guvernatorilor provinciilor aate de-a lungul drumului s au, i-au asigurat lui Neemia o primire onora-

Colectele seceri sului

179

bil as i un ajutor prompt. Nici un vr ajma s nu a ndr aznit s a-l supere pe omul de stat care era p azit de armata mp aratului persan s i tratat [173] de conduc atorii provinciilor cu o considera tie deosebit a. C al atoria lui Neemia a fost sigur as i prielnic a. Idem, 12 martie 1904. ntmpinarea piedicilor Cu toate acestea, sosirea lui la Ierusalim, nso tit de o gard a militar a, care ar ata c a venise cu o misiune important a, a strnit gelozia s i ura vr ajma silor lui Israel. Triburile p agne stabilite lng a Ierusalim si ng aduiser a s a- si manifeste vr ajm as ia mpotriva iudeilor, adresndu-le toate insultele s i ofensele pe care ndr azneau s a le ndrepte contra lor. Cei mai nver suna ti n aceast a ac tiune rea erau anumi ti conduc atori ai ctorva triburi, Sanbalat horonitul, Tobia amonitul s i Ghe sem arabul, s i, din acel moment, ace sti conduc atori au urm arit cu gelozie ac tiunile lui Neemia s i s-au str aduit s a-i ncurce planurile s i s a-l mpiedice n lucrarea lui cu toate mijloacele de care dispuneau. The Southern Watchman, 22 martie 1904. Ei au ncercat s a provoace dezbinare ntre lucr atori, sugerndu-le ndoieli s i strnind nencrederea n succesul lor. De asemenea, au ridiculizat eforturile constructorilor, declarnd c a ntreprinderea lor este imposibil as i prezicndu-le o nereu sit a ru sinoas a n curnd, constructorii de pe ziduri au fost deranja ti de o mpotrivire mai activ a. Ei au fost nevoi ti s a vegheze f ar a ncetare asupra comploturilor adversarilor lor neobosi ti. Trimi sii vr ajma sului s-au str aduit s a le distrug a curajul, r aspndind zvonuri false. Prin diferite pretexte, au uneltit s a-l atrag a pe Neemia n capcanele lor, iar ni ste iudei cu inima pref acut a s-au g asit ndat a pentru a-i ajuta n ac tiunea lor tr ad atoare Trimi sii vr ajma sului, pref acndu-se a prieteno si, s-au amestecat printre constructori, sugerndu-le schimb ari n plan s i c autnd, pe diferite c ai, s a abat a aten tia lucr atorilor pentru a provoca ncurc aturi s i confuzie s i pentru a strni suspiciune s i nencredere. Idem, 12 aprilie 1904. Unele piedici cu care se confrunt a conduc atorii din zilele noastre Experien ta lui Neemia se repet a n istoria poporului lui Dumnezeu din timpul nostru. Cei care lucreaz a pentru cauza adev arului vor descoperi c a nu- si pot ndeplini lucrarea f ar a a strni furia vr ajma silor lor. De si au fost chema ti de Dumnezeu n lucrarea n care sunt angaja ti, iar calea lor este aprobat a de El, ei nu pot s a evite repro sul s i batjocura. Ei vor acuza ti ca ind ni ste vis atori, [174]

180

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

nestatornici, pref acu ti, ipocri ti pe scurt, tot ce se va potrivi cu scopul vr ajma silor lor. Lucrurile cele mai snte vor reprezentate ntr-o lumin a ridicol a pentru a-i amuza pe cei neevlavio si. Pu tin sarcasm s i o gndire redus a, unite cu invidia, gelozia, necuviin ta s i ura sunt suciente pentru a strni rsul batjocoritorilor lume sti. Iar ace sti m asc arici nfumura ti si dezvolt a ingeniozitatea unul altuia s i se ncurajeaz a unul pe altul n lucrarea lor blasfematoare. Dispre tul s i batjocura sunt ntr-adev ar dureroase pentru rea omeneasc a, dar trebuie s a e suportate de to ti cei care i sunt loiali lui Dumnezeu. Strategia lui Satana este s a abat a suetele de la mplinirea lucr arii pe care Domnul le-a ncredin tat-o. The Southern Watchman, 12 aprilie 1904. Regruparea lucr atorilor descuraja ti n tain as i n lini ste, Neemia a f acut nconjurul zidurilor. El declar a: Dreg atorii nu s tiau unde fusesem s i ce f aceam. Pn a n clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, nici preo tilor, nici mai marilor, nici dreg atorilor, nici vreunuia dintre cei ce vedeau de treburi. n aceast a cercetare dureroas a, Neemia nu a dorit s a le atrag a aten tia nici prietenilor, nici du smanilor, ca s a nu e creat a agita tie, iar zvonurile r aspndite s a poat a nfrnte, sau cel pu tin s a nu mpiedice lucrarea sa. El s i-a dedicat rug aciunii timpul r amas din noapte, iar diminea ta trebuia s a fac a un efort serios pentru a-i sensibiliza s i pentru a-i uni pe concet a tenii lui descuraja ti s i dezbina ti. Idem, 22 martie 1904. rii li De si avea o ns arcinare mp ar ateasc a, prin care locuitorilor ta se cerea s a coopereze cu el n reconstruirea zidurilor cet a tii, Neemia a ales s a nu depind a de simpla exercitare a autorit a tii. El a c autat n schimb s a c stige ncrederea s i simpatia oamenilor, s tiind bine c a unirea inimilor s i a minilor era esen tial a pentru a avea succes n marea lucrare pe care o ncepuse. A doua zi, cnd a convocat poporul, el le-a prezentat oamenilor energiile lor latente s argumente menite s a readuc a la via ta i s a-i uneasc a n timp ce le prezenta ntreaga situa tie, ar atndu-le c a este sus tinut att de autoritatea mp aratului persan, ct s i de Dumnezeul [175] lui Israel, Neemia i-a ntrebat pe oameni direct dac a vor s a benecieze de aceast a ocazie favorabil as i s a i se al ature pentru a construi zidul. Apelul lui a mers direct la inima lor, iar manifestarea favorii de ei i-a f Cerului fa ta acut s a se ru sineze de frica lor. Cu un curaj

Colectele seceri sului

181

nou, au strigat cu un singur glas: S a ne scul am s i s a zidim! The Southern Watchman, 29 martie 1904. Energia sfnt as i speran ta nalt a ale lui Neemia le-au fost transmise oamenilor. Cnd s-au l asat cuprin si de spiritul lui, ei s-au ridicat pentru un timp la nivelul moral al conduc atorului lor. Fiecare, n sfera lui, era un fel de Neemia s i ecare l nt area s i l ncuraja pe fratele lui n lucrare. Ibidem Preo tii lui Israel, printre primii dispu si s a r aspund a Printre primii dispu si s a mp art as easc a spiritul de zel s i seriozitatea lui n care se Neemia, au fost preo tii lui Israel. Din pozi tia de inuen ta aau, ace sti oameni puteau s a fac a mult e pentru a mpiedica, e pentru a face s a nainteze lucrarea. Cooperarea lor imediat a, manifestat a nc a de la nceput, a contribuit mult la succesul lucr arii. Tot a sa trebuie s a e n ecare ntreprindere sfnt a. Cei care se a a n s pozi tii de inuen ta i responsabilitate n biseric a trebuie s a e primii n lucrarea lui Dumnezeu. Dac a ei ac tioneaz a cu re tinere, al tii nu vor ac tiona deloc. Dar zelul lor i va strni pe mul ti. Cnd lumina lor arde str alucitor, o mie de tor te se vor aprinde din ac ar a. Idem, 5 aprilie 1904. Neemia ca organizator Inimile tuturor erau unite s i nsue tite de patriotism s i de activitate voioas a. Oamenii capabili s i au organizat diferite categorii de cet cu inuen ta a teni n grupe, ecare conduc ator considerndu-se r aspunz ator pentru construirea unei anumite p ar ti din zid. Grupele harnice, lucrnd armonios pe zidurile d armate ale Ierusalimului, erau o priveli ste pl acut a pentru Dumnezeu s i pentru ngeri, iar zgomotul instrumentelor de lucru, care se auzeau de diminea ta devreme s i pn a se iveau stelele, era un sunet voios. Ibidem a ce lucraDemonstrarea adev aratei conduceri Acum, dup rea era nceput a cu adev arat, zelul s i energia lui Neemia au r a- [176] neobosit mas neab atute. El supraveghea lucrarea cu o vigilen ta a, ndrumndu-i pe lucr atori, observnd orice piedic as i ocupnduse de ecare situa tie urgent a. Inuen ta lui era sim tit a continuu pe ntreaga ntindere a celor trei mile de zid. El i ncuraja pe cei tem atori, adresndu-le cuvinte potrivite, i aprecia pe cei harnici, sau i ndemna pe cei lene si. De asemenea, veghea cu un ochi de vultur asupra mi sc arilor vr ajma silor lor, care, uneori, se adunau la o s oarecare distan ta i ncepeau conversa tii intense, ca s i cnd ar

182

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

complotat s a le fac a r au, apoi se apropiau de lucr atori, ncercnd s a le abat a aten tia s i s a-i mpiedice s a lucreze. n timp ce ochii ec arui lucr ator erau ndrepta ti spre Neemia, gata s a se supun a celui mai mic semnal, ochii s i inima sa erau ndrepta ti spre Dumnezeu, Marele Supraveghetor al ntregii lucr ari, Cel care a pus n inima slujitorului S au gndul de a construi. Pe m asur a ce credin ta s i curajul se nt areau n inima lui, Neemia exclama, iar cuvintele lui, repetate ca un ecou, f aceau s a tresalte inima lucr atorilor de-a lungul zidului: Dumnezeul cerurilor ne va da izbnda! The Southern Watchman, 5 aprilie, 1904. Neemia s i tovar as ii lui nu s-au dat napoi de la greut a ti s i nici nu s-au ferit de o slujire plin a de ncerc ari. Ei nu se dezbr acau nici ziua, nici noaptea, nici m acar n timpul scurt dedicat somnului s i nici m acar nu- si l asau la o parte armele. Si nu ne-am dezbr acat de haine, nici eu, nici fra tii mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de straj a, care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la ap a. Idem, 26 aprilie 1904. Inuen te potrivnice n orice mi scare religioas a Majoritatea frunta silor s i a conduc atorilor lui Israel s i-au preluat ndatoririle cu noble te, dar au fost c tiva, frunta sii tecoi ti, care nu s-au pus n slujba Domnului lor. Constructorii credincio si sunt men tiona ti cu onoare n cartea lui Dumnezeu, dar memoria acestor slujitori lene si este marcat a de ru sine s i transmis a mai departe ca o avertizare pentru toate genera tiile viitoare. n ecare mi scare religioas a, exist a unii care, de si nu pot con[177] trazice lucrarea lui Dumnezeu, se vor tine departe, refuznd s a fac a orice efort pentru naintarea ei. Cu toate acestea, n ac tiunile care promoveaz a interesele lor egoiste, ace sti oameni sunt adesea lucr atorii cei mai activi s i mai energici. Este bine s a ne aducem aminte de raportul p astrat n ceruri, cartea lui Dumnezeu, n care sunt scrise toate motivele s i cuvintele noastre acea carte n care nu se a a nici o omitere, nici o gre seal as i dup a care vom judeca ti. Fiecare neglijare a unei ocazii de a-I sluji lui Dumnezeu va raportat a cu s credincio sie s i ecare fapt a de credin ta i iubire, orict de umil a ar , va p astrat a pentru amintirea ve snic a. The Southern Watchman, 5 aprilie 1904.

Colectele seceri sului

183

Nevoia de Neemia moderni n biserica din zilele noastre este nevoie de oameni ca Neemia, nu doar de oameni care pot s a predice s i s a se roage, ci de oameni ale c aror rug aciuni s i predici sunt nt arite de un scop ferm s i arz ator. Calea urmat a de acest patriot evreu n realizarea planurilor lui trebuie s a e adoptat as i azi de pastori s i de conduc atori. Dup a ce s i-au alc atuit planurile, ei trebuie s a se nf a ti seze naintea bisericii n a sa fel nct s a c stige interesul s i cooperarea. Oamenii trebuie s a n teleag a planurile, s a ia parte la lucrare s i s a aib a un interes personal pentru progresul ei. Succesul care a nso tit eforturile lui Neemia arat a ce vor realiza rug aciunea, credin ta s i ac tiunea energic a s i n teleapt a. Spiritul manifestat de conduc ator va reectat de oameni ntr-o mare m asur a. Dac a acei conduc atori, care pretind a crede adev arurile solemne s i importante ce urmeaz a s a pun a la ncercare lumea n timpul acesta, nu manifest a nici un zel arz ator pentru preg atirea unui popor care s a reziste n ziua lui Dumnezeu, trebuie s a ne a stept am ca biserica s a e neglijent a, nep as atoare s i [178] iubitoare de pl aceri. Idem, 29 martie 1904.

Capitolul 16 Mi scarea de extindere a bisericii


Planul divin Nu e planul lui Dumnezeu ca poporul S au s a ntemeieze colonii, sau s a se stabileasc a la un loc, n centre mari. Ucenicii lui Hristos sunt reprezentan tii Lui pe p amnt s i Dumnezeu inten tioneaz a ca ei s a e r aspndi ti prin toat a tara, prin trguri, ora se s i sate, ca lumini n mijlocul ntunericului lumii. Testimonies for the Church 8, 244. Planul de colonizare sau de mutare din diferite localit a ti, unde , s exist a doar pu tin a putere sau inuen ta i concentrarea inuen tei multora ntr-o singur a localitate nseamn a a ndep arta lumina din locurile n care Dumnezeu dorea ca ea s a str aluceasc a. Idem, 2, 633. Dac a biserica lui Hristos ar ndeplinit obiectivul avut n vedere de Domnul nostru, lumina ar str alucit peste to ti cei care se a a nc a n ntuneric, n tinutul mor tii s i al umbrelor ei. n loc de a se grupa n comunit a ti sociale nchise, evitnd astfel s a- si ndeplineasc a responsabilitatea s i s a poarte crucea, membrii bisericii ar trebuit s a rile, l se r aspndeasc a n toate ta asnd ca lumina lui Hristos s a str aluceasc a prin ei s i lucrnd asemenea Lui pentru mntuirea oamenilor. Dac a ar procedat n acest fel, Evanghelia aceasta a mp ar a tiei ar fost dus a cu rapiditate n toat a lumea. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 42, 43. Fra ti s i surori, de ce sta ti nep as atori n preajma bisericilor? Cerceta ti parabola oii pierdute s i merge ti ca ni ste p astori adev ara ti, n c autarea celor pierdu ti n pustia p acatului. Salva ti-i pe cei care pier. The Review and Herald, 12 decembrie 1893. Membrii laici ai comunit a tilor noastre pot s avr si o lucrare pe care pn a acum abia dac a au nceput-o. Nimeni nu ar trebui s a se mute n alte locuri numai de dragul unor foloase lume sti, dar, acolo unde se deschide posibilitatea de a- si c stiga existen ta, s a mearg a familii bine ntemeiate n adev ar, una sau dou a familii la un loc, pentru a lucra ca misionari. Ace sti credincio si ar trebui s a simt a iubire pentru suete s i responsabilitatea de a lucra pentru ele s i s a 184

Mi scarea de extindere a bisericii

185

studieze cum s a le aduc a la adev ar. Ei pot s a distribuie publica tiile noastre, s a tin a adun ari n casele lor, s a se mprieteneasc a cu vecinii [179] s i s a-i invite s a vin a la adun arile acestea. n felul acesta, ei pot face ca lumina lor s a str aluceasc a prin fapte bune. Testimonies for the Church 8, 245. Fra tii care doresc s a- si schimbe re sedin ta, care au n vedere slava lui Dumnezeu s i simt c a asupra lor zace r aspunderea individual a de a le face altora bine, de a salva suete pentru care Hristos nu Si-a cru tat via ta, ar trebui s a se mute n ora se s i sate unde exist a doar pu tin a lumin a sau deloc s i unde pot de un real folos s i binecuvntare pentru al tii cu lucrarea s i experien ta lor. Este de dorit ca misionarii s a se duc a n ora se s i sate s i s a nal te steagul adev arului, pentru ca Dumnezeu s a poat a avea martori de-ai Lui, r aspndi ti peste tot n tar a, pentru ca lumina adev arului s a poat a p atrunde acolo unde pn a acum n-a ajuns, iar stindardul adev arului s a e n al tat acolo unde nc a nu este cunoscut. Idem, 2, 115. Nimic nu va trezi un zel plin de jertre de sine, nu va l argi s i nt ari caracterul ntr-o a sa m asur a ca angajarea n lucrarea pentru al tii. Mul ti dintre cei ce m arturisesc c a sunt cre stini, c autnd leg aturi n cadrul bisericii, se gndesc numai la ei n si si. Ei doresc s a se bucure de tov ar as ie n snul bisericii s i de grij a pastoral a. Devin membri ai unor biserici mari s i prospere s i se mul tumesc s a fac a pu tin pentru al tii. n acest fel, ei si r apesc cele mai pre tioase binecuvnt ari. Mul ti ar avea un mare c stig dac as i-ar sacrica prieteniile lor pl acute, care i conduc la comoditate. Ei trebuie s a mearg a acolo unde este nevoie de desc atu sarea energiei lor n lucrarea cre stin as i unde pot nv a ta s a poarte r aspunderi. Divina vindecare, 151. n America, exist a mii de locuri unde stindardul adev arului nu a fost ridicat niciodat as i unde propov aduirea adev arului nu a fost auzit a niciodat a. Trebuie s a mergem n aceste locuri. Mii de credincio si, care acum sunt ni ste inactivi religios, ar putut s a mearg a n cmpul gata pentru seceri s, iar ca rezultat, ei merg s chiop atnd pe calea spre ceruri, neind siguri dac a sunt cu adev arat cre stini. Ei au nevoie de o leg atur a vital a cu Isus Hristos. Dac a o vor avea, despre ei se va putea spune: Voi sunte ti ni ste mpreun a-lucr atori cu Dumnezeu. Multora vreau s a le spun: Voi a stepta ti ca altcineva s a v a duc a n vie s i s a v a pun a la lucru, sau s a aduc a via la voi, ca s a nu suporta ti nici o dicultate n munc a. Ve ti a stepta n zadar. Dac a [180]

186

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

v a ve ti ridica ochii, oriunde ve ti privi, ve ti vedea holdele coapte s i gata pentru seceri ss i ve ti g asi de lucru n apropiere s i n dep artare. Dar, c ti vor cei c arora Domnul Hristos le va spune la judecat a: Bine rob bun s i credincios? M a gndesc cum trebuie s a se simt a ngerii, cnd v ad sfr situl apropiindu-se, iar aceia care arm a c a au o cunoa stere a lui Dumnezeu s i a lui Isus Hristos, pe care L-a trimis El, se adun a n grupuri numeroase, ntemeiaz a colonii, particip a la adun ari s i sunt nemul tumi ti c a nu exist a suciente predici care s a le binecuvnteze suetul s i s a nt areasc a biserica, n timp ce ei nu fac realmente nimic De si perspectivele lor trec atoare, nanciare, nu toare prin mutarea n localit sunt a sa de promi ta a ti unde adev arul nu a fost propov aduit sau unde exist a doar o plpire de lumin a, totu si vor face aceea si lucrare pe care Domnul Isus a f acut-o prin prezentarea adev arului celor care nu-l cunosc? The General Conference Bulletin, 1893, 131. Vedem c a marea nevoie de lucrare misionar a n vederea vestirii rile str rile aate adev arului nu este prezent a doar n ta aine, ci s i n ta n apropierea noastr a. n jurul nostru, sunt ora se s i sate n care nu se face nici un efort pentru mntuirea oamenilor. De ce familiile care cunosc adev arul prezent nu se stabilesc n aceste ora se s i sate pentru , nu dup a ridica acolo stindardul lui Hristos, lucrnd cu umilin ta a voia lor, ci dup a voia lui Dumnezeu, spre a le duce lumina celor care nu o cunosc deloc? Cnd vor avea cu adev arat spiritul soliei, cei din biseric a si vor investi toate energiile n lucrarea de salvare a suetelor pentru care a murit Domnul Hristos. Ei vor merge n teritorii noi. Unii care nu sunt pastori hirotoni ti vor conlucr atori cu Dumnezeu, prin vizitarea bisericilor, ncercnd s a nt areasc a ce r amne s i este gata s a moar a. Vor exista membri laici care se vor muta n ora se s i sate s i n locuri aparent izolate, ca s a poat a face s a str aluceasc a pentru al tii lumina pe care le-a dat-o Dumnezeu. Unii dintre cei pe care i vor cunoa ste nu toare, dar singura vor p area a printre persoanele cele mai promi ta lor ntrebare pe care ar trebui s as i-o pun a este: Doresc ei s a ajung a n armonie cu Domnul Hristos? Doresc ei s a ajung a p arta si ai spiritului turi s S au, a sa nct inuen ta lor, prin nv a ta i prin exemplul personal, [181] s a prezinte frumuse tea Autorului adev arului s i al neprih anirii? n locurile unde adev arul nu este cunoscut, fra tii care sunt potrivi ti pentru aceast a lucrare ar putea s a nchirieze o sal a public a sau

Mi scarea de extindere a bisericii

187

un alt loc corespunz ator pentru adunare s i s a-i invite acolo pe to ti cei ce doresc. Apoi, s a-i nve te pe oameni adev arul. Ei nu trebuie s a predice, ci s a ia Biblia s i s a-L lase pe Dumnezeu s a vorbeasc a direct din Cuvntul S au. Dac a num arul ascult atorilor este mic, pot s a citeasc a un A sa a zis Domnul, f ar a mare parad a sau agita tie, doar s a citeasc as i s a explice adev arul simplu al Evangheliei, s a cnte s i s a se roage cu ei. The Review and Herald, 29 septembrie 1891. Exemplul lui Avraam N-a fost deloc u soar a ncercarea prin care a trecut Avraam, s i sacriciul ce se cerea din partea lui nu era nicidecum dintre cele mai mici. Erau leg aturi puternice care l legau de tara sa, de rudeniile s i familia sa. Dar el n-a ezitat s a asculte chemarea. El nu avea nici o ntrebare de pus n leg atur a cu tara f ag aduin tei, dac a solul era fertil s i clima s an atoas a, dac a tara avea locuri pl acute s i dac a i oferea posibilitatea s a strng a avere. Dumnezeu a vorbit, s i slujitorul S au trebuia s a asculte; locul cel mai fericit de pe p amnt pentru el era locul n care Dumnezeu voia ca el s a e. Sunt mul ti aceia care, asemenea lui Avraam, sunt pu si la prob a. Ei nu aud vocea lui Dumnezeu vorbindu-le n mod direct, din ceruri, turile Cuvntului S ci El i cheam a prin nv a ta au s i prin evenimentele providen tei Sale. Acestora poate c a li se cere s a p ar aseasc a leg aturile apropiate s i aduc atoare de folos, s a se despart a de rude s i s a porneasc a pe o cale ce pare a numai o cale a lep ad arii de sine, a greut a tilor s i sacriciului. Dumnezeu le-a rnduit o lucrare pe care lipsit s-o fac a; dar o via ta a de griji, cum s i inuen ta prietenilor s i a rudelor, i-a mpiedicat n dezvoltarea tr as aturilor de caracter esen tiale pentru mplinirea ei. El i-a chemat undeva departe de inuen ta s i ajutorul omenesc s i-i conduce s a simt a nevoia dup a ajutorul S au s i s a depind a numai de El, pentru ca El s a li se poat a descoperi. Cine este oare gata ca, la chemarea Providen tei, s a renun te la planurile la care tinea cu drag s i s a se despart a de leg aturile familiale? Cine este gata s a accepte noi r aspunderi s i s a p as easc a n cmpuri necunoscute de activitate, aducnd la ndeplinire lucrarea lui Dumnezeu cu hot arre s i inim a binevoitoare, socotind de dragul lui Hristos pagubele ca un c stig? Cel care va face astfel are credin ta lui Avraam s i va mp art as i cu el acea greutate ve snic a de slav a, cu [182]

188

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

care suferin tele din vremea de acum nu sunt vrednice s a e puse al aturi. Patriarhi s i profe ti, 126, 127. Ce faci tu aici? Depinde mult de activitatea nencetat a a acelora care sunt credincio si s i sinceri, s i, pentru motivul acesta, Satana face toate eforturile posibile pentru a z ad arnici planul divin pe care cel ascult ator l-ar putea aduce la ndeplinire. El i determin a pe unii s a piard a din vedere misiunea lor nalt as i sfnt as i s a se mul tumeasc a cu pl acerile acestei vie tii. El i determin a s a se a seze comod sau, de dragul avantajelor lume sti mai mari, s a se mute din locurile unde ar putea o putere spre bine. Pe al tii i face s a fug a descuraja ti de la datorie, din cauza mpotrivirii sau a persecu tiei. Dar to ti ace stia sunt privi ti de cer cu mil a duioas a. Fiec arui copil al lui Dumnezeu al c arui glas a fost adus la t acere de vr ajma sul suetului, i se adreseaz a ntrebarea: Ce faci tu aici? Te-am mputernicit s a mergi n toat a lumea s i s a predici Evanghelia, s a preg ate sti un popor pentru ziua Domnului. De ce e sti aici? Cine te-a trimis? Profe ti s i regi, 171, 172. ntrebarea care li se pune att familiilor, ct s i indivizilor este: Ce faci tu aici? n multe comunit a ti, sunt familii bine educate n adev arurile Cuvntului lui Dumnezeu, care ar putea l argi sfera lor mutndu-se n locurile n care este nevoie de slujirea pe care o pot da. Idem, 172. Chemarea adresat a familiilor cre stine Este nevoie de familii misionare care s a se stabileasc a n zone mai pu tin populate. Fermieri, oameni pricepu ti n afaceri, constructori s i to ti cei care sunt calica ti n diferite meserii s i ndeletniciri s a des teleneasc a p amntul, s a creeze locuri de munc a, s a- si construiasc as i pentru ei case modeste s i s a- si ajute vecinii. Divina vindecare, 194. Dumnezeu cheam a familii cre stine s a mearg a n localit a ti care sunt n ntuneric s i r at acire s i s a lucreze cu n telepciune s i st aruitor pentru Domnul. Se cere sacriciu de sine pentru a r aspunde la [183] aceast a chemare. n timp ce mul ti a steapt a ca orice obstacol s a e nl aturat, suete pier f ar a n adejde s i f ar a Dumnezeu, n lume. Mul ti,

Mi scarea de extindere a bisericii

189

foarte mul ti, de dragul unor foloase lume sti, de dragul acumul arii de cuno stin te s tiin tice, se aventureaz a n regiuni primejdioase s i ndur a greut a ti s i lipsuri. Unde sunt aceia care sunt gata s a fac a aceasta din dorin ta de a vorbi altora despre Mntuitorul? Unde sunt b arba tii s i femeile care se vor muta n regiuni care au nevoie de Evanghelie, pentru ca s a poat a ndrepta aten tia celor din ntuneric la Mntuitorul? Testimonies for the Church 9, 33. Sunt familii ntregi care ar putea misionari, angajndu-se n lucrare personal a, muncind pentru Domnul cu mini harnice s i creiere active, inventnd noi metode pentru succesul lucr arii Sale. Testimonies for the Church 9, 40. Dac a unele familii s-ar a seza n locurile ntunecate ale p amntului, unde oamenii sunt nv alui ti de confuzia spiritual a, s i ar l asa s a str aluceasc a prin membrii lor lumina vie tii lui Hristos, o mare lucrare s-ar putea face. Ei ar trebui s a nceap a lucrarea ntr-un mod lini stit s i f ar a a mpiedica ti cu ceva, f ar a a folosi bani din fondurile conferin tei, pn a cnd lucrarea s-ar dezvolta att de mult nct ei nu ar mai putea s a continue f ar a ajutorul unui pastor. Idem, 6, 442. Nevoia de gr adinari pricepu ti Preg ati ti lucr atori spre a merge la drumuri s i la garduri! Avem nevoie de gr adinari pricepu ti, care s a planteze pomi n diferite localit a ti s i s a le dea posibilit a ti avantajoase de a cre ste. Este datoria clar a a poporului lui Dumnezeu s a mearg a n regiunile ndep artate. S a e puse la lucru for te care s a defri seze terenuri noi, s a nin teze centre , oriunde se poate g noi de inuen ta asi ocazie favorabil a. Aduna ti lucr atori care au adev arat zel misionar s i trimite ti-i pentru a face cunoscut lumina s i cuno stin ta n apropiere s i n dep artare. Idem, 9, 118. Mul ti dintre membrii comunit a tilor noastre mari nu fac relativ nimic. Ei ar putea face o lucrare bun a, dac a, n loc de a se aduna ntr-un singur loc, s-ar r aspndi n locuri care nc a nu au fost atinse de adev ar. Pomii s adi ti prea des nu se dezvolt a bine. Ei sunt transplanta ti de gr adinar, pentru ca s a aib a spa tiu s a creasc as i s a nu se piperniceasc a s i s a se mboln aveasc a. Aceea si regul a se aplic a la comunit a tile [184] noastre mari. Mul ti dintre membri mor spiritual din lipsa acestei

190

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

lucr ari. Ei ajung boln avicio si s i incapabili s a lucreze. Dac a ar r as adi ti, ar avea spa tiu s a creasc a puternici s i viguro si. Idem, 8, 244. Asigurarea rezultatelor Dac a membrii laici ai bisericii se vor ridica s a fac a lucrarea pe care pot s a o fac a, pornind la lupt a pe propria cheltuial a, ecare urm arind s a vad a ct poate face mai mult n c stigarea de suete la Isus, i vom vedea pe mul ti care p ar asesc rndurile lui Satana pentru a sta sub steagul lui Hristos. Dac a poporul nostru va proceda dup a tur vom lumina dat a n aceste cteva cuvinte de nv a ta a, cu siguran ta vedea mntuirea lui Dumnezeu. Vor urma rede stept ari minunate. P ac ato sii vor converti ti s i multe suete vor ad augate la biseric a. Atunci cnd aducem inimile noastre n unire cu Hristos, Spiritul care S-a cobort peste ucenici n Ziua Cincizecimii Se va cobor s i peste noi. Testimonies for the Church 8, 246. Membrii bisericii noastre ar trebui s a simt a un adnc interes pentru misiunea intern as i extern a. Mari binecuvn-t ari vor veni asupra lor dac a fac eforturi pline de jertre de sine pentru a s adi adev arul n cmpuri noi. Banii investi ti n lucrarea aceasta vor aduce dobnzi bogate. Noii converti ti, bucurndu-se n lumina primit a din Cuvnt, la rndul lor, vor da din mijloacele lor pentru ca lumina adev arului s a e dus as i la al tii. Idem, 9, 49. n cmpurile n care condi tiile sunt att de v adit rele s i descurajatoare, nct mul ti lucr atori refuz a s a mearg a acolo, se pot realiza multe schimb ari remarcabile n bine prin str aduin tele membrilor laici jerttori de sine. Ace sti lucr atori umili vor realiza mult, deoarece ei depun eforturi r abd atoare s i st aruitoare, ntemeindu-se nu pe puterea omeneasc a, ci pe Dumnezeu, care le acord a favoarea Sa. M arimea binelui pe care-l realizeaz a ace sti lucr atori nu va niciodat a cunoscut a n lumea aceasta. Idem, 7, 22, 23. tur O nv a ta a din gre seala Israelului din vechime Cnd au intrat n Canaan, israeli tii n-au realizat planul lui Dumnezeu de a lua n st apnire ntreaga tar a. Dup a o cucerire par tial a, ei [185] s-au a sezat pentru a se bucura de rodul victoriilor lor. n necredin ta s i iubirea lor de tihn a, s-au ngr am adit n p ar tile cucerite pn a atunci,

Mi scarea de extindere a bisericii

191

n loc s a nainteze s i s a ocupe teritorii noi. n felul acesta, au nceput s a se ndep arteze de Dumnezeu. Prin faptul c a nu au ajuns s a reali pentru Dumnezeu s zeze scopul Lui, ei au f acut s a e cu neputin ta a de ei f mplineasc a fa ta ag aduin ta Lui de binecuvntare. ntreaga Nu face biserica de ast azi acela si lucru? Avnd n fa ta lume care duce lips a de Evanghelie, a sa-zi sii cre stini se ngr am adesc acolo unde pot s a se bucure de privilegiile Evangheliei. Ei nu simt nevoia de a ocupa teritorii noi, ducnd solia mntuirii n regiunile ndep artate. Ei refuz a s a mplineasc a ns arcinarea lui Hristos: Merge ti n toat a lumea s i predica ti Evanghelia la orice f aptur a. Sunt ei mai pu tin vinova ti dect era biserica iudeilor? Testimonies for [186] the Church 8, 119.

Capitolul 17 Lucrarea de ajutorare cre stin a


A merge pe urmele lui Hristos Mul ti cred c a ar un mare privilegiu s a viziteze locurile unde a tr ait Hristos pe p amnt, s a- si poarte pa sii pe unde a mers El s i s a priveasc a lacul pe malul c aruia i pl acea s a nve te, dealurile s i v aile asupra c arora adesea I se odihneau privirile. Dar nu este nevoie s a mergem la Nazareth, Capernaum sau Betania ca s a umbl am pe urmele lui Isus. Putem g asi urmele Lui lng a patul celui bolnav, n colibele s ar aciei, pe str azile prea aglomerate ale marilor ora se s i n tot locul unde inima omului are nevoie de mngiere. F acnd a sa cum a f acut Isus cnd era pe p amnt, vom merge pe urmele Lui. Hristos, Lumina lumii, 640. , pe care i ntlnea. Nu Isus c auta s a-i ajute pe to ti cei n suferin ta avea mul ti bani de dat. Dar, de multe ori, Se l asa nemncat ca s a-i ajute pe aceia care erau n mai mare lips a ca El. Fra tii Lui sim teau c a inuen ta Lui era cu totul deosebit a de a lor. El avea tact, a sa cum nici unul dintre ei nu avea s i cum nici nu doreau s a aib a. Cnd ei vorbeau aspru cu bie tii oameni nenoroci ti, Isus i c auta s i le spunea cuvinte de ncurajare. Celor care erau n nevoie, le d adea un pahar cu ap a rece sau le d adea n mod discret chiar hrana Lui. Alinndu-le suferin tele, adev arurile pe care le nv a ta erau unite cu fapte bune s i, n felul acesta, erau xate n minte. Hristos, Lumina lumii, 87. Garan tia primit a Urma sii lui Hristos trebuie s a lucreze ca El. Noi trebuie s a-i hr anim pe cei nfometa ti, s a-i mbr ac am pe cei goi, s a-i mngiem pe cei suferinzi s i ntrista ti. Trebuie s a-i ajut am pe cei dispera ti, s a le aducem n adejde celor dezn ad ajdui ti. Si cu noi se va mplini aceea si : Neprih f ag aduin ta anirea ta ti va merge nainte s i slava Domnului [187] te va nso ti Hristos, Lumina lumii, 350. Aceia care au fost angaja ti n aceast a lucrare cre stin a de ajutorare au f acut ce a dorit Dumnezeu s a se fac a, s i El a primit ostenelile 192

Lucrarea de ajutorare cre stin a

193

lor. Ce s-a f acut n privin ta aceasta este o lucrare cu care ecare adventist de ziua a s aptea ar trebui s a simpatizeze din toat a inima, s a o aprobe s i s a se apuce de ea cu rvn a. Neglijnd lucrarea aceasta, care se a a n grani tele propriului cmp de lucru, refuznd a purta poverile acestea, biserica sufer a o mare pierdere. Dac a biserica ar pornit s a fac a lucrarea aceasta a sa cum ar trebuit, ea ar fost mijlocul de salvare pentru multe suete. Testimonies for the Church 6, 295. Toate darurile Sale trebuie s a e folosite pentru binecuvntarea omenirii, pentru alinarea celor suferinzi s i ajutorarea celor nevoia si. Noi trebuie s a-i hr anim pe cei amnzi, s a-i mbr ac am pe cei goi, s a ngrijim de v aduve s i orfani, s a-i ncuraj am pe cei nec aji ti s i asupri ti. Dumnezeu nu a inten tionat niciodat a ca n lume s a se r aspndeasc a nenorocirea. El nu a inten tionat niciodat a ca vreun s om s a de tin a bog a tii din abunden ta i s a tr aiasc a n lux, n timp ce copiii altora plng de foame. Bunurile materiale care dep as esc nevoile concrete ale vie tii i sunt ncredin tate omului pentru a face bine s i pentru a binecuvnta omenirea. Domnul spune: Vinde ti ce ave ti s i da ti milostenie. Fi ti darnici, gata s a sim ti ti mpreun a cu al tii. Cnd dai o mas a, cheam a pe s araci, pe schilozi, pe s chiopi, pe orbi. Dezleag a lan turile r aut a tii, deznoad a leg aturile robiei, d a drumul celor asupri ti s i rupe orice fel de jug. mparte- ti pinea cu cel amnd s i adu n casa ta pe nenoroci tii f ar a ad apost. Dac a vezi pe un om gol, acopere-l. Satur a suetul lipsit. Duce ti-v a n toat a lumea s i propov adui ti Evanghelia la orice f aptur a. Acestea sunt poruncile Domnului. Oare marea majoritatea a celor ce se declar a cre stini face aceast a lucrare? Parabolele Domnului Hristos, 370, 371. Roadele pe care Hristos le cere s a le aducem sunt faptele bune: cuvinte amabile, fapte de binefacere, grij a afectuoas a pentru cei s araci, cei nevoia si s i cei ndurera ti. Cnd inimi simpatizeaz a cu inimi mpov arate de descurajare s i necaz, cnd mna d a celor n nevoie, cnd cei goi sunt mbr aca ti, cnd str ainii sunt bineveni ti s a stea pe un scaun n casa ta s i s a ocupe un loc n inima ta, ngerii vin foarte aproape, s i n cer vibreaz a o coard a. Fiecare fapt a de dreptate, [188] de mil as i de binefacere produce n cer o melodie. Tat al, de pe tronul S au, i vede pe cei care fac aceste fapte de ndurare s i-i socote ste printre cele mai pre tioase comori ale Lui. Ei vor ai Mei, zice

194

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Domnul o stirilor, mi vor o comoar a deosebit a n ziua pe care o de cei nevoia de preg atesc Eu. Fiecare fapt a de mil a fa ta si, fa ta cei care sufer a, este privit a ca s i cum e f acut a pentru Isus. Cnd i aju ti pe cei s araci, cnd simpatizezi cu cei ndurera ti s i asupri ti s i te mprietene sti cu cei orfani, te ai ntr-o mai strns a leg atur a cu Isus. Testimonies for the Church 2, 25. Lucrarea de a-i aduce la ad apost pe cei lipsi ti, pe cei ap asa ti, pe cei suferinzi, pe cei dezmo steni ti este lucrarea pe care, de mult a vreme, ar trebuit s a o fac a ecare comunitate care crede adev arul simpatia duioas prezent. Noi trebuie s a d am pe fa ta a a samariteanului, mplinind nevoile zice, hr anindu-i pe cei amnzi, aducnd n casele noastre pe s aracul care a fost aruncat n strad a, aducnd de la Dumnezeu n ecare zi putere s i har care ne vor face n stare s a ajungem chiar pn a n adncurile mizeriei omene sti s i s a-i ajut am pe aceia care nu se pot ajuta singuri. F acnd lucrarea aceasta, noi vom avea ocazia favorabil a de a-L prezenta pe Hristos cel r astignit. Idem, 6, 276. Mul ti se ntreab a de ce rug aciunile lor sunt att de lipsite de , credin via ta ta lor att de slab as i de nestatornic a, via ta lor de cre stin . N-am postit noi, zic ei, att de ntunecoas as i lipsit a de siguran ta si nu am umblat tri sti naintea Domnului o stirilor? n capitolul 58 din Isaia, Hristos arat a cum se poate schimba aceast a stare de lucruri. El spune: Iat a postul pl acut Mie: Dezleag a lan turile r aut a tii, deznoad a leg aturile robiei, d a-le drumul celor asupri ti s i rupe orice fel de jug; mparte- ti pinea cu cel amnd s i adu n casa ta pe nenoroci tii f ar a ad apost, dac a vezi pe un om gol, acoper a-l s i nu-i ntoarce spatele semenului t au (versetele 6-7). Aceasta este re teta pe care a prescris-o Hristos pentru suetul slab, ndoielnic s i tremurnd. Cei ntrista ti, care umbl a plngnd naintea Domnului, s a se ridice s i s a ajute pe cineva care are nevoie de ajutor. Testimonies for the Church 6, 266. Slava cerului se manifest a prin ridicarea celui c azut s i prin mngierea celui ntristat. Si oriunde locuie ste Domnul Hristos n inima oamenilor, El va descoperit n acela si fel. Religia lui Hristos va aduce binecuvntare oriunde se va manifesta s i, oriunde va lucra ea, va exista str alucire. Parabolele Domnului Hristos, 386. V aduva din Sarepta s i-a mp ar tit buc a tica de hran a cu Ilie, s i ca urmare via ta ei s i aceea a ului ei au fost ocrotite. Si tuturor

Lucrarea de ajutorare cre stin a

195

mpreun acelora care, n timp de ncercare s i de lips a, dau pe fa ta a de cei n nevoie, Dumnezeu le f sim tire s i ajutorare fa ta ag aduie ste [189] binecuvnt ari mari. El nu Se schimb a. Puterea Lui nu este mai mic a acum dect n zilele lui Ilie. Profe ti s i regi, 131, 132. Iubirea lui Hristos, manifestat a n slujire dezinteresat a, va mult mai ecient a n ndreptarea r auf ac atorului dect sabia sau curtea justi tiei. Acestea sunt necesare pentru a b aga groaza n c alc atorul legii, ns a misionarul iubitor poate face mai mult de-att. Adesea, inima care se nt are ste sub inuen ta repro surilor se va topi sub aceea a iubirii lui Hristos. Divina vindecare, 106. S a ne amintim n toate leg aturile pe care le stabilim cu al tii, trebuie s a ne amintim c a, n experien ta altora, exist a capitole ascunse de privirea muritorilor. Pe paginile memoriei, exist a istorii triste, care sunt p azite cu sn tenie de ochi curio si. Acolo sunt nregistrate b at alii lungi, grele, cu mprejur arile lor ap as atoare, poate necazuri n via ta de familie, care sl abesc zi de zi curajul, ncrederea s i credin ta. Cei care duc b at alia vie tii n condi tii foarte nefavorabile pot nt ari ti s i ncuraja ti prin mici aten tii, care nu cost a dect efortul de a iubi. Pentru astfel de persoane, faptul de a- si sim ti mna prins a ntru ajutor de c atre un prieten adev arat valoreaz a mai mult dect aur sau argint. Cuvintele pline de bun atate sunt tot att de binevenite ca s i zmbetul ngerilor. Exist a mul timi de oameni care se lupt a cu s ar acia, ind sili ti s a trudeasc a din greu pentru o plat a mic as i incapabili s a- si asigure mai mult dect strictul necesar al vie tii. Munca grea s i lipsurile, f ar a c vreo speran ta a i-ar a stepta s i lucruri mai bune, fac ca povara s a le e foarte grea. Cnd durerea s i boala se al atur a acestora, povara este aproape insuportabil a. Epuiza ti de griji s i ap asa ti, ei nu s tiu ncotro s a apuce pentru a u sura ti. Comp atimi ti-i, indu-le aproape n ncerc ari, necazuri s i dezam agiri. Acest lucru v a va deschide calea pentru a-i ajuta. Vorbi ti-le despre f ag aduin tele lui Dumnezeu, ruga ti-v a cu s i pentru ei, inspira ti-le n adejde. Divina vindecare, 158. Via ta multora este o lupt a dureroas a; ei si cunosc defectele s i lipsurile s i se simt dec azu ti s i necredincio si; ei cred c a nu au nici un motiv de mul tumire. Pentru mul ti dintre ace sti oameni singuri, p ar asi ti s i fr amnta ti, un cuvnt amabil, o privire care exprim a simpatie

196

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

s i n telegere, o expresie de apreciere ar ca un pahar cu ap a rece [190] pentru un om nsetat. Un cuvnt de simpatie, un gest de bun atate ar u sura povara care apas a greu pe umerii obosi ti. Si ecare cuvnt sau fapt a de bun atate n care nu este egoism constituie o expresie a de omenirea pierdut iubirii lui Hristos fa ta a. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 23. A ntinde o mn a de ajutor P acatul este cel mai mare dintre toate relele, iar partea noastr a este s a avem mil a de cel p ac atos s i s a-l ajut am. Totu si nu se poate ajunge la to ti n acela si fel. Mul ti si ascund foamea suetului. Ace sti oameni ar mult ajuta ti printr-un cuvnt delicat sau printrun gest de bun atate. Al tii se a a n cea mai mare nevoie, dar nu s tiu aceasta. Ei nu sunt con stien ti de s ar acia lor sueteasc a teribil a. Nenum ara ti oameni sunt att de cufunda ti n p acat, nct s i-au pierdut de realit sensibilitatea fa ta a tile ve snice, s i-au pierdut asem anarea cu Dumnezeu s i cu greu si dau seama c a au un suet care poate n Dumnezeu, nici mntuit sau pierdut. Ei nu au nici credin ta ncredere n oameni. La mul ti dintre ace stia se poate ajunge doar prin fapte de bun atate dezinteresat a. Mai nti trebuie s a ne ngrijim de nevoile lor zice. Ei trebuie hr ani ti, sp ala ti s i mbr aca ti decent. Cnd vor vedea dovada iubirii voastre neegoiste, va mai u sor pentru ei s a cread a n dragostea lui Dumnezeu. Exist a mul ti care gre sesc s i si dau seama de ru sinea s i de nes abuin ta lor. Ei privesc la propriile gre seli, pn a cnd ajung aproape dispera ti. Nu trebuie s a neglij am aceste suete. Cnd cineva trebuie s a noate mpotriva curentului, acesta l trage napoi cu toat a puterea. Atunci, trebuie s a i se ntind a o mn a de ajutor, a sa cum Fratele nostru mai mare i-a ntins mna lui Petru care se scufunda. Adresa ti-i , cuvinte care s cuvinte pline de speran ta a-i nt areasc a ncrederea s i s a-i trezeasc a iubirea. Parabolele Domnului Hristos, 387. de p Suetului obosit de o via ta acat, dar care nu s tie unde poate aa u surare, prezenta ti-i-L pe Mntuitorul cel plin de compasiune. Lua ti-l de mn a, ridica ti-l, spune ti-i cuvinte de ncurajare s i de spe . Ajuta ran ta ti-l s a prind a mna Mntuitorului. Divina vindecare, [191] 168.

Lucrarea de ajutorare cre stin a

197

Ospitalitatea este o datorie cre stin a Lucrarea noastr a n aceast a lume este s a tr aim pentru binele altora, s a-i fericim pe al tii, s a m ospitalieri; s i adesea se poate ca numai cu un oarecare deranj s a i putem ntre tine pe cei care au ntradev ar nevoie de ngrijirea noastr as i de binefacerea societ a tii s i a c aminului nostru. Unii evit a poverile necesare. Dar cineva trebuie s a le poarte s i, pentru c a, n general, fra tii nu sunt amatori de ospitalitate s i nu contribuie n mod egal la aceste ndatoriri cre stine, c tiva, care au inimi binevoitoare s i si nsu sesc ca ind ale lor cazurile celor care au nevoie de ajutor, sunt mpov ara ti. Testimonies for the Church 2, 645. S a nu da ti uit arii primirea de oaspe ti, c aci unii, prin ea, au g azduit, f ar a s as tie, pe ngeri. Aceste cuvinte n-au pierdut nimic din puterea lor o dat a cu trecerea timpului. Tat al nostru ceresc continu a s a a seze pe c ararea copiilor S ai ocazii care sunt binecuvnt ari ascunse, iar aceia care folosesc aceste ocazii g asesc o mare bucurie. Profe ti s i regi, 132. Punerea la prob a Dumnezeu ne ncearc as i ne pune la prob a prin obi snuitele ntmpl ari ale vie tii. Lucrurile mici sunt cele care descoper a detaliile inimii. Aten tiile mici, numeroasele mici incidente s i micile amabilit a ti sunt cele care formeaz a totalul unei vie ti fericite, iar neglijarea cuvintelor politicoase, ncurajatoare, afectuoase s i a micilor amabili constituie suma nenorocirilor vie t a ti din via ta tii. n cele din urm a, se va descoperi c a lep adarea de sine pentru binele s i fericirea celor din jurul nostru constituie o mare parte a raportului vie tii din ceruri. Testimonies for the Church 2, 133. Am v azut c a, prin providen ta lui Dumnezeu, au fost adu si n strns a leg atur a cu biserica Sa v aduvele s i orfanii, cei orbi, cei surzi, cei schilozi s i cei nec aji ti n diferite feluri, pentru a-i ncerca pe cei din poporul S au s i a-i face s a- si dovedeasc a adev aratul caracter. ngerii lui Dumnezeu privesc pentru a vedea cum trat am aceste persoane care au nevoie de compasiunea, iubirea s i d arnicia noastr a dezinteresat a. Acesta este testul pe care-l are Dumnezeu pentru caracterele noastre. Dac a avem adev arata religie a Bibliei, vom sim ti

198

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

[192] c a-I dator am lui Hristos iubire, bun atate s i interes, pe care s a le de fra manifest am fa ta tii S ai; iar pentru a ne ar ata recuno stin ta fa ta de iubirea Sa de necuprins pe care o avea pentru noi pe cnd eram p ac ato si, nevrednici de harul S au, nu putem face nimic mai prejos de dect s a ne manifest am interesul profund s i iubirea altruist a fa ta aceia care ne sunt fra ti s i care sunt mai pu tin noroco si dect noi. Idem, 3, 511. Aplica tia unei parabole Cele dou a mari principii ale Legii lui Dumnezeu sunt dragostea de Dumnezeu s de aproapele suprem a fa ta i dragoste altruist a fa ta nostru. Primele patru porunci, ct s i ultimele s ase depind de aceste torudou a principii sau se dezvolt a din ele. Hristos i-a explicat nv a ta lui Legii cine era aproapele lui prin ilustra tia omului care c al atorea de la Ierusalim la Ierihon s i care a nimerit ntre tlhari, a fost jefuit, b atut s i l asat pe jum atate mort. Preotul s i levitul l-au v azut pe acest om suferind, dar inimile lor nu au r aspuns la nevoile lui. L-au evitat trecnd pe partea cealalt a. A trecut s i samariteanul pe acolo s i, cnd a v azut nevoia de ajutor a str ainului, nu a ntrebat dac a-i era rud a, cu el, ci a trecut la treab dac a era din tara lui sau de aceea si credin ta a, s a-l ajute pe cel suferind, ntruct era o lucrare ce trebuia f acut a. L-a ngrijit cum a putut mai bine, l-a pus n spatele propriului animal, l-a dus la un han s i a asigurat nevoile acestuia pe cheltuiala sa. Acest samaritean, a spus Hristos, era aproapele celor care c azuse ntre tlhari. Levitul s i preotul reprezint a n biseric a o categorie tocmai fa de aceia care au nevoie de care manifest a indiferen ta ta compasiunea s i ajutorul lor. Cei din aceast a clas a, n ciuda pozi tiei lor, sunt c alc atori ai poruncilor. Samariteanul reprezint a categoria acelora care sunt cu adev arat ajutoare ale lui Hristos s i care imit a exemplul S au n facerea de bine. Pe aceia care au mil a de cei nenoroci ti, de cei orbi, de ologi, de cei n ap astui ti, de v aduve, de orfani s i de cei nevoia si, Hristos i reprezint a ca ind p azitori ai poruncilor, care vor avea via ta ve snic a s Hristos prive ste toate faptele de mil a, bun avoin ta i considera tie fa ta de v de cei nenoroci ti, cei orbi, ologi, bolnavi, fa ta aduv as i orfan ca [193] ind f acute pentru Sine, iar aceste fapte sunt p astrate n c ar tile de aducere-aminte ale cerului s i vor r aspl atite. Pe de alt a parte, se va

Lucrarea de ajutorare cre stin a

199

p astra n c ar ti un raport mpotriva acelora care manifest a indiferen ta de cei nenoroci preotului s i a levitului fa ta ti s i mpotriva acelora care prot a n orice fel de nenorocirile altora s i le sporesc suferin tele spre ecare fapt avantajul lor egoist. Dumnezeu va r aspl ati cu siguran ta a de nedreptate s i ecare manifestare a unei indiferen te nep as atoare de cei n fa ta ap astui ti dintre noi s i a neglij arii acestora. Fiecare va r aspl atit la nal dup a cum au fost faptele sale. Testimonies for the [194] Church 3, 511-513.

Capitolul 18 Adun arile de tab ar a n sprijinul slujirii cre stine


Importan ta adun arilor de tab ar a Adun arile n tab ar a constituie unul dintre cele mai de importante mijloace din lucrarea noastr a. Aceasta este una dintre metodele cu cel mai mare efect pentru a atrage aten tia oamenilor. Testimonies for the Church 6, 31. n lucrarea noastr a eram pu si n ncurc atur a, ne stiind cum s a ne deschidem calea prin barierele spiritului lumesc s i ale prejudec a tii s i s a aducem naintea oamenilor adev arurile pre tioase care nseamn a att de mult pentru ei. Domnul ne-a dat ndrumarea c a adun arile n tab ar a constituie unul dintre cele mai importante mijloace pentru mplinirea acestei lucr ari. Testimonies for the Church 6, 31, 32. Scopul adun arilor de tab ar a Care este scopul adun arii noastre? Este acela de a-L informa pe Dumnezeu, sau de a-L instrui, spunndu-I n rug aciune tot ce s tim? Noi ne adun am spre a ne nt ari suete ste unul pe altul, prin schim minte, spre a aduna putere, lumin bul de idei s i sim ta as i curaj prin cunoa sterea speran telor s i a aspira tiilor noastre, iar prin rug aciunile , primim remprosnoastre zeloase s i sincere, n al tate prin credin ta p atare s i vigoare de la Izvorul t ariei noastre. Testimonies for the Church 2, 578. Adun arile noastre de tab ar a mai au un scop Ele trebuie s a promo spiritual veze o via ta a n mijlocul propriului nostru popor Dumnezeu a ncredin tat minilor noastre o lucrare deosebit de sfnt as i avem nevoie s a ne ntlnim pentru a primi instruc tiuni, pentru a preg ati ti s a ndeplinim lucrarea Lui. Noi avem nevoie s a n telegem ce parte suntem chema ti s a ndeplinim ecare pentru dezvoltarea lucr arii lui Dumnezeu pe p amnt, pentru ap ararea sntei Legi a lui Dumnezeu s i pentru n al tarea Mntuitorului ca Mielul lui Dumnezeu care ridic a p acatul lumii (Ioan 1, 29). Avem nevoie s a ne adun am mpreun a 200

Adun arile de tab ar a n sprijinul slujirii cre stine

201

s i s a primim atingerea divin a pentru a n telege lucrarea noastr a n [195] familie. Testimonies for the Church 6, 32, 33. Dac a este bine organizat a, adunarea n tab ar a este o s coal a n care pastorii, prezbiterii s i diaconii pot nv a ta s a fac a o lucrare mai bun a pentru Domnul. Ea trebuie s a e o s coal a n care membrii comunit a tii, b atrni s i tineri, au prilejul de a nv a ta mai bine calea Domnului, un loc n care credincio sii pot primi o educa tie care i va ajuta s i pe ei s a e de folos altora. Idem, 6, 49. n leg atur a cu adun arile noastre de tab ar a din anii trecu ti, slujitorii lui Dumnezeu au folosit multe ocazii pre tioase pentru a-l instrui pe poporul nostru n metodele practice de prezentare a adev arurilor salvatoare ale soliei ngerului al treilea prietenilor s i cuno stin telor lor. Mul ti au fost nv a ta ti cum s a lucreze ca misionari pe cont propriu n localit a tile lor de ba stin a. Mul ti s-au ntors acas a de la aceste adun ari anuale, pentru a lucra cu mai mult zel s i cu mai mult a pricepere ca pn a atunci. Lui Dumnezeu I-ar pl acut dac a membrilor bisericii, care particip a la adun arile noastre de tab ar a, li s-ar prezentat tur cu mult mai mult a nv a ta a practic a, dect s-a dat n anii trecu ti. Lucr atorii no stri, n general, s i fra tii s i surorile noastre din ecare ar trebui s conferin ta a- si aduc a aminte c a unul dintre obiectivele adun arilor noastre anuale este ca ei s a ob tin a o cunoa stere a metodelor practice de lucrare misionar a personal a. Idem, 9, 81. n unele dintre conferin tele noastre, conduc atorii au ezitat s a prezinte metode practice de instruire. Unii sunt n chip natural ncli tur na ti mai degrab a spre tinerea de predici, dect spre a da nv a ta a. Dar, la astfel de ocazii, cum sunt adun arile noastre n tab ar a anuale, nu trebuie s a pierdem niciodat a din vedere prilejurile oferite de a-i nv a ta pe credincio si cum s a fac a lucrare misionar a practic a n locul unde tr aiesc. Testimonies for the Church 9, 82. Demonstrarea practic a a metodelor de lucrare misionar a Angajndu-se n lucrarea ce se face la adunarea de tab ar a, to ti pot nv a ta cum s a lucreze cu succes n comunit a tile lor de acas a. Idem, 6, 49. La unele dintre adun arile noastre din tab ar a, au fost organizate grupe puternice de lucr atori, care au mers n ora ss i n suburbii, au distribuit literatur as i au invitat oamenii la adunare. n felul acesta,

202

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

[196] n cursul ultimei p ar ti a adun arii, s-au asigurat sute de persoane, ca participan ti regula ti, care altminteri nu s-ar gndit la a sa ceva. Idem, 6, 36. Atunci putem merge la adunarea n tab ar a nu numai ca s a primim,ci s i ca s a d am. Oricine s-a mp art as it de iubirea iert atoare a lui Hristos, oricine a fost luminat de Spiritul lui Dumnezeu s i convertit la adev ar va n telege c a, din cauza acestor scumpe binecuvnt ari, de orice suet cu care vine n contact. Cei are o datorie de pl atit fa ta smeri ti cu inima vor folosi ti de Domnul pentru a c stiga suete la care predicatorul hirotonit nu poate ajunge. Ei vor mi sca ti s a harul salvator al lui Hristos. Idem, 6, spun a cuvinte care dau pe fa ta 43. Cnd respect am planurile f acute de Domnul, suntem mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. Oricare ne-ar pozi tia pre sedin ti de conferin te, pastori, profesori, elevi sau membri laici suntem socoti ti r aspunz atori n fa ta Domnul ca s a folosim ct mai bine ocaziile de a-i lumina pe cei care au nevoie de adev arul prezent. Unul dintre mijloacele principale, pe care El le-a rnduit, sunt lucr arile tip arite. n s colile s i sanatoriile noastre, n comunit a tile noastre de unde venim s i ndeosebi la adun arile noastre de tab ar a anuale, trebuie m s s a nv a ta a folosim n telept acest mijloc pre tios. Cu srguin ta r abd atoare, lucr atorii ale si trebuie s a instruiasc a poporul nostru, nv a tndu-l cum s a se apropie de necredincio si ntr-un chip amabil, atr ag ator, s i cum s a plaseze n minile lor literatura n care adev arul este prezentat cu claritate s pentru timpul de fa ta i putere. Testimonies for the Church 9, 86, 87. Lucrarea la adun arile noastre n tab ar a n-ar trebui s a e f acut a dup a planul omenesc, ci dup a felul de lucrare al lui Hristos. Membrii bisericii ar trebui s a e atra si s a lucreze. Idem, 9, 120. Un aspect deosebit cu privire la adun arile de tab ar a n apropierea sfr sitului Mi-a fost ar atat c a adun arile noastre de tab ar a trebuie s a sporeasc a n interes s i succes. Pe m asur a ce ne apropiem de sfr sit, am v azut c a, n adun arile acestea, va mai pu tin a predicare s i mai mult a [197] studiere a Bibliei. Vor grupe mici pretutindeni pe teren, cu Biblia

Adun arile de tab ar a n sprijinul slujirii cre stine

203

n mn a, s i diferite persoane i vor conduce la o studiere deschis a, sub form a de conversa tie, a Scripturilor. Idem, 6, 87. Pierderea serioas a prin absen ta de la adun arile de tab ar a Adun arile noastre de tab ar a sunt organizate s i tinute cu mare cheltuial a. Slujitorii lui Dumnezeu care sus tin un adev ar nepopular muncesc foarte mult la adun ari mari, spre a le vesti s armanilor p ac ato si c azu ti solia harului despre un R ascump ar ator r astignit. A nseamn neglija sau a trata aceste solii cu indiferen ta a a dispre tui harul lui Dumnezeu s i glasul Lui de avertizare s i implorare. Absen ta ta de la aceste adun ari a fost foarte p agubitoare pentru bun astarea ta spiritual a. Tu ai pierdut puterea pe care o puteai c stiga acolo, dac a ascultai Cuvntul predicat al lui Dumnezeu s i te asociai cu cei credincio si adev arului. Idem, 4, 115. Nu este o treab a u soar a pentru o familie s a-L reprezinte pe Isus, p azind poruncile Lui ntr-o localitate necredincioas a. Nou a ni se cere s a m ni ste epistole vii, cunoscute s i citite de to ti oamenii. toare. Pentru a Pozi tia aceasta implic a o responsabilitate nfrico sa tr ai n lumin a, trebuie s a vii acolo unde str aluce ste lumina. Fratele K., cu orice sacriciu, ar trebui s a se simt a sub obliga tia solemn a de a participa, cu familia sa, cel pu tin la adun arile anuale ale celor care iubesc adev arul. Aceasta i-ar nt ari s i pe ei s i i-ar preg ati pentru ncercare s i datorie. Nu este bine pentru ei s a piard a privilegiul de a , pentru c se asocia cu cei de aceea si credin ta a adev arul pierde din n mintea lor s importan ta i inimile nceteaz a s a mai e luminate s i nsue tite prin inuen ta lui sn titoare, iar ei pierd spiritualitatea. Ei nu sunt nt ari ti prin cuvintele predicatorului. Gndurile s i ocupa tiile lume sti le ocup a continuu mintea, ducnd la excluderea subiectelor spirituale. Testimonies for the Church 4, 106. ar trebui s To ti cei c arora le st a n putin ta a participe la aceste adun ari anuale. To ti ar trebui s a simt a c a Dumnezeu le cere acest lucru. Dac a nu se folosesc de privilegiul pe care l-a prev azut El, pentru ca s a poat a ajunge puternici n El s i n puterea harului S au, din ce n ce mai vor deveni din ce n ce mai slabi, vor avea o dorin ta [198] mic a spre a-I consacra totul lui Dumnezeu. Veni ti, fra ti s i surori, la aceste adun ari snte, s a-L g asi ti pe Isus. El va veni la s arb atoare. El va prezent s i va face pentru voi lucrarea

204

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

de care ave ti cea mai mare nevoie. Gospod ariile voastre nu trebuie considerate de mai mare valoare dect interesele nalte ale suetului. Toate comorile pe care le ave ti, orict de valoroase ar , nu vor , care reprezint destul de bogate, s a v a cumpere pace s i speran ta a un c stig nem arginit, dac a acestea v a cost a tot ce ave ti, s i munca, mnt clar s s i suferin ta unei vie ti ntregi. Un sim ta i puternic despre lucrurile ve snice s i o inim a dispus a s a-I predea totul lui Hristos sunt binecuvnt ari de mai mare valoare dect bog a tiile, pl acerile s i slava [199] acestei lumi. Idem, 2, 575, 576.

Capitolul 19 Lucrarea de acasa s i din strainatate


O lucrare la fel de important a ca aceea din str ain atate Trezi ti-v a, trezi ti-v a, fra tii mei s i surorile mele, s i p atrunde ti n cmpurile din America n care nc a nu s-a lucrat. Dup a ce a ti dat ceva pentru cmpurile str aine, s a nu socoti ti c a v-a ti f acut datoria. Este o lucrare de f acut n cmpurile str aine, dar s i n America este de f acut o lucrare tot att de important a. n ora sele din America, sunt oameni de mai toate limbile. Ace stia au nevoie de lumina pe care a dat-o Dumnezeu bisericii Sale. Testimonies for the Church 8, 36. De si planurile de avertizare a locuitorilor diferitelor na tiuni din rile ndep ta artate trebuie s a e aduse la ndeplinire, totu si trebuie rii s a se fac a mult s i pentru str ainii care au veni pe meleagurile ta noastre. Suetele din China nu sunt mai pre tioase dect suetele care se a a chiar la u sile noastre. Poporul lui Dumnezeu trebuie s a rile ndep lucreze cu credincio sie n ta artate, dup a cum providen ta Sa le deschide calea, s i de asemenea trebuie s a- si ndeplineasc a datoria de str fa ta ainii de diferite na tionalit a ti, care se a a n ora sele s i satele din apropiere. The Review and Herald, 25 iulie 1918. n ora sul New York, n Chicago s i n alte mari centre populate, exist a foarte mul ti veni ti din str ain atate nenum ara ti oameni de diferite na tionalit a ti s i practic to ti sunt neavertiza ti. Printre adventi stii de ziua a s aptea se manifest a un mare zel s i nu spun c a este rile str prea mult pentru a lucra n ta aine, dar lui Dumnezeu I-ar pl acea, dac a acela si zel s-ar manifesta s i pentru lucrarea n ora sele din apropiere. Cei din poporul S au trebuie s a ac tioneze cu n telepciune. Ei trebuie s a nceap a aceast a lucrare cu seriozitate. Oamenii consacra ti s i talenta ti s a e trimi si n aceste ora se s i s a nceap a s a lucreze. n aceste eforturi de a-i avertiza pe oameni, s a e asociate multe categorii de lucr atori. The Review and Herald, 25 iulie 1918. [200]

205

206

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Ocazia trimis a de Dumnezeu n tara noastr a [America] exist a mii de oameni din orice neam, limb as i popor, care sunt ne stiutori, supersti tio si s i nu au nici o turilor ei snte. Mna lui Dumnezeu cunoa stere a Bibliei, sau a nv a ta a condus venirea lor n America, pentru ca ei s a poat a adu si sub inuen ta iluminatoare a adev arului descoperit n Cuvntul S au s i s a devin a p arta si ai credin tei Sale mntuitoare. Idem, 1 martie 1887. n providen ta Sa, Dumnezeu a adus oameni chiar la u sile noastre s i i-a pus pur s i simplu n minile noastre, c a s a poat a nv a ta adev arul s i s a e calica ti pentru a face o lucrare pe care noi nu o putem face spre a le vesti lumina oamenilor care vorbesc alt a limb a. Idem, 25 iulie 1918. Mul ti dintre ace sti str aini sunt aici prin providen ta lui Dumnezeu, ca s a poat a avea ocazia de a auzi adev arul pentru timpul acesta s i rile s a benecieze de o educa tie care i va preg ati s a se ntoarc a n ta lor ca ni ste purt atori ai luminii pre tioase care str aluce ste direct de la tronul lui Dumnezeu. Pacic Union Recorder, 21 aprilie 1910. rii noastre s-ar f Dac a pentru str ainii aa ti n ora sele ta acut un efort credincios, cauza lui Dumnezeu din regiunile ndep artate ar beneciat de mari avantaje. Printre ace sti b arba ti s i femei sunt unii care, dup a ce primesc adev arul, pot preg ati ti imediat spre ri. Mul a lucra pentru oamenii din propria tar as i din alte ta ti s-ar putea ntoarce n locurile de unde au venit, cu speran ta de a-i c stiga pentru adev ar pe prietenii lor. Ei pot s a- si caute rudele s i vecinii s i le pot prezenta solia ngerului al treilea. The Review and Herald, 25 iulie 1918. Neglijen ta nep as atoare s ucig n poporul nostru au existat o neglijen ta i o necredin ta atoare, care ne-au mpiedicat s a facem lucrarea pe care Dumnezeu ne-a ncredin tat-o pentru a face ca lumina noastr a s a str aluceasc a mai departe n mijlocul altor na tiuni. Schi te din via ta mea, 213. Mi-a fost ar atat c a, n calitate de popor al lui Dumnezeu, noi nu [201] am fost con stien ti cu privire la datoria noastr a de a duce lumina n ri str ta aine. Idem, 212.

Lucrarea de acasa s i din strainatate

207

Noi nu tinem pasul cu ocaziile providen tiale pe care ni le ofer a Dumnezeu. Isus s i ngerii sunt la lucru. Aceast a lucrare nainteaz a, n timp ce noi st am pe loc s i suntem l asa ti n urm a. Dac a dorim s a tinem pasul cu ocaziile providen tei lui Dumnezeu, trebuie s a m receptivi s i s a discernem ecare deschidere s i s a folosim la maximum orice avantaj aat la ndemna noastr a pentru a face ca lumina s a se extind as i s a se r aspndeasc a n alte na tiuni. Idem, 212, 213. nt ari ti minile lucr atorilor Dumnezeu ar mul tumit, dac a ar vedea c a poporul S au realizeaz a cu mult mai mult dect a f acut-o n trecut, n ce prive ste lucrarea de a le prezenta str ainilor din America adev arul pentru tim1 pul acesta. S a nt arim minile fratelui Olsen S a nu-i l as am s a lupte singuri, printr-o aloca tie s arac a pentru ndeplinirea marii lor lucr ari. The Review and Herald, 25 iulie 1918. De asemenea, Fratele Olsen ne-a vorbit despre nceputurile lucr arii printre italieni, srbi, romni, ru si s i multe alte na tionalit a ti. Ne bucur am mpreun a cu el pentru tot ce s-a f acut, s i totu si inima noastr a a fost ntristat a cnd am aat c a mult din ce s-ar putut face a r amas nef acut din cauza lipsei de fonduri. Sper am c a aceast a colect a special a n toate bisericile noastre din America i va face n stare pe fra tii care r aspund de acest departament s a ndeplineasc ao lucrare mai serioas a n marile ora se din tar a. Ca urmare, mul ti pot c stiga ti spre a intra n rndurile noastre s i dintre ei pot forma ti lucr atori care s a le vesteasc a solia celor de aceea si na tionalitate din [202] tara noastr as i din alte na tiuni ale p amntului. Ibidem.

O.A. Olsen era pe atunci secretarul general al Departamentului pentru str ainii nord-americani al Conferin tei Generale. s i ale asocia tilor s ai n activitate.]

1 [Fratele

Capitolul 20 Lucrarea pentru cei boga ti s i inuen ti


Cei boga ti s a nu e neglija ti Exist a o lucrare care trebuie f acut a pentru cei boga ti. Ei au nevoie s a e con stientiza ti cu privire la responsabilitatea lor, ar atndu-li-se c a lor le-au fost ncredin tate darurile cerului. Oamenilor nst ari ti trebuie s a li se aminteasc a faptul c a vor trebui s a dea socoteal a n fa ta Aceluia care i va judeca pe vii s i mor ti. Ei au nevoie de lucrarea voastr a, f acut a cu iubire s i temere de Dumnezeu. Prea adesea, ace sti oameni se ncred n bog a tiile lor s i nu sunt con stien ti de pericolul n care se a a. Ochii min tii lor trebuie atra si spre lucrurile care au o valoare nepieritoare. Parabolele Domnului Hristos, 230. Cei care ocup a pozi tii nalte n lume, datorit a educa tiei, bog a tiei sau talentului lor, sunt rareori aborda ti n mod personal cu privire la interesele lor suete sti. Mul ti lucr atori cre stini ezit a s a se apropie de aceast a categorie de oameni. Dar nu ar trebui s a e a sa. Dac a am v azut un om necndu-se, nu am stat nep as atori, uitndu-ne cum moare, doar pentru c a era un avocat, un comerciant sau un judec ator. Dac a am v azut ni ste persoane ndreptndu-se gr abite spre marginea unei pr apastii, nu am ezitat s a le avertiz am s a se ntoarc a, oricare ar fost pozi tia sau r aspunderea lor. De aceea, nu ar trebui s a ezit am s a-i avertiz am pe oameni de pericolul n care se a a suetul lor. Nici un om nu ar trebui s a e neglijat din cauza de lucrurile lume aparentei lui dedic ari fa ta sti. Parabolele Domnului Hristos, 230, 231. Suetul nostru trebuie s a e fr amntat pentru cei care se a a n pozi tii nalte, s a le adres am invita tia plin a de har de a veni la osp a tul de nunt a. The Southern Watchman, 15 martie 1904. Domnul dore ste ca oameni cu bani s a e converti ti s i s a lucreze ca ajutoare ale Lui pentru a se ajunge la al tii. El dore ste ca aceia care pot ajuta la lucrarea de reform as i de refacere s a vad a lumina pre tioas a a adev arului s i s a e transforma ti n caracter s i determina ti s a 208

Lucrarea pentru cei boga ti s i inuen ti

209

foloseasc a n serviciul Lui capitalul lor, care le-a fost ncredin tat. El ar vrea ca ei s a investeasc a n facerea de bine mijloacele ce le-au fost mprumutate de El n deschiderea c ailor pentru ca Evanghelia s a e predicat a la toate clasele din apropiere s i din dep artare. Testimonies [203] for the Church 9, 114. Cei care apar tin claselor nalte ale societ a tii trebuie c auta ti cu o iubire duioas a, cu o aten tie s i o considera tie fr a teasc a. Oamenii de afaceri, aa ti n pozi tii nalte de r aspundere, oamenii inventivi, cu aptitudini s i capacit a ti vaste s i cu o profund a cunoa stere s tiin tic a, torii Evangheliei, a c oamenii de geniu, nv a ta aror minte nc a nu a fost atras a spre adev arurile speciale pentru acest timp trebuie s a e primii care s a aud a chemarea. Invita tia Evangheliei trebuie s a le e adresat a tuturor acestora. Parabolele Domnului Hristos, 230 S-au f acut gre seli pentru c a nu s-a c autat s a se ajung a cu adev arul la slujitorii altarelor s i la cei din nalta societate. Oamenii care nu au credin ta noastr a au fost deja ocoli ti prea mult. Chiar dac a nu trebuie s a ne asociem cu ei pentru a nu modela ti de ei, totu si, pretutindeni, sunt oameni sinceri pentru care trebuie s a lucr am cu mult a aten tie, n mod n telept s i inteligent, plini de iubire pentru suetele lor. Trebuie s a se constituie un fond pentru educarea b arba tilor s i a femeilor ri. care s a lucreze pentru cei din nalta societate, precum s i n alte ta Testimonies for the Church 5, 580, 581. Calic ari speciale ale lucr atorilor Unii sunt n mod deosebit potrivi ti s a lucreze pentru cei din clasele sociale superioare. Ace stia ar trebui s a caute n telepciune de la Dumnezeu, pentru a s ti cum s a ajung a la inima acestor persoane, cu ele, ci, printrnu doar s a fac a n mod ntmpl ator cuno stin ta vie, s un efort personal s i o credin ta a trezeasc a n ace stia nevoile suetului, s a-i c al auzeasc a n cunoa sterea adev arului, a sa cum este el n Isus. Divina vindecare, 213. Cei care lucreaz a pentru clasele sociale superioare s a se poarte cu demnitate, amintindu- si c a tovar as ii lor sunt ngerii. Vistieria min tii s i a inimii lor s a e plin a de st a scris. Idem, 215. n orice str adanie de a ajunge la clasele cele mai nalte, lucr atorul tare. Aparen pentru Dumnezeu are nevoie de o credin ta tele par s a

210

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

e potrivnice, dar, n ceasul cel mai ntunecos, vine lumin a de sus. Faptele Apostolilor 242. Dumnezeu cheam a lucr atori umili s i zelo si, care s a duc a Evan[204] ghelia la clasele cele mai de sus. Faptele Apostolilor 140. Rezultatele sunt garantate Minuni vor s avr site n convertiri sincere minuni care nu se z aresc acum. Oamenii cei mai mari ai acestui p amnt nu sunt mai presus de puterea unui Dumnezeu ce lucreaz a prin minuni. Dac a aceia care lucreaz a mpreun a cu El vor oameni care s as tiu s a foloseasc a ocaziile, f acndu- si datoria cu curaj s i credincio sie. Dumnezeu va converti oameni care ocup a pozi tii de r aspundere, . Prin puterea Duhului Sfnt, mul oameni nv a ta ti s i cu inuen ta ti vor primi principiile divine. Converti ti la adev ar, ei vor deveni unelte n mna lui Dumnezeu pentru a le transmite s i altora lumina. Ei vor avea o povar a deosebit a pentru alte suete din aceast a clas a neglijat a. Timpul s i banii vor consacra ti lucr arii Domnului s i o s nou a ecien ta i putere se vor ad auga bisericii. Ibidem, 140. Mul ti dintre cei aa ti n pozi tii sociale nalte sunt profund ndurera ti s i sufer a din cauza vanit a tii lor. Ei doresc nespus o pace pe care nu o au. Chiar n cele mai nalte nivele ale societ a tii se a a oameni care amnzesc s i nseteaz a dup a mntuire. Mul ti ar accepta ajutorul, dac a lucr atorii Domnului li s-ar adresa personal, cu amabilitate s i cu o inim a nduio sat a de iubirea Domnului Hristos. Parabolele Domnului Hristos, 231. Mul ti dintre oamenii cei mai de seam as i oamenii de stat, b arba tii cei mai cu vaz a din lume, vor respinge lumina, din pricin a c a lumea, prin n telepciunea ei, nu-L poate cunoa ste pe Dumnezeu. Totu si slujitorii lui Dumnezeu trebuie s a foloseasc a ecare ocazie pentru a le face cunoscut acestor oameni adev arul. Unii vor recunoa ste ne stiin ta lor n ce prive ste lucrurile lui Dumnezeu s i- si vor lua locul tor. Faptele ca umili ucenici la picioarele lui Isus, Marele nv a ta Apostolilor 241, 242.

Lucrarea pentru cei boga ti s i inuen ti

211

Oamenii boga ti din timpurile biblice Etiopianul acesta era un b arbat cu o bun a pozi tie social as i cu o . Dumnezeu a v mare inuen ta azut c a, atunci cnd va convertit, el va da s i altora lumina pe care a primit-o s i va exercita o puternic a n favoarea Evangheliei. ngerii lui Dumnezeu l nso inuen ta teau pe acest c aut ator al luminii s i el a fost atras spre Mntuitorul. Prin lucrarea Duhului Sfnt, Domnul l-a pus n leg atur a cu cineva care [205] putea s a-l conduc a la lumin a. Idem, 107. Cnd iudeii c autau s a nimiceasc a tn ara biseric a, Nicodim s-a precau ridicat n ap ararea ei. F ar a a mai da pe fa ta tie s i s ov aial a, el a ncurajat credin ta ucenicilor s i a folosit averea lui spre a sprijini biserica din Ierusalim s i pentru naintarea lucr arii Evangheliei. Aceia care alt adat a i-au dat cinste, acum si b ateau joc de el s i-l prigoneau. El a devenit s arac n bunurile lumii acesteia, totu si nu a [206] s ov ait nap ararea credin tei sale. Idem, 105.

Capitolul 21 C aminul, un centru de preg atire misionar a


O lucrare de prim a importan ta C aminul este prima s coal a a copilului, s i aici ar trebui pus a de slujire. Divina vindecare, 400 Cea dinti temelia pentru o via ta mare ocupa tie a vie tii tale este s a i misionar a n c amin. Testimonies for the Church 4, 138. Refacerea s i n al tarea oamenilor ncep n c amin. Lucrarea p arin tilor este temelia tuturor celorlalte Bun astarea societ a tii, succesul bisericii, prosperitatea na tiunii depind de inuen tele c aminului. Divina vindecare, 349. mai mult n Cu ct spiritul de slujire adev arat a este dat pe fa ta c amin, cu att se va dezvolta mai mult n vie tile copiilor. Ei vor nv a ta s a g aseasc a pl acere n slujirea s i jertrea pentru binele altora. Idem, 401. P arin tii s a nu uite marele cmp misionar, care st a n fa ta lor n c amin. Pentru copiii ncredin ta ti, ecare mam a are o sarcin a sfnt a de la Dumnezeu. Ia acest u, aceast a ic a, zice Dumnezeu, si cre ste-l pentru Mine. D a-i un caracter lucrat dup a chipul unui palat, ca s a str aluceasc a pururea n cur tile Domnului. Lumina s i slava care lumineaz a de la tronul lui Dumnezeu odihne ste asupra mamei credincioase cnd se str aduie ste s a- si educe copiii spre a rezista la inuen ta r aului. Testimonies for the Church 9, 37. Lucrarea noastr a pentru Hristos trebuie s a nceap a n familie, n c amin Nu exist a un cmp misionar mai important ca acesta. Prin cuvnt s i pild a, p arin tii trebuie s a-i nve te pe copiii lor s a lucreze pentru cei neconverti ti. Copiii ar trebui s a e nv a ta ti s a simpatizeze cu b atrnii s i suferinzii s i s a caute s a u sureze suferin tele celor s araci s i am ar ti. Ei trebuie s a e nv a ta ti s a e srguincio si n lucrarea misionar as i, din anii cei mai timpurii, s a e nv a ta ti s a practice [207] t ag aduirea de sine s i sacriciul pentru binele altora s i pentru naintarea lucr arii lui Dumnezeu, pentru ca s a poat a mpreun a-lucr atori 212

C aminul, un centru de preg atire misionar a

213

cu Dumnezeu. Dar, dac a vor ajunge s a nve te vreodat a s a fac ao adev arat a lucrare misionar a pentru al tii, atunci ei trebuie s a nve te ca mai nti s a lucreze pentru cei din familie, care au un drept natural la serviciile lor din iubire. Testimonies for the Church 6, 429. C aminele noastre trebuie s a e puse n ordine s i s a e f acute eforturi st aruitoare pentru ca ecare membru al familiei s a e intere sat de ac tiunile misionare. S a c stig am simpatia copiilor no stri fa ta de lucrarea zeloas a pentru cei nemntui ti, a sa nct ei s a fac a tot ce s pot mai bine n permanen ta i n orice loc pentru a-L reprezenta pe Domnul Hristos. The Review and Herald, 4 iulie 1893. Raportul ngerului Dac a b arba tii c as atori ti intr a n lucrare, l asndu- si so tiile acas a s a aib a grij a de copii, acestea au de f acut o lucrare tot att de important a ca s i so tii lor. De si unul este n cmpul misionar, iar cel alalt este misionar n c amin, grijile, necazurile s i poverile mamei le ntrec n mod frecvent pe acelea ale tat alui. Lucrarea ei este o lucrare solemn a s i important a, aceea de a modela mintea s i de a forma caracterele copiilor s ai, de a-i instrui s a e de folos aici s i de a-i preg ati pentru viitor, pentru via ta ve snic a. So tul din cmpul misionar poate primi onoare de la oameni, n vreme ce munca cea grea s i obositoare din c amin s a nu primeasc a nici o recunoa stere omeneasc a. Dar, dac a so tia lucreaz a n interesul cel mai bun al familiei sale, c autnd s a modeleze caracterele copiilor dup a Modelul divin, ngerul raportor scrie numele ei ca al unuia dintre cei mai mari misionari ai lumii. Dumnezeu nu vede lucrurile a sa cum le vede, n viziunea lui, un om muritor. Testimonies for the Church 5, 594. Copiii s a ia parte la r aspunderile spirituale s i zice To ti pot face cte ceva. ncercnd s a se scuze, unii zic: Obliga tiile mele familiale, copiii mei cer banii s i timpul meu. P arin tilor, copiii vo stri ar trebui s a e ajutoarele voastre, sporind puterile s i capacitatea voastr a de a lucra pentru Domnul. Copiii sunt membri mai tineri ai familiei Domnului. Ei ar trebui s a e condu si s a se consacre lui Dumnezeu, ai C aruia sunt prin crea tie s i prin mntuire. [208]

214

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Ei ar trebui s a e nv a ta ti c a toate puterile lor corporale, mintale s i suete sti sunt ale Lui. Ei ar trebui s a e forma ti pentru a da ajutor n diferite ramuri de slujire neegoist a. Nu l asa ti ca ace sti copii s a v a e o piedic a. mpreun a cu voi, copiii ar trebui s a poarte att poverile spirituale, ct s i pe cele zice. Ajutndu-i pe al tii, ei si sporesc propria fericire s i capacitatea de a folositori. Idem, 7, 63. Inuen ta vast a a c aminului Un c amin cre stin bine ordonat este un puternic argument n favoarea adev arului religiei cre stine un argument pe care cel necredincios nu-l poate t ag adui. To ti pot vedea c a este la lucru o n familie, care se manifest inuen ta a asupra copiilor, s i c a Dumnezeul lui Avraam este cu ei. Dac a familiile celor ce m arturisesc a cre stini ar avea un adev arat caracter cre stin, atunci ar exercita pentru ve o puternic a inuen ta snicie. Ei vor ntr-adev ar lumina lumii. Patriarhi s i profe ti, 144. Misiunea c aminului se ntinde mai departe de membrii lui. C aminul cre stin trebuie s a constituie o pild a, care s a ilustreze perfec tiunea str alucit a a adev aratelor principii ale vie tii. O asemenea ilustra tie va o putere pentru bine n lume. Inuen ta unui adev arat c amin asupra inimilor s i vie tilor omene sti este mai puternic a dect orice predic a. Cnd tinerii pleac a dintr-un astfel de c amin, lec tiile pe care le-au cu mult mai nv a tat le sunt mp art as ite s i altora. Principii de via ta nobile sunt introduse s i n alte familii, iar n comunitate lucreaz ao n toare. Divina vindecare, 352. inuen ta al ta Cea mai mare dovad a a puterii cre stinismului care poate prezentat a lumii este o familie bine ordonat as i bine instruit a. Aceasta va recomanda adev arul cum nimic altceva nu o poate face, pentru c a este o m arturie vie despre puterea lui practic a asupra inimii. Testimonies for the Church 4, 304. Dumnezeu inten tioneaz a ca familiile de pe p amnt s a e un simbol al familiei din cer. Familiile cre stine, alc atuite s i conduse n armonie cu planul lui Dumnezeu, sunt uneltele cele mai cu succes [209] pentru formarea caracterului cre stin s i pentru naintarea lucr arii Sale. Idem, 6,430. poate p Sfera noastr a de inuen ta area restrns a, priceperea, mic a, ocaziile, pu tine, realiz arile, limitate, dar, cu toate acestea, printr-o

C aminul, un centru de preg atire misionar a

215

folosire credincioas a a ocaziilor oferite de propriile c amine, ne sunt asigurate posibilit a ti minunate. Dac a vrem s a ne deschidem inimile divine, vom deveni ni s i c aminele naintea principiilor de via ta ste . mijloace prin care s a se reverse puterea unor curen ti d at atori de via ta Din c aminele noastre se vor rev arsa ruri de vindecare, aducnd via ta, frumuse tea s i rodirea acolo unde acum nu este dect pustietate s i dezolare. Divina vindecare, 355. Alegerea stindardului familiei L-am v azut pe Satana implantndu- si steagul n familiile celor care m arturisesc a cei ale si de Dumnezeu, dar cei care umbl a n lumin a trebuie s a e n stare s a vad a deosebirea dintre steagul negru al vr ajma sului s i stindardul nsngerat al lui Hristos. Testimonies for the Church 4, 200. Importan ta altarului familial Voi, care m arturisi ti c a l iubi ti pe Dumnezeu, lua ti-L pe Isus cu voi oriunde merge ti s i, asemenea patriarhilor din vechime, ridica ti-I un altar Domnului oriunde v a ridica ti cortul. Este necesar a o reform a , o reform n aceast a privin ta a profund as i cuprinz atoare. Idem, 5, 320, 321.

Satana face orice efort pentru a-i duce pe oameni departe de Dumnezeu; s i el are succes n planurile sale atunci cnd via ta religioas a este necat a n grijile afacerilor, cnd poate s a le absoarb a min tile n afaceri, nct s a nu- si mai poat a g asi timp s a studieze din Biblie, s a se roage n tain as i s a aduc a totdeauna daruri de mul tumire s i laud a arznd pe altarul de jertf a, diminea ta s i seara. Testimonies for the Church 5, 426. Altarul familial s a e f acut pl acut s i interesant. Idem, 5, 335. Ei [copiii] trebuie s a e nv a ta ti s a respecte ora de rug aciune; , astfel nct s trebuie s a li se cear a s a se scoale n ecare diminea ta a [210] a familiei. Idem, 5, 424. e prezen ti la rug aciunea de diminea ta Copiii au nevoie ca religia s a le e prezentat a n a sa fel nct s a e atr ag atoare pentru ei, s i nu ceva resping ator. Ora de nchinare a

216

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

familiei s a e cea mai fericit a or a a zilei. Pasajele din Scriptur a s a e bine alese s i simple, copiii s a cnte mpreun a, rug aciunile s a e scurte s i la subiect. The Southern Watchman, 13 iunie 1903. La masa s i altarul familiei, oaspe tii sunt bineveni ti. Timpul luat pentru rug aciune face impresie asupra celor g azdui ti s i chiar s i o singur a vizit a poate s a nsemne salvarea unui suet de la moarte. Domnul tine socoteal a de lucrarea aceasta, zicnd: Eu voi r aspl ati. Testimonies for the Church 6, 347. ceasul Copiii trebuie nv a ta ti s a respecte s i s a trateze cu reveren ta rug aciunii. nainte de a pleca de acas a la lucru, ntreaga familie trebuie adunat a mpreun a, iar tat al sau mama, n absen ta tat alui, trebuie ca Dumnezeu s s a se roage cu st aruin ta a e cu ei pe parcursul zilei. , cu o inim Veni ti n umilin ta a plin a de duio sie s i cu acea con stien ta a pericolelor s i ispitelor care sunt n fa ta voastr as i a copiilor vo stri; lega prin credin ta ti-i de altar, implornd grija Domnului pentru ei. ngerii p azitori i vor ocroti pe copiii care sunt astfel consacra ti lui Dumnezeu. Este datoria p arin tilor cre stini ca, diminea ta s i seara, neclintit prin rug aciune arz atoare s i credin ta a, s a ridice un gard n jurul copiilor lor. Ei trebuie s a-i educe cu r abdare, s a-i nve te cu bun atate s i n mod neobosit cum s a tr aiasc a pentru a-I pe plac lui Dumnezeu. Testimonies for the Church 1, 397, 398. Avraam, prietenul lui Dumnezeu, ne d a un valoros exemplu. de rug Via ta lui a fost o via ta aciune. Oriunde si ridica el cortul, ridica al aturi s i altarul s au, strngndu-i pe to ti cei din tab ara sa la jertfele s de diminea ta i sear a. Cnd si muta cortul, altarul r amnea acolo. n turi de la anii urm atori, unii dintre canaani tii nomazi au primit nv a ta Avraam; s i, ori de cte ori unul dintre ace stia ajungea la altarul acela, s tia cine fusese acolo naintea lui; cnd si a seza cortul, el repara [211] altarul s i se nchina acolo viului Dumnezeu. Patriarhi s i profe ti, 128.

Capitolul 22 Rug aciunea n cadrul adun arilor misionare


Secretul rug aciunii eciente Zidirea mp ar a tiei lui Dumnezeu este ntrziat a sau avansat a, potrivit cu necredincio sia sau cu credincio sia slujitorilor omene sti. Lucrarea este mpiedicat a de faptul c a oamenii dau gre s n a conlucra cu Dumnezeu. S-ar putea ca oamenii s a se roage: Vie mp ar a tia Ta, fac a-se voia Ta, precum n cer s i pe p amnt, dar, dac a nu tr aiesc rug n via ta aciunea aceasta, cererile lor vor r amne f ar a de r aspuns. Testimonies for the Church 6, 437, 438. Practicile devo tionale sunt cnt arite ntregul cer prive ste la locuitorii p amntului. ngerii s i Dumnezeul cerurilor i privesc pe cei care arm a c a sunt cre stini s i cnt aresc practicile lor devo tionale. Australasian Signs of the Times, 22 iunie 1903 A face ntrunirile s a e interesante Adun arile misionare s a e transformate n ocazii de a-i nv a ta pe oameni cum s a fac a lucrare misionar a. Appeal to Our Churches, 11 Rug aciunile s i adun arile noastre sociale ar trebui s a e ocazii de ajutor special s i ncurajare. Fiecare are de f acut o lucrare, pentru ca aceste adun ari s a devin a ct mai interesante s i folositoare cu . O astfel de lucrare poate realizat putin ta a cel mai bine printr-o zilnic experien ta a n lucrurile lui Dumnezeu s i prin dispozi tia de a vorbi f ar a ezitare despre iubirea Sa n adun arile poporului S au. Dac a nu ve ti ng adui ca ntunericul sau necredin ta s a p atrund a n inima voastr a, ele nu se vor manifesta nici n adun arile voastre. The Southern Watchman, 7 martie 1905 ntlnirile noastre trebuie s a e f acute foarte interesante. Ele trebuie s a e cuprinse de atingerea cerului. S a nu e vorbiri lungi s i 217

218

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

seci s i rug aciuni formale numai de dragul de a ocupa timpul. To ti trebuie s a e gata s a- si aduc a partea lor de contribu tie cu promptitudine, s i, atunci cnd datoria lor s-a mplinit, pot s a ncheie ntlnirea. [212] n acest fel, se va p astra interesul pn a la sfr sit. Aceasta nseamn a s a-I aduci lui Dumnezeu o nchinare care s a e primit a. Serviciul divin trebuie s a e f acut interesant s i atractiv s i nu trebuie ng aduit s a degenereze ntr-o form a seac a. Noi trebuie s a tr aim pentru Domnul Hristos clip a de clip a, or a de or as i zi de zi, atunci Domnul Hristos va locui n noi, iar cnd ne va strnge laolalt a, iubirea Lui va n inimile noastre, curgnd asemenea unui izvor n de sert, remprosp atnd totul s i f acndu-i pe cei care sunt gata s a piar a doritori s a bea din apa vie tii. Testimonies for the Church 5, 609. Nu v a imagina ti c a pute ti s a strni ti interesul tinerilor doar prin faptul c a participa ti la o adunare misionar as i tine ti o predic a lung a. Pl anui ti modalit a ti prin care pute ti produce un interes viu. n ecare s apt amn a, tinerii trebuie s a- si prezinte rapoartele, spunnd ce au ncercat s a fac a pentru Mntuitorul s i care a fost succesul lor. Dac a ar transformat a ntr-o ocazie de prezentare a unor astfel de rapoarte, adunarea misionar a nu ar plictisitoare, monoton as i neinteresant a. Ea ar plin a de interes s i nu ar duce lips a de participan ti. Slujitorii evangheliei, 210, 211. Atunci cnd credin ta se prinde de Hristos, adev arul va aduce ncntare suetului, iar serviciile divine nu vor monotone s i neinteresante. Adun arile voastre de laud as i mul tumire, care acum sunt , vor nviorate de Duhul Sfnt. n ecare zi, plicticoase s i f ar a via ta bogat ve ti avea o experien ta a, n timp ce tr ai ti cre stinismul pe care-l m arturisi ti. Testimonies for the Church 6, 437. M arturia experien tei personale n calitate de urma si ai Domnului Hristos, trebuie s a vorbim n a sa fel nct cuvintele noastre s a e un ajutor s i o ncurajare . Ar trebui s unii pentru al tii n via ta de credin ta a vorbim mult mai mult despre capitolele valoroase ale experien tei noastre. Parabolele Domnului Hristos, 338. proasp Biserica are nevoie de o experien ta at a, vie, a membrilor care au deprinderea de a n leg atur a cu Dumnezeu. M arturiile s i , lipsite de manifestarea lui Hristos n ele, rug aciunile seci, f ar a via ta

Rug aciunea n cadrul adun arilor misionare

219

nu sunt un ajutor pentru oameni. Dac a to ti aceia care pretind a , de lumin , copii ai lui Dumnezeu ar plini de credin ta as i de via ta ce m arturie minunat a li s-ar da acelora care vin s a asculte adev arul! [213] Si ct de multe suete s-ar putea c stiga la Hristos! Testimonies for the Church 6, 64. M arturisirea noastr a despre credincio sia Sa este mijlocul ales de Cer pentru dezv aluirea lui Hristos lumii. Noi trebuie s a recunoa stem harul S au a sa cum este f acut cunoscut prin oamenii sn ti din vechime, ns a lucrul care va cel mai ecient este m arturia venit a . Suntem martori ai lui Dumnezeu n m din propria experien ta asura n care descoperim n noi n sine lucrarea unei puteri de sorginte deosebit divin a. Fiecare individ are o via ta a de a tuturor celorlal ti s i care difer o experien ta a n mod radical de a lor. Dumnezeu dore ste ca lauda noastr a s a se nal te c atre El, purtnd amprenta specic a a personalit a tii noastre. Aceste pre tioase recunoa steri spre lauda asem slavei harului S au, cnd sunt sprijinite de o via ta an atoare cu a lui Hristos, au o putere irezistibil a, care lucreaz a pentru salvarea de suete. Divina vindecare, 100. Laudele s i mul tumirile A-L l auda pe Dumnezeu cu sinceritate s i din toat a inima este o datorie la fel de important a ca s i rug aciunea. Noi trebuie s a ar at am lumii s i tuturor in telor cere sti c a pre tuim iubirea minunat a a lui de omenirea c Dumnezeu fa ta azut as i c a ne a stept am s a primim binecuvnt ari din ce n ce mai mari din abunden ta Sa innit a Dup a ce am beneciat de o rev arsare deosebit a a Duhului Sfnt, dac a vom comemora bun atatea s i lucr arile Sale minunate pentru copiii S ai, bucuria noastr a n Domnul s i ecien ta noastr a n slujire vor mult sporite. Aceste practici spirituale alung a puterea lui Satana. Ele nl atur a spiritul de murmurare s i lamentare, iar ispititorul pierde teren. Ele dezvolt a acele tr as aturi de caracter care i preg atesc pe locuitorii p amntului pentru loca surile cere sti. O asemenea m arturie puternic va avea o inuen ta a asupra altora. Nu exist a nici un alt mijloc mai ecient care s a poat a folosit n c stigare de suete pentru Domnul Hristos. Parabolele Domnului Hristos, 299, 300. Domnul dore ste ca noi s a vorbim despre bun atatea Sa s i s a m arturisim despre puterea Sa. El este onorat prin exprimarea laudei

220

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

s i a mul tumirii noastre. Dumnezeu spune: Cine aduce mul tumiri ca jertf a, acela M a prosl ave ste. n timpul c al atoriei prin pustie, poporul Israel l l auda pe Dumnezeu prin cnt ari snte. C al atorii peregrini [214] au transpus n cntece poruncile s i f ag aduin tele Domnului s i le-au cntat pe ntregul parcurs al c al atoriei lor. Iar n Canaan, cnd se adunau cu ocazia s arb atorilor snte, comemorau lucr arile minunate la adresa ale lui Dumnezeu s i n al tau imnuri m are te de recuno stin ta a poporului s Numelui S au. Dumnezeu a dorit ca ntreaga via ta au s a de laud e o via ta a. Idem, 298, 299. O pl anuire periculoas a Unii, de fric a s a nu- si piard a comoara p amnteasc a, neglijeaz a rug aciunea s i adunarea dedicate nchin arii naintea lui Dumnezeu, ca s a aib a timp mai mult pentru gospod ariile sau afacerile lor. Prin faptele lor, ei arat a pe ce anume pun pre tul cel mai mare. Ei sacric a privilegiile religioase, care sunt esen tiale pentru naintarea lor spiritual a, pentru lucrurile acestei vie ti s i n-ajung s a ob tin a o cunoa stere a voin tei divine. Ei nu- si des avr sesc caracterul cre stin s i nu ajung la m asura pus a de Dumnezeu. La ei, pe primul loc se a a interesele vremelnice s i-L jefuiesc pe Dumnezeu de timpul pe care ar trebui s a l consacre slujirii Lui. Pe astfel de persoane, Dumnezeu le observ a bine s i ele vor primi mai degrab a un blestem, dect o binecuvntare. Testimonies for the Church 2, 654. plin O f ag aduin ta a de mngiere Dumnezeu si va aduce aminte de cei care s-au adunat s i au adunat n Numele S au s i i va cru ta de m acelul cel mare. Ei vor [215] pentru El ca ni ste m arg aritare pre tioase. Idem, 4, 107.

Capitolul 23 Diferite domenii ale lucr arii misionare


de cei orbi Aten tia fa ta ngerii sunt trimi si s a slujeasc a acelor copii ai lui Dumnezeu care sunt orbi din punct de vedere zic. ngerii le p azesc pa sii s i i scap a din mii de primejdii care, necunoscute lor, le sunt pres arate n cale. Testimonies for the Church 3, 516. El nu va asculta rug aciunea poporului S au n timp ce orfanii, cei s chiopi, cei orbi s i cei bolnavi sunt neglija ti printre ei. Idem, 3, 518. Dac a n comunitate sunt unii care i fac pe orbi s a se poticneasc a, ar trebui s a e adu si naintea judec a tii, pentru c a Dumnezeu ne-a pus s a veghem asupra celor orbi, n ap astui ti, asupra v aduvelor s i n Cuvntul orfanilor. Piatra de poticnire, la care se face referin ta lui Dumnezeu, nu nseamn a un butuc pus naintea picioarelor celor orbi pentru a-i face s a se poticneasc a, ci nseamn a mult mai mult. nseamn a orice cale care ar putea urmat a pentru a prejudicia inuen ta fratelui lor orb, nseamn a a lucra mpotriva interesului s au, ori a-i mpiedica prosperitatea. Idem, 3, 519. Cel orb are de ntmpinat dezavantaje din toate p ar tile din pricina pierderii vederii. Acea inim a n care mila s i compasiunea nu sunt provocate la vederea unui om orb care bjbie pe calea sa, ntr-o lume nve smntat a n ntuneric, acea inim a este cu adev arat mpietrit as i trebuie nmuiat a prin harul lui Dumnezeu. Idem, 3, 521. de orfani Grija fa ta , vor exista orfani Pn a cnd moartea va nghi tit a de biruin ta de care trebuie s a avem grij as i care vor suferi n multe feluri, dac a mila duioas as i bun atatea iubitoare ale membrilor bisericii noastre de ei. Domnul ne ndeamn nu vor exercitate fa ta a: Adu n casa ta pe nenoroci tii f ar a ad apost. Cre stinismul trebuie s a asigure ta ti s i de v de orfan, mame pentru cei f ar a c amin. Mila fa ta aduv as i fa ta manifestat a n rug aciuni s i n fapte, va tinut a minte de Dumnezeu [216] 221

222

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

s i va r aspl atit a din cnd n cnd. The Review and Herald, 27 iunie 1893. Cnd i aju ti pe cei s araci, cnd simpatizezi cu cei ndurera ti s i asupri ti, s i te mprietene sti cu cei orfani, te ai ntr-o mai strns a leg atur a cu Isus. Testimonies for the Church 2, 25. Exist a orfani care trebuie s a e ngriji ti, dar mul ti nu vor ndr azni s a- si asume o asemenea lucrare, deoarece ea implic a mai mult a munc a dect sunt ei dispu si s a fac a, a sa nct nu le mai las a dect pu tin timp pentru a- si face pe plac lor n si si. Dar, cnd mp aratul va face judecata, aceste suete egoiste, lipsite de generozitate, care nu fac nimic, vor vedea c a locurile cere sti sunt pentru cei care au fost lucr atori adev ara ti s i care au renun tat la ei n si si pentru cauza lui Hristos. Pentru aceia care au avut mereu o deosebit a grij a s a se iubeasc a pe ei n si si s i s a- si mplineasc a dorin tele, nu s-a f acut nici o preg atire. n cazul acestora, pedeapsa teribil a cu care mp aratul i-a amenin tat pe cei de la stnga Sa nu este din cauza p acatelor lor mari. Ei nu sunt condamna ti pentru lucrurile pe care le-au f acut, ci pentru cele pe care nu le-au f acut. Ei nu au ndeplinit acele lucruri pe care Cerul li le-a rnduit. Ei s i-au pl acut lor n si si s i au avut grij a s a- si aib a partea mpreun a cu iubitorii de pl aceri. The Review and Herald, 16 August 1881. Sunt orfani pe care urma sii Domnului au fost ndemna ti s a-i primeasc a la ei ca pe o mo stenire din partea lui Dumnezeu. Prea adesea ace stia sunt trecu ti cu vederea s i neglija ti. Poate c a sunt mbr aca ti n zdren te, lipsi ti de educa tie s i par resping atori din toate punctele de vedere, totu si ei sunt proprietatea lui Dumnezeu. Ei au fost cump ara ti cu un pre ts i sunt la fel de pre tio si n ochii S ai ca s i noi. Ei sunt membri ai marii familii a lui Dumnezeu, iar cre stinii, ca administratori ai S ai, sunt r aspunz atori pentru ei. Suetele lor, spune El, le voi cere din mna voastr a. Parabolele Domnului Hristos, 386, 38. Dumnezeu cheam a ecare membru al bisericii s a- si ndepli de ace neasc a datoria fa ta sti orfani. Totu si nu lucra ti pentru ei doar din sim tul datoriei, ci pentru c a i iubi ti s i pentru c a Domnul Hristos a murit ca s a-i mntuiasc a. Hristos a r ascump arat aceste suete care au nevoie de grija voastr as i a steapt a s a le iubi ti a sa cum v-a iubit El pe voi, cnd era ti n p acatele s i nd ar atnicia voastr a. The Review [217] and Herald, 27 iunie 1893.

Diferite domenii ale lucr arii misionare

223

El nu va asculta rug aciunea poporului S au n timp ce orfanii, cei s chiopi, cei orbi s i cei bolnavi sunt neglija ti printre ei. Testimonies for the Church 3, 518. To ti cei care vor lucra pentru Domnul, ngrijindu-se de ace sti copii s i tineri lipsi ti de prieteni, a sezndu-i ntr-o pozi tie favorabil a pentru formarea unui caracter corect, a sa nct s a poat a deveni copii un vast cmp de lucru. Exist ai lui Dumnezeu, au n fa ta a copii lipsi ti de perspective, care au nevoie de o ngrijire duioas a, mul ti care, s dac a nu li s-ar purta de grij a, ar cre ste n ignoran ta i ar aluneca n tov ar as ii care duc la viciu s i la crim a, dar care pot adu si n situa tii favorabile s i, sub o ngrijire atent as i cre stineasc a, ar putea s a e salva ti pentru Hristos Aceast a lucrare pentru al tii va necesita efort, renun tare la sine s i sacriciu, dar ce este micul sacriciu pe care l putem face noi, n compara tie cu marele dar al lui Dumnezeu, prin faptul c a L-a dat pe singurul S au Fiu? Dumnezeu ne-a acordat privilegiul de a deveni mpreun a-lucr atori cu El. The Review and Herald, 27 iunie 1893. Popula tia de culoare n tara aceasta este un cmp mare, nelucrat. Rasa celor de culoare num ar a mii s i mii de suete s i apeleaz a la considera tia s i simpatia oric arui credincios sincer s i practic n Hristos. Ace sti oameni nu tr aiesc ntr-o tar a str ain as i nu se nchin a la idoli de lemn s i de piatr a. Ei tr aiesc printre noi s i, de repetate ori, prin m arturiile Spiritului S au, Dumnezeu ne-a atras aten tia asupra lor, spunndu-ne c a ei sunt in te omene sti neglijate. Acest cmp ntins st a naintea noastr a nelucrat, cernd lumina pe care ne-a ncredin tat-o Dumnezeu. Testimonies for the Church 8, 205. ntre albi s i popula tia de culoare au fost ridicate ziduri de desp ar tire. Cnd cre stinii ascult a de Cuvntul lui Dumnezeu, care le de Creatorul lor s porunce ste iubirea suprem a fa ta i o iubire nep artini de semenii lor, aceste ziduri ale prejudec toare fa ta a tii se vor pr abu si de la sine, a sa cum s-au pr abu sit zidurile Ierihonului Fiecare biseric a ai c arei membri pretind a crede adev arul pentru timpul acesta s a priveasc a la acest neam neglijat s i c alcat n picioare care, ca rezultat al sclaviei, a fost lipsit de privilegiul de a gndi s i de a ac tiona pentru [218] el nsu si. The Review and Herald, 17 decembrie 1895.

224

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

S a ncepem s a facem o lucrare pentru oamenii din sud. S a nu ne mul tumim doar s a privim, doar s a lu am hot arri care nu vor puse niciodat a n aplicare, ci s a facem o lucrare din toat a inima pentru Domnul spre a alina necazul fra tilor no stri de culoare. Idem, 4 februarie 1896. Numele oamenilor de culoare este scris n cartea vie tii, al aturi de numele celor albi. To ti sunt egali n Hristos. Na sterea, pozi tia social a, na tionalitatea sau culoarea nu pot s a nal te, ori s a njoseasc a un om. Caracterul este cel care o face. Dac a un om cu pielea ro sie, un chinez sau un african i d a inima lui Dumnezeu, n ascultare , Isus nu-l iube s i credin ta ste mai pu tin pentru culoarea lui. El l nume ste fratele Meu preaiubit. The Southern Work, 8, 20 martie 1891 Vine ziua cnd regii s i domnitorii p amntului vor bucuro si s a schimbe locul cu africanul cel mai umil care s i-a pus speran ta n Evanghelie. Ibidem Lui Dumnezeu nu-I pas a cu nimic mai pu tin de suetele din rasa african a, care pot s a e c stigate pentru a-I sluji, dect I-a p asat pentru poporul Israel. El cere de la poporul S au cu mult mai mult dect I-a oferit El n lucrarea misionar a printre oamenii din toate clasele sociale din sud, s i ndeosebi printre cei de culoare. Oare nu avem noi o obliga tie mai mare de a lucra pentru oamenii de culoare, dect pentru cei care au fost cu mult mai favoriza ti? Cine i-a tinut ?... Dac pe ace sti oameni n sclavie? Cine i-a tinut n ignoran ta a rasa lor este njosit a, dac a au obiceiuri s i maniere resping atoare, cine i-a f acut s a e a sa? Oare, se datoreaz a ntr-o mare m asur a oamenilor albi? Dup a ce li s-a f acut o nedreptate a sa de mare, nu ar trebui s a e f acut un efort st aruitor pentru a ridica ti? Adev arul trebuie s a le e vestit. Si ei trebuie s a e mntui ti ca s i noi. The Southern Work, 11, 12, 20 martie 1891. Reforma n ce prive ste cump atarea Adventi stii de ziua a s aptea trebuie s a e n primele rnduri ntre to ti cei care se declar a prietenii temperan tei. Slujitorii evangheliei, [219] 384. n domeniul temperan tei, pe lng a prezent arile n public, noi mai avem de f acut s i o alt a lucrare. Trebuie s a expunem aceste principii

Diferite domenii ale lucr arii misionare

225

n articolele din publica tiile noastre. S a folosim orice mijloace posibile pentru a-i sensibiliza pe membrii no stri s i pentru a-i face s a- si n teleag a datoria de a intra n leg atur a cu aceia care nu cunosc adev arul. Succesul pe care l-am avut n lucrarea misionar a a fost ntru totul propor tional cu renun tarea la sine s i cu sacriciul manifestat n eforturile pe care le-am f acut. Numai Domnul s tie ct de mult am putut realiza, dac a ne-am umilit naintea Sa, ca popor, s i am ntr-o manier proclamat adev arul despre temperan ta a clar as i direct a. Idem, 385. Subiectul temperan tei trebuie s a benecieze de o sus tinere hot art a din partea poporului lui Dumnezeu. Necump atarea lupt a pentru suprema tie, ng aduin ta de sine spore ste, iar publica tiile care trateaz a reforma s an at a tii sunt foarte necesare. Literatura cu privire la acest subiect este un ajutor pentru Evanghelie, ndrumndu-i pe oameni s a cerceteze Biblia pentru o n telegere mai bun a a adev arului. Avertizarea mpotriva marelui r au al necump at arii trebuie s a r asune cu putere, s i, pentru a ndeplini aceast a lucrare, to ti cei care respect a Sabatul tura con trebuie s a studieze s i s a aplice n practic a nv a ta tinut a n publica tiile s i c ar tile noastre cu privire la s an atate. De asemenea, ei trebuie s a fac a mai mult de att, s a depun a eforturi st aruitoare pentru a r aspndi aceste publica tii printre semenii lor. The Southern Watchman, 20 noiembrie 1902. Prezenta ti-le varianta st apnirii des avr site, cerndu-le ca banii pe care i-ar da pe b auturi alcoolice, tutun sau ng aduin te asem an atoare s a e folosi ti pentru ngrijirea bolnavilor s araci sau preg atirea copiilor s i a tineretului pentru ceva util n lume. Divina vindecare, 211. Importan ta culegerii rezultatelor Ca rezultat al prezent arii adev arului n adun ari mari, s-a strnit un spirit de cercetare s i este deosebit de important ca acest interes s a e urmat de o lucrare personal a. Cei care doresc s a cerceteze adev arul au nevoie s a e nv a ta ti s a studieze Cuvntul lui Dumnezeu . Cineva trebuie s cu srguin ta a-i ajute s a zideasc a pe o temelie sigur a. [220] n acest timp critic din experien ta lor religioas a, ct de nsemnat lucru este acela ca lucr atorii biblici, n telept ndruma ti, s a le vin a n ajutor

226

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

s i s a le deschid a n telegerii lor tezaurul Cuvntului lui Dumnezeu? Testimonies for the Church 9, 111. Momentul de aur este pierdut. Nu s-a st aruit asupra impresiilor f acute. Ar fost mai bine s a nu se strnit nici un interes, pentru c a, dac a convingerile au fost n abu site, este foarte greu s a impresionezi mintea din nou cu adev arul. Idem, 2, 118. Administrarea banilor n toate cheltuielile noastre, trebuie s a ne str aduim s a mplinim scopul Aceluia care este Alfa s i Omega al oric arui efort cre stin. Idem, 9, 49. Banii au o mare valoare, deoarece cu ajutorul lor se poate face mult bine. n minile copiilor lui Dumnezeu, banii sunt hran a pentru cei amnzi, ap a pentru cei nseta ti s i mbr ac aminte pentru s araci. Ei sunt o ap arare pentru cei oprima ti s i un mijloc de ajutorare a celor bolnavi. Dar, dac a nu sunt folosi ti pentru mplinirea nevoilor vie tii, pentru binecuvntarea altora s i pentru progresul lucr arii Domnului Hristos, banii nu sunt mai valoro si dect nisipul. Parabolele Domnului Hristos, 351. Dumnezeu nsu si a trasat planuri pentru naintarea lucr arii Sale s i El a nzestrat poporul S au cu un surplus de mijloace pentru ca, atunci cnd cere ajutor, s a poat a r aspunde zicnd: Doamne, polul T au a mai a dus al ti poli. Testimonies for the Church 9, 58. Banii nu pot du si n via ta viitoare. Acolo nu sunt necesari, dar faptele bune, f acute prin c stigarea de suete pentru Domnul Hristos, sunt purtate n cur tile cere sti. Cei care irosesc n mod egoist darurile Domnului, folosindu-le pentru ei n si si, n timp ce i las a pe semenii lor f ar a ajutor s i nu fac nimic pentru naintarea lucr arii lui Dumnezeu n lume, l dezonoreaz a pe Creatorul lor. n c ar tile cerului, n dreptul numelui lor, este scris c a L-au jefuit pe Dumnezeu. Parabolele Domnului Hristos, 266. Care este valoarea banilor n acest timp, n compara tie cu valoarea suetelor? Fiecare dolar din rezervele noastre trebuie s a e considerat ca apar tinndu-I Domnului, nu nou a, s i, ind o nzestrare pre tioas a ncredin tat a de Dumnezeu, nu trebuie risipit pentru pl aceri [221] inutile, ci folosit cu aten tie pentru cauza lui Dumnezeu s i n lucrarea de salvare a oamenilor de la pierzare. Schi te din via ta mea, 214.

Diferite domenii ale lucr arii misionare

227

Oare nu este lucrarea misionar a ce trebuie s a e f acut a n lumea noastr a sucient de important a pentru a cere toat a inuen ta s i sus ti m la orice risip nerea noastr a? Nu ar trebui s a renun ta as i s a punem darurile noastre n vistieria lui Dumnezeu, pentru ca adev arul s a ri s poat a trimis n alte ta i pentru ca misiunile de acas a s a poat a sus tinute? Nu va primi aceast a lucrare aprobarea Cerului? Lucrarea pentru aceste zile din urm a nu a fost sus tinut a prin mo steniri bogate, lumeasc s i nici promovat a prin inuen ta a. Ea a fost sus tinut a prin rii la sine s darurile care erau rezultatul renun ta i al spiritului de sacriciu. Dumnezeu ne-a dat privilegiul de a deveni p arta si cu Hristos n suferin tele Sale aici s i a prev azut ca noi s a avem o mo stenire pe noul p amnt. The Review and Herald, 2 decembrie 1890. Mi-a fost ar atat c a ngerul raportor nregistrez a cu delitate ecare dar dedicat lui Dumnezeu s i pus n trezorerie, precum s i rezul de tatul nal al mijloacelor astfel d aruite. Dumnezeu ia cuno stin ta ecare b anu t consacrat cauzei Sale s i de bun avoin ta sau repulsia d at atorului. Motivul d aruirii este de asemenea nregistrat. Cei jerttori de sine s i consacra ti, care i redau lui Dumnezeu lucrurile care sunt ale Lui, cnd El le cere de la ei, vor r aspl ati ti dup a faptele lor. Chiar dac a mijloacele consacrate astfel vor gre sit folosite, astfel nct ele nu ndeplinesc scopul avut n vedere de d aruitor spre slava lui Dumnezeu s i salvarea de suete cei care au f acut sacriciile cu sinceritate de suet, viznd numai slava lui Dumnezeu, nu- si vor pierde r asplata. Testimonies for the Church 2, 518, 519. Fiecare ocazie de a ajuta un frate aat n nevoie sau de a sprijini lucrarea lui Dumnezeu de r aspndire a adev arului reprezint a o perl a pe care o po ti trimite dinainte s i depozita n banca cerului, pentru . Dumnezeu te pune la prob a p astrat a n siguran ta as i te veric a. El ti-a dat binecuvnt arile Sale cu mn a larg a, iar acum a steapt a s a vad a cum le vei folosi, s a vad a dac a i vei ajuta pe aceia care au nevoie de ajutor, dac a vei sim ti valoarea suetelor s i vei face tot ce [222] po ti cu mijloacele pe care ti le-a ncredin tat. Folosirea ec arei astfel de ocazii va nsemna un plus la comoara cereasc a. Idem, 3, 249,250. Sistemul de raportare al cerului ngerii tin un raport exact al ec arei fapte a omului Idem, 1, 198.

228

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Fiecare act de iubire, ecare cuvnt de bun atate, ecare rug aciune n favoarea celor suferinzi s i oprima ti sunt raportate naintea tronului ve snic s i p astrate n raportul nepieritor al cerului. Idem, 5, 133. ncununat n ceruri, se duce un raport despre ecare str aduin ta a cu succes, depus a de noi spre a risipi ntunericul s i spre a r aspndi cuno stin ta despre Hristos. Cnd fapta este raportat a naintea Tat alui, bucuria se r aspnde ste prin toat a o stirea cerului. Faptele Apostolilor 154. ngerii sunt ns arcina ti s a e ajutoarele noastre. Ei c al atoresc ntre cer s i p amnt, ducnd raportul faptelor oamenilor. The Southern Watchman, 2 aprilie 1903. Ar bine pentru unii ca ace stia s a- si aduc a aminte de raportul p astrat sus n cartea aceea, n care nu sunt omisiuni, nici gre seli, s i dup a care vom judeca ti. Acolo este raportat a orice ocazie neglijat a de a face un serviciu lui Dumnezeu; s i tot acolo este tinut a spre s ve snic a amintire orice fapt a de credin ta i de iubire. Profe ti s i regi, [223] 639.

Capitolul 24 Calic ari pentru o slujire cre stin a plin a de succes


Ecien ta Apatia s i inecien ta nu nseamn a evlavie. Cnd ne vom da seama mnt mai nalt dect c a lucr am pentru Dumnezeu, vom avea un sim ta am avut vreodat a n fa ta sn teniei serviciului spiritual. Aceast a , aten n telegere pune via ta tie s i energie st aruitoare n mplinirea ec arei datorii. Testimonies for the Church 9, 150. s Timpul cere o mai mare ecien ta i o mai profund a consacrare. O, sunt att de preocupat a de subiectul acesta, nct strig c atre Dumnezeu: Ridic a-Te s i trimite soli plini de sim tul r aspunderii, n ale c aror inimi idolatria de sine, care st a la temelia oric arui p acat, a fost crucicat a. Idem, 9, 27. Lucrarea ncredin tat a ucenicilor cerea mult a destoinicie, c aci curentul adnc al r aut a tii urma s a vin a cu putere asupra lor. Faptele Apostolilor 31. Vorbirea cultivat a Cultivarea s i folosirea corespunz atoare a talentului vorbirii sunt importante n ecare domeniu al activit a tii cre stine Trebuie s a ne obi snuim s a vorbim pe un ton pl acut, s a folosim un limbaj corect s i curat s i s a rostim cuvinte amabile s i binevoitoare. Parabolele Domnului Hristos, 336. tor trebuie s Fiecare pastor s i ecare nv a ta a- si aduc a aminte n c permanen ta a ei le prezint a oamenilor o solie care implic a interese ve snice. Adev arul rostit va o m arturie mpotriva lor la judecata marii zile a r aspl atirii nale. Iar n privin ta unora, modul n care le este vestit a solia va decide dac a o vor accepta sau o vor respinge. Prin s urmare, rosti ti cuvintele n a sa fel nct s a fac a apel la inteligen ta i s a impresioneze inima. Trebuie s a vorbi ti rar, solemn s i cu claritate s i n acela si timp cu zelul s i ardoarea pe care o impune importan ta [224] soliei. Parabolele Domnului Hristos, 336. 229

230

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

n timp ce c auta ti s a-i atrage ti pe al tii n cercul iubirii Sale, face ti n a sa fel nct puritatea exprim arii voastre, altruismul slujirii voastre, bucuria ce str aluce ste pe nf a ti sarea voastr a s a dea m arturie despre puterea harului S au. Divina vindecare, 156. Fiecare cre stin este chemat s a le descopere altora bog a tiile inepuizabile ale Domnului Hristos, prin urmare trebuie s a se str aduiasc a s a- si dezvolte o vorbire des avr sit a. Fiecare cre stin trebuie s a prezinte Cuvntul lui Dumnezeu, a sa nct s a e considerat de ascult atori ca demn de apreciere s i vrednic de dorit. Dumnezeu nu a prev azut ca slujitorii S ai omene sti s a e ni ste persoane stngace s i lipsite de educa tie. Nu este voia Sa ca omul s a mic soreze valoarea binecuvnt arii cere sti, care este rev arsat a n lume prin intermediul lui. Parabolele Domnului Hristos, 336. s Ei vor educa ti s a e r abd atori, buni, plini de bun avoin ta i dispu si s a ofere ajutor. Ei vor manifesta adev arata amabilitate cre stin a, amintindu- si f ar a ncetare c a Domnul Hristos, tovar as ul lor, nu poate minte aspre s aproba cuvinte sau sim ta i nepoliticoase. Cuvintele lor vor curate. Puterea vorbirii va considerat a un talant pre tios, care le-a fost ncredin tat pentru a ndeplini o lucrare sfnt as i nobil a. Slujitorii evangheliei, 97. Cultura intelectual a Avem nevoie, ca popor, de cultura intelectual a pe care trebuie s-o dobndim, ca s a venim n ntmpinarea cerin telor timpului. Testimonies for the Church 4, 414. n serviciul lui Hristos este nevoie de aceea si tactic a cum este necesar as i pentru batalioanele unei o stiri care ocrote ste via ta s i libertatea poporului. Nu oricine poate s a lucreze n mod judicios pentru salvarea de suete. Testimonies for the Church 4, 67. Unele femei au nevoie s a- si instruiasc a mintea prin exerci tiu. Ele trebuie s a se for teze s a cugete. Ct timp depind de cineva care s a cugete pentru ele, s a le rezolve dicult a tile, refuznd s a- si determine mintea s a cugete, incapacitatea de aducere-aminte, de a privi nainte s i de a face deosebire, va continua. Fiecare ins trebuie s a fac a eforturi spre a- si educa mintea. Testimonies for the Church 2, 188.

Calic ari pentru o slujire cre stin a plin a de succes

231

, nediscipliDumnezeu nu vrea s a ne mul tumim cu o minte lene sa nat a, cu gnduri u soare s i cu memorie slab a. Sfaturi pentru p arin ti, [225] profesori s i elevi, 506. Oamenii lui Dumnezeu trebuie s a e harnici la studiu, serio si n dobndirea de cuno stin te, s a nu piard a nici m acar o or a. Prin efort st aruitor, ei se pot ridica aproape la orice grad de distinc tie ca . Testimonies for the Church cre stini, ca b arba ti cu putere s i inuen ta 4, 411. Pre tui ti ecare clip a ca pe o comoar a. Cteva clipe aici, cteva clipe acolo, care pot risipite n conversa tii lipsite de sens, orele de care sunt irosite att de adesea r diminea ta amnnd n pat, timpul petrecut n c al atorie cu tramvaiul sau cu trenul sau a steptnd n sta tii, momentele de a steptare nainte de servirea mesei, timpul petrecut n a steptarea celor care ntrzie la o ntlnire dac a toate aceste fragmente de timp ar folosite studiind, citind o carte p astrat a la ndemn a sau meditnd asupra unui subiect, ct de mult s-ar putea realiza. Parabolele Domnului Hristos, 343, 344. st Un scop bine determinat, o perseveren ta aruitoare s i o economisire atent a a timpului i vor face pe oameni n stare s a acumuleze cuno stin te s i s a dobndeasc a o disciplin a intelectual a, care i vor calica pentru a ocupa aproape orice pozi tie inuent as i folositoare. Idem, 344. B arba tii din pozi tii de r aspundere trebuie s a se dezvolte continuu. veche s Ei nu trebuie s a ancoreze pe o experien ta i s a presupun a c a nu este necesar s a devin a lucr atori savan ti. Omul, de si cea mai neajutorat a dintre f apturile create de Dumnezeu cnd vine pe lume s i cel mai stricat n natura lui, este cu toate acestea capabil de naintare , nnobilat prin virtute s constant a. El poate educat prin con stiin ta i poate progresa prin demnitate mintal as i moral a, pn a cnd atinge o perfec tiune a n telepciunii s i a cur a tiei de caracter numai cu pu tin mai jos dect des avr sirea s i cur a tia ngerilor. Testimonies for the Church 4, 93. Cei care doresc s a e mpreun a-lucr atori cu Dumnezeu trebuie s a lupte pentru des avr sirea ec arui organ al trupului s i a ec arei nsu siri a min tii. Adev arata educa tie const a n preg atirea capacit a tilor zice, intelectuale s i morale pentru ndeplinirea oric arei ndatoriri. Ea nseamn a cultivarea trupului, a min tii s i a suetului pentru o

232

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

lucrare divin a. Aceasta este educa tia care va d ainui pentru via ta ve snic a. Parabolele Domnului Hristos, 330. Mecanici, avoca ti, negustori, oameni de toate ocupa tiile s i profesiunile se instruiesc s a poat a deveni st apni pe afacerea lor. S a e, oare, urma sii lui Hristos mai pu tin cunosc atori s i, n timp ce sunt angaja ti n serviciul Lui, s a e necunosc atori ai c ailor s i mijloacelor [226] care s a e folosite? C stigarea vie tii ve snice este mai presus de orice considera tie p amnteasc a. Spre a conduce suetele la Hristos, este nevoie de cunoa sterea naturii umane s i de studiul min tii omene sti. Se cere mult a cugetare atent as i rug aciune erbinte spre a s ti cum s a te apropii de b arba ti s i femei cu marele subiect al adev arului. Testimonies for the Church 4, 67. Demnitatea s i polite tea cre stin a Lipsa adev aratei demnit a ti s i a cur a tiei cre stine n rndurile p azitorilor Sabatului este mpotriva noastr a ca popor s i face ca adev arul pe care-l m arturisim s a e dezgust ator. Lucrarea de educare a min tii s i a manierelor poate continuat a spre des avr sire. Dac a cei care m arturisesc adev arul nu folosesc acum privilegiile s i ocaziile lor spre a cre ste pn a la statura plin at a tii de b arba ti s i femei n Hristos Isus, ei nu vor o cinste pentru cauza adev arului s i nici pentru Hristos. Idem, 4, 358, 359. ordonat Nu uita ti s a p astra ti demnitatea lucr arii, printr-o via ta a s i o conversa tie evlavioas a. S a nu v a e team a niciodat a s a ridica ti standardul prea sus S a ne ferim de orice asprime. Trebuie s a cultiv am amabilitatea, noble tea s i polite tea cre stin a. Veghea ti pentru a nu brutali s i t aio si. Nu privi ti astfel de tr as aturi ca ind ni ste virtu ti, deoarece Dumnezeu nu le prive ste a sa. Str adui ti-v a s a nu ofensa ti pe nimeni f ar a a necesar. The Review and Herald, 25 noiembrie 1890. Este foarte mare nevoie ca aceia care cunosc voia lui Dumnezeu s a nve te s a devin a lucr atori cu succes n cauza Lui. Ei trebuie s a e persoane cu maniere alese, n teleg atoare, nu avnd o str alucire exterioar a n sel atoare, dar cochetnd cu cele lume sti, ci acea amabilitate s i acea cur a tie care au savoarea cerului s i pe care le va avea ecare cre stin, dac a este p arta s al naturii divine. Testimonies for the Church 4, 358.

Calic ari pentru o slujire cre stin a plin a de succes

233

care Noi avem cel mai mare adev ar s i cea mai mare speran ta . De i-au fost vestite lumii noastre vreodat as i cea mai mare credin ta aceea, dorim s a-i prezent am lumii acest caracter nalt. Nu vrem s a adopt am o atitudine, ca s i cnd am trece printre oameni cerndu-le iertare c a ndr aznim s a credem acest adev ar pre tios s i sfnt, ci dorim [227] s a umbl am umili ti cu Dumnezeu s i s a ne comport am ca s i cnd am copiii Dumnezeului celui Preanalt s i ca s i cnd am trata subiectele cele mai importante s i mai interesante, mai nalte s i mai nobile dect orice subiecte lume sti. The Review and Herald, 26 iulie 1887. Cel care lucreaz a pentru suete are nevoie de consacrare, integri , h tate, inteligen ta arnicie, energie s i tact. Dac a de tine aceste calit a ti, nimeni nu poate inferior, dimpotriv a, o astfel de persoan a va avea impresionant o inuen ta a spre bine. Slujitorii evangheliei, 111. n lucrare trebuie s a e oameni dispu si s a nve te care sunt c aile cele mai bune de a se apropia de persoane s i familii. mbr ac amintea lor trebuie s a e pl acut a, s i nu spilcuit a, iar manierele lor s a nu i dezguste pe oameni. Este o mare lips a de polite te adev arat a n rndurile poporului nostru. Aceasta trebuie s a e cultivat a de to ti cei care fac lucrare misionar a. Testimonies for the Church 4, 391, 392. Onestitatea Nu trebuie s a e pref ac atorie n via ta celor care au de vestit o solie a sa de sfnt as i de solemn a cum avem noi. Lumea i prive ste pe adventi stii de ziua a s aptea, deoarece cunoa ste ceva despre m artu , despre naltele lor idealuri s risirea lor de credin ta i, cnd i vede pe aceia care nu tr aiesc potrivit cu m arturisirea lor, i arat a cu dispre t. Testimonies for the Church 9, 23. Oamenii pot avea daruri excelente, capacit a ti bune, aptitudini splendide; dar un defect, un p acat tainic ng aduit se va dovedi a pentru caracter ceea ce este scndura mncat a de viermi pentru corabie dezastru s i ruin a total a. Idem, 4, 90. Apostolul Pavel ducea cu el pretutindeni atmosfera cerului. To ti cei care erau asocia ti cu el sim teau inuen ta unit a tii lui cu Domnul exemplica adev Hristos. Faptul c a propria via ta arul pe care l proclama conferea o putere conving atoare lucr arii sale de predicare. n aceasta const a puterea adev arului. Inuen ta natural as i necon stientizat a a unei vie ti snte constituie cea mai conving atoare predic a

234

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

n favoarea cre stinismului. Argumentele, chiar s i atunci cnd sunt [228] incontestabile, pot provoca doar opozi tie, dar un exemplu evlavios are o putere ntru totul irezistibil a. Slujitorii evangheliei, 59. Adev aratul caracter nu este ceva ce se realizeaz a n afara noastr a s i care ne acoper a, ci el radiaz a din auntru. Dac a dorim s a-i conducem pe al tii pe calea neprih anirii, principiile neprih anirii trebuie s a se g aseasc a mai nti n inima noastr a. M arturisirea noastr a de credin ta poate face cunoscut a teoria religiei, dar religia noastr a practic a este consecvent aceea care proclam a cuvntul adev arului. O via ta a, o purtare sfnt a, o integritate neclintit a, un spirit activ s i binevoitor, o pild a de evlavie, toate acestea sunt mijloacele prin care se d a lumii lumin a. Hristos, Lumina lumii, 307. Rug aciunile, ndemnul s i conversa tia sunt roade ieftine, care adesea sunt asociate; dar roadele care sunt ar atate prin fapte bune, n purtarea de grij a pentru cei nevoia si, orfani s i v aduve, sunt adev aratele roade, care cresc n mod natural ntr-un pom bun. Testimonies for the Church 2, 24. Entuziasmul n general, Dumnezeu nu face minuni pentru naintarea adev arului S au. Dac a gospodarul neglijeaz a s a cultive solul, Dumnezeu nu face nici o minune pentru a schimba rezultatele sigure. El lucreaz a n conformitate cu marile principii pe care ni le-a f acut cunoscute, iar partea noastr a este s a dezvolt am planuri n telepte s i s a investim mijloacele prin care Dumnezeu va aduce rezultate sigure. Cei care nu fac nici un efort hot art, ci a steapt a pur s i simplu ca Duhul Sfnt s a-i constrng a s a ac tioneze vor pieri n ntuneric. Voi nu trebuie s a sta ti pe loc s i s a nu face ti nimic n lucrarea lui Dumnezeu. The Southern Work, 1 decembrie 1903. Unii care se angajeaz a n lucrarea misionar a sunt slabi, frico si, , u f ar a via ta sor de descurajat. Lor le lipse ste impulsul. Ei nu au acele tr as aturi pozitive de caracter, care le dau puterea de a face ceva spiritul s i energia care aprind entuziasmul. Cei care vor s a aib a . Ei trebuie s succes trebuie s a e curajo si s i plini de speran ta a cultive virtu tile care i fac s a e activi. Slujitorii evangheliei, 290. Domnul are nevoie de lucr atori care s a duc a mai departe biruin[229] tele crucii lui Hristos. The Review and Herald, 6 mai 1890. Solia nu

Calic ari pentru o slujire cre stin a plin a de succes

235

, ci n trebuie s a e prezentat a n expuneri lipsite de foc s i de via ta expuneri clare, hot arte, mi sc atoare. Testimonies for the Church 8, 16. Nu avem acum nevoie de oratori cu limb a de argint pentru a vesti aceast a solie. Adev arul trebuie rostit n toat a severitatea lui. Sunt necesari oameni de ac tiune oameni care s a lucreze cu zel, cu o energie nentrerupt a pentru cur a tirea bisericii s i pentru avertizarea lumii. Idem, 5, 187. Dumnezeu n-are nici un folos de oamenii lene si n cauza Lui. El dore ste lucr atori precau ti, amabili, afectuo si s i serio si. Idem, 4, 411. Hot arrea viCei ce sunt n slujba lui Dumnezeu trebuie s a dea pe fa ta oiciune s i hot arre n lucrarea de c stigare de suete. Aduce ti-v a aminte c a sunt suete care ar pieri, dac a noi, ca unelte ale lui Dumnezeu, nu lucr am cu o hot arre care s a nu se lase s i nici s a nu se descurajeze. Testimonies for the Church 6, 418. El ne-a dat o mare lucrare de f acut. S a o facem n chip des avr sit s i cu hot arre. S a ar at am prin via ta noastr a ce a f acut adev arul pentru noi. Ibidem Zelul Ceea ce se dore ste este zel cre stin serios un zel care va manifestat prin a face ceva. Acum, to ti trebuie s a lucreze pentru ei n si si, s i cnd l au pe Isus n inimile lor, l vor m arturisi s i altora. Un suet care l are pe Hristos nu mai poate oprit s a-L m arturiseasc a, precum nu pot oprite apele Niagarei s a curg a n cascad a. Idem, 2, 233. Oricine l accept a pe Hristos ca Mntuitor personal va dori nespus privilegiul de a-L sluji pe Dumnezeu. Prin contemplarea a ceea ce a f acut Cerul pentru el, inima i este mi scat a de o iubire nem argi plin nit as i o recuno stin ta a de adorare. El este dornic s a- si manifeste recuno stin ta, consacrndu- si calit a tile n slujba lui Dumnezeu. El este nsue tit de dorin ta erbinte de a- si ar ata dragostea pentru Hristos s i pentru proprietatea Sa r ascump arat a. El rvne ste munca grea, [230] greut a tile, sacriciul. Divina vindecare, 502.

236

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Cei asemenea Martei, cu zelul lor pentru lucrarea religioas a, au un cmp ntins n fa ta lor. Dar ei trebuie s a stea mai nti ca Maria, la picioarele lui Isus. Srguin ta, promptitudinea s i energia trebuie s a e sn tite prin harul lui Hristos s i atunci via ta va o putere nenfrnt a spre bine. Hristos, Lumina lumii, 525. n Numele Domnului, cu st aruin ta s i cu zelul neobosit pe care Hristos le-a avut n lucr arile Sale, trebuie s a ducem mai departe lucrarea Domnului. Testimonies for the Church 9, 25. Trebuie s a punem cap at monotoniei activit a tii noastre religioase. destul zel s Noi facem o lucrare n aceast a lume, dar nu d am pe fa ta i destul a activitate. Dac a vom mai zelo si, oamenii vor convin si de s adev arul soliei noastre. Lipsa de via ta i monotonia lucr arii slujirii noastre pentru Dumnezeu resping multe suete din nalta societate, care au nevoie s a vad a un zel profund, c alduros s i sn tit. Testimonies for the Church 6, 417. R abdarea Dac a vrei s a i conlucr ator cu Hristos, trebuie s a ai toat a r abdarea cu cei pentru care lucrezi, nu s a dispre tuie sti simplitatea lucr arii, ci s a prive sti spre rezultatul cel binecuvntat. Cnd cei pentru care lucrezi nu corespund exact cu dorin ta ta, n inima ta spui adesea: Las a-i s a plece; ei nu sunt vrednici de mntuire. Ce-ar fost dac a Hristos i-ar tratat pe cei nenoroci ti ntr-un fel asem an ator? El a murit spre a salva p ac ato sii nenoroci ti, s i dac a tu lucrezi n acela si spirit s i n acela si fel ar atat prin pilda Celui pe care tu l urmezi, l asnd rezultatul pe seama lui Dumnezeu, nu po ti niciodat a m asura cantitatea de bine pe care ai ndeplinit-o. Idem, 4, n aceast a via ta 132. Lucra ti dezinteresat, iubitor, r abd ator, pentru to ti cei cu care veni ti n contact. Nu dovedi ti nici o ner abdare. Nu rosti ti nici un cuvnt lipsit de bun atate. L asa ti ca iubirea lui Hristos s a e n inima voastr as i legea bun at a tii, pe buzele voastre. Idem, 9, 41.

Calic ari pentru o slujire cre stin a plin a de succes

237

Tactul Cei care se dedic a pe deplin lui Dumnezeu si vor desf as ura activitatea cu n telepciune, rug aciune, seriozitate s i cu un tact consacrat. [231] Signs of the Times, 29 mai 1893. Dac a un om are tact, este harnic s i plin de entuziasm, va avea succes n afacerile trec atoare s i acelea si calit a ti, consacrate lucr arii ; c lui Dumnezeu, se vor dovedi de o ndoit a ecien ta aci puterea divin a va combinat a cu efortul omenesc. Testimonies for the Church 5, 276. n lucrarea de salvare a suetelor este nevoie de n telepciune s i de mult tact. Mntuitorul nu Se ab tinea niciodat a s a spun a adev arul, dar l rostea ntotdeauna cu iubire. n rela tia Sa cu al tii, El exercita cel mai mare tact s i era ntotdeauna bun s i atent. El nu era niciodat a nepoliticos, nu adresa niciodat a cuvinte aspre f ar a a necesar s i nu i-a produs niciodat a o durere inutil a unui suet sensibil. Domnul nu mustra sl abiciunea omeneasc a. El denun ta f ar a team a ipocrizia, necredin ta s i nelegiuirea, dar, cnd rostea mustr arile ustur atoare, vocea Sa era plin a de lacrimi. El nu a f acut niciodat a ca adev arul s a par a dur, ci a manifestat ntotdeauna o duio sie profund a fa ta de oameni. Fiecare suet era pre tios n ochii S ai. Domnul Isus se comporta cu o demnitate divin a, s i totu si Se cobora la ecare membru al familiei lui Dumnezeu, ar atndu-i aten tia s i mila cea mai duioas a. El i-a considerat pe to ti ca ind suetele pentru care avea misiunea de a le mntui. Slujitorii evangheliei, 117. Unii, gr abi ti, impulsivi, totu si suete oneste, i vor aborda pe cei care nu au adev arul printr-o discu tie ascu tit a, s i-i vor acosta pe cei care nu sunt cu noi ntr-o manier a nea steptat a ceea ce face ca adev arul pe care dorim ca ei s a-l primeasc a s a li se par a resping ator. de semenii lor, sunt mai n C aci ii veacului acestuia, fa ta telep ti dect ii luminii. Oamenii de afaceri s i politicienii studiaz a polite tea. Tactica lor este s a e ct se poate mai atr ag atori. Ei studiaz a s a transmit a mesajul s i manierele lor n a sa fel nct s a poat a avea cea asupra min mai mare inuen ta tii celor din jurul lor. Ei si folosesc cuno stin ta s i capacit a tile ct mai iscusit posibil pentru a c stiga acest obiectiv. Testimonies for the Church 4, 68. Solia aceasta trebuie s a e vestit a, dar n acela si timp trebuie s a m cu luare-aminte s a nu atac am, s a nu facem presiuni s i s a nu-i

238

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

osndim pe aceia care nu au lumina pe care o avem noi. Nu trebuie s a ne abatem din calea noastr as i s a-i atac am cu asprime pe catolici. Printre catolici, mul ti sunt ni ste cre stini ct se poate de con stiincio si, care umbl a n toat a lumina ce lumineaz a asupra lor, s i Dumnezeu va [232] lucra n favoarea lor. Idem, 9, 243. Consecven ta Cre stinul adev arat lucreaz a pentru Dumnezeu nu din impuls, ci din principiu, nu pentru o zi sau o lun a, ci tot timpul vie tii. Sfaturi pentru p arin ti, profesori s i elevi, 518. Mntuitorul era un lucr ator neobosit. El nu-Si m asura munca cu orele. Timpul Lui, inima Lui, t aria Lui erau consacrate lucr arii pentru binele omenirii. Zile ntregi erau devotate lucrului s i nop ti ntregi erau petrecute n rug aciune, ca s a poat a nt arit spre a face vr fa ta ajma sului viclean n toat a lucrarea lui n sel atoare s i forticat pentru a face lucrarea Sa de a n al ta s i reface omenirea. Omul care-L iube ste pe Dumnezeu nu- si m asoar a lucrarea dup a sistemul celor opt ore. El lucreaz a n toate orele s i niciodat a nu e liber. Cnd are prilejul, face binele. Pretutindeni, n toate timpurile s i n toate locurile, el g ase ste prilej de a lucra pentru Dumnezeu. El duce mireasma cu sine oriunde merge. Testimonies for the Church 9, 45. Acela care, printr-o fapt a de neaten tie, expune cauza lui Dumnezeu la batjocur a sau sl abe ste minile colaboratorilor lui aduce asupra s caracterului s au o pat a care nu poate ndep artat a cu u surin ta i a saz a o piedic a serioas a n calea ecien tei lui viitoare. Profe ti s i regi, 659. Lua ti jugul Meu asupra voastr a, zice Isus. Jugul este un instrument al servirii. Vitele sunt njugate pentru munc as i jugul este absolut necesar pentru ca lucrul lor s a e ecient. Prin ilustra tia c aceasta, Hristos ne nva ta a noi suntem chema ti s a servim tot timpul vie tii noastre. Trebuie s a lu am jugul Lui asupra noastr a, ca s a putem mpreun a-lucr atori cu El. Hristos, Lumina lumii, 329.

Calic ari pentru o slujire cre stin a plin a de succes

239

Simpatia s i sociabilitatea n ecare departament al lucr arii lui Dumnezeu, este nevoie de b arba ti s i femei c arora le este mil a de nenorocirea omenirii, dar o asemenea simpatie este rar a. The Review and Herald, 6 mai 1890. Avem nevoie de mai mult a simpatie cre stineasc a, nu doar fa ta de suetele s de cei care ni se par a f ar a gre seal a, ci fa ta armane, suferinde, care lupt as i cad adesea n gre seli, p ac atuind s i poc ainduse, ispitite s i descurajate. Noi trebuie s a mergem la semenii no stri, asemenea Marelui nostru Preot milos, cu duio sie, avnd mil a de [233] sl abiciunile lor. Slujitorii evangheliei, 141. Ca popor, noi pierdem mult prin lipsa de simpatie s i sociabilitate de al s unii fa ta tii. Cel care vorbe ste despre independen ta i se nchide n sine nu ocup a pozi tia pe care Dumnezeu a inten tionat s a o adopte. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu, dependen ti unul de altul pentru fericire. Asupra noastr a sunt cerin tele lui Dumnezeu s i ale umanit a tii. . Educarea tr To ti trebuie s a ne facem partea n aceast a via ta as aturilor sociabilit a tii din natura noastr a este cea care ne aduce n simpatie cu fra tii no stri s i ne ofer a fericire n eforturile de a-i binecuvnta pe al tii. Testimonies for the Church 4, 71, 72. Mntuitorul era oaspete la s arb atoarea unui fariseu. El accepta invita tii, att din partea celor boga ti, ct s i a celor s araci, s i dup a cum turile Sale cu privire la adev i era obiceiul, lega nv a ta ar de scenele la care asista. Parabolele Domnului Hristos, 219. Simplitatea Cnd Domnul Hristos le-a spus ucenicilor: Merge ti n Numele Meu spre a-i aduna n biseric a pe to ti aceia care cred, El le-a pus n , n mod l fa ta amurit, nevoia de a r amne la cele simple. Cu ct avea s a e mai pu tin a parad as i spectacol, cu att inuen ta lor spre bine avea s a e mai mare. Ucenicii trebuia s a vorbeasc a n acela si mod simplu n care a vorbit Hristos. Faptele Apostolilor 28. Mii de persoane pot abordate n maniera cea mai simpl as i mai umil a. Adesea, intelectualii cei mai educa ti, cei care sunt privi ti de lume ca ind oamenii cei mai talenta ti, sunt nviora ti de cuvintele simple ale unei persoane care l iube ste pe Dumnezeu s i care poate vorbi despre iubirea Sa, la fel de natural precum vorbesc oamenii

240

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

lume sti despre lucrurile de care sunt cel mai profund interesa ti. Deseori, cuvintele preg atite s i pl anuite cu aten tie au doar o mic a . Dar vorbirea sincer inuen ta as i onest a a unui u sau a unei ice a lui Dumnezeu, rostit a cu o simplitate natural a, are puterea de a de debloca u sa acelor inimi care sunt nchise de mult a vreme fa ta Domnul Hristos s i iubirea Sa. Parabolele Domnului Hristos, 232. Credin ta n El. Dumnezeu Lucr atorii lui Dumnezeu au nevoie de credin ta de munca lor. El pre nu este nep as ator fa ta tuie ste lucrarea lor. ngerii [234] din cer sunt rndui ti s a coopereze cu aceia care sunt mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. Dac a credem c a Dumnezeu nu va face a sa cum a spus s i c a El nu are timp s a-i observe pe lucr atorii S ai, noi l dezonor am pe Creatorul nostru. The Southern Watchman, 2 August 1904. Cel care lucreaz a pentru Dumnezeu are nevoie de o credin ta puternic a. Aparen tele pot p area neprielnice, dar, n ceasul cel mai ntunecat, exist a o lumin a de sus. Puterea celor care i slujesc lui s Dumnezeu cu credin ta i iubire va nnoit a zi de zi. Slujitorii evangheliei, 262. n credin ta adev arat a exist a o voio sie, o statornicie n principii s i o fermitate n atingerea scopului propus, pe care nici timpul, nici oboseala nu le pot sl abi. Parabolele Domnului Hristos, 262. Adesea, via ta cre stin a este nconjurat a de primejdii, iar mplinirea datoriei pare greu de adus la ndeplinire. Imagina tia ntrez are ste s o iminent a ruin a n fa ta i sclavie sau moarte n urm a. Totu si vocea lui Dumnezeu roste ste clar: Merge ti nainte. Noi trebuie s a ascult am de porunca aceasta, chiar dac a ochii no stri nu pot p atrunde prin ntuneric s i chiar dac a sim tim la picioarele noastre valurile reci ale m arii. Obstacolele care stau n calea naint arii noastre nu vor disp area niciodat a naintea unui spirit z abavnic s i ndoielnic. Cel va care amn a ascultarea, pn a cnd ecare umbr a de nesiguran ta disp area s i pn a cnd nu va mai nici un risc de a da gre s sau de a nfrnt, nu va asculta niciodat a. Necredin ta s opte ste: S a a stept am pn a cnd sunt date la o parte toate piedicile s i pn a cnd vom putea vedea n mod clar drumul nostru; dar credin ta plin a de curaj n-

Calic ari pentru o slujire cre stin a plin a de succes

241

deamn a la naintare, n ad ajduind s i creznd totul. Patriarhi s i profe ti, 290. Curajul O mare lucrare trebuie s a e nf aptuit a; trebuie s a e f acute planuri vaste; o voce trebuie s a mearg a s a trezeasc a na tiunea. Oameni a este slab c aror credin ta as i s ov aitoare nu sunt potrivi ti s a duc a mai departe lucrarea n aceast a important a criz a. Avem nevoie de curajul eroilor s i de credin ta martirilor. Testimonies for the Church 5, 187. de puterea Lui, El va schimba n Cnd ne prindem n credin ta mod minunat perspectivele cele mai lipsite de n adejde s i mai descurajatoare. El va face aceasta pentru gloria Numelui S au. Dumnezeu i cheam a pe credincio sii S ai, care cred n El, s a exprime curaj fa ta de cei care nu cred s i sunt f ar a n adejde. Fie ca Domnul s a ne ajute s a [235] ne sprijinim unii pe al tii s i s a-L punem la ncercare printr-o credin ta vie. Idem, 8, 12. N adejdea s i curajul sunt esen tiale unei slujiri des avr site pentru Dumnezeu. Profe ti s i regi, 164. . De Ei trebuie s a aib a curaj, energie s i perseveren ta si n calea lor pot ap area obstacole aparent imposibil de trecut, ei trebuie s a mearg a nainte prin harul S au. n loc de a deplnge dicult a tile, ei sunt chema ti s a le dep as easc a. Ei nu trebuie s a dispere pentru nimic, ci s a spere totul n toate. Domnul i-a legat de tronul lui Dumnezeu cu lan tul de aur al iubirii Sale f ar a egal. Scopul S au este ca inuen ta cea mai nalt a din univers, care se revars a din Izvorul puterii, s a e a lor. Ei trebuie s a aib a puterea de a se mpotrivi r aului, o putere pe care nici p amntul, nici moartea, nici iadul nu o pot nvinge, o putere care i va face n stare s a biruiasc a a sa cum a biruit Hristos. Slujitorii evangheliei, 39. Consacrarea Adev arata sn tire este dedicarea total a n slujba lui Dumnezeu. Aceasta este condi tia unei vie ti cre stine veritabile. Domnul Hristos pretinde o consacrare f ar a rezerve pentru o slujire nemp ar tit a. El cere inima, mintea, suetul s i toat a puterea in tei. Dorin tele sinelui

242

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

nu trebuie satisf acute. Cel care tr aie ste pentru sine nu este cre stin. Parabolele Domnului Hristos, 48, 49. Cel dinti lucru pe care trebuie s a-l nve te to ti aceia care vor s a devin a lucr atori mpreun a cu Dumnezeu este lec tia nencrederii n sine; atunci sunt preg ati ti s a li se dea caracterul lui Hristos. Acesta nu se poate primi prin educa tie n s colile cele mai nalte. Este rodul torul ceresc. n telepciunii, care se poate primi numai de la nv a ta Hristos, Lumina lumii, 249, 250. extaz spiFaptul c a un om, n mprejur ari deosebite, d a pe fa ta ritual nu este o dovad a conving atoare c a este cre stin. Sn tenia nu este extaz, r apire sueteasc a, ea este o deplin a predare a voin tei lui Dumnezeu; ea nseamn a a tr ai prin orice cuvnt care iese din gura lui Dumnezeu; nseamn a a face voia Tat alui nostru ceresc; nseamn a ncredere n Dumnezeu n vreme de ncercare, n timp de ntuneric, s ca s i n vreme luminoas a; nseamn a a umbla prin credin ta i prin vedere; nseamn a sprijinire pe Dumnezeu cu o ncredere necl atinat a [236] s i r amnere n iubirea Sa. Faptele Apostolilor 51. Dedicarea total a Poporul lui Dumnezeu trebuie s a e deosebit ca un popor care-I serve ste Lui pe deplin, din toat a inima, nensu sindu- si vreo onoare s i amintindu- si c a, printr-un leg amnt ct se poate de solemn, s-a angajat s a-I serveasc a Domnului s i numai Lui. Testimonies for the Church 9, 17. Cei ce vor rezista acum sunt b arba tii s i femeile pe deplin hot ar ti, care s-au dedicat cu toat a inima. Domnul Hristos s i-a cernut urma sii din nou, pn a cnd, la un moment dat, au r amas numai unsprezece s i cteva femei credincioase care s a pun a temelia bisericii cre stine. Vor s i din aceia care se vor da napoi atunci cnd trebuie s a e purtate poveri, dar cnd biserica este erbinte, ace stia sunt plini de entuziasm, cnt a, strig as i sunt bucuro si, dar privi ti la ei. Cnd zelul acesta trece, numai pu tini Calebi credincio si vor ie si nainte s i principii neab vor da pe fa ta atute. Ace stia sunt sarea care d a gust. Atunci cnd lucrarea merge greu, comunit a tile si dezvolt a adev ara tii sus tin atori. Idem, 5, 130. Nici un om nu poate s a aib a succes n serviciul lui Dumnezeu, dac a nu e cu toat a inima la lucru s i dac a nu socote ste toate lucrurile

Calic ari pentru o slujire cre stin a plin a de succes

243

o pierdere pentru a ajunge la nalta cunoa stere a lui Hristos. Nici un om care si face rezerve nu poate ucenic al lui Hristos, cu att mai pu tin colaborator al Lui. Hristos, Lumina lumii, 273. Ei nu trebuie s a se angajeze n specula tii, nici nu trebuie s a intre n leg aturi de afaceri cu necredincio sii, deoarece aceasta i-ar mpiedica n lucrarea ncredin tat a lor de Dumnezeu. Testimonies for the Church 9, 19. Mntuitorul nu va accepta o slujire par tial a. Cel care lucreaz a pentru Dumnezeu trebuie s a nve te zi de zi ce nseamn a renun tarea la sine. Slujitorii evangheliei, 113. Loialitatea Domnul ur as te indiferen ta s i necredincio sia n timp de criz a pentru lucrarea Sa. Universul ntreg a steapt a cu un interes de nedescris scenele de ncheiere ale marii lupte dintre bine s i r au. Poporul lui Dumnezeu se apropie de hotarele lumii ve snice; ce poate de mai pentru ei dect s mare importan ta a e loiali Dumnezeului cerului? [237] De-a lungul tuturor veacurilor, Dumnezeu a avut eroi s i i are s i acum aceia care, asemenea lui Iosif, Ilie s i Daniel, nu se ru sineaz a s a se recunoasc a drept poporul S au pus deoparte. Binecuvnt arile Lui deosebite nso tesc lucr arile oamenilor de ac tiune; persoane care nu vor ab atute de la calea cea dreapt a a datoriei s i care cu energie divin a vor ntreba: Cine este de partea Domnului? persoane care nu se vor opri doar s a ntrebe, ci vor vrea ca aceia care aleg s a se identice cu poporul lui Dumnezeu s a p as easc a nainte s i s a dea pe n mod limpede ata de mp fa ta samentul lor fa ta aratul mp ara tilor s i Domnul domnilor. Astfel de persoane fac ca voin ta s i planurile lor s a se subordoneze Legii lui Dumnezeu. Din dragoste pentru El, ei nu vor socoti via ta lor ca indu-le scump a. Lucrarea lor este s a prind a lumin a din Cuvnt s i s a o lase s a str aluceasc a naintea lumii de Dumnezeu, acesta n raze clare s i str alucitoare. Credincio sia fa ta este motoul lor. Profe ti s i regi, 148. Abilitatea Fiecare cre stin are datoria de a deprinde obiceiul ordinii, al cons tiinciozit a tii s i al promptitudinii. Nu exist a nici o scuz a pentru o

244

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

lucrare supercial as i insucient a, indiferent de domeniul n care este f acut a. Cnd o persoan a este ntotdeauna la lucru, dar lucrarea nu este niciodat a realizat a, aceasta se ntmpl a din cauza faptului c a nu- si pune mintea s i inima la contribu tie. Cel care este ncet la lucru s i munce ste f ar a spor trebuie s a n teleag a faptul c a acestea sunt ni ste gre seli care trebuie corectate. El trebuie s a- si foloseasc a mintea, pl anuind cum s a- si administreze timpul n a sa fel nct s a ob tin a rezultatele cele mai bune. Cu tact s i aplicnd o metod a corespunz atoare, unii vor realiza n cinci ore la fel de mult ct al tii n zece ore. Unii dintre cei care desf as oar a munci gospod are sti lucreaz a f ar a ncetare, nu pentru c a au a sa de mult de f acut, ci pentru c a nu si planic a activitatea n a sa fel nct s a e ecien ti. Prin maniera lor nceat a de a lucra, ei muncesc mult pentru lucr ari care ar trebui s a le ia timp foarte pu tin. Dar to ti cei care si vor exercita voin ta n vor putea birui obiceiul de a munci dezorganizat aceast a privin ta s i inecient. Ei trebuie s a aib ao tint a precis a n lucrarea pe care o ntreprind. S a decid a ct timp este necesar pentru o anumit a sarcin a s i apoi s a depun a toate eforturile ca s a o ndeplineasc a n timpul stabilit. Exercitarea puterii voin tei va face ca minile s a se mi ste cu abilitate. Parabolele Domnului Hristos, 344. Lucrarea n slujba lui Hristos cere o ascultare prompt a. The [238] Southern Watchman, August 1904, p. 9. Domnul cere ca n servii S ai s a e g asit un duh care s a e ager, s a simt a valoarea suetelor, s a- si dea seama de datoriile care trebui s a e ndeplinite, s a r aspund a la obliga tiile pe care Domnul le pune asupra lor. Testimonies for the Church 9, 123. H arnicia n datoria ncredin tat a de Dumnezeu este o parte important a a religiei adev arate. Oamenii s a foloseasc a mprejur arile, ca ind uneltele lui Dumnezeu, cu care s a mplineasc a voia Sa. Ac tiuni prompte s i hot arte, mplinite la timpul potrivit, vor c stiga biruin te glorioase, n timp ce amnarea s i neglijen ta vor avea ca urmare nereu sita s i dezonoarea lui Dumnezeu. Profe ti s i regi, 676. Men tinerea naltelor standarde Mul ti care sunt calica ti pentru a face o lucrare excelent a reali, zeaz a pu tin, deoarece ncearc a pu tin. Mii de oameni trec prin via ta ca s i cnd nu ar avea nici un scop pentru care s a tr aiasc a, nici un

Calic ari pentru o slujire cre stin a plin a de succes

245

standard nalt pe care s a-l ating a. Un motiv al acestui fapt este nivelul sc azut de apreciere pe care l au cu privire la ei n si si. Domnul Hristos a pl atit un pre t innit pentru noi s i dore ste s a ne pre tuim n conformitate cu pre tul pl atit. Slujitorii evangheliei, 291. n tot timpul vie tii Sale pe p amnt, Isus a fost un lucr ator zelos s i statornic. El Se a stepta s a realizeze mult, de aceea a lucrat mult. Hristos, Lumina lumii, 72. Cei care sunt angaja ti n slujba Domnului au nevoie de o expe mai nalt rien ta a, mai adnc as i mai vast a, la care mul ti nc a nici nu s-au gndit c a ar putea s a o aib a. Mul ti care sunt deja membri ai marii familii a lui Dumnezeu s tiu doar pu tin despre ce nseamn a a privi la slava Sa s i a schimba ti din slav a n slav a. Cnd ajung s a n teleag a pu tin din excelen ta caracterului lui Hristos, mul ti simt c a inima le tresalt a de bucurie. Ei doresc nespus o n telegere mai adnc as i vast a a iubirii Mntuitorului. Ace sti oameni trebuie ajuta ti s a g aseasc a mplinirea dorin tei suetului lor dup a Dumnezeu. Slujitorii evangheliei, 274. tori s Am de adus o solie pentru predicatori, medici, nv a ta i pentru to ti ceilal ti angaja ti n vreo ramur a a lucr arii pentru Domnul. Domnul v a ndeamn a s a v a ridica ti mai mult, s a atinge ti un standard mai nalt. mai profund Trebuie s a ave ti o experien ta a chiar dect v-a ti gndit s a ave ti. Mul ti dintre cei care sunt deja membri ai marii familii a lui Dumnezeu s tiu pu tin din ce nseamn a a privi slava Sa s i a schimbat din slav a n slav a. Mul ti dintre voi au o n telegere vag a a m are tiei [239] lui Hristos, dar suetele voastre tresalt a de bucurie. Ave ti dorul dup a mnt deplin s un sim ta i profund al iubirii Mntuitorului. Sunte ti nemul tumi ti. ns a nu dispera ti. Da ti-I lui Isus cele mai frumoase s i minte de dragoste. Aduna mai snte sim ta ti orice raz a de lumin a. a suetului dup Nutri ti ecare dorin ta a Dumnezeu. nzestra ti-v a cu o cultur a a gndurilor spirituale s i a leg aturilor snte. Voi na ti v azut dect primele lic ariri ale slavei Sale. Continund s a-L cunoa ste ti pe Domnul, ve ti aa c a El Se ive ste ca zorile. C ararea celor neprih ani ti este ca lumina str alucitoare a c arei str alucire merge mereu crescnd pn a la miezul zilei. Dup a ce ne-am c ait de p acatele noastre, dup a ce le-am m arturisit s i am g asit iertare, noi trebuie s a m despre Hristos, pn nv a ta a ce ajungem n str alucirea luminii de amiaz a a unei des avr site credin te a Evangheliei. Testimonies for the Church 8, 318.

246

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Pruden ta s i spiritul de prevedere De si a implorat ajutorul lui Dumnezeu, Neemia nu s i-a mpreunat minile, creznd c a nu mai are nici o grij as i nici o responsabilitate n ce prive ste aducerea la ndeplinire a planului s au de a reface Ierusalimul. Cu o chibzuial as i o prevedere admirabile, el nceput s a fac a toate aranjamentele necesare pentru succesul ntreprinderii . The sale. Fiecare ac tiune a fost caracterizat a de o mare pruden ta Southern Watchman, 15 martie 1904. Exemplul acestui om sfnt [Neemia] trebuie s a e o lec tie pentru to ti cei din poporul lui Dumnezeu, s i anume c a nu trebuie doar s a se , ci s s roage cu credin ta i s a lucreze cu srguin ta i credincio sie. Ct de multe dicult a ti ntlnim, ct de des mpiedic am lucrarea Providen tei n favoarea noastr a, pentru c a pruden ta, spiritul de prevedere s i efortul istovitor sunt privite ca neavnd leg atur a cu religia! Aceasta este o gre seal a grav a. Datoria noastr a este s a cultiv am s i s a exercit am toate puterile care ne vor face ni ste lucr atori mai ecien ti pentru Dumnezeu. Judecata atent as i planurile bine gndite sunt tot att de esen tiale pentru succesul ntreprinderilor snte din zilele noastre, ca s i n timpul lui Neemia. The Southern Watchman, 15 martie 1904. Cum s a nvingem descurajarea Slujitorii Domnului trebuie s a se a stepte la tot felul de descu[240] raj ari. Ei vor ncerca ti nu numai prin furia, dispre tul s i cruzimea vr ajma silor, dar s i prin nep asarea, inconsecven ta, r aceala s i tr adarea prietenilor s i a ajutoarelor lor Chiar s i unii care par s a aib a dorin ta ca lucrarea lui Dumnezeu s a prospere, vor sl abi totu si minile slujitorilor S ai, ascultnd, creznd pe jum atate s i r aspndind mai departe rile vr calomniile, preten tiile arogante s i amenin ta ajma silor lor n mijlocul marilor descuraj ari, Neemia s-a ncrezut n Dumnezeu, s i n aceasta const a ap ararea noastr a. Amintirea lucrurilor pe care Domnul le-a f acut pentru noi se vor dovedi un mijloc de sus tinere n orice pericol. El, care n-a cru tat nici chiar pe Fiul S au, ci L-a dat pentru noi to ti, cum nu ne va da f ar a plat a, mpreun a cu El, toate lucrurile? Si dac a Dumnezeu este pentru noi, cine va mpotriva noastr a? Orict de iscusite ar uneltirile lui Satana s i ale slujitorilor

Calic ari pentru o slujire cre stin a plin a de succes

247

lui, Dumnezeu le poate descoperi s i poate anula toate sfaturile lor. The Southern Watchman, 19 aprilie 1904. Aceia care se g asesc n prima linie de lupt as i care sunt ndemna ti de Duhul Sfnt s a fac a o lucrare deosebit a, adesea, vor sim ti o reac tie atunci cnd ap asarea este ndep artat a. Descurajarea poate cl atina credin ta cea mai eroic as i poate sl abi voin ta cea mai statornic a. Dar Dumnezeu n telege s i are nc a mil as i iube ste. El cite ste motivele s i scopurile inimii. Lec tia pe care conduc atorii din lucrarea lui Dumnezeu trebuie s a o nve te este s a a stepte cu r abdare s a se ncread a atunci cnd totul pare ntunecat. Cerul nu-i va l asa s a cad a mai f n ziua ncerc arii. Nimic nu este n aparen ta ar a ajutor s i cu toate acestea mai de nenvins ca suetul care, sim tindu- si nimicnicia, se sprijin a ntru totul pe Dumnezeu. Profe ti s i regi, 174, 175. Domnul cheam a solda ti care nu vor c adea s i nici nu vor descuraja ti, ci vor accepta lucrarea cu toate aspectele ei nepl acute. El dore ste ca noi to ti s a-L avem ca model pe Domnul Hristos. The Review and Herald, 17 iulie 1894. adev Cei care azi nva ta aruri nepopulare nu trebuie s a se descurajeze dac a vreodat a ntmpin a, chiar din partea acelora care se pretind a cre stini, o atitudine la fel de ostil a ca aceea de care Pavel s i tovar as ii lui au avut parte n mijlocul oamenilor printre care lucrau. Solii crucii trebuie s a se narmeze cu veghere s i rug aciune s s i s a nainteze cu credin ta i curaj, lucrnd totdeauna n Numele lui [241] Isus. Faptele Apostolilor 230. Blnde tea Spiritul care r amne blnd sub provocare vorbe ste cu mai mult a n favoarea adev for ta arului dect oricare argument, orict de puternic. Hristos, Lumina lumii, 353. A sa cum roua s i ploile lini stite cad asupra plantelor care se olesc, tot a sa de blnde s a e s i cuvintele voastre, cnd c auta ti s a-i scoate ti pe oameni din ntunericul n care se a a. Planul lui Dumnezeu este ca mai nti s a ating a inima. Trebuie s a rostim adev arul cu iubire, avnd ncredere c a El le va da putere pentru transformarea vie tii. Duhul Sfnt va lipi de suet cuvntul care este rostit cu iubire. Divina vindecare, 157.

248

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Un spirit blnd s i amabil, un comportament curtenitor s i pl acut l pot salva pe cel ce gre se ste s i poate acoperi nenum arate p acate. Manifestarea lui Hristos n caracterul t au va exercita o inuen ta transformatoare puternic a asupra tuturor celor cu care ajungi n leg atur a. Domnul Hristos trebuie s a e vizibil zi de zi n comportamentul s i via ta ta, iar El si va descoperi prin tine puterea creatoare a Cuvn duioas tului S au, care exercit a o inuen ta as i sensibil a, dar sucient de conving atoare s i de puternic a pentru a reface n suetul omului caracterul frumos al Domnului Dumnezeului nostru. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 129. Nep artinirea Tot timpul ct a tr ait printre oameni, Mntuitorul nostru a mp ar cuno t as it soarta celor s araci. Din propria via ta stea grijile s i poverile lor s i putea s a-i mngie s i s a-i ncurajeze pe to ti lucr atorii umili. tura pe care ne-o d Aceia care au o adev arat a concep tie despre nv a ta a via ta Sa nu vor considera niciodat a c a trebuie s a se fac a o deosebire ntre clase, c a boga tii trebuie s a e onora ti mai mult dect s aracii valoro si. Hristos, Lumina lumii, 73. Cnd le ntorci spatele celor care nu ti par simpatici s i promi tori, ta ti dai tu seama c a neglijezi tocmai suetele pe care le caut a Domnul Hristos? Poate c a ei au cea mai mare nevoie de n telegerea ta chiar n momentul cnd le ntorci spatele. n ecare adunare de rug aciune s i nchinare, exist a suete care doresc cu disperare pace neglijent s i odihn a. Poate c a par s a aib a o via ta a, dar ele nu sunt de inuen insensibile fa ta ta Duhului Sfnt. Multe dintre ele ar putea [242] c stigate pentru Hristos. Parabolele Domnului Hristos, 191. Chemarea Evangheliei nu trebuie s a e restrns as i prezentat a numai ctorva ale si, despre care noi credem c a ne-ar face onoare dac a ar primi-o. Solia trebuie s a e adresat a tuturor. Oriunde se g asesc inimi deschise pentru a primi adev arul, Hristos este gata s a tur le dea nv a ta a. Hristos, Lumina lumii, 194. Cinstea, credincio sia, h arnicia Cnd sunt r aspunderi de ncredin tat cuiva, ntrebarea nu este dac a persoana respectiv a este elocvent a sau bogat a, ci dac a este

Calic ari pentru o slujire cre stin a plin a de succes

249

cinstit a, credincioas as i harnic a, pentru c a, oricare ar aptitudinile ei, f ar a aceste calit a ti nu este ntru totul potrivit a pentru vreo pozi tie de ncredere. Testimonies for the Church 4, 413. Altruismul Lucrarea lui Hristos trebuie s a e exemplul nostru. F ar a ncetare, El a mers ncoace s i ncolo, f acnd bine. n templu s i n sinagogi, pe str azile ora selor, n pie te s i n ateliere, la marginea lacului s i printre dealuri, El predica Evanghelia s i-i vindeca pe bolnavi. Via ta Lui era de serviciu neegoist s o via ta i trebuie s a e manualul nostru de lucru. Iubirea Lui duioas as i milostiv a mustr a egoismul s i lipsa noastr a de simpatie. Idem, 9, 31. Motivul care s a ne ndemne la lucrare pentru Dumnezeu nu trebuie s a con tin a nimic care tinde c atre slujirea de sine. Consacrarea neegoist as i un spirit de jertre de sine au fost s i vor ntotdeauna prima condi tie a unei slujiri primite de Dumnezeu. Domnul s i torul nostru dore nv a ta ste ca nici un r de egoism s a nu e tesut n lucrarea Sa. n str aduin tele noastre trebuie s a punem tactul s i priceperea, precizia s i n telepciunea pe care Dumnezeul des avr sirii le-a cerut de la cl aditorii tabernaculului p amntesc, ns a, n toate lucr arile noastre, trebuie s a ne amintim c a cele mai str alucite talente sau cele mai scumpe servicii sunt primite numai atunci cnd eul este mistuit pe altar, ca o jertf a vie. Profe ti s i regi, 65. Dintre to ti oamenii din lume, reformatorii ar trebui s a e cei mai dezinteresa ti, cei mai blnzi, cei mai politico si. n vie tile lor, ar trebui s a se vad a adev arata bun atate a faptelor dezinteresate. Divina [243] vindecare, 157. A nceta s a ne ngrijor am Din cauza lucr atorilor neconsacra ti, lucrurile vor merge r au. Pute ti s a v arsa ti lacrimi pentru rezultatul acestui fapt, dar nu v a ngrijora ti. Binecuvntatul Domn are sub controlul S au n telept ntreaga Sa lucrare, de la nceput s i pn a la sfr sit. Tot ce ne cere El este ca lucr atorii s a vin a la El, ca s a- si primeasc a poruncile s i s a asculte de ndrum arile Sale. El are pe inima Sa divin a totul bisericile noastre, centrele noastre misionare, s colile noastre de Sabat s i institu tiile

250

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

noastre. De ce s a ne ngrijor am? Dorin ta arz atoare de a vedea c a biserica este o lumin a vie s i str alucitoare, a sa cum dore ste Dumnezeu, trebuie s a e egalat a de o ncredere deplin a n Dumnezeu. The Review and Herald, 14 noiembrie 1893. Cultiva ti un duh de lini ste s i de odihn as i ncredin ta ti-I paza suetelor voastre lui Dumnezeu, ca unui Creator credincios. El va p azi ce este dat n grija Lui. Lui nu-I face pl acere ca noi s a acoperim altarul Lui cu lacrimile s i cu plngerile noastre. Ave ti deja destule lucruri pentru a-L prosl avi pe Dumnezeu, chiar dac a nu vede ti nc a un suet convertit. Dar lucrarea cea bun a va merge nainte, numai dac a voi n siv a ve ti merge nainte s i nu ve ti ncerca s a ajusta ti totul dup a propriile idei. L asa ti ca pacea lui Dumnezeu s a st apneasc a n inimile voastre s i ti recunosc atori. L asa ti ca Domnul s a aib a loc liber s a lucreze. Nu-I bloca ti calea. El poate s a lucreze s i va lucra, dac a l ve ti l asa. Testimonies for the Church 9, 136. Acreditarea divin a Dumnezeu poate folosi orice persoan a numai n m asura n care poate pune Duhul S au n templul suetului. Lucrarea pe care El o va accepta este lucrarea care reect a chipul S au. Urma sii Lui urmeaz a s a poarte, ca scrisoare a lor de acreditare n fa ta lumii, caracteristicile de ne sters ale principiilor Lui nemuritoare. Idem, 7, 144. Numele lui Hristos trebuia s a constituie parola, cuvntul lor de ordine, semnul prin care s a e deosebi ti, leg atura unirii lor, autoritatea activit a tii lor, cum s i izvorul succesului lor. Nimic nu avea s a e recunoscut n mp ar a tia Sa, dac a nu purta Numele S au s i semn atura Sa. Faptele Apostolilor 28. Promptitudinea Fi ti ni ste oameni promp ti s i credincio si, gata n orice clip a s a vesti ti laudele Aceluia care v-a chemat din ntuneric la lumina Sa [244] minunat a. The Review and Herald, 24 ianuarie 1893. Servii lui Dumnezeu s a e preg ati ti de ac tiune, gata oricnd s a mearg a nainte, de ndat a ce Providen ta deschide calea. Orice z abav a din partea lor i d a lui Satana timp s a le preg ateasc a nfrngerea. Patriarhi s i profe ti, 423.

Calic ari pentru o slujire cre stin a plin a de succes

251

Poporul Lui, care tine poruncile, trebuie s a e totdeauna gata de slujire. Testimonies for the Church 8, 247. Cei care sunt cu adev arat reprezentan tii Domnului Hristos lucreaz a pentru binele altora. Ei se bucur a de naintarea cauzei lui Dumnezeu att acas a, ct s i n dep artare. La adun arile de rug aciune, ei sunt v azu ti s i auzi ti, iar inuen ta lor este sim tit a. Ei vor ncerca s a suplineasc a pastorul de a c arui lucrare nu pot benecia. Ace sti credincio si nu caut a s a- si nal te eul sau s a primeasc a merite pentru , cu blnde ndeplinirea unei mari lucr ari, ci lucreaz a cu umilin ta te s i credincio sie, indiferent dac a fac mici servicii sau o mare lucrare, cnd este necesar, pentru c a Domnul Hristos a f acut a sa de mult pentru ei. The Review and Herald, 6 septembrie 1881. Curajul s i loialitatea n aceste zile primejdioase, biserica are nevoie de o armat a de lucr atori care, asemenea lui Pavel, s-au educat pentru a de folos, n lucrurile lui Dumnezeu s care au o profund a experien ta i care sunt plini de sinceritate s i zel. Este nevoie de oameni sn ti ti s i gata de sacriciu de sine; oameni care nu vor ocoli ncerc arile s i responsabilitatea; oameni care sunt curajo si s i devota ti; oameni n a c aror inim a Hristos este N adejdea slavei s i care, cu buzele atinse de focul sfnt, vor propov adui Cuvntul. Lucrarea lui Dumnezeu duce lips a de astfel de lucr atori, s i gre seli fatale, asemenea unei otr avi de moarte, ntineaz a morala s i ntunec a speran tele unei mari p ar ti a neamului omenesc. Faptele Apostolilor 507. Prin lupt a ofensiv a n mijlocul mpotrivirii, al pericolului, al pierderii s i suferin tei omene sti, lucrarea de salvare de suete trebuie continuat a. ntr-o anumit a b at alie, cnd unul dintre regimentele armatei care ataca era mpins napoi de o stile inamicului, steagul din frunte a r amas pe locul lui, n timp ce trupele se retr ageau. C apitanul a strigat la el s a aduc a steagul napoi, dar r aspunsul a fost: Aduce ti [245] oamenii la steag! Aceasta este lucrarea care i revine ec arui purt ator credincios de steag s a aduc a oamenii la steag. Domnul cere zel. Noi to ti s tim c a p acatul multora care m arturisesc a cre stini este faptul c a le lipse ste curajul s i energia de a se aduce pe ei s i pe cei lega ti de ei la steag. Testimonies for the Church 9, 45, 46.

252

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Dumnezeu nu poate folosi pe oamenii care, n vreme de primejdie, cnd sunt necesare puterea, curajul s i inuen ta tuturor, se tem s a ia o atitudine hot art a pentru dreptate. El cheam a b arba ti care vor putea purta cu credincio sie b at alia mpotriva celui r au, luptnd mpotriva domniilor s i puterilor, mpotriva st apnirilor ntunericului acestui veac, mpotriva duhurilor r aut a tii care sunt n locurile cere sti. Unora ca ace stia, El le va spune: Bine, rob bun s i credincios, intr a n bucuria st apnului t au. Profe ti s i regi, 142. Dumnezeu cheam a b arba ti ca Ilie, Natan s i Ioan Botez atorul oameni care vor duce solia Sa cu credincio sie, indiferent de urm ari, oameni care vor rosti curajos adev arul, chiar dac a acesta cere s a jertfeasc a tot ce au. Profe ti s i regi, 142. Grija unui p astor P astorul care descoper a c a lipse ste una dintre oile sale nu prive ste , spunnd: Am nep as ator la turma care este ad apostit a n siguran ta nou azeci s i nou a de oi s i m a va costa prea mult necaz ca s a merg n c autarea celei r at acite. S a vin a singur a napoi s i eu i voi deschide poarta s i o voi l asa s a intre. Nu, ci ndat a ce oaia s-a r at acit, p astorul devine plin de ngrijorare s i durere. El num ar a oile din nou s i din nou. Cnd este sigur c a s-a pierdut o oaie, nu- si g ase ste somnul. Le las a pe cele nou azeci s i nou a n staul s i pleac a n c autarea oii r at acite. Cu ct noaptea este mai ntunecat as i mai furtunoas as i cu ct calea este mai periculoas a, cu att mai mare este ngrijorarea p astorului s i cu att mai st aruitoare este c autarea lui. El face orice efort posibil pentru a g asi oaia pierdut a. Ct a u surare sueteasc a simte p astorul cnd aude n dep artare primul strig at slab al oii pierdute. Orientndu-se dup a sunet, se r ca ta a pe stncile cele mai abrupte s i merge chiar pn a la marginea . El pr apastiei, riscndu- si propria via ta si continu a c autarea, n timp ce strig atul, din ce n ce mai slab, i spune c a oaia lui este gata s a [246] moar a. n cele din urm a, efortul s au este r aspl atit. Oaia pierdut a este g asit a. Dup a aceea, p astorul nu o ceart a pentru c a i-a pricinuit atta necaz. El nu o mn a cu biciul. Nici m acar nu ncearc a s a o ndemne spre staul. Ci, plin de bucurie, ia pe umerii s ai creatura care tremur a. Dac a este r anit a sau lovit a, o ia n bra te, strngnd-o la pieptul s au, . Mul pentru ca, din c aldura inimii lui, s a-i poat a da via ta tumit c a

Calic ari pentru o slujire cre stin a plin a de succes

253

eforturile lui de a o c auta nu au fost zadarnice, p astorul poart a oaia r at acit a napoi la staul. Parabolele Domnului Hristos, 187, 188. Umilin ta Cnd alege b arba ti s i femei pentru slujba Sa, Dumnezeu nu tur sau bog ntreab a dac a au nv a ta a, elocven ta a tie lumeasc a. El ca Eu s ntreab a: Umbl a ei ntr-o a sa umilin ta a-i pot nv a ta calea Mea? Pot pune cuvintele Mele pe buzele lor? M a vor reprezenta ei pe Mine? Testimonies for the Church 7, 144. Cnd c auta ti s a-i ajuta ti pe s araci, pe cei dispre tui ti s i pe cei p ar asi ti, nu lucra ti pentru ei urca ti pe picioroangele demnit a tii s i superiorit a tii voastre, pentru c a n felul acesta nu ve ti realiza nimic. Idem, 6, 277. Ceea ce va conferi comunit a tilor noastre vigoare s i succes n eforturile lor nu este o lucrare agitat a, ci una lini stit a, umil a, nu o lucrare de parad a, ceva bombastic, ci un efort plin de r abdare, cu rug aciune s i perseverent. Idem, 5, 130. , prin aceea Adesea, umilin ta nfrngerii se dovede ste o biruin ta c a ne arat a ct de pu tin capabili suntem s a mplinim voia lui Dumnezeu f ar a ajutorul Lui. Patriarhi s i profe ti, 633. ran sunt necesare n lucrarea din cas Talentele modestului ta a n cas a, s i poate realiza mai mult n aceast a lucrare dect darurile str alucite. Testimonies for the Church 9, 38. Tot cerul este interesat de aceast a lucrare pe care o ndeplinesc solii lui Dumnezeu n lume, n Numele lui Isus Hristos din Nazareth. Fra ti s i surori, aceasta este o lucrare mare, iar noi trebuie s a ne umilim naintea lui Dumnezeu zi de zi s i s a nu credem c a n telepciunea noastr a este des avr sit a. S a ne ndeplinim lucrarea cu seriozitate. S a nu ne rug am ca Dumnezeu s a ne umileasc a, deoarece, dac a Dumnezeu se va ocupa de lucrul acesta, El ne va umili ntr-o [247] modalitate care nu ne va pe plac. Dar noi trebuie s a ne umilim singuri zilnic sub bra tul puternic al lui Dumnezeu. De si Dumnezeu este cel care lucreaz a n noi s i voin ta, s i nf aptuirea dup a buna Sa pl acere, noi trebuie s a cooper am cu El, n timp ce El lucreaz a prin noi. The Review and Herald, 12 iulie 1887. Noi trebuie s a ne str aduim s a intr am pe poarta cea strmt a. Dar aceast a poart a nu se balanseaz a liber a n balamale. Ea nu va l asa

254

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

s a intre ni ste caractere ndoielnice. Acum, trebuie s a lupt am pen propor tru via ta ve snic a, manifestnd o st aruin ta tional a cu valoarea premiului care se a a n fa ta noastr a. Nu banii, p amnturile sau propriet a tile, ci a avea un caracter asemenea Domnului Hristos este faptul care va deschide pentru noi por tile Paradisului. Nu demnitatea sau realiz arile intelectuale vor c stiga pentru noi o cunun aa nemuririi. Numai cei blnzi s i smeri ti, care au f acut din Dumnezeu izvorul puterii lor, vor primi acest dar. The Southern Watchman, 16 aprilie 1903. -L Cnd te ntorci de la lucrarea misionar a, nu te l auda, ci nal ta crucea Golgotei. Testimonies for the Church 5, pe Hristos; nal ta 595. nainte de onoare este umilin ta. Pentru a sta ntr-un loc nalt naintea oamenilor, Dumnezeu l alege pe lucr atorul care, asemenea lui Ioan Botez atorul, ia un loc umil n fa ta lui Dumnezeu. Ucenicul care seam an a mai mult cu un copil este lucr atorul care are mai mult succes n lucrarea lui Dumnezeu. Inteligen tele cere sti pot s a conlucreze cu acela care nu caut a s a- si nal te eul, ci s a salveze suete. Hristos, Lumina lumii, 436. Cump atarea Ar bine ca ecare copil al lui Dumnezeu s a poat a impresionat de necesitatea de a cump atat n ce prive ste mncarea, mbr ac amintea s i munca, a sa nct s a poat a ndeplini cea mai bun a lucrare pentru Dumnezeu. Cnd s-a aat un timp sub presiunea muncii s i a grijii s i este suprasolicitat zic s i intelectual, lucr atorul trebuie s a se retrag a s i s a se odihneasc a pu tin, nu pentru satisfac tia egoist a, ci pentru a mai bine preg atit n vederea ndatoririlor viitoare. Noi avem un du sman vigilent, care se a a mereu pe urmele noastre pentru a prota de orice sl abiciune, ca s a- si fac a ispitele eciente spre a produce r aul. Cnd mintea este obosit as i trupul este sl abit, el poate [248] s a prote s i s a asalteze suetul cu ispitele cele mai nver sunate, a sa nct s a poat a determina c aderea copilului lui Dumnezeu. Cel care lucreaz a pentru Dumnezeu s a- si administreze cu grij a puterea, iar cnd este obosit de munca pe care trebuie s a o aduc a la ndeplinire, s a se retrag a pentru a se odihni s i pentru a intra n comuniune cu Domnul Isus. The Review and Herald, 14 noiembrie 1893.

Calic ari pentru o slujire cre stin a plin a de succes

255

Folosirea gre sit a a puterilor zice scurteaz a timpul n care via ta noastr a poate folosit a pentru slava lui Dumnezeu s i ne face incapabili s a aducem la ndeplinire lucrarea pe care ne-a ncredin tat-o Dumnezeu. Prin ng aduin ta de sine care duce la formarea unor obiceiuri d aun atoare, culcndu-ne la ore trzii s i satisf acndu-ne apetitul n dauna s an at a tii, noi punem bazele sl abiciunii. Neglijarea exerci tiului zic s i suprasolicitarea min tii sau a trupului dezechilibreaz a sistemul nostru nervos. Cei care si scurteaz a via ta prin desconsiderarea legilor naturii s i devin incapabili pentru slujire sunt vinova ti de Dumnezeu. De asemenea, ei i jefuiesc s de jaf fa ta i pe semenii lor. Prin comportamentul lor, posibilitatea de a-i binecuvnta pe al tii s i ns as i lucrarea pentru care Dumnezeu i-a trimis n lume sunt mic sorate. Ace sti oameni devin incapabili s a ndeplineasc a pn a s i lucrarea pe care ar putut s a o realizeze ntr-un timp mai scurt. Dac a, prin obiceiurile noastre d aun atoare, lipsim lumea de binele de care ar putut s a benecieze, Domnul ne consider a vinova ti. Parabolele Domnului Hristos, 346, 347. Dumnezeul nostru este ntotdeauna plin de mil as i n telept n toate cerin tele Sale. El nu ne cere s a mergem pe o cale care va duce la pierderea s an at a tii noastre sau la sl abirea puterilor min tii. El nu ar dori s a lucr am sub presiune pn a la epuizare total as i la c adere nervoas a. Domnul ne-a dat capacitatea de a gndi s i se a steapt a s a o folosim s i s a lucr am n armonie cu legile vie tii, pe care le-a pus n in ta noastr a, respectndu-le, ca s a putem avea constitu tie echilibrat a. Zilele se succed, s i ecare aduce cu ea responsabilit a tile s i datoriile ei, dar munca de mine nu trebuie f acut a ast azi. Cei ce lucreaz a pentru Dumnezeu trebuie s a n teleag a ct de sfnt este caracterul lucr arii s i s a se preg ateasc a pentru munca zilei de mine, folosindu- si ast azi puterile cu n telepciune. The Review and Herald, [249] 7 noiembrie 1893. Odihna s i medita tia Ucenicii lui Isus trebuie s a e educa ti n a sa fel nct s as tie cum s a lucreze s i cum s a se odihneasc a. n zilele noastre, este nevoie ca lucr atorii ale si ai lui Dumnezeu s a asculte porunca lui Hristos de a se retrage s i a se odihni pu tin. Multe vie ti pre tioase au fost sacricate s i nu ar trebuit s a e, prin ignorarea acestei porunci

256

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

De si seceri sul este mare s i lucr atorii sunt pu tini, prin sacricarea s an at a tii s i a vie tii, nu se ob tine nimic Exist a mul ti lucr atori obosi ti s i sl abi ti, care sunt adnc tulbura ti cnd v ad ct de mult trebuie s a e f acut s i ct de pu tin pot face ei. Ei doresc nespus o putere zic a mai mare pentru a realiza mai mult, dar celor din aceast a categorie, Domnul Isus le spune: Veni ti singuri la o parte, ntr-un loc pustiu, s i odihni ti-v a pu tin. The Review and Herald, 7 noiembrie 1893. Via ta cre stinului nu este alc atuit a dintr-o activitate nencetat a sau dintr-o medita tie continu a. Cre stinii trebuie s a lucreze st aruitor pentru salvarea celor pierdu ti, dar de asemenea trebuie s a- si ia timp pentru medita tie, rug aciune s i studiul Cuvntului lui Dumnezeu. Nu sub presiunea muncii s este de folos a n permanen ta i a agita tiei, deoarece, n felul acesta, evlavia personal a este neglijat as i puterile min tii s i ale trupului sunt prejudiciate. The Review and Herald, 7 noiembrie 1893. To ti cei care sunt nv a ta ti de Dumnezeu au nevoie de ora lini stit a de comuniune cu propria inim a, cu natura s i cu Dumnezeu. n ei care nu este n armonie cu lumea, trebuie s a e descoperit a o via ta cu obiceiurile sau cu practicile ei; s i ei au nevoie de o experien ta personal a n ob tinerea unei cunoa steri a voin tei lui Dumnezeu. Trebuie s a-L auzim n mod individual adresndu-Se inimii. Cnd orice alt glas este redus la t acere s i cnd a stept am n lini ste naintea Sa, glasul lui Dumnezeu. t acerea suetului scoate s i mai mult n eviden ta El ne porunce ste: Sta ti lini sti ti s i s as ti ti c a Eu sunt Dumnezeu. Aceasta este preg atirea ecient a n vederea oric arei lucr ari pentru Dumnezeu. n mijlocul unei mul timi gr abite s i al ncord arii activit a tilor presante ale vie tii, cel care este mprosp atat astfel va nv aluit de o atmosfer a de lumin as i pace. El va primi o nou a provizie de t arie zic as i mintal a. Via ta Sa va r aspndi un miros pl acut s i va da o putere divin pe fa ta a care va ajunge la inimile oamenilor. Divina [250] vindecare, 58.

Capitolul 25 Duhul Sfnt


F ag aduin ta rev ars arii Duhului Sfnt Nou a, celor de azi, ne apar tine f ag aduin ta Spiritului, tot att de real ca s i primilor ucenici. Dumnezeu va nzestra ast azi b arba ti s i femei cu putere de sus, a sa cum i-a nzestrat pe aceia care, n Ziua Cincizecimii, au auzit Cuvntul mntuirii. Chiar n ceasul acesta, Duhul S au s i harul S au sunt pentru to ti aceia care au nevoie de ele s i l cred pe Dumnezeu pe cuvnt. Testimonies for the Church 8, 20. F ag aduin ta Duhului Sfnt nu este m arginit a la vreun anume veac sau la vreun neam de oameni. Hristos a declarat c a inuen ta divin a a Duhului S au avea s a e cu urma sii S ai pn a la sfr sit. Din Ziua Cincizecimii s i pn a acum, Mngietorul a fost trimis la to ti aceia care s-au predat pe ei n si si ntru totul lui Hristos s i slujirii Lui. Faptele Apostolilor, 49. Dumnezeu dore ste s a-Si nvioreze poporul prin darul Duhului Sfnt, botezndu-l din nou cu dragostea Sa. Duhul S au cel Sfnt nu trebuie s a lipseasc a din biseric a. Dup a n al tarea la cer a Domnului Hristos, asupra ucenicilor credincio si, care se rugau s i a steptau, Duhul Sfnt a venit cu o deplin atate s i o putere care a ajuns n ecare inim a. n viitor, P amntul trebuie s a e luminat de slava lui divin Dumnezeu. O inuen ta a trebuie s a str abat a lumea, venind de la cei care sunt sn ti ti prin adev ar. P amntul trebuie s a e nconjurat de o atmosfer a de har. Duhul Sfnt va lucra asupra inimii oamenilor, descoperindu-le lucrurile lui Dumnezeu. The Southern Watchman, 5 septembrie 1905. Este adev arat c a, n vremea sfr sitului, cnd lucrarea lui Dumnezeu de pe p amnt va merge spre ncheiere, eforturile srguincioase depuse de credincio si consacra ti, sub c al auzirea Duhului Sfnt, vor nso tite de deosebite semne ale aprob arii divine. Sub simbolul rile Orientului, la vremea ploii timpurii s i al celei trzii, care cad n ta sem anatului s i a seceri sului, proorocii evrei au profetizat despre rev arsarea darului Duhului Sfnt asupra bisericii lui Dumnezeu ntr-o 257

258

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

m asur a extraordinar a. Rev arsarea Duhului Sfnt n zilele apostolilor [251] a fost nceputul ploii timpurii , s i rezultatele ei au fost minunate. La sfr situl timpului, Duhul Sfnt trebuie s a e prezent n adev arata biseric a. Faptele Apostolilor 54, 55. Rev arsarea Duhului n zilele apostolilor a fost ploaia timpurie, s i ct de glorioase au fost rezultatele! Dar ploaia trzie va s i mai mbel sugat a. Care este f ag aduin ta pentru cei ce tr aiesc n aceste zile de pe urm a? ntoarce ti-v a n cet a tuie, prin si de r azboi plini de n adejde! Cere ti de la Domnul ploaie, ploaie de prim avar a! Domnul scoate fulgerele s i v a trimite o ploaie mbel sugat a, pentru toat a verdea ta de pe cmp. Testimonies for the Church 8, 21. Bun avoin ta lui Dumnezeu de a rev arsa Duhul Sfnt Domnul este mult mai binevoitor s a dea Duhul Sfnt celor care l slujesc dect sunt p arin tii s a dea daruri bune copiilor lor. Faptele Apostolilor 50. Oricnd s i n orice loc, n toate ntrist arile s i n toate necazurile, cnd mprejur arile sunt ntunecoase s i viitorul plin de tulbur ari, iar noi ne sim tim f ar a putere s i singuri, Mngietorul va trimis ca r aspuns la rug aciunea credin tei. mprejur arile ne pot desp ar ti de orice prieten p amntesc; dar nici mprejurarea, nici dep artarea nu ne pot desp ar ti de Mngietorul ceresc. Oriunde am , oriunde am merge, El Se a a totdeauna la dreapta noastr a ca s a ne sprijine, s a ne ajute, s a ne ridice s i s a ne mb arb ateze. Hristos, Lumina lumii, 669, 670. dup , cnd vestitorii Evangheliei ngenunDiminea ta a diminea ta cheaz a naintea Domnului s i- si rennoiesc leg amntul de consacrare, El le va da prezen ta Duhului S au, nso tit a de puterea Lui nvior atoare s i sn titoare. Pornind la lucr arile lor zilnice, ei au asigurarea c a persoana nev azut a a Duhului Sfnt i face n stare s a e mpreun alucr atori cu Dumnezeu. Faptele Apostolilor 56. Tr aim ntr-un timp al puterii Duhului Sfnt. Ea caut a s a se r aspndeasc a prin intermediul oamenilor, sporind astfel inuen ta ei n [252] lume. The Southern Watchman, 3 noiembrie 1903.

Duhul Sfnt

259

Condi tiile primirii Duhul Sfnt va veni la to ti aceia care cer cu rug aminte pinea vie tii pentru a o da s i semenilor lor. Testimonies for the Church 6, 90. Atunci cnd aducem inimile noastre n unire cu Hristos, Spiritul care S-a cobort peste ucenici n ziua Cincizecimii Se va cobor s i peste noi. Idem, 8, 246. Faptul c a bog a tiile harului lui Dumnezeu nu se revars a asupra oamenilor de pe p amnt nu se datoreaz a vreunei restric tii din partea Sa. Parabolele Domnului Hristos, 419. Duhul Sfnt a steapt a ca noi s a-L cerem s i s a-L primim. Idem, 121. Deoarece acesta este mijlocul prin care noi trebuie s a primim putere, de ce nu amnzim s i nu nset am dup a darul Duhului? De ce nu vorbim despre el, de ce nu ne rug am pentru el s i nu predic am despre el? Faptele Apostolilor 50. Dac a mplinirea f ag aduin tei nu se vede a sa cum ar putea v azut a, aceasta este din cauza faptului c a f ag aduin ta nu este apreciat a a sa cum ar trebui s a e. Dac a ar voi, ar cu to tii umplu ti cu Duhul Sfnt. Ibidem. Pentru botezul zilnic cu Duhul Sfnt, ecare lucr ator ar trebui s a nal te rug aciunile lui c atre Dumnezeu. Grupuri de lucr atori cre stini ar trebui s a se adune pentru a cere un ajutor deosebit, n telepciune cereasc a, pentru ca s as tie cum s a pl anuiasc as i cum s a aduc a la ndeplinire, cu n telepciune, aceste planuri. n mod deosebit, ei ar trebui s a se roage ca Dumnezeu s a-i boteze pe ale sii S ai, trimi si n cmpurile misionare, cu o bogat a m asur a a Duhului S au. Faptele Apostolilor 50, 51. Cre stinii s a dea la o parte orice nen telegere s i s a se consacre lui Dumnezeu pentru mntuirea celor pierdu ti. S a cear a n credin ta binecuvntarea f ag aduit a, s i ea va veni. Testimonies for the Church 8, 21. Ucenicii nu au cerut o binecuvntare pentru ei n si si. Ei erau mpov ara ti de responsabilitatea pentru suete. Evanghelia trebuia s a e dus a pn a la marginile p amntului, iar ei cereau nzestrarea cu puterea pe care Domnul Hristos o f ag aduise. Atunci, Duhul Sfnt

260

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

a fost rev arsat s i mii de oameni au fost converti ti ntr-o singur a zi. [253] The Southern Watchman, 1 August 1905. Hristos a f ag aduit bisericii Sale darul Duhului Sfnt, s i f ag aduin ta ne apar tine n aceea si m asur a ca s i celor dinti ucenici. Dar, , s ca oricare alt a f ag aduin ta i aceasta este dat a n mod condi tionat. Sunt mul ti care cred s i m arturisesc c a au ncredere n f ag aduin ta Domnului; ei vorbesc despre Hristos s i despre Duhul Sfnt s i, cu toate acestea, n-au nici un folos. Ei nu- si supun suetul pentru a ndrumat s i c al auzit de puterile cere sti. Noi nu putem folosi Duhul Sfnt. Duhul trebuie s a ne foloseasc a pe noi. Dumnezeu lucreaz a prin Duhul n poporul S au si voin ta, s i nf aptuirea dup a buna Lui pl acere. Dar mul ti nu vor s a se supun a acestei ac tiuni. Ei doresc s a se conduc a singuri. Din cauza aceasta nici nu primesc darul ce resc. Duhul Sfnt este dat numai acelor care-L caut a cu umilin ta pe Dumnezeu, care urmeaz a c al auzirea s i harul S au. Puterea lui Dumnezeu a steapt a s a e cerut as i primit a. Aceast a binecuvntare , aduce cu sine toate celelalte f ag aduit a, dac a este cerut a prin credin ta binecuvnt ari. Ea se d a potrivit cu bog a tiile harului lui Hristos, s i El este gata s a-i dea ec arui suet att ct poate s a primeasc a. Hristos, Lumina lumii, 672. Marea rev arsare a Duhului lui Dumnezeu, care lumineaz a ntregul p amnt cu slava Sa, nu va veni pn a cnd noi nu le-am adus ce nseamn oamenilor lumina, pentru ca ei s as tie din experien ta a a mpreun a-lucr ator cu Dumnezeu. Cnd vom consacra ti cu toat a inima n slujba lui Hristos, Dumnezeu va recunoa ste acest fapt, rev arsndu-Si Duhul f ar a m asur a, dar acest lucru nu va avea loc pn a cnd cea mai mare parte a membrilor bisericii nu vor mpreun a-lucr atori cu Dumnezeu. The Review and Herald, 21 iulie 1896. Condi tia esen tial a pentru succes Prezen ta Duhului Sfnt cu lucr atorii lui Dumnezeu va da vestirii adev arului o putere pe care nici toat a puterea sau slava lumii n-o poate da. Faptele Apostolilor 51. Dumnezeu nu ne cere s a ndeplinim prin propria putere lucrarea care se a a n fa ta noastr a. El a prev azut ajutor divin pentru toate n care resursele noastre omene situa tiile de urgen ta sti sunt insu-

Duhul Sfnt

261

ciente. El d a Duhul Sfnt pentru a ajuta n ecare dicultate, pentru a nt ari speran ta s i asigurarea noastr a, pentru a ilumina mintea noastr a s i pentru a ne cur a ti inima. The Southern Watchman, 1 August 1905. [254] Dup a coborrea Duhului Sfnt, ucenicii au fost a sa de plini de de El s de aceia pentru care El a murit, nct inimile iubire fa ta i fa ta se nduio sau de cuvintele pe care ei le rosteau s i de rug aciunile pe care le n al tau. Ei vorbeau n puterea Duhului Sfnt s i, sub inuen ta acestei puteri, mii au fost converti ti. Faptele Apostolilor 22. Nu exist a nici o limit a pentru capacitatea de a folositor a aceluia care, l asnd eul la o parte, face loc n inima lui pentru lucrarea pe deplin consacrat Duhului Sfnt s i tr aie ste o via ta a lui Dumnezeu. The Southern Watchman, 1 August 1905. Care a fost rezultatul rev ars arii Duhului Sfnt n Ziua Cincizecimii? Vestea bun a a nvierii Mntuitorului a fost dus a aproape pn a la cele mai ndep artate grani te ale lumii cunoscute Prin lucrarea lor, n biseric a au intrat oameni ale si, care, acceptnd Cuvntul vie tii, s i-au consacrat via ta n lucrarea de a le vesti altora speran ta care a umplut inima lor cu pace s i bucurie. mp ar a tia cerurilor este aproape. ri. Domnul Ei nu puteau nici re tinu ti, nici intimida ti de amenin ta vorbea prin ei s i, oriunde mergeau, cei bolnavi erau vindeca ti, iar s aracilor li se propov aduia Evanghelia. Cnd oamenii se ncredin teaz a conducerii Duhului lui Dumnezeu, El poate s a lucreze cu tot atta putere. The Southern Watchman, 1 August 1905. Duhul Sfnt este adierea vie tii spirituale n suet. mp art as irea Duhului este mp art as irea vie tii lui Hristos. Pe cel care-L prime ste, l umple cu nsu sirile lui Hristos. Numai aceia care sunt nv a ta ti n felul acesta de Dumnezeu, aceia care se bucur a de lucrarea l auntric a se descoper a Duhului s i n a c aror via ta a via ta lui Hristos urmeaz a s a stea ca reprezentan ti ntre oameni, pentru a sluji n folosul bisericii. Hristos, Lumina lumii, 805. n curnd vor avea loc schimb ari deosebite s i grabnice, iar poporul lui Dumnezeu trebuie s a e nzestrat cu Duhul Sfnt, a sa nct, grelelor ncerc cu n telepciune cereasc a, s a poat a face fa ta ari ale , s acestor vremuri s i, pe ct este cu putin ta a ac tioneze mpotriva mi sc arilor demoralizatoare ale lumii. Dac a biserica nu doarme, dac a [255] cei ce urmeaz a lui Hristos vegheaz as i se roag a, ei pot avea lumin a pentru a n telege s i aprecia mi sc arile vr ajma sului. Testimonies for the Church 6, 436.

262

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

neapreciat O f ag aduin ta a Domnul Hristos a declarat c a inuen ta dumnezeiasc a a Duhului urma s a e cu urma sii S ai pn a la sfr sit. Dar f ag aduin ta nu este apreciat a a sa cum ar trebui s i, de aceea, mplinirea ei nu se vede . F a sa cum ar cu putin ta ag aduin ta cu privire la Duhul Sfnt este ceva la care se cuget a prea pu tin, iar rezultatul este numai ceea ce s-ar putea a stepta secet a spiritual a, ntuneric spiritual, dec adere s i moarte spiritual a. Lucruri mai m arunte ocup a aten tia, iar puterea dumnezeiasc a necesar a pentru cre sterea s i prosperitatea bisericii, care ar aduce dup a sine toate celelalte binecuvnt ari, lipse ste, de si este oferit a n plin atatea ei nem arginit a. Idem, 8, 21. Unii a steapt a inactivi un timp de nviorare Sunt unii dintre cei care, n loc s a des avr seasc a n mod n telept ocaziile prezente, a steapt a n lenevie vreun timp special de nviorare spiritual a, n care capacitatea lor de a-i lumina pe al tii s a creasc a mult mai mult. Ei neglijeaz a astfel datoriile s i privilegiile prezente s i ng aduie ca lumina lor s a ard a slab, n timp ce privesc nainte spre un timp cnd, f ar a nici un efort din partea lor, vor ajunge s a primeasc a o binecuvntare deosebit a, prin care vor transforma ti s i f acu ti destoinici pentru lucrare. Faptele Apostolilor 54. Succesorul lui Hristos Duhul Sfnt este reprezentantul lui Hristos, dar f ar a trup omenesc s i deci independent de acesta. mpiedicat de corpul omenesc, Hristos nu putea s a e prezent peste tot, n acela si timp. De aceea, era spre binele lor ca El s a mearg a la Tat al s i s a trimit a Duhul Sfnt ca nlocuitor pe p amnt. Nimeni nu mai putea spune c a avea un avantaj din cauz a c a se g asea ntr-un anumit loc sau pentru c a avea leg atur a personal a cu Hristos. Prin Duhul, Mntuitorul putea n leg atur a cu to ti. n felul acesta, era mai aproape de ei dect dac a nu S-ar [256] n al tat. Hristos, Lumina lumii, 669.

Duhul Sfnt

263

Duhul Sfnt la lucru nc a de la nceput Prin Duhul S au Cel Sfnt, Dumnezeu a lucrat de la nceput prin unelte omene sti, n vederea mplinirii planului S au n favoarea neamului omenesc c azut. Lucrul acesta s-a manifestat n via ta patriarhilor. De asemenea, n biserica din pustie, n vremea lui Moise, Dumnezeu le-a dat Duhul S au cel bun ca s a-i nve te. n zilele apostolilor, El a lucrat de asemenea cu putere pentru biserica Sa, prin mijlocirea Duhului Sfnt. Aceea si putere care i-a sus tinut pe s patriarhi, care a dat lui Caleb s i lui Iosua credin ta i curaj s i care a f acut rodnic a lucrarea bisericii apostolice, i-a sus tinut pe copiii credincio si ai lui Dumnezeu din toate veacurile urm atoare. Prin puterea Duhului Sfnt, n evul mediu, cre stinii valdenzi au fost ajuta ti s a preg ateasc a calea spre Reform a. Aceea si putere, care a f acut s a aib a succes eforturile b arba tilor s i ale femeilor nobile care au f acut rii de misiuni moderne, cum s lucrare de pionierat pe calea nin ta i pentru traducerea Bibliei n limbile s i dialectele tuturor neamurilor [257] s i popoarelor. Faptele Apostolilor 53.

Capitolul 26 Asigurarea succesului


Garan tia divin a Dumnezeu va face lucrarea, dac a noi i vom pune la dispozi tie instrumentele. Testimonies for the Church 9, 107. Dumnezeu va accepta serviciul f acut din toat a inima s i va ndrepta El nsu si decien tele. Divina vindecare, 150. Orice fapt a de dreptate va imortalizat a, de si cel care a f acuto poate s a nu vad a c a el a f acut ceva vrednic de luat n seam a. Testimonies for the Church 2, 683. Dac a voi sunte ti cu adev arat consacra ti, Dumnezeu i va aduce s i pe al tii la adev ar prin voi, oameni pe care El i poate folosi ca instrumente prin care s a duc a lumina la mul ti oameni care bjbie n ntuneric. Idem, 7, 63. Adev arul trebuie s a triumfe n curnd n glorie, s i to ti cei care aleg acum s a e mpreun a-lucr atori cu Dumnezeu vor birui mpreun a cu El. Idem, 9, 135. Fiec aruia care se ofer a Domnului pentru slujire, f ar a a re tine ceva, i se d a putere pentru ob tinerea unor rezultate nem asurat de mari. Idem, 7, 30. Cnd lucr am srguincios pentru salvarea semenilor no stri, Dumnezeu face s a prospere ecare efort al nostru. Idem, 9, 86. Domnul are un loc pentru ecare n marele S au plan. Talente care nu sunt necesare nu sunt date. S a zicem c a talentul e mic. Dumnezeu are un loc s i pentru el, s i acel talent unic, dac a e folosit cu credincio sie, va face exact lucrarea pe care Dumnezeu inten tioneaz a ca el s a o fac a. Testimonies for the Church 9, 37. Cei mai umili lucr atori, coopernd cu Hristos, pot atinge corzi ale c aror vibra tii vor r asuna pn a la marginile p amntului s i se vor aduna ntr-un cnt ce va str abate veacurile nesfr site. Divina vindecare, 159. Succesul adev arat n orice ramur a de lucru nu este urmarea s ansei, a ntmpl arii sau a destinului. Este lucrarea providen telor 264

Asigurarea succesului

265

lui Dumnezeu, r asplata credin tei s i a n telepciunii, a virtu tii s i a st aruin tei. Calit a tile mintale curate s i un nivel moral nalt nu sunt [258] urmarea ntmpl arii. Dumnezeu ofer a ocaziile, succesul depinde de felul cum le folosim. Profe ti s i regi, 486. Cei care se simt ndemna ti s a intre n lucrare, e n teritoriile de acas a, e n regiunile ndep artate, trebuie s a nainteze n Numele Domnului. Dac a depind de Dumnezeu pentru a primi har s i putere, vor avea succes. La nceput, lucrarea lor poate s a e mic a, dar dac a respect a planurile Domnului, ea se va extinde. Dumnezeu tr aie ste. El va lucra pentru lucr atorul dezinteresat, care se sacric a, oricine s i oriunde s-ar aa el. The Southern Watchman, 9 aprilie 1903. Cooperarea ngerilor Avem nevoie s a n telegem misiunea ngerilor mai bine dect o facem acum. Ar bine s a ne amintim c a ecare copil credincios al lui Dumnezeu trebuie s a conlucreze cu in tele cere sti. Nev azutele o stiri ale luminii s i puterii i nso tesc pe cei blnzi s i umili care cred s i se prind de f ag aduin tele lui Dumnezeu. Heruvimi, serami s i ngeri nentrecu ti n putere stau la dreapta lui Dumnezeu, to ti, duhuri slujitoare trimise s a ndeplineasc a o slujb a pentru cei ce vor mo steni mntuirea Faptele Apostolilor 154. Aduce ti-v a aminte c a Domnul Isus este Maestrul lucr ator. El ud a s amn ta sem anat a. El pune n mintea voastr a cuvinte care vor mi sca inimi. Testimonies for the Church 9, 41. Consacra ti-v a cu totul lucr arii lui Dumnezeu. El e t aria voastr a s i El va la dreapta voastr a, ajutndu-v a s a mplini ti planurile Lui pline de ndurare. Testimonies for the Church 9, 41. Fiin tele cere sti vor conlucra cu oamenii care caut a cu o credin ta hot art a s a ating a acea des avr sire a caracterului, care se va da pe apoi prin fapte des fa ta avr site. Fiec arei persoane angajate n aceast a lucrare, Domnul Hristos i spune: Eu sunt la dreapta ta, ca s a te ajut. Parabolele Domnului Hristos, 332. Cnd coopereaz a cu voin ta lui Dumnezeu, voin ta omului devine atotputernic a. Tot ce trebuie f acut ca urmare a poruncii Sale, poate adus la ndeplinire prin puterea Sa. Toate poruncile lui Dumnezeu transmit s i puterea necesar a pentru mplinirea lor. Parabolele [259] Domnului Hristos, 333.

266

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Lucrnd pentru suetele care pier, voi ave ti tov ar as ia ngerilor. Mii de mii s i zeci de mii de ngeri a steapt a s a conlucreze cu membrii comunit a tilor noastre, comunicndu-le lumina pe care Dumnezeu a dat-o n chip att de generos, ca un popor s a poat a preg atit pentru venirea lui Hristos. Testimonies for the Church 9, 129. ngerii cerului sunt gata s a coopereze n aceast a lucrare. Toate resursele cerului sunt la dispozi tia celor care caut a s a-i salveze pe cei pierdu ti. ngerii te vor ajuta s a ajungi la cei mai nep as atori s i mai mpietri ti p ac ato si. Iar cnd unul dintre ei este adus napoi la Dumnezeu, tot cerul este plin de fericire, seramii s i heruvimii si ating harfele de aur s i cnt a laude la adresa lui Dumnezeu s i a Mie de copiii oamenilor. lului pentru mila s i bun atatea lor iubitoare fa ta Parabolele Domnului Hristos, 197. Acela care i-a chemat pe pescarii din Galileea i cheam a nc a pe oameni n serviciul S au. El este a sa de binevoitor s a dea pe fa ta puterea Sa prin noi cum a f acut-o cu cei dinti ucenici. Orict am de nedes avr si ti s i de p ac ato si, Domnul ne ofer a p art as ia cu El s i turile dumucenicia lui Hristos. El ne invit a s a lu am parte la nv a ta nezeie sti, pentru ca, unindu-ne cu Hristos, s a putem face lucr arile lui Dumnezeu. Hristos, Lumina lumii, 297. Nu v a gndi ti c a Hristos i pre tuie ste pe aceia care tr aiesc ntru totul pentru El? Nu v a gndi ti c a El i viziteaz a pe aceia care, ca s i preaiubitul Ioan, sunt din cauza Lui n locuri grele s i pline de ncerc ari? El i g ase ste pe cei credincio si ai S ai s i st a n comuniune cu ei, ncurajndu-i s i nt arindu-i. Iar ngeri de la Dumnezeu, care exceleaz a n putere, sunt trimi si de Dumnezeu s a slujeasc a lucr atorilor S ai, oameni care le propov aduiesc adev arul acelora care nu-l cunosc. Testimonies for the Church 8, 17. Tot cerul e n activitate, iar ngerii lui Dumnezeu a steapt a s a conlucreze cu to ti cei ce fac planuri ca suetele pentru care Hristos a murit s a poat a auzi vestea cea bun a a mntuirii. ngerii care le servesc celor ce urmeaz a s a e mo stenitori ai mntuirii spun ec arui sfnt adev arat: Este de lucru pentru tine. Duce ti-v a ... s i vesti ti norodului toate cuvintele vie tii acesteia (Faptele Apostolilor 5, 20). Dac a aceia c arora li se vorbe ste ar asculta ndemnul, Domnul ar [260] preg ati calea naintea lor, dndu-le n mini mijloacele cu ajutorul c arora s a poat a merge. Idem, 6, 433, 434.

Asigurarea succesului

267

ntr-o vreme ca aceasta, ecare copil al lui Dumnezeu trebuie s a se angajeze activ n ajutorarea altora. Cnd cei ce au ajuns la n telegerea adev arului Bibliei caut a b arba ti s i femei care tnjesc dup a lumin a, ngerii lui Dumnezeu i nso tesc. Si acolo unde merg ngerii, nimeni nu trebuie s a se team a s a nainteze. Ca urmare a eforturilor credincioase ale lucr atorilor consacra ti, mul ti vor ntor si de la idolatrie la nchinarea la Dumnezeu. Mul ti vor nceta s a mai cinsteasc a ntocmirile f acute de om s i vor lua atitudine f ar a team a de partea lui Dumnezeu s i a Legii Sale. Profe ti s i regi, 171. St apnirile s i puterile cerului vegheaz a asupra luptei pe care, n mprejur ari ce par descurajatoare, o au de dus slujitorii lui Dumnezeu. Noi biruin te sunt dobndite, noi onoruri, c stigate atunci cnd cre stinii, grupndu-se n jurul steagului Mntuitorului lor, pornesc s a dea lupta cea bun a a credin tei. To ti ngerii cerului sunt n slujba poporului lui Dumnezeu umil s i credincios. n timp ce o stirea de cntecele lor de laud lucr atori a Domnului, de aici, de jos, nal ta a, corul de sus se une ste cu ei, prosl avind pe Dumnezeu s i pe Fiul S au. Faptele Apostolilor 154. Nu puterea care vine de la oameni confer a succes lucr arii, ci puterea lui Dumnezeu, care lucreaz a cu slujitorii omene sti este cea care duce lucrarea la des avr sire. Un Pavel poate sem ana s i un Apolo poate uda, dar Dumnezeu este cel care face s a creasc a. Omul nu poate s a fac a partea lui Dumnezeu n lucrare. Ca slujitor omenesc, el poate s a coopereze cu Dumnezeu s i s a fac a tot ce poate mai bine, cu simplitate s i blnde te, n telegnd c a Dumnezeu este Marele Maestru Lucr ator. De si oamenii pot s a treac a la odihn a, lucrarea nu va nceta, ci va merge mai departe pn a va ncheiat a. The Review and Herald, 14 noiembrie 1893. ntotdeauna, cre stinul are un ajutor puternic n Domnul. Poate c a nu cunoa stem modul n care ne ajut a Dumnezeu, dar s tim un lucru: niciodat a, El nu-i va p ar asi pe aceia care si pun ncrederea n El. Dac a ar s ti cre stinii de cte ori Domnul le-a rnduit calea pentru ca planurile vr ajma sului cu privire la ei s a nu se mplineasc a, nu s-ar [261] mai poticni, plngndu-se. Credin ta lor s-ar ntemeia pe Dumnezeu s i nici o ncercare n-ar avea putere s a-i doboare. Ei L-ar recunoa ste ca n telepciunea s i t aria lor, s i El ar face s a se mplineasc a ceea ce dore ste: s a lucreze prin ei. Profe ti s i regi, 576.

268

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

To ti cei care se angajeaz a n slujire sunt minile care l ajut a pe Dumnezeu. Ei sunt mpreun a-lucr atori cu ngerii sau, mai degrab a, ei sunt agen tii umani prin care si ndeplinesc ngerii misiunea. ngerii vorbesc prin glasurile lor s i lucreaz a prin minile lor. Iar lucr atorii umani, coopernd cu agen tii cere sti, se bucur a de avantajul educa tiei s i al experien tei acestora. Educa tie, 271. Domnul Hristos i cheam a pe to ti, b arba ti s i femei, s a mbrace armura neprih anirii Sale s i s a nceap a s a lucreze. Eu sunt la dreapta ta, ca s a te ajut, declar a El. Spune ti-I lui Dumnezeu toate ncerc arile s i dicult a tile voastre. El nu va tr ada niciodat a ncrederea voastr a. Nimic nu este a sa de pre tios pentru Domnul Hristos, cum este proprietatea Sa r ascump arat a, biserica Sa, lucr atorii care merg s a r aspndeasc a semin tele adev arului Gndi ti-v a la Domnul Isus. El Se a a n locul S au sfnt, nu n singur atate, ci nconjurat de zece mii de ori cte zece mii de ngeri cere sti, care a steapt a s a mplineasc a poruncile Sale. Iar El le porunce ste s a mearg as i s a lucreze pentru cel mai slab dintre sn tii care si pun ncrederea n Dumnezeu. Cei din nalta societate s i oamenii umili, boga tii s i s aracii au la dispozi tie acela si ajutor. The Southern Watchman, 7 noiembrie 1905. Nu ar trebui s a ne gndim la nereu sit a Cei care lucreaz a pentru Hristos nu trebuie s a gndeasc a niciodat as i, cu att mai pu tin, s a vorbeasc a despre e secul lucr arii lor. Domnul Isus ne face ecien ti n toate lucrurile. Duhul S au trebuie s a e sursa inspira tiei noastre s i, dac a ne a sez am n minile Sale spre a ni ste mijloace de r aspndire a luminii, resursele noastre pentru facerea binelui nu se vor epuiza niciodat a. Putem lua din plin atatea Sa s i putem primi din harul S au, care nu cunoa ste nici o limit a. Slujitorii evangheliei, 19. Cnd ne consacr am pe deplin lui Dumnezeu s i respect am ndrum arile Sale n lucrarea noastr a, El nsu si si asum a responsabilitatea pentru realizarea ei. Dumnezeu nu dore ste s a punem la ndoial a [262] succesul eforturilor noastre sincere. Nu ar trebui s a ne gndim nici m acar o singur a clip a la nereu sit a. Noi trebuie s a cooper am cu Acela care nu d a gre s niciodat a. Parabolele Domnului Hristos, 363. Domnul este decep tionat cnd poporul S au se subapreciaz a. El dore ste ca mo stenirea aleas a s a se aprecieze dup a pre tul pe care El

Asigurarea succesului

269

l-a pus asupra lor. Dumnezeu i-a dorit, altfel nu ar trimis pe Fiul S au ntr-o misiune scump pl atit a pentru a-i r ascump ara. El are o lucrare pentru ei s i este foarte mul tumit cnd ei i adreseaz a cele mai mari cereri, pream arind astfel Numele S au. Ei pot s a se a stepte la n f lucruri mari, dac a au credin ta ag aduin tele Sale. Hristos, Lumina lumii, 668. Un succes pe m asur a Cnd Dumnezeu deschide o cale pentru ndeplinirea unei anumite lucr ari s i d a asigurarea reu sitei, unealta aleas a trebuie s a fac a tot ce st a n puterea sa pentru a nf aptui rezultatul f ag aduit. Pe m asura entuziasmului s i a st aruin tei cu care este dus a lucrarea nainte, va s i reu sita. Profe ti s i regi, 263. Motiva tia unei slujiri pline de succes Orice este f acut din iubire curat a, e ct de pu tin sau de nensemnat n fa ta oamenilor, este ntru totul roditor, pentru c a Dumnezeu prive ste mai mult nu la ct a f acut cineva, ci cu ct a iubire a f acut. Testimonies for the Church 2, 135. Zece lucr atori converti ti cu adev arat, cu o dispozi tie sueteasc a binevoitoare, neegoi sti, pot face n cmpul misionar mai mult dect o sut a care si limiteaz a eforturile la repetarea unor forme s i la p astrarea regulilor n mod mecanic, lucrnd f ar a o adnc a iubire pentru suete. Idem, 4, 602. Nu capacit a tile pe care le ave ti acum sau pe care le ve ti avea vreodat a sunt cele care v a vor da succesul, ci lucrurile pe care le poate face Domnul pentru voi. Trebuie s a avem mult mai pu tin a ncredere n ceea ce poate face omul s i mult mai mult a ncredere n ceea ce poate face Dumnezeu pentru ecare suet care crede. . Dumnezeu El dore ste cu ardoare ca voi s a-L c auta ti prin credin ta vrea s a a stepta ti lucruri mari de la El. El dore ste cu ner abdare s a v a ofere att n telegerea lucrurilor p amnte sti, trec atoare, ct s i a lucrurilor spirituale. Domnul poate ascu ti intelectul vostru. El v a poate da tact s i ndemnare. Pune ti la lucru talentele voastre, cere ti-I [263] lui Dumnezeu n telepciune, s i v a va dat a. Parabolele Domnului Hristos, 146.

270

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Untdelemnul harului le d a oamenilor curajul s i le inspir a motivele pentru a face n ecare zi lucrarea pe care le-o ncredin teaz a Dumnezeu. Cele cinci fecioare nen telepte aveau l ampi (care nseamn a o cunoa stere a adev arului Scripturii), dar nu aveau harul lui Hristos. Zi de zi, ele ndeplineau o serie de ceremonii s i ndatoriri s exterioare, dar slujirea lor era lipsit a de via ta i de neprih anirea lui Hristos. Soarele Neprih anirii nu str alucise n inima s i n mintea lor, iar ele nu aveau dragostea de adev ar care este n armonie cu modelul vie tii s i al caracterului Domnului Hristos. Untdelemnul harului nu era combinat cu str aduin tele lor. Religia lor era ca o coaj a lipsit a de adev aratul miez. Ele se ata saser a cu putere de formele , pline doctrinare, dar erau am agite n ce prive ste via ta lor de credin ta de ndrept a tirea proprie, nereu sind s a nve te lec tiile din s coala lui Hristos, care, dac a ar fost aplicate, le-ar f acut s a e n telepte pentru mntuire. The Review and Herald, 27 martie 1894. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie s a e adus a la ndeplinire prin cooperarea dintre slujitorii cere sti s i cei omene sti. Cei care sunt mul tumi ti de ei n si si pot s a par a a activi n lucrarea lui Dumnezeu, dar, dac a nu se roag a, activitatea lor nu are nici o valoare. Dac a ar privi la c adelni ta ngerului care st a lng a altarul de aur, naintea tronului nconjurat de curcubeu, ei ar vedea c a meritele lui Isus trebuie s a e amestecate cu rug aciunile s i eforturile noastre, deoarece altfel sunt tot a sa de lipsite de vrednicie ca jertfa lui Cain. Dac a am vedea toat a activitatea slujitorilor omene sti, a sa cum o vede Dumnezeu, am n telege c a numai lucrarea ndeplinit a cu mult a rug aciune, care este sn tit a prin meritele lui Hristos, va rezista la ncercarea judec a tii. Cnd va avea loc marea cercetare, atunci ve ti revedea totul s i ve ti face deosebire ntre acela care I-a slujit lui Dumnezeu s i acela care nu I-a slujit. Idem, 4 iulie 1893. Religia legalist a nu este un r aspuns pentru veacul acesta. S-ar putea ca noi s a ndeplinim toate actele exterioare ale slujirii, s i, cu toate acestea, s a m tot pe att de lipsi ti de inuen ta nvior atoare a [264] Duhului Sfnt, dup a cum dealurile din Ghilboa erau lipsite de rou a s i de ploaie. To ti avem nevoie de o nviorare spiritual a; s i avem, de asemenea, nevoie de razele str alucitoare ale Soarelui neprih anirii, care s a mblnzeasc as i s a supun a inimile noastre. n ce prive ste principiile, trebuie s a m totdeauna tari ca stnca. Principiile Bibliei

Asigurarea succesului

271

trebuie s a e propov aduite s i apoi s a e sus tinute de o sfnt a tr aire a lor. Testimonies for the Church 6, 417, 418. Succesul nu depinde att de mult de talent, ct de energie s i . Nu a avea talente str bun avoin ta alucite este lucrul care ne face n stare s a ndeplinim o slujire care s a poat a primit a, ci mplinirea con stiincioas a a ndatoririlor zilnice, un spirit mul tumitor, un inte de binele celorlal res sincer, natural fa ta ti. n lucrul cel mai umil, se poate c stiga adev arata superioritate. Datoriile cele mai obi snuite, ndeplinite cu credincio sie iubitoare, sunt pl acute n ochii lui Dumnezeu. Profe ti s i regi, 219. F aptura bine cump anit a a unui caracter frumos s i puternic se cl ade ste prin ndeplinirea personal a a datoriilor. Credincio sia s a caracterizeze via ta noastr a att n lucrurile cele mai mari, ct s i n cele mici. Purtarea cinstit a n cele mici, ndeplinirea micilor lucr ari de credincio sie s i amabilitate vor lumina c ararea vie tii, iar atunci cnd lucrarea noastr a pe p amnt se va ncheia, se va dovedi c a spre bine, ecare datorie mplinit a cu credincio sie a avut o inuen ta care nu va trece niciodat inuen ta a. Patriarhi s i profe ti, 574. L asa ti rezultatele n grija lui Dumnezeu Este posibil ca s amn ta bun a a Cuvntului s a r amn a nev azut a pentru o vreme, ascuns a ntr-o inim a rece, egoist as i lumeasc a, f ar aa da nici un semn c a a prins r ad acini, dar, dup a un timp, cnd inspira tia Duhului lui Dumnezeu p atrunde n suet, s amn ta ascuns a ncol te ste s i, n cele din urm a, aduce roade spre slava lui Dumnezeu. n lucrarea pe care o ndeplinim de-a lungul unei vie ti ntregi, nu s tim care dintre faptele noastre vor avea rezultate. Nu ne-a fost dat nou a s a stabilim lucrul aceasta. Noi trebuie s a ne facem lucrarea s i s a l as am rezultatele n grija lui Dumnezeu. Diminea ta, seam an a- ti s amn ta s i pn a seara nu l asa mna s a ti se odihneasc a, indc a nu s tii ce va izbuti, aceasta sau aceea sau dac a amndou a sunt deopotriv a de bune. Dumnezeul marelui Leg amnt declar a c a, att ct va p amntul, nu va nceta sem anatul s i seceratul ! Agricultorul . Cu aceea ar as i seam an a, avnd ncredere n aceast a f ag aduin ta si trebuie s credin ta a ndeplinim s i lucrarea de sem anare spiritual a, avnd ncredere n asigurarea lui Dumnezeu: Tot a sa s i Cuvntul [265] Meu, care iese din gura Mea, nu se ntoarce la Mine f ar a rod, ci va

272

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

face voia Mea s i va mplini planurile Mele. Cel ce umbl a plngnd cnd arunc a s amn ta se ntoarce cu veselie, cnd si strnge snopii. [266] Parabolele Domnului Hristos, 65.

Capitolul 27 R asplata slujirii


O r asplat a pre tioas a Slujirea lui Dumnezeu nu este degeaba. Exist a o r asplat a nepre tuit a pentru cei care si consacr a via ta pentru serviciul Lui. Testimonies for the Church 4, 107. Orice sacriciu f acut pentru lucrarea Lui va r aspl atit dup a nem arginita bog a tie a harului S au. Hristos, Lumina lumii, 249. R asplata noastr a pentru c a lucr am mpreun a cu Domnul Hristos n lumea aceasta este o autoritate mai mare s i un privilegiul mai nalt de a conlucra cu El n lumea viitoare. Parabolele Domnului Hristos, 361. Temeiul evalu arii Valoarea slujirii lui Dumnezeu e m asurat a dup a spiritul n care a fost f acut as i nu dup a lungimea timpului petrecut n munc a. Testimonies for the Church 9, 74. Succesul lor n ce prive ste progresul vie tii spirituale depinde de dezvoltarea talentelor care le-au fost ncredin tate. R asplata lor viitoare va propor tional a cu integritatea s i seriozitatea cu care I-au slujit St apnului. The Review and Herald, 1 martie 1887. Domnul are o mare lucrare care trebuie ndeplinit a, iar cei care i s slujesc cu bun avoin ta i credincio sie n via ta aceasta vor primi de la El mo stenirea cea mai mare n via ta viitoare. Parabolele Domnului Hristos, 330. Cei care au venit n vie n ceasul al unsprezecelea au fost mul tu mi ti c a au avut ocazia s a lucreze. Inima lor era plin a de recuno stin ta de acela care i acceptase s fa ta i, la ncheierea zilei, cnd st apnul i-a pl atit pentru o ntreag a zi de lucru, au fost foarte surprin si. Ei s tiau c a nu merit a asemenea salarii. Iar bun atatea exprimat a de nf a ti sarea celui care i angajase i-a umplut de bucurie. Ace sti lucr atori nu au uitat niciodat a bun atatea st apnului s i nici r asplata generoas a pe care [267] au primit-o. 273

274

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Tot a sa se ntmpl as i cu p ac atosul care, cunoscndu- si nevrednicia, intr a n via St apnului n ceasul al unsprezecelea. Timpul lui de slujire pare att de scurt, iar el simte c a nu merit a r asplata, dar este plin de bucurie, pentru c a Dumnezeu l-a acceptat. El lucreaz a pentru privilegiul cu un spirit umil s i ncrez ator, plin de recuno stin ta de a conlucr ator cu Domnul Hristos. Acesta este spiritul pe care Dumnezeu l onoreaz a cu pl acere. Parabolele Domnului Hristos, 397, 398. O r asplat a sigur a Cel care i-a dat ec arui om lucrul s au dup a capacitatea sa nu-l va l asa niciodat a ner aspl atit pe cel care si ndepline ste cu credin va ncoronat cu cio sie datoria. Fiecare act de loialitate s i credin ta dovezi deosebite ale aprob arii s i bun avoin tei lui Dumnezeu. Fiec arui lucr ator i este dat a f ag aduin ta: Cel ce umbl a plngnd, cnd arunc a s amn ta se ntoarce cu veselie cnd si strnge snopii. Testimonies for the Church 5, 395. Orict de scurt ar timpul nostru de slujire s i orict de umil a ar simpl lucrarea noastr a, dac a l urm am pe Hristos cu o credin ta a, nu vom dezam agi ti n ce prive ste r asplata. Ceea ce nu pot c stiga nici chiar cei mai mari s i mai n telep ti oameni, poate primi credinciosul cel mai slab s i mai umil. Por tile de aur ale cerului nu se deschid pe sine. Ele nu se deschid pentru cel cu un pentru cel care se nal ta spirit mndru. Dar por tile ve snice se vor deschide larg la atingerea pl apnd a a unui copila s. Ct de binecuvntat a va r asplata harului pentru cei care au lucrat n slujba lui Dumnezeu, n simplitatea credin tei s i a iubirii. Parabolele Domnului Hristos, 404. Fruntea celor care au f acut lucrarea aceasta va purta coroana sacriciului. Dar ei si vor primi r asplata. Testimonies for the Church 6, 348. Gndul acesta ar trebui s a serveasc a drept stimulent s i ncurajare ec arui lucr ator pentru Dumnezeu. n via ta aceasta, lucrarea noastr a pentru Dumnezeu pare adesea s a e aproape f ar a rod. S-ar putea ca str aduin tele noastre de a face binele s a e srguincioase s i perseverente s i, cu toate acestea, poate c a nu ni se va ng adui s a vedem rezultatele lor. Pentru noi s-ar p area c a efortul este pierdut.

R asplata slujirii

275

Dar Mntuitorul ne asigur a c a lucrarea noastr a este scris a n cer s i [268] c a recompensa nu poate s a lipseasc a. Idem, 6, 305. face s Fiecare fapt a de dreptate, de mil as i de bun avoin ta a tresalte cerul de bucurie. Tat al, de pe tronul S au, l prive ste pe acela care o ndepline ste s i l consider a printre comorile Sale cele mai pre tioase. Ei vor ai Mei, zice Domnul o stirilor, mi vor o comoar a deosebit a. Fiecare fapt a miloas a f acut a pentru cel nevoia s sau pentru cel suferind este privit a ca s i cnd ar fost f acut a pentru Domnul Isus. Oricine i ajut a pe cei s araci sau simpatizeaz a cu cei nec aji ti s i oprima ti s i i ocrote ste pe orfani se a saz a ntr-o rela tie mai apropiat a cu Domnul Isus. The Review and Herald, 16 August 1881. s Hristos prive ste toate faptele de mil a, de bun avoin ta i consi de cei nenoroci de cei orbi, ologi, bolnavi, fa dera tie fa ta ti, fa ta ta de v aduv as i orfan ca ind f acute pentru Sine, iar aceste fapte sunt p astrate n c ar tile de aducere-aminte ale cerului s i vor r aspl atite. Testimonies for the Church 3, 512, 513. O r asplat a corect a Domnul este bun. El este plin de duio sie s i mil a. El cunoa ste ndeaproape ecare copil al S au. El s tie precis ce face ecare dintre noi. El s tie exact cte merite s a-i atribuie ec aruia. Nu vre ti voi s a pune ti la o parte lista voastr a cu merite s i condamn ari s i s a-L l asa ti pe Dumnezeu s a-Si fac a lucrarea? Dac a ve ti ndeplini lucrarea pe care v-a ncredin tat-o Dumnezeu, vi se va da o cunun a de slav a. The Southern Watchman, 14 mai 1903. Domnul dore ste s a ne ncredem n El, f ar a s a punem nici o ntrebare cu privire la m asura n care vom r aspl ati ti. Cnd n suet locuie ste Hristos, gndul r aspl atirii nu este predominant. Nu acesta este motivul care determin a slujirea noastr a. Parabolele Domnului Hristos, 398. Din mansarde, din bordeie, din nchisori, de pe e safoduri, din mun ti s i pustiuri, din pe sterile p amntului s i din adncurile m arilor, Domnul Hristos i va strnge la Sine pe to ti copiii S ai. Pe p amnt, ei au fost s araci, oprima ti s i chinui ti. Milioane de credincio si au cobort n mormnt acoperi ti de acuza tii infame, pentru c a au refuzat s a cedeze am agirilor lui Satana. Copiii lui Dumnezeu au fost declara ti de tribunalele omene sti ca ind cei mai tic alo si r auf ac atori. Dar este

276

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

aproape ziua cnd Dumnezeu va Cel care va judeca. Atunci vor [269] r asturnate hot arrile omene sti. Domnul Dumnezeu ndep arteaz a de pe tot p amntul ocara poporului S au. Fiec aruia i se vor da haine albe. Ei vor numi ti popor sfnt, r ascump ara ti ai Domnului. Idem, 179, 180. R asplata prezent a si predau via ta unei serviri cre stine Fericirea Aceia care cunosc ce nseamn a adev arata fericire. Interesele s i rug aciunile lor se ntind dincolo de eul personal. Ei n si si cresc atunci cnd caut a s a-i ajute pe al tii. Ei se familiarizeaz a cu cele mai mari planuri, cu cele mai n ac arate ac tiuni cutez atoare, s i ce pot face ei dect s a creasc a atunci cnd se a saz a n canalul divin al luminii s i al binecuvnt arii? Unii ca ace stia primesc n telepciune din cer. Ei ajung s a se identice din ce n ce mai mult cu Hristos n toate planurile Lui. Nu este prilej pentru stagnare spiritual a. Testimonies for the Church 9, 42. Comunitatea care se angajeaz a cu succes n aceast a lucrare este o comunitate fericit a. Acel b arbat sau acea femeie al c arei suet este atras de mpreuna-sim tire s i iubire pentru cei gre si ti s i care lucreaz a s a-i aduc a n staulul Marelui P astor este angajat a ntr-o lucrare binecuvntat a. Si, ah, ce mare ncntare sueteasc a este aceea c a, atunci cnd un p ac atos este astfel rec stigat, n ceruri este mai mare bucurie dect pentru cele nou azeci s i nou a de persoane neprih anite! Testimonies for the Church 2, 22. Nici o munc a nu e prea grea s i plicticoas a pentru cel care- si supune voin ta lui Dumnezeu. A lucra pentru Domnul e un gnd care a saz a un farmec peste orice lucru pe care i-l d a Dumnezeu s a-l fac a. Idem, 9, 150. Lucr atorul cre stin nu simte c a munca sa este istovitoare s i grea. Cnd vede suetele eliberate din sclavia p acatului, el intr a n bucuria St apnului S au, iar aceast a bucurie l r aspl ate ste pentru ecare renun tare la sine. The Southern Watchman, 2 aprilie 1903. A deveni un muncitor, a continua cu r abdare n facerea de bine, , de care care cere munc a cu d aruire de sine, este o lucrare m area ta Cerul se bucur a. Testimonies for the Church 2, 24. Domnului Hristos i face pl acere s a ia un material pentru care, dup a toate aparen tele, nu mai e nici o n adejde, oameni pe care Satana

R asplata slujirii

277

i-a degradat s i prin care a lucrat, s i s a fac a din ei subiecte ale harului S au El face din copiii S ai uneltele Sale pentru realizarea acestei [270] lucr ari, s i n succesele ei, chiar n via ta aceasta, ei g asesc o pre tioas a r aspl atire. Idem, 6, 308, 309. Binecuvntarea Fiecare efort f acut pentru Domnul Hristos va avea ca rezultat o binecuvntare care se va ntoarce asupra noastr a. Parabolele Domnului Hristos, 354. Fiecare datorie mplinit a, ecare sacriciu f acut n Numele lui Isus aduce o extrem de mare r aspl atire. Tocmai n actul datoriei, Dumnezeu vorbe ste s i d a binecuvntarea Sa. Testimonies for the Church 4, 145. Trebuie s a tr aim n aceast a lume ca s a c stig am suete pentru Mntuitorul. Dac a i r anim pe al tii, ne r anim s i pe noi n sine. Dac a i binecuvnt am pe al tii, ne binecuvnt am s i pe noi, pentru c a inuen ta ec arei fapte bune este reectat a asupra inimii noastre. Testimonies for the Church 4, 72. Fiecare raz a de lumin a rev arsat a asupra altora va reectat a asupra inimilor noastre. Fiecare cuvnt amabil s i de simpatie spus celui ntristat, ecare fapt a pentru u surarea celui ap asat s i ecare dar spre a aproviziona nevoile semenilor no stri, d aruit cu gndul de a-L sl avi pe Dumnezeu, toate acestea vor avea ca rezultat binecuvnt ari pentru d at ator. Cei care lucreaz a astfel ascult a de legea cerului s i vor primi aprobarea lui Dumnezeu. Idem, 4, 56. Si, n timp ce marea r aspl atire nal a este dat a la a doua venire a lui Hristos, lucrarea sincer a pentru Dumnezeu aduce o r asplat a chiar n via ta aceasta. Lucr atorul va avea de nfruntat obstacole, mpotrivire s i descuraj ari amare s i sf sietoare de inim a. S-ar putea ca el s a nu vad a rodul ostenelilor lui. Dar, n fa ta tuturor lucrurilor acestora, el g ase ste n lucrarea lui o recompens a fericit a. To ti aceia care se predau lui Dumnezeu ntr-o slujire neegoist a pentru omenire sunt conlucr atori cu Domnul slavei. Gndul acesta ndulce ste orice spiritului, orice ar s trud a, d a puteri voin tei, d a for ta a se ntmple. Idem, 6, 305, 306. A face binele este un remediu excelent pentru boal a. Cei care se angajeaz a n lucrare sunt invita ti s a-L cheme pe Dumnezeu, s i El a f ag aduit c a le va r aspunde. Suetul lor va satisf acut n timp de secet as i vor ca o gr adin a udat a, c areia nu-i lipse ste apa. Idem, 2, [271] 29.

278

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

n comuniunea cu Dumnezeu, cu Hristos s i cu ngerii sn ti, ei sunt nconjura ti de o atmosfer a cereasc a, o atmosfer a care aduce s an atate corpului, vigoare intelectului s i bucurie suetului. Idem, 6, 306. mintelor o n Pl acerea de a face bine altora mp art as e ste sim ta ac arare care str abate nervii, nvioreaz a circula tia sngelui s i produce s an atate mintal as i zic a. Idem, 4, 56. Puterea ndep arta ti un b arbat puternic de la munc a, s i el ajunge slab. Acea biseric a sau acele persoane care nu poart a poveri pentru al tii, care se nchid n ei n si si, n curnd vor suferi de sl abiciune spiritual a. Munca este cea care-l p astreaz a puternic pe b arbatul cel tare. Iar lucrarea spiritual a, munca grea s i purtarea de poveri sunt ceea ce va da putere bisericii lui Hristos. Testimonies for the Church 2, 22. mnt de Pacea Lucrnd pentru al tii, se va instala un sim ta mul tumire, o pace l auntric a, ceea ce va o r asplat a sucient a. M de a face bine altora, ei vor g na ti ind de o nalt as i nobil a dorin ta asi fericirea adev arat a ntr-o credincioas a ndeplinire a multiplelor sarcini ale vie tii. Aceasta va aduce mai mult dect r asplat a p amnteasc a, pentru c a ecare ndeplinire credincioas as i neegoist a a datoriei este notat a de ngeri s i str aluce ste n raportul vie tii. Idem, 2, 132. R asplata viitoare Via ta ve snic a Prin eforturi zeloase, precaute, de a ajuta acolo unde este nevoie de ajutor, cre stinul dovede ste iubirea lui pentru Dumnezeu s i pentru semenii s ai. S-ar putea s a- si piard a via ta n serviciu, dar, cnd Hristos vine s a-Si adune pietrele pre tioase s i s a le ia la Sine, el o va g asi iar as i. Idem, 9, 56. Un bun venit c alduros Stai n pragul ve sniciei s i ascult a urarea de bun venit plin a de har, adresat a celor care au cooperat , privind ca o onoare s cu Hristos n aceast a via ta i ca un privilegiu faptul de a suferi pentru El Acolo, cei r ascump ara ti i ntlnesc pe cei care i-au ndrumat c atre Mntuitorul n al tat. Ei se unesc n laud a pentru Cel ce a murit ca in tele omene sti s a poat a avea via ta care se m asoar a cu via ta lui Dumnezeu. Conictul s-a sfr sit. Toate umplu tot [272] strmtor arile s i luptele s-au ispr avit. Cnt arile de biruin ta cerul, n timp ce r ascump ara tii stau n jurul tronului lui Dumnezeu.

R asplata slujirii

279

To ti ncep s a cnte refrenul vesel: Vrednic, vrednic este Mielul care a fost junghiat s i care ne-a r ascump arat pentru Dumnezeu. Patria cereasc a Acum biserica este angajat a n lupt a. Acum ne confrunt am cu o lume aat a n ntuneric, aproape n ntregime cucerit a de idolatrie. Dar vine ziua cnd se va da b at alia s i se va c stiga victoria. Voia lui Dumnezeu urmeaz a s a e nf aptuit a pe p amnt, a sa cum este nf aptuit a n ceruri. Na tiunile celor mntui ti nu vor s ti alt a lege dect Legea cerului. To ti vor o familie fericit a, unit a, nve smntat a n haina laudei s i a recuno stin tei haina neprih anirii lui Hristos. Toat a natura, n frumuse tea ei de neegalat, i va aduce lui Dumnezeu un omagiu de laud as i adorare. Lumea va sc aldat a n lumina cerului. Lumina lumii va asemenea celei a soarelui, iar lumina soarelui va de s apte ori mai mare dect este acum. Anii se vor scurge n bucurie. La aceast a priveli ste, stelele dimine tii vor cnta mpreun a, iar ii lui Dumnezeu vor scoate strig ate de bucurie, n timp ce Dumnezeu s i Hristos Se vor uni spunnd: Nu va mai p acat s i nici moarte nu va mai . Divina vindecare, 504. Bucuria R aspl atirea lucr atorilor lui Hristos este aceea de a intra n bucuria Lui. Bucuria aceea, pe care Hristos o a steapt a cu mult dor, este prezentat a n cererea Lui adresat a Tat alui S au: Vreau ca acolo unde sunt Eu, s a e mpreun a cu Mine s i aceia pe care Mi i-ai dat Tu. Testimonies for the Church 6, 309. n via ta noastr a de aici, a sa cum este ea, p amnteasc as i limitat a de p acat, descoperim cea mai mare bucurie s i cea mai nalt a educa tie n slujire. Iar n condi tia viitoare, nenc atu sa ti de limit arile impuse de rea omeneasc a supus a p acatului, tot n slujire vom aa cea mai mare bucurie s i cea mai nalt a educa tie dnd m arturie s i nv a tnd iar as i, n timp ce m arturisim c a bog a tia slavei tainei acesteia ntre [273] Neamuri este Hristos n voi, n adejdea slavei. Educa tie, 309. Pentru c a sunt p arta si la suferin tele lui Hristos, ei vor p arta si s i la slava Lui. Pentru c a iau parte cu El n lucrarea Lui s i beau mpreun a cu El cupa durerii, ei vor lua parte la bucuria Lui. Cuget ari de pe Muntele Fericirilor, 13. Roadele semin telor sem anate Fiecare impuls al Duhului Sfnt, care i conduce pe oameni la bun atate s i la Dumnezeu, este notat n c ar tile din ceruri, s i n ziua lui Dumnezeu, oricine s-a predat ca instrument pentru lucrarea Duhului Sfnt va avea ng aduin ta s a priveasc a ce a realizat via ta lui. Testimonies for the Church 6, 310.

280

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Atunci cnd cei r ascump ara ti vor sta naintea lui Dumnezeu, suetele pre tioase care sunt acolo datorit a eforturilor credincioase s i r abd atoare, depuse n folosul lor, datorit a rug amin tilor s i str aduin telor c alduroase de a fugi n Cet a tuie, vor r aspunde cnd li se vor striga numele. n acest fel, cei care n aceast a lume au fost mpreun alucr atori cu Dumnezeu si vor primi r asplata. Testimonies for the Church 8, 196, 197. Ce bucurie va cnd ace sti oameni mntui ti i vor ntlni s i i vor saluta pe cei care au purtat o r aspundere pentru ei! Cum va tres alta de mul tumire inima celor care nu au tr ait cu scopul de a- si pl acea lor n si si, ci spre a o binecuvntare pentru neferici tii care au avut parte de binecuvnt ari a sa de pu tine! Ei vor n telege f ag aduin ta: Si va ferice de tine, pentru c a ei n-au cu ce s a- ti r aspl ateasc a, dar ti se va r aspl ati la nvierea celor neprih ani ti. Slujitorii evangheliei, 519. n cer vom vedea tineretul pe care l-am ajutat, pe aceia pe care iam invitat n casa noastr a, pe care i-am ab atut de la ispit a. Vom vedea fa ta lor cum reect a str alucirea slavei lui Dumnezeu. Ei vor vedea fa ta Lui s i Numele Lui va pus pe frun tile lor. Testimonies for the Church 6, 348. A un mpreun a-lucr ator cu Hristos s i cu ngerii cere sti n marele Plan de Mntuire! Ce lucrare poate suporta vreo compara tie cu aceasta? Prin ecare suet mntuit, vine de la Dumnezeu o parte din slav a, spre a reectat a asupra celui mntuit s i, de asemenea, s i asupra uneltei care a contribuit la mntuirea lui. Testimonies for the [274] Church 2, 232. Cei r ascump ara ti i vor ntlni s i i vor recunoa ste pe aceia a c aror aten tie au ndreptat-o spre Mntuitorul cel r astignit. Ce conversa tie binecuvntat a vor avea ace sti oameni! Se va spune: Eu am fost n lume, iar tu ai venit un p ac atos, f ar a Dumnezeu s i f ar a speran ta la mine s i mi-ai ndreptat aten tia spre Mntuitorul cel pre tios ca ind singura mea n adejde. Eu am crezut n El. M-am poc ait de p acatele mele s i am fost ajutat s a stau mpreun a cu sn tii S ai n locurile cere sti, prin Hristos Isus. Al tii vor spune: Eu am fost un rile p necredincios din ta agne. Tu ti-ai l asat prietenii s i c aminul confortabil s i ai venit s a m a nve ti cum s a-L g asesc pe Isus s i s a cred n El ca ind singurul Dumnezeu adev arat. Eu mi-am d armat idolii n fa . Sunt s i m-am nchinat lui Dumnezeu, iar acum l v ad fa ta ta mntuit, pentru totdeauna mntuit, ca s a-L privesc mereu pe Acela

R asplata slujirii

281

pe care l iubesc. Atunci, L-am v azut doar cu ochii credin tei, dar acum l v ad a sa cum este. Acum pot s a-mi ar at recuno stin ta pentru mila Sa r ascump ar atoare Aceluia care m-a iubit s i m-a cur a tit de p acatele mele cu sngele S au. Slujitorii evangheliei, 518. de cei care i-au hr Al tii si vor exprima recuno stin ta fa ta anit pe cei amnzi s i i-au mbr acat pe cei goi. Ei vor spune: Cnd dispe , Domnul te-a trimis rarea mi cuprindea suetul lipsit de credin ta la mine, ca s a-mi adresezi cuvinte de ncurajare s i de mngiere. Tu mi-ai adus hran a pentru nevoile mele trupe sti s i mi-ai explicat de nevoile mele Cuvntul lui Dumnezeu, strnindu-mi interesul fa ta spirituale. Tu m-ai tratat ca pe un frate. Ai sim tit mpreun a cu mine n necazurile mele s i ai tratat suetul meu r anit, ca s a m a pot prinde de bra tul lui Hristos, care era ntins spre mine pentru a m a salva. n ne stiin ta mea, tu m-ai nv a tat cu r abdare, c a aveam un Tat a n ceruri, care Se ngrijea de mine. Tu mi-ai citit f ag aduin tele pre tioase din Cuvntul lui Dumnezeu. Mi-ai inspirat credin ta c a El m a va mntui. Cnd am contemplat sacriciul pe care Domnul Hristos l-a f acut pentru mine, inima mea a fost sensibilizat a, supus as i zdrobit a. Eu am ajuns s a amnzesc dup a pinea vie tii, iar adev arul a fost pre tios pentru suetul meu. Sunt aici, mntuit, pentru totdeauna mntuit, ca s a tr aiesc mereu n prezen ta Sa s i s a-L laud pe Acela care Si-a dat via ta pentru mine. Slujitorii evangheliei, 518, 519. A steptarea r abd atoare a r aspl atirii Dac a timpul de a steptare a venirii Eliberatorului nostru pare s a e lung, dac a, dobor ti de necaz s i istovi ti de munc a, a stept am cu ner abdare ca misiunea noastr a s a se ncheie s i s a m elibera ti n mod [275] onorabil din r azboi, s a ne aducem aminte iar aceast a amintire s a st avileasc a orice murmurare c a Dumnezeu ng aduie s a ntmpin am furtuni s i lupte pe p amnt, ca s a ne des avr sim caracterul cre stin, s a-L cunoa stem mai bine pe Dumnezeu, Tat al nostru, s i pe Hristos, Fratele nostru mai mare, s i s a ndeplinim pentru Domnul lucrarea de c stigare a multor suete pentru Hristos, a sa nct s a putem auzi cu inima plin a de bucurie cuvintele: Bine, rob bun s i credincios, intr a n bucuria St apnului t au. The Review and Herald, 25 octombrie 1881.

282

Sfaturi pentru o slujire cre stin a ecient a

Ai r abdare, soldat cre stin. nc a pu tin, s i Acela care trebuie s a vin a va veni. Noaptea de a steptare obositoare, de veghere s i plns este pe sfr site. R asplata va dat a n curnd, ziua ve snic a va veni. Acum, nu este timp de dormit nu este timp pentru regrete inutile. Cel care ndr azne ste s a doarm a acum va pierde ocazii pre tioase de a face bine. Nou a ne este acordat privilegiul binecuvntat de a aduna snopii n marele seceri s, s i ecare suet salvat va nc a o stea n coroana lui Isus, iubitul nostru R ascump ar ator. Cine este dornic s a lase armura, dac a va continua s a lupte nc a pu tin, va c stiga noi biruin te s i va ob tine noi trofee pentru ve snicie? Ibidem.