Sunteți pe pagina 1din 35

STATALITATEA IUDAICĂ

I. Contextul politic și cultural în Canaan – mil. II î.Hr.


Structura etnică
Structura politică

II. Identitatea iudaică în sursele antice orientale


Termenii hapiru/apiru, shosu, ibri/Israel
Semnificația politică a monoteismului iudaic

III. Etapele statului și regalitatea iudaică în antichitate


Mecanismele constituirii statului
Instituțiile în regatul lui David și Solomon
Dizolvarea statalității și societatea iudaică în
epoca post-statală
Byblos

Alalakh
Arhivele de la Tell El-Amarna:
Shuwardata din Gath către Amenophis al IV-lea

Regelui, Stăpânul meu, Zeul meu, Soarele meu, astfel îi


vorbesc: așa vorbește Shuwardata, servitorul tău, pulbere la
picioarele tale. De șapte ori câte șapte cad la picioarele
Stăpânului meu, Zeului meu, Soarelui meu. Regele mi-a cerut
să atac orașul Qilti (Qeila); am luptat cu succes și orașul s-a
predat. De ce atunci Abbdi-Heba i-a scris omului din Qilti:
Accepți argintul pentru a veni în suita mea? Să știe regele că
Abdi-Heba mi-a luat orașul. Mai mult, Stăpânul meu să
ancheteze și dacă eu i-am luat fie și un singur om, sau un bou
sau un asin; atunci să hotărască dreptatea de partea lui. Mai
mult, Labayu, cel care ne lua orașele, acum este mort dar
Abdi-Heba este un al doilea Labayu care ne răpește orașele.
Regele să-l ajute pe supusul său în această privință și nu voi
face nimic până la sosirea mesagerului său.
Fragment din Aventurile lui Wen-amon
- roman egiptean din sec. XI î.Hr. -
«Apoi ei au plecat iar eu mi-am ridicat un cort pe malul mării, în
portul Byblos... Prințul din Byblos a trimis mesageri spunând:
Pleacă de la poarta mea! Dar eu i-am trimis înapoi cerând o
corabie care să mă ducă în Egipt. Am petrecut douăzeci și nouă de
zile în portul său iar el nu înceta să-mi trimită vorbă în fiecare zi:
Pleacă de la poarta mea!…..
(Unamon se întâlnește cu regele din Byblos)…….El a reînceput
spunând: Cu ce misiune ai venit? Eu i-am răspuns: Am venit să
caut lemnul pentru barca, mare și magnifică, a lui Amonrasonther.
Tatăl tău l-a furnizat, tatăl tatălui tău l-a furnizat, tu să faci la fel.
Astfel i-am vorbit. El mi-a răspuns: Ei l-au furnizat, este adevărat
și dacă tu îmi dai mijloace și eu îl voi furniza. Ai mei au făcut
acestea pentru Rege dar le-au fost trimise șase corăbii cu mărfuri
din Egipt, pe care le-am descărcat în depozitele mele. Tu ce mi-ai
adus? El a trimis să fie adus registrul strămoșilor săi și l-a citit în
fața mea. S-au găsit o mie de deben de argint înscriși în registrul
lui …. »
Sichem

Gibeon

Ierihon

Hazor
Meggido
APARTENENŢA ETNICĂ A REGILOR ÎN STATELE
CANAANITE SUDICE – SEC. XIV

1. Suverani cu nume vest-semitice : 20 (51%)


(State: Guebal, Sidon, Sichem, Guezer, Lakish,
Ashtaroth, Hazor etc.)

2. Suverani cu nume indo-europene : 15 (38 %)


(State: Qadesh, Akko, Megiddo, Gath-Carmel, Damas)

3. Suverani cu nume hurrite : 4 (10 %)


(State: Qatna, Ierusalem, Lapana, Kumidi)
IDENTITATEA IUDAICĂ PRE-STATALĂ ÎN TEXTELE
ANTICE
Hapiru / Apiru
“Regele să ştie că este multă ostilitate între mine şi
Shuwardata; regele stăpânul meu să salveze ţara sa din
mâinile din mâinile acestor Hapiru”
(Arhivele de la Amarna, scrisoarea lui Milkili din Guezer către
Amenofis al IV-lea)
“Permite acestor comandanţi să intre cu atelajele şi să
primească fiecare furaje şi câte un apiru.”
(Istoria capturării lui Joppe – sec. XIII)

Shosu
‟…Am îngăduit triburilor de shosu din Edom să treacă prin
fortăreața Merneptah-hotep-her-Maat…până la canalele din
Per-Atum … pentru a-și ține vitele în viață, după cum a fost
voința regelui….”
IDENTITATEA IUDAICĂ PRE-STATALĂ ÎN TEXTELE
ANTICE

Ibri / Israel
“Prinţii care s-au plecat spunând: Pace. Între cele
Nouă Arce nici unul nu mai înalţă capul. Tehenu
(Libia) este devastată, Hatti este pacificat; Cannanul
a fost curăţat de răutate; ....Israel a fost distrus şi nu
mai există...” (Stela faraonului Merneptah – 1220 î.Hr.)

“...Atunci vei intra tu şi bătrânii lui Israel la Faraon


şi-i veţi zice: “Domnul Dumnezeul acestor ibrim ne-a
chemat. Lasă-ne dar mergem în pustie, cale de trei
zile, ca să aducem jertfă Dumnezeului nostru.”
(Exodul, 3, 18)
MONOTEISMUL IUDAIC
“Moise a zis lui Dumnezeu: “Iată, când mă voi duce la copiii
lui Israel şi le voi spune: Dumnezeul părinţilor voştri m-a
trimis la voi; şi mă vor întreba: “Care este Numele Lui?” ce
le voi răspunde?
Dumnezeu a zis lui Moise : “Eu sunt Cel ce sunt”.....
(Exodul, 3,13-14)

‘ehyeh’ ‘ašer’ ‘ehyeh


«Vedeți, vedeți dar, că Eu sunt și nu este alt Dumnezeu afară
de Mine: Eu omor și înviez, Eu rănesc și tămăduiesc și nimeni
nu poate scăpa din mâna mea!
Eu ridic la cer mâna Mea și Mă jur pe dreapta Mea și zic: Viu
sunt eu în veac!»
(Deuteronomul, 32: 39-40)
“Scoală şi cutreieră pământul acesta în lung şi lat, că ţi-l voi da ţie şi
urmaşilor tăi pentru vecie.” Şi ridicându-şi Avraam corturile, a venit şi s-a
aşezat la stejarul Mavri, care este în Hebron, şi a zidit acolo un jerfeltnic
Domnului” (Geneza, 13, 17-18)
“Apoi a plecat Avraam de acolo spre miazăzi şi s-a aşezat între Qadesh şi
Sur şi a trăit o vreme în Gherara.” (Geneza, 20, 1)
“Iar Avraam a sădit o dumbravă la Beer-Sheba şi a chemat acolo numele
Domnului Dumnezeului cel veşnic. Şi a mai trăit Avraam în ţara filistenilor
zile multe, ca străin.” (Geneza, 21, 33-34)

“Şi a fost o foamete în ţară, afară de foametea cea dintâi, care se


întâmplase în zilele lui Avraam. Atunci s-a dus Isaac în Gherara, la
Abimelec, regele filistenilor. Atunci Domnul i S-a arătat şi i-a zis: “Să nu te
duci în Egipt, ci să locuieşti în ţară, unde-ţi voi zice eu.......Şi s-a dus Isaac
de acolo şi, tăbărând în valea Gherara, a locuit acolo.” (Geneza, 26, 2-3 şi
17)

“Astfel au plecat ei de la Sichem...Sosind Iacob cu toţi oamenii cei ce erau


cu el la Luz, adică la Betel, în ţara Canaanului , a zidit acolo un jertfelnic şi
a numit locul acela El-Bet-El....” (Geneza, 35, 5-7)
Geneza:
Apoi a plecat Avraam de acolo spre miazăzi şi
s-a aşezat între Cadeş şi Sur şi a trăit o vreme
în Gherara (20,1)

Iar Avraam a sădit o dumbravă la Beer-Şeba şi


a chemat acolo numele Domnului Dumnezeului
celui veşnic.
Şi a mai trăit Avraam în ţara Filistenilor zile
multe, ca străin.
(21, 33-34)

După aceasta Avraam a îngropat pe Sarra,


femeia sa, în peştera din ţarina Macpela, care e
în faţa lui Mamvri sau a Hebronului, în Canaan.
Astfel a trecut de la fiii lui Het la Avraam ţarina
şi peştera cea din ea, ca loc de îngropare.
(23, 19-20)

Întorcându-se Iacov din Mesopotamia şi


ajungând cu bine la Salem, o cetate în ţinutul
Sichem, din pământul Canaan, s-a aşezat în
faţa cetăţii. (33,18)

Sosind Iacov cu toţi oamenii cei ce erau cu el la


Luz, adică la Betel, în ţara Canaanului,
A zidit acolo un jertfelnic şi a numit locul acela
El-Bet-El, pentru că acolo i Se arătase
Dumnezeu, când fugea el de Isav, fratele său.
(35, 6-7)
Grupurile iudaice în Canaanul sudic
(sec. XVI-XIII ?)
IUDA ISRAEL
Bene-Abraham Bene-Iacob
Deuteronomul
Bene-Isaac Bene-Iosif
26: 5
«…Tatăl meu a
fost un
Bene-Iacob arameean
pribeag, s-a dus
în țara Egiptului,
s-a așezat acolo
cu puținii
oameni ai săi și
acolo s-a ridicat
din el popor
mare, puternic și
mult la număr. »
CERCUL DE CĂSĂTORIE
“Atunci a zis Avraam către sluga cea mai bătrână din casa sa,
care cârmuia toate câte avea: ...”jură-mi pe Domnul
Dumnezeul cerului şi pe Dumnezeul pământului că fiului meu
Isaac nu-i vei lua femeie din fetele Canaanilor, în mijlocul
cărora locuiesc eu, ci vei merge în ţara mea, unde m-am
născut eu, la rudele mele şi vei lua de acolo femeie lui Isaac,
fiul meu.”
(Geneza, 24, 2-4)

“Atunci a chemat Isaac pe Iacob şi l-a binecuvântat şi i-a


poruncit, zicând: “Să nu-ţi iei femeie din fetele Canaaneilor; ci
scoală şi mergi în Mesopotamia în casa lui Batuel, tatăl
mamei tale, şi-ţi ia femeie de acolo, din fetele lui Laban,
fratele mamei tale.”
(Geneza, 28, 1-2)
REGULILE DE CĂSĂTORIE ŞI PROPRIETATEA
“Atunci au venit fetele lui Salfaad...din neamul lui Manase,
fiul lui Iosif, ale căror nume sunt acestea: Mahla, Noa,
Hogla, Milca şi Tirţa, şi au stat înaintea lui Moise, a lui
Eleazar preotul, înaintea căpeteniilor şi înaintea întregii
obşti, la uşa cortului adunării şi au zis: “Tatăl nostru a
murit în pustie.......şi feciori n-a avut. De ce să piară numele
tatălui nostru din neamul lui, pentru că n-are fii? Dă-ne şi
nouă moşie între fraţii tatălui nostru”
Moise a adus cererea lor înaintea Domnului. Iar Domnul a zis
către Moise: “Drept au grăit fetele lui Salfaad....”
(Numerii, 27, 1-7)
“Atunci au venit căpeteniile familiilor din seminţia...lui
Manase..şi au grăit înaintea lui Moise...: “Domnul a
poruncit stăpânului nostru să dea pământ...partea lui
Salfaad, fiicelor lui. Dacă însă acestea vor fi soţii ale fiilor
unei alte seminţii a fiilor lui Israel, atunci partea lor se va
lua din moşia părinţilor noştri şi se va adăuga la moşia
acelei seminţii.....” (Numeri, 36, 1-3)
Distribuţia teritoriilor
triburilor după Thora
Mediterana

“Atunci s-a suit Moise din


şesurile Moabului ...pe vârful
Fagza, care este în faţa
Ierihonului şi i-a arătat
Domnul tot pământul
Galaadului, până la Dan. Tot
pământul lui Neftali, tot
pământul lui Efraim şi
Manase şi tot pământul lui
Iuda până la marea de la
asfinţit.” (Deuteronomul, 34,
1-2)
Milka Noa
Mahla
Hogla
STRUCTURA IDENTITĂȚII IUDAICE

ETNIA – FAMILIE RELIGIA MONOTEISTĂ

Menținerea cercului Contractul divin


căsătoriei

ȚARA PROMISĂ

MÂNTUIREA ȘI SALVAREA
Etapele cuceririi 12 ….S-a spăimântat
Canaanului sudic de către foarte tare, pentru că
coaliția proto-israelită cetatea Ghibeonului
(sec.XIII-XI) era cetate mare, ca
una ce era dintre
cetăţile domneşti, mai
mare decât Ai, şi toii
locuitorii ei erau
oameni viteji. De
aceea Adoni-Ţedec,
regele Ierusalimului, a
2 trimis la Hoham,
3 regele Hebronului, la
Piream, regele
Iarmutului, la Iafia,
Centrele regele Lachişului, şi la
filistenilor Debir, regele
10
- Gaza 9 Eglonului, zicând:
- Gath 4 1 "Veniţi la mine şi-mi
- Ekron ajutaţi să bat
- Ashdot 7 5 Ghibeonul, pentru că
- Ashkelon s-a supus lui Iosua şi
6 fiilor lui Israel"
8 11 (Iosua, X-5)
Perioada Judecătorilor shôphaatîm / shoftim
(1150 – 1025 î.Hr.)

“Iar dacă a îmbătrânit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste


Israel......Atunci s-au adunat toţi bătrânii lui Israel, au venit la
Samuel, în Rama, şi au zis către el: “Tu ai îmbătrânit, iar fiii tăi nu-
ţi urmează căile. De aceea pune peste noi un rege, ca să ne
judece acela, ca şi la celelalte popoare!” (Regi I, 8, 1-4)

Prima regalitate: Saul (1079 – 1007 î.Hr. )


Şi a spus Samuel toate cuvintele Domnului poporului care îi cerea
rege. Şi a zis: "Iată care vor fi drepturile regelui care va domni
peste voi: pe fiii voştri îi va lua şi-i va pune la carele sale şi va face
din ei călăreţii săi şi vor fugi pe lângă carele lui.Va pune din ei
căpetenii peste mii, căpetenii peste sute, căpetenii peste
cincizeci; să lucreze ţarinile sale, să-i secere pâinea sa, să-i facă
arme de război şi unelte la carele lui.Fetele voastre le va lua, ca
să facă miresme, să gătească mâncare şi să coacă pâine.Țarinile,
viile şi grădinile de măslini cele mai bune ale voastre le va lua şi le
va da slugilor sale.Din semănăturile voastre şi din viile voastre va
lua zeciuială şi va da oamenilor săi şi slugilor sale...Din oile
voastre va lua a zecea parte şi chiar voi veţi fi robii lui.Veţi suspina
atunci sub regele vostru, pe care vi l-aţi ales, şi atunci nu vă va
răspunde Domnul".
Poporul însă nu s-a învoit să asculte pe Samuel, ci a zis: "Nu, lasă
să fie rege peste noi, și vom fi şi noi ca celelalte popoare, ne
va judeca regele nostru, va merge înainte şi va purta
războaiele noastre".
David (1010/1002 – 970 î.Hr.
“David era ca de treizeci de ani când s-a făcut rege şi a
domnit patruzeci de ani. În Hebron a domnit peste Iuda
şapte ani şi şase luni, iar în Ierusalim a domnit treizeci şi
trei de ani peste tot Israelul şi peste Iuda.” (Regi II, 5,4-5)

Şi a domnit David peste tot Israelul, făcând judecată şi


dreptate în tot poporul său.
Ioab, fiul lui Ţeruia, era căpetenia oştirii, iar Iosafat, fiul
lui Ahilud, era cronicar.
Ţadoc, fiul lui Ahitub, şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, au
fost preoţi, iar Seraia a fost dregător.
Benaia, fiul lui Iehoiada, a fost căpetenie peste
Cheretieni şi Peletieni, iar fiii lui David erau cei dintâi la
curte.
Solomon (970-931 î.Hr.)
Iar regele Solomon a pus în locul lui peste oştire pe Benaia,
fiul lui Iehoiada. Cârmuirea regatului era însă la Ierusalim; Demnitarii
iar mai mare peste preoţi, în locul lui Abiatar, regele a pus
pe Ţadoc preotul. Capitala unică
Solomon, fiul lui David, a domnit peste Israel şi Iuda, în
Ierusalim. Monarhie ereditară
El a luat pentru sine pe fiica lui Faraon şi a adus-o în
cetatea lui David, până ce a terminat de zidit casa sa şi,
mai întâi, templul Domnului şi zidul dimprejurul Căsătorii politice
Ierusalimului; în şapte ani a făcut acestea şi le-a isprăvit.
Solomon a avut şaptezeci de mii de oameni salahori Construcții de
optzeci de mii de tăietori de piatră în munte. prestigiu
Şi aducea Solomon de trei ori pe an arderi de tot şi jertfe de
pace pe jertfelnicul pe care-l făcuse Domnului; şi săvârşea
la el şi tămâieri înaintea Domnului. Şi a isprăvit zidirea Unificarea cultului
templului.
La lucrările lui Solomon erau trei mii şapte sute de
ispravnici mari care conduceau poporul ce făcea lucrul. Şi a Sistemul de
zidit el Asurul, Magdinul, Gazerul, Bet-Horonul de Sus şi
fortificații
Valatul. Dar aceste cetăţi le-a zidit el după ce a făcut
templul Domnului şi zidul dimprejurul Ierusalimului.
“”Ce parte avem noi cu David? Nici o moştenire nu avem
noi cu fiul lui Iesei. Pleacă, dar, la corturile tale, Israele!
Şi tu, Davide, cunoaşte-ţi acum casa ta!” Şi s-a
împrăştiat Israel la corturile lui. Acum Roboam domnea
numai peste fiii lui Israel care trăiau în cetăţile lui Iuda”
(Regi III, 12, 16-17)

Scindarea statului : cca. 930 î.Hr. – Se constituie cele două


state: Israel și Iuda

Regatul Israel : 930 - 720 î.Hr. (până la cucerirea assiriană)

Regatul Iuda: 930 – 582 îHr. (până la cucerirea babiloniană)


Cucerirea regatului Iuda de către neo-babilonieni și
deportarea elitelor
«12. Și l-a luat rob regele Babilonului în al optulea an
al domniei sale;
14. Pe toți fruntașii și pe toți oamenii viteji, aproape
zece mii de robi, cu toți dulgherii și fierarii și n-a mai
rămas nimeni decât numai poporul țării cel sărac.
15. Și a adus și pe Iehonia la Babilon, de asemenea a
adus robi din Ierusalim la Babilon pe mama și pe
femeile regelui , pe eunucii lui și pe puternicii țării;
16. Toată oștirea în număr de șapte mii, teslarii,
fierarii în număr de o mie și toți oamenii vârstnici și
buni de oștire i-a dus regele Babilonului robi la
Babilon»
(Thora, Regi IV, 24: 12-16)
ÎNTOARCEREA DIN EXIL ȘI RECONSTRUCȚIA TEMPLULUI -
REFORMELE LUI EZDRA
(SEC. V Î.Hr.)
“Acestora li s-au căutat tăbliţele genealogice dar nu s-au
putut găsi; au fost scoşi din preoţie” (Neemia, 7,64)
1. Meyuhasim (elitele) : sacerdoţii şi aristocraţii
2. Poporul
3. Marginalii :
• Nethinim – convertiţi, descendenţii gabaoniţilor
circumcişi
• Gerim – copiii rezultaţi din căsătorii mixte
• Harurim – sclavi eliberaţi
• Mamzerim – copiii născuţi din legături
incestuoase sau adulterine
• Halalim – copiii născuţi din legături ilicite ale unor
preoţi