Sunteți pe pagina 1din 11

Violența este arma

celor slabi
Raspundeti la
urmatoarele intrebari:

 Este violenţa între elevi un fenomen


frecvent în şcolile din R.Moldova?
 Ce comportamente neadecvate au
profesorii fata de elevi?
 Cum se manifestă violenţa elevilor
faţă de profesori?
Se poate afirma ca violenţa între elevi,
în diferite forme de manifestare, este un
fenomen generalizat în şcoli.
Violenţa în şcoală este „orice formă de manifestare a unor
comportamente”precum:
- exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi:
poreclire, tachinare, ironizare, imitare ameninţare,hărţuire;
-bruscare,împingere,lovire,rănire;
-comportament care intră sub incidenţa legii
(viol,consum/comercializare de droguri,
vandalism–provocarea de stricăciuni cu bună stiinţă–,
furt);
- ofensa adusă statutului/autorităţii cadrului didactic
(limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de cadrul
didactic);
-comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore,
părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi orice alt
comportament care contravine flagrant regulamentului
şcolar în vigoare.
Formele de comportament neadecvat al
profesorilor cu frecvenţa cea mai mare se
referă la:
Agresiunea non- Agresiunea verbală
verbală faţă de elevi
 Atitudini ironice
Ignorarea mesajelor
elevilor şi neacordarea de  Ţipete
atenţie acestora , care nu  Injurii
caracterizează o relatie
optimă profesor-elev şi  Jigniri
constituie bariere în  Insulte
comunicarea didactică.
Faptul că elevul nu este considerat un partener real de
comunicare, iar mesajele din partea acestuia nu sunt luate în
considerare reduce procesul didactic la o simplă activitate de
transmitere de cunoştinţe si încalcă principiile pedagogice.

gesturi,
priviri ameninţătoare, însoţite de atitudini discriminative
marginalizarea unora dintre elevi.

Astfel de manifestări din partea profesorilor (chiar dacă nu


sunt generalizate şi se raportează numai la unii dintre elevi)
au implicaţii grave atât asupra climatului şcolar, cât mai ales
asupra elevilor: influenţează negativ stima de sine, reduce
motivaţia pentru învăţare, transformă şcoala într-un spaţiu
de insecuritate pentru aceştia.
Comportamente neadecvate ale
elevilor în raport cu statutul lor:
 Absente in timpil anului şcolar
 Fuga de la ore
 Actele de indisciplină în timpul programului şcolar
 Ignorarea voită a mesajelor cadrelor didactice.

Cei mai mulţi profesori şi părinţi sunt de părere că aceste comportamente aduc în timp
grave prejudicii elevilor şi şcolii şi apar ca urmare a unor regulamente şcolare deficitare,
a unor relaţii pedagogice „prea democratice” sau a influenţei negative a mediului
extraşcolar.

De multe ori, aceste tipuri de atitudini şi comportamente nu sunt catalogate drept violente
şi sunt „trecute cu vederea” atâta timp cât nu capătă intensitate ridicată, deşi intră în
contradicţie cu prevederile regulamentului şcolar , sunt deranjante pentru cadrele
didactice şi au consecinţe negative asupra rezultatelor şcolare.
Concluzii
Conducerea unităţilor de învăţământ,
diriginţii în colaborare cu părinţii urmăresc
următoarele obiective:
 - observarea mai atentă a comportamentului elevilor, pentru o
mai bună înţelegere a cauzelor actelor de violenţă;
 - ameliorarea comunicării cu elevii ce manifestă
comportamente violente şi stabilirea unor relaţii de încredere;
 - detensionarea conflictelor cu ajutorul formatorilor de opinie;
 - dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie;
 - colaborarea cu specialişti .
Violenţa este o realitate în şcolile româneşti, fapt care reprezinta un
semnal de alarmă asupra calităţii climatului şcolar şi a relaţiilor
pedagogice şi, implicit, asupra întregii vieţi şcolare. Aceasta, cu atât
mai mult cu cât manifestarea unor asemenea comportamente este
însotită deseori de o atitudine general devalorizantă fată de şcoală
ca instituţie de educaţie.
 Şcoala trebuie să îşi asume un rol de prevenire şi de stăpânire a
fenomenului violenţei.
 Violenţa şcolară este asociată, în general, cu zonele urbane
dificile, cu periferiile, acolo unde sărăcia este la ea acasă.De
aceea, atunci când se vorbeşte despre violenţă în şcoală, se
consideră drept surse defavorizante anumiţi factori exteriori ai
şcolii:
-mediul familial,
-mediul social,
-factori ce ţin de individ, de personalitatea lui.
ACTIVITATI ANTI-VIOLENTA LA NIVELUL
CLASEI

 Realizarea unei mici anchete de teren privind principalele


situatii de violenta care apar în zona în care locuiesc elevii
(proiect realizat în grupe de 2-3 elevi);
 Dezbaterea unor situatii de violenta scolara prezentate în
mass-media: întelegerea cauzelor, analiza modului în care
situatiile puteau fi evitate analiza consecintelor asupra
victimelor/agresorilor;
 Analiza în cadrul unei dezbateri a principiilor/valorilor morale
încalcate de diferite acte de violenta scolara;
 Realizarea unui colaj de imagini din mass-media care prezinta
situatii de violenta si analiza acestora
Se pot evita manifestarile
de violenţă prin:
¨ Educarea auto-controlului
¨ Conştientizarea trăsăturilor personalităţii proprii şi corectarea lor:
impulsivitate, reactivitate
¨ Renunţarea la vicii– consum de tutun, alcool (excitanţi ai SNC)
¨ Abilitatea de comunicare
¨ Rezolvarea de conflicte
¨ Controlul frustrărilor, insatisfacţiei în viaţă
¨ Îmbunătăţirea imaginii de sine prin investiţia în dezvoltare personală
¨ Aspiratii si renuntari
¨ Cultura dialogului
Din partea echipei de proiect:

DISTRIBUIREA DE ECUSOANE LA INTRAREA ÎN ŞCOALĂ


CONFECŢIONAREA UNUI BANER “ADOLESCENŢĂ FĂRĂ
VIOLENŢĂ”
REDACTAREA DE CĂTRE ELEVII FIECĂREI CLAE A UNUI
MESAJ; ESEU; DESEN; POEZIE; AFIŞ PE TEMA
PROIECTULUI
DISTRIBUIREA DE PLIANTE INFORMATIVE ELEVILOR
Prezentare Power-Point despre violenţa în mediul şcolar
Vizionare film pe tematica proiectului derulat
Prezentarea legislaţiei cu privire la sancţionarea actelor de violenţă
în rândul tinerilor

26 ianuarie 2011