Sunteți pe pagina 1din 16

TORNADELE

P R O F: I OVA D O R I N A
E L E V E : C Î M P I A N U C A R I N A , M AT I U S O R I N A
C.N. „EMANUIL GOJDU”, ORADEA
O T O R N A D A S AU T O R N A D O
SAU TROMBĂ PUTERNICĂ, ESTE
CE SUNT? U N   VÂ N T   F O A RT E P U T E R N I C C E
ACȚIONEAZĂ PE UN AREAL REDUS SUB
F O R M Ă D E VÂ RT E J D E A E R , F I I N D
FRECVENT PE TERITORIUL AMERICII DE
NORD UNDE MAI E NUMIT ȘI TWISTER.
VÂ N T U L S E R O T E Ș T E Î N   AT M O S F E R Ă   P E O
A X Ă V E RT I C A L Ă , F I I N D Î N C O R E L AȚ I E C U
M I Ș C Ă R I L E D E   C O N V E C Ț I E   A A E R U LU I ;
ESTE ÎNSOȚIT DE NORI NEGRI DE
F U RT U N Ă ( C U M U LU S   Ș I   C U M U L O N I M B U S ) .
T R O M B A VÂ RT E J U LU I D E A E R S E Î N A L Ț Ă
D E L A S U P R A FAȚ A   P Ă M Â N T U L U I   P Â N Ă L A
N I V E LU L N O R I LO R , AC E A S T Ă D E F I N I Ț I E A
LU I   A L F R E D W E G E N E R   ( 1 9 1 7 ) F I I N D
VA L A B I L Ă Î N C Ă Ș I A Z I .
P R O C E S U L D E F O R M A R E A L VÂ RT E J U LU I E S T E
C O M P L E X , F I I N D A Z I Î N C Ă Î N FA Z Ă D E C E RC E TA R E .
VÂ NT U L I A NA Ș T E R E C Â N D S U N T Î N D E P L I NI T E
FORMARE A N U M I T E C O N D I Ț I I C L I M AT E R I C E .
T O R N A D E L E S U N T L E G AT E D E A N U M I T E Z O N E
G EO GRAF ICE ȘI PERIOADE ALE ANULUI. ÎN  EVUL
M E D I U , E L E E RA U C O N S I D E RAT E C A F I I N D „D U H U R I
R E L E ” . T O R N A D E L E S E F O R M E A Z Ă AT U N C I C Â N D O
C A N T I TAT E I M E N S Ă D E A E R C A L D ( C I C LO N ) U RC Ă Ș I
AERUL RECE (ANTICICLON) COBOARĂ; PRIN
D E P L A S A R E S E F O R M E A Z Ă O PÂ L N I E . D I N C A UZ A
ÎNCĂLZIRII GLOBALE, AU AJUNS SĂ SE FORMEZE
TORNADE ȘI ÎN ROMÂNIA.
CONDIȚII:
•C O N V E C Ț I A U M E D Ă E S T E U N A D I N C O N D I Ț I I , S U B
ACȚIUNEA ACȚIUNII SOLARE, ȘI O SURSĂ DE
E N E RG IE FI I ND VA PO RI I DI N AT M O SFE RĂ
•O A N U M I T Ă C O N D I Ț I E A T M O S F E R I C Ă „ T E O B I L A ”
CARE ADMITE URCAREA RAPIDĂ A AERULUI
S U P RA Î N C Ă L Z I T , C A R E S U F E R Ă Î N S T RAT U R I L E
SUPERIOARE DE AER O RĂCIRE RAPIDĂ
•U N R O L I M P O R T A N T Î L J O A C Ă S I T U A Ț I A Î N C A R E
SE AFLĂ FRONTURILE VECINE DE AER , PARALEL
CU O CONVECȚIE UMEDĂ UNDE RĂCIREA SE
P R ODU CE L AT E N T , AR E LOC ȘI O C ON VE CȚ I E
U SC AT Ă, AC E AS T Ă C ON FR U NTAR E DI N T RE CE L E
D O U Ă F R O N T U R I FAVO R I Z E A Z Ă F O R M A R E A
TROMBELOR DE VÂNT, CARE L A ÎNCEPUT AU O
I N T E N S I TAT E M I C Ă DA R P O T S Ă C R E A S C Ă L A IMAGINE TIPICĂ A UNEI
I N T E N S I TAT E A U N E I T O R N A D E , CA R E POAT E S Ă T O R N A D E D E T E C TAT Ă P R I N
D U R E Z E D E L A C ÂT E VA S E C U N D E PÂ N Ă L A C ÂT E VA RADAR (SUPERZELLE),
ORE. A I C I S E P O AT E V E D E A C E A
•U N R O L I M P O R T A N T Î L A R E Ș I T E M P E R A T U R A A P E I , MAI PUTERNICĂ TORNADĂ
DEASUPRA OCEANULUI FORMÂNDU-SE O MAXIMĂ C U I N T E N S I TAT E A ( F 5 )
C A RE D E AS U P RA U S CAT U LU I SE ARA S AU D IM I N E AȚ A C A R E A A C Ț I O N AT Î N  
D E V R E M E S E POAT E A M P L I F I C A L A I N T E NS I TAT E A
OKLAHOMA TORNADO OUT
UNEI TORNADE.
BREAK
AC E S T E F U RT U N I S E F O RM E A Z Ă Î N RE G I U N I L E
 ÎN 1999
SUBTROPICALE PÂNĂ ÎN ZONELE CU CLIMĂ
T E M P E RAT Ă C U O F R E C V E N Ț Ă M A R E Î N PA RT E A
C E N T R A L Ă A   S U A  Ș I C O A S T A G O L F U L U I M E X I C .
L A F E L A P A R Î N   A R G E N T I N A,   E U R O P A  D E E S T ,  
A F R I C A D E S U D,   B E N G A L,   J A P O N I A  Ș I I N S U L E L E C E
A P A R Ț I N D E   M A R E A B R I T A N I E.
D E Ș I Î N U LT I M E L E D E C E N I I S - A U F A C U T P R O G R E S E
PUTEM PROGNOZA O I M P O RTA N T E Î N P R O G N O Z A T O R N A D E LO R ,   E S T E   A P R O A P E
I M P O S I B I L S Ă S E P R E Z I C Ă U N D E S E VA D E C L A N Ș A O
T O R N A D Ă . E S T E G E N E RA L A C C E P TAT C Ă P R O C E N T U L Î N A
D E C L A N Ș A O " A L A R M Ă FA L S Ă " Î N   C A Z U L     U N E I   T O R N A D E
ESTE DE 80%.  METEOROLOGII MONITORIZEAZĂ
TORNADA?
T E M P E RAT U RA Ș I D I R E C Ț I A VÂ N T U LU I D I N AT M O S F E R Ă .
A C E S T E A C O N S T I T U I E FA C T O R I I C A R E C R E E A Z Ă
U M I D I TAT E A , I N S TA B I L I TAT E A Ș I M I Ș C A R E A P E V E RT I C A L Ă
A VÂ N T U LU I C A R E FAV O R I Z E A Z Ă D E C L A N Ș A R E A U N O R
F U RT U N I D E T I P T O R N A DĂ . C U T O AT E A C E S T E A ,
CONDIȚIILE METEOROLOGICE EXTREME NU POT FI PREZISE
C U M A I M U LT D E D O U Ă Z I L E Î N A I N T E , O R I C E
A LT C E V A   E S T E   D O A R O S I M P L Ă S U P O Z I Ț I E .
O FLOTĂ DE RADARE MOBILE CUNOSCUTĂ SUB DENUMIREA
D E D O P P L E R O N W H E E L S ( D O W S ) A F O S T S TAȚ I O N AT Ă Î N
ZONELE SUSCEPTIBILE LA TORNADE DIN
AMERICA. ACESTE RADARE DOW ÎNREGISTREAZĂ CELE MAI
M I C I D E TA L I I A L E C A RA C T E R I S T I C I LO R VÂ RT E J U LU I ,
I N C LU S I V O C H I U L S I D I R E C Ț I A , V I T E Z A VÂ N T U LU I L A S O L
ȘI DEASUPRA SO LULUI. SE SPUNE CĂ CEA M AI BUNĂ
S U R S Ă D E I N F O R M AȚ I I P R I V I N D C A RA C T E R U L S I
C O M P O RTA M E N T U L   T O R N A D E LO R     V I N E   D E L A LO C A L N I C I .
SEMNALE CARE
PREVESTESC
APARIȚIA LOR:
• Nori puternici si persistenți
care se rotesc
• Praf sau obiecte
împrăștiate de vânt sub
baza unui nor
• Grindina sau ploaie intensa
urmata de o liniște totala
sau o schimbare rapidă și
intensă a direcției vântului
• Un vuit continuu si intens,
care nu dispare cum se
întâmplă când tună
SUNT CUNOSCUTE TORNADE PRECUM:
TIPURI DE
 TORNADE OBIȘNUITE

TORNADE  TORNADE DE PRAF S AU ”DEVIL DUS T”, DE


MAI MICI DIMENSIUNI;
 TORNADE MARINE (TROMBE MARINE),
F O R M AT E D E A S U P RA M Ă R I LO R Ș I
OCEANELOR CU APE CALDE, TROPICALE
SAU SUBTROPICALE
 T O R N A D E D E F O C , M A I RA R Î N TÂ L N I T E , N U
SUNT LA FEL DE PUTERNICE PRECUM CELE
OBIȘNUITE. SUNT ÎNSĂ IMPRESIONANTE ȘI
F O A RT E P E R I C U LO A S E . O T O R N A D Ă D E F O C
IAU NAȘTERE DE OBICEI ÎN TIMPUL UNOR
I N C E N D I I D E V E G E TAȚ I E . R A FA L E L E D E
VÂ N T S E R O T E S C Î N J U R U L U N E I F L ĂC Ă R I ,
P E C A R E O A L I M E N T E A Z Ă C U OX I G E N ,
D Â N D N A Ș T E R E A C E S T U I VÂ RT E J D E F O C .
TOP 3 CELE
MAI
DEZASTRUOASE
TORNADE:
1.
D A U L AT P U R -
S AT U R I A ,
BANGLADESH(
26 APRILIE
1989)
T O R N A D A L AT Ă D E
O MILĂ A UCIS
PESTE 1300 DE
OAMENI, A RĂNIT
PESTE 12.000 DE
PERSOANE ȘI A
P R O D U S PAG U B E P E
O D I S TA N Ț Ă D E 5 0
DE MILE. DIN
CAUZA CASELOR
SĂRĂCĂCIOASE,
PROST CONSTRUITE
S I FĂ R Ă F U N D AȚ I I
TRAINICE, TORNAD
A A REUȘIT SĂ
R A D Ă D E P E FAȚ A
P ĂM ÂNT ULUI TO T
C E I - A S TAT I N
CALE. 
2. MADARGANJ-
MRIZAPUR,
BANGLADESH (15 MAI
1996)
PESTE 700 DE
OAMENI AU FOST
UCIȘI ȘI 30.000 DE
CASE AU FOST
D I S T R U S E . M U LT E
DINTRE VICTIME AU
FOST DE-A DREPTUL
LU AT E P E S U S ,
P U RTAT E P E
D I S TA N Ț E M A I
LUNGI DE 9 MILE SI
L Ă S AT E ATÂ R N Â N D
Î N C O PAC I .
TORNADA A FOST
ÎNSOȚITȘĂ DE
GRINDINĂ DE
MĂRIMEA UNEI
MINGI DE FOTBAL. 
T OR N A D A P E T R E I S T A T E
(18 MARTIE 1925)
ACE ASTA E STE CE A M AI
FA I M O A S Ă T O R N A D Ă
C A R E A LOV I T S TAT E L E
UNITE IN SECOLUL
T R E C U T. T R A S E U L S Ă U ,
DE 219 DE MILE, ESTE
CEL MAI LUNG
Î N R E G I S T RAT
VR E O DATĂ ÎN LUM E. PE
PARCURSUL A TR EI OR E
S I J U M ĂTAT E , T O R N A DA
A TRECUT PRIN
MISSOURI, ILLINOIS SI
INDIANA. DIN CAUZA EI
AU MURIT 695 DE
OAMENI. TORNADA A
RĂBUFNIT CU PUTERE A
DOUA ZI, UCIGÂND 750
DE OAMENI ÎN KANSAS,
ALABAMA, TENNESSEE,
KENTUCKY SI INDIANA. 
TORNADA DE LA MOORE DIN 2013
• T O R N A D A D E L A M O O R E   S - A A B ĂT U T A S U P RA
ORAȘULUI MOORE ȘI ASUPRA REGIUNILOR ADIACENTE DIN
S U B U R B I A   O K L A H O M A C I T Y ,   O K L A H O M A ,   S TAT E L E U N I T E A L E
A M E R I C I I   P E D ATA D E   2 0 M A I   2 0 1 3 , O R E L E LO C A L E 2 : 4 5 – 3 : 3 5 .
• ÎN OPINIA SPECIALIȘTILOR, TORNADA A CORESPUNS
C R I T E R I I L O R C A T E G O R I E I E F - 5 , C E A M A I Î N A LT Ă Ș I C E A M A I
D I S T R U G ĂT O A R E , C Â N D V I T E Z Ă VÂ N T U LU I P O AT E AT I N G E 3 2 1
K I L O M E T R I P E O R Ă . E F 5 E S T E C E A M A I Î N A LT Ă T R E A P T Ă A
A C E S T U I S I S T E M D E E VA LUA R E . M E T E O R O LO G I I A U P R E C I Z AT
CĂ FORȚA TORNADEI A FOST DE CEL PUȚIN OPT ORI MAI MARE
D E C ÂT P R I M A   B O M B Ă N U C L E A R Ă   F O LO S I T Ă Î N T R- U N R Ă Z B O I .
• TORNADA A DISTRUS DOUĂ ȘCOLI, DINTRE CARE UNA COMPLET
Î N M O O R E , U N D E S E A F L A U 7 5 D E C O P I I , S O A RTA U N O RA
D I N T R E E I E S T E N E C U N O S C U T Ă . M U LT E D I N C L Ă D I R I L E
D I S T R U S E A U L U AT F O C . E C H I P E L E D E S A LV A R E Ș I G R U P U R I D E
V O LU N TA R I A U P I E P T Ă N AT Z O N A , Î N C Ă U TA R E D E M O R Ț I Ș I D E
R Ă N I Ț I . D AU N E L E P R O V O C AT E D E D E Z L Ă N Ț U I R E A N AT U R I I A U
DEPĂȘIT 1 MILIARD DE DOLARI.
VĂ MULȚUMIM
PENTRU ATENȚIE!
BIBLIOGRAFIE
• H T T P S : / / W W W. D E S C O P E R A . R O / D N E W S / 1 0 8 9 1 3 5 3 - C E A - M A I - D I S
T R U G AT O A R E -T O R N A D A - D I N - I S T O R I A - O M E N I R I I - A - FA C U T- C E L
-P U TI N- 2 4 -DE -V IC TI M E -I N-S UA-F O TOV ID EO
• HTTPS://RO.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/TORNADA_DE_LA_MOORE_
DIN_2013
• H T T P : / / G E O G R A F I L I A . B L O G S P O T. C O M / 2 0 1 6 / 0 5 / T O R N A D E L E .
HTML
• HTTPS://RO.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/TORNAD%C4%83