Sunteți pe pagina 1din 21

INTEGRAREA NOILOR

TEHNOLOGII ÎN
PREDAREA – ÎNVĂȚAREA
LECȚIILOR LA DISCIPLINA
ISTORIE
Prof. IOAN GIORGIANA
Școala Gimnazială Romanu

12.01.2020
1. Contextul educaţional al integrării TIC
1.1 Oportunităţi, avantaje, limite
*Instrumente TIC care facilitează dezvoltarea
competenţelor specifice la disciplina istorie
*Identificarea instrumentelor TIC
1.2 Folosirea instrumentelor TIC
2. Metode şi mijloace valorizate prin utilizarea TIC în
procesul didactic la disciplina istorie
2.1. Modalităţi de utilizare TIC pentru evaluarea elevilor
Forme de evaluare cu ajutorul TIC
În loc de concluzii
Bibliografie 12.01.2020
* Integrarea tehnologiilor informatice şi de comunicare în procesul de
predare-învăţare-evaluare a devenit o necesitate a zilelor noastre
* Introducerea TIC în şcoală, la clasă şi în afara ei, în procesele
educaţionale în ansamblul lor, contribuie într-o măsură foarte mare
la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. În primul rând, acest lucru se
datorează faptului că TIC se adaptează nevoilor de învăţare ale
elevilor şi nevoilor de predare ale profesorilor
*Dinamica noilor metode interactive de predare - învăţare a
istoriei este fundamental alta, elevul este învăţat cum să
înveţe adaptând mijloacele propuse la propriile capacităţi şi
abilităţi, este deprins mai degrabă să caute informaţia,
folosind algoritmi precişi, decât să reţină date şi evenimente
într-o înşiruire cronologică nesfârşită.
12.01.2020
12.01.2020
Precauţii în utilizarea TIC de către Precauţii în utilizarea TIC de către elevi
cadrele didactice
Dificultăţi de accesare şi de selecţie a Tendinţa de înlocuire a proceselor fireşti
informaţiei din punctul de vedere a de socializare şi de lucru în grup cu cele
corectitudinii acesteia online - dezvoltarea unui atracţii către
mediile virtuale nevalidate, incerte,
îndoielnice
Rezistenţa la schimbare a unora dintre Alienarea elevilor prin stimularea
cadrele didactice confuziei între lumea reală şi lumea
virtuală şi facilitarea accesului la
informaţie eronată uneori chiar cu
caracter negativ
Costul infrastructurii informatice care Costul infrastructurii informatice care
poate deveni uneori prohibitiv sau care poate deveni uneori prohibitiv sau care
poate introduce o discriminare poate introduce o discriminare
educaţională implicită educaţională implicită

12.01.2020
Formarea şi dezvoltarea la elevi a competenţelor TIC specifice
disciplinei Istorie are în vedere un set de finalităţi esenţiale parcursului
ulterior al tânărului:
- formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a
rezolva probleme pe baza achiziţiilor din diferite domenii ale
cunoaşterii,
- dezvoltarea competenţelor esenţiale pentru reuşita personală şi socio-
profesională: comunicare, gândire critică, prelucrarea şi utilizarea
contextuală a unor informaţii complexe, dezvoltarea capacităţii de
integrare activă în grupuri socio-culturale şi profesionale diferite,
valorificând competenţele de comunicare şi relaţionare,
- formarea disponibilităţii de a-şi asuma responsabilităţi şi roluri diverse,
în scopul orientării adecvate în carieră şi într-o societate dinamică,
- stimularea receptivităţii şi a expresivităţii prin intermediul unor
reprezentări multiple ale culturii, în scopul construirii unei vieţi de
calitate,
- asigurarea condiţiilor favorabile manifestării morale autonome şi
responsabile din punct de vedere civic.

12.01.2020
* Integrarea TIC în curriculum este un proces care trebuie înţeles în
sensul „utilizării noilor tehnologii pentru a învăţa", mai degrabă
decât „a învăţa să utilizezi noile tehnologii" (UNESCO, 2004) şi
vizează valorificarea potenţialului noilor tehnologii pentru
ameliorarea predării şi învăţării prin integrarea în curriculum a
activităţilor care permit sau favorizează utilizarea TIC.

* În cazul predării disciplinei istorie, implementarea informatizării


constituie un proces de asimilare şi valorificare a noilor tehnologii
informatice în activităţile proiectate pentru realizarea demersului
didactic

12.01.2020
Identificarea instrumentelor TIC
* Skipe (http://www.skype.com/intl/en/home)
Este un instrument gratuit de colaborare şi comunicare, care permite
utilizatorilor să efectueze convorbiri telefonice prin Internet, cu
numeroase facilităţi, de la mesaje text la convorbiri,
videoconferinţe, transmitere de fişiere şi vizualizarea desktop-ului
partenerului.
* Windows Live Essentials (http://explore.live.com/windows-live-
essentials)
Windows Live Essentials include șapte programe Windows Live de
excepție, care vă ajută să țineți legătura cu persoanele care
contează cel mai mult pentru dvs., să editați și să partajați
fotografiile, să scrieți pe blog, să navigați, să răsfoiți, să căutați și să
vă ajutați copiii să fie mai în siguranță online.
12.01.2020
* Platforma eTwinning (http://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm)
Se adresează profesorilor şi elevilor din învăţământul preuniversitar,
fiind un mediu virtual de colaborare şi schimb de experienţă,
realizându-se o înfrăţire on-line între şcoli, astfel încât participanţii
să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei în
ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi
perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine.
* Google docs
(http://www.google.com/google-ds/hpp/hpp_ro_ro.html)
Instrument on-line pentru creare în colaborare de documente, foi de
calcul, prezentări, chestionare. Permite formatare, încărcare de
imagini, comentarii, tabele, formule. Documentele sunt stocate
online şi pot fi accesate de oriunde există acces la Internet. Ele pot
fi postate pe blog sau publicate ca pagină web.
* Wikispaces (http://www.wikispaces.com/)
Un wiki este o aplicaţie care permite crearea unui site web al cărui
conţinut este creat în colaborare de către utilizatori, păstrând
versiunile succesive. Wikispaces are o interfaţă simplă, conţine
forum, inserare de fişiere, linkuri, imagini, statistici şi un număr
12.01.2020
nelimitat de pagini.
* Glogster (http://www.glogster.com/)
Aplicaţie simplă pentru crearea de postere interactive. Combină
imagini, video, muzică, fotografii, linkuri şi audio pentru a crea
pagini multimedia. Poate fi incorporat în orice pagină web.
* Picasa (http://picasa.google.com/)
Aplicaţie gratuită oferită de Google pentru organizare, stocare şi
editare de fotografii. Oferă numeroase instrumente de editare,
precum şi posibilitatea de a crea slideshow-uri, colaje, publicare de
albume pe Internet, precum şi pregătirea fotografiilor pentru
utilizare externă (tipărire, email). Necesită download şi instalare.
* Prezi (http://prezi.com/)
* Creare de prezentări non-lineare, cu posibilităţi ca: zoom, itinerar al
prezentării, inserare de legături, imagini, videoclipuri, texte, fişiere
pdf, desene.
* Teachertube (http://www.teachertube.com/)
* Găzduire de videoclipuri create de profesori în scopuri educaţionale.
Poate fi şi o sursă de materiale utile. 12.01.2020
* A. Crearea prezentărilor online utilizând aplicaţia Prezi
Prezi (http://prezi.com)este o aplicaţie disponibilă pe Internet,
instrument de prezentare şi de realizare a unor povestiri, care utilizează
o singură „pânză” în loc de slide-uri tradiţionale. Text, imagini, video şi
alte obiecte de prezentare sunt plasate pe „pânza infinită” şi grupate în
rame. Pânza permite utilizatorilor să creeze prezentări non-lineare, în
cazul în care acestea se pot mări şi printr-o hartă vizuală. O cale între
diferite obiecte şi cadre poate fi definită, reprezentând ordinea de
informaţii care urmează să fie prezentate. Prezentarea poate fi
dezvoltată într-o fereastră de browser de Internet, şi apoi descărcate,
astfel încât o conexiune la Internet nu este necesară atunci când
prezentarea este vizualizată. (http://ctrl-d.ro/tutoriale/tutorial-prezi-
realizarea-unei-prezentari-de-la-zero)

12.01.2020
B. Aplicația Google docs
Google Docs vă ajută să creați documente, foi de calcul sau
prezentări pe care le puteți lucra împreună cu colegii, în acelaşi
timp, chiar dacă ei se află la alt computer
Google Docs permite utilizatorilor să salveze, să partajeze şi să
editeze documente on-line. Avantajul pentru educatori este
abilitatea pentru grupuri de elevi la colabora pe o pagină, în
condiţii de siguranţă pentru a salva documente importante on-
line, şi la a avea acces universal la lucrurile dumneavoastră.
*Cum creez un document cu Google docs?
*Accesați tutorialul
https://www.youtube.com/watch?v=tz4cXWsE5Hs
C. Platforma Microsoft Live@edu
Această platformă permite utilizatorilor educaţionali accesul la
servicii de e-mail, calendar, mesagerie instant, spaţii de stocare de
câte 25GB şi posibilitatea de editare colaborativă a documentelor.
12.01.2020
A. Operaţionalizarea competenţelor specifice istoriei pentru utilizarea TIC
în demersul didactic
Introducerea TIC în orele de Istorie presupune selectarea acelor
competenţe specifice ce trebuie formate elevilor pe parcursul unui an şcolar
şi care pot fi atinse prin utilizarea TIC.
Nr. Clasa Competenţa specifică din Competenţa specifică prin integrarea
crt programă TIC
1. a V-a 3.1. Identificarea şi Identificare şi clasificarea surselor
clasificarea surselor istorice istorice folosind instrumentele
aplicaţiei Paint
2. a VI-a 3.2. Descrierea unui fapt Descrierea unui fapt istoric din Evul
istoric din Evul Mediu Mediu pe baza informaţiilor din surse
utilizând informaţii din surse istorice de pe Internet, utilizând
istorice cunoscute sau la procesorul de texte Microsoft Word sau
prima vedere pe baza aplicaţia de prezentarea Microsoft
informaţiilor din surse PowerPoint. 12.01.2020
istorice
Nr. Clasa Competenţa specifică Competenţa specifică prin
crt din programă integrarea TIC
3. a VII-a 3.5. Localizarea în timp şi Localizarea în timp şi plasarea în
plasarea în spaţiu a spaţiu a faptelor istorice din
faptelor istorice din secolul al XIX-lea pe baza surselor
secolul al XIX-lea, pe baza istorice, folosind animaţii în
surselor istorice Microsoft PowerPoint.
4. a VIII-a 3.9.Compararea Compararea informaţiilor din surse
informaţiilor din surse aflate pe Internet, referitoare la un
istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în
aspect al civilizaţiei Epoca Modernă şi în secolul al XX-
româneşti în Epoca lea, în vederea cunoaşterii unor
Modernă şi în secolul al puncte de vedere diferite.
XX-lea, în vederea
acceptării unor puncte de
vedere diferite.
12.01.2020
B. Proiectarea demersului didactic la disciplina
Istorie prin integrarea TIC
Proiectarea activităţilor de învăţare prin integrarea TIC
presupune din partea profesorului de Istorie o bună cunoaştere
atât a conţinuturilor şi competenţelor specifice din programa
disciplinei cât şi a resurselor TIC pe care elevii le deţin.
Etapele proiectării demersului didactic prin integrarea TIC
nu se modică decât în ceea ce priveşte atingerea competenţei
specifice prin proiectarea acelor activităţi de învăţare şi evaluare
utilizând TIC sau adăugarea în demersul de proiectare şi a unor
competenţe TIC din programele specifice de TIC.
Competenţele specifice sunt derivate din competenţele
generale şi sunt cele din programa şcolară pe care profesorul
consideră că pot fi dezvoltate prin utilizarea resurselor TIC şi
care se regăsesc apoi în conceperea instrumentelor de evaluare
ce vor măsura gradul în care acestea au fost atinse pe parcursul
12.01.2020
demersului didactic.
Conţinuturile se scriu detaliat astfel încât să reflecte
explicit anumite parcursuri.
Activităţile de învăţare se proiectează astfel încât să
coreleze conţinuturile menţionate cu competenţele specifice
din programa şcolară ce pot fi dezvoltate prin utilizarea TIC.
Resursele cuprind acele elemente care sigură cadrul
necesar pentru buna desfăşurare a activităţilor de învăţare.
Astfel, sunt precizate fişele de lucru, filme, albume, hărţi,
dicţionare, retroproiector, computer, numărul de ore alocate
prin planificarea calendaristică, tot ce este necesar pentru buna
desfăşurare a activităţilor de învăţare.
Utilizarea TIC nu exclude resursele „clasice”, menţionate
mai sus şi cu care profesorul de Istorie este obişnuit să lucreze
ci doar le adaptează specificului TIC.
Evaluarea trebuie să fie corelată cu competenţele
specifice şi să asigure evidenţierea progresului înregistrat12.01.2020
de
elev pe parcursul şi la finalul demersului didactic.
Simpla utilizare a noilor tehnologii şi integrarea lor în situaţiile
de învăţare formale nu este suficientă
Tehnologiile moderne oferă câteva oportunităţi pentru evaluarea
performanţei în învăţare. Întotdeauna trebuie pus în balanţă ceea ce
este posibil şi este facilitat prin tehnologie, pe de o parte, şi ceea ce
este făcut mai dificil sau inhibat de către mediul nou folosit, pe de
altă parte.
Punctul de plecare îl constituie metodele tradiţionale de
evaluare de performanţe, care sunt preluate şi validate (de cele mai
multe ori, de practică) în mediul tehnologic.

12.01.2020
Evaluarea cu ajutorul TIC poate îmbrăca diverse forme şi se
poate face în diverse moduri. Enumerăm în cele ce urmează
principalele puncte de incidenţă între evaluarea elevilor şi utilizarea
noile tehnologii:
* elevii sunt evaluaţi printr-un test scris, pe care îl rezolvă/completează
pe calculator;
* testul poate fi salvat local, pe calculatorul pe care lucrează elevul;
* testul poate fi dat pe Internet/ Intranet; opţiunile elevului sunt înscrise
automat într-o bază de date şi se poate calcula pe loc un scor;
* elevilor li se cere să elaboreze o lucrare sau să dezvolte un proiect pe
care îl vor prezenta utilizând un calculator şi un videoproiector/
Whiteboard (alternativ, lucrarea sau proiectul pot fi trimise prin email
cadrului didactic şi colegilor);
* doar o etapă din evaluare – analiza rezultatelor – se face cu ajutorul
calculatorului: evaluatorul înscrie datele obţinute din evaluări în baze
de date, pentru stocare, prelucrări statistice, comparaţii, ameliorarea
predării, intervenţii precise pentru ameliorarea performanţelor.12.01.2020
Cu ajutorul calculatorului pot fi concepute teste grilă
care presupun vizualizarea întrebării, a variantelor de
răspuns, (eventual textul este însoţit de imagini sugestive).
Avantajul constă în interacţiunea dintre calculator şi
răspunsul selectat de elev (vizual şi auditiv); se poate afişa
punctajul din oficiu, cel acordat răspunsului curent şi cel
cumulat până la acel moment. Notarea este obiectivă, rapidă
şi eficientă. Testele grilă pot fi periodic actualizate.

În loc de concluzii
Aplicațiile tehnologice sunt foarte interesante în
procesul de predare, în special pentru realizarea unor
proiecte de colaborare între profesori si elevi, dar și în rândul
elevilor înșiși. Deși TIC creează oportunități pentru schimbări
fundamentale asupra modului în care profesorii predau și
elevii învață, studii recente au indicat faptul că doar o treime
din cadrele didactice se simt pregătite s-o folosească în mod
eficient.
12.01.2020
Bibliografie
*Băluţoiu Valentin, Utilizarea calculatorului la lecţia de
istorie, în Studii şi articole de istorie LXVI, Editura Curtea
Veche, Bucureşti, 2001
*Coord. Nușa Dumitriu-Lupan, Curs de formare
Implementarea competențelor cheie TIC în curriculum
național, disciplina Istorie, București, 2012
*Ghid metodologic de implementare a TIC în curriculumul
național, București 2011
*Utilizarea TIC pentru activități educaționale – Ghid pentru
profesori, București, 2012

12.01.2020
12.01.2020