Sunteți pe pagina 1din 10

Analiza juridică a normelor

etico-profesionale a
Executorului Judecătoresc

Grupa Nr. 7: Mamedov Daniel


Pripa Liviu
Palienco Alexandru
DISPOZIȚII GENERALE

• Responsabilitatea executorului judecatoresc este extrem de impotrantă și o putem


deduce din prevederile legale ale Codului Deotologic a Executorului Judecatoresc.

• Din principiile generale putem ajunge la parerea ca activitatea Executorilor


Judecatorești este guvernată de catre independența profesională a acestora.

• Executorul judecătoresc acţionează în sfera conflictelor sociale care se referă la


relaţiile dintre diferite personae şi din această cauză, executorul a fost înzestrat cu
capacitatrea de a rezolva aceste conflicte purtînd o responsabilitate morală sporită
pentru acţiunile adoptate. Problemele de ordin moral îi însoţesc pe tot parcursul
activității sale profesionale de apărători ai justiţiei şi ai echităţii sociale.
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ
• Pentru a realiza rolul activ şi executarea operativă a titlului
executoriu, executorul judecătoresc trebuie să se conducă în
activitatea sa, de la bun început, dupa reguli stricte, dupa norme etice
şi morale, ce prevăd standardele şi principiile generale ale activităţii
lor profesionale.

• O calitate morală indispensabilă a executorului judecătoresc trebuie


să fie simţul sporit al datoriei în aspectul ei moral. Datoria socială
morală şi sarcina a executorului este de a întreprinde tot ce este
posibil de a contribui la realizarea drepturilor creditorilor recunoscute
printr-un document executoriu prezentat spre executare, în modul
stabilit de lege.

• O altă facultate morală necesară executorului judecătoresc în


procesul de exercitare a funcţiilor sale este buna-credinţă, care se află
în legătura cu simţul datoriei lui.
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

• Valoarea morală a conţinutului obiectiv al datoriei constă în aceea că ea e supusă


rezolvării celei mai înalte şi echitabile sarcini: apărarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti şi a personalităţii, consolidării ordinii de drept.
• Activitatea va fi organizată și exercitată fără nici o deosebire bazată, în special, pe
sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinie politică sau orice alte opinii, origine națională
sau socială, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, vârstă, orientare
sexuală.
• Va exercita activitatea eficient, prin executarea obligațiilor complet, adecvat și în
termenele stabilite, în limita competenței legale și împuternicirilor încredințate.
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ
Datoria morală a executorului judecătoresc:

Aspectul obiectiv Aspectul subiectiv

este condiţionat de necesitatea reprezintă sarcinile formulate în


de a contribui la realizarea mod cert de către stat care sunt
drepturilor creditorilor şi de a destinate executorilor:
asigura drepturile şi libertăţile Conştiinciozitatea şi
fundamentale ale cetăţenilor. responsabilitatea executorilor
judecătoreşti în procesul
executării sarcinilor de serviciu
pentru realizarea drepturilor
creditorilor, a drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor.
COMPORTAMENTUL
EXECUTORULUI JUDECĂTORESC
• Executorul judecătoresc va depune diligența și prudența
corespunzătoare pentru a fi o persoană respectată în societate
și a nu întreprinde acțiuni ce ce suscită dubii rezonabile în
privința onestității sale, aduce atingere reputației numelui său
și prestigiului profesiei.

• Executorului judecătoresc va fi deschis și accesibil publicului


inclusiv prin intermediul persoanelor care activează în cadrul
biroului său.

• În cadrul activităților media (intervievări, comunicări etc.)


executorul judecătoresc va respecta jurământul profesional și
exigențele legale privind păstrarea secretului profesional.
INTERDICȚIILE
EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
• Executorului judecătoresc
– i se interzice să facă publicitate, direct sau indirect, activităţii
sale profesionale;
– nu este în drept să transmită, personal sau prin intermediul
entităților interpuse, drepturi patrimoniale cu titlul de
recompensă pentru că creditorul a apelat la activitatea sa
profesională;
– în timpul exercitării atribuțiilor oficiale, executorul judecătoresc
va avea un aspect exterior adecvat, care să sporească prestigiul
profesiei.
– nu va induce în eroare părțile, participanții procedurii de
executare și clientul cu privire la autoritatea, calificarea,
experiența sau abilitățile sale;
– nu trebuie în niciun moment să furnizeze magistratului sau
avocatului, cu bună ştiinţă, o informaţie falsă sau de natură să îl
inducă pe acesta în eroare;
– nu va utiliza legitimația oficială în alte circumstanțe decât cele
specificate în paragraful precedent;
– se interzice manifestarea neloială a concurenței profesionale.
SOLIDARITATEA
EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI

• Executorul judecătoresc:
– se va ghida de principiile loialității, corectitudinii și respectului reciproc în relație cu
colegii săi, și nu va tolera comportamentul ce aduce atingere drepturilor și libertăților
acestora;
– va acorda sprijin efectiv colegilor în exercitarea profesiei;
– va manifesta respect față de activitatea și demnitatea persoanelor ce activează în
cadrul biroului;
– se interzice manifestarea neloială a concurenței profesionale;
– considerînd că a avut loc o încălcare de către colegul său a prezentului Cod, trebuie
să informeze asupra acestui lucru Consiliul UNEJ.
CONCLUZIE

În concluzie putem evidenția faptul că executorul


judecătoresc trebuie să întrunească acele valori
fundamentale ale eticii și deontologiei juridice pentru: a
menține echilibrul în societate, pentru ocrotirea drepturilor
și libertăților fundamentale ale omului, pentru a-și asuma
o responsabilitate sporită a deciziilor adoptate, să de-a
dovadă de trăinicie în activitatea sa, să respingă orice
influență din exterior, să fie echitabil, ca în final executorul
judecătoresc să-și evalueze acțiunile realizate de sine dar
ghidate de legislație.
Vă mulțumim
pentru atenție !

Grupa Nr. 7: Mamedov Daniel


Pripa Liviu
Palienco Alexandru