Sunteți pe pagina 1din 31

Masterat MSSMF an 2

Modul : Managementul Proiectelor

2020

MANAGEMENT FINANCIAR IN
PROIECTE/PROGRAME DE SANATATE

© CĂRĂUŞU Elena Mihaela


1. INTRODUCERE
1.1 DEFINITII ALE PRINCIPALILOR TERMENI:
• Buget = Totalitatea costurilor prevăzute pentru
derularea unui proiect.
• Cofinanțare = Contribuția solicitantului sau a altui
finanțator pentru implementarea proiectului. (Contribuția
poate fi în bani și în natură, sub formă de muncă voluntară,
echipamente și sedii puse la dispoziție, consumabile,
logistică).
• Contract = Document scris, semnat de către finanțator și
beneficiar, în care se stipulează obligațiile și
responsabilitățile fiecăreia dintre parți.
• Contractor = Organizaţia publică sau privată, consorţiul sau
persoana cu care autoritatea contractantă are un contract.
DEFINITII ALE PRINCIPALILOR TERMENI:
• Cost = Costurile reprezintă transpunerea în termeni
financiari a tuturor resurselor identificate („Mijloace”).
• Costuri directe = Cheltuieli efectuate exclusiv în
cadrul unui proiect, fără cheltuielile de personal (ex.:
cheltuieli de deplasare), chirii ale spațiilor dedicate
direct proiectului, etc.
• Costuri indirecte = Cheltuieli efectuate în cadrul unei
organizații independent de derularea unui proiect (ex.:
cheltuieli de chirie, cheltuieli de întreținere, etc.).
• Costuri de personal = Cheltuieli pentru toate
persoanele implicate în proiect (direct sau indirect), fie
că sunt angajați ai organizației sau experți externi.
DEFINITII ALE PRINCIPALILOR TERMENI:
• Finanțator = Organizație publică sau privată care
acordă finanțare pentru un program/proiect.
• Cerere / Propunere de finanțare = Document scris
care reflectă activitatea de planificare în cadrul
proiectului. De cele mai multe ori, propunerea de
proiect are un formular standard, impus de finanțator.
Componentele prezente într-o propunere de proiect
sunt, următoarele: pagina de titlu, date generale despre
solicitant, rezumatul propunerii, descrierea problemei/
situației curente, obiectivele generale, obiectivele
specifice, planul de lucru, rezultatele așteptate,
impactul, durabilitatea sau finanțarea viitoare, metode
de diseminare a rezultatelor, evaluarea riscurilor,
bugetul, anexele solicitate.
2. MANAGEMENTUL FINANCIAR
• Managementul financiar- reprezintă un ansamblu de
principii, metode, tehnici, instrumente şi acţiuni prin
intermediul cărora se fundamentează deciziile
financiare în contextul realizării unor obiective
organizaţionale, formulate printr-o strategie a
organizaţiei [1].
Fezabilitatea financiara a proiectului

are in vedere:
- Estimarea tuturor costurilor resurselor necesare pentru
realizarea obiectivelor;
- Calcularea costurilor curente si a celor de dezvoltare;
- Identificarea surselor de finantare (posibile);
- Identificarea mecanismelor de mobilizare a resurselor
financiare.
2.1 MANAGEMENTUL FINANCIAR- atribuţii
Managementul financiar îndeplineşte o serie de atribuţii [2]:
- evaluează eforturile financiare ale tuturor acţiunilor ce
urmează a fi întreprinse într-o perioadă de gestiune dată;
- asigură la momentul oportun, în structura şi condiţiile
reclamate de necesităţi, capitalul necesar, la cel mai scăzut
cost posibil;
- urmăreşte modul de utilizare a capitalului şi gradul de
influenţă al factorilor de decizie în direcţia asigurării unei
utilizări eficiente a fondurilor atrase în circuitele financiare;
- asigură şi menţine echilibrul pe termen scurt şi pe termen
lung în concordanţă cu necesităţile organizaţiei (sau
proiectului);
- urmăreşte obţinerea rezultatului financiar scontat şi îl
repartizează pe destinaţii.
2.2 MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI/
PROGRAMULUI:
• Proiectul reprezintă un proces unic, constând într-o
multitudine de activităţi coordonate şi controlate,
orientate spre realizarea unor obiective definite sub
aspect cantitativ şi calitativ, în condiţii restrictive de
timp, cost, resurse.
• Din definirea proiectului putem evidenţia câteva caracteristici
ale unui proiect:
- proiectul este unic- proiectele nu sunt repetitive, deşi
activităţile operaţionale sunt în multe situaţii repetitive;
- proiectul este temporar- trebuind să se deruleze conform
unui calendar agreat. Proiectele au o dată de început şi o dată
de finalizare clar stabilite;
- proiectul dispune de resurse limitate- la începutul acestuia
stabilindu-se cantităţile de resurse alocate proiectului;
- proiectul utilizează bugetul pentru a obţine resursele necesare
(forţă de muncă, echipamente, materiale, etc.) pentru
realizarea activităţilor proiectului astfel încât să se producă
rezultatele aşteptate şi să se atingă obiectivele stabilite;
- proiectul va produce de regulă un serviciu sau produs unic;
- proiectul implică un risc ca urmare a incertitudinii.
3. PLANIFICAREA FINANCIARA
3.1 Principalele funcţii pe care planificarea financiară
le îndeplineşte sunt:
a) Funcţia de orientare- întrucat în lipsa unei activităţi
de planificare financiară managerul ar putea utiliza ca şi
repere numai realizările anilor precedenţi sau realizările
concurenţei, fără ca respectivele rezultate să fie
extrapolate în perioadele viitoare.
b) Funcţia de coordonare- care constă în gruparea
tuturor eforturilor compartimentelor funcţionale ale unei
organizaţii în vederea participării la procesul de execuţie
(mai mult sau mai puţin), caz în care planificarea
financiară va trebui să întrunească regula consensului
printr-un procedeu de eliminare a consecinţelor negative
de ordin decizional.
PLANIFICAREA FINANCIARA- functii

c) Funcţia de eficientizare a controlului, întrucat


implementarea unui sistem managerial organizaţional
eficient se face numai în măsura în care prin control
sunt efectuate comparaţii între realizări şi
previziuni, în funcţie de care se pot lua măsuri de
corectare oportune şi viabile.
A!!! Mai mult, planificarea financiară „poate deveni
o sursă de risipă, prin tendinţa unor compartimente
de a-şi supraestima nevoile proprii de finanţare”.
3.2 PLANIFICAREA FINANCIARA- avantaje
• Avantajele pe care planificarea financiară le generează sunt:
- oferă sens de orientare direcţiilor viitoare de acţiune, existenţa
planului financiar eliminând deciziile riscante şi imprevizibile,
bazate numai pe intuiţie;
- focalizează atenţia pe obiective şi rezultate, întrucât actorii
implicaţi în elaborarea planului se axează asupra rezultatelor
stipulate în cadrul planului;
- creează stimulente pentru munca în echipă, asigurând o inter-
relaţionare a tuturor resurselor şi activităţilor;
- ajută la anticiparea unor situaţii viitoare şi a efectelor
acestora, permiţând prin estimările efectuate, înţelegerea mai
bună a structurii şi dinamicii unor fenomene care pot influenţa
negativ atingerea obiectivelor;
- oferă elemente primordiale pentru luarea de decizii.
3.3 PLANUL FINANCIAR
A!!!
• Transpunerea în practică a planificării financiare se
face prin întocmirea planurilor financiare, care
reprezintă documente cu caracter decizional-estimativ
prin intermediul cărora se stabilesc mărimile financiare
aferente etapelor de derulare a unui proiect şi termene
de realizare a respectivelor componente.
3.4 BUGETUL
• Între aceste planuri financiare, se distinge ca
importanţă bugetul, care exprimă resursele
financiare detaliate pe surse de provenienţă care
vor fi utilizate pentru diferite destinaţii/activităţi,
astfel încât să se realizeze scopurile propuse.
3.4.1 BUGETUL PROIECTULUI- definitie

• Bugetul unui proiect- prezintă totalitatea resurselor


financiare prevăzute pentru realizarea obiectivelor
acestuia, provenite din finanţare de la autoritatea
contractantă (finanţator) şi de la partenerii de
contract [11].
3.4.2 PLANURI FINANCIARE IN PROIECT- tipuri
• Există următoarele categorii de planuri financiare
specifice unui proiect:
a) Bugetul de venituri şi cheltuieli- care reflectă
veniturile şi cheltuielile estimate ale proiectului pe o
perioadă de timp (de obicei pe durata proiectului, iar
în cazul proiectelor cu o durată de peste 1 an -
detaliate pe fiecare an).
De multe ori, bugetul anual este estimat şi pe perioade
mai restrânse (lună, trimestru sau semestru), pentru a se
putea realiza o monitorizara punerii în aplicare a
acestuia.
PLANURI FINANCIARE IN PROIECT- tipuri
b) Bugetul de capital (al investiţiilor) - care exprimă
angajamentele pe termen scurt privind investiţiile
prevăzute în cadrul proiectului.
c) Previziunea cash-flowului - prin intermediul căreia se
pot identifica perioadele de timp când nivelurile de resurse
financiare devin critice.
A!!! În cadrul acestui document, cash-flow-ul este
previzionat lunar şi trimestrial.
3.4.3 BUGETUL PROIECTULUI- functii

• Pregătirea unui buget detaliat şi realist permite o


gestiune eficientă a resurselor necesare atingerii
obiectivelor proiectului.
• Bugetul proiectului îndeplineşte cateva funcţii
specifice:
a) Funcţia de planificare - un buget este necesar pentru
a planifica un proiect nou, astfel încât cei de care
depinde decizia să își facă o idee completă despre
costurile proiectului. În luarea deciziei de a începe
proiectul contează disponibilitatea fondurilor şi eficienţa
cu care vor fi folosite;
BUGETUL PROIECTULUI- functii
b) Obţinere de fonduri (fund-raising) - bugetul este
punctul critic al oricărei negocieri cu finanţatorii. Aceştia
sunt interesaţi în primul rînd de eficienţa banilor investiţi
de ei, adică de raportul cost/beneficiu;
c) Implementarea proiectului - un buget clar este
necesar pentru a monitoriza proiectul, o dată ce acesta se
derulează.
În acest sens, se poate realiza compararea costurilor
actuale cu cele din buget, iar dacă este necesară o
revizuire a proiectului va trebui să se realizeze o revizuire
a bugetului.
3.4.4 BUGETUL PROIECTULUI- etape
La întocmirea bugetului trebuie considerate următoarele
etape:
• planificarea activităţilor proiectului;
• estimarea cheltuielilor, în detaliu, pentru fiecare activitate
şi subactivitate;
• estimarea potențialelor surse de venituri;
• reconcilierea diferențelor dintre cheltuieli şi venituri;
• fluxul de numerar (bani pentru efectuarea plăților – sume,
perioade);
• aprobarea bugetului;
• stabilirea unor proceduri de supraveghere permanentă a
costurilor, comparativ cu bugetul, după începerea proiectului;
• revizuirea şi actualizarea periodică a bugetului.
3.5 MANAGEMENTUL COSTULUI PROIECTULUI
• Managementul costului proiectului- include procesele cerute
pentru asigurarea realizării proiectului în condiţiile încadrării în
bugetul aprobat.
• Managementul costului proiectului include următoarele
procese:
a) planificarea resurselor - care presupune determinarea
resurselor şi a cantităţilor necesare pentru realizarea activităţilor
proiectului;
b) estimarea costurilor - care presupune realizarea unei
aproximări a costurilor necesare pentru desfăşurarea proiectului;
c) elaborarea bugetului - care înseamnă alocarea costului total
estimat pe activităţi specifice;
d) controlul costurilor - care are în vedere controlul
modificărilor aduse bugetului proiectului.
3.5.1 CONTROLUL COSTURILOR

• Controlul costurilor proiectului are în vedere


evaluarea modului de realizare a cheltuielilor
proiectului, analiza şi verificarea modificărilor ce
pot să apară pe parcursul derulării proiectului în
bugetul acestuia.
Cele mai importante rapoarte ce vor fi utile
managerului de proiect sunt:
- raportul asupra fluxului de numerar;
- raportul privind execuţia bugetului.
• Raportul asupra fluxului de numerar - are în vedere
analiza plăţilor realizate comparativ cu cele planificate
iniţial şi actualizarea estimărilor referitoare la viitoarele
plăţi.
Cu ajutorul acestui raport, managerul de proiect poate
depista din timp momentele în care resursele băneşti vor fi
insuficiente pentru a face faţă nevoilor, precum şi situaţiile
de excedent bănesc ce pot apărea.
Importanţa acestui raport este deosebită, întrucât trebuie
avute în vedere măsuri de eliminare a dificultăţilor
financiare, astfel încat furnizorii să poată fi plătiţi la timp.
• Raportul privind execuţia bugetului are în vedere
compararea bugetului aprobat pentru perioada supusă
analizei cu nivelul înregistrat de cheltuieli şi de venituri
ale perioadei.
În baza acestei comparaţii, se vor stabili diferenţe ale
indicatorilor bugetari realizaţi faţă de cei aprobaţi, ceea
ce impune luarea unor măsuri corective.
3.5.2 ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR
• Vor fi finanţate prin proiect doar cheltuielile pe care
finanţatorul le consideră eligibile.
• Ca urmare, în cadrul bugetului se vor estima atat
nivelul total al cheltuielilor, cat şi defalcat pe
categorii, respectiv cheltuieli eligibile sau cheltuieli
neeligibile.
Criterii de eligibilitate
• Se consideră eligibile cheltuielile care îndeplinesc
următoarele criterii:
a) să fie necesare pentru derularea proiectului, să fie incluse
în contract şi să fie în concordanţă cu principiile unui
management financiar sănătos;
b) să fie efectuate în timpul duratei execuţiei proiectului şi
după semnarea contractului;
c) să fie înregistrate în contabilitate, să fie identificabile şi
justificabile prin documente financiar-contabile;
d) costurile indirecte sunt eligibile numai dacă nu includ
costuri alocate altor capitole de buget prevăzute în contract;
Criterii de eligibilitate:
e) cheltuielile cu personalul angajat în proiect trebuie să corespundă
salariilor actuale (care includ contribuţiile către bugetele publice) şi să
se încadreze în limitele legale sau prevăzute de finanţator;
f) cheltuielile de transport şi cele cu diurna se încadrează în limitele
acceptate de finanţator sau, dacă nu sunt precizate, în limitele
specificate de lege;
g) cheltuielile de achiziţie a echipamentelor sau serviciilor trebuie să
corespundă celor ale pieţei;
h) sa fie conforma cu prevederile legislatiei nationale si/sau comunitare;
i) sa fie mentionata in lista cheltuielilor eligibile.

A!!!
• Decontarea cheltuielilor eligibile se face pe fiecare linie din Bugetul
proiectului, în conformitate cu prevederile Ordinului de cheltuieli
specific în cadrul căruia este finanţat proiectul.
Bugetul proiectului in formatul standard
ANEXA 2: Bugetul proiectului
Denumire Aplicant:
Cod Proiect:
Titlu Proiect:

TOTAL (fără TVA)


CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)
- Lei -
   
1. Resurse umane
 
2. Participanţi
 
3. Alte tipuri de costuri, din care:
 
3.1. Cheltuieli de tip FEDR ( max. 10% ptr. axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, din valoarea totala eligibila a proiectului - X%  
4. Rezervă de contingenţă - maxim 5% din (1+2+3) - X%  
5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4)
0.00

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie (proiecte strategice: max. 5% pt.pers.juridice de drept public, sau max.7% pt.pers.juridice
de drept privat; proiecte de grant: max. 15% pt. toate categoriile de beneficiari, din total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile de tip FEDR) - X%
 

7. VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI ( 5+6 ), din care:


0.00
7.1. valoare activităţi transnaţionale  
7.2. valoare activităţi externalizate  
 
8. CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI  
9. ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-8 ) 0.00
10. TVA nedeductibil estimat  
11. VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7+10)
0.00
Cheltuielile neeligibile
• Există şi o serie de cheltuieli care nu sunt eligibile, cum ar fi:
- profit;
- dobânzi datorate; comisioanele bancare;
- provizioane pentru posibile viitoare pierderi;
- pierderi datorate variaţiei cursului de schimb;
- amenzi;
- costuri extravagante, comerciale, de desfacere, marketing, (vânzare,
reclama), datorii restante, cheltuieli de divertisment;
- alte tipuri de cheltuieli (spre exemplu, cheltuieli pentru achiziţia de
terenuri sau clădiri, impozite/taxe, taxele indirecte- TVA);
- costurile legate de alte proiecte nationale sau europene;
- cheltuieli realizate in afara perioadei de derulare a proiectului;
- cheltuieli excesive sau nechibzuite;
- orice cost care nu intruneste conditiile unui cost eligibil.
Referinte:
Marcu A., Marcu Gr.M. Ghid pentru managementul programelor de sanatate; Institutul de Sanatate
Publica, Bucuresti, 2000, ISBN: 973-99893-104.
***. Asociația Project Management România. Managementul proiectelor: glosar; Editura
Economică, București, 2002.
Campeanu Emilia. Politici și tehnici bugetare; Editura ASE, Bucuresti, 2011.
Mincă Dana, Marcu Gr.M. Sănătate Publică şi Management Sanitar– note de curs pentru
învăţământul postuniversitar; Editura Universitară Carol Davila, 2005. site-ul: http://www.
univermed-cdgm.ro / /Medicină/Discipline/Sănătate Publica si Management
Enachescu D., Marcu M. Sănătate Publica si Management Sanitar; Editura ALL, 1998. site-ul:
http://www. univermed-cdgm.ro / /Medicină/Discipline/SănătatePublica si Management
Cărăuşu Elena Mihaela. Managementul Sănătăţii; Editura Tehnică, Ştiinţifică şi Didactică „CERMI”,
Iaşi, 2003.
Cărăuşu Elena Mihaela, Manuc Daniela. Managementul Sănătăţii- Ghid de lucrări practice; Editura
Universitară Carol Davila, Bucureşti, 2014. ISBN:978-973-708-763-8.
Oprea Dumitru. Managementul proiectelor europene; Editura Universității Al.I.Cuza, Iași, 2005.
Dennis Lock (coord). Manual Gower de management de proiect. București, Codecs, 2004.
Opran Constantin (coord). Managementul proiectelor; București, Editura Comunicare.ro, 2002, 
ISBN 9738376-16-5.
http://infocid.ro/pic/attachments/013_Manualul%20Managerului%20de%20Proiect.pdf