Sunteți pe pagina 1din 37

| ||

 |
 | 
 
| 
á  
‡  = ştiinţa ca c c t i
c iţii
atii vii şi a tan ai
 chi ic ca a
c în ti 

c
 vita

‡ Bichi ia = ici
in ca ana
i a cani 
 chi ic
ca ta
a ba a n n
i bi
ic
‡ Bichi ia inc
 t ii ivita
a:
- c itia chi ic a c

i ± nitata atii vii
- cani 
 chi ic in ca atia vi  a 
 nţin vnt a
 it act c nt
cnvnţina
 init in t n
 r r
 |  
 
‡ E
 nt
 ca int în c iţia atii vii =

  a 

‡ Înt ani 
 vii şi i it intacţi ni
c 
 cntân în chi b i :
r ` `
r  
r  
ca c cntit i aşa-n it
 ëë  r
 
| tc
‡ În c 
v
ţii ani 
 vii a 
cţinat in
 i
încnj t an it 
 nt ca t i
c
ai icat în 

 t
|
` 


r 
 r ‰ ac
 nt - int ân
a åå
in c iţia atii vii cta nt:

 ||
‡ Înani 
vii ntân itînţi |
r 
  
i
 nt - c în ţi 
** 
 |

‡ Mac- şi 
i
 nt
 
` 
  
r 

r ic
 nt c în cantitţi
at  a chia în  
  

‡ Un
 nt c n t t ani 
 vii:
| |  ± in c r
 
 
‡ 
t
cn aiînan itani 
 `tc- şin c r
 

| 

|´==
‡ Et 
 nt
bin caactitic nt atia vi: nt în
tţi c şii anici cntit tivi ai it 
 bi
ic
‡ Eit în ţii vaiabi
 - atât în ani 
 ani a

cât şi c
 vta
 cnţin t
în cabn t ai a
a ani a

cât
a 
ant
‡ Staa hi ata a ani
i a an
i cni at
in
nţa cnţin t
în cabn
‡ R

bi
ic aj a
| t t inat t ct a a

ctnic şi itţi
 chi ic atic
a
‡ F a c ci at 
ctni va
nţ
t i i 
 b

ti
 c binaţii at vaiat n
 cntit it in catn
ni

inia a a i icat chi închi a a atic c t ct i
ti i nina
 a a at c 

‡ S c bin cva
nt c  S tc
‡ Tat btanţ
 ba in ani 
 vii nt c binaţii a

cabn
i


´=7= 
‡ În 
ib a t
n întţin viaţa b  
c binaţii t ci ic şi in inabi
ani 
 vii
‡ tin
 şi aci ii n c
ici ca int t
atia
a

viţii cnţin în t ct a


 a t
‡ |antitata a t vaia în ani 
 vii t 
 
ant

cnţin b a t în ti c ani 
 ani a
 cnţin 3-
3! 
‡ tin
 a n cnţin t !-7 a t

 
 


´=M="
´="=
‡ În ani 
 vii c aciaţi  inant
 b  a a şi b  c binaţii
anic ţia t ai a în ţ t i

 tnic hi atat
‡ În 
ant hi n
 şt în ţi -
7 cân în ani
ani a
 cnţin t
t
 cca 
‡ in

a 
ant int - ia
a
ani a

 ia ctiv
a cca 

 


‡ În t ct a ani 
 vii c n a a
t

 nt c nt: |   |
şi 
 nt
ai 
 ca: | |   ca a 
t ct a

şi bicata
itic
| á  
 

‡ În ani bi
 nt
 c aciat b
  c binaţii chi ic ina
 ananic a
anic

‡ incia

 c binaţii ina
 în it 
 bi
ic
 nt aa şi 
ct
iţii anini şi catini

‡ Et i
bin in c
nţ
‡ Un ani vi at i cni at ca n it
tn i i
 ii iin aa
‡ |nţin t
în a a
ani 
 vii vaia înt -
 în ncţi ci vât c
i iina
ai t n a
i nta a n n 
tat
în a acţii
 tab
ic
‡ S cntat n aa

i înt intnitata c

bi
ic şi cnţin t
în a E bin
 c c
ai a
cnţin t în a int c
ai intn tab
i 
‡ Înţ t iaaîn 
inşt
ivaiat:
U i nt acţii
bichi ic
U 
vntnt n şic şi i
cticvhic
ant
a
 btanţ
c nnt
U 
t ct a
a
an itcntit nţi
St ct aai
‡ În 
c
a a 
ctnii in
t i
 -  nt 
aaţi at

 in
‡ |
 
t i nt a
: # şi a înt 
 n nhi 
 !
‡ M
c

 a nt aciat cât 3 a în ncţi taa 
aa cia a
i a in i
i şi
t i hi n
‡ Enia
t ii hi n t 7 Kca
$ 

‡ a acia in
t i hi n şi c tin
 şi aci ii n c
ici
cntib in
a t ct a ti i nina
 a acta
‡ În ta vai aa t naciat
‡ |aacitata ca
ic i icat c
i
 vai a şi ti îna
t ac in
a n i 
at t ic şi cntib i at 

a taa t at ii ca

 
 

‡ 
` 
 cata
itic i ic-chi ic S i
 
ca
ci  
 nt c nnt a
 a


‡ Unii ini a 

 intân în t ct a n c şi
bi
ici at activi c nt c
 i
a h 
bina
n i 


‡ În a  a 
 cn iţinân
chi
ib
 tic aci ba ic 
ctchi ic în ţ t i
|  
‡ | binaţii
 anic itnt în ani 
 vii nt
 nt n it bic şi a bi 
c

‡ D 


 bi :
U 
    r  r  ±
  
 
  
 -
in 
inc ncţii t ct a
 şi ntic
U  r: btanţ ca in
nţa şi
cnt
a  ş aa c
 in it 
 vii:
r bicata
i ati a n i şi c ii

r a
t btanţ c 
 act 
a şi cnt
:
h nii vita in

r iatii chi ici ai in

i nv
| 
‡ | tat ivitata
 ani 
 vii  nitat
t ct a
 şi ncţina
: 
‡ ani 
 ia nt
tic

a c

 ac
ai
ti a aciaţii ţ t i an at 
 tan 
în 
inac 
i şi ncţii i it
‡ Tat ani 
 vii a
a ba a ti i t ct i chi ic
n a nta
:  
   btanţ ca 
c în cantitţi ai ativ cntant atât în
ani 
 nic

a cât şi în c
 
ic

a
‡ 
t btanţ ba a
 c


 nt

 
 
‡ | binaţii
 ananic nt şi 
 at intant a
ani 
 vii
  | 
 
‡ S btanţ
 anic şi ananic inii a ica
ii
ibi
 nt c nnt a
 atii vii ca t acia b
 a a i it t ct i n
 aţia
 ti i nina

în ca c nnt
 a  iţi bin t inat în
aţi şi ca aticia
a   ` ` 
  ` `    
 `   

‡ t 
 t ct i aţia
 n c it 
ani at

‡ in it  inşt r  r 


    
| `
``
 
 
‡ S întâ
nc it ani at în chi ia ananic cita

 şi în
chi ia anic c şii ac 
c
ai iv

 ani a a

act it t c t


‡ În ca 
it 
 bi
ic i nţia în niv
 
ani a iahi at c caactitici ii nt ica niv
:
 `   `  

  

 


 
‡ |aactitici a
 it 
 bi
ic:
r  viaţa n at i cnc t cât în ca 
n i
ani bin in ivi a
i at şi ca n ai în acat  îşi
cit ncţii
 vita

r caact  c
 ai ci ic ncţii a
 viţii
a tînnia ca v
ţia a ataa nt c
in aţina

r caacitata  
: it 
 bi
ic nt şi it 
a t
at ân cani  h ta i c  icinţ
bit
‡ incia

cani in ca it 
 a t
at îşi ai 
h ta ia t incii
tinhibiţii  -back
‡ Sit 
 bi
ic ncţina ca it cibntic tiic
 | á
 
 
 

‡ tin
 nt c 
 ac 
c
a nt în tat
c


 vii Dşi ani 
 vii cnţin 
ân tin i a
t
bi 
c
 anic c 
ci şi
ii c
bi
ic ntia
  aaa în a  a a
tin
 - c
 ai i tant cntit nt a
 ani 

vii
‡ tin
 nt cntit nţi incia
i ai t
a i şi
n c

i
‡ St ct a tic întâ
nşt înt- i c binaţii 
a i tanţ nt ani ca: n i h ni
i nţi tc
‡ Dn ia tin vin 
a c vânt
cc ³ §
ca îna n ³ n a nta
§ a ³c
intâi§
‡ Din nct v chi ic tin
 nt 
i i ai
a inaci i

‡na
i a 
 nta
 n cntib i cât ţin
a
caacti aa tin
 ac bii
 
c iţi înt tin nt ici
‡Tat tin
 cnţin 
 nt
: |  şi S în
n
 tin c în cantitţi ici: F | M %
|
 B
‡ţia incia

 
 nt t în i
 taa:
Din nct v chi ictin
 nt
i i
aia inaci i


 inaci iit ibţin ţiînta


ibinhi 
i a
chi ica n i aticatin

Eita  a inaci i nat a
i ca inta in a
in
c itia tin

Tti nt Į-a inaci i c ctia 
ini
| ctia 
icini at
 | Į t
at at i
i iti U at
 | Į t n at | ai tic
chia

Dac in t ct a a inaci i
 ita  a
aci a i na ba ica actia t a in 
tii aa
in ncti  atat catini cat i anini
 n caact  
 
 


‡ inaci ii nt btanţ a
b cita
i at ca 
tc
a t at i i icat t | c
c n n t i iti
aţi nici chia în vi 
‡ Majitata nt 
bi
i în a cţi citina şi
ti ina ca nt at 
bi
i şi in
bi
i în

vnţi anici a nân - in act nct 
v c 
ct
iţii
‡ Tţi a inaci ii nt 
bi
i în aci i şi ba i
at
‡ La hi 
i a tin
 bţin cca - ! 
a inaci i
‡ În tta
 c nc t ! a inaci i
‡ Unii ai ai c a în 
ant şi
icani 

 
 

 inaci in tic catn


ata
n
a
hi bi
 inaci in tic catn
ata

n
ahi bi
 inaci in tic catn
ata


ahi i
i
 inaci in tic catn
ata


ahi i
i
 inaci i icabi
ici
 inaci iba ici
 


in cabi
aa aci
i aatic 
t Ú


%nt în t ct a n c nnt bi


ic in inabi
 ac anttnic
în iti 
 in şchi can ina şi anina
   at in cabi
aa ac 
ta ic t n
c nnt a
ţ t
i cba
c 
în tan ita i 
 i

nva
‡ ivat
- ti
ic a

icc

i a acţi n
antit a
 in b
caa int i ba 
 inic
‡ in ti
a  a btaina c 

i
itic