Sunteți pe pagina 1din 10

HERNIA LA

COPII
Hernia la copii

C â n d u n o r g a n r u p e u n ț e s u t d e l i c a t s a u i n t r ă î n t r - o d e s c h i d e r e î n m u ș c h i , u n d e n u a r t r e b u i s ă fi e ,
se numește hernie.

O h e r n i e a b d o m i n a l ă e s t e e x t r u d a r e a s e c ț i u n i i d e t i p b u c l ă a i n t e s t i n u l u i s u b ți r e d i n p e r e t e l e
abdominal.

C u a l t e c u v i n t e , o s e c ț i u n e a i n t e s t i n u l u i m i c s a u m a r e d i s t r u g e p e r e t e l e a b d o m i n a l și s e i e s e a f a r ă
pentru a provoca o bulă exterioară vizibilă.

A t u n c i c â n d i n t e s t i n u l s e s t r e c o a r ă î n j u r u l z o n e i t a l i e i , î n a p r o p i e r e a b u r i c u l u i , s e n u m e șt e o h e r n i e
ombilicală.
Hernia la copii – cât de des apare

Potrivit Centrului Britanic Hernia, o hernie inghinală apare la 3-5% dintre


copiii născu ț i la termen ș i la 30% dintre copiii prematuri.

Hernia inghinală dreaptă, în care umfl area se afl ă pe par tea dreaptă a
corpului, este mult mai frecventă decât o hernie inghinală stângă.

Herniile ombilicale pot apărea la unul din cinci sugari, dar această afec țiune
este mult mai frecventă la sugarii prematuri ș i la cei cu sindrom Down.
Hernia inghinală

O he rni e î n j uru l zo nei t ali ei ș i a regi un ii în gh ina le e st e me n ț io n ată c a he rni e i nghi na lă.

E st e o înc ă lca re a int es tin ulu i de l a pe ret ele a bdo mina l in fe rio r în ca na lele in gh ina le,
c a re sun t o pe re c he de se gme nt e î n fo rmă de tu b în in te rio rul pe ret elu i a bdome nu lui
i nf e rio r.

O he rni e i ngh ina lă apa re de aprox imat iv 9 0% din tre c o piii de sex masc u lin.

L a u n f ăt m as cu l, t est ic ule le su nt dez vo lta te pân ă în a ș a ptea lu nă de sa rc ină .


Hernia ombilicală

În acest caz, intestinul scade din cavitatea abdominală în apropierea regiunii


buricului.

Fetusul din interiorul uterului prime ș te hrană de la placentă, prin cordonul


ombilical care se ata ș ează la abdomenul copilului.

Mu ș chii abdominali lasă un spa ț iu pentru a facilita trecerea cordonului.

Totu ș i, ace ș ti mu ș chi se închid înainte de na ș terea bebelu ș ului.

În cazul în care mu ș chiul nu se închide, o sec ț iune a intestinului se poate


aluneca din golul din mu ș chii abdominali ș i poate provoca o hernie.
Hernia la copii – factori de risc

Probabilitatea herniei la na ș tere sau după na ș tere este semnifi cativ mai mare în
următoarele scenarii sau condi ț ii:

– Na ș tere prematură

– Probleme de dezvoltare la nivelul organe lor genitale sau ale sistemului urinar

– În fi broza chistică sau sindromul Down

– Testele ne descoperite la sugari masculi

– O he rnie la părinte, frate sau o rudă apropiată


Simptomele herniei la sugari

Simptomele herniei inghinale ș i ombilicale sunt similare, diferen ța


principală fi ind locul unde se formează.

O umfl atură în jurul ombilicului, ș oldurilor sau scrotului

O umfl ătură cronică care reapare

Înro ș irea în jurul umfl ăturii

Durerea localizată

Dureri de stomac, vărsături ș i grea ț ă


Examinarea vizuală și fizică

Ochiul instruit al medicului poate arăta o hernie prin forma


umfl ăturii.

Medicul va examina fi zic încercând să apese înapoi intestinul


în locul său. Ajută medicul să determine gravitatea unei hernii.
Ecografi a
Radiografiile X

O scanare cu ultrasunete diagnostichează


Acestea pot indica punctul exact în strangularea, care este o complica ț ie a
care intestinul se îndepărtează și herniei care determină intestinele să se
cât de departe se extinde.
răsucească într-un nod.
Hernia la copii – metode de tratament

Chirurgia este singura modalitate de a trata hernia inghinală și ombilicală.

Chiar dacă hernia este reductibilă, ea va continua să recidiveze, dar nu va


dispărea niciodată singură.

Medicul va discuta ș i va prescrie numărul adecvat de alăptări sau sesiuni de


hrănire cu o zi înainte de opera ț ie.

În majoritatea cazurilor, pute ț i lua copilul acasă la câteva ore după opera ție.

S-ar putea să vă placă și