Sunteți pe pagina 1din 15

TEMA XI.

Unitatea și pluralitatea
de infracțiune
 Noțiuni generale
 Infracțiunea unică. Modalități
 Pluralitatea de infracțiuni
I. NOȚIUNI GENERALE

Unitatea de infracțiuni există atunci Pluralitatea de infracțiuni există


când în activitatea desfășurată de o atunci când în activitatea
persoană se identifică conținutul unei prejudiciabilă a persoanei identificăm
singure componențe de infracțiune conținuturile a două sau mai multor
componențe de infracțiune

Comun pentru aceste cazuri este săvârșirea infracțiunilor de către


o singură persoană
 Pluralitatea de infracțiuni nu include cazul săvârșirii unei noi
infracțiuni de către o persoană, dacă a expirat termenul de
prescripție de tragere la răspundere penală pentru infracțiunea
anterioară, fie termenul de prescripție de executare a sentinței de
condamnare în cazul când persoana a fost amnistiată sau
grațiată, fie când există piedici procesuale pentru intentarea
cauzei penale în privința uneia sau mai multor fapte săvârșite de
o persoană
 Persoana, care a săvârșit mai multe infracțiuni va răspunde
penal pentru toate infracțiunile săvârșite
II. INFRACȚIUNEA UNICĂ. MODALITĂȚI

Infracțiunea unică (art.28 CP al RM)-


acțiune/inacțiune sau un sistem de acțiuni
(inacțiuni) care se califică conform dispoziției
unei singure norme a legii penale

Unitatea naturală Unitatea legală


Are la bază unitatea acțiunii/inacțiunii, Are la bază voința legiuitorului de a
care constituie elementul material al reuni în cadrul unei singure infracțiuni
infracțiunii, în același timp ea produce mai multe fapte, care în caz contrar, ar
un singur rezultat, iar sub aspect constitui infracțiuni de sine stătătoare
subiectiv, forma de vinovăție este de care ar forma o pluralitate
asemenea unică
Unitatea naturală

Infracțiunea Infracțiunea
simplă continuă
Latura obiectivă este compusă Se caracterizează prin săvârșirea
dintr- o singură acțiune/inacțiune, neîntreruptă, timp nedeterminat, a
fie dintr-o activitate unică, care activității infracționale. Latura
produce rezultatul ce corespunde obiectivă se caracterizează prin
componenței de infracțiune în continuitate în timp , până ce
cauză făptuitorul însuși sau altă perosană
nu o va înceta.
Unitatea legală

Infracțiunea Infracțiunea Infracțiunea


prelungită complexă de obicei
Infracțiunea prelungită

 Infracțiune prelungită – se consideră fapta săvârșită cu intenție unică ,


caracterizată prin două sau mai multe acțiuni infracționale identice,
comise cu un singir scop, alcătuind în ansamblu o infracțiune
 Condițiile existenței infracțiunii prelungite:
- scop infracțional unic
- fiecare acțiune (inacțiune) luată în parte reprezintă aceeași
componență de infracțiune
- toate actele care formează infracțiunea prelungită, să fie comise de
aceeași persoană, la unele din care ea poate fi autor sau complice
 Momentul consumării infracțiunii prelungite este momentul săvârșirii
ultimei acțiuni sau inacțiuni infracționale
Infracțiunea complexă
 Infracțiune complexă constă din îmbinarea a două sau mai multe fapte
penale, care luate izolat, constituie componențe de infracțiuni de sine
stătătoare
 Acest tip de infracțiune se caracterizează prin absorbția de către
legiuitor a uneia sau a unor fapte difierite care reprezintă, fiecare în
parte, conținutul unei anumite infracțiuni
 Formele infracțiunii complexe:
- componența ei, ca element constitutiv, cuprinde o altă infracțiune ( de
ex. tâlhăria)
- varianta agravantă a infracțiunii complexe, când în componența ei în
calitate de semn agravant intră o altă infracțiune (de ex. art.171 alin.(2)
lit.e) CP al RM)
Infracțiunea de obicei

 Infracțiunea de obicei este acea formă de unitate legală care se


săvârșește prin repetarea unei fapte de un număr de ori, care să denote
obișnuința, obiceiul sau îndeletnicirea (de ex.art.214 CP al RM)

 Dacă din săvârșirea faptei sau a faptelor nu rezultă obișnuința sau


îndeletnicirea, fapta nu constituie infracțiunea de obicei

 Faptele săvârșite, luate separat, nu prezintă relevanță juridico-penală,


doar dacă nu constituie o obișnuință sau îndeletnicire
II. PLURALITATEA DE INFRACȚIUNI
Pluralitatea de infracțiuni- situația în care persoana săvârșește
concomitent sau succcesiv câteva infracțiuni până a fi trasă la
răspundere penală, fie săvârșește din nou o infracțiune după
condamnarea pentru o infracțiune anterioară, dacă cel puțin pentru
una sau două dintre ele nu sunt stinse sau ridicate consecințele
juridice penale și nu sunt piedici procesuale pentru intentarea
cauzei penale
Trăsăturile de bază ale pluralității de
infracțiuni
1. Săvârșirea de către o persoană a două sau mai multe infracțiuni

2. Prezența consecințelor juridice penale nestinse sau neridicate


cel puțin referitor la două infracțiuni
Pluralitatea de infracțiuni

Concurs Recidiva
de infracțiuni
Săvârșirea de către o persoană a Săvârșirea unei infracțiuni
două sau mai multor infracțiuni dacă intenționate de către o persoană care
persoana nu a fost condamnată are antecedente penale pentru o
definitiv pentru vreuna din ele și infracțiune intenționată comisă
dacă nu a expirat termenul de anterior, dacă la momentul săvârșirii
prescripție de tragere la răspundere acestei fapte persoana a atins vârsta
penală de 18 ani
Concursul de infracțiuni

Real Ideal

Există atunci, când persoana prin Există atunci, când persoana


două sau mai multe săvârșește o acțiune/ inacțiune, care
acțiuni/inacțiuni, săvârșește două întrunește elemente a mai multor
sau mai multe fapte infracționale infracțiuni ( art.33 alin(4) CP al
( art.33 alin(3) CP al RM) RM)
Recidiva

Periculoasă Deosebit de periculoasă

Există atunci, când persoana anterior Există atunci, când persoana anterior
condamnată pentru o infracţiune condamnată pentru o infracţiune
intenţionată gravă sau deosebit de excepţional de gravă a săvârşit din
gravă a săvârşit din nou cu intenţie o nou o infracţiune gravă, deosebit de
infracţiune gravă, deosebit de gravă gravă sau excepţional de gravă.
sau excepţional de gravă.
La stabilirea stării de recidivă nu se ţine cont de
antecedentele penale:

1. pentru infracţiunile săvârşite în timpul minoratului


2. pentru infracţiunile săvârşite din imprudenţă
3. pentru infracţiunile pentru care condamnarea a fost cu amânarea
executării pedepsei şi dacă aceasta nu a fost anulată şi persoana nu a
fost trimisă să execute pedeapsa cu închisoare
4. pentru faptele care nu constituie infracţiuni conform Codului penal
5. stinse sau în caz de reabilitare, în conformitate cu prevederile art.111 şi
112
6. dacă persoana a fost condamnată cu suspendarea condiţionată a
executării pedepsei

S-ar putea să vă placă și