Sunteți pe pagina 1din 34

Faptele Apostolilor

Marinescu Chelsea

Document # TX001082
Dumnezeu Ne Cheamă
Cum și de ce îi cheamă
Dumnezeu pe oameni să-l
urmeze?
• Dumnezeu ne cheamă
individual într-un mod unic.
• Dumnezeu ne cheamă să-L
urmăm și să-i fim martori și să
împărtășim mesajul Scripturii
• Dumnezeu a chemat diferiți
indivizi să-l urmeze de-a
lungul istoriei.
• Dumnezeu continuă să
cheme oamenii să-l urmeze.
Marcu 1:16–20
Trecând pe lângă Marea Galileii, a văzut pe
Simon și pe fratele său Andrei, aruncând
mrejele în mare; erau pescari. Isus le-a zis:
„Veniți după Mine și vă voi face pescari de
oameni”. Apoi și-au abandonat mrejele și l-
au urmat. A mers puțin mai departe și i-a
văzut pe Iacov, fiul lui Zebedeu, și pe fratele
său Ioan. Și ei erau într-o barcă și își reparau
plasele. Apoi i-a sunat. Deci ei l-au lăsat pe
tatăl lor Zebedeu în corabie împreună cu
angajații și l-au urmat.
Isus ne cheamă
• Isus i-a chemat pe oameni
să-i fie apostoli în timpul
vieții sale.
• Apostol provine din cuvântul
grecesc apostoli, adică
„mesager”, în special unul
trimis în misiune.
• Cei mai cunoscuți dintre
apostolii lui Isus sunt cei
doisprezece apostoli.
• Isus a chemat pe mulți alți
bărbați și femei să fie
ucenicii Săi în Biserica
primară.
Cei Doisprezece Apostoli

Simon (Petru) Bartolomeu


Andrew Thomas
Iacov, fiul lui Zebedeu Matei
Ioan James, fiul lui Alfeu
Jude Tadeu Simon Zelotul
Filip Iuda
Caracteristicile Apostolilor
• Isus a ales oameni care aveau anumite caracteristici pentru
a-i fi apostoli.
• Aceste caracteristici erau foarte asemănătoare cu
cele posedate de primii lideri ai
Israel: judecători, regi și profeți.
• Unele dintre aceste caracteristici sunt:
– Au fost ascultători de voia lui Dumnezeu.
– Au înțeles nevoia și
scop pentru dreptatea divină.

icbl
eniul pu
în dom
– Ei s-au dedicat eticii

Im agine
responsabilitate.
– Erau bărbați și femei care s-au dedicat lui Dumnezeu și au fost
dispuși să fie vocea Lui printre oameni.
Formare la locul de muncă
Isus a oferit pregătirea necesară pentru a-l urma și a vorbi în
numele lui prin următoarele acțiuni:
• I-a predat pe apostoli atât în ​public, cât și în privat timp de
trei ani.
• El a făcut minuni în fața Apostolilor.
• El a demonstrat prin acțiuni cum ar trebui să se comporte și
să se trateze apostolii unii pe alții.
• El le-a spus apostolilor să împărtășească mesajul său
întregii lumi.

Imagini din domeniul public


Revizuire
• Dumnezeu cheamă oamenii să-L urmeze și îi invită să-și
împărtășească misiunea de a răspândi mesajul Scripturii
• Isus a chemat doisprezece bărbați să-l urmeze ca apostoli,
iar mai târziu a chemat și alți bărbați și femei din Biserica
primară să participe la aceeași misiune.
• Oamenii chemați să fie apostoli posedau anumite
caracteristici care au fost văzute la primii conducători ai lui
Israel.
• Isus a pregătit apostolilor trăind cu ei și dându-le un
exemplu.
Introducere Fapte 1:1-8. Comisia apostolică.

„… dar vei primi putere când Duhul Sfânt va veni


peste tine; și veți fi martorii Mei atât în ​Ierusalim, cât
și în toată Iudeea și Samaria și până în cele mai
îndepărtate părți ale pământului.”
„...El a fost luat; și un nor L-a luat dinaintea lor.”
„...doi bărbați au stat lângă
ei în haine albe; și a zis:
„Voi, Galilei, de ce stați cu
privirea sus la cer? Același
Isus, care a fost înălțat de la
voi la cer, va veni așa cum
L-ați văzut mergând la cer’”.
Petru îi conduce
pe ucenici în
alegerea lui Matia
în locul lui Iuda.
„Și li s-au arătat limbi ca de foc care se răspândeau și
s-au odihnit pe fiecare dintre ei.”
„…și toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi,
așa cum le-a dat Duhul rostirea.”
Petru a explicat
oamenilor sosirea
Duhului Sfânt și vorbirea
Umplut cu în limbi.
El l-a citat pe profetul

Sfantul Duh Ioel despre profeție.


Fapte 2:33
„…De aceea, înălțat la
dreapta lui Dumnezeu
și primind de la Tatăl
făgăduința Duhului
Sfânt, El a vărsat ceea
ce vedeți și auziți.”
n i l e După ce au auzit

c ț i u predica lui Petru,

s t r u oamenii l-au întrebat pe


el și pe apostoli:

In t r u
„Fraților, ce să facem?”

i P e
l u Petru le-a zis:
„Pocăiți-vă și
botezați-vă în
numele lui Isus
Hristos și veți primi
darul Duhului
Sfânt.”

Cei care au primit


cuvântul lui au fost
botezați și s-au
adăugat multe suflete.
Fapte 2:46, 47

„Zi de zi, stăruind cu un gând în templu și frângând pâinea din casă în


casă, mâncau împreună cu bucurie și sinceritate de inimă, l ăudând pe
Dumnezeu și având favoare față de tot poporul. Și Domnul adaugă la
numărul lor zi de zi pe cei care erau mântuiți.
Faptele Apostolilor 4:20 „… căci nu putem înceta să vorbim despre
ceea ce am văzut și auzit.”

Faptele Apostolilor 4:21a, „Deci, după ce i-au mai amenințat, i-au lăsat să
plece, fără să găsească nimic cum să-i pedepsească…” KJV
AR I
DE C
VI N
Fapte 4:32 ff „Și mulțimea celor ce
credeau era dintr-o inimă și dintr-un
singur suflet:… dar aveau toate
lucrurile în comun.”
[parafrazat] :…căci toți cei care
posedau pământuri i-au vândut……și
și-au pus câștigurile la picioarele
apostolilor…care aveau să împartă
după nevoile altora.”
Fapte
5:16b
"..si ei
toți au
fost
vindecați.

Marele preot și ceilalți saduchei i-au întemnițat pe apostoli.
Fapte 5:19 „Dar îngerul Domnului noaptea a deschis ușile închisorii și i-a scos
afară și a zis: „Du-te, stai și vorbește poporului în templu toate cuvintele vieții
acestei vieți”.

După eliberarea lor, ei au fost de acord să asculte


de Dumnezeu mai degrabă decât de oameni și vor fi
martori ai Lui, predicând continuu pe Isus
oamenilor.

Saducheii au fost și ei de acord.


Fapte 5:33b
„... și s-au sfătuit să-i ucidă.”
Ștefan, împuternicit de Duhul Sfânt, a povestit istoria și
adevărurile Vechiului Testament și i-a numit pe acuzatorii săi
„cu gâtul înțepenit și netăiați împrejur la inimă și la urechi,
împotrivindu-se Duhului Sfânt așa cum au făcut părinții
voștri”.
Ştefan
avea să fie
ucis cu
pietre de
mulţime.

Saul din Tars,


Cine ar fi în mulțime?
a. Petru și Ioan
mai târziu să
b. Saul
c. Marele Preot al Sinodului.
devină
d. Filip
apostolul Pavel.
Filip în Samaria El l-a proclamat pe
Isus

El a alungat spiritele
necurate.

Petru și Ioan se
alătură lui Filip în
Samaria
botezându-i pe
mulți în numele
Domnului Isus.
După ce le-a
Petru, Ioan și Filip îl întâlnesc pe eunucul etiopian care
stă în carul său și citește Isaia.
explicat
Filip s-a așezat cu el și l-a ajutat să înțeleagă ce
botezul,
înseamnă cuvintele lui Isaia.

etiopianul le-
a cerut să se
oprească la
apă și să-l
boteze.
Ministerul Enea, paralizat, imobilizat

lui Petru
la pat de opt ani

Reputația și miracolele
lui Petru au devenit
cunoscute în jurul lui
Iope și Lydda. „…și
Dorcas, o femeie bună și
caritabilă, s-a îmbolnăvit și mulți au crezut în
a murit. Domnul.”
Viziunea lui Corneliu era ca el să trimită după Petru.
Petru se întâlnește
cu centurionul
roman, Cornelius.
Viziunea lui Petru l-a determinat să se întâlnească cu Cornelius.
Corneliu și prietenii săi sunt botezați mai întâi cu Duhul Sfânt și apoi cu apă.
Neamurile netăiate împrejur sunt admiși în biserica creștină.

Și Corneliu,
acum, centurionul roman, a fost primul și cu familia și prietenii săi admis în
neamurile
biserica creștină.
ar fi binevenite în biserica creștină și la
botezul cu Duhul Sfânt.
Fapte 10:44
„În timp ce Petru
rostise încă aceste
cuvinte, Duhul Sfânt
a căzut peste toți cei
Fapte 10:44
este unul dintre punctele esențiale ale Scripturii.
Până acum, Evanghelia a fost oferită numai evreilor,...
Dar acum, ordinea normală pentru această vârstă este
atinsă,:
Duhul Sfânt este dat fără întârziere, mediere sau altă
condiție decât simpla credință în Isus Hristos.
A cincea persecuție:

Arestarea lui Petru


Irod,
guvernator
ul roman al
Iudeii
Un înger îi liniștește pe gardienii închisorii și îl elibereaz ă pe Petru
din închisoare.
Fapte 12:23 „Un
înger al Domnului l-a lovit pe Irod
pentru că nu a dat slavă lui Dumnezeu.”
Ucenicul credincios, bine
Pavel și Barnaba în Lystra a continuat să propovăduiască Cuvântul
educat, Barnaba, l-alui Dumnezeu
însoțit pe și
să vindece pe cei bolnavi și infirmi. Pavel în prima sa călătorie
misionară, împărtășind sarcina
de predicare.

În majoritatea orașelor s-a ridicat opoziție împotriva apostolilor.

Fapte 14:19
Ucenicii
„Dar l-au
iudeiiînsoțit
au venitpedin
Pavel, apoi elși și
Antiohia Barnaba
Iconium, și
s-audupă
dus ce
la au
Derbe și a
cucerit
continuat să l-au ucis cu
mulțimile,
propovăduiască
pietre pe Pavel și l-au
târât afară– din
Evanghelia cetate,
chiar să se
socotindu-l
întoarcă că a murit.
la Lystra,
Iconium, și Antiohia.
Au existat biserici întemeiate în credință și creșteau în număr zilnic.
Domnul i-a chemat în Macedonia.

Vizitele in ordine:
Filip

Frigia în Galatia
Troas
Samotracia
Neopolis
Filipi

Predicarea
Cuvântului lui
Dumnezeu,
scoaterea demonilor
și vindecarea
bolnavilor.

S-ar putea să vă placă și