Sunteți pe pagina 1din 25

1

OrdonanaGuvernuluinr.15din23august2012 pentrumodificareaicompletareaLegiinr.571/2003privindCodulfiscal, publicatnMonitorulOficial621din29august2012 GuvernulRomnieiadoptprezentaordonan. Art.I.Legeanr.571/2003privindCodulfiscal,publicatnMonitorul OficialalRomniei,ParteaI,nr.927din23decembrie2003,cumodificrilei completrileulterioare,semodificisecompleteazdupcumurmeaz: 1.Laarticolul26,alineatul(2)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(2) Pierderea fiscal nregistrat de contribuabilii care i nceteaz existenacaefectaluneioperaiunidefuziunesaudivizareserecupereazde ctre contribuabilii nounfiinai ori de ctre cei care preiau patrimoniul societiiabsorbitesaudivizate,dupcaz,proporionalcuactiveleipasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Pierderea fiscal nregistrat de contribuabilii care nu i nceteazexistenacaefectaluneioperaiunidedesprindereauneipridin patrimoniul acestora, transferat ca ntreg, se recupereaz de aceti contribuabili i de cei care preiau parial patrimoniul societii cedente, dup caz, proporional cu activele i pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele meninute de persoanajuridiccedent." 2.La articolul 27^1, alineatul (7) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(7)Referitorlaoperaiunilemenionatelaalin.(2)lit.a),nsituaiancare societatea cedent nregistreaz pierdere fiscal, determinat potrivit prezentuluititlu,aceastaserecupereazdectresediulpermanentalsocietii beneficiaresituatnRomnia." 3.La articolul 27^1alineatul (10^2), litera d) se modific i va avea urmtorulcuprins: "d)referitorlaoperaiunilemenionatelaalin.(2)lit.b),nsituaiancareo societate european sau o societate cooperativ european nregistreaz pierderefiscal,determinatpotrivitprezentuluititlu,aceastaserecupereaz de ctre sediul permanent al societii europene ori al societii cooperative europenesituatnRomnia;". 4.Laarticolul52alineatul(1),literab)semodificivaaveaurmtorul cuprins: "b)venituridinactivitidesfuratenbazacontractelor/conveniilorcivile ncheiatepotrivitCoduluicivil,precumiacontractelordeagent.Facexcepie veniturile din activiti desfurate n baza contractelor/conveniilor civile

ncheiate potrivit Codului civil obinute de contribuabilii care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere i sunt nregistraifiscalpotrivitlegislaieinmaterie;". 5.La articolul 52, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul(4),cuurmtorulcuprins: "(4) Pltitorii de venituri prevzui la alin. (1) nu au obligaia calculrii, reinerii la surs i virrii impozitului reprezentnd plata anticipat din veniturileplitedacefectueazplictre: a) asocierile fr personalitate juridic, ct i persoanele juridice care conduccontabilitatenpartidsimplipentrucareplataimpozituluipevenit sefacedectrefiecareasociat,pentruvenitulsupropriu; b)persoanelefizice,plileefectuatedepltitoriidevenituridelaalin.(1) reprezentnd venituri realizate de persoanele fizice din cedarea folosinei bunurilordinpatrimoniulafacerii." 6.Laarticolul128alineatul(4),literad)seabrog. 7.Laarticolul128alineatul(8),literelea)c)seabrog. 8.La articolul 128 alineatul (12), litera f) se modific i va avea urmtorulcuprins: "f) prestarea de servicii n beneficiul persoanei impozabile, care implic evaluarea bunurilor mobile corporale sau lucrri asupra bunurilor mobile corporale efectuate n statul membru n care se termin expedierea ori transportul bunului, cu condiia ca bunurile, dup prelucrare, s fie reexpediate persoanei impozabile din Romnia de la care fuseser expediate sautransportateiniial;". 9.Laarticolul133alineatul(5),dupliteraf)seintroduceonouliter, literag),cuurmtorulcuprins: "g)loculdenchiriere,cuexcepianchirieriipetermenscurt,aunuimijloc detransportuneipersoaneneimpozabileesteloculncareclientulestestabilit, iaredomiciliulstabilsaureedinaobinuit.Prinnchiriereseneleginclusiv serviciiledeleasingdemijloacedetransport.Prinexcepie,loculdenchirierea unei ambarcaiuni de agrement unei persoane neimpozabile, cu excepia nchirierii pe termen scurt, este locul unde ambarcaiunea de agrement este pusa efectiv la dispoziia clientului, n cazul n care serviciul respectiv este prestatefectivdectreprestatordinloculncareestesituatsediulactivitii saleeconomicesausediulsaufix.Printermenscurtsenelegedeinereasau utilizareacontinuamijloculuidetransportpeoperioaddemaximum30de zile i, n cazul ambarcaiunilor maritime, pe o perioad de maximum 90 de zile." 10.Laarticolul133,alineatul(6)seabrog.

11.La articolul 134, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul(4^1),cuurmtorulcuprins: "(4^1) n cazul operaiunilor pentru care se aplic sistemul de TVA la ncasare prevzut la art. 134^2alin. (3), regimul de impozitare aplicabil este regimul n vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepia situaiilorncareseemiteofactursausencaseazunavans,naintededata la care intervine faptul generator. n aceste situaii se aplic regimul de impozitare n vigoare la data emiterii facturii sau la data ncasrii avansului, dupcaz." 12.La articolul 134, alineatele (5) i (6) se modific i vor avea urmtorulcuprins: "(5) n cazul schimbrii regimului de impozitare se va proceda la regularizarepentruaseaplicaregimuldeimpozitarenvigoareladatalivrrii debunurisauprestriideserviciipentrucazurileprevzutelaart.134^2alin. (2) lit. a), numai dac factura este emis pentru contravaloarea parial a livrriidebunurioriaprestriideservicii,ilaart.134^2alin.(2)lit.b),daca fostncasatunavanspentruvaloareaparialalivrriidebunurisauaprestrii deservicii,maipuinncazuloperaiunilorpentrucareseaplicsistemulTVA la ncasare pentru care se aplic regulile stabilite la art. 134^2alin. (7). Prevederileacestuialineatnuseaplicpentrumicilentreprinderiprevzutela art. 152, care se nregistreaz n scopuri de TVA conform art. 153, pentru facturileemisenaintedetrecerealaregimuldetaxare. (6) Prin excepie de la prevederile alin. (4) (5), n cazul modificrilor de cote se aplic prevederile art. 140 alin. (3) i (4), iar pentru operaiunile prevzute la art. 160 regimul aplicabil este cel de la data la care intervine exigibilitateataxeiconformart.134^2alin.(1)i(2)." 13.Laarticolul134^1,dupalineatul(10)seintroducdounoialineate, alineatele(11)i(12),cuurmtorulcuprins: "(11) Prin excepie de la prevederile alin. (8),livrarea continua de bunuri, altele dect cele prevzute la art. 132 alin. (1) lit. e) i f), pe o perioad care depete o lun calendaristic, care sunt expediate sau transportate ntrun altstatmembrudectcelncarencepeexpediereaoritransportulbunurilori caresuntlivratenregimdescutiredeTVAsaucaresunttransferatenregim de scutire de TVA ntrun alt stat membru de ctre o persoan impozabil n scopul desfurrii activitii sale economice, n conformitate cu condiiile stabilite la art. 143 alin (2), se consider ca fiind efectuat n momentul ncheierii fiecrei luni calendaristice, att timp ct livrarea de bunuri nu a ncetat. (12)Prestriledeserviciicarenuseregsesclaalin.(7)(10)seconsider efectuateladatafinalizriiprestriiserviciuluirespectiv."

14.Articolul134^2semodificivaaveaurmtorulcuprins: "Exigibilitateapentrulivrridebunuriiprestrideservicii Art.134^2.(1)Exigibilitateataxeiintervineladatalacarearelocfaptul generator. (2)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1),exigibilitateataxeiintervine: a) la data emiterii unei facturi, nainte de data la care intervine faptul generator; b) la data la care se ncaseaz avansul, pentru plile n avans efectuate nainte de data la care intervine faptul generator. Avansurile reprezint plata parial sau integral a contravalorii bunurilor i serviciilor, efectuat nainte dedatalivrriioriprestriiacestora; c)ladataextrageriinumerarului,pentrulivrriledebunurisauprestrilede servicii realizate prin maini automate de vnzare, de jocuri sau alte maini similare. (3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(1)ialin.(2)lit.a)seaplicsistemul TVA la ncasare, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data ncasrii contravaloriiintegralesauparialealivrriidebunurioriaprestriideservicii, astfel: a) n cazul persoanelor impozabile nregistrate n scopuri de TVA conform art. 153, care au sediul activitii economice n Romnia conform art. 125^1alin.(2)lit.a),acrorcifrdeafacerinanulcalendaristicprecedentnu depete plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabil care n anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la ncasare, dar a crei cifr de afaceri pentruanulrespectivesteinferioarplafonuluide2.250.000leiaplicsistemul TVAlancasarencepndcuprimaziaceleideadouaperioadefiscaledinanul urmtor celui n care nu a depit plafonul, cu excepia situaiei n care persoana impozabil este nregistrat din oficiu n Registrul persoanelor impozabilecareaplicsistemulTVAlancasareprevzutlaart.156^3alin.(13) icareaplicsistemuldeladatanscrisndeciziadenregistrarenregistru. Cifradeafaceripentrucalcululplafonuluide2.250.000leiesteconstituitdin valoarea total a livrrilor de bunuri i a prestrilor de servicii taxabile i/sau scutitecudreptdededucere,precumiaoperaiunilorrezultatedinactiviti economice pentru care locul livrrii/prestrii se consider ca fiind n strintate,conformart.132i133,realizatencursulunuiancalendaristic; b) n cazul persoanelor impozabile, care au sediul activitii economice n Romniaconformart.125^1alin.(2)lit.a),caresenregistreaznscopuride TVA conform art. 153 n cursul anului calendaristic curent, ncepnd cu data nregistrriinscopurideTVA. (4)Dacncursulanuluicalendaristiccurentcifradeafaceriapersoanelor impozabileprevzutelaalin.(3)depeteplafonulde2.250.000lei,sistemul

TVA la ncasare se aplic pn la sfritul perioadei fiscale urmtoare celei n careplafonulafostdepit. (5) n cazul n care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVAlancasarenuauncasatcontravaloareaintegralsauparialalivrriide bunurioriaprestriideserviciintermende90dezilecalendaristicedeladata emiterii facturii, calculate conform dispoziiilor Codului de procedur civila, exigibilitateataxeiaferentecontravaloriinencasateintervinenceadea90a zicalendaristic,deladataemiteriifacturii.nsituaiancarefacturanuafost emis n termenul prevzut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii nencasate intervine n cea dea 90a zi calendaristic de la termenullimit prevzut de lege pentru emiterea facturii, calculat conform dispoziiilor Coduluideprocedurcivil. (6) Aplicarea prevederilor sistemului de TVA la ncasare este obligatorie pentru persoanele impozabile prevzute la alin. (3), dar nu se aplic de persoanele impozabile care fac parte dintrun grup fiscal unic conform prevederilorart.127alin.(8).SistemulTVAlancasareseaplicnumaipentru operaiuni pentru care locul livrrii, conform prevederilor art. 132, sau locul prestrii, conform prevederilor art. 133, se consider a fi n Romnia. PersoaneleimpozabilecareauobligaiaaplicriisistemuluiTVAlancasarenu aplicsistemulpentruurmtoareleoperaiunicareintrsubincidenaregulilor generaleprivindexigibilitateaTVA: a) n cazul livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii pentru care beneficiarulestepersoanaobligatlaplatataxeiconformart.150alin.(2)(6), art.152^3alin.(10)sauart.160; b) n cazul livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii care sunt scutite de TVA; c)ncazuloperaiunilorsupuseregimurilorspecialeprevzutelaart.152^1 152^3; d)ncazullivrrilor de bunuri/prestrilordeserviciiacror contravaloare este ncasat, parial sau total, cu numerar de ctre persoana impozabil eligibilpentruaplicareasistemuluiTVAlancasaredelabeneficiaripersoane juridice, persoane fizice nregistrate n scopuri de TVA, persoane fizice autorizate,liberprofesionitiiasocierifrpersonalitatejuridic; e) n cazul livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoan afiliat furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin.(1)pct.21. (7) n cazul facturilor emise de persoanele impozabile nainte de intrarea sauieirean/dinsistemuldeTVAlancasareseaplicurmtoarelereguli: a)ncazulfacturilorpentrucontravaloareatotalalivrriidebunurioria prestriideserviciiemisenaintededataintrriinsistemuldeTVAlancasare,

indiferentdacacesteasuntsaununcasate,pentrucarefaptulgeneratorde tax intervine dup intrarea n sistemul TVA la ncasare, nu se aplic prevederile alin. (3) i (5). n cazul facturilor pentru contravaloarea parial a livrrii de bunuri sau a prestrii de servicii emise nainte de data intrrii n sistemul de TVA la ncasare, care au fost ori nu ncasate, pentru care faptul generatordetaxintervinedupdataintrriipersoaneiimpozabilensistem, sevoraplicaprevederilealin.(3)i(5)pentrudiferenelecarevorfifacturate dupdataintrriinsistemuldeTVAlancasarealpersoaneiimpozabile; b)ncazulfacturilorpentrucontravaloareatotalalivrriidebunurisaua prestriideserviciiemisenaintededataieiriidinsistemuldeTVAlancasare, indiferent dac acestea sunt ori nu ncasate, pentru care faptul generator de taxintervinedupieireadinsistemulTVAlancasare,secontinuaplicarea sistemului, respectiv exigibilitatea taxei intervine conform alin. (3) i (5). n cazul facturilor pentru contravaloarea parial a livrrii de bunuri sau a prestriideserviciiemisenaintededataieiriidinsistemuldeTVAlancasare, pentru care faptul generator de tax intervine dup data ieirii persoanei impozabiledinsistemulTVAlancasare,sevoraplicaprevederilealin.(3)i(5) numai pentru taxa aferent contravalorii pariale a livrrilor/prestrilor facturatenaintedeieireadinsistemapersoaneiimpozabile. (8)Pentrudeterminareataxeiaferentencasriicontravaloriiintegralesau pariale a livrrii de bunuri ori a prestrii de servicii, care devine exigibil potrivit prevederilor alin. (3), fiecare ncasare total sau parial se consider cincludeitaxaaferentaplicnduseurmtorulmecanismdecalculpentru determinareasumeitaxei,respectiv24x100/124,ncazulcoteistandard,i9x 100/109ori5x100/105, ncazulcotelorreduse.Aceleai prevederi seaplic corespunztoripentrusituaiileprevzutelaalin.(5). (9)ncazulevenimentelormenionatelaart.138,taxaesteexigibilladata la care intervine oricare dintre evenimente, iar regimul de impozitare, cotele aplicabileicursuldeschimbvalutarsuntaceleaicaialeoperaiuniidebaz careageneratacesteevenimente. (10) n situaia livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii pentru se aplic sistemul TVA la ncasare, n cazul evenimentelor menionate la art. 138, regimul de impozitare, cotele aplicabile i cursul de schimb valutar sunt aceleai ca i ale operaiunii de baz care a generat aceste evenimente, dar pentrustabilireaexigibilitiitaxeiseaplicurmtoareleprevederi: a)pentrusituaiaprevzutlaart.138lit.a): 1.ncazulncareoperaiuneaesteanulattotalnaintedelivrare/prestare, exigibilitateataxeiintervineladataanulriioperaiunii,pentrucontravaloarea pentrucareaintervenitexigibilitateataxei.Pentrucontravaloareapentrucare

nu a intervenit exigibilitatea taxei se opereaz anularea taxei neexigibile aferente; 2. n cazul n care operaiunea este anulat parial nainte de livrare/prestare,seopereazreducereataxeineexigibileaferentecontravalorii pentrucarenuaintervenitexigibilitateataxei,iarnsituaiancarecuantumul taxei aferente anulrii depete taxa neexigibil, pentru diferen exigibilitateataxeiintervineladataanulriioperaiunii; b) pentru situaia prevzut la art. 138 lit. b) se aplic corespunztor prevederilelit.a); c) pentru situaia prevzut la art. 138 lit. c) se aplic corespunztor prevederilelit.a)pct.2; d) pentru situaia prevzut la art. 138 lit. d) se opereaz anularea taxei neexigibileaferente; e) pentru situaia prevzut la art. 138 lit. e) se aplic corespunztor prevederilelit.a). (11) n situaia livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii pentru se aplic sistemul TVA la ncasare, dac evenimentele menionate la art. 138 intervin dup cea dea 90a zi de la data emiterii facturii sau, dup caz, de la data termenuluilimit pentru emiterea acesteia, taxa este exigibil la data la care intervineevenimentul." 15.Articolul134^3semodificivaaveaurmtorulcuprins: "Exigibilitateapentrulivrriintracomunitaredebunuri,scutitedetax Art.134^3.(1)Prinexcepiede laprevederileart.134^2, ncazul unei livrri intracomunitare de bunuri, scutite de tax conform art. 143 alin. (2), exigibilitateataxeiintervineladataemiteriifacturiiprevzutelaart.155alin. (14)sau,dupcaz,laemitereaautofacturiiprevzutelaart.155alin.(8)orin cea dea 15a zi a lunii urmtoare celei n care a intervenit faptul generator, dacnuafostemisniciofactur/autofacturpnladatarespectiv. (2) Prevederile art. 134^2alin. (2) lit. b) nu se aplic n ceea ce privete livrrileitransferuriledebunuriprevzutelaalin.(1)." 16.Articolul135semodificivaaveaurmtorulcuprins: "Faptul generator i exigibilitatea pentru achiziii intracomunitare de bunuri Art. 135. (1) n cazul unei achiziii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrri debunurisimilare,nstatulmembruncaresefaceachiziia. (2) n cazul unei achiziii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevzute n legislaia altui stat membru la articolulechivalentart.155alin.(14)sau,dupcaz,ladataemiteriiautofacturii prevzutelaart.155alin.(8)orinceadea15azialuniiurmtoarecelein

care a intervenit faptul generator, dac nu a fost emis nicio factur/autofacturpnladatarespectiv." 17.La articolul 139^1, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) Dac elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operaiuni, alta dect importul de bunuri, se exprim n valut, cursul de schimb care se aplic este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei sau ultimul curs de schimb publicat de Banca Central European ori cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaz decontrile, valabil la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operaiunea n cauz, iar, n cazul operaiunilor suspuse sistemului TVA la ncasare prevzut la art. 134^2alin. (3) (8), la data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei pentru operaiunea n cauz dac nu ar fi fost supus sistemului TVA la ncasare. n situaia n care se utilizeaz cursul de schimb publicat de Banca Central European, conversia ntre monede, altele dect moneda euro, se realizeaz prin intermediul cursului de schimb al monedei europentrufiecaredintremonede.ncontractelencheiatentrepritrebuie menionat dac pentru decontri va fi utilizat cursul de schimb al unei bnci comerciale, n caz contrar aplicnduse cursul de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei sau cursul de schimb publicat de Banca Central European." 18.La articolul 140, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul(3^1),cuurmtorulcuprins: "(3^1) n cazul operaiunilor supuse sistemului TVA la ncasare, cota aplicabil este cea n vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepia situaiilor n care este emis o factur sau este ncasat un avans, naintededatalivrrii/prestrii,pentrucareseapliccotanvigoareladatala careafostemisfacturaoriladatalacareafostncasatavansul." 19.La articolul 140, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(4)ncazulschimbriicoteisevaprocedalaregularizarepentruaseaplica cotanvigoareladatalivrriidebunurisauprestriideservicii,pentrucazurile prevzutelaart.134^2alin.(2),precuminsituaiaprevzutlaalin.(3^1)." 20.La articolul 145, dup alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele(1^1)i(1^2),cuurmtorulcuprins: "(1^1) Dreptul de deducere a TVA aferente achiziiilor efectuate de o persoan impozabil de la o persoan impozabil care aplic sistemul TVA la ncasare conform prevederilor art. 134^2alin. (3) (8) este amnat pn n momentul n care taxa aferent bunurilor i serviciilor care iau fost livrate/prestateafostpltitfurnizorului/prestatoruluisu.

(1^2) Dreptul de deducere a TVA aferente achiziiilor efectuate de o persoanimpozabilcareaplicsistemulTVAlancasareconformprevederilor art. 134^2alin. (3) (8) este amnat pn n momentul n care taxa aferent bunurilor i serviciilor care iau fost livrate/prestate a fost pltit furnizorului/prestatoruluisau,chiardacopartedinoperaiunilerealizatede persoana impozabil sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la ncasare conform art. 134^2alin. (6). Aceste prevederi nu se aplic pentru achiziiile intracomunitare de bunuri, pentru importuri, pentru achiziiile de bunuri/servicii pentru care se aplic taxare invers potrivit prevederilor art. 150alin.(2)(6),art.152^3alin.(10)sauart.160." 21.Laarticolul146alineatul(1),literelea)if)semodificivoravea urmtorulcuprins: "a)pentrutaxadatoratsauachitat,aferentbunurilorcareiaufostori urmeazsifielivrateoriserviciilorcareiaufostoriurmeazsifieprestate nbeneficiulsudectreopersoanimpozabil,sdeinofacturemisn conformitate cu prevederile art. 155, precum i dovada plii n cazul achiziiilor efectuate de ctre persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la ncasare, respectiv de ctre persoanele impozabile care achiziioneaz bunuri/servicii de la persoane impozabile care au aplicat sistemulTVAlancasare; ............................................................................................. f) pentru taxa aferent unei operaiuni asimilate cu o achiziie intracomunitar de bunuri, prevzut la art. 130^1alin. (2) lit. a), s dein documentul prevzut la art. 155 alin. (8), emis n statul membru din care bunurile au fost transportate ori expediate, sau documentul prevzut la art. 155^1alin.(1)." 22.La articolul 147, dup alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul(17),cuurmtorulcuprins: "(17) Prevederile prezentului articol se aplic i de persoanele impozabile careaplicsistemulTVAlancasare.Pentrudeterminareaproratasumelede la numitor i de la numrtor se determin n funcie de data la care ar fi intervenitexigibilitateataxeiconformregulilorgenerale." 23.La articolul 148 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmtorulcuprins: "(2)Nuseajusteazdeducereainiialataxeincazul: a)bunurilordistrusesaupierdutecaurmareaunorcalamitinaturaleori a unor cauze de for major, n condiiile n care aceste situaii sunt demonstratesauconfirmatenmodcorespunztor,precumibunurilorfurate doveditelegalprinhotrrejudectoreascdefinitiv;

10

b) bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate,precumiactivelorcorporalefixecasate,alteledectbunurilede capital,ncondiiistabiliteprinnorme; c) perisabilitilor, n limitele prevzute prin lege, precum i a pierderilor tehnologice sau, dup caz, al altor consumuri proprii, n condiii stabilite prin norme; d)situaiilorprevzutelaart.128alin.(8)." 24.La articolul 149 alineatul (4), litera d) se modific i va avea urmtorulcuprins: "d) n situaia n care bunul de capital i nceteaz existena, cu urmtoareleexcepii: 1. bunul de capital a fcut obiectul unei livrri sau unei livrri ctre sine pentrucaretaxaestedeductibil; 2. bunul de capital este pierdut sau distrus ca urmare a unor calamiti naturale ori a unor cauze de for major, n condiiile n care aceste situaii suntdemonstratesauconfirmatenmodcorespunztor; 3.bunuldecapitalestefurat,ncondiiilencarefurtulestedoveditlegal prinhotrrejudectoreascdefinitiv; 4.situaiileprevzutelaart.128alin.(8);". 25.Laarticolul151^2,parteaintroductivaalineatului(1)semodifici vaaveaurmtorulcuprins: "(1)Beneficiarulesteinutrspunztorindividualinsolidarpentruplata taxei, n situaia n care persoana obligat la plata taxei este furnizorul sau prestatorul,conformart.150alin.(1),dacfacturaprevzutlaart.155alin. (19):". 26.Laarticolul151^2,parteaintroductivaalineatului(3)semodifici vaaveaurmtorulcuprins: "(3)Furnizorulsauprestatorulesteinutrspunztorindividualinsolidar pentru plata taxei, n situaia n care persoana obligat la plata taxei este beneficiarul,conformart.150alin.(2)(4)i(6),dacfacturaprevzutlaart. 155alin.(19)sauautofacturaprevzutlaart.1551alin.(1):". 27.Laarticolul151^2,parteaintroductivaalineatului(4)semodifici vaaveaurmtorulcuprins: "(4) Furnizorul este inut rspunztor individual i n solidar pentru plata taxei, n situaia n care persoana obligat la plata taxei pentru o achiziie intracomunitar de bunuri este beneficiarul, conform art. 151, dac factura prevzutlaart.155alin.(19)sauautofacturaprevzutlaart.1551alin.(1):". 28.La articolul 152, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:

11

"(3) Persoana impozabil care ndeplinete condiiile prevzute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricnd pentru aplicarearegimuluinormaldetax.ncazulpersoanelorimpozabilecarearfi obligate pentru aplicarea sistemului TVA la ncasare, n cifra de afaceri prevzutlaalin.(1)secuprindoperaiunileprevzutelaalin.(2)nfunciede data la care ar interveni exigibilitatea taxei fr aplicarea sistemului TVA la ncasare." 29.Articolul155semodificivaaveaurmtorulcuprins: "Facturarea Art. 155. (1) n nelesul prezentului titlu sunt considerate facturi documentele sau mesajele pe suport hrtie ori n format electronic, dac acesteandeplinesccondiiilestabilitenprezentularticol. (2) Orice document sau mesaj care modific i care se refer n mod specific i fr ambiguiti la factura iniial are acelai regim juridic ca i o factur. (3) n nelesul prezentului titlu, prin factur electronic se nelege o factur care conine informaiile solicitate n prezentul articol i care a fost emisiprimitnformatelectronic. (4) Fr s contravin prevederilor alin. (30) (34) se aplic urmtoarele regulidefacturare: a)pentrulivrriledebunuriiprestriledeserviciipentrucarelocullivrrii, respectivprestriiseconsiderafinRomnia,conformprevederilorart.132 i133,facturareafaceobiectulprevederilorprezentuluiarticol.Pentrulivrrile debunuriiprestriledeserviciipentrucarelocullivrrii,respectivprestriinu seconsiderafinRomnia,conformprevederilorart.132i133,facturarea faceobiectulnormeloraplicabilenstatelemembrencareareloclivrareade bunuri/prestareadeservicii; b)prinexcepiedelaprevederilelit.a): 1.pentrulivrriledebunuriiprestriledeserviciiefectuatedeopersoan impozabil stabilit n Romnia n sensul art. 125^1alin. (2), facturarea face obiectul prevederilor prezentului articol dac furnizorul/prestatorul nu este stabilit n statul membru n care are loc livrarea bunurilor ori prestarea serviciilor, conform prevederilor art. 132 i 133, i persoana obligat la plata TVAestepersoanacreiaiselivreazbunurilesauisepresteazserviciile; 2.pentrulivrriledebunuriiprestriledeserviciipentrucarelocullivrrii, respectiv prestrii se consider a fi n Romnia, conform art. 132 i 133, efectuate de un furnizor/prestator care nu este stabilit n Romnia, dar este stabilit n Comunitate, conform prevederilor art. 125^1alin. (2), iar persoana obligat la plata taxei conform art. 150 este beneficiarul ctre care sau

12

efectuat respectivele livrri/prestri, facturarea face obiectul normelor aplicabilenstatulmembruncareestestabilitfurnizorul/prestatorul. nsituaiancarebeneficiarulestepersoanacareemitefacturannumele incontulfurnizorului/prestatoruluiconformprevederiloralin.(17),seaplic prevederilelit.a); c) prin excepie de la prevederile lit. a), pentru livrrile de bunuri i prestriledeserviciiefectuatedeopersoanimpozabilstabilitnRomnian sensul art. 125^1alin. (2), facturarea face obiectul prevederilor prezentului articoldaclivrareabunurilorsauprestareaserviciilornuarelocnComunitate nconformitatecuprevederileart.132i133. (5)Persoanaimpozabiltrebuiesemitofacturctrefiecarebeneficiar, nurmtoarelesituaii: a)pentrulivrriledebunurisauprestriledeserviciiefectuate; b)pentrufiecarevnzareladistanpecareaefectuato,ncondiiileart. 132alin.(2)i(3); c)pentrulivrrileintracomunitaredebunuriefectuatencondiiileart.143 alin.(2)lit.a)c); d) pentru orice avans ncasat n legtur cu una dintre operaiunile menionatelalit.a)ib). (6) Prin excepie de la alin. (5) lit. a) i d), persoana impozabil nu are obligaiaemiteriidefacturipentruoperaiunilescutitefrdreptdededucere ataxeiconformart.141alin.(1)i(2). (7) Persoana nregistrat conform art. 153 trebuie s autofactureze, n termenulprevzutlaalin.(15),fiecarelivraredebunurisauprestaredeservicii ctresine. (8) Persoana impozabil trebuie s emit o autofactur, n termenul prevzut la alin. (14), pentru fiecare transfer efectuat n alt stat membru, n condiiileprevzutelaart.128alin.(10),ipentrufiecareoperaiuneasimilat unei achiziii intracomunitare de bunuri efectuate n Romnia n condiiile prevzutelaart.1301alin.(2)lit.a). (9)Prinexcepiedelaprevederilealin.(5)lit.a),persoanaimpozabileste scutitdeobligaiaemiteriifacturiipentruurmtoareleoperaiuni,cuexcepia cazuluincarebeneficiarulsolicitfactura: a)livrriledebunuriprinmagazineledecomercuamnuntuliprestrile de servicii ctre populaie, pentru care este obligatorie emiterea de bonuri fiscale, conform Ordonanei de urgen a Guvernuluinr. 28/1999privind obligaia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare; b)livrriledebunuriiprestriledeservicii,alteledectcelemenionatela lit. a), furnizate ctre beneficiari persoane neimpozabile, altele dect

13

persoanele juridice neimpozabile, pentru care este obligatorie emiterea de documente legal aprobate, fr nominalizarea cumprtorului, cum ar fi: transportul persoanelor pe baza biletelor de cltorie sau abonamentelor, accesul pe baz de bilet la: spectacole, muzee, cinematografe, evenimente sportive,trguri,expoziii; c)livrriledebunuriiprestriledeservicii,alteledectcelemenionatela lit. a) i b), furnizate ctre beneficiari, persoane neimpozabile, altele dect persoanele juridice neimpozabile, care prin natura lor nu permit furnizorului/prestatorului identificarea beneficiarului, cum sunt: livrrile de bunuriefectuateprinautomatelecomerciale,serviciiledeparcriautoacror contravaloaresencaseazprinautomate,serviciiderencrcareelectronica cartelelortelefoniceprepltite.Prinnormesevorstabilidocumentelepecare furnizorii/prestatoriitrebuieslentocmeascnvedereadeterminriicorecte abazeideimpozitareiataxeicolectatepentruastfeldeoperaiuni. (10)Persoanaimpozabilcarenuareobligaiadeaemitefacturiconform prezentuluiarticolpoateoptapentruemitereafacturii. (11) Persoana impozabil care are obligaia de a emite facturi conform prezentului articol, precum i persoana impozabil care opteaz pentru emiterea facturii potrivit alin. (10) pot emite facturi simplificate n oricare dintreurmtoarelesituaii: a) atunci cnd valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea n euro a valorii facturii estecursulprevzutlaart.139^1; b)ncazuldocumentelorsaumesajelortratatedreptfacturconformalin. (2). (12) n urma consultrii Comitetului TVA instituit n temeiul prevederilor art.398dinDirectiva112,prinordinalministruluifinanelorpubliceseaprob ca persoana impozabil care are obligaia de a emite facturi conform prezentului articol, precum i persoana impozabil care opteaz pentru emiterea facturii potrivit alin. (10) s nscrie n facturi doar informaiile prevzutelaalin.(20),nurmtoarelecazuri,conformproceduriistabiliteprin norme: a)valoareafacturii,inclusivTVA,estemaimarede100euro,darmaimic de 400 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea n euro a valorii facturiiestecursulprevzutlaart.139^1;sau b) n cazul n care practica administrativ ori comercial din sectorul de activitate implicat sau condiiile tehnice de emitere a facturilor face/fac ca respectarea tuturor obligaiilor menionate la alin. (19) sau la alin. (22) s fie extremdedificil.

14

(13) Prevederile alin. (11) i (12) nu se aplic n cazul operaiunilor prevzutelaalin.(5)lit.b)ic)sauatuncicndpersoanaimpozabil,careeste stabilit n Romnia, efectueaz livrarea de bunuri ori prestarea de servicii pentrucaretaxaestedatoratnaltstatmembru,ncareaceastpersoannu estestabilit,iarpersoanaobligatlaplataTVAestepersoanacreiaiaufost livratebunurilesauiaufostprestateserviciilenacestaltstatmembru. (14) Pentru livrrile intracomunitare de bunuri efectuate n condiiile art. 143alin.(2),persoanaimpozabilareobligaiadeaemiteofacturceltrziu pn n cea dea 15a zi a lunii urmtoare celei n care ia natere faptul generatoraltaxei. (15) Pentru alte operaiuni dect cele prevzute la alin. (14), persoana impozabilareobligaiadeaemiteofacturceltrziupnnceadea15azi aluniiurmtoareceleincareianaterefaptulgeneratoraltaxei,cuexcepia cazului n care factura a fost deja emis. De asemenea, persoana impozabil trebuie s emit o factur pentru suma avansurilor ncasate n legtur cu o livraredebunuri/prestaredeserviciiceltrziupnnceadea15azialunii urmtoareceleincareancasatavansurile,cuexcepiacazuluincarefactura afostdejaemis. (16) Persoana impozabil poate ntocmi o factur centralizatoare pentru maimultelivrriseparatedebunuri,prestriseparatedeservicii,ctreacelai client,nurmtoarelecondiii: a)ssereferelaoperaiunipentrucarealuatnaterefaptulgeneratorde taxsaupentrucareaufostncasateavansurintroperioadcenudepete oluncalendaristic; b) toate documentele emise la data livrrii de bunuri, prestrii de servicii sauncasriideavansurisfieobligatoriuanexatelafacturacentralizatoare. (17) Pot fi emise facturi de ctre beneficiar n numele i n contul furnizorului/prestatoruluincondiiilestabiliteprinnorme. (18) Pot fi emise facturi de ctre un ter n numele i n contul furnizorului/prestatoruluincondiiilestabiliteprinnorme,cuexcepiasituaiei ncareparteaterestestabilitntroarcucarenuexistaniciuninstrument juridicreferitorlaasistenareciproc. (19)Facturacuprindenmodobligatoriuurmtoareleinformaii: a)numruldeordine,nbazauneiasauamaimultorserii,careidentific facturanmodunic; b)dataemiteriifacturii; c)datalacareaufostlivratebunurile/prestateserviciilesaudatancasrii unui avans, n msura n care aceast dat este anterioar datei emiterii facturii;

15

d) denumirea/numele, adresa i codul de nregistrare n scopuri de TVA sau, dup caz, codul de identificare fiscal ale persoanei impozabile care a livratbunurilesauaprestatserviciile; e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit n Romnia i care ia desemnat un reprezentant fiscal, precum i denumirea/numele,adresaicoduldenregistrarenscopurideTVA,conform art.153,alereprezentantuluifiscal; f) denumirea/numele i adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum i codul de nregistrare n scopuri de TVA sau codul de identificare fiscalalbeneficiarului,dacacestaesteopersoanimpozabiloriopersoan juridicneimpozabil; g)denumirea/numelebeneficiaruluicarenuestestabilitnRomniaicare ia desemnat un reprezentantfiscal, precumi denumirea/numele,adresai coduldenregistrareprevzutlaart.153alereprezentantuluifiscal; h)denumireaicantitateabunurilorlivrate,denumireaserviciilorprestate, precum i particularitile prevzute la art. 125^1alin. (3) n definirea bunurilor,ncazullivrriiintracomunitaredemijloacedetransportnoi; i) baza de impozitare a bunurilor i serviciilor ori, dup caz, avansurile facturate,pentrufiecarecot,scutiresauoperaiunenetaxabil,preulunitar, exclusivtaxa,precumirabaturile,remizele,risturneleialtereduceridepre, ncazulncareacesteanusuntinclusenpreulunitar; j) indicarea cotei de tax aplicate i a sumei taxei colectate, exprimate n lei,nfunciedecoteletaxei; k) n cazul n care factura este emis de beneficiar n numele i n contul furnizorului,meniuneaautofactur; l)ncazulncareesteaplicabiloscutiredetax,trimiterealadispoziiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice alt meniune din caresrezulteclivrareadebunurioriprestareadeserviciifaceobiectulunei scutiri; m)ncazulncareclientulestepersoanobligatlaplataTVA,meniunea taxareinvers; n) n cazul n care se aplic regimul special pentru ageniile de turism, meniunearegimulmarjeiageniideturism; o) dac se aplic unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second hand, opere de art, obiecte de colecie i antichiti, una dintre meniunile regimul marjei bunurisecondhand,regimul marjei operedeartsau regimulmarjeiobiectedecolecieiantichiti,dupcaz; p)ncazulncareexigibilitateaTVAintervineladatancasriicontravalorii integrale sau pariale a livrrii de bunuri ori a prestrii de servicii, meniunea TVAlancasare;

16

r) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cnd se emitmaimultefacturioridocumentepentruaceeaioperaiune. (20)Facturileemisensistemsimplificatncondiiileprevzutelaalin.(11) i(12)trebuiesconincelpuinurmtoareleinformaii: a)dataemiterii; b) identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile; c)identificareatipuluidebunurisauserviciifurnizate; d) suma taxei colectate sau informaiile necesare pentru calcularea acesteia; e) n cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factur n conformitate cu prevederile alin. (2), o referire specific i clar la factura iniialiladetaliilespecificecaresemodific. (21) n situaia prevzut la alin. (4) lit. b) pct. 1, furnizorul/prestatorul stabilit n Romnia poate s omit din factura informaiile prevzute la alin. (19) lit. i) i j) i s indice, n schimb, valoarea impozabil a bunurilor livrate/serviciilorprestate,referinduselacantitateasauvolumulacestoraila naturalor.ncazulaplicriiprevederiloralin.(4)lit.b)pct.2,facturaemisde furnizorul/prestatorul care nu este stabilit n Romnia poate s nu conin informaiileprevzutelaechivalentuldinDirectiva112alalin.(19)lit.i)ij). (22)Sumeleindicatepefactursepotexprimanoricemonedcucondiia ca valoarea TVA colectat s fie exprimat n lei. n situaia n care valoarea taxeicolectateesteexprimatntroaltmoned,aceastavaficonvertitnlei utilizndcursuldeschimbprevzutlaart.139^1. (23) Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptrii de ctre destinatar. (24) Autenticitatea originii, integritatea coninutului i lizibilitatea unei facturi, indiferent c este pe suport hrtie sau n format electronic, trebuie garantate de la momentul emiterii pn la sfritul perioadei de stocare a facturii. Fiecare persoan impozabil stabilete modul de garantare a autenticitii originii, a integritii coninutului i a lizibilitii facturii. Acest lucrupoatefirealizatprincontroaledegestiunecarestabilescopistfiabilde audit ntre o factur i o livrare de bunuri sau prestare de servicii. Autenticitatea originii nseamn asigurarea identitii furnizorului sau a emitentului facturii. Integritatea coninutului nseamn ca nu a fost modificatconinutulimpusnconformitatecuprezentularticol. (25) n afar de controalele de gestiune menionate la alin. (24), alte exemple de tehnologii care asigur autenticitatea originii i integritii coninutuluifacturiielectronicesunt:

17

a) o semntur electronic avansat n sensul art. 2 alin. (2) din Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnturile electronice, bazat pe un certificatcalificaticreatdeundispozitivsecurizatdecreareasemnturiin sensulart.2alin.(6)i(10)dinDirectiva1999/93/CE; b) un schimb electronic de date (electronic data interchange EDI), astfel cumafostdefinitlaart.2dinanexaIlaRecomandrileComisiei1994/820/CE din 19 octombrie 1994 privind aspectele juridice ale schimbului electronic de date, n cazul n care acordul privind schimbul prevede utilizarea unor proceduriprincaresegaranteazautenticitateaoriginiiiintegritateadatelor. (26) n cazul facturilor emise prin mijloace electronice de furnizori/prestatoricaresuntstabiliinricucarenuexistniciuninstrument juridic privind asistena reciproc avnd o sfer de aplicare similar celei prevzute de Directiva 2010/24/UE a Consiliului Uniunii Europene din 16 martie2010privindasistenareciprocnmateriederecuperareacreanelor legate de impozite, taxe i alte msuri i de Regulamentul (UE) 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativ i combatereafraudeindomeniultaxeipevaloareaadugat,pentrulivrride bunuri sau prestri de servicii care au locul n Romnia, asigurarea autenticitiioriginiiiintegritiiconinutuluifacturiitrebuierealizatexclusiv prinunadintehnologiileprevzutelaalin.(25). (27) n situaia n care pachete care conin mai multe facturi emise prin mijloaceelectronicesunttransmisesaupuseladispoziiaaceluiaidestinatar, informaiilecaresuntcomunefacturilorindividualepotfimenionateosingur dat,cucondiiacaacesteasfieaccesibilepentrufiecarefactur. (28) Semnarea i tampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pecaretrebuiesleconinfactura. (29) Stocarea prin mijloace electronice a facturilor reprezint stocarea datelorprinechipamenteelectronicedeprocesare,inclusivcompresiadigital, idestocareiutilizndmijloaceprincablu,underadio,sistemeopticesaualte mijloaceelectromagnetice. (30)Persoanaimpozabiltrebuiesasigurestocareacopiilorfacturilorpe care lea emis sau care au fost emise de client ori de un ter n numele i n contulsau,precumiatuturorfacturilorprimite. (31) Persoana impozabil poate decide locul de stocare a facturilor, cu condiia ca acestea sau informaiile stocate conform alin. (30) s fie puse la dispoziia autoritilor competente fr nicio ntrziere ori de cte ori se solicit acest lucru. Cu toate acestea, locul de stocare a facturilor ales de persoanaimpozabilnupoatefisituatpeteritoriuluneiricucarenuexist niciun instrument juridic referitor la asistena reciproc avnd o sfer de

18

aplicare similar celei prevzute de Directiva 2010/24/UE i de Regulamentul (UE)904/2010sauladreptulmenionatlaalin.(35)deaaccesaprinmijloace electronice,deadescrcaideautilizafacturilerespective. (32)Prinexcepiedelaprevederilealin.(31),persoanaimpozabilcareare sediul activitii economice n Romnia are obligaia de a stoca pe teritoriul Romnieifacturileemiseiprimite,precumifacturileemisedeclientsaude un ter n numele i n contul sau, altele dect cele electronice pentru care persoana impozabil garanteaz accesul online organelor fiscale competente ipentrucarepersoanaimpozabilpoateaplicprevederilealin.(31).Aceeai obligaieirevinei persoanei impozabilestabilitenRomniaprintrunsediu fixcelpuinpeperioadaexisteneipeteritoriulRomnieiasediuluifix. (33)nsituaiancarelocul destocareprevzutlaalin.(31)nuseaflpe teritoriul Romniei persoanele impozabile stabilite n Romnia n sensul art. 125^1alin. (2) trebuie s comunice organelor fiscale competente locul de stocareafacturilorsauainformaiilorstocateconformalin.(30). (34) Facturile pot fi stocate pe suport hrtie sau n format electronic, indiferent de forma original n care au fost trimise sau puse la dispoziie. n cazul facturilor stocate prin mijloace electronice, persoanele impozabile vor stocaprinmijloaceelectroniceidatelecegaranteazautenticitateaoriginiii integritateaconinutuluifacturilor,nconformitatecualin.(24)i(25). (35) n scopuri de control, organele fiscale competente pot solicita traducereanlimbaromn,nanumitesituaiisaupentruanumitepersoane impozabile,afacturiloremisepentrulivrriledebunuriiprestriledeservicii pentru care locul livrrii, respectiv prestrii se consider a fi n Romnia, conform prevederilor art. 132 i 133, precum i a facturilor primite de persoaneimpozabilestabilitenRomniansensulart.125^1alin.(2). (36) n scopuri de control, n cazul stocrii prin mijloace electronice a facturilor emise sau primite n alt stat, garantnd accesul online la date, persoana impozabil stabilit n Romnia n sensul art. 125^1alin. (2) are obligaia de a permite organelor fiscale competente din Romnia accesarea, descrcarea i utilizarea respectivelor facturi. De asemenea, persoana impozabil nestabilit n Romnia care stocheaz prin mijloace electronice facturiemisesauprimitepentrulivrriledebunurii/sauprestriledeservicii impozabilenRomniaareobligaiadeapermiteorganelorfiscaledinRomnia accesarea,descrcareaiutilizarearespectivelorfacturi,indiferentdestatuln careseaflaloculdestocarepentrucareaoptat." 30.La articolul 155^1, alineatul (7) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(7)Documenteleprevzutelaalin.(4)i(5)nutrebuieemisensituaian carepersoanaimpozabilefectueazlivrridebunurinregimdeconsignaie

19

saulivreazbunuripentrustocuripuseladispoziieclientului,dinRomnian altstatmembrucarenuaplicmasuridesimplificare,situaiencaretrebuie sautofacturezetransferuldebunuri,conformart.155alin.(8)." 31.Laarticolul156^3seintroductreinoialineate,alineatele(11)(13), cuurmtorulcuprins: "(11) Persoana impozabil prevzut la art. 134^2alin. (3) lit. a), care trebuiesaplicesistemulTVAlancasarepotrivitprevederilorart.134^2alin. (3)(8),areobligaiasdepunlaorganelefiscalecompetente,pnladata de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care s rezulte c cifra de afaceri din anulcalendaristicprecedent,determinatpotrivitprevederilorart.1342^alin. (3), nu depete plafonul de 2.250.000 lei. Nu are obligaia s depun notificareaprevzutlaprimatezpersoanaimpozabilcareaaplicatsistemul TVAlancasarenanulcalendaristicprecedenticareesteobligatscontinue aplicareasistemuluiTVAlancasarecaurmareafaptuluiccifrasadeafaceri nu a depit n anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei. n situaiancarepersoanaimpozabilprevzutlaart.134^2alin.(3)lit.a),care trebuiesaplicesistemulTVAlancasare,nudepunenotificareaprevzutla primatez,aceastavafinregistratdinoficiudeorganelefiscalecompetente n Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare, prevzut la alin. (13), ncepnd cu data nscris n decizia de nregistrare n RegistrulpersoanelorimpozabilecareaplicsistemulTVA.nperioadacuprins ntredatalacarepersoanaimpozabilaveaobligaiaaplicriisistemuluiTVAla ncasareidatanregistrriidinoficiudectreorganelefiscalecompetenten RegistrulpersoanelorimpozabilecareaplicsistemulTVA,dreptuldededucere aTVAaferenteachiziiilorefectuatedepersoanaimpozabilesteamnatpn n momentul n care taxa aferent bunurilor i serviciilor care iau fost livrate/prestateafostpltitfurnizorului/prestatoruluisau,nconformitatecu prevederile art. 145 alin. (12), iar pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii efectuate de persoana impozabil n perioada respectiv se aplic regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevzute la art. 1342alin. (1) i (2). (12) Persoana impozabil care aplic sistemul TVA la ncasare i care depete n cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligaiasdepunlaorganelefiscalecompetente,pnladatade25inclusiv a lunii urmtoare perioadei fiscale n care a depit plafonul, o notificare din caresrezultecifradeafacerirealizat,determinatpotrivitprevederilorart. 134^2alin. (3), n vederea schimbrii sistemului aplicat potrivit prevederilor art. 134^2alin. (4). n situaia n care persoana impozabil care depete plafonul nu depune notificarea prevzut la prima tez, aceasta va fi radiat dinoficiudeorganelefiscalecompetentedinRegistrulpersoanelorimpozabile

20

care aplic sistemul TVA la ncasare, prevzut la alin. (13), ncepnd cu data nscris n decizia de radiere din Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare. Pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii efectuate de persoana impozabil n perioada cuprins ntre data la care persoanaimpozabilaveaobligaiadeanumaiaplicasistemulTVAlancasare i data radierii din oficiu de ctre organele fiscale competente din Registrul persoanelorimpozabilecareaplicsistemulTVAlancasare,seaplicregulile generale privind exigibilitatea taxei, prevzute la art. 134^2alin. (1) i (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achiziiilor efectuate de persoana impozabilnperioadarespectivaesteamnatpnnmomentulncaretaxa aferent bunurilor i serviciilor care iau fost livrate/prestate a fost pltit furnizorului/prestatorului sau, n conformitate cu prevederile art. 145 alin. (12). (13) Agenia Naional de Administrare Fiscal organizeaz Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare conform art. 134^2alin. (3) (8). Registrul este public i se afieaz pe siteul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. nscrierea i radierea n/din Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare se face de ctre organul fiscal competent, pe baza notificrilor depuse de persoanele impozabile potrivit alin. (11) i (12), pn la data de 1 a perioadei fiscale urmtoare celei n care a fost depus notificarea, sau din oficiu n condiiile prevzutelaalin.(11)i(12).Prinexcepie,persoaneleimpozabilenregistrate nscopurideTVAncursulanuluicalendaristic,prevzutelaart.134^2alin.(3) lit. b), sunt nregistrate din oficiu de ctre organele fiscale competente n Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare, de la datanregistrriiacestoranscopurideTVA." 32.La articolul 157, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(4)Prinexcepiedelaprevederilealin.(3),pnladatade31decembrie 2016inclusiv,nusefaceplataefectivlaorganelevamaledectrepersoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA conform art. 153, care au obinut certificatdeamnaredelaplat,ncondiiilestabiliteprinordinalministrului finanelor publice. De la data de 1 ianuarie 2017, prin excepie de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectiv la organele vamale de ctre persoaneleimpozabilenregistratenscopurideTVAconformart.153." 33.La articolul 206^10, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul(3^1),cuurmtorulcuprins: "(3^1)Antrepozitarulautorizatcareproduceialtebuturialcoolicedect berenupoatebeneficiadeaccizaspecificredusprevzutlaalin.(2)."

21

34.Laarticolul206^16alineatul(2),dupliterah)seintroduceonou liter,literai),cuurmtorulcuprins: "i)produselecucodurileNC38111110,38111190,38111900i381190 00." 35.La articolul 206^21, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul(3^1),cuurmtorulcuprins: "(3^1) Micii productori de vinuri linitite prevzui la alin. (3) lit. b) au obligaiadeasenregistralaautoritateacompetent,potrivitprevederilordin normelemetodologice." 36.La articolul 206^23, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul(1^1),cuurmtorulcuprins: "(1^1) Prin excepie de la prevederile alin. (1) lit. a), antrepozitarul autorizat pentru producia i mbutelierea produsului bere poate utiliza instalaiile de mbuteliere a acestui produs i pentru mbutelierea buturilor rcoritoareiaapeiplate,potrivitprevederilordinnormelemetodologice." 37.La articolul 221^3alineatul (2), dup litera w) se introduce o nou liter,literax),cuurmtorulcuprins: "x)producereadevinurilinitite,sublimitade1.000hldevinurilinititepe an,frnregistrarealaautoritateavamalteritorial." 38.La articolul 296^3litera f), punctele 4 i 5 se modific i vor avea urmtorulcuprins: "4. Casa Naional de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii i casele sectoriale de pensii, pentru persoanele prevzute la lit. d), precum i pentru persoanele preluate n plata indemnizaiilor pentru incapacitate temporar de munc ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale; 5.entitilecarepltescvenituridinpensii,alteledectCasaNaionalde PensiiPublice,pentrupersoaneleprevzutelalit.d);". 39.Articolul296^9semodificivaaveaurmtorulcuprins: "Bazadecalculalcontribuiilorsocialedatoratedepersoaneleprevzutela art. 296^3lit. d) i de cele care primesc indemnizaii pentru incapacitate temporar de munc ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale Art.296^9.(1)Pentrupersoanelecuvenituridinpensiicaredepesc740 lei, prevzute la art. 296^3lit. d), baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate datorate bugetului Fondului naional unic de asigurrisocialedesntateoreprezintnumaiparteadevenitcaredepete nivelulde740lei. (2) Pentru persoanele preluate n plat de ctre Casa Naional de Pensii Publice,princaseleteritorialedepensiiidectrecaselesectorialedepensii,

22

baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate datorate bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate o reprezint cuantumulindemnizaieipentruincapacitatetemporardemunccaurmarea unuiaccidentdemuncsauauneiboliprofesionale." 40.Laarticolul296^19,alineatul(1^9)semodificivaaveaurmtorul cuprins: "(1^9) Persoanele prevzute la art. 296^3lit. a) i b) care i desfoar activitateanRomniaiobinveniturisubformdesalariidelaangajatoridin state care nu intr sub incidena regulamentelor Uniunii Europene privind coordonareasistemelordesecuritatesocialsaudinstatecucareRomnianu are ncheiate acorduri ori convenii n domeniul securitii sociale i care datoreazcontribuiilesocialeobligatoriipentrusalariaiilordepundeclaraia prevzut la alin. (1), direct sau printrun reprezentant fiscal/mputernicit, i achit contribuiile sociale ale angajatorului i cele individuale, numai dac existunacordncheiatnacestsenscuangajatorul;aceleaiobligaiileaui persoanelefiziceromnecareobinvenituridinsalarii,caurmareaactivitii desfurate la misiunile diplomatice i posturile consulare acreditate n Romnia, n cazul n care misiunile i posturile respective nu opteaz pentru ndeplinireaobligaiilordeclarativeideplatacontribuiilorsociale." 41.La articolul 296^19, dup alineatul (1^9) se introduc trei noi alineate,alineatele(1^10)(1^12),cuurmtorulcuprins: "(1^10) Persoanele prevzute la art. 296^3lit. a) i b), care i desfoar activitatea n Romnia i obin venituri sub form de salarii de la angajatori nerezideni care nu au sediul social sau reprezentan n Romnia i care datoreaz contribuiile sociale obligatorii pentru salariaii lor, potrivit instrumentelorjuridiceinternaionalelacareRomniaesteparte,auobligaia sdepundeclaraiaprevzutlaalin.(1)isachitecontribuiilesocialeale angajatoruluiipeceleindividualenumaidacexistunacordncheiatnacest senscuangajatorul. (1^11) Angajatorii prevzui la alin. (11^0) au obligaia s transmit organuluifiscalcompetentinformaiicuprivirelaacordulncheiatcuangajaii. (1^12) Dac ntre angajatorii prevzui la alin. (1^10) i persoanele prevzute la art. 296^3lit. a) i b) nu au fost ncheiate acorduri, obligaia privind achitarea contribuiilor sociale datorate de angajatori, reinerea i virarea contribuiilor sociale individuale, precum i depunerea declaraiei prevzute la alin. (1) revine angajatorilor. Declaraia se poate depune direct sauprintrunreprezentantfiscal/mputernicit." 42.La articolul 296^21, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:

23

"(2) Persoanele care sunt asigurate n sistemul public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) c), pct. II, III i V din Legeanr. 263/2010privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare, persoanele asigurate n sisteme proprii de asigurri sociale neintegrate n sistemul public de pensii, precum i cele care au calitatea de pensionari nu datoreazcontribuiadeasigurrisocialepentruveniturileobinutecaurmare ancadrriinunasaumaimultedintresituaiileprevzutelaalin.(1)." 43.La articolul 296^22, alineatele (4) i (7) se modific i vor avea urmtorulcuprins: "(4)Pentrupersoaneleprevzutelaart.296^21alin.(1)lit.f)ih),bazade calculalcontribuiilorsocialeestevenitulbrutstabilitprincontractulncheiat ntre pri, diferena dintre venitul brut i cheltuiala deductibil prevzut la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivitlegiincazulexpertizelortehnicejudiciareiextrajudiciare. .................................................................................................. (7)Pentrupersoaneleprevzutelaart.52alin.(1)lit.a)c),bazalunarde calcul al contribuiei de asigurri sociale nu poate fi mai mare dect echivalentulade5orictigulsalarialmediubrutprevzutnlegeabugetului asigurrilorsocialedestat." 44.Laarticolul296^24,dupalineatul(5)seintroducdounoialineate, alineatele(5^1)i(5^2),cuurmtorulcuprins: "(5^1) Pltitorii de venit calculeaz, rein i vireaz contribuiile sociale numai pentru persoanele fizice care realizeaz venituri de natura celor prevzute la art. 296^21alin. (1) lit. f) i h), altele dect cele care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere i sunt nregistratefiscalpotrivitlegislaieinmaterie. (5^2) Prin excepie de la prevederile alin. (5^1), pltitorii de venit calculeaz, rein i vireaz contribuiile sociale pentru persoanele fizice care realizeazveniturinbazacontractelordeagent." 45.La articolul 296^24, alineatele (7) i (8) se modific i vor avea urmtorulcuprins: "(7) Pentru contribuabilii prevzui la art. 52 alin. (1) lit. a) c), obligaiile reprezentnd contribuia individual de asigurri sociale se calculeaz prin aplicarea cotei de contribuie asupra veniturilor prevzute la art. 296^22, se reinisevireazdectrepltitoruldevenit,acesteafiindobligaiifinale. (8)Pentrucontribuabiliicarerealizeazvenituridenaturacelorprevzute la art. 296^21alin. (1) lit. f) i h), obligaiile reprezentnd contribuia de asigurri sociale de sntate se calculeaz prin aplicarea cotei de contribuie asupra veniturilor prevzute la art. 296^22, se rein i se vireaz de ctre pltitorul de venit, iar ncadrarea n plafoanele prevzute la art. 296^22alin.

24

(5) i (6) se face de ctre organul fiscal, anual, dup depunerea declaraiilor informativedectrepltitoriidevenit." Art.II.(1)nanul2013,persoanaimpozabilcarearesediulactivitii economice n Romnia conform art. 125^1alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,acrei cifr de afaceri n perioada 1 octombrie 2011 30 septembrie 2012 inclusiv, determinatnfunciedeelementeleprevzutelaart.134^2alin.(3)lit.a)din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, nu depete plafonul de 2.250.000 lei aplic sistemul TVA la ncasare prevzut la art. 134^2alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,ncepndcudatade1ianuarie2013. (2)n scopul aplicrii prevederilor alin. (1), persoana impozabil care aplic sistemul TVA la ncasare ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013 are obligaia s depun la organele fiscale competente, pn la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care s rezulte ca cifra de afaceri realizat n perioada 1 octombrie 2011 30 septembrie 2012 inclusiv nu depeteplafonulde2.250.000lei.Dispoziiileart.134^2alin.(3)lit.b),alin. (4) (8), alin. (10) i (11), precum i ale art. 156^3alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, se aplic n mod corespunztor i de ctre aceste persoane impozabile. n situaia n care persoanaimpozabilnudepunenotificareaprevzutlaprimateza,aceastava fi nregistrat din oficiu de organele fiscale competente n Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare, prevzut la art. 156^3alin. (13) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, pn la data de 1 ianuarie 2013, urmnd a aplica sistemul TVA la ncasarencepndcudatade1ianuarie2013. (3)nscriereanRegistrulpersoanelorimpozabilecareaplicsistemulTVA la ncasare, prevzut la art. 156^3alin. (13) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, a persoanelor impozabile care aplic sistemulTVAlancasarencepndcudatade1ianuarie2013sefacedectre organele fiscale competente pn la data de 1 ianuarie 2013 pe baza notificrilorprevzutelaalin.(2). Art. III. Prevederile art. I se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013,cuurmtoareleexcepii: a)prevederilepct.13seaplicncepndcudatade1octombrie2012; b)prevederilepct.4,5,36,3845seaplicncepndcudataintrriin vigoareaprezenteiordonane.

25

Art. IV. Legeanr. 571/2003privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin prezenta ordonan, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dup aprobarea prin lege a prezentei ordonane, dnduse textelor o nou numerotare. PRIMMINISTRU VICTORVIORELPONTA Contrasemneaz: Viceprimministru,ministrulfinanelorpublice, FlorinGeorgescu Ministruleconomiei,comertuluiimediuluideafaceri, DanielChioiu Ministrulmuncii,familieiiprotecieisociale, MarianaCmpeanu Ministrulsntii, VasileCepoi Ministrulafaceriloreuropene, LeonardOrban Bucureti,23august2012. Nr.15.