Sunteți pe pagina 1din 14

1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in profesia contabila.

Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate
impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale, cum sunt:
- ştiinţă, competenta şi conştiinţa;
- independenta de spirit şi dezinteres material;
- moralitate, probitate şi demnitate.
Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi:
a) sa îşi dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar şi cunoştinţele de cultura generala, singurele capabile
sa-i întărească discernământul;
b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie
personala, înainte de a face propuneri;
c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa, chiar ascunsa, a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu
sinceritate, fără ocolişuri, exprimându-şi, daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor
formulate;
d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus
îngrădirii îndatoririlor sale;
e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea
ei, cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp.
Un semn distinctiv al profesiei contabile îl constituie asumarea responsabilităţii de a acţiona în interes public. Aşadar,
responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă exclusiv în a satisface nevoile unui client sau unui angajator
individual

2. Definiti conceptul de profesie contabila.


Profesia contabila este in mod current definita ca totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun cunostinte in
domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (le presteaza), precum si organismele lor profesionale.

3. Activitatile componente ale profesiei contabile.


In toate statele member UE, in pofida diferentelor istorice, economice, juridice si cultural, poate fi regasit un cumul de
activitati care sunt legate mai mult sau mai putin de procesul de elaborare si validare a informatiilor financiare,
contabile sau fiscal. Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea:

1. Tinerea contabilitatii
2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare
3. Audi statutar
4. Alte lucrari de audit financiar contabil
5. Mamagement financiar contabil
6. Servicii fiscal
7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
8. Evaluari de intreprinderi si titluri
9. Alte servicii contabile si paracontabile.
Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul public, contabilitatea,
auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidari, insolvabilitate, expertiza contabila,
consultant, consiliere si reprezentanta fiscala, consiliere in investitii etc.
Numai motive intemeiate de competent, integritate, independent si obiectivitate pot limita aria de practica
profesionala a profesionistilor contabili.
Activitatile component ale profesiei contabile se pot organiza si exercita prin compartimente proprii sau prin
externalizare.

4. Categorii de profesionisti contabili.


Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic:
- Profesionistii contabili independenti, cu statut de angajati;
- Profesionistii contabili  independenti sau liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor component ale profesiei
contabile.
Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili, acestia pot sa-si desfasoare
activitatea:
- individual;
- in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii.
O parte din profesionistii contabili imi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau ca furnizori de servicii - in domeniul
auditului intern si controlului intern, activitati importante pentru o buna guvernare a intreprinderilor.

5. Necesitatea reglementarii profesiei contabile.


In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului public, organismele
profesionale au o responsabilitate specifica si un rol essential care se regasesc in cele 3 obiective fundamentale ale
organismelor profesionale, si anume:
- Educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor;
-Etica: comportamentul deontologic al membrilor lor;
-Calitatea: certificarea serviciilor oferite de membrii lor.

Pentru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina sis a promoveze practicile profesionale la
nivel inalt, inclusiv prin intermediul reglementarii, membrilor lor.
Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de:
a) profesia insasi, capcitatea ei de a raspunde efectiv si efficient cerrerilor economiei si societatii;
b) conditiile de piata in care activeaza profesia;
c) calitatea serviciilor furnizate de membrii sai; reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca serviciile
contabile de pe piata sunt de calitate adecvata, ceea ce implica:
- adoptarea de standard profesionale, tehnice;
- adoptarea de reguli etice;
- nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati ai serviciilor contabile, precum investitorii, creditorii etc.

6. Aria de aplicabiliate si calitatea reglementarii in profesia contabila.


De obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii:
1. Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea;
2. Cerintele referitoare la educatia continua;
3. Monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili;
4. Standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte;
5. Sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de mai sus.

Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru membrii profesiei,
utilizatorii serviciilor contabile si organe de reglementare, pentru a evalua conformitatea membrilor cu cele mai bune
practici
Pentru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate utilizatorilor ei, trebuie sa fie:
 Proportionala
Transparent
Sa nu fie impotriva competitiei
 Nediscriminatorie
 Precisa
 segmentata in functie de tinta sa
 implementata consecvent si just
 supusa unei examinari periodice.

7. Modaliati de implementare a reglementarii.


Sunt trei modaliatti de implemenatare a reglementarii:

1. Autoreglementarea, specifica economiilor liberale: organismul profesional este recunoscut de guvern,


care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia;
2. Reglementarea externa: profesia este reglememntata de uvern, fie prin intermediul unei agentii
guvernamentale, fie prin intermediul unei agentii independente, careia guvernul i-a delegate sarcini de
reglementare;
3. Coreglementarea:reprezinta o combinare intre autoreglementare si reglemenatrea externa.
Autoreglementarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie complementare sis a
nu concureze.
Modaliatati de combinare a autoreglementarii cu reglemenatrea externa:
1. Autoreglementarea impreuna cu supravegherea intreprinsa de o agentie independenta; in acest caz
supravegherea este complementara reglementarii si o intareste;
2. O combinatie in care organismul profesional este responsabil pentru anumite aspecte ale reglementarii,
iar guvernul sau o agentie independent, pentru alte aspecte.

8. Reglementarea profesiei contabile la nivel European.

Reglementarea generala
Profesia contabila este reglementata de Directiva 89/48/CEE inlocuita prin Directiva 2005/36/CEE cu privire la
recunoasterea calificarilor profesionale.
Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai inalt nivel de
pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de profesionist contabil si care are acces fara restrictii la toate
serviciile si activitatile component ale profesiei contabile incluiv, odata autorizat, la activitatea de audit tatutar. Acesti
profesionisti au studii universitare, un stagiu practice d cel putin 3 ani si au sustinut si promovat un test de aptitudini.
Reglementarea speciala
Reglementarea speciala se refera la reglementarea activitatii de audit statutar. Serviciile de audit statutar sunt
reglementate de Directiva 84/253/CEE, cunoscuta sub denumirea de a 8-a Directiva, inlocuita cu Directiva 2006/43/CF,
cunoscuta ca fiind noua Directiva a 8-a. Principalele prevederi sunt:
Condiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit statutar.
Conditiite de autorizare sunt : sa aiba studii universitare relevante sau un nivel echivalent; sa fi sustinut un examen de
acces la caliatea de profesionist contabil; sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel putin 3 ani; sa fi
promovat un examen de competent profesionala.
 Conditiile speciale privind independent auditorului, caliatea prestatiilor de audit statutar si standardele
aplicabile.
Crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a auditorilor statutari.

9. Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public.


Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin asumarea responsabilitatii fata de interesul
public, fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere: actionari, salariati, furnizori, banci,
buget, etc. Chiar daca profesionistul contabil este platit de un client determinat care este beneficiarul final al serviciului
de elaborare sau auditare a situatiilor financiare, informatiile desprinse din aceste situatii financiare sunt utilizate de cei
care formeaza publicul .

10. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.


Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi, iar
profesionistul contabil este artizanul acesteia. Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta peste 80% din economia
europeana. Dezvoltarea lor depinde de costul capitalului acestora, iar costul capitalului depinde si de increderea in
informatiile financiare, adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. Pofesionistii contabili sunt implicate in toate
domeniile vietii economice si sociale: ei lucreaza in firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieni individuali, in
intreprinderi comerciale, industrial, fianciare, in organizatii non-profit, in entitati din sectorul public, in institutii, in
educatie etc. Fiind implicate in atatea structure ei asista guvernele in atingerea obiectivelor lor economice si sociale,
contribuie la performantele pietelor fianciare etc.

11. Rolul social al profesionistilor contabili.


Profesionistii contabili joaca un rol social important. Atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu serviciile
prestate au repercusiuni asupra proprietatii economice a colectivitatii si a intregii tari. In plus, lucrarile prestate de
acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii venititurilor memebrilor societatii sunt indispensabile societatii.
Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii si alete sectoare din lumea afacerilor, precum si Guvernul si publicul, in
sens larg, trebuie sa aiba inredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme rigureoase de gestiune si
informare, capabile sa asigure o gestiune finaanciara eficienta, si de a oferi sfaturi avizate asupra unui numar mare de
problem, asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal.

12. Necesitatea unor organisme profesionale puternice.


Necesitatea unor organism profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o are profesia
contabila pentru protejarea interesului public, cel putin din punctul de vedere a trei domenii, care constituie
comnandamentele fundamentale ale unui organism professional: educatia, etica si control de calitate.
Atat publicul cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie potejate de o eventual incompetenta a
profesionistilor contabili; aceasta protective este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste masuri
eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de
profesionistii contabili., masuri eficiente de etica si deontologie profesionala.

13.Criterii de recunoastere a unui organism profesional.


Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele international, un organism national al profesiei contabile
trebuie:
-Sa fie un organism necomercial si neguvernamental;
-S  a fie acceptat si recunoscut de membrii sai;
-Membrii sa fie profesionisti contabili;
-Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului;
-Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica, disciplina, practica
profesionala, controlul calitatii);
- Membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt nivel posibil, activitatile traditionale
effectuate de profesionistii contabili;
- Sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivele sale.

14. Despre IFAC


Federatia internationala a contabililor.
S-a infiintat in 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de state ca raspuns la provocarile perioadei : sustinerea contabililor in
rezolvarea unor problem tehnice si de afaceri mai complexe, furnizarea unei directii si aunui mechanism institutional care sa
orienteze contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si etica.
In present IFAC este o organizatie globala care cuprinde 155 de organism member si associate din 118 state reprezentand
2.5 milione de contabili care lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert, educatie, institutii publice etc.
IFAC este o organizatie globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si specializarile profesiei:
contabilitate de afaceri, consultant fiscal, audit, tehnologia informatiei, insolvabilitate etc.
Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea economiilor international prin
promovarea aderarii la standardele profesionale de inalta calitate.
Pentru a devein membru IFAC organismul professional solicitant trebuie:
- Sa fie recunoscut fie printr-o lege fie prin consens general ca fiind un organism national profesional major care isi
desfasoara activitatea in jurisdicatie;
- Sa participle sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala;.
- Sa demonstreze ca acorda deosebita atentie atunci cand isi selecteaza membrii;
- Sa fie solvable financiar si operational;
- Sa aiba structura operational interna care furnizeaza sprijin si reglementari pentru membrii sai.

Profesia contabila in Romania este repezentata la IFAC prin CECCAR membru plin din 1996 si CAFR membru asociat
din 2005.

15. Organisme si grupari regionale profesionale


Organizatiile regionale sunt acele organizatii care reprezinta profesia contabila dintr-o regiune in fata organismelor
guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si in anumite cazuri in fata organizatiilor international. Scopul final al
organizatiilor regionale il constituie facilitarea dezvoltarii reloatiilor economice in regiunile respective. Pentru a fi
recunoscuta de IFAC organizatia regional trebuie sa demonstreze ca:
-va subscrie obiectivelor IFAC si va fi de accord sa promoveze aceste obiective si se va asigura ca sunt
promovate in regiune prin intermediul propriilor organisme membre;
- are ca obiectiv dezvoltarea si intarierea profesiei contabile in regiune;
- sa fie infiintata corespunzator atat din punct de vedere financiar cat si ethnic, a functionat pe o perioada
rezonabila de timp si dispune de infrastructura si resursele organizationale si fianciare necesare indeplinirii
eficiente a responsabilitatilor si participarii la activitatile IFAC;
- contine déjà un numar sufuicient de organism contabile care sunt déjà member ale IFAC.
Gruparile regionale repezinta asocierea mai multor organism profesionale din tarile aceleasi regiuni, care insa nu
indeplineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regional. Pentru a fi recunoscuta de IFAC o grupare regional
trebuie sa demonstreze ca:

-exista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta;


- gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC;
- zona de acoperire de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar semnificativ de organisme
profesionale; gruparea are potential sa indeplinesca eventual criteriile pentru recunosterea oficiala de catre
IFAC , are o intentie si un plan evident in vederea obtinerii acestei recunosteri.

Gruparile regionale recunoscute nu au drept de a participa laintalnirile Consiliului de Administratie al IFAC, doar cu
invitatie speciala si intr-un anumit scop.

16. Asigurarea calitatii serviciilor profesionale.


Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
1.La nivelul de contract
2.La nivelul firmei
3.La nivelul organismului profesional
Organizatia poate analiza mai multe abordari care include:
• Resurse interne – folosirea de inspector angajati de organismul professional
• Resurse externe ca de exemplu:
- contractanti – folosirea de revizori contractati de organizatia profesionala;
- sistem de control de catre terti
- contractarea lucrarilor in afara societatilor – organismul professional externalizeaza controalele unei terte perti;
- combinarea celor de mai sus;
- abordare bilaterala sau regionala.
Indiferent de abordarea folosita, organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea independentei auditorilorde
calitate.

17. Standardele international de educatie si rolul organismelor profesionale.


Standardele international de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele esentiale pe care trebuie sa le
contina programele de educatie si dezvoltare astfel incat acestea sa fie recunoscute, acceptate si aplicate pe scara larga.
Avand in vedere marea divesitate de culture, limbi, sisteme educationale, jurdicie si sociale din tarile din care fac parte
organismele member IFAC, este la latitudinea fiecarui organism membru sa determine cerinte detaliate ale educatiei de
precalificare, de postcalificare si de dezvoltare, dar care sa aiba la baza elementele esentiale prevazute in Standardele
Internationale de Educatie.
IFAC emite trei tipuri de documente:

1. Standarde intrenationale de educatie pentru profesionistii contabili;


2. Indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili;
3. Documentele internationale de educatie pentru profesionistii contabili.

Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili:


- Stabilesc standard de buna practica general acceptate in educatie si dezvoltare pentru profesionistii contabili;
- Exprima reperele pe care organismele member trebuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea continua a
profesionistilor contabili;
- Stabilesc elemente esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare la nivelul scontat pentru
castigarea recunosterii, acceptarii si aplicarii international;
- Furnizeaza referinte autorizate pentru influentarea reglementarilor locale cu privire la buna practica in general.
Principalele obligatii ale organismelor profesionale member IFAC in legatura cu standardele international de educatie
sunt:
- Sa depuna cele mai sustinute eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale continutului si procesului
de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza aceste standard;
- Sa depuna eforturi pt implementarea acestor standard sau a cerintelor nationale de educatie si dezvoltare care
incorporeaza standardele;
- Sa aduca la cunostinata membrilor toate standardele international de educatie emise de IFAC.

18. Standardele internationale de calitate si rolul organismelor profesionale.


Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
-La nivelul misiunii
-La nivelul firmei
-La nivelul organismului professional
Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa politici si proceduri care sa faca referiri la:
Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei;
Cerintele etice - stabilirea de politici care sa asigure respectarea de catre personal a cerintelor etice
relevante: integritatea, obiectivitatea, competent profesionala, confidentialiatea, profesionalismul si independenta;
Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice;
Resursele umane – politici care sa asigure recrutarea personalului, evaluarea performantei, capacitatile,
competent, dezvoltarea carierei, promovarea, stimulente etc;
Monitorizarea – asiguraea ca procedurile si politicile cu privire la sistemul de control al calitatii sunt
relevante, adecvate, functionale si sunt respectate.

Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la:


Existenta
 unui program obligatoriu de examinare si asigurare a calitatii;
Depunerea celor mai sustinute eforturi pentru incurajarea celor responsabili sa implementeze
prevederile standardelor international de calitate.

19. Standaredele international de etica si rolul organismelor profesionale.


Consiliul pentru standardele internationale de etica di cadrul IFAC a emis Codul etic al profesionistilor contabili ccare
curpinde standardele etice de inalta calitate, precum si alte prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga lume.
Acest cod stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si creaza un cadru
conceptual si indreumari pentru apluicarea acestor principii.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la urmatoarele:
Organismele membre nu trebuie sa aplice standard mai putin stringente decat cele stipulate in codul etic
IFAC;
 Acolo unde responsabilitatea elaborarii codului national de etica revine tertilor, organismele membre
trebuie sa urmaresca convergenta codului etic national cu codul IFAC, si sa-I convinga pe cei responsabili cu
elaborarea codului national sa incorporeze codul IFAC.

20. Standardele international de contabilitate si rolul organismelor profesionale.


IFAC prin consiliul pentru standardele international de contabiliate pentru sectorul public emite standardele
international de contabilitate pentru sectorul public, iar consiliul pentru standarde internationale de contabilitate emite
standardele internationale de raportare financiara IFRS.
Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa urmareasca:
- Incorprarea cerintelor standardelor international de contabilitate pentru sectorul public in cerintele nationale de
contabilitate pentru sectorul public, sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine
guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde;
- Asistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate in sectorul public sau altor standard care
incorporeaza aceste standard;
- Incorprarea cerintelor IFRS-urilor in cerintele nationale de contabilitate, sau daca responsabilitatea elaborarii
cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se
conformeze acestor standarde;
- Asistenta la implementarea IFRS-urilor sai altor standard care incorporeaza aceste standarede.

21. Standardele international de audit si rolul organismelor profesionale.


Consiliul pentru standard international de audit si asigurari al IFAC emite urmatoarele standarde:
- Standarde internationale de audit;
- Standarde internationale pentru misiunile de examinare;
-Standarde internationale pentru serviciile conexe.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC sunt:
Incorprarea cerintelor standardelor internationale si a celorlate documente emise de consiliul pentru
standarde internationale de audit si asigurari in standardele nationale, sau daca responsabilitatea elaborarii
standardelor nationale revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor
standard si documente;
Asistenta la implementarea standardelor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde si
documente.
Implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corenta si complete a
standardelor intrenationale si a celorlalte documente emise de de consiliul pentru standarde internationale de audit
si asigurari.

22. Unicitatea si unitatea profesiei contabile

23. Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile.


Un cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principia profesionale de etica ce reglementeaza
exercitiul professional al unor activitati.
Un cod de etica trebuie sa includa, in functie de specificul fiecarei profesiuni, modalitati de comunicare comerciale
referitoare la profesiile reglementate , cat si reguli referitoare la conditiile de exercitare a activitatile profesionistilor ca
reguli deontologice ce vizeaza sa garanteze in mod deosebit independenta, impartialitatea si secretul profesional.
Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol:
 Da autoritate serviciilor furnizate de profesionalistii contablili; beneficiarii serviciilor furnizate de ei sunt
asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea
prestatiilor lor;
Protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative din economie,
precum spalare de bani, finantari de terirism, fraude, coruptii.

Organismele profesionale membre IFAC sunt obligate sa aplice principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC:
-Fie prin adoptarea codului etic IFAC drept cod etic national al profesionistilor contabili;
-Fie prin adoptarea codului etic IFAc la specificul jurisdictiei locale;
-Fie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si regulile stabilite prin codul etic
IFAC.

operations, the implementation of programs, and the work of IFAC boards and committees.

24. Principiile fundamenale ale eticii in profesia contabila.


Un profesionist contabil trebuie să respecte următoarele principia fundamentale:
(a) Integritate - un profesionist contabil trebuie să fie drept si onest în toate relatiile profesionale si de afaceri.
(b) Obiectivitate - un profesionist contabil trebuie să fie impartial si nu trebuie să permită prejudecătilor, confuziilor,
conflictelor de interese sau influentelor nedorite să intervină în rationamentele profesionale sau de afaceri.
(c) Competenta profesională si prudenta - un profesionist contabil are o datorie permanentă de a-si mentine
cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator primeste
servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evolutii din practică, legislatie si tehnică. Un profesionist contabil
ar trebui să actioneze cu prudentă si în conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile în furnizarea de
servicii profesionale.
(d) Confidentialitate - Un profesionist contabil trebuie să respecte confidentialitatea informatiilor dobândite ca urmare
a unei relatii profesionale sau de afaceri si nu trebuie să divulge astfel de informatii unei terte părti fără o autorizatie
specifică, cu exceptia cazului în care există un drept sau o obligatie
legală sau profesională de a dezvălui aceste informatii. Informatiile confidentiale obtinute în cadrul unei relatii
profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terte părti.
(e) Comportament profesional - Un profesionist contabil ar trebui să se conformeze legilor si normelor relevante si ar
trebui să evite orice actiune ce poate discredita această profesie.
(f) Respectul fată de normele tehnice si profesionale - Profesionistul contabil trebuie sa-si îndeplinească sarcinile
profesionale în conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a
executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului în măsura în care sunt compatibile cu cerintele de
integritate, obiectivitate si, în cazul liberprofesionistilor contabili, cu independenta.
În plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR si
legislatia relevanta.
g) Independenta - Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa îsi găsească manifestarea deplina în
exercitarea profesiei si în protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp

25. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila.


Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate
exercita misiunea (serviciul profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta.
Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil.
Componentele independentei:
1. Independenta de spirit (in gândire):
— Stare de gândire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional farä sä fie afectatã judecata
profesionala;
— Ea presupune integritate si obiectivitate.
2. Independenta in aparentä:
— reprezinta capacitatea de a demonstra cä riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate,
astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil;
— este componenta fundamentala a independentei.
Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de expert contabil este incompatibilä cu orice alta
activitate curentä.
Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalä, cu deosebire auditorilor
statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurä de a influenta lucrãrile profesionistului contabil.
Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa îsi găsească manifestarea deplina în exercitarea
profesiei si în protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp.
• Un semn distinctiv al profesiei contabile îl constituie asumarea responsabilitătii de a actiona în interes public. Asadar,
responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă exclusiv în a satisface nevoile unui client sau unui angajator
individual. Actionând în interes public, un profesionist contabil ar trebui să respecte si să se conformeze prevederilor
etice ale acestui Cod.
• Publicul profesiunii contabile este format din clienti, donatori de credite, guvernanti, angajatori, angajati, investitori,
comunitatea oamenilor de afaceri, a finantatorilor si alte persoane care se bazează pe obiectivitatea si integritatea
profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea corespunzătoare a economiei. Aceasta încredere impune
profesiunii contabile o răspundere publica. Interesul public este definit drept bunăstarea colectiva a comunitătii si a
institutiilor deservite de profesionistul contabil

26. Integritatea in profesia contabila.


Principiul integritătii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si onesti în relatiile profesionale
si de afaceri. Integritatea implică, de asemenea, tranzactii corecte si juste.
Un profesionist contabil nu trebuie să se asocieze cu rapoartele, evidentele, comunicatele sau alte informatii când
apreciază că acestea:
- contin o declaratie în mod semnificativ falsă sau care induce în eroare
- contin declaratii sau informatii eronate;
- omit sau ascund informatii, atunci când aceste omisiuni induc în eroare.
Nu se va considera că un profesionist contabil încalcă paragraful dacă el furnizează un raport modificat pentru a
respecta cerintele paragrafului

27. Obiectivitatea in profesia contabila.


Obiectivitatea presupune cã profesionistul contabil trebuie sã fie impartial, farä prejudecati, sa nu se afle in situatii de
incompatibilitate, de conflict de interese sau alte asemenea, de naturã a determina un tert sa puna la indoialä
obiectivitatea acestuia.

Principiul obiectivitătii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu îsi compromite profesia din cauza
unor erori, conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a unor alte persoane.
Un profesionist contabil poate fi pus în situatii în care obiectivitatea îi este afectată. Este imposibil ca toate aceste
situatii să fie definite si descrise.
Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influentează în mod negativ rationamentele profesionale ale profesionistului
contabil ar trebui evitate.
Profesionistii contabili îsi desfăsoară activitatea în multe domenii diferite si trebuie sa-si demonstreze obiectivitatea în
împrejurări diferite. Liber-profesionistii contabili realizează rapoarte de certificare, prestează servicii fiscale si alte
servicii de consultanta manageriala. Alti profesionisti contabili angajati întocmesc situatii financiare fiind subordonati
altora, executa serviciile de audit intern si servesc în diferite functii financiare de conducere din industrie, comert,
sectorul public si educatie. De asemenea, unii profesionisti contabili pregătesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre în
profesie. Indiferent de pozitie sau serviciul prestat, profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor
profesionale si sa mentină obiectivitatea în rationamentul profesional.
În selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa în mod specific potrivit cerintelor etice legate de
obiectivitate, trebuie acordata atentia corespunzătoare următorilor factori:
a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii în care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua
obiectivitatea.
b) este practic imposibil sa se definească si sa se descrie toate situatiile în care ar exista aceste posibile presiuni. În
stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot, ori par sa afecteze obiectivitatea profesionistului contabil,
trebuie sa domine un caracter rezonabil.
c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute părtinirea ori influentele altora sa încalce obiectivitatea.
d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile si-au
însusit principiul obiectivitătii.
Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese, spectacole) care pot fi
considerate a avea o influenta importanta si dăunătoare asupra rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu
care negociază.

28. Confidentialitatea in profesia contabila.


Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute in
timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scrisä, in afarä de cazurile când
obIigaia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme reglementare.
Principiul confidentialitătii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de a se abtine de la:
a) dezvăluirea de informatii confidentiale în afara firmei sau organizatiei angajatoare ca urmare a unei relatii
profesionale sau de afaceri, cu exceptia cazului în care a fost autorizat în mod special să facă publică o anumită
informatie sau dacă există o obligatie legală sau profesională de a face publice acele informatii.
(b) folosirea informatiilor confidentiale dobândite în timpul executării sarcinilor de serviciu în avantajul personal sau
în avantajul unei terte părti.

- un profesionist contabil trebuie să respecte întotdeauna confidentialitatea, chiar si într-un mediu social.
Profesionistul contabil trebuie să fie constient de posibilitatea unor scurgeri de informatii, în special în situatii ce
implică o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin.
- un profesionist contabil trebuie, de asemenea, să mentină confidentialitatea în prezentarea de informatii către un
posibil client sau angajator.
- un profesionist contabil trebuie, de asemenea, să ia în considerare mentinerea confidentialitătii în cadrul firmei
sau al organizatiei angajatoare.
- un profesionist contabil trebuie să facă tot posibilul pentru a se asigura că personalul aflat sub controlul său si
persoanele care îi furnizează consultantă sau asistentă respectă principiul confidentialitătii.
- obligatia de confidentialitate continuă si după încheierea relatiei dintre profesionistul contabil si client sau
angajator. Când profesionistul contabil schimbă organizatia angajatoare sau obtine un nou client el are dreptul să
utilizeze experienta anterioară. profesionistul contabil nu ar trebui, totusi, să folosească sau să divulge informatii
confidentiale primite sau obtinute dintr-o relatie profesională sau de afaceri.
în următoarele situatii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati să divulge informatii confidentiale:
• atunci când divulgarea este autorizată de către client sau angajator;
• atunci când divulgarea este autorizată prin lege, de exemplu: pentru a furniza documente sau alte probe în cursul
unor proceduri judiciare; si
• pentru a aduce la cunostinta autoritătilor publice în măsură eventuale încălcări ale legii.
• atunci când există o obligatie profesională sau un drept de a le divulga atunci când nu este interzis prin lege:
• pentru a se conforma controlului calitătii unui corp membru sau al organismului profesional;
• pentru a răspunde unei anchete sau unei investigatii din partea organizatiei membre sau al unui organism
normalizator.
• pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil în cursul procedurilor judiciare;
• pentru a respecta standardele tehnice si cerintele etice.
Atunci când profesionistul contabil a determinat că informatia confidentială poate fi divulgată, trebuie avute în
vedere următoarele aspecte:
dacă interesele tuturor părtilor, inclusiv ale tertelor părti ale căror interese ar putea fi afectate, ar fi prejudiciate în
cazul în care clientul sau angajatorul consimt ca profesionistul contabil să divulge informatii;
dacă sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si dacă pot fi sustinute cu dovezi, în măsura în care acest
lucru este posibil; când situatia implică fapte sau opinii nefondate, trebuie să se recurgă la rationamentul
profesional pentru a se determina tipul de prezentare care trebuie făcută, dacă este disponibil;
ce tip de comunicare este preconizată si cui i se adresează; mai exact, profesionistul contabil trebuie să fie convins
că părtile cărora li se adresează comunicarea sunt destinatarii adecvati si că au responsabilitatea să reactioneze ca
atare.

29. Compententa in profesia contabila.


Competenta profesionala are douä componente de bazä:
— obtinerea;
— mentinerea.
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesiona1e cu competenta,
grija si sârguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competenä profesionalã care sä
justifice asteptari1e unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si
noutati din practica profesionala, din legislatie si tehnici de lucru.
Dobândirea cere:
— inalt standard de pregatire generalä, urmatã de una specifica;
— practica si examinare in subiecte profesionale semnificative;
— perioada de practica in domeniu.
Mentinerea cere:
— cunoasterea continua a evo1utii1or in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate, audit si
alte reglementari statutare si cerinte relevante);
— adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in
conformitate cu normele nationale si intemationale.
COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu):
o Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in sistemul educational
poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau sau experiena necesarä.
o In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul real al competentelor sale,
cerand consultanta sau asistenta unui specialist.

30. Profesionalismul in profesia contabila.


- Profesionalism - Comportamentul profesional
Profesionistul contabil trebuie sä actioneze intr-o manierä conformä cu buna reputatie a profesiei si sä se abtina de la
orice comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita
profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de
alti membri ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg.
Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie sä-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si
profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau
patronului in mäsura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, în cazul liber profesionitilor
contabili, cu independenta . In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:
- IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit)
- Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
- Ministerul Finantelor Publice
- C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
- Legislatia relevantă

31. Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale.


Profesionistul contabil trebuie sa-şi îndeplinească sarcinile profesionale în conformitate cu normele tehnice şi
profesionale relevante. Profesioniştii contabili au datoria de a executa cu grija şi abilitate instrucţiunile clientului sau
patronului în măsura în care sunt compatibile cu cerinţele de integritate, obiectivitate şi, în cazul liber-profesioniştilor
contabili, cu independenta (după cum se va vedea în Secţiunea 290 de mai jos). În plus, ei trebuie sa se conformeze
normelor profesionale şi tehnice emise de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR şi legislaţia relevanta.
32. Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR.
Standardele profesionale aplicabile:
• Standardul profesional nr.21 Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.
• Standardul profesional nr.22 Misiunea de examinare a contabilităţii, intocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.
• Standardul profesional nr.23 Activtatea de cenzor în societăţile comerciale.
• Standardul profesional nr.32 Misiunea experţilor contabili pentru fuziuni şi divizări.
• Standardul profesional nr.35 Expertizele contabile.
• Satndardul profesional nr.37 Misiunea de evaluare a întreprinderii.
• Standardul profesional nr.39Misiunea de consultanţă pentru crearea întreprinderilor.
• Ghidul experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi în activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor.

33. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din
Romania?
Conferinta nationala are urmätoarele atributii:
a) stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor Contabili si Contabililor Autorizati,
modificärile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul privind
conduita eticä si profesionala a experilor contabili si a contabililor autorizati;
c) aprobä bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Experilor Contabili si Contabililor Autorizati;
d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor
acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;
e) alege si revocä membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati i ai comisiei
de cenzori a acestuia;
f) examineaza activitatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare;
g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor
Contabili si Contabihilor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea comisiei superioare de
disciphina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferina nationala poate fi facutä la Sectia contencios administrativ a
Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data instiintärii oficiale. Hotarârile Curtii de Apel sunt definitive.
h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizali;
i) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei supenoare de disciphina
j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta

34. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere?
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere sunt:
La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina
La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei

35. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire teoretica si practica
necesar.
Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina cel putin media 7 si
minim nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea
stagiului.
Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii:
a) au capacitate de exercitiu deplina.
b) au studii economice superioare , cu diploma recunoscuta de Ministerul Educţiei şi Cercetării;
c) nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare
a societätilor comerciale.
d) au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil.
36. Care sunt, potrivit legii, atributiile CECCAR?
In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmätoarele atributii:
a) organizeazä concursul de admitere, organizcaza efectuarea stagiului, organizeaza sustinerea examenului de
aptitudini pentru accesul laprofesia de expert contabil si de contabil autorizat, elaboreaza: programele de concurs, in
vederea accesului la profesie, reglernentarile privind stagiul si examenul de aptitudini care se avizeaza de M. F.,
urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene in domeniu.
b) Organizeazä evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil, prin
inscrierea acestora in Tabloul Corpului.
c) Asigurä buna desfaurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor autorizati.
d) Elaboreazä si publicä normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a contabililor
autorizati, elaborcaza ghidurile profesionale in domeniul financiar contabil.
e) Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor comerciale,
precum si a unor active sau bunuri ale acestora.
f) Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati, prin
programe anuale de pregatire continua, organizate in diverse forme, astfel incat la acestea sa aiba acces toti membri
activi.
g) Apara prestigiul si independenta profesionalä a membrilor säi in raporturile cu autoritätile publice, organisme
specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
h) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainätate.
i) Editeazä publicatii de specialitate.
j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

37. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?


Sursele de finantare ale CECCAR:
- Taxa de inscriere la examenul de EC si CA
- Taxa de inscriere in tabloul Corpului
- Cotizatii anuale asupra veniturilor
- Donatii, vanzari de publicatii proprii
- Alte venituri

38. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corpului?
Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- Sa aiba ca obirect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil
- Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a partiloe sociale
- Consiliul de Adm a societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti contabili
- Actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala.

39. In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre contabilul autorizat si
contabilul salariat?
Prima situatie
Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate, în condiţiile O.G. nr. 65/1994, având competenţa
profesională de a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-financiare şi de
contabilitate, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil şi a
contului de profit şi pierdere si a celorlalte component a situatiilor financiare.
Prin urmare, ne găsim în faţa unei arii de competenţe mult mai largi faţă de cea a unui economist salariat; economistul
este subordonat unui şef ierarhic şi execută atribuţiile specifice fişei postului său. De asemenea, economistul este
specializat în multe domenii: turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare, financiar-contabil.
Expertul contabil este un economist, absolvent al specializării financiar-contabile, independent faţă de societatea
comercială. El nu primeşte, pentru lucrările executate, un salariu, ci un onorariu prevăzut prin contractul încheiat cu
referire la misiunea sa.

A doua situatie
Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile O.G. nr. 65/1994 şi are capacitatea de a
ţine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare. Contabilul autorizat, ca şi expertul
contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economică.
Contabilul salarizat este subordonat şefului ierarhic şi execută sarcinile ce îi revin din fişa individuală. Rareori, în cazul
unei întreprinderi mari, mijlocii, execută toate lucrările contabile. De regulă, este specializat pe un sector al
contabilităţii.
Ca şi economistul salariat, contabilul salariat răspunde faţă de calitatea lucrărilor executate, putând fi stimulat ori
penalizat de şeful Irarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dacă sunt
independenţi, răspund civil şi penal faţă de întreprindere. De asemenea, ei pot pierde întreprinderea de client şi, prin
aceasta, sursa de venit.
In schimb, economistul şi contabilul, salariaţi, pierd cu greu postul sau în urma unor proceduri anevoioase.

40. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?


Conform ROF ( VA FI ACTUALIZAT LA CONFERINTA NATIONALA)
a. Tinerea sau supravegherea contabilitatii Si intocmirea bilantului contabil:
• acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice;
• elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de
gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza si cu respectarea normelor
generale.
b. Efectuarea de analize economico-financiare:
• analiza structurilor financiare;
• analiza gestiunii fmanciare si a rentabilitatii capitalului investit;
• tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
• sistem de credit leasing, factoring etc.;
• determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale;
• elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;
• elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;
• asistenta in prevenirea §i inlaturarea dificultatilor unitatii.
c. Efectuarea de audit financiar contabil, ca:
• diagnostic-financiar;
• cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;
• audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;
• studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;
• audit si certificarea bilantului contabil.
d. Efectuarea de evaluari patrimoniale:
• evaluari de bunuri si active patrimoniale;
• evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor
interesati;
• evaluari de elemente intangibile.
e. Efectuarea de expertize contabile:
• amiabile (la cerere);
• contabil-judiciare;
• arbitraje în cauze civile;
• expertize de gestiune.
f. Executarea de lucrări cu caracter fmanciar-contabil, ca:
• întocmirea de situaţii periodice;
• consolidarea conturilor şi bilanţului;
•întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung.
g.Executarea de lucrări cu caracter fiscal, ca:
• studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal;
• participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;
• asistenţă în probleme de T.V.A. şi impozite;
• fiscalitate imobiliară;
• asistenţă în aplicarea tarifului vamal;
• asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor.
h. Efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică;
• organigrame, structuri, definiri de funcţii;
• legături între servicii, circulaţia documentelor şi informaţiilor;
• analiza şi organizarea fluxului informaţional;
• formarea profesională continuă;
• contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii;
• mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor, alegerea echipamentelor;
• alegerea softurilor necesare.

41. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial)?
Sediul central este al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale fara personalitate juridica in fiecare
resedinta de judet si municipiul Bucuresti. Este astfel organizat incat sa isi poata indeplini atributiile de organism de
autoreglementare.
La nivel central:
- Organe de decizie:
o Conferinta Nationala
o Consiliul Superior
o Biroul Permament
o Presedintele Corpului
- Organe de executie:
o Directorul general
o Departamente
La nivel de filiala:
- Organe de decizie:
o Adunarea generala
o Consiliul filialei
o Biroul Permament
o Presedintele filialei

Organe de executie:
o Directorul executiv
o Sectoare

LA NIVEL CENTRAL
Organe de decizie (legislativ) Organe de execuţie
Conferinţa Naţională Secretariatul General
Consiliul Superior
Biroul permanent Sectoare
Preşedintele Corpului
Secţiuni, comisii şi departamente

LA NIVEL DE FILIALĂ
Adunarea Generală Secretariatul filialei
Consiliul filialei
Biroul Permanent Sectoare
Preşedintele filialei
Secţiuni

__._,_.___

__,_._,___