Sunteți pe pagina 1din 5

c

c . Activitatea unui profesionist contabil este deosebit de variată, creativă, fundamentată pe


o cunoaştere care trebuie să depăşească perimetrul aplicării legislaţiei interne şi internaţionale în
vigoare privind contabilitatea şi auditul organizaţiilor. Un reprezentant al profesiei contabile,
astăzi, trebuie să aibă o viziune integratoare asupra activităţii de ansamblu a unei organizaţii, să
aibă cunoştinţe de analiză economico-financiară, de evaluare, de control, de audit financiar, de
informatică, de management strategic, de etică profesională etc., astfel încât să poată practica
această profesie şi să fie capabil să conlucreze cu uşurinţă cu alţi specialişti, pentru a obţine şi
valorifica informaţia financiar-contabilă în interesul organizaţiei, în fundamentarea proceselor
sale decizionale.
Acceptarea responsabilităţii faţă de public este o caracteristică a profesiei contabile care o
defineşte de celelalte profesii. Publicul (clienti, furnizori, actionari, salariati, statul etc.) se bazează
pe integritatea şi obiectivitatea profesioniştilor contabili, pentru menţinerea unei funcţionări
corespunzatoare a economiei, iar societatea contează pe profesioniştii contabili a căror atitudine şi
comportament au impact asupra bunăstarii comunităţii (rol social al profesioniştilor contabili)
Conform Federaţiei internaţionale a Contabililor (IFAC) profesioniştii contabili trebuie să
deţină o structură a valorilor profesionale, a eticii şi atitudinilor necesară pentru exercitarea
profesiei şi pentru acţionarea într-o manieră etică, fapt care este în interesul societăţii şi al
profesiei.
În cadrul standardelor internaţionale de educaţie pentru obţinerea şi m enţinerea
competenţelor profesioniştilor contabili, un loc important îl au cunoştinţele de natură
doctrinară si deontologică.
Profesioniştii contabili europeni au un rol în dezvoltarea economiei naţionale şi
internaţionale şi în apărarea interesului public. Aceştia au un rol social important atât la nivelul
unei entităţii, cât şi la nivel naţional.
Obiectivele profesiei contabile constau în îndeplinirea celor mai înalte standarde de
profesionalism, atragerea celor mai înalte nivele de performanţă şi satisfacerea exigentelor
interesului public, iar cerinţele de bază pentru îndeplinirea acestor obiective sunt legate de
profesionalismul, încrederea, credibilitatea şi cel mai înalt standard de calitate în activitatea
profesioniştilor contabili.
Profesia de contabil trebuie să satisfacă trei cerinţe fundamentale : deontologie, etică şi
cantitate.
Alte cerinţe care se impun unui contabil european sunt de a cunoaşte modul de
organizare a profesiei contabile, respectiv mediul în care se pot înfiinţa şi pot funcţiona
organismele profesionale, să înţeleagă semnificaţia şi importanţa unor termeni-cheie pentru
profesia contabilă.
Pentru a obţine accesul la aceeastă profesie, este necesar să fii autorizat de
autorităţile competente din statul membru. Pentru a fi autorizat, este necesar să se obţină o
calitate profesională de la o autoritate competentă, desemnată în conformitate cu
prevederile legislative, de reglemantare sau statutare ale acelui stat.
Există două abordări ale calificărilor profesionale pentru contabili la nivel european:
- sistemul de calificare a pregătirii;
- sistemul de calificare funcţională.
Coexistenţa calificării de pregătire si a celei funcţionale poate prezenta
dificultăţi în ceea ce priveşte recunoaşterea echivalenţei dintre o calificare
funcţională care permite accesul la un domeniu restrâns de activitate şi o calificare
de pregătire, care asigură accesul la un domeniu mai larg de activitate.
Sfera de activitate a contabilului acoperă auditul statutar, auditul în sectorul public,
contabilitatea, auditul fuziunilor şi achiziţilor, auditul elementelor nemonetare ale
companiilor, recuperarea corporativa, lichidări, insolvabilitate, expertiză.
Aceste activităţi nu sunt toate reglementate în toate statele membre, adică nu este necesar
peste tot să se deţină o anumită calificare profesională pentru a le practica. Mai mult, chiar atunci
când sunt reglementate, ele nu fac parte intotdeauna din sferele de activiate rezervate numai
profesiei contabile. Ele sunt uneori rezervatec exclusiv profesiei contabile, alteori se împart cu
alte profesii. Cu toate acestea cîn toate statele membre, în ciudacdiferenţelor istorice, economice,
juridice şi culturale, o scrie de activităţi importante sunt rezervate, prin lege sau practică,
profesiei contabile, care acoperă producerea si validarea legală a datelor financiare ale companiei
şi care include cel puţin: auditul statutar, contabilitatea, auditul achiziţiilor şi fuziunilor, auditul
elemntelor nemonetare cu referire la emiterile de acţiuni.
Profesioniştii contabili, pentru a se cunoaşte şi a-şi cunoaşte foarte bine rolul, trebuie să
înţeleagă contextul socioeconomic şi politic în care îţi desfăşoară activitatea. Pentru contabili,
asigurarea împărţirii corecte a valorii adăugate, raportarea corectă a datelor financiare,
comparabilă, sigură, capabilă să asigure distribuţia resurselor in mod egal. independenţa,
libertatea, autonomia şi conducerea democratică reprezintă cerinţelecinevitabile ale profesiei lor.
Profesia contabila este o profesie cu ocarie de aplicabilitate largă şi diversă în toate statelec
membre UE c în pofida diferenţelor istorice ceconomice, juridice si culturale, poate fi regăsit un
cumul decasemănări care sunt rezervatecprin lege sau prin practica profesieiccontabile, legate mai
mult sau mai puţin de procesul de elaborarecşi validare a informaţiilor financiare, contabile sau
fiscale. Unelec dintre aceste activităţic sunt de obicei rezervate exclusiv profesieic contabile şi
formează o parte a domeniului tradiţional de activitate a acesteia c chiar daca uneori aceste
activităţii sunt Äîmpărţite" cuc alte profesii. Printrec aceste activităţi se afla, de exemplu,
activitateacprivind insolvenţacsau cea de asistenţă fiscală.
Dacă examinăm diferentele dintrec ţări cu privirec la activităţile în care profesioniştiic
contabili pot să se angajeze observăm că existăcun mare număr de restricţiiccare nu derivă în nici
un fel din lipsa competenţei cerute din partea profesioniştilor contabili sau a firmelor, ci ca
urmare a protecţiei şi monopolurilor carecau fost acordatecaltora. Aceste diferenţe au un impact
direct asupra pieţei unice dat fiindcă în unele state membre gazdă profesioniştilor contabililor
emigranţi li se interzice practica în domeniic în care au acces nelimitat în statele lor membre de
origine.
Pentru realizarea obiectivelor profesiei contabile, profesioniştii contabili trebuie să respecte
un număr de condiţii sau principii fundamentale
? c  ??cc??c
Integritatea presupune că profesionistul contabil trebuie să fie drept şi cinstit atunci când
efectuează servicii profesionale.
Obiectivitatea presupune că profesionistul contabil trebuie sa fie imparţial, fără prejudicii, să
nu se afle în situaţii de incompatibilitate, de conflict de interese sau în alte situaţii de natura a
determina un terţ sa pună la îndoială obiectivitatea acestuia.
Profesioniştii contabili trebuie, în orice, sa garanteze integritatea lucrărilor lor şi să ramână
obiectivi în judecată şi raţionamentul lor, oricare ar fi natura activităţii lor.
 c ?c  ? c
?cc   ?
Acest principiu presupune ca profesionistul contabil trebuie să furnizeze servicii
profesionale cu competenţă, grijă şi sârguinţă şi este obligat să menţină în permanenţă un nivel de
cunoştinţe şi de competenţă profesională, care să justifice aşteptările unui client sau al
angajatorului; aceasta presupune ca el să fie la curent cu ultimele evoluţii şi noutăţi din practica
profesională, din legislaţie şi tehnici de lucru;
 c    ??c
Acest principiu presupune ca profesionistul contabil trebuie să respecte confidenţialitatea
informaţiilor obţinute în timpul misiunilor sale şi nu trebuie să le utilizeze sau să le divulge fără
autorizare scrisă, în afară de cazurile când obligaţia divulgării e prevăzută prin lege sau norme
regulamentare.
cc  ? 
Presupune că profesionistul contabil nu trebuie să facă ceva care ar aduce atingere reputaţiei
profesiunii contabile sau ar putea conduce la discreditarea ei; aceasta obligă institutele membre IFAC
ca, la elaborarea regulilor de etica, să prevadă responsabilităţi clare ale profesionistului contabil vis-
â-vis de clienţi, terti, angajatori, alţi membri ai profesiei, public în general
Profesioniştii contabili au rol important în societate investitori, creditori, patroni şi alte
sectoare ale comunităţii financiare, inclusiv guvernul şi publicul contează pe profesionişti
contabili pentru o contabilitate financiară şi pentru raportări corecte, pentru un management
financiar corect şi sfaturi competente referitoare la o varietate legate de afaceri şi impozite
Atitudinea şi comportamentul profesioniştilor contabili atunci când prestează astfel de servicii au
un impact asupra bunăstării economice a comunităţii şi ţării lor.
Profesionistul contabil al viitorului este un specialist, cu cunostinţe solide în domeniul
financiar-contabil, dar şi în domeniul managementului, resurselor umane, marketingului,
sistemelor informatice. Astfel, se pune accentul pe pregătirea profesională continuă şi
dezvoltarea competenţei profesionale, alături de cresterea responsabilităţii pentru calitatea
lucrărilor contabile intocmite.

è   
ÿ.c èotez, D., -endinţe, actualităţi şi perspective ale profesiunii contabile din România, Editura
Sedcom Libris, Iaşi, 2005
2.c Neculai Tabără, Emil Horomnea, Mirela-Cristina Mircea, ontabilitate Internaţională,
Editura Tipo Moldova, Iaşi, 20ÿ0
å.c Ristea M, Olimid L., Calu D.A., histeme contabile comparate Editura CECCAR, 2006
4.c Toma Marin şi Potdevin Jacques, Elemente de doctrină şi deontologie a profesiei
contabile, Editura CECCAR, 2008
5.c CECCAR, odul etic naţional al profesioniştilor contabili, ediţia a IV-a revizuită,
Editura CECCAR, 2007
6.c Revista Studii şi cercetări ştiinţifice nr.ÿ0/2009
7.c Regulamentul de organizare şi funcţionare a orpului Experţilor ontabili şi
ontabililor Autorizaţi din România, Monitorul Oficial al României , Partea I, nr.
60ÿ/ÿ2.08.2008
8.c IFAC, ode of Ethics for professional accountants, par. ÿ4, www.ifac.org

S-ar putea să vă placă și