Sunteți pe pagina 1din 12

Problema Examen

Societatea ABC S.A. a fost auditata la incheierea exercitiului 2007, obtinand din
partea auditorului independent o opinie fara rezerve asupra situatiilor financiare anuale,
intocmite potrivit OMFP 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conform cu
directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare. Proiectul situatiilor financiare
ale ABC S.A. intocmite conform cu referintele contabile de mai sus pentru exercitiul
incheiat la 31 dec. 2008, prezinta datele din urmatorul tabel:

Indicatori bilant
1. Active imobilizate
2. Active circulante, din care:
2.1. Stocuri
2.2 Creante
2.3 Lichiditati banesti
(conturi la banci si casa)
3. Active totale (1 + 2)
4. Datorii curente
5. Capitaluri proprii

31.12.2007 31.12.2008
EUR
EUR
370.000
290.000
452.000
530.000
52.000
50.000
250.000
300.000
150.000
180.000
822.000
202.000
620.000

820.000
100.000
720.000

Extras din contul de profit si pierdere


Indicatori
1. Cifra de afaceri (total venituri)
1.1. Vanzarile
1.2 Subventii pentru exploatare
2. Costul vanzarii, din care:
2.1 Cumparari
2.2. Salarii si indemnizatii
3. Profitul brut
Cursul cotat la BNR la sfarsitul
exercitiului financiar

31.12.2007 31.12.2008
EUR
EUR
600.000
700.000
550.000
650.000
50.000
50.000
450.000
593.000
320.000
380.000
130.000
213.000
150.000
107.000

LEI/EUR
3,6201

LEI/EUR
3,9852

Cerinte:
1) Calculati pragul de semnificatie (PS) in momentul planificarii auditului, in
conformitate cu prevederile ISA 320 Pragul de semnificatie, cu prezentarea rationamentului
profesional privind selectia reperului care a stat la baza pragului de semnificatie.

Raspuns:
Standardul International de Audit nr. 320 Pragul de semnificatie in audit defineste
pragul de semnificatie ca fiind: nivelul, marimea unei sume peste care auditorul considera ca
o eroare, o inexactitate sau o omisiune poate afecta atat regularitatea si sinceritatea conturilor
anuale, cat si imaginea fidela a rezultatului, a situatiei financiare si a patrimoniului
intreprinderii.
Relatia dintre pragul de semnificatie si riscul de audit este invers proportionala; astfel,
cu cat este mai inalt nivelul pragului de semnificatie, cu atat este mai scazut riscul de audit si
invers.
In etapam de planificare a angajamentului de audit se determina un nivel preliminat al
pragului de semnificatie, ce urmeaza a fi revizuit pe parcursul angajamentului in functie de
noile informatii. Nivelul preliminat al pragului de semnificatie este reprezentat de suma
maxima a denaturarilor peste care auditorul apreciaza ca ele pot influenta deciziile unor
utilizatori. Daca auditorul fixeaza un nivel preliminat redus al pragului de semnificatie, creste
gradul de incredere in continutul situatiilor financiare, dar trebuie sa colecteze mai multe
probe de audit.
Elementele care s-au avut in vedere la determinarea pragului de semnificatie in faza de
planificare a misiunii de audit, avand doar situatiile financiare ale entitatii auditate,
comparativ pentru exercitiile financiare 2007 si 2008 au fost:
Valoarea activelor totale, inainte de diminuarea acestora cu valoarea datoriilor;
Cifra de afaceri;
Rezultatul brut al exercitiului.
In prima etapa au fost comparate cele doua exercitii privind evolutia celor 3 elemente
amintite mai sus. Astfel s-a constatat ca in 2008, fata de 2007, Activele Totale inregistreaza o
scadere nesemnificativa in valoare de 2.000 euro; Cifra de Afaceri a crescut in 2008 fata de
anul precedent cu 100.000 euro; Rezultatul exercitiului 2008, desi pozitiv, a inregistrat o
diminuare in valoare de 43.000 euro.
Ne-a atars atentia ca variatia mica a Activelor Totale are defapt la baza variatii
semnificative ale elementelor componente, respectiv Active Imobilizate si Active Circulante.
Aceasta este ratiunea pentru care am considerat necesar ca la calculul pragului de semnificatie
preliminar sa tinem cont pe langa variatia cifrei de afaceri si a rezultatului brut, si de
elementele componente ale activelor totale.
Normele Minimale de Audit, elaborate de C.A.F.R., ne indica utilizarea in calculul
pragului de semnificatie a urmatoarelor referentiale:
1% - 2% * Active Totale
0,5% - 1% * Cifra de Afaceri
5% - 10% * Profit inainte de impozitare
In cele ce urmeaza prezentam evolutia elementelor analizate in calculul pragului de
semnificatie, precum si rezultatul aplicarii valorilor referentiale propuse de Normele
Minimale de Audit ce au condus la indentificarea valorii pragului de semnificatie.

INDICATORI
Active Imobilizate
1%
2%
Active Circulante
1%
2%
Cifra de Afaceri
0,50%
1%
Profit Brut
5%
10%

2007
370000
3700
7400
452000
4520
9040
600.000
3.000
6.000
150.000
7.500
15.000

-euro2008 DIFERENTA
290000
2900
800
5800
1600
530000
5300
780
10600
1560
700.000
3.500
500
7.000
1.000
107.000
5.350
2.150
10.700
4.300

Conform tabeluilui de mai sus, valoarea pragului de semnificatie, in etapa de


planificare, trebuie ales in intervalul 3000 15000 euro. Consider Pragul de semnificatie
ales, in aceatsa etapa de planificare, ca avand valoarea de 7000 euro.
Nota explicativa privind rationamentul selectiei pragului de semnificatie:
Pragul de semnificatie a fost calculat in functie de Cifra de Afaceri pe care il consider un
indicador constant si relevant pantru utilizatorii situatiilor financiare ale unei entitati
comerciale, entitate ce nu a inregistrat pierderi. Un alt element ce a influentat rationamentul
(dar nu definitoriu) a fost opinia fara rezerve a auditarii exercitiului financiar 2007.
Intrucat in Romania, situatiile financiare, in conformitate cu Legea 82 a Contabilitatii,
sunt exprimate in moneda nationala lei, prezentam in cele ce urmeaza situatiile financiare
ale entitatii in lei, precum si calculul pragului de semnificatie in moneda nationala:

EVOLUTIE

euro

lei
CURS=3,6201

euro

lei
CURS=3,9852

euro

lei

DIF. IN LEI
NEINFLUENTAT
A DE
CRESTEREA
CURSULUI

1. Active Imobilizate

370.000

1.339.437

290.000

1.155.708

-80.000

-183.729

-289.608

105.879

2. Active Circulante

452.000

1.636.285

530.000

2.112.156

78.000

475.871

282.368

193.503

2.1. Stocuri

52.000

188.245

50.000

199.260

-2.000

11.015

-7.240

18.255

2.2. Creante

250.000

905.025

300.000

1.195.560

50.000

290.535

181.005

109.530

2.3. Lichiditati

150.000

543.015

180.000

717.336

30.000

174.321

108.603

65.718

3. Active Totale (1+2)

822.000

2.975.722

820.000

3.267.864

292.142

-7.240

299.382

4. Datorii curente

202.000

731.260

100.000

398.520

-2.000
102.000

-332.740

-369.250

36.510

5. Capitaluri Proprii

620.000

2.244.462

720.000

2.869.344

100.000

624.882

362.010

262.872

INDICATORI
BILANTIERI

31,12,2007

31,12,2008

(2008-2007)

DIF. DE LEI
DATORATA
CRESTERII
CURSULUI

31,12,2007

31,12,2008

EVOLUTIE

euro

lei
CURS=3,6201

euro

lei
CURS=3,9852

euro

lei

DIF. IN LEI
NEINFLUENTATA
DE CRESTEREA
CURSULUI

1. Cifra de Afaceri

600.000

2.172.060

700.000

2.789.640

100.000

617.580

362.010

255.570

1.1. Vanzari

550.000

1.991.055

650.000

2.590.380

100.000

599.325

362.010

237.315

50.000

181.005

50.000

199.260

18.255

18.255

2. Costul Vanzarilor

450.000

1.629.045

593.000

2.363.224

143.000

734.179

517.674

216.504

2.1. Cumparari

320.000

1.158.432

380.000

1.514.376

60.000

355.944

217.206

138.738

2.2. Salarii si Indemnizatii

130.000

470.613

213.000

848.848

83.000

300.468

77.766

3. Profit Brut

150.000

543.015

107.000

426.416

-43.000

378.235
116.599

-155.664

39.066

INDICATORII CONTULUI
DE REZULTATE

1.2. Subventii pt. Expl.

(2008-2007)

Ca urmare a cresterii cursului valutar la 31.12.2008, comparativ cu exercitiul financiar


precedent, se observa ca indicatorii celor doua exercitii in evolutia lor sunt influentati de
aceasta diferenta de curs. In consecinta, pentru a avea comparabilitate corecta intre indicatorii
celor doua exercitii financiare, am luat ca si referinta cursul de la 31.12.2007. Astfel Pragul
de Semnificatie ales in valoare de 7000 euro este de 25.341 lei.
2) Vi se dau urmatoarele clase sau solduri de conturi, cu urmatoarea repartizare a
pragului de semnificatie si prezentare de informatii:
NR. INDICATORI
1 Imobilizari Corporale
Conturi ale Grupului si
2 Investitii
3 Stocuri
4 Debitori (Creante)
5 Investitii pe termen scurt
6 Lichiditati banesti
7 Creditori (Furnizori)
8 Vanzari
9 Cumparari (Achizitii)
10 Salarii si Indemnizatii
11 Remunerarea Conducerii
12 Bal. si inreg. ctb. dupa sf. ex.
13 Tranzactii cu Partile Afiliate
TOTAL

%
10
5
5
10
5
10
10
10
10
10
5
5
5
100

Stabiliti nivelurile pragului de semnificatie in relatie cu soldurile de conturi, categorii


de tranzactii sau prezentari, avand in vedere urmatoarele informatii:
- soldurile debitoare si creditoare aferente tranzactiilor cu partile afiliate sunt cuprinse in
soldurile creantelor si datoriilor prezentate in tabelul initial, reprezentand 40% din valoarea
acestora;
- salariile si indemnizatiile cuprind si remuneratiile conducerii si celor insarcinati cu
guvernanta, astfel: in 2007 = 30.000 lei, in 2008 = 53.000 lei;

DIF. DE LEI
DATORATA
CRESTERII
CURSULUI

- in balanta de verificare nu au fost prezentate toate inregistrarile contabile dupa sfarsitul


exercitiului, care priveau perioada de la 1 ianuarie la 31 decembrie 2008;
- stocurile neajustate, datorate deprecierii, sunt in valoare de 5.000 lei in 2008.

Raspuns:
Intrucat probele de audit se colecteaza la nivelul categoriilor de tranzactii si la nivelul
soldurilor individuale ale conturilor, este necesar ca pragul de semnificatie global de la nivelul
situatiilor financiare sa fie repartizat pe cicluri contabile sau pe conturile incluse in situatiile
financiare.
Repartizarea valorii preliminate a pragului de semnificatie pe categorii de tranzactii si
pe conturi se face in functie de ponderea acestora, astfel:
a) pentru conturile la care nu se asteapta sa fie descoperite prezentari eronate si pentru
conturile care pot fi auditate integral sau cu costuri reduse, cum sunt cele de capitaluri proprii
si/sau de mijloace banesti, eroarea tolerabila se stabileste la un nivel scazut;
b) pentru conturile la care nu s-au inregistrat fluctuatii semnificative fata de exercitiul
precedent, cum ar putea fi cele de terenuri si/sau constructii, se stabileste o eroare tolerabila
moderata;
c) iar pentru conturile care au inregistrat rulaje importante, care necesita esantioane mari si
costuri ridicate se stabileste un nivel al erorilor tolerabile ridicat, reducandu-se astfel
cantitatea de probe de audit colectata.
In cele ce urmeaza voi prezenta tabelul nivelurilor pragului de semnificatie pe
subcategorii de tranzactii si de conturi.

NR.

INDICATORI

1 Imobilizari Corporale
Conturi ale Grupului si
2 Investitii
3 Stocuri
4 Debitori (Creante)
5 Investitii pe termen scurt
6 Lichiditati banesti
7 Creditori (Furnizori)
8 Vanzari
9 Cumparari (Achizitii)
10 Salarii si Indemnizatii
11 Remunerarea Conducerii
12 Bal. si inreg. ctb. dupa sf. ex.
13 Tranzactii cu Partile Afiliate
TOTAL

%
10

PS
euro
700

PS lei
2.534

5
350
1.267
5
350
1.267
10
700
2.534
5
350
1.267
10
700
2.534
10
700
2.534
10
700
2.534
10
700
2.534
10
700
2.534
5
350
1.267
5
350
1.267
5
350
1.267
100 7.000 25.341

3) Recalculati pragul de semnificatie pentru situatiile financiare ca intreg, ca urmare a


modificarilor circumstantelor avute in vedere la determinarea pragului de semnificatie
preliminar (in etapa de planificare).

Ca urmare a ajustarii situatiilor financiare anuale cu operatiunile contabile propuse de


auditor la discutiile finale cu clientul, au avut loc urmatoarele modificari:
- Volumul activelor a scazut pe seama creantelor, prin efectul stornarii unor facturi in
suma de 250.000 euro, neconfirmate de clienti si verificate prin proceduri alternative
de catre auditor, care priveau exercitiul urmator (stornarea facturilor a avut impact si
asupra contului de profit si pierdere, respectiv asupra cifrei de afaceri);
- Stocurile in bilant au fost diminuate cu 5.000 lei (deprecieri de valoare);
- Si stocuri lipsa la inventar neimputabile si neasigurate, de 8.500 lei.

Raspuns:
Riscul de audit si evaluarea pragului de semnificatie initial in etapa de planificare a
angajamentului se pot schimba fata de momentul evaluarii rezultatelor curente ale
operatiunilor si pozitiei financiare, care difera in mod semnificativ fata de etapa initiala a
planificarii auditului.
Stornarea facturilor (privind vanzarile) ce insumeaza 250.000 euro a avut ca efect:
- diminuarea pozitiei Creante din bilant cu suma de 250.000 euro;
- diminuarea pozitiei Vanzari din contul de rezultate cu 250.000 euro;
- diminuarea pozitiei Costuri privind vanzarile din contul de rezultate cu suma dedusa astfel:
daca la suma de 380.000 euro Achizitii Marfuri s-a obtinut o Vanzare de 650.000 euro, rezulta
ca pozitia Achizitii Marfuri din contul de rezultate a scazut cu suma de 146.154 euro
(250.000*380.000/650.000);
- efectul produs in contul de profit si pierdere de stornarea vanzarilor cu 250.000 euro si
implicit al costurilor acestora, a condus la micsorarea Rezultatului, deci parte a pozitiei
Capitaluri Proprii din bilant cu suma de 103.846 euro (-250.000+146.154);
- intrucat nu s-au mai vandut marfuri cu un cost de 146.154 euro, rezulta ca Stocurile au
crescut cu aceasta suma de 146.154 euro.
Deprecierea stocurilor cu 5.000 lei si constatarea lipsurilor in valoare de 8.500 lei au
ca efect modificarea urmatoarelor pozitii bilantiere si din contul de rezultate cu 3388 euro:
- pozitia Stocuri din bilant s-a micsorat cu suma de 3.388 euro (contravaloarea stocvurilor in
suma de 13.500 lei evaluate la cursul de 1 euro=3,39852 lei)
- s-a inregistrat o cheltuiala cu stocurile de 3.388 euro, evidentiata in pozitia Achizitii Marfuri
din contul de profit si pierde;
- aceasta cheltuiala cu stocurile se evidentiaza si la pozitia Capitaluri Proprii prin micsorarea
rezultatului exercitiului 2008 cu suma de 3.388 euro.
Astfel stocurile cresc in total cu suma de 142.766 euro, creantele se micsoreaza cu
250.000 euro, capitalurile proprii scad cu 107.234 euro, vanzarile se diminueaza cu 250.000
euro si cheltuielile privind costul vanzarilor se micsoreaza cu suma de 142.766 euro. Pentru o
mai buna percepere a modificarilor aduse bilantului si contului de rezultate va prezint
urmatoarele tabele:

INDICATORI BILANTIERI

2007

2008

SUMA

euro
2008

AJUSTATA

1) Active imobilizate
2) Active circulante
2.1) Stocuri
2.2) Creante
2.3) Lichiditati
3) Active totale (1+2)
4) Datorii curente
5) Capitaluri proprii

370.000
452.000
52.000
250.000
150.000
822.000
202.000
620.000

290.000
530.000
50.000
300.000
180.000
820.000
100.000
720.000

CORECTAT
290.000
422.766

142.766
-250.000

192.766
50.000
180.000
712.766
100.000

-107.234

612.766
euro

INDICATORII CONTULUI DE
REZULTATE
1) Cifra de Afaceri (total
venituri)
1.1) Vanzari
1.2) Subventii pt. Exploatare
2) Costul Vanzarilor
2.1) Achizitii Marfuri
2.2) Salarii si Indemnizatii
3) Profit Brut (1-2)

2007

2008

600.000
550.000
50.000
450.000
320.000
130.000
150.000

700.000
650.000
50.000
593.000
380.000
213.000
107.000

SUMA
AJUSTATA

2008
CORECTAT

-250.000

450.000
400.000
50.000

-142.766

450.234
237.234
213.000
-234

Folosind sumele din situatii financiare ale exercitiului 2008 ajustate, se intocmeste
noul tabel de calcul al pragului de semnificatie:

-euroINDICATORI

2007

Active Totale
1%
2%
Cifra de Afaceri
0,50%
1%
Profit Brut

822.000
8.220
16.440
600.000
3.000
6.000
150.000

5%
10%

7.500
15.000

2008
DIFERENTA
CORECTAT
712.766
7.128
1.092
14.255
2.185
450.000
2.250
750
4.500
1.500
-234
-12
-23

7.488
14.977

Conform analizei de mai sus, se observa ca variatia cea mai mica o prezinta Cifra de
Afaceri, ca atare se alege drept Prag de Semnificatie Recalculat suma de 3.000 euro, adica
10.860 lei.

4) Evaluati efectele denaturarilor necorectate asupra situatiilor financiare si stabiliti


masurile luate de auditor in urmatoarele conditii:
Ca urmare a discutiilor finale cu clientul, acesta nu a inregistrat in contabilitate
urmatoarele erori (nesemnificative de catre guvernanta), identificate pe parcursul auditului:
- ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate, propuse la casare, inainte de
expirarea duratei utile de viata = 2.080 EUR;
- impozite pe venitul nerezidentilor, neinregistrate = 1.720 EUR;
- provizioane pentru restructurare = 1.000 EUR.
TOTAL: 4.800 EUR

Raspuns:
Se observa ca suma totala a erorilor depaseste considerabil nivelul pragului de
semnificatie general, desi suma fiecarei erori luata separat e sub pragul de semnificatie.
Cu cat totalul informatiilor eronate necorectate se apropie de nivelul pragului de
semnificatie, auditorul trebuie sa ia in considerare reducerea riscului prin aplicarea unor
proceduri aditionale sau solicita conducerii sa faca corectiile in situatiile financiare aferente
eronate depistate.
Deoarece conducerea refuza sa faca corectiile acestor erori, le voi lua in considerare si
voi evalua efectele denaturarilor necorectate asupra situatiilor financiare in tabelul de mai jos:

-euro-

INDICATORI BILANTIERI
1) Active imobilizate
2) Active circulante
2.1) Stocuri
2.2) Creante
2.3) Lichiditati
3) Active totale (1+2)
4) Datorii curente
5) Capitaluri proprii

2008

SUMA
AJUSTATA

290000

-2.080

2008
CORECTAT
287.920

422766
192766
50000
180000

422.766
192.766
50.000
180.000

712766

710.686

100000

2.720

102.720

612766

-4.800

607.966

-euro-

INDICATORII CONTULUI DE
REZULTATE
1) Cifra de Afaceri

2008
450000

SUMA
AJUSTATA

2008
CORECTAT
450.000

1.1) Vanzari
1.2) Subventii pt. Exploatare
2) Costul Vanzarilor
2.1) Achizitii Marfuri
2.2) Salarii si Indemnizatii
2.3) Che. cu ajust., prov. si impoz.
3) Profit Brut (1-2)

400000
50000

400.000
50.000

450234
237234
213000
0

455.034
237.234
213.000
4.800

-234

4.800

-5.034

Dupa cum se observa din situatiile financiare de mai sus, ajustarea activelor
imobilizate are ca efect diminuarea pozitiei bilantiere Active Imobilizate cu suma de 2080
euro si cresterea totodata a Cheltuielii cu ajustarile activelor imobilizate din Contul de
Rezultate, avand repercursiuni in Bilant la pozitia Capitaluri Proprii cu aceeasi suma.
Impozitele pe venituri ale nerezidentilor ar modifica pozitia Cheltuieli cu Impozitele
din Contul de Rezultate in sensul cresterii cu suma de 1720 euro, ce are ca efect si diminuarea
Capitalurilor Proprii din Bilant, si concomitent se constituie o Datorie curenta.
Inregistrarea provizioanele pentru restructurare ar avea ca efect cresterea Datoriilor
curente din Bilant si totodata cresterea Cheltuielii cu Provizioanele din Contul de Rezultate,
avand ca efect si diminuarea Capitalurilor Proprii din Bilant cu aceasi suma de 1000 euro.
Ca atare, per total, denaturarile necorectate au ca efect in Contul de Rezultate
majorarea cheltuielilor, si deci majorarea pierderii brute de la 234 euro la 5034 euro. In Bilant
avem o micsorare a nivelului activelor imobilizate sub 1%, o majorare a datoriilor curente cu
aproximativ trei procente si o diminuare a rezultatului exercitiului evidentiata in capitalurile
proprii in suma de 4800 euro.
In cazul de fata, cand conducerea refuza sa ajusteze situatiile financiare, auditorul
trebuie sa ia masuri in sensul modificarii corespunzatoare a raportului de audit, prezentanduse explicatii suplimentare in notele explicative.
5) Intocmiti raportul auditorului independent, in conformitate cu ISA 701 Modificari
ale opiniei raportului auditorului independent, in conditiile in care cei insarcinati cu
guvernanta refuza sa inregistreze ajustarile considerate nesemnificative, a caror suma este,
insa, semnificativa.

Raspuns:

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENTI


CATRE ACTIONARII SOCIETATII ABC S.A.
Raport asupra situatiilor financiare

Am auditat situatiile financiare anexate ale S.C. ABC S.A. care cuprind: Bilantul la
data de 31 decembrie 2008, Contul de Pprofit si Pierdere, situatia modificarilor capitalului
propriu, situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data,
un sumar al politicilor contabile semnificative precum si alte note explicative. (NOTA:
Precizam ca nu avem in prezentarea situatiilor financiare ale SC ABC SA toate aceste
elemente, dar le-am trecut pentru ca asa impun Normele Minimale de Audit).
Situatiile financiare mentionate se refera la:
Total capitaluri proprii: 2.441.995 lei
Cifra de afaceri: 1.793.340 lei
Rezultatul net al exercitiului financiar: 931 lei pierdere (NOTA: Precizez ca am trecut
rezultatul brut al exercitiului, intrucat in situatiile financiare nu ne-a fost prezentat
rezultatul net)
Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare
Conducerea Societatii raspunde pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor
situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005 cu
modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.
Aceasta responsabilitate include:
- proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si
prezentarea fidela a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative,
datorate fraudei sau erorii;
- selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate;
- elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.
Responsabilitatea auditorului
Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie
asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit
adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa
respectam cerintele etice ale Camerei, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii
unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.
Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu
privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind
de rationamentul prefesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare
semnificativa a situatiilor finaciare, datorate fraudei sau erorii. In vederea acestor riscuri,
auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a
situatiilor financiare a Societatii.
Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile
folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si
evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.
Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate
pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.
Opinia auditorului
In opinia noastra, situatiile financiare au fost intocmite de o maniera adecvata, in toate
aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.

1752/2005 cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile


financiare.
Evidenta unor aspecte:
Fara a exprima o opinie cu rezerve, atragem atentia asupra urmatoarelor: refuzarea
corectarii erorilor de catre guvernanta are ca efect in Contul de Rezultate majorarea
cheltuielilor, si deci majorarea pierderii brute de la 931 lei la 20.061 lei. In Bilant avem o
micsorare a nivelului activelor imobilizate sub 1%, o majorare a datoriilor curente cu
aproximativ trei procente si o diminuare a rezultatului exercitiului evidentiata in capitalurile
proprii in suma de 19.129 lei.
Asadar, desi suma erorilor in valoare de 19.129 lei, este peste pragul de semnificatie
genelar stabilit in suma de 10.860 lei, consideram ca nu are ca efect denaturari semnificative
ale prezentarii situatiilor financiare in raport cu sumele rulajelor.
Efectele posibile, ale aspectelor mentionate mai sus, pot fi estimate la data acestui
raport in valoare totala de 19.129 lei, dar aceste situatii financiare nu includ ajustarile care ar
putea rezulta din aceste aspecte.
Alte responsabilitati de raportare
Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatii in ansamblu.
Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele
aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In
masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de
Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport, sau
pentru opinia formata.
Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul
operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari
si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile
financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile
contabile si legea din Romania, inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005
cu modificarile ulterioare.
Asa cum este prezentat in Nota X la situatiile financiare, la 31 decembrie 2008,
continuitatea activitatii societatii depinde de imbunatatirea performantei sale operationale
si/sau de sprijinul din partea actionarilor.

Semnatura auditorului
....................................
Data: 01.02.2009
Adresa auditorului:
.......................................
.......................................
ANEXA 1

-lei-

-lei-

INDICATORI BILANTIERI

31.12.2208

1) Active imobilizate
2) Active circulante

1.155.708

2.1) Stocuri
2.2) Creante
2.3) Lichiditati
3) Active totale (1+2)
4) Datorii curente
5) Capitaluri proprii

768.213

1.684.809

199.260
717.336
2.840.517
398.520
2.441.997

INDICATORII CONTULUI
DE REZULTATE
1) Cifra de Afaceri
1.1) Vanzari
1.2) Subventii pt.
Exploatare
2) Costul Vanzarilor
2.1) Achizitii Marfuri
2.2) Salarii si Indemnizatii
3) Profit Brut (1-2)

31.12.2208
1.793.340
1.594.080
199.260
1.794.271
945.424
848.848
-931

S-ar putea să vă placă și