Sunteți pe pagina 1din 72

Organizarea fi exercitarea profesiei contabile in Romania

CAPITOLUL IV Profesia de expert contabil si de contabil autorizat din Romania in mtrebari si raspunsuri

1. Ce sunt serviciile profesionale?


Serviciile profesionale reprezinta orice serviciu care cere aptitudini contabile inrudite, prestat de un contabil profesionist, ca, de exemplu: - servicii de contabilitate; - audit; fiscalitate; consultants manageriala; management financier. Serviciu - o munca prestata in folosul sau in interesul cuiva, dar potrivit normelor si regulilor profesiei prestatorului; indeplinirea unei indatoriri fata de cineva.

2. Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile?


Caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile sunt: detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinuta prin formare si invatamant; respectarea de catre membri a unui ansamblu de valori si de reguli stabilite de organismul profesional, cu deosebire cele care se refera la integritate si obiectivitate; recunoasterea unei datorii fata de public.
159

ELEMENTE DE DOCTRINA si DEONTOLOGIE A PROKESIEI CUNTABILE

Uneori, datoria membrilor privind profesiunea lor si publicul poate fi in contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt sau cu obligatiile lor de loialitate fata de angajator. Tinand seama de remarcile precedente este de datoria organismelor profesionale nationale sa defmeasca reguli de etica pentru membrii lor astfel incat sa garanteze o calitate optima a serviciilor si sa pastreze increderea publicului in profesie. Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila, pe independents, pe stiinta in profesie, pe competent^.

3. Ce semnificatie are interesul general (interesul public)?


Profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale fata de public, prin public intelegandu-se: - Guvernul; - angajatorn; - investitorii; - oamenii de afaceri; - comunitatile financiare; - donatorii de fonduri; - orice alta persoana, care dau incredere in obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru buna functionare a economiei. Aceasta incredere acordata de public impune profesiei contabile o responsabilitate in materie de interes general. Interesul general semnifica satisfac^ia colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucreaza profesionistii contabili, in slujba carora se afla.
160

_ Organizarea $i exercitarea profesiei contabile in Romania

PSstrarea acestui statut, privilegiat, al profesionistilor contabili presupune oferirea de servicii potrivit unor criterii care sS justifice increderea publicului. Interesul public este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de contabilul profesionist. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public: - auditorii independent ajuta la mentinerea integrita^ii si eficienfei situafiilor financiare prezentate institutiilor financiare ca suport partial pentru imprumuturi si ac|ionarilor pentru a objine capital; - responsabilii fmanciari (directorii economici) cu atributii in diverse domenii de management financiar contribuie la utilizarea eficienta si efectiva a resurselor organizaauditorii interni furnizeaza asigurarea in legatura cu un sistem de control intern corect, care sporeste increderea in informatiile financiare externe ale patronului; experjii in impozite ajuta la stabilirea mcrederii si eficientei, precum si la aplicarea corecta a sistemului de impozitare; consilierii de gestiune si consultantii managerial! au o responsabilitate fata de interesul public in susjinerea luarii unor decizii manageriale corecte.

Profesionistii contabili au un rol important in societate. Comunitatea, publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si o raportare corecte, pentru un management financiar eficient si sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri si impozite.
161

ELEMENTE DE DOCTRINA

$i DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

4. Care sunt imperativele fundamental pentru realizarea obiectivului profesiei contabile?


Realizarea obiectivului profesiei contabile constand in satisfacerea exigentelor publicului irapune mai multe imperative, si anume: - credibilitatea - publicul are nevoie de informatii credibile; - profesionismul - profesiunea contabila are nevoie de persoane recunoscute de clienti, angajatori si terti ca profesionisti in domeniu; - calitatea serviciilor - toate serviciile furnizate de un profesionist contabil trebuie sa satisfaca criteriile precise de apreciere, standardele de calitate; - increderea - utilizatorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa fie asigurati ca aceste servicii sunt subordonate unui ansamblu de reguli de etica profesionala.

5. Cum se explica rolul social al profesionistilor contabili?


Profesionistii contabili joaca un rol social important; atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu serviciile prestate au repercusiuni asupra proprietatii economice a colectivitatii si a intregii tari. In plus, lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii veniturilor membrilor societatii sunt indispensabile societatii. Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii si alte sectoare din lumea afacerilor, precum si Guvernul si publicul, in sens larg, trebuie sa aiba incredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme riguroase de gestiune si informare, capabile sa asigure
162

________________Organizarea fi exercitarea profesiei contabile in Romania

o gestiune financiara eficienta, si de a oferi sfaturi avizate asupra unui mare numar de probleme, asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal. Pentru intelegerea rolului social, se poate admite ca bilanturi parazitate la profiturile care trebuie fiscalizate, ca urmare a unor servicii contabile necorespunzatoare, pot conduce Administratia la concluzia stabilirii unor noi impozite si taxe in sarcina contribuabililor. Tot in acest sens trebuie privita si contributia profesionistilor contabili la realizarea veniturilor statului, sursS a programelor sociale ale Guvernului.

6. Explicati relatia dintre etica si calitatea in profesia contabila


Profesionistii contabili nu isi pot pastra statutul lor privilegiat decat oferind servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului. Este in interesul profesiei contabile la scara mondiala sa informeze utilizatorii serviciilor furnizate de profesionistii contabili ca prestatiile acestora sunt de calitate optima si satisfac regulile de etica impuse de acest statut privilegiat. Obiectivele profesiei contabile privesc inaltul nivel profesional, inaltul nivel de performan^a, satisfacerea interesului general. Etica profesionala presupune atat protecfia fiecarui profesionist, cat si a tertilor, protectia publicului prin calitatea si fiabilitatea prestatiilor, iar pentru membrii CECC AR, printr-o sanatoasa si libera concurenta. Calitatea lucrarilor presupune: - abtinerea de la lucrari inutile doar din dorinja de castig; - selectarea lucrarilor pentru colaboratori; - programarea lucrarilor;
163

ELEMENTE DE DOCTRINA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

studierea in folosul clientilor a posibilitatilor legale de evitare a unor pl&fi nedatorate; constiinciozitatea si integritatea cu care lucrarile sunt abordate; calitatea si continutul raportului; pastrarea secretului profesional.

7. Cine poate exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?


Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 republicata, cu respectarea principiului independence! profesionale si a cerinfelor de pregatire impuse de norme.

8. In ce consta diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat, dintre contabilul autorizat si contabilul salariat?
Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile OG nr. 65/1994, avand competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societa|ilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a celorlalte componente ale situatiilor financiare. Prin urmare, ne gasim in fata unei arii de competente mult mai largi fata de cea a unui economist, economistul fund subordonat unui sef ierarhic si executand atributiile specifice fisei postului sau. De asemenea, economistul este specializat in multe domenii:
164

________________Organizarea $i exercitarea profesiei contabile in Romania

turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare, fmanciar-contabil etc. Expertul contabil este un economist, absolvent al specializarii fmanciar-contabile, independent fata de societatea comerciala. El nu primeste, pentru lucrarile executate, un salariu, ci un onorariu prevazut prin contractul incheiat cu referire la misiunea sa. Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceastS calitate in conditiile OG nr. 65/1994 si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a pregati lucrSrile necesare intocmirii situa^iilor financiare. Contabilul autorizat, ca si expertul contabil, este un profesionist independent. Contabilul salarizat este subordonat sefului ierarhic si executa sarcinile care ii revin din fisa individuals a postului; rareori, in cazul unei intreprinderi, acesta executa toate lucr&rile contabile; de regulS, este specializat pe un sector al contabilitafii. Ca si economistul salariat, contabilul salariat raspunde fata de calitatea lucrarilor executate, putand fi stimulat ori penalizat de seful ierarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar daca sunt independent!, raspund civil si penal fata de intreprindere. De asemenea, ei pot pierde intreprinderea de client si, prin aceasta, sansa de venit. In schimb, economistul si contabilul salariati pierd cu greu postul in urma unor proceduri anevoioase.

9. Cine este expertul contabil?


Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in condijiile legii (OG nr. 65/1994) si are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a intocmi situatiile financiare, si de a efectua expertize contabile.
165

ELEMENTE DE DOCTRINA si DEONTOLOGIEA PROFESIEI CONTABILE

Expertul contabil este specialistul care a dobandit cea mai inalta calificare in domeniul contabilita^ii si care are acces neingrSdit la efectuarea tuturor lucrarilor profesionale, inclusiv verificarea si certificarea situatiilor financiare (in conditiile reglementarilor specifice). Calitatea de expert contabil si cea de contabil autorizat se dobandesc pe bazS de examene si stagii practice. Pentru a dobandi calitatea, se cer indeplinite cumulativ mai multe conditii. Pot fi, la cerere, experji contabili persoanele care au titlul de academicieni, profesori si conferentiari universitari, doctori in economic si doctori docenti cu specialitatea finance sau contabilitate, insa cu indeplinirea conditiilor si sustinerea unui interviu privind Normele de organizare si functionare ale CECCAR.

10. Cine este contabilul autorizat?


Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in condifiile OG nr. 65/1994 si are competenta profesionala de a executa lucrari de contabilitate si operatii pregatitoare intocmirii situatiilor financiare ale intreprinderii.

11. Cum se obi i ne calitatea de expert contabil?


Calitatea de expert contabil se obtine prin examen. Examenul se desfasoara in baza Normelor Corpului si a regulamentului pentru efectuarea stagiului, si prin examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat: - examen de admitere privind accesul;
166

___________Organizarea $i exercitarea profesiei contabile in Romania

stagiu de 3 ani (tutore/sistem colectiv, 200 ore/semestru + pregatire deontologies si doctrina profesionala); examen de aptitudini (examen sens, proba orala).

12. Cum se obtine calitatea de contabil autorizat?


Calitatea de contabil autorizat se obtine prin examen, in trepte: acces, stagiu, examen privind pregatirea deontologies si doctrina profesionala, examen de aptitudini; ca si expertul contabil, dar cu tematica specifica. Pentru accesul la examen se cer indeplinite anumite conditii specifice de studii si capacitatea exercitarii.

13. Cum se mentin calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat?


Calitatea de expert contabil si cea de contabil autorizat se mentin prin inscriereain Tabloul Corpului. Inscrierea se realizeaza in baza indeplinirii conditiilor privind acordarea calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat. fnscrierea in Tabloul Corpului confera dreptul exercitarii profesiunii pe intreg teritoriul tarii. Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei (viza). Lipsa licentei sau nelicentierea atrage radierea din Tablou sau suspendarea exercitarii profesiei, a dreptului de a o exercita. Acordarea vizei anuale se face daca sunt indeplinite cumulativ conditiile: - achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp; plata la buget, la termen si in cuantumul prevazut, a impozitelor cuvenite statului; asigurarea pentru riscul profesional;

ELEMENTE DE DOCTRINA $i DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

dovada ca persoana in cauzS nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrate a societSfilor comerciale (cazierjudiciar); persoana in cauzS nu a savarsit fapte care sa incalce regulamentul privind conduita profesionalS; depunerea fisei individuale.

14. Care sunt lucrarile care pot fi executate de expert!! contabili?


In aplicarea art. 2, art. 6 si art. 7 din OG nr. 65/1994, republicata, lucrarile care se pot executa, fara a fi limitative, de catre expertii contabili sunt: a) jinerea sau supravegherea contabilitatii si mtocmirea situatiilor financiare: - acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitStii, inclusiv in cazul sistemelor informatice; - elaborarea si punerea in aplicare a urmatoarelor: procedee contabile, planul de conturi adaptat unitatii, contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, controlul de gestiune si controlul prin buget, in baza si cu respectarea normelor generale; b) efectuarea de analize economico-financiare, ca: - analiza structurilor financiare; - analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit; - tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment; - sisteme de credit - leasing, factoring etc.; - elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;
168

Organizarea fi exercitarea profesiei contabile in Romania

- elaborarea de tablouri de utilizari si resurse; - asistenja in prevenirea si inlaturarea dificult&tilor unic) efectuarea de audit fmanciar-contabil, ca: - diagnostic fmanciar - cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare; - audit intern - organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului; - studii, asistenta pentru realizarea de investitii financia re; - audit statutar si certificarea bilantului contabil, cu respectarea reglementarilor specifice; d) efectuarea de evaluari potrivit Standardelor Internationale de Evaluare, ca: - evaluSri de bunuri si active patrimoniale; - evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare, pentru vanzaii, succesiuni, partaje, dona^ii sau la cererea celor interesafi; - evaluari de elemente intangibile; e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice in condi^iile prevazute de lege, ca: - expertize amiabile (la cerere); - expertize contabil-judiciare; - arbitraje in cauze civile; - expertize de gestiune; f) executarea de lucrari cu caracter financiar-contabil, ca: - intocmirea de situatii periodice; - consolidarea conturilor ?i bilantului; - intocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung;
169

ELEMENTE DE DOCTRINA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

g) executarea de lucrari cu caracter fiscal, ca: - studii si consultajii pe probleme de ordin fiscal; - participarea la intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale; - asistenta in probleme de TV A si impozite; - fiscalitate imobiliara; - asistenta in aplicarea tarifului vamal; - asistarea contribuabilului cu ocazia verificarilor; - vizarea declaratiilor fiscale anuale ale agentilor economici; h) efectuarea de lucrari de organizare administrative si informatica, cum ar fi: - organigrame, structuri, definiri de functii; - legaturi intre servicii, circulatia documentelor si informatiilor; - mecanizarea si automatizarea prelucrarii informatiilor, alegerea echipamentelor; - analiza si organizarea fluxului informational; - alegerea soft-urilor necesare; - formarea profesionala continua; - contributii la protectia patrimoniului unitatii; i) indeplinirea atributiilor prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale, conform prevederilor legale; j) indeplinirea atributiilor prevazute de lege in procedurile de reorganizare judiciara si faliment, cum ar fi: fuziuni, divizari, dizolvari, retragerea sau excluderea unor asociati etc.; k) asistenta de specialitate pentru infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale;
170

___________Organizarea $i exercitarea profeslei contabile in Romania

1) efectuarea oricarui serviciu profesional care presupune cunostinte de contabilitate; m) alte activitati si servicii pentru intreprinderi cuprinse in clasele CAEN 6209, 6420, 6619, 6920, 7022, 7320 si 8299.

15. Care sunt lucrarile care pot fi executate de contabilii autorizati?


Contabilul autorizat poate executa, pe baza de contract, persoanelor fizice si juridice lucrari legate de {inerea contabilitatii, operafiunile economico-financiare si pregatirea documentelor in vederea elaborarii situafiilor financiare, lucrari, declaratii si operatiuni fiscale lunare si trimestriale, lucrari pentru organizatii familiale si persoane fizice independente, precum si activitati de cenzorat la asociatii de proprietari, alte asociatii, fundatii etc.

16. Cum se exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?


Exercitarea poate fi individuals sau in cadrul societatilor de expertiza contabila sau de contabilitate. La societatile de expertiza contabila si/sau de contabilitate: - eel putin 51 % dintre acfionari sunt experti contabili sau contabili autorizati; - eel putin 51 % din numarul membrilor Consiliului de Administratie sunt experti contabili sau contabili autorizati, membri ai Corpului. Societatile de expertiza contabila si de contabilitate nu pot avea participari financiare in unitati patrimoniale industriale,
171

ELEMENTE DE DOCTRINA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

comerciale, agricole, bancare sau de asigurari, si nici in societati civile. Societatile de expertiza si/sau de contabilitate pot fi romane, straine sau mixte. Societatile de expertiza si/sau de contabilitate se bucura de aceleasi drepturi si au aceleasi obliga^ii impuse membrilor Corpului. Exceptia consta in dreptul de a alege sau de a fi ales in organele de conducere ale Corpului. Angajarea raspunderii societatilor comerciale de expertiza contabila si/sau de contabilitate si a membrilor care le alcatuiesc se realizeaza prin exercitarea dreptunlor administrative si a celor de natura tehnicS de catre: - conducatorul (administratorul) societatii: drepturile admi nistrative si sociale (de exemplu, fata de banca, reprezentarea societatii in fata tertilor si a administratiei publice etc.), acesta dispunand de semnatura sociala a societatii; - expertii contabili, contabilii autorizati si ceilalti asociati sau actionari ai societatii, care asigura cerintele de natura tehnica ale propriilor lor lucrari executate, prin semnarea acestora, alaturi de semnatura autorizata a conducerii so cietatii.

17. Ce se mtelege prin calitatea de persoana juridica a Corpului?


Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica si, prin urmare, indeplineste sau are atributiile unei persoane juridice; persoana juridica este colectivitatea de oameni, constituita in conditiile legii, care capdtd anumite drepturi $i anumite obligatii necesare atingerii scopului lor. Elementele constitutive ale persoanelor juridice sunt: - organizarea de sine-statatoare; .
172

_______________Organizarea $i exercitarea profesiei contabile in Romania

- patrimoniul propriu; - scopul determinat. Aceste elemente le intruneste CECCAR, care are capacitatea de folosinta care se refers la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost infiinj:at (persoana juridica) si capacitatea de exercitiu; CECCAR are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere. Corpul reprezinta profesia in raport cu alte institutii din Romania si din afara {Srii: - relatiile cu bugetul, directe; - are cont in banca; - intocmeste b.v.c.; - organizeaza contabilitate proprie, intocmeste bilanf pro priu, potrivit legii; - gestioneaza intregul patrimoniu al Corpului, inclusiv pe eel dat in administrarea operativa filialelor; - continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile pe care le are Corpul (interne si externe).

18. Ce se intelege prin autonomia Corpului?


Autonomia este in general situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina libertate in acjiunile sale. Autonomia Corpului face din acesta un organism de autoreglementare in profesie; aceasta presupune nesubordonarea vreunei autoritati. Corpul, prin regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat vreunui organism guvernamental. Dimpotriva, prin delegatia primita din partea autoritatilor publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat, si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai. Prin organele alese, Corpul este reprezentat in fata
173

ELEMENTE DE DOCTRINA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

autoritatilor publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. Corpul colaboreaza cu organele de specialitate ale statului la elaborarea de norme legate de profesia contabila, insa normele de lucru, specifice profesiei, sunt rezultatul activitatii Corpului.

19. Care este organizarea CECCAR?


Sediul central al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si in municipiul Bucuresti. Este astfel organizat meat sa isi poata indeplini atributiile de organism de autoreglementare. La nivel central: Organe de decizie (alese): - Conferinta Nationals; - Consiliul Superior; - Biroul Permanent; - Presedintele Corpului. Organe de executie (numite sau desemnate): - Director general executiv; - Sectoare (departamente, servicii). La nivel de filiala: Organe de decizie (alese): - Adunarea generala; - Consiliul filialei; - Biroul Permanent; - Presedintele filialei. Organe de executie (numite sau desemnate): - Director executiv; - Sectoare (departamente, servicii).
174

________________Organizarea $i exercitarea profesiei contabile in Romania

20. Care sunt atributiile Corpului?


In OG nr. 65/1994 sunt enumerate atributiile Corpului. Intre ele intalnim: a) Organizeaza examenul de admitere: - organizeaza efectuarea stagiului; - organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat; - elaboreaza programele de examen privind stagiul si examenul de aptitudini, care se avizeaza de MEF, urmarindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene in domeniu; b) Organizeaza evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil, prin mscrierea acestora in Tabloul Corpului; c) Asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a contabililor autorizati; d) Elaboreaza si publica normele privind activitatea profe sionala si conduita expertilor contabili si a contabililor autorizati, elaboreaza ghidurile profesionale in domeniul financiar-contabil; e) Asigura buna desfasurare a activitatii de evaluare, pe baza Standardelor Internationale de Evaluare; f) Sprijina formarea si dezvoltarea profesionala continua; g) AparS prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai; h) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din afara ei; i) Editeaza publicatiile de specialitate; j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulamente.
175

ELEMENTS DE DOCTRINA

si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

21. Ce atributii are Conferinta Nationala Ordinara?


Conferinta Nationala are urmatoarele atributii: a) Stabileste direcfiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat; b) Aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, modificarile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Economiei si Finantelor si de Ministerul Justifiei, precum si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizaji; c) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autori zati; d) Aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizafi si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora; e) Alege si revoca membrii Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ai comisiei de cenzori; f) Examineaza activitatea desfasurata de Consiliul Superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, si dispune masurile necesare; g) Hotaraste sanctionarea disciplinary a membrilor Consiliu lui Superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati in conformitate cu prevederile OG nr. 65/1994, la propunerea Comisiei Superioare de Disciplina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferinta Nationala poate fi facuta la Sec|;ia Contencios Administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de
176

___________Organizarea $i exercitarea profesiei contabile in Romania

zile de la data instiintarii oficiale. Hotararile Curtii de Apel sunt definitive; h) Aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior si ale consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati; i) Alege si revoca presedintele si membrii Comisiei Superioare de Disciplina; j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

22. Ce atributii are Consiliul Superior?


Consiliul Superior are urmatoarele atributii: a) Alege dintre membrii sai vicepresedintii Consiliului Su perior (5): 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati; b) Asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitand avizele Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Justitiei; c) Asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati; d) Asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Cor pului; e) Delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat; f) Vegheaza ca Regulamentul privind dobandirea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat sa fie strict aplicat; g) Asigura coordonarea activitatii consiliilor filialelor, stabileste metodologia de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului;
177

ELEMENTE DE DOCTRINA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

h) Aproba statele de functii ale Corpului si filialelor; i) Asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face sa progreseze profesia si stiinta contabila sau in diverse grupuri de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora; j) Decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotararilor luate de Comisia Superioara de Disciplina; k) Aproba normele privind desfasurarea activitStii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului; 1) la toate mSsurile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitStii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de catre toti membrii Corpului; m) Indeplineste alte atributii prevazute de lege, Regulament si hotararile Conferintei Nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati.

23. Care sunt atributiile presedintelui Consiliului Superior al Corpului?


Atributiile presedintelui Consiliului Superior al Corpului sunt: a) Convoaca si conduce sedintele CS si ale BP; b) Conduce si coordoneaza dezbaterile; c) Prezinta anual CS spre adoptare proiectul de buget pentru exercitiul viitor.
178

___________Organizarea fi exercitarea profesiei contabile in Romania

24. Care sunt atributiile Adunarii generate a filialei CECCAR?


Atributiile AdunSrii generale a filialei CECCAR sunt: a) Aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul expirat, insotit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei, precum si bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul viitor; b) Aproba raportul de activitate prevazut de Consiliul filialei pentru perioada raportata; c) la cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitatii profesionale a membrilor contabili si aproba lista membrilor care vor fi supusi controlului de calitate in anul viitor; d) Alege si revoca presedintele si membrii Comisiei de Disciplina a filialei; e) Alege si revoca presedintele si membrii Consiliului, pre cum si cenzorii; f) Propune dintre membrii sai candidati pentru functia de presedinte si de membru in Consiliul Superior; g) Aproba lista membrilor de onoare ai filialei; h) Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de Regulament, de Codul etic national al profesionistilor contabili sau hotarate de Consiliul Superior.

25. Care sunt atributiile Consiliului filialei?


Atributiile Consiliului filialei sunt: a) Supravegheaza modul de exercitare a profesiilor de expert contabil si de contabil autorizat in raza de activitate a filialei;
179

ELEMENTE DE DOCTRINA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

b) Asigura apararea intereselor filialei si administrarea bunurilor acesteia; c) Asigura prevenirea si concilierea tuturor contestatiilor sau conflictelor de ordin profesional; d) Hotaraste in ceea ce priveste inscrierea in Tabloul Corpului sau asupra modificarilor care se aduc acestuia, potrivit precizarilor Consiliului Superior; e) Sesizeaza Consiliul Superior cu propuneri si sugestii privind exercitarea profesiei; f) Sesizeaza Comisia de Disciplina a filialei despre abaterile profesionale constatate in sarcina membrilor Corpului; g) Efectueaza sau autorizeaza pe intreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectiva considerate utile conform hotararilor Consiliului Superior; h) Pronunta radierea din Tabloul Corpului in cazurile prevazute de Regulament, precum si Tncetarea provizorie a calitatii de membru al Corpului, la cererea celui interesat; i) Analizeaza si adopta bugetul filialei potrivit normelor emise de Consiliul Superior; j) Urmareste realizarea programului de activitate al filialei aprobat de Conferinta Nationala, precum si executia bugetului de venituri si cheltuieli al filialei, luand sau propunand masurile corespunzatoare in sarcina Biroului Permanent sau a directorului executiv al filialei; k) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de Regulament, de hotararile si deciziile organelor de conducere ale Corpului.
180

___________Organizarea yi exercitarea profesiei contabile in Romania

26. Care sunt atributiile presedintelui de filiala?


Atributiile presedintelui de filiala sunt: a) Intruneste Consiliul filialei si conduce dezbaterile acestuia potrivit prevederilor Regulamentului; a) Reprezinta Consiliul filialei pe langa membrii Corpului; b) Reprezinta Corpul in fata autoritatilor publice ale colectivitatilor diverse din judet, pe baza imputernicirilor stabilite de Consiliul Superior; c) Asigura urmarirea incadrarii cheltuielilor in bugetul aprobat; d) Asigura organizarea alegerilor potrivit prevederilor Re gulamentului; e) Arbitreaza eventualele litigii dintre membrii filialei si clientii acestora; f) Supune Adunarii generale propunerile pentru aprobarea de distinctii onorifice conform Regulamentului; h) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de Regulament, de hotararile si deciziile organelor de conducere ale filialei si ale Corpului.

27. Care sunt atributiile directorului general executiv?


Atributiile directorului general executiv sunt: a) Asigura, prin structurile operative si administrative, exercitarea hotararilor si deciziilor organelor de conducere ale Corpului; b) Pregateste, analizeaza si centralizeaza proiectele de buget ale filialelor si elaboreaza proiectul de buget al Corpului;
181

ELEMENTE DE DOCTRINA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

dupa insusirea acestora de catre Biroul Permanent prin presedintele acestuia se prezinta Consiliului Superior pentru adoptare cu eel putin o luna mainte de inceperea exerci(iului financiar; c) Asigura execufia bugetului de venituri si cheltuieli, prezentand informari periodice Biroului Permanent; in acest sens, asigura si raspunde de organizarea si tinerea contabilitatii la nivel central si teritorial; d) Asigura exercitarea tuturor lucrarilor administrative si de secretariat; e) Organizeaza si asigura evidenfa centralizata a experjilor contabili si a contabililor autoriza|;i inscrisi in Tabloul Corpului de catre filiale; f) Asigura publicarea anuala in Monitorul Oficial al Romaniei a Tabloului Corpului; g) Organizeaza, asigura si urmareste publicitatea in legatura cu exercitarea profesiei; ii propune Comisiei Superioare de Disciplina pe cei care se fac vinovaji de incalcarea reglementarilor privind publicitatea; h) Asigura publicarea, potrivit legii, a situatiilor flnanciare anuale, dupa aprobarea lor de catre Conferinta Nationala; i) AsigurS conditiile materiale pentru desfasurarea activitatilor Corpului; j) Propune presedintelui Biroului Permanent, anual, odata cu proiectul de buget, schema de functii si de salarizare a sectoarelor administrative si a salariafilor din subordine; k) Numeste si revoca, cu respectarea statelor de functii aprobate de Consiliul Superior, personalul de executie al Corpului si ii stabileste salariile;
182

___________Organizarea fi exercitarea profesiei contabile in Romania

1) Asigura publicarea hotararilor si deciziilor organelor superioare ale Corpului potrivit reglementarilor si normelor in vigoare; m) Participa, fara drept de vot, la sedintele Biroului Permanent si ale Consiliului Superior, luand cunostinta de hotararile acestora; n) Prezinta bilantul contabil spre adoptare Consiliului Superior si spre aprobare Conferintei Nationale; o) Reprezinta Corpul in fata autoritatilor publice, a tertilor sau a organizatiilor nationale si Internationale, aparand prestigiul si independenta membrilor sai; p) fndeplineste once alte atributii stabilite de CN, CS si BP.

28. Organizarea si constituirea Comisiilor de Disciplina


1. Comisia Superioara de Disciplina - pe langa Consiliul Superior al Corpului - este o comisie de sanctionare in materie disciplinara pentru abateri de la conduita etica si profesionala a membrilor Consiliului Superior al Corpului, care solutioneaza contestatiile la hotararile Comisiilor de Disciplina ale filialelor. Constituire: 7 membri titulari (dintre care un presedinte), dintre care: presedintele si 2 membri EC alesi de CN dintre membrii CECCAR; 2 membri desemnati de MEF; - 2 membri desemnati de Ministerul Justitiei. 7 membri supleanti (in aceeasi structura ca membrii titu lari). 2. Comisia de Disciplina a filialei - vegheaza la respectarea Codului etic si a regulamentelor si normelor Corpului.
183

ELEMENTE DE DOCTRINA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

Constituire: - 5 membri titulari (dintre care un presedinte); - 5 membri supleanji. Mandatul membrilor Comisiei de Disciplina este de 4 ani.

29. Care sunt competentele Comisiei Superioare de Disciplina?


Competentele Comisiei Superioare de Disciplina sunt: a) Analizeaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala ale membrilor Consiliului Su perior si Consiliului filialei, facand propuneri de sanctionare a acestora Conferintei Nationale, care hotaraste; b) Solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala ale presedintilor Consiliului Superior si Consiliului filialei, precum si ale profesionistilor straini care au dobandit dreptul de a exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat in Romania, si aplica, dupa caz: mustrare; - avertisment; - suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadS de la trei luni la un an; - interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat; - sanctiunile disciplinare care se stabilesc in functie de abateri, pronuntate de Comisiile de Disciplina ale filialelor.
184

___________Organizarea $i exercitarea profesiei contabile in Romania

c) Rezolva contestatiile formulate impotriva hotararilor disciplinare pronuntate de Comisiile de Disciplina ale filialelor. d) Aplica sanctiunile interzicerii dreptului de a exercita profesia de EC sau CA membrilor Corpului care au savarsit abated grave prevazute in regulament.

30. Care sunt competentele Comisiei de Disciplina a filialei?


Competentele Comisiei de Disciplina a filialei sunt: a) Vegheaza la respectarea Codului etic si a Regulamentului si normelor Corpului. Sanctiunile se aplica in functie de abaterile disciplinare, de gravitatea incalcarii si urmarile acestora, precum si de persoana in cauzS; b) Sanctioneaza abaterile disciplinare savarsite de EC, CA, membri ai filialei, cu domiciliul in raza teritoriala a acesteia, chiar daca abaterile au fost savarsite in raza terito riala a altei filiale; c) Instiinteaza presedintele Consiliului filialei si pe reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor despre reclamatiile primite (exceptie fac reclamatiile indreptate impotriva membrilor Biroului Permanent, ale profesionistilor societatilor straine, care se adreseaza Comisiei Superioare de Disciplina).

31. Cum functioneaza Comisiile de Disciplina?


Comisia functioneaza in plenul sau. Cea superioara rezolva contestatiile facute impotriva hotararilor Comisiilor de Disciplina ale filialelor.
185

ELEMENTS DE DOCTRINA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

Termenul de contestare este de 30 de zile, iar raportorul dispune de eel mult 30 de zile pentru a pregati raportul si pentru a-1 putea sustine in fata Comisiei Superioare.

32. Care sunt locul si rolul reprezentantului Ministerului Economiei si Finantelor?


Reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor este persoana desemnata de autoritatea publica pe langa Consiliul Superior si al filialei, care sesizeaza Ministerul Economiei si Finantelor ori de cate ori hotararile si masurile adoptate de Corp contravin reglementarilor legale, si trimite spre stiinta Biroului Permanent o copie a sesizarii. Atributiile reprezentantului Ministerului Economiei si Finantelor sunt: Reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor de pe langa Consiliul Superior: participa, fara drept de vot, la lucrarile Conferintei Nationale, la sedintele Consiliului Superior; - primeste materialele si convocatorul cu 7 zile inainte de acestea; - sesizeaza MEF ori de cate ori hotararile si masurile luate de Corp contravin reglementarilor legale si tri mite spre stiinta copia dupa sesizare. Reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor de pe langa Consiliul filialei: - participa, fara drept de vot, la lucrarile Adunarilor generale, Consiliilor filialelor, Biroului Permanent, Comisiei de Disciplina;
186

Organizarea fi exercitarea profesiei contabile in Romania

sesizeaza Biroul Permanent al Consiliului Superior al Corpului cu privire la aprobarea sau refuzul de mscriere in Tabloul Corpului de catre Consiliul filialei pe care le considers nelegale; sesizeaza Comisia Superioara de Disciplina cu privire la hotararile Comisiilor de Disciplina ale filialei pe care le considers nelegale; sesizeaza persoanele desemnate de MEF sa efectueze supravegherea publica ori de cate ori hotararile si masurile luate de Consiliile filialelor contravin reglementarilor legale, si trimite spre stiinta o copie dupa sesizare.

33. Care sunt principalele fapte care constituie abater! disciplinare ale unui membru al Corpului?
Principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului sunt: a) comportamentul necuviincios fata de membrii Corpului, de reprezentantul MFP sau de alti participant! la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului; b) absenta nemotivata de la intrunirea Adunarii generale a filialei sau de la Conferinja Nationala; c) nerespectarea dispozitiilor Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania referitoare la publicitate; d) absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare reglementate prin normele emise de Corp;
187

ELEMENTS DE DOCTRINA $i DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

e) prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie: expert contabil, contabil autorizat; f) nerespectarea obligatiilor de pastrare a secretului profesional; g) nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor, in scopul sustragerii de la plata cotizatiei stabilite de Regulament; h) fapta membrului Corpului de a nu depune, in termenul stabilit, la filiala de care apartine, fisa pentru persoane fizice sau juridice (pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui Consiliului de administrate sau administratorului, dupa caz); i) incalcarea dispozitiilor privind exercitarea profesiei si raspunderea disciplinary administrative, civila sau penala, potrivit legii si Regulamentului; j) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesionala; k) declaratii neconforme realitatii in relatiile cu Corpul sau cu tertii, cu producerea de consecinte juridice, precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale.

34. Cum se face alegerea in Consiliul Superior al Corpului?


Alegerea in Consiliul Superior al Corpului se face prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu reinnoirea la 2 ani a jumatate dintre membrii alesi. Presedintele Consiliului Superior este ales de Conferinta Nationals, iar al filialei, de Adunarea generala.
188

__________Organizarea $i exercitarea profesiei contabile in Romania

Declarative de candidatura cuprind: - numele, prenumele, adresa candidatului; categoria profesionala: EC/CA; - modul de exercitare a profesiei; functiile detinute anterior in cadrul Corpului si perioadele respective; functia pentru care candideaza: membru al Consiliului Superior al Corpului sau al Consiliului filialei; obiectivele si strategia pe care le propune candidatul daca va fi ales; - declaratie pe propria raspundere in sensul ca indeplineste cerintele de eligibilitate din Regulament.

35. Ce este si ce structure are Tabloul Corpului?


Tabloul Corpului este un instrument de comunicare intre profesionistii contabili - membri CECCAR cu drept de exercitare a profesiei intr-un an si public. Tabloul Corpului este impartit in opt sectiuni, dupa cum urmeaza: 1) Sectiunea intdi - ,,Expeiti contabili liber-profesionisti, care isi desfasoara activitatea in mod individual sau ca persoane fizice autorizate". 2) Sectiunea a doua - ,,Experti contabili care au statut de angajati in intreprinderi, institutii bancare si de asigurari, educatie, cercetare, institutii centrale sau locale". 3) Sectiunea a treia - ,,Persoane fizice straine care au obtinut calitatea de membru al Corpului".
189

ELEMENTS DE DOCTRINA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

4) Sectiunea a patra - ,,Experti contabili care isi desfasoara activitatea in cadrul unor societati, companii sau cabinete membre ale Corpului": A. cu capital strain sau mixt; B. cu capital autohton. 5) Sectiunea a cincea - ,,Contabili autorizati liber-profesionisti care isi desfasoara activitatea individual sau ca persoane fizice autorizate". 6) Sectiunea a $asea - ,,Contabili autorizati care au statut de angajati in intreprinderi, institutii bancare si de asigurari, educatie, cercetare, institutii centrale sau locale". 7) Sectiunea a japtea - ,,Contabili autorizati care isi desfa soara activitatea in cadrul societatilor de contabilitate membre ale Corpului": A. cu capital strain sau mixt; B. cu capital autohton. 8) Sectiunea a opta - ,,Titluri onorifice": A. presedinti de onoare; B. experti contabili de onoare; C. contabili autorizati de onoare.

36. Cum explicati principiul fundamental al integritatii?


Profesionistul contabil trebuie sa fie drept, onest si sS nu se asocieze cu raportarile sau evidentele despre care apreciaza c3: - contin informatii false sau indue in eroare; - contin informatii eronate; - omit sau ascund informatii, atunci cand aceste omisiuni indue in eroare.
190

________________Organizarea fi exercitarea profesiei contabile in Romania

37. Cum explicati principiul fundamental al obiectivitatii?


Profesionistul contabil trebuie sa fie impartial, fara idei preconcepute, sa nu se afle in situatii de incompatibilitate sau de conflict de interese. Rezulta urmatoarele necesitaji: obligatia profesionistului contabil de a nu compromite profesia din cauza unor erori, a unor conflicte de interese, a influentei nedorite a unor persoane; evitarea relatiilor care influenteaza in mod negativ rationamentul profesional; absenta relatiilor de afaceri, financiare, familiale sau personale cu clientul sau cu persoane cu functii de conducere sau angajati ai clientului; neacceptarea de cadouri sau invitatii (la masa, spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta daunatoare asupra rationamentului profesional; aten^ia asupra urmatorilor factor!: - exercitarea de presiuni care pot diminua obiectivitatea; - imposibilitatea definirii tuturor situatiilor in care se pot exercita presiuni; evitarea influentei ideilor preconcepute; - garantia insusirii de catre angajati a principiului obiec tivitatii; masuri de protectie: - retragerea din echipa misiunii; - proceduri de supraveghere; - terminarea rela^iei de afaceri sau financiare care genereazS amenintarea.
191

ELEMENTS DE

Doc i RINA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

38. Ce semnifica competenta profesionala si prudenta?


Competenta unei persoane este capacitatea de a se pronunta asupra unui lucru pe temeiul unei cunoasteri adanci a problemei in discutie. Competenfa profesionala are doua componente de baza: - obtinerea; si mentinerea. Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale cu grija si sarguin^a si este obligat sa se mentina in permanenta la un nivel de cunostinte si de recunoastere profesionala care sa justifice asteptarile unui client sau ale angajatorului. Aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislate si tehnicile de lucru. Dobandirea cere: - un inalt standard de pregatire generala, urmata de una specific^; - practica si experienta in subiecte profesionale semnificative; - perioade de practica in domeniu. Mentinerea cere: - cunoasterea continua a evolutiilor in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante); adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in conformitate cu normele nationale si internationale. - Competenta profesionala se obtine prin studiu - prac tica.
192

_______Organizarea fi exercitarea profesiei contabile in Romania

Este obligatorie mentinerea cunostintelor si aptitudinilor profesionale la nivelul necesar exercitarii profesiei. Este necesara actionarea cu prudenfa si in conformitate cu standardele tehnice si profesionale. Dezvoltarea profesionala continua a profesionistilor contabili se realizeaza in baza Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR privind dezvoltarea profesionala continua a profesionistilor contabili, pus in aplicare prin Programul national de dezvoltare profesionala continua a profesionistilor contabili.

39. Confidentialitatea; care sunt obligatiile profesionistului contabil?


Obligatiile profesionistului contabil privind confidentialitatea sunt: abtinerea de a dezvalui informajii confidentiale in afara unitafii angajatoare, cu exceptia cazului cand a fost autorizat sau cand exista o obligate legala sau profesionala sa publice acele informatii; abtinerea de la folosirea informatiilor confidentiale dobandite in tirnpul executarii sarcinilor de serviciu in avantajul personal sau in avantajul unei terte persoane; respectarea confidentialitatii in mediul social (asocia^i de afaceri, rude), in relatiile cu un potential client sau angajator, in cadrul entitafii angajatoare; asigurarea ca personalul angajat sau aflat sub controlul sau respecta confidentialitatea (pentru profesionistul con tabil in calitate de administrator, director, contabil-sef x etc.).
193

ELEMENTE DE DOCTRINA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

Obligatia de confidentialitate continua si dupa incetarea relatiei dintre profesionistul contabil si client sau angajator. Posibilitatea divulgarii informatiilor are deci loc in urmatoarele situatii: - autorizarea de catre client sau angajator; - autorizarea prevazuta prin lege (de exemplu, furnizarea de probe injustice, autoritatea fiscala, prevenirea si sanctionarea spalarii banilor); - conformarea auditului de calitate; - investigatii din partea unui organism normalizator. Profesionistul contabil trebuie sa se convinga ca partile carora li se adreseaza comunicarea informatiilor sunt destinatarii adecvati si au responsabilitatea sa reactioneze ca atare. Confidentialitatea este stricta, in afara de cazul in care profesionistul contabil a primit o autorizatie specials de a divulga informatiile sau in caz de obligatii legale sau profesionale. Profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca persoanele angajate sub orice forma - subalterni sau colaboratori - respecta aceleasi reguli de confidentialitate. Confidentialitatea se refera nu numai la divulgarea informatiilor; ea implica, de asemenea, faptul ca informatiile primite nu sunt folosite de profesionistul contabil in beneficiul sau personal sau al unui teit. Acest principiu nu se aplica divulgarii informatiilor care ii permit profesionistului contabil sa-si indeplineasca obligatiile stabilite prin normele profesionale. In interesul public si al profesiunii, normele profesionale trebuie sa defineasca conceptul de confidentialitate si sa furnizeze o orientare asupra naturii si intinderii obligatiilor legate de confidentialitate si asupra circumstantelor in care divulgarea de informatii primite in cursul exercitarii unei misiuni trebuie autorizata sau ceruta.
194

________________Organizarea $i exercitarea profesiei contabile in Romania

Obligatiile de confiden{ialitate sau secret profesional sunt inscrise in legislatia fiecarei tari. Pentru a stabili daca informatiile confidentiale pot fi divul-gate, trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte (cu titlu de exem-ple): a) Cand divulgarea este autorizata de client; daca interesele tuturor partilor (cu deosebire terti) pot fi lezate: - profesionistului contabil i se poate cere sa lucreze con tra normelor profesionale si tehnice; profesionistul se poate gasi intre exigentele unui superior si aplicarea normelor tehnice si profesionale; un conflict de interese se poate produce cand publica-rea unor informatii eronate poate avantaja angajatorul sau clientul si favoriza sau dezavantaja profesionistul contabil. b) Cand divulgarea este ceruta de lege sau cand exista obligatii profesionale de divulgare: - profesionistul trebuie sa faca apel la judecata sa pentru a determina tipul de informatii care pot fi divulgate; trebuie sa se evite situatiile care implica fapte sau opinii nejustificate sau nejustificabile; profesionistul trebuie sa se asigure ca persoanele care primesc informatiile sunt destinatarii corecti ai unor astfel de informatii, adica cu abilitati sa primeasca astfel de informatii; - profesionistul trebuie sa stabileasca daca divulgarea si consecintele acesteia implica responsabilitatea sa. Se recomanda, in toate aceste cazuri, consultarea organismu-lui profesional si/sau a unui avocat.
195

ELEMENTS DE DOCTRINA

si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

40. Comportamentul profesional sau profesionalismul; ce obligatii a vein?


Obligatiile privind comportamentul profesional sunt dupa cum urmeaza: - conformarea cu legile si reglementarile relevante si evitarea oricarei acfiuni care poate discredita profesia, organismul profesional sau colegii; - nefurnizarea de informa^i eronate despre profesie; - profesionistul contabil trebuie sa fie cinstit si loial in sensul s3 nu faca revendicari exagerate pentru serviciile pe care le ofera, calificarile pe care le posedS si experienta pe care o define, si sa nu ofere referinte compromitatoare sau comparatii lipsite de fundament privind munca desfasurata de alti profesionisti contabili.

41. Definirea independentei potrivit reglementarilor Corpului


Independent presupune satisfacerea concomitenta a celor doua componente fundamentale ale conceptului: - independent de spirit (de drept) - o stare de spirit, de judecata profesionaia care nu este afectata de influente exterioare, pe de o parte; - independent in aparenta (de fapt) - o stare care se manifesta in actiunea care permite unui tert sau beneficiarilor de lucrari sa nu puna la indoiala integritatea si obiectivitatea profesionistului contabil, pe de alta parte. Din practica, rezulta ca majoritatea circumstantelor care afecteaza independent se datoreaza relatiilor de afaceri
1%

_______Organizarea fi exercitarea profesiel contabile in Romania

si financiare cu angajatii clientului afla^i in pozitia de a exercita o influenta directs asupra profesionistului contabil. Regula de baza in cazul in care circumstantele privind amenintarea la adresa independentei sunt semnificative este: inainte de acceptarea misiunii se procedeaza astfel: se intreprind diligentele necesare pentru eliminarea acelor circumstante; sau, daca nu este posibil, - se refuza acceptarea sau continuarea misiunii.

42. Care sunt amenintarile la adresa independentei?


Amenintarile la adresa independentei sunt: Interesul propriu: interesul financiar in firma clientului sau detinerea unui interes impreuna cu un client: detinerea de actiuni intr-o proportie semnificativa la firma clientului; primirea unui titlu de mostenire de parti sociale ale unei firme care a fuzionat cu clientul in cauza; dependenta fata de onorariile primite de la un client apare atunci cand un procent semnificativ din cifra de afaceri a cabinetului provine de la un singur client; intretinerea unei relatii de afaceri stranse cu un client profesionistul contabil este intr-o asociajie in participatie cu clientul; interesul de a nu pierde un client - pierderea clientului respectiv ar insemna intrarea in faliment a cabinetului;
197

ELEMENTS DE DOCTRINA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILK

onorariile neprevazute - acceptarea pe parcursul executarii lucrarilor a unor onorarii neprevazute in contract; imprumutul catre, sau de la un client, sau de la director!! sau angajatii acestuia. Daca clientul este o banca, impru mutul nu genereaza o amenintare la adresa independentei, cu conditia ca imprumutul sa fie acordat conform normelor procedurale valabile pentru ceilalti clienti.

Autoexaminarea sau autocontrolul: certificarea situatiilor financiare ale unei firme de catre aceeasi persoana implicata in elaborarea acestora; pregatirea documentelor primare pentru inregistrarea in contabilitate care fac obiectul unei misiuni de certificare; un membru al echipei de certificare care ocupa sau a ocupat functia de director sau a fost angajat al clientului; prestarea unor servicii pentru un client ale caror rezultate urmeaza sa fie avute in vedere in cursul altor misiuni efectuate la acelasi client. Favorizarea: promovarea actiunilor intr-o unitate cotata atunci cand aceasta este un client de audit al situatiilor financiare; apararea unui client in cazul unor litigii sau in rezolvarea disputelor cu tertii; un membru al echipei de audit are o ruda de gradul I sau un afm care ocupa functia de director sau angajat al clien tului; acceptarea unor cadouri din partea clientului; asocierea de lunga durata a unui membru important al echipei cu clientul.
198

___________Organizarea 31 exercitarea profesiei contabile in Romania

Intimidarea: amenintarea inlocuirii sau concedierii facuta de client; amenintarea deschiderii unui litigiu; exercitarea unei presiuni in vederea reducerii volumului de munca pretins aferent executiei unei misiuni si respectiv a onorariilor.

43. Care sunt masurile de protectie impotriva amenintarilor la adresa independentei?


Masuri de protectie generate de exercitarea profesiei (prevazute prin reglementarile profesiei): cerinte educationale, de formare si experienta la intrarea in profesie: conditii la examenul de acces la profesie; efectuarea stagiului; sustinerea examenului de aptitudini; dezvoltarea profesionala continua; reglementari privind incompatibilitati si interdictii in exercitarea profesiei: reglementari profesionale; reglementari de drept comercial; reglementari procedurale; monitorizarea misiunilor (auditul de calitate); raportarea activitatii desfasurate. Masuri de protectie in mediul de lucru: pozitia de conducator al firmei, care subliniaza importanta respectarii principiilor fundamentale si ca membrii echipei actioneaza in interesul public;
199

ELEMENTE DE DOCTRINA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABII.E

politic! si proceduri pentru reglementarea si monitorizarea controlului calitStii misiunilor; documentarea situatiilor care pot afecta conformitatea cu principiile fundamentale si la adresa independentei; comunicarea la timp a politicilor si procedurilor, si instruirea personalului si a partenerilor; desemnarea unui membru cu experienta al conducerii drept responsabil pentru supravegherea funcfionarii adecvate a sistemului de control al calitatii; implicarea unui profesionist contabil suplimentar pentru monitorizarea si consilierea misiunii; consultarea unei terte persoane (organism profesional CECCAR, CAFR, CCF, ANEVAR, UNPRL, sau normalizator- MEF, Consiliul Concurentei etc.) sau a altui pro fesionist contabil membru al Corpului; prezentarea naturii serviciilor prestate si a marimii onorariilor percepute catre organele tutelare ale clientului; implicarea altui profesionist contabil (persoana flzica sau societate de profil) pentru a realiza din nou o parte din misiune. Masuri de protectie din partea clientului: ratificarea sau aprobarea de catre persoane din afara clien tului a alegerii profesionistului contabil pentru realizarea misiunii; alegerea profesionistului contabil si atribuirea misiunii prin licitatie; clientul are angaja(i competent! care pot lua decizii manageriale; clientul a implementat proceduri interne - organizarea contabilitatii, auditul intern, sistemul informatic etc. care asigura alegeri obiective in mandatarea misiunilor. 200

___________Organizarea fi exercitarea profesiei contabile in Romania

44. Ce presupune acceptarea unui client?


Acceptarea unui client presupune urmatoarele: examinarea anticipate a situatiei clientului sub aspectul daca acceptarea misiunii ar crea anumite amenintari la adresa conformitatii cu principiile fundamentale; exemplificari privind astfel de situatii: implicarea clien tului in activitati ilegale (spalare de bani), practici de raportari fmanciare eronate (bancruta frauduloasa), evaziune fiscala, concurenta neloiala, achizitia si desfacerea de produse cu incalcarea dreptului de proprietate industrials etc.; evaluarea situatiilor de aceasta natura si luarea masurilor de protectie pentru a le elimina sau a le reduce la un nivel acceptabil, daca este posibil; atunci cand nu este posibila reducerea amenintarilor la un nivel acceptabil, un profesionist contabil independent ar trebui sa refuze sa intre in relatii cu clientul; examinarea posibilita^ii de acceptare a misiunii din punct de vedere al competentei profesionale a profesionistului contabil, astfel incat angajamentul (misiunea) sa fie realizat(a) la nivelul corespunzator; luarea in considerare a reputajlei, a experientei si a resurselor disponibile ale profesionistului contabil in cazul cand se apeleaza la acesta pentru consiliere sau expertiza in situajii de natura celor aratate mai sus; apelarea de catre profesionistul contabil la un alt profe sionist contabil se afla sub restrictia confidentialitatii si in func^ie de natura misiunii trebuie sa se obtina permisiunea clientului (de regula, in scris).
201

ELEMENTE DE DOCTRINA

si DEONTOLOGIE A PROKESIEI CONTABILE

45. Care este structure Codului etic national al profesionistilor contabili?


Codul etic national al profesionistilor contabili cuprinde obiectivele si principiile fundamentale, redate general, si nu pentru a rezolva problemele etice ale contabililor profesionisti intr-un caz bine determinat. Codul ofera anumite linii directoare in ceea ce priveste aplicarea in practica a obiectivelor si principiilor fundamentale cu privire la numarul situatiilor tipice care se intalnesc in profesiunea contabila. Codul etic are trei parti: - Partea A - se aplica tuturor profesionistilor contabili; Partea B - se aplica numai contabililor liber-profesionisti; - Partea C - se aplica numai profesionistilor contabili angajati.

46. Conflicte de interese. Care sunt circumstantele de care trebuie N;I se tina seama?
Profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care implica conflicte de ordin profesional; nu se poate stabili o lista completa de situatii susceptibile de a genera conflicte de interese, insa profesionistii trebuie sa descopere factorii care dau nastere la astfel de conflicte. Exista si unele circumstante particulare in care responsabilitatea profesionistului contabil poate fi in conflict cu unele cerinte interne si externe: Un superior, director, administrator sau asocial poate face presiuni. Trebuie descurajate orice relatie sau orice interes susceptibil de a pune in pericol, de a influenta negativ integritatea profesionistului contabil. 202

_______Organizarea $i exercitarea profesiei contabile in Romania

Profesionistului contabil i se poate cere sa lucreze contra normelor profesionale si tehnice. Identificarea circumstantelor in care ar putea aparea un conflict de interese: profesionistul contabil are interese de afaceri directe cu un client sau are o participate la un competitor al clientului; profesionistul contabil presteaza servicii pentru clienti ale caror interese sunt in conflict. Evaluarea semnificatiei circumstantei care genereaza conflictul de interese si luarea masurilor de protectie: notificarea clientului despre conflictul de interese care ar putea aparea si obtinerea consimtamantului acestuia de a actiona in asemenea imprejurari; notificarea tuturor partilor interesate; utilizarea unor echipe distincte; indrumarea echipei, confidentialitatea. Un conflict de interese se poate produce si cand publica-rea unor informatii eronate poate avantaja angajatorul sau clientul si favoriza sau dezavantaja profesionistul contabil.

47. Care este procedura de urmat cand este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional?
Cand este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional, daca politicile
203

El.EMKNTK DE DOCTRINA SI DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABIl.E

stabilite de organismul profesional nu sunt suficiente, profesionistul contabil poate recurge la urmatoarele: - examinarea conflictului cu superiorul direct. Daca intervenjia superiorului direct nu este suficienta si profesio nistul contabil decide sa se adreseze nivelului superior urmator, superiorul direct trebuie notificat in acest sens; - daca superiorul este presupus implicat in conflict, profe sionistul trebuie sa supuna problema nivelului ierarhic eel mai ridicat; - solicitarea avizului confidential al unui consilier inde pendent sau al organismului profesional; - daca toate resursele interne nu sunt suficiente, profesio nistul contabil poate, pentru chestiuni grave, sa demisioneze si sS trimita o scrisoare in acest sens conducerii entitatii care 1-a angajat. Orice profesionist contabil care ocupa un post de conducere trebuie sa se asigure ca, in cadrul entitatii respective, sunt stabilite reguli in materie de rezolvare a conflictelor profesionale.

48. Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere


Liber-profesionistul contabil nu trebuie sa exercite in paralel activitati care afecteaza sau sunt susceptibile de a afecta integritatea, obiectivitatea, independenta, buna reputatie a profesiei, care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei libere. In unele situatii, liber-profesionistul contabil poate primi spre conservare si utilizare, potrivit legii, fonduri ale clientilor, el trebuind: - sa pastreze aceste fonduri, separat de fondurile sale;
204

_______________Organizarea fi exercitarea profesiei contabile in Romania

sa le utilizeze conform destinatiilor stabilite; sa aiba posibilitatea sa justifice existenta si utilizarea fondurilor respective.

49. Relatiile cu ceilalti membri - Acceptarea


*

de noi misiuni
Serviciile sau sfaturile unui liber-profesionist contabil care poseda competence particulare pot fi solicitate: a) de catre client: dupa discutii si consultari prealabile cu profesionistul contabil in functie (existent); - la cererea sau recomandarea expresa a profesionistului contabil in functie (existent); - fara consultarea profesionistului contabil in func^ie; b) de catre profesionistul contabil in functie (existent), sub rezerva respectarii stride a secretului profesional. Uneori clientul cere - la contactarea unui liber-profesionist contabil - sa nu fie informal profesionistul contabil in functie (existent); in astfel de cazuri, profesionistul contabil trebuie sa decida daca motivele clientului sunt acceptabile. Profesionistul contabil contactat trebuie: - sa se conformeze instructiunilor primite de la profesionistul contabil in functie sau de la client, in masura in care nu sunt contradictorii cu obligatiile legale sau profe-sionale; sa garanteze, pe cat posibil, ca profesionistul contabil in functie este bine informal de natura generala a serviciilor profesionale prestate. Cand opinia unui profesionist contabil in functie (existent) este solicitata in ceea ce priveste aplicarea principiilor contabile,
205

KLEMKNTE DE DOCTRINA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

normelor de audit, normelor de raportare, profesionistul contabil in functie trebuie sS aiba grija ca opinia sa sa nu influenteze in mod exagerat judecata si obiectivitatea profesionistului contabil contactat.

50. Relatiile cu ceilalti membri - inlocuirea cu un alt liber-profesionist contabil


Intreprinderea are dreptul de a-si alege consilierii si de a-i inlocui cand doreste. Daca este importanta apararea intereselor legitime ale intreprinderii, este la fel de important ca un liber-profesionist contabil sa poata decide, daca exista motive profesionale care sa o justifice, neacceptarea misiunii; aceasta presupune o comunicare directa cu profesionistul contabil in functie. In absenta unei cereri specifice, profesionistul contabil in functie nu trebuie sa furnizeze spontan informatii despre afacerile clientului sau. Urmatorii factori stabilesc in ce masura un profesionist in functie poate discuta despre afacerile clientului sau cu un profesionist contactat: - daca clientul a autorizat acest lucru; - daca norme legale sau reguli de etica referitoare la aceasta divulgare permit acest lucru. Comunicarea intre cei doi profesionisti contabili are scopul: - de a impiedica un liber-profesionist contabil sa accepte nominalizarea sa daca nu toate elementele pertinente sunt cunoscute; - de a proteja acfionarii minoritari care nu sunt de regula informati de imprejurarile inlocuirii profesionistului contabil in functie; - de a apara interesele profesionistului contabil in functie atunci cand propunerea de inlocuire se datoreaza caracte206

________________Organizarea fi exercitarea profesiei contabile in Romania

rului sau scrupulos de a actiona ca profesionist independent. inainte de a accepta o nominalizare pentru a presta servicii profesionale care pana atunci au fost prestate de catre un alt liberprofesionist contabil, profesionistul contabil trebuie: sa stabileasca daca clientul potential a informat profesio nistul in functie de intentia sa de a-1 inlocui si 1-a autorizat, in scris, sa discute liber si fara limite despre afacerile sale cu noul profesionist contabil; sa solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil in functie. Daca aceasta autorizare este refuzata, profesionistul contabil trebuie, in absenta altor mijloace alternative de a obtine asigurarile necesare, sa refuze nominalizarea sa. Daca autorizarea este data, trebuie sa-i ceara profesionistului in functie: sa ii furnizeze toate informatiile care i-ar interzice sa accepte misiunea; sa ii furnizeze toate informatiile necesare care s& ii permita sa ia o decizie. Profesionistul in functie, la primirea autorizatiei din partea clientului, trebuie: s5 raspunda (in scris) aratand daca exista motive profesionale care i-ar interzice profesionistului sa accepte nominalizarea sa; sa se asigure ca clientul a autorizat divulgarea informatiilor profesionistului desemnat; sa comunice orice informatie de care are nevoie profesionistul desemnat, pentru ca acesta sa poata sa decida daca accepta sau nu misiunea, si sa abordeze liber cu profesionistul desemnat toate problemele importante privind nominalizarea sa.
207

ELEMENTS DE DOCTRINA

si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABIL.E

51. Relatiile profesionistilor contabili cu client!!


Relatiile membrilor Corpului cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti. In afara onorariilor pentru lucrarile executate, orice alta relatie financiara cu un client, ca: participatii la capital, dare/luare de imprumut de bunuri, servicii sau bani etc., este susceptibila de a afecta obiectivitatea si de a determina ter^ii sa considere ca obiectivitatea este compromisa. In cadrul indeplinirii lucrarilor lor, membrii Corpului trebuie sa se rezume numai la acordarea de avize de consultants profesionala si sa nu impieteze activitatea de administrare, care este un atribut exclusiv al clientului. O atentie aparte se acorda relatiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clientii, asigurandu-se ca aceste relatii nu aduc atingere independentei lor. Stabilirea sau mtretinerea relatiilor profesionale cu clientii poate antrena raspunderea pentru un prejudiciu financiar sau moral pentru membrii Corpului. Se impune o selectare a clientilor si aprecierea situa^iei membrilor Corpului in raport cu respectarea principiilor independentei si competentei. Orice nou client si orice noua lucrare solicitata de vechii clienti trebuie s3 faca obiectul acceptarii si incheierii contractului dupa: a) evaluarea riscurilor; a) o evaluare, respectiv o verificare privind respectarea principiului independentei profesiei; b) o apreciere a eficientei executarii lucrarilor in raport cu competenta si cu mijloacele societa^ii. Decizia finala apartine expertului sau contabilului autorizat.
208

________________Organizarea $i exercitarea profesiei contabile in Romania

Periodic se evalueaza, se apreciaza eventualele schimbari aparute in situatia clientilor sau cabinetului/societatilor lor si daca acestea genereaza noi riscuri. Profesionistii pot exprima in sens clientilor recomandari sau rezerve. In cazul contestarii lor, scrise, acestea vor putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesionistilor
i 1_ !

contabih. In situatia imposibilitatii executarii lucrarilor solicitate din cauza clientului, contractul se reziliaza.

52. Competenta profesionala si responsabilitatea cand se utilizeaza lucrarile unui alt expert
Liber-profesionistii contabili trebuie sa evite sS presteze servicii profesionale fara o competenta adecvata, in afara de cazul cand beneficiaza de sfaturi avizate si de o asistenta care sa le permits s3 presteze servicii de calitate. Daca un profesionist contabil nu poseda competentele necesare intr-un domeniu specific in cadrul misiunii sale, acesta poate solicita sfaturi tehnice de la specialist! (alti profesionisti contabili, avocati, ingineri, geologi sau alfi experti). In acest caz, desi profesionistul contabil se sprijina pe competen^ele tehnice ale specialistului consultat, acesta din urma nu cunoaste in mod necesar regulile de etica ale profesiunii. Intrucat profesionistului contabil ii revine, in intregime, responsabilitatea pentru serviciul prestat, el trebuie sa se asigure ca regulile de etica au fost respectate de catre expertul consultat. El trebuie sa se asigure ca expertul consultat este la curent cu regulile de etica, mai ales cu principiile fundamentale ale profesiei; aceste principii se aplica la orice misiune la care participa acesti experti.
209

ELEMENTE DE DOCTRINA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

Aceasta asigurare se poate obtine: - fie cerand expertilor respectivi sa citeasca regulile de etica; - fie cerand expertilor o confirmare scrisa asupra bunei intelegeri a regulilor de eiicS; - fie dand sfaturi daca apar conflicte potentiate. Cand profesionistul contabil nu are asigurarea ca regulile de etica sunt cunoscute si respectate, el trebuie sa refuze incredintarea misiunii sau sa o intrerupa (daca a inceput). Schematic, demersurile profesionistului contabil se prezinta astfel:

da are competen^a adecvata lucrarii? liber-profesionistul contabil nu are competenta nu accepts lucrarea sa u accepta lucrarea da r angajeazS (subcontracteaza) un expert (specialist) care trebuie s3 cunoascS regulile de etica

210

________________Organizarea fi exercitarea profesiei contabile in Romania

53. Criterii de stabilire a onorariilor


Onorariile facturate trebuie sa reflecte in mod fidel valoarea serviciilor prestate, {inand seama de urmatoarele elemente: - competent si cunostintele obtinute pentru tipul de serviciu prestat; - nivelul de instruire si experienta persoanei care participa la lucrare; - timpul afectat de fiecare persoana efectuarii lucraiii; - gradul de responsabilitate al misiunii respective. Onorariile se calculeaza in functie de tarifele orare sau zilnice in vigoare, pentru fiecare participant la misiune, la nivelul fiecarei firme, fiecarui profesionist. Un profesionist contabil nu trebuie sa propuna servicii profesionale pentru onorarii subestimate. Cand se propune un onorariu unui client, profesionistul contabil trebuie sa se asigure ca nu este sacrificata calitatea si ca se respecta normele organismului profesional cu privire la calitate. Cheltuielile si diversele rambursari, deplasari, de exemplu, se inregistreaza distinct. Perceperea sau plata de comisioane de catre un profesionist contabil ca liber-profesionist este strict interzisa.

54. Onorariile si independenta


Cand onorariile primite de la un client, sau de la un grup de care apartine acest client, reprezinta o parte importanta din onorariile brute totale ale profesionistului contabil liberal sau ale cabinetului in ansamblu, dependent fata de acest client sau grup
211

ELEMENTE DE DOCTRINA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

trebuie examinata cu atentie, caci independenta poate fi pusa in pericol. Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli si furnizeaza instructiuni membrilor lor referitoare la acest subiect; acestea trebuie sa fie in concordanta cu nivelul de dezvoltare al profesiei contabile, cu situatia economics a fiecarei tari. Serviciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate unui client pe baza de acorduri sau contracte conform carora facturarea onorariilor este condifionata de importanta problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servicii. In tarile in care facturarea onorariilor conditionata de rezultat este autorizata de legislatia sau de normele organismului, aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care independenta nu este obligatorie. Onorariile fixate de tribunal sau de alta autoritate publica nu sunt considerate ca intrand in aceasta categoric. Dimpotriva, onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt considerate ca intrand in aceasta categoric.

55. Bunurile sau serviciile primite si independenta


Acceptarea de bunuri si servicii de la un client, precum si acceptarea unei ospitalitati excesive pot constitui o amenintare a independentei. Se interzice primirea de bunuri si servicii de cStre profesionistii contabili, de catre sotiile lor sau de catre copiii aflafi in intretinere.

56. Calitatea lucrarilor si autocontrolul


Calitatea este un atribut important al activitatii profesionistului contabil. Autocontrolul calitatii lucrarilor inseamna aplicarea 212

________________Organizarea $i exercitarea profeslei contabile in Romania

de catre profesionist sau de catre cabinet a principiilor si procedurilor in scopul stabilirii unui grad rezonabil de certitudine ca lucrarile s-au efectuat conform ,,principiilor de baza care guverneaza lucrarile respective". Principiile de calitate constituie obiective si scopuri, iar procedurile autocontrolului se definesc ca masuri de luat pentru a satisface principiile adoptate care pun in actiune, in aplicare proceduri privind: - calitatile personale (cabinet sau societate); aptitudinile si competenta; - repartijia lucrarilor; - instructiunile si supervizarea. Controlul de calitate asupra lucrarilor realizate de expertul contabil sau de contabilul autorizat care isi desfasoara activitatea individual se poate organiza si exercita numai de catre CECCAR, potrivit Normelor emise de acesta si aprobate de Conferin|a Nationala.

57. Plata lucrarilor, modul de stabilire a onorariilor


Pentru once lucrare, profesionistul contabil pretinde numai onorariile stabilite prin contract sau de catre organul judiciar. Onorariile nu pot fi platite sub formS de avantaje in natura, participatii sau comisioane. Nu trebuie acceptata nicio plata care nu reprezinta contravaloarea unei prestatii sau care este facutS pentru a acoperi anumite atitudini abuzive ale clientului sau incalcari ale legislatiei. Contractele se incheie inaintea inceperii lucrarilor (pe parcurs, acte aditionale).
213

ELEMENTS DE DOCTRINA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

Nu se pot incheia contracte globale. Nu se pot incheia contracte pentru activMti incompatibile. Este interzisa impartirea onorariilor intre colegi prin participarea la executarea lucrarilor. Onorariile nu pot fi fixate in functie de rezultatele obtinute. In caz de litigiu referitor la onorariu, arbitrajul il constituie presedintele filialei (procedura dreptului comun).

58. Pastrarea arhivelor clientului


PSstrarea documentelor contabile este un atribut exclusiv al clientului. Modalitatea de predare-primire a documentelor in vederea contabilizarii se stabileste prin contract si anexe la contract, fiind obligatorie: - normalizarea documentelor; - stabilirea termenelor. Cand clientul nu respecta termenele, se va proceda la punerea acestuia in intarziere, documentul respectiv fiind pastrat la dosarul clientului. Daca un client a disparut, se verifies la Registrul Comertului daca a fost radiat, iar profesionistul este obligat sa pastreze asupra lui documentul pe durata de conservare prevSzuta de lege.

59. Care sunt factorii de care trebuie sa se tina seama atunci cand se apreciaza respectarea regulilor de etica in ceea ce priveste integritatea si obiectivitatea?
Integritatea nu presupune numai cinste, dar si echitate si sinceritate. Principiul obiectivitatii impune tuturor profesionistilor
214

_______________Organizarea $i exercitarea profesiei contabile in Romania

contabili obligatia de a fi justi, cinstitl in plan intelectual si neimplicati in conflicte de interese. Profesionistii contabili trebuie, in orice situatie, sa garanteze integritatea lucrarilor lor si sa ramana obiectivi in judecata si rationamentul lor, oricare ar fi natura activitatii lor, si anume: profesionistii liberal! indeplinesc misiuni de audit, consilieri fiscali, consilieri de gestiune etc.; ^ alti profesionisti contabili pregatesc situatiile financiare in contul angajatorilor lor; executa lucrari de audit intern, exercita funcfiuni de gestiune fmanciara in industrie, comert, sectorul public sau educatie. Cu ocazia alegerii situatiilor si practicilor care trebuie sa fie avute in vedere, atunci cand se apreciaza respectarea regulilor de etica referitoare la obiectivitate, se va tine cont de urmatorii factori: Profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care ii expun la riscuri (presiuni) susceptibile de a pune in discutie obiectivitatea lor. Este imposibil de a defini si de a reglementa toate situatiile generatoare de presiuni; asemanarea, verosimilitatea prevaleaza atunci cand se definesc criteriile care permit identificarea relatiilor susceptibile de a pune in discu^e obiec tivitatea profesionistului contabil. Trebuie evitate toate relajiile si situatiile care implica prejudecati, influentele din partea tertilor care pun in discutie obiectivitatea. Profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca personalul insarcinat cu prestarea serviciilor profesionale respecta principiile de integritate si obiectivitate. Profesionistii contabili nu trebuie nici sa accepte, nici sa ofere cadouri sau alte avantaje care pot fi considerate, in
215

ELEMENTS DE DOCTRINA si DEONTOI.OGIE A PROFESIEI CONTABILE

mod rezonabil, ca pot influenta semnificativ si negativ rationamentul, judecata lor profesionala sau a colaboratorilor lor.

60. Explicati comportamentul profesionistului contabil intr-o activitate de consilier fiscal


Contabilul profesionist care presteaza servicii profesionale in domeniul fiscalitatii este indreptatit sa se situeze in cea mai buna pozifie in favoarea unui client sau a unui patron, cu condi|ia ca prestatia sa fie efectuata cu competen^a. Integritatea si obiectivitatea nu trebuie diminuate, iar opinia contabilului profesionist trebuie sa fie conform legii. Dubiile pot fi rezolvate in favoarea clientului daca exists suport rezonabil pentru pozitia respectiva. Ce trebuie sa faca sau ce nu trebuie sa faca profesionistul contabil? Nu trebuie sa dea asigurarea ca declara^ia fiscala si sfatul in materie fiscala sunt dincolo de orice indoiala. Sa se asigure ca cei pe care ii consiliazS sunt constienti de limitele legate de sfaturile si consultanta fiscala, si nu interpreteaza gresit exprimarea opiniei drept o afirmare a unui fapt. In declaratia fiscala intocmita de contabilul profesionist, responsabilitatea pentru continut revine in primul rand clientului. Consultanta, opiniile trebuie inregistrate sub forma unei scrisori, a unui memorandum. Nu trebuie sa fie asociat cu nicio declarable sau cu niciun comentariu despre care sa se creada ca:
216

_______Organizarea $i exercitarea profesiei contabile in Romania

a) ar contine un fals sau o inducere in eroare; b) ar contine informatii furnizate cu nepasare sau necunoasterea reala a faptului; c) ar omite sau ar ascunde informatia ceruta, putand in duce in eroare Fiscul. Poate folosi estimarile in pregatirea declaratiilor fiscale.

61. Care sunt restrictiile in promovarea serviciilor de catre profesionistii contabili?


In ceea ce priveste activitatile incompatibile: Un contabil profesionist nu trebuie sa se angajeze simultan in nicio afacere, ocupatie sau activitate care diminueaza sau poate diminua integritatea, obiectivitatea, independenta sau buna reputatie a profesiei, deoarece aceste actiuni pot fi incompatibile cu prestarea serviciilor profesionale. Prestarea simultana a doua sau mai multe tipuri de servicii nu diminueaza ca atare integritatea, obiectivitatea sau independenta (insa poate afecta calitatea). Trebuie evitata angajarea simultana in afaceri sau activitati care nu au legatura cu serviciile profesionale, care are ca efect faptul ca nu permite contabilului profesionist independent saisi conduca practica profesionala conform principiilor fundamentale de etica ale profesiei contabile si care este neconforma cu practicarea profesiei. In ce priveste promovarea serviciilor lor, profesionistii contabili nu trebuie:
217

ELEMENTE DE Doc TRINA si DEONTOLOCIE A PROFESIEI CONTABILE

a) sa utilizeze mijloace care aduc atingere reputatiei profesiei; b) sa supraevalueze serviciile pe care ei sunt in masura sa le furnizeze, calificarile pe care le poseda sau experienta dobandita; c) sa denigreze munca, serviciile celorlalti membri.

62. Marketingul serviciilor profesionale


Promovarea serviciilor trebuie sa fie conforms cu principiile fundamentale. In promovarea serviciilor profesionale este necesara onestitatea si loialitatea: s3 nu se exagereze calitatea serviciilor oferite, calificarea detinuta, experienfa castigata; sS nu se faca referiri compromitatoare cu privire la activitatea altora. Semnificatia termenilor in intelesul Codului etic national al profesionistilor contabili: Publicitatea: - comunicarea catre public a informatiilor privind serviciile oferite sau calificarea profesionistului contabil in scopul obtinerii de lucrari (de exemplu, Tabloul Corpului). Anuntul: - comunicarea catre public a unor fapte privind profesionistul contabil: deschiderea cabinetului sau schimbarea adresei; publicarea datelor de identificare a cabinetului in anuare, carti de telefon, cataloage etc.
218

_______Organizarea $i exercitarea profesiei contabile in Romania

Oferta: - directa sau indirecta; conjlne demersurile intreprinse pe langa un eventual client in scopul de a i se propune servicii profesionale. Publicitatea si oferta sunt permise numai pentru membrii activi ai Corpului. Interdict!! privind publicitatea si oferta: - publicitatea prin comparatie cu alte cabinete care aduce prejudicii in vreun fel acestora; - oferirea de reduced de tarife (remize, comisioane sau alte avantaje) sau uzarea de un mandat politic, o misiune sau o functie administrative. Profesionistii contabili pot folosi emblema Corpului pe hartia cu antet destinata corespondentei; deviza este ,,$tiinta, Independent^, Moralitate", atribute esentiale ale exercitarii profesiei.

63. Ce se intelege prin publicitate in profesia contabila?


Publicitatea in practica contabila se face in limitele stricte prevazute de Codul etic si fara a fi afectate interesele celorlalti membri ai CECCAR. Ea trebuie sa indeplineasca mai multe atribute: - informarea obiectiva a publicului; - decenta; - cinstea; - increderea; - bunul-gust.
219

ELEMENTE DE

Don RINA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI COM ADIIJ:

64. Enumerati situatiile care nu raspund criteriilor de obiectivitate, incredere, cinste, decenta si bun-gust pentru o actiune de promovare
Intre situatiile care nu indeplinesc criteriile de obiectivitate, incredere, cinste, decenta si bun-gust le amintim pe cele care: - creeaza sperante false, indue in eroare sau creeaza sperante nejustificate de posibile rezolvari favorabile; - implica posibilitatea de a influenta orice instanta, tribunal, agentie de reglementare; - fac comparatie cu altii; - contin marturii sau aprobari scrise; - contin orice alte precizari care ar putea sa ii produca unei persoane rezonabile o neintelegere sau o decep(;ie; - pretind nejustificat ca persoana respectiva este expert sau specialist intr-un anume domeniu al contabilitatii.

65. Care sunt conditiile cerute unei actiuni de promovare atunci cand publicitatea nu este autorizata?
Exista o paleta a condifiilor cerute unei actiuni de promovare, si anume: - sa aiba ca obiect aducerea la cunostinta publicului sau a acelor sectoare ale publicului care sunt interesate a faptelor intr-un mod care sa nu fie fals, sa nu inducS in eroare si sa nu produca deceptii; 220 sa fie de bun-simt;

______________Organizarea $i exercitarea profesiei contabile in Romania

sa fie demna din punct de vedere profesional; sa evite repetarea frecventa, ostentativa a numelui contabilului profesionist independent; sa evite promovarea personals excesiva.

66. Continutul responsabilitatii profesionale


Responsabilitatea profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati cuprinde: r&spunderea disciplinary - raspunderea contravenjionala sau administrativa; raspunderea civila; raspunderea penala. Reglementarile cu privire la raspunderea disciplinary, administrativa, civila si penala, dupa caz, se aplica tuturor expertilor contabili si contabililor autorizati inscrisi in Tabloul Corpului. Limitele raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati se stabilesc prin contractele de prestari de servicii in functie de uzantele interne si internationale ale profesiei contabile.

67. Raspunderea disciplinara


Este o rezultanta a abaterilor savarsite de un membru al Corpului prin care se incalca dispozitiile legii, ale Regulamentului de organizare si functionare al CECCAR, ale Codului etic national al profesionistilor contabili. 221

ELEMENTE DE DOCTRINA si DEONTOLOGIE A PROKESIEI CONTABILE

Actiunea disciplinara pentru sanctionarea anumitor fapte se intreprinde fie in paralel cu actiunea penala, civila sau administrative, fie in afara existentei unei asemenea actiuni. Principiul ,,Penalul tine in loc civilul" nu se aplica in materie disciplinara.

68. Care sunt sanctiunile disciplinare aplicabile membrilor Corpului?


mustrare;
.

avertisment scris; suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de timp de la 3 luni la 1 an; interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert con tabil sau de contabil autorizat.

69. Care sunt abaterile disciplinare?


comportamentul necuviincios fata de membrii Corpului, reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor sau fata de aid participant! la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si de control ale Corpului; absenta nemotivata de la intrunirea Adunarii generale a filialei sau de la Conferin^a Nationals; nerespectarea dispozitiilor Codului etic national al profesionistilor contabili referitoare la publicitate;

222

_______Organizarea fi exercitarea profesiei contabile in Romania

absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfecfionare profesionala reglementate prin normele emise de Corp; r prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il mcheie: expert contabil sau contabil autorizat; nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului profesional; nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor in scopul sustragerii de la plata cotizatiei prevazute in regulament; fapta membrului Corpului de a nu depune in termenul stabilit de filiala de care apartine fisa pentru persoane fizice sau juridice; pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui Consiliului de administrate sau administratorului, dupa caz; incalcarea dispozi^iilor cu privire la incompatibilitatile exercitarii profesiei; refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesionala; declaratii neconforme realitatii, in relatiile cu Corpul sau cu tertii, in vederea producerii de consecinte juridice, precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale.

223

ELEMENTE DE DOCTRINA

si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

70. Fapte care se sanctioneaza cu suspendarea si interdictia dreptului de exercitare a profesiei


FAPTA Neplata cotizafiei profesionale sau/si a celorlalte obligajii banesti la termenele stabilite de Regulament, in cursul unui an calendaristic. SANCJIUNEA Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pana la plata efectiva, dar nu mai pufin de trei luni si nici mai mult de un an. Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.

Condamnarea definitiva pentru savarsirea unei fapte penale care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societafilor comerciale. Incalcarea, cu intense, prin acjiune sau omisiune, a normelor de lucru privind exercitarea profesiei, daca fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material. Practicarea profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat farS viza anuala pentru exercitarea profesiei.

Interdic^ia dreptului de exercitare a profesiei.

Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.

71. Radierea unui membru din Tabloul Corpului


Radierea unui membru din Tabloul Corpului se face pentru urmatoarele motive: a fost condamnat pentru o infractiune care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de administrare si ges tiune a societatilor comerciale; nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor incasate de la persoanele fizice;
224

___________Organizarea fi exercitarea profesiei contabile in Romania

neplata cotizatiei profesionale pe o perioada de un an; nerespectarea reglementarilor cu privire la incompatibilitate; a fost sanctionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei cu suspendarea acestui drept pe o perioada de un an.

72. Asigurarea civila


Asigurarea este o formS de garantare a raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati pentru serviciile profesionale prestate clientilor. Este o forma de asigurare a riscului profesional. Asigurarea civila este obligatorie atat in cazul cand activitatea profesionala se desfasoara in mod individual, cat si in situatia cand aceasta se realizeaza prin societati de profil. Conform OG nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, ,,expertii contabili si contabilii autorizati garanteaza raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin subscrierea unei polite de asigurari sau prin varsarea unei contributii la fondul de garantii". Categoriile de riscuri care pot fi asigurate sunt: responsabilitatea civila fata de clienti; reconstituirea arhivelor (in caz de calamitati, furt, virusi etc.); incendii; pierderi din exploatare (clienti inceiti, rotatia personalului etc.).
225

ELEMENTS DE DOCTRINA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

Obiectul asigurarii acopera raspunderea civila contractuala care revine asiguratului ca urmare a faptelor si/sau a actelor de omisiune datorate culpei in desfasurarea activitatii profesionale in baza unui contract scris de prestari servicii, legal incheiat, semnat de ambele parti. Asigurarea nu acopera raspunderea civila extracontractuala care ii poate reveni asiguratului in legatura cu pagubele cauzate tertilor datorate faptelor proprii. Riscurile asigurate, respectiv despagubirile acordate se pot referi la: - acoperirea prejudiciilor produse tertilor ca urmare a unor lucrari profesionale executate acestora de catre asigurat; - acoperirea prej udiciilor produse clientului asiguratului ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorarii documentelor originale si/sau suporturilor magnetice pre date de acesta asiguratului in vederea inregistrarii si prelucrarii datelor financiar-contabile; - sumele cheltuite de asigurat sau de clientul prejudicial al acestuia pentru reconstituirea, refacerea sau inlocuirea documentelor anterior mentionate; - cheltuielile facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare. Nu se acorda despagubiri pentru: - pierderi cauzate de alte activitati decat cele prevazute de lege; - pagube produse cu intentie sau din neglijenta grava a asiguratului; - pagube produse ca urmare a nerespectarii reglementarilor legale in vigoare referitoare la desfasurarea activitatii profesionale si a conduitei etice;
226

_______Organizarea fi exercitarea profesiei contabile in Romania

pagube cauzate de neexecutarea sau executarea parfiala a angajamentelor contractuale. Perioada de acoperire a pretentiilor de despagubiri solicitate de client! (raspunderea asiguratului): - pana la 5 ani - pentru obligatii fiscale (corelata cu termenul de prescriptie prevazut de art. 89 alin. (1) din Codul de procedura fiscala); - pana la 2 ani de la data producerii pagubei (corelata cu termenul de prescriptie de 2 ani prevazut de art. 3 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripJia extinctiva, in cazul raporturilor care izvorasc din asigurare).

73. Raspunderea administrativa


Fundamentare Raspunderea administrativa sau contraventionala intervine in cazul abaterilor de la reglementarile si procedurile judiciare, fiscale, contabile si alte acte normative emise de autoritatile administratiei publice. Reglementari - Codul de procedura civila; - Codul de procedura penalS; - Codul de procedura fiscala; Legea contabilitatii nr. 82/1991. Fapte sanctionabile administrativ - inlocuirea expertului contabil de catre instan^a (art. 205 alin. (2) din Codul de procedura civila), in cazul in care acesta nu se infatiseaza;
227

ELKMEN i E DE Doc TKLNA si DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABH.E

aducerea in instanta a expertului contabil, cu mandat (art. 188 alin. (2) din Codul de procedura civila), in caz de pricini urgente sau pentru a da lamuriri atunci cand i se cere (art. 211 din Codul de procedura civila).

Amenzi judiciare Daca legea nu prevede altfel, instanta va sanctiona urmatoarele fapte savarsite in legaturS cu procesul: refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrarii in termenul fixat, ori refuzul de a da lamuririle cerute; neluarea de catre conducatorul unitatii in cadrul careia urmeaza a se efectua o expertiza a masurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei; neprezentarea unui inscris sau a unui bun de catre eel care il detine, la termenul fixat in acest scop de instanta; refuzul sau omisiunea unei autoritati sau a altei persoane de a comunica la cererea instantei, la termenul fixat in acest scop, datele care rezulta din actele si evidentele ei; cauzarea amanarii judecatii sau executarii silite de catre eel insarcinat cu indeplinirea ,,actelor de procedura"; lipsa nejustificata a expertului de la procesul penal atunci cand este citat; tergiversarea de catre expert a indeplinirii insarcinarilor primite, respectiv a efectuarii si depunerii raportului de expertiza contabila judiciar5.

74. Raspunderea penala


Sunt supuse dreptului penal infractiunile: - comerciale sau de afaceri; - de fals intelectual sau bancruta frauduloasa;
228

________________Organizarea ji exercitarea profesiei contabile in Romania

fiscale; de serviciu; de spalare a banilor.

75. Depunerea juramantului


La inscrierea in Corp, orice membru este obligat sa depuna un juramant prin care se obliga sa aplice in mod corect si fara partinire legile tarii si regulile din regulamentele emise de Corp.

76. Sindicate si asociatii profesionale


Potrivit Codului, membrii Corpului se pot asociain sindicate sau asociatii, cu obligatia ca, in termen de o lunS de la constituire, sa trimita Consiliului filialei un exemplar din Statut si o declaratie cuprinzand fondatorii acestei asociatii. Sindicatul sau asociafia trebuie sa respecte toate atributiile care revin filialelor, sa respecte toate drepturile si obligatiile care revin membrilor Corpului.

77. Cotizatiile profesionale


Orice membru al Corpului are obligatia sa plateasca taxele de inscriere si cotizatiile convenite pentru anul respectiv. Cotizatiile difera in functie de pregatirea profesionala.

78. Etica pentru profesionistii contabili angajati


Profesionistul contabil angajat poate fi salariat, partener, director administrativ sau intr-o alta functie in cadrul entitatii economice sau sociale. Amenintari la adresa respectarii principiilor fundamentale:
229

ELEMENTE DE DOCTRINA $i DEONTOLOGIE A PROFESIEI CONTABILE

Interesul propriu: - interese financiare, imprumuturi sau garanfii; - conventii de compensate prin stimulente; - utilizarea inadecvata a activelor firmei. - Autoexaminarea sau autocontrolul: - mtocmirea unor documente care fac obiectul examinarii si justificarii (aprobarii) de catre acelasi profesionist contabil (de exemplu, acorda viza de control financiar preventiv pentru operatiuni in documente pe care tot el le aproba). - Familiaritatea: - incheierea unui contract de prestari de consultants financiar-contabila cu un profesionist contabil membru apropiat al familiei. - Intimidarea: amenintarea cu concedierea sau schimbarea din functie daca profesionistul contabil nu este de acord cu aplicarea unui principiu contabil la prezentarea situa(:iei financiare a firmei. Masuri de protectie: - aplicarea standardelor profesionale; - respectarea reglementarilor; - implementarea sistemului de control intern, de con trol financiar preventiv; - monitorizarea performantei angajatilor; - aplicarea de politici si proceduri angajatilor. In situatia in care profesionistul contabil considers ca se vor continua actiunile neetice: - apelarea la consiliere judiciara; sau - in cazuri extreme, demisionarea din cadrul entitatii angajatoare.
230

S-ar putea să vă placă și